НАЛОГ ЗА НАПЛАТУ
дужник
шифра
плаћања
валута
износ
=
рачун дужника
сврха плаћања
модел и позив на број (задужење)
поверилац - налогодавац
рачун повериоца - налогодавца
модел и позив на број (одобрење)
печат и потпис налогодавца
место и датум пријема
датум валуте
Образац бр. 4
Download

NALOG ZA NAPLATU - PP.HSR