AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
PRIVATIZATION AGENCY OF KOSOVO
Ul. Ilir Konushevci Br.8 ‹ Priština ‹ Kosovo Tel: ++381 38 500 400 0 Fax: ++ 381 38 248 076 E-mail: [email protected]
www.pak-ks.org
Konačan spisak radnika koji su stekli pravo na deo prihoda od prodaje u skladu sa članom 10 UNMIK
uredbe 2003/13 (sa izmenama i dopunama)
DP Preduzeče za poljoprivrednu proizvodnju” Mališgan” u Klini (PEJ001) SO Klina, Fi 265/90
U skladu sa članom 10 UNMIK Uredbe 2003/13 (sa izmenama i dopunama), 20% prihoda od
privatizacione prodaje i likvidacije gorepomunetog DP-a biče respodeljeno kvalifikovanim radnicima
DP-a.
Sledi spisak radnika za koje je utvrđeno das u stekli pravo na deo u raspodeli 20% od prihoda
ostvarenog prodajom kao i njihov radnih staž:
Prezime
Andelkoviq
Avdija
Avdijaj
Azemi
Bacaj
Baciq
Balaj
Balaj
Beka
Bekaj
Berisha
Berisha
Berisha
Berisha
Berisha
Bibaj
Bojaj
Borincaj
Daka
Deda
Demaku
Demaku
Desku
Desku
Desku
Donqiq
Donqiq
Duhani
Frroku
Gashi
Gashi
Gashi
Gjergji
Gjokaj
Godanci
Ime
Gajo
Jahir
Ismet
Muhamet
Esat
Radomir
Halil
Idriz
Sali
Xhavit
Ahmet
Arif
Ishem
Skender
Zenun
Pjetër
Demir
Hajriz
Mane
Lekë
Idriz
Jetish
Bashkim
Brahim
Sylë
Milutin
Nenad
Lekë
Jak
Hamit
Milaim
Ramiz
Kristë
Nrecë
Ismet
Staž
14,31
24,93
34,41
23,68
15,65
14,31
7,31
23,48
32,93
24,45
13,36
22,34
11,99
17,37
21,98
41,98
27,69
18,25
22,24
28,08
26,47
31,33
16,34
24,49
18,13
8,01
13,68
20,36
23,48
18,40
10,62
20,27
27,43
30,30
7,31
Prezime
Havolli
Hoti
Imeri
Ismajli
Jusufi
Kalludra
Kamberaj
Kasabaj
Kolaj
Kqiraj
Krasniqi
Krasniqi
Krasniqi
Lazri
Lazri
Marmullaku
Marmullaku
Marmullaku
Marmullaku
Marmullaku
Marniku
Maxharaj
Merlaku
Merlaku
Merlaku
Milici
Millaku
Mirdita
Mirdita
Misirliq
Morina
Morina
Morina
Mrijaj
Mulaj
Ime
Hazir
Enver
Hajzer
Sevdije
Tahire
Brahim
Qazim
Daut
Nikë
Dedë
Bajram
Jakup
Nezir
Nue
Simon
Ali
Brahim
Miftar
Sefer
Xhemë
Mhill
Rexhë
Hasan
Osman
Rexhë
Gjon
Valdet
Dedë
Pren
Miodrag
Brahim
Hasan
Mehmet
Kolë
Mehmet
Staž
38,74
27,12
6,47
25,13
27,11
6,68
25,65
13,09
12,60
15,24
25,43
36,31
25,67
25,67
17,68
37,37
13,36
42,26
14,96
14,05
23,12
18,40
6,68
32,69
15,65
14,82
24,62
25,70
33,93
20,98
30,93
17,26
22,34
11,27
17,52
Prezime
Mustafa
Mustafa
Myrtaj
Nesiq
Nesiq
Nikolla
Nou
Nrecaj
Palushi
Pantina
Prekadini
Prekadini
Prekadini
Racaj
Raci
Raci
Raci
Raci
Raci
Raci
Raci
Raci
Radosavlijevic
Shpati
Stefanoviq
Stepanoviq
Tafilaj
Tanushi
Thaqi
Turjani
Turjani
Veselaj
Veseli
Vidiq
Vostiq
Ime
Ramë
Rifat
Ramiz
Radojka
Zdravko
Zef
Nikollë
Pjeter
Pal
Ahmet
Asllan
Ismet
Musli
Curr
Avdyl
Kamer
Muhamet
Qazim
Rifat
Sadik
Sheremet
Xhavit
Zoran
Muharrem
Dorde
Biljana
Murat
Dakë
Noc
Hysen
Shaban
Pajazit
Anton
Goran
Sretko
Staž
28,44
19,77
24,93
8,30
20,28
16,68
12,54
24,54
38,43
6,83
24,98
25,98
37,31
39,01
19,37
29,32
10,27
20,79
36,76
6,49
27,46
18,60
13,08
25,65
41,99
13,76
19,48
7,23
31,26
6,68
6,68
18,36
28,97
13,68
24,79
Halili
Lumturie
6,83
Mulaj
Halitaj
Kajë
7,23
Mulaj
Shaban
Niman
Demir
28,35
Vostiq
Cvetko
14,29
30,76
Zefi
Bernard
22,33
Prema članu 10.4 Uredbe UNMIK-a 2003/13 (sa izmenama i dopunama), radnik stiče pravo na 20% od
prihoda ostvarenog prodajom ukoliko je bio evidentiran kao radnik gorepomenutog DP-a u vreme
privatizacije ili likvidacije – do kojeg dodje ranije- i ukoliko je bio na platnom spisku tog DP-a u
periodu ne kračem od tri godine. Radnik koji ne ispunjava ove uslove, ipak se može kvalifikovati
ukoliko je njegova diskvalifikacija posledica diskriminikacije.
Osobe koje smatraju da njegovo/njeno ime traba da bude dobato u ovom spisku, ili želi da ospori jedno
ili više imena za spiska za koje smatra da je njihov radni staž netačno upisan, ili na bilo koji drugi način
žele da ulože žalbu na način na koji če sredstva biiti raspodeljena u skladu sa članom 10.5 UNMIK
Uredbe 2003/13 (sa izmenama i dopunama) što sve skupa čini Žalbu. U skladu sa članom 64.6
Administrativne naredbe 2006/17 o pravilima postupka Vrhovnog Suda Kosova Žalba mora biti
predata u Posebnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova. Ove Žalbe moraje biti pisane i moraju sadržati (1)
ime(na) osobe(a) (žalilac/žalioci) u čije ime je podneta Žalba, (2) adresu za uslugu žalioca/žalilaca, i
(3) detaljne pravne i/ili činjenicne razloge ya Žalbu, sa potkrepljujučim dokazima(gde je prikladno)
(primerak mora biti overen kod nadležnog organa). Kada Žalbu u ime žalioca/žalilaca podnese treča
strana mora priložiti punomočje kao dokaz da je on/ona ovlaščen(a) da deluje u ime žalioca/žalilaca.
Žalbe moraju biti poslate Posebnoj komori Vrhovnog Suda Kosova, na adresu:
Posebna Komora Vrhovnog Suda Kosova ,
Ul. Nazim Gafurri br. 31
10000 Prishtina,
KOSOVO
SVE ŽALBE U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM MORAJU BITI DOSTAVLJENE DO 08
JANUARA 2011 GODINE PRE ISTEKA RADNOG VREMENA
Preporučuje se da Vi, ili Vaš advokat, razmotrite član 10 Uredbe UNMIK-a 2003/13 (sa izmenama i
dopunama), Naslov V Administrtivne naredbe 2006/17, i/ili stupite u kontakt sa Posebnom Komorom
Vrhovnog Suda Kosova kako biste se informisali o tome kako podneti Žalbu.
Shodno Članu 24.6 Zakona Br. 03/L-067 o Kosovskoj Agenciji za Privatizaciju , odnoseći se na Član 2
paragraf 2 i 3, u vezi sa Članom 113.1 Zakona Br. 02/L-28 o Administrativnim procedurama, shodno
Članu 10.4 UNMIK Uredbre Br. 2003/13, Člana 67.2 UNMIK Administrativne naredbe Br. 2008/6,
Komisija za razmatranje nakon razmatranja žalbi u vezi sa neuključivanjem njihovih imena na
Privremeni spisak zaposlenih koji će ostvariti pravo na deo od 20% prihoda od privatizacije DP
„Malishgan“ Klina, 23. septembra 2010. godine izdaje sledeće:
OBAVEŠTENJE O ODLUCI
I. Žalbe podnosioca Isuf Kalludra, Ismajl Deskaj, Goran Todorović, Ljubiša Dončić, Milomir Tošić,
Milun Magić, Staniša Šarković, Qaush Berisha, Gordana Dončić, Fazli Marmullaku, Sinan Racaj,
Hamit Marmullaku, Prenka Selaj, Sokol Bacaj, Mirjana Barjaktarević, Rrahim Qerkinaj, Musa Gashi,
Rexhep Marmullaku, Afrim Kelmendi, Lush Zefaj, Slavoljub Mikić, Avdyl Kelmendi, Ranko
Remištar, Radosav Radosavljević, Nada Ribać, Milanka Vidić, Rrahman Desku, Miladin Rajić, Ndrece
Mirdita, Dragoljub Peruničić, Radovan Živković, Radoje Spasić, Ljubinka Tomić su ODBIJENE
KAO NEOSNOVANE.
II. Žalbe podnosioca Dejan Čekrlić, Milenko Čekrlić, Voislav Ilić, Miodrag Mašić, Branko Dončić,
Ilija Aleksić, Goran Gajić, Radoš Magić, Miroslav Ribać, Milivoje Živković, Nikolle Bibaj, Spasoje
Živković, Momir Rakić, Milan Vučković su ODBIJENE KAO NEDOPUSTIVE.
Obrazloženje
Komisija za Razmatranje spiskova zaposlenih, na osnovu dokumentovanih dokaza podnešenih od
strane podnosioca zajedno sa žalbom, je zaključila da podnosioci ne ispunjavaju kriterijum da bi bili
uključeni na spisak, shodno Članu 10.4 UNMIK Uredbe 2003/13.
A. Žalbe sa nedovoljno dokumentovanih dokaza
Žalioci Ljubiša Dončić, Qaush Berisha, Fazli Marmullaku, Sinan Racaj, Sokol Bacaj, Mirjana
Barjaktarević, Rrahim Qerkinaj, Musa Gashi, Afrim Kelmendi, Avdyl Kelmendi, Ranko Remištar,
Radosav Radosavljević, Nada Ribać, Rrahman Desku, Miladin Rajić, Radoje Spasić nisu dostavili
dovoljno dokumentovanih dokaza u korist svoje žalbe i nisu dostavili kopije radnih knjižica.
A.1. Radna knjižica je zatvorena
Žalioci Isuf Kalludra, Ismajl Deskaj, Hamit Marmullaku, Prenka Selaj, Ndrece Mirdita su dostavili
kopije radnih knjižica koje pokazuju da su te radne knjižice zatvorene i da žalioci nisu bili
zaposleni u DP-u u vreme privatizacije.
Žalioci Goran Todorović, Staniša Šarković, Slavoljub Mikić su dostavili kopije radnih knjižica koje
pokazuju da su te radne knjižice zatvorene i da žalioci nisu bili zaposleni u DP-u u vreme privatizacije.
Osim toga, žalioci su yasnovali radni odnos kod drugog poslodavca.
Žalioci Isuf Kalludra, Ismajl Deskaj, Goran Todorović, Hamit Marmullaku, Prenka Selaj su dostavili
dokument(a) koja nisu propisno overena od strane nadležnog organa, shodno Članu 1- 4 Zakona o
overi potpisa rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“ br. 39/93, od dana 31.05.1993. godine) i
UNMIK Uredbi br. 1999/24.
Po Članu 69 Zakona o radnom odnosu, („Službeni glasnik RS“ br. 29/90, 42/90, 28/91) koji se smatra
važećim Zakonom i u skladu sa UNMIK Uredbom br. 1999/24 o važećim zakonima, Radna knjižica je
javni dokument koji sadrži relevantne podatke u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa.
A.2. Žalioc nije dokazao radni kontinuitet
Žalioci Milomir Tošić, Gordana Dončić, Milanka Vidić, Dragoljub Peruničić, Radovan Živković,
Ljubinka Tomić su dostavili su dostavili kopije radnih knjižica koje su još uvek otvorene. Međutim,
žaioci nisu dostavili dovoljno dokumentovanih dokaza na osnovu kojih bi Komisija utvrditi da su
preduzeti bilo kakvi pravni koraci u cilju zasnivanja radnog odnosa nakon juna 1999. godine ili bilo
kakav drugi dokaz koji pokazuje da su žalioci bili zainteresovani da stupe u kontakt sa rukovodstvom
DP-a.
Žalioci Milanka Vidić, Dragoljub Peruničić, Radovan Živković, Ljubinka Tomić u dostavili
dokument(a) koja nisu propisno overena od strane nadležnog organa, shodno Članu 1- 4 Zakona o
overi potpisa rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“ br. 39/93, od dana 31.05.1993. godine) i
UNMIK Uredbi br. 1999/24.
B. Žaloci koji su preminuli ili su penzionisani pre privatizacije
Žalioci Rexhep Marmullaku, Lush Zefaj su preminuli pre privatizacije DP-a, a njihova smrt nije
prouzrokovana diskriminatorskim okolnostima
Žalioc Milun Magić je u vreme privatizacije bio stariji od 65 godina pa je po važećem zakonu dostigao
starosnu dob za penziju.
C. Žalbe dostavljene nakon isteka roka za dostavu žalbi
Žalbe podnosioca Dejan Čekrlić, Milenko Čekrlić, Voislav Ilić, Miodrag Mašić, Branko Dončić, Ilija
Aleksić, Goran Gajić, Radoš Magić, Miroslav Ribać, Milivoje Živković, Nikolle Bibaj, Spasoje
Živković, Momir Rakić, Milan Vučković su odbijene kao nedopustive jer žalioci nisu dostavili svoje
žalbe u roku od 20 dana nakon objave preliminarnog spiska, shodno Članu 64.2 UNMIK AN br.
2006/17.
Pravni lek:
Nezadovoljne strane mogu uputiti žalbu na ovo rešenje Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova u
roku od 20 (dvadeset) dana od poslednjeg dana objave Konačnog spiska zaposlenih tj. ovog Rešenja.
Komisija za razmatranje spiskova zaposlenih
Kosovska agencija za privatizaciju (KAP)
Download

16.12.2010 08.01.2011DP Preduzece za poljoprivrednu proizvodnju