HR, BIH Upute za instaliranje i održavanje
SRB, CG Uputstva za instaliranje i
održavanje
Logatherm WPL
6 720 647 754 (03/2011)
WPL 7 ARm
WPL 11 ARm
WPL 14 ARm
Dizalica topline
Toplotne pumpe
Za ovlaštenog instalatera
Molimo pročitati prije
puštanja u rad
WPL 14 AR
WPL 16 AR
WPL 18 AR
WPL 25 AR
Za ovlašćenog instalatera
Molimo pročitati pre
puštanja u rad
HR, BIH U I A
HR, BIH SADRŽAJ
U I A Opća upozorenja
3
U I A Iskaz o sigurnosti
3
A Kontrola i puštanje u rad uređaja
U I A Osnovni propisi o sigurnosti
3
A Opis tipki i displeja sobnog regulatora
36
I A Preuzimanje proizvoda i manipuliranje s njim 4
A Primjena i funkcije sobnog regulatora
37
5
A Regulacija instalacije i karakteristike rada
46
6
A Konfiguracija instalacije
51
U I A Identifikacija uređaja
I A Opis standardnog uređaja
I A Radne karakteristike crpki
U I A Održavanje i servis
33
I
Dimenzije
7
57
I
Instaliranje
7
A Signalizacije alarma graničnika pokretanja
59
I A Spajanja hidraulike sustava
8
A Prekid rada tijekom duljih vremenskih
60
I A Električna spajanja
11
A Redovito održavanje
60
I A Spajanja koja izvodi instalater
12
A Izvanredno održavanje
61
I A Električno spajanje uređaja na električnu
15
A Zbrinjavanje uređaja u otpad
61
I A Opći tehnički podaci
31
A Korisne informacije
61
I A Granične vrijednosti rada uređaja
32
perioda
mrežu
U nekim dijelovima ovog priručnika i u informacijama koriste se slijedeći simboli:
U
I
A
2
Korisnik
Pažnja
Instalater
Zabrana
Ovlašteni servis
Opasnost od strujnog udara
Opasnost od povišenih
temperatura
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH U I A
HR, BIH OPĆA UPOZORENJA
Ovi su uređaji izvedeni za hlađenje i/ili grijanje vode i
namijenjeni su za ovu primjenu prema svojim radnim karakteristikama. Ovi su uređaji namijenjeni za primjenu u
stambenim ili sličnim prostorima.
Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost, ugovornu
i izvan ugovora, za ozljede ljudi, životinja ili materijalne
štete, koje bi bile prouzročene greškama instaliranja, regulacije i održavanja, kao i zbog nepropisne primjene.
Zabranjena je svaka primjena koja nije izričito navedena
u ovom priručniku.
Ovaj priručnik treba pažljivo pročitati: sve radove treba izvesti za to kvalificirano stručno osoblje, prema važećim propisima za ovo područje, u dotičnoj zemlji instaliranja uređaja.
Dokumentaciju isporučenu s uređajem treba predati
vlasniku uređaja, koju on treba pažljivo spremiti za eventualno buduće održavanje ili servis uređaja.
Radove popravaka ili održavanja mora izvesti ovlašteni
servis ili kvalificirano stručno osoblje koje će se pridržavati uputa iz ovog priručnika.
Ne izvoditi izmjene niti rukovati s uređajem, na način koji
bi mogao rezultirati opasnostima, za što proizvođač ovog
uređaja ne preuzima odgovornost za eventualne nastale
štete.
Jamstvo gubi svoju valjanost ako se ne bi pridržavalo
gore spomenutih navoda i ako puštanje u rad uređaja ne
bi izvršila stručna osoba ovlaštena od proizvođača uređaja (kao što je navedeno u ugovoru za isporuku), koja mora
napisati izvještaj o puštanju u rad.
NEPRIZNAVANJE ODGOVORNOSTI
Ovaj je priručnik isključivo vlasništvo Buderus i bez pismenog odobrenja Buderus zabranjena je distribucija ovog priručnika. Sadržaj ovog priručnika pripremljen je i sastavljen uz
maksimalnu pažnju i Buderus ne preuzima odgovornost za
njegovu primjenu.
Ovaj priručnik treba pažljivo pročitati.
U I A
Izvođenje svih radova, izbor komponenata i korištenog materijala treba se provoditi na odgovarajući način, prema propisima važećim u dotičnoj zemlji, uzevši u obzir radne uvjete
i primjene za koje je namijenjena ova instalacija, i od strane
kvalificiranog stručnog osoblja.
OSNOVNI PROPISI O SIGURNOSTI
U I A
Podsjećamo da primjena proizvoda za čiji je rad potrebna električna energija, zahtjeva pridržavanje nekih osnovnih propisa o
sigurnosti:
Zabranjena je primjena uređaja od strane djece i osoba
koje s njim ne mogu raditi bez stalnog nadzora.
Zabranjeno je doticanje uređaja golim nogama i s mokrim i vlažnim dijelovima tijela.
Zabranjeno je izvođenje bilo kakvih radova čišćenja
prije isključivanja uređaja sa električne mreže.
Zabranjene su izmjene na sigurnosnim napravama ili regulacijskim uređajima, bez odobrenja i uputa proizvođača
uređaja.
Zabranjeno je izvoditi izmjene na sigurnosnim napravama ili regulacijskim uređajima bez odobrenja i uputa
proizvođača uređaja.
Zabranjeno je izvlačiti, odspajati, sukati električne kablove koji izlaze iz uređaja, iako su odspojeni sa električne mreže.
Zabranjeno je otvarati pristupna vrata na unutarnjim
dijelovima uređaja, bez da se prethodno sklopka prebaci
iz položaja QF1 u položaj OFF (isključeno) (vidjeti električnu spojnu shemu).
Zabranjeno je uvlačiti šiljate predmete kroz usisne
mreže i mreže za odvod zraka.
Zabranjeno je bacati u otpad, ostavljati blizu djece ambalažni materijal (kartone, spojnice, plastične vrećice,
itd.) koji može predstavljati potencijalni izvor opasnosti.
Treba održavati sigurnosne razmake između instalacije
i ostalih uređaja ili konstrukcija i osigurati dovoljan prostor
za pristup uređaju, za radove održavanja i/ili servisiranja.
Električno napajanje uređaja: električni kablovi moraju
imati dovoljan presjek prilagođen snazi uređaja, a vrijednosti napona izvora struje moraju odgovarati vrijednostima navedenim za svaki od uređaja; svi se uređaji moraju
spojiti na uzemljenje, prema propisima važećim u dotičnoj
zemlji.
Stezaljke 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24 mogu ostati pod naponom i nakon električnog odspajanja uređaja.
Prije provođenja aktivnosti treba ispitati postojanje napona.
Spajanje instalacije vode treba se provesti prema uputama, kako bi se zajamčio ispravan rad uređaja.
Ako tijekom zimskog perioda uređaj neće raditi ili ako se
ne isprazni krug vode, u ovaj krug treba doliti glikol.
Manipuliranje uređajem treba izvoditi s maksimalnim
mjerama predostrožnosti (vidjeti tablicu raspodjele težine), na koji način će se izbjeći materijalne štete.
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
3
HR, BIH
HR, BIH PREUZIMANJE PROIZVODA I MANIPULIRANJE S NJIM
I A
VIZUALNA KONTROLA
USKLADIŠTENJE UREĐAJA
U trenutku isporuke robe od strane špeditera:
- provjeriti da li roba odgovara podacima sa otpremnice, uspoređujući podatke sa naljepnice nalijepljene na ambalaži.
- kontrolirati cjelovitost ambalaže i uređaja.
Uskladištenje uređaja mora se provesti tako da se zaštiti od
sunčevih zraka, kiše, vjetra ili pijeska.
Treba izbjegavati izlaganje uređaja izravnom djelovanju sunčevih zraka, budući da se unutarnji tlak rashladnog kruga
može povisiti i doseći opasne vrijednosti, te će reagirati sigurnosni ventili ako su instalirani. Uređaji se ne smiju stavljati
jedan na drugi.
Ako bi se zamijetila oštećenja ili pomanjkanje komponenata,
to treba u toku 8 dana od datuma prijema robe navesti u otpremnici i reklamaciju poslati faksom ili na certificiranoj kartici
u servis postprodaje.
MANIPULIRANJE S AMBALAŽOM
Manipuliranje mora izvoditi kvalificirano osoblje, odgovarajuće opremljeno i sa sredstvima za dizanje prikladnim za težinu uređaja, uvijek pazeći na sigurnosne važeće rasporede u
materijalu i na iduće promjene.
• Dizanje pomoću viličara (1)
Vilice viličara uvući na dužoj strani palete u donji dio podnožja, te razmaknuti vilice koliko je maksimalno dopušteno.
• Dizanje pomoću dizalice (2)
Za dizanje treba koristiti užad s kukama prikladnim za težinu dizanja. Blokirati kuku u stremenu za dizanje pričvršćenom na uređaj, a za uravnoteženje težine koristiti uvijek
četiri užeta iste dužine, kao što je prikazano na slici.
Dimenzije
Dimenzije L
Dimenzije P
Dimenzije H
Bruto težina
mm
mm
mm
kg
2
Oznaka motki
(na bočnoj strani kompresora)
H
1
P
WPL7ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR
970
970
970
970
525
525
525
525
1450
1450
1600
1600
170
175
190
190
L
WPL 16 AR
970
525
1600
200
WPL 18 AR
1600
610
1360
275
WPL 25 AR
1600
610
1850
360
SKIDANJE AMBALAŽE
Skidanje ambalaže mora se izvoditi s odgovarajućim sredstvima osobne zaštite radnika (zaštitne rukavice, naočale, itd.).
Pri tome posebnu pozornost treba obratiti da se ne ošteti uređaj.
Treba se pridržavati važećih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalaže u za to specijaliziranim reciklažnim dvorištima.
Zabranjeno je odlaganje dijelova ambalaže na podu ili
blizu djece, jer mogu predstavljati potencijalni izvor opasnosti za djecu.
A
Omotnica A sadrži:
• priručnik s uputama;
• izjavu o CE usklađenosti;
Uređaj sadrži:
• sobni regulator A5 (obavezno instaliranje)
• senzor temperature vode spremnika potrošne tople vode
BT8
• senzor temperature vanjskog zraka BT11 (obavezno instaliranje)
• senzor BT9 koji se mora instalirati samo ako postoji pomoćni izvor ugradnje
Priručnik s uputama sastavni je dio uređaja i zbog toga
ga se preporučuje pročitati i sačuvati
Treba paziti da se ne rasipaju i izgube gore navedene komponente.
4
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
HR, BIH PREUZIMANJE PROIZVODA I MANIPULIRANJE S NJIM
I A
MANIPULIRANJE UREĐAJEM BEZ AMBALAŽE
S uređajem bez ambalaže manipulira se na slijedeći način:
• Ukloniti drveni nosivi okvir.
• Montirati stopala za prigušenje vibracija.
• Pri tome treba koristiti prikladan pribor za težinu uređaja (viljuškar ili dizalica), pazeći na sigurnosne važeće rasporede
u materijalu (i na iduće promjene).
Otvor Ø 22
HR, BIH IDENTIFIKACIJA UREĐAJA
I A
Dizalica topline identificira se pomoću:
NALJEPNICE NA AMBALAŽI
Naljepnica na ambalaži
Prikazuje identifikacijske podatke proizvoda.
PLOČICA ZA IDENTIFIKACIJU
Prikazani su tehnički podaci i radne karakteristike uređaja.
Sadrži serijski broj potreban za sigurnu identifikaciju uređaja.
Serijski broj omogućava identifikaciju rezervnih dijelova uređaja.
Pločica za i
dentifikaciju
U slučaju potrebe za zahvatima na uređaju, ovlaštenom servisu treba poslati slijedeće podatke:
Model uređaja, serijski broj, godina proizvodnje.
Preinake, povlačenje, pomanjkanje pločica za identifikaciju, i sve ono što ne omogućava sigurnu identifikaciju
proizvoda, otežavaju radove instaliranja i održavanja.
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
5
HR, BIH
HR, BIH OPIS STANDARDNOG UREĐAJA
Uređaji s kondenzacijom zraka pomoću spiralnih ventilatora,
s inverzijom ciklusa, rade s rashladnim sredstvom R410A i
prikladni su za instaliranje na otvorenom prostoru.
Uređaji imaju na sebi znak CE, što znači da su usklađeni s
važećim smjernicama i s najnovijim izmjenama i odgovarajućim zakonskim propisima.
20
11
16
17
18
14
10
2
1
15
9
3
12
8
5
6
7
4
13
19
I A
Uređaji su tvornički ispitani i na mjestu instaliranja potrebni su
samo priključci instalacije vode i električni priključci.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rasklopni ormarić
Regulator
Pločasti izmjenjivač na strani instalacije
Niskotlačna tlačna sklopka
Visokotlačna tlačna sklopka
Nivokaz tekućine
Kompresor SCROLL
Filtar
Termostatski ventil
Aksijalni ventilator
Rebrasti izmjenjivač
Modulacijska crpka
Spremnik za tekućinu
Ekspanzijska posuda
Ventil inverzije ciklusa
Sigurnosni ventil
Odzračnik
Manometar
Donji električni grijač
Pretvornik tlaka
DOSTUPNE VERZIJE
Logatherm WPL
Reverzibilna dizalica topline zrak/voda, s pripremom potrošne tople vode.
Grupa hidraulike sustava integrirana je bez električnih grijača.
6
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
DIMENZIJE
I
W1
=
E
900
C
W2
=
B
W4
W3
A
600
400
D
Dimenzije
A
B
C
D
E
Raspodjela težina
W1 prednja desna strana
W2 prednja lijeva strana
W3 stražnja lijeva strana
W stražnja desna strana
ukupna težina
mm
mm
mm
mm
mm
WPL7ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR WPL 16 AR WPL 18 AR WPL 25 AR
900
900
900
900
900
1550
1550
1240
1240
1390
1390
1390
1200
1700
420
420
420
420
420
450
450
370
370
370
370
370
497
497
580
580
580
580
580
1477
1477
kg
kg
kg
kg
kg
WPL7ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR WPL 16 AR WPL 18 AR WPL 25 AR
62
64
67
67
71
88
117
18
20
23
23
24
39
54
18
18
22
22
22
36
51
52
53
58
58
63
87
113
150
155
170
170
180
250
335
HR, BIH INSTALIRANJE
I
BIRANJE MJESTA ZA INSTALIRANJE
Prije nego što se pristupi instaliranju uređaja, s kupcem treba
dogovoriti položaj gdje će se uređaj postaviti, uzevši u obzir
slijedeće točke:
• površina oslanjanja mora biti odgovarajuće nosivosti za
preuzimanje težine uređaja;
• treba se strogo pridržavati sigurnosnih razmaka između
uređaja i ostalih aparata ili konstrukcija, kako bi zrak na
ulazu i izlazu iz ventilatora mogao slobodno cirkulirati.
POSTAVLJANJE UREĐAJA
• Montirati stopala za prigušenje vibracija.
• Prije postavljanja provjeriti mjesta oslanjanja uređaja i težinu istog.
• Kontrolirati da li je uređaj niveliran i prema potrebi ga nivelirati reguliranjem visine pomoću podesivih stopala za oslanjanje.
• Za spojeve instalacije vode treba koristiti savitljive kompenzatore.
• Kontrolirati da su lako dostupni dijelovi instalacije vode i
električne instalacije
• Za slučaj instaliranja na mjestima s jakim udarima vjetra,
uređaj na odgovarajući način treba pričvrstiti na oslonac,
koristeći sidra, ako se instalira na otvorenom prostoru.
• Uređaji u režimu rada grijanja proizvode znatnu količinu
kondenzata koji na odgovarajući način treba usmjeriti i ispustiti. Odstranjivanje kondenzata ni na koji način ne smije
naškoditi ljudima i opremi.
• Kako bi se omogućili radovi održavanja, treba obratiti pozornost na podatke u poglavlju DIMENZIJE.
• Uređaj za instaliranje na otvorenom prostoru.
U slučaju instaliranja više od jednog uređaja, međusobni razmaci kojih se treba pridržavati moraju se pomnožiti sa dva.
• Ako je temperatura vanjskog zraka niža od 0 °C, kondenzat
se može smrznuti, zbog čega treba instalirati grijač protiv
zaleđivanja na cjevovod odvodnje.
• Treba uzeti u obzir maksimalnu visinu koju može doseći
snijeg, kako bi se spriječilo začepljenje usisa ili izlaza zraka
(vanjsko instaliranje)
Ispravnim radom uređaja treba izbjegavati:
• Zapreke strujanju zraka, kao što su ploče koje mogu predstavljati zapreku bateriji izmjenjivača.
• Jake vjetrove koji mogu zapriječiti ili pospješiti strujanje zraka
• Izvore topline ili zagađenja koji se nalaze suviše blizu uređaja
• Recirkulaciju zraka između usisa i izlaza zraka
• Poteškoće s izmjenom zraka
• Slojevitost zraka
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
7
HR, BIH
HR, BIH SPAJANJA HIDRAULIKE SUSTAVA
Upozorenja
- Izbor i instaliranje komponenata treba prepustiti ovlaštenim
instalaterima koji će instaliranje izvršiti prema tehničkim
normama i važećoj regulativi.
I A
Prije spajanja cjevovoda treba kontrolirati slijedeće:
- ne smije sadržavati komadiće kamenja, pijesak, okside, trosku ili neka druga strana tijela koja mogu oštetiti instalaciju.
- izvršeno je ispiranje instalacije čistom vodom
Sredstva za priključke hidraulike sustava
328
85
Otvor za ispuštanje kondenzata
A
WPL 7 - 11 - 14 - 16
WPL 18 - 25
Ispust sigurnosnog
ventila
Odzraka
528.5
Povratni vod
E
563.5
35
Ispust sigurnosnog ventila
Odzraka
C
Polazni vod
Povratni vod
B
Punjenje instalacije G1/2
D
100
D
B
Polazni vod
Punjenje instalacije G1/2
A=C
Dimenzije
A
B
C
D
E
Priključci povratnog voda vode
Priključci polaznog voda vode
mm
mm
mm
mm
mm
Ø
Ø
WPL 7 ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR WPL 16 AR WPL 18 AR WPL 25 AR
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
90,5
90,5
617
617
717,5
717,5
717,5
575
770
57
57
57
57
57
90,5
90,5
454,5
454,5
549,5
549,5
549,5
120
120
560
551
1”
1”
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
1”
1”
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
Elementi instalacije
Elementi koji se preporučuju za ispravno instaliranje uređaja
1. Dva manometra s odgovarajućom skalom (na polaznom i
povratnom vodu)
2. Dva crijeva koja prigušuju vibracije (na polaznom i povratnom vodu)
3. Zaporni ventili na ulazu i na izlazu.
3. Zasunski ventili na polaznom i povratnom vodu (moraju se montirati na primarni krug i na krug potrošne tople
vode.
4. Regulator protoka na polaznom vodu uređaja, na primarnom krugu (obavezno). Regulator protoka mora podesiti
instalater, s regulacijom jednakom 70% nazivnog protoka.
5. Dva termometra (na polaznom i povratnom vodu)
6. Filtar na povratnom vodu do uređaja (obavezan), što je
moguće bliže uređaju i u položaju laganom za pristup za
8
85
redovito održavanje (kako za primarni krug, tako i za krug
potrošne tople vode).
7. Sav cjevovod mora se izolirati odgovarajućim izolacijskim
materijalom kako bi se izbjeglo stvaranje kondenzata i
toplinski gubici. Izolacijski materijal mora biti tipa parne
barijere. Svi regulacijski i zaporni organi moraju biti pokriveni plaštem.
8. Na najnižim mjestima instalacije treba montirati ispusni
ventil kako bi se olakšalo pražnjenje.
9. Na najvišim mjestima instalacije treba montirati automatske ili ručne odzračnike.
10. Uređaj je opremljen ekspanzijskom posudom serijske
izvedbe, ali neizostavno treba provjeriti da njene dimenzije odgovaraju sadržaju vode instalacije i predviđenoj
radnoj temperaturi, a u suprotnom slučaju treba montirati
dodatnu ekspanzijsku posudu.
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
SPAJANJA HIDRAULIKE SUSTAVA
11. Spojne cijevi moraju biti oslonjene na odgovarajući način,
kako njihova težina ne bi opteretila uređaj.
•
•
Za slučaj da nisu instalirani regulatori protoka, ne može
se osigurati odgovarajuća zaštita izmjenjivača od eventualnog pomanjkanja protoka tekućine. Buderus se neće
smatrati odgovornim za moguća oštećenja opreme i/ili
instalacije, nastala zbog ovog pomanjkanja i/ili pomanjkanja filtra.
Preporučuje se povremeni kontrolni pregled ispravnog
rada komponenata, čime se jamči sigurnost opreme i instalacije:
• kontrolirati čistoću filtara
I A
kontrolirati funkcionalnu ispravnost instaliranih regulatora protoka
kontrolirati da li su grijači protiv smrzavanja, korišteni
na izmjenjivaču, stalno električno napajani dok oprema ne radi (uređaj OFF/isključen)
Potreban protok vode do dizalice topline mora biti odgovarajući vrijednostima iz odjeljka „Opći tehnički podaci“. Pored
toga protok vode treba održavati nepromijenjenim tijekom
rada uređaja.
Sadržaj vode instalacije mora biti jednak traženom, kako bi
se izbjegle dekompenzacije u radu rashladnih krugova.
Opasnost od smrzavanja
Pri temperaturama vanjskog zraka blizu 0 °C, treba spriječiti
opasnost od smrzavanja uređaja.
Preporučuje se:
• korištenje sredstva protiv smrzavanja u traženim postocima
(vidjeti „Otopine etilenglikola“)
• zaštititi cjevovode s kablovima za grijanje
• isprazniti instalaciju, provjerivši da na najnižim mjestima
nisu zaostali ostaci vode i provjeriti da li su zatvorena izljevna mjesta u kojima može zaostati voda.
Ako je predviđena i priprema potrošne tople vode, preporučuje se korištenje neotrovnog sredstva protiv smrzavanja, koje
je usklađeno s važećim propisima zemlje u kojoj se koristi.
Otopine etilenglikola
Temperatura smrzavanja (°C)
Otopine vode i etilenglikola koje se koriste kao medij prijenosnik topline umjesto vode uzrokuju smanjenje radnih karakteristika uređaja. Treba pomnožiti podatke radnih karakteristika
s vrijednostima iz desne tablice.
Za dizalice topline treba koristiti odgovarajući sustav punjenja/dopunjavanja zaliha, koji se nalazi na povratnom
vodu i montirati slavinu za ispuštanje vode na najnižoj
točci instalacije.
Instalacije napunjene sredstvom protiv smrzavanja
ili odredbe važećih zakonskih propisa obvezuju primjenu
ključeva za zatvaranje vode.
Kvaliteta vode
Voda korištena u primarnom krugu i u krugu potrošne tople
vode mora ispunjavati slijedeće karakteristike:
Faktori stvaranja kamenca
Podaci radnih karakteristika odnose se na stanje čistih pločica preko isparivača (faktor stvaranja kamenca = 1).
Za vrijednosti koje se razlikuju od faktora stvaranja kamenca,
podatke iz tablice radnih karakteristika treba pomnožiti s koeficijentima iz desne tablice.
0
-5
-10
-15
-20
-25
35%
0,97
1,11
1,22
40%
0,965
1,14
1,24
Težinski postotak etilenglikola
cPf
cQ
cdp
0
1
1
1
12%
0,985
1,02
1,07
20%
0,98
1,04
1,11
28%
0,974
1,075
1,18
CpF: korekcijski faktor rashladnog učinka
cQ: korekcijski faktor protoka
cdp: korekcijski faktor gubitka punjenja
pH
Električna vodljivost
Ioni klora
Ioni sumporne kiseline
Ukupno željeza
Alkalitet M
Ukupna tvrdoća
Ioni sumpora
Ioni amonijaka
Ioni silicija
6-8
manja od od 200 mV/xm (25 °C)
manje od 50 ppm
manje od 50 ppm
manje od 0,3 ppm
manje od 50 ppm
manje od 50 ppm
nema ih
nema ih
manje od 30 ppm
Faktori stvaranja kamenca
(m2 °C/W)
4,4 x 10-5
0,86 x 10-4
1,72 x10-4
f1
0,96
0,93
Isparivač
fk1
0,99
0,98
fx1
0,99
0,98
f1: faktor korekcije snage
fk1: faktor korekcije snage koju troše kompresori
fx1: faktor korekcije ukupno utrošene snage
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
9
HR, BIH
HR, BIH SPAJANJA HIDRAULIKE SUSTAVA
I A
Sadržaj vode instalacije
Veličina
Minimalni sadržaj vode
l
WPL 7 ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR
31,5
40
46
46
WPL 16 AR
65
WPL 18 AR
74
WPL 25 AR
110
l
WPL 7 ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR
2
2
2
2
WPL 16 AR
2
WPL 18 AR
2
WPL 25 AR
2
bar
WPL 7 ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR
6
6
6
6
WPL 16 AR
6
WPL 18 AR
6
WPL 25 AR
6
Veličina ekspanzijske posude
Veličina
Ekspanzijska posuda
Podešavanje sigurnosnog ventila
Veličina
Sigurnosni ventil
Shema hidraulike sustava, spajanja na krug korisnika
Spajanja koja se izvode u tvornici
Spajanja koja izvodi instalater
1
12
1
9
8
16
POVRATNI VOD
INSTALACIJE
Manometar
Crijevo s prigušenjem vibracija
Zaporni ventil
Balansirajući ventil
5
6
7
8
6
1
7
12
16
11
Regulator protoka
Termometar
Crpka
Sigurnosni ventil
9
10
11
12
2
Uređaji koji rade u režimu grijanja proizvode znatnu količinu
kondenzata koji pravovremeno treba usmjeriti i ispustiti.
Treba se pridržavati slijedećih uputa:
• Spojiti ispust kondenzata uređaja
• Ispusno crijevo mora biti pod nagibom od minimalno 2
cm/m, bez zapreka i suženja presjeka
• Ispust kondenzata spojiti na mrežu odvodnje kišnice. Ne
koristiti za odvodnju voda iz kućanstva, kako bi se izbjegla
moguća usisavanja mirisa u slučaju isparavanja vode sadržane u sifonu.
• Na završetku radova kontrolirati da kondenzat teče redovito
prema dolje do plitice
PUNJENJE INSTALACIJE
- Prije početka punjenja, glavnu sklopku uređaja QF1 treba prebaciti u položaj OFF
- Prije početka punjenja treba kontrolirati da je
slavina za pražnjenje instalacije zatvorena.
OFF
- Otvoriti sve odzračne ventile instalacije i odgovarajućih priključaka
- Otvoriti zaporne organe instalacije
- Početi s punjenjem, polaganim otvaranjem slavine za punjenje vode, koja se nalazi na vanjskom dijelu uređaja
4
5
T
16
POLAZNI VOD
INSTALACIJE
F
14
Ekspanzijska posuda
Filtar mreže
Ventil za punjenje/pražnjenje instalacije
Senzor temperature
Ispuštanje kondenzata
10
3
14
13
ON
T
2
10
1
2
3
4
6
9
13
14
16
Diferencijalna tlačna sklopka
Ventil za pražnjenje/kemijsko ispiranje
Odzračnik instalacije
• U slučaju potrebe treba odgovarajuće izolirati cijev za ispust kondenzata
• Odstranjivanje kondenzata ne smije biti štetno za ljude i
objekte
• Za slučaj vanjske instalacije, ako je temperatura niža od 0
°C, voda bi se mogla zamrznuti
Uređaj je opremljen zaštitom od smrzavanja, izvedenom
unutar uređaja. Instalirati kablove za grijanje iznad cijevi za
ispuštanje kondenzata, koja se nalazi na najnižem mjestu
uređaja s funkcijom zaštite od smrzavanja.
- Kada voda počne izlazi kroz odzračne ventile priključaka,
treba ih zatvoriti i kontrolirati punjenje očitanjem na manometru vrijednosti tlaka od 1,5 bar.
Instalacija se puni do tlaka između 1 i 2 bar
Preporučuje se ponavljanje ove operacije nakon što je
uređaj radio tijekom nekoliko sati i periodično treba kontrolirati tlak instalacije, i obnoviti ako bi se spustio niže od
1,5 bar.
Kontrolirati ponašanje spojeva vode obzirom na propuštanje.
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
ELEKTRIČNA SPAJANJA
Dizalice topline moraju se instalirati iza diferencijalne sklopke (QF1, vidjeti električnu spojnu shemu), prema propisima
važećim u dotičnoj zemlji za spajanje na električnu mrežu i
spajanje regulatora protoka na za to predviđene stezaljke,
koje treba izvršiti za to ovlašteno stručno osoblje i prema važećim propisima.
Za bilo koji zahvat na električnom dijelu uređaja, treba proučiti električne spojne sheme sadržane u ovom priručniku.
Pored toga preporučuje se slijedeće:
- Karakteristike električne mreže moraju biti odgovarajuće
potrošnji električne energije navedenoj u tablici električnih
parametara, uzevši u obzir i ostalu opremu koja može raditi
istodobno.
I A
Napon mora biti unutar područja tolerancije ±10% nazivnog napona električnog napajanja opreme (za trofazni
uređaj dopušta se neravnoteža od max. 3% između faza).
Za slučaj da se ne bi poštivali ovi parametri, treba se savjetovati s distributerom električne energije.
Za električne priključke treba koristiti kablove dvostruke
izolacije, prema važećim propisima u dotičnoj zemlji.
Obavezna je primjena magnetsko-termičke omnipolarne sklopke, prema normama CEI-EN (s razmakom
kontakata od minimalno 3 mm), s odgovarajućom
sposobnošću prekida strujnog kruga i diferencijalnom zaštitom, prema tablici električnih parametara u
daljnjem tekstu, a ova sklopka mora biti instalirana
što je moguće bliže uređaju.
Uređaj se napaja tek kada se završe radovi instaliranja
(hidraulike sustava i na električnoj instalaciji).
Sve električne priključke mora izvesti kvalificirana stručna osoba prema važećim propisima u dotičnim zemljama.
Treba se pridržavati uputa za spajanje vodova faze, nul
vodiča i uzemljenja.
Vod za električno napajanje mora biti opremljen odgovarajućom zaštitom od kratkih spojeva i strujnih gubitaka
prema zemlji, koja instalacija mora biti izolirana obzirom
na ostale instalacije.
Obavezno je izvođenje učinkovite instalacije uzemljenja.
Proizvođač se neće smatrati odgovornim za eventualna
oštećenja opreme, zbog pomanjkanja i nedjelotvornosti
uzemljenja uređaja.
Za uređaje s trofaznim električnim napajanjem treba
provjeriti ispravno spajanje faza.
Zabranjuje se korištenje cijevi za vodu za spajanje instalacije uzemljenja uređaja.
Električni parametri pri maksimalno dopuštenim uvjetima (pri radu)
Model
Električno napajanje
(V-Ph-Hz)
WPL 7 ARm 230~50
WPL 11 ARm 230~50
WPL 14 ARm 230~50
WPL 14 AR
400-3N~50
WPL 16 AR
400-3N~50
WPL 18 AR
400-3N~50
WPL 25 AR
400-3N~50
Maksimalne vrijednosti
F.L.I.
(kW)
3,4
5,1
6,1
6,3
6,4
7,7
10,7
F.L.A.
(A)
15,9
23,4
29,8
12,2
12,6
14,7
19,8
L.R.A.
(A)
30
45
45
64
64
75
111
Osigurač (5x20T 250V)
FU1
(A)
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
FU3
(A)
8
8
8
8
8
8
8
FU5
(A)
4
4
4
4
4
4
4
FU6
(A)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
F.L.I. Maksimalna utrošena snaga
F.L.A. Maksimalna utrošena struja
L.R.A. Struja pokretanja
Maksimalne vrijednosti za izbor veličina zaštitnih sklopki i opskrbnih električnih kablova
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
11
HR, BIH
HR, BIH SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
C3
A1
C2
TC1
C1
A4
C90051683E_00
FU3
A3
A7
FU1
FU5
FU6
KA15
KA7
KA6
KA1
QM1
KA1
A2
QS1
Opskrba električnom energijom
PE
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
RASKLOPNI ORMARIĆ KOJI SPAJA INSTALATER
12
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
ELEKTRIČNO SPAJANJE UREĐAJA NA ELEKTRIČNU MREŽU
I A
• Prije nego što se pristupi električnom spajanju uređaja na
električnu mrežu, treba ispitati da li je sklopka QF1 otvorena, prikladno blokirana i signalizirana.
• Nakon odvijanja vijaka treba skinuti panel za kontrolni pregled.
• Instalater treba koristiti držače kablova za A priključni električni kabel i držače kablova za B za kablove ostalih vanjskih priključaka.
A
B
• Stezaljke za električno spajanje prikazane su na desnom
crtežu.
• Spojeve treba izvesti kao što je prikazano na električnoj
spojnoj shemi desno.
• Na slici su prikazane stezaljke za spajanje električnog napajanja za napon 230 V i 400 V
• Ponovno montirati panel rasklopnog ormarića i zaštitni panel
• Sve zaštite koje su uklonjene za izvođenje električnog spajanja, prije električnog napajanja moraju se vratiti na svoje
mjesto
• Glavnu sklopku QF1 instalacije (s vanjske strane uređaja)
prebaciti u položaj „ON“ (uključeno)
• Na sobnom regulatoru će se pojaviti poruka „OFF“ (isključeno) i „init“.
• Sobni regulator spreman je za primjenu nakon nekoliko sekundi, kada se više ne pojavljuje poruka „init“ i pojavi se sat
i „OFF“.
Rasklopni ormarić dizalice topline
PE
QS1
QS1
U
N
230V - 1Ph - 50Hz
N
U V W
400V - 3N ~ 50Hz
Spojevi koje treba izvesti instalater
Izvor struje
Broj priključnih kablova
Presjek priključnog kabela*
230V
2 + PE
6 mm2
400V
4 + PE
6 mm2
* Prema važećim propisima u zemlji instaliranja uređaja
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
13
HR, BIH
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
/
1 2H
H
Senzor temperature vanjskog zraka omogućava kompenzaciju podešenih vrijednosti temperature vode u instalaciji, ljeti
i zimi.
min2,5 m
Spajanje senzora temperature vanjskog zraka
BT11
Način instaliranja
Senzor temperature vanjskog zraka mora se instalirati:
• na vanjsku stranu zgrade
• bez utjecaja sunčevih zraka niti dima, ne blizu ispusnih
otvora , ili vrata i prozora
• na zid zgrade, u smjeru sjever/sjeverozapad
• na visini od tla od minimalno 2,5 metra ili maksimalno na
srednjoj visini zgrade
N-W
Postupak instaliranja:
70
015
Pg 9
70
52
• Skinuti poklopac sa sonde, odvijanjem 4 vijka
• Pričvrstiti sondu na zid u odgovarajući položaj, kao što je
gore opisano
• Izvesti električne spojeve prema električnoj spojnoj shemi
• Ponovno ugraditi poklopac sonde.
N
40
Ventilacijski žljebovi
Tehnički podaci
Senzor
Stupanj zaštite
Uskladištenje
Transport
Mjerno područje
Materijal
BT11
NTC 10kΩ 25°C
IP54
-20...75 °C
-20...80 °C
-40...105°C
plastika
45 46
14
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
Spajanje sobnog regulatora
Način instaliranja
Sobni regulator treba instalirati u referentnoj prostoriji za regulaciju temperature.
Regulator treba instalirati prema slijedećim uputama:
• na visini cca. 1,5 m od poda, u zoni prostorije koja omogućava senzoru da s maksimalnom preciznošću registrira
temperaturu prostorije
• na mjestu zaštićenom od struje hladnog zraka, sunčevih
zraka i ostalih izvora topline
• na gornjem dijelu sobnog regulatora predvidjeti dovoljno
velik prostor, kako bi se omogućila montaža i eventualna
demontaža
• prije nego što se sobni regulator demontira iz svojeg podnožja, mora se isključiti sa električnog napajanja
min.
10 cm
Postupak instaliranja:
Montaža
• Pomoću odvijača odvojiti prednji od stražnjeg dijela sobnog
regulatora (1)
• Odspojiti 4-polni konektor prednjeg dijela (2)
• Skinuti poklopac A1 odvijanjem vijka A2 (3)
• Na zid pričvrstiti oslonac, preko otvora A3 (4)
Dimenzije i razmaci između osi otvora oslonca prikazane
su na slici (5)
• Izvesti električne spojeve kao što je prikazano na slici (6),
prema električnoj spojnoj shemi
3
4
1
2
5
A3
131
83,5
A3
A1
86
E
A2
Priključci na sobnom regulatoru A5
6
Priključci koje izvodi instalater
24 VAC
GND
TxRx -
GND
Broj kablova
Presjek priključnih kablova
Maksimalni razmak
TxRx +
51 52 53 54 55
5 blindiranih
0,5 mm2
500 m
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
15
HR, BIH
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
• Ponovno montirati poklopac A1, stezanjem vijka A2
• Spojiti 4-polni konektor, slika (7
• Ponovno spojiti obje polovice regulatora, počevši od malih
donjih zubi, pomicanjem šarke. Električni spojevi moraju biti
čvrsto spojeni, kako bi se osigurao pravilan zahvat s rubom
za pričvršćenje.
• Dimenzije sobnog regulatora A5 prikazane su na slici (8)
I A
Zid
7
86
8
143
3-putni ventil V5 za potrošnu toplu vodu
9 12 13
Pomoćni kontakt
Za pripremu potrošne tople vode preporučuje se korištenje
3-putnog ventila, ako ga ne isporučuje Buderus, slijedećih
karakteristika:
• Napon 230 V AC, 50/60 Hz
• Trajanje otvaranja i zatvaranja 10 sek.
• ΔP 500 kPa
• Temperatura radnog medija 0 °C...90 °C
Treba koristiti 3-putne ventile s gubitkom punjenja manjim od
20 kPa. Za više detalja vidjeti „Karakteristike rada“.
smeđi
crni
plavi
zeleni
crveni
žuti/zeleni
Ako se koriste 3-putni ventili s trajanjem hoda većim od 10
sekundi, treba promijeniti parametar 0231.
Opis
Meni
Trajanje hoda
3-putnog ventila
za pripremu
potrošne tople
vode
Mn02
Br.
Tvornička
parametra vrijednost
0231
HR, BIH SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
Spajanja kao opcija
12
Vrijednost za
programiranje
U.M.
Programirati
trajanje hoda
ventila kojeg ne
isporučuje proizvođač dizalice
topline
sek.
I A
1
KM2 električni grijač pražnjenja instalacije
Omogućava uključivanje električnog grijača koji se nalazi na
izlazu, kao elementa koji se ugrađuje za grijanje instalacije.
6 7
43 44
230V / 400V
Rješenje 1
Instalacija s dizalicom topline i električnim grijačem, s inercijskim spremnikom.
Senzor BT9 instalira se u spremnik.
16
28
YV5
3-putni ventil koji se montira izvan uređaja, omogućava
usmjeravanje struje potrošne tople vode koju proizvodi uređaj, prema spremniku potrošne tople vode.
Tijekom pripreme potrošne tople vode korisnici uređaja neće
koristiti klimatizaciju ljeti i zimi.
Električni priključak 3-putnog ventila, koji Buderus isporučuje
kao pribor, treba izvesti prema uputama na desnoj slici,
Ventil je također opremljen krajnjim kontaktom. Kontakt ostaje zatvoren ili otvoren, ovisno od položaja ventila.
Krajnji kontakt (crveni i zeleni kabel):
Pomoćni kontakt je zatvoren = otvoren ventil
Pomoćni kontakt je otvoren = zatvoren ventil
8
BT9
N
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
Rješenje 2
Instalacija s dizalicom topline i električnim grijačem na izlazu,
BEZ inercijskog spremnika.
Senzor BT9 instalira se iznad cjevovoda izlaza instalacije.
I A
2
6 7
43 44
BT9
230V / 400V
N
Regulacija električnih grijača na izlazu
A) ZAMJENA: Električni grijač uključuje se kada je vanjska
temperatura niža od vrijednosti 0304 i isključuje se kompresor, slika 3.
Za postizanje uključivanja otpornika grijača u ZAMJENI, programirati parametar 0303 = 1 i 010G = 1.
Rad električnog grijača prati kretanje temperature izlazne
vode, prema dijagramu na slici 4.
Za slučaj blokiranja dizalice topline preko alarma, automatski
se uključuje električni grijač, neovisno od temperature vanjskog zraka.
U ZAMJENI, vrijeme blokiranja uključivanja električnog grijača ne uzima se u obzir, ako se mora odmah uključiti.
Parametri za rad električnog grijača na izlazu, u ZAMJENI
Opis
Meni
Br.
Vrijednost
parametra za programiranje
U.M.
Uključivanje električnog grijača
0 = Električni grijač je isključen
1 = Električni grijač je uključen
Mn01
010G
1
Tip integriranja električnog grijača
na izlazu
0 = Integriranje
1 = Zamjena
Mn03
0300
1
Uključivanje pomoćnog kotla
0 = Pomoćni kotao je isključen
1 = Pomoćni kotao je uključen
Mn03
0301
0
Uključivanje za temperaturu vanjskog zraka
0 = Funkcija je isključena
1 = Funkcija je uključena
Mn03
0303
1
Temp. vanjskog zraka za uključ.
elektr. grijača
Mn03
0304
primjer
-5°C
°C
Ukupno vrijeme za uključ. elektr.
grijača na izlazu
Mn06
0617
600
°C*sek.
Izvršiti promjenu parametara prema redoslijedu prikazanom u tablici
B) INTEGRIRANJE: Kako bi se zadovoljila potreba za toplinskom energijom, električni grijač radi u integriranju, istodobno
kada i kompresor.
Dopunsko grijanje za temperaturu vanjskog zraka
Električni grijač uključuje se samo kada je vanjska temperatura niža od vrijednosti 0304, slika 3.
Za postizanje dodatnog grijanja za temperaturu vanjskog zraka, programirati parametar 0303 = 1 i 010G = 0
Rad električnog grijača prati kretanje temperature izlazne
vode, prema dijagramu na slici 4.
Opis
Meni
Uključivanje električnog grijača
0 = Električni grijač je isključen
1 = Električni grijač je uključen
Mn03
0300
1
Tip integriranja električnog grijača
na izlazu
0 = Integriranje
1 = Zamjena
Mn01
010G
0
Uključivanje pomoćnog kotla
0 = Pomoćni kotao je isključen
1 = Pomoćni kotao je uključen
Mn03
0301
0
Uključivanje za temperaturu vanjskog zraka
0 = Funkcija je isključena
1 = Funkcija je uključena
Mn03
0303
1
Temp. vanjskog zraka za uključ.
elektr. grijača
Mn03
0304
primjer
-5°C
°C
Minimalna temperatura vanjskog
Mn03
zraka za rad dizalice topline (provjeriti da li je programirana vrijednost
prema tablici)
0311
-15
°C
Vrijeme blokiranja uključivanja elek- Mn06
tričnog grijača* dopušta da dizalica
topline radi pri režimu rada, kako
bi se izbjegli nepotrebni zahvati u
grijač)
0616
60
min.
Ukupno vrijeme za uključ. elektr.
grijača na izlazu
0617
600
°C*sek.
Mn06
Br.
Vrijednost
parametra za programiranje
U.M.
Izvršiti promjenu parametara prema redoslijedu prikazanom u
tablici
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
17
HR, BIH
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
Uvijek je uključeno dopunsko grijanje
Dopunsko grijanje s električnim grijačem uključuje se za bilo
koju temperaturu vanjskog zraka.
Za postizanje grijanja uvijek treba uključiti program parametra 0303 = 1 i 010G = 0
Rad električnog grijača prati kretanje temperature izlazne
vode, prema dijagramu na slici 4.
I A
Parametri za rad električnog grijača na izlazu, u INTEGRIRANJU uvijek UKLJUČEN
Opis
Meni
Uključivanje električnog grijača
0 = Električni grijač je isključen
1 = Električni grijač je uključen
Mn03
0300
1
Tip integriranja električnog grijača
na izlazu
0 = Integriranje
1 = Zamjena
Mn01
010G
0
Uključivanje pomoćnog kotla
0 = Pomoćni kotao je isključen
1 = Pomoćni kotao je uključen
Mn03
0301
0
Uključivanje za temperaturu vanjskog zraka
0 = Funkcija je isključena
1 = Funkcija je uključena
Mn03
0303
0
Minimalna temperatura vanjskog
Mn03
zraka za rad dizalice topline (provjeriti da li je programirana vrijednost
prema tablici)
0311
-15
°C
Vrijeme blokiranja uključivanja elek- Mn06
tričnog grijača* dopušta da dizalica
topline radi pri režimu rada, kako
bi se izbjegli nepotrebni zahvati u
grijač)
0616
60
min.
Ukupno vrijeme za uključ. elektr.
grijača na izlazu
0617
600
C*sek.
Mn06
Br.
Vrijednost
parametra za programiranje
U.M.
Izvršiti promjenu parametara prema redoslijedu prikazanom u
tablici
3
Grijač na
izlazu
4
Vrijeme blokiranja uključivanja električnog grijača 0616
Vrijeme integriranja 0617
3°C
Podešena vrijednost regulacije temperature prostorije
Uključen
Stvarna temperatura
vode
Histereza regulacije
PdC instalacije
ON
Grijač
OFF
OFF
Tvanjs.zraka
0304 Temperatura vanjskog zraka
za uključivanje grijača na izlazu
Kompresor
ON
OFF
Nakon uključivanja grijača aktivira se dopunsko grijanje, ako se postigne dopunska
vrijednost programirana u parametru 0617 i protekne vrijeme blokiranja 0616. Vrijeme blokiranja ne uzima se u obzir u trenutku prvog puštanja u rad uređaja.
Primjer
Vrijednosti 0617 = 600 °C* sek.
Podešena vrijednost temperature na izlazu = 50 °C
Stvarna temperatura = 40 °C
(50 - 40) x 60 sek. = 600 °C sek. ---> ON (uključ.) Električnog grijača
Vrijednosti manje od 0617 označavaju često uključivanje grijača.
Vrijednosti znatno veće od 0617 označavaju dulja vremena za uključivanje grijača.
18
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH U I A
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
KM2 pomoćni kotao
Omogućava uključivanje pomoćnog kotla, kao elementa integriranja ili u zamjeni, za grijanje instalacije.
1
6 7
43 44
Rješenje 1
Instalacija s dizalicom topline i pomoćnim kotlom, s inercijskim spremnikom.
BT9
Pomoćni kotao
Rješenje 2
Instalacija s dizalicom topline i pomoćnim kotlom, bez inercijskog spremnika.
2
6 7
43 44
BT9
Pomoćni kotao
Regulacija pomoćnih kotlova
Parametri za rad pomoćnog kotla, u ZAMJENI
A) ZAMJENA: Pomoćni kotao uključuje se kada je vanjska
temperatura niža od vrijednosti 0307 i isključuje se kompresor, slika 3.
Za postizanje uključivanja otpornika pomoćnog kotla u ZAMJENI, programirati parametar 0303 = 1 i 010H = 1.
Rad pomoćnog kotla prati kretanje temperature izlazne vode,
prema dijagramu na slici 4.
Za slučaj blokiranja crpke preko alarma, automatski se uključuje pomoćni kotao, neovisno od temperature vanjskog zraka.
U ZAMJENI, vrijeme blokiranja uključivanja pomoćnog kotla
ne uzima se u obzir, ako se mora odmah uključiti.
Opis
Uključivanje električnog grijača
0 = Električni grijač je isključen
1 = Električni grijač je uključen
Uključivanje pomoćnog kotla
0 = Pomoćni kotao je isključen
1 = Pomoćni kotao je uključen
Tip integriranja pomoćnog kotla
0 = Integriranje
1 = Zamjena
Uključivanje za temperaturu
vanjskog zraka
0 = Funkcija je isključena
1 = Funkcija je uključena
Temp. vanjskog zraka za uključ.
pomoćnog kotla
Ukupno vrijeme za uključ. elektr.
pomoćnog kotla
Meni
Br.
Vrijednost
parametra za programiranje
Mn03
0300
0
Mn03
0301
1
Mn01
010H
1
Mn03
0306
1
Mn03
0307
Mn06
0619
primjer
-5°C
600
U.M.
°C
°C*sek.
Izvršiti promjenu parametara prema redoslijedu prikazanom u tablici
B) INTEGRIRANJE: Kako bi se zadovoljila potreba za toplinskom energijom, pomoćni kotao radi u integriranju, istodobno
kada i kompresor.
Dopunsko grijanje za temperaturu vanjskog zraka
Pomoćni kotao uključuje se samo kada je vanjska temperatura niža od vrijednosti 0307, slika 3.
Za postizanje dodatnog grijanja za temperaturu vanjskog zraka, programirati parametar 0306 = 1 i 010H = 0
Rad pomoćnog kotla prati kretanje temperature izlazne vode,
prema dijagramu na slici 4.
Parametri za rad pomoćnog kotla, u INTEGRIRANJU, za
vanjsku temperaturu zraka
Opis
Uključivanje električnog grijača
0 = Električni grijač je isključen
1 = Električni grijač je uključen
Uključivanje pomoćnog kotla
0 = Pomoćni kotao je isključen
1 = Pomoćni kotao je uključen
Tip integriranja pomoćnog kotla
0 = Integriranje
1 = Zamjena
Uključivanje za temperaturu vanjskog zraka
0 = Funkcija je isključena
1 = Funkcija je uključena
Temp. vanjskog zraka za uključ.
pomoćnog kotla
Minimalna temperatura vanjskog
zraka za rad dizalice topline (provjeriti da li je programirana vrijednost
prema tablici)
Vrijeme blokiranja uključivanja električnog grijača* dopušta da dizalica
topline radi pri režimu rada, kako bi se
izbjegli nepotrebni zahvati u grijač)
Ukupno vrijeme za uključ. pomoćnog kotla
Meni
Br.
Vrijednost
parametra za programiranje
Mn03
0300
0
U.M.
Mn03
0301
0
Mn01
010H
1
Mn03
0306
1
Mn03
0307
Mn03
0311
primjer
-5°C
-15
°C
Mn06
0618
60
min.
Mn06
0619
600
°C*sek.
°C
Izvršiti promjenu parametara prema redoslijedu prikazanom u tablici
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
19
HR, BIH U I A
HR, BIH SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
Uvijek je uključeno dopunsko grijanje
Dopunsko grijanje s pomoćnim kotlom uključuje se za bilo
koju temperaturu vanjskog zraka.
Za postizanje grijanja uvijek treba uključiti program parametra 0303 = 1 i 010G = 0
Rad pomoćnog kotla prati kretanje temperature vode, prema
dijagramu na slici 4.
Parametri za rad električnog grijača na izlazu, u INTEGRIRANJU uvijek UKLJUČEN
Opis
Meni
Br. para- Vrijednost
metra za programiranje
Uključivanje električnog grijača
0 = Električni grijač je isključen
1 = Električni grijač je uključen
Mn03
0300
0
Uključivanje pomoćnog kotla
0 = Pomoćni kotao je isključen
1 = Pomoćni kotao je uključen
Mn03
0301
1
Tip integriranja pomoćnog kotla
0 = Integriranje
1 = Zamjena
Mn01
010H
0
Uključivanje za temperaturu vanjskog zraka
0 = Funkcija je isključena
1 = Funkcija je uključena
Mn03
0306
0
Temp. vanjskog zraka za uključ.
pomoćnog kotla
Mn03
0307
primjer
-5°C
°C
Minimalna temperatura vanjskog
Mn03
zraka za rad dizalice topline (provjeriti da li je programirana vrijednost
prema tablici)
0311
-15
°C
Vrijeme blokiranja uključivanja elek- Mn06
tričnog grijača* dopušta da dizalica
topline radi pri režimu rada, kako
bi se izbjegli nepotrebni zahvati u
grijač)
0618
60
min.
Ukupno vrijeme za uključ. pomoćnog kotla
0619
600
°C*sek.
Mn06
U.M.
Izvršiti promjenu parametara prema redoslijedu prikazanom u tablici
3
Pomoćni
kotao
4
Vrijeme blokiranja uključivanja pomoćnog kotla 0618
Vrijeme integriranja 0619
3°C
Podešena vrijednost izlazne
temperature instalacije
Uključen
Stvarna temperatura vode
Histereza regulacije
PdC instalacije
ON
Pomoćni
kotao
OFF
OFF
Tvanjs.zraka
0304 Temperatura vanjskog zraka
za uključivanje pomoćnog kotla
Kompresor
ON
OFF
Nakon uključivanja pomoćnog kotla aktivira se dopunsko grijanje, ako se postigne
dopunska vrijednost programirana u parametru 0619 i protekne vrijeme blokiranja
0618. Vrijeme blokiranja ne uzima se u obzir u trenutku prvog puštanja u rad uređaja.
Primjer
Vrijednosti 0619 = 600 °C* sek.
Podešena vrijednost temperature na izlazu = 50 °C
Stvarna temperatura = 40 °C
(50 - 40) x 60 sek. = 600 °C sek. ---> ON (uključ.) Električnog grijača
Vrijednosti manje od 0619 označavaju često uključivanje grijača.
Vrijednosti znatno veće od 0619 označavaju dulja vremena za uključivanje grijača.
20
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH U I A
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
KM4 električni grijač spremnika potrošne tople
vode
Omogućava upravljanje električnim grijačem predviđenim za
spremnik potrošne tople vode.
10 11
Regulacija električnog grijača spremnika potrošne
tople vode
N U
Električni grijač uključuje se kako bi se postigla vrijednost
temperature koju sama dizalica topline nije u stanju postići.
Primjer:
Temperatura potrošne tople vode postignuta s dizalicom topline 0023 = 55 °C
Temperatura potrošne tople vode postignuta s električnim grijačem 0209 = 65 °C
Električni grijač radi za povišenje temperature spremnika tople vode, sa 55 °C na 65 °C, slika 1.
Opis
Meni
Br. para- Vrijednost
metra za programiranje
Električni grijač spremnika
potrošne tople vode
U.M.
0209
0023
Način rada električnog grijača
Mn02
0 = samo s dizalicom topline
1 = samo s električnim grijačem
2 = dizalica topline + električni grijač
0202
2
Podešena vrijednost temperature
potrošne tople vode s dizalicom
topline
Mn00
0023
Primjer
55
°C
Podešena vrijednost temperature
potrošne tople vode s električnim
grijačem
Mn02
Primjer
65
°C
Kompresor
ON
OFF
0209
Funkcija zaštite od razmnožavanja bakterija
legionela, s električnim grijačem
Funkcija zaštite od bakterija legionela omogućava uništavanje klica bakterija legionela, koje bi se razmnožavale u spremnicima potrošne tople vode. Temperatura i trajanje ciklusa
zaštite od bakterija legionela, u normalnom slučaju su:
• 2 minute > 70°C
• 4 minute > 65°C
• 60 minuta > 60°C
Za aktiviranje funkcije programa zaštite od bakterija legionela
0222=1
Električni grijač
ON
OFF
Opis
t
Meni
Br. para- Vrijednost
metra za programiranje
Pripreme potrošne tople vode (PTV) Mn02
0 = samo s dizalicom topline
1 = samo s električnim grijačem
2 = dizalica topline + električni grijač
0202
2
Funkcija zaštite od legionela
Mn02
0 = samo s dizalicom topline
1 = samo s električnim grijačem
2 = dizalica topline + električni grijač
0223
1
Podešena vrijednost temp. PTV za
uništavanje legionela
Mn02
0211
Primjer
65°C
Dan za ciklus uništavanja legionela
PONEDJELJAK (0=ne, 1=da)
Mn02
0213
0
Dan za ciklus uništavanja legionela
UTORAK (0=ne, 1=da)
Mn02
0214
0
Dan za ciklus uništavanja legionela
SRIJEDA (0=ne, 1=da)
Mn02
0215
Primjer 1
Dan za ciklus uništavanja legionela
ČETVRTAK (0=ne, 1=da)
Mn02
0216
0
Dan za ciklus uništavanja legionela
PETAK (0=ne, 1=da)
Mn02
0218
0
Dan za ciklus uništavanja legionela
SUBOTA (0=ne, 1=da)
Mn02
0219
0
Dan za ciklus uništavanja legionela
NEDJELJA (0=ne, 1=da)
Mn02
0220
0
Sat dana ciklusa uništavanja legionela
Mn02
0221
02
Aktivirana funkcija zaštite od legionela
0 = Deaktivirana
1 = Aktivirana
Mn02
0222
1
Max. vrijeme za funkciju uništavanja Mn02
legionela
0225
20
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
U.M.
°C
h
min.
21
HR, BIH U I A
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
HL1 kontakt je parametriziran
Kontakti se mogu parametrizirati, kako bi se dobili slijedeći
režimi rada:
• Signalizacija alarma
• Crpka sekundarnog kruga
• Odvlaživač
Signalizacija alarma
Omogućava aktiviranje uređaja za signalizaciju, vizualnu ili
zvučnu, u slučaju blokiranja uređaja zbog nepravilnosti u
radu.
Parametrizirati odabrani kontakt i željenu funkciju, s parametrom 015A:
Opis
Meni
Uključivanje kontakta kao:
0=Signalizacija alarma
1= Odvlaživač
3= Crpka sekundarnog kruga
Mn01
Br. para- Vrijednost
metra za programiranje
015A
0
21 22
230V 50Hz
U N
U.M.
-
Crpka sekundarnog kruga
Za slučaj instalacije s kompenzatorom hidraulike sustava,
kontakt HL1 omogućava uključivanje cirkulacijske crpke sekundarnog kruga.
21 22
Parametrizirati odabrani kontakt i željenu funkciju, s parametrom 015A:
Opis
Meni
Uključivanje kontakta kao:
0=Signalizacija alarma
1= Odvlaživač
3= Crpka sekundarnog kruga
Mn01
Br. para- Vrijednost
metra za programiranje
015A
3
230V 50Hz
U N
2
N
L
U.M.
-
1
1 Inercijski spremnik
2 Crpka instalacije HL1
Odvlaživač
Omogućava aktiviranje odvlaživača u instalacijama s pločastim radijatorima, za rad ljeti, u svrhu smanjenja vlažnosti.
Kontakt se zatvara i aktivira odvlaživač, ako bi sadržaj vlage detektiran pomoću senzora sobnog regulatora, premašio
programiranu vrijednost u parametru 0172
Parametrizirati odabrani kontakt i željenu funkciju, s parametrom 015A:
Opis
Meni
Uključivanje kontakta kao:
0=Signalizacija alarma
1= Odvlaživač
3= Crpka sekundarnog kruga
Mn01
22
Br. para- Vrijednost
metra za programiranje
015A
Odvlaživač
21 22
U.M.
1
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH U I A
HR, BIH SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
HL2 signalizacija ON (uključenog) kompresora
Omogućava daljinsko uključivanje uređaja za vizualnu signalizaciju rada kompresora.
23 24
230V 50Hz
U N
SA1 ON/OFF (uklj./isklj.) daljinski
Omogućava uključivanje ili isključivanje pomoću daljinskog
upravljača, npr. satnog programatora ili termostata prostorije.
Daljinskim isključivanjem isključuje se kompresor, ventilator
i crpke ostaju aktivne za čitavo vrijeme zaštite od bakterija
legionela.
25 26
- Može se uključiti i isključiti uređaj s daljinskim kontaktom
SA1, samo s uključenim uređajem i s pritisnim gumbom,
preko sobnog regulatora A5.
SA1
Zatvoren kontakt = Dizalica topline ON (uključena)
Otvoren kontakt = Dizalica topline OFF (isključena)
SA2 daljinsko prespajanje režima rada ljeto/zima
Preko daljinskog kontakta omogućava prespajanje režima
rada ljeto/zima.
Ako je aktivno daljinsko prespajanje ljeto/zima, stanje se ne
može mijenjati sa sobnim regulatorom.
27 28
Parametrizirati slijedeće parametare:
Opis
Meni
Aktiviranje daljinskog kontakta
0= aktiviran daljinski kontakt
1= deaktiviran daljinski kontakt
(biranje samo sa tipkovnice)
Mn01
Br. para- Vrijednost
metra za programiranje
0100
0
U.M.
SA2
-
Zatvoren kontakt = Ljeto
Otvoren kontakt = Zima
SA3 prioritet daljinskog upravljanja instalacijom/
pripremom potrošne tople vode
Omogućava biranje prioriteta rada dizalice topline pomoću
daljinskog kontakta
29 30
Zatvoren kontakt = Samo priprema potrošne tople vode
Otvoren kontakt = Priprema potrošne tople vode + instalacija
Parametrizirati slijedeće parametare:
Opis
Meni
Aktiviranje daljinskog kontakta
0= aktiviran daljinski kontakt
1= deaktiviran daljinski kontakt
(biranje samo sa tipkovnice)
Mn01
Br. para- Vrijednost
metra za programiranje
0100
0
U.M.
SA3
-
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
23
HR, BIH U I A
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
SA5 kontakt za blokiranje rada preko potrošnje
električne energije
Dizalica topline prima vanjski signal blokiranja preko kontakta
SA5, u slučaju da postoji instalacija za upravljanje potrošnjom električne energije, koja odspaja aktivne uređaje prema
ugovoru, s priroritetom, izbjegavanjem djelovanja sklopnika
distributera električne energije.
Parametrizirati odabrani kontakt željene funkcije s parametrom 015D
Opis
Meni
Br. parametra
Vrijednost
za programiranje
U.M.
Aktivirati kontakt kao:
0= Blokiranje rada preko potrošnje el. energije
1= Snižena tarifa za potrošenu
el. energiju
Mn01
015D
0
-
33 34
SA5
Zatvoren kontakt = Nije dopušten rad dizalice topline
Otvoren kontakt = Dopušten rad dizalice topline
SA5 kontakt snižene tarife za potrošenu električnu
energiju
Omogućava aktiviranje prisilnog ponovnog opterećivanja, u
slučaju različitih tarifa električne energije tijekom dana. Tijekom sati snižene tarife, dizalica topline se može aktivirati da
radi prisilno, da priprema potrošnu toplu vodu i puni inercijski
spremnik tople vode, ako postoji.
Parametrizirati odabrani kontakt željene funkcije s parametrom 015D
Opis
Meni
Br. para- Vrijednost
metra za programiranje
U.M.
Aktivirati kontakt kao:
0= Snižena tarifa za potrošenu el.
energiju
1= Blokiranje rada preko potrošnje
el. energije
Mn01
015D
0
-
Aktivirati podešenu vrijednost kao:
0= Economy
1= Comfort
Mn00
0015
0
-
Programirati podešenu vrijednost
temp. PTV ECONOMY
Mn00
0022
Primjer
47
°C
Programirati podešenu vrijednost
temp. PTV COMFORT
Mn00
0023
Primjer
50
°C
33 34
SA5
Zatvoren kontakt = Prisilni rad tijekom perioda snižene tarife
Otvoren kontakt = Rad dizalice topline s punom tarifom za
električnu energiju
Tijekom rada sa sniženom tarifom električne energije kontakt
je zatvoren, podešena vrijednost temperature potrošne tople
vode je 50 °C, kao u prikazanom primjeru, a s otvorenim kontaktom je 47 °C.
Na taj se način može prisilno puniti pri višoj temperaturi,
samo unutar graničnih vrijednosti uređaja, sa sniženom cijenom električne energije.
24
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
F3 regulator protoka instalacije
Obavezno je spajanje regulatora protoka na strani instalacije,
komponente.
39 40
F3
BT8 senzor u spremniku potrošne tople vode
Detekcija temperature potrošne tople vode unutar spremnika
provodi se pomoću senzora BT8.
41 42
BT8
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
25
HR, BIH
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
CRTEŽ RASKLOPNOG ORMARIĆA
WPL 7 ARm
WPL 11 ARm
WPL 14 ARm
CRTEŽ RASKLOPNOG ORMARIĆA
WPL 14 AR
WPL 16 AR
C3
A1
I A
C3
A1
C2
C2
TC1
TC1
C1
A4
A4
FU3
C90051687E_00
C90051683E_00
FU3
A3
FU1
FU5
FU6
A3
A7
KA15
KM1
KA7
QM1
KA6
A7
FU1
FU5
FU6
KA15
KA7
KA6
KA1
QM1
KA1
A2
KA2
QS1
A1
A2
A3
A4
A7
C1
C2-3
FU1
FU3
FU5
FU6
TCI
KA1
KA6
KA7
KA15
QM1
QS1
26
Filtar protiv smetnji
Graničnik pokretanja
Elektronički regulator
Modul za upravljanje turbinama
Izvršni član električnog grijača
Kondenzator rada kompresora
Kondenzator rada ventilatora
Osigurač za zaštitu crpke instalacije za vodu
Osigurač za zaštitu ventilatora
Osigurač za zaštitu pomoćnog kruga
Osigurač za zaštitu regulatora
Automatski transformator
Relej za upravljanje kompresorom
Relej električnog grijača na izlazu ili pomoćnog kotla
Relej alarma / pomoćne crpke / odvlaživača
Relej visokotlačne tlačne sklopke
Magnetsko-termička sklopka za zaštitu kompresora
Rastavljačka sklopka s blokiranjem vrata
QS1
A1
A3
A4
A7
C2-3
FU1
FU3
FU5
FU6
TCI
KA2
KA6
KA7
KA15
KM1
QM1
QS1
Filtar protiv smetnji
Elektronički regulator
Modul za upravljanje turbinama
Izvršni član električnog grijača
Kondenzator rada ventilatora
Osigurač za zaštitu crpke instalacije za vodu
Osigurač za zaštitu ventilatora
Osigurač za zaštitu pomoćnog kruga
Osigurač za zaštitu regulatora
Automatski transformator
Relej za upravljanje redoslijedom faza
Relej električnog grijača na izlazu ili pomoćnog kotla
Relej alarma / pomoćne crpke / odvlaživača
Relej visokotlačne tlačne sklopke
Kontakt kompresora
Magnetsko-termička sklopka za zaštitu kompresora
Rastavljačka sklopka s blokiranjem vrata
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
CRTEŽ RASKLOPNOG ORMARIĆA
WPL 18 AR
WPL 25 AR
C90051689E_00
C4
A3
C3
FU3
A4
FU1
FU5
FU6
KA2
KA15
KA7
A7
KA6
C2
QM1
KM1
QS1
TC1
A1
A1
A3
A4
A7
C2-3-4
FU1
FU3
FU5
FU6
TCI
KA2
KA6
KA7
KA15
KM1
QM1
QS1
Filtar protiv smetnji
Elektronički regulator
Modul za upravljanje turbinama
Izvršni član električnog grijača
Kondenzator rada ventilatora
Osigurač za zaštitu crpke instalacije za vodu
Osigurač za zaštitu ventilatora
Osigurač za zaštitu pomoćnog kruga
Osigurač za zaštitu regulatora
Automatski transformator
Relej za upravljanje redoslijedom faza
Relej električnog grijača na izlazu ili pomoćnog kotla
Relej alarma / pomoćne crpke / odvlaživača
Relej visokotlačne tlačne sklopke
Kontakt kompresora
Magnetsko-termička sklopka za zaštitu kompresora
Rastavljačka sklopka s blokiranjem vrata
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
27
28
Filtar protiv smetnji
Puštanje u rad kompresora
Elektronički regulator
Modul za upravljanje turbinama
Korisničko sučelje
Izvršni član električnog grijača protiv zaleđivanja
hvatača ulja
Pretvornik regulacije tlaka kondenzacije/isparavanja
Senzor temperature vode povratnog voda izmjenjivača
Senzor temperature vode polaznog voda izmjenjivača
Senzor temperature zraka regulacije uređaja
Senzor pomoćnog kotla
Senzor inercijskog spremnika tople vode
Senzor temperature vanjskog zraka za upravljanje
podešenom vrijednošću
Kondenzator rada kompresora
Kondenzator rada ventilatora
Crpka za vodu instalacije
A1
A2
A3
A4
A5
A7
HL2
KA1
KA6
KA7
KA15
EV1-2
F1
F2
F3
F4
FU1
FU3
FU5
FU6
HL1
Ventilator
Sigurnosna visokotlačna tlačna sklopka
Sigurnosna niskotlačna tlačna sklopka
Regulator protoka instalacije
Diferencijalna tlačna sklopka vode
Osigurač za zaštitu instalacije crpke za vodu
Osigurač za zaštitu ventilatora
Osigurač za zaštitu pomoćnog kruga
Osigurač za zaštitu regulatora
Upravljanje signalizacijom alarma / odvlaživača /
zone visoke temperature 1
Upravljanje ON kompresorom
Relej za upravljanje kompresorom
Relej električnog grijača na izlazu ili pomoćnog kotla
Relej alarma / pomoćne crpke / odvlaživača
Sigurnosni relej visokotlačne tlačne sklopke
TC1
YV1
YV5
Z1
KM2
KM4
QF1
QM1
QS1
R1
R2
R5
SA1
SA2
SA3
SA5
Sklopnik električnog grijača na izlazu / pomoćnog kotla
Sklopnik upravljanja grijačem spremnika potrošne tople vode
Zaštitna sklopka uređaja
Zaštitna sklopka kompresora
Rastavljačka sklopka s blokiranjem vrata
Grijač ulja u karteru kompresora
Grijač protiv zaleđivanja izmjenjivača
Grijač protiv zaleđivanja hvatača ulja
Ulaz za daljinski prekidač on-off (uklj./isklj.)
Ulaz za prekidač ljeto/zima
Ulaz za aktiviranje samo ACS / instalacija + ACS
Ulaz za sklopnik potrošnje električne energije / niska energetska
tarifa
Transformator 230/24 VAC
Ventil inverzije ciklusa
3-putni ventil (instalacije/potrošne tople vode)
Kompresor
1
2
3
Nije sadržano u isporuci
Opcija
Samo za modele WPL 11 ARm - WPL 14
ARm
ZA SPAJANJA
PREMA LISTU UPUTA
HR, BIH
C1
C2-3
E1
BP1
BT1
BT2
BT7
BT8
BT9
BT11
=
plava
= smeđa
=
bijela
=
crna
=
zelena
blue
brown
white
black
green
STEZALJKE KOJE SPAJA INSTALATER
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
ELEKTRIČNA SPOJNA SHEMA WPL 7 ARm, WPL 11 ARm, WPL 14 ARm, JEDNOFAZNIH UREĐAJA
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
Filtar protiv smetnji
Elektronički regulator
Modul za upravljanje turbinama
Korisničko sučelje
Izvršni član električnog grijača protiv zaleđivanja
hvatača ulja
Pretvornik regulacije tlaka kondenzacije/isparavanja
Senzor temperature vode povratnog voda izmjenjivača
Senzor temperature vode polaznog voda izmjenjivača
Senzor temperature zraka regulacije uređaja
Senzor pomoćnog kotla
Senzor inercijskog spremnika tople vode
Senzor temperature vanjskog zraka za upravljanje
podešenom vrijednošću
Kondenzator rada ventilatora
Crpka za vodu instalacije
Ventilator
Sigurnosna visokotlačna tlačna sklopka
A1
A3
A4
A5
A7
HL2
KA2
KA6
KA7
KA15
KM1
KM2
F2
F3
F4
FU1
FU3
FU5
FU6
HL1
Sigurnosna niskotlačna tlačna sklopka
Regulator protoka instalacije
Diferencijalna tlačna sklopka vode
Osigurač za zaštitu instalacije crpke za vodu
Osigurač za zaštitu ventilatora
Osigurač za zaštitu pomoćnog kruga
Osigurač za zaštitu regulatora
Upravljanje signalizacijom alarma / odvlaživača /
zone visoke temperature 1
Upravljanje ON kompresorom
Relej za upravljanje redoslijedom faza
Relej električnog grijača na izlazu ili pomoćnog kotla
Relej alarma / pomoćne crpke / odvlaživača
Relej visokotlačne tlačne sklopke
Sklopnik kompresora
Sklopnik električnog grijača na izlazu / pomoćnog
kotla
YV1
YV5
Z1
KM4
QF1
QM1
QS1
R1
R2
R5
SA1
SA2
SA3
SA5
Sklopnik upravljanja grijačem spremnika potrošne tople vode
Zaštitna sklopka uređaja
Zaštitna sklopka kompresora
Rastavljačka sklopka s blokiranjem vrata
Grijač ulja u karteru kompresora
Grijač protiv zaleđivanja izmjenjivača
Grijač protiv zaleđivanja hvatača ulja
Ulaz za daljinski prekidač on-off (uklj./isklj.)
Ulaz za prekidač ljeto/zima
Ulaz za aktiviranje samo ACS / instalacija + ACS
Ulaz za sklopnik potrošnje električne energije / niska energetska
tarifa
Ventil inverzije ciklusa
3-putni ventil (instalacije/potrošne tople vode)
Kompresor
1
2
Nije sadržano u isporuci
Opcija
ZA SPAJANJA
PREMA LISTU UPUTA
HR, BIH
C2-3
E1
EV1-2
F1
BP1
BT1
BT2
BT7
BT8
BT9
BT11
=
plava
= smeđa
=
bijela
=
crna
=
zelena
blue
brown
white
black
green
STEZALJKE KOJE SPAJA INSTALATER
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
ELEKTRIČNA SPOJNA SHEMA WPL 14 AR, WPL 16 AR, TROFAZNIH UREĐAJA
29
30
Filtar protiv smetnji
Elektronički regulator
Modul za upravljanje turbinama
Korisničko sučelje
Izvršni član električnog grijača
Pretvornik regulacije tlaka kondenzacije/isparavanja
Senzor temperature vode povratnog voda izmjenjivača
Senzor temperature vode polaznog voda izmjenjivača
Senzor temperature zraka regulacije uređaja
Senzor pomoćnog kotla
Senzor inercijskog spremnika tople vode
Senzor temperature vanjskog zraka za upravljanje
podešenom vrijednošću
Kondenzator rada ventilatora
Crpka za vodu instalacije
Ventilator
Sigurnosna visokotlačna tlačna sklopka
A1
A3
A4
A5
A7
BP1
BT1
BT2
BT7
BT8
BT9
BT11
HL2
KA2
KA6
KA7
KA15
KM1
KM2
F2
F3
F4
FU1
FU3
FU5
FU6
HL1
Sigurnosna niskotlačna tlačna sklopka
Regulator protoka instalacije
Diferencijalna tlačna sklopka vode
Osigurač za zaštitu instalacije crpke za vodu
Osigurač za zaštitu ventilatora
Osigurač za zaštitu pomoćnog kruga
Osigurač za zaštitu regulatora
Upravljanje signalizacijom alarma / odvlaživača /
zone visoke temperature 1
Upravljanje ON kompresorom
Relej za upravljanje redoslijedom faza
Relej električnog grijača na izlazu ili pomoćnog kotla
Relej alarma / pomoćne crpke / odvlaživača
Relej visokotlačne tlačne sklopke
Sklopnik kompresora
Sklopnik električnog grijača na izlazu / pomoćnog
kotla
YV1
YV5
Z1
KM4
QF1
QM1
QS1
R1
R2
R5
SA1
SA2
SA3
SA5
Sklopnik upravljanja grijačem spremnika potrošne tople vode
Zaštitna sklopka uređaja
Zaštitna sklopka kompresora
Rastavljačka sklopka s blokiranjem vrata
Grijač ulja u karteru kompresora
Grijač protiv zaleđivanja izmjenjivača
Grijač protiv zaleđivanja hvatača ulja
Ulaz za daljinski prekidač on-off (uklj./isklj.)
Ulaz za prekidač ljeto/zima
Ulaz za aktiviranje samo ACS / instalacija + ACS
Ulaz za sklopnik potrošnje električne energije / niska energetska
tarifa
Ventil inverzije ciklusa
3-putni ventil (instalacije/potrošne tople vode)
Kompresor
1
2
3
Nije sadržano u isporuci
Opcija
Samo za modele WPL 25 AR
ZA SPAJANJA
PREMA LISTU UPUTA
HR, BIH
C2-3
E1
EV1-2
F1
=
plava
= smeđa
=
bijela
=
crna
=
zelena
blue
brown
white
black
green
STEZALJKE KOJE SPAJA INSTALATER
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
ELEKTRIČNA SPOJNA SHEMA WPL 18 AR, WPL 26 AR, TROFAZNIH UREĐAJA
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
OPĆI TEHNIČKI PODACI
Logatherm WPL
Nazivna toplinska snaga
Ukupna utrošena snaga
COP
Toplinska snaga
Ukupna utrošena snaga
COP
Nazivni protok vode
Korisni statički tlak
Rashladna snaga
Ukupna utrošena snaga
EER
Rashladna snaga
Ukupna utrošena snaga
EER
ESEER
Nazivni protok vode
Korisni statički tlak
Broj ventilatora
Protok zraka
Tip kompresora
Broj kompresora
Broj krugova
Rashladno sredstvo R410a
Ulje Mobil EAL ARCTIC 22cc
Vrsta crpke
Broj crpke
Težina pri radu
Priključci instalacije vode
Snaga zvuka
Zvučni tlak
Električno napajanje
1
2
1
3
2
3
1
1
4
2
4
5
2
5
4
4
kW
kW
kW
kW
m3/h
kPa
kW
kW
kW
kW
m3/h
kPa
n°
m3/s
n°
n°
kg
kg
1
1
2,9
0,7
1
1
3,5
1,2
1
1
4,35
1,2
kom
1
150
1
69
54
1
155
1
71
56
230~50
1
170
1-1/4
71
56
kg
inča
6
7
WPL 7 ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm
7,4
11,2
14
1,8
2,6
3,3
4,23
4,26
4,19
7,3
10,8
13,6
2,3
3,3
4,1
3,24
3,32
3,29
1,3
1,9
2,4
45
87
67
8,3
12,3
15,7
2,2
3,3
4,1
3,77
3,73
3,83
6,3
9,2
11,7
2,2
3,1
4
2,86
2,97
2,93
3,63
3,52
3,46
1,4
2,1
2,7
40
80
55
1
2
2
1,08
1,8
1,9
dB(A)
dB(A)
V/ph/Hz
WPL 14 AR WPL 16 AR WPL 18 AR
14
15,9
17,9
3,3
3,8
4,2
4,19
4,14
4,28
13,8
15,4
17,5
4,3
4,6
5,2
3,25
3,35
3,38
2,4
2,8
3,1
67
53
54
15,8
17,7
20,2
4,2
4,7
5,3
3,76
3,77
3,81
11,9
13,2
15,2
4
4,6
5
2,98
2,87
3,04
3,65
3,24
3,55
2,7
3,1
3,5
55
43
42
2
2
2
1,9
1,9
2,01
SCROLL
1
1
1
1
1
1
4,35
4,5
6,1
2,0
1,7
1,8
cirkulacijska
1
1
1
170
180
250
1-1/4
1-1/4
1-1/4
71
71
72
56
56
57
400-3N~50
I A
WPL 25 AR
25,1
6
4,19
24,6
7,4
3,32
4,3
104
29,2
7,8
3,74
22,1
7,2
3,07
3,57
5
88
3
3
1
1
8,5
3,2
1
335
1-1/4
74
59
Gornji podaci dobiveni su pri slijedećim uvjetima:
(1) Temperatura vode u instalaciji 30/35 °C, temperatura vanjskog zraka 7 °C b.s./ 6 °C b.h.
(2) Ukupna utrošena snaga dobije se zbrajanjem utrošene snage za rad kompresor i ventilatora.
(3) Temperatura vode u instalaciji 40/45 °C, temperatura vanjskog zraka 7 °C b.s./ 6 °C b.h.
(4) Temperatura vode u instalaciji 23/18 °C, temperatura vanjskog zraka 35 °C b.s.
(5) Temperatura vode u instalaciji 12/7 °C, temperatura vanjskog zraka 35 °C b.s.
(6) Snaga zvuka prema normama ISO 9614 i Euroventil 8/1.
(7) Srednji zvučni tlak u ravnini refleksije (Q=2) na razmaku vanjske površine od uređaja, od 1 metra
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
31
HR, BIH
GRANIČNE VRIJEDNOSTI RADA UREĐAJA
I A
Temperatura vanjskog zraka (°C)
GRIJANJE
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
25
30
35
40
45
50
55
60
Temperatura vode polaznog voda (°C)
HLAĐENJE
50
45
Temperatura vanjskog zraka (°C)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Temperatura vode polaznog voda (°C)
Temperaturni skok vode min./max. = 3/8 °C
Tlak kruga vode min./max. = 1/3 bar
Maksimalni postotak glikola = 40%
32
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
HR, BIH RADNE KARAKTERISTIKE CRPKI
I A
KARAKTERISTIKE CRPKI
120
110
100
Korisni statički tlak [kPa]
90
80
70
60
50
40
30
20
WPL 16
10
0
WPL 7
0
0,5
1
2
1,5
WPL 11
2,5
WPL 14
3
3,5
4
Protok vode [m3/h]
120
110
100
Korisni statički tlak [kPa]
90
80
70
60
50
40
30
WPL 25
20
10
0
WPL 18
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
Protok vode [m3/h]
Tlakovi polaznog voda održavaju se raspoloživim na priključcima uređaja.
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
33
HR, BIH
KONTROLA I PUŠTANJE U RAD UREĐAJA
A
KONTROLE PRIJE AKTIVIRANJA UREĐAJA
• postojanje stopala za prigušenje vibracija
• postojanje filtara na povratnom vodu uređaja
• postojanje ekspanzijske posude na strani potrošne tople
vode i sigurnosnog ventila odgovarajućih dimenzija
• postojanje ekspanzijske posude na strani instalacije, ako
postojeća ekspanzijska posuda u uređaju nije dovoljna
• provjeriti da li su crijeva s prigušenjem vibracija instalirana
na priključcima instalacije vode
• postojanje elementa za odspajanje instalacije vode, ako je
sadržaj vode nedovoljan
• provjeriti da li pozicija senzora temperature vanjskog zraka
odgovara uputama iz ovog priručnika
• provjeriti da li pozicija sobnog regulatora odgovara uputama iz ovog priručnika
• provjeriti da li je raspoloživa električna snaga odgovarajuća
instaliranom uređaju
• provjeriti postojanje nepovratnog ventila na krugu potrošne
tople vode
PRIPREMA ZA PRVO PUŠTANJE U RAD
Prvo puštanje u rad mora provesti ovlašteni instalater. Prije
njegovog kontrolnog pregleda treba provjeriti slijedeće:
• Uređaj je instaliran prema uputama iz ovog priručnika.
• Poštivani su svi zahtjevi obzirom na sigurnost.
• Uređaj je pričvršćen na odgovarajuću površinu oslanjanja.
• Poštivani su propisani razmaci instalacije.
• Priključci instalacije vode izvedeni su prema uputama iz priručnika.
• Svi priključci instalacije vode ispravno su podešeni.
• Krug vode je ispran i ispražnjen.
• Instalacija vode je napunjena i pod niskim je tlakom.
• Nema zraka u instalaciji. Eventualno treba odzračiti pomoću odgovarajućih ventila za odzračivanje, koji postoje na
instalaciji. Ako se odzračivanje provodi nakon rada dizalice
topline, treba biti oprezan obzirom na temperaturu vode.
• Izljevna mjesta kruga vode moraju ostati otvorena;
• Električni priključci moraju biti propisno izvedeni.
• Napon struje mora biti unutar područja tolerancije 10% od
nazivnog napona uređaja.
• Razlika između faza mora biti manja od 3% za slučaj trofaznog uređaja.
• Uzemljenje mora biti propisno izvedeno.
• Svi električni priključci moraju biti ispravno podešeni.
• Temperatura vanjskog zraka i vode mora biti unutar graničnih vrijednosti rada uređaja, navedenih u ovom priručniku.
Prije nego što se pristupi puštanju u rad, uređaj mora biti pod
naponom minimalno 2 sata, prebacivanjem sklopke QF1 i
QS1 u položaj ON (uključeno) (vidjeti električnu spojnu shemu), kako bi se omogućilo zagrijavanje ulja u karteru kompresora.
PRVO PUŠTANJE U RAD
Prije aktiviranja uređaja:
• Provjeriti da li se sklopka mrežnog električnog napajanja
QF1, vani na uređaju nalazi u položaju „OFF“, slika 1.
• Ispitati da li je otvoren kontakt sklopke za uključivanje i isključivanje (ako postoji) SA1 (vidjeti električnu spojnu shemu).
• Provjeriti da li isključen daljinski sobni regulator „A5“.
1
ON
OFF
• Prebaciti glavnu sklopku QS1 uređaja u položaj „ON“, slika 2.
2
0 OFF
ON
• Prebaciti sklopku QF1 (vani na uređaju QF1) u položaj
„ON“, slika 3.
3
ON
OFF
34
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
HR, BIH UPRAVLJANJE UREĐAJEM I PUŠTANJE U RAD UREĐAJA
• Kada je dizalica topline priključena na električno napajanje,
na displeju sobnog regulatora pojavit će se tekst (1):
1
• Iza toga pojavit će se tekst (2):
2
• Treba pričekati nekoliko minuta da uređaj bude spreman za
uporabu, kada se na displeju pojavi tekst (3):
3
A
Prije početka puštanja u rad, uređaj mora biti minimalno 2 sata pod električnim napajanjem, sa isključenim kompresorom, kako bi se omogućilo zagrijavanje
ulja u karteru kompresora.
Tijekom faze prvog puštanja u rad dizalice topline, Operater
mora namjestiti tip instalacije. Vidjeti odjeljak „KONFIGURACIJA INSTALACIJE“ i provjeriti primjenjive sheme kojima regulator može upravljati.
• Na sobnom regulatoru A5 programirati sadašnji datum i
sat
• Namjestiti tehniku instalacije i broj lokalnih regulatora A5.
Vidjeti odjeljak „Konfiguracija instalacije“.
• Uključiti uređaj pritiskom na gumb 3
• Odabrati traženi režim rada pritiskom na gumb 5
• Odabrati željenu temperaturu prostorije okretanjem okretnog gumba 4
Sobni regulator A5
5
mode
3
Za više informacija o primjeni i funkcijama sobnog regulatora, upućuje se na sliku „Primjene i funkcije sobnog regulatora“.
4
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
35
HR, BIH
HR, BIH OPIS TIPKI I DISPLEJA SOBNOG REGULATORA
UPRAVLJAČA PLOČA
5
Br.
1
2
3
1
2
mode
4
6
3
7
5
6
7
4
DISPLEJ
A
Opis
Senzor temperature i vlažnosti
Tipka za pripremu potrošne tople vode (ACS)
Tipka ON/OFF za uključivanje/isključivanje
Tipka ESC u programiranju parametara
Okretni gumb
- Okretanjem: namještanje vrijednosti temperature
prostorije, parametara i menija
- Pritiskom: potvrda programiranih parametara
Tipka za biranje načina rada
Tipka za programiranje satnih pojaseva
Osvijetljeni pokazivači dana u tjednu.
1
3
2
4
10
6
9
7
8
Br.
1
5
Opis
Način rada
Simbol
Funkcija
Grijanje
Hlađenje
Automatska promjena stanice za temperaturu vanjskog zraka
Aktiviranje pripreme potrošne tople vode
Pokazuje temperaturu/vlažnost zraka u prostoriji, podešenu
vrijednost parametara prostorije
2
Glavno područje
3
Mjerna jedinica temperature
4
Podešena vrijednost temperature
5
Relativna vlažnost zraka u prostoriji
6
Satni pojas
7
Dan u tjednu
Kada se upali, pokazuje promjenu podešene vrijednosti parametara prostorije
Pokazuje tip aktivnog satnog pojasa
Poruka greške
Aktivna je instalacija dizalice topline
8
Aktiviranje funkcija
- treperi: vremenska zadrška kompresora, u čekanju
- stalno svijetli: kompresor radi
Aktivno je odleđivanje
Rad ventilatora
Aktivan je zagrijač ili električni grijač
Aktivna je zaštita od zaleđivanja
36
9
Sekundarno područje
Pokazuje sat, meni, broj parametra
10
Aktivan je satni pojas
Kada se upali, pokazuje aktivan satni pojas
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
PRIMJENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
Značenje simbola
Simbol
A
Značenje
Pritisnuti i otpustiti
x3 sek.
Držati pritisnuto u toku 3 sekunde
Okrenuti okretni gumb
Pokazivanje displeja
Tijekom normalnog rada pokazni uređaj pokazuje slijedeće
informacije:
1
2
3
4
5
Odabrani način rada
Aktiviranje pripreme potrošne tople vode
Temperatura prostorije
Sati i minute
Dan u tjednu
1
2
3
4
5
Pokazivanje dodatnih informacija
Tijekom rada uređaja, pritiskom na okretni gumb mogu se pokazati informacije opisane u daljnjem tekstu:
Pritisnuti okretni gumb
Podešena vrijednost temperature
prostorije
Pritisnuti okretni gumb
Podešena vrijednost vlažnosti zraka
Pritisnuti okretni gumb
Podešena vrijednost temperature vanjskog Podešena vrijednost temperature potrošne Vlažnost zraka u prostoriji
zraka
tople vode
Pritisnuti okretni gumb
Pritisnuti okretni gumb
Pritisnuti okretni gumb
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
37
HR, BIH
HR, BIH PRIMJENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
A
Programiranje sata i datuma
1
2
3
x3 sek.
Pritisnuti tipku
u trajanju 3 sekunde
4
• Pritisnuti okretni gumb za potvrdu
7
• Zatreperiti će dan u tjednu
• Okrenuti okretni gumb za biranje dana u tjednu**
Pritisnuti okretni gumb
5
• Zatreperiti će minute
• Okrenuti okretni gumb za biranje minuta
8
• Pritisnuti okretni gumb za potvrdu
• Zatreperiti će sati
• Okrenuti okretni gumb za biranje sata
6
• Pritisnuti okretni gumb za potvrdu
9
• Pritisnuti tipku
za izlaz
10
• Početni zaslon
** Mon = ponedjeljak, Tue = utorak, Wed = srijeda, Thu = četvrtak, Fri = petak, Sat = subota, Sun = nedjelja
38
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
PRIMJENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
A
Puštanje u rad ON
Pritisnim gumbom aktivira se dizalica topline ili ventil regulirane zone za lokalno upravljanje, a aktiviranje dizalice topline provodi
se biranjem režima rada s pritisnim gumbom režima rada, kao što se može vidjeti u nastavku.
1
2
3
x3 sek.
ZONA isključena OFF
Pritisnuti tipku
u trajanju 3 sekunde
ZONA aktivna ON
** Dizalica topline ne radi, treba odabrati režim rada grijanja, hlađenja, automatski način rada ili režim pripreme potrošne tople vode.
Biranje režima rada
Niti jedan
Nije odabran niti jedan režim
rada.
Dizalica topline je isključena OFF.
Promjena automatskog režim rada
• Pritisnuti tipku režima rada
• Odabran je AUTOMATSKI**
režim promjene stanice
Hlađenje
• Pritisnuti tipku režima rada
• Odabran je režim rada
HLAĐENJA
Grijanje
• Pritisnuti tipku režima rada
• Odabran je režim rada
GRIJANJA
** AUTO automatska promjena stanice za temperaturu vanjskog zraka
Biranje podešene vrijednosti temperature prostorije
1
2
• Okrenuti okretni gumb
• Pojavljuje se podešena vrijednost temperatura prostorije
3
4
• Okrenuti okretni gumb za pro• Displej pokazuje temperaturu
mjenu podešene vrijednosti
prostorije
temperature prostorije
• Pričekati nekoliko sek. za potvrdu
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
39
HR, BIH
HR, BIH PRIMJENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
A
Priprema potrošne tople vode
1
Isključena je priprema potrošne tople vode
2
3
• Uključena je priprema potrošne tople vode
• Pojavljuje se simbol
Pritisnuti tipku
Promjena podešene vrijednosti temperature potrošne tople vode
Temperatura potrošne tople vode detektirana je senzorom instaliranim unutar spremnika potrošne tople vode
1
2
• Istodobno pritisnuti tipke
3 sekunde
4
• Pritisnuti okretni gumb za potvrdu
7
• Pritisnuti okretni gumb
x3 sek.
+
u trajanju
5
• Pritisnuti okretni gumb za potvrdu
8
3
• Okrenuti okretni gumb za biranje vrijednosti
012
6
• Okrenuti okretni gumb za biranje parametra
0023
9
• Okrenuti okretni gumb za biranje podešene • Pritisnuti okretni gumb za potvrdu
vrijednosti temperature potrošne tople vode
➔
40
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
PRIMJENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
10
• Dva puta pritisnuti tipku
pokaže početni zaslon
HR, BIH
A
11
, sve dok se ne
Početni zaslon
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
41
HR, BIH
HR, BIH PRIMJENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
A
Programiranje satnih pojaseva
Sobni regulator omogućava puštanje u rad i isključivanje svake od zona koje postoje u instalaciji, prema 6 satnih pojaseva, prilagođeno osobnim potrebama. Šest satnih pojaseva identificiraju se slijedećim simbolima koji se odabiru okretanjem okretnog gumba.
1a Pojas
2a Pojas
3a Pojas
4a Pojas
5a Pojas
6a Pojas
Programiranje satnih pojaseva u instalacijama s više zona, gdje se svakoj od njih upravlja sobnim regulatorom, maksimalno 6,
mora se načiniti za svaku regulaciju temperature prostorije.
U instalacijama s dizalicom topline priključenom izravno na instalaciju, bez akumulacijskog spremnika i pomoćne crpke,
parametar 011D treba odabrati kao 0. Na taj se način satnim pojasevima regulira rad dizalice topline.
1
2
3
x5 sek.
• Pritisnuti tipku
• Okrenuti okretni gumb
u trajanju 3 sekunde
• Pritisnuti za potvrdu
Satni pojasevi mogu se programirati odabirom dana u tjednu, u prethodnim definiranim grupama ili odvojeno.
4
5
A
6
A
A
B
GRUPA OD 7 DANA
A Okrenuti okretni gumb
B Pritisnuti okretni gumb za
potvrdu
8
B
GRUPA OD 5 DANA
A Okrenuti okretni gumb
B Pritisnuti okretni gumb za
potvrdu
9
A
42
A
B
B
GRUPA OD 2 DANA
A Okrenuti okretni gumb
B Pritisnuti okretni gumb za
potvrdu
SAMO JEDAN DAN
A Okrenuti okretni gumb
B Pritisnuti okretni gumb za
potvrdu
10
11
A
B
1a Satni pojas
• Pritisnuti okretni gumb za
potvrdu
7
A
B
Sat od početka 1a Satnog pojasa Minute od početka 1a Satnog pojasa
A Okrenuti okretni gumb
A Okrenuti okretni gumb
B Pritisnuti okretni gumb za
B Pritisnuti okretni gumb za
potvrdu sata
potvrdu minuta
B
Podešena vrijednost lokalnog
1a Satnog pojasa
A Okrenuti okretni gumb
B Pritisnuti okretni gumb za potvrdu
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
8 + 9 .... 10 .... 11
12
13
14
A
B
2a Satni pojas
• Pritisnuti okretni gumb za potvrdu
Postupiti kao u točkama 8 do 11
za programiranje sati, minuta, lokalnih podešenih vrijednosti temperatura za ostale satne pojaseve
Pritiskom na tipku
Završiti programiranje satnih
• Dva puta pritisnuti tipku , sve
pojaseva
dok se ne pokaže početni zaslon
A Okrenuti okretni gumb i odabrati
ESC
B Pritisnuti okretni gumb za
potvrdu
Početni zaslon
može se izaći iz programiranja
Primjer programiranja sa satnim pojasevima
Prikazan je primjer programa sa satnim pojasevima, sa dvije temperaturne razine, Comfort na 20 °C, i Economic na 18 °C i OFF.
2a Pojas
2a Pojas
3a Pojas
4a Pojas
5a Pojas
16
20
6a Pojas
20°C
18°C
OFF
0
4
8
12
24
Aktiviranje programa Satnih pojaseva
1
2
• Pritisnuti tipku
.
• Pojavit će se simbol
• Programiranje sa Satnim pojasevima je
AKTIVIRANO
Deaktiviranje programa Satnih pojaseva
1
• Pritisnuti tipku
2
.
• Pojavit će se simbol
• Programiranje sa Satnim pojasevima je
DEAKTIVIRANO
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
Nakon deaktiviranja satnih pojave treba
provjeriti da li je podešena vrijednost
temperature prostorije jednaka željenoj,
a ako nije, okretni gumb treba okrenuti
za biranje željene temperature.
43
HR, BIH
PRIMJENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
A
Isključeno OFF
Pritisnim gumbom aktivira se rad dizalice topline ili ventila regulirane zone za lokalno upravljanje, a aktiviranje dizalice topline
provodi se odabirom režima rada pomoću pritisnog gumba režima rada, kao što je dolje prikazano.
1
2
3
x3 sek.
Uređaj radi ON - ZONA radi ON
• Pritisnuti tipku
u trajanju 3 sekunde
Uređaj radi ON - ZONA isključena OFF
PRISTUP RAZINAMA PROGRAMIRANJA
Regulator temperature prostorije strukturiran je u obliku menija, a podijeljen je u razine kako bi se omogućio pristup samo ovlaštenim osobama, kako slijedi;
Razina
Korisnik instalacije
Uvjetna oznaka
012
Opis menija
Unutarnji uređaj
Kôd menija
Mnu00
Instalater
022
034
Usmjeravanje stezaljki prostora zone
Shema instalacije
ACS
Dodatni izvori napajanja
Kaskada/Prisilna ventilacija
Glavni izmjenjivač i ACS
input / output (ulaz / izlaz)
Addr
Mnu01
Mnu02
Mnu03
Mnu04
Mnu06
Mnu09
Ovlašteni servis
Nije dostupan
Kompresor
Izmjenjivač izvora napajanja
Odleđivanje
Memorirani alarmi
Serijski protokol
Mnu05
Mnu07
Mnu08
Mnu11
Mnu12
Postupak pristupa menijima
1
• Početni zaslon
x3 sec.
2
• Istodobno pritisnuti tipke
sekunde
+
u trajanju 3
3
• Okrenuti okretni gumb za biranje uvjetne
oznake (prema gornjoj tablici)
➔
44
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
HR, BIH PRIMJENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
4
5
A
6
A
B
• Pritisnuti okretni gumb za potvrdu
7
A Okrenuti okretni gumb za biranje menija
B Pritisnuti okretni gumb za potvrdu
8
9
• Pritisnuti okretni gumb
• Vrijednost parametra će treperiti
• Okrenuti okretni gumb za promjenu vrijednosti parametra
10
11
• Dva puta pritisnuti tipku
pokaže početni zaslon
Pritiskom na tipku
, sve dok se ne
• Okrenuti okretni gumb i odabrati parametar
za promjenu
• Pritisnuti okretni gumb za potvrdu
Početni zaslon
može se izaći iz programiranja
HR, BIH SIGURNOSNI POGON INSTALACIJE
Sigurnosni pogon INSTALACIJE
Ako dizalica topline ne radi ispravno, ili je kompresor blokiran, može
se aktivirati sigurnosni pogon instalacije.
Sigurnosni pogon instalacije omogućava zagrijavanje s električnim grijačima ugrađenim u instalaciji (ispuštanje, inercijski akumulacijski spremnik).
Kompresor ostaje isključen.
Aktivirati ručno prinudno djelovanje električnih grijača instalacije,
programirano parametrom 0620 = 1 (ručno)
Sigurnosni pogon SUSTAVA PRIPREME POTROŠNE
TOPLE VODE
Ako dizalica topline ne radi ispravno, ili je kompresor blokiran, može se
aktivirati sigurnosni pogon sustava pripreme potrošne tople vode.
Sigurnosni pogon sustava pripreme potrošne tople vode omogućava pripremu potrošne tople vode s električnim grijačima ugrađenim u
akumulacijskom spremniku potrošne tople vode.
Aktivirati ručno prinudno djelovanje električnih grijača akumulacijskog
spremnika potrošne tople vode, programirano parametrom 0202 = 1
A
Opis
Meni
Tip integriranja električnog Mn01
grijača na ispustu
0 = ugradnja
1 = zamjena
Ručno prinudno djelovanje Mn06
grijača
Br.
Tvornička
parametra Vrijednost
010G
1
620
U.M.
1
Promjenu parametara treba provesti prema redoslijedu
brojki u tablici
Opis
Meni
Br.
Vrijednost za U.M.
parametra programiranje
Način rada električnog grijača Mn02
0202
1
0 = samo za dizalicu topline
1 = samo s električnim grijačem
2 = dizalica topline + električni
grijač
Promjenu parametara treba provesti prema redoslijedu
brojki u tablici
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
45
HR, BIH
REGULACIJA INSTALACIJE I KARAKTERISTIKE RADA
A
Termoregulacija
Temperatura vode u krugu grijanja ili hlađenja je vrijednost
izračunata za regulator i ovisi od slijedećih faktora:
A) kompenzacije podešene vrijednosti temperature vode u
instalaciji grijanja ili hlađenja (vidjeti paragraf)
B) utjecaja temperature prostorije (vidjeti paragraf)
C) minimalne i maksimalne granične vrijednosti temperature
vode sustava grijanja (vidjeti paragraf)
D) programirane podešene vrijednosti temperature prostorije
A) Kompenzacija podešene vrijednosti temperature vode
u instalaciji
Podešena vrijednost temperature vode sustava grijanja ili
hlađenja izračunava se praćenjem tijeka vanjske temperature prema programiranim krivuljama.
Dijagram kompenzacije podešene vrijednosti
temperature vode sustava GRIJANJA
Primjer: Odabirom krivulje grijanja 1,4, s temperaturom vanjskog zraka -5 °C, dobije se temperatura vode grijanja +55 °C.
Previsoka krivulja odgovara previsokim temperaturama polaznog voda, a preniska krivulja može pretpostavljati nemogućnost dosizanja željene temperature prostorije.
Krivulja se može programirati neovisno za svaku zonu, ovisno od vrste priključka u prostoriji.
Preporučuju se slijedeće krivulje kompenzacije:
Vrsta priključka
Podno grijanje
Zagrijači zraka
Radijatorsko grijanje
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
-5
-25
Temperatura vanjskog zraka °C
Broj krivulje vremenskih prilika
0.25÷0.7
0,9÷1,1
1,2÷1,5
Krivulje vremenskih prilika pri GRIJANJU dijele se
na:
• Krivulju INSTALACIJE: određuje podešenu vrijednost rada
dizalice topline i eventualnih zona visoke temperature.
Izračunata podešena vrijednost odnosi se na temperaturu
vode povratnog voda dizalice topline. Izlazna temperatura
vode u normalnom je slučaju za 5 °C viša od temperature
povratnog voda. Temperaturni skok se može promijeniti,
ovisno od protoka i vrste instalacije. Treba provjeriti da li
se temperaturna razlika nalazi unutar graničnih vrijednosti
koje zahtjeva proizvođač.
• Krivulju ZONE: određuje vrijednost izlazne temperature
vode kruga s miješajućim ventilom.
Za slučaj instalacija izvedenih sa zonama s miješajućim ventilom, mora se odabrati krivulja INSTALACIJE i krivulja ZONE.
Krivulje instalacije i zone djeluju kaskadno, a krivulja vremenskih prilika zone s miješajućim ventilom, ne zahtjeva višu vrijednost, razmjerno krivulji instalacije.
46
2,2
Podešena vrijednost temperature vode °C
Krivulja vremenskih prilika pri grijanju može se promijeniti,
kako bi omogućio ispravan rad dizalice topline prema tipu instalacije grijanja (s podnim grijanjem, radijatorskim grijanjem,
zagrijačima zraka).
Opis
Meni
Br.
Tvornička
parametra vrijednost
Aktiviranje krivulje vremenskih
prilika INSTALACIJA
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
0152
0
Broj krivulje vremenskih prilika
INSTALACIJA
Mn01
0159
0,8
Aktiviranje krivulje vremenskih
prilika zone LT1
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
0167
0
Broj krivulje vremenskih prilika zone Mn01
LT1
0174
0,7
Aktiviranje krivulje vremenskih
prilika zone LT2
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
0182
0
Broj krivulje vremenskih prilika zone Mn01
LT2
0189
0,7
Aktiviranje krivulje vremenskih
prilika zone LT3
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
015E
0
Broj krivulje vremenskih prilika zone Mn01
LT3
012A
0,7
U.M.
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
REGULACIJA INSTALACIJE I KARAKTERISTIKE RADA
B) Utjecaj temperature prostorije na SUSTAV GRIJANJA
A
Primjer se odnosi na krivulju vremenskih prilika 1,0
60
50
Odstupanje temperature vode
INSTALACIJA ili ZONA (°C)
Krivulja vremenskih prilika određuje vrijednost temperature
vode grijanja, koja se može korigirati na bazi razlike između
željene podešene temperature prostorije i stvarne temperature prostorije.
Provedena korekcija temperature vode ovisi od koeficijenta
„uzorne temperature prostorije“.
Što je veća vrijednost uzorne temperature prostorije, to je veća
korekcija temperature polaznog voda instalacije i obrnuto.
40
30
20
10
0
-10
10 %
25 %
-20
50 %
-30
75 %
99 %
-40
-2.5
2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
Omogućava se brzo prilagođavanje temperature vode promjenama uvjeta unutar prostorije.
Opis
Meni
Funkcija koja se mora samo AKTIVIRATI, ako se regulator
temperature prostorije nalazi u prostoriji i ako se koristi kao
referenca.
Aktiviranje utjecaja temperature
prostorije INSTALACIJA
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
0162
0
Uzorna temp. prostorije INSTALACIJA Mn01
0164
30
Aktiviranje utjecaja temperature
prostorije LT1
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
0178
0
Uzorna temp. prostorije LT1
Mn01
0179
30
Aktiviranje utjecaja temperature
prostorije LT2
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
0193
0
Uzorna temp. prostorije LT2
Mn01
0194
30
Aktiviranje utjecaja temperature
prostorije LT3
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
012D
0
Uzorna temp. prostorije LT3
Mn01
012E
30
Programirati vrijednosti uzorne temperature prostorije za INSTALACIJU, jednakih ili viših od onih u zonama LT1, LT2,
LT3.
Aktiviranjem utjecaja temperature prostorije INSTALACIJA,
postiže se odstupanje podešene vrijednosti, izračunavanjem
temperature vode povratnog voda do dizalice topline.
Aktiviranjem utjecaja temperature prostorije ZONA LT1, LT2,
LT3, postiže se odstupanje podešene vrijednosti, izračunavanjem izlazne temperature vode do instalacije, reguliranjem
preko miješajućeg ventila.
C) Granične vrijednosti temperature vode instalacije u
SUSTAVU GRIJANJA
Za slučaj instalacija izvedenih sa zonama s miješajućim ventilom, moraju se odabrati granične vrijednosti za krivulju INSTALACIJA i ZONA.
100
Br.
Tvornička
parametra vrijednost
U.M.
%
%
%
%
Podešena vrijednost polaznog voda, s temperaturom prostorije 20 °C
90
Temperatura polaznog voda (°C)
Definiraju se granične vrijednosti temperature (maksimalna
i minimalna), koje može zahtijevati krug i koje se nikada ne
smiju premašiti. Na dijagramu, minimalna granična vrijednost
je 30 °C, a maksimalna 40 °C. Razvijanjem vanjske temperature, temperatura vode može se kretati između 30 i 40 °C.
2
DT (temperatura prostorije °C - Podešena vrijednost temperature prostorije °C)
80
70
60
50
40
30
20
10
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Vanjska temperatura (°C)
Opis
Meni
MINIMALNA granična vrijednost
podešene temperature za krivulju
INSTALACIJA
Mn01
0165
30
°C
MAKSIMALNA granična vrijednost
podešene temperature za krivulju
INSTALACIJA
Mn01
0166
48
°C
MINIMALNA granična vrijednost podešene temperature za krivulju vremenskih prilika, zone LT1
Mn01
0180
23
°C
MAKSIMALNA granična vrijednost
podešene temperature za krivulju
vremenskih prilika, zone LT1
Mn01
0181
45
°C
MINIMALNA granična vrijednost podešene temperature za krivulju vremenskih prilika, zone LT2
Mn01
0195
23
°C
MAKSIMALNA granična vrijednost
podešene temperature za krivulju
vremenskih prilika, zone LT2
Mn01
0196
45
°C
MINIMALNA granična vrijednost podešene temperature za krivulju vremenskih prilika, zone LT3
Mn01
012F
23
°C
MAKSIMALNA granična vrijednost
podešene temperature za krivulju
vremenskih prilika, zone LT3
Mn01
012G
45
°C
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
Br.
Tvornička
parametra vrijednost
U.M.
47
HR, BIH
REGULACIJA INSTALACIJE I KARAKTERISTIKE RADA
Dijagram kompenzacije podešene vrijednosti
temperature u SUSTAVU HLAĐENJA
Krivulja vremenskih prilika u sustavu hlađenja može se promijeniti, kako bi se omogućilo ispravan rad dizalice topline,
prema tipu instalacije hlađenja (osvježavanje poda, zagrijači
zraka). Točke T1, T2 odgovaraju vrijednostima vanjske temperature, koje predstavljaju maksimalne i minimalne vrijednosti temperature vode.
Podešena vrijednost
temperature
vode
Tm1
Tm2
Te1
Te2
Vanjska temperatura
Krivulje vremenskih prilika u SUSTAVU HLAĐENJA
dijele se na:
• Krivulja INSTALACIJA: određuje podešenu vrijednost rada
dizalice topline i eventualnih zona visoke temperature. Izračunata podešena vrijednost odnosi se na temperaturu vode
povratnog voda dizalice topline. Izlazna temperatura vode
u normalnom slučaju je niža od 5 °C. Temperaturni skok koji
se može promijeniti prema protoku i tipu instalacije. Treba
provjeriti da li je razlika temperature unutar graničnih vrijednosti koje traži proizvođač.
• Krivulja ZONA određuje vrijednost temperature polaznog
voda vode, kruga s miješajućim ventilom.
Za slučaj instalacija izvedenih sa zonama s miješajućim ventilima, treba odabrati krivulju INSTALACIJA i krivulju ZONA.
Krivulje instalacije i zone djeluju kaskadno, a krivulja vremenskih prilika, zone s miješajućim ventilima ne može zahtijevati
vrijednost višu od proporcionalne, za krivulju instalacije.
Maksimalna kompenzacija vlažnosti zraka u prostoriji
Podešena vrijednost temperature vode, izračunata prema
krivulji vremenskih prilika, može se kompenzirati preko maksimalne vrijednosti relativne vlažnosti zraka u prostoriji.
Vrijednost temperature vode može se povisiti, kako bi se
izbjeglo moguće stvaranje kondenzata u instalacijama hlađenja, osvježavajućeg tipa (podnog, krovnog, zidnog, itd.).
Ako bi relativna vlažnost zraka izmjerena za sobni regulator
A5, bila viša od programirane vrijednosti na parametru 0157,
0172, 0187, povisit će se podešena vrijednost temperature
vode, sve dok ne dosegne maksimalnu temperaturu. Maksimalna temperatura vode dobije se iz sume podešene vrijednosti izračunate prema krivulji vremenskih prilika u sustavu
hlađenja, viša od vrijednosti programirane vrijednosti na parametru 0158, 0173, 0188.
Aktiviranjem kompenzacije za vlažnost zraka prostorije INSTALACIJA, dobije se odstupanje podešene vrijednosti izračunate iz temperature vode povratnog voda, do dizalice topline. Aktiviranjem kompenzacije za vlažnost zraka prostorije
ZONA LT1, L72, LT3, dobije se odstupanje podešene vrijednosti izračunate iz izlazne temperature vode do instalacije,
regulacijom preko miješajućeg ventila.
Temperaturna
histereza
(°C)
Vrijednost:
parametra 0158
parametra 0173
parametra 0188
Vrijednost parametra 0157
Vrijednost parametra 0172
Vrijednost parametra 0187
48
100% UR%
Vlažnost prostorije
(HR%)
A
Opis
Meni
Br.
Tvornička U.M.
parametra vrijednost
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika
INSTALACIJA
0=deaktivirano
1=aktivirano
Max. granična vrijednost podešene temp.
povratnog voda u sustavu hlađenja (Tm1)
Min. vanjska temp. kojoj odgovara max.
temp. povratnog voda (Te1)
Min. granična vrijednost podešene temp.
povratnog voda u sustavu hlađenja (Tm2)
Max. vanjska temp. kojoj odgovara min.
temp. povratnog voda (Te2)
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika
zone LT1
0=deaktivirano
1=aktivirano
Max. granična vrijednost podešene temp.
povratnog voda u sustavu hlađenja (Tm1)
Min. vanjska temp. kojoj odgovara max.
temp. povratnog voda (Te1)
Min. granična vrijednost podešene temp.
povratnog voda u sustavu hlađenja (Tm2)
Max. vanjska temp. kojoj odgovara min.
temp. povratnog voda (Te2)
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika
zone LT2
0=deaktivirano
1=aktivirano
Max. granična vrijednost podešene temp.
povratnog voda u sustavu hlađenja (Tm1)
Min. vanjska temp. kojoj odgovara max.
temp. povratnog voda (Te1)
Min. granična vrijednost podešene temp.
povratnog voda u sustavu hlađenja (Tm2)
Max. vanjska temp. kojoj odgovara min.
temp. povratnog voda (Te2)
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika
zone LT3
0=deaktivirano
1=aktivirano
Max. granična vrijednost podešene temp.
povratnog voda u sustavu hlađenja (Tm1)
Min. vanjska temp. kojoj odgovara max.
temp. povratnog voda (Te1)
Min. granična vrijednost podešene temp.
povratnog voda u sustavu hlađenja (Tm2)
Max. vanjska temp. kojoj odgovara min.
temp. povratnog voda (Te2)
Mn01
0154
0
Mn01
0128
25
°C
Mn01
0129
23
°C
Mn01
0130
23
°C
Mn01
0131
36
°C
Mn01
0169
0
Mn01
0132
20
°C
Mn01
0133
23
°C
Mn01
0134
18
°C
Mn01
0135
36
°C
Mn01
0184
0
Mn01
0136
20
°C
Mn01
0137
23
°C
Mn01
0138
18
°C
Mn01
0139
36
°C
Mn01
011T
0
Mn01
012H
20
°C
Mn01
012J
23
°C
Mn01
012L
18
°C
Mn01
012M
36
°C
Opis
Meni
Aktiviranje kompenzacije za vlažnost
zraka prostorije, INSTALACIJA
0=deaktivirano
1=aktivirano
Vrijednost relativne vlažnosti zraka u
prostoriji počinje povećavati podešenu
vrijednost temp. povratnog voda vode
INSTALACIJA
Max. temperaturna histereza povratnog
voda odgovara 100 % relativne vlažnosti
Aktiviranje kompenzacije za relativnu
vlažnost zraka u prostoriji, ZONA LT1
0=deaktivirano
1=aktivirano
Vrijednost relativne vlažnosti zraka u
prostoriji počinje povećavati podešenu
vrijednost izlazne temp. vode ZONA LT1
Max. temperaturna histereza izlaza
odgovara 100 % relativne vlažnosti
Aktiviranje kompenzacije za relativnu
vlažnost zraka u prostoriji, ZONA LT2
0=deaktivirano
1=aktivirano
Vrijednost relativne vlažnosti zraka u
prostoriji počinje povećavati podešenu
vrijednost izlazne temp. vode ZONA LT2
Max. temperaturna histereza izlaza
odgovara 100 % relativne vlažnosti
Aktiviranje kompenzacije za relativnu
vlažnost zraka u prostoriji, ZONA LT3
0=deaktivirano
1=aktivirano
Vrijednost relativne vlažnosti zraka u
prostoriji počinje povećavati podešenu
vrijednost izlazne temp. vode ZONA LT3
Max. temperaturna histereza izlaza
odgovara 100 % relativne vlažnosti
Mn01 0156
0
Mn01 0157
70
%
Mn01 0158
15
°C
Mn01 0171
0
Mn01 0172
70
%
Mn01 0173
15
°C
Mn01 0186
0
Mn01 0187
70
%
Mn01 0188
15
°C
Mn01 012N
0
Mn01 012P
70
%
Mn01 012R
15
°C
Br.
Tvornička U.M.
parametra vrijednost
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
REGULACIJA INSTALACIJE I KARAKTERISTIKE RADA
A
Automatska promjena stanja preko temperature
vanjskog zraka
U režimu rada Auto, promjena stanja (grijanja / hlađenja) provodi se automatski, izbjegavanjem ručnog zahvata od strane
korisnika.
Promjena stanja prikazana je na dijagramu desno.
Središnja zona A odgovara fazi neaktivnosti, budući da uvjeti
vanjskih vremenskih prilika ne zahtjevaju grijanje niti hlađenje.
ON
Grijanje
Hlađenje
A
OFF
0108=26°C
0106= 16°C
0106+0107=18°C
Vanjska
temperatura
0108-0109=24°C
Opis
Meni
Br.
Tvornička
parametra vrijednost
U.M.
Podešena vrijednost automatske
promjene stanja GRIJANJE
Mn01
0106
16
°C
Razlika automatske promjene stanja Mn01
GRIJANJE
0107
2
°C
Podešena vrijednost automatske
promjene stanja HLAĐENJE
Mn01
0108
24
°C
Razlika automatske promjene stanja Mn01
HLAĐENJE
0109
2
°C
Rad crpke instalacije
Kako bi se postigla podešena vrijednost temperature vode u
instalaciji, uključuje se kompresor i periodično crpka instalacije, za smanjenje potrošnje električne energije na minimum.
Vrijeme rada crpke može se odabrati pomoću parametra
0147, dok se interval između usisavanja i slijedećeg odabire
s parametrom 0148.
Aktiviranje rada crpke instalacije u intervalima može se odabrati pomoću parametra 0143 (0 = crpka instalacije uvijek
radi, 1 = crpka instalacije radi u intervalima).
U instalacijama sa zagrijačima zraka (aeroterm) preporučuje
se skraćenje vremena između usisavanja i slijedećeg, kako
bi se izbjeglo prekomjerno ohlađivanje vode, a ako je sadržaj vode instalacije jednak minimalnoj vrijednosti iz odjeljka
„Priključci hidraulike sustava“, treba programirati parametar
0143 = 0.
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
49
HR, BIH U I A
REGULACIJA INSTALACIJE I KARAKTERISTIKE RADA
Rad dizalice topline s fiksno podešenom
vrijednošću temperature
Prema krivuljama vremenskih prilika može se izuzeti kompenzacija podešene vrijednosti temperature INSTALACIJA.
Kako bi se postigao rad s fiksnom podešenom vrijednošću,
treba programirati parametar 0152=0 i 0154=0.
Dizalica topline radi, prateći podešenu vrijednost temperature povratnog voda, fiksno programiranu u parametrima 0153
(vrijednost u Grijanju) i 0155 (vrijednost u Hlađenju).
Opis
Meni
Br. para- Tvornička
metra
vrijednost
U.M.
Aktiviranje podešene vrijednosti
temp. povratnog voda GRIJANJE
0 = Podešena vrijednost FIKSNA,
grijanje AKTIVIRANO
1 = Podešena vrijednost FIKSNA,
grijanje DEAKTIVIRANO
Mn01
0152
0
-
Fiksno podešena vrijednost temp.
vode povratnog voda GRIJANJE
Mn01
0153
40
°C
Aktiviranje podešene vrijednosti
temp. povratnog voda HLAĐENJE
0 = Podešena vrijednost FIKSNA,
hlađenje AKTIVIRANO
1 = Podešena vrijednost FIKSNA,
hlađenje DEAKTIVIRANO
Mn01
0154
0
-
Fiksno podešena vrijednost temp.
vode povratnog voda HLAĐENJE
Mn01
0155
12
°C
ZAŠTITA OD ZALEĐIVANJA
Zaštita od zaleđivanja za temperaturu vode instalacije
Funkcija zaštite od zaleđivanja također je aktivna ako je
upravljanje u režimu rada za stanje pripravnosti. Kako bi
se spriječilo pucanje pločastog izmjenjivača zbog smrzavanja vode koju sadrži, mikroprocesor će blokirati kompresor i
uključiti grijač izmjenjivača instalacije, ako bi se temperatura
koju je registrirao senzor temperature na izlazu iz izmjenjivača spustila niže od +4 °C. Samo ovlašteni servis može promijeniti ovu memoriranu temperaturu zaštite od smrzavanja
i tek nakon provjere da krug hidraulike sustava (krug vode)
sadrži otopinu za zaštitu od smrzavanja. Intervencija alarma uvjetuje blokiranje kompresora, ali ne i crpke koja ostaje uključena. Za ponovno uspostavljanje normalnih funkcija,
temperatura vode na izlazu mora biti viša od +7 °C, a novo
puštanje u rad je automatsko.
Zaštita od zaleđivanja za unutarnju temperaturu
prostorije
Zaštita od zaleđivanja kruga grijanja uvijek je aktivna, uz
uključenu dizalicu topline.
Dizalice topline i/ili dodatni izvori topline (električni grijač na
izlazu ili pomoćni kotao) uključuju se ako je unutarnja temperatura prostorije niža od vrijednosti programirane u parametru 0140, kako bi se izbjeglo smrzavanje cijevi unutar zgrade.
Opis
Meni
Unutarnja temperatura prostorije za
aktiviranje zaštite od zaleđivanja
Mn01
Br. para- Tvornička
metra
vrijednost
0140
14
Dizalica topline
1°C
ON
U.M.
OFF
°C
Tvanjskog zraka
0140 Unutarnja temperatura prostorije
Zaštita od zaleđivanja za temperaturu vanjskog zraka
Zaštita od zaleđivanja kruga grijanja i potrošne tople vode, za
temperaturu vanjskog zraka, uvijek je aktivna, uz uključenu
dizalicu topline.
Crpka instalacije i potrošne tople vode uređaja uključuje se
kada je temperatura vanjskog zraka niža od vrijednosti programirane u parametru 0141.
Opis
Meni
Temperatura vanjskog zraka za
aktiviranje zaštite od zaleđivanja
Mn01
Br. para- Tvornička
metra
vrijednost
0141
4
Crpka za vodu
kruga instalacije
i potrošne tople
vode
ON
1°C
U.M.
°C
OFF
Tvanjskog zraka
0141 Temperatura vanjskog zraka za aktiviranje zaštite od zaleđivanja
50
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH U I A
KONFIGURACIJA INSTALACIJE
Regulator dizalice topline omogućava konfiguraciju 14 različitih tipova instalacija, odabranih programiranjem parametra 0101.
Donja tablica prikazuje instalacije koje se mogu parametrizirati.
Meni
1° zona s
miješajućim
ventilom
Parametar 0101
2° zona s
miješajućim
ventilom
ZONA "1"
3° zona s
miješajućim
ventilom
ZONA "1"
5
1° zona visoke
temp. (zagrijači
zraka/radijatori)
ZONA "1"
5
2° zona visoke
temp. (zagrijači
zraka/radijatori)
ZONA "1"
5
Recir3° zona visoke
N-EM1
temp. (zagrijači kulacija ekspanzijACS
zraka/radijatori)
ski modul
ZONA "1"
5
ZONA "1"
5
5
n°
T
T
M
T
T
M
T
T
M
T
T
T
T
T
T
Mn01
0
X
Mn01
1
X
0
Mn01
2
X
Mn01
3
X
X
Mn01
4
X
X
Mn01
5
X
X
X
Mn01
6
X
X
X
Mn01
7
X
X
X
X
Mn01
8
X
X
X
X
Mn01
9
X
X
Mn01
10
X
X
Mn01
11
X
X
X
Mn01
12
X
X
X
X
Mn01
13
X
X
X
X
Mn01
14
X
X
X
1
1
1
X
2
2
X
2
2
X
2
2
X
X
X
2
X
2
X
3
X
3
X
3
Konfiguracija 0 NO zahtjeva dodatne ekspanzijske module
Konfiguracije 1 do 3 zahtijevaju 1 dodatni ekspanzijski modul N-EM1
Konfiguracije 4 do 11 zahtijevaju 2 dodatna ekspanzijska modula N-EM1
Konfiguracije 12, 13 i 14 zahtijevaju 3 dodatna ekspanzijska modula N-EM1
Sheme kruga hidraulike sustava i električne spojne sheme konfiguracija 1 do 14 prikazane su na listu s uputama kao dodatak
ekspanzijskom modulu N-EM1.
Programiranje parametara potrebnih za ispravno funkcioniranje instalacije može se načiniti pomoću sobnog regulatora A5 koji se
isporučuje zajedno s dizalicom topline.
Iduće stranice podijeljene su na slijedeće odjeljke:
1.°odjeljak SHEMA KRUGA HIDRAULIKE SUSTAVA
2.°odjeljak ELEKTRIČNA SPOJNA SHEMA
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
51
52
2
3
T
VANJSKA
STRANA
ZGRADE
T
T
F
UNUTARNJA
STRANA
ZGRADE
4
N.C.
OZNAČAVANJE BUDERUS PRIBORA
ELEKTRIČNO SPAJANJE
POTROŠNA HLADNA VODA
POTROŠNA TOPLA VODA
POVRATNI VOD DIZALICE TOPLINE
POLAZNI VOD DIZALICE TOPLINE
SIGURNOSNI VENTIL S
USMJERENIM ISPUSTOM
MEMBRANSKA EKSPANZIJSKA POSUDA
FILTAR A Y
ODZRAČNI VENTIL
TERMOSTATSKI MIJEŠAJUĆI VENTIL
ZASUNSKI VENTIL
MT
BALANSIRAJUĆI VENTIL
VENTIL ZA ZATVARANJE
ISPUSTA
KOMPENZATOR S PRIGUŠENJEM VIBRACIJA
REGULATOR PROTOKA
TERMOMETAR
ZAPORNI VENTIL
PIE SIMBOLI
Napomena: Shema hidraulike sustava je orijentacijska
1
F
T
MANOMETAR
9
5
D
6
(*) INSTALACIJU INERCIJSKOG SPREMNIKA IZVESTI NA POVRATNOM VODU
DIZALICE TOPLINE, KADA JE SADRŽAJ VODE INSTALACIJE MANJI OD
VRIJEDNOSTI IZ TEHNIČKIH PODATAKA
SOBNI REGULATOR
(ISPORUČUJE SE U SERIJSKOJ IZVEDBI S DIZALICOM TOPLINE)
SPREMNIK ZA PTV, MODEL LOGALUX S 300 ili S 500
INERCIJSKI SPREMNIK ZA VODU SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA,
MODEL LOGALUX (*)
3-PUTNI VENTIL 1 1/4“, ZA PRIPREMU PTV
6
KOMPLET ELEKTRIČNIG GRIJAČA OD 1, 2, 3 kW
FILTAR ZA VODU S METALNOM MREŽICOM NA UKLANJANJE (1
1/4“ 1 1/2“ ili 2“)
5
8
SENZOR TEMPERATURE VANJSKOG ZRAKA
(SERIJE SRAZMJERNE S DIZALICOM TOPLINE)
3
4
7
KOMPLET GUMENIH STOPALA ZA PRIGUŠENJE VIBRACIJA, ZA
POSTAVLJANJE UREĐAJA NA POD
2
BUDERUS OPREMA
REVERZIBILNI UREĐAJ SREDNJE TEMPERATURE
1
T
MT
7
ACS
8
GRUPA ZA AUTOMATSKO PUNJENJE
T
T
FILTAR SA SAMOČIŠĆENJEM
Logatherm WPL
KONFIGURACIJA „0“
ZONA "1"
REV_01 26/01/2011
SKLOP ZA ODSPAJANJE HIDRAULIKE SUSTAVA
IZ VODOVODNE
MREŽE
IZ VODOVODNE
MREŽE
9
HR, BIH KONFIGURACIJA INSTALACIJE
HR, BIH U I A
Spajanje dizalice topline s instalacijom, bez kompenzatora hidraulike sustava. Treba kontrolirati da li korisni statički
tlak cirkulacijske crpke uređaja rješava gubitke punjenja vodom instalacije. Ako minimalni sadržaj instalacije nije
usklađen s vrijednostima iz ovog priručnika, treba instalirati dodatni spremnik na cjevovod povratnog voda do dizalice
topline. Nisu potrebne parametrizacije instalacije.
Shema hidraulike sustava
Osnovna shema hidraulike sustava
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH U I A
KONFIGURACIJA INSTALACIJE
Konfiguracija parametara
Opis
Krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA, grijanja
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA
0 = Deaktivirano
1 = Aktivirano
Broj krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA
Aktiviranje utjecaja temperature prostorije INSTALACIJA
0 = Deaktivirano
1 = Aktivirano
Uzorna temperatura prostorije INSTALACIJA
MINIMALNA granična vrijednost podešene temp. povratnog voda
za krivulju INSTALACIJA
MAKSIMALNA granična vrijednost podešene temp. povratnog
voda za krivulju INSTALACIJA
Krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA, hlađenja
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA
0 = deaktivirano
1 = aktivirano
Max. granična vrijednost podešene temp. povratnog voda, Hlađenja (Tm1)
Min. vanjska temp. kojoj odgovara max. temperatura povratnog
voda (Te1)
Min. granična vrijednost podešene temperatur povratnog voda,
Hlađenja (Tm2)
Max. vanjska temp. kojoj odgovara min. temperatura povratnog
voda (Te2)
Upisati
programiranu
vrijednost
Meni
Br. parametra
Tvornička
vrijednost
Mn01
0152
0
-
Mn01
Mn01
0159
0163
1
0
-
Mn01
Mn01
0164
0165
30
30
%
°C
Mn01
0166
48
°C
Mn01
0154
0
-
Mn01
0128
25
°C
Mn01
0129
23
°C
Mn01
0130
23
°C
Mn01
0131
36
°C
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
U.M.
53
54
2
3
T
VANJSKA
STRANA
ZGRADE
T
T
F
UNUTARNJA
STRANA
ZGRADE
4
N.C.
OZNAČAVANJE BUDERUS PRIBORA
ELEKTRIČNO SPAJANJE
RECIRKULACIJA TOPLE VODE
POTROŠNA HLADNA VODA
POTROŠNA TOPLA VODA
POVRATNI VOD DIZALICE TOPLINE
POLAZNI VOD DIZALICE TOPLINE
SIGURNOSNI VENTIL S
USMJERENIM ISPUSTOM
MEMBRANSKA EKSPANZIJSKA POSUDA
FILTAR A Y
ODZRAČNI VENTIL
TERMOSTATSKI MIJEŠAJUĆI VENTIL
VENTIL ZA ZATVARANJE
ISPUSTA
MT
BALANSIRAJUĆI VENTIL
ZAPORNI VENTIL
ZASUNSKI VENTIL
KOMPENZATOR S PRIGUŠENJEM VIBRACIJA
REGULATOR PROTOKA
TERMOMETAR
PIE SIMBOLI
Napomena: Shema hidraulike sustava je orijentacijska
1
F
T
MANOMETAR
9
5
D
6
(*) INSTALACIJU INERCIJSKOG SPREMNIKA IZVESTI NA POVRATNOM VODU
DIZALICE TOPLINE, KADA JE SADRŽAJ VODE INSTALACIJE MANJI OD
VRIJEDNOSTI IZ TEHNIČKIH PODATAKA
SOBNI REGULATOR
(ISPORUČUJE SE U SERIJSKOJ IZVEDBI S DIZALICOM TOPLINE)
SPREMNIK ZA PTV, MODEL LOGALUX S 300 ili S 500
INERCIJSKI SPREMNIK ZA VODU SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA,
MODEL LOGALUX (*)
3-PUTNI VENTIL 1 1/4“, ZA PRIPREMU PTV
6
KOMPLET ELEKTRIČNIG GRIJAČA OD 1, 2, 3 kW
FILTAR ZA VODU S METALNOM MREŽICOM NA UKLANJANJE (1
1/4“ 1 1/2“ ili 2“)
5
8
SENZOR TEMPERATURE VANJSKOG ZRAKA
(SERIJE SRAZMJERNE S DIZALICOM TOPLINE)
3
4
7
KOMPLET GUMENIH STOPALA ZA PRIGUŠENJE VIBRACIJA, ZA
POSTAVLJANJE UREĐAJA NA POD
1
2
BUDERUS OPREMA
REVERZIBILNI UREĐAJ SREDNJE TEMPERATURE
T
MT
7
ACS
8
GRUPA ZA AUTOMATSKO PUNJENJE
T
T
FILTAR SA
SAMOČIŠĆENJEM
Logatherm WPL
KONFIGURACIJA „0“
ZONA "1"
REV_01 26/01/2011
SKLOP ZA ODSPAJANJE HIDRAULIKE
SUSTAVA IZ VODOVODNE MREŽE
IZ VODOVODNE
MREŽE
9
HR, BIH KONFIGURACIJA INSTALACIJE
HR, BIH U I A
Instalacija broj 0
Shema hidraulike sustava
Osnovna shema hidraulike sustava
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
T
Nero
UNUTARNJA
STRANA
ZGRADE
Marrone
Blu
230V
50 Hz
21 22
10 11
A5
51 52 53 54 55
5
PRIKLJ. KUTIJA SENZ ORA
TEMP. VANJSKOG ZRAKA
41 42
L
9 12 13
1
Napomena: Shema hidraulike sustava je orijentacijska
1
3
VANJSKA
STRANA
ZGRADE
45 46
2
HL1
GND
KM4
TxRx+
BT8
TxRx-
YV5
D
GND
24
VAC
BT11
Pomoćni
kontakt
Marrón
Azul
Negro
PRIKLJ. KUTIJA
3-PUTNOG VENTILA
Amarillo/Verde
RASKLOPNI ORMARIĆ KOJI SPAJA
INSTALATER (KORIŠTENI KONTAKTI)
Rojo
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
Verde
6
7
230V
50 Hz
N
1
2
T1 T2
N 11 21 31
PRIKLJ. KUTIJA
ELEKTR. GRIJAČA
U
PRIKLJ. PLOČA
ELEKTR. GRIJAČA
8
L
N
3-PUTNI VENTIL 1 1/4“, ZA PRIPREMU PTV
SPREMNIK ZA PTV, MODEL LOGALUX S 300 ili S 500
5
6
Logatherm WPL
REV_01 26/01/2011
SOBNI REGULATOR
(ISPORUČUJE SE U SERIJSKOJ IZVEDBI S DIZALICOM TOPLINE)
9
KONFIGURACIJA „0“
INERCIJSKI SPREMNIK ZA VODU SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA,
MODEL LOGALUX (*)
8
KOMPLET ELEKTRIČNIG GRIJAČA OD 1, 2, 3 kW
SENZOR TEMPERATURE VANJSKOG ZRAKA
(SERIJE SRAZMJERNE S DIZALICOM TOPLINE)
3
7
ZONA "1"
BUDERUS OPREMA
230V
50 Hz
9
REVERZIBILNI UREĐAJ SREDNJE TEMPERATURE
24V
AC
1
PRIKLJ. KUTIJA
CRPKE
GNDTxRx- TxRx+ GND
PRIKLJ. KUTIJA SOBNOG REGULATORA
KONFIGURACIJA INSTALACIJE
HR, BIH U I A
Instalacija broj 0
Električna spojna shema
55
HR, BIH U I A
KONFIGURACIJA INSTALACIJE
Instalacija broj 0
Konfiguracija parametara
Opis
Meni
Br. parametra
Tvornička
vrijednost
Upisati
programiranu
vrijednost
U.M.
Tip instalacije (tablica 1)
Mn01
0101
0
0*
-
Mn01
0152
0
-
Mn01
0159
1
-
Mn01
0163
0
-
Mn01
0164
30
%
Mn01
0165
30
°C
Mn01
0166
48
°C
Krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA, grijanja
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA
0 = Deaktivirano
1 = Aktivirano
Broj krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA
Aktiviranje utjecaja temperature prostorije INSTALACIJA
0 = Deaktivirano
1 = Aktivirano
Uzorna temperatura prostorije INSTALACIJA
MINIMALNA granična vrijednost podešene temp. povratnog voda za krivulju
INSTALACIJA
MAKSIMALNA granična vrijednost podešene temp. povratnog voda za krivulju
INSTALACIJA
Krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA, hlađenja
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA
0 = deaktivirano
1 = aktivirano
Max. granična vrijednost podešene temp. povratnog voda, Hlađenja (Tm1)
Mn01
0154
0
-
Mn01
0128
25
°C
Min. vanjska temp. kojoj odgovara max. temp. povratnog voda
(Te1)
Mn01
0129
23
°C
Min. granična vrijednost podešene temp. povratnog voda, Hlađenja (Tm2)
Mn01
0130
23
°C
Max. vanjska temp. kojoj odgovara min. temp. povratnog voda
(Te2)
Mn01
0131
36
°C
Mn01
015A
0
Konfiguracija kontakta HL1 crpke sekundarnog kruga
Uključiti kontakt HL1 ZONE VISOKE TEMPERATURE
(kontakt se zatvara i uključuje se crpka ili zaporni ventil s motornim pogonom)
3*
* obvezujuće vrijednosti za ovu konfiguraciju
56
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
HR, BIH ODRŽAVANJE I SERVIS
A
Signalizacija alarma
Kada se pojavi alarm, upalit će se simbol
.
Vizualni prikaz alarma
1
2
3
• Okrenuti okretni gumb
• Vizualno prikazati kodove alarma
• Pritisnuti gumb za potvrdu
• Riješiti problem tako da se alarmi odmah namjeste na nulu, prema postupku „Resetiranja
alarma“
2
3
• Okrenuti okretni gumb
• Pritisnuti gumb za potvrdu
• Alarme namjestiti na nulu
x3 sek.
• Pritisnuti tipke
3 sekunde
i mode, u trajanju
Resetiranje alarma
1
x3 sek.
• Pritisnuti tipke
3 sekunde
i mode, u trajanju
• Odabrati
Memorirani alarmi
Memoriranim alarmima može se upravljati samo preko servisne tipkovnice. U tu svrhu treba kontaktirati ovlašteni servis.
Sobni regulator omogućava vizualni prikaz zadnjeg koda
alarma u kojem je sudjelovao meni Mn11:
- parametar 1100 = broj alarma memoriranih u memoriji
(može se vidjeti samo sa servisnom tipkovnicom)
-
parametar 1101 = kôd zadnjeg alarma intervencije
parametar 1102 = sat alarma intervencije
parametar 1103 = minuta alarma intervencije
parametar 1104 = dan alarma intervencije
parametar 1105 = mjesec alarma intervencije
parametar 1106 = godina alarma intervencije
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
57
HR, BIH
ODRŽAVANJE I SERVIS
A
TABLICA ALARMA
Kôd alarma
A001
A002
A003
A004
A005
A006
A007
A013
Uzrok
BT1 Senzor temperature vode povratnog voda instalacije izmjenjivača
BT2 Senzor temperature vode polaznog voda instalacije izmjenjivača
BT8 Senzor temperature spremnika potrošne tople vode
BT7 Senzor temperature vanjskog zraka za upravljanje uređajem
BT9 Senzor temperature inercijskog spremnika
BT11 Senzor temperature spremnika potrošne tople vode
BP1 Pretvornik niskog tlaka
F1 Visokotlačna tlačna sklopka
A014
A019
Intervencija visokog tlaka pretvornika BP1
Premala razlika između niskog i visokog tlaka rashladnog kruga
A022
Rad je izvan dopuštenih graničnih vrijednosti
A023
Intervencija diferencijalne tlačne sklopke / regulatora protoka na strani izvora
A025
Intervencija diferencijalne tlačne sklopke / regulatora protoka F3 na strani instalacije
A030
A033
A034
A035
A036
A038
A041
A042
A045
Postignuti su sati rada kompresora
Postignuti su sati rada crpke na strani instalacije
Postignuti su sati rada crpke potrošne tople vode
Postignuti su sati rada crpke zone s miješajućim ventilom
Postignuti su sati rada ventilatora
Intervencija protiv zaleđivanja izmjenjivača na strani instalacije
Intervencija za previsoku temperaturu spremnika potrošne tople vode
Intervencija zaštite od smrzavanja unutar prostorije
Senzor temperature vanjskog zraka
Rješenje
Neispravan ili odspojen senzor
Neispravan ili odspojen senzor
Neispravan ili odspojen senzor
Neispravan ili odspojen senzor
Neispravan ili odspojen senzor
Neispravan ili odspojen senzor
Neispravan ili odspojen pretvornik
Ispitati električno spajanje
Ispitati tlak rashladnog kruga
Ispitati tlak rashladnog kruga
Kontrolirati punjenje rashladnog sredstva
Provjeriti da li je temp. vanjskog zraka i podešena vrijednost temp. vode unutar deklariranih
radnih graničnih vrijednosti
Kontrolirati čistoću filtra
Kontrolirati punjenje vode u instalaciji
Kontrolirati postojanje protoka vode
Kontrolirati čistoću filtara
Kontrolirati protok vode
Kontrolirati postojanje zraka u instalaciji
Programirano održavanja
Programirano održavanja
Programirano održavanja
Programirano održavanja
Programirano održavanja
Programirano održavanja
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zamijeniti priključak
A047
A048
A049
A050
A051
A052
A053
A054
A055
Alarm zaštite od bakterija legionela
Senzori regulatora koji se isporučuju s uređajem
A056
Greška usmjeravanja regulatora isporučenog s uređajem
A057
Greška usmjeravanja modula ekspanzije 2
A058
A063
Senzor temperature zone niske temperature LT2, ekspanzije 2
Greška usmjeravanja modula ekspanzije 3
A064
A075
A077
A094
A095
Senzor temperature zone niske temperature LT3, ekspanzije 3
Intervencija za previsoku temperaturu vode kruga s miješajućim ventilom, modula ekspanzije 1
Intervencija za previsoku temperaturu vode kruga s miješajućim ventilom, modula ekspanzije 2
Završno odleđivanje preko maksimalnog vremena
Ispitati spojeve
Senzori regulatora zone
Neispravni senzori, zamijeniti regulator
Greška usmjeravanja regulatora zone
Ispitati spojeve
Kontrolirati smjer
Senzori regulatora zone
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zamijeniti regulator
Greška usmjeravanja regulatora zone
Ispitati spojeve
Kontrolirati smjer
Senzori regulatora zone
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zamijeniti regulator
Greška usmjeravanja regulatora zone
Ispitati spojeve
Kontrolirati smjer
Senzori regulatora zone
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zamijeniti regulator
Greška usmjeravanja regulatora zone
Ispitati spojeve
Kontrolirati smjer
Greška usmjeravanja modula ekspanzije 1
Ispitati spojeve
Kontrolirati smjer, mora biti 1
Senzor temperature zone niske temperature LT1, ekspanzije 1
Neispravan ili odspojen senzor
Alarm niskog tlaka niskotlačne tlačne sklopke
Ispitati električne spojeve
Ispitati tlak kruga hlađenja
Greška usmjeravanja solarnog modula/modula bazena
Ispitati spojeve
Kontrolirati smjer
Generalni alarm solarnog modula/modula bazena
Nije priključen Master (glavni) uređaj, kaskadno upravljanje
Nije priključen Slave (podređeni) uređaj, kaskadno upravljanje
Intervencija zbog previsoke temperature vode kruga s miješajućim ventilom, modula ekspanzije
3
Pomanjkanje senzora vlage na daljinskom priključku zone
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zamijeniti priključak
Greška usmjeravanja daljinskog priključka zone LT3
Ispitati spojeve
Kontrolirati smjer
A096
A097
A098
A099
A100
A101
A102
A103
A104
A109
A114
A115
A116
A117
A120
A121
A122
58
Pogon termostatskog ventila
Kontaktirati ovlašteni servis
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zamijeniti regulator
Ispitati električni spoj
Kontrolirati smjer
Ispitati spojeve
Kontrolirati smjer, mora biti 1
Neispravan ili odspojen senzor
Ispitati spojeve
Kontrolirati smjer, mora biti 2
Neispravan ili odspojen senzor
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SIGNALIZACIJE ALARMA GRANIČNIKA POKRETANJA
HR, BIH
A
Kako bi se snizila struja pokretanja kompresora, dizalice topline mogu biti opremljene jednofaznim graničnikom pokretanja.
Jednofazni graničnik pokretanja
LED graničnika pokretanja identificira različita stanja rada ili alarma, na osnovi redoslijeda treperenja:
• 2 treptaja svakih 5 sekundi: postoji mrežni napon, ispravan rad
• LED je upaljen tijekom 5 sekundi i led je ugašen tijekom 5 sek.: graničnik pokretanja je neispravan
• brzo treperenje tijekom 10 sekundi: mrežni napon je izvan graničnih vrijednosti,
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
59
HR, BIH
ODRŽAVANJE I SERVIS
Sigurnosni pogon INSTALACIJE
Ako dizalica topline ne radi ispravno, ili je kompresor blokiran, može se aktivirati sigurnosni pogon instalacije.
Sigurnosni pogon instalacije omogućava zagrijavanje s električnim grijačima ugrađenim u instalaciji (ispuštanje, inercijski
akumulacijski spremnik).
Kompresor ostaje isključen.
Aktivirati ručno prinudno djelovanje električnih grijača instalacije, programirano parametrom 0620 = 1 (ručno)
Sigurnosni pogon SUSTAVA PRIPREME
POTROŠNE TOPLE VODE
Ako dizalica topline ne radi ispravno, ili je kompresor blokiran, može se aktivirati sigurnosni pogon sustava pripreme
potrošne tople vode.
Sigurnosni pogon sustava pripreme potrošne tople vode omogućava pripremu potrošne tople vode s električnim grijačima
ugrađenim u akumulacijskom spremniku potrošne tople vode.
A
Opis
Meni Br.
Tvornička U.M.
parametra vrijednost
Tip integriranja električnog grijača
na ispustu
0 = ugradnja
1 = zamjena
Mn01 010G
1
Ručno prinudno djelovanje grijača
Mn06 0620
1
Promjenu parametara treba provesti prema redoslijedu
brojki u tablici
Opis
Meni
Način rada električnog grijača
Mn02
0 = samo za dizalicu topline
1 = samo s električnim grijačem
2 = dizalica topline + električni grijač
Br.
Tvornička
parametra vrijednost
0202
U.M.
1
Aktivirati ručno prinudno djelovanje električnih grijača akumulacijskog spremnika potrošne tople vode, programirano
parametrom 0202 = 1
HR, BIH PREKID RADA TIJEKOM DULJIH VREMENSKIH PERIODA
Nakon isključivanja dizalice topline:
- Isključiti uređaj sa električnog napajanja
- Provjeriti da li je sobni regulator u položaju „OFF“ (isključeno)
- Prebaciti sklopku QF1 u položaj OFF (vidjeti električnu
spojnu shemu)
- Isključiti unutarnje priključne uređaje, prebacivanjem sklopke svakog uređaja u položaj „OFF“
- Zatvoriti slavine za vodu
Preporučuje se korištenje neotrovnog sredstva protiv
smrzavanja, usklađenog s važećim propisima zemlje u
kojoj se koristi, a ako je to predviđeno, treba ga koristiti i u
instalaciji ovog uređaja za pripremu potrošne tople vode.
Ako bi se glavna sklopka instalacije dulje od četiri sata
nalazila u položaju „isključeno“, nakon ponovnog uspostavljanja električnog napajanja i prije ponovnog aktiviranja, uređaj treba održavati pod električnim napajanjem,
ali bez da radi pri minimumu tijekom dva sata, kako bi se
omogućilo predgrijavanje ulja u karteru kompresora.
Ako je vanjska temperatura niža od 0 °C, postoji opasnost od zaleđivanja. Instalaciju vode TREBA ISPRAZNITI I ZATVORITI (ako se pražnjenje provodi nakon rada
dizalice topline, treba nadzirati temperaturu ode), ili treba
dodati sredstvo protiv smrzavanja u dozama preporučenim od proizvođača ove tekućine.
REDOVITO ODRŽAVANJE
A
Zabranjeno je izvođenje bilo kakvih radova čišćenja prije
isključivanja uređaja sa električne mreže. Periodično održavanje važno je za održavanje uređaja u besprijekornom radnom stanju, kako sa stanovišta njegove funkcije, tako i sa
energetskog stanovišta. Plan održavanja koji ovlašteni servis
mora nadzirati, periodično jednom godišnje, obuhvaća slijedeće radove i kontrole:
- Punjenje kruga vode
- Postojanje zračnih mjehurića u krugu vode
- Učinkovitost sigurnosnih uređaja
- Električni napon napajanja
- Potrošnja električne energije
- Podešavanje električnih priključaka i priključaka vode
60
A
-
Stanje sklopke kompresora
Učinkovitost grijača pločastog izmjenjivača
Kontrola radnog tlaka, pregrijavanja i pothlađivanja
Učinkovitost grijača kompresora
Periodično čišćenje baterije rebara, svaka tri mjeseca
Čišćenje mreža ventilatora
Čišćenje plitica za prikupljanje kondenzata
Čišćenje filtara za vodu
Održavanje slobodnim ventilacijskih otvora postolja, od raznih zapreka slobodnom prolazu zraka.
Za uređaje koji se instaliraju blizu mora, intervale izvođenja
radova održavanja treba skratiti za polovicu.
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
HR, BIH
HR, BIH IZVANREDNO ODRŽAVANJE
Zabranjeni su bilo kakvi radovi čišćenja prije isključivanja
uređaja sa električne mreže. Prije izvođenja radova čišćenja
treba ispitati na postojanje napona.
KEMIJSKO PRANJE
Nakon svake 3 godine rada preporučuje se kemijsko pranje
pločastog izmjenjivača. Izvođenje ove radne operacije mora
provesti za to specijalizirana stručna osoba.
PUNJENJE PLINOVITOG RASHLADNOG SREDSTVA
Uređaji su u tvornici napunjeni plinovitim rashladnim sredstvom R410A i na odgovarajući način priključeni.
Pri normalnim radnim uvjetima nije potrebna nikakva intervencija ovlaštenog servisa za kontrolu plinovitog rashladnog
sredstva. Međutim, s vremenom se mogu pojaviti manji gubici na priključcima i spojevima, u obliku izlaza rashladnog
sredstva van iz kruga, što može rezultirati neispravnim radom uređaja. U ovakvim slučajevima treba pronaći mjesta
propuštanja rashladnog sredstva, otkloniti ih i dopuniti krug
hlađenja.
Postupak punjenja je slijedeći:
- Isprazniti i izvršiti dehidraciju čitavog kruga hlađenja, pomoću vakuumske crpke, priključkom kako na niskotlačni tako
i na visokotlačni priključak, sve dok se na vakuummetru ne
pokaže 10 Pa. Pričekati nekoliko minuta i kontrolirati da ova
vrijednost nije premašila 50 Pa.
- Plinsku bocu s plinovitim rashladnim sredstvom ili cilindar
za punjenje priključiti na priključak iznad niskotlačnog voda.
- Napuniti određenu količinu plinovitog rashladnog sredstva,
navedenu na natpisnoj pločici s tehničkim karakteristikama
uređaja.
- Uvijek treba provesti kontrolu vrijednosti pregrijavanja i pothlađivanja, koje moraju biti između 5 i 10 °C i između 4 i 8
°C.
- Nakon nekoliko sati rada treba kontrolirati da pokazivač tekućine signalizira suhi krug (dry-verde).
A
Za slučaj djelomičnog gubitka rashladnog sredstva,
prije ponovnog punjenja krug treba potpuno isprazniti.
Rashladno sredstvo R410A mora se puniti samo u tekućoj fazi.
Uvjeti rada različiti od nazivnih (propisanih) mogu rezultirati vrlo različitim vrijednostima.
Ispitivanje nepropusnosti ili traženje mjesta propuštanja mora se izvršiti samo uz pomoć plinovitog rashladnog
sredstva R410A, a kontrolu treba vršiti s detektorom propuštanja.
Zabranjeno je punjenje krugova hlađenja rashladnim
sredstvom različitim od onog navedenog na natpisnoj
pločici s tehničkim karakteristikama uređaja i u ovom priručniku.
Primjena nekog drugog različitog rashladnog sredstva
može rezultirati oštećenjima kompresora.
Zbog opasnosti od eksplozije ili trovanja, u krugu hlađenja
zabranjena je primjena kisika ili acetilena ili nekog drugog zapaljivog ili otrovnog plina.
Zabranjena je primjena ulja različitih od onih propisanih.
Primjena nekih drugih različitih ulja može rezultirati oštećenjima kompresora.
HR, BIH ZBRINJAVANJE UREĐAJA U OTPAD
A
Zbrinjavanje uređaja u otpad mora se provesti prema važećim propisima u dotičnoj zemlji.
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
61
HR, BIH U I A
POPIS PARAMETARA
Opis
Meni Br. parametra U.M.
Aktiviranje podešene vrijednosti potrošne tople vode: 0 = Economy, 1 = Comfort
Mn00
0015
Podešena vrijednost temperature potrošne tople vode Economy
Mn00
0022
°C
Podešena vrijednost temperature potrošne tople vode Comfort
Mn00
0023
°C
Uvjetna oznaka korisnika
Mn00
0036
Uključivanje daljinskog kontakta: 0 = uključen daljinski kontakt, 1 = isključen daljinski kontakt (biranje samo pomoću tipkovnice)
Mn01
0100
Podešena vrijednost automatske stacionarne promjene GRIJANJE
Mn01
0106
Diferencijal automatske stacionarne promjene GRIJANJE
Mn01
0107
°C
Podešena vrijednost automatske stacionarne promjene HLAĐENJE
Mn01
0108
°C
°C
°C
Diferencijal automatske stacionarne promjene HLAĐENJE
Mn01
0109
Tip ugradnje električnog grijača na izlazu: 0 = Ugradnja, 1 = Zamjena
Mn01
010G
Tip ugradnje pomoćnog kotla: 0 = Ugradnja, 1 = Zamjena
Mn01
010H
Maksimalna granična podešena vrijednost temperature povratnog voda u Hlađenju (Tm1)
Mn01
0128
°C
Minimalna vanjska temperatura kojoj odgovara maksimalna temperatura povratnog voda (Te1)
Mn01
0129
°C
Aktiviranje kompenzacije za vlažnost prostorije, ZONA LT3: 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
012N
Vrijednost početne relativne vlažnosti prostorije povećava podešenu vrijednost temperature vode na izlazu ZONA LT3
Mn01
012P
%
Maksimalna temperaturna histereza na izlazu odgovara 100% relativne vlažnosti
Mn01
012R
°C
Minimalna granična podešena vrijednost temperature povratnog voda u Hlađenju (Tm2)
Mn01
0130
°C
Maksimalna vanjska temperatura kojoj odgovara minimalna temperatura povratnog voda (Te2)
Mn01
0131
°C
Maksimalna granična podešena vrijednost temperature na izlazu u Hlađenju (Tm1)
Mn01
0132
°C
Minimalna vanjska temperatura kojoj odgovara maksimalna temperatura na izlazu (Te1)
Mn01
0133
°C
Minimalna granična podešena vrijednost temperature na izlazu u Hlađenju (Tm2)
Mn01
0134
°C
Maksimalna vanjska temperatura kojoj odgovara minimalna temperatura na izlazu (Te2)
Mn01
0135
°C
Maksimalna granična podešena vrijednost temperature na izlazu u Hlađenju (Tm1)
Mn01
0136
°C
Minimalna vanjska temperatura kojoj odgovara maksimalna temperatura na izlazu (Te1)
Mn01
0137
°C
Minimalna granična podešena vrijednost temperature na izlazu u Hlađenju (Tm2)
Mn01
0138
°C
Maksimalna vanjska temperatura kojoj odgovara minimalna temperatura na izlazu (Te2)
Mn01
0139
°C
Unutarnja temperatura prostorije za zaštitu od zaleđivanja
Mn01
0140
°C
Vanjska temperatura za zaštitu od zaleđivanja
Mn01
0141
°C
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0152
Fiksno podešena vrijednost temperature vode povratnog voda GRIJANJE
Mn01
0153
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0154
Fiksno podešena vrijednost temperature vode povratnog voda HLAĐENJE
Mn01
0155
Aktiviranje kompenzacije za vlažnost prostorije INSTALACIJA 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0156
°C
°C
Početna vrijednost relativne vlažnosti prostorije povećava podešenu vrijednost temp. vode povratnog voda INSTALACIJA
Mn01
0157
%
Maksimalna temperaturna histereza povratnog voda odgovara 100% relativne vlažnosti
Mn01
0158
°C
Broj krivulje vremenskih prilika INSTALACIJA
Mn01
0159
Aktiviranje kontakta kao: 0 = Signalizacija alarma, 1 = Odvlaživač, 3 = Crpka sekundarnog kruga
Mn01
015A
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika LT3 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
015E
Aktiviranje utjecaja temperature okoline INSTALACIJA 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0163
Uzorna temperatura prostorije INSTALACIJA
Mn01
0164
%
MINIMALNA granična podešena vrijednost za krivulju INSTALACIJA
Mn01
0165
°C
°C
MAKSIMALNA granična podešena vrijednost za krivulju INSTALACIJA
Mn01
0166
Aktiviranje krivulje zone vremenskih prilika LT1 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0167
Aktiviranje krivulje zone vremenskih prilika LT1 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0169
Aktiviranje kompenzacije za vlažnost prostorije, ZONA LT1: 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0171
Početna vrijednost relativne vlažnosti prostorije povećava podešenu vrijednost temperature vode na izlazu ZONA LT1
Mn01
0172
%
Maksimalna temperaturna histereza na izlazu odgovara 100% relativne vlažnosti
Mn01
0173
°C
Broj krivulje vremenskih prilika LT1
Mn01
0174
Aktiviranje utjecaja temperature prostorije LT1 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0178
Uzorna temperatura prostorije LT1
Mn01
0179
%
MINIMALNA granična podešena vrijednost temperature na izlazu za krivulju vremenskih prilika LT1
Mn01
0180
°C
MAKSIMALNA granična podešena vrijednost temperature na izlazu za krivulju vremenskih prilika LT1
Mn01
0181
°C
Aktiviranje krivulje zone vremenskih prilika LT2 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0182
Aktiviranje krivulje zone vremenskih prilika LT2 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0184
Aktiviranje kompenzacije za vlažnost prostorije, ZONA LT2 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0186
Vrijednost početne relativne vlažnosti prostorije povećava podešenu vrijednost temperature vode na izlazu ZONA LT2
Mn01
0187
%
Maksimalna temperaturna histereza na izlazu odgovara 100% relativne vlažnosti
Mn01
0188
°C
Broj krivulje zone vremenskih prilika LZ2
Mn01
0189
Aktiviranje utjecaja temperature okoline LT2 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0193
Uzorna temperatura prostorije LT2
Mn01
0194
%
MINIMALNA granična podešena vrijednost temperature na izlazu za krivulju vremenskih prilika LT2
Mn01
0195
°C
MAKSIMALNA granična podešena vrijednost temperature na izlazu za krivulju vremenskih prilika LT2
Mn01
0196
°C
Način rada električnog grijača: 0 = samo s dizalicom topline, 1 =samo s električnim grijačem, 2 = dizalica topline + električni grijač
Mn02
0202
Podešena vrijednost temperature potrošne tople vode pripremljene s grijačem
Mn02
0209
62
°C
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
POPIS PARAMETARA
HR, BIH U I A
Opis
Meni Br. parametra U.M.
Podešena vrijednost temperature potrošne tople vode za zaštitu od bakterija legionela
Mn02
0211
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela PONEDJELJAK (0=ne 1=da)
Mn02
0213
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela UTORAK (0=ne 1=da)
Mn02
0214
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela SRIJEDA (0=ne 1=da)
Mn02
0215
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela ČETVRTAK (0=ne 1=da)
Mn02
0216
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela PETAK (0=ne 1=da)
Mn02
0218
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela SUBOTA (0=ne 1=da)
Mn02
0219
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela NEDJELJA (0=ne 1=da)
Mn02
0220
Sat dana za ciklus zaštite od bakterija legionela
Mn02
0221
Funkcija zaštite od bakterija legionela 0 =Nije aktivirana 1 = Aktivirana
Mn02
0222
Funkcija zaštite od bakterija legionela: 0 = samo s dizalicom topline, 1 = samo s električnim grijačem, 2 = dizalica topline +
električni grijač
Mn02
0223
Maksimalno vrijeme za funkciju zaštite od bakterija legionela
Mn02
0225
Uključivanje električnog grijača: 0 = Grijač je isključen, 1 = Grijač je uključen
Mn03
0300
Uključivanje pomoćnog kotla: 0 = Pomoćni kotao je isključen, 1 = Pomoćni kotao je uključen
Mn03
0301
Aktiviranje za temperaturu vanjskog traka: 0 = Funkcija je deaktivirana, 1 = Funkcija je aktivirana
Mn03
0303
°C
h
mln.
Temperatura vanjskog zraka za uključivanje električnog grijača
Mn03
0304
Aktiviranje za temperaturu vanjskog traka: 0 = Funkcija je deaktivirana, 1 = Funkcija je aktivirana
Mn03
0306
°C
Temperatura vanjskog zraka za aktiviranje pomoćnog kotla
Mn03
0307
°C
Minimalna temperatura vanjskog zraka, rada dizalice topline (provjeriti da li programirana vrijednost odgovara vrijednosti iz
tablice)
Mn03
0311
°C
Vrijeme blokiranja uključivanja električnog grijača (omogućava da dizalica topline radi pri režimu rada za izbjegavanje
nepotrebnih intervencija na grijaču)
Mn06
0616
mln.
Ukupno vrijeme za uključivanje električnih grijača na izlazu
Mn06
0617
°C*sek.
Vrijeme blokiranja aktiviranja pomoćnog kotla (omogućava da dizalica topline radi pri režimu rada za izbjegavanje nepotrebnih
intervencija na pomoćnom kotlu)
Mn06
0618
min.
°C*sek.
Ukupno vrijeme za aktiviranje pomoćnog kotla
Mn06
0619
Ručno prinudno djelovanje na grijače
Mn06
0620
Podešena vrijednost temperature potrošne tople vode
Mn00
0023
Uvjetna oznaka korisnika
Mn00
0036
Odnos između instalacije i prostorije: 0 = Uređaj u režimu prostorije, 1 = Uređaj u neovisno režimu
Mn01
011D
Uvjetna oznaka instalatera
Mn01
011G
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika GRIJANJE LT3 0 = Deaktivirano (rad s fiksnom podešenom vrijednošću) 1 = Aktivirano
Mn01
011R
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika LT3 = Deaktivirano 1 = Aktivirano
Mn01
011T
Fiksna podešena vrijednost temperature vode na izlazu LT3 GRIJANJE
Mn01
011U
Broj krivulje zone vremenskih prilika LT3
Mn01
012A
Aktiviranje utjecaja temperature prostorije LT3 0 = Deaktivirano 1 = Aktivirano
Mn01
012D
Uzorna temperatura prostorije LT3
Mn01
012E
%
MINIMALNA granična podešena vrijednost temperature na izlazu za krivulju vremenskih prilika LT3
Mn01
012F
°C
MAKSIMALNA granična podešena vrijednost temperature na izlazu za krivulju vremenskih prilika LT3
Mn01
012G
°C
Maksimalna granična podešena vrijednost temperature na izlazu u Hlađenju (Tm1)
Mn01
012H
°C
Minimalna vanjska temperatura kojoj odgovara maksimalna temperatura na izlazu (Te1)
Mn01
012J
°C
°C
Minimalna granična podešena vrijednost temperature na izlazu u Hlađenju (Tm2)
Mn01
012L
°C
Maksimalna vanjska temperatura kojoj odgovara minimalna temperatura na izlazu (Te2)
Mn01
012M
°C
Aktiviranje rada crpke instalacije u intervalima: 0 = crpka instalacije uvijek radi, 1 = crpka instalacije radi u intervalima
Mn01
0143
Vrijeme rada crpke instalacije na usisu
Mn01
0147
Vrijeme stanke u radu crpke instalacije, između jednog usisa i slijedećeg
Mn01
0148
Uključiti kontakt kao: 0 = Snižena tarifa za utrošenu el. energiju, 1 = Blokiranje rada preko utroška el. energije
Mn01
015D
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika GRIJANJE LT1 0 = Deaktivirano (rad s fiksnom podešenom vrijednošću) 1 = Aktivirano
Mn01
0168
Fiksna podešena vrijednost temperature vode na izlazu LT1 GRIJANJE
Mn01
0170
Aktiviranje krivulje vremenskih prilika GRIJANJE LT2 0 = Deaktivirano (rad s fiksnom podešenom vrijednošću) 1 = Aktivirano
Mn01
0183
Fiksna podešena vrijednost temperature vode na izlazu LT2 GRIJANJE
Mn01
0185
Minimalno vrijeme rada dizalice topline za instalaciju
Mn02
0226
Maksimalno vrijeme rada dizalice topline za dosizanje podešene vrijednosti temperature potrošne tople vode
Mn02
0227
Trajanje hoda 3-putnog ventila za pripremu potrošne tople vode
Mn02
0231
sek.
BT1 senzor temperature vode na ulazu u izmjenjivač
Mn09
0900
°C
BT2 senzor temperature vode na izlazu iz izmjenjivača
Mn09
0901
°C
BT8 senzor temperature potrošne tople vode
Mn09
0902
°C
BT7 senzor temperature zraka za regulaciju uređaja
Mn09
0903
°C
BT9 senzor temperature inercijskog spremnika
Mn09
0904
°C
BT11 senzor temperature vanjskog zraka za upravljanje podešenom vrijednošću
Mn09
0905
°C
BP1 Pretvornik regulacije tlaka, kondenzacije / isparavanja
Mn09
0906
bar
Logatherm - Proizvođač pridržava pravo na promjene u svrhu tehnoloških poboljšanja
°C
°C
63
Robert Bosch d.o.o.
Odjel Toplinske Tehnike
Ulica Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava
Hrvatska
Odeljenje Grejne Tehnike
Bulevar Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Srbija
Tehnička služba: Tel.: +385 (1) 295 80 85
Prodaja: Tel.: +385 (1) 295 80 81
Fax: +385 (1) 295 80 80
Tel.: (+381) 11 2052 373
Fax: (+381) 11 2052 377
www.bosch-climate.com.hr
www.buderus.com.hr
www.bosch-climate.rs
www.buderus.co.rs
C01001639E_00
Robert Bosch d.o.o.
HR, BIH Upute za instaliranje i održavanje
SRB, CG Uputstva za instaliranje i
održavanje
Logatherm WPL
6 720 647 754 (03/2011)
WPL 7 ARm
WPL 11 ARm
WPL 14 ARm
Dizalica topline
Toplotne pumpe
Za ovlaštenog instalatera
Molimo pročitati prije
puštanja u rad
WPL 14 AR
WPL 16 AR
WPL 18 AR
WPL 25 AR
Za ovlašćenog instalatera
Molimo pročitati pre
puštanja u rad
SRB, CG U I A
SADRŽAJ
U I A Opšta upozorenja
3
U I A Izjava o sigurnosti
3
A Kontrola i puštanje u rad ureÿaja
U I A Osnovni propisi o sigurnosti
3
A Opis tipki i displeja sobnog regulatora
36
A Primena i funkcije sobnog regulatora
37
A Regulacija instalacije i karakteristike rada
46
A Kon¿guracija instalacije
51
I A Preuzimanje proizvoda i manipulisanje sa njim 4
U I A Identi¿kacija ureÿaja
5
I A Opis standardnog ureÿaja
6
I A Radne karakteristike pumpi
U I A Održavanje i servis
33
I
Dimenzije
7
57
I
Instaliranje
7
A Signalizacije alarma graniþnika pokretanja
59
I A Spajanja hidraulike sistema
8
A Prekid rada tokom dužih vremenskih
60
I A Elektriþna spajanja
11
A Redovno održavanje
60
I A Spajanja koja izvodi instalater
12
A Izvanredno održavanje
61
I A Elektriþno spajanje ureÿaja na elektriþnu
15
A Odnošenje ureÿaja na otpad
61
I A Opšti tehniþki podaci
31
A Korisne informacije
61
I A Graniþne vrednosti rada ureÿaja
32
perioda
mrežu
U nekim dijelovima ovog priruþnika i u informacijama koriste se slijedeüi simboli:
U
I
A
2
Korisnik
Pažnja
Instalater
Zabrana
Ovlašteni servis
Opasnost od strujnog udara
Opasnost od povišenih
temperatura
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG U I A
OPŠTA UPOZORENJA
Ovi su ureÿaji izvedeni za hlaÿenje i/ili grejanje vode i
namenjeni su za ovu primenu prema svojim radnim
karakteristikama. Ovi su ureÿaji namenjeni za primenu u
stambenim ili sliþnim prostorima.
Proizvoÿaþ ne preuzima nikakvu odgovornost, ugovornu
i izvan ugovora, za povrede ljudi, životinja ili
materijalne štete, koje bi bile prouzrokovane greškama
instaliranja, regulacije i održavanja, kao i zbog nepropisne primene.
Zabranjena je svaka primena koja nije izriþito navedena
u ovom priruþniku.
Ovaj priruþnik treba pažljivo proþitati: sve radove
treba izvesti za to kvali¿kovano struþno osoblje, prema
važeüim propisima za ovo podruþje, u dotiþnoj zemlji instaliranja ureÿaja.
Dokumentaciju isporuþenu sa ureÿajem treba predati
vlasniku ureÿaja, koju on treba pažljivo spremiti za eventualno buduüe održavanje ili servis ureÿaja.
Radove popravaka ili održavanja mora izvesti ovlašüeni
servis ili kvali¿kovano struþno osoblje koje üe se pridržavati
uputa iz ovog priruþnika.
Ne izvoditi izmene niti rukovati sa ureÿajem, na naþin koji bi
mogao rezultovati opasnostima, za šta proizvoÿaþ ovog
ureÿaja ne preuzima odgovornost za eventualne nastale
štete.
Garancija gubi svoju vvrednost ako se ne bi pridržavalo
gore spomenutih navoda i ako puštanje u rad ureÿaja ne bi
izvršila struþna osoba ovlašćena od proizvoÿaþa ureÿaja
(kao što je navedeno u ugovoru za isporuku), koja mora
napisati izveštaj o puštanju u rad.
NEPRIZNAVANJE ODGOVORNOSTI
Ovaj je priruþnik iskljuþivo vlasništvo Buderus i bez
pismenog odobrenja Buderus zabranjena je distribucija ovog
priruþnika. Sadržaj ovog priruþnika pripremljen je i sastavljen
uz maksimalnu pažnju i Buderus ne preuzima odgovornost
za njegovu primenu.
Ovaj priruþnik treba pažljivo proþitati.
U I A
Izvoÿenje svih radova, izbor komponenata i korišćenog materijala treba se sprovoditi na odgovarajuüi naþin, prema propisima važeüim u dotiþnoj zemlji, uzevši u obzir radne
zahteve i primene za koje je namenjena ova instalacija, i od
strane kvali¿kovanog struþnog osoblja.
OSNOVNI PROPISI O SIGURNOSTI
U I A
Podseüamo da primena proizvoda za þiji je rad potrebna elektriþna energija, zahteva pridržavanje nekih osnovnih propisa o
sigurnosti:
Zabranjena je primena ureÿaja od strane dece i osoba
koje sa njim ne mogu raditi bez stalnog nadzora.
Zabranjeno je doticanje ureÿaja golim nogama i sa
mokrim i vlažnim delovima tela.
Zabranjeno je izvoÿenje bilo kakvih radova þišüenja
pre iskljuþivanja ureÿaja sa elektriþne mreže.
Zabranjene su izmene na sigurnosnim napravama ili regulacijskim ureÿajima, bez odobrenja i uputa proizvoÿaþa
ureÿaja.
Zabranjeno je izvoditi izmene na sigurnosnim napravama
ili regulacijskim ureÿajima bez odobrenja i uputa proizvoÿaþa ureÿaja.
Zabranjeno je izvlaþiti, odspajati, strugati elektriþne
kablove koji izlaze iz ureÿaja, iako su odspojeni sa
elektriþne mreže.
Zabranjeno je otvarati pristupna vrata na unutrašnjim
delovima ureÿaja, bez da se prethodno sklopka prebaci
iz položaja QF1 u položaj OFF (iskljuþeno) (videti elektriþnu
spojnu šemu).
Zabranjeno je uvlaþiti šiljate predmete kroz usisne
mreže i mreže za odvod vazduha.
Zabranjeno je bacati u otpad, ostavljati blizu dece ambalažni materijal (kartone, spojnice, plastiþne vreüice,
itd.) koji može predstavljati potencijalni izvor opasnosti.
Treba održavati sigurnosne razmake izmeÿu instalacije
i ostalih ureÿaja ili konstrukcija i osigurati dovoljan prostor
za pristup ureÿaju, za radove održavanja i/ili servisiranja.
Elektriþno napajanje ureÿaja: elektriþni kablovi moraju
imati dovoljan presek prilagoÿen snazi ureÿaja, a vrednosti napona izvora struje moraju odgovarati vrednostima navedenim za svaki od ureÿaja; svi se ureÿaji moraju
spojiti na uzemljenje, prema propisima važeüim u dotiþnoj
zemlji.
Stezaljke 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24 mogu ostati pod naponom i nakon elektriþnog odspajanja ureÿaja.
Pre sprovoÿenja aktivnosti treba ispitati postojanje napona.
Spajanje instalacije vode treba se provesti prema uputstvima, kako bi se osigurao ispravan rad ureÿaja.
Ako tokom zimskog perioda ureÿaj neüe raditi ili ako se
ne isprazni krug vode, u ovaj krug treba doliti glikol.
Manipulisanje ureÿajem treba izvoditi sa maksimalnim
merama predostrožnosti (videti tablicu raspodele težine),
na koji naþin üe se izbeüi materijalne štete.
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
3
SRB, CG
PREUZIMANJE PROIZVODA I MANIPULISANJE S NJIM
I A
VIZUELNA KONTROLA
SKLADIŠTENJE UREĈAJA
U trenutku isporuke robe od strane špeditera:
- proveriti da li roba odgovara podacima sa otpremnice,
uporeÿujuüi podatke sa nalepnice nalepljene na ambalaži.
-kontrolisati celovitost ambalaže i uređaja.
Ako bi se primetila oštećenja ili nedostatak komponenata, to
treba u roku 8 dana od datuma prijema robe navesti u otpremnici i reklamaciju poslati faksom ili na certifikovanoj kartici u servis postprodaje.
Skladištenje ureÿaja mora se provesti tako da se zaštiti od
sunþevih zraka, kiše, vetra ili peska.
Treba izbegavati izlaganje ureÿaja direktnom delovanju sunþevih zraka, buduüi da se unutrašnji pritisak rashladnog
kruga može povisiti i dostići opasne vrednosti, te üe reagovati sigurnosni ventili ako su instalirani. Ureÿaji se ne smeju
stavljati jedan na drugi.
MANIPULISANJE SA AMBALAŽOM
Manipulisanje mora izvoditi kvali¿kovano osoblje, odgovarajuüe
opremljeno i sa sredstvima za dizanje prikladnim za težinu
ureÿaja, uvek pazeüi na sigurnosne važeüe rasporede u materijalu i na iduüe promene.
• Dizanje pomoüu viljuškara (1)
Vilice viljuškara uvuüi na dužoj strani palete u donji deo
podnožja, te razmaknuti vilice koliko je maksimalno dopušteno.
• Dizanje pomoüu dizalice (2)
Za dizanje treba koristiti užad s kukama prikladnim za težinu
dizanja. Blokirati kuku u stremenu za dizanje priþvršüenom
na ureÿaj, a za uravnoteženje težine koristiti uvek þetiri
užeta iste dužine, kao što je prikazano na slici.
Dimenzije
Dimenzije L
Dimenzije P
Dimenzije H
Bruto težina
mm
mm
mm
kg
2
Oznaka motki
(na boþnoj strani kompresora)
H
1
P
WPL7ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR
970
970
970
970
525
525
525
525
1450
1450
1600
1600
170
175
190
190
L
WPL 16 AR
970
525
1600
200
WPL 18 AR
1600
610
1360
275
WPL 25 AR
1600
610
1850
360
SKIDANJE AMBALAŽE
Skidanje ambalaže mora se izvoditi s odgovarajuüim sredstvima osobne zaštite radnika (zaštitne rukavice, naoþare, itd.).
Pri tome posebnu pozornost treba obratiti da se ne ošteti ureÿaj.
Treba se pridržavati važeüih propisa koji se odnose na
zbrinjavanje ambalaže u za to specijalizovanim reciklažnim
dvorištima.
Zabranjeno je odlaganje delova ambalaže na podu ili
blizu dece, jer mogu predstavljati potencijalni izvor
opasnosti za decu.
A
Omotnica A sadrži:
• priruþnik s uputstvima;
• izjavu o CE usklaÿenosti;
Ureÿaj sadrži:
• sobni regulator A5 (obavezno instaliranje)
• senzor temperature vode spremnika potrošne tople vode
BT8
• senzor temperature spoljnjeg pritiska BT11 (obavezno
instaliranje)
• senzor BT9 koji se mora instalirati samo ako postoji pomoüni izvor ugradnje
Priruþnik sa uputstvima sastavni je deo ureÿaja i zbog
toga se preporuþuje proþitati i saþuvati
Treba paziti da se ne rasipaju i izgube gore navedene
komponente.
4
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
PREUZIMANJE PROIZVODA I MANIPULISANJE SA NJIM
I A
MANIPULISANJE UREĈAJEM BEZ AMBALAŽE
Sa uređajem bez ambalaže manipuliše se na sledeći način:
• Ukloniti drveni nosivi okvir.
• Montirati stopala za prigušenje vibracija.
• Pri tome treba koristiti prikladan pribor za težinu uređaja (viljuškar ili dizalica), pazeći na sigurnosne važeće rasporede
u materijalu (i na iduće promene).
Otvor Ø 22
IDENTIFIKACIJA UREĈAJA
I A
Toplotna pumpa identifikuje se pomoüu:
NALEPNICE NA AMBALAŽI
Nalepnica na ambalaži
Prikazuje identi¿kacijske podatke proizvoda.
PLOýICA ZA IDENTIFIKACIJU
Prikazani su tehniþki podaci i radne karakteristike ureÿaja.
Sadrži serijski broj potreban za sigurnu identi¿kaciju ureÿaja.
Serijski broj omoguüava identi¿kaciju rezervnih dijelova ure
ÿaja.
Ploþica za
identi¿kaciju
U sluþaju potrebe za zahvatima na ureÿaju, ovlašüenom
servisu treba poslati sledeüe podatke:
Model ureÿaja, serijski broj, godina proizvodnje.
Prepravke, povlaþenje, pomeranje ploþica za identi¿kaciju, i sve ono što ne omoguüava sigurnu identi¿kaciju
proizvoda, otežavajuće radove instaliranja i održavanja.
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
5
SRB, CG
OPIS STANDARDNOG UREĈAJA
Ureÿaji s kondenzacijom vazduha pomoüu spiralnih ventilatora,
s inverzijom ciklusa, rade s rashladnim sredstvom R410A i
prikladni su za instaliranje na otvorenom prostoru.
Ureÿaji imaju na sebi znak CE, što znaþi da su usklaÿeni s
važeüim smernicama i s najnovijim izmenama i odgovarajuüim
zakonskim propisima.
20
11
16
17
18
14
10
2
1
15
9
3
12
8
5
6
7
4
13
19
I A
Ureÿaji su fabriþki ispitani i na mestu instaliranja potrebni su
samo prikljuþci instalacije vode i elektriþni prikljuþci.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rasklopni ormariü
Regulator
Ploþasti izmenjivaþ na strani instalacije
Niskopritisna pritisna sklopka
Visokopritisna pritisna sklopka
Nivokaz teþnosti
Kompresor SCROLL
Filter
Termostatski ventil
Aksijalni ventilator
Rebrasti izmenjivaþ
Modulacijska pumpa
Rezervoar za tečnost
Ekspanziona posuda
Ventil inverzije ciklusa
Sigurnosni ventil
Ozraka
Manometar
Donji elektriþni grejaþ
Pretvarač pritiska
DOSTUPNE VERZIJE
Logatherm WPL
Reverzibilna toplotna pumpa vazduh/voda, s pripremom potrošne tople
vode. Grupa hidraulike sistema integrisana je bez elektriþnih grejaþa.
6
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
DIMENZIJE
I
W1
=
E
=
900
C
W2
B
W4
A
W3
600
400
D
Dimenzije
A
B
C
D
E
mm
mm
mm
mm
mm
WPL7ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR WPL 16 AR WPL 18 AR WPL 25 AR
900
900
900
900
900
1550
1550
1240
1240
1390
1390
1390
1200
1700
420
420
420
420
420
450
450
370
370
370
370
370
497
497
580
580
580
580
580
1477
1477
Raspodjela težina
W1 prednja desna strana kg
W2 prednja leva strana
kg
W3 zadnja leva strana kg
W zadnja desna strana
kg
ukupna težina
kg
WPL7ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR WPL 16 AR WPL 18 AR WPL 25 AR
62
64
67
67
71
88
117
18
20
23
23
24
39
54
18
18
22
22
22
36
51
52
53
58
58
63
87
113
150
155
170
170
180
250
335
INSTALIRANJE
I
BIRANJE MESTA ZA INSTALIRANJE
Pre nego što se pristupi instaliranju ureÿaja, s kupcem treba
dogovoriti položaj gde üe se ureÿaj postaviti, uzevši u obzir
sledeüe taþke:
• površina oslanjanja mora biti odgovarajuüe nosivosti za
preuzimanje težine ureÿaja;
• treba se strogo pridržavati sigurnosnih razmaka izmeÿu
ureÿaja i ostalih aparata ili konstrukcija, kako bi vazduh na
ulazu i izlazu iz ventilatora mogao slobodno cirkulisati.
POSTAVLJANJE UREĈAJA
• Montirati stopala za prigušenje vibracija.
• Pre postavljanja proveriti mesta oslanjanja ureÿaja i težinu istog.
• Kontrolisati da li je ureÿaj nivelisan i prema potrebi ga
nivelisati regulisanjem visine pomoüu podesivih stopala za
oslanjanje.
• Za spojeve instalacije vode treba koristiti savitljive kompenzatore.
• Kontrolisati da su lako dostupni delovi instalacije vode i
elektriþne instalacije
• Za sluþaj instaliranja na mestima s jakim udarima vetra,
ureÿaj na odgovarajuüi naþin treba priþvrstiti na oslonac,
koristeüi sidra, ako se instalira na otvorenom prostoru.
• Ureÿaji u režimu rada grejanja proizvode znatnu koliþinu
kondenzata koji na odgovarajuüi naþin treba usmeriti i ispustiti. Odstranjivanje kondenzata ni na koji naþin ne sme
naškoditi ljudima i opremi.
• Kako bi se omoguüili radovi održavanja, treba obratiti
pažnju na podatke u poglavlju DIMENZIJE.
• Ureÿaj za instaliranje na otvorenom prostoru.
U sluþaju instaliranja više od jednog ureÿaja, meÿusobni razmaci kojih se treba pridržavati moraju se pomnožiti sa dva.
• Ako je temperatura spoljnjeg vazduha niža od 0 °C, kondenzat
se može smrznuti, zbog þega treba instalirati grejaþ protiv
zaleÿivanja na cevovod odvoda.
• Treba uzeti u obzir maksimalnu visinu koju može dostići
sneg, kako bi se spreþilo zaþepljenje usisa ili izlaza vazduha
(spoljno instaliranje)
Ispravnim radom ureÿaja treba izbegavati:
• Zastoje u strujanju vazduha, kao što su ploþe koje mogu
predstavljati zastoj baterije izmjenjivaþa.
• Jake vetrove koji mogu zapreþiti ili pospešiti strujanje
vazduha
• Izvore toplote ili zagaÿenja koji se nalaze suviše blizu ureÿaja
• Recirkulaciju vazduha izmeÿu usisa i izlaza vazduha
• Poteškoüe sa izmenom vazduha
• Slojevitost vazduha
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
7
SRB, CG
SPAJANJA HIDRAULIKE SITEMA
Upozorenja
- Izbor i instaliranje komponenata treba prepustiti ovlašüenim instalaterima koji üe instaliranje izvršiti prema tehniþkim
normama i važeüoj regulativi.
I A
Pre spajanja cevovoda treba kontrolisati sledeće:
- ne sme sadržavati komadiće kamenja, pesak, okside, tro
sku ili neka druga strana tela koja mogu oštetiti instalaciju.
- izvršeno je ispiranje instalacije čistom vodom
Sredstva za prikljuþke hidraulike sustava
328
85
Otvor za ispuštanje kondenzata
A
WPL 7 - 11 - 14 - 16
WPL 18 - 25
Ispust sigurnosnog
ventila
Ozraka
528.5
Povratni vod
E
563.5
35
Ispust sigurnosnog ventila
Ozraka
C
Polazni vod
Povratni vod
B
Punjenje instalacije G1/2
D
100
D
B
Polazni vod
Punjenje instalacije G1/2
A=C
Dimenzije
A
B
C
D
E
Prikljuþci povratnog voda vode
Prikljuþci polaznog voda vode
mm
mm
mm
mm
mm
Ø
Ø
WPL 7 ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR WPL 16 AR WPL 18 AR WPL 25 AR
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
90,5
90,5
617
617
717,5
717,5
717,5
575
770
57
57
57
57
57
90,5
90,5
454,5
454,5
549,5
549,5
549,5
120
120
560
551
1”
1”
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
1”
1”
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
1” 1/4
Elementi instalacije
Elementi koji se preporuþuju za ispravno instaliranje ureÿaja
1. Dva manometra s odgovarajuüom skalom (na polaznom i
povratnom vodu)
2. Dva creva koja prigušuju vibracije (na polaznom i povratnom vodu)
3. Zaporni ventili na ulazu i na izlazu.
3. Zasunski ventili na polaznom i povratnom vodu (moraju
se montirati na primarni krug i na krug potrošne tople
vode.
4. Regulator protoka na polaznom vodu ureÿaja, na
primarnom krugu (obavezno). Regulator protoka mora
podesiti instalater, s regulacijom jednakom 70% nazivnog
protoka.
5. Dva termometra (na polaznom i povratnom vodu)
6. Filter na povratnom vodu do ureÿaja (obavezan), što je
moguüe bliže ureÿaju i u položaju laganom za pristup za
8
85
redovno održavanje (kako za primarni krug, tako i za
krug potrošne tople vode).
7. Sav cevovod mora se izolovati odgovarajuüim izolacijskim
materijalom kako bi se izbeglo stvaranje kondenzata i
toplotni gubici. Izolacijski materijal mora biti tipa parne
barijere. Svi regulacijski i zaporni organi moraju biti
pokriveni plaštem.
8. Na najnižim mestima instalacije treba montirati ispusni
ventil kako bi se olakšalo pražnjenje.
9. Na najvišim mestima instalacije treba montirati automatske ili ruþne ozrake.
10. Ureÿaj je opremljen ekspanzionom posudom serijske
izrade, ali neizostavno treba proveriti da njene dimenzije
odgovaraju sadržaju vode instalacije i predviÿenoj radnoj
temperaturi, a u suprotnom sluþaju treba montirati
dodatnu ekspanzionu posudu.
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
SPAJANJA HIDRAULIKE SISTEMA
11. Spojne cevi moraju biti oslonjene na odgovarajući način,
kako njihova težina ne bi opteretila uređaj.
•
•
Za slučaj da nisu instalirani regulatori protoka, ne može se
osigurati odgovarajuća zaštita izmjenjivača od eventualne promene protoka tečnosti. Buderus se neće smatrati
odgovornim za moguća oštećenja opreme i/ili instalacije,
nastale zbog ove promene i/ili pomeranja filtera.
Preporučuje se povremeni kontrolni pregled ispravnog
rada komponenata, čime se garantuje sigurnost opreme
i instalacije:
• kontrolisati čistoću filtera
I A
kontrolisati funkcionalnu ispravnost instaliranih regulatora protoka
kontrolisati da li su grejaþi protiv smrzavanja, korišćeni
na izmenjivaþu, stalno elektriþno napajani dok oprema ne radi (ureÿaj OFF/iskljuþen)
Potreban protok vode do toplotne pumpe mora biti odgovarajuüi vrednostima iz odeljka „Opšti tehniþki podaci“. Pored
toga protok vode treba održavati nepromenjenim tokom rada
ureÿaja.
Sadržaj vode instalacije mora biti jednak traženom, kako bi
se izbegle dekompenzacije u radu rashladnih krugova.
Opasnost od smrzavanja
Pri temperaturama spoljnjeg vazduha blizu 0 °C, treba
spreþiti opasnost od smrzavanja ureÿaja.
Preporuþuje se:
• korišüenje sredstva protiv smrzavanja u traženim procentima (videti „Rastvore etilenglikola“)
• zaštititi cevovode s kablovima za grejanje
• isprazniti instalaciju, proverivši da na najnižim mestima nisu
zaostali ostaci vode i proveriti da li su zatvorena izlivna
mesta u kojima može zaostati voda.
Ako je predviÿena i priprema potrošne tople vode, preporuþuje
se korišüenje neotrovnog sredstva protiv smrzavanja, koje je
usklaÿeno s važeüim propisima zemlje u kojoj se koristi.
Rastvori etilenglikola
Temperatura smrzavanja (°C)
Rastvori vode i etilenglikola koje se koriste kao medij prenosnik toplote umesto vode uzrokuju smanjenje radnih karakteristika ureÿaja. Treba pomnožiti podatke radnih karakteristika s vrednostima iz desne tablice.
Za toplotne pumpe treba koristiti odgovarajuüi sistem
punjenja/dopunjavanja zaliha, koji se nalazi na povratnom vodu i montirati slavinu za ispuštanje vode na
najnižoj toþki instalacije.
Instalacije napunjene sredstvom protiv smrzavanja
ili odredbe važeüih zakonskih propisa obavezuju
primenu kljuþeva za zatvaranje vode.
Kvaliteta vode
Voda korišćena u primarnom krugu i u krugu potrošne
tople vode mora ispunjavati sledeüe karakteristike:
Faktori stvaranja kamenca
Podaci radnih karakteristika odnose se na stanje þistih ploþica preko isparivaþa (faktor stvaranja kamenca = 1).
Za vrednosti koje se razlikuju od faktora stvaranja kamenca,
podatke iz tablice radnih karakteristika treba pomnožiti sa
koe¿cijentima iz desne tablice.
0
-5
-10
-15
-20
-25
35%
0,97
1,11
1,22
40%
0,965
1,14
1,24
Težinski procenat etilenglikola
cPf
cQ
cdp
0
1
1
1
12%
0,985
1,02
1,07
20%
0,98
1,04
1,11
28%
0,974
1,075
1,18
CpF: korekcijski faktor rashladnog uþinka
cQ: korekcijski faktor protoka
cdp: korekcijski faktor gubitka punjenja
pH
Elektriþna provodljivost
joni klora
joni sumporne kiseline
Ukupno gvoždja
Alkalitet M
Ukupna tvrdoüa
joni sumpora
joni amonijaka
joni silicija
6-8
manja od od 200 mV/xm (25 °C)
manje od 50 ppm
manje od 50 ppm
manje od 0,3 ppm
manje od 50 ppm
manje od 50 ppm
nema ih
nema ih
manje od 30 ppm
Faktori stvaranja kamenca
(m2 °C/W)
4,4 x 10-5
0,86 x 10-4
1,72 x10-4
f1
0,96
0,93
Isparivaþ
fk1
0,99
0,98
fx1
0,99
0,98
f1: faktor korekcije snage
fk1: faktor korekcije snage koju troše kompresori
fx1: faktor korekcije ukupno utrošene snage
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
9
SRB, CG
SPAJANJA HIDRAULIKE SISTEMA
I A
Sadržaj vode instalacije
Veliþina
Minimalni sadržaj vode
l
WPL 7 ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR
31,5
40
46
46
WPL 16 AR
65
WPL 18 AR
74
WPL 25 AR
110
l
WPL 7 ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR
2
2
2
2
WPL 16 AR
2
WPL 18 AR
2
WPL 25 AR
2
bar
WPL 7 ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm WPL 14 AR
6
6
6
6
WPL 16 AR
6
WPL 18 AR
6
WPL 25 AR
6
Veliþina ekspanzione posude
Veliþina
Ekspanziona posuda
Podešavanje sigurnosnog ventila
Veliþina
Sigurnosni ventil
Šema hidraulike sustema, spajanja na krug korisnika
Spajanja koja se izvode u fabrici
Spajanja koja izvodi instalater
1
12
1
9
8
16
POVRATNI VOD
INSTALACIJE
Manometar
Crevo s prigušenjem vibracija
Zaporni ventil
Balansirajuüi ventil
5
6
7
8
6
1
7
12
16
11
Regulator protoka
Termometar
Pumpa
Sigurnosni ventil
9
10
11
12
2
Ureÿaji koji rade u režimu grejanja proizvode znatnu
koliþinu kondenzata koji pravovremeno treba usmeriti i
ispustiti. Treba se pridržavati sledeüih uputstava:
• Spojiti ispust kondenzata ureÿaja
• Ispusno crevo mora biti pod nagibom od minimalno 2
cm/m, bez zapreka i suženja preseka
• Ispust kondenzata spojiti na mrežu odvoda kiše. Ne koristiti za
odvod voda iz kuüa, kako bi se izbegla moguüa usisavanja
mirisa u sluþaju isparavanja vode sadržane u sifonu.
• Na završetku radova kontrolisati da kondenzat teþe
redovino prema dole do plitice
PUNJENJE INSTALACIJE
- Pre poþetka punjenja, glavnu sklopku ure
ÿaja QF1 treba prebaciti u položaj OFF
- Pre poþetka punjenja treba kontrolisati da je
slavina za pražnjenje instalacije zatvorena.
OFF
- Otvoriti sve odzraþne ventile instalacije i odgovarajuüih prikljuþaka
- Otvoriti zaporne organe instalacije
- Poþeti s punjenjem, polaganim otvaranjem slavine za
punjenje vode, koja se nalazi na spoljnom dielu ureÿaja
4
5
T
16
POLAZNI VOD
INSTALACIJE
F
14
Ekspanziona posuda
Filter mreže
Ventil za punjenje/pražnjenje instalacije
Senzor temperature
Ispuštanje kondenzata
10
3
14
13
ON
T
2
10
1
2
3
4
6
9
13
14
16
Diferencijalna pritisna sklopka
Ventil za pražnjenje/hemijsko ispiranje
Ozraka instalacije
• U sluþaju potrebe treba odgovarajuüe izolirati cev za ispust kondenzata
• Odstranjivanje kondenzata ne smie biti štetno za ljude i
objekte
• Za sluþaj spoljne instalacije, ako je temperatura niža od 0
°C, voda bi se mogla zamrznuti
Ureÿaj je opremljen zaštitom od smrzavanja, izvedenom unutar ureÿaja. Instalirati kablove za grejanje iznad cevi za ispuštanje kondenzata, koja se nalazi na najnižem mestu
ureÿaja s funkcijom zaštite od smrzavanja.
- Kada voda poþne da izlazi kroz odzraþne ventile prikljuþaka,
treba ih zatvoriti i kontrolisati punjenje oþitavanjem na
manometru vriednosti pritiska od 1,5 bar.
Instalacija se puni do pritiskaizmeÿu 1 i 2 bar Preporuþuje se ponavljanje ove operacije nakon što je
ureÿaj radio tokom nekoliko sati i periodiþno treba
kontrolisati pritisak instalacije, i obnoviti ako bi se spustio
niže od 1,5 bar.
Kontrolisati ponašanje spojeva vode obzirom na propuštanje.
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
ELEKTRIýNA SPAJANJA
Toplotne pumpe moraju se instalirati iza diferencijalne sklopke (QF1, videti elektriþnu spojnu šemu), prema propisima
važeüim u dotiþnoj zemlji za spajanje na elektriþnu mrežu i
spajanje regulatora protoka na za to predviÿene stezaljke,
koje treba izvršiti za to ovlašüeno struþno osoblje i prema
važeüim propisima.
Za bilo koji zahvat na elektriþnom delu ureÿaja, treba prouþiti elektriþne spojne šeme sadržane u ovom priruþniku.
Pored toga preporuþuje se sledeüe:
Karakteristike elektriþne mreže moraju
biti odgovarajuüe potrošnji elektriþne energije navedenoj
u tablici elektriþnih parametara, uzevši u obzir i ostalu
opremu koja može raditi istodobno.
I A
Napon mora biti unutar podruþja tolerancije ±10%
nazivnog napona elektriþnog napajanja opreme (za trofazni ureÿaj dopušta se neravnoteža od max. 3% izmeÿu
faza). Za sluþaj da se ne bi poštivali ovi parametri, treba
se savetovati s distributerom elektriþne energije.
Za elektriþne prikljuþke treba koristiti kablove dvostruke
izolacije, prema važeüim propisima u dotiþnoj zemlji.
Obavezna je primena magnetsko-termiþke omnipolarne
sklopke, prema normama CEI-EN (s razmakom kontakata od minimalno 3 mm), s odgovarajuüom sposobnošüu prekida strujnog kruga i diferencijalnom zaštitom, prema tablici elektriþnih parametara u daljnjem tekstu, a ova sklopka mora biti instalirana što je
moguüe bliže ureÿaju.
Ureÿaj se napaja tek kada se završe radovi instaliranja
(hidraulike sistemai na elektriþnoj instalaciji).
Sve elektriþne prikljuþke mora izvesti kvalifikovana
struþna osoba prema važeüim propisima u dotiþnim zemljama.
Treba se pridržavati uputstva za spajanje vodova faze,
nule, vodiþa i uzemljenja.
Vod za elektriþno napajanje mora biti opremljen
odgovarajuüom zaštitom od kratkih spojeva i strujnih gubitaka prema zemlji, koja instalacija mora biti izolovana
obzirom na ostale instalacije.
Obavezno je izvoÿenje efikasne instalacije uzemljenja.
Proizvoÿaþ se neüe smatrati odgovornim za eventualna
ošteüenja opreme, zbog pomeranja i nedelotvornosti
uzemljenja ureÿaja.
Za ureÿaje s trofaznim elektriþnim napajanjem treba
proveriti ispravno spajanje faza.
Zabranjuje se korišüenje cevi za vodu za spajanje
instalacije uzemljenja ureÿaja.
Elektriþni parametri pri maksimalno dopuštenim uslovima (pri radu)
Model
Elektriþno napajanje
(V-Ph-Hz)
WPL 7 ARm 230~50
WPL 11 ARm 230~50
WPL 14 ARm 230~50
WPL 14 AR
400-3N~50
WPL 16 AR
400-3N~50
WPL 18 AR
400-3N~50
WPL 25 AR
400-3N~50
Maksimalne vrednosti
F.L.I.
(kW)
3,4
5,1
6,1
6,3
6,4
7,7
10,7
F.L.A.
(A)
15,9
23,4
29,8
12,2
12,6
14,7
19,8
L.R.A.
(A)
30
45
45
64
64
75
111
Osiguraþ (5x20T 250V)
FU1
(A)
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
FU3
(A)
8
8
8
8
8
8
8
FU5
(A)
4
4
4
4
4
4
4
FU6
(A)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
F.L.I. Maksimalna utrošena snaga
F.L.A. Maksimalna utrošena struja
L.R.A. Struja pokretanja
Maksimalne vrednosti za izbor veliþina zaštitnih sklopki i opskrbnih elektriþnih kablova
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
11
SRB, CG
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
C3
A1
C2
TC1
C1
A4
C90051683E_00
FU3
A3
A7
FU1
FU5
FU6
KA15
KA7
KA6
KA1
QM1
KA1
A2
QS1
Opskrba elektriþnom energijom
PE
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
RASKLOPNI ORMARIû KOJI SPAJA INSTALATER
12
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
ELEKTRIýNO SPAJANJE UREĈAJA NA ELEKTRIýNU MREŽU
I A
• Pre nego što se pristupi elektriþnom spajanju ureÿaja na
elektriþnu mrežu, treba ispitati da li je sklopka QF1 otvorena,
prikladno blokirana i signalizovana.
• Nakon odvajanja vijaka treba skinuti panel za kontrolni
pregled.
• Instalater treba koristiti držaþe kablova za A prikljuþni
elektriþni kabal i držaþe kablova za B za kablove ostalih
spoljnjih prikljuþaka.
A
B
• Stezaljke za elektriþno spajanje prikazane su na desnom
crtežu.
• Spojeve treba izvesti kao što je prikazano na elektriþnoj
spojnoj šemi desno.
• Na slici su prikazane stezaljke za spajanje elektriþnog napajanja za napon 230 V i 400 V
• Ponovno montirati panel rasklopnog ormariüa i zaštitni panel
• Sve zaštite koje su uklonjene za izvoÿenje elektriþnog spajanja, pre elektriþnog napajanja moraju se vratiti na svoje
mesto
• Glavnu sklopku QF1 instalacije (sa spoljnje strane ureÿaja) prebaciti u položaj „ON“ (ukljuþeno)
• Na sobnom regulatoru üe se pojaviti poruka „OFF“ (iskljuþeno) i „init“.
• Sobni regulator spreman je za primenu nakon nekoliko
sekundi, kada se više ne pojavljuje poruka „init“ i pojavi se
sat i „OFF“.
Rasklopni ormariü toplotne pumpe
PE
QS1
QS1
U
N
230V - 1Ph - 50Hz
N
U V W
400V - 3N ~ 50Hz
Spojevi koje treba izvesti instalater
Izvor struje
Broj prikljuþnih kablova
Presek prikljuþnog kabla*
230V
2 + PE
6 mm2
400V
4 + PE
6 mm2
* Prema važeüim propisima u zemlji instaliranja ureÿaja
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
13
SRB, CG
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
/
1 2H
H
Senzor temperature spoljnjeg vazduha omoguüava kompenzaciju podešenih vrednosti temperature vode u instalaciji, leti i
zimi.
min2,5 m
Spajanje senzora temperature spoljnjeg vazduha
BT11
Naþin instaliranja
Senzor temperature spoljnjeg vazduha mora se instalirati:
• na spoljnju stranu zgrade
• bez uticaja sunþevih zraka niti dima, ne blizu ispusnih
otvora , ili vrata i prozora
• na zid zgrade, u smeru sever/severozapad
• na visini od tla od minimalno 2,5 metra ili maksimalno na
srednjoj visini zgrade
N-W
Postupak instaliranja:
70
015
Pg 9
70
52
• Skinuti poklopac sa sonde, odvijanjem 4 vijka
• Priþvrstiti sondu na zid u odgovarajuüi položaj, kao što je
gore opisano
• Izvesti elektriþne spojeve prema elektriþnoj spojnoj šemi
• Ponovno ugraditi poklopac sonde.
N
40
Ventilacijski žljebovi
Tehniþki podaci
Senzor
Nivo zaštite
Uskladištenje
Transport
Merno podruþje
Materijal
BT11
NTC 10kȍ 25°C
IP54
-20...75 °C
-20...80 °C
-40...105°C
plastika
45 46
14
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
Spajanje sobnog regulatora
Naþin instaliranja
Sobni regulator treba instalirati u referentnoj prostoriji za regulaciju temperature.
Regulator treba instalirati prema sledeüim uputstvima:
• na visini cca. 1,5 m od poda, u zoni prostorije koja
omoguüava senzoru da s maksimalnom preciznošüu registruje temperaturu prostorije
• na mestu zaštiüenom od struje hladnog vazduha, sunþevih zraka i ostalih izvora toplote
• na gornjem delu sobnog regulatora predvideti dovoljno
velik prostor, kako bi se omoguüila montaža i eventualna
demontaža
• pre nego što se sobni regulator demontira iz svojeg podnožja, mora se iskljuþiti sa elektriþnog napajanja
min.
10 cm
Postupak instaliranja:
Montaža
• Pomoüu odvijaþa odvojiti prednji od zadnjeg diela sobnog
regulatora (1)
• Odspojiti 4-polni konektor prednjeg dela (2)
• Skinuti poklopac A1 odvijanjem vijka A2 (3)
• Na zid priþvrstiti oslonac, preko otvora A3 (4)
Dimenzije i razmaci izmeÿu osa otvora oslonca
prikazane su na slici (5)
• Izvesti elektriþne spojeve kao što je prikazano na slici (6),
prema elektriþnoj spojnoj shemi
3
4
1
2
5
A3
131
83,5
A3
A1
86
E
A2
Prikljuþci na sobnom regulatoru A5
6
Prikljuþci koje izvodi instalater
24 VAC
GND
TxRx -
GND
Broj kablova
Presek prikljuþnih kablova
Maksimalni razmak
TxRx +
51 52 53 54 55
5 blindiranih
0,5 mm2
500 m
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
15
SRB, CG
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
• Ponovno montirati poklopac A1, stezanjem vijka A2
• Spojiti 4-polni konektor, slika (7)
• Ponovno spojiti obe polovine regulatora, poþevši od malih
donjih zuba, pomeranjem šarke. Elektriþni spojevi moraju
biti þvrsto spojeni, kako bi se osigurao pravilan zahvat s
rubom za priþvršüenje.
• Dimenzije sobnog regulatora A5 prikazane su na slici (8)
I A
Zid
7
86
8
143
3-kraki ventil V5 za potrošnu toplu vodu
Za pripremu potrošne tople vode preporuþuje se korišüenje
3-krakog ventila, ako ga ne isporuþuje Buderus, sledeüih
karakteristika:
• Napon 230 V AC, 50/60 Hz
• Trajanje otvaranja i zatvaranja 10 sek.
• ǻP 500 kPa
• Temperatura radnog medija 0 °C...90 °C
Treba koristiti 3-krake ventile s gubitkom punjenja manjim od
20 kPa. Za više detalja videti „Karakteristike rada“.
9 12 13
Pomoüni kontakt
smeÿi
crni
plavi
zeleni
crveni
žuti/zeleni
Ako se koriste 3-kraki ventili s trajanjem hoda veüim od 10
sekundi, treba promeniti parametar 0231.
Opis
Meni
Trajanje hoda 3krakog ventila za
pripremu potrošne tople vode
Mn02
Br.
Fabriþka
parametra vrednost
0231
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
Spajanja kao opcija
12
Vrednost za
programiranje
U.M.
Programirati
sek.
trajanje hoda
ventila kojeg ne
isporuþuje proizvoÿaþ toplotne
pumpe
I A
1
KM2 elektriþni grjaþ pražnjenja instalacije
Omoguüava ukljuþivanje elektriþnog grejaþa koji se nalazi
na izlazu, kao elementa koji se ugraÿuje za grejanje instalacije.
Rešenje 1
Instalacija s toplotnom pumpom i elektriþnim grejaþem,
s inercijskim rezervoarem.
16
28
YV5
3-kraki ventil koji se montira izvan ureÿaja, omoguüava usmeravanje struje potrošne tople vode koju proizvodi ureÿaj,
prema rezervoaru potrošne tople vode.
Tokom pripreme potrošne tople vode korisnici ureÿaja neüe
koristiti klimatizaciju leti i zimi.
Elektriþni prikljuþak 3-krakog ventila, koji Buderus isporuþuje kao pribor, treba izvesti prema uputstvima na desnoj
slici,
Ventil je takoÿe opremljen krajnjim kontaktom. Kontakt ostaje zatvoren ili otvoren, zavisno od položaja ventila.
Krajnji kontakt (crveni i zeleni kabl):
Pomoüni kontakt je zatvoren = otvoren ventil
Pomoüni kontakt je otvoren = zatvoren ventil
8
6 7
43 44
230V / 400V
BT9
N
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
Rešenje 2
Instalacija s toplotnom pumpom i elektriþnim grejaþem na
izlazu, BEZ inercijskog rezervoara.
Senzor BT9 instalira se iznad cevovoda izlaza instalacije.
I A
2
6 7
43 44
BT9
230V / 400V
N
Regulacija elektriþnih grejaþa na izlazu
A) ZAMENA: Elektriþni grejaþ ukljuþuje se kada je spoljna
temperatura niža od vriednosti 0304 i iskljuþuje se kompresor, slika 3.
Za postizanje ukljuþivanja otpornika grejaþa u ZAMENI, programirati parametar 0303 = 1 i 010G = 1.
Rad elektriþnog grejaþa prati kretanje temperature
izlazne vode, prema dijagramu na slici 4.
Za sluþaj blokiranja toplotne pumpe preko alarma, automatski se ukljuþuje elektriþni grejaþ, nezavisno od temperature
spoljnjeg vazduha.
U ZAMENI, vreme blokiranja ukljuþivanja elektriþnog grejaþa ne uzima se u obzir, ako se mora odmah ukljuþiti.
Parametri za rad elektriþnog grejaþa na izlazu,u ZAMENI
Opis
Meni
Ukljuþivanje elektriþnog grejaþa
0 = Elektriþni grejaþ je iskljuþen
1 = Elektriþni grejaþ je ukljuþen
Mn01
010G
1
Tip integrisanja elektriþnog
grejaþa na izlazu
0 = Integrisanje
1 = Zamena
Mn03
0300
1
Ukljuþivanje pomoünog kotla
0 = Pomoüni kotao je iskljuþen
1 = Pomoüni kotao je ukljuþen
Mn03
0301
0
Ukljuþivanje za temperaturu
spoljnjeg vazduha
0 = Funkcija je iskljuþena
1 = Funkcija je ukljuþena
Mn03
0303
1
Temp. spoljnjeg vazduha za
ukljuþ. elektr. grijaþa
Mn03
0304
primer
-5°C
°C
Ukupno vrijeme za ukljuþ. elektr.
grejaþa na izlazu
Mn06
0617
600
°C*sek.
Br.
Vrednost
parametra za progra
miranje
U.M.
Izvršiti promenu parametara prema redosledu
prikazanom u tablici
B) INTEGRISANJE: Kako bi se zadovoljila potreba za
toplotnom energijom, elektriþni grejaþ radi u integrisanju, istodobno kada i kompresor.
Dopunsko grejanje za temperaturu spoljnjeg vazduha
Elektriþni grejaþ ukljuþuje se samo kada je spoljnja tempera-tura niža od vrednosti 0304, slika 3.
Za postizanje dodatnog grejanja za temperaturu spoljnjeg
vazduha, programirati parametar 0303 = 1 i 010G = 0
Rad elektriþnog grejaþa prati kretanje temperature
izlazne vode, prema dijagramu na slici 4.
Opis
Meni
Ukljuþivanje elektriþnog grejaþa
0 = Elektriþni grejaþ je iskljuþen
1 = Elektriþni grejaþ je ukljuþen
Mn03
0300
1
Tip integrisanja elektriþnog grejaþa na izlazu
0 = Integrisanje
1 = Zamena
Mn01
010G
0
Ukljuþivanje pomoünog kotla
0 = Pomoüni kotao je iskljuþen
1 = Pomoüni kotao je ukljuþen
Mn03
0301
0
Ukljuþivanje za temperaturu vanjskog zraka
0 = Funkcija je iskljuþena
1 = Funkcija je ukljuþena
Mn03
0303
1
Temp. spoljnjeg vazduha za
ukljuþ. elektr. grijaþa
Mn03
0304
primer
-5°C
°C
Minimalna temperatura vspoljnjeg
vazduha za rad toplotne pumpe
(proveriti da li je programirana
vrednost prema tablici)
Mn03
0311
-15
°C
Vreme blokiranja ukljuþivanja
Mn06
elektriþnog grejaþa* dopušta da
toplotna pumpa radi pri režimu rada,
kako bi se izbegli nepotrebni zahvati
u grejaþu
0616
60
min.
Ukupno vreme za ukljuþ. elektr.
grejaþa na izlazu
0617
600
°C*sek.
Mn06
Br.
Vrednost
parametra za progra
miranje
U.M.
Izvršiti promenu parametara prema redosledu prikazanom u
tablici
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
17
SRB, CG
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
Uvek je ukljuþeno dopunsko grejanje
Dopunsko grejanje s elektriþnim grejaþem ukljuþuje se za
bilo koju temperaturu spoljnjeg vazduha.
Za postizanje grejanja uvek treba ukljuþiti program parametra 0303 = 1 i 010G = 0
Rad elektriþnog grejaþa prati kretanje temperature
izlazne vode, prema dijagramu na slici 4.
I A
Parametri za rad elektriþnog grejaþa na izlazu, u INTEGRISANJU uvek UKLJUýEN
Opis
Meni
Br.
Vrednost
parametra za progra
miranje
U.M.
Ukljuþivanje elektriþnog grejaþa
0 = Elektriþni grejaþ je iskljuþen
1 = Elektriþni grejaþ je ukljuþen
Mn03
0300
1
Tip integrisanja elektriþnog grejaþa na izlazu
0 = Integrisanje
1 = Zamena
Mn01
010G
0
Ukljuþivanje pomoünog kotla
0 = Pomoüni kotao je iskljuþen
1 = Pomoüni kotao je ukljuþen
Mn03
0301
0
Ukljuþivanje za temperaturu
spoljnjeg vazduha
0 = Funkcija je iskljuþena
1 = Funkcija je ukljuþena
Mn03
0303
0
Minimalna temperatura spoljnjeg
vazduha za rad toplotne pumpe
(proveriti da li je programirana
vrednost prema tablici)
Mn03
0311
-15
°C
Vreme blokiranja ukljuþivanja
elektriþnog grejaþa* dopušta da
toplotna pumpa radi pri režimu
rada, kako bi se izbegli nepotrebni
zahvati u grejaþ)
Mn06
0616
60
min.
Ukupno vreme za ukljuþ. elektr.
grejaþa na izlazu
Mn06
0617
600
C*sek.
Izvršiti promenu parametara prema redosledu prikazanom u
tablici
3
Grejaþ
na izlazu
4
Vreme blokiranja ukljuþivanja elektriþnog grejaþa 0616
Vrieme integrisanja 0617
3°C
Podešena vrednost regulacije temperature prostorije
Ukljuþen
Stvarna temperatura
vode
Histereza regulacije
PdC instalacije
ON
Grejaþ
OFF
OFF
Tspoljnji
0304 Temperatura spoljnjeg
vazduha
vazduh
Kompresor
ON
OFF
Nakon ukljuþivanja grejaþa aktivira se dopunsko grejanje, ako se postigne dopunska vrejednost programirana u parametru 0617 i protekne vreme blokiranja 0616.
Vreme blokiranja ne uzima se u obzir u trenutku prvog puštanja u rad ureÿaja.
Primer
Vrednosti 0617 = 600 °C* sek.
Podešena vrednost temperature na izlazu = 50 °C
Stvarna temperatura = 40 °C
(50 - 40) x 60 sek. = 600 °C sek. ---> ON (ukljuþ.) Elektriþnog grejaþa
Vrednosti manje od 0617 oznaþavaju þesto ukljuþivanje grejaþa.
Vrednosti znatno veüe od 0617 oznaþavaju duža vremena za ukljuþivanje grejaþa.
18
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG U I A
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
KM2 pomoüni kotao
Omoguüava ukljuþivanje pomoünog kotla, kao elementa
integrisanja ili u zameni, za grejanje instalacije.
1
6 7
43 44
Rešenje 1
Instalacija s toplotnom pumpom i pomoünim kotlom, s
inercijskim rezervoara.
BT9
Pomoüni kotao
Rešenje 2
Instalacija s toplotnom pumpom i pomoünim kotlom, bez
inercijskog rezervoara.
2
6 7
Rad pomoünog kotla prati kretanje temperature izlazne vode,
prema dijagramu na slici 4.
Za sluþaj blokiranja pumpe preko alarma, automatski se
ukljuþuje pomoüni kotao, nezavisno od temperature spoljnjeg vazduha
U ZAMENI, vreme blokiranja ukljuþivanja pomoünog kotla
ne uzima se u obzir, ako se mora odmah ukljuþiti.
BT9
Pomoüni kotao
Regulacija pomoünih kotlova
A) ZAMENA: Pomoüni kotao ukljuþuje se kada je spoljna
temperatura niža od vrednosti 0307 i iskljuþuje se
kompresor, slika 3.
Za postizanje ukljuþivanja otpornika pomoünog kotla u
ZAMENI, programirati parametar 0303 = 1 i 010H = 1.
43 44
Parametri za rad pomoünog kotla, u ZAMENI
Opis
Ukljuþivanje elektriþnog grejaþa
0 = Elektriþni grejaþ je iskljuþen
1 = Elektriþni grejaþ je ukljuþen
Ukljuþivanje pomoünog kotla
0 = Pomoüni kotao je iskljuþen
1 = Pomoüni kotao je ukljuþen
Tip integriranja pomoünog kotla
0 = Integrisanje
1 = Zamena
Ukljuþivanje za temperaturu
spoljnjeg vazduha
0 = Funkcija je iskljuþena
1 = Funkcija je ukljuþena
Temp. spoljnjeg vazduha za
ukljuþ. pomoünog kotla
Ukupno vrijeme za ukljuþ. elektr.
pomoünog kotla
Meni
Br.
Vrednost
parametra za progra
miranje
Mn03
0300
0
Mn03
0301
1
Mn01
010H
1
Mn03
0306
1
Mn03
0307
Mn06
0619
primer
-5°C
600
U.M.
°C
°C*sek.
Izvršiti promenu parametara prema redosledu
prikazanom u tablici
B) INTEGRISANJE: Kako bi se zadovoljila potreba za toplotnom energijom, pomoüni kotao radi u integrisanju, istodobno
kada i kompresor.
Dopunsko grejanje za temperaturu spoljnjeg vazduha
Pomoüni kotao ukljuþuje se samo kada je spoljnja temperatura niža od vrednosti 0307, slika 3.
Za postizanje dodatnog grejanja za temperaturu spoljnjeg
vazduha, programirati parametar 0306 = 1 i 010H = 0
Rad pomoünog kotla prati kretanje temperature izlazne vode,
prema dijagramu na slici 4.
Parametri za rad pomoünog kotla, u INTEGRISANJU, za
spoljnju temperaturu vazduha
Opis
Ukljuþivanje elektriþnog grejaþa
0 = Elektriþni grejaþ je iskljuþen
1 = Elektriþni grejaþ je ukljuþen
Ukljuþivanje pomoünog kotla
0 = Pomoüni kotao je iskljuþen
1 = Pomoüni kotao je ukljuþen
Tip integrisanja pomoünog
kotla 0 = Integrisanje
1 = Zamena
Ukljuþivanje za temperaturu
spoljnjeg vazduha
0 = Funkcija je iskljuþena
1 = Funkcija je ukljuþena
Temp. spoljnjeg vazduha za
ukljuþ. pomoünog kotla
Minimalna temperatura spoljnjeg
vazduha za rad toplotne pumpe
(proveriti da li je programirana
vrednost prema tablici)
Vreme blokiranja ukljuþivanja
elektriþnog grejaþa* dopušta da
toplotna pumpa radi pri režimu rada,
kako bi se izbegli nepotrebni zahvati
Ukupno vrijeme za ukljuþ. pomoünog kotla
Meni
Br.
Vrednost
parametra za progra
miranje
Mn03
0300
0
U.M.
Mn03
0301
0
Mn01
010H
1
Mn03
0306
1
Mn03
0307
Mn03
0311
primer
-5°C
-15
°C
Mn06
0618
60
min.
Mn06
0619
600
°C*sek.
°C
Izvršiti promenu parametara prema redosledu
prikazanom u tablici
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
19
SRB, CG U I A
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
Uvek je ukljuþeno dopunsko grejanje
Dopunsko grejanje s pomoünim kotlom ukljuþuje se za
bilo koju temperaturu spoljnjeg vazduha.
Za postizanje grejanja uvek treba ukljuþiti program parametra 0303 = 1 i 010G = 0
Rad pomoünog kotla prati kretanje temperature vode, prema
dijagramu na slici 4.
Parametri za rad elektriþnog grejaþa na izlazu, u INTEGRISANJU uvek UKLJUýEN
Opis
Meni
Ukljuþivanje elektriþnog grejaþa
0 = Elektriþni grejaþ je iskljuþen
1 = Elektriþni grejaþ je ukljuþen
Mn03
0300
0
Ukljuþivanje pomoünog kotla
0 = Pomoüni kotao je iskljuþen
1 = Pomoüni kotao je ukljuþen
Mn03
0301
1
Tip integrisanja pomoünog kotla
0 = Integriranje
1 = Zamjena
Mn01
010H
0
Ukljuþivanje za temperaturu
spoljneg vazduha
0 = Funkcija je iskljuþena
1 = Funkcija je ukljuþena
Mn03
0306
0
Temp. spoljneg vazduha za
ukljuþ. pomoünog kotla
Mn03
0307
primer
-5°C
°C
Minimalna temperatura spoljneg
vazduha za rad toplotne pumpe
(proveriti da li je programirana
vrednost prema tablici)
Mn03
0311
-15
°C
Vreme blokiranja ukljuþivanja
Mn06
elektriþnog grejaþa* dopušta da
toplotna pumpa radi pri režimu rada,
kako bi se izbegli nepotrebni zahvati
u grejaþ)
0618
60
min.
Ukupno vrijeme za ukljuþ. pomoünog kotla
0619
600
°C*sek.
Mn06
Br. para- Vrednost
metra
za progra
miranje
U.M.
Izvršiti promenu parametara prema redosledu
prikazanom u tablici
3
Pomoüni
kotao
4
Vreme blokiranja ukljuþivanja pomoünog kotla 0618
Vreme integrisanja 0619
3°C
Podešena vrednost izlazne
temperature instalacije
Ukljuþen
Stvarna temperatura vode
Histereza regulacije
PdC instalacije
ON
Pomoüni
kotao
OFF
OFF
Tspoljnji vazduh
0304 Temperatura spoljnji vazduh
za ukljuþivanje pomoünog kotla
Kompresor
ON
OFF
Nakon ukljuþivanja pomoünog kotla aktivira se dopunsko grejanje, ako se postigne
dopunska vrijednost programirana u parametru 0619 i protekne vreme blokiranja
0618. Vrijeme blokiranja ne uzima se u obzir u trenutku prvog puštanja u rad ure
ÿaja.
Primer
Vrednosti 0619 = 600 °C* sek.
Podešena vrednost temperature na izlazu = 50 °C
Stvarna temperatura = 40 °C
(50 - 40) x 60 sek. = 600 °C sek. ---> ON (ukljuþ.) Elektriþnog grejaþa
Vrednosti manje od 0619 oznaþavaju þesto ukljuþivanje grejaþa.
Vrejednosti znatno veüe od 0619 oznaþavaju duža vremena za ukljuþivanje
20
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG U I A
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
KM4 elektriþni grejaþ rezervoara potrošne
tople vode
Omoguüava upravljanje elektriþnim grejaþem predviÿenim
za rezervoar potrošne tople vode.
10 11
Regulacija elektriþnog grejaþa potrošne tople
vode
N U
Elektriþni grejaþ ukljuþuje se kako bi se postigla vrednost
temperature koju sama toplotna pumpa nije u stanju postiüi.
Primer:
Temperatura potrošne tople vode postignuta s toplotnom
pumpom 0023 = 55 °C
Temperatura potrošne tople vode postignuta s elektriþnim
grejaþem 0209 = 65 °C
Elektriþni grejaþ radi za povišenje temperature rezervoara
tople vode, sa 55 °C na 65 °C, slika 1.
Opis
Meni
Br. para- Vrednost
metra
za progra
miranje
Elektriþni grejaþ rezervoara
potrošne tople vode
U.M.
0209
0023
Naþin rada elektriþnog grejaþa
Mn02
0 = samo s toplotnom pumpom
1 = samo s elektriþnim grejaþem
2 = toplotna pumpa + elektriþni grijaþ
0202
2
Podešena vrednost temperature
potrošne tople vode s dtoplotnom pumpom
Mn00
0023
Primer
55
°C
Podešena vrednost temperature
potrošne tople vode s elektriþnim
grejaþem
Mn02
Primer
65
°C
Kompresor
ON
OFF
0209
Funkcija zaštite od razmnožavanja bakterija
legionela, s elektriþnim grejaþem
Funkcija zaštite od bakterija legionela omoguüava uništavanje klica bakterija legionela, koje bi se razmnožavale u spremnicima potrošne tople vode. Temperatura i trajanje ciklusa
zaštite od bakterija legionela, u normalnom sluþaju su:
• 2 minuta > 70°C
• 4 minuta > 65°C
• 60 minuta > 60°C
Za aktiviranje funkcije programa zaštite od bakterija legionela
0222=1
Elektriþni
grejaþ
ON
OFF
Opis
t
Meni
Br. para- Vrednost
metra
za progra
miranje
Pripreme potrošne tople vode (PTV) Mn02
0 = samo s toplotnom pumpom
1 = samo s elektriþnim grejaþem
2 = toplotna pumpa + elektr. grejač
0202
2
Funkcija zaštite od legionela
= samo s toplotnom pumpom
1 = samo s elektriþnim grejaþem
2 = toplotna pumpa + elektr. grejač
Mn02
0223
1
Podešena vrednost temp. PTV za
uništavanje legionela
Mn02
0211
Primer
65°C
Dan za ciklus uništavanja legionela
PONEDELJAK (0=ne, 1=da)
Mn02
0213
0
Dan za ciklus uništavanja legionela
UTORAK (0=ne, 1=da)
Mn02
0214
0
Dan za ciklus uništavanja legionela
SREDA (0=ne, 1=da)
Mn02
0215
Primer 1
Dan za ciklus uništavanja legionela
ýETVRTAK (0=ne, 1=da)
Mn02
0216
0
Dan za ciklus uništavanja legionela
PETAK (0=ne, 1=da)
Mn02
0218
0
Dan za ciklus uništavanja legionela
SUBOTA (0=ne, 1=da)
Mn02
0219
0
Dan za ciklus uništavanja legionela
NEDELJA (0=ne, 1=da)
Mn02
0220
0
Sat dana ciklusa uništavanja legionela
Mn02
0221
02
Aktivirana funkcija zaštite od legionela
0 = Deaktivirana
1 = Aktivirana
Mn02
0222
1
Max. vreme za funkciju uništavanja
legionela
Mn02
0225
20
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
U.M.
°C
h
min.
21
SRB, CG U I A
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
HL1 kontakt je parametriziran
Kontakti se mogu parametrizirati, kako bi se dobili sledeüi
režimi rada:
• Signalizacija alarma
• Pumpa sekundarnog kruga
• Odvlaživaþ
Signalizacija alarma
Omoguüava aktiviranje ureÿaja za signalizaciju, vizuelnu ili
zvuþnu, u sluþaju blokiranja ureÿaja zbog nepravilnosti u
radu.
Parametrizirati odabrani kontakt i željenu funkciju, s parametrom 015A:
Opis
Meni
Ukljuþivanje kontakta kao:
0=Signalizacija alarma
1= Odvlaživaþ
3= Pumpa sekundarnog kruga
Mn01
Br. para- Vrednost
metra
za progra
miranje
015A
0
21 22
230V 50Hz
U N
U.M.
-
Pumpa sekundarnog kruga
Za sluþaj instalacije s kompenzatorom hidraulike sistema,
kontakt HL1 omoguüava ukljuþivanje cirkulacione pumpee
sekundarnog kruga.
21 22
Parametrizirati odabrani kontakt i željenu funkciju, s parametrom 015A:
Opis
Meni
Ukljuþivanje kontakta kao:
0=Signalizacija alarma
1= Odvlaživaþ
3= Pumpa sekundarnog kruga
Mn01
Br. para- Vrednost
metra
za progra
miranje
015A
3
230V 50Hz
U N
2
N
L
U.M.
-
1
1 Inercijski rezervoar
2 Pumpa instalacije HL1
Odvlaživaþ
Omoguüava aktiviranje odvlaživaþa u instalacijama s
ploþastim radijatorima, za rad leti, u svrsi smanjenja
vlažnosti. Kontakt se zatvara i aktivira odvlaživaþ, ako bi
sadržaj vlage detektovan pomoüu senzora sobnog regulatora, premašio programiranu vrednost u parametru 0172
Parametrizirati odabrani kontakt i željenu funkciju, s
parametrom 015A:
Opis
Meni
Ukljuþivanje kontakta kao:
0=Signalizacija alarma
1= Odvlaživaþ
3= Pumpa sekundarnog kruga
Mn01
22
Br. para- Vrednost
metra za programiranje
015A
Odvlaživaþ
21 22
U.M.
1
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG U I A
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
HL2 signalizacija ON (ukljuþenog) kompresora
Omoguüava daljinsko ukljuþivanje ureÿaja za vizualnu signalizaciju rada kompresora.
23 24
230V 50Hz
U N
SA1 ON/OFF (uklj./isklj.) daljinski
Omoguüava ukljuþivanje ili iskljuþivanje pomoüu daljinskog
upravljaþa, npr. satnog programatora ili termostata prostorije.
Daljinskim iskljuþivanjem iskljuþuje se kompresor, ventilator
i pumpe ostaju aktivne za þitavo vreme zaštite od bakterija
legionela.
25 26
- Može se uključiti i isključiti uređaj s daljinskim kontaktom
SA1, samo s uključenim uređajem i s pritisnim dugmtom,
preko sobnog regulatora A5.
SA1
Zatvoren kontakt = Toplotna pumpa ON(ukljuþena)
Otvoren kontakt =Toplotna pumpa OFF(iskljuþena)
SA2 daljinsko prespajanje režima rada leto/zima
Preko daljinskog kontakta omoguüava prespajanje režima
rada leto/zima.
Ako je aktivno daljinsko prespajanje leto/zima, stanje se ne
može menjati sa sobnim regulatorom.
27 28
Parametrizirati sledeüe parametare:
Opis
Meni
Aktiviranje daljinskog kontakta
0= aktiviran daljinski kontakt
1= deaktiviran daljinski kontakt
(biranje samo sa tastature)
Mn01
Br. para- Vrednost
metra
za progra
miranje
0100
U.M.
SA2
0
-
Zatvoren kontakt = Leto
Otvoren kontakt = Zima
SA3 prioritet daljinskog upravljanja instalacijom/
pripremom potrošne tople vode
Omoguüava biranje prioriteta rada toplotne pumpe pomoüu daljinskog kontakta
29 30
Zatvoren kontakt = Samo priprema potrošne tople vode
Otvoren kontakt = Priprema potrošne tople vode + instalacija
Parametrizirati sledeüe parametare:
Opis
Meni
Aktiviranje daljinskog kontakta
0= aktiviran daljinski kontakt
1= deaktiviran daljinski kontakt
(biranje samo sa tastature)
Mn01
Br. para- Vrednost
metra
za progra
miranje
0100
0
U.M.
SA3
-
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
23
SRB, CG U I A
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
SA5 kontakt za blokiranje rada preko potrošnje
elektriþne energije
Toplotna pumpa prima spoljni signal blokiranja preko kontakta
SA5, u sluþaju da postoji instalacija za upravljanje potrošnjom elektriþne energije, koja odspaja aktivne ureÿaje prema
ugovoru, s priroritetom, izbegavanjem delovanja sklopnika
distributera elektriþne energije.
Parametrizirati odabrani kontakt željene funkcije s parametrom 015D
Opis
Meni
Br. parametra
Vrednost
za progra
miranje
U.M.
Aktivirati kontakt kao:
0= Blokiranje rada preko potrošnje el. energije
1= Snižena tarifa za potrošenu
el. energiju
Mn01
015D
0
-
33 34
SA5
Zatvoren kontakt = Nije dopušten rad toplotne pumpe
Otvoren kontakt = Dopušten rad toplotne pumpe topline
SA5 kontakt snižene tarife za potrošenu elektriþnu
energiju
Omoguüava aktiviranje prisilnog ponovnog optereüivanja, u
sluþaju razliþitih tarifa elektriþne energije tokom dana.
Tokom sati snižene tarife, toplotna pumpa se može aktivirati
da radi prisilno, da priprema potrošnu toplu vodu i puni inercijski rezervoar tople vode, ako postoji.
Parametrizirati odabrani kontakt željene funkcije s parametrom 015D
Opis
Meni
Br. para- Vrednost
metra
za progra
miranje
U.M.
Aktivirati kontakt kao:
0= Snižena tarifa za potrošenu el.
energiju
1= Blokiranje rada preko potrošnje
el. energije
Mn01
015D
0
-
Aktivirati podešenu vrednost kao:
0= Economy
1= Comfort
Mn00
0015
0
-
Programirati podešenu vrednost
temp. PTV ECONOMY
Mn00
0022
Primer
47
°C
Programirati podešenu vrednost
temp. PTV COMFORT
Mn00
0023
Primer
50
°C
33 34
SA5
Zatvoren kontakt = Prisilni rad tokom perioda snižene tarife
Otvoren kontakt = Rad toplotne pumpe s punom tarifom za
elektriþnu energiju
Tokom rada sa sniženom tarifom elektriþne energije kontakt
je zatvoren, podešena vrednost temperature potrošne tople
vode je 50 °C, kao u prikazanom primeru, a s otvorenim kontaktom je 47 °C.
Na taj se naþin može prisilno puniti pri višoj temperaturi,
samo unutar graniþnih vrednosti ureÿaja, sa sniženom cenom
elektriþne energije.
24
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
F3 regulator protoka instalacije
Obavezno je spajanje regulatora protoka na strani instalacije,
komponente.
39 40
F3
BT8 senzor u rezervoaru potrošne tople vode
Detekcija temperature potrošne tople vode unutar
rezervoara provodi se pomoüu senzora BT8.
41 42
BT8
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
25
SRB, CG
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
CRTEŽ RASKLOPNOG ORMARIûA
WPL 7 ARm
WPL 11 ARm
WPL 14 ARm
CRTEŽ RASKLOPNOG ORMARIûA
WPL 14 AR
WPL 16 AR
C3
A1
I A
C3
A1
C2
C2
TC1
TC1
C1
A4
A4
FU3
C90051687E_00
C90051683E_00
FU3
A3
FU1
FU5
FU6
A3
A7
QS1
A1
A2
A3
A4
A7
C1
C2-3
FU1
FU3
FU5
FU6
TCI
KA1
KA6
KA7
KA15
QM1
QS1
26
Filter protiv smetnji
Graniþnik pokretanja
Elektroniþki regulator
Modul za upravljanje turbinama
Izvršni þlan elektriþnog grejaþa
Kondenzator rada kompresora
Kondenzator rada ventilatora
Osiguraþ za zaštitu pumpe instalacije za vodu
Osiguraþ za zaštitu ventilatora
Osiguraþ za zaštitu pomoünog kruga
Osiguraþ za zaštitu regulatora
Automatski transformator
Relej za upravljanje kompresorom
Relej elektriþnog grejaþa na izlazu ili pomoünog kotla
Relej alarma / pomoüne pumpe / odvlaživaþa
Relej visokopritisne pritisne sklopke
Magnetsko-termiþka sklopka za zaštitu kompresora
Rastavljaþka sklopka s blokiranjem vrata
KA15
KM1
KA7
QM1
KA6
A7
FU1
FU5
FU6
KA15
KA7
KA6
KA1
QM1
KA1
A2
KA2
QS1
A1
A3
A4
A7
C2-3
FU1
FU3
FU5
FU6
TCI
KA2
KA6
KA7
KA15
KM1
QM1
QS1
Filter protiv smetnji
Elektroniþki regulator
Modul za upravljanje turbinama
Izvršni þlan elektriþnog grejaþa
Kondenzator rada ventilatora
Osiguraþ za zaštitu pumpe instalacije za vodu
Osiguraþ za zaštitu ventilatora
Osiguraþ za zaštitu pomoünog kruga
Osiguraþ za zaštitu regulatora
Automatski transformator
Relej za upravljanje redosledom faza
Relej elektriþnog grejaþa na izlazu ili pomoünog kotla
Relej alarma / pomoüne pumpe / odvlaživaþa
Relej visokopritisne pritisne sklopke
Kontakt kompresora
Magnetsko-termiþka sklopka za zaštitu kompresora
Rastavljaþka sklopka s blokiranjem vrata
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
CRTEŽ RASKLOPNOG ORMARIûA
WPL 18 AR
WPL 25 AR
C90051689E_00
C4
A3
C3
FU3
A4
FU1
FU5
FU6
KA2
KA15
KA7
A7
KA6
C2
QM1
KM1
QS1
TC1
A1
A1
A3
A4
A7
C2-3-4
FU1
FU3
FU5
FU6
TCI
KA2
KA6
KA7
KA15
KM1
QM1
QS1
Filter protiv smetnji
Elektroniþki regulator
Modul za upravljanje turbinama
Izvršni þlan elektriþnog grejaþa
Kondenzator rada ventilatora
Osiguraþ za zaštitu pumpe instalacije za vodu
Osiguraþ za zaštitu ventilatora
Osiguraþ za zaštitu pomoünog kruga
Osiguraþ za zaštitu regulatora
Automatski transformator
Relej za upravljanje redosledom faza
Relej elektriþnog grejaþa na izlazu ili pomoünog kotla
Relej alarma / pomoüne pumpe / odvlaživaþa
Relej visokopritisne pritisne sklopke
Kontakt kompresora
Magnetsko-termička sklopka za zaštitu kompresora
Rastavljačka sklopka s blokiranjem vrata
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
27
28
plava
=
= smeÿa
crna
=
bela
=
zelena
=
Puštanje u rad kompresora
Filter protiv smetnji
Elektroniþki regulator
Modul za upravljanje turbinama
Korisnički interfejs
Izvršni član električnog grijača protiv zaleđivanja
Pretvarač regulacije pritiska kondenzacije/isparavanja
Senzor temperature vode povratnog voda izmjenjivaþa
Senzor temperature vode polaznog voda izmjenjivaþa
Senzor temperature vazduha regulacije ureÿaja
Senzor pomoünog kotla
Senzor inercijskog rezervoara tople vode
Senzor temperature spoljnjeg zraka za upravljanje
podešenom vrednošüu
Kondenzator rada ventilatora
Pumpa za vodu instalacije
blue
brown
black
white
green
A2
A1
A3
A4
A5
A7
BP1
BT1
BT2
BT7
BT8
BT9
BT11
C2-3
E1
HL2
KA6
KA1
KA7
KA15
F1
EV1-2
F3
F2
FU1
F4
FU3
FU5
FU6
HL1
Sigurnosna visokopritisna pritisna sklopka
Ventilator
Regulator protoka instalacije
Sigurnosna niskopritisna pritisna sklopka
Osiguraþ za zaštitu instalacije crpke za vodu
Diferencijalna pritisna sklopka vode
Osiguraþ za zaštitu ventilatora
Osiguraþ za zaštitu pomoünog kruga
Osiguraþ za zaštitu regulatora
Upravljanje signalizacijom alarma / odvlaživaþa /
zone visoke temperature 1
Upravljanje ON kompresorom
Relej elektriþnog grejaþa na izlazu ili pomoünog kotla
Relej za upravljanje kompresorom
Relej alarma / pomoüne pumpe / odvlaživaþa
Sigurnosni relej visokopritisne pritisne sklopke
STEZALJKE KOJE SPAJA INSTALATER
Zaštitna sklopka ureÿaja
Zaštitna sklopka kompresora
Grejaþ ulja u karteru kompresora
Rastavljaþka sklopka s blokiranjem
Grejaþ protiv zaleÿivanja izmjenjivaþa
Ulaz za daljinski prekidaþ on-off (uklj./isklj.)
Grejaþ protiv zaleÿivanja hvataþa ulja
Ulaz za aktiviranje samo ACS / instalacija + ACS
Ulaz za prekidaþ leto/zima
Ulaz za sklopnik potrošnje elektriþne energije / niska energetska
tarifa
Transformator 230/24 VAC
3-kraki ventil (instalacije/potrošne tople vode)
Ventil inverzije ciklusa
Kompresor
QF1
QM1
R1
QS1
R2
SA1
R5
SA3
SA2
SA5
YV5
YV1
Z1
1
2
3
Nije sadržano u isporuci
Opcija
Samo za modele WPL 11 ARm - WPL 14
ARm
SRB, CG
TC1
Sklopnik električnog grejača na izlazu / pomoćnog kotla
Sklopnik upravljanja grejačem rezervoara potrošne tople vode
KM2
KM4
PREMA LISTU UPUTA
ZA SPAJANJA
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
ELEKTRIýNA SPOJNA šEMA WPL 7 ARm, WPL 11 ARm, WPL 14 ARm, JEDNOFAZNIH UREĈAJA
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
A3
A1
A5
A4
A7
Elektroniþki regulator
Filter protiv smetnji
Korisniþki interfejs
Modul za upravljanje turbinama
Izvršni þlan elektriþnog grejaþa protiv zaleÿivanja
hvataþa ulja
Pretvarač regulacije pritiska kondenzacije/isparavanja
BP1
Senzor temperature vode povratnog voda izmjenjivaþa
BT1
Senzor temperature vode polaznog voda izmjenjivaþa
BT2
Senzor temperature vazduha regulacije ureÿaja
BT7
Senzor pomoünog kotla
BT8
Senzor inercijskog rezervoara tople vode
BT9
BT11 Senzor temperature spoljnjeg vazduha za upravljanje
podešenom vrijednošüu
Kondenzator rada ventilatora
C2-3
EV1-2 Ventilator
Pumpa za vodu instalaE1
Sigurnosna visokopritisna pritisna sklopka
F1
blue
=
plava
brown = smeÿa
black =
crna
white =
bela
green =
zelena
Sigurnosna niskopritisna pritisna sklopka
Regulator protoka instalacije
Osiguraþ za zaštitu instalacije crpke za vodu
Diferencijalna pritisna sklopka vode
Osiguraþ za zaštitu ventilatora
Osiguraþ za zaštitu pomoünog kruga
Osiguraþ za zaštitu regulatora
Upravljanje signalizacijom alarma / odvlaživaþa /
zone visoke temperature 1
Upravljanje ON kompresorom
Relej elektriþnog grijaþa na izlazu ili pomoünog kotla
KA6
Relej za upravljanje redosledom faza
KA2
KA15 Relej visokotlaþne tlaþne sklopke KA7
Relej alarma / pomoüne pumpe / odvlaživaþa
Sklopnik elektriþnog grejaþa na izlazu / poKM2
moünog kotla
Sklopnik kompresora
KM1
HL2
F2
F3
FU1
F4
FU3
FU5
FU6
HL1
STEZALJKE KOJE SPAJA INSTALATER
Zaštitna sklopka uređaja
Sklopnik upravljanja grejačem spremnika potrošne tople vode
Zaštitna sklopka kompresora
Rastavljaþka sklopka s blokiranjem vrata
Grejaþ protiv zaleÿivanja izmjenjivaþa
Grejaþ ulja u karteru kompresora
Grejaþ protiv zaleÿivanja hvataþa ulja
Ulaz za daljinski prekidaþ on-off (uklj./isklj.)
Ulaz za aktiviranje samo ACS / instalacija + ACS
Ulaz za prekidaþ leto/zima
Ulaz za sklopnik potrošnje elektriþne energije / niska energetska
tarifa
Ventil inverzije ciklusa
Kompresor
3-kraki ventil (instalacije/potrošne tople vode)
1
2
Nije sadržano u isporuci
Opcija
SRB, CG
YV1
Z1
YV5
QF1
KM4
QM1
QS1
R2
R1
R5
SA1
SA3
SA2
SA5
ZA SPAJANJA
PREMA LISTU UPUTA
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
I A
ELEKTRIýNA SPOJNA ŠEMA WPL 14 AR, WPL 16 AR, TROFAZNIH UREĈAJA
29
30
Senzor temperature vazduha regulacije ureÿaja
Senzor pomoünog kotla
Senzor temperature vanjskog zraka za upravljanje
Senzor inercijskog rezervoara tople vode
Sigurnosna visokopritisna pritisna sklopka
Ventilator
Pumpa za vodu instalacije
A5
A4
A7
BP1
BT1
BT2
BT7
BT8
BT11
BT9
F1
EV1-2
E1
A1
A3
Filter protiv smetnji
Elektroniþki regulator
Korisniþki interfejs
Modul za upravljanje turbinama
Izvršni þlan elektriþnog grejaþa
Pretvarač regulacije pritiska kondenzacije/isparavanja
Senzor temperature vode povratnog voda izmjenjivaþa
Senzor temperature vode polaznog voda izmjenjivaþa
blue
=
plava
brown = smeÿa
black =
crna
white =
bela
green =
zelena
Osiguraþ za zaštitu instalacije pumpe za vodu
Diferencijalna pritisna sklopka vode
Osiguraþ za zaštitu ventilatora
Osiguraþ za zaštitu pomoünog kruga
Osiguraþ za zaštitu regulatora
Upravljanje signalizacijom alarma / odvlaživaþa /
zone visoke temperature 1
Upravljanje ON kompresorom
Relej elektriþnog grijaþa na izlazu ili pomoünog kotla
Relej za upravljanje redosledom faza
Relej alarma / pomoüne pumpe / odvlaživaþa
Sklopnik kompresora
Relej visokopritisne pritisne sklopke
Sklopnik elektriþnog grejaþa na izlazu / pomoünog
kotla
FU1
F4
FU3
FU5
FU6
HL1
HL2
KA6
KA2
KA7
KM1
KA15
KM2
Sigurnosna niskopritisna pritisna sklopka
Regulator protoka instalacije
F2
F3
STEZALJKE KOJE SPAJA INSTALATER
YV1
Z1
YV5
QF1
KM4
QM1
QS1
R2
R1
R5
SA1
SA2
SA3
SA5
Zaštitna sklopka uređaja
Sklopnik upravljanja grejačem rezervoara potrošne tople vode
Zaštitna sklopka kompresora
Rastavljaþka sklopka s blokiranjem vrata
Grejaþ protiv zaleÿivanja izmjenjivaþa
Grejaþ ulja u karteru kompresora
Grejaþ protiv zaleÿivanja hvataþa ulja
Ulaz za daljinski prekidaþ on-off (uklj./isklj.)
Ulaz za prekidaþ leto/zima
Ulaz za aktiviranje samo ACS / instalacija + ACS
Ulaz za sklopnik potrošnje elektriþne energije / niska energetska
tarifa
Ventil inverzije ciklusa
Kompresor
3-kraki ventil (instalacije/potrošne tople vode)
1
2
3
Nije sadržano u isporuci
Opcija
Samo za modele WPL 25 AR
ZA SPAJANJA
PREMA LISTU UPUTA
SPAJANJA KOJA IZVODI INSTALATER
SRB, CG
I A
ELEKTRIýNA SPOJNA ŠEMA WPL 18 AR, WPL 26 AR, TROFAZNIH UREĈAJA
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
OPŠTI TEHNIýKI PODACI
Logatherm WPL
Nazivna toplotna snaga
Ukupna utrošena snaga
COP
Toplotna snaga
Ukupna utrošena snaga
COP
Nazivni protok vode
Korisni statiþki pritisak
Rashladna snaga
Ukupna utrošena snaga
EER
Rashladna snaga
Ukupna utrošena snaga
EER
ESEER
Nazivni protok vode
Korisni statiþki pritisak
Broj ventilatora
Protok vazduha
Tip kompresora
Broj kompresora
Broj krugova
Rashladno sredstvo R410a
Ulje Mobil EAL ARCTIC 22cc
Vrsta pumpe
Broj pumpe
Težina pri radu
Prikljuþci instalacije vode
Snaga zvuka
Zvuþni pritisak
Elektriþno napajanje
1
2
1
3
2
3
1
1
4
2
4
5
2
5
4
4
kW
kW
kW
kW
m3/h
kPa
kW
kW
kW
kW
m3/h
kPa
n°
m3/s
n°
n°
kg
kg
1
1
2,9
0,7
1
1
3,5
1,2
1
1
4,35
1,2
kom
1
150
1
69
54
1
155
1
71
56
230~50
1
170
1-1/4
71
56
kg
inþa
6
7
WPL 7 ARm WPL 11 ARm WPL 14 ARm
7,4
11,2
14
1,8
2,6
3,3
4,23
4,26
4,19
7,3
10,8
13,6
2,3
3,3
4,1
3,24
3,32
3,29
1,3
1,9
2,4
45
87
67
8,3
12,3
15,7
2,2
3,3
4,1
3,77
3,73
3,83
6,3
9,2
11,7
2,2
3,1
4
2,86
2,97
2,93
3,63
3,52
3,46
1,4
2,1
2,7
40
80
55
1
2
2
1,08
1,8
1,9
dB(A)
dB(A)
V/ph/Hz
WPL 14 AR WPL 16 AR WPL 18 AR
14
15,9
17,9
3,3
3,8
4,2
4,19
4,14
4,28
13,8
15,4
17,5
4,3
4,6
5,2
3,25
3,35
3,38
2,4
2,8
3,1
67
53
54
15,8
17,7
20,2
4,2
4,7
5,3
3,76
3,77
3,81
11,9
13,2
15,2
4
4,6
5
2,98
2,87
3,04
3,65
3,24
3,55
2,7
3,1
3,5
55
43
42
2
2
2
1,9
1,9
2,01
SCROLL
1
1
1
1
1
1
4,35
4,5
6,1
2,0
1,7
1,8
cirkulaciona
1
1
1
170
180
250
1-1/4
1-1/4
1-1/4
71
71
72
56
56
57
400-3N~50
I A
WPL 25 AR
25,1
6
4,19
24,6
7,4
3,32
4,3
104
29,2
7,8
3,74
22,1
7,2
3,07
3,57
5
88
3
3
1
1
8,5
3,2
1
335
1-1/4
74
59
Gornji podaci dobijeni su pri sledeüim uslovima:
(1) Temperatura vode u instalaciji 30/35 °C, temperatura spoljnjeg vazduha 7 °C b.s./ 6 °C b.h.
(2) Ukupna utrošena snaga dobije se sabiranjem utrošene snage za rad kompresor i ventilatora.
(3) Temperatura vode u instalaciji 40/45 °C, temperatura spoljnjeg vazduha 7 °C b.s./ 6 °C b.h.
(4) Temperatura vode u instalaciji 23/18 °C, temperatura spoljnjeg vazduha 35 °C b.s.
(5) Temperatura vode u instalaciji 12/7 °C, temperatura spoljnjeg vazduha 35 °C b.s.
(6) Snaga zvuka prema normama ISO 9614 i Euroventil 8/1.
(7) Srednji zvuþni pritisak u ravni reÀeksije (Q=2) na razmaku spoljnje površine od ureÿaja, od 1 metra
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
31
SRB, CG
GRANIýNE VREDNOSTI RADA UREĈAJA
I A
Temperatura spoljnjeg vazduha (°C)
GREJANJE
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
25
30
35
40
45
50
55
60
Temperatura vode polaznog voda (°C)
HLAĈENJE
50
45
Temperatura spoljnjeg vazduha (°C)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Temperatura vode polaznog voda (°C)
Temperaturni skok vode min./max. = 3/8 °C
Pritisak kruga vode min./max. = 1/3 bar
Maksimalni procenat glikola = 40%
32
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
RADNE KARAKTERISTIKE PUMPI
I A
KARAKTERISTIKE PUMPI
120
110
100
Korisni statiþki tlak [kPa]
90
80
70
60
50
40
30
20
WPL 16
10
WPL 7
WPL 11
0
0
0,5
1
2
1,5
2,5
WPL 14
3
3,5
4
Protok vode [m3/h]
120
110
Korisni statiþki pritisak [kPa]
100
90
80
70
60
50
40
30
WPL 25
20
10
WPL 18
0
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
Protok vode [m3/h]
Pritisci polaznog voda održavaju se raspoloživim na prikljuþcima ureÿaja.
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
33
SRB, CG
KONTROLA I PUŠTANJE U RAD UREĈAJA
A
KONTROLE PRE AKTIVIRANJA UREĈAJA
• postojanje stopala za prigušenje vibracija
• postojanje ¿ltera na povratnom vodu ureÿaja
• postojanje ekspanzione posude na strani potrošne tople
vode i sigurnosnog ventila odgovarajuüih dimenzija
• postojanje ekspanzione posude na strani instalacije, ako
postojeüa ekspanziona posuda u ureÿaju nije dovoljna
• proveriti da li su creva s prigušenjem vibracija instalirana
na prikljuþcima instalacije vode
• postojanje elementa za odspajanje instalacije vode, ako je
sadržaj vode nedovoljan
• proveriti da li pozicija senzora temperature spoljnjeg
vazduha odgovara uputstvima iz ovog priruþnika
• proveriti da li pozicija sobnog regulatora odgovara uputstvima iz ovog priruþnika
• proveriti da li je raspoloživa elektriþna snaga odgovarajuüa
instaliranom ureÿaju
• proveriti postojanje nepovratnog ventila na krugu potrošne
tople vode
PRIPREMA ZA PRVO PUŠTANJE U RAD
Prvo puštanje u rad mora provesti ovlašüeni instalater.
Pre njegovog kontrolnog pregleda treba proveriti sledeüe:
• Ureÿaj je instaliran prema uputama iz ovog priruþnika.
• Poštovani su svi zahevi obzirom na sigurnost.
• Ureÿaj je priþvršüen na odgovarajuüu površinu oslanjanja.
• Poštivani su propisani razmaci instalacije.
• Prikljuþci instalacije vode izvedeni su prema uputstvima iz
priruþnika.
• Svi prikljuþci instalacije vode ispravno su podešeni.
• Krug vode je ispran i ispražnjen.
• Instalacija vode je napunjena i pod niskim je pritiskom.
• Nema vazduha u instalaciji. Eventualno treba odzraþiti
pomo-üu odgovarajuüih ventila za odzraþivanje, koji postoje na instalaciji. Ako se odzraþivanje provodi nakon rada
toplotne pumpe, treba biti oprezan obzirom na temperaturu
vode.
• Elektriþni prikljuþci moraju biti propisno izvedeni.
• Napon struje mora biti unutar podruþja tolerancije 10% od
nazivnog napona ureÿaja.
• Razlika izmeÿu faza mora biti manja od 3% za sluþaj trofaznog ureÿaja.
• Uzemljenje mora biti propisno izvedeno.
• Svi elektriþni prikljuþci moraju biti ispravno podešeni.
• Temperatura spoljnjeg vazduha i vode mora biti unutar
graniþnih vrednosti rada ureÿaja, navedenih u ovom
priruþniku.
Pre nego što se pristupi puštanju u rad, ureÿaj mora biti pod
naponom minimalno 2 sata, prebacivanjem sklopke QF1 i
QS1 u položaj ON (ukljuþeno) (videti elektriþnu spojnu še-mu),
kako bi se omoguüilo zagrevanje ulja u karteru kompresora.
PRVO PUŠTANJE U RAD
Pre aktiviranja ureÿaja:
• Proveriti da li se sklopka mrežnog elektriþnog napajanja
QF1, napolju na ureÿaju nalazi u položaju „OFF“, slika 1.
• Ispitati da li je otvoren kontakt sklopke za ukljuþivanje i
iskljuþivanje (ako postoji) SA1 (videti elektriþnu spojnu šemu).
• Proveriti da li je iskljuþen daljinski sobni regulator „A5“.
1
ON
OFF
• Prebaciti glavnu sklopku QS1 ureÿaja u položaj „ON“, slika 2.
2
0 OFF
ON
• Prebaciti sklopku QF1 (spoljnu na ureÿaju QF1) u položaj „ON“, slika 3.
3
ON
OFF
34
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
UPRAVLJANJE UREĈAJEM I PUŠTANJE U RAD UREĈAJA
• Kada je to plo tna pumpa prikljuþena na elektriþno napajanje, na displeju sobnog regulatora pojaviüe se tekst (1):
1
• Iza toga pojaviüe se tekst (2):
2
• Treba priþekati nekoliko minuta da ureÿaj bude spreman za
upotrebu, kada se na displeju pojavi tekst (3):
3
A
Pre poþetka puštanja u rad, ureÿaj mora biti minimalno 2 sata pod elektriþnim napajanjem, sa iskljuþenim
kompresorom, kako bi se omoguüilo zagrevanje ulja
u karteru kompresora.
Tokom faze prvog puštanja u rad toplotne pumpe, operater
mora namestiti tip instalacije. Videti odeljak „KONFIGURACIJA
INSTALACIJE“ i proveriti primenljive šeme kojima regulator
može upravljati.
• Na sobnom regulatoru A5 programirati sadašnji datum i
sat
• Namestiti tehniku instalacije i broj lokalnih regulatora A5.
Videti odeljak „Kon¿guracija instalacije“.
• Ukljuþiti ureÿaj pritiskom na dugme 3
• Odabrati traženi režim rada pritiskom na dugme 5
• Odabrati željenu temperaturu prostorije okretanjem
okretnog dugmeta 4
Sobni regulator A5
5
mode
3
Za više informacija o primeni i funkcijama sobnog regulatora,
upuüuje se na sliku „Primene i funkcije sobnog regulatora“.
4
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
35
SRB, CG
OPIS TASTERA I DISPLEJA SOBNOG REGULATORA
UPRAVLJAýA PLOýA
5
Opis
Senzor temperature i vlažnosti
Taster za pripremu potrošne tople vode (ACS)
Taster ON/OFF za ukljuþivanje/iskljuþivanje
Taster ESC u programiranju parametara
4
Okretni taster
- Okretanjem: nameštanje vrednosti temperature
prostorije, parametara i menija
- Pritiskom: potvrda programiranih parametara
5 Taster za biranje naþina rada
6
Taster za programiranje satnih pojaseva
2
6
3
7
4
DISPLEJ
Br.
1
2
3
1
mode
A
7
Osvijetljeni pokazivaþi dana u tjednu.
1
3
2
4
10
6
9
7
8
Br.
1
5
Opis
Naþin rada
Simbol
Funkcija
Grejanje
Hlaÿenje
Automatska promena stanice za temperaturu spoljnog vazduha
Aktiviranje pripreme potrošne tople vode
Pokazuje temperaturu/vlažnost vazduha u prostoriji,
podešenu vrednost parametara prostorije
2
Glavno podruþje
3
Merna jedinica temperature
4
Podešena vrednost temperature
5
Relativna vlažnost vazduha u prostoriji
6
Satni pojas
7
Dan u nedelji
Kada se upali, pokazuje promenu podešene vriednosti parametara prostorije
Pokazuje tip aktivnog satnog pojasa
Poruka greške
Aktivna je instalacija toplotne pumpe
8
Aktiviranje funkcija
- treperi: vremenska zadrška kompresora, u þekanju
- stalno svetli: kompresor radi
Aktivno je odleÿivanje
Rad ventilatora
Aktivan je zagrejaþ ili elektriþni grejaþ
Aktivna je zaštita od zaleÿivanja
36
9
Sekundarno podruþje
Pokazuje sat, meni, broj parametra
10
Aktivan je satni pojas
Kada se upali, pokazuje aktivan satni pojas
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
PRIMENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
Znaþenje simbola
Simbol
A
Znaþenje
Pritisnuti i otpustiti
x3 sek.
Držati pritisnuto u toku 3 sekunde
Okrenuti okretni taster
Pokazivanje displeja
Tokom normalnog rada pokazni ureÿaj pokazuje sledeüe
informacije:
1
2
3
4
5
Odabrani naþin rada
Aktiviranje pripreme potrošne tople vode
Temperatura prostorije
Sati i minute
Dan u nedelji
1
2
3
4
5
Pokazivanje dodatnih informacija
Tokom rada ureÿaja, pritiskom na okretni taster mogu se pokazati informacije opisane u daljem tekstu:
Pritisnuti okretni taster
Podešena vriednost temperature
prostorije
Pritisnuti okretni taster
Podešena vrednost vlažnosti vazduha
Pritisnuti okretni taster
Podešena vrednost temperature spoljnjeg
vazduha
Pritisnuti okretni taster
Podešena vrednost temperature potrošne
tople vode
Pritisnuti okretni taster
Vlažnost vazduha u prostoriji
Pritisnuti okretni taster
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
37
SRB, CG
PRIMENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
A
Programiranje sata i datuma
1
2
3
x3 sek.
Pritisnuti taster
u trajanju 3 sekunde
4
• Pritisnuti okretni taster za potvrdu
7
• Zatreperiüe dan u nedelji
• Okrenuti okretni taster za biranje dana u nedelji**
Pritisnuti okretni taster
5
• Zatreperiüe minute
• Okrenuti okretni taster za biranje minuta
8
• Pritisnuti okretni taster za potvrdu
• Zatreperiüe sati
• Okrenuti okretni taster za biranje sata
6
• Pritisnuti okretni taster za potvrdu
9
• Pritisnuti tipku
za izlaz
10
• Poþetni meni
** Mon = ponedeljak, Tue = utorak, Wed = srieda, Thu = þetvrtak, Fri = petak, Sat = subota, Sun = nedelja
38
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
PRIMENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
A
Puštanje u rad ON
Pritisnim tasterom aktivira se toplotna pumpa ili ventil regulisane zone za lokalno upravljanje, a aktiviranje toplotne pumpe
provodi se biranjem režima rada s pritisnim tasterom režima rada, kao što se može videti u nastavku.
1
2
3
x3 sek.
ZONA iskljuþena OFF
Pritisnuti taster
u trajanju 3 sekunde
ZONA aktivna ON
** Toplotna pumpa ne radi, treba odabrati režim rada grianja, hlaÿenja, automatski naþin rada ili režim pripreme potrošne tople vode.
Biranje režima rada
Niti jedan
Nije odabran niti jedan režim
rada.
Toplotna pumpa je iskljuþena
Promena automatskog režima rada
• Pritisnuti taster režima rada
• Odabran je AUTOMATSKI**
režim promene stanice
Hlaÿenje
• Pritisnuti taster režima
rada
• Odabran je režim rada
Grejanje
• Pritisnuti taster režima
rada
• Odabran je režim rada
** AUTO automatska promena stanice za temperaturu spoljnjeg vazduha
Biranje podešene vrednosti temperature prostorije
1
2
• Okrenuti pokretni taster
• Pojavljuje se podešena
vrednost temperatura prostorije
3
4
• Okrenuti pokretni taster za
• Displej pokazuje temperaturu
promenu podešene vriednosti
prostorije
temperature prostorije
• Priþekati nekoliko sek. za potvrdu
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
39
SRB, CG
PRIMENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
A
Priprema potrošne tople vode
1
Iskljuþena je priprema potrošne tople vode
2
3
• Ukljuþena je priprema potrošne tople vode
• Pojavljuje se simbol
Pritisnuti tipku
Promena podešene vriednosti temperature potrošne tople vode
Temperatura potrošne tople vode detektovana je senzorom instaliranim unutar rezervoara potrošne tople
1
2
• Istovremeno pritisnuti tipke
janju 3 sekunde
4
• Pritisnuti pokretni taster za potvrdu
7
• Pritisnuti pokretni taster
x3 sek.
+
5
• Pritisnuti pokretni taster za potvrdu
8
u tra-
3
• Okrenuti pokretni taster za biranje vrednosti 012
6
• Okrenuti pokretni taster za biranje parametra 0023
9
• Okrenuti pokretni taster za biranje podešene • Pritisnuti pokretni taster za potvrdu
vriednosti temperature potrošne tople vode
➔
40
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
PRIMENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
10
• Dva puta pritisnuti taster
ne pokaže poþetni meni
SRB, CG
A
11
, sve dok se
Poþetni meni
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
41
SRB, CG
PRIMENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
A
Programiranje satnih pojaseva
Sobni regulator omogućava puštanje u rad i isključivanje svake od zona koje postoje u instalaciji, prema 6 satnih pojaseva, prilagođeno ličnim potrebama. Šest satnih pojaseva identifijuju se sledećim simbolima koji se odabiraju okretanjem pokretnog tastera.
1a Pojas
2a Pojas
3a Pojas
4a Pojas
5a Pojas
6a Pojas
Programiranje satnih pojaseva u instalacijama s više zona, gde se svakoj od njih upravlja sobnim regulatorom, maksimalno 6,
mora se uraditi za svaku regulaciju temperature prostorije.
U instalacijama s toplotnom pumpom prikljuþenom direktno na instalaciju, bez akumulacacionog rezervoara i pomoüne
pumpe, parametar 011D treba odabrati kao 0. Na taj se naþin satnim pojasevima reguliše rad toplotne pumpe.
1
2
3
x5 sek.
• Pritisnuti taster
• Okrenuti okretni taster
u trajanju 3 sekunde
• Pritisnuti za potvrdu
Satni pojasevi mogu se programirati odabirom dana u nedelji, u prethodnim de¿nisanim grupama ili odvojeno.
4
5
A
6
A
A
B
GRUPA OD 7 DANA
A Okrenuti okretni taster
B Pritisnuti okretni taster za
potvrdu
8
B
GRUPA OD 5 DANA
A Okrenuti okretni taster
B Pritisnuti okretni taster za
potvrdu
9
A
42
A
B
B
GRUPA OD 2 DANA
A Okrenuti okretni taster
B Pritisnuti okretni taster za
potvrdu
SAMO JEDAN DAN
A Okrenuti okretni taster
B Pritisnuti okretni taster za
potvrdu
10
11
A
B
1a Satni pojas
• Pritisnuti okretni taster za
potvrdu
7
A
B
Sat od poþetka 1a Satnog pojasa Minute od poÿetka 1a Satnog pojasa
A Okrenuti okretni taster
A Okrenuti okretni taster
B Pritisnuti okretni taster za
B Pritisnuti okretni taster za
potvrdu sata
potvrdu minuta
B
Podešena vrednost lokalnog 1a
Satnog pojasa
A Okrenuti okretni taster
B Pritisnuti okretni taster za potvrdu
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
8 + 9 .... 10 .... 11
12
13
14
SRB, CG
A
B
2a Satni pojas
• Pritisnuti okretni taster za potvrdu
Postupiti kao u taþkama 8 do 11
za programiranje sati, minuta, lokalnih podešenih vrednosti temperatura za ostale satne pojaseve
Pritiskom na taster
Završiti programiranje satnih
• Dva puta pritisnuti tipku , sve
pojaseva
dok se ne pokaže poþetni meni
A Okrenuti okretni taster i odabrati
ESC
B Pritisnuti okretni taster za
potvrdu
Poþetni meni
može se izaüi iz programiranja
Primer programiranja sa satnim pojasevima
Prikazan je primer programa sa satnim pojasevima, sa dve temperaturne nivoa, Comfort na 20 °C, i Economic na 18 °C i OFF.
2a Pojas
2a Pojas
3a Pojas
4a Pojas
5a Pojas
16
20
6a Pojas
20°C
18°C
OFF
0
4
8
12
24
Aktiviranje programa Satnih pojaseva
1
2
• Pritisnuti taster
.
• Pojaviüe se simbol
• Programiranje sa Satnim pojasevima je
AKTIVIRANO
Deaktiviranje programa Satnih pojaseva
1
• Pritisnuti taster
2
.
• Pojaviüe se simbol
• Programiranje sa Satnim pojasevima je
DEAKTIVIRANO
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
Nakon deaktiviranja satnih pojaseva
treba proveriti da li je podešena vrednost
temperature prostorije jednaka željenoj,
a ako nije, okretni taster treba okrenuti
za biranje željene temperature.
43
SRB, CG
PRIMENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
A
Iskljuþeno OFF
Pritisnim tasterom aktivira se rad toplotne pumpe ili ventila regulisane zone za lokalno upravljanje, a aktiviranje toplotne
pumpe provodi se odabirom režima rada pomoüu pritisnog tastera režima rada, kao što je dole prikazano.
1
2
3
x3 sek.
Ureÿaj radi ON - ZONA radi ON
• Pritisnuti taster
u trajanju 3 sekunde
Ureÿaj radi ON - ZONA iskljuþena OFF
PRISTUP NIVOIMA PROGRAMIRANJA
Regulator temperature prostorije strukturiran je u obliku menija, a podeljen je u nivoe kako bi se omoguüio pristup samo
ovlašćenim osobama, kako sledi;
Razina
Korisnik instalacije
Uslovna oznaka
012
Opis menija
Unutrašnjiureÿaj
Kôd menija
Mnu00
Instalater
022
034
Usmeravanje stezaljki prostora zone
Šema instalacije
ACS
Dodatni izvori napajanja
Kaskada/Prisilna ventilacija
Glavni izmenjivaþ i ACS
input / output (ulaz / izlaz)
Addr
Mnu01
Mnu02
Mnu03
Mnu04
Mnu06
Mnu09
Ovlašćeni servis
Nije dostupan
Kompresor
Izmenjivaþ izvora napajanja
Odleÿivanje
Memorisani alarmi
Serijski protokol
Mnu05
Mnu07
Mnu08
Mnu11
Mnu12
Postupak pristupa menijima
1
• Poþetni meni
x3 sec.
2
• Istodobno pritisnuti tastere
ju 3 sekunde
+
u trajan-
3
• Okrenuti okretni taster za biranje uslovne oznake (prema gornjoj tablici)
➔
44
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
PRIMENA I FUNKCIJE SOBNOG REGULATORA
4
5
A
6
A
B
• Pritisnuti okretni taster za potvrdu
7
A Okrenuti okretni taster za biranje menija
B Pritisnuti okretni taster za potvrdu
8
• Pritisnuti okretni taster
• Vrednost parametra üe treperiti
• Okrenuti okretni taster za promenu vrednosti parametra
10
11
• Dva puta pritisnuti taster
ne pokaže poþetni meni
Pritiskom na taster
, sve dok se
• Okrenuti okretni taster i odabrati parametar
za promenu
9
• Pritisnuti okretni taster za potvrdu
Poþetni meni
može se izaüi iz programiranja
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
45
SRB, CG
REGULACIJA INSTALACIJE I KARAKTERISTIKE RADA
A
Termoregulacija
Temperatura vode u krugu grejanja ili hlađenja je vrednost
izračunata za regulator i zavisi od sledećih faktora:
A) kompenzacije podešene vrednosti temperature vode u
instalaciji grejanja ili hlaÿenja (videti paragraf)
B) uticaja temperature prostorije (videti paragraf)
C) minimalne i maksimalne graniþne vrednosti temperature
vode sistema grejanja (videti paragraf)
D) programirane podešene vrednosti temperature prostorije
A) Kompenzacija podešene vrednosti temperature vode
u instalaciji
Podešena vrednost temperature vode sistema grejanja ili
hlaÿenja izraþunava se praüenjem toka spoljne temperature
prema programiranim krivama.
Dijagram kompenzacije podešene vrednosti
temperature vode sustava GREJANJA
Primer: Odabirom krive grejanja 1,4, s temperaturom spoljnjeg vazduha -5 °C, dobije se temperatura vode grejanja +55
°C. Previsoka kriva odgovara previsokim temperaturama
polaznog voda, a preniska kriva može pretpostavljati
nemoguünost dostizanja željene temperature prostorije.
Kriva se može programirati nezavisno za svaku zonu, zavisno od vrste prikljuþka u prostoriji.
Preporuþuju se sledeüe krive kompenzacije:
Vrsta prikljuþka
Podno grejanje
Zagrejaþi vazduha
Radijatorsko grejanje
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
-5
-25
Temperatura spoljnjeg vazduha °C
Broj krive vremenskih prilika
0.25÷0.7
0,9÷1,1
1,2÷1,5
Krive vremenskih prilika pri GREJANJU dele se
na:
• Krivu INSTALACIJE: odreÿuje podešenu vrednost rada
toplotne pumpe i eventualnih zona visoke temperature.
Izraþunata podešena vrednost odnosi se na temperaturu
vode povratnog voda toplotne pumpe. Izlazna temperatura
vode u normalnom je sluþaju za 5 °C viša od temperature
povratnog voda. Temperaturni skok se može promeniti,
zavisno od protoka i vrste instalacije. Treba proveriti da li
se temperaturna razlika nalazi unutar graniþnih vrednosti
koje zahtjeva proizvoÿaþ.
• Krive ZONE: odreÿuje vrednost izlazne temperature
vode kruga s mešajuüim ventilom.
Za sluþaj instalacija izvedenih sa zonama s mešajuüim ventilom, mora se odabrati kriva INSTALACIJE i kriva ZONE.
Krive instalacije i zone deluju kaskadno, a kriva vremenskih
prilika zone s mešajuüim ventilom, ne zahteva višu vrednost,
srazmerno krivi instalacije.
46
2,2
Podešena vrednost temperature vode °C
Kriva vremenskih prilika pri grejanju može se promeniti, kako
bi omoguüio ispravan rad toplotne pumpe prema tipu instalacije grejanja (s podnim grejanjem, radijatorskim grejanjem,
zagrejaþima vazduha).
Opis
Meni
Br.
Fabriþka
parametra vrednost
Aktiviranje krive vremenskih
prilika INSTALACIJA
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
0152
0
Broj krive vremenskih prilika
INSTALACIJA
Mn01
0159
0,8
Aktiviranje krive vremenskih
prilika zone LT1
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
0167
0
Broj krive vremenskih prilika zone
LT1
Mn01
0174
0,7
Aktiviranje krive vremenskih
prilika zone LT2
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
0182
0
Broj krive vremenskih prilika zone
LT2
Mn01
0189
0,7
Aktiviranje krive vremenskih
prilika zone LT3
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
015E
0
Broj krive vremenskih prilika zone
LT3
Mn01
012A
0,7
U.M.
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
REGULACIJA INSTALACIJE I KARAKTERISTIKE RADA
B) Uticaj temperature prostorije na SISTEM GREJANJA
A
Primer se odnosi na krivu vremenskih prilika 1,0
60
50
Odstupanje temperature vode
INSTALACIJA ili ZONA (°C)
Kriva vremenskih prilika odreÿuje vrednost temperature vode
grejanja, koja se može korigovati na bazi razlike izmeÿu
željene podešene temperature prostorije i stvarne temperature prostorije.
Sprovedena korekcija temperature vode zavisi od koe¿
cijenta „uzorne temperature prostorije“.
Što je veüa vrednost uzorne temperature prostorije, to je veüa
korekcija temperature polaznog voda instalacije i obrnuto.
40
30
20
10
0
-10
10 %
25 %
-20
50 %
-30
75 %
99 %
-40
-2.5
2
-1,5
-1
-0,5
0
Omoguüava se brzo prilagoÿavanje temperature vode promenama uslova unutar prostorije.
Opis
Meni
Funkcija koja se mora samo AKTIVIRATI, ako se regulator
temperature prostorije nalazi u prostoriji i ako se koristi kao
referenca.
Aktiviranje uticaja temperature
prostorije INSTALACIJA
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
Programirati vrednosti uslovne temperature prostorije za INSTALACIJU, jednakih ili viših od onih u zonama LT1, LT2,
LT3.
Aktiviranjem uticaja temperature prostorije INSTALACIJA,
postiže se odstupanje podešene vrednosti, izraþunavanjem
temperature vode povratnog voda do toplotne pumpe.
Aktiviranjem uticaja temperature prostorije ZONA LT1, LT2,
LT3, postiže se odstupanje podešene vrednosti, izraþunavanjem izlazne temperature vode do instalacije, regulisanjem preko mešajuüeg ventila.
1,5
Br.
Fabriþka
parametra vrednost
0
Uzorna temp. prostorije INSTALACIJA Mn01
0164
30
Aktiviranje uticaja temperature
prostorije LT1
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
0178
0
Uzorna temp. prostorije LT1
Mn01
0179
30
Aktiviranje uticaja temperature
prostorije LT2
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
0193
0
Uzorna temp. prostorije LT2
Mn01
0194
30
Aktiviranje uticaja temperature
prostorije LT3
0=deaktivirano
1=aktivirano
Mn01
012D
0
Uzorna temp. prostorije LT3
Mn01
012E
30
100
2
U.M.
%
%
%
%
Podešena vrednost polaznog voda, s temperaturom prostorije 20 °C
90
Temperatura polaznog voda (°C)
Za sluþaj instalacija izvedenih sa zonama s mešajuüim
ventilom, moraju se odabrati graniþne vrednosti za krivu INSTALACIJA i ZONA.
1
0162
C) Graniþne vrednosti temperature vode instalacije u
SISTEMU GREJANJA
De¿nišu se graniþne vrednosti temperature (maksimalna i minimalna), koje može zahtevati krug i koje se nikada ne smeju
premašiti. Na dijagramu, minimalna graniþna vrednost je 30
°C, a maksimalna 40 °C. Razvijanjem spoljne temperature,
temperatura vode može se kretati izmeÿu 30 i 40 °C.
0,5
DT (temperatura prostorije °C - Podešena vrednost temperature prostorije °C)
80
70
60
50
40
30
20
10
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Spoljna temperatura (°C)
Opis
Meni
MINIMALNA graniþna vrednost
podešene temperature za krivu
INSTALACIJA
Mn01
0165
30
°C
MAKSIMALNA graniþna vrednost
podešene temperature za krivu
INSTALACIJA
Mn01
0166
48
°C
MINIMALNA graniþna vrednost
podešene temperature za krivu vremenskih prilika, zone LT1
Mn01
0180
23
°C
MAKSIMALNA graniþna vrednost
podešene temperature za krivu
vremenskih prilika, zone LT1
Mn01
0181
45
°C
MINIMALNA graniþna vrednost
podešene temperature za krivu vremenskih prilika, zone LT2
Mn01
0195
23
°C
MAKSIMALNA graniþna vrednost
podešene temperature za krivu
vremenskih prilika, zone LT2
Mn01
0196
45
°C
MINIMALNA graniþna vrednost
podešene temperature za krivu vremenskih prilika, zone LT3
Mn01
012F
23
°C
MAKSIMALNA graniþna vrednost
podešene temperature za krivu
vremenskih prilika, zone LT3
Mn01
012G
45
°C
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
Br.
Fabriþka
parametra vrednost
U.M.
47
SRB, CG
REGULACIJA INSTALACIJE I KARAKTERISTIKE RADA
Dijagram kompenzacije podešene vrednosti
temperature u SISTEMU HLAĈENJA
Krivu vremenskih prilika u sistemu hlaÿenja može se promeniti, kako bi se omoguüilo ispravan rad toplotne pumpe,
prema tipu instalacije hlaÿenja (osvežavanje poda, zagrejaþi
vazduha). Taþke T1, T2 odgovaraju vrednostima spoljne
temperature, koje predstavljaju maksimalne i minimalne
vrednosti temperature vode.
Podešena vrijednost
temperature
vode
Tm1
Tm2
Te1
Te2
Spoljna temperatura
Krive vremenskih prilika u SISTEMU HLAĈENJA
dele se na:
• Kriva INSTALACIJA: odreÿuje podešenu vrednost rada
toplotne pumpe i eventualnih zona visoke temperature.
Izraþunata podešena vrednost odnosi se na temperaturu
vode povratnog voda toplotne pumpe. Izlazna temperatura
vode u normalnom sluþaju je niža od 5 °C. Temperaturni
skok koji se može promeniti prema protoku i tipu instalacije.
Treba proveriti da li je razlika temperature unutar graniþnih
vrednosti koje traži proizvoÿaþ.
• Kriva ZONA odreÿuje vrednost temperature polaznog
voda vode, kruga s mešajuüim ventilom.
Za sluþaj instalacija izvedenih sa zonama s mešajuüim ventilima, treba odabrati krivu INSTALACIJA i krivu ZONA. Krive
instalacije i zone deluju kaskadno, a kriva vremenskih prilika,
zone s mešajuüim ventilima ne može zahtevati vrednost višu
od proporcionalne, za krivu instalacije.
Maksimalna kompenzacija vlažnosti vazduha u prostoriji
Podešena vrednost temperature vode, izraþunata prema
krivi vremenskih prilika, može se kompenzovati preko
maksimalne vrednosti relativne vlažnosti vazduha u
prostoriji. Vrednost temperature vode može se povisiti,
kako bi se izbeglo moguüe stvaranje kondenzata u
instalacijama hlaÿenja, osvežavajuüeg tipa (podnog,
krovnog, zidnog, itd.). Ako bi relativna vlažnost vazduha
izmerena za sobni regulator A5, bila viša od programirane
vrednosti na parametru 0157, 0172, 0187, povećaće üe se
podešena vrednost temperature vode, sve dok ne dostigne
maksimalnu temperaturu. Maksimalna temperatura vode
dobija se iz sume podešene vriednosti izraþunate prema
krivi vremenskih prilika u sistemu hlaÿenja, viša od vrednosti programirane vrednosti na parametru 0158, 0173,
0188.
Aktiviranjem kompenzacije za vlažnost vazduha prostorije
INSTALACIJA, dobije se odstupanje podešene vrednosti
izraþunate iz temperature vode povratnog voda, do toplotne
pumpe. Aktiviranjem kompenzacije za vlažnost vazduha
prostorije ZONA LT1, L72, LT3, dobije se odstupanje
Temperaturna
histereza
(°C)
Vrednost:
parametra 0158
parametra 0173
parametra 0188
Vrednost parametra 0157
Vrednost parametra 0172
Vrednost parametra 0187
48
100% UR%
Vlažnost prostorije
(HR%)
A
Opis
Meni
Br.
Fabriþka U.M.
parametra vrednost
Aktiviranje krive vremenskih prilika
INSTALACIJA
0=deaktivirano
1=aktivirano
Max. graniþna vrednost podešene temp.
povratnog voda u sistemu hlaÿenja (Tm1)
Min. spoljna temp. kojoj odgovara max.
temp. povratnog voda (Te1)
Min. graniþna vrednost podešene temp.
povratnog voda u sistemu hlaÿenja (Tm2)
Max. spoljna temp. kojoj odgovara min.
temp. povratnog voda (Te2)
Aktiviranje krive vremenskih prilika
zone LT1
0=deaktivirano
1=aktivirano
Max. graniþna vrednost podešene temp.
povratnog voda u sistemu hlaÿenja (Tm1)
Min. spoljna temp. kojoj odgovara max.
temp. povratnog voda (Te1)
Min. graniþna vrednost podešene temp.
povratnog voda u sistemu hlaÿenja (Tm2)
Max. spoljna temp. kojoj odgovara min.
temp. povratnog voda (Te2)
Aktiviranje krive vremenskih prilika
zone LT2
0=deaktivirano
1=aktivirano
Max. graniþna vrednost podešene temp.
povratnog voda u sitemu hlaÿenja (Tm1)
Min. spoljna temp. kojoj odgovara max.
temp. povratnog voda (Te1)
Min. graniþna vrednost podešene temp.
povratnog voda u sistemu hlaÿenja (Tm2)
Max. spoljna temp. kojoj odgovara min.
temp. povratnog voda (Te2)
Aktiviranje krive vremenskih prilika
zone LT3
0=deaktivirano
1=aktivirano
Max. graniþna vrednost podešene temp.
povratnog voda u sistemu hlaÿenja (Tm1)
Min. spoljna temp. kojoj odgovara max.
temp. povratnog voda (Te1)
Min. graniþna vrednost podešene temp.
povratnog voda u sistemu hlaÿenja (Tm2)
Max. spoljna temp. kojoj odgovara min.
temp. povratnog voda (Te2)
Mn01
0154
0
Mn01
0128
25
°C
Mn01
0129
23
°C
Mn01
0130
23
°C
Mn01
0131
36
°C
Mn01
0169
0
Mn01
0132
20
°C
Mn01
0133
23
°C
Mn01
0134
18
°C
Mn01
0135
36
°C
Mn01
0184
0
Mn01
0136
20
°C
Mn01
0137
23
°C
Mn01
0138
18
°C
Mn01
0139
36
°C
Mn01
011T
0
Mn01
012H
20
°C
Mn01
012J
23
°C
Mn01
012L
18
°C
Mn01
012M
36
°C
Opis
Meni
Aktiviranje kompenzacije za vlažnost
vazduha prostorije, INSTALACIJA
0=deaktivirano
1=aktivirano
Vrednost relativne vlažnosti vazduha
u prostoriji poþinje poveüavati
podešenu vrednost temp. povratnog
voda vode INSTALACIJA
Max. temperaturna histereza povratnog
voda odgovara 100 % relativne vlažnosti
Aktiviranje kompenzacije za relativnu
vlažnost vazduha u prostoriji, ZONA
LT1 0=deaktivirano
1=aktivirano
Vrijednost relativne vlažnosti vazduha u
prostoriji poþinje poveüavati podešenu
vrednost izlazne temp. vode ZONA LT1
Max. temperaturna histereza izlaza
odgovara 100 % relativne vlažnosti
Aktiviranje kompenzacije za relativnu
vlažnost vazduha u prostoriji, ZONA
LT2 0=deaktivirano
1=aktivirano
Vrednost relativne vlažnosti vazduha u
prostoriji poþinje poveüavati podešenu
vrednost izlazne temp. vode ZONA LT2
Max. temperaturna histereza izlaza
odgovara 100 % relativne vlažnosti
Aktiviranje kompenzacije za relativnu
vlažnost vazduha u prostoriji, ZONA
LT3 0=deaktivirano
1=aktivirano
Vrednost relativne vlažnosti vazduha u
prostoriji poþinje poveüavati podešenu
vrednost izlazne temp. vode ZONA LT3
Max. temperaturna histereza izlaza
odgovara 100 % relativne vlažnosti
Mn01 0156
0
Mn01 0157
70
%
Mn01 0158
15
°C
Mn01 0171
0
Mn01 0172
70
%
Mn01 0173
15
°C
Mn01 0186
0
Mn01 0187
70
%
Mn01 0188
15
°C
Mn01 012N
0
Mn01 012P
70
%
Mn01 012R
15
°C
Br.
Fabriþka U.M.
parametra vrednost
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
REGULACIJA INSTALACIJE I KARAKTERISTIKE RADA
A
Automatska promena stanja preko temperature
spoljnjeg vazduha
U režimu rada Auto, promena stanja (grejanja / hlaÿenja) provodi se automatski, izbegavanjem ruþnog zahvata od strane
korisnika.
Promena stanja prikazana je na dijagramu desno.
Središnja zona A odgovara fazi neaktivnosti, buduüi da
uslovi spoljnjih vremenskih prilika ne zahtevaju grejanje niti
hlaÿenje.
ON
Grejanje
Hlaÿenje
A
OFF
0108=26°C
0106= 16°C
0106+0107=18°C
Spoljna
temperatura
0108-0109=24°C
Opis
Meni
Br.
Fabriþka
parametra vrednost
U.M.
Podešena vrednost automatske
promene stanja GREJANJE
Mn01
0106
16
°C
Razlika automatske promene stanja Mn01
GREJANJE
0107
2
°C
Podešena vrednost automatske
promene stanja HLAĈENJE
Mn01
0108
24
°C
Razlika automatske promene stanja Mn01
HLAĈENJE
0109
2
°C
Rad pumpe instalacije
Kako bi se postigla podešena vrednost temperature vode u
instalaciji, ukljuþuje se kompresor i periodiþno pumpa instalacije, za smanjenje potrošnje elektriþne energije na minimum.
Vreeme rada pumpe može se odabrati pomoüu parametra
0147, dok se interval izmeÿu usisavanja i sledeüeg odabire
s parametrom 0148.
Aktiviranje rada pumpe instalacije u intervalima može se
odabrati pomoüu parametra 0143 (0 = pumpa instalacije
uvek radi, 1 = pumpa instalacije radi u intervalima).
U instalacijama sa zagrejaþima vazduha (aeroterm) preporuþuje
se skraüenje vremena izmeÿu usisavanja i sledeüeg, kako bi
se izbeglo prekomerno ohlaÿivanje vode, a ako je sadržaj vode
instalacije jednak minimalnoj vrednosti iz odeljka „Prikljuþci
hidraulike sistema“, treba programirati parametar 0143 = 0.
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
49
SRB, CG U I A
REGULACIJA INSTALACIJE I KARAKTERISTIKE RADA
Rad toplotne pumpe s ¿ksno podešenom
vrednošüu temperature
Prema krivama vremenskih prilika može se izuzeti kompenzacija podešene vrednosti temperature INSTALACIJA.
Kako bi se postigao rad s ¿ksnom podešenom vrednošüu,
treba programirati parametar 0152=0 i 0154=0.
Toplotna pumpa radi, prateüi podešenu vrednost temperature povratnog voda, ¿ksno programiranu u parametrima
0153 (vrednost u Grejanju) i 0155 (vrednost u Hlaÿenju).
Opis
Meni
Br. parametra
Fabriþka
vrednost
U.M.
Aktiviranje podešene vrednosti
temp. povratnog voda GREJANJE
0 = Podešena vrednost FIKSNA,
grejanje AKTIVIRANO
1 = Podešena vrednost FIKSNA,
granje DEAKTIVIRANO
Mn01
0152
0
-
Fiksno podešena vrednost temp.
vode povratnog voda GREJANJE
Mn01
0153
40
°C
Aktiviranje podešene vrednosti
temp. povratnog voda HLAĈENJE
0 = Podešena vrednost FIKSNA,
hlaÿenje AKTIVIRANO
1 = Podešena vrednost FIKSNA,
hlaÿenje DEAKTIVIRANO
Mn01
0154
0
-
Fiksno podešena vrednost temp.
vode povratnog voda HLAĈENJE
Mn01
0155
12
°C
ZAŠTITA OD ZALEĈIVANJA
Zaštita od zaleÿivanja za temperaturu vode instalacije
Funkcija zaštite od zaleÿivanja takoÿe je aktivna ako je
upravljanje u režimu rada za stanje pripravnosti. Kako bi se
spreþilo pucanje ploþastog izmenjivaþa zbog smrzavanja vode
koju sadrži, mikroprocesor üe blokirati kompresor i ukljuþiti
grejaþ izmjenjivaþa instalacije, ako bi se temperatura koju je
registrovao senzor temperature na izlazu iz izmenjivaþa
spustila niže od +4 °C. Samo ovlašćeni servis može promeniti ovu memorisanu temperaturu zaštite od smrzavanja i
tek nakon provere da krug hidraulike sistema (krug vode)
sadrži otopinu za zaštitu od smrzavanja. Intervencija alar-ma
uslovljava blokiranje kompresora, ali ne i pumpe koja ostaje
ukljuþena. Za ponovno uspostavljanje normalnih funkcija,
temperatura vode na izlazu mora biti viša od +7 °C, a novo
puštanje u rad je automatsko.
Zaštita od zaleÿivanja za unutrasšnju temperaturu
prostorije
Zaštita od zaleÿivanja kruga grejanja uvek je aktivna, uz
ukljuþenu toplotnu pumpu.
Toplotne pumpe i/ili dodatni izvori toplote (elektriþni grejaþ
na izlazu ili pomoüni kotao) ukljuþuju se ako je unutrašnja
temperatura prostorije niža od vrednosti programirane u
parametru 0140, kako bi se izbeglo smrzavanje cevi unutar
zgrade.
Unutrašnja temperatura prostorije
za aktiviranje zaštite od zaleÿivanja
Meni
Br. parametra
Fabriþka
vrednost
U.M.
Mn01
0140
14
°C
Toplotna pumpa
1°C
ON
OFF
Tspoljnjeg vazduha
0140 Unutrašnja temperatura prostorije
Zaštita od zaleÿivanja za temperaturu spoljnjeg vazduha
Zaštita od zaleÿivanja kruga grejanja i potrošne tople vode,
za temperaturu spoljnjeg vazduha, uvek je aktivna, uz
ukljuþenu toplotnu pumpu.
Pumpa instalacije i potrošne tople vode ureÿaja ukljuþuje se
kada je temperatura spoljnjeg vazduha niža od vrednosti
programirane u parametru 0141.
Opis
Meni
Temperatura spoljnjeg vazduha za
aktiviranje zaštite od zaleÿivanja
Mn01
Br. para- Tvorniþka
metra
vrijednost
0141
4
Pumpa za vodu
kruga instalacije
i potrošne tople
vode
ON
1°C
U.M.
°C
OFF
Tvanjskog zraka
0141 Temperatura spoljnjeg vazduha za aktiviranje zaštite od zaleÿivanja
50
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG U I A
KONFIGURACIJA INSTALACIJE
Regulator toplotne pumpe omoguüava kon¿guraciju 14 razliþitih tipova instalacija, odabranih programiranjem parametra
0101. Donja tablica prikazuje instalacije koje se mogu parametrizirati.
Meni
1° zona s
mešajuüim
ventilom
Parametar 0101
2° zona s
mešajuüim
ventilom
ZONA "1"
ZONA "1"
5
ZONA "1"
5
2° zona visoke
temp. (zagrejaþi
vazduha/radijatori)
1° zona visoke
temp. (zagrejaþi
vazduha/radijatori)
3° zona s
mešajuüim
ventilom
ZONA "1"
5
3° zona visoke
N-EM1
temp. (zagrejaþi Recirvazduha/radijat- kulacija ekspanzijACS
ski modul
ori)
ZONA "1"
5
ZONA "1"
5
5
n°
T
T
M
T
T
M
T
T
M
T
T
T
T
T
T
Mn01
0
X
Mn01
1
X
0
Mn01
2
X
Mn01
3
X
X
Mn01
4
X
X
Mn01
5
X
X
X
Mn01
6
X
X
X
Mn01
7
X
X
X
X
Mn01
8
X
X
X
X
Mn01
9
X
X
Mn01
10
X
X
Mn01
11
X
X
X
Mn01
12
X
X
X
X
Mn01
13
X
X
X
X
Mn01
14
X
X
X
1
1
1
X
2
2
X
2
2
X
2
2
X
X
X
2
X
2
X
3
X
3
X
3
Kon¿guracija 0 NO zahteva dodatne ekspanzijske module
Kon¿guracije 1 do 3 zahtevaju 1 dodatni ekspanzijski modul N-EM1
Kon¿guracije 4 do 11 zahtevaju 2 dodatna ekspanzijska modula N-EM1
Kon¿guracije 12, 13 i 14 zahtevaju 3 dodatna ekspanzijska modula N-EM1
Šeme kruga hidraulike sistema i elektriþne spojne šeme kon¿guracija 1 do 14 prikazane su na listu s upustvima kao dodatak
ekspanzijskom modulu N-EM1.
Programiranje parametara potrebnih za ispravno funkcioniranje instalacije može se uraditi pomoüu sobnog regulatora A5 koji se
isporuþuje zajedno s toplotnom pumpom.
Iduüe stranice podeljene su na sledeüe odjeljke:
1.°odjeljak ŠEMA KRUGA HIDRAULIKE SISTMA
2.°odjeljak ELEKTRIýNA SPOJNA ŠEMA
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
51
52
MEMBRANSKA
EKSPANZIONA POSUDA
FILTER A Y
2
3
SPOLJNA
STRANA
ZGRADE
T
T
T
F
UNUTRAŠNJA
STRANA
ZGRADE
OZNAýAVANJE BUDERUS PRIBORA
ELEKTRIýNO SPAJANJE
POTROŠNA HLADNA VODA
POTROŠNA TOPLA VODA
4
N.C.
POVRATNI VOD TOPLOTNE PUMPE
POLAZNI VOD TOPLOTNE PUMPE
SIGURNOSNI VENTIL S
USMERENIM ISPUSTOM
VENTIL ZA ZATVARANJE
ISPUSTA
ZASUNSKI VENTIL
TERMOSTATSKI
MEŠAJUûI VENTIL
ODZRAýNI VENTIL
MT
BALANSIRAJUûI VENTIL
KOMPENZATOR S PRIGUŠENJEM VIBRACIJA
REGULATOR PROTOKA
TERMOMETAR
ZAPORNI VENTIL
PIE SIMBOLI
Napomena: Šema hidraulike sistema je orijentaciona
1
F
T
MANOMETAR
5
9
8
7
6
5
4
3
2
1
D
6
DIZALICE TOPLINE, KADA JE SADRŽAJ VODE INSTALACIJE MANJI OD
VREDNOSTI IZ TEHNIČKIH PODATAKA
INSTALACIJU INERCIJSKOG SPREMNIKA IZVESTI NA POVRATNOM VODU
INERCIJSKI REZERVOAR ZA VODU SISTEMA GREJANJA I HLAĈENJA,
MODEL LOGALUX (*)
(ISPORUýUJE SE U SERIJSKOJ PROIZVODNJI S TOPLOTNOM
PUMPOM) SOBNI REGULATOR
KOMPLET ELEKTRIýNIG GREJAýA OD 1, 2, 3 kW
REZERVOAR ZA PTV, MODEL LOGALUX S 300 ili S 500
3-KRAKI VENTIL 1 1/4“, ZA PRIPREMU PTV
1/4“ 1 1/2“ ili 2“) FILTER ZA VODU S METALNOM MREŽICOM NA
UKLANJANJE
KOMPLET GUMENIH STOPALA ZA PRIGUŠENJE VIBRACIJA, ZA
POSTAVLJANJE UREĈAJA NA POD
SENZOR TEMPERATURE SPOLJNJEG VAZDUHA
(SERIJE SRAZMERNE S TOPLOTNOM PUMPOM)
REVERZIBILNI UREĈAJ SREDNJE TEMPERATURE
BUDERUS OPREMA
T
MT
7
ACS
8
GRUPA ZA AUTOMATSKO PUNJENJE
T
T
FILTAR SA SAMOýIŠûENJEM
Logatherm WPL
KONFIGURACIJA „0“
ZONA "1"
REV_01 26/01/2011
IZ VODOVODNE
MREŽE
SKLOP ZA
ODSPAJANJE
HIDRAULIKE
MREŽE
IZ VODOVODNE
MREŽE
9
KONFIGURACIJA INSTALACIJE
SRB, CG U I A
Spajanje toplotne pumpe sa instalacijom, bez kompenzatora hidraulike sistema. Treba kontrolisati da li korisni statiþki
pritisak cirkulacione pumpe ureÿaja rešava gubitke punjenja vodom instalacije. Ako minimalni sadržaj instalacije nije
usklaÿen s vrednostima iz ovog priruþnika, treba instalirati dodatni rezervoar na cevovod povratnog voda do toplotne
pumpe. Nisu potrebne parametrizacije instalacije.
Šema hidraulike sistema
Osnovna šema hidraulike sistema
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG U I A
KONFIGURACIJA INSTALACIJE
Kon¿guracija parametara
Opis
Krive vremenskih prilika INSTALACIJA, grejanja
Aktiviranje krive vremenskih prilika INSTALACIJA 0
= Deaktivirano
1 = Aktivirano
Broj krive vremenskih prilika INSTALACIJA
Aktiviranje uticaja temperature prostorije INSTALACIJA
0 = Deaktivirano
1 = Aktivirano
Uzorna temperatura prostorije INSTALACIJA
MINIMALNA graniþna vrednost podešene temp. povratnog voda
za krivuu INSTALACIJA
MAKSIMALNA graniþna vrednost podešene temp. povratnog
voda za krivu INSTALACIJA
Krive vremenskih prilika INSTALACIJA, hlaÿenja
Aktiviranje krive vremenskih prilika INSTALACIJA 0
= deaktivirano
1 = aktivirano
Max. graniþna vrijednost podešene temp. povratnog voda, Hlaÿenja (Tm1)
Min. spo ljna temp. kojoj odgovara max. temperatura povratnog voda (Te1)
Min. graniþna vrednost podešene temperature povratnog
voda, Hlaÿenja (Tm2)
Max. spo ljna temp. kojoj odgovara min. temperatura povratnog voda (Te2)
Upisati
programiranu
vrednost
Meni
Br. parametra
Fabriþka
vrednost
Mn01
0152
0
-
Mn01
Mn01
0159
0163
1
0
-
Mn01
Mn01
0164
0165
30
30
%
°C
Mn01
0166
48
°C
Mn01
0154
0
-
Mn01
0128
25
°C
Mn01
0129
23
°C
Mn01
0130
23
°C
Mn01
0131
36
°C
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
U.M.
53
54
FILTER A Y
1
2
3
T
SPOLJNA
STRANA
Z GRADE
T
T
F
UNUTRAŠNJA
STRANA
Z GRADE
OZNAýAVANJE BUDERUS PRIBORA
ELEKTRIýNO SPAJANJE
POTROŠNA HLADNA VODA
POTROŠNA TOPLA VODA
POVRATNI VOD TOPLOTNE PUMPE
POLAZNI VOD TOPLOTNE PUMPE
4
N.C.
MEMBRANSKA
EKSPANZIONA POSUDA
ZASUNSKI VENTIL
SIGURNOSNI VENTIL S
USMERENIM ISPUSTOM
VENTIL ZA ZATVARANJE
ISPUSTA
TERMOSTATSKI
MEŠAJUûI VENTIL
ODZRAýNI VENTIL
MT
BALANSIRAJUûI VENTIL
KOMPENZATOR S PRIGUŠENJEM VIBRACIJA
REGULATOR PROTOKA
TERMOMETAR
ZAPORNI VENTIL
PIE SIMBOLI
Napomena: Šema hidraulike sistema je orijentaciona
F
T
MANOMETAR
INERCIJSKI REZERVOAR ZA VODU SISTEMA GREJANJA I HLAĈENJA,
MODEL LOGALUX (*)
(ISPORUýUJE SE U SERIJSKOJ PROIZVODNJI S TOPLOTNOM
PUMPOM) SOBNI REGULATOR
KOMPLET ELEKTRIýNIG GREJAýA OD 1, 2, 3 kW
REZERVOAR ZA PTV, MODEL LOGALUX S 300 ili S 500
3-KRAKI VENTIL 1 1/4“, ZA PRIPREMU PTV
FILTER ZA VODU S METALNOM MREŽICOM NA UKLANJANJE
(1 1/4“ 1 1/2“ ili 2“)
KOMPLET GUMENIH STOPALA ZA PRIGUŠENJE VIBRACIJA, ZA
POSTAVLJANJE UREĈAJA NA POD
SENZOR TEMPERATURE SPOLJNJEG VAZDUHA
(SERIJE SRAZMERNE S TOPLOTNOM PUMPOM)
REVERZIBILNI UREĈAJ SREDNJE TEMPERATURE
5
D
6
DIZALICE TOPLINE, KADA JE SADRŽAJ VODE INSTALACIJE MANJI OD
VREDNOSTI IZ TEHNIČKIH PODATAKA
INSTALACIJU INERCIJSKOG SPREMNIKA IZVESTI NA POVRATNOM VODU
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BUDERUS OPREMA
T
MT
7
ACS
8
GRUPA ZA AUTOMATSKO PUNJENJE
T
T
FILTER SA
SAMOýIŠûENJEM
Logatherm WPL
KONFIGURACIJA „0“
ZONA "1"
REV_01 26/01/2011
SKLOP ZA ODSPAJANJE HIDRAULIKE
SISTEMA IZ VODOVODNE MREŽE
IZ VODOVODNE
MREŽE
9
KONFIGURACIJA INSTALACIJE
SRB, CG U I A
Instalacija broj 0
Šema hidraulike sitema
Osnovna šema hidraulike sistema
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
T
Nero
UNUTRAŠNJA
STRANA
ZGRADE
Marrone
Blu
10 11
230V
50 Hz
21 22
A5
51 52 53 54 55
5
PRIKLJ. KUTIJA SENZ ORA
TEMP. SPOLJNJEG VAZDUHA
41 42
L
9 12 13
1
Napomena: Šema hidraulike sistma je orijentaciona
1
3
SPOJNJA
STRANA
ZGRADE
45 46
2
HL1
GND
KM4
TxRx+
BT8
TxRx-
YV5
D
GND
24
VAC
BT11
Pomoüni
kontakt
Marrón
Azul
Negro
PRIKLJ. KUTIJA 3KRAKOG VENTILA
Amarillo/Verde
RASKLOPNI ORMARIû KOJI SPAJA
INSTALATER (KORIŠĆENI KONTAKTI)
Rojo
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
Verde
6
7
230V
50 Hz
N
1
2
T1 T2
N 11 21 31
PRIKLJ. KUTIJA
ELEKTR. GREJAýA
U
PRIKLJ. PLOýA
ELEKTR. GREJAýA
8
L
N
PRIKLJ. KUTIJA
PUMPE
3-KRAKI VENTIL 1 1/4“, ZA PRIPREMU PTV
5
9
8
7
Logatherm WPL
KONFIGURACIJA „0“
REV_01 26/01/2011
INERCIJSKI REZERVOAR ZA VODU SISTEMA GREJANJA I
HLAĈENJA,
(ISPORUýUJE SE U SERIJSKOJ PROIZVODNJI S TOPLOTNOM
PUMPOM) SOBNI REGULATOR
KOMPLET ELEKTRIýNOG GREJAýA OD 1, 2, 3 kW
REZERVOAR ZA PTV, MODEL LOGALUX S 300 ili S 500
SENZOR TEMPERATURE SPOLJNJEG VAZDUHA
(SERIJE SRAZMJERNE S DIZALICOM TOPLINE)
3
6
ZONA "1"
BUDERUS OPREMA
230V
50 Hz
9
REVERZIBILNI UREĈAJ SREDNJE TEMPERATURE
24V
AC
1
GNDTxRx- TxRx+ GND
PRIKLJ. KUTIJA SOBNOG REGULATORA
KONFIGURACIJA INSTALACIJE
SRB, CG U I A
Instalacija broj 0
Elektriþna spojna šema
55
SRB, CG U I A
KONFIGURACIJA INSTALACIJE
Instalacija broj 0
Kon¿guracija parametara
Opis
Meni
Br. parametra
Fabriþka
vrednost
Upisati
programiranu
vrednost
U.M.
Tip instalacije (tablica 1)
Mn01
0101
0
0*
-
Mn01
0152
0
-
Mn01
0159
1
-
Mn01
0163
0
-
Mn01
0164
30
%
Mn01
0165
30
°C
Mn01
0166
48
°C
Krive vremenskih prilika INSTALACIJA, granja
Aktiviranje krive vremenskih prilika INSTALACIJA 0
= Deaktivirano
1 = Aktivirano
Broj krive vremenskih prilika INSTALACIJA
Aktiviranje uticaja temperature prostorije INSTALACIJA
0 = Deaktivirano
1 = Aktivirano
Uzorna temperatura prostorije INSTALACIJA
MINIMALNA graniþna vrednost podešene temp. povratnog voda za krivu
INSTALACIJA
MAKSIMALNA graniþna vriednost podešene temp. povratnog voda za krivu
INSTALACIJA
Krive vremenskih prilika INSTALACIJA, hlaÿenja
Aktiviranje krive vremenskih prilika INSTALACIJA 0
= deaktivirano
1 = aktivirano
Max. graniþna vrednost podešene temp. povratnog voda, Hlaÿenja (Tm1)
Mn01
0154
0
-
Mn01
0128
25
°C
Min. spoljna temp. kojoj odgovara max. temp. povratnog voda
(Te1)
Mn01
0129
23
°C
Min. graniþna vrednost podešene temp. povratnog voda, Hlaÿenja (Tm2)
Mn01
0130
23
°C
Max. spoljna temp. kojoj odgovara min. temp. povratnog voda
(Te2)
Mn01
0131
36
°C
Mn01
015A
0
Kon¿guracija kontakta HL1 pumpe sekundarnog kruga
Ukljuþiti kontakt HL1 ZONE VISOKE TEMPERATURE
(kontakt se zatvara i ukljuþuje se pumpa ili zaporni ventil s
motornim pogonom)
3*
* obvezujuüe vrednosti za ovu kon¿guraciju
56
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
ODRŽAVANJE I SERVIS
A
Signalizacija alarma
Kada se pojavi alarm, upaliüe se simbol
.
Vizuelni prikaz alarma
1
2
3
• Okrenuti okretni taster
• Vizualno prikazati kodove alarma
• Pritisnuti taster za potvrdu
• Rešiti problem tako da se alarmi odmah
nameste na nulu, prema postupku
„Resetovanja alarma“
2
3
• Okrenuti okretni taster
• Pritisnuti taster za potvrdu
• Alarme namestiti na nulu
x3 sek.
• Pritisnuti taster
3 sekunde
i mode, u trajanju
Resetovanje alarma
1
x3 sek.
• Pritisnuti taster
3 sekunde
i mode, u trajanju
• Odabrati
Memorisani alarmi
Memorisanim alarmima može se upravljati samo preko
servisne tastaure. U tu svrhu treba kontaktirati ovlašüeni
servis. Sobni regulator omoguüava vizualni prikaz zadnjeg koda alarma u kojem je sudelovao meni Mn11:
- parametar 1100 = broj alarma memorisanih u memoriji
(može se videti samo sa servisnom tastaturom)
-
parametar 1101 = kôd zadnjeg alarma intervencije
parametar 1102 = sat alarma intervencije
parametar 1103 = minuta alarma intervencije
parametar 1104 = dan alarma intervencije
parametar 1105 = mesec alarma intervencije
parametar 1106 = godina alarma intervencije
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
57
SRB, CG
ODRŽAVANJE I SERVIS
A
TABLICA ALARMA
Kôd alarma
A001
A002
A003
A004
A005
A006
A007
A013
Uzrok
BT1 Senzor temperature vode povratnog voda instalacije izmenjivaþa
BT2 Senzor temperature vode polaznog voda instalacije izmenjivaþa
BT8 Senzor temperature rezervoara potrošne tople vode
BT7 Senzor temperature spoljnjeg vazduha za upravljanje ureÿajem
BT9 Senzor temperature inercijskog rezervoara
BT11 Senzor temperature rezervoara potrošne tople vode
BP1 Pretvarać niskog pritiska
F1 Visokopritisna pritisna sklopka
A014
A019
Intervencija visokog pritiska pretvarača BP1
Premala razlika izmeÿu niskog i visokog pritiska rashladnog kruga
A022
Rad je izvan dopuštenih graniþnih vrednosti
A023
Intervencija diferencijalne pritisne sklopke / regulatora protoka na strani izvora
A025
Intervencija diferencijalne pritisne sklopke / regulatora protoka F3 na strani instalacije
A030
A033
A034
A035
A036
A038
A041
A042
A045
Postignuti su sati rada kompresora
Postignuti su sati rada pumpe na strani instalacije
Postignuti su sati rada pumpe potrošne tople vode
Postignuti su sati rada pumpe zone s mešajuüim ventilom
Postignuti su sati rada ventilatora
Intervencija protiv zaleÿivanja izmjenjivaþa na strani instalacije
Intervencija za previsoku temperaturu rezervoara potrošne tople vode
Intervencija zaštite od smrzavanja unutar prostorije
Senzor temperature spoljnjeg vazduha
Rešenje
Neispravan ili odspojen senzor
Neispravan ili odspojen senzor
Neispravan ili odspojen senzor
Neispravan ili odspojen senzor
Neispravan ili odspojen senzor
Neispravan ili odspojen senzor
Neispravan ili odspojen pretvornik
Ispitati elektriþno spajanje
Ispitati pritisak rashladnog
Ispitati pritisak rashladnog kruga Kontrolisati punjenje rashladnog sredstva
Proveriti da li je temp. spoljnjeg vazduha i
podešena vrednost temp. vode unutar deklarisanih radnih graniþnih vrednosti
Kontrolisati þistoüu ¿ltera
Kontrolisati punjenje vode u instalaciji Kontrolisati postojanje protoka
Kontrolisati þistoüu ¿ltera
Kontrosati protok vode
Kontrolisati postojanje vazduha u instalaciji
Programirano održavanja
Programirano održavanja
Programirano održavanja
Programirano održavanja
Programirano održavanja
Programirano održavanja
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zameniti prikljuþak
A047
A048
A049
A050
A051
A052
A053
A054
A055
Alarm zaštite od bakterija legionela
Senzori regulatora koji se isporuþuju s ureÿajem
A056
Greška usmeravanja regulatora isporuþenog s ureÿajem
A057
Greška usmeravanja modula ekspanzije 2
A058
A063
Senzor temperature zone niske temperature LT2, ekspanzije 2
Greška usmeravanja modula ekspanzije 3
A064
A075
A077
A094
A095
Senzor temperature zone niske temperature LT3, ekspanzije 3
Intervencija za previsoku temperaturu vode kruga s mešajuüim ventilom, modula ekspanzije 1
Intervencija za previsoku temperaturu vode kruga s mešajuüim ventilom, modula ekspanzije 2
Završno odleÿivanje preko maksimalnog vremena
Senzori regulatora zone
A096
Greška usmeravanja regulatora zone
A097
Senzori regulatora zone
A098
Greška usmeravanja regulatora zone
A099
Senzori regulatora zone
A100
Greška usmeravanja regulatora zone
A101
Senzori regulatora zone
A102
Greška usmeravanja regulatora zone
A103
Greška usmeravanja modula ekspanzije 1
A104
A109
Senzor temperature zone niske temperature LT1, ekspanzije 1
Alarm niskog pritiska nikopritisne pritisne sklopke
A114
Greška usmeravanja solarnog modula/modula bazena
A115
A116
A117
A120
Generalni alarm solarnog modula/modula bazena
Nije prikljuþen Master (glavni) ureÿaj, kaskadno upravljanje
Nije prikljuþen Slave (podreÿeni) ureÿaj, kaskadno upravljanje
Intervencija zbog previsoke temperature vode kruga s mešajuüim ventilom, modula ekspanzije
3
Pomanjkanje senzora vlage na daljinskom prikljuþku zone
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zameniti prikljuþak
Greška usmeravanja daljinskog prikljuþka zone LT3
Ispitati spojeve
Kontrolisati smer
A121
A122
58
Pogon termostatskog ventila
Kontaktirati ovlašćeni servis
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zameniti regulator
Ispitati elektriþni spoj
Kontrolisati smer
Ispitati spojeve
Kontrolirati smer, mora biti 1
Neispravan ili odspojen senzor
Ispitati spojeve
Kontrolisati smer, mora biti 2
Neispravan ili odspojen senzor
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zameniti regulator
Ispitati spojeve
Kontrolisati smer
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zameniti regulator
Ispitati spojeve
Kontrolisati smer
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zameniti regulator
Ispitati spojeve
Kontrolisati smer
Ispitati spojeve
Neispravni senzori, zameniti regulator
Ispitati spojeve
Kontrolisati smer
Ispitati spojeve
Kontrolisati smer mora biti 1
Neispravan ili odspojen senzor
Ispitati elektriþne spojeve Ispitati
pritisak kruga hlaÿenja
Ispitati spojeve
Kontrolisati smer
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SIGNALIZACIJE ALARMA GRANIýNIKA POKRETANJA
SRB, CG
A
Kako bi se snizila struja pokretanja kompresora, toplotne pumpe mogu biti opremljene jednofaznim graničnikom
pokretanja.
Jednofazni graniþnik pokretanja
LED graniþnika pokretanja identi¿kue
j razliþita stanja rada ili alarma, na osnovi redosleda treperenja:
• 2 treptaja svakih 5 sekundi: postoji mrežni napon, ispravan rad
• LED je upaljen tokom 5 sekundi i led je ugašen tokom 5 sek.: graniþnik pokretanja je neispravan
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
59
SRB, CG
ODRŽAVANJE I SERVIS
Sigurnosni pogon INSTALACIJE
Ako toplotna pumpa ne radi ispravno, ili je kompresor
blokiran, može se aktivirati sigurnosni pogon instalacije.
Sigurnosni pogon instalacije omoguüava zagrevanje s
elektriþnim grejaþima ugraÿenim u instalaciji (ispuštanje,
inercijski akumulacijski rezervoar).
Kompresor ostaje iskljuþen.
Aktivirati ruþno prinudno delovanje elektriþnih grejaþa
instalacije, programirano parametrom 0620 = 1 (ruþno)
A
Opis
Meni Br.
Fabriþka U.M.
parametra vrednost
Tip integrisanja elektriþnog grejaþa na ispustu
0 = ugradnja
1 = zamena
Mn01 010G
1
Ruþno prinudno delovanje grejaþa
Mn06 0620
1
Promenu parametara treba sprovesti prema redosledu
brojki u tablici
Sigurnosni pogon SISTEMA PRIPREME
POTROŠNE TOPLE VODE
Opis
Meni
Naþin rada elektriþnog grejaþa
Mn02
0 = samo za toplotnu pumpu
1 = samo s elektriþnim grejaþem
2 = toplotnu pumpu + elektriþni grejaþ
Ako toplotna pumpa ne radi ispravno, ili je kompresor blokiran, može se aktivirati sigurnosni pogon sistema pripreme
potrošne tople vode.
Sigurnosni pogon sistema pripreme potrošne tople vode
omoguüava pripremu potrošne tople vode s elektriþnim
grejaþima ugraÿenim u akumulacionom rezervoaru potrošne
tople vode.
Br.
Fabriþka
parametra vrednost
0202
U.M.
1
Aktivirati ruþno prinudno delovanje elektriþnih grejaþa akumulacionog rezervoara potrošne tople vode, programirano
parametrom 0202 = 1
PREKID RADA TOKOM DUŽIH VREMENSKIH PERIODA
Nakon iskljuþivanja toplotne pumpe:
- Iskljuþiti ureÿaj sa elektriþnog napajanja
- Proveriti da li je sobni regulator u položaju „OFF“ (iskljuþeno)
- Prebaciti sklopku QF1 u položaj OFF (videti elektriþnu
spojnu šemu)
- Iskljuþiti unutrašnje prikljuþne ureÿaje, prebacivanjem
sklopke svakog ureÿaja u položaj „OFF“
- Zatvoriti slavine za vodu
Preporuþuje se korišüenje neotrovnog sredstva protiv
smrzavanja, usklaÿenog s važeüim propisima zemlje u kojoj
se koristi, a ako je to predviÿeno, treba ga koristiti i u instalaciji ovog ureÿaja za pripremu potrošne tople vode.
Ako bi se glavna sklopka instalacije duže od þetiri sata
nalazila u položaju „iskljuþeno“, nakon ponovnog uspostavljanja elektriþnog napajanja i pre ponovnog aktiviranja, ureÿaj treba održavati pod elektriþnim napajanjem,
ali bez da radi pri minimumu tokom dva sata, kako bi se
omoguüilo predgrejavanje ulja u karteru kompresora.
Ako je spoljna temperatura niža od 0 °C, postoji opasnost od zaleÿivanja. Instalaciju vode TREBA ISPRAZNITI I ZATVORITI (ako se pražnjenje provodi nakon rada
toplotne pumpe, treba nadzirati temperaturu vode), ili treba
dodati sredstvo protiv smrzavanja u dozama preporuþenim od proizvoÿaþa ove tečnosti.
REDOVNO ODRŽAVANJE
A
Zabranjeno je izvoÿenje bilo kakvih radova þišüenja pre
iskljuþivanja ureÿaja sa elektriþne mreže. Periodiþno
održavanje važno je za održavanje ureÿaja u besprekornom
radnom stanju, kako sa stanovišta njegove funkcije, tako i
sa energetskog stanovišta. Plan održavanja koji ovlašüeni
servis mora nadzirati, periodiþno jednom godišnje, obuhvata
sledeüe radove i kontrole:
- Punjenje kruga vode
- Postojanje vazdušnih mehuriüa u krugu vode
- Efikasnost sigurnosnih ureÿaja
- Elektriþni napon napajanja
- Potrošnja elektriþne energije
- Podešavanje elektriþnih prikljuþaka i prikljuþaka vode
60
A
-
Stanje sklopke kompresora
Efikasnost grejaþa ploþastog izmenjivaþa
Kontrola radnog pritiska, pregrejavanja i pothlaÿivanja
Efikasnost grejaþa kompresora
Periodiþno þišüenje baterije rebara, svaka tri meseca
ýišüenje mreža ventilatora
ýišüenje plitica za prikupljanje kondenzata
ýišüenje ¿ltera za vodu
Održavanje slobodnim ventilacijskih otvora postolja, od raznih zapreka slobodnom prolazu vazduha.
Za ureÿaje koji se instaliraju blizu mora, intervale izvoÿenja
radova održavanja treba skratiti za polovinu.
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
SRB, CG
IZVANREDNO ODRŽAVANJE
Zabranjeni su bilo kakvi radovi þišüenja pre iskljuþivanja
ureÿaja sa elektriþne mreže. Pre izvoÿenja radova þišüenja
treba ispitati na postojanje napona.
HEMIJSKO PRANJE
Nakon svake 3 godine rada preporuþuje se hemijsko pranje
ploþastog izmjenjivaþa. Izvoÿenje ove radne operacije mora
provesti za to specijalizovana struþna osoba.
PUNJENJE GASOVITOG RASHLADNOG SREDSTVA
Ureÿaji su u fabrici napunjeni gasnim rashladnim sredstvom R410A i na odgovarajuüi naþin prikljuþeni.
Pri normalnim radnim uslovima nije potrebna nikakva inter-vencija ovlašüenog servisa za kontrolu gasnog rashladnog sredstva. Meÿutim, s vremenom se mogu pojaviti manji gubici na
prikljuþcima i spojevima, u obliku izlaza rashladnog sredstva
iz kruga, što može rezultovati neispravnim radom ureÿaja. U
ovakvim sluþajevima treba pronaüi mesta propuštanja rashladnog sredstva, otkloniti ih i dopuniti krug hlaÿenja.
Postupak punjenja je sledeüi:
- Isprazniti i izvršiti dehidraciju þitavog kruga hlaÿenja, pomo-üu
vakuumske pumpe, prikljuþkom kako na niskopritisni tako i
na visokopritisni prikljuþak, sve dok se na vakuummetru ne
pokaže 10 Pa. Priþekati nekoliko minuta i kontrolisati da
ova vrednost nije premašila 50 Pa.
- Plinsku bocu s gasnim rashladnim sredstvom ili cilindar
za punjenje prikljuþiti na prikljuþak iznad niskopritisnog
voda.
- Napuniti odreÿenu koliþinu gasnog rashladnog sredstva,
navedenu na natpisnoj ploþici s tehniþkim karakteristikama
ureÿaja.
- Uvek treba provesti kontrolu vrednosti pregrejavanja i pothlaÿivanja, koje moraju biti izmeÿu 5 i 10 °C i izmeÿu 4 i 8
°C.
- Nakon nekoliko sati rada treba kontrolisati da pokazivaþ
tečnosti signalizira suvi krug (dry-verde).
A
Za sluþaj delimiþnog gubitka rashladnog sredstva,
pre ponovnog punjenja krug treba potpuno isprazniti.
Rashladno sredstvo R410A mora se puniti samo u tekuüoj fazi.
Uslovi rada razliþiti od nazivnih (propisanih) mogu
rezultovati vrlo razliþitim vrednostima.
Ispitivanje nepropusnosti ili traženje mesta propuštanja mora se izvršiti samo uz pomoü gasnog rashladnog sredstva R410A, a kontrolu treba vršiti s detektorom
propuštanja.
Zabranjeno je punjenje krugova hlaÿenja rashladnim
sredstvom razliþitim od onog navedenog na natpisnoj ploþici
s tehniþkim karakteristikama ureÿaja i u ovom priruþniku.
Primena nekog drugog razliþitog rashladnog sredstva
može rezultovati ošteüenjima kompresora.
Zbog opasnosti od eksplozije ili trovanja, u krugu
hlaÿenja zabranjena je primena kiseonika ili acetilena ili
nekog drugog zapaljivog ili otrovnog plina.
Zabranjena je primena ulja razliþitih od onih propisanih.
Primena nekih drugih razliþitih ulja može rezultovati
ošteüenjima kompresora.
ODLAGANJE UREĈAJA NA OTPAD
A
Odlaganje ureÿaja na otpad mora se provesti prema
važeüim propisima u dotiþnoj zemlji.
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
61
SRB, CG U I A
POPIS PARAMETARA
Opis
Meni Br. parametra U.M.
Aktiviranje podešene vrednosti potrošne tople vode: 0 = Economy, 1 = Comfort
Mn00
0015
Podešena vrednost temperature potrošne tople vode Economy
Mn00
0022
°C
Podešena vrednost temperature potrošne tople vode Comfort
Mn00
0023
°C
Uslovna oznaka korisnika
Mn00
0036
Ukljuþivanje daljinskog kontakta: 0 = ukljuþen daljinski kontakt, 1 = iskljuþen daljinski kontakt (biranje samo pomoüu tastature)
Mn01
0100
Podešena vrednost automatske stacionarne promene GREJANJE
Mn01
0106
Diferencijal automatske stacionarne promjene GREJANJE
Mn01
0107
°C
Podešena vrednost automatske stacionarne promjene HLAĈENJE
Mn01
0108
°C
°C
°C
Diferencijal automatske stacionarne promjene HLAĈENJE
Mn01
0109
Tip ugradnje elektriþnog grejaþa na izlazu: 0 = Ugradnja, 1 = Zamena
Mn01
010G
Tip ugradnje pomoünog kotla: 0 = Ugradnja, 1 = Zamena
Mn01
010H
Maksimalna graniþna podešena vrednost temperature povratnog voda u Hlaÿenju (Tm1)
Mn01
0128
°C
Minimalna spoljna temperatura kojoj odgovara maksimalna temperatura povratnog voda (Te1)
Mn01
0129
°C
Aktiviranje kompenzacije za vlažnost prostorije, ZONA LT3: 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
012N
Vrednost poþetne relativne vlažnosti prostorije poveüava podešenu vrednost temperature vode na izlazu ZONA LT3
Mn01
012P
%
Maksimalna temperaturna histereza na izlazu odgovara 100% relativne vlažnosti
Mn01
012R
°C
Minimalna graniþna podešena vrednost temperature povratnog voda u Hlaÿenju (Tm2)
Mn01
0130
°C
Maksimalna spoljna temperatura kojoj odgovara minimalna temperatura povratnog voda (Te2)
Mn01
0131
°C
Maksimalna graniþna podešena vrednost temperature na izlazu u Hlaÿenju (Tm1)
Mn01
0132
°C
Minimalna spoljna temperatura kojoj odgovara maksimalna temperatura na izlazu (Te1)
Mn01
0133
°C
Minimalna graniþna podešena vrednost temperature na izlazu u Hlaÿenju (Tm2)
Mn01
0134
°C
Maksimalna spoljna temperatura kojoj odgovara minimalna temperatura na izlazu (Te2)
Mn01
0135
°C
Maksimalna graniþna podešena vrednost temperature na izlazu u Hlaÿenju (Tm1)
Mn01
0136
°C
Minimalna spoljna temperatura kojoj odgovara maksimalna temperatura na izlazu (Te1)
Mn01
0137
°C
Minimalna graniþna podešena vrijednost temperature na izlazu u Hlaÿenju (Tm2)
Mn01
0138
°C
Maksimalna spoljna temperatura kojoj odgovara minimalna temperatura na izlazu (Te2)
Mn01
0139
°C
Unutrašnja temperatura prostorije za zaštitu od zaleÿivanja
Mn01
0140
°C
Spoljna temperatura za zaštitu od zaleÿivanja
Mn01
0141
°C
Aktiviranje krive vremenskih prilika INSTALACIJA 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0152
Fiksno podešena vrednost temperature vode povratnog voda GREJANJE
Mn01
0153
Aktiviranje krive vremenskih prilika INSTALACIJA 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0154
Fiksno podešena vrednost temperature vode povratnog voda HLAĈENJE
Mn01
0155
Aktiviranje kompenzacije za vlažnost prostorije INSTALACIJA 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0156
°C
°C
Poþetna vrednost relativne vlažnosti prostorije poveüava podešenu vrednost temp. vode povratnog voda INSTALACIJA
Mn01
0157
%
Maksimalna temperaturna histereza povratnog voda odgovara 100% relativne vlažnosti
Mn01
0158
°C
Broj krive vremenskih prilika INSTALACIJA
Mn01
0159
Aktiviranje kontakta kao: 0 = Signalizacija alarma, 1 = Odvlaživaþ, 3 = Pumpa sekundarnog kruga
Mn01
015A
Aktiviranje krive vremenskih prilika LT3 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
015E
Aktiviranje uticaja temperature okoline INSTALACIJA 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0163
Uslovna temperatura prostorije INSTALACIJA
Mn01
0164
%
MINIMALNA graniþna podešena vrednost za krivu INSTALACIJA
Mn01
0165
°C
°C
MAKSIMALNA graniþna podešena vrednost za krivu INSTALACIJA
Mn01
0166
Aktiviranje krive zone vremenskih prilika LT1 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0167
Aktiviranje krive zone vremenskih prilika LT1 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0169
Aktiviranje kompenzacije za vlažnost prostorije, ZONA LT1: 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0171
Poþetna vrednost relativne vlažnosti prostorije poveüava podešenu vrednost temperature vode na izlazu ZONA LT1
Mn01
0172
%
Maksimalna temperaturna histereza na izlazu odgovara 100% relativne vlažnosti
Mn01
0173
°C
Broj krive vremenskih prilika LT1
Mn01
0174
Aktiviranje uticaja temperature prostorije LT1 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0178
Uslovna temperatura prostorije LT1
Mn01
0179
%
MINIMALNA graniþna podešena vrednost temperature na izlazu za krivu vremenskih prilika LT1
Mn01
0180
°C
°C
MAKSIMALNA graniþna podešena vrednost temperature na izlazu za krivu vremenskih prilika LT1
Mn01
0181
Aktiviranje krive zone vremenskih prilika LT2 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0182
Aktiviranje krive zone vremenskih prilika LT2 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0184
Aktiviranje kompenzacije za vlažnost prostorije, ZONA LT2 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0186
Vrednost poþetne relativne vlažnosti prostorije poveüava podešenu vrednost temperature vode na izlazu ZONA LT2
Mn01
0187
%
Maksimalna temperaturna histereza na izlazu odgovara 100% relativne vlažnosti
Mn01
0188
°C
Broj krive zone vremenskih prilika LZ2
Mn01
0189
Aktiviranje uticaja temperature okoline LT2 0 = Deaktivirano, 1 = Aktivirano
Mn01
0193
Uzorna temperatura prostorije LT2
Mn01
0194
%
MINIMALNA graniþna podešena vrednost temperature na izlazu za krivu vremenskih prilika LT2
Mn01
0195
°C
MAKSIMALNA graniþna podešena vrednost temperature na izlazu za krivu vremenskih prilika LT2
Mn01
0196
°C
Naþin rada elektriþnog grejaþa: 0 = samo s toplotnom pumpom, 1 =samo s elektriþnim grejaþem, 2 = oplotnom pumpom + elektriþnim grejaþem
Mn02
0202
Podešena vrednost temperature potrošne tople vode pripremljene s grejaþem
Mn02
0209
62
°C
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
POPIS PARAMETARA
SRB, CG U I A
Opis
Meni Br. parametra U.M.
Podešena vrednost temperature potrošne tople vode za zaštitu od bakterija legionela
Mn02
0211
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela PONEDELJAK (0=ne 1=da)
Mn02
0213
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela UTORAK (0=ne 1=da)
Mn02
0214
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela SRIEDA (0=ne 1=da)
Mn02
0215
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela ýETVRTAK (0=ne 1=da)
Mn02
0216
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela PETAK (0=ne 1=da)
Mn02
0218
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela SUBOTA (0=ne 1=da)
Mn02
0219
Dan za ciklus zaštite od bakterija legionela NEDELJA (0=ne 1=da)
Mn02
0220
Sat dana za ciklus zaštite od bakterija legionela
Mn02
0221
Funkcija zaštite od bakterija legionela 0 =Nije aktivirana 1 = Aktivirana
Mn02
0222
Funkcija zaštite od bakterija legionela: 0 = samo s toplotnom pumpom , 1 = samo s elektriþnim grejaþem, 2 = toplotnom
pumpom + elektriþni grejaþ
Mn02
0223
Maksimalno vreme za funkciju zaštite od bakterija legionela
Mn02
0225
Ukljuþivanje elektriþnog grejaþa: 0 = Grejaþ je iskljuþen, 1 = Grejaþ je ukljuþen
Mn03
0300
Ukljuþivanje pomoünog kotla: 0 = Pomoüni kotao je iskljuþen, 1 = Pomoüni kotao je ukljuþen
Mn03
0301
Aktiviranje za temperaturu spoljnjeg pritiska: 0 = Funkcija je deaktivirana, 1 = Funkcija je aktivirana
Mn03
0303
°C
h
mln.
Temperatura spoljnjeg pritiska za ukljuþivanje elektriþnog grejaþa
Mn03
0304
Aktiviranje za temperaturu spoljnjeg pritiska: 0 = Funkcija je deaktivirana, 1 = Funkcija je aktivirana
Mn03
0306
°C
Temperatura spoljnjeg pritiska za aktiviranje pomoünog kotla
Mn03
0307
°C
Minimalna temperatura vspoljnjeg pritiska, rada toplotne pumpe (proveriti da li programirana vrednost odgovara vrednosti
iz tablice)
Mn03
0311
°C
Vreme blokiranja ukljuþivanja elektriþnog grejaþa (omoguüava da toplotna pumpa radi pri režimu rada za izbegavanje
nepotrebnih intervencija na grejaþu)
Mn06
0616
mln.
Ukupno vreme za ukljuþivanje elektriþnih grejaþa na izlazu
Mn06
0617
°C*sek.
Vrieme blokiranja aktiviranja pomoünog kotla (omoguüava da toplotna pumpa radi pri režimu rada za izbegavanje nepotrebnih
intervencija na pomoünom kotlu)
Mn06
0618
min.
°C*sek.
Ukupno vrijeme za aktiviranje pomoünog kotla
Mn06
0619
Ruþno prinudno delovanje na grejaþe
Mn06
0620
Podešena vrednost temperature potrošne tople vode
Mn00
0023
Uslovna oznaka korisnika
Mn00
0036
Odnos izmeÿu instalacije i prostorije: 0 = Ureÿaj u režimu prostorije, 1 = Ureÿaj u nezavisno od režima
Mn01
011D
Mn01
011G
Uslovna oznaka instalatera
Aktiviranje krive vremenskih prilika GREJANJE LT3 0 = Deaktivirano (rad s ¿ksnom podešenom vrednošüu) 1 = Aktivirano
Mn01
011R
Aktiviranje krive vremenskih prilika LT3 = Deaktivirano 1 = Aktivirano
Mn01
011T
Fiksna podešena vrednost temperature vode na izlazu LT3 GREJANJE
Mn01
011U
Broj krive zone vremenskih prilika LT3
Mn01
012A
Aktiviranje uticaja temperature prostorije LT3 0 = Deaktivirano 1 = Aktivirano
Mn01
012D
Uzorna temperatura prostorije LT3
Mn01
012E
%
MINIMALNA graniþna podešena vrednost temperature na izlazu za krivu vremenskih prilika LT3
Mn01
012F
°C
MAKSIMALNA graniþna podešena vrednost temperature na izlazu za krivu vremenskih prilika LT3
Mn01
012G
°C
Maksimalna graniþna podešena vrednost temperature na izlazu u Hlaÿenju (Tm1)
Mn01
012H
°C
Minimalna spoljna temperatura kojoj odgovara maksimalna temperatura na izlazu (Te1)
Mn01
012J
°C
°C
Minimalna graniþna podešena vrednost temperature na izlazu u Hlaÿenju (Tm2)
Mn01
012L
°C
Maksimalna spoljna temperatura kojoj odgovara minimalna temperatura na izlazu (Te2)
Mn01
012M
°C
Aktiviranje rada pumpe instalacije u intervalima: 0 = pumpa instalacije uvek radi, 1 = pumpa instalacije radi u intervalima
Mn01
0143
Vrijeme rada pumpe instalacije na usisu
Mn01
0147
Vreme stanke u radu pumpe instalacije, izmeÿu jednog usisa i sledeüeg
Mn01
0148
Mn01
015D
Ukljuþiti kontakt kao: 0 = Snižena tarifa za utrošenu el. energiju, 1 = Blokiranje rada preko utroška el. energije
Aktiviranje krive vremenskih prilika GREJANJE LT1 0 = Deaktivirano (rad s ¿ksnom podešenom vrednošüu) 1 = Aktivirano
Fiksna podešena vrednost temperature vode na izlazu LT1 GREJANJE
Aktiviranje krive vremenskih prilika GREJANJE LT2 0 = Deaktivirano (rad s ¿ksnom podešenom vrednošüu) 1 = Aktivirano
Mn01
Mn01
Mn01
0168
0170
°C
0183
Fiksna podešena vrednost temperature vode na izlazu LT2 GREJANJE
Mn01
0185
Minimalno vreme rada toplotne pumpe za instalaciju
Mn02
0226
Maksimalno vreme rada toplotne pumpe za dostizanje podešene vrednosti temperature potrošne tople vode
Mn02
0227
Trajanje hoda 3-krakog ventila za pripremu potrošne tople vode
Mn02
0231
sek.
BT1 senzor temperature vode na ulazu u izmjenjivaþ
Mn09
0900
°C
BT2 senzor temperature vode na izlazu iz izmjenjivaþa
Mn09
0901
°C
BT8 senzor temperature potrošne tople vode
Mn09
0902
°C
BT7 senzor temperature vazduha za regulaciju ureÿaja
Mn09
0903
°C
BT9 senzor temperature inercijskog rezervoara
Mn09
0904
°C
BT11 senzor temperature spoljnjeg vazduha za upravljanje podešenom vrednošüu
Mn09
0905
°C
BP1 Pretvarač regulacije pritiska, kondenzacije / isparavanja
Mn09
0906
bar
Logatherm - Proizvoÿaþ zadržava pravo na promene u svrhu tehnoloških poboljšanja
°C
63
Robert Bosch d.o.o.
Odjel Toplinske Tehnike
Ulica Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava
Hrvatska
Odeljenje Grejne Tehnike
Bulevar Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Srbija
Tehnička služba: Tel.: +385 (1) 295 80 85
Prodaja: Tel.: +385 (1) 295 80 81
Fax: +385 (1) 295 80 80
Tel.: (+381) 11 2052 373
Fax: (+381) 11 2052 377
www.bosch-climate.com.hr
www.buderus.com.hr
www.bosch-climate.rs
www.buderus.co.rs
C01001639E_00
Robert Bosch d.o.o.
Download

Preuzimanje (PDF 5.6 MB)