Opština Rogatica
Načelnik opštine
Komisija za stipendiranje studenata
Objavljena dana, 05.02.2014.godine
Broj: 03/2-612-15/13
Rogatica, 05.02.2014.godine
KONAČNA RANG LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2013. - 2014.GODINU (budžetski fakulteti)
Ime i prezime studenta
1. Veselinovid Marija
2. Negoslava Kanostrevac
3. Srđan Vukovid
4. Nikolija Frganja
5. Biljana Marjanovid
6. Mile Mitrovid
7. Nikolina Neškovid
8. Snežana Ivanovid
9. Jelena Krčo
10. Tijana Sredojevid
11. Svetlana Sorak
12. Anđela Stojanovid
13. Dragana Radojčid
14. Mile Andrid
15. Milena Ujid
16. Ekatarina Mihajlovid
17. Jelena Marijanovid
18. Slaviša Pereula
19. Milijana Vukašinovid
Fakultet
Fizika
Farmacija
Fizika
Matematika
Građevina
Fizika
Medicina
Zaš.živ.sred.
Arhitektura
Medicina
Medicina
Medicina
Elrektrotehnika
Ekonomija
Šumarstvo
Farmacija
Medicina
Filozofija
Psihologija
Godina Prosječna Korisnici Prosječna Deficitarna
Ostali
UKUPNO
studija ocjena u porodične mjesečna zanimanja
socijalni BODOVA
toku
invalidnine primanja
kriterijumi
studija
i RVI
ĐAK GENERACIJE
6
20
10
4
5
45
6
24
4
5
3
42
8
10
8
5
8
39
8
12
4
2
5
6
37
6
16
4
5
6
37
4
18
10
5
37
6
18
10
3
37
8
12
10
1
5
36
8
10
10
5
3
36
6
8
12
5
3
34
4
24
1
5
34
8
24
2
34
8
16
10
34
4
8
10
8
3
33
4
14
10
5
33
10
10
1
5
6
32
8
18
6
32
6
18
8
32
20. Jelena Planojevid
21. Jovana Cerovid
22. Tijana Bijeljanid
23. Anđela Orašanin
24. Snežana Samarđžija
25. Bojana Perovid
26. Slađana Sredojevid
27. Jelena Radid
28. Dragan Spasojevid
29. Ivan Jankovid
30. Ivana Samarđžija
31. Balčakovid Zorica
32. Jovana Batak
33. Suzana Đurovid
34. Dragana Nerid
35. Gorana Sorak
36. Ana Božid
37. Slavica Limid
38. Marjana Radovid
39. Bojana Tanovid
40. Bojana Bogdanovid
41. Ranko Srdid
42. Milica Motika
43. Javorka Lazid
44. Novka Obradovid
45. Danica Zoranovid
46. Dragana Motika
47. Svetlana Andrid
48. Dijana Savid-Perovid
49. Sergej Jovičid
50. Slađana Todid
51. Nikolija Rosid
52. Anđela Dutina
53. Svjetlana Čolid
Saobraćajni fak.
Ruski jezik
Fizika
Pravo
Šumarstvo
Bogoslovija
Pedagogija
Med.lab.inž.
Šumarstvo
Veterina
Tehnološki fak.
Ruski jezik
Ruski jezik
Medicina
Građevina
Psihologija
Računarstvo
Elektrotehnika
Ekonomija
Šumarstvo
Meteorologija
Pravo
Filozofija
Filozofija
Žurnalistika
Psihologija
Elektrotehnika
Ekonomija
Pravo
Saobraćaj.faku.
Ekonomija
Pedagogija
Saobraćajni
faku.
Matematika
6
8
8
8
8
8
6
2
6
2
6
8
6
2
2
4
4
2
2
8
8
6
6
6
2
8
8
6
8
8
4
8
4
10
16
6
8
8
14
2
4
8
8
10
4
12
8
6
14
10
10
10
14
10
8
8
4
12
6
6
2
2
2
4
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-
10
1
1
4
4
8
8
10
12
10
12
10
4
12
8
6
10
12
12
1
8
12
12
10
10
2
8
10
4
1
8
12
6
5
5
5
5
5
5
5
-
6
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
-
32
30
30
30
30
30
29
29
29
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
25
25
25
25
24
24
24
24
24
6
8
-
4
5
-
23
54. Maja Motika
55. Bojana Arbinja
56. Dejana Pajovid
57. Tamara Radman
58. Aleksandar Vukovid
59. Đorđije Kojid
60. Ana Komljenovid
61. Bojan Janjid
62. Božica Trifkovid
63. Dragana Samarđžija
64. Snežana Nerid
65. Danijela Pajovid
66. Vladan Vojnovid
67. Nikolija Kovačevid
68. Marijana Vasiljevid
69. Biljana Čolid
70. Miloje Nedid
71. Vesna Rakid
72. Milica Perendija
73. Gorana Lakovid
74. Gordana Neškovid
75. Milanko Radojičid
76. Dragana Gluhovid
77. Milana Vračevid
78. Željana Tošid
79. Nataša Rajak
80. Milica Radovid
81. Kristina Brkid
82. Milijana Veljovid
83. Jelena Mitrovid
84. Dejana Mrakid
85. Marijana Trifkovid
Matematika
Građevina
Ekonomija
Engleski jezik
Fizika
Bezbjednost
Srpski jezik
Pravo
Engleski jez.
Istorija
Biologija
Matematika
Mašinstvo
Matematika
Stomatologija
Pravo
Saobraćajni
faku.
Filoz.-Novinar.
Pravo
Spec.edukacija i
reh.
Pravo
Šumarstvo
Hidrogeologija
Zašt.živ.sred.
Srpski jezik
Tehnološki fak.
Javna uprava i
bez.
Inž.zaš.živ.sred.
Pravo
Geodezija
Zašti.život.sred.
Elektrotehnički
4
2
8
8
2
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
12
6
4
4
8
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
2
-
2
10
8
10
4
12
12
12
6
10
8
8
4
4
6
6
8
5
5
5
5
5
5
-
3
3
6
4
6
3
3
3
3
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
6
4
8
4
2
8
-
8
12
1
-
3
3
3
21
21
20
8
6
6
6
6
6
4
4
12
10
10
6
2
8
-
8
2
4
4
8
12
8
-
-
20
20
20
20
20
20
20
4
4
2
2
2
6
6
8
8
6
-
10
4
4
12
6
-
6
6
6
20
20
20
20
20
86. Sonja Midid
87. Anica Obradovid
88. Jovana Planojevid
89. Jelena Manđžid
90. Vladan Lugonja
91. Milica Gluhovid
92. Stefan Draškovid
93. Tanja Jankovid
94. Ivana Ujid
95. Vanja Jovičid
96. Aleksandra Simid
97. Nataša Stojančevid
98. Ivana Žižovid
99. Dijana Neškovid
100. Željana Gaševid
101. Siniša Mičid
102. Dragan Sekanid
103. Dragana Dadid
104. Nina Ilid
105. Nikolina Lale
106. Nebojša Milkovid
107. Jelena Bojid
108. Jovana Purkovid
109. Maja Rosid
110. Đerid Nataša
111. Jovana Sorak
112. Sanja Mičid
113. Nikolina Frganja
114. Bojana Bojat
115. Dejan Milovid
Tehnološki fak.
Političke nauke
Poljoprivreda
Geodezija
Medicina
Farmacija
Matematika
Tehnološki fak.
Rehabilitacija
Med.lab.ing.
Farmacija
Arhitektura
Biologija
Srpski jezik
Elektrotehnika
Turizam
Turizam
Tehnološki fak.
Zaštita životne
sred.
Sociologija
Informacione
teh.
Ekonomija
Tehnološki
Razredna
nastava
Tehnološki
Poljoprivreda
Psihologija
Psihologija
Poljoprivredni
fak.
Vis. škola
unut.poslo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
8
8
6
4
4
2
2
6
6
2
6
8
8
2
4
4
2
4
2
8
6
4
4
2
8
6
10
10
-
12
12
10
1
4
1
10
10
10
1
2
4
2
4
8
10
12
8
10
5
5
5
5
5
-
6
3
3
3
3
3
3
-
20
20
20
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
2
2
4
2
-
12
10
-
4
18
18
2
2
8
8
-
12
10
1
-
4
6
-
18
18
17
4
2
6
6
6
10
8
4
2
-
12
2
6
8
-
3
3
-
17
17
16
16
16
6
2
-
8
-
-
16
116. Dajana Raškovid
117. Sanja Đurid
118. Gorica Bojid
119. Ratko Kovačevid
120. Aleksandar Mirkovid
121. Dejan Nedid
122. Nikolina Miličevid
123. Vidovdanka Pustivuk
124. Dalibor Dubljevid
125. Tijana Čovid
126. Tamara Delid
127. Tijana Delid
128. Vanja Grujid
129. Tijana Andan
130. Jovana Bajkid
131. Marija Mališid
132. Mladena Debid
133. Blaženka Gluhovid
134. Nikolina Stjepanovid
135. Ivana Jevtid
136. Tijana Rajak
137. Bojana Mirkovid
138. Anja Lakovid
139. Aleksandar Andrid
140. Danijela Zoranovid
141. Njegoš Ljubinac
142. Darko Kovačevid
143. Dimitrije Čobovid
144. Njegoš Karlid
145. Vladan Batinid
146. Gordan Terzid
147. Ana Kosorid
Srpski jezik
Šumarstvo
Računari
Informacione
tehno.
Turizam
Bogoslovija
Poljoprivredni
fak.
Srpski jezik
Kriminalistika
Matematika
Biologija
Hemija
Tehnološki fak.
Matematika
Psihologija
Rehabilitacija
Filozofija
Med.lab.inž.
Filozofija
Ekonomija
Tehnološki fak.
Pravo
Saobraćajni fak.
Šumarstvo
Saobraćajni
fakul.
Poljoprivrdni fak
Kriminaliszika
Muzička akad.
Turizam
Saobraćajni fak.
Šumarstvo
Tehnološki
6
4
4
4
2
10
8
4
-
8
2
1
8
-
3
-
16
16
16
16
4
2
2
2
4
2
-
10
10
12
-
-
16
16
16
2
6
6
4
4
2
4
8
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
8
4
4
6
4
4
4
2
8
8
8
2
6
-
12
2
2
6
6
2
1
2
2
4
1
4
6
4
4
1
10
2
5
5
-
3
3
3
3
3
3
3
16
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
6
4
4
4
2
2
2
2
6
2
6
2
2
-
4
2
6
8
4
8
8
-
-
12
12
12
12
12
12
12
148. Đorđe Tanovid
149. Aleksa Đokanovid
150. Ana Perišid
151. Milica Kanostrevac
152. Selena Sokolovid
153. Marijana Miličevid
154. Ana Kremenovid
155. Boris Stanišid
156. Nedeljko Perišid
157. Božica Dubljevid
158. Blagomir Popovid
fakultet
Mašinstvo
Pravo
Rehabilitacija
Srpski jezik
Pravo
Poljoprivreda
Kineski jezik
Likovna umjet.
Geografija
Pedagogija
Šumarstvo
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
8
4
4
2
2
2
-
1
1
2
4
6
6
8
6
2
2
1
5
-
3
3
3
-
11
11
10
10
10
10
10
8
7
7
5
Napomena: Broj dodijeljenih stipendija za školsku 2013/14. je zaključen sa rednim brojem 140.
PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA STIPENDIJE
Željko Petkovid
Download

Državni fakulteti