SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ
PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
OKNO DO KAFIRY
Duben – červen 2013
Čtvrtletník, č. 2/2013
Letem světem
Oknem do KAFIRY
Co se událo ………….str. 2
Informace pro
uživatele……………...str. 6
Představujeme Vám.str. 7
Foto: Archiv J. Vaverkové
Profesor a rybář
Jeden proslulý univerzitní profesor, kandidát Nobelovy ceny, slavný v celém
světě, si jednou vyšel na břeh jezera.
U břehu uviděl rybáře s bárkou, a protože se mu zachtělo projet
se po jezeře, požádal rybáře, aby ho na své bárce svezl. Rybář souhlasil
a profesor nastoupil do loďky. Když už byli dost daleko od břehu, profesor
se začal rybáře vyptávat.
"Znáš dějiny?"
"Ne."
"Pak je čtvrtina tvého života ztracená. Znáš astronomii?"
"Ne."
"Pak dvě čtvrtiny tvého života jsou ztraceny. Znáš filosofii?"
"Ne."
"Pak jsou tedy ztracené tři čtvrtiny tvého života."
V tom okamžiku se zvedla strašná bouře. S bárkou uprostřed jezera si vítr
a vlny pohrávaly jako s ořechovou skořápkou. Rybář se obrátil na profesora
a snažil se překřičet řev větru:
"Umíte plavat?"
"Ne," odpověděl profesor.
"Pak je ovšem celý váš život ztracený!"
Je tolik cest, krásných a svůdných, které vedou ke smrti. Jen jediná cesta
vede k životu. Je to cesta svobody a pravdy. Nikdy si nepřestaň
uvědomovat, co je opravdu důležité.
Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše
Rady, tipy,
zajímavosti….………str. 10
Poděkování…………str. 11
Kontakty……………..str. 12
IČO 26588773
Horní náměstí 132/47
746 01 Opava
Tel./fax: 553 653 623
[email protected]
www.kafira.cz
1
Co se událo…
První výstava kompenzačních
pomůcek v Opavě
Speciálně pedagogické centrum Srdce a
Základní škola a Praktická škola Slezského
odboje 5, Opava uspořádalo dne 23. 4. První
výstavu kompenzačních pomůcek v Opavě.
Akce,
které
se
konala
v nově
zrekonstruovaných prostorách Kulturního domu
na Rybníčku v Opavě, se zúčastnily jak firmy
dodávající kompenzační pomůcky lidem se
zdravotním postižením, tak i organizace, které
lidem se zdravotním postižením poskytují
sociální služby. KAFIRA na této akci prezentovala kompenzační pomůcky pro osoby se
zrakovým postižením například ruční a kamerové lupy v kapesní verzi, indikátor hladiny,
indikátor barev (Colorino), hmatová odměrka, telefon pro osoby se zrakovým postižením,
mluvící kuchyňská váha, mluvící kalkulačka a simulační brýle, které imitují různé zrakové
vady.
I přesto, že se jednalo o výstavu kompenzačních pomůcek ve městě Opava určenou
pro širokou veřejnost v pořadí první, návštěvníků na tuto akci dorazilo poměrně hodně.
Velký dík patří pořadatelům akce za velmi dobrou organizaci. Doufáme, že se konání
uvedené výstavy ve městě Opava stane tradicí, a že se po roce na této akci opět všichni
shledáme.
Mgr. Jana Vaverková
Sociální a administrativní pracovnice
Setkání klientů – ZOO Ostrava
Ve středu 19. června se uskutečnilo tradiční jarní
Setkání uživatelů KAFIRA o. s., tentokrát
spojené s návštěvou Zoologické zahrady
v Ostravě.
Už od rána bylo patrné, že nás čeká slunečný
a horký den. Sešli jsme se u vstupu do Zoo.
Čekal nás bohatý program, který začal exkurzí
do skleníků, kde jsme měli možnost vyslechnout
si
poutavé
povídání
pracovnice
zoo
o pěstovaných rostlinách a seznámili jsme
se s některými botanickými perličkami.
Poté
jsme se přesunuli vláčkem do výukového centra
na přednášku pro změnu s tematikou fauny. Přednáška byla obohacena ukázkou
vycpaných exponátů, kostí a lebek šelem, peří a kožešin a vše jsme si mohli v klidu
prohlédnout a osahat. Vrcholem byl kontakt s živým hadem.
Po chutném obědě v nově otevřené restauraci v areálu zahrady byli uživatelé seznámeni
s novinkami v KAFIRA o. s. a následovala individuální prohlídka zoo. Ocenili jsme velký
počet hmatných prvků pro slabozraké a nevidomé a označení v Braillově písmu.
Setkání v Zoo Ostrava se dle mého názoru vydařilo po všech stránkách. Program byl
přizpůsoben na míru osobám se zrakovým postižením a byl velmi přínosný. Atmosféra byla
jako vždy skvělá a strávili jsme příjemný den v přírodě ve stínu zeleně.
2
Co se událo…
NGO Market 2013
Dne 3.5.2013 se naše občanské sdružení
již podruhé zúčastnilo veletrhu NGO Market.
NGO Market je veletrh neziskovek, který byl
již čtrnáctý v pořadí, uskutečnil se v Národní
technické knihovně v Praze a představil
návštěvníkům téměř 200 neziskových
organizací z celé České republiky.
Za naši organizaci se veletrhu zúčastnili čtyři
zaměstnanci: manažerka organizace Lenka
Svobodová,
sociální
pracovnice
Jana
Vaverková, vedoucí střediska Frýdek-Místek
Monika Výrostková a vedoucí střediska
Ostrava Jakub Kvita, kteří návštěvníky informovali o všech službách, které naše organizace
poskytuje a předvedli také velké množství kompenzačních pomůcek. Návštěvníci měli
možnost vyzkoušet si různé druhy lup, pomůcky pro domácnost, pomůcky pro prostorovou
orientaci, ale také pro volný čas a zábavu. Velká část návštěvníků našeho stánku si také
většinu pomůcek se zájmem vyzkoušela.
Součástí veletrhu byl také bohatý program, který zahrnoval různé přednášky, workshopy,
panelové debaty, praktické ukázky, dětský koutek nebo netradiční občerstvení. V rámci
možností se naši zaměstnanci některých částí programu zúčastnili a dozvěděli se tak
zajímavé informace o pomoci pro neziskové informace a získali přehled o dalších
existujících organizacích, jejichž služby mohou využít také naši uživatelé.
Na veletrhu jsme měli možnost prezentovat naši organizaci v rámci celé České republiky
a byl pro nás také velkým zdrojem informací.
Ing. Monika Výrostková
Vedoucí střediska ve Frýdku-Místku
Od židle k miniatuře
Naši klienti navštívili 30. dubna 2013
středisko Ostrava, které tvoří největší
základnu pro uživatele našich služeb. Zde jim
byly představeny některé z nejnovějších
kompenzačních pomůcek, které jim mohou
pomoci odstranit informační bariéry. Byla jim
předvedena elektronická kniha s převodem
textu na hlas, která je vhodná i pro zrakově
postižené. Dále byli seznámeni s několika
dalšími kompenzačními pomůckami, jako
jsou např. česky mluvící náramkové hodinky,
přenosná čtečka knih s hlasovým výstupem
a další. Poté se přesunuli do ostravského Domu umění, kde jim byla zprostředkována
výstava – a to formou takzvané galerijní animace. Program byl zaměřen na design nábytku
a umělecké styly tak, aby je zprostředkoval i zrakově postiženým. V rámci akce se tak
mohli zamyslet nad významem židle z kulturně historického hlediska. V následné
dramatické etudě, která měla za cíl hereckou formu je zapojit do úvahy nad významem
sedacího nábytku, si pak procvičili své komunikační dovednosti. Zvýšila se jim tak
představivost, získali širší informace o této oblasti a přiblížili se tak návštěvníkům
3
Co se událo…
takovýchto výstav, kteří nemají zrakový handicap. Po příjemném posezení u oběda pak
společně navštívili expozici Miniumi – svět miniatur na Černé Louce, kde měli možnost
poznat blíže různé kulturní památky Evropy i celosvětově významné stavby ve zmenšeném
formátu. S ohledem na zrakové znevýhodnění jsou zrakově handicapovaní mnohdy
odkázáni pouze na zprostředkování kulturních památek jen z vyprávění. V rámci této
expozice si mohli na některé exponáty sáhnout a poznat tak, jak vypadá pyramida, typický
řecký chrám nebo Eiffelova věž. Prohlédli si také výstavu historických lodí, která v tomto
areálu současně probíhala. Bohužel na lodičky si sáhnout nemohli, jejich popis zůstal tedy
na průvodcích, ale i tak byla pro všechny tato výstava příjemným zážitkem. Věřím,
že se všem obě výstavy líbily, odnesli si z nich příjemné zážitky a dozvěděli se něco
nového. Nezbývá, než se těšit na další, stejně hezkou akci.
Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tour_Eiffel_01.JPG
Ružena Šodková
Asistentka lektora vzdělávacích aktivit
Přednášková činnost v KAFIRA o. s. v květnu 2013
Dne 15. května 2013 navštívilo ostravské středisko
KAFIRA o.s. 19 studentek SŠ prof. Zdeňka Matějíčka
z Ostravy – Poruby, a to spolu s pedagogickým
doprovodem paní Bc. Zdeňkou Kopčilovou. Setkání
se uskutečnilo na vyžádání p. Kopčilové, která v rámci
praktických předmětů navštěvuje se studenty jednotlivá
zařízení sociálních a jiných služeb, která mohou být
pro samotné studenty velikým informačním přínosem
a to nejen z hlediska jejich budoucího pracovního
uplatnění. Úvodní slovo bylo věnováno p. Kopčilové,
která představila školské zařízení a následně manažerka sociálních služeb Mgr. Linda
Schalková prezentovala hlavní informace o občanském sdružení KAFIRA, dále
o poskytovaných sociálních službách a jednotlivých aktivitách, cílové skupině uživatelů,
zdrojích financování, přístupu ke zrakově handicapovaným osobám apod. Druhá část
setkání byla věnována ukázce konkrétních kompenzačních pomůcek pro zrakově
handicapované (příruční lupy, kamerové lupy, kompenzační pomůcky pro domácnost,
kompenzační pomůcky pro zábavu a volný čas, technicky náročné kompenzační pomůcky
na bázi PC se speciálním zvětšovacím softwarem, skenovacím programem a hlasovým
výstupem aj.). Mimo výše zmíněné pomůcky měl každý ze studentů jedinečnou možnost,
vyzkoušet si sadu simulačních brýlí a okusit tak na vlastní kůži, jak vidí osoba s různým
zrakovým handicapem.
Podobné přednášky pořádá občanské sdružení několikrát do roka. Kromě výše zmíněné
přednášky realizovala organizace v průběhu května a června přednášku pro ZŠ Srbská,
firmu Siemens s.r.o. a pro Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené v OpavěVlaštovičkách.
Pokud máte i Vy zájem o realizaci přednášky či školení pro Vaši organizaci, školu či firmu,
můžete se obrátit na manažerku sociálních služeb organizace, paní Lindu Schalkovou,
na e-mailu: [email protected], nebo na tel.: 777 574 327.
Mgr. Linda Schalková
Manažer sociálních služeb
4
Co se událo…
Dny sociálních služeb s KAFIROU
Během uplynulých měsíců se
KAFIRA zúčastnila hned několika
Dnů
sociálních
služeb
pořádaných
městy
Moravskoslezského kraje. Ve
městě
Kopřivnice
se
Den
sociálních služeb letošní rok
nekonal společně se Dnem dětí,
jak bylo v minulosti tradicí, ale
tentokrát na Den země dne 18. 4.
S uvedeným datem byl spojen
i doprovodný program, který byl
určen
především
dětem.
V měsíci
červnu
se
naše
organizace zúčastnila další dvou
Dnů sociálních služeb a to 12. 6.
ve městě Opava a 20. 6.
Dne sociálních služeb s názvem Lidé lidem ve městě Ostrava. Ve městě Ostrava se
jednalo o šestý ročník přehlídky sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě, v Opavě
již o dvanáctý ročník. Součástí programu Dne sociálních služeb byly kulturní vystoupení a
to taneční, hudební i divadelní. Připraveny byly také soutěže pro děti, klauni, malování na
obličej, ukázky práce s canisterapeutickými psy, laserová střelnice a mnoho dalších aktivit.
Všechny zmíněné akce se podle nás účastníků i podle reakcí návštěvníků vydařily.
Dny sociálních služeb mají za cíl zvýšit informovanosti občanů města o službách, které
jednotlivé organizace poskytují. Dny sociálních služeb slouží ale také k představení
organizací zastupitelům daného města i jednotlivých organizací sobě navzájem a navázání
případné spolupráce.
Další dny sociálních služeb proběhnou v září ve městě Frýdek-Místek, Nový Jičín
a Frenštát pod Radhoštěm. A Kafira u toho nebude ani tentokrát chybět.
Mgr. Jana Vaverková
Sociální a administrativní pracovnice
5
Informace pro uživatele…
KAFIRA v projektu Moravskoslezského kraje
Od 1. 5. 2013 se KAFIRA o. s., středisko Ostrava a Opava, zapojila do individuálního
projektu Moravskoslezského kraje Optimalizace sítě služeb sociální prevence
v Moravskoslezském kraji, který se zaměřuje na zmírnění dopadů nepříznivé životní
situace např. snížením soběstačnosti z důvodu zdravotního stavu.
Hlavním cílem projektu je podpora začlenění osob sociálně vyloučených nebo osob
ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím efektivního poskytování sociálních
služeb, které jim pomohou při odstraňování bariér k plnohodnotnému sociálnímu
začlenění a zaměstnání.
Projekt probíhá na dvou střediscích, a to v Ostravě a Opavě. V průběhu měsíce
května se do něj zapojilo již 27 uživatelů našich služeb.
Projekt je realizován Moravskoslezským krajem za finanční podpory Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Mgr. Anna Rečková
Manažerka organizace
Zaměstnávání osob se zrakovým postižením
Problematika zaměstnávání a pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením je
velmi složitá. Záleží na mnoha aspektech, které mohou tuto oblast ovlivnit. K těmto
aspektům, které ovlivňují pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením, patří
především věk, doba vzniku postižení, vzdělání středoškolské a vysokoškolské, obor
vzdělání a podobně.
„Zraková hygiena“ patří mezi první věci, které je třeba dodržovat pro další využívání
zrakových funkcí do budoucna. Do oblasti zrakové hygieny řadíme především
intenzitu osvětlení, dobu zrakové práce nablízko, dodržení kontrastu, používání jen
určitých potřeb na psaní a podobně. Místo na pracovišti by vždy mělo být projednáno
se zaměstnavatelem předem.
Stránky pro inspiraci:
www.ergones.cz
www.pratelskamista.cz
Mgr. Jindřich Čáp
Poradce pro zaměstnávání
6
Informace pro uživatele…
Nová kompenzační pomůcka na středisku v Ostravě
V měsíci květnu se žáci ZŠ Srbská v Ostravě účastnili přednášky na téma „Jak
jednat s člověkem se zrakovým postižením“. Po přednášce poskytli žáci této školy
naší organizaci dobrovolný finanční příspěvek na zakoupení nové kompenzační
pomůcky pro naše uživatele. Z finančního daru budou v průběhu července
zakoupeny na středisko v Ostravě česky mluvící hodinky na ruku. Pomůcku si budou
moci naši uživatelé vyzkoušet na ostravském středisku za přítomnosti kompetentního
pracovníka. Po domluvě se sociální pracovnicí organizace je možné uvedenou
pomůcku předvést uživatelům i na ostatních pobočkách organizace.
Za poskytnutí finančního daru na uvedenou pomůcku žákům ZŠ Srbská děkujeme!
Odkaz na stránky Braillnet s pomůckou http://is.braillnet.cz/pomucky_vypis.php?name=&aid%5B%5D=3
Pro více informací o dané kompenzační pomůcce kontaktuje naši sociální pracovnici
Mgr. Janu Vaverkovou na e-mailu: [email protected], nebo na tel. 777
574 359.
Omluva společnosti Teva
V minulém vydání Okna do KAFIRY jsme špatně uvedli název
společnosti Teva, která nám na začátku roku 2013 darovala
finanční dar v hodnotě 10.000,- Kč. Správný název společnosti
je Teva Czech Industries, s. r. o. z Opavy-Komárova.
Tímto se společnosti Teva Czech Industries, s. r. o. i všem
čtenářům za vzniklou chybu omlouváme.
Děkujeme za pochopení.
Změna provozní doby na středisku v Ostravě
Od 1. května 2013 máme na středisku KAFIRY v Ostravě novou provozní dobu
a to od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin. Konzultační hodiny pro neobjednané
zůstávají stejné, tj. v úterý od 12 do 16 hodin.
Děkujeme za pochopení.
7
Představujeme Vám…
V následující rubrice seznamujeme čtenáře s tím, co obnáší práce jednotlivých
pracovníků naší organizace. V dnešním díle svou pracovní pozici představí
manažerka sociálních služeb paní Linda Schalková.
Práce manažera sociálních služeb
Již v minulých číslech zpravodaje byly představeny některé jednotlivé pracovní
pozice z občanského sdružení KAFIRA. V tomto čísle Vám více přiblížíme pozici
Manažer/ka sociálních služeb, která v sobě snoubí několik rozličných činností.
Jednak zahrnuje aktivity z oblasti řízení organizace a služeb (např. stanovení
vzdělávacího plánu organizace a jednotlivých pracovníků, hodnocení kvality
poskytovaných služeb, účast na komunitním plánování, účast při kontrole sociálních
služeb, vyřizování stížností uživatelů služeb aj.), dále se jedná o aktivity z oblasti
personalistických činností (např. zajištění supervize týmu, hodnocení pracovníků,
plánování pracovních míst, realizace výběrových řízení, tvorba náplní práce nových
pracovníků aj.) a v neposlední řadě se jedná o metodické vedení pracovníků
a revizi standardů kvality. Manažerka sociálních služeb se však nevěnuje pouze
administrativním úkolům, ale pracuje také s uživateli prostřednictvím služby Odborné
sociální poradenství v rámci aktivity Dluhové poradenství. Tento typ poradenství
má uživateli pomoci se zorientovat v jeho nepříznivé životní situaci, nabídnout mu
nejen podporu, ale také informace o možnostech řešení jeho finančního problému,
popřípadě zprostředkování kontaktu se specialisty v dané oblasti (např. bezplatné
právní poradny).
Mgr. Linda Schalková
manažer sociálních služeb
Anglické okénko
I v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme článek, který pro Vás
připravil lektor anglického jazyka na středisku KAFIRY v Ostravě a Opavě, Bc.
Lukáš Varga.
V další části anglického okénka se budeme zabývat problematikou cestování
a použití slovní zásoby z této oblasti. Každý člověk alespoň jednou v životě cestoval,
a proto je nezbytné umět se domluvit nejenom při nákupu cestovních lístků, ale také
při otázkách na cestu a podobně. V takových situacích je dobré umět alespoň
základní terminologii a také fráze, které se mohou v konverzaci hodit, a které může
každý z Vás použít. Tak jako v předešlém článku, i tady je nutné si uvědomit,
že není nutné ovládat širokou škálu slovní zásoby, ale zažít si pouze ty fráze, které
mohou usnadnit průběh konverzace a ulehčit cestujícímu průběh a pohodu cesty.
Mnoho lidí pociťuje při cestování do ciziny nervozitu, bojí se zeptat se na cestu, nebo
na jiné věci, a proto se raději konverzaci s rodilým mluvčím vyhýbají a pociťují stud.
Není čeho se bát, každý člověk, ať už rodilý mluvčí, nebo ne se alespoň jednou
v životě ocitnul v podobné situaci a musel se s tímto problémem vypořádat. Mnozí
cizinci jsou pro návštěvníky v jejich zemi velmi vstřícní, a pokud možno, rádi poradí
a pomohou. Na následující konverzaci mezi cestujícím a člověkem, který bude
pomáhat, si ukážeme, jak snadno se dá domluvit a zeptat se na cestu. Cestující /
8
turista se v angličtině řekne traveller, což je slovo odvozené od slovesa cestovat –
travel. Z toho důvodu je v konverzaci označen pod zkratkou T. Rodilý mluvčí, který
bude turistovi pomáhat, je označen zkratkou NS, co v angličtině označuje pojem
native speaker.
T: Excuse me, Sir. Could you possibly tell me how can I get to the nearest hotel?
NS: Of course. You have to go straight forward to the Big Square and then turn left.
When you will see the park, you should turn right and there will be the hotel you are
looking for.
T: How much will it take?
NS: Not much, just 10 minutes on foot.
T: Thank you very much. Have a nice day.
NS: No problem, you too.
Jak z krátké konverzace jasně plyne, samotný dialog je pouze stručnou ukázkou, jak
je možné rychle a snadno se domluvit a zeptat se na cestu. Opravdu se není čeho
bát, stačí mít pouze odvahu se zeptat. V případě, že si člověk není sám sebou jistý,
stačí používat ruce, nohy a nějak se domluví. Jsme pouze lidé, výkyvy a rozdíly
v jazyce nejsou problém, stačí jenom chtít.
SLOVNÍČEK:
Excuse me, Sir. – Promiňte, pane.
Go straight forward. – Jděte rovně.
Have a nice day. – Přeji hezký den.
How can I get to the nearest hotel? – Jak se mohu dostat k nejbližšímu hotelu?
How much will it take? – Kolik to bude trvat?
Look for – hledat
No problem. – Žádný problém.
Not much. – Moc ne.
Of course. – Samozřejmě.
Thank you very much. – Děkuji mnohokrát.
Turn left. – Zabočte vlevo.
Turn right. – Zabočte vpravo.
You too. – Vy také.
9
Rady, tipy, zajímavosti…
Recept měsíce
Jako recept měsíce jsme pro nové číslo našeho zpravodaje vybrali něco lehkého –
mrkvové placičky.
Mrkvové placičky paní Petry
Na 6 menších placiček potřebujeme:
-
1 větší mrkev
2 větší brambory (poměr 1 mrkev ke 2 bramborům)
hladká mouka
sůl
pepř
Postup:
Brambory i mrkev uvaříme v osolené vodě úplně do měkka. Uvařené brambory
s mrkví poté rozmačkáme na kaši a směs dochutíme podle své chuti (přidáme sůl,
pepř, případně další koření), pak zahustíme hladkou moukou a lžící namočenou ve
studené vodě tvoříme placičky, které dáme na plech s pečícím papírem. Pečeme asi
půl hodiny na 200 stupních. Po upečení jsou mrkvové placičky na povrchu hnědé a
uvnitř krásně vláčné.
Poznámka: do těsta můžeme přidat také sýr, vejce, šunku či bylinky.
Mrkvové placičky můžeme použít jako přílohu k zeleninovým salátům nebo
samostatně jako malou a levnou svačinku na léto.
Dobrou chuť!
http://www.toprecepty.cz/recept/28354-krupave-mrkvove-placicky/
10
Poděkování…
Při poskytování sociálních služeb nás v roce 2013 podporují níže uvedené
organizace a instituce. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za jejich
vstřícnost a finanční podporu.
Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR za finanční podporu projektu „Nadějné vyhlídky –
podpora
zaměstnatelnosti
zrakově
handicapovaných
v Moravskoslezském kraji“.
Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
za finanční podporu při poskytování služby Odborné sociální
poradenství a Sociální rehabilitace.
Děkujeme Moravskoslezskému kraji za finanční podporu
v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence
v Moravskoslezském kraji“ finančně podpořeného z ESF
prostřednictvím
Operačního
programu
Lidské
zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Děkujeme Úřadu Práce ČR za finanční podporu v rámci
projektu „Vzdělávejte se pro růst“ finančně podpořeného z ESF
prostřednictvím
Operačního
programu
Lidské
zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Děkujeme Statutárnímu městu Opava za finanční podporu při
poskytování služby Odborné sociální poradenství a služby
Sociální rehabilitace.
Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu
projektu "Podpora zaměstnanosti nevidomých a osob
se zrakovým postižením z Ostravy a okolí“.
Děkujeme Statutárnímu městu Frýdek-Místek za finanční
podporu
v projektech
„Odborné
sociální
poradenství
pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí“
a „Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením
z Frýdku-Místku a okolí“. Statutárnímu městu Frýdek-Místek
rovněž děkujeme za výtěžek sbírky „Vánoční strom“, který naší
organizaci věnovalo.
Děkujeme Městu Nový Jičín za finanční podporu služby
Odborné sociální poradenství a služby Sociální rehabilitace.
Děkujeme společnosti TEVA Czech Industries, s. r. o.
za finanční dar.
Děkujeme také všem soukromým sponzorům a dárcům.
DĚKUJEME!
CHCETE NÁS FINANČNĚ PODPOŘIT TAKÉ VY?
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 251983494/0300
11
Kontakty na nás…
Kontakty na pracovníky
Jméno
Pozice
Tel.
E-mail
Jan Horák
Statutární zástupce,
předseda sdružení
777 574 355
[email protected]
Mgr. Milena Rychtářová
Manažerka organizace
777 574 360
[email protected]
Mgr. Anna Rečková
Manažerka organizace
734 218 130
[email protected]
Ivana Pilchová
Fundraiser/projektová
manažerka
777 246 385
[email protected]
Milena Proskeová
Ekonom
777 574 364
[email protected]
Monika Hrubá
Účetní
775 574 363
[email protected]
777 574 327
[email protected]
777 574 359
[email protected]
777 574 359
[email protected]
777 574 362
[email protected]
777 574 368
[email protected]
777 574 365
[email protected]
777 574 579
[email protected]
777 574 358
[email protected]
777 574 366
[email protected]
777 574 361
[email protected]
---
lze kontaktovat přes
manažerku sociálních služeb
Mgr. Linda Schalková
Mgr. Jana Vaverková
Mgr. Hana Halatová
Mgr. Iva Francková
Jaromíra Čuboková
Bc. Eva Hrnčířová
Bc. Lukáš Varga
Mgr. Jakub Kvita
Růžena Šodková
zástup J. Čuboková
Mgr. Martina Černá
Manažerka sociálních
služeb
Sociální a administrativní
pracovnice
Sociální pracovnice
Poradkyně pro
zaměstnávání ZP
Vedoucí střediska Nový
Jičín/Vedoucí lektorka
Vedoucí střediska Opava/
lektorka vzdělávacích akt.
Lektor angličtiny na
střediscích OP a OV
Vedoucí střediska
Ostrava/ lektor
vzdělávacích aktivit
Asistentka lektora
Ostrava/ kontaktní
pracovnice
Vedoucí střediska FM/
lektorka vzdělávacích akt.
Psycholožka
Kontakty na pobočky
Středisko Opava –
sídlo organizace
Horní náměstí 47, 746 01 Opava
+ 420 777 574 365
Konzultační hodiny: Pondělí 12–16 hod.
Středisko Ostrava
Nádražní 44, 702 00 Ostrava
+ 420 777 574 358
Konzultační hodiny: Úterý 12–16 hod.
Středisko Frýdek-Místek
Zámecké nám. 44, 738 01 Frýdek-Místek
+ 420 777 574 361
Konzultační hodiny: Středa 12–16 hod.
Středisko Nový Jičín
Štefánikova 7, 741 11 Nový Jičín
+ 420 777 574 368
Konzultační hodiny: Čtvrtek 12–16 hod.
12
Použité zdroje:
Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tour_Eiffel_01.JPG
www.ergones.cz
www.pratelskamista.cz
http://is.braillnet.cz/pomucky_vypis.php?name=&aid%5B%5D=3
http://www.toprecepty.cz/recept/28354-krupave-mrkvove-placicky/
Okno do KAFIRY 2/2013
KAFIRA o. s.
Zpracování a grafika: KAFIRA o. s.
[email protected]
www.kafira.cz
13
Download

Okno do KAFIRY 2/2013