НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
ПОЗИВ
Позивају се чланови Наставно-научног већа Факултета да присуствују 15. редовној
СЕДНИЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
коју на основу члана 38. Статута факултета заказујем за:
ЧЕТВРТАК 27. ФЕБРУАР 2014. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У ВЕЛИКОМ АМФИТЕАТРУ
За заказану седницу НН већа Факултета предвиђа се следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 14. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА одржане 30.1. 2014. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 22. 1. 2014. год. – 21 .2. 2014. год.
2.2. Пријављени дипломски радови
2.2.1 Образложење тема дипломских радова
2.3. Пријављени дипломски радови (студенти уписани шк. 2005/06)
2.4. Списак студената који су одбранили завршни рад од 22. 1. 2014. год. до 21. 2. 2014. год.
2.5. Пријављени завршни радови
2.5.1. Образложења тема завршних радова
2.6. Списак студената који су одбранили завршни мастер рад од 22. 1. 2014. год. до 21. 2. 2014.
год.
2.7. Пријављени завршни мастер радови
2.7.1. Образложење тема завршних мастер радова
2.8. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Известилац: проф. др Петар Ускоковић
2.9. Продужење рока за завршетак докторских студија
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности студентима докторских студија, стручним и научним сарадницима
ТМФ-а
за извођење вежби
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5.ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ђорђе Јанаћковић с.р.
2
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
ЗАПИСНИК
са 14. редовне седнице Наставно- научног већа, одржане 30. 1. 2014. год. у 12 часова у
Малом амфитеатру.
Седници су присуствовала 33 члана Већа.
Одсутни: Славиша Путић, Радмила Јанчић-Хајнеман, Маја Вукашиновић-Секулић,
Милорад Зрилић, Ендре Ромхањи, Радослав Алексић и Бранко Бугарски,
Осим чланова Већа седници су присуствовали: Владимир Аранђеловић, правник и Миља
Дачић, референт службе за наставно- студентске послове.
На предлог декана проф. др Ђорђа Јанаћковића, за ову седницу је прихваћен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА одржане 26. 12. 2013. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 16. 12. 2013. год. до 22. 1. 2014. год.
2.2. Списак студената који су одбранили завршни рад од 16. 12. 2013. год. до 22. 1. 2014. год.
2.3. Пријављени завршни радови
2.3.1. Образложења тема завршних радова
2. 4. Приjављени завршни мастер радови
2. 4.1. Образложења тема завршних мастер радова
2.5. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ
2.6. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Известилац: Проф. др Петар Ускоковић
2.6.1. Продужење рока за завршетак докторских студија
2.6.2.Признавање испита
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
3.3. Давање сагласности за извођење вежби на ТМФ
4. Утврђивање предлога за измену и допуну Статута факултета
5. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
6.ТЕКУЋА ПИТАЊА
Тачка 1.
Записник са 13. редовне седнице НН већа одржане 26. 12. 2013. усвојен је једногласно (као
у материјалу).
Тачка 2.
Известилац по наставним питањима била је проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за
наставу.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
3
2.1. НН веће је прихватило списак дипломираних студената у периоду од 16. 12. 2013. год до
22. 1. 2014. год. (као у материјалу).
2.2. НН веће је прихватило списак студената који су одбранили завршни рад од од 16. 12. 2013.
год до 22. 1. 2014. год. (као у материјалу).
2.3. НН веће је прихватило списак пријављених завршних радова кандидата (као у материјалу)
уз следећу допуну:
- под редним бројем 4. кандидат: Марко Јоксимовић, број индекса 165/07
Ментор: др Петар Ускоковић, кореферент: др Радослав Алексић,
Тема:
Наномеханичка
карактеризација
композитних
филмова
полиетиленоксид/
функциоанлизован графен добијених улатразвучним третирањем
Основне студије: Хемијско инжењерство, студијско подручје: Фармацеутско инжењерство
2.4. НН веће је прихватило списак пријављених завршних мастер радова кандидатa (као у
материјалу).
Код кандидата под редним бројем 1. Николе Марчића, дипл. инж., потребно је извршити
корекцију у Образложењу.
2.5. НН веће је донело одлуку о прихватању:
II. Извештаја Комисије о оцени научне заснованости теме магистарске тезе (као у материјалу)
уз следећу корекцију: Код кандидата Гордане Илић-Севић, дипл. инж. 4. члан Комисије је др
Виктор Недовић, ред. проф. Пољопривредни факултет
Известилац је био проф. др Петар Ускоковић, продекан за науку
2.6. 1. НН веће је једногласно донело одлуку о давању сагласности за продужење рока за
завршетак докторских студија студената доктoрских студија и то:
1. Соњи Милићевић, дипл. инж. ( број индекса 4021/2007) продужава се рок до краја шк.
2013/2014. године.
2. Мирјани Чоловић, дипл. инж. (број индекса 4032/2007) продужава се рок до краја шк.
2013/2014. године.
2.6.НН веће је донело одлуку о прихватању:
I.Састава Комисије за оцену научне заснованости теме (као у материјалу) уз следећу корекцију:
Код кандидата под редним бројем 2. Mr Imhimmad Alsadik Ali Abood, 3. члан Комисије је др
Станко Остојић, ван. проф. ТМФ
Такође, потребно је допунити списак и то:
6. Ismail Abdalrhman Ajaj
Назив теме: Sinteza, struktura, svojstva (2ili 6)-hidroksi-(6ili2)-okso-n(1),4-disupstituisanih-(1,2 ili
1,6)-dihidropiridna-3-karbontrila i njihovih azo derivata
Комисија у саставу:
1. др Александар Маринковић, доцент ТМФ
2. др Гордана Ушћумлић, ред. проф. ТМФ
3. др Душан Мијин, ред. проф. ТМФ
4. др Милош Милчић, доцент ХФ
II. Извештаја Комисија о оцени научне заснованости теме (као у материјалу)
IV. Извештаја Комисија о оцени докторских дисератција (као у материјалу).
4
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
2.6.2. НН веће је разматрало предлог за признавање испита положених на магистарским
студијама за кандидата Анђелку Петковић, дипл. инж. технол. (број индекса 4034/2013).
С обзиром да су наставни програми у међувремену мењани, постављено је питање
адекватности плана и програма. Након дискусије у којој су учествовали: др Невенка Рајић, др
Недељко Крстајић и др Ђорђе Јанаћковић, НН веће је донело одлуку о признавању положених
испит на магистарским студијама, (26 чланова је гласало за, 6 је било уздржаних, нико није
гласао против).
Тачка 3.
Известилац по кадровским питањима је био проф. др Александар Орловић, продекан за
кадрове
3.1. НН веће је донело одлуку о прихватању Извештаја Комисије референата за избор у
научно-истраживачко звање и то:
1.
Др сц. Софија Ђорђевић, научни сарадник, избор у звање виши научни
сарадник
Потребно је извршити исправку у Извештају
2. Др Вељко Ђокић, истраживач сарадник, избор у звање научни сарадник
3. Милена Кнежевић, истраживач приправник, избор у звање истраживач
сарадник
3.2. НН веће је донело одлуку о давању сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на
другим факултетима и то:
Др Петру Ђукићу, редовном професору ТМФ-а, даје се сагласност за извођење наставе на
студијама другог степена на Универзитету у Београду-Факултету политичких наука
Из предмета „Екологија и економија“ на мастер академским студијама политикологијееколошка политика са фондом од 3 часа недељно у зимском семестру шк. 2013/14. године.
3.3. НН веће је донело одлуку о давању сагласности др Мирјани Рајлић-Стојановић за
извођење вежби из предмета Функционисање биолошких система у зимском семестру шк.
2013/2014. год ( 18 часова по семестру).
3.4. НН веће је донело одлуку о давању сагасности за учешће на конкурсу Министарства
просвете, науке и технолошког развоја за доделу стипендије за постдокторско усавршавање
за кандидата др Немању Тришовића.
Тачка 4.
НН веће је донело одлуку о измени и допуни Статута факултета и то:
Члан 1.
У Статуту факултета бр.1231/1 од 29. 5. 2012. године у чл. 16. став 1. алинеја 7. речи:
„Служба за акредитацију“ се бришу, а додају се речи: „Служба за обезбеђење квалитета
заштите и безбедности“.
Члан 2.
Остале одредбе Статута факултета остају непромењене.
Тачка 5.
1. Проф. Др Борис Лончар је информисао чланове НН већа о уведеном солидарном порезу.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
5
Плата за децембар за све чија нето зарада прелази 60.000,00 динара, а није већа од 100.000,00
динара је умањена за 20%. Запосленима чија су месечна примања већа од 100.000.00 динара
део до 100.000,00 се умањује за 20%, а део преко 100.000,00 се умањује за 25%. Ова умањења
се увек врше кроз други део плате и однсе се на све исплате почев од 1. 1. 2014. године.
2. Проф. др Ђорђе Јанаћковић је обавестио НН веће да је акредитован Центар за
нанотехнологије и функционалне материјале у оквиру Технолошко-металуршког факултета,
као центар изузетних вредности у области природно-математичких и техничко-технолошких
наука
3. Др Ђорђе Јанаћковић је обавестио чланове НН већа о састанку који је одржан са
представницима Либијске амбасаде. Упућени су одређени захтеви факултету и менторима,
а тичу се обезбеђивања простора за рад студената на факултету, рачунара, електронских
адреса за стране студенте,
приступа Кобсон-у и ИД картица.
4. Др Мирјана Ристић је замолила да се катедрама достављају спискови либијских
студената.
Седница је завршена у 12. 55 часова
Записничар,
Зорана Маринковић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ђорђе Јанаћковић, с.р
6
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
Prilog uz tačku 2.1.
2.1. SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U PERIODU
od 22.01.2014. do 21.02.2014. god.
Kandidat
Br.
indeksa
Odsek
1. Nikolić M.
Ivana
123/04
BIB
Mentor
Dr S. Dimitrijević
Ocena
Pros.
Dipl.
rad
7,69
10
Dat.
odbr.
18.02.
Prilog uz tačku 2.2.
2.2. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
Kandidat
Br. Indeksa
1. Rakićević Radivoje
103/98
2. Sušić Miljan
27/03
3. Novaković Maja
225/98
4. Trajkovska
Aleksandra
265/04
5. Ilić Marija
205/04
6. Milidrag Lazar
114/04
7. Račić Mirko
268/04
Mentor,
Koreferent
Tema
Uticaj postupka pripreme
Dr Irena Žižović
aerogelova tapioka i kukuruznog
(1)
skroba na efikasnost natkritične
Dr Melina Kalagasidis Krušić impregnacije bioaktivnom
supstancom-timolom
Upravljanje procesom uvođenja
Dr Gordana Kokeza
standarda kvaliteta u cilju
(1)
povećanja efikasnosti industrijskih
Dr Suzana Dimitrijević
preduzeća
Uticaj različitih sredstava za
Dr Marica Rakin
ugušćivanje na senzorna svojstva i
(1)
stabilnost funkcionalnog
Dr Maja Vukašinović Sekulić fermentisanog napitka na bazi
surutke
Dr Slaviša Putić
Određivanje savojnih svojstava
(1)
staklo-epoksi kompozitnog
Dr Milorad Zrilić
materijala
Mikromehanička analiza loma
Dr Slaviša Putić
laminatnog staklo-epoksi
(2)
kompozitnog materijala
Dr Milorad Zrilić
ispitivanog savijanjem
Dr Aco Janićijević
Toplotna konverzija sunčevog
(1)
zračenja
Dr Boris Lončar
Dr Aco Janićijević
Dobijanje elektreta u
(2)
laboratorijskim uslovima
Dr Boris Lončar
Odsek
BI
BI
BI
GI
FI
HI
BI
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
7
2.2.1. OBRAZLOŽENJA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Rakićević Radivoje
Tema: Uticaj postupka pripreme aerogelova tapioka i kukuruznog skroba na
efikasnost
natkritične impregnacije bioaktivnom supstancom-timolom
Mentor: Dr Irena Žižović
Tema ovog diplomskog rada obuhvata ispitivanje uticaja postupka pripreme
aerogelova tapioka i kukuruznog skroba na njihovu dalju impregnaciju timolom uz primenu
natkritičnog ugljenik(IV)-oksida kao rastvarača. Gelovi skroba biće dobijeni geliranjem perlica
tapioke i praškastog kukuruznog skroba u vodi na temperaturama 70, 80, 90 i 100 oC pri
atmosferskim uslovima. Dobijeni hidrogelovi će biti tretirani acetonom na hladnom da bi se
uklonila voda i dobio acetogel. Za dobijanje aerogelova, acetogelovi će biti sušeni natkritičnim
ugljenik(IV)-oksidom na pritisku od 200 bar i temperaturi od 50 °C statičkom metodom. Dobijeni
aerogelovi tapioka i kukuruznog skroba biće impregnisani timolom primenom natkritičnog
ugljenik(IV)-oksida na 15 MPa i 35 °C, statičkom metodom tokom 24 h.
2. Sušić Miljan
Tema: Upravljanje procesom uvođenja standarda kvaliteta u cilju povećanja
efikasnosti
industrijskih preduzeća
Mentor: Dr Gordana Kokeza
Savremeni uslovi poslovanja i izlaska na domaće, a posebno na strano tržište,
podrazumevaju ispunjenost određenih standarda kvaliteta proizvoda i usluga. Standardizacija
proizvoda trebalo bi da omogući pre svega zaštitu potrošača u pogledu kvaliteta i drugih
ktriterijuma ispravnosti proizvoda, ali i da preduzeću koje primenjuje postupak standardizacije
omogući kvalitetnije i efikasnije poslovanje. Predmet ovog diplomskog rada jeste proučavanje
procesa upravljanja procesom uvođenja standarda kvaliteta, kako bi se dati proces što efikasnije
obavio. Cilj rada jeste da se ispita u kojoj meri uvođenje standarda kvaliteta utiče na povećanje
efikasnosti industrijskih preduzeća koji ga primenjuju. Rad će se bazirati na proučavanju
konkretnog primera preduzeća prehrambene industrije „Aleksandrija“ Zvornik. U radu će se
primeniti analitička, sintetička, verifikaciona metoda, metoda studije slučaja, kao i odgovarajuće
metode statističke analize.
3. Novaković Maja
Tema: Uticaj različitih sredstava za ugušćivanje na senzorna svojstva i stabilnost
funkcionalnog fermentisanog napitka na bazi surutke
Mentor: Dr Marica Rakin
Fizičke i senzorne karakteristike prehrambenih proizvoda su važni parametri koji utiču na
izbor i prihvatljivost proizvoda u ishrani.
U cilju poboljšanja senzornih i nutritivnih karakteristika surutke, proizvodnja funkcionalnih
fermentisanih napitaka može da predstavlja dobru alternativu za iskorišćenje surutke surutke na
prirodan i ekonomičan način. Pri formulisanju ove vrste napitaka neophodna primena određenih
prehrambenih dodataka – ugušćivača, kojima se može uticati na poboljšanje teksture a samim tim i
senzornih svojstava gotovog proizvoda.
Cilj rada je određivanje optimalnog sredstva za ugušćivanje sa ciljem povećanja viskoznosti
odnosno smanjenja sinerezisa funkcionalnog fermentisanog napitka na bazi surutke. U radu će biti
ispitan uticaj različitih sredstava za ugušćivanje (pektin, alginat, želatin, koncentrat proteina
surutke) ili njihove kombinacije na senzorne karakteristike gotovih proizvoda kao i njihovu
stabilnost tokom čuvanja. Takođe će biti ispitan uticaj dodataka na probiotski karakter napitka i
8
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
ukupnu stabilnost po pitanju preživljavanja probiotskih bakterija tokom čuvanja. Pri procesu
selekcije i optimizacije odabranih sredstava za ugušćivanje primeniće se statistička obrada
podataka primenom programa za dizajn eksperimenata u okviru koga će biti izvršena i
optimizacija količina odabranih dodataka primenom metode odzivnih površina. Nakon odabira
dodataka vršiće se senzorna i mikrobiološka analiza gotovog proizvoda kao i praćenje stabilnosti
proizvedenog napitaka na bazi surutke određivanjem ukupnog broja živih ćelija, promene pH
vrednosti i titracijske kiselosti tokom 28 dana čuvanja.
4. Trajkovska Aleksandra
Tema: Određivanje savojnih svojstava staklo-epoksi kompozitnog materijala
Mentor: Dr Slaviša Putić
Predmet i cilj ovog diplomskog rada predstavlja eksperimentalno određivanje savojnih
svojstava kao što su čvrstoća na savijanje i ugib za staklo-epoksi kompozitni materijal radi
dobijanja njegovih relevantnih mehaničkih svojstava. Ispitivanja će biti izvedena na sobnoj
temperaturi. Analiza rezultata će se izvesti na osnovu strukture materijala koja je stakleno platno
280 g/m², “twill tkanje“ širine 100 cm, tip - Interglas 92125 i epoksi smola tip MGS L-135. Uzorci
su oblikovani ručnom metodom sa 35% zapreminskog udela vlakana. Ispitivanja će biti izvedena
prema standardu ASTM D 790.
5. Ilić Marija
Tema: Mikromehanička analiza loma laminatnog staklo-epoksi kompozitnog
materijala
ispitivanog savijanjem
Mentor: Dr Slaviša Putić
Predmet i cilj ovog diplomskog rada predstavlja mikromehanička analiza lomova nastalih
mehaničkim ispitivanjima laminatnog staklo-epoksi kompozitnog materijala na savijanje.
Struktura staklo-epoksi kompozitnog materijala je stakleno platno 280 g/m², “twill tkanje“ širine
100 cm, tip - Interglas 92125 i epoksi smola tip MGS L-135. Uzorci su oblikovani ručnom
metodom sa 35% zapreminskog udela vlakana. Prethodnim mehaničkim ispitivanjema su dobijeni
relevantni podaci o zateznim i savojnim mehaničkim svojstvima. Analizom sa fotografija na
prelomnim površinama većih uvećanja i sa skening elektronskog mikroskopa biće izvedena
mikromehanička analiza kojom će se doći do saznanja o mehanizmima oštećenja i razvoju prsline
do konačnog loma pri delovanju savojnog opterećenja.
6. Milidrag Lazar
Tema: Toplotna konverzija sunčevog zračenja
Mentor: Dr Aco Janićijević
Toplotna konverzija Sunčevog zračenja podrazumeva pretvaranje energije Sunčevog
zračenja u toplotnu energiju pomoću odgovarajućih kolektora. Pretvaranje energije Sunčevog
zračenja kada je u pitanju niskotemperaturna konverzija odvija se na odgovarajućim tipovima
ravnih kolektora. U slučaju srednjetemperaturne konverzije koriste se vakuumirani kolektori sa
koncentratorima Sunčevog zračenja (fokusirajući) i solarne pećnice, dok se za visokotemperaturnu
konverziju koriste solarni sistemi sa koncentratorima Sunčevog zračenja.
Kao rezultat ideje o korišćenju solarne energije u značajnijem obimu nastale su solarne
termoelektrane koje pod dejstvom Sunčevog zračenja proizvode električnu energiju. U svetu
postoji instalisan određen broj solarnih termoelerktrana sa izraženim trendom za povećanje
njihovog broja što je u skladu sa savremenim trendovima po pitanju obnovljivih izvora energije i
njihovom konkretnom doprinosu na planu energetike i ekologije uopšte.
U ovom radu će biti dat uporedni prikaz tehničkih karakteristika najpoznatijih solarnih
termoelektrana u svetu. Pored toga u radu će biti detaljno prikazani arhitektura, struktura (aktuelni
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
9
materijali i njihove karakteristike) i principi rada svih navedenih tipova uređaja za toplotnu
konverziju Sunčevog zračenja, dok će deo rada sadržati prikaz projektovanih proračuna za
efikasnost i toplotnu snagu kolektora, kao i njihove tehničke karakteristike koje su bitne za rad
instalisanih solarnih termoelektrana.
7. Račić Mirko
Tema: Dobijanje elektreta u laboratorijskim uslovima
Mentor: Dr Aco Janićijević
Elektreti su dielektrični materijali koji, posle određenog tehnološkog postupka, zadržavaju
stalnu električnu polarizaciju bez prisustva spoljašnjeg napona (ponašaju se slično kao stalni
magneti koji imaju konstantno magnetno polje). Savremeni elektreti zadržavaju konstantno
naelektrisanje
i
pri
velikim
promenama
temperature
i
vlažnosti.
Kao elektreti koriste se halokarbonski ,materijali (teflon i aklar) i organski polimeri
(polipropilen, poliester - tereftelat koji se naziva i mylar, polikarbonat, fluorokarbonat...).
Halokarbonski materijali se nanose na zadnju elektrodu mikrofonske kapisle, dok se organski
polimeri izrađuju u obliku tankih savitljivih filmova i kao takvi se koriste za izradu membrana
elektreta mikrofona i slušalica.
Sposobnost dielektrika da dugo zadržavaju stanje naelektrisanosti široko se koristi u
velikom broju primera. Efekti povezani sa očuvanjem naelektrisanja već su izašli iz okvira čisto
tehničkih primena i izučavaju se mogućnosti njihove primene u biologiji i medicini.
Istorijski posmatrano, prvi uređaji u kojima su našli praktičnu primenu elektreti su
mikrofoni i telefoni. Pored toga važna praktična primena elektreta ostvarena je kod gasnih filtera,
elektropokretača, merača atmosferskog pritiska, raznih optičkih sistema, kao i u radijacionoj fizici
u ulozi pomoćnog sredstva u dozimetriji itd.
U ovom radu će biti prikazana termička metoda dobijanja elektreta u laboratorijskim
uslovima tretmanom teflona u pećima odgovarajućeg radnog režima u prisustvu jakog
elektrostatičkog polja (sistem cilindričnih elektroda).
Prilog uz tačku 2.3.
2.3. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
(Studenti upisan šk. 2005/06)
Prezime i ime,
Br. indeksa
1. Grković Dejan
236/05
Mentor,
Koreferent
Dr Milorad Zrilić
(1)
Dr Slaviša Putić
Tema
Eksperimentalno određivanje J integrala
kao mere žilavog loma materijala na
parovodu
S.program
IZŽS
2.3.1. OBRAZLOŽENJA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Grković Dejan
Tema: Eksperimentalno određivanje J integrala kao mere žilavog loma
materijala na parovodu
Mentor: Dr Milorad Zrilić
Predmet i cilj diplomskog rada predstavlja teorijsku analizu problema loma u uslovima
ravnog stanja napona kod termički opterećenih komponenti u procesnoj industriji, kao što su
parovodi. Iz tog razloga, posebnu pažnju treba posvetiti tome kako se upotrebljeni materijal ponaša
10
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
tokom eksploatacije i koji su mogući problemi koji mogu ugroziti sigurnost pogona. U cilju
procene sigurnosti, jedan od najvažnijih parametara je žilavost loma pri ravnoj deforamaciji, KIc,
koji se koristi u primeni teorije mehanike loma. Direktno određivanje žilavosti loma KIc i njegova
primena ograničeni su na materijale visoke čvrstoće. S obzirom da je žilavosti loma KIc u linearnoelastičnoj oblasti direktno povezana sa vrednošću J integrala JIC , eksperimentalni deo rada će
obuhvatiti određivanje kritične veličine J integrala, JIC, za čelik 14MoV6 3 na epruvetama za
savijanje u tri tačke, metodom jedne epruvete
Prilog uz tačku 2.4.
2.4. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI RAD
od 22.01.2014. do 21.02.2014. god.
Kandidat
Br.
indeksa
Studijski
program
1. Kostić G. Maja
100/07
TI
Ocena
Dat.
Pros. Dipl. rad odbr.
7,08
10
20.02.
Mentor
Dr Slavka Stanković
Prilog uz tačku 2.5.
2.5. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI RADOVI
Kandidat
Br. indeksa
1. Živković Milica
34/09
Mentor,
Koreferent
Dr Tatjana KaluđerovićRadoičić
(2)
Dr Ivona Radović
Dr Suzana Dimitrijević
(3)
Dr Slavica Šiler-Marinković
Tema
Analiza i optimizacija rada
rotacione sušnice za sušenje
vaštačkih đubriva
Optimizacija postupka
mikrotalasne ekstrakcije
polifenola iz otpadne filter kafe
Sorpciona svojstva celuloznih
Dr Mirjana Kostić
vlakana modifikovanih vodonik3. Knežević Marina
(1)
peroksidom na povišenoj
56/00
Dr Koviljka Asanović
temperaturi
Razgradnja antrahinonskih boja
Dr Dušan Mijin
peroksidazom iz rena
4. Mosnak Nataša
(1)
imobilisanom na polimernom
55/07
Dr Zorica Knežević-Jugović
nosaču
Dr Suzana Dimitrijević
Optimizacija proizvodnje
5. Milutinović Ružica
(2)
celulolitičkih enzima kod
103/09
Dr Slavica Šiler-Marinković prirodnog izolata Paenibacillus sp.
2. Škiljević Slavica
79/08
S.program
IZŽS
BIB
TI
BT
BIB
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
11
2.5.1. OBRAZLOŽENJA TEMA ZAVRŠNIH RADOVA
1. Živković Milica
Tema: Analiza i optimizacija rada rotacione sušnice za sušenje vaštačkih đubriva
Mentor: Dr Tatjana Kaluđerović-Radoičić
Granulisana mineralna đubriva se proizvode u postrojenju koje se sastoji od cevnog
reaktora u kome se vrši sinteza đubriva integrisanog u granulator, rotacione sušnice za sušenje
dobijenih granula, kao i sistema za otprašivanje i prečišćavanje gasova koji napuštaju sušnicu. U
okviru postrojenja naizmenično se proizvodi više tipova veštačkih đubriva, prema potrebama
tržišta. Najznačajnija veštačka đubriva koja se proizvode su đubriva sa različitim sadržajem azota,
fosfora i kalijuma (NPK, PK i NP đubriva), kao i monoamonijum fosfatna (MAP) i diamonijum
fosfatna (DAP) đubriva.
Cilj ovog rada je analiza i optimizacija rada rotacione sušnice u opisanom postrojenju.
Sušenje granulisanih veštačkih đubriva je složen proces razmene toplote i mase između materijala
koji se suši i radnog fluida - vazduha. U ovom pogonu, potrebno je sušiti pomenute različite
formulacije veštačkih đubriva do različitih zahtevanih vlažnosti na izlazu. U okviru ovog rada
izvršiće se materijalno i energetsko bilansiranje sušnice pri proizvodnji različitih proizvoda i pri
različitim zahtevanim izlaznim vlažnostima. Na osnovu ove analize definisaće se mogući
kapaciteti proizvodnje formulacija veštačkih đubriva u datom postrojenju.
2. Škiljević Slavica
Tema: Optimizacija postupka mikrotalasne ekstrakcije polifenola iz otpadne filter
kafe
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
Otpadna kafa, koja zaostaje na filteru nakon pripreme filter kafe, sadrži znatnu količinu
bioaktivnih komponenti. U cilju iskorišćenja ove otpadne sirovine, dostupne u velikim količinama,
može se izvršiti ekstrahovanje polifenolnih komponenti koje su glavni nosioci antioksidativne
aktivnosti kafe, generalno. U radu će se izvršiti mikrotalansa ekstrakcija ukupnih polifenola
primenom etanola kao rastvarača. Variraće se koncentracije etanola u vodenom rastvoru i pratiće
se ukupni prinos i sadržaj ukupnih polifenola. Anitoksidativna svojstva dobijenih ekstrakta će se
ispitivanti metodom inhibicije DPPH radikala i ispitivanjem sposobnosti redukcije Fe3+ do Fe2+,
FRAP metodom. Primeniće se standardne analitičke metode
3. Knežević Marina
Tema: Sorpciona svojstva celuloznih vlakana modifikovanih vodonik-peroksidom
na povišenoj temperaturi
Mentor: Dr Mirjana Kostić
Hemijska oksidacija je procedura koja se često koristi za strukturno modifikovanje
celuloznih materijala. Modifikovanjem strukture otvaraju se zanimljivi putevi za dobijanje novih
materijala poboljšanih karakteristika. Oksidacija celuloze dovodi do uvodjenja novih
funkcionalnih grupa i poboljšanja nekih svojstava. Vodonik-peroksid, kao neselektivno
oksidaciono sredstvo, dovodi do različitih promena u strukturi i svojstvima u zavisnosti od
parametara obrade (koncentracija, temperatura, vreme itd.). Cilj ovog rada je da se ispita uticaj
oksidacije vodonik-peroksidom na povišenoj temperaturi (45º C), pri različitim parametrima
obrade, na sadržaj karbonilnih i karboksilnih grupa i na promenu sorpcionih svojstava pamučne
konvencionalne predje. Za ispitivanje promena u strukturi i svojstvima modifikovanih uzoraka u
odnosu na polazni, biće korišćene standardne i metode razvijene na Katedri za tekstilno
inženjerstvo TMF-a u Beogradu.
12
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
4. Mosnak Nataša
Tema: Razgradnja antrahinonskih boja peroksidazom iz rena imobilisanom
na polimernom nosaču
Mentor: Dr Dušan Mijin
Sintetske boje predstavljaju jedan od značajnih organskih zagađivača životne sredine.
Uklanjanje sintetskih boja iz industrijskih i drugih otpadnih voda se može postići na nekoliko
načina: adsorpcijom, fotokatalitičkom oksidacijom i obezbojavanjem, mikrobiološkom i
enzimskom razgradnjom, odnosno obezbojavanjem. Uloga enzima pri uklanjanju boja iz otpadnih
i drugih voda je da generiše reaktivne slobodne radikale koji dovode do razgradnje boje. Enzimi
koji se obično koriste u ove svrhe su lignin peroksidaze, lakaze, peroksidaze iz rena i soje,
tirozinaze, polifenol oksidaze, azo-reduktaze.
Cilj ovog rada je ispitivanje enzimski katalizovane razgradnje antrahinonskih boja (C.I.
Acid Blue 225 i C.I. Acid violet 109) upotrebom peroksidaze iz rena. U okviru rada prvo će se
izvršiti imobilizacija imobilizacija enzima na sintetskom polimeru na bazi polimetakrilata
(Eupergit C) i ispitati aktivnost tako imobilisanog enzima u reakciji dekolorizacije navedenih
antrahinonskih boja.
5. Milutinović Ružica
Tema: Optimizacija proizvodnje celulolitičkih enzima kod prirodnog izolata Paenibacillus sp.
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
U radu će se ispitati potencijal prirodnog izolata Paenibacillus sp. za proizvodnju
celulolitičkih enzima korišćenjem definisanih izvora ugljenika. Optimizacija procesa proizvodnje
enzima će se vršiti na osnovu zadatih eksperimentalnih uslova statističkog dizajna uz variranje
koncentracije izvora ugljenika i vremena inkubacije. Pored toga, u radu će se izvršiti delimična
karakterizacija enzima, odredjivanjem optimalnih temperaturnih i uslova pH sredine.
U radu će se primeniti standardne mikrobiološke i analitičke metode
Prilog uz tačku 2.6.
2.6. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI MASTER RAD
od 22.01.2014. do 21.02.2014. god.
Kandidat
Br.
Studijski
indeksa program
1. Todorović Maja
2. Stanišić Danijela
3060/12 BPI
3149/12 HI
3. Badrkić Aneta
3102/12 BPI
4. Kovačević Marina
3071/12 BPI
Mentor
Dr M. Rakin
Dr M. Milivojević
Dr M. VukašinovićSekulić
Dr Lj. Mojović
Ocena
Prosek
9,50
9,50
9,67
8,88
Završni
mas. rad
10
10
10
10
Dat.
odbr.
12.02.
13.02.
18.02.
20.02.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
13
Prilog uz tačku 2.7.
2.7. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI MASTER RADOVI
Kandidat-tema
1. Dimitrijević Miodrag, dipl. inž.
3015/12
Sinteza hidrogelova želatina i hitozana
za kontrolisano otpuštanje polifenola
iz Thymus serpyllum L.
2. Bujas Filip, dipl. inž.
3144/12
Tehno – ekonomska opravdanost
procesa prečišćavanja komunalnih
otpadnih voda
3. Dedović Ivana, dipl. inž.
3147/12
Uticaj radnih uslova i geometrije na
čvrstoću gasovoda prema SRPS EN
13480-3 standardu
4. Marković Jelena, dipl. inž.
3130/12
Ispitivanje mogućnosti korišćenja
sorbenata na bazi kalcinisane ljudske
jajeta za uklanjanje As(V)-jona iz vode
Komisija
1. Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. prof. TMF
(1)
2. Dr Zorica Knežević-Jugović, van. prof. TMF
3. Dr Nikola Milašinović, docent
Kriminalističko-policijske akademije IHTM
1. Dr Gordana Kokeza, red. prof. TMF
(1)
2. Dr Dragan Povrenović, van. prof. TMF
3. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
1. Dr Marko Rakin, van. prof. TMF
(2)
2. Dr Slaviša Putić, red. prof. TMF
3. Dr Milorad Zrilić, van. prof. TMF
1. Dr Aleksandar Marinković, docent TMF
(1)
2. Dr Aleksandra Perić-Grujić, red. prof. TMF
3. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
S.prog.
HI
IZŽS
HI
HI
2.7.1. OBRAZLOŽENJA TEMA ZAVRŠNIH MASTER RADOVA
1. Dimitrijević Miodrag
Tema: Sinteza hidrogelova želatina i hitozana za kontrolisano otpuštanje polifenola
iz Thymus serpyllum L.
Mentor: Dr Melina Kalagasidis Krušić
Biljni polifenoli pokazuju dobra antioksidativna svojstva, ali su nestabilni, osetljivi na
promenu pH i temperature okolne sredine. Pogodan način za rešavanje ovih problema je
inkapsulacija polifenola unutar polimerne matrice napravljene od prirodnih polimera kao što su
hitozan i/ili želatin. Za inkapsulaciju u polimerne matrice se koristi više metoda, a među njima in
situ inkapsulacija i metoda bubrenja.
Tema ovog rada je ispitivanje mogućnosti kontrolisanog otpuštanja polifenola iz Thymus
serpyllum L. inkapsuliranih u hidrogelove hitozana i želatina. Pri sintezi hidrogelova biće variran
sadržaj želatina i umreživača, a zatim će se ispitati njihovo bubrenje na 25 ºC u vodi i na 37 ºC
simulacijom uslova u gastrointestinalnom traktu. Hidrogelovi će biti karakterisani FT-IR
spektroskopijom nakon sinteze, kao i nakon inkapsulacije i otpuštanja polifenola. Inkapsulacija
polifenola iz ekstrakta Thymus serpyllum L. u hidrogelove biće izvedena metodom bubrenja na
različitim temperaturama, a zatim će se pratiti njihovo otpuštanje na 25 ºC u vodi i na 37 ºC
simulacijom uslova u gastrointestinalnom traktu.
14
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
2. Bujas Filip
Tema: Tehno – ekonomska opravdanost procesa prečišćavanja komunalnih
otpadnih voda
Mentor: Dr Gordana Kokeza
Predmet rada jeste ispitivanje pokazatelja tehno-ekonomske opravdanosti procesa
prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. U radu će se posebno ukazati na probleme koji nastaju
izlivanjem otpadnih voda u vodotokove. Rad će se bazirati na proučavanju konkretnog slučaja
zaštite sliva reke Save izgradnjim komunalne infrastrukture u Sremskom regionu. Istraživanje će
se fokusirati na ispitivanje odgovarajućih pokazatelja tehno-ekonomske opravdanosti
prečišćavanja komunalnih otpadnih voda u postrojenju preduzeća Matroz, Sremska Mitrovica.
Dato preduzeće već raspolaže odgovarajućim postrojenjem, čiju upotrebu bi preorijentisalo na
novu namenu. Cilj rada jeste da se sagledaju svi neophodni tehničko-tehnološki, ekonomski i
ekološki aspekti predmetne problematike, kao i da se u konkretnom slučaju dođe do pokazatelja
koji bi ukazali na to da li postoji tehno-ekonomska i ekološka opravdanost ulaganja u proces
prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. U radu će se koristiti analitička, sintetička,
verifikaciona, metoda studije slučaja i odgovarajuće metode statističke analize.
3. Dedović Ivana
Tema: Uticaj radnih uslova i geometrije na čvrstoću gasovoda prema
SRPS EN 13480-3 standardu
Mentor: Dr Marko Rakin
Cevovodi pod pritiskom se koriste za povezivanje delova opreme i transport sirovina,
poluproizvoda i gotovih proizvoda unutar i izvan industrijskih postrojenja. Materije koje se
transportuju su često korozivne, zapaljive, eksplozivne. Zbog toga, dimenzionisanje i proračun
čvrstoće cevovoda je od značaja za postizanje bezbednosti kako transportnog, tako i celokupnog
proizvodnog sistema. Gasovod je vrsta cevovoda koji služi za transport gasova sa jednog mesta na
drugo, najčešće od mesta proizvodnje do potrošača.
Prvi deo rada će obuhvatiti opis transportnih cevovodnih sistema za gasove, kao i podelu
prema nameni i radnim pritiscima. Takođe, biće dat pregled cevnih lukova koji služe za promenu
pravca cevovoda, a važni su i za integritet transportnih sistema za gasove jer apsorbuju deo
seizmičkih pokreta gasovoda i deformacija nastalih usled temperaturnih razlika.
U drugom delu rada biće: 1) određena kategorija gasovoda za transport prirodnog gasa
prema važećem pravilniku; 2) urađen proračun čvrstoće pravih deonica cevovoda i cevnih lukova
prema SRPS EN 13480-3 standardu. Proračun će biti urađen za različite vrednosti radnog pritiska
imajući u vidu da se prirodni gas najčešće transportuje pod pritiskom od 20 do 100 bar. Takođe,
odrediće se uticaj nominalnog prečnika cevi i poluprečnika cevnog luka na debljinu zida elemenata
cevovoda.
4. Marković Jelena
Tema: Ispitivanje mogućnosti korišćenja sorbenata na bazi kalcinisane ljudske
jajeta za
uklanjanje As(V)-jona iz vode
Mentor: Dr Aleksandar Marinković
Uklanjanje jona teških metala iz vode ima veliki značaj u pogledu zaštite životne sredine i
zdravlja ljudi. Oblasti istraživanja koja se odnose na osvajanje novih materijala, baziranih na
nemodifikovanim ili modifikovanim prirodnim materijalima, a primenjuju se kao adsorbensi u
procesima uklanjanja jona teških metala iz vode, intenzivno se razvijaju.
U okviru ovog rada, ispitaće se mogućnost uklanjanja As(V)-jona iz vode, primenom
nemodifkovanih i modifikovanih sorbenata na bazi kalcinisane ljuske jajeta. Obzirom da sorpcione
karakteristike materijala u velikoj meri zavise od površinskih svojstava adsorbenta i tipa
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
15
modifikacije, u okviru ovog rada izvšiće se modifikacija kalcinisane ljuske kokošjeg jajeta
hidratisanim gvožđe-oksidom, mangan-dioksidom i hibridnim sistemom hidratisani gvožđeoksid/mangan-dioksid. Ispitaće se uticaj različitih parametara procesa modifikacije kalcinisane
ljuske jajeta: pH vrednosti sredine, koncentracije reaktanata i vrsta agensa za modifikovanje, kao i
režima modifikacije na sorpciona svojstva dobijenih materijala. Dobijeni materijali će se
okarakterisati na osnovu rezultata FTIR, XRD, SEM i BET metoda. Koncentracija arsena će biti
praćena metodom masene spektrometrije sa indukovano spregnutom plazmom (ICP-MS).
Efikasnost uklanjanja arsena će biti analizirana sa aspekta uticaja mase sorbenta, početne
koncentracije arsena, pH vrednosti, temperature i vremena kontakta.
Prilog uz tačku 2.8.
2.8. DOKTORSKE DISERTACIJE
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme
Kandidat-tema
1. PRAVILOVIĆ RADOSLAVA, dipl.
inž.
DIFUZIJA POLIFENOLNIH
JEDINJENJA IZ MIKROČESTICA
DOBIJENIH RAZLIČITIM
TEHNIKAMA INKAPSULACIJE
Komisija
1. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF
2. Dr Nevenka Bošković-Vragolović, van.
SP/ods.
prof. TMF
HHT
3. Dr Rada Pjanović, docent TMF
4. Dr Verica Đorđević, naučni saradnik
TMF
5. Dr Viktor Nedović, red. prof.
Poljoprivrednog
fakulteta
1. Dr Dragan Povrenović, van. prof. TMF
2. SONJA MILIĆEVIĆ, dipl. inž.
ADSORPCIJA JONA BAKRA IZ
2. Dr Nevenka Rajić, red. prof. TMF
RUDNIČKIH OTPADNIH VODA NA
3. Dr Vladan Milošević, viši naučni
IZŽS
ADSORBENTIMA MINERALNOG
saradnik
POREKLA
ITNMS, Beograd
3. JELENA M. MIRKOVIĆ, dipl. inž. 1. Dr Dušan Mijin, red. prof. TMF
STRUKTURNE I SOLVATOHROMNE 2. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
KARAKTERISTIKE 5-ARILAZO-33. Dr Željko Vitnik, naučni saradnik IHTM
CIJANO-6-HIDROKSI-4-METIL-1Hemija
SUPSTITUISANIH-2-PIRIDONA:
EKSPERIMENTALNA I KVANTNOHEMIJSKA PROUČAVANJA
1. Dr Ljiljana Mojović, red. prof. TMF
4. ŽELJKA KESIĆ, dipl. inž.
SINTEZA I KARAKTERIZACIJA
2. Dr Dušan Jovanović, naučni savetnik
KATALIZATORA NA BAZI
IHTM
HI
MEŠOVITIH OKSIDA KALCIJUMA I 3. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof.
DRUGIH METALA I ISPITIVANJE
TMF
NJIHOVE AKTIVNOSTI U PROCESU 4. Dr Vlada Veljković, red. prof. TF,
HETEROGENO KATALIZOVANE
Leskovac
SINTEZE BIODIZELA
5. Dr Miodrag Zdujić, naučni savetnik ITN
SANU
16
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
17
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
SP/odsek
Komisija
1. Dr Zorica Knežević-Jugović, van. prof.
TMF
2. Dr Dejan Bezbradica, docent TMF
3. Dr Maja Vukašinović-Sekulić, docent
HHT
TMF
4. Dr Mirjana Antov, red. prof. Tehničkog
fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
1. Dr Aleksandar Marinković, docent TMF
2. JELENA MARKOVIĆ, dipl. inž.
PROUČAVANJE STRUKTURE I
2. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
SVOJSTAVA TEČNIH KRISTALA
3. Dr Nemanja Trišović, naučni saradnik
Hemija
OBLIKA BANANE SA PIRIDINOM
TMF
KAO CENTRALNIM PRSTENOM
4. Dr Miloš Milčić, docent
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
3. STOJA MILOVANOVIĆ, dipl. inž. 1. Dr Irena Žižović, van. prof. TMF
IMPREGNACIJA TIMOLA NA
2. Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. prof.
ČVRSTE NOSAČE NATKRITIČNIM
TMF
UGLJENIK(IV)-OKSIDOM
3. Dr Maja Radetić, van. prof. TMF
HI
4. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
5. Dr Vanja Tadić, naučni savetnik Instituta
za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif
Pančić“
4. Mr ISMAIL ABDALRHMAN AJAJ 1.Dr Aleksandar Marinković, docent TMF
SINTEZA, STRUKTURA I SVOJSTVA 2. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
2(6)-HIDROKSI-6(2)-OKSO-N(1),43. Dr Dušan Mijin, red. prof. TMF
DISUPSTITUISANIH-1,2(1,6)4. Dr Miloš Milčić, docent Hemijskog
HHT
DIHIDROPIRIDINA-3fakulteta
KARBONITRILA I NJIHOVIH AZO
Univerziteta u Beogradu
DERIVATA
1. Dr Bojana Obradović, red. prof. TMF
5. MINA JOVANOVIĆ
UKLANJANJE JONA METALA IZ
2. Dr Nevenka Rajić, red. prof. TMF
3. Dr Željko Grbavčić, red. prof. TMF u
VODENIH RASTVORA
KORIŠĆENJEM ZEOLITA:
penziji
HI
MEHANIZAM, KINETIKA I
4. Dr Mirjana Damjanović, van. prof.
PRIMENA U FLUIDIZOVANOM
Fakulteta za fizičku hemiju
SLOJU
Kandidat-tema
1. Mr OMAR ALI SAIED MOFTAH
PROIZVODNJA PROTEAZA I LIPAZA
FERMENTACIJOM SPOREDNIH
PROIZVODA I OTPADNIH TOKOVA
INDUSTRIJE MASLINOVOG ULJA
18
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
III. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije
Kandidat-tema
1. ALEKSANDRA DAPČEVIĆ, dipl. inž.
SINTEZA I KARAKTERIZACIJA
DOPIRANIH OKSIDA BIZMUTA SA
SILENITSKOM I DEFEKTNOM
FLUORITSKOM STRUKTUROM
2. IGOR RADISAVLJEVIĆ, dipl. inž.
UTICAJ PARAMETARA ZAVARIVANJA
NA SVOJSTVA ZAVARENIH SPOJEVA
ALUMINIJUMSKIH LEGURA
DOBIJENIH POSTUPKOM
ZAVARIVANJA TRENJEM ALATOM
3. Mr RAMADAN AL-MUKHTAR
DUKALI
SINTEZA I KARAKTERIZACIJA
SCINTILACIONIH KOMPOZITNIH
MATERIJALA SA POLIMERNOM
MATRICOM
Komisija
1. Dr Dejan Poletić, red. prof. TMF
2. Dr Jelena Rogan, van. prof. TMF
3. Dr Ljiljana Karanović, red. prof. RGF
4. Dr Jelena Miladinović, van. prof. TMF
SP/ods
HHT
1. Dr Nenad Radović, van. prof. TMF
2. dr Zorica Cvijović, red. prof. TMF
3. Dr Endre Romhanji, red. prof. TMF
4. Dr Vencislav Grabulov, naučni savetnik
MI
IMS
5. Dr Aleksandar Živković, naučni saradnik
GOŠA-FOM
1. Dr Vesna Radojević, van. prof. TMF
2. Dr Radoslav Aleksić, red. prof. TMF
3. Dr Petar Uskoković, red. prof. TMF
4. Dr Aleksandar Grujić, viši naučni saradnik HHT
Institut IHTM
5. Dr Jelena Lamovec, naučni saradnik,
Institut IHTM
IV. Ocena doktorske disertacije (Referat u prilogu)
Kandidat-tema
1. JASMINA MARKOVSKI, dipl. inž.
UKLANJANJE ARSENA PRIMENOM
PRIRODNOG I SOLVOTERMALNO
SINTETISANOG KALCITA
MODIFIKOVANOG OKSIDIMA
METALA
2. DAVOR ANTANASIJEVIĆ, dipl.
inž.
MODELOVANJE INDIKATORA
KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE
PRIMENOM VEŠTAČKIH
NEURONSKIH MREŽA
Komisija
1. Dr Aleksandar Marinković, docent TMF
2. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
3. Dr Aleksandra Perić-Grujić, red. prof. TMF
4. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
5. Dr Antonije Onjia, naučni savetnik INN
Vinča
6. Dr Miodrag Mitrić, naučni savetnik INN
Vinča
1. Dr Viktor Pocajt, van. prof. TMF
2. Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
3. Dr Aleksandra Perić-Grujić, red. prof. TMF
4. Dr Antonije Onjia, naučni savetnik INN
Vinča
SP/odsek
IZŽS
IZŽS
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
19
Prilog uz tačku 2.9.
PRODUŽENЈE ROKA ZA ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE
Mr Milena Ćosić, dipl. inž., podnela je zahtev za produženje roka za odbranu doktorske
disertacije pod nazivom „Korelacija parametara rheocasting procesa-strukture i svojstva
nadeutektičkih aluminijum-silicijum legura“ do 09.02.2015. godine.
U zahtevu navodi da je rok za odbranu doktorske disertacije 09.02.2014. godine i da, zbog
poslovnih obaveza, nije uspela da odbrani doktorsku disertaciju.
Nastavno-naučno veće Fakulteta je Odlukom br. 35/210 od 24.10.2005. godine odobrilo
predlog teme doktorske disertacije mr Milene Ćosić.
Stručno veće za hemijsku tehnologiju, hemijsko inženjerstvo, biohemijsko inženjerstvo i
metalurgiju Univerziteta u Beogradu donelo je Odluku br. 139/25 od 09.02.2006. godine o davanju
saglasnosti na predlog teme navedene doktorske disertacije.
Nastavno-naučno veće Fakulteta je Odlukom br. 35/430 od 26.12.2013. godine prihvatilo
referat o urađenoj doktorskoj disertaciji mr Milene Ćosić.
Doktorska disertacija bila je na uvidu javnosti do 27.01.2014. godine.
Rok za odbranu doktorske disertacije bio je 09.02.2011. godine.
Na zahtev kandidata, Nastavno-naučno veće je donelo Odluku br. 35/76 od 27.01.2011.
godine o produženju roka za odbranu doktorske disertacije do 09.02.2012. godine.
Na zahtev kandidata, Nastavno-naučno veće je donelo Odluku br. 35/23 od 20.02.2012.
godine o produženju roka za odbranu doktorske disertacije do 09.02.2013. godine.
Na zahtev kandidata, Nastavno-naučno veće je donelo Odluku br. 35/33 od 31.01.2013.
godine o produženju roka za odbranu doktorske disertacije do 09.02.2014. godine.
Sa zahtevom je saglasna mentor, dr Zagorka Aćimović-Pavlović, red. prof. TMF.
Prilog uz tačku 3.
3. KADROVSKA PITANJA
3.1. Izveštaj komisije referenata za izbor u naučno istraživačko zvanje
1.
2.
3.
4.
5.
Dr Bojan Božić, istraživač saradnik izbor u zvanje naučni saradnik
Marija Babić, istraživač saradnik izbor u zvanje istraživač saradnik
Katarina Antić, istraživač saradnik izbor u zvanje istraživač saradnik
Marija Lučić Škorić, istraživač pripravnik izbor u zvanje istraživač saradnik
Matea Korica, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač pripravnik
3.2. Imenovanje Komisije referenata za pisanje Izveštaja za izbor u naučno istraživačka
zvanja
1.
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Sandre Glišić, naučnog saradnika u
zvanje viši naučni saradnik u sastavu:
1.
2.
Dr Aleksandar Orlović, red. prof. TMF
Dr Željko Grbavčić, red. prof. TMF u penziji
20
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
3.
4.
2.
Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF
Dr Viktor Nedović, red. prof. Poljoprivrednog fakulteta, Beograd
Katedra za metalurško inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja
o ispunjenosti uslova za izbor dr Ivana Najdenova, dipl. inž. u zvanje naučni
saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
Dr Karlo Raić, red. prof. TMF
Dr Tatjana Volkov-Husović, red. prof. TMF
Dr Srećko Manasijević, naučni saradnik Lola Institut d.o.o., Beograd
3.3. Davanje saglasnosti studentima doktorskih studija, stručnim i naučnim saradnicima
TMF-a za izvođenje vežbi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Daje se saglasnost Ani Kramar, istraživaču saradniku za izvođenje vežbi iz predmeta
Fiziologija odevanja (master studije) sa fondom 2 časa nedeljno u letnjem semestru, šk.
2013/14 godine, bez nadoknade.
Daje se saglasnost Mr Tanji Đakov, stručnom saradniku za izvođenje vežbi iz predmeta
Osnovi petrohemijskog inženjerstva sa fondom 2 časa nedeljno u letnjem semestru, šk.
2013/14 godine, bez nadoknade.
Daje se saglasnost dr Sandri Glišić, naučnom saradniku za izvođenje vežbi iz predmeta
Osnovi petrohemijskog inženjerstva sa fondom 1 čas nedeljno u letnjem semestru, šk.
2013/14 godine, bez nadoknade.
Daje se saglasnost dr Bojanu Jokiću, naučnom saradniku za izvođenje vežbi iz predmeta
Tehnologija građevinskih materijala sa fondom 2 časa nedeljno u letnjem semestru, šk.
2013/14 godine, zbog specifičnosti metoda karakterizacije koje su neophodne za
izvođenje vežbi.
Daje se saglasnost dr Đorđu Veljoviću, naučnom saradniku za izvođenje vežbi na
predmetu
Procesiranje i primena keramičkih materijala u letnjem semestru šk.2013/2014. godine
zbog specifičnosti metoda sinteze, procesiranja i karakterizacije koje su neophodne za
izvođenje vežbi, bez materijalne nadoknade.
Daje se saglasnost Jeleni Pavlović, istraživaču pripravniku za izvođenje vežbi na
predmetu Opšta hemija II u letnjem semestru šk. 2013/2014. godine sa fondom od 30 sati
u toku 10 nedelja uz matererijalnu nadoknadu.
Daje se saglasnost Marijani Ponjavić, istraživaču pripravniku za izvođenje vežbi na
predmetu Opšta hemija II u letnjem semestru šk. 2013/2014. godine sa fondom od 30 sati
u toku 10 nedelja) uz matererijalnu nadoknadu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
21
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Omar Ali Saied Moftah za izradu doktorske disertacije
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
održanoj 21.11.2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne
zasnovanosti teme doktorske disertacije pod naslovom:
„Proizvodnja proteaza i lipaza fermentacijom sporednih proizvoda i otpadnih tokova industrije
maslinovog ulja“ koju je predložio Mr Omar Ali Saied Moftah, dipl. inž. Na osnovu materijala
priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija Nastavno–naučnom veću podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
1.1. Biografija kandidata
Omar Ali Saied Moftah je rođen 11.02.1970 u Tripoliju, gde je završio osnovnu (76/77 – 81/82),
pripremnu (82/83 – 84/8) i srednju školu (85/86 – 87/88). Školske 88/89 god. upisao se na studije
na „Faculty of Technology and Engineering Sciences“, Univerzitet u Tripoliju, i diplomirao iz
oblasti Tehnologije hrane 1992. godine sa prosečnom ocenom 80,96%.
Školske 98/99. god. upisuje se na magistarske studije na Al-Fatah Univerzitet, Tripoli,
koje završava 2003. godine (prosečna ocena 3,43). Školske 2009/2010. god. upisuje se na
doktorske studije na Katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju Tehnološko-metalurškog
fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je zaposlen kao asistent na Aljabl Algarbi Univerzitetu u
Libiji u periodu od 20032009. god. Čita, piše i govori engleski jezik.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Iz rezultata dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada kandidata proizašlo je 3 (tri) rada objavljenih u
časopisima međunarodnog značaja (oznaka grupe M20: 1 rad M22, 2 rada M23), 3 (tri) rada
objavljenih u zbornicima skupova međunarodnog značaja štampana u celini (3 radova M33), i 2
(dva) rada objavljenih u zbornicima skupova nacionalnog značaja štampana u celini (2 rada M63).
Objavljeni naučni i stručni radovi i saopštenja na skupovima:
M 22 – rad u istaknutom časopisu međunarodnog značaja
1. O.A.S. Moftah, S. Grbavčić, M. Žuža, N. Luković, D. Bezbradica, Z. Knežević-Jugović,
Adding value to the oil cake as a waste from oil processing industry: Production of lipase and
protease by Candida utilis in solid state fermentation“, Applied Biochemistry and Biotechnology,
166(2) (2012) 348-364. (ISSN: 0273-2289; IF(2010) 1,879; 79/160 Biotechnology & Applied
Microbiology).
M 23 - radovi u časopisima međunarodnog značaja
1. O.A.S. Moftah, S.Ž. Grbavčić, W.A.S. Moftah, N.D. Luković, O.L. Prodanović, S.M.
Jakovetić, Z.D. Knežević-Jugović, Lipase production by Yarrowia lipolytica using olive oil
processing wastes as substrates, Journal of Serbian Chemical Society, 78(6) (2013) 781-794.
(ISSN: 0352-5139; IF(2012) 0,912; 100/152 Chemistry, Multidisciplinary).
2. S. Šaponjić, Z.D. Knežević-Jugović, D.I. Bezbradica, M.G. Žuža, O.A. Saied Moftah, N.
Bosković-Vragolović, D.Ž. Mijin, Use of Candida rugosa lipase immobilized on sepabeads for the
amyl caprylate synthesis: Batch and fluidized bed reactor study, Electronic Journal of
Biotechnology, 13(6) (2010) (ISSN: 0717-3458; IF(2011) 0,968; 125/158 Biotechnology &
Applied Microbiology).
22
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
M 33 – radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u celosti
1. O.A.S. Moftah, S. Ž. Grbavčić, W.A.S. Moftah, Z.D. Knežević-Jugović, Lipase production by
yeasts using olive mill wastewater, Proceedings of 40th International Conference of SSCHE, J.
Markoš, ed., May 27-31, 2013, Slovakia, pp. 1372-78, ISBN 978-80-89475-09-4.
2. S. Grbavčić, N. Ognjanović, M. Žuža, O. Ali Saied Moftah, D. Bezbradica, Z. KneževićJugović, Pseudomonas putida lipase: production, properties and applicability as detergent additive,
Proceedings of the 39th International Conference of SSCHE, J. Markoš, ed., Tatranské Matliare,
Slovakia, May 21-25, 2012, pp 1433-1438, ISBN 978-80-89475-04-9.
3. Z. Knežević Jugović, B. Jugović, S. Jakovetić, D. Bezbradica, M. Antov, O. Saied, M.
Gvozdenović, Design of polyanilline based sensors electrode for glucose: a comparative study of
two immobilized enzymes, Proceedings of 38th Conference of SSCHE, J. Markoš, ed., May 23-27,
2011, Tatranske Matliare, Slovakia, pp. 1519-1525. ISBN 978-80-227-3503-2.
M 63 - radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja štampani u celosti
1. Sanja Grbavčić, Omar Ali Saied, Jelena Jovanović, Nevena Luković, Milena Žuža, Dejan
Bezbradica, Zorica Knežević-Jugović, “Proizvodnja lipaza i proteaza iz Candida utilis tehnikom
gajenja na čvrstoj podlozi”, Biotehnologija za održivi razvoj, Tehnološko-metalurški fakultet, 2426. Novembar 2010., Beograd, CD radova u celosti, ISBN: 978-86-7401-269-7, str. 49-52.
2. O.А.S. Moftah, S. Grbavčić, N. Luković, M. Žuža, D. Bezbradica, Z. Knežević-Jugović,
"Karakterizacija lipaze iz Candida utilis dobijene tehnikom gajenja na čvrstoj podlozi korišćenjem
uljane pogače maslina kao supstrata", 49. Savetovanje SHD, Kragujevac, 2011, BT-PO4, Knjiga
radova, str. 151-155.
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Mr. Omar Ali Saied Moftah je tokom dosadašnjeg rada pokazao izuzetno zalaganje, intelektualne
sposobnosti i talenat za naučno-istraživački rad. On svoje obaveze obavlja savesno, u najkraćem
roku i sa visokim rezultatima. U toku eksperimentalnog rada pokazao je odlično poznavanje
instrumentalnih metoda, samoinicijativnost, upornost kao i sposobnost samostalnog i timskog rada
u laboratoriji. U toku rada ovladao je tehnikama za identifikaciju producenata lipolitičke i
proteolitičke aktivnosti, kao i izolovanja i prečišćavanja enzima. Tema doktorske disertacije
pripada oblasti iz koje je do sada objavio tri naučna rada štampana u časopisima međunarodnog
značaja, kao i nekoliko saopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima.
Na osnovu dosadašnje saradnje sa kandidatom kao i objavljenih naučnih radova, Komisija smatra
da kandidat ispunjava sve potrebne uslove za rad na predloženoj temi.
2. Predmet i cilj istraživanja
Sadašnja svetska i sirovinska kriza stavila je u prvi plan potrebu racionalnog korišćenja
obnovljivih sirovina i iskorišćenja nusproizvoda ili otpada prehrambene industrije i poljoprivrede.
Brzi razvoj biotehnologije predstavlja mogućnost za efikasnu eksploataciju ovih nusproizvoda ili
otpada tako što se biotehnološki konvertuju u niz korisnih proizvoda uključujući, između ostalih, i
industrijske enzime. Poznato je da je industrija maslina i maslinovog ulja od velikog značaja za
mediteranske zemlje. U toku proizvodnje maslinovog ulja nastaju velike količine otpadnih tokova
kao što su otpadna voda od pranja i drugi tečni otpad, uljana pogača nakon ekstrakcije ulja, lišće i
ostali delovi biljke (čvrsti otpad). Podaci o nastaloj količini i hemijskom sastavu otpada variraju u
zavisnosti od primenjenog tehnološkog postupka i kvaliteta i zrelosti maslina. Po nekim podacima,
preradom 1 t svežih maslina nastaje oko 210 kg maslinovog ulja, 550 kg sirove pogače nakon
ekstrakcije i 11,6 m3 otpadne vode iz mlina. Uljana pogača koja se dobija nakon izdvajanja
maslinovog ulja ima relativno visok sadržaj nutritivno vrednih supstanci uključujući lipide, ugljene
hidrate i proteine, kao i značajnu količinu drugih vrednih supstanci (polifenola, nezasićenih
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
23
masnih kiselina), što je čini odličnim potencijalnim supstratima za bioprocese. U nekim
slučajevima se koristi kao stočna hrana, dok se najveće količine zajedno sa otpadnom vodom
bacaju u vodotokove ili skupljaju u basenima pri čemu predstavljaju ozbiljan ekološki problem.
Dakle, veoma male količine ovog važnog industrijskog sporednog proizvoda se valorizuju.
Predmet rada ove doktorske disertacije je ispitivanje mogućnosti dobijanja industrijskih
enzima (lipaza i proteaza) fermentacijom uljane pogače i otpadne vode iz mlina, koji nastaju u
toku proizvodnje maslinovog ulja, pomoću različitih mikroorganizama i tehnika gajenja. U prvom
delu rada predviđeno je da se optimizuje biotehnološki postupak proizvodnje lipaza i proteaza
pomoću nekoliko odabranih mikroorganizama nakon čega će se dobijeni i prečišćeni enzimi
okarakterisati i ispitati sa aspekta njihove primene u biokatalizi u vodenim i nevodenim sistemima.
Lipaze i proteaze su enzimi koji katalizuju veliki broj hidrolitičkih i sintetskih reakcija, i
to uglavnom uz visoku regio- i enantiospecifičnost, što ih čini izuzetno važnim biokatalizatorima u
farmaceutskoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji. Njihova godišnja proizvodnja čini više od 60%
ukupne proizvodnje svih industrijskih enzima. Ipak, visoka cena proizvodnje ovih enzima često je
razlog njihove ograničene industrijske primene. Još jedan od problema je prisustvo malog broja
komercijalnih lipaza i proteaza na tržištu jer veliki broj postojećih enzima nije dovoljno
okarakterisan i još uvek se ne proizvode u velikim razmerama ili se proizvode po visokim cenama.
Sve veće potrebe i zahtevi tržišta za novim ekološkim proizvodima tačno definisanih svojstava
zahtevaju i pronalaženje novih enzima sa tačno određenom specifičnošću, termo- i hemijskom
stabilnošću i drugim specifičnostima, koji će omogućiti njihovo dobijanje.
Veliki broj komercijalno korišćenih lipaza i proteaza su ekstracelularni enzimi dobijeni
pomoću različitih bakterijskih ili drugih mikrobnih vrsta. Raznovrsnost prirodnih oblika
omogućava da se odabere mikroorganizam koji produkuje enzim sa tačno određenim svojstvima
za datu namenu i u zadovoljavajućem prinosu. Iako se određena svojstva enzima u skladu sa
namenom mogu dobiti različitim metodama genetskog inženjeringa, još uvek je aktuelno u
savremenim istraživanjima pronalaženje novih enzima sa specifičnim svojstvima koje produkuju
mikroorganizami izolovani iz njihovih prirodnih staništa. Međutim, potrebno je uložiti značajan
istraživački rad u ovoj oblasti da bi se iskoristio veliki potencijal prirodnih vrsta u proizvodnji
enzima sa željenim svojstvima na tehnološki opravdan i ekonomičan način.
U prvom delu doktorske disertacije odabraće se proizvodni mikroorganizam koji treba da
zadovoljava više zahteva kao što su brz i obilan rast na uljanoj pogači i/ili otpadnoj vodi iz mlina,
adaptiranost na procesne uslove, genetička stabilnost, da nije patogen i da ne produkuje toksične
supstance. Najvažniji zahtev je da proizvodi lipaze i/ili proteaze u velikom prinosu bez stvaranja
sporednih proizvoda, drugih enzima i da je omogućeno kasnije primeniti jednostavne tehnike za
izdvajanje i prečišćavanje enzima. U tom smislu biće ispitan veliki broj kvasaca i plesni iz
kolekcije kultura na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i
komercijalnih lipolitičkih sojeva iz ARS (NRRL) kolekcije kultura (SAD). Među ispitivanim
sojevima je i Yarrowia lipolytica NRRL Y-1095 za koju je utvrđeno da sintetiše lipazu u velikom
prinosu kada raste na drugim otpadnim poljoprivrednim materijalima.
Posle izbora prirodnog soja mikroorganizma, pristupiće se optimizaciji proizvodnje
enzima. Proizvodnja mikrobnih enzima može biti poboljšana izborom sastava fermentacione
podloge i uslovima kultivacije koji pokazuju pozitivan efekat na genetsku regulaciju sinteze
enzima. Kako su lipaze i veliki broj proteaza inducibilni enzimi, ispitaće se uticaj različitih
induktora, kao i uticaj vrste i količine izvora azota i ugljenika na prinos proizvednih lipaza i
proteaza. U radu će se primeniti dve tehnike gajenja proizvodnog mikroorganizma i to
fermentacija na čvrstoj podlozi, u slučaju primene uljane pogače kao supstrata, i submerzna
fermentacija na otpadnoj vodi iz mlina. Iako su osnovni principi proizvodnje enzima primenom
ove dve tehnike isti, postoji nekoliko specifičnosti koje ih razlikuju. Tako, u slučaju submerznog
gajenja, veliki broj procesnih parametara može da ima uticaj na kinetiku rasta ćelija i sintezu
enzima kao što su intenzitet i način mešanja, temperatura, početna pH, količina inokuluma, način
24
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
izvođenja postupka (šaržni ili dolivni postupak). Pored uobičajenih, važni faktori za proizvodnju
lipaza i proteaza tehnikom gajenja na čvrstim podlogama su mehanički ili hemijski pretretman
podloge, veličina čestica, sadržaj vlage u podlozi, efikasnost prenosa kiseonika i odvođenja ugljendioksida kao i drugih nastalih gasova. Hranljive podloge manje granulacije imaju veću površinu,
pa je potencijalno omogućen brži mikrobni rast, ali kod suviše sitnih čestica može doći do
aglomeracije i slepljivanja što znatno smanjuje efikasnost prenosa kiseonika i odvođenja toplote.
Pored veličine čestica, potrebna je i optimizacija sadržaja vode u sistemu jer se pokazalo da voda
ima veliki uticaj na fizičko-hemijska svojstva podloge, a samim tim i na rast kulture i
produktivnost procesa. U preliminarnim ispitivanjima odrediće se parametri koji imaju značajan
uticaj na proizvodnju lipaza i proteaza u slučaju primene oba procesa, kao i intervali tih uticaja, a
zatim će se njihove vrednosti optimizovati metodom planiranih eksperimenata u konkretnom
procesu sa odabranim mikroorganizmom i tehnikom gajenja. Statistička obrada dobijenih rezultata
pružiće kvantitativni uvid u uticaj svakog od ispitivanih parametara na biosintezu enzima, kao i
njihovu međusobnu interakciju.
Poslednjih decenija vršena su intezivna ispitivanja koja su imala za cilj valorizaciju
različitih sporednih proizvoda i otpadnih tokova industrije ulja i drugog poljoprivrednog materijala
biotehnološkom konverzijom u industrijski važne proizvode, kao što su enzimi. Pri tome su
korišćeni različiti prirodni i rekombinantni mikroorganizmi, uglavnom kvasci i plesni. Međutim, i
bakterije se sve više kultivišu na čvrstim hranljivim podlogama, pa je došlo do značajnog napretka
u toj oblasti. Pronalaženje novih prirodnih sojeva koji produkuju lipaze i proteaze poboljšanih
svojstava pogodnih za različite komercijalne primene, kao na primer, u detergentima, ili kao
biokatalizatore za različite biokatalitičke procese u nevodenim sistemima je takođe sve više
predmet aktuelnih istraživanja. Za većinu komercijalnih lipaza su literaturno poznati uslovi
proizvodnje, dok je mali broj radova posvećen dobijanju lipaze pomoću kvasaca Candida utilis ili
Yarrowia lipolytica. Sa druge strane, dobro je poznata nutritivna vrednost ovih mikroorganizma,
pa bi se nakon fermentacije uljane pogače, pored proizvodnje enzima, povećala i dodana vrijednost
tog nusproizvoda kao stočne hrane.
Publikovan je veliki broj radova i patenata koji se bavi ovom tematikom i ovde su
navedeni samo neki radovi koji su povezani sa proizvodnjom enzima fermentacijom na sporednim
proizvodima i otpadnim tokovima industrije ulja:
1. M.B. Veerabhadrappa, S.B. Shivakumar, S. Devappa, Solid-state fermentation of Jatropha
seed cake for optimization of lipase, protease and detoxification of anti-nutrients in
Jatropha seed cake using Aspergillus versicolor CJS-98, Journal of Bioscience and
Bioengineering, 117(2), (2014) 208-214.
2. N. Mahanta, A. Gupta, S.K. Khare, Production of protease and lipase by solvent tolerant
Pseudomonas aeruginosa PseA in solid-state fermentation using Jatropha curcas seed cake
as substrate, Bioresource Technology, 99(6) (2008) 1729-1735.
3. C. Joshi, S.K. Khare, Purification and characterization of Pseudomonas aeruginosa lipase
produced by SSF of deoiled Jatropha seed cake, Biocatalysis and Agricultural
Biotechnology, 2(1) (2013) 32-37.
4. J.A. Lopez, C. da Costa Lazaro, L. dos Reis Castilho, D. M. G. Freire, A. M. de Castro,
Characterization of multienzyme solutions produced by solid-state fermentation of babassu
cake, for use in cold hydrolysis of raw biomass, Biochemical Engineering Journal, 77(15)
(2013) 231-239.
5. R. Gaur, A. Gupta, S.K. Khare, Lipase from solvent tolerant Pseudomonas aeruginosa
strain: production optimization by response surface methodology and application“
Bioresource Technology, 99 (2008) 4796–4802.
6. A.K. Gombert, A.L. Pinto, L. R. Castilho, D.M.G. Freire, Lipase production by
Penicillium restrictum in solid-state fermentation using Babassu oil cake as substrate.
Process Biochemistry, 35 (1999) 85–90.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
3.
25
N.R. Kamini, J.G.S. Mala, R. Puvanakrishnan, Lipase production from Aspergillus niger
by solid state fermentation using gingelly oil cake. Process Biochemistry, 33(5) (1998)
505-511.
N. Mahanta, A. Gupta, A. Khare, Production of protease and lipase by solvent tolerant
Pseudomonas aeruginosa PseA in solid state fermentation using Jatropha curcas seed
cake as substrate. Bioresource Technology, 99 (2008) 1729 – 1735.
M.S. Haddadin, I.S.M. Abdulrahim, I.G.Y. Al-Khawaldeh, R.K. Robinson, Solid state
fermentation of waste pomace from olive processing. Journal of Chemical Technology and
Biotechnology, 74 (1999) 613 – 618.
E. Rigo, J.L. Ninow, M. Di Luccio, J.V. Oliveira, A.E. Polloni, D. Remonatto, F. Arbter,
R. Vardanega, D. Oliveira, H. Treichel, Lipase production by solid fermentation of
soybean meal with different supplements. LWT- Food Science and Technology, 43 (2010)
1132-1137.
A. Pandy, Solid state fermentation. Biochemical Engineering Journal, 13 (2003) 81– 84.
S. Ramachandran, S.K. Singh, C. Larroche, C.R. Soccol, A. Pandey, Oil cakes and their
biotechnological application – A review. Bioresource Technology, 98 (2007) 2000 –
2009.
I. Ul-Haq, S. Idrees, M.I. Rajoka, Production of lipases by Rhizopus oligosporous by solid
state fermentation. Process Biochemistry, 37 (2002) 637 – 641.
R. Paranthaman, K. Alagusundaram, J. Indhumathi, Production of protease from rice mill
wastes by Aspergillus niger in solid state fermentation. World Journal of Agricultural
Sciences, 5 (3) (2009) 308-312.
S. Grbavčić, S. Dimitrijević-Branković, D. Bezbradica, S. Šiler-Marinković, Z. KneževićJugović, Effects of fermentation conditions on lipase production by Candida utilis.
Journal of Serbian Chemical Society, 72(8- 9) (2007) 757- 765.
I. Babu, G.H. Rao, Lipase production by Yarrowia lipase NCIM 3589 in solid state fermentation using mixed substrate. Res. J. Microbiol., 2(5) (2007) 469– 474. A. D'Annibale, G.G. Sermanni, F. Federici, M. Petruccioli, Olive mill wastewaters: a
promising substrate for microbial lipase production. Bioresource Technology, 97 (2006)
1828 – 1833.
M. Lopes, C. Araujo, M. Aguedo, N. Gomes, C. Goncalves, J. Teixeira, I. Belo, The use
of olive mill wastewater by wild type Yarrowia lipolytica strains: medium
supplementation and surfactant presence effect. Journal of Chemical Technology and
Biotechnology, 84 (2008) 533– 537.
W. Abdelmoez, N.A. Mostafa, A. Mustafa, Utilization of oleochemical industry residues
as substrates for lipase production for enzymatic sunflower oil hydrolysis, Journal of
Cleaner Production, 59(15) (2013) 290-297.
A. Salihu, A. Zahangir, M.I. AbdulKarim, H.M. Salleh, Lipase production: An insight in
the utilization of renewable agricultural residues, Resources, Conservation and Recycling,
58 (2012) 36-44.
Polazne hipoteze
U prvom delu ove doktorske disertacije ispitaće se lipolitička i proteolitička aktivnost
velikog broja mikroorganizama iz kolekcije kultura Katedre za biohemijsko inženjerstvo i
biotehnologiju, Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Među ispitivanim
kulturama nalazi se veliki broj kvasaca poput Kloeckera sp., Hansenula sp., Schizosaccharomyces
sp., Saccharomyces cerevisiae, Torulopsis sp., Candida utilis, Pichia sp. Rhodotorula sp., Candida
rugosa NRRL Y 1496, Yarrowia lipolytica NRRL Y-1095, kao i bakterija Pseudomonas putida
NRRL B-21 i plesan Rhizopus oryzae NRRL 1526. Mali broj radova tretira dobijanje lipaze
pomoću kvasaca Candida utilis ili Yarrowia lipolytica iako je poznato da ovi mikroorganizmi
26
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
uspešno rastu na poloprivrednom i drugom čvrstom otpadu. Sa druge strane, dobro je poznata
nutritivna vrednost ovih mikroorganizma, pa bi se nakon fermentacije uljane pogače, pored
proizvodnje enzima, povećala i dodana vrijednost tog nusproizvoda kao stočne hrane.
Posle izbora prirodnog soja mikroorganizma u drugom delu rada, ispitaće se mogućnost
povećanja njegove sposobnosti da sintetizuje i produkuje određene lipaze i/ili proteaze
optimizacijom hranljive podloge i uslova kultivacije, kao i uticajem na regulatorne mehanizme.
Kako je veliki broj industrijskih enzima inducibilno, pretpostavka je da je biosinteza lipaza i
proteaza pomoću odabranih mikroorganizama takođe podložna ovom regulatornom mehanizmu i
da će dodatak supstrata ili analoga supstrata u hranljivu podlogu uticati na povećanje prinosa ovih
enzima. Uticaji najvažnijih procesnih parametara ispitaće se primenom metode planiranih
eksperimenata kako bi se postupak proizvodnje optimizovao sa stanovišta prinosa lipaza i
proteaza. Dobijeni enzimi će biti izolovani i prećišćeni i izvršiće se njihova primarna
karakterizacija sa ciljem određivanja optimalnih temperatura i pH, kao i temperaturnog i pH
profila stabilnosti.
Odabrane su sledeće hipoteze sa kojima se započinje istraživanje u ovoj disertaciji i to:








Testiranje velikog broja mikroorganizama omogućiće pronalaženje proizvodnog soja koji
može uspešno da sintetiše lipaze i proteaze u velikom prinosu;
Odabrani proizvodni mikroorganizmi, ili neki od njih, moći će uspešno da rastu na sirovoj
ili obogaćenoj pogači koja zaostaje nakon ekstrakcije maslinovog ulja kao i na otpadnoj
vodi iz mlina;
Kako je na osnovu literaturnih podataka utvrđeno da među nekoliko stotina testiranih
vrsta različitih mikroorganizama izolovanih iz poljoprivrednog i industrijskog otpada dve
vrste kvasca Y. lipolytica su najbolji producenti lipaza i limunske kiseline kada se
kultivišu na otpadnim materijalima, očekuje se da će određene vrste uspešno fermentisati
i otpadne tokove nakon prerade maslina (uljanu pogaču i otpadnu vodu iz mlina);
Postupak proizvodnje lipaza/proteaza pomoću odabranog proizvodnog mikroorganizma
može se višestruko pospešiti pažljivim izborom komponenata hranljive podloge i
parametara procesa;
Lipaze i proteaze su uglavnom inducibilni ekstracelularni enzimi podložni i drugim
regulatornim mehanizmima, pa se njihova biosinteza može višestruko povećati dodatkom
odgovarajućih supstrata ili analoga supstrata ili sprečavanjem kataboličke represije;
Pretretman uljane pogače alkalnim ili drugim postupkom omogućiće povećan priraštaj
biomase i prinos ciljnih enzima;
Primenom čvrstog otpada nastalog pri proizvodnji maslinovog ulja u proizvodnji enzima
povećaće se dodana vrijednost tog nusproizvoda, odnosno, nakon fermentacije uljana
pogača će imati bolji nutritivni sastav (veći sadržaj proteina, manji sadržaj vlakana) sa
aspekta primene kao stočna hrana;
Proizvedene lipaze i proteaze imaće odgovarajuća svojstva (aktivnost i stabilnost u
organskim rastvaračima, pH i tempraturni profil, pozicionu i regiospecifičnost) za
primenu u biokatalizi u nevodenim sistemima.
4.
Metode istraživanja
Hemijski sastav sirove i fermentisane uljane pogače i otpadne vode iz mlina utvrdiće se u skladu
sa standardnim metodama (AOAC). Određivanje ukupnih masti u uljanoj pogači vršiće se
metodom po Soksletu (Soxhlet) nakon ekstrakcije uzorka sa n-heksanom na 60 oC u toku 20 h,
određivanje sadržaja vlage gravimetrijski, sadržaj ukupnih polifenola metodom po FolinCiocalteu, određivanje sirovih belančevina po Kjeldalu (Kjeldahl), određivanje redukujućih šećera
DNS (dinitrosalicilnom) metodom i/ili po Bertrand-u, određivanje sadržaja vlakana i celuloze u
skladu sa metodom Kurschner-Scharrer-a. Produkcija lipaza pomoću testiranih mikroorganizama
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
27
biće ispitana uzgajanjem na selektivnom medijumu-tributirin agru sa i bez dodatka fluorescentne
boje Rhodamine B. Mikroorganizmi producenti lipaza će biti selektovani na osnovu veličine
prozirne zone oko izraslih kolonija nakon 72 h, odnosno na osnovu veličine fluorescirajuće zone
nakon osvetljavanja UV svetlošću u podlozi sa dodatkom Rhodamine B. Takođe, biće ispitana i
mogućnost prizvodnje proteaza istim mikroorganizmima, na osnovu pokazane aktivnosti na kazein
agru.
Proizvodnja lipaza i/ili proteaza pomoću odabranih mikroorganizama biće vršena
tehnikom gajenja na čvrstim podlogama, odnosno bez prisustva slobodne vode. Kako je to
prirodno stanište za kvasce i plesni, očekuje se da će odabrani proizvodni mikroorganizmi biti
njihovi sojevi i vrste. Optimizacija postupka proizvodnje lipaza i proteaza fermentacijom na
čvrstoj osnovnoj i obogaćenoj uljanoj pogači će se zasnivati na inducibilnoj prirodi ovih enzima.
Pored kvalitativnog sastava podloge, na prinos enzima mogu da utiču koncentracije svih
komponenti podloge i njihovi međusobni odnosi. Uticaji najvažnijih procesnih parametara ispitaće
se primenom metode planiranih eksperimenata jer one omogućavaju da se odredi i intezitet
međusobnog uticaja dva parametra, što nije moguće klasičnim eksperimentalnim planom gde se
istovremeno varira samo jedan parametar.
U zavisnostosti da li su proizvedeni enzimi ekstra- ili intracelularni, odvojiće se od
fermentisane pogače centrifugiranjem ili ekstrakcijom. Dobijeni enzimi će se dalje prečišćavati
frakcionim taloženjem amonijum-sulfatom, organskim rastvaračima, kao i metodama
jonoizmenjivačke i gel-filtracione hromatografije. Čistoća i molekulska masa proizvedene
lipaze/proteaze će biti određena metodom nativne i SDS-PAGE elektroforeze uz korišćenje
komercijalnih standarda i izvršiće se njihova primarna karakterizacija sa ciljem određivanja
optimalnih temperatura i pH, kao i temperaturnog i pH profila stabilnosti. Isto tako, ispitaće se
specifičnost lipaza na odabranim model supstratima (triolein, tributirin, tripalmitin), uticaj
različitih jona na aktivnost lipaza/proteaza, kao i njihova biokatalitička aktivnost u nevodenim
sistemima da bi se odredila oblast potencijalne primene enzima. Naime, da bi enzim mogao biti
upotrebljen, na primer, kao aditiv u formulacijama detergenata, njegov pH optimum bi se morao
nalaziti u alkalnoj sredini (pH≥8,5) i treba da bude stabilan u prisustvu velikog broja anjonskih i
nejonskih površinski aktivnih materija. Dalje, da bi proizvedena lipaza mogla da se koristi u
reakcijama esterifikacije/transesterifikacije treba da bude aktivna i stabilna u sistemima organskih
rastvarača sa malim sadržajem vode i da pokazuje određenu pozicionu i regiospecifičnost.
Paralelno sa ovim ispitivanjima ispitaće se i mogućnost korišćenja otpadne vode iz mlina
kao supstrata za gajenje odabranih proizvodnih mikroorganizama submerznom tehnikom.
Proizvodnja mikrobnih enzima može biti optimizovana izborom sastava fermentacione podloge i
uslovima kultivacije koji pokazuju pozitivan efekat na genetsku regulaciju sinteze enzima. Ispitaće
se uticaj dodatka različitih šećera, pre svega maltoze, izvora azota (neorganskih azotnih soli,
kvaščevog ekstrakta), induktora (masnih kiselina, trioleina, prirodnih ulja, za proteaze
aminokiselina), površinski aktivnih materija (Triton, Tween) na kinetiku rasta i sintezu lipolitičkih
i proteolitičkih enzima. Isto tako ispitaće se uticaj mešanja, temperature, početne pH vrednosti i
načina izvođenja postupka (šaržni ili dolivni postupak) pri submerznom gajenju ćelija u otpadnoj
vodi, dok će se pri gajenju na čvrstoj uljanoj pogači ispitati i uticaji sadržaja vlage i veličine
čestica supstrata kao i pretretmana supstrata alkalnim postupkom na kinetiku rasta i prinos enzima.
Nakon preliminarnih ispitivanja koja imaju za cilj izbor promenljivih koje pokazuju
najveći uticaj na proizvodnju lipaza i proteaza, uslovi fermentacije biće optimizovani metodom
statističke obrade podataka. Izabraće se centralni kompozitni rotatabilni dizajn sa naznačenim
brojem faktora (u zavisnosti od broja promenljivih) i na potrebnom broju nivoa (u zavisnosti od
intervala promenljive). Na ovaj način će se kvantitativno utvrditi uticaj svakog faktora na
proizvodnju lipaze/proteaze, kao i njihova međusobna korelacija. Ispitaće se mogućnost
matematičkog opisivanja dobijenih rezultata regresionim modelom drugog reda koji uključuje
interakciju između, npr. četiri faktora:
28
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
4
y= b0 +

i 1
bi xi +
4
b
i 1
ii
xii
2
4
+
b
i , j ,i  j
ij
xi x j
gde je y očekivani odziv (lipolitička aktivnost), b0 odsečak, bi linearni koeficijent, bij koeficijent
interakcije između promenljivih. Regresionom i disperzionom analizom ispitaće se adekvatnost
regresionih modela korišćenjem odgovarajućih kompjuterskih programskih paketa (Matlab).
Adekvatnost modela biće ocenjena na osnovu Fišerovog koeficijenta. Signifikantnost koeficijenata
regresije ispitaće se primenom Studentovog testa.
Svi postupci utvrđivanja enzimske aktivnosti vršiće se prema originalnim ili
modifikovanim procedurama iz literature. Aktivnosti enzima biće određivane spektrofotometrijski,
praćenjem brzine hidrolize p-nitrofenilpalmitata za lipaze i azo-kazeina za proteaze. Sadržaj
proteina određivaće se standardnom spektrofotometrijskom metodom po Loriju (Lowry).
Mogućnost primene dobijenih enzimskih preparata kao biokatalizatora, na primer, u sintezi estara
fenolnih kiselina (etilcinamata, etilfelurata) biće praćena HPLC tečnom hromatografijom uz
korišče C18 reversnofazne kolone u odgovarajućim izokratskim ili gradijentskim uslovima. Na
osnovu ovih istraživanja biće predložene oblasti potencijalne primene proizvedenih lipaza.
5.
Očekivani naučni doprinos
Kao osnovni naučni doprinos doktorske disertacije očekuje se razvoj originalnog biotehnološkog
postupka za proizvodnju lipaza i proteaza određenih svojstava fermentacijom sporednih proizvoda
i otpadnih tokova industrije ulja. Kao rezultat predloženih istraživanja očekuju se sledeći
pojedinačni naučni doprinosi:
 razvoj mikrobiološke proizvodnje novih lipolitičkih i proteolitičkih enzima na
laboratorijskom nivou na otpadnim proizvodima industrije maslinovog ulja. U tom smislu će se
izvršiti odabir proizvodnih sojeva koji produkuju hidrolitičke enzime poboljšanih svojstava za
primenu u biokatalizi u nevodenim sistemima;
 valorizacija pogača koje zaostaju nakon ekstrakcije maslinovog ulja kao supstrata za
kultivaciju odabranih sojeva mikroorganizama u cilju proizvodnje industrijski važnih enzima;
 valorizacija otpadne vode iz mlina nakon prerade maslina kao supstrata za kultivaciju
odabranih sojeva kvasaca submernim postupkom u cilju proizvodnje industrijski važnih enzima;
 naučni i praktični doprinos u rešavanju zagađivanja životne sredine preradom otpadnih
tokova industrije maslinovog ulja u komercijalno važne proizvode;
 optimizacija procesnih parametara i sastava hranljive podloge pri mikrobiološkoj proizvodnji
lipaza i proteaza pomoću nekoliko odabranih proizvodnih sojeva;
 utvrđivanje regulatornih mehanizama biosinteze lipaza i proteza pri kultivaciji odabranih
proizvodnih sojeva;
 utvrđivanje kinetike proizvodnje enzima i ćelijskog rasta pri optimalnim uslovima;
 razvoj efikasnih postupaka izolacije i prečišćavanja enzima iz fermentacionih tečnosti;
 karakterizacija proizvedenih lipaza i proteaza sa aspekta primene kao biokatalizatora u
reakcijama esterifikacije/transesterifikacije u nevodenim sistemima;
6.
Plan istraživanja i struktura rada
Predmet rada ove doktorske disertacije je ispitivanje mogućnosti dobijanja komercijalno važnih
enzima (lipaza i proteaza) submerznom fermentacijom i fermentacijom na čvrstoj podlozi od
tečnog i čvrstog otpada zaostalog nakon proizvodnje maslinovog ulja. U prvom delu rada
predviđeno je da se optimizuje biotehnološki postupak proizvodnje lipaza i proteaza pomoću
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
29
nekoliko odabranih mikroorganizama nakon čega će se dobijeni i prečišćeni enzimi okarakterisati i
ispitati sa aspekta njihove primene u biokatalizi u vodenim i nevodenim sistemima.
U toku rada na disertaciji predviđene su sledeće faze i aktivnosti u istraživanju:
1. Izvršiće se testiranje većeg broja mikroorganizama sa ciljem pronalaženja lipolitičkih i
proteolitičkih mikroorganizma koji produkuju enzime željenih svojstava. Kriterijumi za izbor
najpovoljnijeg soja biće veličina nađene enzimske aktivnosti, svojstva enzima i jednostavnost
procedura neophodnih za kasnije izdvajanje i prečiščavanje enzima. Što se tiče svojstava,
potrebno je da proizvedeni enzimi budu hemijski i termički stabilni, da poseduju odgovarajuću
pozicionu i specifičnost prema supstratu, što se tiče izolovanja enzima, ekstracelularni enzimi
imaju uvek prednost u odnosu na intracelularne.
2. Ispitaće se uticaj osnovnih parametara na biosintezu enzima kao što su sastav podloge,
temperatura, uticaj dodatka induktora, uticaj veličine inokuluma i sl., pri čemu će biti primenjene
metode planiranog eksperimenta i matematičko-statistička obrada eksperimentalnih podataka.
3. U cilju određivanja potencijalne primene proizvedenih enzima, ispitaće se i uticaj
temperature, pH i različitih jona na aktivnost i stabilnost dobijenih lipaza. Takođe, ispitaće se i
mogućnost proizvodnje proteolitičkih enzima pomoću istih proizvodnih sojeva, kao i
karakteristike proizvedenih proteaza.
4. U drugom delu rada će se dobijeni enzimi ispitati sa aspekta primene kao biokatalizatora u
reakcijama sinteze različitih estara u nevodenim sistemima.
Predviđa se da će u doktorskoj disertaciji biti obrađena sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski deo,
Eksperimentali deo, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura.
U poglavlju Uvod biće definisani glavni ciljevi disertacije, predmet istraživanja i doprinos
disertacije.
Teorijski deo doktorske disertacije obuhvatiće analizu prethodnih istraživanja koja se odnose na:
 Tečni i čvrsti otpad koji nastaje u industriji ulja;
 Mogućnosti valorizacije tečnog i čvrstog otpada iz industrije ulja;
 Lipaze i njihova svojstva;
 Proteaze i njihova svojstva;
 Mikrobiološka proizvodnja enzima (osnovni principi proizvodnje, regulatorni mehanizmi,
uticaji različitih procesnih parametara i sastava hranljive podloge na proizvodnju
enzima);
 Pregled proizvodnje enzima fermentacijom na čvrstoj podlozi od poljoprivrednog i
industrijskog otpada, posebno industrije ulja;
 Pregled proizvodnje enzima submerznom fermentacijom na tečnim otpadnim
materijalima, najčešće otpadnoj vodi od pranja iz industrije ulja.
U Eksperimentalnom delu biće navedene metode korišćene u eksperimentalnom radu:
 Materijali i hemikalije korišćene u radu;
 Opis eksperimentalnih tehnika za ispitivanje lipolitičke i proteolitičke aktivnosti
mikroorganizama;
 Opis eksperimentalnih tehnika identifikacije mikroorganizama izolovanih iz prirodnih
staništa;
 Opis eksperimenata za ispitivanje kinetike rasta proizvodnog mikroorganizma;
30
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.





Eksperimentalni plan optimizacije proizvodnje lipaza i proteaza fermentacijom na čvrstim
hranljivim podlogama (sirovoj i obogaćenoj uljanoj pogači);
Eksperimentalni plan optimizacije proizvodnje lipaza i proteaza submerznom
fermentacijom na otpadnoj vodi iz industrije maslinovog ulja;
Opis eksperimentalnih tehnika za izolaciju i prečišćavanje enzima;
Opis tehnika za biohemijsku karakterizaciju lipaza i proteaza;
Opis tehnika za ispitivanje biokatalitičke aktivnosti enzima u reakcijama
esterifikacije/transesterifikacije u nevodenim sistemima.
Poglavlje Rezultati i diskusija sadržaće detaljan prikaz svih dobijenih rezultata kao i njihovu
diskusiju. Detaljno će biti prodiskutovani rezultati vezani za optimizaciju proizvodnje lipaza i
proteaza pomoću nekoliko prethodno odabranih sojeva. Kvantitativno će se razmatrati uticaji
procesnih parametara na količinu proizvedenih enzima i njihove međusobne interakcije. Na
osnovu dobijenih rezultata o uticajima dodatka određenih supstanci u hranljivu podlogu na
količinu proizvedenog enzima, razmatraće se regulatorni mehanizmi njihove biosinteze. Posebno
će biti diskutovani mogućnosti povećanja dodatne vrednosti uljane pogače fermentacijom sa
aspekta primene u ishrani stoke, odnosno razvoja procesa u kojem će se, primenom uglavnom
kvasaca, dobiti visoka vrednost produkovanih lipaza i/ili proteaza uz dobijanje nutritivno vredne
biomase. Diskotovaće se svojstva proizvedenih lipaza i proteaza kao biokatalizatora u sintezi
različitih estara u nevodenim sistemima.
U Zaključku će biti sumirani dobijeni rezultati, izvedeni na osnovu izvršenih ispitivanja. Literatura
će sadržati navode citirane u disertaciji, kao i radove proistekle istraživanjem u okviru ove
doktorske disertacije.
7.
Zaključak i predlog
Na osnovu izloženog Komisija smatra da je tema predložene doktorske disertacije pod naslovom:
„Proizvodnja proteaza i lipaza fermentacijom sporednih proizvoda i otpadnih tokova industrije
maslinovog ulja“, koju je predložio Mr Omar Ali Saied Moftah, dipl. inž., naučno zasnovana i da
predstavlja značajan naučni doprinos naučnoj oblasti Hemija i hemijska tehnologija za koju je
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu da kandidatu Omaru Ali Saiedu Moftah odobri izradu doktorske disertacije pod
navedenim naslovom. Za mentora pri izradi doktorske disertacije predlaže se dr. Zorica KneževićJugović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
U Beogradu, 21.02.2014.
ČLANOVI KOMISIJE
Dr Zorica Knežević-Jugović, redovni prof.
Tehnološko-Metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Dejan Bezbradica, vanredni prof.
Tehnološko-Metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Maja Vukašinović Sekulić, docent
Tehnološko-Metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Mirjana Antov, redovni profesor
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
31
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno – naučnog veća Tehnološko – metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
održanoj 30.1.2014. imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme
doktorske disertacije Jelene Marković, dipl. inž. tehnologije, pod naslovom:
PROUČAVANJE STRUKTURE I SVOJSTAVA TEČNIH KRISTALA OBLIKA BANANE
SA PIRIDINOM KAO CENTRALNIM PRSTENOM
O predloženoj temi i njenoj naučnoj zasnovanosti podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Jelena Marković rođena je 26.4.1985. godine u Gornjem Milanovcu gde je završila
osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne studije na Tehnološko–metalurškom fakultetu u Beogradu
započela je 2004/2005. godine, smer Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo.
Diplomirala je 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,32. Diplomski rad pod nazivom „Ispitivanje
sorpcionih svojstava netretiranih, oksidovanih i etilendiamin funkcionalizovanih višeslojnih
ugljeničnih nanocevi za uklanjanje As(V)-jona“ odbranila je sa ocenom 10.
Jelena Marković je dobitnik priznanja Panta S. Tutundžić za postignute rezultate u prvoj
godini studiranja. Dobitnik је i Specijalnog priznanja Srpskog hemijskog društva za izuzetan
uspeh tokom studija. Takođe je bila stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i
umetničkog podmlatka (2009. i 2010.) i Fonda za mlade talente Ministarstva za omladinu i sport
(2008. i 2009.).
Školske 2010/11. upisala se na doktorske studije na Tehnološko–metalurškom fakultetu,
studijski program Hemija. Rešenjem Nastavno–naučnog veća Tehnološko–metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu br. 20/49 od 31.5.2011. godine, Jelena Marković je izabrana u zvanje
istraživač pripravnik. Rešenjem Nastavno–naučnog veća Tehnološko–metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu br. 20/5 od 5.2.2013. godine, Jelena Marković je izabrana u zvanje
istraživač saradnik.
U toku oktobra 2012., marta i avgusta 2013. godine boravila je na Institutu za fiziku
čvrstog stanja i optiku Vignerovog istraživačkog centra pri Mađarskoj akademiji nauka u
Budimpešti u cilju izrade eksperimentalnog dela doktorske teze.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Jelena Marković je u okviru doktorskih studija položila sve ispite predviđene studijskim
programom sa prosečnom ocenom 10. Završni ispit pod nazivom „Sinteza i karakterizacija
mezogena oblika banane“ odbranila je u septembru 2012. godine sa ocenom 10 pred komisijom u
sastavu: dr Aleksandar Marinković, docent, dr Gordana Ušćumlić, red. prof. i dr Dušan Mijin,
red.prof.
32
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
Položeni ispiti i ostvareni bodovi u okviru doktorskih studija
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Naziv predmeta
Fizička organska hemija
Principi organske sinteze
Hemija metal-organskih jedinjenja
Hemija heterocikličnih jedinjenja
Kataliza u organskoj hemiji
Odabrana poglavlja instrumentalne analize
Tečna hromatografija-masena spektrometrija
Organske zagađujuće supstance
Hemija pesticida
Strukturna analiza organskih molekula
Završni ispit – pristupni rad za izradu doktorske disertacije
Ukupno
Ocena
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ESPB
5
6
4
5
5
7
4
4
4
6
30
80
Jelena Marković je zaposlena na Tehnološko–metalurškom fakultetu od 1.2.2011. u
okviru projekta osnovnih istraživanja iz hemije pod nazivom „Proučavanje sinteze, strukture i
aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla“ (broj projekta 172013). Takođe je
bila angažovana na projektima „Razvoj novih tehnologija proizvodnje poliola različitih svojstava
iz otpadne polietilentereftalatne ambalaže i alkidnih, poliestarskih i poliuretanskih proizvoda
baziranih na tim poliolima“ – I, II i III faza (2011–2013.) i „Lokalni registar izvora zagađivanja
životne sredine na teritoriji Beograda“ – II, III i IV faza (2011–2013.) koji su realizovali
Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda i Tehnološko–metalurški fakultet
Univerziteta u Beogradu.
Jelena Marković je koautor 3 rada objavljena u časopisima međunarodnog značaja (M22
– 1 rad, M23 – 2 rada), šest saopštenja sa međunarodnog skupa štampana u celini (M33), dva
saopštenja sa međunarodnog skupa štampana u izvodu (M34) i tri saopštenja sa skupa nacionalnog
značaja štampana u izvodu (M64), kao i dve patentne prijave. Iz oblasti istraživanja kojoj pripada
predložena tema doktorske disertacije, kandidat je koautor 2 saopštenja prezentovanih na jednom
domaćem (M34) i jednom međunarodnom skupu (M34).
Spisak objavljenih radova i saopštenja
Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja - M20

Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22)
1.

Zlate Veličković, Aleksandar Marinković, Zoran Bajić, Jelena Marković,
Aleksandra Perić-Grujić, Petar Uskoković, Mirjana Ristić, Oxidized and
ethylenediamine-functionalized multi-walled carbon nanotubes for the separation of
low concentration arsenate from water, Sep. Sci. Technol., 2013,
DOI:10.1080/01496395.2013.790446
Rad u međunarodnom časopisu – M23
1.
Milutin M. Milosavljević, Aleksandar D. Marinković, Jelena M. Marković,
Danijela V. Brković, Milan M. Milosavljević, Synthesis of tetraalkyl thiuram
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
33
disulfides using different oxidants in recycling solvent mixture, Chem. Ind. Chem.
Eng. Q., 2012, 18, 73-81.
2.
Dušan Ž. Mijin, Jelena M. Marković, Danijela V. Brković, Aleksandar D.
Marinković, Microwave assisted synthesis of 2-pyridone and 2-pyridone based
compounds, Hem. Ind., 2013, DOI:10.2298/HEMIND121204021M
Zbornici međunarodnih naučnih skupova – M30
 Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u celini – M33
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jasmina S. Ðukanović, Aleksandar D. Marinković, Milutin M. Milosavljević, Jelena M.
Marković, Aleksandra R. Božić, Dragoslav S. Budimirović, Catalytic synthesis of Nalkyl, N,N-dialkyl and N-cycloalkyl-O-isobutylthioncarbamates applied at semi-industrial
level, 11th International Conference, Research and Development in Mechanical Industry,
RaDMI 2011, 15–18. September 2011, Sokobanja, Serbia, Proceedings Vol. 2 p.1123.
ISBN 978-86-6075-028-2
Jelena M. Marković, Danijela V. Brković, Jasmina S. Ðukanović, Jadranka KačarevićCvetković, Dragoslav S. Budimirović, Aleksandar D. Marinković, Glycolysis of
polyethylene terephthalate waste, 11th International Conference, Research and
Development in Mechanical Industry, RaDMI 2011, 15–18. September 2011, Sokobanja,
Serbia, Proceedings Vol. 2 p.1156. ISBN 978-86-6075-028-2
Jelena M. Marković, Danijela V. Brković, Dragoslav S. Budimirović, Nemanja P.
Trišović, Enis S. Džunuzović, Pavle M. Spasojević, Aleksandar D. Marinković, Kinetics
of PET waste glycolysis, 12th International Conference, Research and Development in
Mechanical Industry, RaDMI 2012, 13–17. September 2012, Vrnjačka Banja, Serbia,
Proceedings Vol. 2 p.1060. ISBN 978-86-6075-037-4
Jelena M. Marković, Danijela V. Brković, Jasmina S. Markovski, Dragoslav S.
Budimirović, Enis S. Džunuzović, Pavle M. Spasojević, Aleksandar D. Marinković,
Synthesis of alkyd resins from postconsumer polyethylene terephthalate bottles, 12th
International Conference, Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI
2012, 13–17. September 2012, Vrnjačka Banja, Serbia, Proceedings Vol. 2 p.1065. ISBN
978-86-6075-037-4
Jasmina S. Markovski, Jelena M. Marković, Danijela V. Brković, Nemanja P. Trišović,
Milan M. Milosavljević, Aleksandar D. Marinković, Petar S. Uskoković, Iron(III)oxide/chitosan as an hybride sorbent for arsenic removal, 12th International Conference,
Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2012, 13–17. September
2012, Vrnjačka Banja, Serbia, Proceedings Vol. 2 p.1071. ISBN 978-86-6075-037-4
Jasmina S. Markovski, Miloš V. Markovski, Jelena M. Marković, Nemanja P. Trišović,
Milutin M. Milosavljević, Aleksandar D. Marinković, Petar S. Uskoković, Synthesis and
characterization of iron(III)-oxide/chitosan hybride sorbents, 12th International
Conference, Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2012, 13–17.
September 2012, Vrnjačka Banja, Serbia, Proceedings Vol. 2 p.1078. ISBN 978-86-6075037-4
Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u izvodu – M34
1. Jelena Marković, Nemanja Trišović, Aleksandar Marinković, Tibor Tóth-Katona, Antal
Jákli, Katalin Fodor-Csorba, Liquid crystalline behavior of new pyridine based bent-core
mesogens: a structure–property relationship study, 8th International Conference of the
34
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
Chemical Societies of the South-East European Countries, Belgrade, Serbia, June 27th29th, 2013. Book of Abstracts p.132. ISBN 978-86-7132-053-5
2. G.D. Vuković, A.D. Marinković, J.M. Marković, M.Đ. Ristić, R. Aleksić, A.A. PerićGrujić, P.S. Uskoković, Removal of lead from aqueous solution by modified multiwalled
carbon nanotubes, International Workshop Processing of Nanostructured Ceramics,
Polymers and Nanocomposites, University of Belgrade, Faculty of Technology and
Metallurgy, Belgrade, november, 2010, Book of Abstracts, p. 74 (ISBN 978-86-7401270-3)
Zbornici skupova nacionalnog značaja – M60

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu – M64
1.
Zlate S. Veličković, Aleksandar D. Marinković, Jelena M. Marković, Aleksandra A.
Perić-Grujić, Petar S. Uskoković, Mirjana Đ. Ristić, Arsenate separation from drinking
water by modified multi-walled carbon nanotubes, 49th Meeting of the Serbian Chemical
Society, Kragujevac, Serbia, May 13th-14th 2011. Book of Abstracts p.74. ISBN 978-867132-045-0
Jelena Marković, Nemanja Trišović, Jelena Mirković, Aleksandar Marinković,
Proučavanje
solvatohromnog
ponašanja
2,6-bis[(E)-2-(3-etoksi-4hidroksifenil)etenil]piridina, Prva Konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, Srbija,
19. i 20. oktobar 2012. Program i Kratki izvodi radova p.55. ISBN 978-86-7132-050-4
Jelena Mirković, Jelena Marković, Aleksandar Marinković, Gordana Ušćumlić, Dušan
Mijin, Uticaj rastvarača na azo-hidrazon tautomeriju kod tiazolilazo piridonskih boja,
Prva Konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, Srbija, 19. i 20. oktobar 2012.
Program i Kratki izvodi radova p.57. ISBN 978-86-7132-050-4
2.
3.
Patentne prijave
1.
2.
Milutin Milosavljević, Aleksandar Marinković, Dragan Milenković, Nebojša Novaković,
Jelena Marković „Novi postupak sinteze tetrametiltiuramdisulfida (TMTD) u pogodnom
reakcionom medijumu“, patentna prijava П-2011/0060 od 7.2.2011. godine. (Zlatna
medalja na 31-oj Međunarodnoj izložbi pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog
dizajna „Pronalazaštvo-Beograd 2011“)
Milutin Milosavljević, Danijela Brković, Aleksandar Marinković, Jasmina Đukanović,
Jelena Marković, „Novi postupak sinteze novih N-alkil, N,N-dialkil i N-cikloalkil-Oizobutiltion karbamata“, Patentna Prijava П-2011/0179 od 29.4.2011 godine.
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i ostvarenih rezultata tokom doktorskih studija, Jelena
Marković je pokazala izuzetnu sklonost i sposobnost za bavljenje naučno–istraživačkim radom. To
se ogleda, kako u samostalnom osmišljavanju i realizaciji istraživanja vezanih za temu doktorske
disertacije, tako i kroz rad na ostalim istraživanjima koja se izvode u okviru projekata na kojima je
bila angažovana. Do sada je objavila 3 rada u međunarodnim časopisima, 11 saopštenja na
međunarodnim i domaćim skupovima, kao i 2 patentne prijave. Iz oblasti istraživanja kojoj pripada
predložena tema doktorske disertacije, kandidat je koautor dva saopštenja od kojih je jedno
saopštenje prezentovano na domaćem, a drugo na međunarodnom skupu. Shodno navedenom,
Komisija smatra da kandidat ispunjava uslove za rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
35
2. Predmet i cilj istraživanja
Predmet istraživanja u okviru predložene doktorske disertacije obuhvata sintezu i
karakterisanje novih tečnih kristala oblika banane sa piridinom kao centralnim prstenom, kao i
proučavanje uticaja strukture na njihova mezomorfna svojstva. U nastojanju da se definišu nove
supramolekulske arhitekture, proučavanje tečnih kristala (mezogena) oblika banane zauzima
posebno mesto. Zbog svog specifičnog pakovanja, tečni kristali oblika banane obrazuju drugačije
mezofaze u odnosu na štapićaste i diskotične tečne kristale. U poslednje dve decenije sintetisan je
veliki broj ovih tečnih kristala i definisano je sedam novih vrsta mezofaza (označenih hronološki
od B1 do B7). Ispitivanja su pokazala da obrazovanje i vrsta mezofaze kod tečnih kristala oblika
banane u prvom redu zavise od sledećih strukturnih elemenata: centralnog prstena, grupa koje
povezuju centralni, srednji i spoljašnji prsten, kao i dužine terminalnih lanaca. U literaturi su
najčešće proučavani tečni kristali koji sadrže benzen ili naftalen kao centralni prsten, dok je u
malom broju radova korišćen piridin. Najčešće korišćene vezujuće grupe su karboksilna,
azometinska, azo i olefinska. Vezujuće grupe imaju veoma veliki uticaj na formiranje mezofaze,
jer određuju fleksibilnost i polarnost molekula. Takođe, svojstva mezofaza kod mezogena oblika
banane zavise i od dužine terminalnih lanaca, pri čemu su najčešće korišćeni dugački alkil-,
alkoksi- i alkanoil-terminalni lanci. Za razliku od štapićastih i diskotičnih tečnih kristala, odnos
strukture i svojstava tečnih kristala oblika banane nije u potpunosti definisan. Zbog toga su
teorijski proračuni neophodni da bi se utvrdilo na koji način strukturni modifikacije mezogena
oblika banane dovode do promena u njihovoj konformaciji i polarnosti. U literaturi se najčešće
primenjuje DFT model ograničen na sisteme sa tri prstena ili na sisteme sa pet prstenova kod kojih
se dugački terminalni alkil-lanci aproksimiraju metil-grupom.
Spoljašnje električno polje utiče na orijentaciju ovih molekula i dovodi do promena u
njihovim optičkim svojstvima. Na ovom svojstvu se zasniva njihova primena: konstrukcija
displeja, aktivni optički filtri, elektronski prekidači svetlosti, medijumi za memorisanje
holografskih slika, za kontrolu i stabilizaciju ravni polarizacije u optičkim sistemima, upotreba u
elektronski kontrolisanoj nelinearnoj optici itd.
Ciljevi istraživanja u predloženoj doktorskoj disertaciji su:
 Sinteza i karakterisanje novih banana mezogena sa piridinom kao centralnim prstenom;
 Proučavanje uticaja centralnog piridinskog prstena na formiranje i vrstu mezofaze;
 Proučavanje uticaja grupa koje povezuju centralni, srednji i spoljašnji prsten (tzv.
vezujuće grupe) na svojstva mezofaze u pogledu fleksibilnosti i polarnosti;
 Proučavanje uticaja dužine terminalnih lanaca na konformacije banana molekula i
njihovo pakovanje u mezofazi;
 Proučavanje uticaja solvatacije na apsorpcione i emisione spektre prekursora za sintezu
ispitivanih banana mezogena;
 Optimizacija geometrije ispitivanih jedinjenja, kao i proučavanje prenošenja elektronskih
efekata primenom kvantno-hemijskih proračuna, i to ab initio metoda (DFT, MP2).
Literatura
1. D. Demus, J. Goodby, G.W. Gray, H.–W. Spiess, V. Vill, Handbook of Liquid Crystals, Vol. 1:
Fundamentals, WILEY-VCH Verlag GmbH. D-60469 Weinheim, 1998.
2. L.M. Blinov, Structure and Properties of Liquid Crystals, Springer, New York, 2011.
3. C. Tschierske, Development of Structural Complexity by Liquid-Crystal Self-assembly, Angew.
Chem. Int. Edit. 52 (2013) 8828–8878.
4. H. Takezoe, Y. Takanishi, Bent-core liquid crystals: Their mysterious and attractive world, Jpn.
J. Appl. Phys. 45 (2006) 597–625.
36
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
5. M.B. Ros, J.L. Serrano, M.R. de la Fuente, C.L. Folcia, Banana-shaped liquid crystals: a new
field to explore, J. Mater. Chem., 15 (2005) 5093–5098.
6. A. Eremin, A. Jákli, Polar bent-shape liquid crystals – from molecular bend to layer splay and
chirality, Soft Matter, 9 (2013) 615-637.
7. G. Pelzl, S. Diele, W. Weissflog, Banana-Shaped Compounds – A New Field of Liquid
Crystals, Adv. Mater., 11 (1999) 707–724.
8. R.K. Nath, R. Deb, N. Chakraborty, G. Mohiuddin, D.S.S. Rao, N.V.S. Rao, Influence of the
chloro substituent on the mesomorphism of unsymmetrical achiral four-ring bentcore compounds:
2D polarization modulated banana phases, J. Mater. Chem. C, 1 (2013) 663–670.
9. S. Findeisen-Tandel, W. Weissflog, U. Baumeister, G. Pelzl, H.N.S. Murthy, C.V. Yelamaggad,
Laterally substituted symmetric and nonsymmetric salicylideneimine-based bent-core mesogens,
Beilstein J. Org. Chem. 8 (2012) 129–154.
10. M. Kohout, J. Svoboda, V. Novotná, D. Pociecha, Non-symmetrical bent-shaped liquid
crystals based on a laterally substituted naphthalene central core with four ester groups, Liq.
Cryst., 38 (2011) 1099–1110.
11. D. Shen, S. Diele, G. Pelzl, I. Wirth, C. Tschierske, Designing banana-shaped liquid crystals
without Schiff’s base units: m-terphenyls, 2,6-diphenylpyridines and V-shaped tolane derivatives,
J. Mater. Chem., 9 (1999) 661–672.
12. J. Matraszek, J. Mieczkowski, J. Szydłowska, E. Gørecka, Nematic phase formed by bananashaped molecules, Liq. Cryst., 27 (2000) 429–436.
13. Z. Vakhovskaya, J.L. Chao, U. Baumeister, K. Pelz, M.W. Schrӧder, W. Weissflog, H. Kresse,
A new type of five-ring banana-shaped mesogens with strong dielectric response, Phase Transit.
82 (2009) 470–484.
14. W. Weissflog, G. Pelzl, H. Kresse, U. Baumeister, K. Brand, M.W. Schrӧder, M.G. Tamba, S.
Findeisen-Tandel, U. Kornek, S. Stern, A. Eremin, R. Stannarius, J. Svoboda, In search of a new
design strategy for solid single-component organic ferroelectrics: Polar crystalline phases formed
by bent-core molecules, J. Mater. Chem., 20 (2010) 6057–6079.
15. A. Eremin, I. Wirth, S. Diele, G. Pelzl, H. Schmalfuss, H. Kresse, H. Nádasi, K. Fodor-Csorba,
E. Gács-Baitz, W. Weissflog, Structural characterization of the new polymorphic mesophases
formed by bent-core molecules, Liq. Cryst., 29 (2002) 775–782.
16. V. Prasad, A. Jákli, Achiral bent-core azo compounds: observation of photoinduced effects in
an antiferroelectric tilted smectic mesophase, Liq. Cryst., 31 (2004) 473–479.
17. P. Pyc, J. Mieczkowski, D. Pociecha, E. Gorecka, B. Donnio, D. Guillon, Bent-core molecules
with lateral halogen atoms forming tilted, synclinic and anticlinic, lamellar phases, J. Mater.
Chem., 14 (2004) 2374–2379.
18. C. Keith, A. Lehmann, U. Baumeister, M. Prehm, C. Tschierske, Nematic phases of bent-core
mesogens, Soft Matter, 6 (2010) 1704–1721.
19. H. Ocak, B. Bilgin-Eran, M. Prehm, S. Schymura, J.P.F. Lagerwall, C. Tschierske, Effects of
chain branching and chirality on liquid crystalline phases of bent-core molecules: blue phases, de
Vries transitions and switching of diastereomeric states, Soft Matter, 7 (2011) 8266–8280.
20. S.A.R. Krishnan, W. Weissflog, G. Pelzl, S. Diele, H. Kresse, Z. Vakhovskaya, R.
Friedemann, DFT and MD studies on the influence of the orientation of ester linkage groups in
banana-shaped mesogens, Phys. Chem. Chem. Phys., 8 (2006) 1170–1177.
21. R.Y. Dong, A. Marini, Conformational study of a bent-core liquid crystal: 13C NMR and DFT
computation approach, J. Phys. Chem. B, 113 (2009) 14062–14072.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
37
3. Polazne hipoteze
Način pakovanja molekula oblika banane određuju u najvećoj meri sledeći parametri:
konformaciona fleksibilnost krila (izražena preko relaksacione rotacione barijere), ugao savijanja,
polarnost (izražena preko vrednosti dipolnog momenta, polarizabilnosti i raspodele elektronske
gustine) i dužina terminalnih alkil-grupa. Pregledom aktuelne naučne literature ustanovljeno je da
je malo pažnje posvećeno tečnim kristalima oblika banane koji sadrže polaran centralni prsten. Pri
tome, utvrđeno je da strukturne modifikacije u centralnom prstenu dovode do većih promena u
mezomorfnim svojstvima ovih jedinjenja u poređenju sa
analognim modifikacijama u
prstenovima u krilima. Očekuje se da će zamena benzenovog jezgra polarnim piridinskim jezgrom
imati za posledicu formiranje novih mezofaza i povišenje temperature mezofaznih prelaza
proučavanih jedinjenja u odnosu na analoge sa benzenom. Takođe, smanjenje polarnosti grupa
koje povezuju centralni prsten sa krilima u nizu amidna, estarska i olefinska trebalo bi da dovede
do proširenja intervala temperature u kome se jedinjenje nalazi u mezofazi, kao i snižavanja
temperature na kojoj jedinjenje prelazi iz mezofaze u tečno stanje. Sa druge strane, sposobnost
molekula da gradi intra- i intermolekulske vodonične veze trebalo bi da utiče na povećanje
termičke stabilnosti proučavanih jedinjenja. Takođe, očekuje se da jedinjenja sa dužim
terminalnim lancima formiraju različite mezofaze u odnosu na jedinjenja sa kraćim terminalnim
lancima.
Prekursori u sintezi proučavanih tečnih kristala koji sadrže tri aromatična prstena trebalo
bi da imaju veoma izražen ICT karakter i budu osetljivi na promenu polarnosti medijuma u kome
se nalaze. U ovom radu biće proučavan uticaj solvatacije na apsorpcione i emisione spektre ovih
jedinjenja i očekuje se veliko pomeranje apsorpcionih i emisionih maksimuma sa povećanjem
polarnosti rastvarača. Na osnovu poređenja fotofizičkih svojstava prekursora sa tri prstena i
odgovarajućih tečnih kristala diskutovaće se njihova potencijalna primena.
4. Naučne metode istraživanja
Sva jedinjenja biće sintetisana prema originalnim ili modifikovanim postupcima iz literature.
Njihova struktura biće utvrđena FTIR, 1H i 13C NMR spektroskopijom, kao i elementarnom
analizom. Temperature prelaza banana mezogena biće određene pomoću diferencijalne skenirajuće
kalorimetrije (DSC). Njihova fizička svojstva biće ispitana pomoću polarizacione optičke
mikroskopije (POM), elektro-optičkih merenja i SAXS metode rasipanja rendgenskih zraka na
malim uglovima (Small-angle X-ray scattering). Uticaj solvatacije na apsorpcione i emisione
spektre odgovarajućih prekursora oblika banane biće ispitivan UV-Vis spektroskopijom i
fluorimetrijom, a dobijeni rezultati biće interpretirani primenom Kamlet-Taftove i Katalanove
solvatohromne jednačine. Izvršiće se optimizacija geometrije ispitivanih jedinjenja, kao i
proučavanje prenošenja elektronskih efekata primenom kvantno-hemijskih proračuna, i to ab initio
metodama (DFT, MP2).
5. Očekivani naučni doprinos
Očekuje se da će rezultati istraživanja u okviru ove doktorske disertacije:
 dati nove tečne kristale oblika banane koji će ispoljavati mezofaze sa specifičnim
svojstvima,
 doprineti saznanjima o odnosu strukture i svojstava tečnih kristala oblika banane,
 doprineti proširenju fundamentalnih znanja iz oblasti sinteze i strukture banana
mezogena,
 omogućiti uvid u elektro-optička svojstva ispitivanih jedinjenja i ukazati na njihovu
potencijalnu primenu.
38
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Predmet rada ove doktorske disertacije je sinteza i karakterisanje novih tečnih kristala oblika
banane sa piridinom kao centralnim prstenom, kao i proučavanje uticaja strukture na njihova
mezomorfna svojstva. Planirana je sinteza tri serije simetričnih banana mezogena koje će sadržati
2,6-disupstituisani piridin kao centralni prsten, različite vezujuće grupe (amidna, estarska i
olefinska) i terminalne lance različitih dužina. Struktura ispitivanih jedinjenja biće utvrđena
elementarnom analizom, FTIR, 1H i 13C NMR spektroskopijom. Planirano je da se njihova fizička
svojstva ispitaju pomoću diferencijalne skenirajuće kalorimetrije (DSC), polarizacione optičke
mikroskopije (POM), elektro-optičkih merenja i SAXS metode. Uticaj solvatacije na apsorpcione i
emisione spektre prekursora oblika banane koji sadrže tri prstena biće ispitivan UV-Vis
spektroskopijom i fluorimetrijom, a dobijeni rezultati biće analizirani primenom Kamlet-Taftove i
Katalanove solvatohromne jednačine. Izvršiće se optimizacija geometrije ispitivanih jedinjenja,
kao i proučavanje prenošenja elektronskih efekata primenom kvantno-hemijskih proračuna, i to ab
initio metodama (DFT, MP2).
Predviđa se da će u doktorskoj disertaciji biti prikazana sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski deo,
Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura.
U poglavlju Uvod biće istaknut značaj sinteze novih tečnih kristala oblika banane, uz
pregled glavnih ciljeva disertacije i predmeta istraživanja.
U okviru Teorijskog dela doktorske disertacije biće dat pregled, u literaturi prikazanih
relevantnih istraživanja, vezanih za:





otkriće i podelu tečnih kristala;
osnovne mezofaze koje se javljaju kod tečnih kristala oblika banane;
proučavanje uticaja strukture na formiranje i vrstu mezofaze;
proučavanje uticaja solvatacije na apsorpcione i emisione spektre;
prikaz LSER modela (linearna korelacija solvatohromnih energija).
Eksperimentalni deo će obuhvatiti sledeće:





opis sinteza ispitivanih jedinjenja;
metode strukturnog karakterisanja sintetisanih jedinjenja (FTIR, 1H i 13C NMR i
elementarna analiza);
metode karakterisanja mezofaza (DSC, POM, SAXS)
metode određivanja apsorpcionih i emisionih spektara (UV-Vis i fluorimetrija)
metode optimizacije geometrije molekula (DFT i MP2)
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i analizirani rezultati karakterisanja
sintetisanih mezogena oblika banane i njihovih mezofaza, uz diskusiju uticaja strukturnih
modifikacija na formiranje i vrstu mezofaze. Takođe će biti prikazani rezultati ispitivanja uticaja
solvatacije na apsorpcione i emisione spektre proučavanih jedinjenja. Na kraju ovog poglavlja biće
prikazane njihove optimizovane strukture i biće diskutovan uticaj promene u strukturi molekula na
konformacije i elektronska svojstva banana mezogena.
U poglavlju Zaključak biće prikazani najvažniji zaključci do kojih je kandidat došao u toku
izrade ove doktorske disertacije, kao i moguće pravce daljih istraživanja.
Literatura će sadržati literaturne navode koji su citirani u disertaciji, kao i radove proistekle
tokom istraživanja u okviru izrade ove doktorske disertacije.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
39
7. Zaključak i predlog
Na osnovu iznetih podataka Komisija smatra da je tema predložene doktorske disertacije Jelene
Marković, dipl. inž. tehnologije, pod naslovom „Proučavanje strukture i svojstava tečnih kristala
oblika banane sa piridinom kao centralnim prstenom“, naučno zasnovana, i predlaže Nastavnonaučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da je prihvati. Istraživanja u okviru ove
doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemijske nauke, za koju je matičan Tehnološkometalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Za mentora se predlaže dr Aleksandar Marinković,
docent Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Beograd, 14.2.2014. godine
ČLANOVI KOMICIJE:
1. Dr Aleksandar Marinković, docent
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
2. Dr Gordana Ušćumlić, red. Prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
3. Dr Nemanja Trišović, naučni saradnik
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
4. Dr Miloš Milčić, docent
Hemijskog fakulteta Univerziteta u beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
41
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Stoje Milovanović dipl. inž. za izradu doktorske disertacije
Odlukom br.35/8 od 30.01.2014. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu podobnosti
teme i kandidata Stoje Milovanović dipl. inž. za izradu doktorske disertacije i naučne zasnovanosti
teme „IMPREGNACIJA TIMOLA NA ČVRSTE NOSAČE NATKRITIČNIM UGLJENIK(IV)OKSIDOM“.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
REFERAT
1. Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Stoja Milovanović je rođena 1982. godine u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za
biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju Tehnološko-metalurškog fakulteta univerziteta u
Beogradu 2010. godine sa srednjom ocenom 8,06. Diplomski rad na temu „Kinetika ekstrakcije
aktivnih komponenti lavande, timijana, divizme i origana i njihovo antibakterijsko dejstvo” pod
rukovodstvom mentora prof. dr Irene Žižović odbranila je sa ocenom 10.
Doktorske studije upisala je 2010. godine na smeru Hemijsko inženjerstvo. Ispite predviđene
planom i programom doktorskih studija položila je sa prosečnom ocenom 9,83. U toku 2011.
godine pohađala je kurs SOCRATES EFCE Intensive Course “High Pressure Technology – From
Basics to Industrial Applications” organizovan od strane Evropske Federacije za Hemijsko
Inženjerstvo, a koji je završila sa ocenom A. Završni ispit na doktorskim studijama pod nazivom
„Određivanje rastvorljivosti timola u natkritičnom ugljenik(IV)-oksidu i impregnacija
biodegradibilnih nosača timolom“ položila je 28.09.2012. godine.
1.2. Stečeno naučno-istraživačko iskustvo
Stoja Milovanović je od 01.01.2011. godine sa 12 istraživačkih meseci angažovana na
projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije III45017 pod
nazivom „Funkcionalni fiziološki aktivni biljni materijali sa dodatnom vrednošću za primenu u
farmaceutskoj i prehrambenoj industriji” na Katedri za organsku hemijsku tehnologiju
Tehnološko-metalurškog fakulteta. U zvanje istraživač pripravnik izabrana je maja 2011., a u
zvanje istraživač saradnik maja 2012. Stoja Milovanović je učestvovala i u izradi
eksperimentalnog dela brojnih završnih, master i diplomskih radova u periodu od 2011. godine do
danas.
Položeni ispiti i ostvareni bodovi u okviru doktorskih studija
Ocena
1. Specijalna poglavlja prenosa mase
10
2. Odabrana poglavlja numeričke analize
9
3. Hemijska kinetika
10
4. Hemijska termodinamika
10
5. Strukturna analiza organskih molekula
’
10
6. Procesi pod visokim pritiscima
10
7. Imobilisani biokatalizatori: tehnike
imobilizacije, bioreaktori i primena
9
ESPB
4
5
5
5
6
4
6
42
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
8. Intenzifikacija procesa
9. Fenomeni prenosa u biološkim sistemima
10. Fizičko-hemijske osnove farmaceutskog
inženjerstva
11. Bioaktivne materije u kozmetičkim proizvodima
12. Završni ispit – pristupni rad za izradu
doktorske disertacije
10
10
4
5
10
10
4
4
10
30
srednja ocena: 9,83
ukupno: 82
Objavljeni naučni radovi i saopštenja
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu M21:
1. Stoja Milovanovic, Marko Stamenic, Darka Markovic, Maja Radetic, Irena Zizovic,
Solubility of Thymol in Supercritical Carbon Dioxide and its Impregnation on Cotton
Gauze, The Journal of Supercritical Fluids 84 (2013) 173-181. (IF=2.446) ISSN: 08968446.
2. F. Meyer, P. Jaeger, R. Eggers, M. Stamenic, S. Milovanovic, I. Zizovic, Effect of CO2
pre-treatment on scCO2 extraction of natural material, Chemical Engineering and
Rrocessing-Rrocess Intensification 56 (2012) 37-45. (IF=1.924) ISSN: 0255-2701
3. Svetolik Maksimovic, Zeljka Kesic, Ivana Lukic, Stoja Milovanovic, Mihailo Ristic,
Dejan Skala, Supercritical fluid extraction of curry flowers, sage leaves, and their
mixture, The Journal of Supercritical Fluids 84 (2013) 1-12. (IF=2.446) ISSN: 08968446.
Rad u međunarodnom časopisu M23:
1. S. S. Petrovic, J. Ivanovic, S. Milovanovic, I. Zizovic, Comparative analyses of diffusion
coefficients for different extraction processes from thyme, Journal of the Serbian
Chemical Society 77 (2012) 799-814. IF=0.912, ISSN:0352-5139.
2. Marko Stamenic, Jasna Ivanovic, Slavica Grujic, Stoja Milovanovic, Irena Zizovic and
Slobodan Petrovic, Comparative analysis of mathematical models for supercritical
extraction simulation from industrially valuable lamiaceae herbs, The Canadian Journal
of Chemical Engineering Volume 92, Issue 1, January 2014, Pages: 75–81. IF=1.003,
ISSN: 0008-4034.
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja M51:
1. Zorica D. Knežević-Jugović, Andrea B. Stefanović, Milena G. Žuža, Stoja L.
Milovanović, Sonja M. Jakovetić, Verica B. Manojlović and Branko M. Bugarski,
Effects Of Sonication And High-Pressure Carbon Dioxide Processing On Enzymatic
Hydrolysis Of Egg White Proteins, Acta Periodica Technologica Apteff, 43 (2012) 33-41.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini M33:
1. F. Meyer, P. Jaeger, R. Eggers, M. Stamenic, S. Milanovic, I. Zizovic, Effect Of CO2
Pre-Treatment On scCO2 Extraction Of Natural Material. The 13th European Meeting on
Supercritical Fluids, 9th-12th October, 2011 Hague, Full text CD.
2. Stoja Milovanovic, Marko Stamenic, Darka Markovic, Maja Radetic, Irena Zizovic,
Solubility of Thymol in Supercritical Carbon Dioxide and its Impregnation on Cotton
Gauze, 6th International Symposium on High Pressure Processes Technology, September
8-11, 2013 Belgrade, Serbia, Proceedings (O40-HPFP) 169-173. ISBN 978-86-905111-12.
3. Stoja Milovanovic, Jasna Ivanovic, Milica Pantic, Filip Petrovic, Irena Zizovic,
Supercritical CO2 Impregnation of Different Polysaccharide-based Polymers with
Thymol, 6th International Symposium on High Pressure Processes Technology,
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
43
September 8-11, 2013, Belgrade, Serbia, Proceedings (P34-HPFP) 280-284. ISBN 97886-905111-1-2.
4. Aleksandra Bogdanovic, Stoja Milovanovic, Vanja Tadic, Slobodan Petrovic, Irena
Zizovic, Supercritical Fluid Extraction from Lemon Balm (Melissa officinalis), 6th
International Symposium on High Pressure Processes Technology, September 8-11, 2013,
Belgrade, Serbia, Book of abstracts 106. ISBN 978-86-905111-1-2.
5. S. Maksimovic, Z. Kesic, I. Lukic, S. Milovanovic, M. Ristic, D. Skala, SFE of Sage
Leaves, Curry Flowers and Their Mixture, 6th International Symposium on High Pressure
Processes Technology, September 8-11, 2013 Belgrade, Serbia, Proceedings (P37-HPFP)
298-309. ISBN 978-86-905111-1-2.
6. Stoja Milovanović, Jasna Ivanović, Irena Žižović, Effect of Starch Gels Preparation on
the Supercritical Impregnation of Thymol, 12th Young researchers’ conference, Materials
science and engineering, December 11-13, 2013 Belgrade, Program and the book of
abstracts (II/5) 7. ISBN 978-86-80321-28.
Saopštenje sa skupa nacionalnog znacaja štampano u celini M63:
1. Nada V. Babović, Miodrag Lazić, Stoja Milovanović, Slobodan D. Petrović, Slobodan S.
Petrović, Supercritical fluid extraction of essential oil from wild thyme (Thymus
serpyllum L.), 6th Symposium Chemistry and Environmental Protection, 21th-24th May,
2013 Vršac, Serbia, Book of abstracts 394-395.
Tehničko rešenje M82 – industrijski prototip:
1. „Razvoj novog dijetetskog proizvoda / komprimovana lozenga na bazi ekstrakata
lekovitog bilja sa antibakterijskim delovanjem“ , 2011. Autori: Irena Žižović, Ivana
Arsić, Vanja Tadić, Sofija Đorđević, Dušanka Runjaić Antić, Ana Žugić, Dušan Mišić,
Jelena Ašanin, Ksenija Aksentijević, Slobodanka Jovanović, Slobodan Petrović, Jasna
Ivanović, Marko Stamenić i Stoja Milovanović.
Tehničko rešenje - M83:
1. „Laboratorijski tehnološki postupak dobijanja ekstrakta iz ploda celera (Apium
graveolens) za primenu u prehrambenoj industriji“, 2012. Autori: Irena Žižović, Marko
Stamenić, Dušan Mišić, Jakov Nišavić, Jasna Ivanović, Stoja Milovanović i Slobodan
Petrović.
Nacionalna patentna prijava:
1. ''Farmaceutska kompozicija na bazi lekovitog bilja za primenu u humanoj i veterinarskoj
medicini'', P-2011/0586.
Međunarodna RST (Patent Cooperation Treaty) prijava:
1. PCT/RS2012/000017 - Pharmaceutical Compositions Containing Herbal Based Active
Ingredients for Application in Human and Veterinary Medicine.
Autori: Irena Žižović, Ivana Arsić, Vanja Tadić, Sofija Đorđević, Dušanka Runjaić Antić,
Ana Žugić, Dušan Mišić, Jelena Ašanin, Ksenija Aksentijević, Slobodanka Jovanović,
Slobodan Petrović, Jasna Ivanović, Marko Stamenić i Stoja Milovanović.
Međunarodne nagrade i priznanja za naučnu i inovacionu delatnost Z71:
1. Srebrna medalja sa likom Nikole Tesle na međunarodnoj izložbi „Pronalazaštvo Beograd
2012“ za pronalazak „Farmaceutska kompozicija na bazi lekovitog bilja za primenu u
humanoj i veterinarskoj medicini“.
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu prikaza rezultata dosadašnjeg rada kandidata i ostvarenog iskustva u okviru
naučno-istraživačkog rada na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije zaključujemo da je Stoja Milovanović, dipl. inž. Tehnologije, pokazala izuzetnu
sklonost i sposobnost za bavljenje naučno-istraživačkim radom. Takođe, iz same predložene teme
disertacije, kandidat je do sada objavio jedan rad u vrhunskom međunarodnom časopisu, dok je iz
44
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
oblasti kojoj pripada predložena disertacija, kandidat do sada bio koautor 3 rada u vrhunskim
međunarodnim časopisima, dva u međunarodnim i 7 saopštenja na međunarodnim kongresima
štampanih u celini. Na osnovu svega do sada izloženog Komisija zaključuje da kandidat ispunjava
sve potrebne uslove za rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
2. Predmet i cilj istraživanja
Obimna proizvodnja i potrošnja antibiotika koja je dovela do rezistencije bakterija na
veliki broj lekova podstakla je ispitivanje antibakterijskog delovanja supstanci koje nisu antibiotici
(biljni ekstrakti i njihove komponente), a u cilju pronalaženja novih sredstava u borbi protiv
infekcija izazvanih multirezistentnim sojevima bakterija. Tokom prethodnih decenija, dokazano je
da ekstrakti lekovitog i začinskog bilja kao i njihove komponente ispoljavaju značajno
antibakterijsko delovanje. Međutim, veliki broj prirodnih bioaktivnih supstanci, kao što je timol,
su hemijski nestabilne, slabo rastvorljive u vodi, loše se distribuiraju do željenog mesta delovanja,
deluju intenzivno ali u kratkom vremenskom periodu i slično. Neki od ovih nedostataka mogu se
prevazići impregnacijom aktivnih supstanci na čvrste nosače koji mogu biti i biodegradabilni. Ovi
nosači mogu da efikasno zaštite impregniranu supstancu od degradacije (pod dejstvom npr. pH,
temperature ili enzima), da omoguće dostavljanje aktivne supstance do željenog mesta njenog
dejstva, kao i da omoguće njeno kontrolisano otpuštanje.
Impregnacija korišćenjem natkritičnih fluida je u skorije vreme predložena kao
alternativna metoda impregnacije kojom se mogu prevazići brojni problemi koji se javljaju pri
konvencionalnim metodama impregnacije. Među glavnim prednostima ove tehnike je izbegavanje
organskih rastvarača, mogućnost rada na relativno niskim temperaturama, kao i mogućnost rada sa
hidrofobnim supstancama koje ne mogu biti impregnirane vodenim rastvorom ili suspenzijom.
Takođe, impregnacijom određenih polimera procesima pod visokim pritiskom se mogu proizvesti
impregnisani polimerni materijali željene raspodele veličine pora. Procesima pod visokim
pritiscima je takođe moguće dobiti porozne aerogelove koje je naknadno moguće impregnisati
aktivnom supstancom.
Natkritični fluidi, zahvaljujući velikoj gustini bliskoj gustini tečnosti i difuzivnosti bliskoj
difuzivnosti gasova, lako prodiru u čvrsti materijal, što ih čini pogodnim rastvaračima za procese
impregnacije. Separacija natkritičnog fluida od rastvorka i nosača je jednostavna, brza i potpuna, a
izvodi se sniženjem pritiska pri čemu natkritični fluid prelazi u gasovito stanje. Variranjem
procesnih parametara (temperatura, pritisak, protok, vreme, brzina dekompresije) može se uticati
na sam proizvod. Kao natkritični fluid najčešće se primenjuje ugljenik(IV)-oksid zato što je
netoksičan, nezapaljiv, hemijski inertan, jeftin, lako dostupan i ima povoljne kritične parametre
(tc=31,1 °C; pc=7,3 MPa).
U okviru istraživanja prema predloženoj temi doktorske disertacije kao bioaktivna
prirodna supstanca koristiće se timol. Biće ispitana mogućnost impregnacije čistog timola na
čvrste nosače, kao i ekstrakta timijana (Thymus vulgaris) dobijenog postupkom natkritične
ekstracije u kojem je timol zastupljen sa masenim procentom većim od 80%. U naučnoj literaturi
danas se može naći dosta podataka o antibakterijskoj aktivnosti ekstrakata timijana i njegove
glavne komponente timola. S druge strane, nema podataka o antibakterijskoj aktivnosti čvrstih
nosača koji su impregnirani ekstraktom timijana i timolom. Da bi se započelo istraživanje
mogućnosti koje impregnacija timola natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom pruža, neophodno je
prethodno odrediti rastvorljivost timola u natkritičnom ugljenik(IV)-oksidu u opsegu temperatura i
pritisaka od interesa. U literaturi ima vrlo malo podataka o rastvorljivosti timola u natkritičnom
ugljenik(IV)-oksidu.
Kao čvrsti nosači biće korišćeni: a) pamučna vlakna u cilju dobijanja medicinskih
sredstava sa antibakterijskim dejstvom za tretman rana, b) polisaharidni aero i kserogelovi
(kukuruzni skrob, skrob tapioke i hitozan) za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, c)
acetat celuloze za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Definisaće se optimalni
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
45
proces dobijanja poroznih aero i ksero gelova (temperature geliranja i metode sušenja) u zavisnosti
od dobijenih rezultata impregnacije.
Ciljevi istraživanja bi se mogli grupisati na sledeći način:
 Određivanje rastvorljivosti timola u natkritičnom ugljenik(IV)-oksidu na različitim
operativnim uslovima (pritisak, temperatura).
 Optimizacija procesa impregnacije pamučne gaze timolom u cilju dobijanja medicinskih
sredstava sa antibakterijskim dejstvom za tretman rana i provera antibakterijskog dejstva
finalnog proizvoda.
 Optimizacija kuplovanog procesa natkritična ekstrakcija iz timijana – natkritična
impregnacija pamučne gaze u cilju dobijanja medicinskog sredstva sa antibakterijskim
dejstvom za tretman rana i provera antibakterijskog dejstva finalnog proizvoda.
 Proizvodnja kserogelova i aerogelova skrobova i hitozana i njihova karakterizacija (SEM,
BET).
 Optimizacija procesa impregnacije polisaharidnih aero i ksero gelova timolom i provera
antibakterijskog dejstva finalnih proizvoda.
 Optimizacija procesa impregnacije acetat celuloze timolom i provera antibakterijskog
dejstva finalnih proizvoda.
Literatura
Asiabi H., Y. Yamini, M. Tayyebi, M. Moradi, A. Vatanara, K. Keshmiri, Measurement and
correlation of the solubility of two steroid drugs in supercritical carbon dioxide using semi
empirical models, The Journal of Supercritical Fluids 78 (2013) 28-33.
Brunner G., Supercritical fuids: technology and application to food processing, Journal of Food
Engineering 67 (2005) 21–33.
Burt, S.A., Antibacterial activity of essential oils: potential applications in food, Ph.D. thesis,
Institute for Risk Assessment Sciences, Division of Veterinary Public Health Utrecht
University (2007)
Cabezas, L.I., Fernandez, V., Mazarro, R., Gracia, I., de Lucas, A., Rodrigez, J.F., Production of
biodegradable porous scaffolds impregnated with indomethacin in supercritical CO2, Jurnal of
supercritical Fluids 63 (2012) 155-160.
Chrasti J.l, Solubility of Solids and Liquids in Supercritical Gases, Journal of Physical Chemistry
86 (1982) 3016-3021.
Chung C., M. Lee, E.K. Choe, Characterization of cotton fabric scouring by FT-IR ATR
spectroscopy, Carbohydrate Polymers 58 (2004) 417-420.
Comin L.M., F. Temelli, M.D.A. Saldana, Impregnation of flax oil in pregelatinized corn starch
using supercritical CO2, Journal of supercritical fluids 61 (2012) 221-228.
Ciolacu D., F. Ciolacu, V.I. Popa, Amorphous cellulose-structure and characterization, Cellulose
Chemistry and Technology 45 (2011) 13-21.
Delgado B., P.S. Fernandez, A. Palop, P.M. Periago, Effect of thymol and cymene on Bacillus
cereus vegetative cells evaluated through the use of frequency distributions, Food
Microbiology 21 (2004) 327–334.
Del Valle J.M., J.M. Aguilera, An improved equation for predicting the solubility of vegetable oils
in supercritical CO2, Industrial and Engineering Chemistry Researsch 27 (1988) 1551-1553.
Dias A.M.A, M.E.M. Braga, I.J. Seabra, P. Ferreira, M.H. Gil, H.C. de Sousa, Development of
natural-based wound dressings impregnated with bioactive compounds and using supercritical
carbon dioxide, International Journal of Pharmaceutics 408 (2011) 9-19.
Dias A.M.A., A. Rey-Rico, R.A. Oliveira, S. Marceneiro, C. Alvarez-Lorenzo, A. Concheiro,
R.N.C. Junior, M.E.M. Braga, H.C. de Sousa, Wound dressings loaded with an antiinflammatory jucá (Libidibia ferrea) extract using supercritical carbon dioxide technology,
The Journal of Supercritical Fluids 74 (2013) 34-45.
46
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
Duarte A.R., J.F. Mano, R.L. Reis, The role of organic solvent on the preparation of chitosan
scaffolds by supercritical assisted phase inversion, Journal of Supercritical Fluids 72 (2012)
326-332.
Hofman H.E., E.W. Reid, Cellulose acetate lacquers, Industrial and Engineering chemistry 21
(1929) 955-965.
Jenkins P.J., A.M. Donald, Gelatinisation of starch: a combined SAXS/WAXS/DSC and SANS
study, Carbohydrate Research 308 (1998) 133-147.
Katayama S., L. Zhao, S. Yonezawa, Y. Iwai, Modification of the surface of cotton with
supercritical carbon dioxide and water to support nanoparticles, The Journal of Supercritical
Fluids 61 (2012) 199-205.
Kikic, I., Vecchione, F., Supercritical impregnation of polymers, Current Opinion in Solid State
and Materials Science 7 (2003) 399–405.
Klaric, M.S., Kosalec, I., Mastelic, J., Pieckova, E., Pepeljnak, S., Antifungal activity of thyme
(Thymus vulgaris L.) essential oil and thymol against moulds from damp dwellings, Letters in
Applied Microbiology 44 (2007) 36-42.
Marr R., T. Gamse, Use of supercritical fluids for different process including new development-a
review, Chemical Engineering and Processing 39 (2000) 19-28.
Meier M.M., L.A. Kanis, V. Soldi, Characterization and drug-permration profiles of microporous
and dense cellulose acetate membranes: influence of plasticizer and pore foming agent,
International Journal of Pharmaceutics 278 (2004) 99-110.
Sparks, D.L., Hernandez, R., Estevez, L.A., Evaluation of density-based models for the solubility
of solids in supercritical carbon dioxide and formulation of a new model, Chemical
Engineering Science 63 (2008) 4292-4301.
Xu J., F. Zhou, B.P. Ji, R.S. Pei, N. Xu, The antibacterial mechanism of carvacrol and thymol
against Escherichia coli, Letters in Applied Microbiology 47 (2008) 174-179.
Zhang, L., Gangwani, K.K., Lemert, R.M., Sorption and swelling of block copolymers in the
presence of supercritical fluid carbon dioxide. J. Supercrit. Fluids 11 (1997) 115–119.
Wattanasatcha A., S. Rengpipat, S. Wanichwecharungruang, Thymol nanospheres as an effective
anti-bacterial agent, International Journal of Pharmaceutics, 434 (2012) 360-365.
3. Polazne hipoteze
Prikaz polaznih ideja koje istraživanjem treba dokazati:
 Postoje uslovi (temperatura, pritisak) na kojima je rastvorljivost timola u natkritičnom
ugljenik(IV)-oksidu najveća i na kojima je moguće uspešno realizovati impregnaciju
čvrstih nosača.
 Impregnacijom timola na pamučnu gazu korišćenjem natkritičnog ugljenik(IV)-oksida
moguće je proizvesti sredstvo za tretman rana sa zadovoljavajućim antibakterijskim
dejstvom i dinamikom otpuštanja aktivne supstance.
 Moguće je kuplovati procese ekstrakcije (iz timijana) i impregnacije pod visokim
pritiskom – bez međustepenog sniženja pritiska u cilju impregnacije pamučne gaze
timolom.
 Primenom procesa pod visokim pritiskom moguće je dobiti polisaharidne aero i ksero
gelove impregnisane prirodnim antibakterijskim agensom (timolom) za primenu u
prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
 Primenom procesa pod visokim pritiskom moguće je impregnisati acetat celuloze
prirodnim antibakterijskim agensom (timolom), a da pri tome polimer ostane u stanju
pogodnom za dalje procese (na primer inkluziju u pelene za odrasle).
Detaljan pregled literature potvrđuje da su prikazane polazne hipoteze i planirano istraživanje
u trendu sa globalnim aktivnostima u nauci - primenom prirodnih antibakterijskih agenasa u
prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
47
4. Naučne metode istraživanja
Procesi pod visokim pritiscima (određivanje rastvorljivosti timola, impregnacija i
ekstrakcija kuplovana sa impregnacijom) će biti realizovani statičkom i dinamičkom metodom na
sledećoj opremi: ćelija za rad pod visokim pritiscima sa prozorima i kamerom, laboratorijsko
postrojenje za natkritičnu ekstrakcju i laboratorijsko postrojenje za natkritičnu ekstrakciju i
adsorpciju.
Prisustvo timola na površini pamučnih vlakana biće detektovano FTIR metodom.
Karakterizacija čvrstih nosača će biti izvršena SEM i BET metodama. Hemijski sastav natkritičnog
ekstrakta timijana biće određen GC/MS metodom. Za proveru antibakterijskog dejstva čvrstih
nosača koristiće sa standardne mikrobiološke metode za ispitivanje mikrobiološke aktivnosti
tekstila, kao i metode u bujonu, agaru i metoda bunarčića. Kinetika otpuštanja timola iz čvrstih
nosača biće praćena in vitro, u vodi i etanolu, na sobnoj temperaturi, pomoću UV-VIS
spektofotometra merenjem apsorbance na 274 nm što odgovara maksimalnoj talasnoj dužini
apsorbancije timola i korišćenjem prethodno utvrđene kalibracione krive.
5. Očekivani naučni doprinos
Očekuje se da će rezultati istraživanja u okviru ove doktorske disertacije omogućiti:
 Dobijanje informacija o vrednostima rastvorljivosti timola u natkritičnom ugljenik(IV)oksidu na različitim uslovima temperature i pritiska.
 Razvijanje i verifikaciju nove metode dobijanja sredstva sa antibakterijskim dejstvom za
tretman rana.
 Razvijanje novog kuplovanog procesa ekstrakcije i adsorpcije pod visokim pritiscima za
impregnaciju pamučnih vlakana.
 Razvijanje i verifikaciju procesa impregnacije polisaharidnih aero i ksero gelova
timolom.
 Razvijanje i verifikaciju procesa impregnacije acetat celuloze timolom. Naime, poznato je
da na uslovima od interesa, acetat celuloze ne menja svojstva u prisustvu natkritičnog
ugljenik(IV)-oksida. Međutim, prisustvo timola dovodi do uspostavljanja vodoničnih
veza između molekula timola i acetata celuloze, menjajući pri tome fizička svojstva
polimera. Poseban doprinos će predstavljati određivanje količine impregnisanog timola
koji dovodi do bubrenja, odnosno promena fizičkih svojstava polimera usled formiranja
vodoničnih veza između molekula timola i acetata celuloze.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Uslov za proučavanje procesa impregnacije čvrstih nosača timolom primenom
natkritičnog ugljenik(IV)-oksida je poznavanje rastvorljivosti timola u pomenutom fluidu u
širokom opsegu temperatura i pritisaka, odnosno u opsegu gustina natkritičnog fluida od interesa.
U skladu sa tim, prvi deo istraživanja biće posvećen određivanju rastvorljivosti primenom pre
svega statičke, ali i dinamičke metode.
Zatim slede istraživanja u oblasti impregnacije pamučne gaze timolom i kuplovanih
procesa natkritična ekstrakcija-impregnacija uz optimizaciju procesnih parametara i ispitivanje
svojstava dobijenog proizvoda.
Nakon toga slede istraživanja u oblasti sinteze i karakterizacije polisaharidnih aero i
kserogelova i njihove impregnacije uz optimizaciju procesnih parametara i ispitivanje svojstava
dobijenog proizvoda.
Poslednji deo istraživanja bi se odnosio na impregnaciju acetat celuloze timolom i
ispitivanje ponašanja ovog polimera izloženog natkritičnom ugljenik(IV)-oksidu u prisustvu
timola.
Predviđa se da će u doktorskoj disertaciji biti obrađena sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski
deo, Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak i Literatura. U uvodnom delu će biti dat
48
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
osvrt na trenutno alarmantno stanje u svetu i pojavu panrezistentnih bakterija koje su otporne na
sve postojeće antibiotike i ukazaće se na važnost prirodnih antibakterijskih agenasa koji ne
doprinose daljoj rezistenciji bakterija. Biće predstavljeni aktuelni trendovi u farmaceutskoj i
prehrambenoj industriji, a koji su u vezi sa temom disertacije. Takođe će biti predstavljene
prednosti procesa impregnacije primenom natkritičnih fluida u odnosu na konvencionalne metode
impregnacije. U teorijskom delu će detaljno biti opisani procesi natkritične ekstrakcije i
impregnacije, kao i odgovarajuće metode. Takođe će biti opisane metode određivanja
rastvorljivosti supstanci u natkritičnom fluidu i biti prikazani matematički modeli za korelisanje
istih. Biće dat prikaz polimernih materijala za primenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji,
sa posebnim osvrtom na skrobove, hitozan i acetat celuloze. U eksperimentalnom delu će biti dat
detaljan opis opreme i metoda koje su korišćene u istraživanjima. Rezultati i diskusija će biti
podeljeni na četiri dela koji će prikazati i diskutovati rezultate vezane za: određivanje i korelisanje
rastvorljivosti timola u natkritičnom ugljenik(IV)-oksidu; impregnaciju timola i ekstrakta timijana
na pamučnu gazu i karakterizaciju proizvoda; sintezu, karakterizaciju i impregnaciju
polisaharidnih aero i ksero gelova i testiranje dobijenih proizvoda; i impregnaciju acetat celuloze
timolom i karakterizaciju dobijenog proizvoda. U zaključku će se sumirati dobijeni rezultati, uz
osvrt na njihovu inovativnost, važnost, potencijalnu praktičnu primenu, kao i plan daljeg rada.
Literatura će sadržati radove citirane u disertaciji, kao i radove proistekle iz same disertacije.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu iznetih podataka Komisija smatra da je tema predložene doktorske disertacije
kandidata Stoje Milovanović dipl. inž., „IMPREGNACIJA TIMOLA NA ČVRSTE NOSAČE
NATKRITIČNIM UGLJENIK(IV)-OKSIDOM“, naučno zasnovana i predlaže Nastavno-naučnom
veću da je prihvati. Za mentora se predlaže Dr Irena Žižović, vanredni profesor Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije
pripadaju naučnoj oblasti Tehnološko inženjerstvo i užoj naučnoj oblasti Hemijsko inženjerstvo za
koje je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
U Beogradu, 20.02.2014.
ČLANOVI KOMISIJE:
Dr. Irena Žižović, van. prof.
Univerziteta u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Dr. Melina Kalagasidis Krušić, van. prof. Univerziteta u
Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Dr. Maja Radetić, van. prof. Univerziteta u Beogradu,
Tehnološko-metalurški fakultet
Dr. Slobodan Petrović, red. prof. Univerziteta u
Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Dr. Vanja Tadić , naučni savetnik, Institut za
proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
49
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno – naučnog veća Tehnološko – metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
održanoj 30.1.2014. imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme
doktorske disertacije Ismaila Abdalrhmana Ajaja, pod naslovom:
"SINTEZA, STRUKTURA I SVOJSTVA 2(6)-HIDROKSI-6(2)-OKSO-N(1),4DISUPSTITUISANIH-1,2(1,6)-DIHIDROPIRIDINA-3-KARBONITRILA I NJIHOVIH
AZO DERIVATA".
Na osnovu pregleda dokumentacije koju je dostavio kandidat, Komisija podnosi Nastavnonaučnom veću sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Ismail Abdalrhman Ajaj je rođen 10.07.1979. godine u Zliten-u, Libija, gde je završio osnovno
obrazovanje. Osnovne studije na Fakultetu za nauku, Univerzitet 7. Oktobar, upisao je 1996/1997 i
uspešno završio sa prosečnom ocenom 67.52%. Diplomski rad pod nazivom „Study of the effect
of time polymerization on Low Density Polyethylene properties“ odbranio je 1999/2000 godine na
Katedri za Hemiju. Magistarske studije je upisao na Fakultetu za Umetnost i nauku, Almergheb
Univerzitet, Zliten, Libija, školske 2001/2002 godine. Položio je sve ispite sa prosečnom ocenom
82,77%. Magistarsku tezu pod naslovom "Synthesis and Spectral Characterization of Nickel,
Copper, Cobalt and Mercury Complexes of Substituted Thiourea 1,3-Bis-(Pyridine-2-yl)-2Thiourea" odbranio je 2005 godine. Školske 2010/11. započeo je izradu doktorske disertacije na
Tehnološko–metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, naučna oblast Hemija i hemijska
tehnologija.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Ismail Ajaj je koautor 3 rada objavljena u časopisima međunarodnog značaja (M22 – 2
rada, M23 – 1 rad). Iz oblasti istraživanja kojoj pripada predložena tema doktorske disertacije,
kandidat je koautor 2 rada M22 kategorije.
Spisak objavljenih radova i saopštenja
Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja - M20

Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22)
1. Ismail Ajaj, Dušan Mijin, Veselin Maslak, Danijela Brković, Miloš Milčić, Nina Todorović
Fathi H. Assaleh, Aleksandar D. Marinković, “A simple and convenient synthesis of tautomeric (6
or 2)-hydroxy-4-methyl-(2 or 6)-oxo-1-(substituted phenyl)-(1,2 or 1,6)-dihydropyridine-3carbonitriles” Monatsh. Chem. 144 (2013) 665-675. ISSN 0026-9247; DOI:10.1007/s00706-0120911-5.
50
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
2. Ismail Ajaj, Jasmina Markovski, Jelena Marković, Maja Jovanović, Miloš Milčić, Fathi
Assaleh, Aleksandar Marinković, ''Solvent and structural effects in tautomeric 3-cyano-4(substituted phenyl)-6-phenyl-2(1H)-pyridones: experimental and quantum chemical study'',
Struct. Chem., Accepted manuscript, (2014); DOI: 10.1007/s11224-014-0401-y; ISSN: 1040-0400
(print version); ISSN: 1572-9001 (electronic version)

Rad u međunarodnom časopisu – M23
3. Milica P. Rančić, Nemanja P. Trišović, Miloš K. Milčić, Ismail A. Ajaj, Aleksandar D.
Marinković, " Experimental and theoretical study of substituent effect on 13C NMR chemical shifts
of 5-arylidene-2,4-thiazolidinediones", J. Mol. Struct., 1049 (2013) 59-68. ISSN 0022-2860; DOI:
10.1016/j.molstruc.2013.06.027
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i ostvarenih rezultata tokom izrade doktorske disertacije,
Ismail Ajaj je pokazao izuzetnu sklonost i sposobnost za bavljenje naučno–istraživačkim radom.
To se ogleda, kako u samostalnom osmišljavanju i realizaciji istraživanja vezanih za temu
doktorske disertacije, tako i kroz rad na ostalim istraživanjima koja se izvode u okviru tekućih
ispitivanja. Do sada je objavio 3 rada u međunarodnim časopisima. Iz oblasti istraživanja kojoj
pripada predložena tema doktorske disertacije, kandidat je koautor dva međunarodna rada
kategorije M22. Shodno navedenom, Komisija smatra da kandidat ispunjava uslove za rad na
predloženoj temi doktorske disertacije.
2. Predmet i cilj istraživanja
Predmet istraživanja doktorske disertacije će se odnositi na sintezu, karakterisanje i
ispitivanje
svojstava
derivata
2(6)-hidroksi-6(2)-okso-N(1),4-disupstituisanih-1,2(1,6)dihidropiridina-3-karbonitrila i njihovih azo derivata koji se mogu sintetisati različitim klasičnim
metodama, kao i primenom mikrotalasnog zračenja. Literaturni navodi pokazuju da su do sada
proučavane mogućnosti postojanja ovih jedinjenja u različitim tautomernim oblicima, kao i
mogućnosti građenja dimera i njihova specifična svojstva koja zavise od: strukture, prisutnih
supstitenata, tautomernih oblika, uticaja rastvarača itd. Do sada su najčešće proučavana jedinjenja
koja sadrže osnovnu piridonsku strukturu u kojima je prisutna prototropna tautomerija tipa NHOH, koja je izučavana primenom različitih metoda: UV, NMR, FTIR spektroskopskih metoda kao
i različitih kvantno-hemijskih metoda. Prednosti UV-Vis apsorpcione spektroskopije se sastoji u
tome da tautomerni oblici imaju različita spektralne karakteristike i tautomerna ravnoteža zavisi od
sledećih parametara: uticaja rastvarača, efekata supstituenata, kiselosti, temperature itd., koji se
mogu analizirati sa aspekta eksperimentalnih i teoretski izračunatih rezultata. Snimanjem
apsorpcionih spektara i primenom metoda linearnih korelacija sovatohromnih energija procenjuje
se doprinos efekata specifičnih i nespecifičnih interakcija između rastvorenih molekula i rastvarača
na apsorpcione maksimume primenom Kamlet-Taftovog i Catalán-ovog modela. Interpretacija
eksperimentalnih rezultata pomoću kvantno-hemijskih metoda, ab initio MP2 i DFT metoda,
značajno pomaže pri analizi uticaja supstituenata na konjugaciju u molekulima i na taj način utiče
na karakter intramolekulskog prenosa naelektrisanja (ICT). Takođe, primena metoda linearnih
korelacija slobodnih energija, linear free energy relationships - LFERs, na eksperimentalne i
izračunate vrednosti 13C NMR hemijska pomeranja i NBO atomska naelektrisanja daje uvid o
uticaj strukture na prenošenje elektronskih efekata supstituenata. Procena energije elektronskih
prelaza, primenom TD-DFT metode, sistematski uključuje sve moguće interakcije između
rastvarača i ratvorka. Prenos efekata supstituenata, solvatohromizam i elektronska distribucija u
osnovnom i prelaznom stanju je analizirana na osnovu elektronske distribucije primenom DFT
metode i na osnovu Bader-ove analize. Zbog toga su teorijski proračuni neophodni da bi se
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
51
utvrdilo na koji način strukturne modifikacije dovode do promena merenih fizičko-hemijskih
svojstava. U literaturi se najčešće primenjuju ab initio DFT i MP2 metode.





Ciljevi istraživanja u predloženoj doktorskoj disertaciji su:
Sinteza i karakterisanje novih 2(6)-hidroksi-6(2)-okso-N(1),4-disupstituisanih-1,2(1,6)dihidropiridina-3-karbonitrila (piridona) i njihovih azo derivata;
Proučavanje uticaja rastvarača i supstituenata na stanje ravnoteže tautomernih oblika na
solvatohromizam, reaktivnost i NMR hemijske pomake ispitivanih jedinjenja;
Proučavanje uticaja supstituenata u serijama 2(6)-hidroksi-6(2)-okso-N(1)-(supstituisani
fenil)-1,2(1,6)-dihidropiridina-3-karbonitrila i 3-cijano-6-fenil-4-(supstituisani fenil)2(1H)-piridona primenom linearnih korelacija solvatohromnih energija korišćenjem
Kamlet-Taftove solvatohromne jednačine i modelom koji je predložio Catalán;
Na osnovu rezultata korelacione analize, primenom metoda linearnih korelacija slobodnih
energija LFER, došlo bi se do novih saznanja o načinima prenošenja polarnih
(induktivni/efekat polja) i rezonancionog efekta supstituenata i njihovom uticaju na stanje
ravnoteže tautomernih oblika. Posebna pažnja biće posvećena razdvajanju polarnih i
rezonancionih efekata meta- i para-supstituenata i njihova kvantifikacija koristeći
principe korelacije strukture i svojstava ispitivanih jedinjenja (QSPR);
Optimizacija geometrije ispitivanih jedinjenja, kao i proučavanje prenošenja elektronskih
efekata primenom kvantno-hemijskih proračuna, i to ab initio metoda (DFT, MP2).
Teorijski proračuni su neophodni kako bi se utvrdilo na koji način strukturne modifikacije
dovode do promena u konformaciji i utiču na fizičko-hemijska svojstva ispitivanih
jedinjenja.
Literatura
1. C. Altomare, S. Cellamare, L. Summo, P. Fossa, L. Mosti, A. Carotti, Ionization behaviour and
tautomerism-dependent lipophilicity of pyridine-2(1H)-one cardiotonic agents, Bioorg. Med.
Chem., 8 (2000) 909-916.
2. F Brody, P.R. Ruby (1960) title In: Klinsberg E (ed), Pyridine and its Derivatives, Part I,
Interscience, New York, p. 362
3. M.A. Ciufolini, B.K. Chan, Methodology for the synthesis of pyridines and pyridones:
Development and applications, Heterocycles, 74 (2007)101-124.
4. N. Pemberton, V. Aberg, H. Almstedt, A. Westermark, F. Almqvist, Microwave-assisted
synthesis of highly substituted aminomethylated 2-pyridones. J. Org. Chem., 69 (2004) 78307835.
5. N. Pemberton, E. Chorell, F. Almqvist, Microwave-Assisted Synthesis and Functionalization of
2-Pyridones, 2-Quinolones and Other Ring-Fused 2-Pyridones, Top. Heterocycl. Chem., 1 (2006)
1-30.
6. N. Pemberton, L. Jakobsson, F. Almqvist, Synthesis of multi ring-fused 2-pyridones via an acylketene imine cyclocondensation. Org. lett., 8 (2006) 935-938.
7. D. Mijin, A. Marinkovic, Synthesis of n‐substituted 4,6‐dimethyl
‐3‐cyano‐2‐pyridones under microwave irradiation, Synth. Commun., 36 (2006) 193-198.
8. D.Z. Mijin, M. Baghbanzadeh, C. Reidlinger, C.O. Kappe, he microwave-assisted synthesis of
5-arylazo-4,6-disubstituted-3-cyano-2-pyridone dyes. Dyes Pigment., 85 (2010) 73-78.
9. Kamosaki T, Kimura K, Ogiyama M, Silver halide color photographic photosensitive material
and method for forming image. EP Patent 1,037,101, Sep 20, 2000; (2000) Chem Abstr
133:259281
10. D.Ž. Mijin, G.S.Uscumlić, N.U. Perišić-Janjić, N.V.Valentić,. Substituent and solvent effects
on the UV/vis absorption spectra of 5-(3-and 4-substituted arylazo)-4,6-dimethyl-3-eyano-2pyridones. Chem. Phys. Lett., 418(1-3) (2006) 223-229.
52
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
11. Szyc Ł, Guo J, Yang M, Dreyer J, Tolstoy PM, Nibbering ETJ, Czarnik-Matusewicz B,
Elsaesser T, Limbach H-H, The hydrogen-bonded 2-pyridone dimer model system. 1. Combined
NMR and FT-IR spectroscopy study. J. Phys. Chem. A., 114 (2010) 7749-7760.
12. N. Tsuchida, S. Yamabe, Reaction paths of tautomerization between hydroxypyridines and
pyridones. J. Phys. Chem. A., 109 (2005) 1974-1980.
13. L. Antonov, S. Stoyanov, Analysis of the Overlapping Bands in UV-Vis Absorption
Spectroscopy, Appl. Spectrosc., 47 (1993) 1030-1035.
14. X-C Chen, T. Tao, Y-G Wang, Y-X Peng, W. Huang, Q. H-F Qian, Azo-hydrazone
tautomerism observed from UV-vis spectra by pH control and metal-ion complexation for two
heterocyclic disperse yellow dyes, Dalton Trans., 41 (2012) 11107-11115.
15. L. Forlani, G. Cristoni, C. Boga, P.E. Todesco, E. Del Vecchio, S. Selva, M. Monari,
Reinvestigation of the tautomerism of some substituted 2-hydroxypyridines, Arkivoc, 11 (2002)
198-215.
16. A.D. Marinković, N.V. Valentić, D.Ž. Mijin, G.G. Uscumlić, B.Ž. Jovanović, 13C and 1H
NMR substituent-induced chemical shifts in N(1)-(4-substituted phenyl)-3-cyano-4,6-dimethyl-2pyridones, J. Serb. Chem. Soc. 73 (2008)513-524.
17. D.G. De Kowalewski, R.H. Contreras, E. Diez, A. Esteban, "NMR J(C,C) scalar coupling
analysis of the effects of substituents onthe keto-enol tautomeric equilibrium in 2-OH-n-Xpyridines. An experimental and DFT study. Mol. Phys., 102 (23-24) (2004) 2607-2615.
18. M.B. Messaouda, M. Abderrabba, A. Mahjoub, G. Chambaud, M. Hochlaf, Theoretical study
of the spectroscopy of methyl substituted 2-Pyridones, tautomers and ions, Comput. Theor. Chem.
990 (2012) 94-99.
19. A.Z. Michelson, A. Petronico, J.K. Lee, 2-Pyridone and Derivatives: Gas Phase Acidity,
Proton Affinity, Tautomer Preference and Leaving Group Ability, J. Org. Chem., 77 (2012)
1623−1631.
3. Polazne hipoteze
Transfer protona koji se dešava tokom odvijanja fizioloških procesa bitan je korak u
mnogim hemijskim reakcijama (transformacijama), utiče na fizičko-hemijska svojstva jedinjenja,
može biti korak koji određuje ukupnu brzinu reakcije u mnogim hemijskim i enzimskim
procesima. Svojstva i fiziološka aktivnost jedinjenja koja imaju amidnu grupu su bitno određena
strukturnim i elektronskim parametrima jedinjenja. Postoji veliki interes za upotrebu teorijskih
metoda za izračunavanje geometrije, fizičko-hemijskih veličina kao što su dipolni moment,
polarizabilnost, vodonično vezivanje, raspodela elektronske gustine itd. Molekulsko modelovanje i
kvantno-hemijska izračunavanja odgovarajućih molekulskih deskriptora (topološki, elektronski,
geometrijski, fizičko-hemijski) se koristi sa velikom pouzdanošću za predviđanje fizičkohemijskih i bioloških svojstava tj. određivanje kvantitativne veze strukture i svojstava jedinjenja.
Pregledom aktuelne literature ustanovljeno je da postoji obiman materijal koji se odnosi na
ispitivanje 2(1H)-piridona, izračunavanja optimalne geometrije kao i stanja tautomerne ravnoteže
primenom eksperimentalih i kvantno-hemijskih metoda. Pri tome, utvrđeno je da strukturne
modifikacije na bilo kom položaju osnovne piridonske strukture dovode do značajnih promena u
geometriji, fizičko-hemijskim svojstvima, kao i aktivnosti i reaktivnosti ispitivanih jedinjenja što
čini opravdanim poređenje strukturno sličnih serija jedinjenja, novih i poznatih, čime se izvode
određeni zaključci bitni za razumevanje fizičko-hemijskih svojstava i biološke aktivnosti
ispitivanih jedinjenja.
Očekuje se da će sinteza jedinjenja koja imaju različite meta- i para-supstituente različitih
elektronskih svojstava omogućiti ispitivanje elektronske strukture ispitivanih jedinjenja kao i
stanje tautomerne ravnoteže. Sa druge strane, sposobnost molekula da gradi intra- i
intermolekulske vodonične veze trebalo bi da utiče na merene fizičko-hemijske veličine.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
53
Ispitivanje stanja tautomerne ravnoteže jedinjenja koja sadrže piridonske strukturne
elemente, kao i odgovarajućih azo derivata dobijenih iz piridona, tipa tautomerne ravnoteže
(očekuje se CH-NH, NH-OH, OH-OH tri različite klase prototropne tautomerije u okviru
piridonskih struktura i azo-hidrazon tautomerije azo boja), kao i kvatifikacija tj. određivanjem
udela tautomernih oblika u različitim rastvaračima definisanjem konstante ravnoteže, je bitan
uslov za tumačenje fizičko-hemijskih svojstava ispitivanih jedinjenja i razumevanje elektronske
strukture sintetisanih jedinjenja. Jedinjenja koja će se sintetisati trebalo bi da imaju veoma izražen
ICT karakter i budu osetljivi na promenu polarnosti medijuma u kome se nalaze. U okviru
predložene teme biće proučavan uticaj solvatacije na apsorpcione i emisione spektre ovih
jedinjenja i očekuje se veliko pomeranje apsorpcionih i emisionih maksimuma sa povećanjem
polarnosti rastvarača, kao i usled doprinosa vodoničnih interakcija.
Primena različitih modela linearnih korelacija slobodnih energija na 13C NMR hemijska
pomeranja (korišćenjem Hammet-ovog, Reynolds-ovog i Yukawa-Tsuno modela) omogućava
proučavanje načina prenošenja elektronskih efekata supstituenata. Kvantno-hemijska
izračunavanja 13C NMR hemijskih pomeranja i NBO atomskih naelektrisanja daju jasniju sliku o
načinu prenošenja elektronskih efekata supstituenata.
Izračunavanje ravnotežnih udela tautomera, naelektrisanja i odgovarajućih UV i NMR
spektara će se bazirati na Boltzman-ovoj analizi. Geometrije svih konformera će se optimizovati,
biće izračunata energija kao i parcijalna naelektrisanja na posmatranim atomima. Za svaki
tautomer će se odrediti njegov udeo u ravnoteži na osnovu formule za Boltzmann-ovu raspodelu.
Ovi udeli će se potom upotrebiti za izračunavanje doprinosa naelektrisanja pojedinih konformera
ukupnom naelektrisanju na odgovarajućem centru a njihovim sabiranjem preko svih doprinosa.
Na osnovu analize svojstava derivata piridona i azo proizvoda baziranih na njima biće
diskutovana njihova potencijalna primena.
4. Naučne metode istraživanja
U okviru doktorske disertacije će se izvršiti sinteza nekoliko serija jedinjenja prema
metodama opisanim u literaturi ili prema modifikovanim postupcima bilo da se reakcije izvode
klasičnim metodama ili pod dejstvom mikrotalasnog izvora energije. Njihova struktura biće
potvrđena FTIR, 1H i 13C NMR spektroskopijom, kao i HPLC-MS metodom, a čistoća
elementarnom analizom.
Određivanje UV-Vis apsorpcionih maksimuma u različitim rastvaračima (spektroskopske
čistoće) biće izvršeno korišćenjem spektrofotometra Shimadzu 1700 pri različitim koncentracijama
i temperaturama. Za proučavanje solvatohromnih svojstava sintetisanih jedinjenja koristiće se
eksperimentalna i teoretska metodologija. Uticaj rastvarača i supstituenata na pomeranje UV-Vis
apsorpcionih maksimuma će se proučavati primenom Kamlet-Taftove solvatohromne jednačine i
modelom koji je predložio Catalán, a uticaj supstituenata primenom Hametove jednačine.
Određivanje udela tautomera izvršiće se primenom metoda dekonvolucije koji će se bazirati na
određivanju broja i položaja apsorpcionih maksimuma tautomera primenom drugog i četvrtog
izvoda UV-Vis spektara. Intramolekulski prenos naelektrisanja (ICT) će se ispitati primenom
LSER metoda i kvatno-hemijskim metodama izračunavanjem energija prelaza, energija HOMOLUMO orbitala, kao i na osnovu Bader-ove Atoms in Molecules analize.
Geometrije proučavanih molekula i NBO atomska naelektrisanja, izračunavaće se
primenom DFT i MP2 metode, sa B3LYP/6-311++G(d,p) bazis setom. 13C NMR hemijska
pomeranja će biti izračunata GIAO/WP04/aug-cc-pVDZ metodom i daće dodatni uvid u uticaj
strukture na prenošenje elektronskih efekata supstituenata. Elektronska struktura ispitivanih
jedinjenja će se proučavati primenom principa korelacije slobodnih energija - linear free energy
relationships (LFERs) na 13C NMR vrednosti hemijskih pomeranja i NBO atomska naelektrisanja
molekula. Korelaciona analiza će se primeniti na hemijska pomeranja usled prisustva supstituenta
(SCS) primenom konstanti supstituenata, σ, u monoparametarskom SSP modelu, parametara polja
54
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
(σF) i rezonancionih parametara (σR) u dvoparametarskom DSP, kao i Yukawa–Tsuno modelu.
Rezultati Baderove analize daće jasnu sliku o ICT karakteru ispitivanih jedinjenja u zavisnosti od
prisutnih supstituenata i rastvarača.
5. Očekivani naučni doprinos
Očekuje se da će rezultati istraživanja u okviru ove doktorske disertacije:
 doprineti proširenju fundamentalnih znanja iz oblasti sinteze i ispitivanja svojstava
jedinjenja koji se baziraju na piridonskoj strukturi i odgovarajućih azo derivata baziranih
na njima,
 dati nove N(1)-(supstituisane fenil)- 2(6)-hidroksi-6(2)-okso-1,2(1,6)-dihidropiridina-3karbonitrile,
 dati analizu prenosa elektronskih efekata supstituenata u okviru serije 3-cijano-6-fenil-4(supstituisani fenil)-2(1H)-piridona,
 omogućiti uvid u stanje ravnoteže tautomernih oblika ispitivanih jedinjenja i dati detaljnu
analizu njihovih svojstava i reaktivnosti u reakciji diazotovanja,
 dati nove serije 5-[N-(supstituisanih fenil)azo]-2(6)-hidroksi-6(2)-okso-N(1)-fenil1,2(1,6)-dihidropiridina-3-karbonitrila,
 doprineti saznanjima o odnosu strukture i svojstava ispitivanih jedinjenja, primenom
principa lineranih korelacijom slobodnih energija tj. LFER i LSER metoda.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Predmet istraživanja u okviru doktorske disertacije će se odnositi na sintezu,
karakterisanje i ispitivanje svojstava derivata 2(6)-hidroksi-6(2)-okso-N(1),4-disupstituisanih1,2(1,6)-dihidropiridina-3-karbonitrila, kao i ispitivanje poznatih 3-cijano-4-(supstituisani fenil)-6fenil-2(1H)-piridona. Planirana je sinteza serije novih N(1)-(supstituisani fenil)-1,2(1,6)dihidropiridina-3-karbonitrila, koja će imati različite meta- i para-supstituente na fenilnom jezgru.
Reakcijom diazotovanja, korišćenjem različitih meta- i para-supstituisanih anilina, dobiće se serija
novih 5-[(supstituisanih fenil)azo]-2(6)-hidroksi-6(2)-okso-N(1)fenil-1,2(1,6)-dihidropiridina-3karbonitrila. Struktura ispitivanih jedinjenja biće utvrđena FTIR, 1D i 2D metodama 1H i 13C
NMR spektroskopije i primenom HPLC-MS metode, a čistoća primenom HPLC-MS metode i
elementarne analize. Uticaj solvatacije na apsorpcione spektre sintetisanih novih i serije poznatih
jedinjenja, 3-cijano-4-(supstituisani fenil)-6-fenil-2(1H)-piridona, će se tumačiti kvantitativno i
kvalitativno na osnovu rezulltata UV-Vis spektroskopije, a dobijeni rezultati biće analizirani
primenom Kamlet-Taftove i Katalanove solvatohromne jednačine. Izvršiće se optimizacija
geometrije ispitivanih jedinjenja, izračunavanje teorijskih NMR i UV spektara, kao i proučavanje
prenošenja elektronskih efekata primenom kvantno-hemijskih proračuna, i to ab initio metodama
(DFT, MP2). Baderova analiza elektronske raspodele na optimizovanim geometrijama daće jasnu
sliku raspodele elektronske gustine u osnovnom i pobuđenom stanju molekula. Teoretska i
eksperimentalna metodologija će se primenit pri određivanju stanja ravnoteže tj. udela tautomernih
oblika u ispitivanim rastvaračima.
Predviđa se da će u doktorskoj disertaciji biti prikazana sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski deo,
Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura.
U poglavlju Uvod biće istaknut značaj sinteze novih i ispitivanja poznatih derivata 2(1H)piridona i njihovih azo derivata, pri čemu će se dati pregled glavnih ciljeva disertacije i predmeta
istraživanja.
U okviru Teorijskog dela doktorske disertacije biće dat pregled, u literaturi prikazanih
relevantnih istraživanja, vezanih za:
 metode sinteze 2(6)-hidroksi-6(2)-okso-N(1),4-disupstituisanih-1,2(1,6)-dihidro- piridina3-karbonitrila i karakteristične rekacije;
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
55


metode sinteze derivata piridona i njihovih azo derivata pod dejstvom mikortalasa;
metode, eksperimentalne i teorijske, ispitivanja stanja ravnoteže tautomernih oblika i
uticaja strukture na konstantu ravnoteže;
 metode korelacione analize u organskoj hemiji;
 proučavanje uticaja solvatacije na apsorpcione i emisione spektre;
 prikaz LSER modela (linearna korelacija solvatohromnih energija).
Eksperimentalni deo će obuhvatiti sledeće:
 opis sinteza ispitivanih jedinjenja;
 metode strukturnog karakterisanja sintetisanih jedinjenja (FTIR, 1H i 13C NMR, HPLCMS i elementarna analiza);
 metode određivanja apsorpcionih spektara (UV-Vis spektroskopija);
 metode optimizacije geometrije molekula (DFT i MP2), izračunavanja teorijskih NMR i
UV spektara, analize elektronske raspodele primenom Baderove analize.
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i analizirani rezultati sinteze 2(6)hidroksi-6(2)-okso-N(1)-(supstituisani
fenil)-4-metil-1,2(1,6)-dihidropiridina-3-karbonitrila
različitim metodama i karakterizaciju uz diskusiju uticaja metode sinteze na svojstva i reaktivnost
dobijenih jedinjenja. Takođe će biti prikazani rezultati ispitivanja uticaja solvatacije i supstituenata
na apsorpcione spektre i NMR pomeranja proučavanih jedinjenja. Na kraju ovog poglavlja biće
prikazane njihove optimizovane strukture, teorijska izračunavanja elemenata geometrije, UV i
NMR spektara, i biće diskutovan uticaj strukture molekula na elektronska svojstva ispitivanih
jedinjenja.
U poglavlju Zaključak biće sumirani zaključci i dati komentari rezultata dobijenih u
disertaciji uz naglašavanje naučnog doprinosa, kao i moguće pravce daljih istraživanja.
Literatura će sadržati literaturne navode koji su citirani u disertaciji, kao i radove
proistekle tokom istraživanja u okviru izrade ove doktorske disertacije.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu iznetih podataka Komisija smatra da je tema predložene doktorske disertacije
Ismaila Ajaja pod naslovom „Sinteza, struktura i svojstva 2(6)-hidroksi-6(2)-okso-N(1),4disupstituisanih-1,2(1,6)-dihidropiridina-3-karbonitrila i njihovih azo derivata“, naučno zasnovana,
i predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da je prihvati. Istraživanja u
okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija i hemijska tehnologija, za koju
je matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Za mentora se predlaže dr
Aleksandar Marinković, docent Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Beograd, 21.02.2014. godine
ČLANOVI KOMISIJE
Dr Aleksandar Marinković, docent
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Gordana Ušćumlić, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Dušan Mijin, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Miloš Milčić, docent
Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
57
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
Предмет: Подобност теме и кандидата Мине Јовановић, дипл. инж. технологије за израду
докторске дисертације
Одлуком бр. 35/437 од 26.12.2013. године, именовани смо за чланове Комисије за оцену
подобности теме и кандидата Мине Јовановић, дипл. инж. технологије за израду докторске
дисертације и научне заснованости теме УКЛАЊАЊЕ ЈОНА МЕТАЛА ИЗ ВОДЕНИХ
РАСТВОРА КОРИШЋЕЊЕМ ЗЕОЛИТА: МЕХАНИЗАМ, КИНЕТИКА И ПРИМЕНА У
ФЛУИДИЗОВАНОМ СЛОЈУ.
На основу материјала приложеног уз Захтев кандидата, Комисија подноси следећи
РЕФЕРАТ
1. Подаци о кандидату
1.1. Биографски подаци
Мина Јовановић, дипл. инж. техологије, рођена је 18.11.1983. године у Београду где је
стекла основно и средње образовање. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у
Београду уписала је 2002. године. Основне студије је завршила 2008. године на Одсеку за
хемијско инжењерство са средњом оценом у току студија 8,25 и оценом 10 на дипломском
раду. Школске 2008/09. године уписала је докторске студије на истом факултету, студијски
програм Хемијско инжењерство и до сада је успешно положила све испите предвиђене
планом и програмом са средњом оценом 10.
Од 2009. године Мина Јовановић се бави експерименталним истраживањима у
области примене зеолита за уклањање јона тешких метала из водених раствора и то као
учесник више међународних и националних научно-истраживачких пројеката. У звање
истраживач-приправник изабрана је септембра 2009. године, а у звање истраживач-сарадник
изабрана је 31. маја 2011. године. Од маја 2009. године запослена је на Технолошкометалуршком факултету Универзитета у Београду, а од 1. октобра 2009. године у
Иновационом центру Технолошко-металуршког факултета.
Као студент докторских студија Мина Јовановић је била ангажована на извођењу
експерименталних вежби из предмета Општа хемија I и Општа хемија II у току школске
2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012. године на Катедри за општу и неорганску хемију ТМФ.
Мина Јовановић је савладала програм сталног усавршавања под називом
"Fundamental and Applications of Controlled Release and Drug Delevery" (Контролисано
ослобађање – основни принципи и примена у развоју терапијских система) одржаног 23.
маја 2013. године у трајању од 8 часова под руководством др Николаса Пепаса (Nicholas A.
Peppas), професора на Универзитету Тексас у Остину, САД, признатог од стране Сената
Универзитета у Београду.
Члан је Зеолитског друштва Србије од оснивања 2011. године.
58
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
Мина Јовановић је обучена за рад на рачунару уз познавање програмских пакета
“MatLab” и “COMSOL Multiphysics”. Говори енглески језик.
1.2. Стечено научноистраживачко искуство
Мина Јовановић је школске 2008/09. године уписала докторске студије на Технолошкометалуршком факултету Универзитета у Београду на студијском програму Хемијско
инжењерство. Успешно је положила све испите предвиђене планом и програмом са
средњом оценом 10 и оценом 10 на Завршном испиту са темом „Уклањање јона тешких
метала из водених раствора помоћу природног зеолита“. Тема Завршног испита је уско
везана за тему докторске дисертације и овај испит је обухватио преглед литературе из
наведене области, прелименарна експериментална истраживања, приказ и анализу
добијених резултата и предлог кандидата за даља истраживања.
Положени испити на докторским студијама
Предмет
Математичка обрада експерименталних података
Специјална поглавља преноса масе
Феномени преноса у биолошким системима
Вишефазни системи
Интензификација процеса
Хемијска кинетика
Виши курс термодинамике
Инжењерство ткива
Принципи биопроцесног инжењерства у пречишћавању
отпадних вода
Хемија чврстог стања
Неоргански адсорбенти – теоријски основи и примена
Завршни испит
Оцена
10
10
10
10
10
10
10
10
ЕСПБ
5
4
5
5
4
5
5
5
10
6
10
10
10
5
4
30
Мина Јовановић се од 2009. године бави експерименталним истраживањима у
области примене зеолита за уклањање јона тешких метала из водених раствора и то као
учесник више међународних и националних научно-истраживачких пројеката:
1.
2.
3.
4.
„Drinking water and wastewater treatment using zeolites – PUREWATER“, Еурека
Е!4208, ангажована од 2009. до 2011. године.
„Структурне модификације и реакције микропорозних и мезопорозних материјала“
пројекат бр. 142055 у оквиру основних истраживања Министарства за науку и
технолошки развој Републике Србије, ангажована од 2009. до 2011. године.
„Порозни материјали на бази оксида у заштити животне средине од генотоксичних
супстанци“, пројекат бр. 172018 у оквиру основних истраживања Министарства за
науку и технолошки развој Републике Србије, ангажована од 2011. до 2012. године.
„Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних
мултифункционалних материјала дефинисаних својстава", пројекат бр. ИИИ45019,
Министарства просвете и науке Републике Србије, (2011-2015), ангажована од
2012.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
59
Из досадашњег научно-истраживачког рада Мине Јовановић објављен је два рада у
врхунским међународним часописима (М21), један рад у истакнутом међународном
часопису (М22) и десет радова саопштених на међународним и националним научним
скуповима.
1.
2.
М21 - Радови у врхунским међународним часописима
1.
Jovanovic M, Rajic N, Obradovic B, “Novel kinetic model of the removal of
divalent heavy metal ions from aqueous solutions by natural clinoptilolite”, J Hazard
Mater, Vol. 233-234, 2012, pp. 57-64, ISSN 0304-3894, IF 2012 = 3.925
2.
Nikacevic N., Jovanovic M., Petkovska M.: Enhanced Ammonia Synthesis in
Multifunctional Reactor with in situ Adsorption, - Chem. Eng. Res. Des., Vol 89, No
4, 2011, pp. 398-404. ISSN 0263-8762, IF 2011 = 1.968
Радови у истакнутим међународним часописима
1.
3.
М33. Саопштење са међународног скупа штампано у целини
1.
2.
4.
Nikacevic N., Jovanovic M., Petkovska M.: Enhanced Ammonia Synthesis in
Multifunctional Reactor with in situ Adsorption, - CD of Extended Abstracts, 2nd
International Congress on Green Process Engineering, 2nd European Process
Intensification Conference, Venice, Italy, 2009., no. 450.
Jovanovic M., Rajic N., Grbavcic Z., Obradovic B.: Zeolite A in a Fluidized Bed
Reactor: Hydrodynamic and Cu(II) Sorption Studies, - Proceedings of the 5th
Serbian-Croatin-Slovenian Symposium on Zeolites, Zlatibor, Serbia, 2013., pp. 128131
М34. Саoпштење са међународног скупа штампано у изводу
1.
2.
3.
5.
Rajic N. Z., Stojakovic Dj. R., Jovanovic M., Zabukovec L. N., Mazaj M., Kaucic V.:
Removal of Nickel(II) Ions from Aqueous Solutions Using the Natural Clinoptilolite
and Preparation of Nano-NiO on the Exhausted Clinoptilolite, - Appl. Surf. Sci., Vol
257, No 5, 2010, pp. 1524-1532. ISSN 0169-4332, IF 2010 = 1.795
Jovanovic M., Rajic N. Obradovic B.: Cu(II) Sorption on Natural Clinoptilolite:
Experiments and Kinetics Modeling, - 5th International FEZA Conference, Valencia,
Spain, 2011., Book of Abstracts, pp. 621-622.
Rakic V., Rajic N., Jovanovic M., Dakovic A., Auroux A.: The Adsorption of
Salicylic Acid, Acetylsalicylic Acid and Atenolol from Aqueous Solutions onto
Natural Zeolites and Clays: Clinoptilolite, Bentonite and Kaolin, - 5th International
FEZA Conference, Valencia, Spain, 2011., Book of Abstracts, pp. 175-176.
Jovanovic M., Culibrk I., Rajic N., Obradovic B.: Removal of copper ions from
aqueous solutions by zeolite A in a fluidized bed reactor, - 2nd International
Workshop on Characterization, Properties and Applications of Nanostructured
Ceramics, Polymers and Composites, TMF, Belgrade, Serbia, 2011, Book of
Abstracts, P21, p. 45.
М63. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
1.
Jovanovic M., Rajic N., Obradovic B.: Kinetic Modelling of Copper Removal From
Aqueous Solutions Using Natural Zeolite, - Proceedings of the 4th SlovenianCroatian Symposium on Zeolites, Ljubljana 2011., pp. 81- 84.
60
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
6.
М64. Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
1.
2.
3.
4.
Nikacevic N., Jovanovic M., Pejanovic S., Petkovska M.: Enhanced Ammonia
Synthesis in Multifunctional Reactor with in situ Adsorption, Book of Abstracts,
Cistije Tehnologije i novi materijali – put u odrzivi razvoj (Cleaner Technologies and
New Materials – the Way to Sustainable Development), Belgrade, Serbia, November
27-28, 2008, p. 31.
Jovanovic M., Stojakovic D., Rajic N.: Removal of Ni(II) Ions from Aqueous
Solutions by Natural Zeolite, Knjiga apstrakata, Osma konferencija mladih
istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 21.-23.12.2009., p. 26.
Jovanović M., Vidović S., Rajić N., Obradović B.: Removal of copper from
aqueous solutions using a fluidized bed reactor, Tenth Young Researchers
Conference – Materials Science and Engineering, SASA, Belgrade 2011, Serbia,
Book of Abstracts, II/8, p. 31.
Jovanovic M., Maucec D., Kovac J., Obradovic B., Tusar N.N., Rajic N.: Removal
of Mn(II) from Aqueous Solution Using Zeolite A: Mechanism and Kinetics, Slonano
2012, Book of Abstracts, Ljubljana, Slovenija, 24 – 26. 10. 2012., p. 97
1.3. Оцена подобности кандидата за рад на предложеној теми
На основу биографских података и резултата досадашњих истраживања у области
истраживања примене зеолита за уклањање јона тешких метала из водених раствора, као и
броја и квалитета објављених радова, Комисија оцењује да је Мина Јовановић показала
изузетну склоност и способност за научно-истраживачки рад и да испуњава све услове за
рад на предложеној теми докторске дисертације.
2. Предмет и циљ истраживања
2.1. Предмет истраживања
Данас у целом свету постоји проблем незадовољавајуће доступности чисте воде. Сматра се
да ће тај проблем постајати све већи у наредним деценијама, чак и у областима које се
тренутно сматрају богатим водом, пошто се традиционални извори свеже воде (језера, реке,
подземне воде) или превише користе и/или погрешно користе. Испуштање индустријских
отпадних вода у природне реципијенте доводи до присутности врло великих концентрација
бројних метала, токсичних за биљке, животиње и људе. Метали се преносе воденим
токовима директно до подземних вода, при чему један део остаје складиштен у седименту
што такође представља потенцијалну опасност због могућности поновног десорбовања
метала. Физичким, хемијским и биолошким процесима у води метали се трансформишу у
различите облике који испољавају екотоксично дејство.
Загађење воде тешким металима је проблем широких размера који све више привлачи
пажњу научне јавности ради осмишљавања нових метода за њихово уклањање. У припреми
воде за пиће, као и у преради отпадне воде данас се користе различити поступци засновани
на примени физичких, хемијских, микробиолошких и електрохемијских метода. Већину
поступака, међутим, оптерећују велики инвестициони и оперативни трошкови, као и
проблем одлагања искоришћеног материјала након обраде воде.
Сорпција је једна од најпогоднијих и често коришћених метода у пречишћавању отпадне
воде која обезбеђује уклањање различитих јона метала. Предности ове методе су
једноставност и ефикасност која је у највећој мери одређена карактеристикама сорбента,
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
61
као и лако уклањање засићеног сорбента из течне фазе и могућност његове регенерације и
поновног коришћења. Поред добрих сорпционих карактеристика, пожељно је да сорбент
има ниску цену и да је лако доступан и еколошки погодан. Зеолити представљају управо
такве материјале који су нашли разноврсне примене као сорбенти у различитим процесима,
јоно-измењивачи и молекулска сита али су веома атрактивни и за примену у третману
отпадних вода за уклањање јона тешких метала.
Зеолити представљају алумосиликатне минерале, чије су основне структурне јединице
тетраедри, повезани преко рогљева у правилне тродимензионалне структуре, са правилно
уређеним каналима и шупљинама. У овим порама су смештени лако покретљиви јони
натријума, калијума, калцијума и магнезијума окружени молекулима воде. Наведени
катјони се лако измењују са другим катјонима из раствора што даје могућност примене
зеолита као сорбената са великим сорпционим капацитетом и добром селективношћу у
погледу великог броја метала. Зеолити могу бити природни и синтетски при чему Србија
располаже великим налазиштима природног зеолита – клиноптилолита. Лежиште Златокоп
у Врањској Бањи је највећи рудник зеолита у Европи са око два милиона тона
клиноптилолита.
За индустријску примену зеолита у третману отпадне воде и то посебно за уклањање јона
тешких метала, неопходно је познавање механизма и кинетике сорпције. Јони метала се
могу задржати на различите начине укључујући јонску измену али и адсорпцију на
површини зеолита. При томе јони метала могу да граде оксиде и хидроксиде на површини
или у унутрашњости зеолита што утиче на могућности и начин регенерације сорбента.
Познавање механизма и кинетике процеса сорпције омогућава одређивање лимитирајућег
корака у процесу, предвиђање брзине сорпције на различитим условима и оптимизацију
параметара извођења процеса. Уз то, за увећање размера процеса до индустријских размера
потребно је и испитивање одабраног процеса у одговарајућим лабораторијским системима
ради одређивања хидродинамичких параметара. Конкретно се у индустријским процесима
сорпције најчешће користе системи са пакованим или флуидизованим слојем честица који
омогућавају континуалан режим рада. Предности система са пакованим слојем су
ламинарни ток флуида приближан идеалном клипном струјању уз ниске смицајне напоне,
док су недостаци појава канала и мртвих зона, концентрациони и температурни градијенти
и запушавање. Ови проблеми се могу решити применом флуидизације при чему су честице
суспендоване у току флуида. На тај начин ови системи обезбеђују униформнију расподелу
тока флуида и ефикасније мешање уз ниске смицајне напоне. При томе се обезбеђују и веће
брзине преноса масе и топлоте, уз лаку контролу процеса и могућност једноставног увећања
размера.
Предмет којим се бави ова докторска дисертација је испитивање могућности коришћења
природних и синтетских зеолита као сорбената при уклањању јона тешких метала из
индустријских отпадних вода. При томе ће истраживања обухватити испитивање и
одређивање механизма и кинетике сорпције јона тешких метала, а затим и примену
одабраног процеса у лабораторијском систему са флуидизованим слојем честица зеолита.
2.2. Циљеви истраживања
Научни циљеви истраживања су:
-
испитивање сорпционих карактеристика природног зеолита – клиноптилолита и
синтетског зеолита – зеолита А, у погледу уклањања различитих јона тешких
метала из водених раствора;
62
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
-
одређивање механизма процеса сорпције за уклањање јона тешких метала
коришћењем природног зеолита-клиноптилолита и гранулисаних куглица зеолита
А и примена доступних кинетичких модела, предложених за сорпцију јона
тешких метала на зеолиту;
-
развој новог кинетичког модела сорпције који ће одговарати механизму процеса
јонске измене у зеолиту;
-
испитивање примене гранулисаног зеолита у флуидизованим системима за
уклањање јона одабраног тешког метала из водених раствора: одређивање
хидродинамичких карактеристика и кинетике сорпције ради могуће примене у
пилот постојењима и индустрији у процесима пречишћавања отпадних вода.
2.3. Релевантни библиографски извори
1.
Ho Y.S: Review of Second-Order Models for Adsorption Systems, - J. Hazard. Mater., Vol
B136, 2006, pp. 681–689.
2.
Rajic N., Stojakovic Dj., Jovanovic M., Logar N. L., Mazaj M., Kaucic V.: Removal of
Nickel(II) Ions from Aqueous Solutions Using the Natural Clinoptilolite and Preparation
of Nano-NiO on the Exhausted Clinoptilolite, - Appl. Surf. Sci., Vol 257, 2010, pp. 15241532.
3.
Stojakovic Dj., Hrenovic J., Mazaj M.: On the Zinc Sorption by the Serbian Natural
Clinoptilolite and the Disinfecting Ability and Phosphate Affinity of the Exhausted
Sorbent, - J. Hazard. Mater., Vol 185, 2011, pp. 408-415.
4.
Nibou D., Mekatel H., Amokrane S., Barkat M., Trari M: Adsorption of Zn2+ Ions onto
NaA and NaX zeolites: Kinetic, Equilibrium and Thermodynamic Studies, - J. Hazard.
Mater., Vol 173, 2010, pp. 637-646.
5.
El-Kamash A. M, Zaki A. A., El Abed El Geleel M.: Modeling Batch Kinetics and
Thermodynamics of Zinc and Cadmium Ions Removal from Waste Solutions Using
Synthetic Zeolite A, - J. Hazard. Mater., Vol B127, 2005, pp. 211-220.
6.
Hui K. S., Chao C. Y.H., Kot S. C.: Removal of Mixed Heavy Metal Ions in Wastewater
by Zeolite 4A and Residual Products from Recycled Coal Fly Ash, - J. Hazard. Mater.,
Vol B127, 2005, pp. 89-101.
7.
Biskup B., Subotic B: Kinetic Analysis of the Exchange Processes between Sodium Ions
from Zeolite A and Cadmium, Copper and Nickel Ions from Solutions, - Sep. Purif.
Technol, - Vol 37, 2004, pp. 17–31.
8.
Abd El-Rahman K. M., El-Sourougy M. R., Abdel-Monem N. M., Ismail I. M.: Modeling
the Sorption Kinetics of Cesium and Strontium Ions on Zeolite A, - Journal of Nuclear and
Radiochemical Sciences, Vol 7, 2006, pp. 21-27.
9.
Inglezakis V.J., Loizidou M.D., Grigoropoulou H.P.: Equilibrium and Kinetic Ion
Exchange Studies of Pb2+, Cr3+, Fe3+ and Cu2+ on Natural Clinoptilolite, - Water Res,
Vol 36, 2002, pp. 2784–2792.
10.
Inglezakis V.J., Grigoropoulou H.: Effects of Operating Conditions on the Removal of
Heavy Metals by Zeolite in Fixed Bed Reactors, - J. Hazard. Mater., Vol B112, 2004, pp.
37–43.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
63
11.
Stylianou M. A, Inglezakis V. J., Moustakas K. G., Malamis S. P., Loizidou M. D:
Removal of Cu(II) in Fixed Bed and Batch Reactors Using Natural Zeolite and Exfoliated
Vermiculite as Adsorbents, - Desalination, Vol 215, 2007, pp. 133–142.
12.
Stylianou M. A., Hadjiconstantinou M. P., Inglezakis V. J., Moustakas K. G, Loizidou M.
D.: Use of natural clinoptilolite for the removal of lead, copper and zinc in fixed bed
column, - J. Hazard. Mater., Vol 143, 2007, pp. 575–581.
13.
Han R., Zou L., Zhao X., Xu Y., Xu F., Li Y., Wang Y.: Characterization and Properties
of Iron Oxide-Coated Zeolite as Adsorbent for Removal of Copper(II) from Solution in
Fixed Bed Column, - Chem. Eng. J., Vol 149, 2009, pp. 123-131.
14
Han R., Zou W, Li H., Li Y., Shi J.: Copper(II) and Lead(II) Removal from Aqueous
Solution in Fixed-Bed Columns by Manganese Oxide Coated Zeolite, - J. Hazard. Mater.,
Vol B137, 2006, pp. 934–942.
15.
Harms W.D., Robinson R.B.: Softening by Fluidized Bed Crystallizers, - J. Environ. EngASCE, Vol 118, 1992, pp. 513–529.
16.
Nielsen P.B., Christensen T.C., Vendrup M.: Continuous Removal of Heavy Metals from
FGD Wastewater in a Fluidized Bed Without Sludge Generation, - Water Sci. Technol.,
Vol 36, 1997, pp. 391–397.
17.
Wilms D.A., Vercamst K., van Dijk J.C.: Recovery of Silver by Crystallization of Silver
Carbonate in a Fluidized-Bed Reactor, - Water Res., Vol 26, 1992, pp. 235–239.
18.
Chen J.P., Yu H.: Lead Removal from Synthetic Wastewater by Crystallization in a
Fluidized-Bed Reactor, - J. Environ. Sci. Heal. A, Vol 35, 2000, pp. 817–835.
19.
Gallant J., Prakash A., Hogg L. E. W.: Fluidization and Hydraulic Behavior of Natural
Zeolite Particles Used for Removal of Contaminants from Wastewater, - Can. J. Chem.
Eng, Vol 89, 2011, pp. 159-165.
3. Полазне хипотезе
Предложена истраживања у оквиру ове докторске дисертације полазе од хипотезе да је
могуће коришћење зеолита (природних и синтетских) за уклањање јона тешких метала из
водених раствора. При томе се полази од следећих претпоставки:
‐
природни и синтетски зеолити ефикасно уклањају јоне различитих тешких метала
из водених раствора;
‐
механизам уклањања јона тешких метала из водених раствора применом зеолита је
заснован на јонској измени која се одвија у неколико корака;
‐
испитивањем кинетике уклањања јона тешких метала могуће је развити
одговарајући кинетички модел заснован на механизму јонске измене који ће
омогућити и предвиђање брзине сорпције различитих тешких метала применом
различитих врста зеолита и на различитим температурама;
‐
зеолит у гранулисаном облику је могуће применити у флуидизованом слоју за
континуални третман отпадне воде;
‐
оперативни режим флуидизованог слоја гранулисаног зеолита је могуће
оптимизовати тако да је утицај конвективног преноса масе занемарљив и да је
процес сорпције тешких метала одређен брзином јонске измене.
64
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
4. Научне методе истраживања
За одређивање елемената присутних у узорцима биће коришћена EDX рендгенска метода
(„energy dispersive X-ray analysis“). Поред ове методе, за идентификацију фазног састава
узорака и одређивања величине честица биће коришћена и скенирајућа електронска
микроскопија (СЕМ). Структура зеолита и проучавање промена у структури након сорпције
одређеног јона биће одређено рендгенском дифракцијом (XRD). Промена масе зеолита и
зеолита са одређеним сорбованим јонима биће анализирана применом термогравиметријске
методе. На овај начин биће омогућено утвђивање промена физичко-хемијских својстава
материјала са променом температуре. Рендгенска фотоелектронска спектроскопија (XPS)
односно електронска спектроскопија за хемијску анализу (ESCA) биће коришћена за
анализирање узорака након сорпције до 10 nm дубине узорка (у погледу концентрације
сорбованих јона, расподеле атома у узорку, као и могућих веза које су сорбовани јони
изградили). Детаљна анализа узорака биће вршена и коришћењем трансмисионе
електронске микроскопије (ТЕМ). Атомска апсорпциона спектроскопија (ААС) ће бити
коришћена за одређивање концентрације јона метала у воденим растворима.
5. Очекивани научни допринос
По завршетку предложених истраживања може се очекивати следећи научни допринос:
‐
одређивање кинетике уклањања јона тешких метала из водених раствора, и то
Cu(II), Pb(II), Mn(II), Zn(II) и Ni(II), применом природног зеолита клиноптилолита
и/или зеолита А;
‐
развој новог кинетичког модела сорпције јона тешких метала на зеолиту заснованог
на механизму јонске измене који ће имати могућност предвиђања брзине сорпције
јона различитих тешких метала на различитим температурама и применом
различитих врста зеолита;
‐
одређивање хидродинамичких параметара флуидизованог слоја гранулисаног
зеолита;
‐
одређивање брзине уклањања јона одабраног тешког метала помоћу флуидизованог
слоја гранулисаног зеолита и дефинисање параметара потребних за увећање
размера овог процеса до индустријског нивоа.
Може се такође очекивати да ће предложена докторска дисертација дати и значајан
практичан допринос, и то као:
‐
дефинисање сорпционих карактеристика клиноптилолита из лежишта Златоткоп,
Врањска Бања, за уклањање јона тешких метала из водених раствора и утврђивање
могућности коришћења овог природног зеолита у третману отпадних вода;
‐
дефинисање оперативних параметара потребних за пројектовањ процеса уклањања
јона тешких метала применом флуидизованог слоја гранулисаног зеолита на
индустријском нивоу.
6. План истраживања и структура рада
Предвиђа се да ће предложена докторска дисертација бити организована по следећим
поглављима: Увод, Теоријски део, Експериментали део, Резултати и дискусија, Закључак,
Литература.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
65
У поглављу Увод биће приказан кратак осврт на подручје испитивања, дефинисани главни
циљеви дисертације и предмет истраживања.
Поглавље Теоријски део обухватиће анализу досадашњих праваца и резултата истраживања
при чему ће бити описани:
‐
структура, карактеристике и примена зеолита;
‐
отпадне воде и различити поступци уклањања јона тешких метала из отпадних
вода;
‐
механизам и кинетика процеса сорпције;
‐
индустријски системи за третман отпадних вода применом процеса сорпције са
посебним освртом на системе са флуидизованом слојем.
У Експерименталном делу биће наведене методе коришћене у експерименталном раду:
‐
материјали и хемикалије коришћене у раду;
‐
опис припреме природног зеолита клиноптилолита
‐
испитивање кинетике уклањања јона тешких метала у лабораторијским посудама уз
мешање;
‐
опис лабораторијске колоне са флуидизованим слојем зеолита са рециркулацијом;
‐
испитивање хидродинамичких параметара колоне са флуидизованим слојем
гранулисаног зеолита;
‐
испитивање уклањања јона одабраног тешког метала помоћу гранулисаног зеолита
у флуидизованом слоју;
‐
аналитичке методе одређивања садржаја јона тешких метала у воденим растворима
и карактеризације зеолита.
У поглављу Резултати и дискусија биће приказани и дискутовани резултати и то:
‐
експериментални резултати одређивања кинетике уклањања јона различитих
тешких метала (Cu(II), Pb(II), Mn(II), Zn(II) и Ni(II)) применом зеолита у
лабораторијској посуди са мешањем и примена различитих кинетичких модела
доступних у литератури (Лагергренов модел кинетике псеудо-првог и псеудодругог реда и модел унутрашње дифузије);
‐
хипотеза механизма одвијања процеса јонске измене у зеолитима и развој новог
кинетичког модела заснованог на предложеном механизму;
‐
примена новог кинетичког модела на експерименталне резултате уклањања јона
различитих тешких метала из водених раствора и одређивање кинетичких
параметара модел;
‐
примена новог кинетичког модела за предвиђање брзине уклањања јона тешких
метала применом других врста зеолита (нпр. синтетски зеолит А) на различитим
температурама;
‐
испитивање хидродинамике флуидизованог слоја гранулисаног зеолита и
одређивање хидродинамичких параметара уз поређење са литературним подацима
и предвиђањима математичких модела;
66
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
‐
испитивање брзине уклањања јона одабраног тешког метала из воденог раствора
применом флуидизованог слоја гранулисаног зеолита и одређивање фазе која
управља брзином целокупног процеса;
‐
одређивање параметара процеса уклањања јона одабраног тешког метала из
воденог раствора применом флуидизованог слоја гранулисаног зеолита потребних
за увећање размера процеса до индустријског нивоа.
У поглављу Закључак биће приказани најважнији закључци до којих је кандидат дошао у
току израде ове докторске дисертације, као и осврт на могућности даље примене резултата
у развоју система за третман отпадних вода заснованих на примени зеолита и на могуће
правце даљих истраживања.
У делу Литература биће дати литературни наводи цитирани у дисертацији.
7. Закључак и предлог
На основу изнетих података Комисија сматра да је предложена тема докторске дисертације
„Уклањање јона метала из водених раствора коришћењем зеолита: механизам, кинетика и
примена у флуидизованом слоју“, научно заснована и да кандидат Мина Јовановић, дипл.
инж. технологије испуњава све услове за рад на предложеној теми докторске дисертације.
Стога Комисија предлаже Наставно-научном већу Технолошко-металуршког факултета
Универзитета у Београду да прихвати наведену тему и одобри израду ове дисертације.
Истраживања у оквиру ове дисертације припадају научној области Технолошко
инжењерство, ужа научна област Хемијско инжењерство, али једним делом и научној
области Хемијске науке, ужа научна област Неорганска хемија, за које је Технолошкометалуршки факултет, Универзитета у Београду, матична установа. Стога се за менторе
предлажу др Бојана Обрадовић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета,
Универзитета у Београду (ужа научна област Хемијско инжењерство) и др Невенка Рајић,
редовни професор Технолошко-металуршког факултета, Универзитета у Београду (ужа
научна област Неорганска хемија).
У Београду, 21.02.2014. g.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
Др Бојана Обрадовић, редовни професор
Универзитета у Београду, Технолошко-металуршки факултет
Др Невенка Рајић, редовни професор
Универзитета у Београду, Технолошко-металуршки факултет
Др Жељко Грбавчић, редовни професор у пензији
Универзитета у Београду, Технолошко-металуршки факултет
Проф. др Љиљана Дамјановић, ванредни професор
Универзитета у Београду, Факултет за физичку хемију
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
67
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Jasmine Markovski, dipl. inž.
tehnologije
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu,
održanoj 26.12.2013. godine (odluka br. 35/431 od 26.12.2013.), imenovani smo za članove
Komisije za ocenu referata o urađenoj doktorskoj disertaciji i odbranu doktorske disertacije
kandidata Jasmine Markovski, dipl. inž. tehnologije pod nazivom: „Uklanjanje arsena
primenom prirodnog i solvotermalno sintetisanog kalcita modifikovanog oksidima metala“.
Posle pregleda dostavljene disertacije i drugih pratećih materijala i razgovora sa kandidatom,
Komisija podnosi Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu sledeći
REFERAT
o urađenoj doktorskoj disertaciji
1. UVOD
1.1. Hronologija odobravanja i izrade disertacije




28.02.2013. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
doneta je Odluka (br. 35/54) o imenovanju Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme
doktorske disertacije Jasmine Markovski, dipl. inž. tehnologije, pod nazivom:
„Uklanjanje arsena primenom prirodnog i solvotermalno sintetisanog kalcita
modifikovanog oksidima metala”.
27.06.2013. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
doneta je Odluka (br. 35/96 od 28.06.2013.god.) o prihvatanju Izveštaja Komisije za
ocenu naučne zasnovanosti teme i odobrenju izrade doktorske disertacije Jasmine
Markovski, dipl. inž. tehnologije, pod nazivom: „Uklanjanje arsena primenom
prirodnog i solvotermalno sintetisanog kalcita modifikovanog oksidima metala”, a za
mentora ove doktorske disertacije imenovan je dr Aleksandar Marinković, docent TMF-a.
08.07.2013. – Na sednici Veća naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu
data je saglasnost (Odluka br. 61206-3390/2-13 od 08.07.2013. god., 1637/1 od
12.07.2013. god.) na predlog teme doktorske disertacije Jasmina Markovski, dipl. inž.
tehnologije, pod nazivom: „Uklanjanje arsena primenom prirodnog i solvotermalno
sintetisanog kalcita modifikovanog oksidima metala”.
26.12.2013. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta,
Univerziteta u Beogradu, (Odluka br. 35/431 od 26.12.2013. god.), imenovani su članovi
Komisije za ocenu referata o urađenoj doktorskoj disertaciji i odbranu doktorske
disertacije Jasmina Markovski, dipl. inž. tehnologije, pod nazivom: „Uklanjanje arsena
primenom prirodnog i solvotermalno sintetisanog kalcita modifikovanog oksidima
metala”.
68
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
1.2. Naučna oblast disertacije
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Inženjerstva zaštite životne
sredine, za koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.
Mentor dr Aleksandar Marinković, docent TMF-a, je do sada iz ove oblasti publikovao 10 radova (6
M21, 3 M22 i 1 M23) u časopisima koji su na SCI listi, rukovodio izradom 1 odbranjene
doktorske disertacije, i bio član 2 komisije odbranjenih doktorskih disertacija, što govori o
kompetentnosti da rukovodi izradom ove doktorske disertacije.
1.3. Biografski podaci o kandidatu
Markovski (Slobodan) Jasmina rođena je 8. avgusta 1985. godine u Loznici, Republika
Srbija. Osnovnu školu je završila u Krupnju 2000. godine, a Srednju medicinsku školu na smeru za
farmaceutskog tehničara u Beogradu 2004. godine. Iste godine je upisala Tehnološko-metalurški
fakultet, a dana 31.05.2010. godine završila studije na odseku za Organsku hemijsku tehnologiju i
polimerno inženjerstvo, sa prosečnom ocenom 8,78 (8 i 78/100) u toku studija. Odbranila je
diplomski rad na temu: „Određivanje piridon/2-hidroksipiridin tautomerije na primeru 3-cijano-6fenil-4-(2-, 3- i 4-metoksi fenil)-2-piridona” sa ocenom 10 (deset) na katedri za Organsku hemiju.
Školske 2010/2011. godine upisala je doktorske studije na studijskom programu Inženjerstvo
zaštite životne sredine pod rukovodstvom dr Aleksandra Marinkovića.
U okviru doktorskih studija Jasmina Markovski je položila sve ispite (jedanaest) predviđene
studijskim programom, sa prosečnom ocenom 9,91 (9 i 91/100). U maju 2011. godine odbranila je
završni ispit (pristupni rad za izradu doktorske disertacije) pod nazivom „Razvoj i ispitivanje
novih formi sorpcionih materijala za uklanjanje arsena iz vodenih rastvora” sa ocenom 10 pred
komisijom u sastavu: dr Aleksandar Marinković, docent, dr Petar Uskoković, red. prof. i dr Dušan
Antonović, red. prof.
Od 2011. godine pa do danas zaposlena je kao istraživač na projektu Ministarstva
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (broj projekta III43009) pod nazivom
„Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i
radijacionog opterećenja” u Institutu za nuklearne nauke „Vinča”. Rešenjem Nastavno-naučnog
veća Intituta za nuklearne nauke „Vinča” br. 1683/17 od 21.09.2011. godine, Jasmina Markovski
je izabrana u zvanje istraživač saradnik.
Oblast naučnoistraživačkog rada Jasmine Markovski obuhvata razvoj i modifikaciju sorpcionih
materijala za uklanjanje arsena iz vodenih rastvora korišćenjem prirodno dostupnih i sintetski
dobijenih materijala. Jasmina Markovski je do sada objavila dva rada u vrhunskim međunarodnim
časopisima (M21), jedan rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22), jedan rad u časopisu
međunarodnog značaja (M23), petnaest naučnih saopštenja u zbornicima radova sa međunarodnih
(dvanaest) i nacionalnih skupova (tri). Pored navedenog, radila je recenziju za vrhunski
međunarodni časopis Journal of Hazardous Materials.
2. OPIS DISERTACIJE
2.1. Sadržaj disertacije
Doktorska disertacija Jasmine Markovski, dipl. inž. tehnologije, sadrži 169 strana u okviru kojih se
nalazi 6 poglavlja, sa ukupno 51 slikom, 28 tabela i 326 literaturnih navoda. Doktorska disertacija
sadrži: Uvod, Teorijski deo, Eksperimentalnu proceduru, Rezultate i diskusiju, Zaključak i
Literaturu. Na početku disertacije dati su izvodi na srpskom i engleskom jeziku. Po svojoj formi i
sadržaju, podneti rad zadovoljava sve standarde Univerziteta u Beogradu za doktorsku disertaciju.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
69
2.2. Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
U Uvodu (poglavlje 1) su obrazloženi predmet i ciljevi istraživanja, kao i naučni doprinos
doktorske teze.
U Teorijskom delu disertacije (poglavlje 2) dat je literaturni pregled predmetne oblasti, izložen
kroz jedanaest poglavlja. Opisana je problematika vezana za prisustvo arsena u vodi za piće,
posledice po ljudsko zdravlje i aktuelne zakonske regulative sa ciljem uvida u potrebu pronalaska
novih metoda i materijala optimalnih tehno-ekonomskih svojstava za njegovo uklanjanje.
Prikazane su postojeće tehnike i materijali koji se koriste u uklanjanju arsena iz vode za piće, sa
naglaskom na metodi adsorpcije i najčeće korišćenim adsorbentima. Dat je detaljan opis kalcita i
nanočestica metala koji se koriste kao adsorbenti za uklanjanje arsena i predstavljanje dosadašnjih
rezultata ostvarenih primenom prirodno dostupnog kalcita, gvožđe(III)-oksihidroksida i
mangan(IV)-oksida sa pregledom postojećih načina sinteze navedenih materijala.
U eksperimentalnom delu disertacije, poglavlju 3 (3.1-3.7), opisani su materijali i metode
dobijanja adsorpcionih materijala; optimizacija sinteze; karakterizacija adsorbenata;
eksperimentalni postupci adsorpcionog i desorpcionog procesa. Postupak sinteze adsorpcionih
materijala se sastojao od pripreme visokoporozne osnove solvotermalnom sintezom kalcita i
kalcinacijom ljuske kokošjeg jajeta, koja je dalje modifikovana sa gvožđe(III)-oksihidroksidom u
obliku goetita, mangan(IV)-oksidom u formi α-MnO2 i hibridnim sistemom goetit/α-MnO2.
Izvršena je optimizacija sinteze adsorpcionih materijala u cilju dobijanja adsorpcionih materijala
visokih performansi. Dobijeni materijali su okarakterisani primenom rendgenske difrakcione
analize (XRD), skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM), infracrvene spektrometrije sa
Furijeovom transformacijom (FTIR) i korišćenjem Brunauer-Emmett-Teller (BET) izoterme.
Rezultati i diskusija su prikazani u poglavlju 4 gde su analizirani eksperimentalni i rezultati
teorijskog modelovanja. Ostvareni rezultati su ukazali da je adsorpcija arsenata efikasno izvršena
na solvotermalno sintetisanom kalcitu i kalcinisanoj ljusci jajeta koji su modifikovani sa goetitom,
α-MnO2 i binarnim sistemom goetit/α-MnO2. U odnosu na klasičnu metodu mešanja, primena
ultrazvuka je pokazala veliki uticaj na poboljšanje adsorpcionih performansi. Najbolji matematički
opis adsorpcione ravnoteže postignut je korišćenjem adsorpcionih jednačina po Kanu, Jovanoviću,
Lengmiru i Sipsu. Rezultati ispitianja kinetike procesa adsorpcije su pokazali da je adsorpcija brz
proces koji se može opisati jednačinom pseudo-drugog reda i difuzionim unutar čestičnim
transportom kao limitirajućim korakom. Najbolje adsorpcione performanse materijala su
razmatrane kao posledica najveće specifične površine, zapremine i prečnika mezopora, kao i
doprinosa hibridne prirode, odnosno sinergetskog efekta goetita i α-MnO2. Rezultati teorijskog
modelovanja, dobijeni primenom DLM (diffuse layer model) modela u softverskom paketu
MINTEQ, su pokazali dobro slaganje sa eksperimentalnim podacima i ilustrovali zanemarljiv
uticaj većine jona koji su normalno prisutni u prirodnoj vodi, za razliku od fosfata koji su doveli
do značajnog pada adsorpcionog kapaciteta. Negativne vrednosti promene Gibsove slobodne
energije, pozitivne vrednosti promene entropije i negativne vrednosti promene entalpije
okarakterisale su proces adsorpcije kao egzoterman i spontan. Rezultati dobijeni u ovom radu su
obezbedili bolje razumevanje adsorpcionog procesa i ukazali na potencijalnu korist modifikacije
jeftinih sorbenata za uklanjanje arsena iz vode.
U zaključku (poglavlje 5) su sumirani rezultati i predstavljeni pravci daljeg istraživanja.
U delu Literatura navedene su reference korišćene tokom izrade doktorske disertacije.
3. OCENA DISERTACIJE
3.1. Savremenost i originalnost
Prisustvo arsena u vodi je problem svetskih razmera čije je rešenje postalo izazov za ineženjere i
naučnike. Na osnovu izvršenih istraživanja o štetnom uticaju arsena na ljudsko zdravlje
70
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
maksimalno dozvoljena koncentracija arsena u vodi za piće svedena je na 10 μg/L od strane
regulatnornih tela, uključujući Američku agenciju za zaštitu životne sredine, Svetsku zdravstvenu
organizaciju, kao i važeći Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće u Srbiji.
Uklanjanje arsena iz vode u mnogome zavisi od oblika pojave arsena u životnoj sredini, njegove
mobilnosti, a naročito od hemijske forme u kojoj se nalazi. Postoji više tehnika za uklanjanja
arsena iz vode. Neke od njih su tradicionalne metode koje se koriste u tehnologiji voda a kojima
se uklanja arsen zajedno sa drugim zagađujućim materijama. Druge su u eksperimentalnoj fazi ili
se još uvek ne koriste u punom obimu. U slučajevima izuzetno visokih koncentracija arsena
potrebno je koristiti nekoliko metoda uklanjanja. Izbor metode prečišćavanja je pored naučnih,
predmet i ekonomskih kalkulacija.
Među komercijalno dostupnim metodama koje se koriste za uklanjanje arsena kao što su
koagulacija i flokulacija, adsorpcija i jonska izmena, membranska filtracija, procesi precipitacije,
alternativne ozonske, biološke, elektrohemijske i solarne tehnike, adsorpcija zauzima posebno
mesto zbog svoje jednostavnosti, efikasnosti, ekonomičnosti, fleksibilnosti, reverzibilnosti i
selektivnosti.
U novijoj praksi se adsorpcija najčešće vezuje za upotrebu prirodno dostupnih materijala i
nanočestica koje zahvaljujući razvijenoj specifičnoj površini a samim tim i velikom broju aktivnih
funkcionalnih grupa ostvaruju veliki kapacitet adsorpcije u tretmanu vode namenjene ljudskoj
upotrebi. Kao rezultat geohemijskih interakcija arsena, značajan broj naučnih radova razmatra
kalcit, mineral kalcijum-karbonata, kao potencijalni adsorbent za uklanjanje arsena iz vodenih
rastvora. Rezultati ovih studija ukazuju na adsorpciju kao brz i efikasan proces što neki naučnici
povezuju sa prisutnim mineralnim udelom gvožđe oksida/oksihidroksida pre nego sa kalcitom. Sa
druge strane nanočestice metala, a pre svega
oksidi/oksihidroksidi/hidroksidi gvožđa,
predstavljaju jako važnu grupu adsorbenata specifičnog afiniteta prema teškim metalima. Predmet
brojnih israživanja predstavljaju goetit (α-FeOOH), hematit (α-Fe2O3), amorfni hidratisani gvožđe
oksidi, maghemit (γ-Fe2O3), magnetit (Fe3O4) i različite kompozitne strukture gvožđe/gvožđe
oksida ([email protected]). Takođe, nanostrukturni mangan(IV)-oksid, sam ili kao binarni sitem
gvožđe/mangan(IV)-oksid, korišćen je u studijama sorpcije arsena. Međutim, pored brojnih
prednosti koje poseduju materijali nano dimenzija, mali prečnik metalnih nanočestica zahteva
impregnaciju u/na poroznu podlogu velike specifične površine sa ciljem prevazilaženja gubitka
aktivnosti usled nastanka aglomeracije.
Procesi adsorpcije se mogu opisati primenom više različitih modela. Programski paket Visual
MINTEQ je besplatan softver koji opisuje procese površinskog kompleksiranja omogućavajući
matematičko izračunavanje termodinamičkih parametara. Koristi se i kao uporedna metoda za
eksperimentalno dobijene rezultate adsorpcije.
Primena ultrazvuka u adsorpcionim procesima u cilju uklanjanja zagađivača iz životne sredine
korišćena je od strane više autora. Ultrazvučna energija, odnosno transformisana električna
energija, ima značajan uticaj na proces adsorpcije koji se ogleda kroz povećanje masenog protoka
kroz pore. Dokazano je da u prisustvu ultrazvuka dolazi do značajnog poboljšanja u pogledu
stepena i kapaciteta adsorpcije kao i koeficijenta intrapartikularne difuzije.
Zbog toga je u okviru ove doktorske disertacije vršena sinteza novih materijala optimalnih
adsorpcionih svojstava za uklanjanje As(V)-jona iz vodenog rastvora i tumačen uticaj sinteze i
modifikacije na krajnja svojstva i mogućnost primene dobijenih materijala. Postupak sinteze
adsorpcionih materijala se sastojao od pripreme visokoporozne osnove solvotermalnom sintezom
kalcita i kalcinacijom ljuske kokošjeg jajeta, koja je dalje modifikovana sa gvožđe(III)oksihidroksidom u obliku goetita, mangan(IV)-oksidom u formi α-MnO2 i hibridnim sistemom
goetit/α-MnO2.
Na osnovu opsežnog pregleda literature, može se zaključiti da se istraživanja u okviru ove
doktorske disertacije uklapaju u svetske trendove i ukazuju na značaj i aktuelnost proučavane
problematike.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
71
3.2. Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U literaturnom pregledu doktorske disertacije navedeno je 326 literaturnih navoda, od kojih
najveći broj čine najnoviji radovi iz međunarodnih časopisa sa tematikom značajnom za izradu
doktorske disertacije. Navedene reference sadrže eksperimentalne rezultate istraživanja mnogih
istraživača, analizu i diskusiju dobijenih rezultata i izvedene zaključke, kao i teorijske osnove
primenjenih metoda ispitivanja, njihove mogućnosti i ograničenja. Kandidat je proširio do sada
poznata saznanja o postupcima sinteze, modifikacije i karakterizacije adsorpcionih materijala koji
se mogu koristiti pri uklanjanju As(V)-jona iz vodenog rastvora
Iz obrazloženja predložene teme doktorske disertacije i objavljenih radova koje je kandidat
priložio, kao i iz popisa literature koja je korišćena u istraživanju, uočava se adekvatno poznavanje
predmetne oblasti istraživanja, kao i poznavanje aktuelnog stanja istraživanja u ovoj oblasti u
svetu.
3.3. Opis i adekvatnost primenjenih naučnih metoda
Kako bi se potvrdile postavljene hipoteze, u radu su korišćene opšte i posebne naučne metode
istraživanja. Od opštih naučnih metoda istraživanja primenjeno je induktivno i deduktivno
zaključivanje, komparacija, analiza i sinteza, apstrakcija i konkretizacija, generalizacija i
specijalizacija.
U eksperimentima adsorpcije hibridni adsorpcioni materijali su dobijeni metodama precipitacije
nanočestica metala na solvotermalno sintetisanom i prirodno dostupnom kalcitu.
Karakterizacija adsorpcionih materijala je izvršena različitim instrumentalnim tehnikama
(Brunauer-Emmett-Teller izotermom-BET, difrakcijom X zraka–XRD, infracrvenom
spektroskopijom–FTIR, skenirajućom elektronskom mikroskopijom–SEM, transmisionom
elektronskom mikroskopijom–TEM). Specifična površina, zapremina pora i raspodela veličine
čestica određena je primenom BET metode na Micromeritics ASAP 2020MP uređaju korišćenjem
adsorpciono-desorpcione izoterme. Strukturna i fazna analiza adsorpcionih materijala izvršena je
merenjem difrakcije X zraka (XRD) na BRUKER D8 ADVANCE instrumentu sa Vario 1
monohromatorom (Cukα1 radiation, λ=1.54059 Å). Podaci su prikupljeni u rasponu 2θ od 10° do
80°, sa korakom od 0,05° i vremenom od 8 s. Kvalitativna karakterizacija adsorpcionih materijala
izvršena je primenom infracrvene spektroskopije sa Furierovom transformacijom (FTIR) na
BOMEM (Hartmann & Braun) spektrometru, na sobnoj temperaturi i u opsegu 500-4000 cm-1 sa
rezolucijom 4 cm-1. FTIR spektri su snimani pre i posle adsorpcije, rastvora različitih početnih
koncentracija As(V)-jona. Sva FTIR snimanja su vršena na sobnoj temperaturi. Morfološka
svojstva materijala ispitivana su primenom skenirajuće elektronske mikroskopije emisijom
elektrona/primenom polja (FEG SEM) na TESCAN MIRA3 elektronskom mikroskopu. Prečnik
nanokompozita je određen primenom MIRA TESCAN in-situ softvera.
Agilent 7500ce ICP-MS uređaj (Waldbronn, Germany) je korišćen za merenje koncentracije
jonskih vrsta arsena u filtratu nakon eksperimenata adsorpcije, desorpcije, kao i kod određivanja
elementarnog sastava adsorpcionih materijala.
Matematičke funkcije greške su korišćene u svrhu statističke obrade eksperimentalnih rezultata.
Rezultati dobijeni primenom programskog paketa Visual MINTEQ su korišćeni za analizu uticaja
različitih parametara i prisutnih jona u vodi za piće na proces adsorpcije, kao i poređenje sa
eksperimentalnim rezultatima.
3.4. Primenljivosti ostvarenih rezultata
Na osnovu objavljenih literaturnih podataka iz ove oblasti, eksperimentalnih ispitivanja i dobijenih
rezultata u okviru ove doktorske disertacije, ostvaren je veliki doprinos u razvoju novih
visokoporoznih materijala prirodnog i sintetskog porekla sa poboljšanim adsorpcionim svojstvima;
72
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
karakterizaciji novih vrsta modifikovanih prirodnih i sintetskih materijala; primeni dobijenih
materijala u procesima adsorpcije; saznanjima o međusobnom uticaju svojstava materijala i
parametara procesa na efikasnost uklanjanja arsena; intenziviranju procesa adsorpcije primenom
ultrazvučnog tretmana; potpunijem pristupu u sagledavanju procesa adsorpcije i sinteze novih
materijala na osnovu eksperimentalnih i rezultata modelovanja.
Rezultati i zaključci izneti u disertaciji značajni su za razvijanje metodologije ka proaktivnom i
efikasnom vođenju politike zaštite i održivog razvoja u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine.
3.5. Ocena dostignutih sposobnosti kandiata za samostalni naučni rad
Kandidat Jasmina Markovski, dipl. inž. tehnologije, je tokom izrade doktorske disertacije ispoljila
izuzetnu stručnost u pripremi i realizaciji eksperimenata, korišćenju različitih tehnika
karakterizacije materijala i analizi rezultata. Kandidat poseduje sve kvalitete koji su neophodni za
samostalni naučni rad.
4. OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
4.1. Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
Naučni doprinos rezultata istraživanja ostvarenih u okviru ove doktorske disertacije u aspektu
adsorpcije As(V)-jona se ogleda u:
 Pružanju informacija o sintezi novih visokoporoznih materijala prirodnog i sintetskog
porekla sa poboljšanim adsorpcionim svojstvima;
 Potpunom prikazu karakterizacije novih vrsta modifikovanih prirodnih i sintetskih
materijala;
 Ostvarivanju primene dobijenih materijala u procesima adsorpcije;
 Doprinosu saznanjima o međusobnom uticaju svojstava materijala i parametara procesa
na efikasnost uklanjanja arsena;
 Intenziviranju procesa adsorpcije primenom ultrazvučnog tretmana;
 Potpunijem pristupu u sagledavanju procesa adsorpcije i sinteze novih materijala na
osnovu eksperimentalnih i rezultata modelovanja;
 Doprinosu razvijene metodologije ka proaktivnom i efikasnom vođenju politike zaštite i
održivog razvoja u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine.
4.2. Kritička analiza rezultata istraživanja
Istraživanja u okviru ove disertacije su koncipirana nakon detaljne analize literature iz oblasti
adsorpcije arsena. Konvencionalnim materijalima i metodama se ne mogu zadovoljiti sve strožiji
zahtevi i kriterijumi kvaliteta vode, a u skladu sa tehno-ekonomskim kriterijumima pri dizajniranju
adsorpcionog materijala, sve više pažnje se posvećuje prirodno dostupnim, po mogućnosti
otpadnim materijalima, i mogućnostima njihove modifikacije u cilju unapređenja adsorpcionih
svojstava.
U skladu sa navedenim težnjama i zahtevima adsorpcionih materijala, u okviru ove doktorske teze
predstavljeni su novi materijali optimalnih adsorpcionih svojstava za uklanjanje As(V)-jona iz
vodenog rastvora kao i tumačenje uticaja sinteze i modifikacije na krajnja svojstva i mogućnost
primene dobijenih materijala.
Na osnovu definisanih ciljeva istraživanja, određena je metodologija istraživanja koja je
primenjena u doktorskoj disertaciji. Uvidom u dostupnu literaturu iz ove oblasti istraživanja, i
rezultata istraživanja dobijenih u okviru ove disertacije, može se primetiti da su dobijeni veoma
obećavajući rezultati u pogledu potencijalne praktične primene ispitivanih adsorpcionih materijala.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
73
4.3. Verifikacija rezultata u časopisima i saopštenjima na konferencijama
Kandidat Jasmina Markovski, dipl. inž., tehnologije je svoje rezultate potvrdila objavljivanjem
radova u vodećim međunarodnim, istaknutim međunarodnim i međunarodnim časopisima, kao i
saopštavanjem većeg broja radova na međunarodnim skupovima. Iz disertacije su proistekla dva
rada objavljena u vrhunskim međunarodnim časopisima a treći rad je u pripremi.
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima – M21
1.
2.
Markovski J.S., Ðokić V., Milosavljević M., Mitrić M., Perić-Grujić A.A., Onjia A.E.,
Marinković A.D.: Ultrasonic assisted arsenate adsorption on solvothermally synthesized
calcite modified by goethite, α-MnO2 and goethite/ α-MnO2, Ultrasonics Sonochemistry, Vol
21, 2014, pp. 790–801, ISSN 1350-4177, IF 3,708.
Markovski J.S., Marković D.D., Ðokić V., Mitrić M., Ristić M.Ð., Onjia A.E., Marinković
A.D.: Arsenate adsorption on waste eggshell modified by goethite, α-MnO2 and goethite/ αMnO2, Chemical Engineering Journal, Vol 237, 2014, pp. 430–442, ISSN 1385-8947, IF
3,691.
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima – M22
1.
Ajaj I., Markovski J., Marković J., Jovanović M., Miličić M., Assaleh F., Marinković
A.: Solvent and structural effects in tautomeric 3-cyano-4-(substituted phenyl)-6-phenyl2(1H)-pyridones: experimental and quantum chemical study, Structural Chemistry, DOI
10.1007/s11224-014-0401-y, IF 1,772.
Rad u međunarodnom časopisu – M23
1.
Sovrlić M., Milosavljević M.M., Marinković A.D., Đukanović J.S., Brković D.,
Konstantinović S.: Comparative analysis of the oxidative processes of N-alkyl, N,Ndialkyl and N-cycloalkyl-O-isobutyl tionkarbamates synthesis, Hemijska Industrija, Vol
65, 2011, pp. 541-549, ISSN 0367-598X, IF 0,205.
Zbornici međunarodnih naučnih skupova – M30
 Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u celini – M33
1. Markovski J.S., Djokić V.R., Budimirović D.S., Rusmirović J.D., A.D. Marinković,
Milosavljević M.M.: Determination of thioncarbamates and dixanthogenates residues in
waste water obtained from the waste after xanthates treatment, 12th International
Conference, Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI, Kopaonik
2013., pp. 842-847, ISBN 978-86-6075-043-5.
2. Rusmirović J.D., Božić A.R., Markovski J.S., Džunuzović E.S., Spasojević P.M.,
Marinković A.D.: Production of granulates from waste poly(vinyl chloride) and dioctyl
terephthalate for use in construction and industry, 12th International Conference,
Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI, Kopaonik 2013., pp. 940947, ISBN 978-86-6075-043-5.
3. Rusmirović J.D., Vojvodić-Ostojić A., Janković D.M., Markovski J.S., Džunuzović E.S.,
Spasojević P.M., Marinković A.D.: Production of unsaturated polyester resin from
polyethylene terephthalate (PET) and composite materials used in construction and
industry, 12th International Conference, Research and Development in Mechanical
Industry, RaDMI, Kopaonik 2013., pp. 948-953, ISBN 978-86-6075-043-5.
4. Božić A.R., Vojvodić-Ostojić A., Markovski J.S., Rusmirović J.D., Budimirović D.S.,
Marinković A.D.: New method for synthesis of novel N-(substituted phenyil)-O-isobutyil
74
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
thioncarbamates, 12th International Conference, Research and Development in
Mechanical Industry, RaDMI, Kopaonik 2013., pp. 753-759, ISBN 978-86-6075-043-5.
5. Markovski J.S., Marković J.M., Brković D.V., Trišović N.P., Milosavljević M.M.,
Marinković A.D., Uskoković P.S.: Iron(III)-oxide/chitosan as an hybride sorbent for
arsenic removal, 12th International Conference, Research and Development in
Mechanical Industry, RaDMI, Vrnjačka Banja 2012., pp.1071-1077, ISBN 978-86-6075037-4.
6. Markovski J.S., Markovski M.V., Marković J.M., Trišović N.P., Milosavljević M.M.,
Marinković A.D., Uskoković P.S.: Synthesis and characterization of iron(III)oxide/chitosan hybrid sorbents, 12th International Conference, Research and Development
in Mechanical Industry, RaDMI, Vrnjačka Banja 2012., pp.1078-1082, ISBN 978-866075-037-4.
7. Brković D.V., Markovski J.S., Vuković G.D, Trišović N.P., Milosavljević M.M.,
Marinković A.D., Uskoković P.S.: Improving dispersion properties of multi-walled
carbon nanotubes in PMMA composites through amino-functionalization, 12th
International Conference, Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI,
Vrnjačka Banja 2012., pp.953-959, ISBN 978-86-6075-037-4.
8. Marković J.M., Brković D.V., Markovski J.S., Budimirović D.S., Džunuzović E.S.,
Spasojević P.M., Marinković A.D.: Synthesis of alkyd resins from postconsumer
polyethylene terephthalate bottles, 12th International Conference, Research and
Development in Mechanical Industry, RaDMI, Vrnjačka Banja 2012., pp.1065-1070,
ISBN 978-86-6075-037-4.
9. Đukanović J.S., Marinković A.D., Milosavljević M.M., Marković J.M., Božić A.R.,
Budimirović D.S.: Catalytic synthesis of N-alkyl, N,N-dialkyl and N-cycloalkyl-Oisobutyl thioncarbamates applied at semi-industrial level, 11th International Conference
Research and Development in Mechanical Industry RaDMI, Sokobanja 2011., pp. 11231127, ISBN 978-86-6075-028-2.
10. Marković J.M., Brković D.V., Đukanović J.S., Kačarević-Cvetković J., Budimirović
D.S., Marinković A.D.: Glycolysis of polyethylene terephthalate waste, 11th International
Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI, Sokobanja
2011., pp. 1156-1161, ISBN 978-86-6075-028-2.
11. Milosavljević M.M., Marinković A.D., Đukanović J.S., Brković D.V., KačarevićCvetković J., Živanović M.Z.: Synthesis of N-alkyl, N, N-dialkyl and N-cycloalkyl-Oisobutylthioncarbamates: A catalytic study, 11th International Conference Research and
Development in Mechanical Industry RaDMI, Sokobanja 2011., pp. 1178-1183, ISBN
978-86-6075-028-2.
12. Živanović M.Z., Đukanović J.S., Sovrlić V.R., Stanković S.J.: An overview of air
pollution dispersion models with special regard to pollutant dispersion over complex and
urban terrain, 11th International Conference Research and Development in Mechanical
Industry RaDMI, Sokobanja 2011., pp. 1320-1326, ISBN 978-86-6075-028-2.
Zbornici skupova nacionalnog značaja – M60

1.
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini – M63
Živanović M., Đukanović J., Davidović M., Čekerevac D., Stanković S.: Computer
model overview of atmosfere pollutant moving with special regard to radiopollutant, XXVI Simpozijum društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Tara 2011., pp. 9295, ISBN 978-86-7306-105-4.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
2.

1.
75
Živanović M., Đukanović J., Kovačević M.: KM2.0 Program description that developed
internally in Vinca Institute of Nuclear Sciences, - XXVI Simpozijum društva za zaštitu
od zračenja Srbije i Crne Gore, Tara 2011., pp. 340-343, ISBN 978-86-7306-105-4.
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu – M64
Đukanović J.S., Brković D.V., Mijin D.Ž., Marinković A.D.: 2-Pyridone/2hydroxypyridone tautomeric equilibrium of 3-cyano-4-(2- , 3- i 4-methoxyphenyl)-6phenyl-2(1H)-pyridones, - 49th Meeting of the Serbian Chemical Society, Kragujevac
2011., pp. 133.
5. ZAKLJUČAK
Kratak osvrt na disertaciju u celini
Na osnovu svega napred iznetog Komisija smatra da doktorska disertacija Jasmine Markovski,
dipl. inž. tehnologije, pod nazivom: „Uklanjanje arsena primenom prirodnog i solvotermalno
sintetisanog kalcita modifikovanog oksidima metala”, predstavlja značajan i originalni naučni
doprinos u oblasti Inženjerstva zaštite životne sredine, što je potvrđeno objavljivanjem radova u
vodećim međunarodnim, istaknutim međunarodnim i međunarodnim časopisima, kao i
saopštavanjem većeg broja radova na međunarodnim skupovima.
Predlog Komisije Nastavno-naučnom veću
Imаjući u vidu kvаlitet, obim i nаučni doprinos postignutih rezultаtа, Komisija predlaže Nastavnonaučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da prihvati ovaj Referat
i da ga zajedno sa podnetom disertacijom Jasmine Markovski, dipl. inž. tehnologije, pod nazivom:
„Uklanjanje arsena primenom prirodnog i solvotermalno sintetisanog kalcita modifikovanog
oksidima metala” izloži na uvid javnosti u zakonski predviđenom roku i uputi na konačno
usvajanje Veću naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu, te da nakon završetka
ove procedure, pozove kandidata na usmenu odbranu disertacije.
Beograd, 20.02.2014.
Članovi komisije:
Dr Aleksandar Marinković, docent
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Ljubinka Rajaković, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Aleksandra Perić-Grujić, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Dušan Antonović, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Antonije Onjia, naučni savetnik
Institut za nuklearne nauke Vinča Univerziteta u Beogradu
Dr Miodrag Mitrić, naučni savetnik
Institut za nuklearne nauke Vinča Univerziteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
77
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET
Predmet: Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Davora Antanasijevića
Odlukom br. 35/432 od 26.12.2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za pregled,
ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Davora Antanasijevića, dipl. inž. tehnol., pod
naslovom
„Modelovanje indikatora kvaliteta životne sredine primenom veštačkih neuronskih mreža“.
Posle pregleda dostavljene Disertacije i drugih pratećih materijala i razgovora sa Kandidatom,
Komisija je sačinila sledeći
REFERAT
1. UVOD
1.1. Hronologija odobravanja i izrade disertacije
-
-
-
-
-
22.09.2011. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu doneta je Odluka o imenovanju Komisije za ocenu Završnog
ispita na doktorskim studijama Davora Antanasijevića (Odluka br. 35/290 od
26.09.2011.).
26.09.2011. kandidat Davor Antanasijević je odbranio Završni ispit – pristupni rad za
izradu doktorske disertacije, pod nazivom „Razvoj modela neuronskih mreža za
modelovanje indikatora održivog razvoja“ sa ocenom 10, pred komisijom u sastavu: dr
Mirjana Ristić, van. prof., dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. i dr Viktor Pocajt,
docent.
07.12.2012. kandidat Davor Antanasijević prijavio je temu doktorske disertacije, pod
nazivom: „Modelovanje parametara kvaliteta životne sredine primenom veštačkih
neuronskih mreža“.
27.12.2012. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu doneta je Odluka o imenovanju Komisije za ocenu naučne
zasnovanosti teme doktorske disertacije Davora Antanasijevića, pod nazivom
„Modelovanje parametara kvaliteta životne sredine primenom veštačkih neuronskih
mreža“ (Odluka br. 35/430 od 28.12.2012.)
28.02.2013. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu doneta je Odluka o prihvatanju Izveštaja Komisije za ocenu
naučne zasnovanosti teme i odobrenju izrade doktorske disertacije Davora
Antanasijevića, pod nazivom „Modelovanje indikatora kvaliteta životne sredine
primenom veštačkih neuronskih mreža“ Za mentora je određen dr Viktor Pocajt, docent
TMF-a (Odluka br. 35/44 od 06.03.2013.).
15.04.2013. – Na sednici Veća naučnih oblasti tehničkih nauka data je saglasnost na
predlog teme doktorske disertacije Davora Antanasijevića, pod nazivom: „Modelovanje
78
-
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
indikatora kvaliteta životne sredine primenom veštačkih neuronskih mreža“ (Odluka br.
1238/1 od 19.04.2013.).
26.12.2013. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu doneta je Odluka o imenovanju Komisije za ocenu i odbranu doktorske
disertacije Davora Antanasijevića, pod nazivom „Modelovanje indikatora kvaliteta životne
sredine primenom veštačkih neuronskih mreža“ (Odluka br. 35/432 od 26.12.2013.).
Kandidat je upisao doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u
Beogradu školske 2009/10 godine.
1.2. Naučna oblast disertacije
Istraživanja rađena u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Inženjerstvo
zaštite životne sredine, za koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u
Beogradu. Mentor, dr Viktor Pocajt, vanredni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, je do sada publikovao 18 radova iz ove oblasti i bio je član komisije pet
odbranjenih magistarskih teza i dve odbranjene doktorske disertacije. Na osnovu dosadašnjih
rezultata, smatramo da je mentor bio kompetentan da rukovodi izradom ove doktorske disertacije.
1.3. Biografski podaci o kandidatu
Kandidat Davor (Zoran) Antanasijević rođen je 26.03.1986. godine u Pirotu, gde je 2005. godine
završio gimnaziju prirodno-matematičkog smera. Iste godine upisao je Tehnološko-metalurški
fakultet u Beogradu, studijski program Hemijska tehnologija, studijsko područje Inženjerstvo
zaštite životne sredine, koji je završio 2009. godine sa prosečnom ocenom 8,89. Završni rad
„Određivanje izotopa olova masenom spektrometrijom sa indukovano spregnutom plazmom“
odbranio je sa ocenom 10. Nagrađen je za visok prosek u trećoj i završnoj godini studija nagradom
fonda „Panta S. Tutundžić“. Školske 2009/2010 godine upisao je doktorske studije na Tehnološkometalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Inženjerstvo zaštite
životne sredine. Rešenjem Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta
u Beogradu br. 20/10 od 09.02.2010. godine, Davor Antanasijević je izabran u zvanje istraživač
pripravnik. Rešenjima Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, br. 20/7 od 04.02.2011. godine i br. 20/62 od 05.12.2013. godine, Davor Antanasijević
je izabran, i reizabran, u zvanje istraživač saradnik.
Davor Antanasijević, dipl. inž. tehnol., je od septembra 2009. godine uključen u rad Laboratorije
za masenu spektrometriju sa indukovano spregnutom plazmom (ICP-MS) na TMF-u, a od
novembra 2009. do kraja 2010. godine angažovan je na Projektu 142002, „Razvoj metoda za
separaciju, predkoncentrisanje, određivanje i uklanjanje zagađivača okoline“. Od januara 2011.
godine do danas angažovan je na projektu osnovnih istraživanja iz hemije: „Razvoj i primena
metoda i materijala za monitoring novih zagađujućih i toksičnih organskih materija i teških
metala“, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (broj projekta
172007).
Kao član Organizacionog odbora učestvovao je u organizaciji „Prve konferencije mladih hemičara
Srbije“, koja je održana 19. i 20. oktobra 2012. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u
Beogradu. Takođe je bio angažovan na izradi projekta „Lokalni registar izvora zagađivanja
životne sredine na teritoriji Beograda“ (2010-2013) koji su realizovali Sekretarijat za zaštitu
životne sredine Grada Beograda i Tehnološko- metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.
Kandidat u svom radu koristi osnovne i napredne softverske pakete. Govori engleski jezik. Član je
Srpskog hemijskog društva.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
2.
79
OPIS DISERTACIJE
2.1. Sadržaj disertacije
Doktorska disertacija Davora Antanasijevića je napisana na 154 strane i sadrži 7 poglavlja, u
okviru 5 celina: Uvod, Teorijski deo, Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija i Zaključak.
Disertacija sadrži 40 slika, 41 tabelu i 186 literaturna navoda. Na početku disertacije dat je Rezime
na srpskom i engleskom jeziku, kao i spiskovi skraćenica i simbola, slika i tabela, dok su
Literatura i biografija autora dati na kraju disertacije.
2.2. Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
Uvodni deo sadrži kratak opis značaja poznavanja indikatora kvaliteta životne sredine i održivog
razvoja. U okviru ovog poglavlja definisani su predmet, ciljevi i značaj modelovanja indikatora
kvaliteta životne sredine. Uz obrazloženje teme opisana je i struktura disertacije.
Teorijski deo se sastoji iz tri podpoglavlja: 1) Održivi razvoj i modelovanje indikatora održivog
razvoja i kvaliteta životne sredine; 2) Veštačke neuronske mreže (ANN); 3) Hemometrijske
metode primenjene za odabir ulaznih promenljivih modela.
U Teorijskom delu istaknut je značaj održivog razvoja i opisani su osnovni principi, sa posebnim
ostvrtom na indikatore održivog razvoja i kvaliteta životne sredine. Nakon toga je dat prikaz
odabranih indikatora održivog razvoja i kvaliteta životne sredine, čije modelovanje je predmet ove
disertacije: emisija gasova staklene bašte i suspendovanih čestica na nacionalnom nivou,
koncentracija suspendovanih čestica u vazduhu na nacionalnom nivou, količina generisanog
komunalnog čvrstog otpada na nacionalnom nivou i sadržaj rastvorenog kiseonika u površinskim
vodama na lokalnom nivou. Zatim je dat prikaz modela koji se koriste u praksi za predviđanje
emisija i koncentracija zagađujućih materija, koje su bile predmet proučavanja u okviru ove
disertacije. Veštačke neuronske mreže, kao i različite arhitekture neuronskih mreža, i obučavanje
svake od korišćenih arhitektura, takođe su detaljno opisani. Na kraju teorijskog dela su opisane i
različite hemometrijske metode primenjene za odabir ulaznih promenljivih modela razvijenih
tokom izrade ove disertacije.
Eksperimentalni deo, peto poglavlje, „Metodologija razvoja modela zasnovanog na neuronskim
mrežama“, se sastoji iz tri podpoglavlja: 1) Proces razvoja modela zasnovanog na neuronskim
mrežama; 2) Prikupljanje relevantnih ulaznih promenljivih modela; 3) Statistički pokazatelji
performansi modela. U eksperimentalnom delu detaljno je opisana metodologija razvoja modela
zasnovanog na neuronskim mrežama, kao i statistički pokazatelji performansi modela korišćeni
prilikom evaluacije performansi modela razvijenih tokom izrade ove disertacije.
Rezultati i diskusija su prikazani u šestom poglavlju „Modelovanje indikatora kvaliteta životne
sredine“, koje se sastoji iz pet podpoglavlja: 1) Modelovanje emisije gasova staklene bašte; 2)
Modelovanje emisije PM10 čestica; 3) Modelovanje koncentracije PM10 čestica; 4) Modelovanje
količine generisanog komunalnog čvrstog otpada; 5) Modelovanje sadržaja rastvorenog kiseonika
u površinskim vodama.
U svakom od podpoglavlja, u okviru Rezultata i diskusije, detaljno je prikazana metodologija
razvoja ANN modela: odabir ulaznih promenljivih i priprema podataka, razvoj i optimizacija
neuronske mreže, primena hemometrijskih metoda za odabir ulaznih promenljivih, kao i analiza
značajnosti pojedinih ulaznih promenljivih i analiza performansi razvijenih modela.
80
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
U prvom podpoglavlju, u kome je prikazana primena ANN metodologije za modelovanje emisije
gasova staklene bašte na nacionalnom nivou, najpre je data analiza sektora njihove emisije, kao i
pretraživanje i priprema dostupnih indikatora održivog razvoja, potrebnih za adekvatno
kvantifikovanje emisija gasova staklene bašte. Zatim je detaljno prikazan postupak optimizacije
parametara arhitekture i obučavanja neuronske mreže sa opštom regresijom (General regression
neural network – GRNN). Optimizacijom je utvrđeno da se najbolji rezultati dobijaju korišćenjem
nasumično odabranih validacionih podataka uz njihovo linearno skaliranje, pri čemu se za merenje
rastojanja između podataka koristi euklidska metoda, a genetskim algoritmom se određuje faktor
ujednačavanja GRNN modela. Zatim su rezultati optimizovanog GRNN modela upoređeni sa
rezultatima modela sa višestrukom linearnom regresijom (Multiple linear regresion – MLR). Kako
su GRNN modelom znatno tačniji rezultati, u sledećem delu eksperimentalnog rada vršen je odabir
ulaznih promenljivih/indikatora korelacinom analizom, kako bi se performanse dodatno
poboljšale. Na kraju su odabrane ulazne promenljive dodatno transformisane korišćenjem analiza
glavnih komponenti (Principal component analysis – PCA). Poređenje rezultata PCA-GRNN
modela sa odgovarajućim modelom baziranim na regresiji glavnih komponenti (Principal
component regression – PCR) pokazalo je da model zasnovan na neuronskoj mreži daje značajno
bolje rezultate. Analizom značajnosti utvrđeno je da na rezultate modela najviše utiče indikator
bruto potrošnja energije. Razvijenim GRNN modelom vršena je i simulacija predviđanja GHG
emisije u 2011. godini. Poređenje predviđenih i vrednosti emisija koje je objavila Evropska
agencija za zaštitu životne sredine je pokazalo da GRNN predviđanja imaju srednju relativnu
grešku od svega 3,6 %.
Primena ANN metodologije za modelovanje emisije suspendovanih čestica u vazduhu na
nacionalnom nivou prikazana je u drugom podpoglavlju u okviru Rezultata i diskusije. Sledeći
prethodno razvijenu ANN metodologiju, najpre je prikazana analiza glavnih izvora emisije PM10
čestica i indikatora održivog razvoja koji bi mogli da budu od značaja za njihovo modelovanje.
Zatim je prikazan razvoj i optimizacija odabranog GRNN modela. Kako je optimalna kombinacija
parametara neuronske mreže već prikazana u prethodnom podpoglavlju, akcenat je stavljen na nov
metod odabira ulaznih promenljivih, zasnovanog na primeni genetskih algoritama. Rezultati
dobijeni primenom GRNN modela, kreiranih navedenim metodom odabira ulaza, upoređeni su sa
odgovarajućim linearnim MLR i PCR modelima. GRNN model je kod provere imao srednju
relativnu grešku manju od 10 %, dok je najbolji PCR model imao srednju relativnu grešku od 33
%. Analiza grešaka GRNN modela, u slučajevima kada je model napravio relativnu grešku veću
od 10 %, je pokazala da je do velikih odstupanja došlo zbog nesigurnosti ulaznih podataka.
Analiza značajnosti je pokazala da se ulazne promenljive mogu podeliti u tri grupe, pri čemu se u
prvoj grupi kao najznačajniji nalaze bruto domaći proizvod i pojedini indikatori koji govore o
industrijskoj emisiji PM10 čestica.
U trećem podpoglavlju prikazana je primena ANN metodologije za modelovanje koncentracije
suspendovanih čestica u vazduhu na nacionalnom nivou. Kako su za modelovanje koncentracije
suspendovanih čestica primenjeni indikatori održivog razvoja koji su bili korišćeni i kod
modelovanja njihove emisije, na početku ovog poglavlja je data samo analiza nove izlazne
promenljive, indikatora održivog razvoja. GRNN model je takođe optimizovan, pri čemu je odabir
ulaznih promenljivih vršen korišćenjem korelacione analize, na osnovu međusobne povezanosti
ulaznih promenljivih, kao i njihovog uticaja na PM10 koncentraciju. Najbolji GRNN model je
dobijen eliminisanjem 5 primarno odabranih ulaznih promenljivih: proizvodnja uglja, bakra,
aluminijuma, gvožđa i NPK đubriva. Poređenje dobijenog GRNN modela vršeno je sa
odgovarajućim PCR modelom. Dobijeni R2 za PCR predviđanja iznosio je samo 0,23, dok je
GRNN model dao predviđanja koja su imala odlično slaganje sa Eurostat-ovim podacima
(R2=0,99). Relativna greška prilikom testiranja GRNN modela na nivou Evropske unije je bila
manja od 13 %.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
81
U četvrtom podpoglavlju prikazano je modelovanje količine generisanog čvrstog otpada na
nacionalnom nivou, neuronskim mrežama, uz korišćenje svega 3 ulazna indikatora održivog
razvoja: bruto domaći proizvod, domaća potrošnja materijala i produktivnost resursa. U ovom
slučaju, pored korišćenja GRNN arhitekture, testirana je i primena arhitekture sa propagacijom
greške unazad (Backpropragation neural network - BPNN). Poređenje navedene dve arhitekture
pokazalo je da GRNN ima znatno bolju moć generalizacije u odnosu na BPNN. Posebno detaljno
su analizirani slučajevi kod kojih je GRNN model dao predviđanja koja znatno odstupaju od
Eurostatovih vrednosti količina generisanog otpada. U najvećem broju slučajeva je zaključeno da
su odstupanja bila uslovljena primenom nestandardne metodologije pri obračunu količina
generisanog otpada ili tačnošću ulaznih podataka. Primena razvijenog GRNN modela na Srbiju i
poređenje modelom predviđenih vrednosti sa količinama generisanog otpada koje je procenila
Agencija za zaštitu životne sredine, odgovarajućom metodologijom, pokazala je dobro slaganje, sa
relativnom greškom do 12 %.
U petom podpoglavlju prikazana je primena razvijene ANN metodologije kod modelovanja
sadržaja rastvorenog kiseonika, koji predstavlja parametar kvaliteta površinskih voda, odnosno
životne sredine na lokalnom nivou. Najpre je prikazan odabir ulaznih promenljivih na osnovu
literaturnih podataka, pa su tako odabrani sledeći nespecifični parametri kvaliteta voda koji se
mere redovnim monitoringom površinskih voda: pH, temperatura, električna provodnost i protok.
Odabirom nespecifičnih ulaznih promenljivih omogućena je široka primena razvijenog modela za:
predviđanje vrednosti rastvorenog kiseonika u slučajevima kada rastvoreni kiseonik iz nekog
razloga nije bio određen, predviđanja sadržaja rastvorenog kiseonika na monitoring stanicama na
kojima se određivanje sadržaja rastvorenog kiseonika ne vrši, brzo predviđanje ovog parametra u
akcidentnim i vanrednim situacijama, posebno na manjim rekama na kojima se ne vrši kontinualni
monitoring. Pored GRNN i BPNN mreže, testirana je i rekurentna neuronska mreža (Recurrent
Neural Network - RNN) čije korišćenje se preporučuje kada se vrši predviđanje vremenskih serija.
Poređenje rezultata dobijenih primenom tri navedene ANN arhitekture pokazalo je da je najtačnija
predviđanja dao upravo RNN model, sa relativnom greškom manjom od 10 %. Preciznost RNN
modela je potvrđena i poređenjem sa odgovarajućim MLR modelom, koji je kod testiranja samo u
55 % slučajeva dao predviđanja sa greškom manjom od 10 %.
U Zaključku su dati kratak pregled i analiza dobijenih rezultata istraživanja, koji odgovaraju
postavljenim ciljevima disertacije, kao i predlog za dalja istraživanja u ovoj oblasti.
Na kraju disertacije navedena je Literatura, koja sadrži sve reference citirane u radu.
3.
OCENA DISERTACIJE
3.1.
Savremenost i originalnost
Očuvanje, unapređenje i zaštita životne sredine, uz održivi društveni i ekonomski razvoj,
dominantni su problemi savremenog sveta. Efikasno upravljanje i kontrola navedenih kompleksnih
pojava iziskuje njihovo konstantno praćenje, uz korišćenje adekvatnih indikatora kojima se
kvantifikuje stanje životne sredine i održivog razvoja u različitim delovima sveta. Poznavanje
vrednosti određenih indikatora kvaliteta životne sredine od suštinske je važnosti u okviru
upravljanja životnom sredinom. Zbog svog značaja, indikatori kvaliteta životne sredine su predmet
istraživanja u mnogim studijama, a sve češće se za predviđanje njihovih vrednosti koristi
modelovanje, uz primenu veštačkih neuronskih mreža. Metodologija primenjena u ovom radu
kombinuje ANN modele sa dostupnim ekonomskim i industrijskim indikatorima i indikatorima
održivog razvoja, pri čemu se dobijaju modeli koji omogućuju tačnije, brže i jednostavnije
predviđanje emitovanih količina ili koncentracija zagađujućih materija na nacionalnom nivou. Da
82
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
bi se dodatno poboljšali rezultati ANN modela i smanjio broj neophodnih ulaznih promenljivih,
primenjene su različite hemometrijske metode za ocenu značajnosti primarno odabranih ulaznih
promenljivih.
3.2.
Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U toku izrade doktorske disertacije kandidat je pregledao literaturu vezanu za linearno i nelinearno
modelovanje indikatora kvaliteta životne sredine i održivog razvoja, kao i literaturu u kojoj su
opisani razvoj i primena modela baziranih na neuronskim mrežama u oblasti zaštite životne
sredine. Pregledana je obimna literatura koja se odnosi na indikatore održivog razvoja, veštačke
neuronske mreže i hemometrijske metode.
3.3.
Opis i adekvatnost primenjenih naučnih metoda
Na osnovu eksperimentalnih podataka, dobijenih različitim instrumentalnim i klasičnim tehnikama
(atomskom apsorpcionom spektroskopijom - AAS, atomskom emisionom spektroskopijom - AES,
jonskom hromatografijom - IC, ultra-ljubičastom i vidljivom spektrofotometrijom - UV-VIS,
indukovano spregnutom plazmom sa atomskom emisionom spektroskopijom - ICP-OES,
indukovano spregnutom plazmom sa masenom spektroskopijom - ICP-MS, volumetrija - Morov
postupak, gasne analize –Vinklerov postupak), kao i podataka o ekonomskom, industrijskom i
održivom razvoju za odabrane evropske zemlje, u eksperimentalnom delu vršeno je modelovanje
emisija i koncentracija zagađujućih materija koje se koriste kao indikatori kvaliteta životne
sredine, uz odabir ulaznih promenljivih korišćenjem odgovarajućih hemometrijskih metoda
(korelacione analize, genetičkih algoritama, analize glavnih komponenti). Razvijena je ANN
metodologija za modelovanje emisije gasova staklene bašte, emisije i koncentracije PM10 čestica,
količine komunalnog čvrstog otpada i koncentracije rastvorenog kiseonika u površinskim vodama,
pri čemu su primenjene različite arhitekture neuronskih mreža: Neuronska mreža sa propagacijom
greške unazad (Backpropagation Neural Network - BPNN), Rekurentna neuronska mreža
(Recurrent Neural Network - RNN), Neuronska mreža sa opštom regresijom (General Regression
Neural Network - GRNN). Analiza performansi modela vršena je testiranjem razvijenih modela
kroz poređenje modelovanih i izmerenih vrednosti emisija i koncentracija indikatora kvaliteta
životne sredine. ANN modeli su takođe upoređeni sa linearnim modelima korišćenjem statističkih
indikatora performansi modela: indeks slaganja (IA), procenat rezultata u okviru faktora 1,25 i 1,1
(FA1.25 i FA1.1), srednja apsolutna greška (MAE), koren srednje kvadratne greške (RMSE) i
srednja apsolutna greška u procentima (MAPE).
3.4.
Primenljivost ostvarenih rezultata
U okviru izrade ove doktorske disertacije ispitana je mogućnost primene veštačkih neuronskih
mreža za modelovanje odabranih indikatora kvaliteta životne sredine. Razvijeno je pet ANN
modela za predviđanje vrednosti različitih indikatora kvaliteta životne sredine, koji opisuju stanje
životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou, uz korišćenje dostupnih ekonomskih i
industrijskih indikatora i indikatora održivog razvoja, kao ulaznih promenljivih modela.
Poznavanje vrednosti navedenih indikatora kvaliteta životne sredine od suštinske je važnosti u
okviru upravljanja životnom sredinom, jer su oni osnova za donošenje mera i strategija vezanih za
poboljšanje stanja u životnoj sredini, ali su u isto vreme i mera ostvarenja zadatih ciljeva i sredstvo
za uključivanje javnosti u donošenju odluka vezanih za pitanja zaštite i očuvanja kvaliteta životne
sredine. Pored već navedene primene razvijenih ANN modela za predviđanje vrednosti indikatora
kvaliteta životne sredine, razvijeni modeli mogu biti korišćeni i za simulaciju scenarija emisija ili
koncentracija zagađujućih materija. Promenama vrednosti ulaznih indikatora, koje su uslovljene
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
83
izmenama zakona ili donošenjem posebnih regulatornih mera, mogu se predvideti vrednosti
emisija ili koncentracija zagađujućih materija. Na taj način se omogućuje efikasna provera
delotvornosti predviđenih mera za poboljšanje kvaliteta životne sredine, da bi se izbeglo donošenje
mera za koje su potrebna velika materijalna ulaganja, a koje ne bi imale proporcionalno
zadovoljavajući efekat tokom primene u praksi.
3.5.
Ocena dostignutih sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
Kandidat Davor Antanasijević je tokom pripreme i realizacije eksperimenata, analize i
modelovanja dobijenih rezultata, u okviru izrade doktorske disertacije, pokazao stručnost,
kreativnost i sistematičnost. Komisija smatra da kandidat poseduje sve kvalitete koji su neophodni
za samostalan naučni rad.
4.
OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
4.1.
Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
Rezultati istraživanja urađenih tokom izrade ove doktorske disertacije predstavljaju značajan
naučni doprinos:
razvijena je, testirana i primenjena ANN metodologija za modelovanje odabranih
indikatora kvaliteta životne sredine;
razvijeno je i primenjeno pet ANN modela za predviđanje odabranih indikatora kvaliteta
životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou;
u cilju efikasnog odabira ulaznih promenljivih modela razvijeno je više procedura odabira
ulaznih promenljivih sa različitim hemometrijskim metodama;
izvršena je detaljna analiza performansi razvijenih modela korišćenjem odgovarajućih
statističkih pokazatelja;
najbolji ANN modeli upoređeni su sa odgovarajućim linearnim matematičkim modelima;
pokazano je da se modeli mogu koristiti za predviđanje vrednosti određenih indikatora
kvaliteta životne sredine, uz primenu znatno manje ulaznih podataka u odnosu na pristup zasnovan
na inventarima emisija zagađujućih materija.
4.2.
Kritička analiza rezultata istraživanja
Istraživanja kojima se bavi ova doktorska disertacija su koncipirana na osnovu definisanih ciljeva i
detaljne analize literature iz oblasti modelovanja indikatora kvaliteta životne sredine i održivog
razvoja. U disertaciji je delom primenjena ANN metodologija zastupljena u literaturi, pri čemu su
odgovarajuće faze u razvoju ANN modela prilagođene specifičnostima u oblasti zaštite životne
sredine. Razvijene su odgovarajuće procedure za odabir ulaznih promenljivih modela, čime su
poboljšane performanse razvijenih modela. Razvoj ANN modela za predviđanje pet različitih
indikatora kvaliteta životne sredine detaljno je ispitan, a na osnovu rezultata istraživanja izvedeni
su odgovarajući zaključci, relevantni za eventualnu primenu razvijene metodologije za
modelovanje ostalih indikatora kvaliteta životne sredine. Odekvatnim izborom i primenom
odgovarajućih hemometrijskih metoda kod odabira ulaznih promenljivih, poboljšana su
predviđanja razvijenih ANN modela. Uvidom u dostupnu literaturu iz ove oblasti istraživanja i
rezultate istraživanja dobijene u okviru ovoga rada, može se konstatovati da predložena ANN
metodologija značajno pojednostavljuje predviđanje vrednosti određenih indikatora kvaliteta
životne sredine, u odnosu na pristup zasnovan na inventarima emisija zagađujućih materija, što
predstavlja poseban naučni doprinos u oblasti modelovanja indikatora kvaliteta životne sredine i
održivog razvoja.
84
4.3.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
Verifikacija naučnih doprinosa
Iz disertacije je publikovano pet radova, četiri u vrhunskim međunarodnim časopisima i jedan u
istaknutom međunarodnom časopisu. Jedan rad je saopšten na skupu međunarodnog značaja i
štampan u celini, a tri rada su saopštena na skupovima nacionalnog značaja i štampana u izvodu.
Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja - M20
Kategorija M21 – Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu
1.
Antanasijević, D., Pocajt, V., Povrenović, D., Ristić, M., Perić-Grujić, A.: PM10
Emission Forecasting Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm Input Variables
Optimization, - Science of The Total Environment, vol. 443, pp. 511-519, 2013 (IF: 3,258) (ISSN
0048-9697)
2.
Antanasijević, D., Pocajt, V., Povrenović, D., Perić-Grujić, A., Ristić, M.: Modelling of
dissolved oxygen using different ANN architectures: Danube River case study, - Environmental
Science and Pollution Research, vol. 20, pp. 9006-9013, 2013 (IF: 2,618) (ISSN 0304-3800)
3.
Antanasijević, D. Z., Ristić, M. Đ., Perić-Grujić, A. A., Pocajt, V. V.: Forecasting
human exposure to PM10 at the national level using Artificial Neural Network approach, - Journal
of Chemometrics, vol. 27, pp. 170-177, 2013 (IF: 1,937) (ISSN 0886-9383)
4.
Antanasijević, D. Z., Ristić, M. Đ., Perić-Grujić, A. A., Pocajt, V. V.: Forecasting GHG
emissions using optimized artificial neural network model based on correlation and principal
component analysis, - International Journal of Greenhouse Gas Control, vol. 20, pp. 244-253,
2014 (IF: 3,944) (ISSN 1750-5836)
Kategorija M22 – Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
1.
Antanasijević, D., Pocajt, V., Popović, I., Redžić, N., Ristić, M.: The Forecasting of
Municipal Waste Generation Using Artificial Neural Networks and Sustainability Indicators, Sustainability Science, vol. 8, pp. 37-46, 2013 (IF: 2,189) (ISSN 1862-4065)
Zbornici međunarodnih naučnih skupova – M30
Kategorija M33 – Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
1.
Antanasijević, D., Pocajt, V., Ristić, M., Perić-Grujić, A.: Modeling sustainability
indicators using artificial neural networks: A PM10 case study, - International Science Conference
Reporting for Sustainability, Bečići, Montenegro, 2013, pp. 197-202.
Zbornici skupova nacionalnog značaja – M60
Kategorija M64 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
1.
Antanasijević, D. Z., Minović, T. Z., Perić-Grujić, A. A., Ristić, M. Đ., Pocajt, V. V.:
ANN emission modelling of some sustainable development parameters, - 49th Meeting of the
Serbian Chemical Society, Kragujevac, Serbia, 2011, Book of Abstracts, p.70.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
85
2.
Antanasijević, D. Z., Perić-Grujić, A. A., Ristić, M. Đ., Pocajt, V. V.: PM10 country
level concentration modelling using Artificial Neural Networks, - 50th Meeting of the Serbian
Chemical Society, Belgrade, Serbia, 2012, Book of Abstracts, p. 81.
3.
Antanasijević, D. Z., Ristić, M. Đ., Perić-Grujić, A. A., Pocajt, V.V.: Greenhouse gas
emissions modeling using artificial neural networks approach, - 6th Symposium Chemistry and
Environmental Protection EnviroChem 2013, Vršac, Serbia, 2013, Book of Abstracts, pp. 210211.
ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu svega napred izloženog, Komisija smatra da doktorska disertacija Davora
Antanasijevića, pod nazivom „Modelovanje indikatora kvaliteta životne sredine primenom
veštačkih neuronskih mreža“ predstavlja značajan, originalni naučni doprinos u oblasti
Inženjerstva zaštite životne sredine, što je potvrđeno, između ostalog, i objavljivanjem radova u
relevantnim časopisima međunarodnog značaja, kao i prezentovanjem rezultata istraživanja na
konferencijama. Ispitana je primena različitih arhitektura veštačkih neuronskih mreža (ANN) za
modelovanje indikatora kvaliteta životne sredine i održivog razvoja, pri čemu su razvijeni ANN
modeli za predviđanje vrednosti pet indikatora na nacionalnom i na lokalnom nivou. Kandidat je
samostalno i sistematično uradio istraživanja i analizu dobijenih rezultata.
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu da se doktorska disertacija pod nazivom „Modelovanje indikatora kvaliteta životne
sredine primenom veštačkih neuronskih mreža“ kandidata Davora Antanasijevića, dipl. inž.
tehnol., prihvati, izloži na uvid javnosti i uputi na konačno usvajanje Veću naučnih oblasti
tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu.
U Beogradu, 14. 02. 2014.
ČLANOVI KOMISIJE:
1. Dr Viktor Pocajt, van. prof.
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
2. Dr Mirjana Ristić, red. prof.
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
3. Dr Aleksandra Perić-Grujić, red. prof.
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
4. Dr Antonije Onjia, naučni savetnik
Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke „Vinča“
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
87
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, održanoj 21.11.2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za podnošenje
izveštaja o ispunjenosti uslova za sticanje naučno-istraživačkog zvanja NAUČNI SARADNIK
kandidata dr Bojana Božića, dipl. inž. tehnologije. Posle pregleda i analize dostavljenog materijala
i uvida u rad dr Bojana Božića, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1.1. BIOGRAFSKI PODACI
Bojan Božić rođen je 12. oktobra 1984. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu
i gimnaziju. Na Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisao se školske
2003/04. godine. Diplomirao je 2009. godine, na smeru Organska hemijska tehnologija i
inženjerstvo polimera (prosečna ocena položenih ispita 8,76) odbranivši diplomski rad na temu
„Uticaj rastvarača i supstituenata na azo / hidrazon tautomeriju kod 5-(-4-supstituisanih fenilazo)6-hidroksi-4-fenil-3-cijano-2-piridona“ sa ocenom 10. Školske 2009/10. godine upisao je
doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom
programu Hemijsko inženjerstvo na Katedri za organsku hemiju, pod mentorstvom prof. dr
Gordane Ušćumlić. U okviru doktorskih studija položio je sve ispite predviđene nastavnim planom
i programom sa prosečnom ocenom 10, kao i završni ispit na temu „Proučavanje sinteze, strukture
i svojstava potencijalno biološki aktivnih derivata propanske kiseline“ sa ocenom 10.
U toku školske 2009/2010. angažovan je kao asistent u izvođenju eksperimentalnih vežbi
iz predmeta Osnovi organske hemije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U
toku školske 2010/2011. i 2011/2012. bio je angažovan za izvođenje vežbi na predmetu Principi
fizičke organske hemije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U toku
školske 2011/2012., 2012/2013. i 2013/2014. angažovan je kao asistent u izvođenju
eksperimentalnih vežbi iz predmeta Hemija na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Učestvuje u eksperimentalnom radu studenata doktorskih studija iz Libije. Uključen je u
realizaciju naučno-istraživačkog projekta u oblasti osnovnih istraživanja (OI 172013) koji
finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Doktorsku disertaciju pod nazivom „Sinteza, struktura i svojstva potencijalno biološki
aktivnih derivata propanske kiseline“ odbranio je 23. septembra 2013. godine na Tehnološkometalurškom fakultetu u Beogradu i stekao akademsko zvanje doktor nauka – tehnološko
inženjerstvo – hemijsko inženjerstvo.
Govori engleski i italijanski jezik. Član je Srpskog hemijskog društva.
1.2. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
Dr Bojan Božić, dipl. inž. tehnologije, je od januara 2011. godine bio angažovan na
projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod nazivom "Proučavanje
sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla" (evidencioni
broj 172013). U okviru naučno-istraživačkog rada bavi se proučavanjem sinteze, strukture i
fizičko-hemijskih svojstava heterocikličnih jedinjenja, kao i ispitivanjima njihove potencijalne
biološke aktivnsti. U svom dosadašnjem radu pokazao je samostalnost u kreiranju, realizaciji
eksperimenata i u obradi dobijenih rezultata. Do sada je publikovao: 1 rad u vrhunskom
88
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
međunarodnom časopisu, 4 rada u istaknutim međunarodnim časopisima, 6 radova u
međunarodnim časopisima i 16 saopštenja na međunarodnim i nacionalnim konferencijama.
2.
NAUČNA KOMPETENTNOST
2.1. OBJAVLJENI I SAOPŠTENI NAUČNI RADOVI I DRUGI VIDOVI ANGAŽOVANJA
U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOM RADU
1.
Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja – M20
1.1.
Radovi objavljeni u vrhunskim međunarodnim časopisima – M21
1.1.1. Adel Alimmari, Dušan Mijin, Radovan Vukićević, Bojan Božić, Nataša
Valentić, Vesna Vitnik, ŽeljkoVitnik, Gordana Ušćumlić, „Synthesis, structure and
solvatochromic properties of some novel 5-arylazo-6-hydroxy-4-phenyl-3-cyano-2-pyridone
dyes”, Chemistry Central Journal, doi:10.1186/1752-153X-6-71, 6:71 (2012), ISSN 1752-153X;
IF (2011) = 3,281.
1.2.
Radovi objavljeni u istaknutim međunarodnim časopisima – M22
1.2.1. Bojan Božić, Milka Avramov Ivić, Nemanja Trišović, Slobodan Petrović, Gordana
Ušćumlić, „ Electrochemical characterization of oxaprozin on bare gold electrode and electrode
modified with bovine serum albumin“, International Journal of Electrochemical Science, 7 (11)
11609–11616 (2012), ISSN 1452-3981; IF (2011) = 3,729.
1.2.2. Bojan Božić, Jelena Rogan, Dejan Poleti, Nemanja Trišović, Biljana Božić,
Gordana Ušćumlić, „Synthesis, characterization and antiproliferative activity of transition metal
complexes with 3-(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid (oxaprozin)“, Chemical and
Pharmaceutical Bulletin, 60 (7) 865-869 (2012), ISSN 0009-2363; IF (2011) = 1,592.
1.2.3. Bojan Božić, Jelena Rogan, Dejan Poleti, Milica Rančić, Nemanja Trišović,
Biljana Božić, Gordana Ušćumlić, „Synthesis, characterization and biological activity of 2-(5arylidene-2,4-dioxotetrahydrothiazole-3-yl) propanoic acid derivatives“, Arabian Journal of
Chemistry, doi: org/10.1016/j.arabjc.2013.10.002, 2013, ISSN 1878-5352; IF (2012) = 2,266.
1.2.4. Adel Alimmari, Bojan Božić, Dušan Mijin, Aleksandar Marinković, Nataša
Valentić, Gordana Ušćumlić, „Synthesis, structure and solvatochromic properties of some novel 5arylazo-6-hydroxy-4-(4-methoxyphenyl)-3-cyano-2-pyridone dyes: Hydrazone-azo tautomeric
analysis“, Arabian Journal of Chemistry, doi: org/10.1016/j.arabjc.2013.10.001, 2013, ISSN 18785352; IF (2012) = 2,266.
1.3.
Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja – M23
1.3.1. Bojan Božić, Nemanja Trišović, Nataša Valentić, Gordana Ušćumlić, Slobodan
Petrović, „Oksaprozin: Sinteza, SAR-studija, fizičko-hemijska svojstva i farmakologija“,
Hemijska Industrija, 65 (5) 551–562 (2011), ISSN 0367-598X; IF (2011) = 0,205.
1.3.2. Nemanja Trišović, Bojan Božić, Ana Obradović, Olgica Stefanović, Snežana
Marković, Ljiljana Čomić, Biljana Božić, Gordana Ušćumlić, „Structure-activity relationships of
3-substituted-5,5-diphenylhydantoins as potential antiproliferative and antimicrobial agents“,
Journal of the Serbian Chemical Society, 76 (12) 1597-1606 (2011), ISSN 0352-5139; IF (2011) =
0,879.
1.3.3. Adel Alimmari, Bojan Božić, Aleksandar Marinković, Dušan Mijin, Gordana
Ušćumlić, „Solvent and Structural Effects on the UV-Vis Absorption Spectra of Some 4,6Disubstitued-3-Cyano-2-Pyridones”, Journal of Solution Chemistry, 41 (10) 1825–1835 (2012),
ISSN 0095-9782; ; IF (2011) = 1,415.
1.3.4. Sleem Hmuda, Nebojša Banjac, Nemanja Trišović, Bojan Božić, Nataša Valentić,
Gordana Ušćumlić, „ Solvent effects on the absorption spectra of potentially pharmacologically
active 5-alkyl-5-arylhydantoins: a structure–property relationship study“, Journal of the Serbian
Chemical Society, 78 (5) 627–637 (2013), ISSN 0352-5139; IF (2012) = 0,912.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
89
1.3.5. Ana Obradović, Jovana Žižić, Nemanja Trišović, Bojan Božić, Gordana Ušćumlić,
Biljana Božić, Snežana Marković, „Evaluation of antioxidative effects of twelve 3-substituted-5,5diphenylhydantoins on human colon cancer cell line HCT-116“, Turkish Journal of Biology, 37
(6) 741–747 (2013), ISSN 1300-0152; IF (2012) = 0,914.
1.3.6. Nemanja Trišović, Bojan Božić, Slobodan Petrović, Svetlana Tadić, Milka
Avramov Ivić, „Electrochemical characterization and determination of carbamazepine as
pharmaceutical standard and tablet content on gold electrode“, Hemijska industrija,
doi:10.2298/HEMIND130125045T, 2013, ISSN 0367-598X; IF (2012) = 0,463.
2.
Zbornici skupova međunarodnog značaja – M30
2.1. Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja štampani u izvodu – M34
2.1.1. Bojan Božić, Adel Alimmari, Dušan Mijin, Gordana Ušćumlić, „Synthesis,
structure and solvatochromic properties of novel dyes derived from 4-nitrophenyl-6-hydroxy-3cyano-2-pyridone“, 17th European Symposium on Organic Chemistry, 17th ESOC 2011, Greece,
Hersonissos, 2011, Book of abstracts, p. 146.
2.1.2. Adel Alimmari, Bojan Božić, Dušan Mijin, Gordana Ušćumlić, „Solvent and
structural effects on the azo-hydrazone tautomerism of 5-(4-substituted phenylazo)-4-(4methoxyphenyl)-6-hydroxy-3-cyano-2-pyridones“, 17th European Symposium on Organic
Chemistry, 17th ESOC 2011, Greece, Hersonissos, 2011, Book of abstracts, p. 149.
2.1.3. Milka Avramov Ivić, Bojan Bozic, Nemanja Trišović, Slobodan Petrović,
Gordana Ušćumlić, „Electrochemical characterization of oxaprozin on bare gold electrode and
electrode modified with serum albumin“, The 63rd Annual Meeting of the International Society of
Electrochemistry, Czech Republic, Prague, 2012, ise121143.
2.1.4. Bojan Božić, Nataša Valentić, Željko Vitnik, Vesna Vitnik, Dušan Mijin, Gordana
Ušćumlić, „Solvatochromic and quantum chemical studies on the structures of some arylazo
pyridone dyes“, ICOSECS 8, Serbia, Belgrade, 2013, Book of abstracts, p. 108.
2.1.5. Nataša Valentić, Bojan Božić, Nebojša Banjac, Nemanja Trišović, Željko Vitnik,
Vesna Vitnik, Gordana Ušćumlić, „Solvatochromic and quantum-chemical investigations of Naryl-2-methyl-succinimides: substituent effect on intramolecular charge transfer“, ICOSECS 8,
Serbia, Belgrade, 2013, Book of abstracts, p. 115.
2.1.6. Biljana Božić, Bojan Božić, Jelena Rogan, Dejan Poleti, Nemanja Trišović,
Gordana Ušćumlić, „The proliferative activity of transition metal complexes with 3-(4.5-diphenyl1.3-oxazol-2-yl)propanoic acid (oxaprozin)“, 7th Conference on Experimental and Translational
Oncology, Slovenia, Portorož, 2013, Book of abstracts, p. 107.
3. Zbornici skupova nacionalnog značaja – M60
3.1. Predavanja po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu M62
3.1.1. Bojan Božić, Nemanja Trišović, Milica Rančić, Gordana Ušćumlić, „Sinteza novih
derivata propionske kiseline iz 5-ariliden-2,4-dioksotetrahidrotiazola“, XLIX savetovanje srpskog
hemijskog društva, Kragujevac, 2011, Kratki izvod radova, str. 126.
3.2.
Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog značaja štampani u izvodu – M64
3.2.1. Bojan Božić, Aleksandar Marinković, Adel Alimmari, Jasmina Đukanović, Dušan
Mijin, Gordana Ušćumlić, „Uticaj rastvarača na UV-Vis apsorpcione spektre 4,6-disupstituisanih
piridona“, XLVIII savetovanje srpskog hemijskog društva, Novi Sad, 2010, Kratki izvod radova,
str. 168.
3.2.2. Ana Obradović, Nemanja Trišović, Bojan Božić, Olgica Stefanović, Snežana
Marković, Ljiljana Čomić, Biljana Božić, Gordana Ušćumlić, „Structure-activity relationships of
3-substituted-5,5-diphenylhydantoins as potential antiproliferative and antimicrobial agents“,
Preclinical testing of active substances and cancer research, Kragujevac, 2011, Kratki izvod
radova, str. 14.
90
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
3.2.3. Nemanja Trišović, Bojan Božić, Tamara Timić, Jelena Rogan, Dejan Poleti, Miroslav
Savić, Gordana Ušćumlić, „Strukturna analiza i antikonvulzivna aktivnost 3,5-disupstituisanih-5fenilhidantoina“, XVIII konferencija srpskog kristalografskog društva, Andrevlje, 2011, Kratki
izvod radova, str. 57.
3.2.4. Bojan Božić, Jelena Rogan, Dejan Poleti, Nemanja Trišović, Biljana Božić, Gordana
Ušćumlić, H. Borrmann, „Sinteza, kristalna struktura i antiproliferativna aktivnost metil-2-(5-(4metoksifenil)metilen-2,4-dioksotetrahidrotiazol-3-il)propionata“, XIX konferencija srpskog
kristalografskog društva, Bela Crkva, 2012, Kratki izvod radova, str. 38.
3.2.5. Sleem Hmuda, Nemanja Trišović, Bojan Božić, Ana Obradović, Jelena Rogan, Dejan
Poleti, Biljana Božić, Gordana Ušćumlić, „Sinteza, strukturna i bioloska karakterizacija 3-benzil5-etil-5-fenilhidantoina kao potencijalnog antiproliferativnog agensa”, L savetovanje srpskog
hemijskog društva, Beograd, 2012, Kratki izvod radova, str. 156.
3.2.6. Bojan Božić, Jelena Rogan, Dejan Poleti, Nemanja Trišović, Biljana Božić, Gordana
Ušćumlić, „Sinteza, karakterizacija i antiproliferativna aktivnost kompleksa prelaznih metala sa 3(4,5-difenil-1,3-oksazol-2-il)propanskom kiselinom (oksaprozin)”, L savetovanje srpskog
hemijskog društva, Beograd, 2012, Kratki izvod radova, str. 75.
3.2.7. Bojan Božić, Milka Avramov Ivić, Nemanja Trišović, Slobodan Petrović, Gordana
Ušćumlić, „Elektrohemijska karakterizacija oksaprozina na elektrodi od zlata i modifikovanoj
bovin serum albuminom (BSA)“, L savetovanje srpskog hemijskog društva, Beograd, 2012, Kratki
izvod radova, str. 32.
3.2.8. Bojan Božić, Nemanja Trišović, Slobodan Petrović, Svetlana Tadić, Milka Avramov
Ivić, „Elektrohemijska karakterizacija i određivanje karbamazepina kao farmaceutskog standarda i
u tableti Galepsin® na elektrodi od zlata“, Prva konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd,
2012, Kratki izvod radova, str. 16.
3.2.9. Ana Obradović, Jovana Žižić, Nemanja Trišović, Bojan Božić, Gordana Ušćumlić,
Biljana Božić, Snežana Marković, „Antioksidativni efekat originalno sintetisanih kompleksa
hidantoina na HCT-116 ćelijsku liniju hunamnog kancera kolona“, Drugu kongres Srpskog društva
za mitohiondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju “Život sa slobodnim radikalima”, Niš, 2013,
Kratki izvod radova, str. 44.
4. Magistarske i doktorske teze – M70
4.1. Odbrana doktorske disertacije – M71
4.1.1. Bojan Božić, „Sinteza, struktura i svojstva potencijalno biološki aktivnih derivata
propanske kiseline“, 23. septembar 2013. godine, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u
Beogradu.
2.2. OSTALI VIDOVI ANGAŽOVANJA
Učešće na projektima, studijama, elaboratima i sl. sa privredom; učešće u projektima
finansiranim od nadležnog ministarstva (M105)
1. „Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog
porekla“, evidencioni broj 172013, Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
(2011.–2014.).
3.
ANALIZA PUBLIKOVANIH RADOVA
Predmet naučno-istraživačkog rada dr Bojana Božića usmeren je na proučavanje sinteze,
strukture i fizičko-hemijskih svojstava heterocikličnih jedinjenja. Posebna pažnja posvećena je
sintezi novih potencijalno biološki aktivnih jedinjenja i utvrđivanju odnosa strukture i aktivnosti.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
91
U okviru proučavanja strukture i karakteristika azo piridonskih boja, u čvrstom stanju i u
rastvoru, u radovima 1.1.1. i 1.2.4. su sintetisane dve nove serije arilazo piridonskih boja koje do
sada nisu poznate u literaturi: 5-arilazo-6-hidroksi-4-fenil-6-cijano-2-piridonske boje, 5-arilazo-6hidroksi-4-(4-metoksifenil)-6-cijano-2-piridonske boje. Sve azo boje su sintetisane diazotovanjem
odgovarajućih 4-supstituisanih anilina i kuplovanjem dobijenih diazo soli sa odgovarajućim
piridonima, prethodno dobijenim iz odgovarajućih etil-4-supstituisanih benzoil-acetata i
cijanoacetamida. Struktura sintetisanih azo boja je potrvđena na osnovu podataka iz UV-vis, FTIR,
1
H NMR i 13C NMR spektara. Solvatohromna svojstva su određena u odnosu na njihovu
apsorpciju u vidljivom delu UV-Vis spektra u različitim rastvaračima. Efekti polarnosti rastvarača,
proton-donorske i proton-akceptorske karakteristike interakcije rastvarač-rastvorena supstanca su
kvantitativno procenjene Kamlet-Taft-ovim i Catalan-ovim solvatohromnim modelima.
Proučavanje uticaja supstituenata na arilazo komponenti na azo-hidrazon tautomeriju sintetisanih
boja izvršeno je korelacijom UV-Vis apsorpcionih frekvenci Hammett-ovom jednačinom. Azo boje
sintetizovane u ovim radovima mogu postojati u azo i hidrazon tautomernim oblicima. Na azohidrazon ravnotežu veliki uticaj imaju rastvarači i supstituenti prisutni u arilazo komponenti.
Rezultati ostvareni u ovim radovima ukazuju na dominantan hidrazonski tautomerni oblik, kako u
čvrstom stanju tako i u rastvorima azo boja u rastvaračima različitih svojstava. Hidrazonska
struktura proučavanih azo boja je potvrđena kvantno-hemijskim izračunavanjima korištenjem
DFT/B3LYP metode.
U radu 1.2.1. urađena je elektrohemijska karakterizacija oksaprozina, cikličnom
voltametrijom na elektrodi od zlata u 0,05 M rastvoru NaHCO3. Sintetizovan lek, njegov analitički
standard i sadržaj aktivne supstance u tableti Duraprox® okarakterisan je jednom oksidacionom i
tri redukcione reakcije. Uočena je linearna zavisnost anodnih struja od koncentracija leka na 0,83
V za analitički standard i na 0,85 V za tabletu Duraprox®. Elektroda od zlata je modifikovana
adsorpcijom goveđeg serum albumina (bovine serum albumin, BSA) u 0,1 M fosfatnom puferu
(pH = 7,4) i ispitana je koncentraciona zavisnost anodnih struja za analitički standard oksaprozina
na BSA/Au elektrodi. Korišćenjem Lengmirove adsorpcione termodinamičke jednačine izračunata
je konstanta vezivanja oksaprozina za BSA/Au elektrodu.
U radu 1.2.2. sintetizovani su novi kompleksi prelaznih metala [Mn(II), Co(II), Ni(II),
Cu(II), Zn(II)] sa oksaprozinom, nesteroidnim antiinflamatornim lekom, u cilju ispitivanja njihove
potencijalne primene kao antiproliferativnih agenasa. Na osnovu elektronskih spektara i magnetnih
momenata za sve komplekse utvrđena je (pseudo)oktaedarska geometrija. Sa izuzetkom Cu(II)kompleksa, gde je ustanovljen mostovno bidentatni način vezivanja COO–-grupa, kod svih ostalih
kompleksa na osnovu FT-IC spektara potvrđena je helatna koordinacija COO–-grupa. Opšta
formula kompleksa je [M(H2O)2(oxa)2]·xH2O, gde je x = 2 za M = Mn, Co i Ni i x = 1,5 za Zn.
Binuklearni Cu(II)-kompleks, [Cu2(H2O)2(OH)(oxa)3]·2H2O, ispoljava snažne Cu–Cu interakcije
antiferomagnetnog tipa. Prvi put je ispitana in vitro antiproliferativna aktivnost sintetizovanih
kompleksa prema ćelijskim linijama humanog karcinoma kolona (HCT-116), humanog karcinoma
dojke (MDA-231), humanog karcinoma grlića materice (HeLa) i melanoma (Fem-x). Kod svih
kompleksa uočen je statistički značajan antiproliferativni efekat. Zbog izuzetne aktivnosti, čak i pri
nanomolarnim koncentracijama, Ni(II)-kompleks se pokazao kao potencijalni antiproliferativni
agens.
U radu 1.2.3. proučavan je uticaj strukture na antiproliferativnu i antibakterijsku aktivnost
serije novih 2-(5-ariliden-2,4-dioksotetrahidrotiazol-3-il)propanskih kiselina i odgovarajućih metil
estara. Sva jedinjenja okarakterisana su temperaturom topljenja, elementarnom analizom, FT-IC,
1
H NMR i 13C NMR spektroskopijom. Kristalna struktura metil-2-(5-(4-metoksifenil)metilen-2,4dioksotetrahidrotiazol-3-il)propionata određena je rendgenskom strukturnom analizom. Ispitivana
je antiproliferativna aktivnost sintetisanih jedinjenja na ćelijskim linijama humanog karcinoma
kolona (HCT-116), humanog karcinoma dojke (MDA-231) i mijeloidne leukemije (K-562).
Rezultati ukazuju na bolju antiproliferativnost aktivnost sintetisanih metil estara u odnosu na
92
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
odgovarajuće kiseline. Dodatno je ispitivana antimikrobna aktivnost, ali nije zabeležen njihov
efekat naspram širokog spektra testiranih mikroorganizama.
U radu 1.3.1. na sistematičan i razumljiv način prikazani su sinteza, fizičko-hemijska i
farmakološka svojstva derivata oksaprozina.
U radovima 1.3.2. i 1.3.5. proučavan je uticaj strukture na antiproliferativnu,
antioksidativnu i antibakterijsku aktivnost serije od dvanaest 3-supstituisanih-5,5difenilhidantoina, koja obuhvata neke od derivata čije su antikonvulzivne aktivnosti poznate u
literaturi. Određena je njihova antiproliferativna i antioksidativna aktivnost prema ćelijskoj liniji
humanog karcinoma kolona HCT-116. Skoro sva jedinjenja ispoljavaju antiproliferativan efekat u
koncentraciji od 100 μM, dok je derivat sa benzil grupom aktivan i pri nižim koncentracijama.
Takođe, rezultati antioksidativne aktivnosti ispitivanih jedinjenja ukazuju na smanjenje
koncentracije superoksid anjon radikala (O2·-) i povećavanje koncentacije nitrita (NO2-). Dodatno
je određena i antibakterijska aktivnost proučavanih jedinjenja prema Escherichia coli ATCC
25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 i kliničkim izolatima Escherichia coli, Proteus
mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis i Staphylococcus aureus. 3-izopropil i
3-benzil derivati pokazuju slabu aktivnost prema gram-pozitivnoj bakteriji E. faecalis i gramnegativnim bakterijama E. coli ATCC 25922 i E. coli.
U radu 1.3.3. sintetizovana je serija 4,6-disupstituisanih-3-cijano-2-piridona i njihovi
apsorpcioni spektri snimljeni su u setu rastvarača u oblasti od 200 do 600 nm. Efekti polarnosti
rastvarača, proton-donorske i proton-akceptorske karakteristike interakcije rastvarač-rastvorena
supstanca su kvantitativno procenjene Kamlet-Taft-ovim solvatohromnim modelom. Takođe,
ispitivan je uticaj rastvarača i supstituenata na 2-piridon/2-hidroksipiridin tautomerni ravnotežu.
Ustanovljemo je da se apsorpcioni maksimumi u svim rastvaračima kod 2-hidroksipiridina
pojavljaju na nižim talasnim dužinama u odnosu na 2-piridonski tautomerni obliku. Takođe,
pokazano je da zamena metil- i fenil- grupa hidroksilnom grupom, u položaju 6 piridonskog
prstena, značajno menja solvatohromna svojstva ispitivanih piridona.
Da bi se procenio način na koji potencijalni antikonvulzivni lekovi interaguju sa svojim
okruženjem, u radu 1.3.4. dve serije 5-metil-5-(4-supstituisanih fenil)- i 5-etil-5-(4-supstituisanih
fenil)hidantoina su sintetisane i njihovi apsorpcioni spektri su snimljeni u intervalu talasnih dužina
od 200 do 400 nm u setu izabranih rastvarača. Efekti dipolarnosti/polarizabilnosti rastvarača i
vodoničnog vezivanja između molekula rastvarača i rastvorene supstance na pomeranje
apsorpcionih maksimuma analizirani su primenom metoda linearne korelacije energije solvatacije
(LSER), odnosno Kamlet–Taftovom jednačinom. Odnos doprinosa specifičnih i nespecifičnih
interakcija između molekula rastvarača i rastvorene supstance korelisani su sa odgovarajućim
ADME svojstvima proučavanih jedinjenja. Korelacione jednačine su dalje kombinovane sa
različitim fizičko–hemijskim parametrima pri čemu su dobijene nove jednačine koje na
zadovoljavajući način opisuju odnose između interakcija između molekula rastvarača i rastvorene
supstance i svojstava koja određuju njihovu aktivnost u organizmu.
U radu 1.3.6. ispitivano je pomoću ciklične voltametrije na elektrodi od zlata u 0,1 M
fosfatnom puferu, anodno ponašanje jednog od najsigurnijih i najefikasnijih antikonvulzivnih
lekova karbamazepina (CBZ). Karbamazepin kao standard i kao sastojak komercijalnog oblika
(tablete) Galepsin® podleže anodnoj oksidaciji. Utvrđeno je da je vrednost struja oksidacije čistog
CBZ-a na +0.90 V linearna funkcija koncentracija u opsegu od 1,0×10–7 do 1,0×10−4 mol dm−3.
Karbamazepin je detektovan i u koncentaraciji od 1,0×10–8 mol dm–3 koja je među najnižim koje
su objavljene do sada za ovaj lek korišćenjem voltametrijskih tehnika. CBZ kao sadržaj tablete
Galepsin® je kvantitativno određen, pri čemu je na +0,90 V takođe dobijena linearna zavisnost
vrednosti struja oksidacije od ispitivanih koncentracija leka (1,0×10–6–1,0×10–4 mol dm−3). Takođe
je pokazano da modifikovanje elektrode od zlata albuminom goveđeg seruma (BSA) ima za
posledicu smanjenje struja oksidativnog pika CBZ-a usled vezivanja leka za BSA.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
4.
93
CITIRANOST KANDIDATOVIH OBJAVLJENIH RADOVA
Radovi dr Bojana Božića citirani su 4 puta u međunarodnim časopisima (4 citata, od toga 1
autocitat).
1. Alanazi, A.M., El-Azab, A.S., Al-Swaidan, I.A., Maarouf, A.R., El-Bendary, E.R, Abu
El-Enin, M.A., Abdel-Aziz, A.A.-M, „Synthesis, single-crystal, in vitro antitumor evaluation and
molecular docking of 3-substitued 5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione derivatives“, Medicinal
Chemistry Research, 22 (12) (2013) 6129-6142. (citirani rad 1.3.2.)
2. Obradović, A., Žižić, J., Trišović, N., Božić, B., Ušćumlić, G., Božić, B., Marković S.,
„Evaluation of antioxidative effects of twelve 3-substituted-5,5-diphenylhydantoins on human
colon cancer cell line HCT-116“, Turkish Journal of Biology, 37 (6) (2013) 741–747. (citirani rad
1.3.2.)
3. Matijević, B.M., Vaštag, D.D., Perišić-Janjić, N.U., Apostolov, S.L., Milčić,
M.K., Živanović, L., Marinković, A.D., „Solvent and structural effects on the UV absorption
spectra of N-(substituted phenyl)-2-cyanoacetamides“, Spectrochimica Acta - Part A: Molecular
and Biomolecular Spectroscopy, 117 (2014) 568–575. (citirani rad 1.3.3.)
4. Majlesi, K., Rezaienejad, S., Sarabi, N.D., Fahmi, M., Tahamtan F., „Calculation of the
stability constants for complex formation of dioxovanadium(V) with methyliminodiacetic acid in
various H2O + CH3OH solutions using the kamlet-abboud-taft equation“, Journal of the Serbian
Chemical Society, 78 (10) (2013) 1547-1559. (citirani rad 1.3.4.)
5. ELEMENTI ZA KVALITATIVNU OCENU NAUČNOG DOPRINOSA KANDIDATA I
MINIMALNI KVANTITATIVNI USLOVI ZA IZBOR
5.1. Razvoj uslova za naučni rad, obrazovanje i formiranje naučnih kadrova
Kandidat je bio aktivno angažovan u realizaciji doktorske disertacije Adel Alimmaria i
Nemanje Trišovića. Takođe, učestvuje u eksperimentalnoj realizaciji doktorske disertacije Violete
Arsovski. Do sada je asistirao u izvođenju 3 master rada i većeg broja diplomskih radova.
5.2. Kvalitet naučnih rezultata
Efektivan broj radova i broj radova normiran na osnovu koautora, ukupan broj
kandidatovih radova, udeo samostalnih i koautorskih radova u njemu, kandidatov doprinos u
koautorskim radovima
U svom dosadašnjem naučno-istraživačkom radu, dr Bojan Božić je publikovao 27
bibliografskih jedinica i to: 11 naučnih radova, 6 saopštenja na međunarodnom nivou i 10
saopštenja na nacionalnom nivou. Od navedenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima,
na 4 rada dr Bojan Božić je prvi autor. Prosečan broj autora po radu za ukupno navedenu
bibliografiju iznosi 6,00.
Stepen samostalnosti u naučno-istraživačkom radu i uloga u realizaciji radova u
naučnim centrima u zemlji i inostranstvu
Dr Bojan Božić je tokom doktorskih studija pokazao visok stepen samostalnosti u
idejama i kreiranju eksperimenata, kao i u realizaciji, obradi rezultata i pisanju radova koji se
odnose na proučavanje sinteze, strukture i fizičko-hemijskih svojstava određenih heterocikličnih
jedinjenja. Rezultate svojih istraživanja je sistematski analizirao, objasnio i publikovao u
respektabilnim međunarodnim časopisima.
94
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
Sumirani prikaz dosadašnje naučno-istraživače delatnosti
Koeficijent
Kategorija rada
kategorije
Naučni radovi objavljeni u vodećim časopisima
8
međunarodnog značaja M21
Naučni rad u istaknutom međunarodnom časopisu
5
M22
Naučni rad u međunarodnom časopisu M23
3
Radovi saopšteni na međunarodnim skupovima
0,5
štampani u izvodu M34
Predavanja po pozivu sa skupa nacionalnog
1
značajaštampano u izvodu M62
Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog
značaja
0,2
štampani u izvoduM64
Doktorska disertacija M71
6
UKUPAN KOEFICIJENT
Broj radova
u kategoriji
Zbir
1
8
4
20
6
18
6
3
1
1
9
1,8
1
57,8
6
Uslov za izbor u zvanje naučni saradnik za prirodno-matematičke i medicinske nauke, koje
propisuje Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, je da kandidat ima ukupno najmanje 16 poena koji treba da
pripadaju sledećim kategorijama:
Minimalni kvantitativni zahtevi za sticanje zvanja
naučni saradnik
Ukupno
M10 + M20 + M31 + M32 + M33+M41+M42+M51
M21+M22+M23+M24
Minimalno
potrebno
16
10
5
Ostvareno
57,8
46
46
ZAKLJUČAK
U okviru naučno-istraživačkog rada dr Bojan Božić, dipl. inž., bavi se sintezom
heterocikličnih organskih jedinjenja, kao i proučavanjem uticaja strukturnih modifikacija na
njihova fizičko-hemijska svojstva i potencijalnu biološku primenu.. Tokom doktorskih studija
pokazao je visok stepen samostalnosti u idejama i kreiranju eksperimenata, kao i u realizaciji,
obradi rezultata i pisanju radova. Rezultate svojih istraživanja sistematski je analizirao, objasnio i
publikovao u respektabilnim međunarodnim časopisima. Do sada je publikovao 1 rad u
vrhunskom međunarodnom časopisu, 4 rada u istaknutim međunarodnim časopisima, 6 radova u
međunarodnim časopisima i 16 saopštenja na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Dr
Bojan Božić je pokazao kreativnost i sposobnost za naučno-istraživački rad, a rezultati koji su
proistekli iz njegove doktorske disertacije značajno su doprineli realizaciji projekta.
Na osnovu uvida u rad i rezultate koje je ostvarila u toku dosadašnjeg naučno-istraživačkog
rada, Komisija smatra da dr Bojan Božić, dipl.inž., ispunjava sve uslove za izbor u zvanje
NAUČNI SARADNIK, te predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu da ovaj izveštaj prihvati i isti prosledi odgovarajućoj komisiji
Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije na konačno usvajanje.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
95
U Beogradu, 27.12.2013.
ČLANOVI KOMISIJE
1. Prof dr Gordana Ušćumlić, redovni profesor
Tehnološko-Metalurški fakultet u Beogradu.
2. Prof. dr Slobodan Petrović, redovni profesor
Tehnološko-Metalurški fakultet u Beogradu.
3.Prof. dr Dušan Mijin, redovni profesor
Tehnološko-Metalurški fakultet u Beogradu.
4. Dr Milka Avramov Ivić, naučni savetnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu
96
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
Tehnološko–metalurški fakultet
Univerzitet u Beogradu
Karnegijeva 4, Beograd
REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA
I Opšti podaci o kandidatu
Ime i prezime: Bojan Đ. Božić
Godina rođenja: 1984.
JMBG: 1210984710311
Naziv institucije u kojoj je kandidat stalno zaposlen: po ugovoru na određeno, Tehnološko–
metalurški fakultet u Beogradu
Diplomirao: 07.07.2009. godine, Tehnološko–metalurški fakultet u Beogradu
Doktorirao: 23.09.2013. godine, Tehnološko–metalurški fakultet u Beogradu
Naučno zvanje koje se traži: naučni saradnik
Oblast nauke u kojoj se traži zvanje: Prirodno-matematičke nauke
Grana nauke u kojoj se traži zvanje: Hemija
Naučna disciplina u kojoj se traži zvanje: Organska hemija
Naziv naučnog matičnog odbora kojem se zahtev upućuje: Matični naučni odbor za hemiju
II Datum izbora–reizbora u naučno zvanje:
Naučni saradnik:III Naučno-istraživački rezultati (prilog 1 i 2 pravilnika):
1. Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske
publikacije međunarodnog značaja (uz donošenje na uvid) (M10)
broj
vrednost
M11 =
M12 =
M13 =
M14 =
M15 =
M16 =
M17 =
M18 =
2. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20):
broj
vrednost
M21 =
1
8
M22 =
4
5
M23 =
6
3
M24 =
M25 =
M26 =
M27 =
M28 =
ukupno
ukupno
8
20
18
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
97
3. Zbornici sa međunarodnih naučnih skupova (M30):
broj
M31 =
M32 =
M33 =
M34 =
6
M35 =
M36 =
vrednost
ukupno
0,5
3
4. Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije
nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske publikacije
(M40):
broj
vrednost
M41 =
M42 =
M43 =
M44 =
M45 =
M46 =
M47 =
M48 =
M49 =
5. Časopisi nacionalnog značaja (M50):
broj
vrednost
M51 =
M52 =
M53 =
M54 =
M55 =
ukupno
ukupno
6. Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):
M61 =
M62 =
M63 =
M64 =
M65 =
M66 =
broj
vrednost
ukupno
1
1
1
9
0,2
1,8
broj
1
vrednost
6
ukupno
6
7. Magistarske i doktorske teze (M70):
M71 =
M72 =
98
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
8. Tehnička i razvojna rešenja (M80):
broj
vrednost
ukupno
broj
vrednost
ukupno
M81 =
M82 =
M83 =
M84 =
M85 =
M86 =
9. Patenti, autorske izložbe, testovi (M90):
M91 =
M92 =
M93 =
IV Elementi za kvalitativnu ocenu naučnog doprinosa kandidata.
1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu:
(Nagrade i priznanja za naučni rad, uvodna predavanja na konferencijama i druga predavanja po
pozivu, članstva u odborima međunarodnih naučnih konferencija i odborima naučnih
društava,članstva u uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije naučnih
radova i projekata)
Tokom doktorskih studija dr Bojan Božić je održao predavanje na XLIX savetovanje srpskog
hemijskog društva u Kragujevac 2011. godine.
2. Angažovanost uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih kadrova:
(Doprinos razvoju nauke u zemlji; mentorstvo pri izradi master, magistarskih i doktorskih radova;
rukovođenje specijalističkim radovima; pedagoški rad; međunarodna saradnja; organizacija
naučnih skupova)
Dr Bojan Božić, dipl. inž. tehnologije, je angažovan od 01. januara 2011. godine na
projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod nazivom "Proučavanje
sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla" (evidencioni
broj 172013). Kandidat je bio aktivno angažovan u realizaciji doktorske disertacije Adel
Alimmaria i Nemanje Trišovića. Takođe, učestvuje u eksperimentalnoj realizaciji doktorske
disertacije Violete Arsovski. Do sada je asistirao u izvođenju 3 master rada i većeg broja
diplomskih radova. U toku školske 2009/2010. angažovan je kao asistent u izvođenju
eksperimentalnih vežbi iz predmeta Osnovi organske hemije na Poljoprivrednom fakultetu
Univerziteta u Beogradu. U toku školske 2010/2011. i 2011/2012. bio je angažovan za izvođenje
vežbi na predmetu Principi fizičke organske hemije na Tehnološko-metalurškom fakultetu
Univerziteta u Beogradu. U toku školske 2011/2012., 2012/2013. i 2013/2014. angažovan je kao
asistent u izvođenju eksperimentalnih vežbi iz predmeta Hemija na Šumarskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu.
3. Organizacija naučnog rada:
(Rukovođenje projektima, potprojektima i zadacima; tehnološki projekti, patenti, inovacije I
rezultati primenjeni u praksi; rukovođenje naučnim i stručnim društvima, značajne aktivnosti u
komisijama i telima Ministarstva prosvete i nauke i telima drugih ministarstava vezanih za naučnu
delatnost; rukovođenje naučnim institucijama)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
99
4. Kvalitet naučnih rezultata:
(Uticajnost; parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova; efektivni
broj radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora,; stepen samostalnosti i stepen učešća
u realizaciji radova u naučnim centrima u zemlji i inostranstvu; doprinos kandidata realizaciji
koautorskih radova; značaj radova)
U svom dosadašnjem radu dr Bojan Božić je pokazao samostalnost u kreiranju, realizaciji
eksperimenata i u obradi podataka. Rezultati njegovog istraživanja značajno su doprineli realizaciji
projekta, a iz njih je proisteklo više naučnih radova koji su publikovani u respektabilnim
međunarodnim i domaćim časopisima.
Od 27 bibliografskih jedinica, obajvljeno je 16 naučnih radova, 6 saopštenja na
međunarodnom nivou i 10 saopštenja na nacionalnom nivou. Od 27 publikovanih bibliografskih
jedinica dr Bojan Božić je prvi autor na 12 bibliografskih jedinica. Prosečan broj autora po radu za
ukupno navedenu bibliografiju iznosi 6. Njegovi radovi citirani su 4 puta (3 citata i 1 autocitat).
V Ocena Komisije o naučnom doprinosu kandidata sa obrazloženjem
U okviru naučno-istraživačkog rada dr Bojan Božić, dipl. inž., bavi se sintezom
heterocikličnih organskih jedinjenja, kao i proučavanjem uticaja strukturnih modifikacija na
njihova fizičko-hemijska svojstva i potencijalnu biološku primenu.. Tokom doktorskih studija
pokazao je visok stepen samostalnosti u idejama i kreiranju eksperimenata, kao i u realizaciji,
obradi rezultata i pisanju radova. Rezultate svojih istraživanja sistematski je analizirao, objasnio i
publikovao u respektabilnim međunarodnim časopisima. Do sada je publikovao 1 rada u
vrhunskom međunarodnom časopisu, 4 rada u istaknutim međunarodnim časopisima, 6 radova u
međunarodnim časopisima i 16 saopštenja na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Dr
Bojan Božić je pokazo kreativnost i sposobnost za naučno-istraživački rad, a rezultati koji su
proistekli iz njegove doktorske disertacije značajno su doprineli realizaciji projekta. Pored toga
ispoljio je inicijativu i uspostavio saradnju sa naučnicima iz različitih međunarodih i nacionalnih
naučno-istraživačkih centara.
Na osnovu procene celokupnog naučno–istraživačkog rada, uvida u rad i ostvarene
rezultate, zalaganja kandidata u dosadašnjem radu i istraživačkoj delatnosti, smatramo da dr Bojan
Božić, dipl. inž. tehnologije, ima sve potrebne kvalitete i ispunjava sve uslove za izbor u zvanje
NAUČNI SARADNIK. U toku svog dosadašnjeg rada pokazao je da poseduje interesovanje,
preciznost, upornost i kreativnost u ostvarenju naučno-istraživačkih ciljeva i rešavanju naučnoistraživačkih problema. Iz svih navedenih razloga Komisija predlaže da se dr Bojan Božić, dipl.
inž. tehnologije, izabere u zvanje NAUČNI SARADNIK.
PREDSEDNIK KOMISIJE
Dr Gordana Ušćumlić, red. prof.
Tehnološko–metalurškog fakulteta u Beogradu
100
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
MINIMALNI KVANTITATIVNI ZAHTEVI ZA STICANJE POJEDINAČNIH
NAUČNIH ZVANJA
Za prirodno-matematičke i medicinske struke
potrebno je da kandidat ima najmanje HH poena,
Diferencijalni uslovkoji treba da pripadaju sledećim kategorijama:
Od prvog izbora u
prethodno zvanje do
izbora u zvanje..........
Neophodno
Ostvareno
Ukupno
16
57,8
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+
10
46
Naučni saradnik
M51 ≥
M21+M22+M23+M24
5
46
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+
Viši naučni saradnik M51 ≥
M21+M22+M23+M24
Naučni savetnik
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+
M51 ≥
M21+M22+M23+M24
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
101
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu održanoj
26.12.2013. imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za
reisticanje naučno-istraživačkog zvanja ISTRAŽIVAČ-SARADNIK kandidata Marije Babić,
dipl.inž.tehnol.spec.farm. O navedenom kandidatu Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
A. Biografski podaci
Marija Babić je rođena 31.03.1984. godine u Beogradu. Završila je XII beogradsku
gimnaziju ’’Dimitrije Tucović’’. Diplomirala je marta 2010. godine na Tehnološko-metalurškom
fakultetu u Beogradu, na Katedri za organsku hemijsku tehnologiju, sa prosečnom ocenom tokom
studija 8,33 i ocenom diplomskog rada 10. Školske 2010/2011 se upisala na doktorske studije na
Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Hemijsko inženjerstvo. Specijalističke
akademske studije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu završila je septembra 2013. godine.
U periodu od aprila 2010. do aprila 2013. godine bila je zaposlena u Institutu ’’Kirilo Savić’’
a.d. Beograd. Od aprila 2013. godine je zaposlena u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog
fakulteta na projektima Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije: OI
172015 pod nazivom „Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i bioloških sistema sa modeliranjem
i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima’’ i OI 172062 pod nazivom
„Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita“.
B. Diplomski rad
Babić M.M., “Analiza interakcija leka i gela u sistemima za kontrolisano otpuštanje terapeutski
aktivnih agenasa iz hidrogelova na bazi poli(met(akrilata)”, Tehnološko-metalurški fakultet,
Beograd, 2010.
C. Naučno-istraživačka delatnost
Rad objavljen u međunarodnom časopisu (M20)
Radovi u međunarodnom časopisu (M23=2*3=6)
1. V. M. Pavelkić, M. V. Beljanski, K. M. Antić, M. M. Babić, T. P. Brdarić, K. R.
Gopčević, Thermal stability of porcine pepsin influenced by Al(III) ion: DSC study, Russian
Journal of Physical Chemistry A. 85 (13) (2011) 2245-2250. ISSN 0036-0244, IF(2010)=0.53
2. Marija M. Babić, Jovana S. Jovašević, Jovanka M. Filipović, Simonida Lj. Tomić,
Diffusion of drugs in hydrogels based on (meth)acrylates, poly(alkylene glycol)(meth)acrylates
and itaconic acid, Hemijska industrija 66 (6) (2012) 823-829. ISSN 0367-598X, IF(2012)=0.463
Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)
1.
2.
Marija Petrović, Marija Babić, Katarina Antić, Značaj implementacije HACCP sistema u
održivoj prehrambenoj proizvodnji, Ecologica, 64 (2011) 647-652. ISSN 0354-3285
Ivana Kecman, Katarina Antić, Marija Babić, Vesna Pavelkić, Serbian road transport
and pollutant emissions: An indicator based review and comparative analysis,
102
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
International Journal For Traffic And Transport Engineering (IJTTE) 2 (1) (2012) 70-82.
ISSN 2217-544X
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)
1.
2.
3.
M.M. Babić, K.M. Antić, V.M. Pavelkić and S.Lj. Tomić, Hydrogels in controlled drug
delivery systems, 10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of
Physical Chemistry 2010, Belgrade, Proceedings, Vol. II, pp. 615-617 (2010) ISBN 97886-82475-18-7
V. Pavelkić, M. Beljanski, K. Antić, M. Babić, T. Brdarić and K. Gopčević,
Determination of ligand binding constants from DSC data, 10th International Conference
on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry 2010, Belgrade,
Proceedings, Vol. I, pp. 343-345 (2010) ISBN 978-86-82475-17-0
V. Pavelkić, K. Antić, M. Babić, K. Gopčević, and M. Petkovic, Analysis of thermal
denaturation of pepsin on basis of MALDI-TOF MS and PAGE experimental data, ISBN
978-86-82475-28-6, 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Physical Chemistry 2012, Belgrade, Proceedings, Vol. I, pp. 397-399 (2012) ISBN
978-86-82475-27-9
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)
1.
M.M. Babić, J.S. Jovašević, K.M. Antić, B.D. Krezović, M.D. Perišić, J.M. Filipović,
S.Lj. Tomić, Influence of amniotic fluid on swelling and controlled drug release of
hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate and itaconic acid, 3rd Conference Innovation
in Drug Delivery, Pisa, Italy, Programme and Abstracts, p 113 (2013)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64)
1.
Marija M. Babić, Katarina M. Antić, Marija P. Petrović, Vesna M. Pavelkić, Simonida
Lj. Tomić, Drug diffusion and controlled release studies from hydrogels based on
(meth)acrylates and itaconic acid, Biotehnologija za održivi razvoj, Tehnološkometalurški fakultet, Beograd, Knjiga izvoda radova, p 86-87 (2010) ISBN 978-86-7401269-7
D. Zaključak
Na osnovu dosadašnjeg uspešnog rada i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija i u
okviru naučno-istraživačkog rada na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja Republike Srbije, Marija Babić, dipl. inž. tehnologije je pokazala izrazitu sklonost i
sposobnost za bavljenje naučno-istraživačkim radom, pa tako ispunjava sve potrebne uslove za
izbor u zvanje istraživač-saradnik. Stoga, sa zadovoljstvom predlažemo Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu da Mariju Babić, dipl.inž.tehnol.spec.farm., izabere
u zvanje ISTRAŽIVAČ-SARADNIK.
U Beogradu, 23.01.2014.
ČLANOVI KOMISIJE:
Dr Simonida Tomić, vanred. prof. TMF
Dr Melina Kalagasidis Krušić, vanred.prof.TMF
Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
103
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu održanoj 26.
12. 2013. imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za
izbor u naučno-istraživačko zvanje ISTRAŽIVAČ-SARADNIK kandidata Katarine Antić, dipl.
inž. tehnologije. O navedenom kandidatu Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
A. Biografski podaci
Katarina Antić, dipl. inž. tehnologije, rođena je 28.04.1983. godine u Beogradu. Osnovne studije
na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu započela je 2002/2003 školske godine, a
diplomirala je 2009. sa prosečnom ocenom 8.08 (osam 08/100) na Katedri za Inženjerstvo zaštite
životne sredine. Diplomski rad, „Tretman otpadnih voda u individualnim domaćinstvima“,
odbranila je sa ocenom 10 (deset), u junu 2009. godine. Školske 2009/2010 upisala je doktorske
studije na matičnom fakultetu, na Katedri za Inženjerstvo zaštite životne sredine.
B. Naučno-istraživački rad
Katarina Antić, dipl. inž. tehnologije, od januara 2011. godine do danas radi na projektu
Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod nazivom „Dinamika
nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih
ponašanja pod neravnotežnim uslovima“, ON172015. Od aprila 2013. godine zaposlena je u
Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, kao istraživačsaradnik. Tečno govori engleski jezik. Služi se ruskim jezikom.
C. Naučno-istraživački rad
Rad u međunarodnom časopisu (M23)
1.
V.M. Pavelkić, M.V. Beljanski, K.M. Antić, M.M. Babić, T.P. Brdarić, K.R. Gopčević,
Thermal stability of porcine pepsin influenced by Al(III) ion: DSC study, Russian Journal
of Physical Chemistry A, 85 (13) (2011) 2245-2250. ISSN 1531-863X, IF(2010)=0.503
Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)
3.
4.
Marija Petrović, Marija Babić, Katarina Antić, Značaj implementacije HACCP sistema
u održivoj prehrambenoj proizvodnji, Ecologica, 64 (2011) 647-652. ISSN 0354-3285
Ivana Kecman, Katarina Antić, Marija Babić, Vesna Pavelkić, Serbian road transport
and pollutant emissions: An indicator based review and comparative analysis,
International Journal For Traffic And Transport Engineering (IJTTE) 2 (1) (2012) 70-82.
ISSN 2217-544X
104
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)
4.
5.
6.
M.M. Babić, K.M. Antić, V.M. Pavelkić and S.Lj. Tomić, Hydrogels in controlled drug
delivery systems, 10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of
Physical Chemistry 2010, Belgrade, Proceedings, Vol. II, pp. 615-617 (2010) ISBN 97886-82475-18-7
V. Pavelkić, M. Beljanski, K. Antić, M. Babić, T. Brdarić and K. Gopčević,
Determination of ligand binding constants from DSC data, 10th International Conference
on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry 2010, Belgrade,
Proceedings, Vol. I, pp. 343-345 (2010) ISBN 978-86-82475-17-0
V. Pavelkić, K. Antić, M. Babić, K. Gopčević, and M. Petkovic, Analysis of thermal
denaturation of pepsin on basis of MALDI-TOF MS and PAGE experimental data, ISBN
978-86-82475-28-6, 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Physical Chemistry 2012, Belgrade, Proceedings, Vol. I, pp. 397-399 (2012) ISBN
978-86-82475-27-9
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)
2.
M.M. Babić, J.S. Jovašević, K.M. Antić, B.D. Krezović, M.D. Perišić, J.M. Filipović,
S.Lj. Tomić, Influence of amniotic fluid on swelling and controlled drug release of
hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate and itaconic acid, 3rd Conference Innovation
in Drug Delivery, Pisa, Italy, Programme and Abstracts, p 113 (2013)
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64)
2.
Marija M. Babić, Katarina M. Antić, Marija P. Petrović, Vesna M. Pavelkić, Simonida
Lj. Tomić, Drug diffusion and controlled release studies from hydrogels based on
(meth)acrylates and itaconic acid, Biotehnologija za održivi razvoj, Tehnološkometalurški fakultet, Beograd, Knjiga izvoda radova, p 86-87 (2010) ISBN 978-86-7401269-7
D. Zaključak
Na osnovu dosadašnjeg uspešnog rada i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija i u
okviru naučno-istraživačkog rada na projektima Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki
razvoj Republike Srbije, Katarina Antić, dipl. inž. tehnologije je pokazala izrazitu sklonost i
sposobnost za bavljenje naučno-istraživačkim radom, pa tako ispunjava sve potrebne uslove za
izbor u zvanje istraživač-saradnik. Stoga, sa zadovoljstvom predlažemo Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, da Katarinu Antić, dipl. inž.
tehnologije, izabere u zvanje ISTRAŽIVAČ-SARADNIK.
U Beogradu, 21.01.2014.
ČLANOVI KOMISIJE
Dr Simonida Tomić, vanred. prof. TMF
Dr Melina Kalagasidis Krušić, vanred. prof. TMF
Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
105
NASTAVNO - NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO - METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta, održanoj 26.12.2013.
godine u Beogradu, imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti
uslova kandidata Marije Lučić Škorić, dipl. inž. tehnologije, za izbor u istraživačko zvanje
ISTRAŽIVAČ– SARADNIK. Na osnovu pregleda materijala koji je dostavio kandidat podnosimo
sledeći:
IZVEŠTAJ
BIOGRAFSKI PODACI
Marija Lučić Škorić je rođena 25.08.1986. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i
srednju školu. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer
Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjersto, upisala je školske 2005/06. godine, a
završila u septembru 2009. godine sa prosečnom ocenom 8,89. Završni rad „Ispitivanje mešljivosti
polistirena sa cikloolefinskim kopolimerom“ odbranila je sa ocenom 10,0, pod rukovodstvom prof.
dr Katarine Jeremić.
Školske 2009/2010. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom
fakultetu, studijski program Hemijsko inženjerstvo. Marija Lučić Škorićje od januara 2010. bila
angažovana kao stipendista Ministarstva prosvete i nauke na projektima TR 19047 i TR 34011, a
od aprila 2012. angažovana je na projektu osnovnih istraživanja iz hemije ''Sinteza i karakterisanje
novih funkcionalnih polimera i nanokompozita'',OI 172062. U toku dosadašnjeg rada Marija Lučić
Škorić pokazala je savesnost, samostalnost i sklonost ka naučno-istraživačkom radu. Aktivno se
služi engleskim jezikom i obučena je za rad na računaru.
SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima
1. M. Lučić, N. Milosavljević, M. Radetić, Z. Šaponjić, M. Radoičić, M. Kalagasidis
Krušić, The potential application of TiO2/hydrogel nanocomposite for removal of various textile
azo dyes, Separation and Purification Technology (2014), 122:206-216.
2. M. Lučić, N. Milosavljević, M. Radetić, Z. Šaponjić, M. Radoičić, M. Kalagasidis
Krušić, Photocatalytic degradation of C.I. Acid Orange 7 by TiO2 nanoparticles immobilized
onto/into chitosan-based hydrogel, Polymer Composites (2013), DOI: 10.1002/pc.22724.
Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u izvodu
1. M. Lučić, N. Milašinović, N. Milosavljević, B. Vidović, J. Antić Stanković, M.
Kalagasidis Krušić, Chitosan-based hydrogels containing silver for antimicrobial application,
“ICOSECS 8“ (2013), Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 219.
2. N. Milašinović, N. Milosavljević, M. Lučić, Z. Knežević-Jugović, M. Kalagasidis
Krušić, Chitosan/Gelatin based hydrogels for controlled release of lipase form Candida rugosa,
“ICOSECS 8“ (2013), Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 222.
3. M. Lučić, N. Milosavljević, N. Milašinović, J. Filipović, M. Kalagasidis Krušić,
Superporous Hydrogels of Chitosan, Itaconic Acid and Methacrylic Acid, “YUCOMAT 2012”
(2012), Herceg Novi, Montenegro, Book of Abstracts, 98.
106
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
4. M. Lučić, N. Milosavljević, M. Radetić, Z. Šaponjić, M. Radojičić, M. Kalagasidis
Krušić, Photocatalytic degradation of C.I. Acid Orange 7 by TiO2/hydrogel nanocomposite, First
International Conference on Processing, characterization and application of nanostructured
materials and nanotechnology NanoBelgrade (2012), Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, 114.
5. M. Lučić, N. Milosavljević, N. Milašinović, J. Filipović, M. Kalagasidis Krušić,
Synthesis of superabsrobent hydrogels based on chitosan, First International Conference of Young
Chemists of Serbia (2012), Belgrade, Serbia, 75.
Saopštenja sa skupova nacionalnog značaja štampana u celini
1. M. Lučić, N. Milosavljević, S. Grujić, M. Laušević, M. Kalagasidis Krušić, Uticaj
sastava hidrogelova na bazi hitozana na kontrolisano otpuštanje diazepama, paracetamola i
diklofenaka, 49. Savetovanje srpskog hemijskog društva (2011), Kragujevac, Srbija, 159-162.
Saopštenja sa skupova nacionalnog značaja štampana u izvodu
1. M. Lučić, N. Milosavljević, M. Radetić, Z. Šaponjić, M. Radoičić, M. Kalagasidis
Krušić, Uklanjanje i degradacija kisele boje C.I. Acid Orange 7 iz vodenog rastvora,50.
Savetovanje srpskog hemijskog društva (2012), Beograd, Srbija, Knjiga apstrakta 141.
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu priložene biografije, pregleda postignutih rezultata u toku studiranja i zalaganja u
dosadašnjem radu, Komisija smatra da kandidat Marija Lučić Škorić, dipl.inž. ispunjava sve
uslove propisane zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i uslove Pravilnika o sticanju naučnih
i istraživačkih zvanja Ministarstva nauke Republike Srbije za izbor u zvanje ISTRAŽIVAČSARADNIK. Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu da kandidata Mariju Lučić Škorić, dipl.inž. izabere u naučno zvanje
ISTRAŽIVAČ-SARADNIK i na taj način pruži mogućnost kandidatu da uspešno nastavi
istraživački rad.
Beograd, 10.01.2014.
ČLANOVI KOMISIJE
1. Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. prof. TMF
2. Dr Ivanka Popovic, red. prof. TMF
3. Dr Katarina Jeremić, red. prof. TMF
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
107
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta održanoj 21.11.2013.
imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor u
naučno zvanje istraživač-pripravnik za kandidata Mateu Koricu, master inženjer tehnologije. O
ispunjenosti uslova za izbor kandidata Matee Korice u naučno zvanje istraživač-pripravnik
podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
BIOGRAFSKI PODACI
Matea D. Korica, master inženjer tehnologije, rođena je 14.2.1988. u Osijeku. Osnovnu
školu i Srednju Zubotehničku školu završila je u Beogradu. Studije na Tehnološko-metalurškom
fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2007/2008. Osnovne akademske studije je
završila 2011. godine na studijskom programu Tekstilna tehnologija, Studijsko područje tekstilni
materijali specijalne namene, odbranom Završnog rada sa ocenom 10 i prosečnom ocenom tokom
Osnovnih akademskih studija 8,00. Iste godine na matičnom fakultetu upisuje Master akademske
studije, na studijskom programu Tekstilna tehnologija, koje je završila 2013. godine odbranom
Master rada sa ocenom 10 i prosečnom ocenom tokom Master akademskih studija 9,00. 2013.
godine na matičnom fakultetu upisuje Doktorske studije na Katedri za tekstilno inženjerstvo pod
mentorstvom van. prof. dr Mirjane Kostić.
Iz svih njenih dosadašnjih aktivnosti proistekao je jedan rad u čаsopisu međunаrodnog
znаčаjа kаtegorije M22 i jedno sаopštenje nа skupu nаcionаlnog znаčаjа štаmpаno u celini.
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI
Radovi u istaknutom međunarodnom časopisu (M22 = 5):
Ana Kramar, Jovana Milanović, Matea Korica, Tanja Nikolić, Koviljka Asanović, Mirjana Kostić
„Influence of structural changes induced by oxidation and addition of silver ions on electrical
properties of cotton yarn“, Cellulose Chemistry and Technology (2013), Accepted for publication,
ISSN 0576-9787, IF (2012) = 0,825
Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja štampani u celini (M63 = 0.5):
Ana Kramar, Matea Korica, Jovana Milanovic, Mirjana Kostić, “Uticaj parametara neselektivne
oksidacije na sadržaj funkcionalnih grupa u celuloznim vlaknima”, 50. jubilarno savetovanje
Srpskog hemijskog društva, 14,-15, juni 2012,, Beograd, Knjiga radova, pp. 270-274, ISSN 97886-7132-049-8
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu priložene biografije, pregleda postignutih rezultata i zalaganja u dosadašnjem
radu, može se zaključiti da kandidat Matea Korica zadovoljava sve uslove propisane zakonom o
naučno-istraživačkoj delatnosti i uslove Pravilnika o sticanju naučnih i istraživačkih zvanja
108
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 27.02.2014.
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Komisija predlaže Nastavnonaučnom veću Tehnološko-metlurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da donese odluku o
izboru Matee Korice, master inženjer tehnologije, u zvanje istraživač-pripravnik.
U Beogradu, 25.11.2013.
Članovi Komisije:
1. dr Mirjana Kostić, van. prof.
2. dr Koviljka Asanović, van. prof.
3. dr Snežana Stanković, docent
Download

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ П О З И В Позивају се чланови