ЈП Службени гласник; Јавна предузећа Национални парк Ђердап, Копаоник, Тара, Фрушка гора,
Шар-планина; Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, уз подршку Фонда за заштиту животне
средине Републике Србије
Едиција ЛЕКСИКОНИ НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА СРБИЈЕ
АЗБУЧНИК Лексикона Националног парка Шар-планина
албанска бресина (Micromeria albanica)
Албанска побуна 1913.
албански краткокрилац (Quedius albanicus)
албански љиљан (Lilium carniolicum)
албански трчуљак (Zabrus albanicus albanicus)
алпијска хесперида (Pyrgus andromedae)
алпска косматица (Saussurea alpina)
алпска очобајка (Thalictrum alpinum)
алпска ружа (Rhododendron ferrugineum)
алпски мрмољак (Triturus alpestris)
алпски незаборавак (Myosotis alpestris)
алпско пасје грожђе (Lonicera formanekiana)
Апфелбеков краткокрилац (Anthophagus apfelbecki)
Апфелбеков трчуљак (Deltomerus paradoxus paradoxus)
Аран (извор)
АРХЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ
АРХИТЕКТУРА
АСОЦИЈАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА И ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА СРБИЈЕ
Атемсов трчуљак (Nebria attemsi)
балканска дебељача (Pinguicula balcanica)
балканска диоскореjа (Dioscorea balcanica)
балканска киселица (Rumex balcanicus)
балкански акантус (Acanthus balcanicus)
балкански дичак (Barbarea balcana)
Банглбауеров трчуљак (Nebria ganglbaueri ganglbaueri)
Бела вода (извор)
бела кања (Neophron percnopterus)
белка (Oenanthe oenanthe)
белка, средоземна (Oenanthe hispanica)
белоглави суп (Gyps fulvus)
белонокта ветрушка (Falco naumanni)
белоушка (Natrix natrix)
Беревачке рупе
Беревачки поток
Беревце, насеље
БЕРНСКА КОНВЕНЦИЈА
БИЉНЕ И ЖИВОТИЊСКЕ ШТЕТОЧИНЕ
БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ
Бистрица
Бициклистичка трка кроз Штрпце до Драгаша
Блатештица
Болованска река
БОНСКА КОНВЕНЦИЈА
борнмилера (Bornmuellera dieckii)
босанска мишјакиња (Minuartia bosniaca)
босански каћунак (Dactylorhiza cordigera)
брадан (Gypaetus barbatus)
брацилни трчуљак (Omphreus gracilis)
Брезовица, насеље
Брезовица, туристичка зона
бугарски равен (Gentianella bulgarica)
Букоравачка река
Букоравачко језеро, Горње
Букоравачко језеро, Доње
буљина (Bubo bubo)
ватроглави краљић (Regulus ignicapillus)
веверица (Sciurus vulgаris)
ВЕГЕТАЦИЈА
ВЕГЕТАЦИЈА ВИСОКИХ ЗЕЛЕНИ
ВЕГЕТАЦИЈА ВИСОКОПЛАНИНСКИХ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА
ВЕГЕТАЦИЈА ВИСОКОПЛАНИНСКИХ ЖБУНОВА
ВЕГЕТАЦИЈА ВИСОКОПЛАНИНСКИХ РУДИНА
ВЕГЕТАЦИЈА ЛИВАДА И ПАШЊАКА
ВЕГЕТАЦИЈА ОКО СНЕЖАНИКА
ВЕГЕТАЦИЈА У ПУКОТИНАМА СТЕНА
ВЕГЕТАЦИЈА ШУМА
вез
Велики Петрич, археолошки локалитет
велики тетреб (Tetrao urogallus)
Велико Јажиначко језеро
ВЕТАР
ВИДИКОВЦИ
видра (Lutra lutra)
Вила „Стојкова кућа“
Вирови
ВИСОКОПЛАНИНСКИ РЕЉЕФ
Вишеград, археолошки локалитет
власуља, Aдамовићева (Fesuca adamovicii)
власуља, кoритничка (Festuca koritnicensis)
власуља, шарпланинска (Festuca halleri)
ВОДЕ
воденкос (Cinclus cinclus)
ВОДОЗЕМЦИ
Водопад под Доњим Букоравачким језером
ВОДОПРИВРЕДА
волухарица, динарска (Dinaromys bogdanovi)
волухарица, подземна (Мicrоtus subtеrrаnеus)
волухарица, пољска (Мicrоtus аrvаlis)
волухарица, риђа (Мyоdеs glаrеоlus)
волухарица, снежна (Microtus nivalis)
врба, алпска (Salix alpina)
врба, мрежаста (Salix reticulata)
врба, патуљаста (Salix herbacea)
врба, пузава (Salix retusa)
Врбештица, река
Врбештица, насеље
Врбичане, насеље
Врело Дубравске реке
Врело Ропот
Врело у Кориши
Вртоп
Вртоп, Караниколица, Залина, Клеч, Косовић, локалитети у режиму заштите I
степена
вук (Cаnis lupus)
гавран (Corvus corax)
галица, жутокљуна (Pyrrchocorax graculus)
галица, црвенокљуна (Pyrrchocorax pyrrfocorax)
гаталинка (Hyla arborea)
ГЕОЛОШКА ГРАЂА
ГЕОНАСЛЕЂЕ
Гиниводе
гладница, корабска (Draba korabensis)
гладница, Кумерлова (Draba kummerlei)
ГЛАЦИЈАЛНИ РЕЉЕФ
ГЉИВЕ
Говедска пећина
ГМИЗАВЦИ
говор, горански
говор, сиринићки
говор, сретечки
голуб, дивљи (Columbia livia)
голуб, дупљаш (Columba oenas)
Горње Село, насеље
Горњошијска језера
госпин плашт, бугарски (Alchemilla bulgarica)
госпин плашт, пирински (Alchemilla pirinica)
Готовуша, насеље
Градац, археолошки локалитет
Градиште – Чајлије, археолошки локалитет
Градиште (Грчки град), археолошки локалитет
Грисебахова паламида (Cirsium appendiculatum)
грмуша чеврљуша (Sylvia curuca)
грнчар
грчка јела (Abies alba)
грчки јавор (Acer heldreichii)
гуштер, живородни (Zootoca vivipara)
гуштер, зидни (Podarcis muralis)
гуштер, кратконоги (Ablepharus kitaibelii)
гуштер, ливадски (Lacerta agilis)
Дани нарциса на Брезовици
Девет корита (извор)
Деловце, насеље
детелина Веленовског (Trifolium velenovskyi)
детелина, балканска (Trifolium medium)
детелина, далматинска (Trifolium dalmaticum)
Дечји фестивали народних песама и игара
дивизма, Николајева (Verbascum nicolai)
дивизма, шарпланинска (Verbascum scardicola)
дивља мачка (Fеlis silvеstris)
дивља паприка (Vincetoxicum huteri)
дивља свиња (Sus scrоfа)
ДИВЉАЧ
дивокоза (Rupicapra rupicapra)
динарски вечерњак (Hesperis dinarica)
динарски врисак (Acinos alpinus)
ДОМАЋА РАДИНОСТ
Дорфлеровa лазаркиња (Asperula doerfleri)
Дохов трчуљак (Tapinopterus dochii)
Драјковце, насеље
Драјчићи, насеље
Дрвенград, археолошки локалитет
дрводеља
Дрманска глава
дрозд имелаш (Turdus viscivorus)
дрозд камењар (Monticola saxatilis)
дрозд огрличар (Turdus torquatus)
дрозд, плави (Monticola salitarius)
Дувска клисура Призренске бистрице
Дупница
Душанов град
ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
еја ливадарка (Circus pygargus)
ЕКОЛОШКА МРЕЖА
Еколошко друштво „Бисери Шаре“
ЕМЕРАЛД МРЕЖА
ЕНДЕМИЧНА ФЛОРА
еризимум (Erysimum kummerlei)
Ернест-Мајерова мирикарија (Myricaria ernesti-mayeri)
Ескулапов смук (Zamenis longissimus)
жаба, велика зелена (Rana ridibunda)
жаба, грчка (Rana graeca)
жаба, шумска (Rana dalmatina)
жабља трава, босанска (Senecio bosniacus)
жабља трава, Вагнерова (Senecio wagneri)
жабља трава, Скополијева (Senecio scoploii)
Жар-планина (Пљош, 1694м)
ждрал (Grus grus)
жуменица, Маркграфова (Alyssum markgrafii)
жуменица, слатка (Alyssum corymbosum)
жуменица, српска (Alyssum montanum)
жуменица, шарпланинскa (Alyssum scardicum)
жуна, сива (Picus canus)
жуна, црна (Dryocopus martius)
Жута вода (извор)
жути ковиљ (Anthylis aurea)
жутотрби мукач (Bombina variegata)
жућкаста млађа (Corydalis ochroleuca)
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
загасита еребија (Erebia gorge)
загасити плавац (Pseudophilotes bavius)
Задруга Штрпце
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ
ЗАКОН О НП ШАРА
зановет (Cytisus tommasinii)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗАШТИТНА ЗОНА
ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ
звездаста пуцалина (Silene asterias)
звиждак, источни горски (Phylloscopus orientalis)
звиждак, шумски (Phylloscopus sibilatrix)
звончић, алпски (Campanula alpina)
звончић, велебитски (Campanula velebitica)
звончић, југословенски (Edraianthus jugoslavicus)
звончић, ланолисни (Campanula linifolia)
звончић, мезијски (Campanula moesiaca)
звончић, широки (Campanula patula)
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
зеба (Fringilla coelebs)
зеба, снежна (Montifringilla nivalis)
зелембаћ (Lacerta viridis)
ЗЕМЉИШТЕ
зец (Lеpus еurоpаеus)
зечица (Phiteuma pseudorbiculare)
зидар
зимовка (Pyrrhula pyrrhula)
зрикавац, лазаропољски пећински (Troglophilus lazaropolensis)
зрикавац, Фиберов (Psorodonotus fieberi)
ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИЗВОРИ
ИНСЕКТИ
израда посуђа
израда украсних предмета
Иренин слепи краткокрилац (Lathrobium irenae)
Испосница Матос, археолошки локалитет (Мушутиште)
Испосница Русиница, археолошки локалитет, (Мушутиште)
Испосница Св. Николе, археолошки локалитет
Испосница цркве Пресвете Богородице, археолошки локалитет
ИСТОРИЈА
ИСТРАЖИВАЊА
јагличе, дугоцветно (Primula halleri)
јагличе, малo (Primula minima)
Јажинце, насеље
јазавац (Меlеs mеlеs)
Јаласова мајчина душица (Thymus praecox)
Јама код Мијатовића кућа
јаребица камењарка (Alectoris graeca)
јастреб (Accipiter gentilis)
једић (Aconitum burnatii)
једић, босански (Aconitum toxicum)
јеж (Еrinаcеus rоumаnicus)
ЈЕЗЕРА
Језерски врх
Јеловарник, локалитет у режиму заштите I степена
Јужне падине Ошљака, локалитет у режиму заштите I степена
Кабаш, насеље
Калуђерска река
каменика (Saxifraga blavii)
каменика (Saxifraga federici-augusti)
каменика, Грисебахова (Saxifraga federici-augusti)
каменика, шарпланинска (Saxifraga scardica)
Караниколица
каранфилић (Dianthus cruentus)
каранфилић, проклетијски (Dianthus sylvestris)
каранфилић, црвени (Dianthus cruentus)
каранфилић, чекињасти (Dianthus tristis)
каранфилић, шарпланински (Dianthus scardicus)
карпатска тоција (Tozzia alpina)
кириџија
КЛИЗИШТА
КЛИМА
Клисура, локалитет у режиму заштите I степена
Книршов слепи краткокрилац (Lathrobium knirschi)
кобац (Accipiter gentilis)
Кобилиц
ковач
Козарска пећина
козинац, динарски (Oxytropis dinarica)
козинац, корабски (Oxytropis halleri)
козинац, српски (Astragalus glycyphylloides)
Комареков краткокрилац (Leptusa komareki)
КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ
конопљарка (Carduelis cannabina)
Коњушка
Копане воде, Тумба, Мравинац, Тромеђа, локалитети у режиму заштите I степена
корабска хајдучја трава (Achillea pindicola)
Коришко Градиште, археолошки локалитет
корњача, барска (Emys orbicularis)
корњача, шумска (Testudo hermanni)
косица (Asyneuma pichleri)
Кохов енцијан (Gentiana kochiana)
Коџа-Балкан (Острвица, 2092 м)
кравља трава (Thlaspi bellidifolium)
крастача, зелена (Bufo viridis)
крастача, обична (Bufo bufo)
краткокљуни пузић (Certhia familiaris)
КРАШКИ РЕЉЕФ
крвошница, Грисебахова (Pedicularis brachyodonta)
крвошница, Малијева (Pedicularis hoermanniana)
Криви рид, видиковац
крстокљун (Loxia curvirostra)
кртица, обична (Таlpа еurоpаеа)
кртица, слепа (Talpa caeca)
кртичин гнездаш (Catops nigriclavis)
кукумавка (Athene noctua)
кукумавка, гаћаста (Aegolius funereus)
КУЛТУРНА БАШТИНА
куна белица (Маrtеs fоinа)
куна златица (Маrtеs mаrtеs)
куће
Кућинагледски врх
ЛАВИНЕ
лан, рутави (Linum hirsutum)
лан, српски (Linum tauricum)
ласта, горска (Ptyonoprogne rupestris)
ласта, градска (Delichon urbica)
ласта, даурска (Hirundo daurica)
ластин репак (Papilio machaon)
Латифијанов трчуљак (Pterostichus latifianus latifianus)
ЛЕКОВИТО И ЈЕСТИВО БИЉЕ
Лепенац, река
лешникара (Nucifraga caryuocatactes)
лештарка (Bonasa bonasia)
Лешчица, локалитет у режиму заштите I степена
Ливадице, видиковац
Ливадички врх
Ливадичко језеро (Штрбачко)
ливадска лепотелка (Callisthenes relictus)
Ликовне колоније
лисица (Vulpеs vulpеs)
ЛОВ
Ловачко друштво „Срндаћ“
Ловиште „Национални парк Шара“
Љубинске уши
Љубиње, Горње, насеље
Љубиње, Доње, насеље
Љубињска река
Љубињско језеро
љубичица, Oрфанидесова (Viola orphanidis)
љубичица, Грисебахова (Viola grisebachiana)
љубичица, дукађинска (Viola dukadjinica)
љубичица, елегантна (Viola latisepala)
љубичица, македонска (Viola macedonica)
Љуботен, видиковац
Љуботен, локалитет у режиму заштите I степена
љуботенски мали трчуљак (Trechus subnotatus ljubetensis)
љуботенски велики трчуљак (Carabus croaticus ljubetensis)
љускава пркосница (Draba siliquosa)
љутић, јанкин (Ranunculus incomparabilis)
љутић, снежни (Ranunculus crenatus)
македонска коцкавица (Fritillaria macedonica)
македонска одвраћеница (Crepis macedonica)
македонска сребрница (Paronychia macedonica)
македонски мразовац (Colhicum macedonicum)
Мали вирови
мали мрмољак (Triturus vulgaris)
Мали Петрич, археолошки локалитет
Мало Јажиначко језеро
маљави гундељ (Anoxia villosa villosa)
Манастир и испосница Св. Петра Коришког, археолошки локалитет
Манастир Св. Богородице, Мушниково
Манастир Св. Тројице, Мушутиште
Манастирица, насеље
Манастирска река
маховинаста гушарка (Arabis bryoides)
МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС
МЕЂУНАРОДНО ЗНАЧАЈНО ПОДРУЧЈЕ ЗА БИЉКЕ (IPA)
МЕЂУНАРОДНО ЗНАЧАЈНО ПОДРУЧЈЕ ЗА ПТИЦЕ (IBA)
Мекуш бор, језеро
МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ
мечја шапа (Heracleum orphanidis)
мечја шапа (Heracleum sphondylium)
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
МИКРОКЛИМАТСКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ
миридитски трчуљак (Tapinopterus miridita miridita)
миш, жутогрли (Аpоdеmus flаvicоllis)
миш, крашки (Apodemus epimelas)
миш, пругасти (Аpоdеmus аgrаrius)
миш, типични домаћи (Мus musculus)
миш, шумски (Аpоdеmus sylvаticus)
многоцветна жалфија (Salvia officinalis)
модроврана (Coracias garrulus)
молика (Pinus peuce)
Мотел „Карпа“
Мотел „Лахор“
Мотел „Ловац“
мрки медвед (Ursus аrctоs)
мрки твор (Мustеlа putоrius)
мужица (Androsace hedraeantha)
муника (Pinus heldreichii Christ)
Муржица, река
мухарица, белоглава (Ficedula albicollis)
мухарица, мала (Ficedula parva)
мухарица, сива (Muscicapa striata)
Мушниково, насеље
Мушутиште, насеље
НАРОДНА МЕДИЦИНА И ВЕТЕРИНА
НАРОДНА НОШЊА, ГОРАНСКА
НАРОДНА НОШЊА, МУСЛИМАНСКА
НАРОДНА НОШЊА, СРПСКА
НАРОДНЕ ИГРЕ, ГОРАНСКЕ
НАРОДНЕ ИГРЕ, МУСЛИМАНСКЕ
НАРОДНЕ ИГРЕ, СРПСКЕ
НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ПРИЧЕ
НАРОДНИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
НАРОДНИ ОБИЧАЈИ И ВЕРОВАЊА
НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО
НАСЕЉА
НАТО БОМБАРДОВАЊЕ 1999.
НАТУРА 2000
Небрегоште, насеље
Неродимља, дворац
носорожац (Oryctes nasicornis)
обичаји, божићни
обичаји, ђурђевдански
обичаји, животни циклус
обичаји, летњи
обичаји о Бајраму
обичаји о Курбан-Бајраму
обичаји, ускршњи
ОДАБРАНА ПОДРУЧЈА ЗА ДНЕВНЕ ЛЕПТИРЕ (PBA)
одољен, проклетијски (Valeriana bertiscea)
одољен, црвени (Centranthus junceus)
округлолисни пасдрен (Rhamnus orbiculata)
орао змијар (Circaetus gallicus)
орао кликташ (Aquila pomarina)
орао, патуљасти (Hieraaetus pennatus)
орао, пругасти (Hieraaetus fasciatus)
орао, сури (Aquila chrysaetos)
осичар (Pernis apivorus)
Остаци цркве и зидина у Луга махали, археолошки локалитет (Кабаш)
Островица
Островица, локалитет у режиму заштите I степена
отомански трчуљак (Pterostichus ottomanus ottomanus)
Ошљак, видиковац
ПАДАВИНЕ
ПАДИНСКИ РЕЉЕФ
ПАНЕВРОПСКА ЕКОЛОШКА МРЕЖА
Панчићев лук (Allium malanantherum)
Панчићев млеч (Cicerbita pancicii)
Панчићева власуља (Festuca panciciana)
Панчићева водњача (Orobanche pancicii)
Панчићева крвошница (Pedicularis heterodonta)
папкари (Аrtiоdаtylа)
пелопонески ланак (Linaria peloponnesiaca)
ПЕРИГЛАЦИЈАЛНИ РЕЉЕФ
Пескови
петлова креста (Rhinanthus melampyroides)
петопрст, Висијанијев (Potentilla visianii)
петопрст, Дорфлеров (Potentilla doerflerii)
петопрст, илирски (Potentilla speciosa)
петопрст, Кранцијев (Potentilla crantzii)
петопрст, црногорски (Potentilla montenegrina)
Петрошница, река
пецилимон, велики планински (Poecilimon pseudornatus)
пецилимон, Рамеов (Poecilimon poecilus)
пешачка стаза Гавраник
пешачка стаза Демир капија
пешачка стаза Калуђерска река
пешачка стаза Криви рид
пешачка стаза Прави рид
пешачка стаза Фирајска и Бродска
ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ
Пиљевачки поток
пиндска звончица (Soldeanella pindicola)
Пирибрег, видиковац
Плавље, Демркапија, Гувниште, Тумба, Црвена карпа и Пирибрег, локалитети у
режиму заштите I степена
планинарска стаза Језерачка рупа
планинарска стаза од Црвене стене до Стојкове куће
планинарска стаза Пирибрег
Планинарско друштво „Љуботен“
ПЛАНИНАРСТВО
планинска трептељка (Anthus spinoletta)
ПЛАНИНАРСКЕ СТАЗЕ
планински гребени
планински жалар (Eudromias morinellus)
планински шарган (Vipera ursinii)
Плањане, насеље
плетење
Покрет горана „Шара“
ПОЉОПРИВРЕДА
помракуша (Caprimulgus europaeus)
ПОНОРИ
попић (Prunella modularis)
попић, планински (Prunella collaris)
ПОПЛАВЕ
Попово прасе
Попово прасе, Ошљак, Голем бор и Букосат, локалитети у режиму заштите I
степена
порибљавање
поскок (Vipera ammodytes)
поткивач
поточна пастрмка (Salmo trutta)
поточна плиска (Motacilla cinerea)
Прави рид, видиковац
прдавац (Crex crex)
Превалац, видиковац
Превалац, туристичка зона
ПРЕДАЊА И ЛЕГЕНДЕ
препелица (Coturnix coturnix)
ПРИВРЕДА
привредни објекти
Призренска бистрица, река
прорашљика (Bupleurum karglii)
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НП ШАРА
прострел (Arabis bryoides)
прочка
прутка полојка (Actitis hypoleucos)
ПТИЦЕ
пузава азалеја (Loiseleuria procumbens)
пузгавац (Tichodroma muraria)
пупавац (Upupa epops)
пух, сиви (Glis glis)
пух, шумски (Dryomys nitedula)
пуцавац, Валдштајнов (Silene waldsteini)
пуцавац, галичички (Silene pusilla)
пуцавац, монашки (Silene pusilla)
пуцавац, Николићев (Silene nikolicii)
пуцавац, Ројмеров (Silene roemeri)
пуцавац, Силенијусов (Silene sendtneri)
пуцавац, стенски (Silene saxifraga)
пуцавац, четворозубни (Silene pusilla)
ражањ (Plegadis falcinellus)
разгон (Veronica thessalica)
различак (Centaurea nyssana)
различак, грчки (Centaurea graeca)
различак, Кошанинов (Centaurea kosaninii)
рамонда, Наталијина (Ramonda nathaliae)
рамонда, српска (Ramonda serbica)
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I СТЕПЕНА
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II СТЕПЕНА
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III СТЕПЕНА
Резерват „Русеница“
РЕКЕ
РЕЛИКТНА ФЛОРА
РЕЉЕФ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
рибарица (Natrix tessellata)
РИБЕ
РИБОЛОВ
риђа ласица (Мustеlа nivаlis)
риђи мишар (Buteo rufinus)
рис (Lynx lynx)
ровчица, водена (Nеоmys fоdiеns)
ровчица, мочварна (Nеоmys аnоmаlus)
ровчица, пољска (Crоcidurа lеucоdоn)
ровчица, шумска (Sоrеx аrаnеus)
рода, бела (Ciconia ciconia)
рода, црна (Ciconia nigra)
РУДАРСТВО
Рудник хрома
румелијска бабина свила (Armeria rumelica)
руњика, кобиличка (Hieracium andrasovszkyi)
руњика, ливадичка (Hieracium sparsum)
руњика, љуботенска (Hieracium naegelianum)
руњика, шарпланинска (Hieracium scardicum)
Русеница
Русеница, локалитет у режиму заштите I степена
самин краткокрилац (Geostiba samai)
САОБРАЋАЈ
сврачак, риђоглави (Lanius senator)
сврачак, руси (Lanius collurio)
сврачак, сиви (Lanius minor)
Севце, насеље
СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Селогражде, насеље
сеница, јелова (Parus ater)
сеница, планинска (Parus montanus)
сеница, ћубаста (Parus cristatus)
сеница, шљиварка (Parus lugubris)
сеоски детлић (Dendrocopos syriacus)
сиљевина (Peucedanum aegopodioides)
Сиринић, средњевековна жупа
Сиринићка жупа
СИСАРИ
СКИЈАЊЕ
скијашка стаза Беревачке рупе
скијашка стаза Велика ливада
скијашка стаза Караула
скијашка стаза Лавља врата
скијашка стаза Молика
скијашка стаза Пирибрег
скијашка стаза Црвена карпа
Скоробиште, насеље
СЛАВЕ И ПРАЗНИЦИ
славе, породичне
славе, сеоске
Слатина, насеље
слепи краткокрилац (Lathrobium graniticole)
слепи краткокрилац (Lathrobium scardicum)
слепи мишеви (Chiroptera)
слепић (Anguis fragilis)
слепо куче (Spаlаx lеucоdоn)
СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ
смукуља (Coronella austriaca)
снежна холева (Choleva nivalis)
сова, дугорепа (Strix uralensis)
сова, шумска (Strix aluco)
соко, карстни (Falco biarmicus)
соко, кршки (Falco biarmicus)
соко, ластавичар (Falco subbuteo)
соко, сиви (Falco peregrinus)
СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ПАЛИМ БОРЦИМА У РАТОВИМА 1912–1918. И 1941–
1945.
СПОРТСКЕ ИГРЕ ПАРКОВИЈАДА
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Средачка жупа
Средска, насеље
срна (Cаprеоlus cаprеоlus)
српска бедреница (Pancicia serbica)
српска малколмија (Malcolmia orsiniana)
срчаница (Onosma stellulata)
СТАНОВНИШТВО
СТАНОВНИШТВО, ДОМАЋИНСТВА
СТАНОВНИШТВО, ЕТНИЧКА СТРУКТУРА
СТАНОВНИШТВО, МИГРАЦИЈЕ
СТАНОВНИШТВО, ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ
СТАНОВНИШТВО, СОЦИО-ЕКОНОМСКА СТРУКТУРА
СТАНОВНИШТВО, СТАРОСНО-ПОЛНА СТРУКТУРА
СТАРИ ЗАНАТИ
степски смук (Dolichophis caspius)
стрижибуба, дивизмина (Agapanthia kirbyi)
стрижибуба, љуботенска ливадска (Pedestredorcadion ljubetense)
стрнадица, камењарка (Emberiza cia)
стрнадица, црноглава (Emberiza melenocephala)
СТРОГО ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ
Сува река
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА
тесари
Тисова река
тичинац (Cerastium decalvans)
тичинац, Кошанинов (Cerastium banaticum)
тичинац, шарпланински (Cerastium neoscardicum)
ткање
ТОПОНИМИЈА
траварка (Saxicola rubetra)
травњача (Rana temporaria)
ТРАДИЦИОНАЛНА ЈЕЛА И ПИЋА
ТРЕСАВЕ
троцветно сито (Juncus triglumis)
Тршења, викенд зона
ТУРИЗАМ
ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ћук (Otus scops)
ћумурџија
удовичица, динарска (Knautia dinarica)
удовичица, миџорска (Knautia midzorensis)
удовичица, сарајевска (Knautia sarajevensis)
УНЕСКО
уродица (Melampyrum trichocalycinum)
уродица, шарпланинскa (Melampyrum scardicum)
уступник (Scrophularia aestivalis)
ФАУНА
ФЛОРА
ФЛУВИЈАЛНИ РЕЉЕФ
фресница (Dryas оctopetala)
хајдучица краља Александра (Achillea alexandri-regis)
хајдучка трава, жута (Achillea chrysocoma)
хајдучка трава, жута (Achillea holosericea)
хајдучка трава, сребрнаста (Achillea ageratifolia)
Хајналдова невесика (Athamanta turbith)
Хотел „Јуниор“
Хотел „Камени дом“
Хотел „Молика“
Хотел „Нарцис“
цвакија (Halacsya sendtneri)
цевасто балоче (Gagea fistulosa)
цирк Кобилице
Цирк Ливадичког језера, локалитет у режиму заштите I степена
цирк под Љуботеном
цирк у изворишту Дурловог потока
цирк, Јажиначки
цирк, Ливадички
Циркови у изворишту Дурлевог потока, Јажиначког језера, Големог језера,
Дупнице и Кобилице, локалитети у режиму заштите I степена
циркови у изворишту Призренске Бистрице
ЦРВЕНА КЊИГА ДНЕВНИХ ЛЕПТИРА СРБИЈЕ
ЦРВЕНА КЊИГА ФЛОРЕ СРБИЈЕ
Црква Богородице Одигитрије, Мушутиште
Црква Св. апостола Петра и Павла (Свете Петке), Мушниково
Црква Св. Арханђела, Севце
Црква Св. Богородице, Готовуша
Црква Св. Богородице, Средска
Црква Св. Димитрија, Доња Битиња
Црква Св. Ђорђа, Горња Битиња
Црква Св. Ђорђа, Горње Село
Црква Св. Ђорђа, Средска
Црква Св. Јована Крститеља, Штрпце
Црква Св. Николе, Готовуша
Црква Св. Николе, Драјчићи
Црква Св. Николе, Мушниково
Црква Св. Николе, Севце
Црква Св. Николе, Средска
Црква Св. Николе, Штрпце
Црква Св. Петке, Беревце
Црква Св. Петке, Јажинце
Црква Св. Теодора Тирона, Доња Битиња
ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ
црна црвенрепка (Phoenicurus ochrurus)
Црни врх
црни Ганглбауеров трчуљак (Synuchidius ganglbaueri)
Црни извор
Црни камен
црни лешинар (Aegypius monachus)
црногорска млечика (Euphorbia montenegrina)
чеоне морене у изворишту Призренске Бистрице
чеоне морене у изворишту Ропот потока
Череначка река
ЧЕСМЕ
чижак (Carduelis spinus)
чиопа, бела (Apus melba)
чиопа, црна (Apus apus)
чистац, динарски (Stachys alpina)
чистац, српски (Stachys serbica)
чистац, шарпланински (Sideritis scardica)
чуваркућа, Kиндингерова (Sempervivum kindingeri)
чуваркућа, Кошанинова (Sempervivum kosaninii)
чуваркућа, македонска (Sempervivum macedonicum)
ЧУВАРСКА СЛУЖБА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА
шарени даждевњак (Salamandra salamandra)
шарка (Vipera berus)
ШАР-ПЛАНИНА
ШАР-ПЛАНИНА, ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРК
шарпланинска еспарзета (Onobrychis montana)
шарпланинска лала (Tulipa scardica)
шарпланинскa тарчука (Aubrietia gracilis)
шарпланински велики трчуљак (Carabus violaceus shardaghensis)
шарпланински вучји језик (Alkanna scardica)
шарпланински костолом (Narthecium scardicum)
шарпланински краткокрилац (Graptus shardaghensis)
шарпланински краткокрилац (Leptusa sarensis)
шарпланински мишинац (Solenanthus scardicus)
шарпланински сурлаш (Otiorhynchus shardaghensis)
шарпланински чкаљ (Carduus scardicus)
шафран, Koшанинов (Crocus kosaninii)
шафран, планински (Crocus veluchensis)
шафран, шарпланински (Crocus scardicus)
шашика (Sesleria comosa)
шашика (Sesleria tenerrima)
шашика (Sesleria wettsteinii)
шева, планинска ушата (Eremophila alpestris balcanica)
шева, пољска (Alauda arvensis)
шева, ћубаста (Galerida cristata)
ШКОЛЕ
штиткасти котрљан (Eryngium palmatum)
Штрпце, насеље
Штурачев краткокрилац (Quedius pavelmoraveci)
шума грчке јеле
ШУМАРСТВО
шуме букве
шуме букве и јеле
шуме и шикаре грабића
шуме и шикаре храста сладуна
шуме јове и врбе
шуме китњака и белог граба
шуме молике
шуме мунике
шуме смрче
шуме храста китњака
шумска шљука (Scolopax rusticola)
ШУМСКИ ПЛОДОВИ
ШУМСКИ ПОЖАРИ
Download

Шар-планина - Географски институт "Јован Цвијић"