BURSA MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
S A Y I : 1
e - b ü l t e n / A Ğ U S T O S
2 0 1 4
T.C.
BURSA VALİLİĞİ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ
İmtiyaz Sahibi
GİRİŞ
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına
Veli SARIKAYA
bakımından imkansızdır. Hem
özel kurumlarda hem de kamu
kurumlarında bu bilgi yığınları
sistemleştirilerek, etkili ve verimli bir biçimde kullanılabilir.
Genel olarak kurumlarda geçmişi
hatırlamak, bugünü izleyebilmek
ve geleceği planlamak amacıyla
bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü
Genel Yayın Yönetmeni
İbrahim ATAMAN
Şube Müdürü
Yayın Kurulu
Aslı ÖCAL
Hasan SÖYLEMEZ
Halis KORKMAZ
Metin DEDE
Murat ÖZYILMAZ
Şaban DOĞRAMACI
Yasemin BULUT KIVRAK
Yusuf Murat ERK
İletişim
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Eski Odun Pazarı Mevkii Çarşamba
Semti Yeni Hükümet Konağı A Blok
16050 Osmangazi/ BURSA
İçindekiler
Giriş
1
Güzel Gelecek
Kaliteli Kurumlarla
2
Eğitimde İyi
Örnekler
3
Stratejik Plan
4
Çalışmaları
Bursa'da Kalite
Yolculuğu
5
Yerel ve Ulusal
6
Projeler
AB Projeleri
7
Bilgi, insanın kendini ve
kendi dışındaki tüm durum, olay
ve varlıkları anlama etkinliğinin
sonucudur. Yusuf Has Hacib
Kutadgu Bilig’de bilgiyi “değeri
yok olmayan bir servet” olarak
tanımlar. İnsanlığın değeri yok
olmayan bu servete ulaşabilmesi
için merak duygusu ve öğrenme
isteğiyle hareket etmesi gerekir.
İnsanın merakla bilgiyi araması,
bulması ve özümsemesi için
aklını kullanması gerekir. İnsanlık akıl ile yükselir, bilgi ile
büyür ve bu ikisiyle değer görür.
Bilginin önemine ve bilgiye
önem veren toplumlar her alanda diğer toplumlardan hep bir
adım öndedir. Bundan dolayı da
içinde yaşadığımız çağ bu toplumlar tarafından ‘bilgi çağı’
olarak adlandırılmaktadır. Bilgi
çağı olarak adlandırılan bu dönemde bilginin insan, kurum ve
toplum yaşantısında temel ve
vazgeçilmez bir güç olduğu,
hayat boyu öğrenme alışkanlıklarının yerleştiği, sürekli öğrenen insan, öğrenen toplum
bağının kurulduğu ve bunların
toplumsal bir hayat alışkanlığı
olduğu görülmektedir. Hatta
günümüzde bilgi ana sermaye
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bilgi çağı, bilginin ana kaynak
olduğu, bilgi aktarımının ve
iletişimin yaygınlaştığı, sürekli
öğrenmenin kaçınılmaz hale
geldiği yeni toplumsal ve ekonomik bir düzeni ifade etmektedir. Bilginin önemli olması teknolojik, ekonomik, siyasal ve
kültürel gelişimi de hızlandırmıştır. Bilgi çağının istediği
digital ve sanal gerçekliği algılayabilmek için öncelikle kurumsal ve bireysel düzeyde stratejik
bir öneme sahip olan bilginin,
bilginin değerinin ve niteliklerinin kavranması gerekir. Günümüz dünyasında toplumların,
politika, sosyal ve ekonomik
yapıların daha karmaşık bir hal
alması, bunların yönetimi ve
denetiminde daha fazla bilgiye
gereksinim duyulmasına yol
açmıştır. Daha fazla bilgiyi,
bilgi yığınlarını anlamak, yorumlamak
ve
anımsamak,
gerek kapasite ve gerekse zaman
Bilgiye ulaşmak, bilgiyi öğrenmek ve bilgiyi etkili bir biçimde kullanabilmek için insana,
teknolojiye ve eğitime yatırım
yapmak gerekir. Özellikle bu
kapsamda teknolojik yenilikler
ve gelişmelerin yakından takip
edilmesi, hayat boyu öğrenmenin
yaygınlaştırılması, zaman ve
bilgi yönetiminin insanlara aktarılması, bilgiyi ve öğrenmeyi
paylaşmak ön plana çıkmaktadır.
Bu konuda Müdürlüğümüzce
öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin kişisel ve mesleki deneyimlerini geliştirmeleri, gelişmeleri yakından takip etmeleri amacıyla Bursa Eğitimi Geliştirme
Merkezi (BEGEM) birimi kurulmuş, bilgi paylaşımı, aktarım
konusunda kurumlarımıza destek
sağlanmıştır. Yeni kavram, bilgi
ve teknolojileri kullanabilen,
kullanmayı öğrenen toplumlar
gelişmeyi yaşar ve diğer toplumlara öncü olurlar.
Veli SARIKAYA
Milli Eğitim Müdürü
Sayfa 2
“Bir ülkede
nitelikli eleman
sayısının az
olması, eğitim
kurumları
hakkında
kaygıların
artmasına neden
olmaktadır.”
GÜZEL GELECEK
KALİTELİ KURUMLARLA...
Kalite; en basit ifadesiyle
istek ve beklentileri karşılamak, onlara cevap verebilmek
olarak tanımlanabilir. Yüzyıllardır insanlar hep “en iyi”yi
istemişler, “en iyi”yi bulmaya
çalışmışlardır. İnsanoğlu mükemmele, en iyiye ulaşma
konusunda çeşitli sistemler
geliştirmiş, bunları denemiş
ve mükemmellik yolculuğuna
devam etmiştir. Bu yolculukta
kalite; kişilerin özel hayatından başlayarak çevresine,
çevresinden topluma sirayet
eden bir yaklaşım olmuş;
günlük hayatta da konuşma
dilinde yerini almış ve hatta
neredeyse iki lafımızdan birisi
“kalite” olmuştur.
Günümüz dünyasında, her
alanda yoğun bir rekabet ortamı bulunmaktadır. Bu rekabette piyasanın ihtiyaçlarını
karşılayabilecek
nitelikte
öğrencilerin yetiştirilmesi
giderek
önem kazanmaktadır. Eğer eğitim
sistemi nitelikli mezunlar vermede başarısız olursa, bu
başarısızlığın faturasını ya bizler kalitesiz ürün ve hizmet
alarak ya da sanayi
kuruluşları, işletmeler personeline yeniden eğitim
için milyarlar harcayarak
ödeyecektir. Uzun yıllardan
beri kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmeler istedikleri niteliklere sahip eleman
bulmakta güçlükle karşılaşmaktadırlar. Bir ülkede nitelikli eleman sayısının az olması, eğitim kurumları hakkında kaygıların artmasına
neden olmaktadır. Belirli
becerileri kazanmış, kendini
işine adayan bir işgücüne
sahip olmak isteniyorsa, kalite
kavramı işletmelerden önce
eğitim kurumlarında ele alınmalı ve tartışılmalıdır. Çünkü
kaliteli bir ürün ve hizmet
ancak iyi bir eğitim ile mümkündür. Üst politika belirleyicilerimiz ve Bakanlığımız bu
durumun farkına varmış; eğitimde süreç iyileştirmelere
gidebilmek için 1999 yılında
çalışmalara başlamıştır. Bakanlığımıza bağlı tüm kuruluşlar, nitelikli insan yetiştirmek için Toplam Kalite Yönetimi sistemini çalışmaya
başlamışlardır. 2006 yılında
yine Bakanlığımızın ödül
süreci başlamış ve 2013 yılında tüm kurumların ödül sürecine ekip ya da kurum raporuyla katılması zorunlu hale
gelmiştir. Bu süreç zarfında
Müdürlüğümüz 2011 yılında
“Ulusal Kalite Hareketi”ne
dâhil olmuştur. Müdürlüğümüz aynı yıl KALDER
EFQM Mükemmellik Aşamaları Programına Katılmış ve
‘Kararlılık Belgesi’ almıştır.
Müdürlüğümüz Eğitimde
Kalite Yönetim Sistemi, Stratejik Planlama, Yerel, Ulusal
ve Avrupa Birliği projeleri
konusunda
kurumlarımıza
yardımcı olmak amacıyla
Bursa Eğitimi Araştırma Merkezi’ni (BEGEM) kurmuştur.
Burada öğretmen ve yöneticilerimizin bireysel ve mesleki
gelişimlerine katkı sağlamak
hedeflenmiştir. Sürekli ve
hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması geleceğe daha emin adımlarla ulaşmamızı sağlayacak ve eğitimde yer alan herkesin daha
kaliteli yaşayıp daha kaliteli iş
üretmesini sağlayacaktır.
İbrahim ATAMAN
Şube Müdürü
“Günümüz
dünyasında, her
alanda yoğun bir
rekabet ortamı
bulunmaktadır. Bu
rekabette piyasanın
ihtiyaçlarını
karşılayabilecek
nitelikte
öğrencilerin
yetiştirilmesi
giderek önem
kazanmaktadır.”
Sayfa 3
kurum kategorisinde Türkiye
2.si olmuş ve şehrimize bir
başarı daha kazandırmıştır.
Sadece bir yıllık çalışmanın
değil, uzun yılların birikiminin ve geceli gündüzlü özveri-
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi
10. Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni
Bir Başarı Hikayesi:
“Gemlik
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
kurum
kategorisinde
Türkiye 2.si
olmuş ve
şehrimize bir
başarı daha
kazandırmıştır.”
Bakanlık Değerlendiricileriyle...
Gemlik Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Gemlik Anadolu İmam Hatip
Lisesi Bakanlığımızın düzenlediği TKY ödül sürecinde
2012
yılında
“Eğitimde
TKY Ekip Kategorisinde”
Bursa Birincisi ve Türkiye
İkincisi olmuştur. Ödül almanın verdiği azim, gayret ve
güçle çalışmalarını aksatmadan devam ettiren kurumumuz
bu sene de Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi ödül sürecinde
Ortaöğretim Kurumları arasında yapılan değerlendirmede il birincisi olmuştur.
İl Birincisi olan 133 kurumun ödül başvuru arasından Milli Eğitim Bakanlığı değerlendiricileri tarafından yapılan değerlendirmede ise saha ziyaretine kalma başarısını göstermiştir. Saha ziyaretine
kalan kurumlar arasında
yapılan değerlendirmelerin sonuçları 20 Haziran
2014 tarihinde Ankara
Başkent
Öğretmenevi’nde
yapılan törenle ilan edilmiştir.
Sonuçlara göre Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi
li çalışmaların bir sonucu olan
bu ödülün diğer okullarımıza
da örnek oluşturması kurumlarımıza yapacakları çalışmalar için yararlı olacaktır. Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yaptığı pek çok uygulamayla örnek kurum ve iyi
örnek olmaya devam edeceği
ve kalite yolculuğunu sürdüreceği de artık bilinen bir
gerçektir.
“Gemlik
Anadolu İmam
Hatip
Lisesi’nin
yaptığı pek çok
uygulamayla
örnek kurum
ve iyi örnek
olmaya devam
edeceği ve
kalite
yolculuğunu
sürdüreceği de
kaçınılmaz bir
gerçektir.”
Sayfa 4
Stratejik Plan Çalışmaları
“Bir kurumun
varlığını
sürdürebilmesi
kaynaklarını en
etkin bir
biçimde
kullanmasına ve
bunun içinde
gerekli yolların
saptanmasına
bağlıdır.”
Planlama, neyin, nerede, ne zaman, nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağını önceden
kararlaştırma sürecidir. Yani kısaca ‘yarın yapılacak işlerin bugünden belirlenmesi’dir. Planlama ve zaman yönetimi günümüzde ön plana çıkan kavramlardır. Bir kurumun varlığını
sürdürebilmesi kaynaklarını en etkin bir biçimde kullanmasına ve bunun içinde gerekli yolların saptanmasına bağlıdır. Tüm kurumlarda olduğu gibi kamu kurumlarında da etkili bir
planlama hem yöneticilerin çalışmalarını önemli ölçüde basitleştirir hem de kaynakların daha
rasyonel kullanımını sağlar. Bir plan dâhilinde nereye gidileceği, amaçlarının ne olduğu
bilinirse bu amaçlara ulaşmak kolaylaşır. Bu kapsamda dünyada kamu malî yönetimi ve
kontrol sistemi konusunda önemli gelişmelerin yaşanması ve ülkemizde de kamu idarelerinin
sayı, nitelik ve teşkilatlanmalarına bağlı olarak önemli değişikliklerin meydana gelmesi sonucunda “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 24.12.2003 tarih ve 25326
sayıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu idare ve kurumlarının elde
ettiği her türlü kamu kaynağının daha verimli, etkin ve şeffaf kullanılmasını amaçlayan kanunun 9.
maddesiyle kamu idarelerinin stratejik plan hazırlaması zorunlu hale getirilmiştir. Aynı kanun maddesinde kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje
bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine
dayandırılmasının gerekliliği belirtilmiştir. Bu bağlamda Bakanlığımız 16/09/2013 tarih ve 26 sayılı
Genelge ve Stratejik Plan Hazırlık Programı aracılığıyla 2015-2019 Stratejik Planının yapılmasına ilişkin yol haritasını belirlemiştir.
Müdürlüğümüz 16/09/2013 tarih ve 26 sayılı Genelge ile Bakanlığımızın belirttiği takvim dâhilinde
2015-2019 Stratejik Planlama çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik
Planlama Koordinasyon Ekibi rehberliğinde tüm birimlerin katılımıyla yürütülmektedir. Müdürlüğümüzde Stratejik Planlama hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.
* 2013/26 sayılı genelge doğrultusunda İl Stratejik Plan Üst Kurulu, Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
ve İl Stratejik Plan hazırlama Ekipleri oluşturulmuştur.
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan üst kuruluna yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
* Birim amirlerine yönelik olarak üst düzey bilgilendirme toplantısı yapılmıştır
* İl Stratejik Planlama Ekibine “Stratejik Planlama Kursu ve Problem Çözme Teknikleri Semineri”
düzenlenmiştir.
* İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin tamamına yönelik Stratejik Planlama bilgilendirme toplantıları
yapılmıştır.
* İlçe ve okul ekiplerine yönelik 5 günlük Stratejik Plan Hazırlama Kursu düzenlenmiştir.
* Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, hayat boyu öğrenme, din öğretimi,
özel eğitim ve rehberlik ve özel öğretim bölümü şube müdürlerinin, şeflerin, memurların,
öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katılımı ile çalıştaylar düzenlenmiştir.
* Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, hayat boyu öğrenme, din öğretimi,
özel eğitim ve rehberlik ve özel öğretim bölümü şube müdürlerinin, şeflerin, memurların,
öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katılımı ile çalıştaylar düzenlenmiştir. Diğer öğrencisi olmayan kurumların yönetici ve çalışanları ile paylaşım toplantıları yapılmıştır. Müdürlüğümüz web sayfasında stratejik planlama ile ilgi bilgi ve doküman ve örnek uygulamaların paylaşılacağı bölüm eklenmiştir Durum analizi çalışmaları bakanlık İl takvimine göre
hazırlanarak raporlanmıştır.
Stratejik Planlama Ekibi
Sayfa 5
Bursa’da Kalite
Yolculuğu
“Toplam kalite yönetimi modelinin kurumlarımızca benimsenmesi
hedef odaklı bir yaklaşımı da beraberinde getirmiştir.”
Yıllar
Yılın Kaliteli Okulu
Yılın Kaliteli Ekibi
Türkiye 1.
2006
Tophane EML
Bakanlığımız 1999 yılında "TKY
Uygulama Yönergesi" ve "TKY Uygulama Projesi" ile Toplam kalite çalışmalarını başlatmış ve 2001 yılında yayımlanan "MEB Taşra Teşkilatı TKY
Yaygınlaştırma Projesi" ile de çalışmaların okullara kadar yaygınlaştırılmasını
sağlamıştır. Bu kapsamda 2005 yılında,
TKY çalışmalarında ortaya çıkan başarılı uygulamaların tanıtılması ve bu
başarıyı gösteren okul ve kurumlarımızın ödüllendirilebilmesi için "MEB
TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi"ni yayımlamış ve bu yıldan itibaren
Bursa her yıl ödül sürecine katılarak
"eğitimde kalite" ödüllerine sahip olmuştur.
2007
İlimizde kalite çalışmaları 2006
yılından bu yana hızlı bir şekilde devam
etmektedir. Bursa’nın kalite sürecindeki
başarısının en önemli nedeni Müdürlüğümüzün kendisine bağlı tüm okul/
kurumlarda stratejik yönetim modelini
yaygınlaştırmak istemesidir. Toplam
kalite yönetimi modelinin kurumlarımızca benimsenmesi hedef odaklı bir
yaklaşımı da beraberinde getirmiştir.
Bakanlığımızın kendisine bağlı kurumlar için ilk olarak 2011-2014 Stratejik
planı çerçevesinde tüm okullarımız
planları dahilinde hareket ederek Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi’ni hedeflerine ulaşmak için araç olarak kullanmışlardır. Okullarımızdan bazıları MEB
Ödül Sürecindeki başarılarından sonra
kalite yolculuğuna KALDER ile devam
ederek kaliteyi kurum kültürü haline
getirmişlerdir. Yandaki tabloda okullarımızın MEB Ödül Sürecinde elde ettikleri başarılar yer almaktadır.
2011
Türkiye 2.
Türkiye 3.
Vehbi Koç İ Ö O
Ovaakça Şarık Tara EML
Türkiye 1.
Finalist ( İlk 10 )
Bursa Anadolu Lisesi
Hürriyet EML
Türkiye 3.
Türkiye 1.
İnegöl Gazipaşa İÖO
İpek Uygulama Okulu
Türkiye 1.
Türkiye 1.
Zübeyde Hanım KML
Yeşilyayla EML
Türkiye 3.
Türkiye 2.
Coşkunöz EML
Nilüfer İş Okulu
Bursa 1.
Türkiye 3.
İnegöl 100. Yıl İÖO
Gemlik Anadolu İHL
Bursa 1.
Bursa 1.
Necatibey KML
Vahide Aktuğ Ortaokulu
Bursa 1.
Bursa 1.
2008
2009
2010
2012
2013
İnegöl 100. Yıl İÖO
Bursa 1. Türkiye 2.
2014
Gemlik Anadolu İ H L
Bursa 1.
Gemlik KTML
Turgut Yılmazipek Yatılı Bölge
Ortaokulu
SAYI:1
Sayfa 6
Yerel Projeler
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz
bünyesinde ‘Başarıyı Artırma
Projesi’, ‘Değerler Eğitimi Projesi’, ‘Hafızlık Projesi’, ‘Bilim Şenliği’ ve ‘Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi’ uygulanmaktadır.
Projelerimizin uygulama süreci
devam etmektedir.
‘Başarıyı Artırma Projesi’yle
ortaöğretimde akademik başarının
artırılması ve aynı türdeki okullardaki başarının birbirine yaklaştırılması; ‘Değerler Eğitimi Projesi’yle kaybolan değerleri yeniden
kazanmak; hafızlık projesi İlimizdeki bağımsız İmam Hatip
Ortaokulunda öğrenim gören 5.
Sınıf öğrencilerinden hafız olmaya istekli olan öğrencilerin, hafızlık eğitimi almalarını sağlamak; bilim şenliğiyle öğrencilerin ders müfredatında olan konuları yaparak, yaşayarak öğrenmelerini ve merak duygularını canlandırmak; ‘Hep Birlikte Başarılı
Olalım Projesi’yle ilimizin ulusal
düzeyde yapılan ortaöğretim ve
yükseköğretime giriş sınavlarında
başarısının daha üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir. Bu projelerin dışında ‘ Bölünmüş Aile
Çocuklarının
Rehabilitasyonu’,
‘Mavi Tırtıl’, ‘Sağlıcakla Kal’
projeleri planlanmaktadır.
Ulusal Projeler
Bakanlığımız ve TÜBİTAK iş
birliği ile düzenlenen ve İlköğretim öğrencilerine yönelik matematik ve fen bilimleri projesi olan
‘Bu Benim Eserim’e ilimizden
matematik ve fen bilimleri alanlarında müracaat edilen projeler; il
çalışma grubu (İÇG ) ve Bölge
çalışma grubu (BÇG) tarafından
değerlendirilmiştir.
Eskişehir,
Bursa, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir, Afyon, Yalova ve Kütahya
illerinden toplam 92 proje Bölge
Merkezi Eskişehir’de sergilendi.
İlimiz 23 proje katılımı ile en fazla
proje gönderen il olmuştur.
06-07-08 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara Final Sergisine 81
ilden toplam 100 proje davet edilmiştir. TÜBİTAK Bölge Bilim
Kurulu tarafından seçilen 9 projemiz finalde sergilenmiştir. İlimiz
iki proje ile ‘Ankara Final Sergisi’ne katılmıştır. Final sergisinde
81 ilden gelen projelerden ilk 50
ve ikinci 50’ye giren projeler belirlenmiştir. Bursa Osmangazi
Davut Dörtçelik Ortaokulu ve
Bursa Yıldırım Şehit Jandarma Er
Selahattin Çırak Ortaokulu projeleri ikinci 50 içinde yer almıştır.
Ortaöğretime devam etmekte
olan öğrencileri temel ve sosyal
bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, öğrencilerin
çalışmalarını yönlendirmek ve
bilimsel gelişmelerine katkıda
bulunmak amacıyla TÜBİTAK
Bilim İnsanı Destekleme Daire
Başkanlığınca; Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih
dallarında ‘Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’
düzenlenmektedir.
Bu yıl 45.si düzenlenen proje
yarışmasında ön değerlendirme
sonucu Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir, Afyon,
Yalova ve Kütahya illerinden 102 proje Bölge merkezi
Eskişehir’de sergilenmiştir.
Bölge Sergisinde ilimizi
temsilen 44 eser yer
almıştır. Sergilenen
Projeler TÜBİTAK
Bölge Bilim Kurulu
tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler
sonucunda 05-09 Mayıs
2014
tarihlerinde
Ankara final sergisine bölgemizi temsilen 20 proje katılmıştır. Ankara final sergisinde ilimizden 10 proje yer
almıştır. Final sergisi değerlendirmesinde ilimiz projeleri 1 birincilik, 3 üçüncülük,
teşvik ödülü kazanmıştır.
Bunlar haricinde 9 alandaki
Birinciler arasından seçilen
yılın genç araştırmacısı ödülünü almaya da
Bursa
Işıklar
Askeri
Hava
Lisesi
layık
görülmüştür.
“TÜBİTAK
Bölge Bilim
Kurulu
tarafından
seçilen 9
projemiz finalde
sergilenmiştir.”
Sayfa 7
AB Projeleri
Proje Adı : Connecting People and
Planet
Anahtar Yeterlilikler, Kültürel Farkındalık ve İfade Becerisi ile ilgili öğretmen
ve öğrenci workshopları
Öğretmenlere yönelik Bilişim Teknolojileri Eğitimleri
Yaratıcı Drama Teknikleri ve Müfredata
Uyarlanması
İlköğretim İngilizce Öğretmenlerine yönelik, İngiliz okullarla ortak işbirliği semineri
Okulu erken terkleri önlemek için mentörlük
programının kullanılmasına yönelik bir rehber el
kitabı oluşturulacaktır. Bu kitap meslek eğitim
kurumlarına dağıtılarak yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Proje süresi 24 aydır. Proje aktif olarak 20122014 yıllarını kapsamaktadır.
SUPREME Projesi Ortaklar :
1.Hollanda- ROC Friesland Üniversitesi
2. Hollanda- Inquabator LEEWARDEN(Özel
Sektör)
3.Finlandiya- Salpaus (Meslek Eğitim Merkezi)
4.Portekiz-ETIC(Meslek Lisesi)
5.Litvanya- KMS VET(Meslek Yüksek Okulu)
Bu proje, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İngiltere Rotterham Belediyesi ortaklığında oluşturulmuş olup, ilköğretimde doğal yollarla öğrenme teması
üzerine odaklanarak, öğretmenler ve
ilköğretim öğrencileri arasında sürdürülebilir kalkınmaya dikkat çekip, sosyal ve
çevresel işbirliklerini teşvik eden on-line
bir öğrenme ağı oluşturmayı hedeflemektedir.
6.Türkiye –Bursa MEM
7.İtalya- Genova Inovasyon Merkezi(Özel Sektör)
Doğa Tabanlı Öğrenme ve Bilişim Teknolojilerinin derslerde etkin kullanma
yöntemlerini, bu konudaki iyi örnekleri
ve örnek ders planlarını içeren öğretmen
el kitabı.
8.Belçika- EFVET( Avrupa Mesleki Eğitim ve
Öğretim Şurası)
Bu zamana kadar neler yaptık ?
Bursa/ Türkiye Mesleki Eğitim Strateji Raporu
Proje aktif olarak 2012-2014 yıllarını
kapsamaktadır.
Öğretmen Eğitimi / Mentörlük Nedir? Okullarda
Nasıl Uygulanır?
Projenin Yerel Ortakları:
İş Dünyası ve Okullarla İşbirlikleri / Bilgilendirme Toplantıları ve Seminerler
Winterhill İlköğretim Okulu-Rotterham /
İngiltere
DECSY Eğitim Geliştirme Merkezi –
South Yorkshire/İngiltere
Bursa Valiliği AB Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi- Türkiye
Bursa Özel Doğa İlköğretim OkuluTürkiye
Bu zamana kadar neler yaptık ?
İlköğretim Öğretmen Eğitimi 1 / Sürdürülebilirlik Nedir? Sürdürülebilir Kalkınma Temalarının Müfredata Entegrasyonu
Nasıl Sağlanabilir? (1 gün)
İlköğretim Öğretmen Eğitimi 2 / BIT
Destekli Doğa Tabanlı Öğrenme Yöntemleri Eğitimi (2 gün)
İlköğretim Öğretmen Eğitimi
E-twinning Yolculuğu (1 gün)
3
/
Konferans- Global Eğitim ve Kazanımları,
University of Sheffield,ICOSS
LDV / YENİLİK TRANSFERİ
Proje adı: SUPREME (SUccessful
PRevention of Early dropouts through
MEntoring)
Okulu Erken Terklerin Önlenmesi /
Proje SUPREME
Supreme projesinin temelini, ROC
Friesland Yüksek Okulu, ROC Friese
Poort ve Stenden Üniversitesi Sosyal
Bilimler Fakültesi tarafından oluşturulmuş olan “Mentor Programma Friesland
(MPF)” isimli mentörlük programı oluşturmaktadır. Bu program Avrupa’da
ödül kazanmış yüksek profilli bir program olup Mesleki Eğitim alan öğrencilerin izlenmesine ve okulda sorun yaşayan
öğrencilere olumlu davranış kazandırılmasına olanak sağlamaktadır. Bu proje
ile mentörlük programın transferine ek
olarak tüm ortaklar kendi ülkelerinde
okul terklerini önlemeye yönelik farklı
stratejiler
geliştirip
paylaşımlarda
bulunacaklardır.
Mesleki Eğitimde Pilot Mentörlük Uygulamaları
Mentör/Menti Eşleştirmeleri
Veli,Mentör,Menti Paylaşım Toplantısı ve Tanışma daveti
Friesland Uluslararası Mentörlük Kongresine
Katılım ve kongrede Bursa Uygulamaları ile
ilgili yabancı katılımcılara yönelik bir workshop
gerçekleştirildi.
Mentörlük Programı Uygulama El Kitabının
oluşturulması. Halen yapım aşamasındadır.
Mentörlük Programı Değerlendirme Anketlerinin oluşturulması. Halen yapım aşamasındadır.
Web sitesinde paylaşılacak dökümanların hazırlanması. Halen yapım aşamasındadır.
SAYI:1
Sayfa 8
COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIK
Proje Adı : STEPS Supporting Teachers’ Professional Start at School
Göreve Yeni Başlayan Genç Öğretmenlerin
Mesleki Açıdan Desteklenmesi
Bu Proje Bursa MEM ve Almanya / Hessen
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş
olup, kariyerlerinin henüz başlangıcında olan üniversiteden yeni mezun genç öğretmenlere mesleki
beceri kazandırmayı ve iş dünyasına uyumu kolaylaştırıcı faaliyetler yapmayı hedeflemektedir.
Bu zamana kadar neler yaptık ?
Okul Müdürleri ile Paylaşım Toplantısı
Yeni Öğretmenlere Yönelik İhtiyaç Analizleri, Anketler
Okul Müdürlerine Yönelik Seminer, Okula ve Mesleğe
Uyumda İdarecinin Rolü.
Öğretmenlere yönelik oluşturulacak el kitabının içerik
oluşturulması ve tasarımı. Halen yapım aşamasındadır.
Projenin somut çıktısı okullarında göreve yeni
başlayan öğretmenlere yönelik hazırlanacak, mesleğe uyumlarını destekleyen bir el kitabı olacaktır.
Proje süresi 24 aydır. Proje aktif olarak 2013-2015
yılları arasında uygulanacaktır.
STEPS PROJESİ YEREL ORTAKLARI
Giessen Justus Liebig Üniversitesi
Friedrich Feld Ticaret Meslek Lisesi
Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
BTSO Hayri Terzioğlu Teknik ve EML
BURSA VALİLİĞİ
MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Eski Odun Pazarı Mevkii Çarşamba
Semti Yeni Hükümet Konağı A
Blok 16050 Osmangazi/
BURSA
Telefon: 0 (224) 256 70 00
Faks: 0 (224) 256 66 80
E-posta: [email protected]
Bursa’da eğitim öğretim işlerini koordine
etmek amacıyla ilk defa
1879 yılında Maarif
Dairesi
kurulmuştur.
Maarif
Dairesi’nin
temel görevi okulları,
matbaa ve kütüphaneleri, eski eserleri teftiş ve
kontrol etmektir. 1902
yılında Bursa Maarif Dairesi kadrosu bir müdür, bir muhasebeci, dört
kâtip, bir sandık emini ve iki müfettişten ibarettir. Günümüzde ise İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün personel sayısı -2014 verilerine göre- bir
müdür, beş müdür yardımcısı, sekiz şube müdürü, seksen altı maarif
müfettişi ve diğer personellerle birlikte 305 kişidir. Bunların haricinde
on yedi ilçede 1359 personel eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı
yürütülmesi için çaba sarf etmektedir. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü
Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nun üst katında hizmet verirken
10.02.2000 tarihinde şimdi de hizmet verdiği Bursa Valiliği Ek Hizmet
Binası’na taşınmıştır.
2014 yılına gelindiğinde Bursa Milli Eğitimi 1433 okul ve kurum sayısına ulaşmış, 15372 derslik de 571325 öğrenci eğitim görmekte olup
28932 öğretmen görev yapmaktadır.
Download

2014 Arge Bülteni için tıklayınız.