СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ АДА
ГОДИНА XLI
XLI. ÉVFOLYAM
ADA KÖZSÉG
HIVATALOS LAPJA
29.04.2008.
2008.04.29.
САДРЖАЈ:
БРОЈ 13
13. SZÁM
TARTALOM:
47./ РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА
ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ
ОПШТИНЕ АДА ЗА 11. МАЈ 2008. ГОДИНЕ ….3
47./ VÉGZÉS
AZ ÖSSZESíTETT VÁLASZTÁSI LISTA
MEGHATÁROZÁSÁRÓL, AZ ADA KÖZSÉGI
KÉPVISELŐTESTÜLETBE 2008. MÁJUS 11-ÉN
TÖRTÉNŐ TANÁCSNOKVÁLASZTÁSOKRA .....3
48./ ЛИСТА КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У
ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ .....................................38
48./ VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
KÉPVISELŐHÁZI KÉPVISELŐI
MEGVÁLASZTÁSÁRA JELÖLT
VÁLASZTÓKÖRZETI JELÖLTEK LISTÁJA …..38
“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА”
Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1.
e-mail: [email protected] web: www.ada.org.yu
Уређује Редакциони одбор. Главни и одговорни уредник Снежана Мишовић.
Годишња претплатна цена је 2.000,00 динара.
Текући рачун: 840-742351843-94 са назнаком: За “Службени лист општине Ада”.
Огласи по тарифи. Излази по потреби.
Први број “Службеног листа општине Ада” је издат 31.03.1967. године
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1.
e-mail:[email protected] web: www.ada.org.yu
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Fő és a felelős szerkesztő Snežana Mišović.
Az évi előfizetési ár 2.000,00 dinár.
Folyószámlaszám: 840-742351843-94 Ada Község Hivatalos Lapja részére
A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg.
Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg.
29.04.2008.
2008.04.29.
3. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
47./
Обр.бр.:
Űrl.sz.:
ИОСО-10
----------------------------------------
На основу члана 26.став 1. Закона о локалним
изборима (''Сл.гласник РС'', бр.129/2007),
Општинска изборна комисија Ада, на седници
дана 29.04.2008, донела је
Ada községi Választási Bizottság, 2008.04.29
napján tartott ülésén,
A helyhatósági választásokról szóló törvény
( Szerb Köztársaság Hiv.Közlönye: 129/2007. sz.)
26.szakaszának 1.bek. alapján meghozta a
következő
РЕШЕЊЕ
VÉGZÉST
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ
ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АДА
ЗА 11. МАЈ 2008. ГОДИНЕ
AZ ÖSSZESíTETT VÁLASZTÁSI LISTA
MEGHATÁROZÁSÁRÓL, AZ ADA
KÖZSÉGIKÉPVISELŐTESTÜLETBE
2008. MÁJUS 11-ÉN
TÖRTÉNŐ ANÁCSNOKVÁLASZTÁSOKRA
Утврђује се Збирна изборна листа за изборе за
Одборнике у Скупштини општине Ада, и то
A Községi Választási Bizottság, az Ada községi
Képviselőtestületbe történő
tanácsnokválasztásokra
meghatározza az Összesített választási listát , a
következők szerint:
ГРАЂАНСКИ САВЕЗ МАЂАРА – ТАМАШ ШАШ
MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG - SASS TAMÁS
1.___________________________________________________________________________________
/ назив Изборне листе и име и презиме носиоца ако
је одређен /
/ a választási lista megnevezése, valamint-ha személye ki van
jelölve – a listavezető vezeték- és utóneve /
Jelöltek:
Кандидати:
ТАМАШ ШАШ – SASS TAMÁS
09.12.1975.г.-1975.12.09 _____________________________,
предузетник - vállalkozó
1.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ј.Н.А.59/а – Mohol, J.N.H.59/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ТАМАШ КОВАЧ – KOVÁCS TAMÁS
02.11.1965.г.-1965.11.02 _____________________________,
пољ.механичар-mezőgazd.gépszerelő
2.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Пролетерска 39 – Mohol, Proleter u. 39
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЈАНОШ СЕГ – SZÖG JÁNOS
08.08.1959.г.-1959.08.08 _____________________________,
предузетник - vállalkozó
3.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Aда, Партизански трг 2 – Ada, Partizán tér 2
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
4. strana/oldal
13. broj/szám
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
АНА ЧЕРЊАК – CSERNYÁK ANNA
16.09.1963.г.-1963.09.16 _____________________________,
екон.техничар – közgazdasági tehnikus
4.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Вукашина Стокића 98 – Mohol, Vukašin Stokić u. 98
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЈАНОШ ЈАСТРЕБИНАЦ–
JASZTREBINÁC JÁNOS
03.06.1955.г.-1955.06.03 _____________________________,
просветни инспектор-tanfelügyelő
5.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Бакош Калмана 31 – Ada, Bakos Kálmán u.31
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЈОЖЕФ НАЂ – NAGY JÓZSEF
26.02.1961.г.-1961.02.26 _____________________________,
зидар - kőműves
6.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ивана Милутиновића 8 – Mohol, Ivan Milutinović u.8
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЈАНОШ БОГДАН – BOGDÁN JÁNOS
30.04.1953.г.-1953.04.30 _____________________________,
предузетник - vállalkozó
7.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Максима Горког 63 – Mohol, Maksim Gorkij u.63
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕРЖЕБЕТ ДЕВЕЧЕРИ–DEVECSERI ЕRZSÉBET __________________,
04.11.1956.г.-1956.11.04 _____________________________,
маш.инжињер - gépészmérnök
8.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ђуре Даничића 116– Mohol, Đura Daničić u.116
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ДУШАН СИМЕНДИЋ–SIMENDIĆ DUŠAN
08.11.1959.г.-1959.11.08 _____________________________,
трговац - kereskedő
9.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Маршала Тита 15 – Mohol, Titó Marsall u..15
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
АНДРАШ УРБАН – URBÁN ANDRÁS
21.08.1954.г.-1954.08.21 ____________________________,
машинбравар - géplakatos
10.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Максима Горког 47/а – Mohol, Maksim Gorkij u.47/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
5. strana/oldal
13. broj/szám
машинбравар - géplakatos
ИШТВАН БАРАТ – BARÁT ISTVÁN
07.04.1975.г.-1975.04.07 ____________________________,
11.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Тот Елека 28 – Mohol, Tóth Elek u.28
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ПИРОШКА ХАЛАС – HALÁSZ PIROSKA __________________,
25.06.1942.г.-1942.06.25 ____________________________,
пензионер - nyugdíjas
12.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ј.Н.А.68 – Mohol, J.N.H.u.68
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
РОБЕРТ ЈО – JÓ RÓBERT
04.09.1966.г.-1966.09.04 ____________________________,
столар - asztalos
13.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Јожефа Атиле 41 – Ada, József Attila u.41
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
БЕРЕЦ – BEREC SZILVESZTER __________________,
електромеханичар - elektromehanikus
02.02.1969.г.-1969.02.02 ____________________________,
14.) СИЛВЕСТЕР
_______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Маршала Тита 131 – Mohol, Titó Marsall u.131
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ИМРЕ ЧЕРЊАК – CSERNYÁK IMRE
01.10.1962.г.-1962.10.01 ____________________________,
предузетник - vállalkozó
15.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Вукашина Стокића 98 – Mohol, Vukašina Stokića 98
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕДИТ СЕМЕРЕДИ – SZEMERÉDI EDIT
27.12.1959.г.-1959.12.27 ____________________________,
мед.техничар – egészségügyi tehnikus
16.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Масарикова 59 – Mohol, Masarikova u.59
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
пољопр.механичар– mezőgazd.gépszerelő
НУСПАН – NUSZPÁN ZOLTÁN __________________,
23.08.1967.г.-1967.08.23 ____________________________,
17.) ЗОЛТАН
_______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ј.Н.А.110 – Mohol, J.N.H.110
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
6. strana/oldal
13. broj/szám
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
ФЕРЕНЦ СЕМЕРЕДИ – SZEMERÉDI FERENC 07.02.1960.г.-1960.02.07
трговац - kereskedő
18.) _______________________________,
__________________, ____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Масарикова 59 – Mohol, Masarikova u.59
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
БОРБАЛА МУЖЛАИ – MUZSLAI BORBÁLA __________________,
пензионер - nyugdíjas
02.05.1942.г.-1942.05.02 ____________________________,
19.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ј.Н.А.64 – Mohol, J.N.H. u.64
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
АТИЛА УРБАН – URBÁN ATTILA
10.08.1987.г.-1987.08.10 ____________________________,
електротехничар - elektrotehnikus
20.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Максима Горког 47/а – Mohol, Maksim Gorkij u.47/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
АНДРЕА КЕРТВЕЉЕШИ –
KÖRTVÉLYESI ANDREA
31.01.1972.г.-1972.01.31
21.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
угоститељ - vendéglátó
____________________________,
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Халас Јожефа 4 – Ada, Halász József u.4
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕДИТ СЕГ – SZÖG EDIT
12.10.1962.г.-1962.10.12 ____________________________,
предузетник - vállalkozó
22.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Aда, Партизански трг 2 – Ada, Partizán tér 2
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
’’ ЗА ЕВРОПСКУ ОПШТИНУ-
AZ EURÓPAI KÖZSÉGÉRT –
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА- БОРИС ТАДИЋ’’
DEMOKRATA PÁRT-BORIS TADIĆ
2.____________________________________________________________________________________
/ назив Изборне листе и име и презиме носиоца ако
је одређен /
/ a választási lista megnevezése, valamint-ha személye ki van
jelölve – a listavezető vezeték- és utóneve /
Jelöltek:
Кандидати:
ТАМАШ ТОТ – TÓTH TAMÁS
29.02.1980.г.-1980.02.29 _____________________________,
економиста - közgazdász
1.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Карађорђева 62 – Ada, Karađorđeva u.62
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
7. strana/oldal
13. broj/szám
предузетник - vállalkozó
31.08.1971.г.-1971.08.31 _____________________________,
ЈОЖЕФ ТОБИАШ – TÓBIÁS JÓZSEF
2.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Петефи Шандора 13 – Ada, Petőfi Sándor u.13
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ДРАГИЦА ПАП ГОПИЋ –
21.11.1960.г.-1960.11.21 _____________________________,
лекар спец.радиолог–orvos radiol.specialista
3.) _______________________________,
__________________,
PAP GOPIĆ DRAGICA
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ј.Н.А. 40 – Ada, J.N.H. u. 40
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
предузетник - vállalkozó
02.07.1973.г.-1973.07.02 _____________________________,
ЈОВАН ШЕВИЋ – ŠEVIĆ JOVAN
4.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Вука Караџића 40/а – Mohol, Vuk Karadžić u.40/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
АТИЛА БУЧУ – BÚCSÚ ATTILA
04.02.1975.г.-1975.02.04 _____________________________,
дипл.правник– okl.jogász
5.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, 25.Маја 9 – Ada, Május 25. u. 9
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
МИЛАН ПОПОВ – POPOV MILAN
16.02.1966.г.-1966.02.16 _____________________________,
дипл.агроном – okl.mezőgazdász
6.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Маршала Тита 69 – Mohol, Titó Marsall u. 69
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
предузетник - vállalkozó
ЗОЛТАН БИЛИЦКИ – BILICKI ZOLTÁN
08.06.1980.г.-1980.06.08 _____________________________,
7.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ђуре Јакшића 8 – Ada, Đura Jakšić u.8
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ДАНИЈЕЛА ГАВРИЛОВИЋ–
дипл.економиста – okl.közgazdász
03.11.1977.г.-1977.11.03 _____________________________,
GAVRILOVIĆ DANIJELA
8.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Вука Караџића 20 – Ada, Vuk Karadžić u.20
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
8. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
29.04.2008.
2008.04.29.
ИВАН ОРОС – OROSZ IVAN
16.01.1955.г.-1955.01.16 _____________________________,
инж.заштите на раду–munkavédelmi mérnök
9.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Вука Караџића 16 – Ada, Vuk Karadžić u.16
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
предузетник - vállalkozó
ТИБОР БЕРЗЕ – BERZE TIBOR
22.10.1965.г.-1965.10.22 ____________________________,
10.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Утрине, Маршала Тита 1 – Törökfalu, Titó Marsall u.1
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
КОРАЛИЈЕ ЏОЛИЋ–DŽOLIĆ KORALIJE
05.02.1967.г.-1967.02.05 ____________________________,
дипл.инг.хемије–okl.vegyészmérnök
11.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Светозара Марковића 12/а – Ada, Svetozar Marković u. 12/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ИШТВАН НАЧА – NACSA ISTVÁN
04.02.1951.г.-1951.02.04 ____________________________,
дипл.правник- okl.jogász
12.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Вука Караџића 22 – Ada, Vuk Karadžić u.22
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ДУШАНКА ВУЧУРОВИЋ–
29.12.1961.г.-1961.12.29 ____________________________,
грађ.инжењер - építészmérnök
VUČUROVIĆ DUŠANKA
13.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Моше Пијаде 4 – Ada, Moša Pijade u.4
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЗОЛТАН МИКЛОШ – MIKLÓS ZOLTÁN
09.10.1978.г.-1978.10.09 ____________________________,
дипл.економиста – okl.közgazdász
14.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Северна 29 – Ada, Északi u.29
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЗИТА ДРАГИН МИРИЦКИ –
шеф спољне трговине – külkeresk.vezető
15.) _______________________________,
__________________,
DRAGIN MIRICKI ZITA
29.02.1980.г.-1980.02.29 ____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ј.Н.А. 8/а – Ada, J.N.H. u.8/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
9. strana/oldal
13. broj/szám
БРАНИСЛАВ ПЕЈИЋ – PEJIĆ BRANISLAV 20.01.1962.г.-1962.01.20
лекар - orvos
16.) _______________________________,
__________________, ____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Маршала Тита 39 – Mohol, Titó Marsall u.39
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ИШТВАН НАЂ – NAGY ISTVÁN
10.03.1966.г.-1966.03.10 ____________________________,
прив. предузетник - magánvállalkozó
17.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ј.Н.А. 106 – Mohol, J.N.A. u. 106
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
РОБЕРТ ОЖВАР – OZSVÁR RÓBERT
19.02.1962.г.-1962.02.19 ____________________________,
превозник – szállító váll.tulaj.
18.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ј.Н.А. 37 – Mohol, J.N.H. u. 37
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ХАЈНАЛКА ТОРМАШ ЗЕЛИЋ–
прив. предузетник - magánvállalkozó
05.09.1968.г.-1968.09.05 ____________________________,
19.) _______________________________,
__________________,
TORMÁS ZELIĆ HAJNALKA
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ј.Н.А.47/а – Mohol, J.N.H. u. 47/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЂЕРЂ ФОГАРАШИ – FOGARASI GYÖRGY
01.08.1961.г.-1961.08.01 ____________________________,
пољопривредник - földműves
20.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Утрине, Маршала Тита 17 – Törökfalu, Titó Marsall u. 17
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЗЛАТКО ПРЕКАЈСКИ – PREKAJSKI ZLATKO 17.01.1979.г.-1979.01.17
виши спортски тренер - edző
21.) _______________________________,
__________________, ____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Николе Tесле 39 – Ada, Nikola Tesla u.39
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЂЕРЂИ БОГДАН – BOGDÁN GYÖRGYI
27.07.1958.г.-1958.07.27 ____________________________,
хемијски техничар - vegyésztehnikus
22.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Максима Горког 63 – Mohol, Maksim Gorkij u.63
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
10. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
29.04.2008.
2008.04.29.
СИНИША ПАВЛОВИЋ – PAVLOVIĆ SINIŠA 30.10.1960.г.-1960.10.30
предузетник - vállalkozó
23.) _______________________________,
__________________, ____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Димитрије Туцовића 22 – Ada, Dimitrije Tucović u. 22
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕЛИЗАБЕТА КИШ БИЧКЕИ –
19.07.1985.г.-1985.07.19
KIS BICSKEI ELIZABETTA
24.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
пословођа-студент – munkavezető-
egyetemista
____________________________,
/ занимање - foglalkozás /
Утрине, Бажо Јожефа 38 – Törökfalu, Bazsó József u.38
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
СИЛВЕСТЕР ВАШ – VASS SZILVESZTER
прив. предузетник - magánvállalkozó
04.07.1978.г.-1978.07.04 ____________________________,
25.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Сенћански пут 61/а – Ada, Zentai út 61/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕРЖЕБЕТ АНУШ – ANNUS ERZSÉBET
29.01.1963.г.-1963.01.29 ____________________________,
трговац - kereskedő
26.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Новака Радонића 121 – Mohol, Novak Radonić u. 121
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
РАДОСЛАВ ГАЈИН – GAJIN RADOSLAV
13.12.1952.г.-1952.12.13 ____________________________,
инг.геодезије - földmérőmérnök
27.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Bојвођански бригада 15 – Ada, Vajdasági brigádok u. 15
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕРЖЕБЕТ МАНОЈЛОВИЋ–
прив. предузетник - magánvállalkozó
05.07.1972.г.-1972.07.05 ____________________________,
MANOJLOVIĆ ERZSÉBET
28.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ађански пут 14 – Mohol, Adai út 14
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
спикер у радио - radió-műsorvezető
10.04.1977.г.-1977.04.10 ____________________________,
МАРГИТ ИРМЕЊИ– ÜRMÉNYI MARGIT
29.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Фодор Шандора 4– Ada, Fodor Sándor 4
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
11. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
КОАЛИЦИЈА ’’ЗНАЊЕМ И ИСКУСТВОМ ЗА УСПЕШНУ
ОПШТИНУ’’-ИРМЕЊИ ФЕРЕНЦ-ФЕЦО
3.
SZAKÉRTELEMMEL ÉS TAPASZTALATTAL A
SIKERES KÖZSÉGÉRT - KOALíCIÓ -ÜRMÉNYI
FERENC-FECÓ
_______________________________________________________________________________________
/ назив Изборне листе и име и презиме носиоца ако
је одређен /
/ a választási lista megnevezése, valamint-ha személye ki van
jelölve – a listavezető vezeték- és utóneve /
Jelöltek:
Кандидати:
ФЕРЕНЦ ИРМЕЊИ – ÜRMÉNYI FERENC __________________,
18.08.1959.г.-1959.08.18 _____________________________,
дипл.правник – okl.jogász
1.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Јожеф Атиле 51 – Ada, József Attila u.51
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЈОЖЕФ МИЧИЗ – MICSíZ JÓZSEF
17.03.1958.г.-1958.03.17 _____________________________,
дипл.инг.машинства – okl.gépészmérnök
2.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, 29.Новембра 13 – Ada, November 29. u.13
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
СНЕЖАНА ДОШИЋ – DOŠIĆ SNEŽANA __________________,
02.02.1966.г.-1966.02.02 _____________________________,
професор - tanárnő
3.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Вука Караџића 35 – Mohol, Vuk Karadžić u.35
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
дипл.инг.мастер–okl.mérnök
mesterfokozattal
ШАНДОР КОШ – KOÓS SÁNDOR
4.) _______________________________,
20.01.1962.г.-1962.01.20
__________________,
_____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Маршала Тита 24 – Ada, Titó Marsall u.24
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЈОЖЕФ ДР РУШАК – DR.RUSÁK JÓZSEF __________________,
28.09.1959.г.-1959.09.28 _____________________________,
Др вет.медицине – okl.állatorvos
5.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Вука Караџића 47/а – Ada, Vuk Karadžić u.47/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
12. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
29.04.2008.
2008.04.29.
ЕВА ШОЉМОШИ – SOLYMOSI ÉVA __________________,
16.12.1954.г.-1954.12.16 _____________________________,
професор - tanárnő
6.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ади Ендреа 34 – Ada, Ady Endre u.34
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ДУШАН ТЕЛЕЧКИ – TELEČKI DUŠAN __________________,
20.12.1953.г.-1953.12.20 _____________________________,
дипл.агроном – okl.mezőgazdász
7.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Маршала Тита 104 – Mohol, Titó Marsall u.104
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
АТИЛА БОЈА –BOJA ATTILA
21.08.1962.г.-1962.08.21 _____________________________,
пољопривредник - földműves
8.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Шпанг Јожефа 18 – Ada, Spang József u.18
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЖУЖАНА ВОЛФОРД ДОБО –
VOLFORD DOBÓ ZSUZSANNA
9.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
06.03.1960.г.-1960.03.06 _____________________________,
дипл.економиста –okl.közgazdász
__________________,
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Лењинова 10 – Ada, Lenin u.10
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
Др вет.медицине – okl.állatorvos
ИШТВАН ДР СЕКЕ – DR.SZŐKE ISTVÁN __________________,
06.01.1961.г.-1961.01.06 ____________________________,
10.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, 8.Октобра 1/ц – Mohol, Október 8. u. 1/c
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ИМРЕ РЕЧО – RECSÓ IMRE
22.01.1949.г.-1949.01.22 ____________________________,
грађ.техничар - építésztehnikus
11.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Бориса Кидрича 8 – Ada, Boris Kidrič u.8
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ИЛОНА МАТИЋ – MATIĆ ILONA
07.02.1954.г.-1954.02.07 ____________________________,
проф.географије – földrajz szakos tanárnő
12.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Пролетерска 11/а – Mohol, Proletár u.11/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
13. strana/oldal
13. broj/szám
МИХАЉ СИРАКИ – SZIRÁKI MIHÁLY __________________,
19.04.1966.г.-1966.04.19 ____________________________,
професор - tanár
13.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Стевана Сремца 13 – Ada, Stevan Sremac u.13
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
НЕБОЈША РАДУЛАШКИ–
30.08.1946.г.-1946.08.30 ____________________________,
дипл.инг.геодезије – okl.földmérő mérnök
RADULAŠKI NEBOJŠA
14.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Светозара Милетића 58/а – Mohol, Svet.Miletić u.58/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕРИКА ДР ХОРВАТ АРЕЖИНА – DR
13.04.1964.г.-1964.04.13 ____________________________,
лекар - оrvos
HORVÁT AREŽINA ERIKA
15.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ј.Н.А. 58 – Моhol, J.N.H. u. 58
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ФЕРЕНЦ БАЛИНТ – BÁLINT FERENC
23.08.1958.г.-1958.08.23 ____________________________,
Инг.технологије – tehnológia mérnök
16.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Бранка Радичевића 51/б – Ada, Branka Radičević u.51/b
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ГЕЗА ЂЕРИ – GYŐRI GÉZA
09.05.1950.г.-1950.05.09
17.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
V степ.стручне спреме – magas
szakképesítés
____________________________,
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Богнар Иштвана 16 – Mohol, Bognár István u.16
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ОТИЛИЈА АРАЊОШ – ARANYOS OTTILIA 06.08.1960.г.-1960.08.06
дипл.економиста – okl.közgazdász
18.) _______________________________,
__________________, ____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Маршала Тита 94/а – Mohol, Titó Marsall u.94/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
НАНДОР МИКЛОШ – MIKLÓS NÁNDOR __________________,
03.02.1952.г.-1952.02.03 ____________________________,
професор - professzor
19.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Новака Радонића 106 – Mohol, Novak Radonić u. 106
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
14. strana/oldal
13. broj/szám
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
ЗОРАН БАРАЋ – BARAĆ ZORAN
30.07.1978.г.-1978.07.30 ____________________________,
Професор инф.спец. – informatika tanár
20.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Лењинова 8 – Ada, Lenin u.8
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
СОФИЈА ШЕМОВИЋ – ŠEMOVIĆ SOFIJA __________________,
11.02.1960.г.-1960.02.11 ____________________________,
дипл.правник – okl.jogász
21.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Николе Тесле 18/а – Ada, Nikola Tesla u.18/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
НАНДОР БАКОШ – BAKOS NÁNDOR
09.08.1951.г.-1951.08.09 ____________________________,
дипл.агроном – okl.mezőgazdász
22.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Утрине, Јожефа Атиле 37 – Törökfalu, József Attila u. 37
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
БЕЛА ХОРВАТ – HORVÁT BÉLA
18.07.1958.г.-1958.07.18 ____________________________,
машински техничар - gépésztehnikus
23.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ђуре Даничића 35 – Ada, Đura Daničić u.35
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
УГРНОВ – UGRNOV SLAVOJKA
17.04.1959.г.-1959.04.17 ____________________________,
дипл.економиста – okl.közgazdász
24.) СЛАВОЈКА
_______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, 8.Октобра 11– Mohol, Október 8. u. 11
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕМИЛ ЈАНОШИ – JÁNOSI EMIL
05.02.1965.г.-1965.02.05 ____________________________,
дипл.инг.машинства – okl.gépészmérnök
25.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Војвођанских бригада 3 – Ada, Vajdasági brigádok u.3
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЈОЖЕФ ОЊЕЦКИ – ONYECKI JÓZSEF __________________,
05.09.1946.г.-1946.09.05 ____________________________,
предузетник - vállalkozó
26.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
Ада, Петефи Шандора 2 – Ada, Petőfi Sándor u.2
/ занимање - foglalkozás /
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
15. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
ТИЦИАН КЕРТВЕЉЕШИ –
27.04.1981.г.-1981.04.27 ____________________________,
студент - egyetemista
KÖRTVÉLYESI TíCIÁN
27.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Јожефа Атиле 37 – Ada, József Attila u.37
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
КОЊОВИЋ – KONJOVIĆ MIRJANA 16.09.1953.г.-1953.09.16
правник - jogász
28.)МИРЈАНА
_______________________________,
__________________, ____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Петра Драпшина 12/а – Mohol, Petar Drapšin u.12/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЛАСЛО МЕСАРОШ – MÉSZÁROS LÁSZLÓ
04.12.1954.г.-1954.12.04 ____________________________,
професор - professzor
29.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Мите Радујкова 18 – Ada, Mite Radujkov u.18
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
4.
SZERB RADIKÁLIS PÁRTTOMISLAV NIKOLIĆ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
- ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
_______________________________________________________________________________________
/ назив Изборне листе и име и презиме носиоца ако
је одређен /
/ a választási lista megnevezése, valamint-ha személye ki van
jelölve – a listavezető vezeték- és utóneve /
СТАНКА МИХАЈЛОВ – MIHAJLOV STANKA 11.03.1965.г.-1965.03.11
предузетник - vállalkozó
1.) _______________________________,
__________________, _____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Змај Јовина 18– Mohol, Zmaj Jovina u.18
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЂОРЂЕ МИХАЈЛОВ – MIHAJLOV ĐORĐE
04.08.1963.г.-1963.08.04 _____________________________,
виљушкариста - villáskezelő
2.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Змај Јовина 18– Mohol, Zmaj Jovina u.18
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ДРАГАН БАЈШАНСКИ – BAJŠANSKI DRAGAN 06.05.1978.г.-1978.05.06
електроинсталатер - villanyszerelő
3.) _______________________________,
__________________, _____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Народне револуције 47 – Mohol, Narodne revolucije u.47
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
16. strana/oldal
13. broj/szám
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
ДЕСАНКА ГРБИН – GRBIN DESANKA
05.09.1978.г.-1978.09.05 _____________________________,
трговац - kereskedő
4.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Народне револуције 10 – Mohol, Narodne revolucije u.10
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЦРНОЈЛОВИЋ – CRNOJLOVIĆ ZORAN __________________,
25.05.1965.г.-1965.05.25 _____________________________,
металобрусач - fémköszörűs
5.) ЗОРАН
_______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ђуре Даничића 2 – Mohol, Đure Daničić u.2
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
МАРИЈА ЈАКШИЋ – JAKŠIĆ MARIJA
20.01.1969.г.-1969.01.20 _____________________________,
прех.техничар – élelmiszer tehnikus
6.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Светозара Милетића 19 – Моhol, Svetozar Miletić u.19
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЦРНОЈЛОВИЋ– CRNOJLOVIĆ STEVAN 15.02.1957.г.-1957.02.15
машинбравар - géplakatos
7.) СТЕВАН
_______________________________,
__________________, _____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Братства Јединства 89/а – Mohol, Bratstvo Jedinstvo u.89/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
МИЛАН МАТИЋ – MATIĆ MILAN
03.05.1979.г.-1979.05.03 _____________________________,
радник - munkás
8.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ј.Н.А.91 – Mohol, J.N.H. u.91
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
СЛАВКО МАТИЋ – MATIĆ SLAVKO
12.09.1946.г.-1946.09.12 _____________________________,
пензионер - nyugdíjas
9.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Змај Јовина 2/а – Mohol, Zmaj Jovina u.2/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ГРУЈА МОРОВИЋ – MOROVIĆ GRUJA
пензионер - nyugdíjas
12.10.1951.г.-1951.10.12 ____________________________,
10.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Светозара Милетића 38 – Моhol, Svetozar Miletić u.38
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
17. strana/oldal
13. broj/szám
ВАЛЕРИЈА ШЕВИЋ – ŠEVIĆ VALERIJA
радник - munkás
22.04.1959.г.-1959.04.22 ____________________________,
11.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Пролетерска 27/а – Mohol, Preletár u.27/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
МИРОСЛАВ РАДУЛАШКИ –
радник - munkás
16.11.1955.г.-1955.11.16 ____________________________,
12.) _______________________________,
__________________,
RADULAŠKI MIROSLAV
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Народне револуције 56/А – Mohol, Narodne revolucije u.56/А
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
МЕЛАНИЈА БОГАРОМИ –
пензионер - nyugdíjas
BOGÁROMI MELÁNIA
27.03.1955.г.-1955.03.27 ____________________________,
13.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Народне револуције 71 – Mohol, Narodne revolucije u.71
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ИВИЦА ЂАЛИНАЦ – ĐALINAC IVICA
16.02.1977.г.-1977.02.16 ____________________________,
возач - gépjárművezető
14.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ђуре Даничића 1 – Mohol, Đure Daničić u.1
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ– STOJANOVIĆ PETAR __________________,
виљушкариста - villáskezelő
20.10.1960.г.-1960.10.20 ____________________________,
15.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Петефи Шандора 62/а – Mohol, Petšfi Sándor u.62/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ВЕСНА МАРЈАНОВ – MARJANOV VESNA
12.01.1970.г.-1970.01.12 ____________________________,
фризер - fodrász
16.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Бранка Радичевића 28 – Ada, Branka Radičević u.28
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ДЕЈАН ЧУРЧИЋ – ČURČIĆ DEJAN
23.10.1978.г.-1978.10.23 ____________________________,
металостругар - fémesztergályos
17.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Масарикова 18 – Mohol, Masarikova u.18
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
18. strana/oldal
13. broj/szám
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
ДРАГИЦА МАЛЕТАШКИ –
29.01.1964.г.-1964.01.29 ____________________________,
лаборант-прехрана – élelmiszeripari laboráns
MALETAŠKI DRAGICA
18.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, 8.Октобра 38 – Mohol, Október 8. u. 38
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЈОСИМ ВУЛЕТИЋ – VULETIĆ JOSIM
14.05.1934.г.-1934.05.14 ____________________________,
земљорадник - földműves
19.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Максима Горког 29 – Mohol, Makszim Gorki u. 29
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ДРАГАН СИМЕНДИЋ – SIMENDIĆ DRAGAN __________________,
13.04.1968.г.-1968.04.13 ____________________________,
радник - munkás
20.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Народне револуције 91 – Mohol, Narodne revolucije u.91
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ДРАГИЋ БЕШЛИН – BEŠLIN DRAGIĆ
18.02.1961.г.-1961.02.18 ____________________________,
возач - gépjárművezető
21.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ј.Н.А.74 – Mohol, J.N.A. u. 74
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
5.
ЗАЈЕДНО *ГЕЧЕ-ДРАГИН-МОЛНАР-КЕЛЕМЕН *
ЗА НАШУ ОПШТИНУ
EGYÜTT *GECSE-DRAGIN-MOLNÁR- KELEMEN*
A KÖZSÉGÜNKÉRT
_______________________________________________________________________________________
/ назив Изборне листе и име и презиме носиоца ако
је одређен /
/ a választási lista megnevezése, valamint-ha személye ki van
jelölve – a listavezető vezeték- és utóneve /
ЗОРАН ДРАГИН – DRAGIN ZORAN
09.09.1958.г.-1958.09.09 _____________________________,
дипл.инг.агрономије – okl.mezőgazd. mérnök
1.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Жарка Зрењанина 12 – Ada, Žarko Zrenjanin u.12
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
19. strana/oldal
13. broj/szám
ЈОЖЕФ МОЛНАР – MOLNÁR JÓZSEF
22.12.1964.г.-1964.12.22 _____________________________,
службеник – hivatalnok
2.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Оборњача, Петефи Шандора 15 – Obornjača, Petőfi Sándor u.15
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЈОЖЕФ КЕЛЕМЕН – KELEMEN JÓZSEF __________________,
07.03.1952.г.-1952.03.07 _____________________________,
предузетник – vállalkozó
3.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Пергел Флоријана 13 – Ada, Pergel Flórián u.13
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
АГНЕШ ШАФРАЊ – SÁFRÁNY ÁGNES __________________,
17.08.1961.г.-1961.08.17 _____________________________,
админ.радник –admin.munkás
4.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Доша Андраша 17 – Ada, Dósa András u.17
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
РОБЕРТ ВАШТАГ – VASTAG RÓBERT __________________,
05.02.1967.г.-1967.02.05 _____________________________,
правник – jogász
5.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, 1.Маја 4/а – Ada, Május 1. u. 4/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
админ.радник –admin.munkás
ИШТВАН ГЕЧЕ – GECSE ISTVÁN
20.10.1954.г.-1954.10.20 _____________________________,
6.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Кошут Лајоша 57 – Ada, Kossuth Lajos u.57
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
АРПАД ЈАНУШКО – JANUSKÓ ÁRPÁD __________________,
21.09.1963.г.-1963.09.21 _____________________________,
трговац – kereskedő
7.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Утрине, Петефи Шандора 39 – Törökfalu, Petőfi Sándor u.39
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЖУЖАНА БАЈУС – BAJÚSZ ZSUZSANNA __________________,
04.06.1964.г.-1964.06.04 _____________________________,
наставник – tanárnő
8.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ђуре Даничића 35 – Ada, Đure Daničić u.35
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
20. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
29.04.2008.
2008.04.29.
ШАНДОР ЕТЕР – ÉTER SÁNDOR
25.07.1956.г.-1956.07.25 _____________________________,
молер и фарбар – festő és mázoló
9.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Лењинова 6 – Ada, Lenin u. 6
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ФЕРЕНЦ ПАП – PAPP FERENC
30.10.1960.г.-1960.10.30 ____________________________,
земљорадник – földműves
10.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Стеријино, Владимира Драгина 6 – Sterijino, Dragin Vladimira u.6
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ВИЛМОШ СИЛВАШИ –
01.04.1965.г.-1965.04.01 ____________________________,
машинбравар – géplakatos
SZILVÁSI VILMOS
11.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Иве Лоле Рибара 54 – Mohol, Ivo Lola Ribar u.54
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
МАРГАРЕТА ХАНАК КЕЛЕМЕН –
17.06.1974.г.-1974.06.17 ____________________________,
ekoн.техничар – közgazd.tehnikus
HANÁK KELEMEN MARGARETA
12.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ј.Н.А. 44 – Ada, J.N.H. u. 44
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
АТИЛА ВАМОШ – VÁMOS ATTILA
26.09.1963.г.-1963.09.26 ____________________________,
наставник виолине – hegedűtanár
13.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, 25.маја 1 – Ada, Május 25. u. 1
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ГАБРИЕЛА АЛМАШИ ПОЖАР –
предузетник – vállalkozó
08.02.1968.г.-1968.02.08 ____________________________,
ALMÁSI POZSÁR GABRIELLA
14.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ђуре Ђаковића 171 – Ada, Đura Đaković u.171
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
СИЛВИЈА АНИШИЋ БОГАРОМИ –
30.10.1977.г.-1977.10.30 ____________________________,
фризер – fodrász
ANIŠIĆ BOGÁROMI SZILVIA
15.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ј.Н.А. 48 –Mohol, J.N.H. u. 48
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
21. strana/oldal
13. broj/szám
ТИБОР КИШ – KISS TIBOR
16.08.1959.г.-1959.08.16 ____________________________,
аутомеханичар – autómehanikus
16.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Сaве Ковачевића 16 – Ada, Sava Kovačević u. 16
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ШТЕРБИК – STERBIK NÁNDOR __________________,
02.07.1966.г.-1966.07.02 ____________________________,
алатничар – szerszámkészítő
17.)НАНДОР
_______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Раде Кончара 41 – Ada, Rade Končar u.41
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
МОНИКА НЕМЕТ– NÉMET MÓNIKA
22.11.1982.г.-1982.11.22 ____________________________,
трговац –kereskedő
18.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Обала Тисе 23 – Ada, Obala Tise u.23
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
КОРНЕЛИА ШМИТ –SMIT KORNÉLIA __________________,
10.09.1971.г.-1971.09.10 ____________________________,
дипл.еконoмиста – okl.közgazdász
19.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Моше Пијаде 54 – Ada, Moša Pijade u. 54
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
земљорадник – földműves
АТИЛА ХОРТИ – HORTI ATTILA
02.09.1973.г.-1973.09.02 ____________________________,
20.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Утрине, Киш Б.Андраша 19 – Utrine, Kis B. András u. 19
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ИЛДИКО ШТЕРБИК – STERBIK ILDIKÓ __________________,
01.09.1965.г.-1965.09.01 ____________________________,
дипл.инг.пољоприв. – okl.mezőgazd.mérnök
21.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Селеш Јожефа 13 – Ada, Szeles József u.13
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
СТЕВАН ВЕЛИЦКИ – VELICKI STEVAN __________________,
20.03.1950.г.-1950.03.20 ____________________________,
радник – munkás
22.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ј.Н.А. 22 – Ada, JN.H. u. 22
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
22. strana/oldal
13. broj/szám
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
АНДРЕА БАГАЊ – BAGÁNY ANDREA
08.07.1977.г.-1977.07.08 ____________________________,
васпитачица– óvónő
23.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Оборњача, Србобранкси пут 19 – Obornjača, Szenttamási út 19
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЗОЛТАН ХАНАК – HANÁK ZOLTÁN
08.01.1977.г.-1977.01.08 ____________________________,
месар – hentes
24.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Вилагош Мартона 10 – Mohol, Világos Márton u.10
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
АТИЛА ЧОНКА – CSONKA ATTILA
22.02.1975.г.-1975.02.22 ____________________________,
електротехничар – elektrotehnikus
25.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Кошут Лајоша 28 – Ada, Kossuth Lajos u. 28
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕРИКА ГАЛ – GÁL ERIKA
19.03.1974.г.-1974.03.19 ____________________________,
домаћица – háztartásbeli
26.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Утрине, Петефи Шандора 121 – Törökfalu, Petőfi Sándor u.121
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ДЕЖЕ ЧУВИК – CSUVIK DEZSŐ
12.11.1948.г.-1948.11.12 ____________________________,
ВКВ аутомеханичар – MSZK automehanikus
27.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ђуре Даничића 8/а – Ada, Đura Daničić u. 8/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
СТЕВАН ШИЈАЧКИ – ŠIJAČKI STEVAN __________________,
01.07.1958.г.-1958.07.01 ____________________________,
маш.техничар – gépésztehnikus
28.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ј.Н.А. 47 – Ada, J.N.H. u. 47
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
земљорадник – földműves
РУДОЛФ ВАРГА – VARGA RUDOLF
28.10.1965.г.-1965.10.28 ____________________________,
29.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Велики пут 24 – Ada, Nagy út .24
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
6.
23. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА –
ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ
LIBERÁLIS DEMOKRATA PÁRT ČEDOMIR JOVANOVIĆ
_______________________________________________________________________________________
/ назив Изборне листе и име и презиме носиоца ако
је одређен /
/ a választási lista megnevezése, valamint-ha személye ki van
jelölve – a listavezető vezeték- és utóneve /
БЕЛА НАЂ – NAGY BÉLA
12.07.1956.г.-1956.07.12 _____________________________,
предузетник – vállalkozó
1.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Хајдук Вељка 2 – Ada, Hajduk Veljko u. 2
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ШАНДОР ХОДИК – HODIK SÁNDOR
2.) _______________________________,
21.09.1965.г.-1965.09.21
__________________,
Профес.спортиста-рукометаш –
prof.sportoló-kézilabdázó
_____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Словеначка 21/а – Ada, Szlovén u.21/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЋУРЧИЋ – ĆURČIĆ BERNADET__________________,
24.01.1973.г.-1973.01.24 _____________________________,
инж.графике – grafikai mérnök
3.)БЕРНАДЕТ
_______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Народне револуције 66 – Mohol, Narodne revolucije u.66
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ХАЛГАШЕВ – HALGAŠEV MILAN__________________,
09.10.1943.г.-1943.10.09 _____________________________,
дипл.економиста – okl.közgazdász
4.) МИЛАН
_______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Хајдук Вељка 8/а – Ada, Hajduk Veljko u.8/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ГАБОР ТОТ – TÓTH GÁBOR
29.10.1965.г.-1965.10.29 _____________________________,
екон.техничар – közgazd. tehnikus
5.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Словеначка 18 – Ada, Szlovén u.18
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
МАРТА КЕЛЕМЕН – KELEMEN MÁRTA __________________,
13.05.1946.г.-1946.05.13 _____________________________,
наставник у пензији – nyugalmazott tanár
6.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ади Ендре 99/а – Ada, Ady Endre u. 99/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
24. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
29.04.2008.
2008.04.29.
ЗОРАН ДРАГИН – DRAGIN ZORAN
26.04.1967.г.-1967.04.26 _____________________________,
агроном – mezőgazdász
7.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Лазе Костића 16 – Ada, Laza Kostić u.16
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЧАБА ЧУВИК – CSUVIK CSABA
8.) _______________________________,
26.12.1966.г.-1966.12.26
__________________,
дипл.инг.пољотехнике –
okl. műszaki mérnök
_____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ади Ендреа 79 – Ada, Ady Endre u.79
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ИМРЕ БИЧКЕИ – BICSKEI IMRE
28.02.1966.г.-1966.02.28 _____________________________,
машински инжињер – gépészmérnök
9.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Кошут Лајоша 46 – Ada, Kossuth Lajos u.46
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕРНЕСТ ГЕРГЕЉ– GERGELY ERNESZT __________________,
08.11.1977.г.-1977.11.08 ____________________________,
референт набавке – beszerző
10.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Авалска 3 – Ada, Avala u. 3
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ШОЉМОШИ–SOLYMOSI NÁNDOR 07.07.1969.г.-1969.07.07
машински инжињер – gépészmérnök
11.) НАНДОР
_______________________________,
__________________, ____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Фодор Шандор 11 – Ada, Fodor Sándor u.11
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ШАНДОР КИШ – KISS SÁNDOR
22.04.1979.г.-1979.04.22 ____________________________,
проф.физичког – testnevelési professzor
12.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ђуре Даничића 31 – Ada, Đura Daničića u.31
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
КРИСТИНА ПОЖГАИ – POZSGAI KRISZTINA 02.04.1981.г.-1981.04.02
екон.техничар – közgazd.tehnikus
13.) _______________________________,
__________________, ____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ади Ендре 56 – Ada, Ady Endre u.56
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
25. strana/oldal
13. broj/szám
ГОРАН АКСИН – AKSIN GORAN
08.05.1968.г.-1968.05.08 ____________________________,
пољоприв.техничар – mezőgazd.tehnikus
14.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Арањ Јаноша 32 – Ada, Arany János u.32
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕМЕШЕ ЧОЧИЋ – CSÓCSITY EMESE
25.08.1986.г.-1986.08.25 ____________________________,
прехрамбени техн. – élelmiszerip.tehnikus
15.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Урбан Јожефа 69/а – Mohol, Urbán József u. 69/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ТИБОР ЛОБАР – LOBÁR TIBOR
26.12.1967.г.-1967.12.26 ____________________________,
Пољо.механичар – mezőgazd.gépszerelő
16.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Инвалидска 1/а – Mohol, Invalidska u.1/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
БРИГИТА НАЂ – NAGY BIRGITTA
02.02.1973.г.-1973.02.02 ____________________________,
текст.радник – ruhaipari munkás
17.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Молски пут 20 – Ada, Moholi út 20
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
РОЛАНД ВЕН – VÉN ROLAND
01.11.1981.г.-1981.11.01 ____________________________,
земљорадник – földműves
18.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ивана Милутиновића 18/а – Ada, Ivan Milutinović u.18/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ИРЕН ГЕРГЕЉ – GERGELY IRÉN
02.01.1953.г.-1953.01.02 ____________________________,
трговац – kereskedő
19.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Авалска 3 – Ada, Avala u. 3
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЛАСЛО ХАНАК – HANÁK LÁSZLÓ
17.09.1962.г.-1962.09.17 ____________________________,
предузетник – vállalkozó
20.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, 8.Октобра 14/а – Ada, Október 8. u. 14/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
26. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
29.04.2008.
2008.04.29.
ЧИЛА ПЕШТИ – PESTI CSILLA
19.07.1979.г.-1979.07.19 ____________________________,
КВ кројачица – SZK varrónő
21.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Вукашина Стокића 64 – Mohol, Vukašin Stokić u.64
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ТОМА ПИЛИЋ – PILIĆ TOMA
15.06.1964.г.-1964.06.15 ____________________________,
КВ машинац – SZK gépkezelő
22.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Народне револуције 50/б – Mohol, Narodne revolucije u.50/b
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ХАЛГАШЕВ – HALGAŠEV TAMARA 14.10.1980.г.-1980.10.14
текст.радник – ruhaipari munkás
23.)ТАМАРА
_______________________________,
__________________, ____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Хајдук Вељка 8/а – Ada, Hajduk Veljko u.8/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
7.
МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА– ИШТВАН ПАСТОР
MAGYAR KOALíCIÓ – PÁSZTOR ISTVÁN
_______________________________________________________________________________________
/ назив Изборне листе и име и презиме носиоца ако
је одређен /
/ a választási lista megnevezése, valamint-ha személye ki van
jelölve – a listavezető vezeték- és utóneve /
АРОН ЧОНКА – CSONKA ÁRON
25.11.1976.г.-1976.11.25 _____________________________,
проф.српског језика – szerbszakos tanár
1.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Маршала Тита 32 – Ada, Titó Marsall u. 32
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
КОРНЕЛ УЛИЈАН – ULIJÁN KORNÉL __________________,
14.07.1979.г.-1979.07.14 _____________________________,
дипл.економиста – okl.közgazdász
2.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Варга Јаноша 15 – Ada, Varga János u.15
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ГАБOР КАЛМАР – KALMÁR GÁBOR __________________,
16.11.1962.г.-1962.11.16 _____________________________,
инжињер индуст.менаџмента – ipari menedzser
3.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Лењинова 72 – Ada, Lenin u. 72
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
27. strana/oldal
13. broj/szám
ГИЗЕЛА БАЛИЖ – BÁLIZS GIZELLA __________________,
21.10.1952.г.-1952.10.21 _____________________________,
наставница – tanítónő
4.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Змај Јовина 59 – Mohol, Zmaj Jovina u. 59
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
земљорадник – földműves
ЈАНОШ ЧЕРНАК – CSERNÁK JÁNOS __________________,
13.04.1965.г.-1965.04.13 _____________________________,
5.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Утрине, Маршала Тита 21 – Utrine, Titó Marsall u. 21
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ФЕРЕНЦ ГРУБЕР – GRUBER FERENC __________________,
24.11.1953.г.-1953.11.24 _____________________________,
предузетник – vállalkozó
6.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Фрање Розмана 9 – Ada, Franjo Rozman u.9
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
БЕЛА ЂЕРЕ – GYÖRE BÉLA
27.03.1970.г.-1970.03.27 _____________________________,
машинбравар – géplakatos
7.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Халас Јожефа 38 – Ada, Halász József u.38
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕРНЕ ШОТИ – SÓTI ERNŐ
14.10.1958.г.-1958.10.14 _____________________________,
дипл.инг.машинства – okl.gépészmérnök
8.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Шпанских бораца 26 – Ada, Spanyol harcosok u. 26
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
правни техничар – jogásztehnikus
ТИБОР ВИЛАГОШ – VILÁGOS TIBOR __________________,
04.10.1960.г.-1960.10.04 _____________________________,
9.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Маршала Тита 132 – Mohol, Titó Marsall u. 132
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ТИНДЕ ГЕРЕ – GERE TÜNDE
09.12.1967.г.-1967.12.09 ____________________________,
проф.разредне наставе – osztálytanító
10.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Утрине, Петефи Шандора 36 – Utrine, Petőfi Sándor u. 36
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
28. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
29.04.2008.
2008.04.29.
ИШТВАН ЗОЛЦЕР – ZOLCER ISTVÁN __________________,
12.01.1942.г.-1942.01.12 ____________________________,
дипл.економиста – okl.közgazdász
11.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Чех Кароља 1/а – Ada, Cseh Károly u. 1/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ТИБОР ЛЕХОЦКИ – LEHÓCKI TIBOR __________________,
10.08.1965.г.-1965.08.10 ____________________________,
електротехничар – elektrotehnikus
12.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Утрине, Едварда Кардеља 17 – Utrine, Edvard Kardelj u. 17
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
РОБЕРТ ТОТ– TÓTH RÓBERT
02.06.1962.г.-1962.06.02 ____________________________,
мед.техничар – egészségügyi tehnikus
13.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Селеш Јожефа 25 – Ada, Szeles József u. 25
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
РОЖА ЛУДМАН – LUDMAN RÓZSA
27.03.1962.г.-1962.03.27 ____________________________,
хемијски техничар – vegyésztehnikus
14.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Чех Кароља 24 – Ada, Cseh Károly u. 24
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ШАНДОР БОЛДИЖАР –
BOLDIZSÁR SÁNDOR
08.02.1952.г.-1952.02.08 ____________________________,
металостругар – fémesztergályos
15.) _______________________________, __________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Максима Горког 65 – Mohol, Maksim Gorki u.65
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
АНГЕЛА ЂАРМАТ ГУБИК –
07.12.1969.г.-1969.12.07 ____________________________,
дипл.економиста – okl.közgazdász
GYARMAT GUBIК ANGÉLA
16.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Крижан Матеа 25 – Ada, Krizsán Máté u. 25
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЖУЖАНА ЗЕЦ – ZEC ZSUZSANNA
27.02.1953.г.-1953.02.27 ____________________________,
гимназија – gimnázium
17.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Братство Јединство 47/а – Mohol, Bratstvo Jedinstvo u.47/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
29. strana/oldal
13. broj/szám
ИЛЕШ ЛЕРИНЦ – LŐRINC ILLÉS
27.07.1979.г.-1979.07.27 ____________________________,
заваривач – hegesztő
18.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Студеничка 1/ц – Ada, Studenička u. 1/c
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ХЕНРИЕТА САРВАК – SZARVÁK HENRIETTA __________________,
09.08.1985.г.-1985.08.09 ____________________________,
радник у текст.индуст. – ruhaipari munkás
19.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Максима Горког 69 – Mohol, Maksim Gorki u. 69
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЕМИЛИЈА САБО – SZABÓ EMíLIA
02.04.1983.г.-1983.04.02 ____________________________,
студент – egyetemista
20.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Душана Седмакова 1 – Ada, Sedmakov Dušan u. 1
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
БЕЛА ТОТ – TÓTH BÉLA
01.06.1955.г.-1955.06.01
21.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
доктор пољоприв.наука –
mezőgazd.tudományok doktora
____________________________,
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Космајска 1/а – Ada, Kosmajska u.1/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
кожне-текс.галантер. – bőrdíszműves
ТИБОР БЕЛИК – BELIK TIBOR
21.01.1961.г.-1961.01.21 радник
22.) _______________________________,
__________________,
____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Маршала Тита 83 – Mohol, Titó Marsall u. 83
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ТАМАШ ТОРМА – TORMA TAMÁS
12.06.1958.г.-1958.06.12 ____________________________,
трговац – kereskedő
23.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Ненада Дудаварског 3 – Ada, Nenad Dudvarski u. 3
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
РОЛАНД РУШАИ – RUSAI ROLAND
17.06.1976.г.-1976.06.17 ____________________________,
маш.техничар – gépésztehnikus
24.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Масарикова 59/а – Mohol, Masarikova u. 59/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
30. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
29.04.2008.
2008.04.29.
ТИБОР КЕЊВЕШ – KÖNYVES TIBOR __________________,
22.10.1964.г.-1964.10.22
25.) _______________________________,
доктор пољоприв.наука –
mezőgazd.tudományok
doktora
____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Петра Драпшина 36 – Ada, Petar Drapšin u.36
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
МАРТА КОМЈАТИ – KOMJÁTI MÁRTA __________________,
23.05.1971.г.-1971.05.23 ____________________________,
керамичар – keramikus
26.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Гробљанска 6 – Mohol, Temető u. 6
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
трговац – kereskedő
МЕЛИТА ВЕЛЕЗ – VELEZ MELITA
26.10.1968.г.-1968.10.26 ____________________________,
27.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Утрине, Киш Б.Андраша 30 – Utrine, Kis B.András u. 30
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ЛАЈОШ ПАЋИ – PATYI LAJOS
13.05.1958.г.-1958.05.13 инжињер
водопривреде – vízgazd.mérnök
28.) _______________________________,
__________________,
____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Инвалидска 68 – Mohol, Invalidska u.68
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
земљорадник – földműves
ИШТВАН ЧУЗДИ – CSÚZDI ISTVÁN
16.12.1952.г.-1952.12.16 ____________________________,
29.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Горњи рит 12 – Ada, Gornji rit u. 12
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ГРУПА ГРАЂАНА МОЛЦИ – ЗА МОЛ И АДУ
8.
MOHOLIAK – MOHOLÉRT ÉS ADÁÉRT POLGÁRI
CSOPORTOSULÁS
_______________________________________________________________________________________
/ назив Изборне листе и име и презиме носиоца ако
је одређен /
/ a választási lista megnevezése, valamint-ha személye ki van
jelölve – a listavezető vezeték- és utóneve /
наставник математике – matematika tanár
ОГЊАН ТОМИЋ – TOMIĆ OGNJAN __________________,
14.06.1948.г.-1948.06.14 _____________________________,
1.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Пролетерска 13/а – Mohol, Proletrska u. 13/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
31. strana/oldal
13. broj/szám
пензионер – nyugdíjas
ИШТВАН САСУР – SZASZÚR ISTVÁN __________________,
12.10.1954.г.-1954.10.12 _____________________________,
2.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Моше Пијаде 69 – Ada, Moša Pijade u. 69
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
СЛОБОДАНКА АНДРАШИЋ –
приватни предузетник – magánvállalkozó
16.03.1951.г.-1951.03.16 _____________________________,
ANDRAŠIĆ SLOBODANKA
3.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Вукашина Стокића 6 – Mohol, Vukašin Stokić u. 6
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
приватни предузетник – magánvállalkozó
ЈОЖЕФ БЕРНАТ– BERNÁT JÓZSEF __________________,
02.08.1948.г.-1948.08.02 _____________________________,
4.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Киш Ернеа 61/а – Ada, Kiss Ernő u. 61/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
машински техничар – gépésztehnikus
ВАСА МОРОВИЋ – MOROVIĆ VASA __________________,
22.12.1959.г.-1959.12.22 _____________________________,
5.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Новака Радонића 7/а – Mohol, Novak Radonić u. 7/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
грађ. техничар – építésztehnikus
ВЕРИЦА ТОМИЋ– TOMIĆ VERICA __________________,
15.02.1948.г.-1948.02.15 _____________________________,
6.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Пролетерска 13/а – Mohol, Proletrska u. 13/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
АЛЕКСАНДАР ГРЧКИ – GRČKI ALEKSANDAR__________________,
адвокат – ügyvéd
08.09.1937.г.-1937.09.08 _____________________________,
7.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Светозара Милетића 44/а – Mohol, Svetozar Miletić u. 44/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
екон. техничар – közgazd.tehnikus
БОРЗАШ – BORZAŠ ANĐELKA __________________,
08.08.1948.г.-1948.08.08 _____________________________,
8.) АНЂЕЛКА
_______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Маршала Тита 29– Ada, Titó Marsall u. 29
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
32. strana/oldal
13. broj/szám
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
приватни предузетник – magánvállalkozó
ЖАРКО МАТИЋ – MATIĆ ŽARKO
13.04.1956.г.-1956.04.13 _____________________________,
9.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, 8.Октобра 1/б – Mohol, Október 8. u. 1/b
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
екон. техничар – közgazd.tehnikus
ЈЕЛЕНА МОРОВИЋ – MOROVIĆ JELENA __________________,
19.04.1962.г.-1962.04.19 ____________________________,
10.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Новака Радонића 7/а – Mohol, Novak Radonić u. 7/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
11.)
ВЛАДИМИР МОРОВИЋ –
MOROVIĆ VLADIMIR
10.08.1960.г.-1960.08.10
_______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
екон. техничар – közgazd.tehnikus
____________________________,
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Маршала Тита 86 – Mohol, Titó Marsall u. 86
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
дипл.технолог –okl.tehnológus
ВИНЦЕ РОЖА – RÓZSA VINCE
29.04.1961.г.-1961.04.29 ____________________________,
12.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Вука Караџића 24 – Ada, Vuk Karadžić u. 24
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
МАРИЈА ХЕКЕНБЕРГЕР –
приватни предузетник – magánvállalkozó
02.03.1960.г.-1960.03.02 ____________________________,
HEKENBERGER MARIJA
13.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Вука Караџића 33 – Mohol, Vuk Karadžić u. 33
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
СЛАЂАНА МАЛЕТИН –
студент – egyetemista
27.05.1981.г.-1981.05.27 ____________________________,
MALETIN SLAĐANA
14.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Пролетерска 26 – Mohol, Proleterska u. 26
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
приватни предузетник – magánvállalkozó
МАТИЋ – MATIĆ VLADIMIR __________________,
09.05.1960.г.-1960.05.09 ____________________________,
15.) ВЛАДИМИР
_______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
Мол, Вука Караџића 29 – Mohol, Vuk Karadžić u. 29
/ занимање - foglalkozás /
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
33. strana/oldal
13. broj/szám
пољопривредник – földműves
ВАСА ЋУРЧИЋ – ĆURČIĆ VASA
06.09.1966.г.-1966.09.06 ____________________________,
16.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Максима Горког 10 – Mohol, Maksim Gorkij u. 10
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
студент – egyetemista
МОРОВИЋ – MOROVIĆ SANDRA __________________,
14.08.1981.г.-1981.08.14 ____________________________,
17.) САНДРА
_______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Пролетерска 13 – Mohol, Proleterska u. 13
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
НИКОЛА КУРТЕШАНИН –
пољопривредник – földműves
28.04.1951.г.-1951.04.28 ____________________________,
KURTEŠANIN NIKOLA
18.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Масарикова 6 – Mohol, Masarikova u. 6
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
екон. техничар – közgazd.tehnikus
ЉУБИША ЋОРИЋ – ĆORIĆ LJUBIŠA __________________,
11.12.1976.г.-1976.12.11 ____________________________,
19.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Потиска 7 – Mohol, Potiska u. 7
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
радник – munkás
ЉУБИЦА ФАБИЈАН– FÁBIÁN LJUBICA __________________,
08.03.1966.г.-1966.03.08 ____________________________,
20.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Пионирска 1/а – Ada, Pionír u. 1/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
ДРАГИША СТАНИШИЋ–
пољопривредник – földműves
23.02.1953.г.-1953.02.23 ____________________________,
STANIŠIĆ DRAGIŠA
21.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ђуре Даничића 7– Mohol, Đura Daničić u. 7
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
земљорадник –földműves
НАНДОР ВАРГА – VARGA NÁNDOR
13.11.1955.г.-1955.11.13 ____________________________,
22.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Танчић Михаља 30 – Ada, Táncsity Mihály u. 30
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
34. strana/oldal
13. broj/szám
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ - НЕНАД ЧАНАК
EGYÜTT VAJDASÁGÉRT - NENAD ČANAK
9.
_______________________________________________________________________________________
/ назив Изборне листе и име и презиме носиоца ако
је одређен /
/ a választási lista megnevezése, valamint-ha személye ki van
jelölve – a listavezető vezeték- és utóneve /
машински техничар – gépésztehnikus
РУДОЛФ КРИЖАН – KRIZSÁN RUDOLF __________________,
01.04.1956.г.-1956.04.01 _____________________________,
1.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Никола Тесла 18 – Ada, Nikola Tesla u. 18
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
машински техничар – gépésztehnikus
ГАБОР КОЧИШ – KOCSIS GÁBOR
23.03.1964.г.-1964.03.23 _____________________________,
2.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Братства Јединства 38 – Mohol, Bratstvo Jedinstvo u. 38
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
админ.радник – admin.munkás
АНГЕЛА АДАНКО – ADANKÓ ANGÉLA __________________,
17.03.1969.г.-1969.03.17 _____________________________,
3.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Моше Пијаде 32 – Ada, Moša Pijade u. 32
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
бравар – lakatos
ТИБОР НЕМЕТ – NÉMET TIBOR
13.04.1961.г.-1961.04.13 _____________________________,
4.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ј.Н.А.3 – Mohol, J.N.H. u. 3
________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
металобрусач – fémköszörűs
ЧАБА ВИРАГ – VIRÁG CSABA
16.03.1965.г.-1965.03.16 _____________________________,
5.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Крижан Мате 7 – Ada, Krizsán Máté u. 7
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
трговац – kereskedő
КАТАЛИН КЕРЕШИ – KŐRÖSI KATALIN __________________,
11.10.1947.г.-1947.10.12 _____________________________,
6.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Моше Пијаде 66 – Ada, Moša Pijade u. 66
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
35. strana/oldal
13. broj/szám
електричар – villanyszerelő
ТИБОР АДАНКО – ADANKÓ TIBOR __________________,
31.08.1965.г.-1965.08.31 _____________________________,
7.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Моше Пијаде 32 – Ada, Moša Pijade u. 32
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
пензионер – nyugdíjas
СЛАВКО МАТИЋ – MATIĆ SLAVKO __________________,
27.02.1940.г.-1940.02.27 _____________________________,
8.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Светозара Милетића 17/ц – Mohol, Svetozar Miletić u. 17/c
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
васпитачица – óvónő
ИЛОНА ВИКОР – VIKOR ILONA
20.03.1964.г.-1964.03.20 _____________________________,
9.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Новака Радонића 108 – Mohol, Novak Radonić u. 108
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
пензионер – nyugdíjas
ЈАНОШ УРАЧ – URACS JÁNOS
20.11.1943.г.-1943.11.20 ____________________________,
10.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Васе Стајића 4 – Ada, Vasa Stajić u. 4
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
пензионер – nyugdíjas
ИВАН АДАНКО – ADANKÓ IVAN
28.08.1945.г.-1945.08.28 ____________________________,
11.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, 1.Маја 40 – Ada, Május 1. u. 40
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
кројачица –varrónő
ЕЛВИРА ШТЕРБИК – STERBIK ELVIRA __________________,
04.10.1979.г.-1979.10.04 ____________________________,
12.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Моше Пијаде 41 – Ada, Moša Pijade u. 41
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
зидар – kőműves
ЈОЖЕФ САБО – SZABÓ JÓZSEF
13.11.1961.г.-1961.11.13 ____________________________,
13.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Студеничка 26 – Ada, Studenička u. 26
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
36. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
29.04.2008.
2008.04.29.
механичар – szerelő
АТИЛА ВАШ – VAS ATTILA
15.07.1972.г.-1972.07.15 ____________________________,
14.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Оборњача, Маршала Тита 18 – Obornjača, Titó Marsall u. 18
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
АРАНКА ШОЉМОШИ –
лекар опште праксе – általános szakorvos
25.02.1956.г.-1956.02.25 ____________________________,
SOLYMOSI ARANKA
15.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Селеш Јожефа 1 – Ada, Szeles József u. 1
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
брусач– köszörűs
КЕЛЕМЕН – KELEMEN ZOLTÁN __________________,
09.12.1962.г.-1962.12.09 ____________________________,
16.) ЗОЛТАН
_______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Инвалидска 60 – Mohol, Invalidska u.60
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
електромеханичар - elektromehanikus
АРНОЛД ШТЕРБИК – STERBIK ARNOLD __________________,
08.04.1984.г.-1984.04.08 ____________________________,
17.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Нушићева 14 – Ada, Nušićeva u. 14
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
кројачица – varrónő
КЕЛЕМЕН – KELEMEN SZILVIA __________________,
13.10.1967.г.-1967.10.13 ____________________________,
18.) СИЛВИА
_______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Инвалидска 60– Mohol, Invalidska u. 60
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
пензионер – nyugdíjas
ТЕРЕЗ КЕРЕЖИ – KEREZSI TERÉZ
01.07.1948.г.-1948.07.01 ____________________________,
19.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Ђуре Даничића 44 – Mohol, Đura Daničić u. 44
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
пензионер – nyugdíjas
РАНКА МАТИЋ – MATIĆ RANKA
27.11.1945.г.-1945.11.27 ____________________________,
20.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Бранка Радичевића 3 – Mohol, Branka Radičević u. 3
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
29.04.2008.
2008.04.29.
37. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
трговац – kereskedő
ТИМЕА ДЕНКОВИЋ – DENKOVIĆ TIMEA __________________,
08.12.1975.г.-1975.12.08 ____________________________,
21.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Жељезничка 25/а – Mohol, Željeznička u. 25/a
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
– mezőgazd.gépszerelő
ТИБОР БОГНАР – BOGNÁR TIBOR
04.02.1966.г.-1966.02.04 пољоприв.механичар
22.) _______________________________,
__________________,
____________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Виногрдска бб – Ada, Vinogradska u.bb
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
металоглодач – fémmarós
АТИЛА ШОЉМОШИ – SOLYMOSI ATTILA__________________,
18.09.1964.г.-1964.09.18 ____________________________,
23.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Петра Драпшина 15 – Ada, Petar Drapšin u. 15
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
екон.техничар – közgazd.tehnikus
ЕДИТ ПАЛ – PÁL EDIT
02.01.1964.г.-1964.01.02 ____________________________,
24.) _______________________________,
__________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Војв.бригада 25 – Ada, Vajdasági brigádok u. 25
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
кројачица – varrónő
ИЛОНА МОЛНАР – MOLNÁR ILONA __________________,
05.06.1958.г.-1958.06.05 ____________________________,
25.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Виногрдска бб – Ada, Vinogradska u.bb
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
књиговођа – könyvelő
МАРГИТ ШТЕРБИК– STERBIK MARGIT __________________,
06.10.1962.г.-1962.10.06 ____________________________,
26.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Ада, Нушићева 14 – Ada, Nušićeva u. 14
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
пензионер – nyugdíjas
ВИЛМОШ НЕМЕТ – NÉMET VILMOS __________________,
14.09.1954.г.-1954.09.14 ____________________________,
27.) _______________________________,
/ име и презиме – vezeték- és utónév /
/ датум рођења-szül.ideje/
/ занимање - foglalkozás /
Мол, Инвалидска 41 – Mohol, Invalidska u. 41
____________________________________________________________________________
/ адреса пребивалишта - lakcím /
Број :
013-5-64/2008-01 szám alatt
У Ади,
Kelt Adán, _________________________
29.04.2008.год.-2008.04.29-én
датум – dátum /
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА АДА
ADA KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Председник,
Ходик Нандор с.р. – Hodik Nándor s.k.
elnök
38. strana/oldal
13. broj/szám
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
48./
Образац: ИПАПВ/В-8
На основу члана 32. став 1. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 12/04), Изборна комисија изборне
јединице
ознака и назив
изборне јединице
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1 АДА
на седници одржаној
датум
седнице
29.04.2008.
утврђује
ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ
ознака и назив
изборне јединице
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1 АДА
I
За кандидате за избор посланика у изборној јединици
ознака и назив
изборне јединице
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1 АДА
утврђени су:
1.
Презиме
АДАНКО
Године
живота
39
Адреса
МОШЕ ПИЈАДЕ 32
Име
Занимање
АНГЕЛА
ПТТ
24430
Место
АДМИНИСТРАТИВНИ
РАДНИК
АДА
кога је предложила
Назив
предлагача
КОАЛИЦИЈА “ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ – НЕНАД ЧАНАК”
29.04.2008.
2008.04.29.
2.
Презиме
БАЈШАНСКИ
Године
живота
30
Име
Занимање
ДРАГАН
НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 10
Адреса
39. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
24435
ПТТ
Место
МОЛ
кога је предложила
Назив
предлагача
3.
Презиме
МИЧИЗ
Године
живота
50
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
Име
29. НОВЕМБАР 13.
Адреса
ЈОЖЕФ-АТИЛА
ПТТ
24430
Занимање
ДИПЛ.ИНГ.МАШИН.
Место
АДА
кога је предложила
Назив
предлагача
Г17 ПЛУС
4.
Презиме
ТОБИАШ
Године
живота
37
Име
ПЕТЕФИ ШАНДОРА 13
Адреса
Занимање
ЈОЖЕФ
ПТТ
24430
ПРЕДУЗЕТНИК
Место
АДА
кога је предложила
Назив
предлагача
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
5.
Презиме
ДР ТОТ БАРНА
Године
живота
44
Адреса
СЕЛЕШ ЈОЖЕФА 25.
Име
Занимање
ЕЛВИРА
ПТТ
24430
ЛЕКАР-СПЕЦИЈАЛИСТ
Место
АДА
кога је предложила
Назив
предлагача
МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР
(Навести, по азбучном реду презимена, све кандидате из потврђених предлога кандидата за посланика).
40. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
29.04.2008.
2008.04.29.
II
Ову листу објавити на огласним местима у изборној јединици, службеним гласилима општинаграда које чине изборну јединицу и средствима информисања у општини –граду.
Број:
013-7-19/2008-01
Место
Датум
АДА
29.04.2008
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Име и презиме
НАНДОР ХОДИК с.р.
IPAPV/V-8
A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló
határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 12/04. szám) 32. szakaszának 1. bekezdése alapján
a választókörzet jele
és elnevezése
ADA 1. VÁLASZTÓKÖRZET
választókörzet választási bizottsága
az ülés időpontja
2008.04.29.
megtartott ülésén megerősítette
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI KÉPVISELŐI
MEGVÁLASZTÁSÁRA JELÖLT VÁLASZTÓKÖRZETI
JELÖLTEK LISTÁJÁT
a választókörzet jele
és elnevezése
ADA 1. VÁLASZTÓKÖRZET
I.
a választókörzet
jele és elnevezése
választókörzet képviselőjelöltjei
az alábbiak:
ADA 1. VÁLASZTÓKÖRZET
29.04.2008.
2008.04.29.
1. Családi név
41. strana/oldal
13. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
Utónév
ADANKÓ
Életkor
39
Lakcím
MOŠA PIJADE 32
ADMINISZTRATIV
MUNKÁS
Foglalkozás
ANGÉLA
Irányítószám
Helység
24430
ADA
akit
EGYÜTT VAJDASÁGÉRT – KOALÍCIÓ – NENAD ČANAK
Az előterjesztő elnevezése
2. Családi név
BAJŠANSKI
Utónév
Foglalkozás
DRAGAN
Életkor
30
Lakcím
NÉPI FORRADALOM 10
Irányítószám
24435
Helység
VILLANYSZERELŐ
MOHOL
akit
SZERB RADIKÁLIS PÁRT
Az előterjesztő elnevezése
3. Családi
név
MICSÍZ
Utónév
Életkor
50
Lakcím
NOVEMBER 29. 13
JÓZSEF-ATTILA
Irányítószám
24430
Foglalkozás
Helység
OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK
ADA
akit
G17 PLUS
Az előterjesztő elnevezése
4. Családi
név
TÓBIÁS
Utónév
Életkor
37
Lakcím
PETŐFI SÁNDOR 13
Irányítószám
akit
DEMOKRATA PÁRT
Az előterjesztő elnevezése
Foglalkozás
JÓZSEF
24430
Helység
ADA
VÁLLALKOZÓ
42. strana/oldal
13. broj/szám
29.04.2008.
2008.04.29.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
5. Családi név
DR TÓTH BARNA
Életkor
44
Lakcím
SZÉLES JÓZSEF 25
Utónév
Foglalkozás
ELVÍRA
Irányítószám
24430
Helység
SZAKORVOS
ADA
akit
MAGYAR KOALÍCIÓ – PÁSZTOR ISTVÁN
Az előterjesztő elnevezése
(A megerősített képviselőjelölt javaslatok alapján a jelöltek nevét családi nevük ábécésorrendjében kell feltüntetni).
II.
A fenti listát a választókörzet hirdetőhelyein, a választókörzetet alkotó községi – városi hivatalos
közlönyökben, a községi – városi tömegtájékoztatási eszközökben közzé kell tenni.
Szám:
Helység
013-7-19/2008-01
ADA
Dátum
2008.04.29
VÁLASZTÓKÖRZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
A BIZOTTSÁG ELNÖKE
Családi és
utónév
HODIK NÁNDOR s.k.
Download

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA