TEME SEMINARSKIH RADOVA ZA STUDENTE MASTER
STUDIJA NA SMERU ZA UČITELJE UČITELJSKOG
FAKULTETA U VRANJU
1. Dragana Veličkovič
Tema 1: ABleak Picture? The Preparation of Teachers (Pushkin, Dave (2001)
Teacher training, str.10-17. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: Ritam i govor – elementi muzike i jezika (Vučkovski, J., Stojadinović,
A.,Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet, Vranje, 2013).
2. Jelena Gligorijević
Tema 1: The Evolution of Teacher Education (Pushkin, Dave (2001) Teacher training,
str.27-34. str. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: ZNAČAJ DRAMSKOG TEKSTA U NASTAVI MATERNJEG JEZIKA;
PROUČAVANJE DRAMSKOG DELA U MLAĐIM RAZREDIMA (Smiljković,S.,
Stojanović, S. (2006) Mala pozornica za osnovce. Vranje: Učiteljski fakultet)
3. Milica Dimitrijević
Tema 1: The Evolution of Teacher Education (Pushkin, Dave (2001) Teacher training,
str.35-45. str. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: BAJKA I NJEN ZNAČAJ U VASPITANJU DECE, B. Stojanović, Savremeni
trenutak književnosti za decu u nastavi i nauci, Tematski zbornik, Učiteljski fakultet,
Vranje, 2010.
2
4. Suzana Đorđević
Tema 1: Preparation of Elementary Teachers (Pushkin, Dave (2001) Teacher
training, str.51-61. str. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: NASTAVA SRPSKOG JEZIKA I DIJALEKATSKA SREDINA; MATERNJI
JEZIK I KNJIŢEVNOST U ŠKOLI NOVOGA MILENIJUMA (Smiljković,S., Ţugić, R.,
Stojanović, S. (2009) Nastava srpskog jezika na dijalekatskom području. Vranje: Učiteljski
fakultet)
5. Nikola Đorđeski
Tema 1: Preparation of Secondary Teachers (Pushkin, Dave (2001) Teacher training,
str.66-74. str. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: M. Stojanović: ISTRAŢIVANJE VIZUELNIH UMETNOSTI KROZ RAD
LIKOVNE RADIONICE , Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u
Vranju, 2010.
6. Marija Ilić
Tema1: The Student Teaching Experience (Pushkin, Dave (2001) Teacher training,
str.79-85 str. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: SAVREMENIM ORGANIZOVANJEM NASTAVE SRPSKOG JEZIKA, UČENJE
I SAZNANJE UČENIKA PODIŢEMO NA VIŠI NIVO; GOVOR JE NAJVEĆA
ČOVEKOVA MOĆ;
DA NASTAVA GRAMATIKE BUDE ZANIMLJIVIJA
(Smiljković,S., Ţugić, R., Stojanović, S. (2009) Nastava srpskog jezika na dijalekatskom
području. Vranje: Učiteljski fakultet)
7. Jelena Janjić
Tema 1: The Certification Process (Pushkin, Dave (2001) Teacher training, str. 99106. str. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: PRIPREMANJE NASTAVNIKA ZA ČAS SRPSKOG JEZIKA NA
DIJALEKATSKOM PODRUČJU (Smiljković,S., Ţugić, R., Stojanović, S. (2009) Nastava
srpskog jezika na dijalekatskom području. Vranje: Učiteljski fakultet)
3
8. Jelena Jovanović
Tema 1: The Certifcates; Recruitment and Hiring (Pushkin, Dave (2001) Teacher
training, str.106- 113. str. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: ZNAČAJ DRAMSKE SEKCIJE U NASTAVI KNJIŢEVNOSTI I JEZIKA;
POŢELJNO JE ZNATI NEKE POJMOVE KOJI SU VEZANI ZA DRAMSKU
UMETNOST (Smiljković,S., Stojanović, S. (2006) Mala pozornica za osnovce. Vranje:
Učiteljski fakultet)
9. Jovana Kocić
Tema 1: The Job Market (Pushkin, Dave (2001) Teacher training, str.114-122. str.
Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: ZNAČAJ DRAMSKOG TEKSTA U NASTAVI MATERNJEG JEZIKA;
PROUČAVANJE DRAMSKOG DELA U MLAĐIM RAZREDIMA (Smiljković,S.,
Stojanović, S. (2006) Mala pozornica za osnovce. Vranje: Učiteljski fakultet)
10. Marija Mitić
Tema 1: The Probationary Period (Pushkin, Dave (2001) Teacher training, str.149157. str. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: S. Smiljković: SIMBOLIČKI JEZIK BAJKI, Savremeni trenutak književnosti
za decu u nastavi i nauci, Tematski zbornik, Učiteljski fakultet, Vranje, 2010.
11. Milica Mitić
Tema 1: Professional Development (Pushkin, Dave (2001) Teacher training, str.161170. str. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: D.Mišić: VIŠEDIMENZIONALNI TEKSTUALNI PROSTOR U ROMANU
,,GULIVEROVA PUTOVANJA” DŢONATANA SVIFTA, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u
Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, 2012.
12. Vladica Novković
Tema 1: Sociolinguistic development (A Collection of Chosen Readings for Master
Degree Students at Teacher-training Faculty, urednik D. Mišić, str.278-336.)
4
Tema 2: S. Smiljković: FUNKCIJA JEZIKA U KNJIŢEVNOM DELU ZA DECU ,
Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, 2010.
13. Marina Rizić
Tema 1: The Social Circumstances of Childhood Bilingualism (A Collection of
Chosen Readings for Master Degree Students at Teacher-training Faculty, urednik D.
Mišić, str.336-344.str.)
Tema 2: D. Mišić: DIJALOG KROZ IGRU – DOMINANTNA METODA UČENJA
ENGLESKOG JEZIKA u Metodička praksa, 3/2010, UF Vranje i ,,Školska knjiga” Beograd,
2010.
14. Maja Smiljković
Tema1 : Oral Language and Schooling (A Collection of Chosen Readings for Master
Degree Students at Teacher-training Faculty, urednik D. Mišić, str.390-397. str.)
Tema 2: Lj. Mitić: EKOLOŠKO VASPITANJE UČENIKA U FUNKCIJI TOLERANCIJE I
NENASILJA PREMA PRIRODI I NEPOSREDNOJ ŢIVOTNOJ SREDINI, Metodička
praksa, 1/2011, UF Vranje i ,,Školska knjiga” Beograd, 2010.
15. Valentiina Stamenković
Tema 1: How Do Children Differentiate? (A Collection of Chosen Readings for Master
Degree Students at Teacher-training Faculty, urednik D. Mišić, str.344-388.str.)
Tema 2: LISTOVI I ČASOPISI ENGLESKOG JEZIKA I NJIHOVO MESTO U
BIBLIOTECI (Mišić, D. (2010) Razvoj engleskog govornog i pisanog jezičkog izraza i
funkcija školskih biblioteka. Vranje: Učiteljski fakultet)
16. Bojana Stojanović
Tema 1: The Experience Part and Recommendations for Student Teaching (Pushkin,
Dave (2001) Teacher training, str.85-96. str. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC
CLIO)
Tema 2: SVRHA KOMPARATIVNOG PROUČAVANJA
(Smiljković, S. (1999) Autorska bajka. Vranje: Učiteljski fakultet)
AUTORSKIH
BAJKI
17. Milica Tasić
Tema 1: Teaching out of One's Field (Pushkin, Dave (2001) Teacher training, str.133144. str. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
5
Tema 2: UDŢBENIK I NJEGOVA FUNKCIJA U OSPOSOBLJAVANJU UČENIKA ZA
SAMOOBRAZOVANJE (Smiljković, S. (2002) Nastava srpskog jezika i knjiţevnosti I. Vranje:
Učiteljski fakultet)
18. Dina Tomić
Tema 1: Professional Disillusionment (Pushkin, Dave (2001) Teacher training, str.175185. str. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: B. Stojanović: LIK UČITELJA U ČITANKAMA BALKANSKIH NARODA,
Učitelj u balkanskim kulturama, Tematski zbornik sa međunarodnog naučnog skupa, Učiteljski
fakultet, Vranje, 2011.
19. Maja Trajković
Tema1: The Image of Teachers, (Pushkin, Dave (2001) Teacher training, str.2-10. Santa
Barbara, Denver, Oxford: ABC CLIO)
Tema 2: Estetika i vaspitna vrednost srpske knjiţevnosti za decu predškolskog
uzrasta (S. Smiljković, Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju
dece predškolskog uzrasta, Tematski zbornik, Učiteljski fakultet, Vranje, 2012).
20. Nataša Šikuljak
Tema 1: Who Are the Learners? ( A Collection of Chosen Readings for Master Degree
Students at Teacher-training Faculty, urednik D. Mišić, str.61-69.str.)
Tema 2: S. Smiljković: USAVRŠAVANJE UČITELJA I VASPITAČA U CILJU
DOŢIVOTNOG UČENJA , Metodička praksa, 3/2010, UF Vranje i ,,Školska knjiga” Beograd,
2010.
Vranje,
27.01. 2015
Predmetni nastavnik,
D. Mišić
Download

Списак тема за семинарски рад мастер студената