Lista D
ŠIFRA LEKA
N002410
N002451
N002709
N001008
N001016
N001024
N002881
N002899
N001032
N001040
N002469
ATC
A
A02AB01
A03BA01
A12AA02
A09AA02
A12CB01
A12CC02
B
B01AB01
B01AB01
B02AA02
B02AA02
B02BX01
INN
aluminium hydroxide
atropine sulfate
calcium gluconate
lipaza, amilaza, proteaza*
zinc sulfate
magnesium sulfate
heparin*
heparin*
traneksaminska kiselina
traneksaminska kiselina
etamsylate
FO
tableta
injekcija
injekcija
JAČINA LEKA
500 mg
1 mg/1 ml
10% a 10 ml
kapsula
tableta
infuzija
25000 IU
20 mg
20% a 100 ml
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
tableta
injekcija
injekcija
5000 I.J.
25000 I.J.
500 mg
100 mg/ml
250 mg/2 ml
INDIKACIJE
Terapija hiperfosfatemije u
lečenju renalne osteopatije kod
bolesnika sa hroničnom
insuficijencijom bubrega.
1. Poremećaj egzokrine
funkcije pankreasa uzrokovan
cističnom fibrozom (E84);
2. Steatoreja, dokazana
odgovarajućim dijagnostičkim
testom, uzrokovana stanjem
nakon totalne
pankreatektomije, totalne
gastrektomije ili teških oblika
poremećaja egzokrine funkcije
pankreasa (K90.3).
Za indikaciju pod tačkom 1. lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja pedijatra ili
gastroenterologa ili pulmologa
zdravstvene ustanove koja
obavlja zdravstvenu delatnost
na tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite, a za
indikaciju pod tačkom 2. lek se
uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja gastroenterologa.
Willson-ova bolest
Strana 1
Lista D
ŠIFRA LEKA
N002725
N002113
N002105
N001065
N001073
N002477
N001081
N001099
N001107
N003914
N002683
N003004
N003038
ATC
B03AC02
B03AC07
B05BA03
C
C01BA01
C01BA02
C01BC03
C01CA02
C01CA03
C01CA06
C01CA24
C01DA02
C01DA02
C01DA02
quinidine sulfat
procainamide hydrochloride
propafenon
isoprenaline
noradrenalin
phenilephrin
adrenalin hidrohlorid (epinefrin)*
glyceryl trinitrate*
glyceryl trinitrate*
glyceryl trinitrate
N003012
N002311
N001115
N001123
N001131
C01DA02
C01EA01
C02DA01
C02DA01
C02DD01
glyceryl trinitrate*
alprostadil
diazoksid
diazoksid
natrijum nitroprusid
N003178
C03CA01
furosemid*
N003186
N001149
N001156
N001164
N002618
N002626
C03CA01
C03DB01
C04AX02
C04AX02
C08DA01
C10AC01
D
D05BA02
furosemid*
amilorid
phenoxybenzamin
phenoxybenzamin
verapamil
colestyramine
N002485
INN
saharozni kompleks gvožđe (III) hidroksida
sodium ferric gluconate complex
glucose
methoxsalen
FO
injekcija
injekcija
rastvor za infuziju
JAČINA LEKA
20 mg/ml
62,5 mg/5 ml
50%
tableta
injekcija
injekcija
injekcija
injekcija
injekcija
rastvor za injekciju
sublingvalna tableta
rastvor za injekciju
rastvor za infuziju
koncentrat za rastvor
za infuziju
injekcija
kapsula
injekcija
injekcija
200 mg
100 mg/ml
35 mg/10 ml
10 mg/5 ml
1 mg/ml
10 mg/ml
1 mg/ml
500 mcg
1 mg
1 mg
tableta
40 mg
rastvor za injekciju
tableta
kapsula
injekcija
injekcija
prasak
20 mg/2ml
5 mg
10 mg
50 mg/ml
5 mg/2 ml
4g
tableta
10 mg
INDIKACIJE
5 mg
500 mcg
25 mg
15 mg/ml
50 mg
Strana 2
Lista D
ŠIFRA LEKA
N002949
N003210
N002444
N003277
N001206
N001214
N002493
N002501
N001222
N001263
N002634
N002923
N002931
N002121
ATC
G
G02CB03
G03GB02
G04BE03
G04BE03
H
H01AA01
H01AA02
H01BA02
H01BA02
H01CA01
H02AA02
H02AB09
H02AB09
H02AB09
J
J01BA01
INN
cabergolin
klomifen
sildenafil
sildenafil
corticotrophin-releasing factor-CRF
tetrakosartid
dezmopresin
dezmopresin
gonadorelin
fludrocortizon
hidrokortizon
hidrokortizon*
hidrokortizon*
hloramfenikol
FO
tableta
tableta
JAČINA LEKA
INDIKACIJE
0,5 mg
Tumori hipofize - za osobe
koje imju izražene neželjne
efekte na prethodnu terapiju
bromokriptinom.lek se uvodi u
terapiju na osnvu konzilijarnog
mišljenja tri lekara
endokrinologa zdravstvene
ustanove koja obavlja
zdravstvenu delatnost na
tercijarnom nivou zdravstvene
zaštite.
50 mg
Za indukciju ovulacije kod
anovulatorne i oligoovulatorne
neplodnosti kod žena ( N97 ).
tableta
Plućna hipertenzija na osnovu
mišljenja tri lekara zdravstvene
ustanove tercijarnog nivoa
zdravstvene zaštite.
tableta
20 mg
Plućna hipertenzija na osnovu
mišljenja tri lekara zdravstvene
ustanove tercijarnog nivoa
zdravstvene zaštite.
injekcija
injekcija
injekcija
injekcija
injekcija
tableta
tablete
prašak za injekciju
prašak za injekciju
25 IU
1 mg/ml
4 mcg/1ml
20 mcg/1ml
100 mcg
0,1 mg
10 mg
100 mg
500 mg
injekcija
1000 mg
Strana 3
Lista D
ŠIFRA LEKA
N002907
N002915
N001289
N001297
N001305
N001313
N001321
N002865
N002139
N002980
N002733
N001339
N002147
N002154
N002162
J01CE08
J01CE08
J01CF02
J01EC02
J01FA01
J01GA01
J01GB04
J01XD01
J02AA01
J02AA01
J04AA01
J04AA01
J04AB01
INN
benzilpenicilin
benzilpenicilin
benzatinbenzilpenicilin
benzatinbenzilpenicilin
cloxacillin
sulfadiazin
eritromicin
streptomycin sulfat
kanamycin
metronidazole*
amfotericin B
amfotericin B (sa liposomima)
p - aminosalicylici acid
p - aminosalicylici acid
cycloserine
FO
prašak za injekciju
prašak za injekciju
injekcija
injekcija
injekcija
tableta
injekcija
prašak za injekciju
injekcija
rastvor za injekciju
rastvor za infuziju
injekcija
tableta
granula
kapsula ili tableta
JAČINA LEKA
1 MIU
5 MIU
1,2 MIU
2,4 MIU
500 mg
500 mg
1000 mg
1g
1000 mg
500 mg/100 ml
50 mg
50 mg
500 mg
4g
250 mg
N002329
J04AB02
rifampicin
kapsula ili tableta
150 mg
N002170
N002337
N002519
N002188
N002196
N001347
N001354
N002675
J04AB30
J04AC01
J04AC01
J04AD03
J04AD03
J04AK01
J04AK02
J04BA02
capreomycin
izoniazid
izoniazid
ethionamide
ethionamide
pyrazinamide
etambutol
dapsone
injekcija
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tablete
1000 mg
100 mg
300 mg
125 mg
250 mg
400 mg
400 mg
50 mg
N002741
ATC
J01CA01
J01CA01
J05AE03
ritonavir
oralni rastvor
80 mg/ml
INDIKACIJE
HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23;
B24 ). Lek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja: Klinike za
infektivne i tropske bolesti KCS,
Klinike za infektivne bolesti KC
Niš, Klinike za infektivne bolesti
KC Vojvodine, Klinike za infektivne
bolesti KC Kragujevac.
Strana 4
Lista D
ŠIFRA LEKA
N002758
N002766
N002774
N003020
ATC
J05AE07
J05AE09
J05AE..
J05AF01
INN
fosamprenavir
tipranavir
lopinavir, ritonavir
zidovudin
FO
oralna suspenzija
oralni rastvor
oralni rastvor
oralni rastvor
JAČINA LEKA
INDIKACIJE
50 mg/ml
HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23;
B24 ). Lek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja: Klinike za
infektivne i tropske bolesti KCS,
Klinike za infektivne bolesti KC
Niš, Klinike za infektivne bolesti
KC Vojvodine, Klinike za infektivne
bolesti KC Kragujevac.
100 mg/ml
HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23;
B24 ). Lek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja: Klinike za
infektivne i tropske bolesti KCS,
Klinike za infektivne bolesti KC
Niš, Klinike za infektivne bolesti
KC Vojvodine, Klinike za infektivne
bolesti KC Kragujevac.
80 mg/ml + 20 mg/ml
HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23;
B24 ). Lek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja: Klinike za
infektivne i tropske bolesti KCS,
Klinike za infektivne bolesti KC
Niš, Klinike za infektivne bolesti
KC Vojvodine, Klinike za infektivne
bolesti KC Kragujevac.
50 mg/5 ml
HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23;
B24 ). Lek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja: Klinike za
infektivne i tropske bolesti KCS,
Klinike za infektivne bolesti KC
Niš, Klinike za infektivne bolesti
KC Vojvodine, Klinike za infektivne
bolesti KC Kragujevac.
Strana 5
Lista D
ŠIFRA LEKA
N002782
N002808
N002816
N001362
N002204
N001396
N002212
N001404
N002220
N001412
N002238
N001438
N001446
ATC
J05AF04
J05AF05
J05AF06
J06AA01
J06AA01
L
L01AA01
L01AA02
L01AA03
L01AA03
L01AA05
L01AB01
L01AC01
L01AD01
INN
stavudin
lamivudin
abakavir
diphtheria antitoxin
diphtheria antitoxin
cyclophosphamide
hlorambucil
melphalan
melphalan
chlormethine(cariolyzin)
busulfan
thiotepa
karmustin
FO
prašak za oralnu
suspenziju
oralni rastvor
JAČINA LEKA
INDIKACIJE
1 mg/ml
HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23;
B24 ). Lek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja: Klinike za
infektivne i tropske bolesti KCS,
Klinike za infektivne bolesti KC
Niš, Klinike za infektivne bolesti
KC Vojvodine, Klinike za infektivne
bolesti KC Kragujevac.
10 mg/ml
HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23;
B24 ). Lek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja: Klinike za
infektivne i tropske bolesti KCS,
Klinike za infektivne bolesti KC
Niš, Klinike za infektivne bolesti
KC Vojvodine, Klinike za infektivne
bolesti KC Kragujevac.
oralni rastvor
injekcija
injekcija
20 mg/ml
10000 IU
20000 IU
tableta
tableta
injekcija
tableta
injekcija
tableta
injekcija
injekcija
50 mg
2 mg
50 mg
2 mg
10 mg
2 mg
15 mg
100 mg
HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23;
B24 ). Lek se uvodi u terapiju na
osnovu mišljenja: Klinike za
infektivne i tropske bolesti KCS,
Klinike za infektivne bolesti KC
Niš, Klinike za infektivne bolesti
KC Vojvodine, Klinike za infektivne
bolesti KC Kragujevac.
Strana 6
Lista D
ŠIFRA LEKA
N001453
ATC
L01AD02
lomustin
FO
tableta
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
tableta
JAČINA LEKA
40 mg
N002964
L01AX04
dakarbazin
N002972
N002246
L01AX04
L01BB02
dakarbazin
merkaptopurin
N003111
L01BC02
fluorouracil *
rastvor za injekciju
50 mg/ml
N003129
L01BC02
fluorouracil *
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju
250 mg/5 ml
N003137
L01BC02
fluorouracil *
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju
500 mg/10 ml
N003152
L01BC02
fluorouracil
rastvor za
injekciju/infuziju
1000 mg/20 ml
N003202
N001479
L01BC02
L01DA01
fluorouracil
daktinomicin
rastvor za
injekciju/infuziju
injekcija
5000 mg/100 ml
0,5 mg
N002428
L01DC03
mitomicin
prašak za injekciju
1 po 5 mg
N002527
L01DC03
mitomicin
prašak za injekciju
1 po 10 mg
N002436
N001487
N001495
L01DC03
L01XB01
L01XX02
mitomicin
procarbazine hydrochloride
l-asparaginase
prašak za injekciju
kapsula
injekcija
1 po 20 mg
50 mg
10000 IU
N001503
N002253
N002360
L01XX23
L02AB02
L04AX02
M
M01CC01
M03AC01
mitotane
medroksiprogesteron
thalidomide
tableta
tableta
tableta
500 mg
100 mg
100 mg
kapsula
rastvor za injekciju
250 mg
4 mg/2 ml
N001511
N003145
INN
penicillamine
pankuronijum *
INDIKACIJE
100 mg
200 mg
50 mg
Karcinom nadbubrežne žlezde
Multipli mijelom
Willson-ova bolest
Strana 7
Lista D
ŠIFRA LEKA
N003285
N003293
N003301
N003319
N003327
N001529
ATC
M03BX01
M03BX01
M03BX01
M03BX01
M03BX01
M09AA01
INN
baclofen
baclofen
baclofen
baclofen
baclofen
quinine dihydrochloride
FO
tableta
tableta
tableta
injekcija
infuzija
injekcija
JAČINA LEKA
INDIKACIJE
5 mg
Spazmi kod drugih označenih
degenerativnih bolesti nervnog
sistema (G31.8) udruženih sa
progresivnom miokloničnom
epilepsijom (G40). Lek se
uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
10 mg
Spazmi kod drugih označenih
degenerativnih bolesti nervnog
sistema (G31.8) udruženih sa
progresivnom miokloničnom
epilepsijom (G40). Lek se
uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
25 mg
Spazmi kod drugih označenih
degenerativnih bolesti nervnog
sistema (G31.8) udruženih sa
progresivnom miokloničnom
epilepsijom (G40). Lek se
uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
0,05 mg
Spazmi kod drugih označenih
degenerativnih bolesti nervnog
sistema (G31.8) udruženih sa
progresivnom miokloničnom
epilepsijom (G40). Lek se
uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
0,05 mg/2 ml
600 mg/2 ml
Spazmi kod drugih označenih
degenerativnih bolesti nervnog
sistema (G31.8) udruženih sa
progresivnom miokloničnom
epilepsijom (G40). Lek se
uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
Strana 8
Lista D
ŠIFRA LEKA
N001537
N001545
N001552
N001560
ATC
N
N01AF03
N01AX03
N01BB02
N01BB52
thiopenthal
ketamin
lidocain
lidocain, epinephrin
N003046
N01BB52
N003228
N003236
N001610
N001628
N001636
N001644
N002543
N003335
N003343
FO
JAČINA LEKA
injekcija
injekcija
sprej
krema
0,5 g
50 mg/1 ml
10%
2,50%
lidokain, adrenalin (epinefrin) *
rastvor za injekciju
40 mg+0,025 mg
N02AX02
tramadol*
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1 ml (50
mg/ml)
N02AX02
N03AB02
N03AB02
N03AB02
N03AB02
tramadol*
phenytoin
phenytoin
phenytoin
phenytoin
rastvor za injekciju
injekcija
kapsula ili tableta
kapsula ili tableta
kapsula ili tableta
ampula, 5 po 2 ml (100
mg/2ml)
250 mg
25 mg
50 mg
100 mg
N03AG04
N03AX03
N03AX03
INN
vigabatrin
sultiame
sultiame
kapsula
tableta
tableta
INDIKACIJE
500 mg
Epilepsija na osnovu mišljenja
tri lekara zdravstvene ustanove
tercijarnog nivoa zdravstvene
zaštite
50 mg
Progresivna mioklonična
epilepsija (G40) udružena sa
drugim označenim
degenerativnim bolestima
nervnog sistema (G31.8). Lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
200 mg
Progresivna mioklonična
epilepsija (G40) udružena sa
drugim označenim
degenerativnim bolestima
nervnog sistema (G31.8). Lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
Strana 9
Lista D
ŠIFRA LEKA
N003350
N003368
N003376
ATC
N03AX15
N03AX15
N03AX15
INN
zonisamid
zonisamid
zonisamid
N003384
N03AX15
zonisamid
N003459
N001677
N003079
N04BA02
N05AA02
N05AN01
levodopa, benzerazid *
levomepromazin
litijum karbonat *
FO
orodisperzibilna
tableta
orodisperzibilna
tableta
orodisperzibilna
tableta
JAČINA LEKA
INDIKACIJE
25 mg
Progresivna mioklonična
epilepsija (G40) udružena sa
drugim označenim
degenerativnim bolestima
nervnog sistema (G31.8). Lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
50 mg
Progresivna mioklonična
epilepsija (G40) udružena sa
drugim označenim
degenerativnim bolestima
nervnog sistema (G31.8). Lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
100mg
Progresivna mioklonična
epilepsija (G40) udružena sa
drugim označenim
degenerativnim bolestima
nervnog sistema (G31.8). Lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
orodisperzibilna
tableta
300 mg
tableta
tableta
kapsula
200mg+50mg
100 mg
300 mg
Progresivna mioklonična
epilepsija (G40) udružena sa
drugim označenim
degenerativnim bolestima
nervnog sistema (G31.8). Lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
Parkinsonova bolest (G20;
G21; G22). Lek se uvodi u
terapiju na osnovu mišljenja
neurologa/neuropsihijatra.
Strana 10
Lista D
ŠIFRA LEKA
N002956
ATC
N05BA09
INN
clobazam
N003392
N05BA09
clobazam
N003400
N05CC01
chloralhydrate
FO
JAČINA LEKA
tableta
10 mg
tableta
20 mg
oralni rastvor
100 mg/ml
INDIKACIJE
Epilepsija (G40)
Progresivna mioklonična
epilepsija (G40) udružena sa
drugim označenim
degenerativnim bolestima
nervnog sistema (G31.8). Lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
Progresivna mioklonična
epilepsija (G40) udružena sa
drugim označenim
degenerativnim bolestima
nervnog sistema (G31.8). Lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
N003418
N05CC01
chloralhydrate
kapsula
250 mg
N003426
N05CC01
chloralhydrate
kapsula
500 mg
Progresivna mioklonična
epilepsija (G40) udružena sa
drugim označenim
degenerativnim bolestima
nervnog sistema (G31.8). Lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
Progresivna mioklonična
epilepsija (G40) udružena sa
drugim označenim
degenerativnim bolestima
nervnog sistema (G31.8). Lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
333mg/ml
Progresivna mioklonična
epilepsija (G40) udružena sa
drugim označenim
degenerativnim bolestima
nervnog sistema (G31.8). Lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
N003434
N06BX03
piracetam
oralni rastvor
Strana 11
Lista D
ŠIFRA LEKA
ATC
INN
FO
JAČINA LEKA
N003442
N06BX03
piracetam
granule
2,4 g
N002691
N001669
neostigmin
neostigmin
rastvor za injekciju
injekcija
0,5 mg/ml
2,5 mg/ml
N001685
N001693
N001701
N001719
N001727
N001735
N001743
N001750
N001768
N001776
N001784
N001792
N001800
N001818
N002642
N07AA01
N07AA01
P
P01BA01
P01BA01
P01BA01
P01BA02
P01BA03
P01BB01
P01BC01
P01BC02
P01BD01
P01BE02
P01BE02
P01BE03
P02BA01
P02BA01
P02CA01
chloroquine phosphate ili sulphate
chloroquine phosphate ili sulphate
chloroquine phosphate ili sulphate
hidroxychloroquine
primaquin diphosphate
proguanil hydrochloride
quinine bisulfat ili sulfat
mefloquine hydrochloride
pyrimethamin sulfat
artemether
artemether
artesunat
praziquantel
praziquantel
mebendazol
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
injekcija
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
100 mg
150 mg
250 mg
200 mg
15 mg
100 mg
300 mg
250 mg
25 mg
80 mg/ml
20 mg
50 mg
150 mg
600 mg
100 mg
N002659
N001826
P02CA03
P02CB02
albendazol
diethylcarbamazine dihydrogen citrate
tableta
tableta
200 mg
50 mg
INDIKACIJE
Progresivna mioklonična
epilepsija (G40) udružena sa
drugim označenim
degenerativnim bolestima
nervnog sistema (G31.8). Lek
se uvodi u terapiju na osnovu
mišljenja Komisije RFZO.
1. Ehinokokoza,
2. Cisticerkoza
Strana 12
Lista D
ŠIFRA LEKA
N002279
N001834
N001842
N001859
N002873
INN
diethylcarbamazine dihydrogen citrate
ivermectin
ivermectin
niclosamid
benzyl benzoate
N001867
ATC
P02CB02
P02CF01
P02CF01
P02DA01
P03AX01
R
R03BB01
N001875
R03CC02
salbutamol
N003160
aminofilin*
N003087
N001891
N001909
R03DA05
S
S01EB01
S01EC01
S01EC01
pilokarpin *
acetazolamide
acetazolamide
N003095
S01FA01
N003103
S01FA01
V
V03AB
V03AB15
V03AC01
V03AF01
N002535
N001917
N001925
N001933
N002584
N001941
N001958
V04CD01
V04CJ02
V04CJ02
FO
tableta
tableta
tableta
tableta
losion
JAČINA LEKA
100 mg
3 mg
6 mg
500 mg
25%
ampula za inhalaciju
0,25 mg/1 ml
injekcija
rastvor za
injekciju/infuziju
1 mg/ml
250 mg/10 ml
kapi za oči
tableta
injekcija
2%
250 mg
500 mg
atropin *
kapi za oči, rastvor
0,50%
atropin *
kapi za oči, rastvor
1%
kapsula
injekcija
injekcija
injekcija
0,4 mg/ml
500 mg
400 mg
ipatropium bromid
trientine trietilen tetramin-dihidrohlorid
naloxon hydrochloride
deferoxamine mesilat
mesna ( uromiteksan )
metyrapone
protirelin
protirelin
kapsula
injekcija
injekcija
INDIKACIJE
Willson-ova bolest
250 mg
0,2 mg
0,4 mg
Cushingov sindrom na osnovu
mišljenja tri lekara Instituta za
endokrinologiju, dijabetes i
bolesti metabolizma KCS Beograd.
* Lek se nabavlja samo u izuzetnim slučajevima kada proizvodnja leka u Republici Srbiji ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica RFZO-a.
Strana 13
LEGENDA I SKRAĆENICE
Rezervni antibiotik propisuje se na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine koje imenuje direktor
zdravstvene ustanove uz obavezan potpis načelnika odeljenja i direktora zdravstvene ustanove. Evaluaciju primenjene terapije u
pisanoj formi potrebno je uraditi nakon tri dana od strane istih lekara uz obavezan potpis načelnika odeljenja i direktora zdravstvene
ustanove nakon uvida u antibiogram.
Izuzetno, u hitnim slučajevima dežurni ili odeljenski lekar može uvesti rezervni antibiotik u terapiju, nakon čega je u obavezi da
pribavi predhodno navedeni uslov za primenu rezervnog antibiotika.
**
STAC
Lekovi sa ovom oznakom priznaju se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje osiguranih lica u
zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu, odnosno bolničku zdravstvenu delatnost.
STAC**
Lekovi sa ovom oznakom obeležavaju antibiotike koji se priznaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje
osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu, odnosno bolničku zdravstvenu delatnost, kao i u toku
ambulatnog lečenja pod uslovom da je na opusnoj listi utvrđena dalja terapija ovim lekom.
Strana 14
Download

Lista D.pdf - Farmalogist