www.indenna.com
1
SIDRENJE KONZOLNIH DIZALICA
Varianta A:
- Dizalica je pritvrđena sa sidrnim vijcima u armirani betonski temelj,
- posle nivelacije donja ploča podlivena betonom
Varianta B:
- Dizalica je pritvrđena na dodatnu sidrnu ploču, koja je vijcima i sidrnim
ampulama fiksirana na betonski pod hale.
Betonska ploča mora biti duplo armirana i debljine min 250 mm.
- posle nivelacije ploča podlivena betonom
www.indenna.com
2
Referentni objekti
KONZOLNE DIZALICE
STUPNE
www.indenna.com
3
LAKE STUPNE KONZOLNE DIZALICE (Profilmaster)
Nosivost: 125 ÷ 1.600 kg
Raspon: 2 ÷ 8 m
Ručna vožnja
U saradnji sa:
SWF KRANTECHNIK
Konzolna dizalica 20-0,125tx3x3
Profili za konzole
www.indenna.com
Motorna vožnja
Konzolna dizalica 40-0,5tx5x4,5
4
Laka stupna konzolna dizalica
LKDS 20-0,125tx4x3/270°
2007, Proizvodnja transportnih traka
www.indenna.com
5
Stupna konzolna dizalica
KDS 0,25tx3x3,5/270°
2006, Posluživanje alatnih strojeva
www.indenna.com
6
Stupna konzolna dizalica
KDS 0,5tx7x4/250°
2005, Prenošenje stakla u radioni
www.indenna.com
7
Stupna konzolna dizalica
KDS 1tx6,5x4,5/360°
2005, Posluživanje linije za razrez
www.indenna.com
8
Stupna konzolna dizalica
KDS 2tx5x3,5/270°
2005, Radionica za održavanje težke mehanizacije
www.indenna.com
9
Stupna konzolna dizalica
KDS 1tx6x3,7/270°
2007, Posluživanje radnih mesta za zavarivanje
www.indenna.com
10
Stupna konzolna dizalica
KDS 1tx4x3/180° i KDS 2tx4x3/180°
2007, Posluživanje radnih mesta za zavarivanje
www.indenna.com
11
Stupna konzolna dizalica
KDS 1,6tx3,8x3,4/95°
2006, Prenošenje akumulatora u servisnoj radioni
www.indenna.com
12
Referentni objekti
KONZOLNEDIZALICE
ZIDNE
www.indenna.com
13
Zidna konzolna dizalica
LKDZ 0,25tx4x3/180°
2007, Posluživanje mašinske obrade
www.indenna.com
14
Zidna konzolna dizalica
KDZ 0,5tx8x2,6/180°
2005, Posluživanje strojeva za razrez lima
www.indenna.com
15
Laka konzolna dizalica - zidna
LKDZ 20-0,25tx3,4x3/90°
2005, Čiščenje varenih proizvoda u komori
www.indenna.com
16
Stupna konzolna dizalica
KDS 1,6tx4x3,4/180°, sa duplom konzolom
2003, Posluživanje silosa
www.indenna.com
17
Zidna konzolna dizalica
KDZ 1tx6x5,3/180°
2007, Posluživanje radnih mesta za zavarivanje
www.indenna.com
18
Zidna konzolna dizalica
KDZ 5/3,2tx3/6x/150°
2007, Montaža i servis hidromehanske opreme
www.indenna.com
19
Download

Laka konzolna dizalica