SINDIKAT AGENCIJE ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI
Vijeću Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovibi BiH
Ortiješ bb 88000 Mostar
PREDMET: Zahtjev za izmjene i dopune Statuta BHANSA-e i poništavanje akta
Uprave Agencije o načinu popunjavanja mjesta u Vijeća Agencije iz reda
zaposlenika
Na sjednici Upravnog odbora, održanoj 25.03.2014. u prostorijama Međunarodnog aerodroma u
Sarajevu, Sindikat Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi razmatrao je posljednja dešavanja u
BHANSA-i koja se direktno odnose na prava zaposlenika . Donešeni su sljedeći zaključci, koji Vam se
prosljeđuju u formi zahtjeva, a to su:
1. Izmjena pravnog akta Uprave Agencije kojim se reguliše način popunjavanja mjesta u Vijeću
Agencije koje je predviđeno da bude popunjeno iz reda zaposlenika BHANSA-e.
2. Poništavanje internog konkursa za člana Vijeća Agencije iz reda zaposlenika
3. Izmjenu Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH i to u :
 Članu 26. stav a), koji se odnosi na stručnu spremu budućeg člana Vijeća Agencije iz
reda zaposlenika, gdje je u ravnopravan položaj sa diplomama VII stepena stručne
spreme stavljena i kontrolorska dozvola, koja u našoj državi omogućava zvanje
kontrolora letenja, a drugi operativni i administrativni poslovi se na ovaj način
derogiraju. Također, smatramo nepotrebnim navođenje oblasti iz kojih zaposlenik
treba da posjeduje diplomu visoke stručne spreme. Stav c) istog člana govori o
ispunjavanju posebnih uslova, na što se tačno misli nije navedeno, a posebni uslovi u
avijaciji su veoma širok pojam.
 Član 27, stav 1) treba da bude izmjenjen na taj način da omogući Sindikatima koji
figuriraju o okviru BHANSA-e da koncenzusom izaberu predstavnika u Vijeću
Agencije, ili da se ide na zatvoreni tip glasanja među zaposlenicima na osnovu liste
ponuđenih kandidata. Kandidat koji bi bio izabran na ovaj način, koncenzusom ili
izborima, bio bi direktno odgovoran Sindikatima, što i jeste jedan od temeljnih
demokratskih i socijlnih faktora iz oblasti radno-pravnih odnosa.
Ukoliko ne dođe to ispunjavanja gore navedenih zahtjeva Sindikat Agencije za pružanje usluga u
zračnoj plovidbi iskoristiti će sve zakonom predviđene mogućnosti kako bi zaštitio prava svojih
članova.
Sarajevo, 24.03.2014.
Upravni odbor
SAPUZP
KURSTA SCHORKA 36 SARAJEVO
TEL: + 387 62 336 992
Download

PREDMET: Zahtjev za izmjene i dopune Statuta BHANSA