Zayvoni poslednoto yvon~e... i ete go krajot
na u[te edna u~ebna godina. So nasmevka na liceto se podgotvuva[ da
mu se prepu[ti[ na letoto i site zadovolstva so nego, no na samiot kraj
na u~ebnata godina te o~ekuva u[te eden predizvik.... da gi sobere[
plodovite od seto ona [to go sraboti i nau~i vo izminatite meseci.
Ah, kolku e slatko koga ]e go pogledne[ sveditelstvoto od koe ti se
nasmevnuvaat site petki, kolku e poslatko u`ivaweto koga znae[ deka
slatko si go zaslu`il/a. A pak koga ]e te proglasat za najdobar?!
Sekoja godina u~ili[tata postavuvaat predizvik za svoite u~enici. A
predizvikot e koj ]e se poka`e kako najdobar u~enik. A jagotkata na [lagot
e sekako titulata NAJDOBAR MATURANT! Kolku dobro zvu~i...
I ovaa godina srednite u~ili[ta vo Skopje gi odbraa svoite
Najmaturanti... Toa se u~enici koi navistina dobro se potrudile da
ja zaslu`at ovaa titula. I tokmu zatoa Fondacijata Nikola Kqusev vo
sorabotka so izdava~kata ku]a Nampres i privatnoto sredno u~ili[te
SABA, a so poddr[ka na gradot Skopje, re[i da gi nagradi ovie u~enici,
taka [to go izgotvi ovoj proekt Ura za najmatura!
Vodej]i se od mototo Bez matura si nula, ovoj proekt e podgotven so cel da
gi pottikne site mladi lu\e vo Makedonija da go sfatat svoeto [koluvawe
kako eden golem predizvik i mal natprevar da se stigne me\u najdobrite.
A da si najdobar zna~i mnogu... site vrati ponatamu polesno se otvoraat.
Zatoa, potrudi se i ti kako [to se potrudile i ovie mladi lu\e, ako saka[
na krajot na srednoto obrazovanie da se nasmevnuva[ me\u najdobrite!
A vo me\uvreme nie ]e se stremime da go za`iveeme ovoj proekt i sekako
da go ra[irime niz cela Makedonija, so toa [to ]e prodol`ime da gi
afirmirame i poddr`uvame najdobrite, a ostanatite da gi pottiknuvame
da stanat najdobri!
Проект на фондација “Никола Кљусев”
во соработка со издавачката куќа
и
ПСУ
,
под покровителство на Град Скопје.
Издава: Нампрес
Печати: Нампрес
Фотографии: Јован Јон
3
4
5
OCENKITE NE
VLIJAAT NA
DRUGARSTVATA
IRENA DUKOVSKA e
najmaturantka vo
SUGS “Rade Jov~evski Kor~agin”. Iako upisite
za na fakultet se
bli`at, taa e pred
dilemata kade da
prodol`i ponatamu.
Sre]na li si [to si tokmu
ti najmaturantka vo tvoeto
u~ili[te?
Navistina se ~uvstvuvam po~esteno
{to sum izbrana za najmaturant od
moeto u~ili{te. Nemav nekoi posebni
o~ekuvawa vo vrska so izborot i duri
ne ni znaev koga }e bide, no mnogu mi
be{e milo koga mi ka`aa, i s# u{te
mi e, za{to od site odli~ni u~enici,
tokmu jas sum odbrana.
Kolku ~esto te narekuvaa
bubalica?
Nikoj od moite drugari ne se odnesuval navredlivo kon mene ili pak, mi
se potsmeval zatoa {to sum odli~na
u~eni~ka. Mislam deka moite ocenki
ne vlijaat na moite drugarstva, bidej}i toa se dve sosema razli~ni raboti.
A me|u drugarite sekoga{ ima mali
10
6
{egi, pa taka nekoga{ se {eguvale za
toa {to redovno u~am, no toa e normalno. Duri i jas nekoga{ se {eguvam
na moja smetka.
Site ocenki se za u~enici...
A toa va`i i za mene. Mi se ima
slu~eno nekolku pati da dobijam ~etvorka, a edna{ i trojka, no toa ne e
ni{to stra{no. [to se odnesuva do
doa|aweto nepodgotvena na ~as, sekoga{ sum bila podgotvena za na test,
pa i za na ~as. Bidej}i so ocenkite
nemav problemi, iskreno nemav nekoja
potreba da begam od ~asovi, pa i ne go
praktikuvav toa.
O~ekuvaa li site postojano da im
potka`uva[ na ~asovite koga gi
ispra[uvaa?
Koga nekogo go ispra{uvaat, a ne znae,
mislam deka mu e seedno
dali }e mu ka`e nekoj
{to znae ili nekoj {to }e
pro~ita malku i }e mu
potka`e. Sekoj se snao|a
kako {to znae i umee, i
zatoa ne se slu~ilo od
mene da o~ekuvaat da im
potka`uvam pove}e otkolku {to toa bi go pravel
nekoj drug. Normalno, koga
sum mo`ela da pomognam,
sum go pravela toa.
Koj profesor sekoga[
]e bide del od tvoite
se]avawa?
Site moi profesori se
razli~ni kako li~nosti
i zatoa sekoj mi ima ostaveno poseben, poinakov
vpe~atok. Zaedni~ko im e
toa {to site }e gi pametam
po dobro, a ne mo`am da
odvojam posebno nekoj profesor. Bi sakala site da
gi zapametam takvi kakvi
{to se.
Koi se tvoite planovi
za ponatamo[no
[koluvawe?
Po maturata planiram da
go prodol`am {koluvaweto tuka vo Makedonija,
na dr`avniot fakultet.
S# u{te nemam odlu~eno
to~no na koj fakultet }e
se zapi{am, se dvoumam
pome|u nekolku, no nabrzo
}e odlu~am.
11
USPEHOT E
MOJA CEL I
[email protected]
DUA ISMAILI e
najmaturantka od
u~ili{teto “Arseni
Jovkov”. Veli deka statusot
najmaturant ù dal doza na
gordost i samodoverba, a
istovremeno ja stimulira
da raboti u{te pove}e na
nejzinoto ponatamo{no
nadgraduvawe.
Sfativ deka celokupnata
moja rabota i vlo`eniot
trud mi se ispla}aat.
Te zafrkavaa li drugarite deka
si bubalica?
Ne bi bila iskrena ako tvrdam deka
nemalo nekoj od drugarite koj me
vikal bubalica. No iskreno “BUBALICATA” mnogu pati im bila od korist
na drugarite, osobeno koga im bev
spas na ~asovite koga profesorite
ispra{uvaa.
{to e so begaweto od ~asovi,
poslabite ocenki?
Velat deka i poslabite ocenki se za
u~enicite, ama toga{ izgleda deka jas
sum superu~eni~ka bidej}i trojkite
i ~etvorkite nikoga{ nemale mesto
vo mojata grafa vo dnevnikot. [to
se odnesuva do toa deka odli~nite
8
u~enici treba sekoga{ da bidat
podgotveni, toa sekoga{ sum go ispolnila. Ima{e isklu~ok samo vo redovnosta na ~asovite, koga vo dogovor so celiot klas sme znaele da
ispu{time ~as.
Dali pot[epnuva[e na ~asovi?
Drugarite {to o~ekuvaa da im
potka`uvam dodeka gi ispra{uvaa ne
gi razo~aruvav. No ponekoga{ sakaj}i
da im pomognam - im odmagav, ostavaj}i
vpe~atok kaj profesorite deka ispra{uvaniot (drugarot) ne bil dovolno podgotven. Toa be{e pri~ina za da
im pomagam pred ispra{uvaweto i da
im razjasnam kolku {to mo`ev za toa
{to im bilo nejasno.
Koi profesori nikoga[
nema da gi zaboravi[?
Celiot profesorski kolegium
}e mi bide sinonim za dobro
vospituvawe. No, posebno }e ja
odvojam mojata klasna, odnosno
profesorkata po ekonomija.
]e ja pametam kako li~nosta
koja sekoga{ ima{e re{enija
za na{ite problemi i n#
pottiknuva{e da rabotime i da
u~ime pove}e, be{e podgotvena
i da predava i da ni gi razjasnuva zada~ite koi nam ni bea
nejasni. Zatoa bi sakala da &
se zablagodaram za vlo`eniot
trud, no istovremeno i & se
izvinuvam ako nekoga{ sme ja
stavile vo nekoja nesakana i
tendenciozna situacija.
{to planira[ sega koga
maturira[e?
Maturata zna~i zavr{uvawe
na srednoto obrazovanie, a istovremeno zna~i i nov po~etok
za ponatamo{noto obrazovanie
i soo~uvawe so novi predizvici vo tekot na studiite. A jas
}e prodol`am na Univerzitetot “Sv. Kiril i Metodij”, na
Ekonomskiot fakultet. Uspehot
ne samo {to e moja cel, istovremeno e i moja dol`nost, pottik
za novi uspesi i usovr{uvawa.
9
ANGELA
SEKOGA[
ZNAE
ARSOVSKA ANGELA e najmaturantka od privatnoto
u~ili{te SABA. Taa
ima golemi ambicii - da
patuva, da bide kolumnist,
da go zavr{i pravniot
fakultet na Amerikan
Kolex... A potoa, pa,
vremeto }e poka`e.
Kakvo e ~uvstvoto da te izberat
za najmaturant vo tvoeto
u~ili[te?
“^uvstvoto e prekrasno, besceneto
i nezamenlivo. Radosta okolu samiot moment matura e mnogu golema, a
~esta da te odberat za najmaturant vo
u~ili{teto na seto toa mu dava posebna magija i bleskawe, {to se ~ini
sre}ata gi nadminala svoite granici.
Edinstveno e, navistina”.
Te zafrkavaa li drugarite deka
si bubalica?
“Ha, ha, pa ako ka`am edno cvrsto NE
- }e izla`am. Ima{e situacii koga
na {ega komentiraa vo stilot “eve
profesorke, Angela sigurno znae”
i sli~no. No nikoga{ ne me narekle
buba lica, za{to znaeja deka malku
vreme pominuvav vo u~ewe, ama so
golema koncentracija”.
vo `ivotot e 4 i toa po Istorija vo
vtora godina. Profesorkata na site
prethodni testovi mi stave{e pove}e
bodovi od maksimumot zaradi preciznite i op{irni odgovori, a na
toj test me pra{a: “Devoj~e misli{
ti da dobie{ edna{ 4, {to e ova od
tebe?”Jas se nasmeav i & rekov deka
za promena, mo`e. Taka i napravi.
Sum izbegala od ~asovi pove}e pati, a
osobeno koga bli`e{e prolet i leto.
Ne mo`am da im odoleam na sonceto
i kafuliwata, a nekoga{ rasporedot be{e taka re{en {to treba{e
tokmu vo najubaviot period da sum vo
u~ilnica. Mi se slu~ilo da otidam
nepodgotvena na test, ama koga velam nepodgotvena mislam na toa deka
voop{to ne sum povtorila ni{to, no
sum se iznenadila od toa kolku sum
zapamtila na ~asovite”.
Ti se slu~ilo li da dobie[ slaba
ocenka?
O~ekuvaa li site postojano da im
potka`uva[ na ~asovite koga gi
ispra[uvaa?
“Najslaba ocenka {to sum ja dobila
“O~ekuvaa, nekoi duri i ne re{avaa,
6
10
tuku ~ekaa da zavr{am, pa so red
da im potka`am. Mnogu pati sum
im ka`uvala, no nekoga{ i ne,
no samo na poedinci za koi sum
smetala deka ne ja zaslu`uvaat
mojata pomo{.
Koj profesor nema nikoga[
da go zabo ravi[?
Od SABA nitu eden profesor
nema da go pametam po lo{o, a
sekako deka imam favoriti ili
na nekoj na~in idoli i primeri
za toa kako treba da se postavam
ili izgledam i jas vo idnina. ]e
gi izdvojam profesorkata po istorija, profesorkata po makedonski od prva i vtora godina, na koja
vo predavaweto & nema{e ramen,
koja veruva{e vo mene i saka{e
da me isprati na natprevar, koj
od ubavi opravdani pri~ini ne
se slu~i. Profesorkata po angliski od treta i ~etvrta godina
koja za mene e rol model za edna
uspe{na, inteligentna, odgovorna, rabotliva i ubava `ena.
Profesorkata po pravo Marija
koja pravoto ni go dolovi na interesen na~in so mnogu primeri
i od nea }e pametam mnogu razgovori na tema su{tinata na `iveeweto.
Po maturata, koi se tvoite
planovi za ponatamo[no
[koluvawe?
“Sega planiram soodvetno da se
podgotvam za prestojnata dr`avna
matura. Potoa da go prodol`am
moeto obrazovanie na pravniot
fakultet na Amerikan Kolex. Da
prodol`am da pi{uvam statii vo
spisanija. Da odam na kursevi nadvor od granicite na Makedonija. I
u{te mnogu idei koi znam deka }e
gi izrealiziram, za{to veruvam
vo sebe i vo toa kolku mo`am”.
7
PRI^INA +
ZA SLAVEWE
Te zafrkavaa li drugarite
deka si bubalica?
Ne, moeto vreme ne go pominuvav samo na kniga, naprotiv
vremeto go raspredeluvav
soodvetno sprema rabotnite
obvrski.
BOJANA MILENKOVI}
e najmaturantka vo
SUGS “Dimitar Vlahov”.
^uvstvoto {to ja izbrale
za prvenec na generacija
ne mo`e da go opi{e so
zborovi... Na maturskata
ve~er klasnata me povika
i mi soop{ti.„Bojana,
~estito, izbrana si za
prvenec na generacija, ima{
pri~ina plus za slavewe.“
Vo tie momenti bev mnogu
sre}na i zadovolna, no i po
malku zbuneta.
Si dobila li nekoga[ vo `ivotot
trojka, ili barem ~etvorka, si
do[la li nepodgotvena na ~as ili
za test?
Pa da, sum imala, se razbira deka ne
mo`eme sekoga{ da bideme podgotveni.
A begaweto od ~asovi e samo momentna
sostojba koga i ne e ba{ zabavno da se
bide na ~as, zo{to inaku da se bega...?!
O~ekuvaa li site postojano da im
potka`uva[ na ~asovite koga gi
ispra[uvaa?
Nie bevme kolegijalni i nesebi~ni, koga
ima{e prostor da se pomogne toga{ toa
i go pravevme, si pomagavme me|usebno.
Koj profesor nema nikoga[ da go
zaboravi[?
Ha, ha, za mene re~isi i da nema{e lo{
12
profesor - koj pomalku, koj pove}e, no
site bea dobri. Drugarkite ~estopati
znaeja da ka`at “ajde pra{aj ja profesorkata dali mo`e da n# pu{ti za
nekoja pri~ina, tebe te saka”. Site profesori bea dobri i }e mi ostanat vo dobro se}avawe, no bi sakala da iska`am
blagodarnost do mojata klasna profesor Saveta Piperevska koja so svoite
napori i vlo`uvawa vo nas uspea da n#
odvede na vistinskiot pat, patot do uspehot.
Po maturata, koi se tvoite planovi
za ponatamo[no [koluvawe?
Natamo{noto obrazovanie }e go prodol`am na nekoj od fakultetite kaj nas.
Dolgo vreme razmisluvam na taa tema,
ostanuva da gi vidime rezultatite od
maturata i toga{ }e odlu~am.
SUM BIL I
NEPODGOTVEN
U~enikot od SUGS “Ko~o
Racin”, VIKTOR LUKOVI}
e prvenec vo negovoto
u~ili{te. Ovaa ~est
mu dava dopolnitelna
motivacija i nade`
za drugi uspesi vo
ponatamo{noto
obrazovanie.
{egi za bubawe ima[e...
...i jas sum gi prifa}av bez golemo
lutewe. Sepak toa e sostaven del od
dru`bata me|u u~enicite, i nie ~esto
pati se smeevme i na na{a i na tu|a
smetka.
Viktor za u~eweto i ponekoga[
neu~eweto veli...
Sum dobival i poslabi ocenki, ama
sum uspeval da gi popravam. Na ~asovite i testovite sekoga{ nastojuvav
da bidam {to e mo`no popodgotven,
no se slu~uvalo i jas nekoga{ da sum
nepodgotven ili da ne nau~am. Pove}e
pati ne samo jas, tuku i celiot klas }e
se obidevme da go odlo`ime testot
ili }e izbegavme od ~as. Po~esto se
odlu~uvavme za vtorata varijanta.
Im potka`uva[e li na tie [to ne
znaeja?
Toa se o~ekuva{e ne samo od mene tuku i
od drugite u~enici koi bea popodgotveni. Mene ne mi pretstavuva{e problem
da im ka`uvam ili da im pomognam na
moite drugari za da izvle~at podobra
ocenka. Ama potoa sum im ka`uval da
sednat da nau~at kako {to treba, za{to
ne mo`e celo vreme da se potpiraat vrz
nekoj drug.
Ima li profesori koi nikoga[
nema da gi zaboravi[?
Mislam deka nikoga{ nema da go zaboravam mojot klasen Robert, za{to toj sekoga{ ni pomaga{e i na mene i na celiot
klas. Se bore{e za nas i be{e tuka koga
najmnogu ni be{e potreben. Drug profesor {to mislam deka nema da go zaboravam, e profesorkata po matematika
Narcisa. Na nejzinite ~asovi nau~iv
mnogu raboti koi }e mi bidat potrebni
za ponatamo{noto obrazovanie. Taa
ima{e razbirawe za celiot klas i mislam deka e edna od na{ite najomilenite
profesori.
{to ]e pravi[ po maturata?
Za moeto ponatamo{no {koluvawe s#
u{te se nemam 100% odlu~eno, ama sigurno }e bide ili na FEIT ili na FINKI na nekoja od nasokite za informatika i programirawe. Toa {to sum odbran
za prvenec mi dava motivacija i `elba
da prodol`am so uspesite vo obrazovanieto i se nadevam deka }e uspeam
da zavr{am fakultet i da najdam dobra
rabota.
13
NE MI TREBA
MNOGU ZA DA
SE ^UVSTVUVAM
KOMPLETNA
FROSINA ANGELESKA
od “Bra]a Miladinovci”
ne se razlikuva mnogu
od svoite vrsnici, no
veli, vlo`ila pove}e
trud vo vonnastavnite
aktivnosti, {to ù
go donelo priznanieto
najmaturant.
Kakvo e ~uvstvoto da te izberat
za najmaturant?
Iako ima golem broj na u~enici koi
so pravo mo`at da bidat prvenci na
generacija, sre}na sum {to tokmu jas
sum izbrana. Ne se razlikuvam mnogu
od ostanatite, samo malku pove}e se
vlo`iv vo vonnastavnite aktivnosti,
proektite koi{to gi realizira{e
u~ili{teto i natprevarite vo republikata i stranstvo.
Se smeta[ li za bubalica?
Nau~iv dobro da go organiziram
vremeto pa lesno mo`ev da izbalansiram u~ewe so zabava, i voop{to
ne sum po~uvstvuvala deka drugite
14
me do`ivuvaat kako bubalica, za{to
gi pravev istite raboti koi{to gi
pravea drugite.
Veli deka dosega ne dobila
trojka, no dobila ~etvorka edna[
ili dva pati.
Na ~as mi se slu~ilo da dojdam
podgotvena, spremna, no sekoga{ sum
znaela da odgovoram na postavenoto
pra{awe.
Sum izbegala edna{, samo kolku da
znam deka sum go napravila i toa vo
`ivotot. U`ivam da pravam raboti
{to go krevaat adrenalinot i {to
znam deka }e bidat interesna slu~ka
raska`ana na moite deca.
O~ekuvaa li site postojano
da im potka`uva[ na
~asovite koga ispra[uvaa?
O~ekuvaa, normalno e da se zavrti{ kon onoj {to mo`e da ti
pomogne.
Koj profesor ]e ti ostane
zasekoga[ vo se]avawe?
Site profesori {to mi predavaa vo izminative ~etiri
godini ostavija beleg kaj mene.
Profesorkata po matematika,
koja{to be{e mnogu stroga,
ama kaj nea u~evme site. Profesorkata po sociologija so
nejzinata smirenost, i mojata
klasna koja{to n# nau~i kako
da gi postigneme posakuvanite
celi.
Koi se tvoite planovi po
maturata?
]e se zapi{am na Fakultetot za informati~ki nauki i
kompjutersko in`enerstvo vo
Makedonija, no ne zapiram tuka.
Po diplomiraweto planiram
da prodol`am so magisterski
studii i potoa vlo`eniot trud
i vreme na obrazovanie da go
implementiram vo na{ata
zemja so {to }e pridonesam do
nejzin razvoj. Osven toa, sakam
paralelno da se zanimavam i
so fotografija, za{to samo
taka }e bidam kompletna.
15
JA ISPOLNIV
ZACRTANATA
CEL
NIKOLA ILOVSKI, od
srednoto u~ili{te
“Nikola Karev” veli
deka sè {to napravil
vo izminative
~etiri godini, i vo
u~ili{teto i von
nego, go napravil so
mnogu vlo`en trud, pa
zatoa e presre}en {to
ja dobil najgolemata
nagrada - priznanieto
najmaturant.
Mo`e[ li da go opi[e[
~uvstvoto otkako ti ka`aa
deka si najmaturant vo tvoeto
u~ili[te?
^uvstvoto? Hmm..., iskreno, pred s# se
~uvstvuvam zadovolen, zatoa {to si
ja ispolniv zamislenata cel. Izminatite 4 godini vlo`iv dosta trud,
kako na u~ili{te, taka i vo karateto,
a blagodarenie na seto toa, kako eden
vid nagrada, bev izbran za najmaturant vo moeto u~ili{te. Sekako deka
ne mo`am da ja sokrijam i mojata sre}a predizvikana tokmu od u~ili{nite
rezultati za izbor na u~enik na generacijata.
Te narekuvaa li bubalica?
Ha, ha, ha, mnogu od prijatelite ne mi
16
veruvaa deka vo site godini sum pominal so prosek 5.00. No otkako }e im
ka`ev za toa, tie na {ega }e ka`ea
BUBALICA. Ama nikoga{ ne go mislele toa za{to sekoga{ uspevav da
najdam vreme za u~ewe, da se posvetam
na karateto i, sekako, da ne gi zapostavam prijatelite.
Si dobival li slabi ocenki?
Sekako deka sum dobival. Imam dobieno i trojka i ~etvorka, no sekoga{
so slednoto odgovarawe tie ocenki
bile popraveni. Na test sekoga{ bev
podgotven, ama kako i sekoj u~enik,
sum bil nepodgotven za nekoe nenadejno ispra{uvawe... Vo tekot na site
4 godini imam dva neopravdani, no
koga celiot klas }e odlu~e{e da se
“kidne” od nekoj ~as, toga{ i jas im
se pridru`uvav za da ne se
dvojam od klasot.
Im potka`uva[e na
poslabite u~enici?
Ne znam dali i kolku
o~ekuvale da im ka`uvam,
ama koga i da sum bil vo
mo`nost da mu potka`am
nekomu, sum go pravel toa.
Ima[e li raspravii so
profesorite?
Jas profesorite gi gledav kako vtori roditeli,
po~nuvaj}i od prvo oddelenie pa s# do posledniot den
vo u~ili{nite klupi, pa tie
}e ostanat lu|eto koi postojano se stremele da n#
naso~at na vistinskiot pat.
Vo najgolemo se}avawe }e mi
ostanat u~itelkite od prvo
do ~etvrto oddelenie, kako
i dvete klasni koi postojano
me poddr`uvaa vo poslednite ~etiri godini.
Koi se tvoite sega[ni
planovi?
Definitivno se odlu~iv
za Ekonomskiot dr`aven
fakultet i nasokata Finansiski menaxment, a i ponatamu, paralelno so studiite
}e prodol`am da se zanimavam i so karateto, aktivno
kako i vo izminatite 13 godini.
17
PODOBRO
IDEALIST
OTKOLKU
KONFORMIST!
ANDREJ JOVAN^EVSKI od
“Vasil Antevski - Dren” veli
deka sebesi ne se do`ivuva
kako najmaturant, ama
deka mu godi priznanieto
“u~enik na generacijata”.
Kako se ~uvstvuva[ kako
najmaturant?
Ne se do`ivuvam sebesi kako najmaturant. So site svoi uspesi i neuspesi,
jas sum samo eden atom od molekulata
na mojata generacija. A molekulata ne bi
bila celosna bez bilo koja od navidum
bezna~ajnite ~esti~ki. Vo sekoj slu~aj,
da ne se la`eme, priznanieto “u~enik
na generacija” na svoeto u~ili{te mi
e drago i ako treba da mu dadam ime
na ~uvstvoto, neka se vika: egzoti~no!
Zo{to? Takvo ne{to se slu~uva edna{ vo
`ivotot (i pokraj toa {to sekoj moment
i nastan se slu~uva edna{ vo `ivotot)
i mi ostanuva vo se}avawe kako to~ka
{to sumira barem del od boite na eden
4-godi{en mozaik - e takvoto ~uvstvo e
retko, egzoti~no.
Kolku ~esto te narekuvaa
bubalica?
Ako postojanoto bdeewe nad u~ebnikot
e kriterium za nekoj da bide nare~en
bubalica, toga{ - ne. Vsu{nost, niko-
18
ga{ nemalo ni pri~ina da mi bide zalepena takva etiketa, za{to retko u~ev
lekcii doma i mnogu poednostavno mi
be{e so onie predmeti, profesori i
~asovi koi bea interaktivni i kreativni, a te{ko gi “varev” predavawata po
nekoi predmeti koi ne bea ni{to pove}e
od suvoparen recital na napi{anoto
vo u~ebnicite. Sepak, na ~asovite bev
(~itaj: se trudev da bidam) vnimatelen,
sedev vo prva klupa i ~esto krevav
raka za da odogovoram na najrazli~ni
pra{awa, no o~igledno ne go “zaslu`iv”
epitetot bubalica nitu ne{to sli~no
na negovata klasi~na definicija. Ako
ka`am deka bev u~enik vo najdobriot (po
uspeh i red drugi ne{ta) klas vo na{ata
generacija, mo`ebi }e me razberete
podobro i }e posakate na ova da odgovori nekoj {to ne be{e vo ekipata IV 2,
no va`no e deka jas i moite drugar(k)i
bevme svesni za jazot me|u uspe{nite
li~nosti i bubalicite (po stru~nite
predmeti ~esto se provlekuva{e edna
sli~na paralela: lideri i menaxeri).
Nie znaevme {to da zaokru`ime.
Ti se slu~ilo li da dojde[
nepodgotven na ~as ili za test? Si
izbegal li od ~as?
Sekako deka imam dobivano trojki i ~etvorki, no podragi mi se tie ocenki od
laskavite petki koi mi bile napi{ani.
Na primer, po fizi~ko imav nekolku
~etvorki i trojki bidej}i bev nediscipliniran, a prvata ocenka {to ja dobiv
vo sredno be{e “pome|u tri i ~etiri”
za{to nikako ne mo`ev da gi zapomnam
site “crtki” od lekcijata. No ocenkite
{to gi dobivav od profesorite ili
vo sebe samiot si gi odreduvav - koi
se nadevam bea slika na ona {to go
zaslu`uvam (ako ne zaslu`uvav i pomalku) - me nau~ija {to treba da popravam
vo svoite naviki, karakter i odnesuvawe - tie bea onie polezni korektori.
Mi se slu~uvalo da otidam i nepodgotven ili nedovolno-podgotven na nekoj
test ili da izbegam od ~as (begawata vo
mojot klas obi~no bea kolektivni), no i
toa e del od u~eni~kite hroniki. Sega
imam {areni spomeni na koi mo`am da
se navratam.
Potka`uva[e na ~asovi?
O~ekuvaa onie koi sedea do mene i so
koi se dogovaravme potka`uvaweto da
go izvedeme, no toa retko se slu~uva{e
bidej}i ili re~isi site bevme odli~no
podgotveni, ili dobivavme amnestija
od profesorite blagodarenie na fantasti~nite pretsedateli na klasot
(osobeno Marijan Petru{evski - Xoni)
koi vo sekoj moment se poka`uvaa kako
vistinski “serdari” na klasot.
Koi profesori ]e ti ostanat vo
spomen?
]e gi zapomnam site profesori po nekoj
moment, karakteristika ili gest. Site
bea nekako originalni i na site im
nao|avme silni strani i kup mani - im
pravevme SWAT analiza za{to skoro
po sekoj predmet ja u~evme i opravdano
site profesori gi ni{anevme so nea.
Ama, koga ve}e treba da izdvojam nekoj
- profesorkite po makedonski i angliski mi se najdragi za{to so niv sekoga{
mo`ev da napravam iskren i op{iren
muabet za najrazi~ni ne{ta {to me
zasegaat i kako u~enik i kako li~nost.
No blagodaren sum na site bez isklu~ok,
za{to me nau~ija na ne{to va`no preku
dobri i pomalku dobri primeri.
A [to ponatamu?
Od sredno{kolskite klupi sakam, i se
nadevam }e uspeam, da se preselam na
Katedrata po op{ta i komparativna
kni`evnost (Filolo{ki fakultet).
Fala na pra{awevo, za{to mo`am javno
da go objavam mojot izbor od koj mnogumina se odbiduvaa da me razubedat. I bi
sakal da im pora~am na site sega{ni i
idni maturanti: u~ete go ona {to navistina go sakate, a ne ona {to ve zaveduva
so nekakva tu|a vizija, iluzija za “podobra” idnina; podobro idealist, otkolku
konformist!
19
[email protected] E
ZNAEWETO A
NE OCENKITE!
ALEKSANDAR DIMITRIEV
od SUGS “Orce Nikolov”
veli deka izborot za
prvenec na generacija e
~est, no i ostvaruvawe
na eden son. Ama, za
razlika od pove}eto
maturanti, toj sè
u{te ne znae koj e
`ivotniot pat po koj
bi trgnal.
{to zna~i za tebe izborot za
najmaturant vo tvoeto u~ili[te?
^est e da bide{ najdobar vo najdobroto u~ili{te, a ~uvstvoto e odli~no.
Se gordeam deka mo`am da bidam
“najvisokiot” pretstavnik na “Orce
Nikolov” od ovaa generacija. Moram
da priznaam deka se nadevav i kopneev po ova, no koga }e ti se ispolni
eden od sonovite, ~uvstvoto e ni{to
pomalku od ogromna radost.
Komentiraa li sou~enicite deka
si bubalica?
Samo koga bev vo osnovno. Sredinata
e mnogu poprifatliva vo sredno. I
mislam deka nema ni{to lo{o vo toa,
bidej}i ako u~eweto i akumuliraweto
20
znaewe ne e glavnata pri~ina na obrazovanieto, toga{ {to e?
Si dobil li slaba ocenka? Si
izbegal li od ~as?
Da, se razbira deka se ima slu~eno.
Va`no e znaeweto, a ne ocenkite,
iako naj~esto ocenkite poka`uvaat
znaewe. I ne, na ispra{uvawe nikoga{ ne sum do{ol nepodgotven, mislam deka e lo{o da dojde{ nepodgotven na ~as, za{to osven neznaewe,
toa poka`uva i nepo~ituvawe kon
profesorot. Isto taka, ako ne te
ispra{aat toj ~as, }e te ispra{aat
sledniot, ili toj po nego, nema begawe. I za{to da go odlo`uva{
neizbe`noto?
Im pomaga[e na poslabite?
Bev moralno prinuden da im
pomognam na onie koi{to ne
nau~ile, no ne sekoga{, da ne im
stane navika da ne u~at. Se {eguvam. Ponekoga{ im potka`uvav,
ako dozvoluva{e situacijata.
}e gi zapomni[ li
profesorite?
Nema da zaboravam nitu eden
profesor od “Orce Nikolov”,
toa e nevozmo`no, za{to pominav ~etiri godini tamu, i pove}eto od niv, se razbira, }e
gi zapomnam po dobro. No ako
treba da odberam, toa }e bide
profesorkata Babovi} poradi
najle`ernite, a sepak najispolneti so znaewe ~asovi, so mala
doza na humor za najubav pomin.
No i na{ata sega{na direktorka, koja predava{e istorija
na nejziniot neortodoksen, no
odli~en i efektiven na~in,
zaradi {to pove}eto koi imaa
sre}a da im predava, u~ea redovno i skoro sekojdnevno, ne
zaradi strav od ispra{uvawe,
tuku naprotiv, za doka`uvawe.
Ima[ li post-maturski
planovi?
Pa najverojatno fakultet. Se
{eguvam, se razbira fakultet.
A kade e dilema koja s# u{te ne
sum ja razre{il. Vsu{nost ne
e ni dilema, tuku ne mo`am da
odlu~am dali na astrofizika,
matematika, informatika ili
muzi~ko da odam. Mnogu im zaviduvam na onie koi u{te od
mali znaat {to sakaat da bidat
i ne se soo~eni so te{kata odluka za `ivoten pat.
21
SREDNO[KOLSKITE DENOVI
SE DENOVI ZA
PAMETEWE
IVANA JOVANOVI}
e edna od dvajcata
najmaturanti na SUGS
“Boro Petru[evski”. Taa
ima golemi planovi
za svojata idnina, no
prviot od niv e da
go prodol`i svoeto
obrazovanie na Soobra}ajniot fakultet vo
Bitola.
Sre]na li si [to te
izbraa za najmaturant vo
tvoeto u~ili[te?
Sekako deka me raduva toa {to tokmu
jas sum nazna~ena kako najmaturant vo
moeto u~ili{te, no toa ne mi dava povod da se ~uvstvuvam mnogu poinakva
od drugite. Ova za mene pretstavuva
dobra pri~ina so u{te pogolem trud
da prodol`am ponatamu so moeto
{koluvawe.
Kolku ~esto te narekuvaa
bubalica?
Dosega ne sum dobila takov komentar od
moite sou~enici. Vo nitu eden moment
ne otskoknuvav od normalata, sekoga{
bev na isto nivo so ostanatite.
Si dobila li nekoga[ poslaba
ocenka od petka? Si begala li od
~asovi?
26
22
Da, ve}e rekov deka nikoga{ ne se
razlikuvav od ostanatite u~enici.
Ponekoga{ ni se slu~uva{e site
zaedno da izbegame od ~asovite, a
toa be{e normalno i s# vo umereni
granici {to odgovara{e za na{ite
tinejxerski godini. Kako i na ostanatite u~enici, i mene i se slu~uva{e
da dobijam poslaba ocena, no ne mnogu
dolgo ja zadr`uvav istata i se trudev
{to pobrgu da ja popravam.
Im pomaga[e li na onie
[to do[le “nespremni” za
ispra[uvawe?
Ima{e i takvi slu~ai koga nekoj ne{to
o~ekuva da mu se dofrli, pa sekoga{
koga ja imav taa mo`nost, im vozvra }av so pozitiven odgovor. Toa mo`ebi
ne e ba{ korisno za samata
li~nost, no mislev deka na
toj na~in }e mu pomognam i
}e go poka`am prijatelstvoto.
Kolku ]e ti ostanat vo
spomen profesorite?
Golem del od profesorite
vrz mene ostavija beleg koj
nikoga{ nema da go zaboravam. Nivnata golemina e vo
toa {to vo nitu eden moment
ne prestanaa da n# motiviraat, da n# naso~uvaat kon
pravilnite pateki vo `ivotot, postojano i makotrpno
rabotea so nas, n# u~ea, ne
sovetuvaa i za toa sekoga{
}e im bidam blagodarna. A
najgolema blagodarnost }e
& izrazam na mojata klasna koja nikoga{ ne dozvoli da se po~uvstvuvame
razo~arano.
Sega koga maturira[e,
[to planira[
ponatamu?
Sredno{kolskite denovi
se denovi za pametewe. Vo
nekoi momenti se ~uvstvuvam ta`no poradi toa {to go
napu{tam u~ili{teto bidej}i do`iveav mnogu ubavi momenti. Ova u~ili{te mi ponudi mnogu pove}e mo`nosti
od ona {to go o~ekuvav.
[to se odnesuva do moeto
ponatamo{no {koluvawe,
sekako deka }e prodol`am da
se obrazuvam, a toa se odnesuva na mojata momentna profesija - “Tehni~ar za paten
soobra}aj” na soobra}ajniot
fakultet vo Bitola.
27
PROFESORITE
N E´ VODAT
KON
NAPREDOK
MARTIN MI{EVSKI
od “Mihajlo Pupin” e
najdobriot maturant
vo svoeto u~ili{te.
No, za sebe veli deka
ne e tipi~en odli~en
u~enik koj e posveten
samo na u~eweto, tuku
deka pred sè im pomagal
na svoite sou~enici
koga bile vo “nevolja”.
Kakvo e ~uvstvoto da te izberat
za prvenec na generacija?
^uvstvoto e prekrasno i ne se opi{uva.
Eden golem uspeh za mene. ^uvstvuvam
ogromna gordost sekoga{ koga }e mi
~estitaat za toa. Navistina prekrasno se ~uvstvuvav koga mi soop{tija
deka jas sum toj {to e izbran za prvenec, mi se ispolni srceto.
Ti velea li drugarite deka si
bubalica?
Ne, voop{to nemav problem so toa.
^estopati se slu~uva{e da ka`at
deka site znaat koj }e bide mojot rezultat na testot ili ispra{uvaweto,
24
no nikoga{ ne se {eguvaa na moja smetka. Sepak i jas znaev da im pomognam
koga toa im be{e potrebno.
Za slabite ocenki i
izostanocite...
Se razbira deka sum gi dobival, sepak
sum ~ovek i u~enik, tinejxer so mali
buba~ki vo glavata. No, seto toa bilo
vo granicata na mo`nostite. Poretko se slu~uvalo da dobijam trojka,
~etvorka sum dobival no ne ~esto,
sepak sakav da bidam podobar i da
se istaknuvam so moite rezultati.
I sekoga{ gi poddr`uvav drugarite
koga se slu~uva{e begawe od ~asovi,
ne sakav da me vikaat autsajder.
A im potka`uva[e li na tie
[to ne znaeja?
Mora da priznaam deka toa se
slu~uva{e po~esto. I kolku {to
mo`ev im pomagav. Profesorite
me opomenuvaa poradi moeto
potka`uvawe, ~esto pati me predupreduvaa u{te pred da po~nat ~asovite da ne ka`uvam i me premestuvaa ponastrana od onie koi bea
na listata za ispra{uvawe na toj
~as. Mo`am da ka`am deka edna{
dobiv edinica dodeka potka`uvav
na test, no se razbira so moliv i
samo minlivo, kolku da me opomenat. Ve}e naredniot ~as petkata
pak be{e na svoeto mesto.
Koj ti be[e omilen
profesor?
Sekoj profesor e prikazna za
sebe. Ne bi mo`el da izdvojam
nekoj, a da ne se naluti drugiot.
Navistina, pominaa mnogu profesori vo mojot klas i sekoj od niv
si ima svoja prikazna koja }e me
sledi cel `ivot. Sepak edna{
odime vo sredno u~ili{te i profesorite se onie koi ni ja dolovuvaat taa atmosfera i koi n# vodat
kon napredok.
Koi ti se planovite za
ponatamu?
Pa kako {to se o~ekuva, }e go
prodol`am moeto {koluvawe i
}e se zapi{am na fakultet. S#
u{te ne znam dali }e bide toa
Elektrotehni~kiot fakultet ili
pak fakultetot “Apostol Pavle”
vo Ohrid, no }e razmislam vo
periodov koj sleduva. I dvata se
istata struka, sakam da se zanimavam so programirawe i informatika, pa tie se najdobrite koi se
stru~ni vo taa oblast.
25
KOGA ]E
[email protected] DEKA NE
SUM NAU^IL,
NE MI VERUVAA
Kakvo e ~uvstvoto da te
izberat za najmaturant?
GAVRIL KARLOVSKI
{totuku maturira{e vo
SUGS “Zdravko Cvetkovski”.
Preku SMS poraka doznal
deka e u~enik na generacijata vo svoeto u~ili{te, a
uspehot prvo go spodelil
so devojkata koja mu e
najqubomorna od site.
Koga po SMS me izvestija deka
sum izbran za najmaturant vo
moeto u~ili{te, najiskreno ne
go o~ekuvav toa. Iako se obiduvav da
skrijam, }e priznaam deka bev pre sre }en. Vedna{ morav da & se javam na devojka mi Vesna, li~nosta {to najmnogu
mi “qubomori” i da ja na pra vam u{te
“poqubomorna” ha, ha, ha.
Te proglasija li drugarite za
bubalica?
Pa da, mnogu pati se zafrkavaa na moja
smetka deka sum bubalica, i koga }e im
ka`ev deka ni{to nemam nau~eno, ne
mi veruvaa. Ama taka be{e. Nikoga{ ne
sme si zamerile za toa, bidej}i site si
bevme bliski.
Si dobil li nekoga[ vo `ivotot
trojka, ili barem ~etvorka?
Ehee, ne samo trojka i ~etvorka, sum
dobil i dvojka i mnogu pati sum do{ol
nepodgotven na ~as, no sum nao|al na~in
da go skrijam toa kolku {to e mo`no. Begaweto mi be{e slaba strana, sega vo
~etvrta godina po~nav da si “podbegnu-
22
26
vam” od nekoi ~asovi, zatoa {to po~na
da stanuva zdodevno.
Dali be[e de`uren potka`uva~?
Pa ne znam, nekoi mo`ebi o~ekuvale da
im potka`am, nekoi ne, no sekoga{ se
obiduvav da pomognam kolku {to mo`ev.
A za vozvrat tie mi potka`uvaa mene
koga se nao|av vo “nebrano”.
Koj profesor ]e ti ostanwe
zasekoga[ vo se]avawe?
Od profesorite nikoga{ nema da ja
zabo ravam klasnata koja me vklu~i vo
site mo`ni aktivnosti vo u~ili{teto, i
mi pomogna vo mnogu drugi raboti. Samo
edno ne{to bi ka`al, a toa e deka taa e
“vinovnikot” za ovoj uspeh.
{to planira[ ponatamu?
Po maturata, mojot prv plan e da se
zapi{am na Grade`niot fakultet,
otsek - geodezija, i so tek na vremeto da
otvoram privatna geodetska firma, da
si bidam sam svoj gazda.
TRUD TREBA DA
SE [email protected]
KONTINUIRANO
SLAV^O ANDREEVSKI
od SUGS “Marija Kiri
Sklodovska”, bi sakal da
bide informati~ar. Do
upisite na fakultet
nema u{te mnogu vreme,
ama toa sigurno nema da
e te{ko za eden od 26te
najmaturanti.
Ti si najmaturant vo tvoeto
u~ili[te. Kako se ~uvstvuva[?
^uvstvoto da se bide prvenec na
generacija e navistina prekrasno,
me|utoa za da se dojde do toa ~uvstvo
treba kontinuirano da se vlo`uva
trud site 4 godini.
Te zafrkavaa li drugarite deka
si bubalica?
Mo`ebi ponekoga{ na {ega, no glavno
ne.
Si dobil li nekoga[ vo `ivotot
trojka, ili barem ~etvorka?
^etvorka da, no vedna{ se javuvav za
istata da ja popravam.
A nepodgotven na ~as ili za test?
Ne, ne sum i sekoga{ sum nastojuval
takvite raboti da gi izbegnuvam vo
granicite na moite mo`nosti.
O~ekuvaa li site postojano da im
potka`uva[ na ~asovite koga gi
ispra[uvaa?
Da. Kolegijalno e da se poka`e i pomogne na poslabite u~enici.
Koj profesor nema da go
zaboravi[?
Te{ko mo`am da izdvojam eden, pa zatoa }e ka`am deka ima pove}e profesori me|u koi se moite klasni rakovoditelki po matematika i informatika i profesorot po fizika. Site niv
gi pametam po dobro, zaradi nivnite
~ove~ki i nastavni sposobnosti.
Koi ti se planovite za
ponatamo[no [koluvawe?
]e se zapi{am na noviot fakultet za
informatika FINKI.
27
KLU^OT ZA
USPEHOT E VO
ODREDUVAWE
NA PRIORITETITE
ALEKSANDRA SPASOVSKA
od SUGS “Pan~e Kara\ozov”
veli deka ne o~ekuvala
da ja izberat za prvenka
na generacijata.
Kakvo e ~uvstvoto da te izberat
za najmaturant vo tvoeto
u~ili[te?
^uvstvoto e prekrasno. Bev mnogu prijatno iznenadena koga mi soop{tija
za{to navistina ne o~ekuvav. Sepak
mi be{e milo {to na krajot trudot se
nagraduva. No,ne bi se zdobila so ova
priznanie dokolku pokraj mene ne bea
profesorite, semejstvoto, mom~eto
i drugarkite, koi za celo vreme mi ja
davaa nivnata bezrezervna poddr{ka,
a tuka e verbata vo Gospod koja me vodi
i mi dava energija za s# {to pravam vo
`ivotot. Sre}na sum {to imam prilika
i oficijalno da im se zablagodaram na
site niv.
Dali te narekuvaa bubalica?
Jas ne bi se deklarirala sebesi kako
bubalica, za{to se obiduvam da najdam
vreme za s#. Imam dovolno vreme za
dru`ewe so drugarkite, da pominuvam
vreme so moeto semejstvo, da u`ivam
vo qubovta i zgora na s# - u~am. Kade
nao|am tolku vreme? Klu~ot e vo dobra
28
organizacija na vremeto i odreduvawe
na prioritetite. Dokolku gi imate
vistinskite lu|e okolu vas, tie sigurno nema da vi se nalutat ako vo toj moment na vrvot na prioritetite bilo
u~eweto.
Si dobila li nekoga[ ~etvorka,
trojka pa mo`ebi i dvojka?
Sum dobila i trojki i ~etvorki, i toa
nekolku od koi ne se sramam. Se slu~uva
sekomu, mene posebno matematika. Zatoa tolku mnogu ja sakam medicinata,
nema mnogu matematika. [to se odnesuva do toa dali nekoga{ sum do{la
nepodgotvena na ~as, mora da priznaam
deka i toa se slu~uvalo, ama mnogu
retko. Ednostavno znam deka dokolku
imam test ili ispra{uvawe, znam deka
mo`e da bidam ispra{ana, pa u~am, i
ne ostavam na slu~ajnosta nitu na sre}ata. Od ~asovi sum izbegala samo
grupno, kolegijalna sum {to da pravam?! Eden za site, site na kafe.
Im pomaga[e li na sou~enicite
vo “nevolja”?
Kolegijalnosta e va`na. Sakam da
im pomagam na drugite,sekoga{ koga
mo`am. No gledam toa da bide pomo{
vo vistinska smisla na zborot od koja
i dvajcata }e bideme vo prednost.
Pretpo~itam namesto potka`uvawe
toa da bide objasnuvawe na ona {to ne
mo`at da go razberat, zaedni~ko povtoruvawe na lekciite pred ispra{uvawe
i sli~no. Potka`uvaweto e plan B.
Koj profesor ti ostavi najgolem
vpe~atok vo izminatite ~etiri
godini?
Bi bilo mnogu neblagodarno da ne
spomnam nekogo, pa najprvo sakam da
im se zablagodaram na site, za{to
site imaat udel vo toa {to denes sum
tuka kade {to sum. No, onie koi navistina mi ostavija vpe~atok se:
-Profesorkata Katerina Bitrakova,
mojata prva klasna, koja sega e vo
penzija, a koja so svojata disciplina
i pedantnost uspea da n# naso~i na
vistinskiot pat na po~etokot koga
bevme kako izgubeni prva~iwa.
-Profesorkata Silvana Buklevska,
mojata vtora klasna, koja so svojata
poddr{ka, razbirawe i qubov n#
vode{e slednite dve godini od moeto
obrazovanie.
-Profesorkata Tatjana Ka~orovska,
koja me nau~i tolku mnogu `ivotni
lekcii koi nikoga{ nema da gi zaboravam - n# opismeni i po makedonski
i intelektualno.
-Profesorot Blagoj~e \or~evski, profesor pod ~ija nadle`nost bea pove}eto proekti vo koi u~estvuvav, kade
{to se zdobiv so golemo iskustvo,
steknav novi prijatelstva i dobiv
mnogu priznanija.
-Profesorkite Du{ka, Lepa i Sun~ica,
blagodarenie na niv se steknav so
prakti~no znaewe i nau~iv deka “pacientot” ne e lekcija vo u~ebnik, tuku
mnogu pove}e.
-Profesorkata Marija po latinski
jazik so ~ija pomo{ go postignav naj-
golemiot uspeh vo moeto ~etirigodi{no
sredno{kolsko {koluvawe - vtoro
mesto na republi~ki natprevar.
{to o~ekuva[ po maturata?
Jas navistina im posakuvam na site maturanti da im padne najte{kiot tovar
koj go imaat vo momentot, a toa e najdobro
{to mo`e da se poka`at na dr`avnata
matura ili zavr{niot ispit. A potoa
da prodol`at so svoeto obrazovanie,
za{to samo toa e vistinskiot pat do
uspehot. Po maturata bi sakala da se
zapi{am na Medicinskiot fakultet po
op{ta medicina i vo idnina da stanam
uspe{na doktorka so mnogu zadovolni i
izlekuvani pacienti.
29
VE^EN
[email protected] NA
ZNAEWETO
IVANA DILEVSKA,
najmaturantkata
od SUGS “Josip Broz
Tito” znae da napravi
balans me|u u~eweto i
slobodnoto vreme. No,
na nitu eden test ne
oti{la so 100% verba
deka znae sè i deka
mo`ebi trebala da
pou~i u{te malku.
Sre]na li si [to te izbraa za
najmaturant vo tvoeto u~ili[te?
Sekako deka sum sre}na {to sum izbrana za “najmaturant”. No, sepak, posre}na sum {to sum del od ovaa generacija
i drago mi e {to imav mo`nost da gi
pominam sredno{kolskite denovi
okru`ena so navistina neverojatni
lu|e koi stanaa zna~aen del od mojot
`ivot.
Se [eguvaa li so tebe deka si
bubalica?
Ne. Naprotiv, tie duri i me poddr`uvaa i mi se voshituvaa za trudot i
u~eweto. No, mislam deka jas i ne se
vklopuvav vo ramkite na ona {to se
narekuva “bubalica”. Se trudev da
30
napravam balans pome|u u~eweto i
dru`eweto i mislam deka uspeav.
Veli deka £ se slu~uvalo da dobie
poslaba ocenka od petka. Se se]ava
na prvata ~etvorka koja ja dobila
vo petto oddelenie i mnogu tragi~no ja do`iveala. Taa se se]ava
deka ima dobieno dve ~etvorki i
edna trojka, no i toa bilo odamna.
[to se odnesuva do testovite, nikoga{ ne se ~uvstuvav sosema “spremna”, sekoga{ mislev deka ima u{te
ne{to {to treba da se dou~i - ve~en
zalo`nik na (ne)znaeweto. Od ~as ne
sum izbegala, osven ako ne vbrojam
edno neuspe{no kolektivno begstvo
od ~asot po soobra}aj vo osmo oddelenie.
O~ekuvaa li tvoite
sou~enici da im “suflira[
na ~asovite?
Toa ne be{e o~ekuvawe, be{e
pove}e kako zada~a ha, ha.
Da, se slu~uva{e ~esto da mu
potka`am na nekoj sou~enik koga
}e “zaglave{e na tabla”, no ne
mi pretstavuva{e problem. Mi
be{e milo da im pomognam na
drugarite, sekoga{ koga toa im
be{e potrebno.
}e ti ostane li vo se]avawe
nekoj profesor?
Blagodarna sum im na site profesori koi do sega mi predavale
i bi rekla deka site tie imaat
udel vo ona {to sum denes, kako
li~nost i kako u~enik. No, bi go
izdvoila profesorot po matematika, Dragan Georgiev, ~ii ~asovi
za mene bea predizvik i edna od
rabotite koi najmnogu }e mi nedostigaat od srednoto u~ili{te.
Toj e za mene primer za vistinski
profesor i li~nost koja me nau~i
mnogu, ne samo od oblasta na
matematikata, tuku i za ona {to
zna~i da se bide profesor, pedagog, li~nost, a sepak ~ovek. Toj e
profesorot koj nema nikoga{ da
go zaboravam i komu sekoga{ ke
mu bidam blagodarna.
A [to planira[ po
maturata?
Ova e te{ko pra{awe, ha, ha.
Po maturata, }e go prodol`am
moeto obrazovanie na eden od
dr`avnite fakulteti vo Skopje,
iako s# u{te sum vo dilema kade
to~no }e gi podnesam dokumentite vo avgust. A potoa verojatno
bi aplicirala za postdiplomski
studii na nekoj od evropskite
univerziteti, no s# u{te e rano
za toa.
31
GORD SUM
[TO SUM
NAJMATURANT
ALEKSANDAR DIMESKI e
najmaturant vo“
“8 Septemvri” koj ima
dobieno i edinica, no
ne zaradi neznaewe,
tuku zaradi
kolektivno begawe od
~asovi.
Kakvo e ~uvstvoto da te izberat
za najmaturant vo tvoeto
u~ili[te?
Sekako deka sum gord na sebe i zadovolen sum od takvata odluka na sovetot
na moeto u~ili{te. [to se odnesuva
do ~uvstvoto, vozbuden sum, no najmnogu iznenaden bidej}i ne ja o~ekuvav
taa odluka, a koga mi se javi klasnata
da mi ka`e, vidov deka nekoj gi sledel moite postapki i sega mi vra}a so
ista mera, pa ne go `alam toa {to go
`rtvuvav za u~ili{teto.
Te narekuvaa li bubalica?
Ha, ha, ha, pa sekako deka nema da mi
prostat, posebno vo moeto u~ili{te
nema da pominam bez zafrkancii, ama
ne bea ne{to posebno, bidej}i strukata ne bara “bubawe” tuku sfa}awe.
32
Si dobil li nekoga[ slaba
ocenka?
Eheeeee, sum dobil i 1, no ne poradi
neznaewe, tuku eden den izbegavme cel
klas i kako za baksuz, na cel klas ni
stavija “kecovi”. Ne deka ne begavme
pak, ama kecot “svete{e” vo grafata
cela godina, ha, ha.
Im pomaga[e li na poslabite
sou~enici?
I da o~ekuvaa i da ne o~ekuvaa, jas
pravev s# {to mo`ev za nikoj da ne dobie edinica. Go koristev sekoe nevnimanie na profesorot. Vo princip ne
mo`am da gledam kako nekoj drugar ne
ja znae lekcijata i se gleda deka }e dobie “kec”. Zatoa najmnogu stradav, me
otstranuvaa od ~asovi, me zapi{uvaa,
bev glavna tema na kritiki od strana
na profesorite. Za testovite da ne zboruvam, mo`e da
pro~ita nekoj profesor, ama
ne izleguvav od ~as dodeka
da ne im ka`am na site ili
pred da zayvoni.
}e gi pomni[ li site
profesori po dobro?
Ima i profesori koi }e gi
zapomnam po lo{o, no ne
sakam da zboruvam za niv.
Klasnata Verica An~oska
(po makedonski) nema da ja
zaboravam, taa e pri~inata
zaradi koja mo`am da se
pofalam so titulata prvenec. Sekako, tuka se i direktorkata Elizabeta, prof.
Damjanka, prof.Vladimir
i prof.Nadica koi odli~no
si ja rabotat rabotata (koga
ne{to }e ka`at, ne mora da
go pamti{, toa samoto si ostanuva vo glavata vo forma
kakva {to go ka`ale) i nikoga{ nema da gi zaboravam ni
niv ni nivnite pouki.
Ima[ li konkreten plan
za tvojata idnina?
Za sega plan mi e da se zapi{am na fakultetot za infor mati~ki nauki i kompju tersko in`enerstvo (FINKI) na dr`avniot univerzitet “Sv.Kiril i Metodij”,
toa me vle~e i imam `elba
da go rabotam, a za ponatamu,
}e vidime.
33
DRUGARITE ME
[email protected]
’
VO SE
MUSA ALIMI zavr{i vo
SUGS “Boro Petru[evski”,
na smerot koj ima samo
tri godini, pa zatoa
prv predizvik mu e da se
zapi{e na ~etvrti stepen
i da go dousovr{i svoeto
znaewe od oblasta na
avtomehanikata.
Kakvo se ~uvstvuva[ kako
najmaturant na tvoeto u~ili[te?
^uvstvoto e mnogu ubavo.Toa pretstavuva priznanie za mojot vlo`en trud i
motivacija za ponatamo{no zalagawe
za postignuvawe pogolemi uspesi.
Site moi drugari me poddr`uvaa vo
site ovie godini. ^esto razmenuvavme
mislewa i si pomagavme vo u~eweto.
Diskutiravme i re{avavme razli~ni
problemi od na{ata struka.
Si dobil li nekoga[ vo `ivotot
trojka, ili barem ~etvorka?
Mi se slu~uvalo, no mnogu retko, da
dobijam poniska ocena. Toga{ sum
se ~uvstvuval posrameno. Vedna{ se
trudev da gi nadopolnam slabostite
i da poka`am znaewe za mojot uspeh.
Skoro nikoga{ ne sum do{ol nepodgotven za ~as ili za test. Nikoga{
ne sum gi izbegnuval svoite obvrski
i sekoga{ sum bil prisuten na ~asovite.
Im ka`uva[e li na drugarite
koga gi ispra[uvaa?
34
Da, mnogu ~esto, no po~ituvaj}i gi
principite na svoite nastavnici
poretko go pravev toa. Ponekoga{
drugarite mi zabele`uva za toa, no
jas samo gi po~ituvav pravilata koi gi
nametnuvaa moite nastavnici.
Koj profesor nema da go
zaboravi[?
Nikoga{ nema da go zaboravam mojot
klasen rakovoditel (Mensur) po negovata dobrina i posvetenost za{to redovno me sovetuva{e, poddr`uva{e i
me motivira{e vo postignuvawe povisoki rezultati.
Po maturata, koi se tvoite
planovi za ponatamo[no
[koluvawe?
Imam `elba da zavr{am ~etvrti stepen avtotehni~ar-mehatroni~ar vo moeto u~ili{te, a potoa da go prodol`am
{koluvaweto na Ma{inski fakultet,
otsek motorni vozila, koi se moja
`ivotna opredelba.
SITE
PROFESORI
]E GI
PAMETAM PO
DOBRO
DIMITAR BO^VAROVSKI
od SUGS “Vlado Tasevski”
svojata idnina ja
gleda vo oblasta na
informatikata
i kompjuterskoto
in`enerstvo, a sleden
~ekor vo `ivotot mu e
upisot na fakultetot
specijaliziran za ova FINKI.
O~ekuva[e li da te izberat za
prvenec na generacija?
^uvstvoto e prijatno, znaej}i deka si
eden od pove}emina, a istovremeno
bev i zbunet, bidej}i iskreno ne go
o~ekuvav toa.
Te smetaa li drugarite za
bubalica?
Ne znam {to podrazbirate pod poimot
bubalica, ama so ogled deka sme postari, ne, nema{e {egi na moja smetka
vo odnos na u~ili{teto.
Si dobil li i poslaba ocenka od
petka ili si do[ol nepodgotven
na ~as ili za test?
Da, mi se ima slu~eno nekolku pati, i
poslaba ocenka i da dojdam nepodgotven za ~as i za na test.
Re~isi na sekoj test im pomagal
na onie [to ne znaele, osobeno
na onie koi bile vo negova
blizina. Ima li profesor [to ]e
ti ostane zasekoga[ vo se]avawe?
Ne mo`am da izdvojam eden, bidej}i
se dve - klasnata i profesorkata po
makednoski jazik, a }e gi pametam po
dobro, se razbira. Inaku, nikoj profesor ne mi zgre{il tolku za da go
pametam po lo{o.
35
MATURATA
NE E
POSLEDNOTO
SKALILO DO
USPEHOT
IRENA DIMOVSKA e
isklu~itelno gorda na
sebe i presre}na {to
tokmu taa e izbrana za
prvenec na generacijata
na nejzinoto u~ili{te
“Dimitar Vlahov”.
O~ekuva[e li da te proglasat
za maturant na generacijata do
treta godina?
Ne se nadevav deka jas }e sum TAA, no
sega koga sum ve}e izbrana za prvenec
na generacija, ~uvstvoto e prekrasno
i mnogu mi e milo {to profesorite me
odbraa tokmu mene da go pretstavuvam
moeto u~ili{te, pa se nadevam deka i
tie se gordeat so mene.
Sou~enicite ne ja zafrkavale
deka e bubalica, no se slu~uvalo
da £ ka`at ne[to vo stilot:
“Lele Irena, pa ti samo u~i[“
ili “Irena, pa tebe site ti se
petki”, no nea toa voop[to ne £
pre~elo.
36
Nikoj ne e sekoga{ sovr{en i ne se
samo petkite ocenki, neli zatoa i postojat drugite ocenki, pa , da, mi se ima
slu~eno da dobijam i ~etvorka, iako
toa bile retki slu~ai, no taa ~etvorka
me pottiknuva{e pove}e da u~am i da
ja popravam. Mi se slu~ilo da dojdam
i nespremna na ~as, no toa nikojpat ne
mi pretstavuvalo problem, za{to sum
znaela brzo da se snajdam.
Be[e li glaven “do[epnuva~” vo
klasot?
Za potka`uvawe da ne pravime muabet... Toa go ocekuvaa site i toa skoro
sekoj ~as, bez razlika dali bilo samo
ispra{uvawe ili nekakov test. A se
slu~uvalo i da zavladee raspravi-
ja za toa na kogo poprvo da mu
ka`uvam ili koj da sedne do
mene za vreme na testot.
Ima[e li omilen
profesor?
Koga stanuva zbor za profesorite ne bi mo`ela da napravam posebna podelba bidej}i site mi se podednakvo dragi, i s# ona {to go pravea - go
pravea za na{e dobro. No zatoa
kako profesor, i voop{to kako
li~nost, mo`am da go izdvojam
mojot klasen rakovoditel, Jasmina Gudomanova.
Koi se tvoite post-maturski
planovi?
Bidej}i sum maturantka so
zavr{eno 3-godi{no sredno
obrazovanie na strukata Li~ni
uslugi - frizer, prvo {to bi
sakala e da se zapi{am i da
zavr{am i ~etvrta Godina, a za
ponatamu u{te ne sum razmisluvala. No bidej}i sakam da
uspeam i da postignam ne{to vo
`ivotot, se nadevam deka nema
da zastanam tuka.
37
DRUGARITE
PRIZNAVAA
DEKA SUM
PODOBAR OD
NIV
ZUMER AMITI so
zavr{uvaweto na tretata
godina vo SUGS “8 Septemvri”
go kompletira{e svoeto
sredno obrazovanie. Toj e
odbran za eden od dvajcata
prvenci na generacija vo
negovoto u~ili{te.
Kakvo e ~uvstvoto da te izberat
za najmaturant vo tvoeto
u~ili[te?
^ustvoto koga mi ka`aa deka me izbrale za najmaturant mi be{e najdobroto ~uvstvo za seto vreme {to go
pominav vo sredno u~ili{te od prva
do treta godina.
Veli, drugarite nikoga[ ne go
zafrkavale deka e bubalica,
naprotiv, mu priznavale deka e
najdobar me\u site niv.
38
Si dobil li nekoga[ vo `ivotot
trojka ili barem ~etvorka?
Da, sekako deka sum dobil i poniski
ocenki od petka.
Koj profesor nema nikoga[ da go
zaboravi[?
Nema da ja zaboravam profesorkata
po angliski jazik.
{to planira[ sega?
Moite pllanovi se da zavr{am 4. godina kako redoven u~enik, a potoa da
odam na fakultet.
BEV VO
EUFORIJA
KOGA
DOZNAV DEKA
SUM PRVENEC
MILAN VELKOV {totuku
maturira{e vo SUGS “Georgi
Dimitrov” so najvisoki
po~esti. @elba mu e da se
zapi{e na medicinskiot
fakultet.
Kako reagira[e koga ti ka`aa
deka si izbran za najmaturant vo
tvoeto u~ili[te?
Kako i sekoj, vo prviot moment koga
doznav bev vo euforija. Sepak brzo
se naviknav na ~uvstvoto, kako da sum
znael odamna.
So isklu~ok na poedinci,
drugarite ne go narekuvale
bubalica. No toa traelo kratko,
bidej]i nabrzo sfatile deka toj
u~i isto kolku i tie.
Ti se slu~ilo li da dojde[
nepodgotven na ~as ili za test?
Edna{ dojdov ne sosema podgotven na
test, no gi osvoiv site mo`ni poeni.
Nikoga{ ne sum izbegal od ~as. I da
sum se ~uvstvuval nepodgotven, ili da
ne mi se sedelo na ~as (a takvi slu~ai
ima{e dosta, posebno vo zavr{nava
godina) sekoga{ sum se trudel da bidam redoven.
Be[e li glaven “pot[epnuva~” vo
klasot?
Ne o~ekuvaa site postojano da im
potka`uvam. Ima{e i drugi dobri
u~enici vo mojot klas, ne bev samo jas
pametniot.
Veli, ne postoi ne[to po
[to posebno ]e gi zapomni
profesorite.
Vo sekoj slu~aj krajot na srednoto
obrazovanie gi bri{e site lo{i
spomeni. Mo`ebi najmnogu }e ja pametam profesorkata po geografija
Anka. Mnogu sum im blagodaren i
na site koi mi predavaa vo osnovno i mi dadoa odli~na osnova za
ponatamo{noto obrazovanie.
{to planira[ po maturata?
Nemam odlu~eno kade }e go prodol`am
{koluvaweto. Najverojatno }e bide
ne{to povrzano so medicina. No, se
nadevam deka }e prodol`am da bidam
uspe{en.
39
ZAPLAKAV
OD SRE]A ZA
POSTIGNATIOT USPEH
FILIP STANKOVSKI e
prvenec od u~ili{teto
“Lazar Tanev”.Vesta deka e
prvenec na u~ili{teto
mu ja soop{tila klasnata.
Se izraduval, a sledniot
den koga direktorot
go pretstavil pred
profesorite, pred da
ka`e nekolku re~enici,
po~nale da mu te~at solzi
radosnici.
Edna[ vo `ivotot mo`e[ da
bide[ prvenec na generacija
vo sredno, no za da stigne[ do
toj presti` treba dobro da se
ispoti[ i da go zaslu`i[ toa.
Starite velat: “bez maka nema
nauka”, a ima i edna latinska
koja veli: Per Aspera ad Astra
ili vo prevod “niz trwa do
yvezdite”.
Mnogu retko nekoj go narekuval
bubalica.
I da mi go ka`ea toa jas nikoga{ ne im
se lutev. Ednostavno znaev samo da se
nasmeam i ni{to pove}e.
Si dobil li nekoga[ vo `ivotot
ocenka poslaba od petka?
40
Sum dobil i dvojka, a mislam deka i
edinicata ja imam po~uvstvuvano i
toa 2008 godina, na ~as po ekonomika
na turizmot. Sepak seto toa trae{e
samo edna nedela za na kraj na godinata da ja pretvorime vo petka. Uspehot na ~ovekot ne se meri vo toa kolku
visoko }e se krene, tuku kolku brzo }e
se ispravi po padot.
Na ~as do[ol nepodgotven,
no mnogu retko, a koga bil vo
takvi situacii znael ve[to
da se izvadi. Ama i toga[ od
nego drugarite o~ekuvale da im
potka`uva.
Koga sum imal mo`nost da pomognam,
sum go pravel toa, ne samo na nekoe
ispra{uvawe, tuku i na testovi. Samo
sum im velel da ne me pra{uvaat
ni{to prvite 10-15 minuti, samo poradi koncentracija, ni{to pove}e.
Ima mnogu profesori koi ]e gi
pomni po dobro. Najprvo tuka e
negovata klasna Lidija Andonova
koja go vodela ~etiri godini i
sekoga[ go poddr`uvala vo s#.
Preku profesorot Aleksandar Janevski ja zapoznav mladinskata organizacija vo moeto u~ili{te vo koja
se vklu~iv i celosno so celo srce.
So prefesorkite Biljana Nikolovska, Maja Stefanovska, @aklina Angelovska i Nada Bo`inovska pominav
dosta anga`mani. Edni od moite najomileni profesori se profesorkite
Jagoda Tanu{evska koja celi ~etiri
godini mi predava{e po predmetot
matematika, profesorot Jovan Jurukovski koi mi predava{e za `al
samo edna godina vo prva po predmet
turisti~ka geografija - toj slobodno
mo`e da ve pro{eta niz celiot svet
so negovite prikazni, profesorkata
Lilana Cvetanovska koja vistinski me
nau~i kako da se dru`am so knigata,
a za koja mislam deka e naj~itaniot
profesor na celava planeta, a za na
kraj da mo`e da se popolni ovoj krug
moram da ja spomenam i profesorkata
Suzana Sinadinovska po predmetot
sport i sportski aktivnosti so koja
se dru`ev ~etiri godini niz sportskite igri kade {to go pretstavuvav
u~ili{teto
Koi ti se planovite za vo
idnina?
Planovi ima mnogu. S# vo svoe vreme.
Najprvo neka zavr{i polagaweto za
maturata. Potoa se nadevam deka
}e odam malku na odmor so mojata devojka i da se zapi{eme na fakultetot
za turizam.
41
SEKOGA[
O^EKUVAA
DA IM
“POT[EPNUVAM”
ALEKSANDAR MITROVSKI od
“Mihajlo Pupin” {totuku
zavr{i treta godina sredno
i be{e izbran za prvenec
od paralelkite koi se so
tri godini. No, negovoto
do{koluvawe prodol`uva
vedna{ - }e ja u~i redovno i
~etvrta godina.
O~ekuva[e li da te odberat za
prvenec na generacija vo tvoeto
u~ili[te?
Iskreno, koga slu{nav, mnogu se
iznenadiv deka mene me izbrale, no
~uvstvoto e odli~no.
So smea raska`uva za toa dali
go narekuvale bubalica...
Ha, ha, pa ponekoga{ se zafrkavaa so
mene, ama jas gledav da si go zavr{am
u~ili{teto.
Nikoga[ ne begal od ~asovi,
ama dobival trojki, ~etvorki...
Dva pati mu se slu~ilo da
dojde nepodgotven na test.
Veli, drugarite o~ekuvale
da prepi[uvaat od nego na
testovite ili da im ka`uva koga
42
]e ispra[uvaat profesorite za i
tie da dobijat dobra ocenka .
Ima li profesori koi nikoga[
nema da gi zaboravi[?
Nitu eden od niv nema da zaboravam.
Site sakaa da n# nau~at, da ni go
poka`at vistinskiot pat. Ama profesorkata Vera Veninska e prva na taa
lista, za{to taa mi dava{e soveti. Ni
pomaga{e i saka{e da n# nau~i site.
Taa e `ena koja mnogu se gri`i za site
u~enici na koi{to im predava.
Po maturata planovite mu se
da ja zeme i ~etvrta godina
redovno, a potoa da se vraboti
po strukata koja[to ja u~el ovie
godini ili da po~ne kariera vo
nekoja dr`avna firma.
I KOGA BEV
NEPODGOTVEN
- POSTIGNUVAV
ODLI^NI
REZULTATI
BLERANT RAMADANI e
najmaturant od SUGS “Zef
Qu[ Marku”. Negova cel
za sega e da se zapi{e na
fakultet za industrisko
in`enerstvo, ili barem
na nekoj otsek za prirodni
nauki.
Blerant e isklu~itelno gord
na sebe i postignatiot uspeh najmaturant!
Imaj}i predvid deka SUGS “Zef Qu{
Marku” e edno od najdobrite sredni
u~ili{ta vo Skopje i Makedonija,
gordosta e u{te pogolema. ^uvstvoto
e pregolemo za opi{uvawe, navistina
se gordeam.
Drugarite nikoga[ ne se
[eguvale so nego deka e
bubalica. Toa go potvrduva so
dvete ~etvorki, a veli deka mu
se slu~ilo da odi na test sosema
nepodgotven, no rezultatot
sekoga[ bil odli~en.
Sum izbegal, no “politi~ki”, taka {to
ne izgledalo kako da begam.
Si im pot[epnuval na tvoite
sou~enici?
Ne, vo mojot klas nemalo nekoe posebno potka`uvawe. Ocenkite bile realni za u~enicite. Bevme nezamenliv
klas koj sekoga{ }e go pamtam po s#, ne
samo po uspehot.
A koj profesor ]e go zapomni[
zasekoga[?
Site profesori bea odli~ni, na
primer profesorkata po matematika,
profesorkata po angliski... Nikogo
nema da pomnam po lo{o.
Koi se tvoite planovi po
maturiraweto?
Za sega plan mi e da prodol`am na industrisko in`enerstvo, a ako ne tamu
toa, siguren sum deka }e bide ne{to
povrzano so prirodnite nauki.
43
NAJMATURANT
E DEL OD
MOZAIKOT
NA USPESITE
VALENTINA ARSOVA od
u~ili{teto “Pan~e
Arsovski” veli deka
pominala ~etiri prekrasni
godini vo toa u~ili{te,
period vo koj akumulirala
maksimalno koli~estvo
na znaewa, ve{tini i
intelektualnost.
Ova priznanie vo mene inicira samo
najubavi ~uvstva, no i gordo }e bide pojdovna to~ka do mojata `ivotna cel.
Te zafrkavaa li deka si bubalica?
Komunikacijata e biten faktor za mene.
Znaev deka me vikaat bubalica i ne mi
pre~e{e, za{to sekoj ~ovek e svoeviden
primerok za sebesi.
Ti bea li va`ni ocenkite?
Ocenkite kako brojki, samo kvantitativno ja izrazuvaat sigurnosta vo nas.
Nikoga{ ne sum dobila trojka, no ~etvorka da. Ima{e testovi i ~asovi za koi
bev nepodgotvena, iako retko, no kompenzirav so op{tite poznavawa, kako i so
kontinuitetot na predavawata. Samo
edna{ vo `ivotot sum izbegala od ~asovi, so celiot klas i po povod smrtta na
na{ata legenda, To{e Proeski.
O~ekuvaa li site postojano da im
potka`uva[ na ~asovite koga gi
ispra[uaa?
Za potka`uvawe i prepi{uvawe,
o~ekuvawata bea poznati, no iskreno,
44
praktikuvav sekoga{ da pomagam pred
test ili ispra{uvawe, a ne za vreme na
istite.
Koj profesor nema nikoga[ da go
zaboravi[?
Profesorite, vo globala, bea del od
lu|eto koi vlijaea vrz dosega{nata
izgradba na mojata li~nost. Posebno }
e ja pametam profesorkata po hemija,
gospo|a Silvana Zafirovska, pred s#
kako ~ove~ki ideal. Mojata koordinativnost so nea rezultira{e so mnogubrojni proekti i nau~ni inicijativi.
Sega koga maturira[e, [to
planira[ ponatamu?
Kako maturantka, simboli~no zatvoriv eden krug - za nov po~etok. Moite
planovi gi definiram po patekata
kon Medicinskiot fakultet vo Skopje,
~ekorej}i istovremeno niz `ivotot,
optimisti~ki i do mozaikot na profesionalnite uspesi.
Ako jas ne pravam ne{to za svoeto
napreduvawe, nema koj drug. Ako jas sum
taa {to e ovde pred vas, toga{ koja sum?
I ako sekoja sekunda od minatite ~etiri
godini n# vode{e kon tuka, toga{ koga,
ako ne sega, treba da prodol`ime do
celta?
@ivotot e eden cikli~en proces; umetnost i ve{tina na ~ekorewe niz stadiumi:
detstvo, mladost, zrelost i starost.
Minaa preku nas godinite, i ne samo {to
vremeto n# gazi tuku i dlaboko vo nas go
ostava svojot pe~at na vekovni spomeni.
Toa e prirodata na ~ovekot; ve~en patnik {to sekoga{ vo dlabo~inite na svojata du{a }e go bara svetloto na ubavite
ne{ta. I navistina, prekrasno e koga
~ovek znae deka e ispolnet so su{tinata
na postoeweto. ^ekorevme po skalilata
{to go definiraa ona {to gordo te~e
niz na{ite veni. Nie sum lu|e i ni{to
~ove~ko nam ne ni e tu|o, pa zatoa vleguvame smelo vo vodite na ~ove{tvoto {to
napreduva. Go pu{tame odot kon ona markantno pronao|awe sebesi, za{to mislam
deka celta na obrazovnata piramida e
li~nosta vo nas i nejzinata idnina.
Ona {to kako pajak ve{to ja plete
mre`ata na na{ite imiwa e darba {to
samo cvrsto se nadopolnuva do toa da se
ostane ~ovek. Znaeweto e toa {to }e gi
grize pre~kite na patot do na{ite uspesi. Da se obideme da go za~uvame cvetot
od deteto vo nas i da gi pu{time mislite
kon vremeto {to doprva doa|a.
Nekoi raboti ostanuvaat, a svetlinata
od zatvoraweto na ovoj u~ili{en krug
e nov simboli~en po~etok. Vo imeto na
site doblesti i ubavi `elbi, neka sekoj
mislovno gi redi par~iwata od golemata slo`uvalka na neizvesnosta, po
svoi pati{ta, no veseli i gordi pri
sre}avaweto pred mozaikot na uspesite.
Predlagam da go pu{time po patekata
pred nas, beliot zajak {to }e go trkala
klop~eto na celta i da go sledime site,
za site da ne zakrili istoto dobro na
ubavoto. Neka ni e svetla idninata!!!
45
SEKOJ TRUD SE
ISPLATUVA
REJHAN MUSLIHU od SUGS
“Cvetan Dimov” veli deka
se {to postignala, do
sega, postignala so golem
trud. Po maturata, taa
vedna{ po~na da raboti, a
vo me|uvreme razmisluva na
koj fakultet }e se zapi{e.
O~ekuva[e li da te proglasat za
najmaturantka vo “Cvetan Dimov”?
Velat deka sekoj trud na krajot se isplatuva, pa zatoa, za da dobiva{, treba
da se trudi{ mnogu, a koga se trudi{
normalno e da o~ekuva{ da dobie{
ne{to. No, ne, ne o~ekuvav deka tokmu
jas }e bidam taa i se iznenadiv mnogu
koga slun{av. A ~uvstvoto ne mo`e da
se opi{e.
Dali be[e tokmu ti “bubalicata”
vo klasot?
Iskreno ne, nikoga{. Jas bev poznata
vo moeto dru{tvo po toa {to sum temperametna i zborliva, i sekoga{ i
pred profesorite i pred bilo koj drug
go ka`uvav moeto mislewe, a toa {to
mislev deka e nepravedno, sekoga{
se obiduvav da go ispravam. Za moeto
dru{tvo jas sekoga{ bev tuka, bez razlika dali bilo za dobro ili za lo{o, pa
so toa ja zaslu`iv nivnata po~it.
Taa veli deka nitu eden ~ovek ne
e sover[en, sekoj ima i lo[i i
dobri momenti vo `ivotot. Tokmu
zatoa i nea £ se slu~uvalo da
dobie trojka, ama ve]e sledniot
~as se javuvala da odgovara i da ja
popravi.
46
Na test nikoga{ ne sum odela nepodgotvena, bidej}i pred sekoj test imav najmalku cela nedela da se podgotvam, a
toa zna~i deka imalo vreme da nau~am.
Im pot[epnuva[e li na drugarite
od klasot koga gi ispra[uvaa?
Ova be{e moja mala tajna, no }e vi otkrijam deka koga }e videv deka drugarite se
nao|at vo tesno, gi kr{ev pravilata i m
potka`uvav kolku {to mo`ev.
Od profesorite na prvo mesto e
nejzinata klasna, Blerta Veliu,
profesorka koja ne samo [to bila
sekoga[ tuka za nea, tuku i za
celiot klas.
Sekoga{ koga imav potreba od pomo{, &
se obra}av nea, taa mi be{e kako najdobra drugarka. Tuka e i prof. Abil
Bau{i, so kogo imav prekrasen odnos.
Zatoa sakam javno da im se zablagodaram, za{to so nivnite soveti jas sum
ova {to sum denes i se nadevam deka
nekoga{ vo `ivotot }e im vozvratam.
{to ]e pravi[ po maturiraweto?
Sega za sega sum vo edna golema dilema,
bidej}i se raboti za profesija koja }e ja
rabotam cel `ivot i zatoa treba da bidam 100% sigurna dali e toa profesija {to }e ja rabotam so srce. Golema
`elba mi e da studiram na Univerzitetot “Kiril i Metodij”, ili socijalni i
politi~ki raboti ili ekonomija.
Download

Zayvoni poslednoto yvon~e