Dobrodošli
Institut ’’Mihajlo Pupin’’
www.institutepupin.com
www.pupin.rs
Januar, 2013.
Institut “Mihajlo Pupin”
• Vodeća srpska R&D institucija u IKT
• Najveći i najstariji institut u IT u jugoistočnoj Evropi –
osnovan 1946.
• Pod jednim krovom:
interdisciplinarna ICT
baza znanja neophodna
za realizaciju
kompleksnih sistema
Organizacija Instituta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Holding kompanija
Državno vlasništvo
Institut – matično preduzeće
6 kćerki kompanija
4 kompanije u sastavu IMP-NTP
u mešovitom vlasništvu IMP
Zajednička politika
Planiranje razvojnih programa
na nivou Instituta
Zajednički marketing
Članice IMP-NTP su potpuno
samostalni privredni subjekti,
sa dobrim i kolegijalnim vezama
unutar IMP-a
Sistem upravljanja kvalitetom
Od 2000. godine u Institutu postoji sistem upravljanja kvalitetom usklađen sa
međunarodnim standardom ISO 9001. U junu 2012. godine u poslovni sistem
Instituta uvedena su dva nova standarda: Sistem upravljanja zastitom životne sredine
i Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
R&D profil
• Sinteza naučnog i ekspertskog znanja
• Široki spektar istraživačkih oblasti: elektronika,
automatika, procesno upravljanje, računarstvo,
telekomunikacije, informacioni sistemi, softversko
inženjerstvo i robotika
Istraživački potencijal
• 450 zaposlenih, 250 istraživača
• 7 univerzitetskih profesora,
22 doktora nauka, 35 magistara
• Povezanost sa
Univerzitetom u Beogradu
• Regrutovanje novih kadrova direktno sa
univerziteta, kroz stručnu praksu i izradu
diplomskih radova
• Ravnopravna kadrovska i etnička politika
Najveći partneri IMP
•
•
•
•
Državni i javni sektor
Elektroprivredna i vodoprivredna društva
JP Putevi Srbije
Ministarstvo finansija – Poreska uprava i
Uprava za trezor
• Banke i osiguravajuća društva
• Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih
poslova
• Naftna i rudarska industrija
• Prerađivačka industrija
(prehrambena industrija,
cementare, prerada kože, čeličane,
etc.)
• Farmaceutska industrija
• Banke i osiguravajuća društva
Međunarodna saradnja
• Dugoročna orijentacija na
medjunarodnu saradnju
Ključni partneri
• Joint Project Office sa jednim od
vodećih ICT instituta iz
Fraunhofer grupe – Nemačka
• ČlanicaTexas Instruments DSP Third Party
mreža
• Application Partner Program za Motorolu
• Raytheon, SAD
(sistemi za kontrolu leta)
• BASF, Nemačka
(IVP softver - svetski hemijski gigant)
Saradnja sa NI organizacijama iz EU
Joint Project Office sa Fraunhofer
FIRST Institutom iz Berlina od
2003. godine
28 Međunarodnih istraživačkih projekata, 140 partnera
3 6FP projekta (SARIB, PROMETEA, Web4WeB), 3 TEMPUS
2 EC Interreg/CADSES projekta (I2E, STRIM), 1 COST
17 FP7 projekata projects (REFLECT, AgroSENSE, WBC-INCO-NET,
HydroWEEE Demo, ICT-WEB-PROMS, HELENA, EMILI, ENERGY WARDEN,
PROCEED, CESAR, CASCADE, LOD2, PERFECTION, EPIC HUB, SPARTACUS,
GENDER TIME),
2 CIP/EIP (EIIRC, GREEN), 5 SEE (Intervalue, FORSEE ICIP, EVAL-INNO,
GREEN)
5 bilateralnih projekata (1 Švajcarska,2 Francuska,1 Kipar, 1 Grčka)
Teme
• Upravljanje i nadzor
• Saobraćaj i komunikacije
• Informacioni sistemi
Upravljanje i nadzor
•
DCS u termoelektranama i
hidroelektranama
•
Upravljanje prenosnom i
distributivnom mrežom
•
Sistemi upravljanja u
komunalnim delatnostima
•
Upravljanje složenim
tehničkim sistemima
•
Multimedijalni sistemi
•
Video nadzor
•
Merni uređaji
Sistemi za upravljanje i nadzor
• 35 godina bavljenja
sistemima za upravljanje i
nadzor
• SCADA sistemi – (Supervisory
Control and Data Acquisition
Systems)
• PROCSIMA sistemi – (Process
Control, Simulation, Monitoring,
and Acquisition)
Računarsko upravljanje u termoelektranama
TENT A2 – 210 MW
Osnovne karakteristike View T-Power
rešenja:
• Integracija sa novim sistemima
turbinske regulacije ALSTOM TGC (TE
"Morava", TE "Nikola Tesla" -A4).
• Integracija starih sistema turbinske
regulacije (TE "Kostolac"-B2).
• Integracija novih sistema
elektrofiltara (TE "Nikola Tesla" - TENT
A4, A2, A1).
TENT
TE Morava
TE Kostolac B
A4, TENT A1
A6 – 308 MW
• Primenjeni standardi PLC sistema serije
IEC 61131.
• Komunikaciono povezivanje sistema
električnih zaštita generatora i 6kV
postrojenja. (TE "Nikola Tesla" -A4, A2,
TE "Kostolac"-B2).
• Upravljanje i regulacija turbinom K-200
korišćenjem direktnih regulacionih
komandi na MUT (motor upravljanja
turbinom).
•
•
•
VIEW 4 – SCADA Softver
Prikupljanje, obrada, arhiviranje i
prezentacija podataka dobijenih od RTU
Slanje komandnih zahteva RTU
Praćenje i nadgledanje sa radnih stanica
u kontrolnim centrima
•
•
Struktuirana i vektorska grafika sa
zoom/pan/decluttering lejerima
Pregled informacija korišćenjem Intraneta
SCADA Hardver - ATLAS
Uređaji porodice ATLAS:
• ATLAS - MAX
• ATLAS Max-RTL
• ATLAS –
Oscilopertubograf
• ATLAS – XP
• Piko ATLAS
• ATLAS Link
Atlas – NANO
Atlas – MAX
Merenje električnih veličina
• ARES – uredjaj za
merenje i očitavanje
potrošnje električne
energije
• Pretvarači električnih
veličina (U,I,P,Q,f)
• Instrumenti visoke
preciznosti za merenje
P,Q
ARES
Watt-metar visoke preciznosti (P,Q)
Softver za
daljinsko
očitavanje,
snimanje i
obračun
Sistemi za upravljanje u vodosnabdevanju
Projektovanje, razvoj,
proizvodnja, testiranje,
instalacija i puštanje u rad
SCADA sistema za
upravljanje u
vodosnabdevanju
Fabrika vode u Arilju
Dispečerski centar u BVK
Upravljanje tehničkim sistemima
Building managament
•
•
•
Sava Centar
Aerodrom Beograd
SPENS Novi Sad
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
Upravljanje i nadzor nad svim tehničkim
sistemima iz jednog centra
Najviši tehnološki standardi u pogledu
protivpožarne zaštite, bezbednosti i
stepena automatizacije procesa i
postrojenja
Samotestiranje i dijagnostika kvarova
Efikasna i brza obuka osoblja korisnika
Mogućnost proširenja sistema uz
jednostavnu dogradnju funkcija
Integracija sistema drugih proizvođača
u jedinstven BMS
PACS - Pupin Access Control System - Sistem za
kontrolu pristupa
Složeni sistem koji se sastoji iz hardverskih celina i nekoliko
softverskih aplikacija:
- terminali za registraciju pristupa - ulazna i izlazna antena
- barijere za kontrolu pristupa ljudi i vozila
- kamere za nadzor
- ID kartice
Multimedijalni sistemi
OmniSight - Distribuirani grafički displej sistem-
rešenje za prikazivanje grafičkih informacija na displejima
velike rezolucije u kontrolnim sobama složenih sistema
omogućava:
• grafički prikaz stanja
sistema,
• upravljanje aplikacijama na
udaljenim računarima,
• praćenje stanja veličina u
sistemu,
• prikaz video signala sa
lokalnih ili udaljenih izvora
Video nadzor
Video nadzor u
IMP preko
mreže IP-video
Integracija sistema
• Pristupna kontrola
• Upravljanje zgradama
(inteligentne zgrade)
• Kontrola industrijskih
procesa
• Prepoznavanje tablica
• Naplata putarine
• Detekcija ekcesnih
situacija na drumu
Saobraćaj i komunikacije
•
Sistemi za upravljanje
saobraćajem
•
Sistemi za praćenje
mobilnih objekata
•
Sistemi obaveštavanja i
uzbunjivanja
•
Sistemi za registrovanje
govora
•
Telekomunikacioni
uređaji za potrebe
elektroenergetskog
sistema
Sistemi za upravljanje saobraćajem
• Sistemi za
upravljanje
saobraćajem u
gradovima
• Naplata putarine
• Upravljanje
saobraćajem u
tunelima
• Parking sistemi i
pristupna kontrola
• GPS sistemi
Naplatne rampe na autoputevima
• Sve naplatne rampe
(softver i hardver)
na autoputevima u
Srbiji su rezultat
istraživanja i razvoja
u Institutu “Mihajlo
Pupin”
• Dizajn, razvoj, proizvodnja,
instalacija i puštanje u rad
• Osvojen tender za modernizaciju
postojećeg sistema za naplatu
putarine u Srbiji
• IMP sistemi za naplatu putarine u
Crnoj Gori, DR Kongo, BiH
SISTEMI ZA PRAĆENJE MOBILNIH OBJEKATA PAUK i PAUK-G sistem
• Praćenje vozila u realnom vremenu bazirano na
GPS tehnologiji
• Lociranje vozila, mapiranje i generisanje
izveštaja, merenje potrošnje goriva i predjenog
puta
GPS
Radio
stanica
antena
GPS
antena
Komunikacioni
server
Diferencijalna bazna stanica
GSM modem
ili telefon
Digipeater
(ripiter)
Komunikaciona
SPIDERjedinica
Dispečerske radne
stanice
• Veza sa senzorima
i aktuatorima
• Monitoring događaja
• Analiza kretanja
Elektronski brzinomer – IMP EB-96
• Proizvod
razvijen za
potrebe JŽ
• Meri brzinu i
svake sekunde
beleži status
niza parametara
lokomotive
Sistemi obaveštavanja i uzbunjivanja
Karakteristike
• Znaci uzbune: prema JUS Z.F.1.002 (šest
osnovnih i dva rezervna)
• Prenos govora: u opsegu 300-3400 Hz
• Maksimalni broj alarmnih stanica: 64
• Mogućnost daljinskog komandovanja:
pojedinačno, grupno i selektivno
• Maksimalni broj grupa (podcentara): 4
• Telekomunikacione veze: standardna
telefonska parica, radio veza, LAN,
WLAN, VOIP, GPRS, fiber-optic
• Zaštita u prenosu: digitalni prenos uz
zaštitni CRC kod
Telekomunikacije
• Primena digitalne obrade
signala u telekomunikacijama
•
•
•
•
Modemske komunikacije
Obrada i snimanje govora
VF komunikacije
Dizajn telekomunikacionih
mreža
Vojni program
• Simulatori i trenažeri
• Sistemi za obradu radarskog signala
Simulatori i trenažeri
• Namenski sistemi za:
– Trening posade
– Taktičke simulacije
– Održavanje
• Najveća dostignuća:
– Simulatori leta za
tri tipa vojnih aviona
– Simulator podmornice
– Simulator vazdušnih borbi
– Linija tenkovskih simulatora
– Trenažer za protivavionsku
artiljeriju
Sistemi za obradu radarskog signala
• PC tehnologija zasnovana na
digitalnoj obradi signala
• Lokalna radarska mreža
(LoRadNET)
• Komponente sistema za
kontrolu letenja: digitalni
panoramski pokazivač,
Ekstraktor radarskih podataka,
Uredjaj za praćenje pokretnih
ciljeva, komunikacioni modul
• Elektronski sistemi za nadzor
• Sistemi za elektronsko
izvidjanje
Informacioni sistemi
• Menadžerski
informacioni sistemi
• Informacioni sistem
LPA
• Sistemi, aplikacije i
servisi e-Uprave
Arhitektura sistema
Menadžerski informacioni sistemi
• Ekspertski sistemi i sistemi za
podršku u odlučivanju
– Planiranje i ocena investicija
– Podrška u odlučivanju
– E-learning sistemi
• Internet portali
– Finansijski portal Narodne banke
Srbije (BONITET)
• Informacioni sistemi
– Sistemi za menadžment informacija
– ERP programski paketi
ERP rešenja
• SAP-IMP pušten u produkciju
februara 2008. godine
• Zajednički projektni tim
stručnjaka Instituta i
konsultanata kompanije S&T
• Realizovani moduli:
–
–
–
–
–
–
FI (finansije),
MM (magacinsko i nabavka),
SD (prodaja i distribucija),
CO (upravljačko računovodstvo),
HR (ljudski resursi) i
PS (projektni sistem)
• Prva puna realizacija projektnog
sistema u Srbiji
IVP - Podrška u planiranju investicija
•
•
•
•
•
•
•
• Planiranje IT
projekata
• Podrška donošenju
odluka u toku
životnog ciklusa
projekta
Formiranje IT budžeta
Uvid u sve projekte
Planiranje finansija i resursa
Analiza rizika i koristi
Praćenje projekata i generisanje izveštaja
Generisanje dokumentacije vezane za projekat
Aplikacija razvijena za potrebe BASFa
I&R - Sistemi, aplikacije i servisi e-Uprave
• IS Lokalne Poreske Administracije
(ISLPA)
• Evaluacija tehnoloških platformi
• Sistemi za upravljanje
dokumentima, sadržajima i
predmetima
• Razmena podataka - servis za
automatsko preuzimanje XML
sadržaja
Realizovan i uveden u rad IS LPA
Sistem za upravljanje elektronskim dokumentima
Razvojna platforma:
-
-
- Alfresco, kao i drugi open source i
freeware alati (OS, DMS, OCR, Content
transformation...)
- obezbeđena puna kontrola i
bezbednost podataka, jeftino uvođenje
i održavanje.
Produkciono okruženje:
-
- Potpuna integracija sa MS Active
Directory okruženjem i MS
Exchange serverom, pristup
sistemu putem Smart kartice.
Piezotehnologija
Jedinke kristala
kvarca (HF i LF)
200 tipova u opsegu od 4
kHZ do 200 MHz
Kristalni filtri
120 tipova u opsegu od 30
kHZ do 200 MHz
Kristalni
oscilatori
Normalni i temperaturno
kompenzovani
Piezokeramika
Magnetni
materijali
Piezokeramička zujalica,
ultrazvučna kada,
ultrazvučno skidanje
kamenca, hidrofon - sonari
Klasični keramički magneti
Keoroh 100 kvaliteta –
magnetisani prema
zahtevu korisnika
Magnetoplag i medicinski
magneti
Vizija
Stvaranje okruženja koje će obezbediti ekonomsku efikasnost,
tehnološku savremenost, zdravu životnu sredinu i humane
radne uslove
Download

Institut ``Mihajlo Pupin`` Dobrodošli