ФЕДЕРАЦИЈА НА УЧИЛИШЕН СПОРТ НА МАКЕДОНИЈА
П Р Е Г Л Е Д
НА ОДГОВОРНИ ЛИЦА ЗА УЧИЛИШЕН СПОРТ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
ОПШТИНА
У Ч И Л И Ш Т Е
1.BEROVO
OSU,,Acо Ruskovski,,
2. BITOLA
SOU Gim.,,Josip Broz Tito,,
3. BITOLA
SOTU,,\or|i Naumov,,
4. BITOLA
SOU,,Taki Daskalo,,
5. BITOLA
SOEU,,Jane Sandanski,,
6. BITOLA
SOZU,,Kuzman [apkarev,,
7. BITOLA
OSMU,,D-r Jovan Kalauzi,,
8. BITOLA
Dr`avno muzi~ko u~ili{te
9. BOGDANCI
SOU,,Bogdanci,,
10. MAKEDONSKI BROD
SOU,,Sv.Naum Ohridski,,
11.MAKEDONSKA KAMENICA
SOU"Mile Janevski Xingar"
12. VALANDOVO
OSU,,Goce Del~ev,,
13. VELES
SOUGim.,,Ko~o Racin,,
14. VELES
OSU,,Jov~e Tesli~kov,,
15. VELES
SSOU,,Kole Nedelkovski,,
16. VELES
SSOU,,Dimitrija ^upovski,,
17. VINICA
SOU,,Van~o Prke,,
18. GOSTIVAR
Телефонски броеви
на училиштата
Одговорно лице за
училишен спорт
од училиштето
КонтактТелефон
Електронска адреса
033/471-535;
Faх 033/471468
047 /238-016; 224316; fah;047/224316
047 /258-064;
fah,047/258-065
047 /234-432;
fah 047/220-192;
Ѓорѓи Мушкарски
076-472-131
Антонио Трпковски
070/207-819
Е-меил: [email protected]
Влатко Гроздановски
075/575-634
Е-меил: [email protected]
Кирил Ивановски
075/956-959
Е-меил: [email protected]
047 /238133
Димитар Трајков
076/509-643
Е-меил: [email protected]
047 258-064
047 /224-984; 237850
047 /224-766; 221075
034 /223-077
Nema
[email protected]
Tabela
Nema
Nema
Tabela
Петар Кондурџиев
Тел. 070/856-160
045 /275-910; 274112;
Нема
033/431-266
Нема
034 /382/031;
382/055
043 /212/535; 212536
Зоран Јовановиќ
Тел. 078/245-714
Зоран Јованов
Тел. 076/368-111
[email protected]
043 /231-098
Димче Левков
Тел.076/351-055
Е-маил: [email protected]
043 /235-086; 231446
Леонид Таневски
043 /232-541
Димче Левков
033/ 360-903
Тодорчо Николов
042/ 272-052
Nema
Е-маил: [email protected]
Тел. 076 273 323
Тел.076/351-055
Тел. 078-716-033
Е-маил:
Е-маил: [email protected]
Е-маил:[email protected]
SOU,,Gostivar,,
19. GOSTIVAR
OSTU,,Gostivar,,
20. GOSTIVAR
SEOU,,Gostivar,,
21. GOSTIVAR
SOMU,,Gostivar,,
22. GEVGELIJA
SOU,,Josif Josifovski,,
23. ДЕБАР
СОУ Здравко Чочковски
24. DEL^EVO
SOU,,Metodija Mitevski
Brico,,
25. DEMIR HISAR
SOU,,Krste P.Misirkov,,
26. KAVADARCI
SOUGim.,,Dobri Daskalov,,
27. KAVADARCI
SOU,,Kiro Spanxov Brko,,
28. KAVADARCI
SOZ[U,,\or~e Petrov,,
29. KI^EVO
OSU,,Mirko Mileski,,
30. KI^EVO
ОСУ"Дрита,,
31. KO^ANI
SOU,,Љup~o Santov,,
32. KO^ANI
SOU,, Go{o Vikentiev,,
33. KRATOVO
SOU,,Mitko Penxukliski,,
34. KRIVA PALANKA
SOU,,\or~e Petrov,,
35. KRU[EVO
SOU,,Naum Naumovski Bor~e,,
36. KUMANOVO
SOUGim. ,,Goce Del~ev,,
37. KUMANOVO
SOUGim. ,,Сами Фрашери,,
38. KUMANOVO
SSOU,,Kiro Burnaz,,
39. KUMANOVO
042/ 214-333
Nema
042/ 272-051
Натали Манеска
034 /212-032
Семенаков Влатко
046 /831-625
Нема Табела
033 /413-829
Прачкоски Љупчо
047 /276 -431
Нема Табела
043 /410-911;
Fah 043/ 410-533
043 /412-847;
043/414-209
043 /412-180;
fah 043/412 -910
045/ 221-195;
045/221-196;
/221-197
045 /221-196;
045/221-197
033/ 271-598
033/271- 246
033 /294 -247;
fah 033/294-001
Блашко Клинчаров
078/360-460
Е-меил: [email protected]
Тел. 070 770 361
Е-маил [email protected]
Тел.072519362 Е-маил:[email protected]
Тел.043/412903
Е-маил: [email protected]
Nema
Проф. Горан Велковски
Тел.071 223 622
Eмаил: [email protected]
Nema
Nema
Мијалчо Апостолов
Михаил Андов
078-213-463
Тел.076-376-735
Емаил: [email protected]
Е-маил: [email protected]
031 /481-483
Анита Марковска-Јанева
Тел. 078/313-721 Е-маил: [email protected]
031/ 375-025
Живко Ристовски
048/ 477-073
Димитар Павлоски
Тел. 076443115
Е-маил:[email protected]
031/ 421- 079;
031/437-086
Драган Илијевски
Тел.070/918 668
Е-маил: [email protected]
031/ 412-244
Исмет Зекири
031 /412-224
Николина Михајловскa Тел.077/601 636 Е-маил: [email protected]
031 /438-440
Младен Давидовиќ
Тел.070/757 654
Е-маил: [email protected]
Тел.076/315 966
Е-маил: [email protected]
SOU,,Pero Nakov,,
40. KUMANOVO
STU,,Nace Bu|oni,,
41. LIPKOVO
SOU ,,Ismet Ja{ari,,
42. NEGOTINO
SOU,,Sv.Kiril i Metodij,,
43. OHRID
OSU,,Sv.Kliment Ohridski,,
44. OHRID
OEMUC,,Sv. Naum Ohridski,,
45. OHRID
OUTU,,Van~o Pito{eski,,
46. OHRID
SOU,,Sv.Kliment Ohridski,
47. PRILEP
SOU,,Mir~e Acev,,
48. PRILEP
SOU,,\or~e Petrov,,
49. PRILEP
SOU,,Orde ^opela,,
50. PRILEP
SOU,,Kuzman Josifovski
Pitu,,
51. PRILEP
SOU,,Riste Risteski Ri~ko,,
52. PROBI[TIP
SOU,,Naum Naumovski Bor~e,,
53. RADOVI[
SOU,,Kosta Susinov,,
54. RESEN
SOU,,Car Samoil,,
55. SVETI NIKOLE
SOU,,Ko~o Racin,,
56. SKOPJE
SUGS,,Rade Jov~evski
Kor~agin,,
57. SKOPJE
SUGS,,Nikola Karev,,
58. SKOPJE
SUGSGim.,,Zef Qu{ Marku,,
59. SKOPJE
SUGSGim.,,Josip Broz Tito,,
031/ 414-332
Анита Цветковска
Тел.075/608 021
031/ 463-888
Берат Авдиу
Тел.071/305-981
043 /361-079;
043/365-464
046 /262-217;
Fah 046/262-922
046 /266-152;
046262-174
046 /264-374
046/264-421
Розалија Матоска
Тел.076-661-555
048 /425-841;
048425-992
048 /423-506;
048426-772
048/ 401-370;
fah 048/ 422-095
Дејан Стерјоски
048/ 421-331
Тони Стевананџија
048 /415-376;
fah 048/414-447;
032/ 483-185;
032/483-012
032/ 635-437;
032/635-410
Дисоска Жане
047 /451-899
Nema
032 -440-955
Ивица Митрушов
Е-маил: [email protected]
Е-маил:[email protected]
Е-маил:[email protected]
Зоран Родиќ
Тел.075331441
Е-маил:[email protected]
Скепароски Ѓорѓи
Тел.077 540 111
Е-маил:
Тони Андрески
Тел.070 378 223
Е-маил:[email protected]
Тел. 070/258-545
Здравко Ристески
Тел. 075/301-548
Славе Димитријоски
Дејан Трајковски
Иванка Спасова
Е-маил: [email protected]
Е-маил [email protected]
Тел. 070/549-307
Е-маил:[email protected]
Тел. 075/570464
Тел. 071/261-973
Тел.071362013
Е-маил: [email protected]
Е-маил: [email protected]
Е-маил: [email protected]
Тел.070/302098
Емаил: [email protected]
Тел. 078 320 304
02/3115-116 t/fah
Нема
02/3072-208;
fa h 02/ 3072-773
02/3064-076;
fah02/3072-411
02/3064-685
(Nerezi)
02/3124-314;
fah02/3211-082
Јане Џабирски
Мирлинд Сулејман
Орхан Абди
Тел. 070628252
Тел. 078/399-134
Тел. 071241445
Е-маил: [email protected]
Е-маил:[email protected]
Е-маил:
60. SKOPJE
SUGSGim.,,Orce Nikolov,,
61. SKOPJE
SUGS,,Ko~o Racin,,
62. SKOPJE
SUGS,,Pan~e Arsovski,,
63. SKOPJE
SUGS,,Bra}a Miladinovci,,
64. SKOPJE
SUGS,,Georgi Dimitrov,,
65. SKOPJE
SMUGS,,D-r Pan~e
Kara|ozov,,
66. SKOPJE
SEPUGS,,Vasil Antevski
Dren,,
67. SKOPJE
SEPUGS,,Arseni Jovkov,,
68. SKOPJE
SUGS,,Cvetan Dimov,,
69. SKOPJE
SUGS,,Lazar Tanev,,
70. SKOPJE
SUGS,,Marija Kiri
Sklodovska,,
71. SKOPJE
SGGUGS,,Zdravko
Cvetkovski,,
72. SKOPJE
SUGS,,8 Septemvri,,
73. SKOPJE
SUGS,,Vlado Tasevski,,
74. SKOPJE
ASUC,, Boro Petru{evski,,na
GS
75. SKOPJE
SUGS,,Dimitar Vlahov,,
76. SKOPJE
SETUGS,,Mihajlo Pupin,,
77. SKOPJE
DMBUC,,Ilija Nikolovski
Luj,,
78. SKOPJE
DSUPU,,Lazar Li~enovski,,
02/3065-555;
02/ 3065-565;
02/2031-302;
02/2037-073
02/3173-645;
fah 02/3173-650
02/2794-967;
02/2791-044
02/3065-586;
fah 02/3071-011
02/3120-326;
02/3120-187,
/3111-359
Сашо Сотировски
Е-маил:[email protected]
Тел.070/225-093
Е-маил:[email protected]
Нема
Миле Трајановски
Нема Табела
Бранко Аврамовски
Тел. 071760890
Е-маил:
Нема Табела
02/2777-343
Нема Табела
02/2611-195;
02/ 2612-813
Нема Табела
2611530,262
Нема Табела
02/3085-035
Тел. 076/441-312
Нема
02/2452-189,
02/2442-737
Нема Табела
02/3062-694;
fah02/3065-467
Нема Табела
02/3115-021;
fah02/3235-978
Нема Табела
02/2464-123 t/fah
Томислав Христов Тел. 072235768 Е-маил:[email protected]
02/3115-919;
faх 02/3114-702
Марјан Карапанџевски
02/2464-590 t/fah
Мирјана Николовска
Тел. 075407475
Е-маил: [email protected]
02/2529-720;
02/2529-703
02/3115-527;
02/3230-257;
02/3119-004
02/3118490,
02/3126-446
Димитар Георгиев
Тел. 071221148
Е-маил: [email protected]
Арсовски Благоја
Тел. 076/439-142
Илија Ивановски
Тел. 075/639-383; 078/242-963
Тел. 070266305
Е-маил: [email protected]
Е-маил:[email protected]
Е-маил: [email protected]
79. SKOPJE
DUFK,,Metodija Mitevski
Brico,,
80. SKOPJE
COR,,Partenija Zografski,,
81. SKOPJE
DURDMOV,,Dimitar Vlahov,,
82. SKOPJE
CSO,Sv.Naum Ohridski,,
83. STRUGA
SOU,,Niko Nestor,,
84. STRUGA
SOUGim.,,D-r Ibrahim Temo,,
85. STRUMICA
SOU,,Jane Sandanski,,
86. STRUMICA
SOU,,Nikola Karev,,
87. STRUMICA
SOU,,Dimitar Vlahov,,
88. TETOVO
SOUGim.,,Kiril Pej~inovi},,
89. TETOVO
SOM,,Nikola [tejn,,
90. TETOVO
OSEU,,8 Septemvri,,
91. TETOVO
SOSU,, Mo{a Pijade,,
92. TETOVO
SOTU,,\oce Stoj~eski,,
93. TETOVO
DMU,,Todor Skalovski Tetoec,,
94. [TIP
SOU,,Slav~o Stojmenski,,
95. [TIP
SOU,,Kole Nehtenin,,
96. [TIP
СОУ,,Димитар Мирасчиев,,
97. [TIP
СОУ,,Јане Сандански,,
98. [TIP
ДМУЦ,,Сергеј Михајлов,,
99. [TIP
ЦССОВ
,,Искра,,
02/3166-550;
fah02/3111-822
02/2529-744;
02/2529-714
02/2779-532;
fah 02/2779-537
02/3119-472;
02/3112-418
Панче Јакимовски
Тел. 075/231 – 236
Е-маил: [email protected]
Нема Табела
Нема Табела
Нема Табела
046/ 780 -020
Nema
046/ 786- 140
Nema
034/ 326-317;
034/323-151
Катерина Николова
Тел. 075/425-090
Е-маил: [email protected]
034/ 346-889
Драган Јанков
Тел.075 466 260
Е-маил:[email protected]
034 /345-298;
034/323-811
Митко Делев
Тел. 070/900-170
044/ 339-070
Исмаил Хамити
044/ 339-110
Африм Даути
044/ 334-317
Бујар Ибраими
044/ 330-496;
044/330-495
Вјолца Меџити
044/ 350-301
Бујар Ибраими
044 /336-233
Нема Табела
032/ 391-459
Горан Иванов
Тел.078/473-169
032//391-384
Самарџиски Методи
Тел.078/473-370 Е-маил:[email protected]
032/ 390-591;
Fah032/ 397-950
032 /391-006;
fah 032/393-192
Самарџиски Методи
Тел.078/473-370 Е-маил:[email protected]
Маџаров Мијалче
Тел.078/473-278
032 /391-457
032 /308-860;
fah 032/308-044
Тел.072210712
Тел.0722017 81
Тел.0722017 81
Емаил: [email protected]
Емаил: [email protected]
100. ROSTU[E
SOU ,,Mavrovo - Rostu{e,,
101. CENTAR @UPA
SOU ,,ATA,,
102.ВРАПЧИШТЕ
СОУ ,,Неготино,,
103. ИЛИНДЕН
ССОУ “Илинден“
104. ДОЛНЕНИ
СОУ “Преродба Рилиндија“
042/ 478-103
Тасим Сулејманоски
046/840-315
Нема Табела
042/332-378
Нема
02/2552320
Дејан Димитриевиќ
Тел. 071/268-555
Тел. 078/300-307
Емаил: [email protected]
Download

одговорни лица за учлилишен спорт од средните училшта