Научном већу истраживачко-развојног института РТ-РК, Нови Сад
На својој седници бр. 10-2014 одржаној 23.11.2014. г. Научно веће истраживачко-развојног
института РТ-РК д.о.о. за системе засноване на рачунарима формирало је комисију за стицање
научног звања научни сарадник за др Бранка Ливаду.
Пошто је прегледала материјал о кандидату, Комисија подноси већу следећи
ИЗВЕШТАЈ
 Основни подаци о кандидату
Др Бранко Ливада је рођен 06 јула 1954. У Горњем Примишљу, општина Слуњ, Хрватска.
Одрастао у Кленку, општина Рума, где је завршио Основну школу. Завршио гимназију „Вера
Благојевић“ у Шапцу 1973 године, као носилац дипломе „Михајло Петровић – Алас“ за
математику и физику. Основне академске студије (петогодишњи програм) је похађао на
Електротехничком факултету у Београду (Техничка Физика) и дипломирао је 1978, као носилац
плакете Већа студената за успех у студирању. Завршио школу резервних официра техничке
службе. Радио је у Војно-техничком Институту у Београду, где је провео на раду око 25 година
(период од 1978 до 2003) у току којих је прошао развојни пут од млађег истраживача до
Начелника одељења.
Уз рад завршио посдипломске студије и магистрирао на Електротехничком факултету у
Београду, 1990 године. Успесно одбранио докторску дисертацију са насловом ''Утицај воде на
примену термовизијских уређаја'' на Војно-техничкој Академији у Београду, 2001године у
области војнотехночких наука - Оптоелектроника.
Последњих дванаест година (2003 до 2014) живео и радио у Канади у више компанија на
пословима развоја. У периоду 2004 до 2005 радио у компанији Photondynamics на пословима
интеграције сложеног система ѕа аутоматску детекцију дефеката на ЛЦД панелима, на
производној линији у Самсунговој фабрици седме генерације у Чонану, Јужна Кореја. У
периоду 2005 до 2013 радио у компанији Luxell Technologies Inc.на развоју и испитивањима
ојачаних авионских дисплеја са течним кристалима. Започео рад као пројектант подсветке
дисплеја и убрзо постао лидер тиме за електрооптички дизајн дисплеја, при чему је био
одговоран за избор комерцијалног ЛЦД панела, дефинисање оптичке структуре дисплеја у
складу са захтевима (сјајност, видни угао, читљивост на сунцу, компатибилност за рад са
уређајима са појачивачима светлости и др.). Дефинисао медоде провере карактеристика и
погодности оптичких компоненти за примену. Развио више модела које је успешно користио у
процесу пројектовања (модел за укупни светлосни баланс дисплеја, модел за оптимизацију
униформности подсветке, модел колориметријских карактеристика дисплеја и др.).
1
 Научна компетентност
НАПОМЕНА: Кандидату је ово први избор у научно звање па је у обзир узета његова
комплетна продукција.
Рад у врхунском међународном часопису - М21
1. Đurić Z., Livada B., Jović V., Smiljanić M., Matić M., Lazić Ž.: "Quantum efficiency and
responsivity of InSb photodiodes with Moss-Burstein effect", Infrared Physics Vol.29, No1,
(1989), str. 1-7,
Категорија
Радова
Бодова по раду
Бодова УКУПНО
М21
1
8
8
Рад у међународном часопису - М23
1. Branko Livada, Radomir Janković, Nebojša Nikolić: “AFV Vetronics: Displays Design Criteria”
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 58(2012)6, 376-385
Категорија
Радова
Бодова по раду
Бодова УКУПНО
М23
1
3
3
Саопштење са међународног скупа штампано у целини – М33
1. Livada B., Đurić Z.: "The Influence of epitaxial layer and substrate material parameters on
properties of InSb n+-p photodiodes", Jugoslovenska konferencija MIEL-91, Beograd 15.-17.
maja 1991. god
2. Livada B.: "The role of emissivity in the interpretation of thermal images", MIOPEL 93 2nd
Serbian conference on microelectronics and optoelectronics, Niš - Serbia 26.-28. october
1993. god.
3. Livada B., Trudić Z.: "An optoelectronic fire sensor: Photodetector selection criteria",
MIOPEL 93 2nd Serbian conference on microelectronics and optoelectronics, Niš - Serbia
26.-28. october 1993. god.
4. Branko Livada: "Rugedized Avionic Displays Technology: PAST, PRESENT AND
FUTURE".4th International Scientific Conference OTEH 2011, Belgrade, 06-07, October 2011
5. Branko Livada: " Liquid Crystal Display LED backlights: Semiempiric light management
modeling ".6th International Scientific Conference OTEH 2014, Belgrade, 09-10, October
2014
Категорија
М33
Радова
5
Бодова по раду
1
Бодова УКУПНО
5
Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације - M40
1. Branko Livada : "Vojne primene termovizijskih uređaja", Vojnotehnički institut, KNTI No10,
2000 (Обим 89 страна)
2
2. Branko Livada, Miroslav Jandrić "Inteligentna municija", Vojnotehnički institut, KNTI No5,
2001 (Обим 94 стране)
Категорија
М43
Радова
Бодова по раду
2
3
Бодова УКУПНО
6
Часописи националног значаја – водећи часопис - М51
1. Livada B.:"Uticaj parametara detektora i uslova detekcije na signal
fotodetektora",Naučno-tehnički PREGLED, vol. XXX, No9, (1980), str.15-23
nekih
2. Livada B.:"Određivanje nekih parametara jako legiranih poluprovodnika iz spektralne
zavisnosti koeficijenta refleksije", Naučno-tehnički PREGLED, vol. XXXI, No7, (1981),
str.32-37
3. Mijanović Z., Livada B., Radivojević Lj.:"Logaritamski pojačavač prilago|en za InSb
fotodiodu", Naučno-tehnički PREGLED, vol. XXXIV, No5, (1984), str.25-31
4. Livada B.: "Radiometrija i fotometrija: Definicije, oznake, jedinice, konverzioni faktori",
Naučno-tehnički PREGLED, vol. XXXV, No1, (1985), str.38-49
5. Livada B.: "Optoelektronika i oružane snage: Funkcionisanje, klasifikacija i putevi
istraživanja i razvoja vojnih optoelektronskih uređaja i sistema", Naučno-tehnički PREGLED,
vol. XXXV, No5, (1985), str.38-49
6. Livada B.: "Optoelektronika i oružane snage: Tehnologije proizvodnje vojnih
optoelektronskih uređaja i sistema", Naučno-tehnički PREGLED, vol. XXXV, No6, (1985),
str.31-34
7. Livada B., Gavrilović A.: "Tehnologija proizvodnje i primena detektora za termovizijske
ure|aje", Naučno-tehnički PREGLED, vol. XXXV, No7/8, (1985), str.43-53
8. Livada B.: "Koeficijent apsorpcije indijum antimonida", Naučno-tehnički PREGLED,
vol.XLII, No3, (1992), str.38-49
9. Livada B.: "Uticaj epitaksijalnog sloja i materijala podloge na karakteristike InSb n+-p
fotodioda", Naučno-tehnički PREGLED, vol.XLII, No4, (1992), str.38-49
10. Livada B.: "Radiometrija optičkog zračenja: Kalibracija mernih uređaja", Naučno-tehnički
Pregled, (1992), vol.XLII, No 10, 44-58
11. Livada B.: "Radiometrija optičkog zračenja: Izvori greške pri kalibraciji i merenju", Naučnotehnički Pregled, (1993), vol.XLIII, No 1, 44-58
12. Livada B.: "Statička ispitivanja struje produkata sagorevanja raketnog motora", (1994),
Naučno-tehnički pregled, Vol XLIV, No 7, str. 35-47
13. Livada B.: "Karakteristike termovizijskih uređaja", NTP, (1998), Vol.XLVIII, No4, str.86-94
14. Livada B.:"Radijacione smetnje i njihov uticaj na primenu termovizijskih uređaja"
(2000).NaučnoTehnički Pregled Vol. L, No 1, pp 22-35
15. Branko Livada: “Avionic Displays”, Scientific Technical Review, 2012,Vol.62,No.34,pp.70-79
Категорија
Радова
М51
15
Бодова по раду
2
Бодова УКУПНО
30
Часописи националног значаја – научни часопис - М53
1. Livada B.:"Poluprovodnički fotodetektori IC zračenja", Vojnotehnički glasnik No1, (1982), str.65-78
3
2. Livada B.: "Granične vrednosti parametara i perspektive razvoja senzora za termovizijske uređaje",
Vojnotehnički glasnik No1, (1983), str. 37-45 ) Напомена: Рад је преведен на енглески и објављен
као публикација ''Boundary Values of Parameters and Perspectives for the Development of Sensors
for Thermal Imaging Equipment" NTIS 9/84, AD-A137 185/5
3. Livada B.: "Elektrofizičke karakteristike Indijum Antimonida: Upotreba za projektovanje detektora na
temperaturi tečnog azota", Informacije MIDEM , vol.21, No1, (1991), str.3-10
4. Livada B., Babić V.: "Noćne optoelektronske sprave sa pojačavačima slike ", Vojnotehnički glasnik,
No1, (1992), str.18-35
5. Livada B.: "Neki aspekti zaštite vazduhoplova od IC samonavođenih raketa", Glasnik RV i PVO,
No1/2, (1992), str.25-41
6. Livada B. : "Protivelektronska borba u oblasti primene optoelektronskih uređaja i sistema", (1995),
Vojnotehnički glasnik, No 4/95, str.498-515
Категорија
М51
Радова
6
Бодова по раду
1
Бодова УКУПНО
6
Зборници са националних скупова - М63
1. Livada B, Perazić V.: "Ispitivanje nekih karakteristika domaćih Nd:YAG kristala", 24 ETAN
u pomorstvu, Zadar, 26.-28. juna 1982. god.
2. Livada B., Đurić Z.: "Koeficijent apsorpcije za jako dopirani InSb", XXVII Jugoslovenska
konferencija ETAN-a, Struga, 6.-10. juna 1983. god.
3. Gavrilović A., Livada B.: "Detektori za termovizijske uređaje", 27 ETAN u pomorstvu,
Zadar, 25.-28. juna 1985. god.
4. Đurić Z., Livada B., Jović V., Smiljanić M., Lazić Ž.: "Kvantna efikasnost InSb fotodioda sa
Moss-Burstein-ovim efektom", Jugoslovenska konferencija MIEL-86, Beograd 14.-16. maja,
1986.
5. Livada B., Jović V.: "Ispitivanje epitaksijalnih slojeva InSb kori{ćenjem metode odre|ivanja
plazma minimuma reflektivnosti", XXXI Jugoslovenska konferencija ETAN-a, Bled, 1.-6.
juna 1987. god.
6. Zukan Lj., Livada B., Mišić G.:"Ispitivanje uticaja inhibitora na pojavu dima kod raketnih
motora", XVII Simpozijum o eksplozivnim materijalima, Lučani (Tara), 19.-21. maj 1988.
god.
7. Livada B.:"Primena fotodetektora u vojnim optoelektronskim uređajima", XXV
Jugoslovenski Simpozijum o elektronskim sastavnim delovima i materijalima SD-85, Maribor
13.-15. septembar 1989. god.
8. Livada B.: "Tehničko-tehnološki aspekti razvoja sredstava za protivoklopnu borbu", XVIII
Simpozijum o eksplozivnim materijalima, Kupari, 23.-26. maj 1988. god
9. Livada B.: "Prilog razvoju metodologije ispitivanja i procene uticaja dima raketnog motora
taktičkih raketa", XVIII Simpozijum o eksplozivnim materijalima, Kupari, 23.-26. maj 1988.
god.
10. B. Livada, M. Minić, S. Manola: "Minijaturni impulsni izvor svetlosti za primenu u sprezi sa
CCD senzorima slike", (1995), XXXIX Jugoslovenska Konferencija ETRAN 95, Zlatibor, 0609.06.1995
11. B. Livada, B. Petrović: "Laserski predajnik signala komande vođenja", (1995), Jugoslovenska
konferencija VAZDUHOPLOVSTVO 95, Beograd 14-15 decembar 1995.
12. B. Petrović, B. Livada: "Poluprovodnički otpornik za impulsna opterećenja sa veleikom
energijom", (1996), XL Jugoslovenska Konferencija ETRAN 96, Budva 4-7 juna 1996.
13. B. Livada : "Analiza uticaja radijacionih smetnji na primenu termovizijskih uređaja" (1996),
4
XL Jugoslovenska Konferencija ETRAN 96, Budva 4-7 juna 1996.
14. I. Stefanović, B. Livada, S. Manola, Z Stokić: "Optička klupa sa priborom i njena primena u
nastavi fizike u osnovnim i srednjim školama", Seminar za nastavnike fizike, Novi Sad,
Januar 1997.
15. B. Livada, Đ. Milanović: "UV merač koncentracije ozona", (1997), XLI Jugoslovenska
Konferencija ETRAN 96, Zlatibor 3-7 juna 1997.
16. B. Livada: "Vidljivost projektovane svetle tačke laserskog označavača sa laserskim
diodama", (1998), XLII Jugoslovenska Konferencija ETRAN 98, Vrnjačka Banja 2-5 juna
1998.
17. Đ. Milanović, B. Livada, M. Vasiljević: "UV spektrometar za vodu" (1998), XLII
Jugoslovenska Konferencija ETRAN 98, Vrnjačka Banja 2-5 juna 1998.
18. B. Livada: " Minimalna razloživa temperaturska razlika (MRT): Osnovni parametar kvaliteta
termovizijskih uređaja", (1999) XLIII Jugoslovenska Konferencija ETRAN 99, Zlatibor 2022 septembra 1999.
19. S. Golubović, B. Livada: "Proizvodnja i kvalitet tvrdih kontaktnih sočiva", (1999) XLIII
Jugoslovenska Konferencija ETRAN 99, Zlatibor 20-22 septembra 1999.
20. Ljubiša Tomić, Branko Livada :"Detekcija defekata u materijalu primenom termovizije",
(2000) XLIV Jugoslovenska Konferencija ETRAN 2000, Soko Banja 26 do 29 juna 2000.
21. Branko Livada : "Kriterijumi izbora pri projektovanju, izradi i ugradnji stakala za naočare",
(2000) XLIV Jugoslovenska Konferencija ETRAN 2000, Soko Banja 26 do 29 juna 2000.
22. Драган Кнежевић, Бранко Ливада: " Модел оптоелектронских карактеристика
термовизијских уређаја", (2001) XLV Југословенска Конференција ЕТРАН 2000,
Aранђеловац, 04 до 07 јуна 2000.
23. Љубиша Томић, Бранко Ливада: "Примена импулсне видео термографије за детекцију
подповтшинских дефеката у алуминијуму", XLV Југословенска Конференција ЕТРАН
2000, Аранђеловац, 04 до 07 јуна 2000.
24. Барбарић Жарко, Бранко Ливада: "Контраст на термалној слици тест сцене",
Југословенска конференција ТЕЛФОР 2001, Београд 26-28 нов. 2001
25. Драган Кнежевић, Бранко Ливада: "Модели NETD ЗА термовизијске уређаје", XLVI
Југословенска Конференција ЕТРАН 2001, Бања Врућица, 02 до 06 јуна 2002.
26. Томић Љубиша, Бранко Ливада, Миомир Сенћанић: "Детекција дефеката у гвожђу
применом термовизије", XLVI Југословенска Конференција ЕТРАН 2002, Бања
Врућица, 02 до 06 јуна 2002.
Категорија
Радова
М53
26
Бодова по раду
0.5
Бодова УКУПНО
13
Докторска дисертација M71 (6 bodova):
1. Branko Livada : "Uticaj vode na primenu termovizijskih uređaja", Doktorska disertacija,
Vojnotehnička Akademija, Beograd, 2000
Категорија
М71
Радова
1
Бодова по раду
6
Бодова УКУПНО
6
Одбрањени магистарски рад M72 (3 boda):
5
1. Branko Livada : "Uticaj Mos-Burštajnovog efekta na neke parametre InSb n+-p fotodioda"
Magistarski rad, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1990
Категорија
М72
Радова
1
Бодова по раду
Бодова УКУПНО
3
3
 Анализа радова
У радовима кандидата приказани су следећи значајнији резултати
Đurić Z., Livada B., Jović V., Smiljanić M., Matić M., Lazić Ž.: "Quantum efficiency and
responsivity of InSb photodiodes with Moss-Burstein effect", Infrared Physics Vol.29, No1,
(1989), str. 1-7,
Дата анализа квантне ефикасности InSb n+-p фотодетектора поступком течне
епитаксије, за случај када је n+ област јако допирана тако да Мос-Бурштајнов ефекат има
значајан утицај. Полази се од теоријског модела коефицијента сопствене апсорпције и
одговарајућег модела за фотострује у n+ области, осиромашеној области и p области.
Израчуната је квантна ефикасност у функцији таласне дужине где је коришћена
концентрација електрона у n+ области као параметар. Резултати приказани у овом раду су
пактично коришћени за оптимизацију структуре InSb фотодиода које су развијене за
примену у самонавоћеним ракетама.

Livada B.: "Statička ispitivanja struje produkata sagorevanja raketnog motora", (1994), Naučnotehnički pregled, Vol XLIV, No 7, str. 35-47
Анализирани су основни узроци појаве дима и пламена као и основни ефекти
утицаја дима и пламена ракетног мотора на употребу ракетних система. Дефинисана
је глобална структура мерног система за испитивање дима и пламена ракетног мотора
изведена на основу експериментаних резултата. Ова мерна структура је употребњива
и за карактеризацију маскирних димова. Дефинисани су критеријуми за избор
карактеристика мерних канала. Резултати експеримената су искоришћени за потребе
развоја малодимног ракетног мотора.

Livada B.: "Karakteristike termovizijskih uređaja", NTP, (1998), Vol.XLVIII, No4, str.86-94
Приказан је систем карактеристика термовизијских урећаја. Анализирани су
основни захтеви за избор мерне опреме. Књучне мерне медоде су детаљно описане.
Рад је сумирао резултате остварене у току формирања Лабораторије за термовизију у
Војнотехничком институту која је и данас активна .

Livada B.:"Radijacione smetnje i njihov uticaj na primenu termovizijskih uređaja"
(2000).NaučnoTehnički Pregled Vol. L, No 1, pp 22-35
Дефинисан је појам радијационе сметње. Извршена је теоријска анализа утицаја
различитих типова радијационих сметњи на употребу термовизијских уређаја. У
моделу радијационих сметњи коришћен линеаризовани Планков закон зрачења.
Овај рад даје теоријске основе за анализу услова заштите од осматрања упоребом
термовизијских уређаја.

Branko Livada: “Avionic Displays”, Scientific Technical Review, 2012,Vol.62,No.3-4,pp.70-79
У раду су описане основне функционалне карактеристике авионских дисплеја. Дискутује се
применљивост различитих технологија дисплеја у авионици у отежаним климо-механичким
условима. Наглашени су разлови масовне употребе дисплеја са течним кристалима. Дискутују
се могућности и правци развоја технологије.
6
Цитираност објављених радова

На располагању су следећи подаци о цитираности аутора:
Google Schoolar
Укупан број цитата: 10
Број цитираних публикација: 2
1
Đurić Z., Livada B., Jović V., Smiljanić M., Matić M., Lazić Ž.: "Quantum
efficiency and responsivity of InSb photodiodes with Moss-Burstein effect", Infrared
Physics Vol.29, No1, (1989), str. 1-7
2
Livada B., Babić V.: "Noćne optoelektronske sprave sa pojačavačima slike ",
Vojnotehnički glasnik, No1, (1992), str.18-35
8
2
http://academic.research.microsoft.com
Укупан број цитата: 1
Број цитираних публикација: 1
1
1
Đurić Z., Livada B., Jović V., Smiljanić M., Matić M., Lazić Ž.: "Quantum
efficiency and responsivity of InSb photodiodes with Moss-Burstein effect", Infrared
Physics Vol.29, No1, (1989), str. 1-7
НАПОМЕНА:
Резултати цитираности су добијени претрагом наведених интернет портала дана 29. октробра
2014. године.
 Руковођење пројектима и учешће у међународној сарадњи
Др Бранко Ливада је вечи део своје каријере провео радећи на пројектима Војнотехничког
Института у Београду, у области оптике, оптоелектронике и инфрацрвене технике. Учествовао
је у пројектима развоја фотодетектора (силицијумских и халаћених инфрацрвених детектора),
термовизијских система и система прћења цилјева. Поставио је лабораторију за карактеризацију
термовизијских камера. Дефинисао је методологију испитивања карактеристика дима и спровео
експериментални програм као подршку развоја малодимних ракетних горива. Ова методологија
је проширена и на мерење маскирних карактеристика маскирних димова. У периоду 1993 до
2003 је руководио истраживачким одељењем за оптику и оптоелектонику.
 Рецензирање радова за међународне часописе

Measurement (Elsevier)

NDT-E International (Elsevier)
Квантитативна евалуација радова
У складу са правилником, комплетан скуп радова током целокупне каријере др Бранка
Ливаде се квантитативно евалуира на следећи начин:
категорија резултата
ознака
број
поена
број
резултата
укупно
бодова
М21
8
1
8
Рад у мећународном часопису
М23
3
1
3
Саопштење са међународног скупа
М33
1
5
5
Рад у врхунском
часопису
међународном
7
штампано у целини
Монографска
публикација
библиографска
М43
3
2
6
Рад у водећем часопису националног
значаја
М51
2
15
30
Рад у научном часопису
М53
1
5
5
Саопштење са скупа националног
значаја штампано у целини
М63
0.5
26
13
Одбрањена докторска дисертација
M71
6
1
6
Одбрањен магистарски рад
Укупно: 79 бодова
М72
3
1
3
При томе, сума М20 износи 11 бодова
Такође, сума бодова М20+М30 износи 16 бодова
Провера испуњености услова:
Научни сарадник:
Услов
Кандидат
Испуњење услова
Укупно
16
79
Да, фактор ×4.93
M10+M20+M31+M32+M33+
M41+M42+M51 ≥
9
46
Да, фактор ×5.55
M21+M22+M23+M24
4
11
Да, фактор ×2.75
 Закључак и предлог
На основу претходно изнетог материјала Комисија констатује следеће:





Ужа научна област у којој се др Светислав Марић бави примењеним научноистраживачким радом односи се на област Оптоелектронике и примене оптичких
технологија.
Имајући у виду досадашњи рад у пракси, кандидат је потврдио своју способност да
успешно решава свакодневне инжењерске и истраживачке проблеме у истраживачкоразвојном институту и у комерцијалним компанијама.
До сада је објавио 1 рад у врхунским међународним часописима са ISI листе категорије
М21, 5 саопштења са међународних скупова штампаних у целини и 15 радова у водећем
националном часопису.
Др Бранко Ливада је радио као истраживач у Војнотехничком Институту у Београду и у
неколико реномираних комерцијалних компанија. У току каријере је одржао неколико
специјалистичких постдипломских курсева за стране студенте
Према критеријумима за стицање научних звања дефинисаних у „Правилнику о
поступку
и
начину
вредновања
и
квантитативном
исказивању
научноистраживачких резултата истраживача“ године кандидат испуњава и
премашује потребне услове појединачно по категоријама и збирно за звање научни
сарадник. Збирни преглед је дат у претходној табели.
8
Оцењујући укупну научноистраживачку делатност и постигнуте резултате др Бранка
Ливаде Комисија сматра да је кандидат дао значајан допринос теоријском и практичном развоју
техничко-технолошких наука, у области оптике и оптоелектронике. Ова констатација је
заснована на анализи публикованих радова и реализованих пројеката. Систематским и упорним
радом кандидат је достигао ниво креативног и зрелог научног радника.
На основу чињеница изнетих у овом извештају, Комисија је јединствена у оцени да др
Бранко Ливада испуњава услове да буде изабран у звање НАУЧНОГ САРАДНИКА и предлаже
научном већу Истраживачко развојног института РТ-РК д.о.о. за системе засноване на
рачунарима да утврди предлог за избор др Бранка Ливаде у звање НАУЧНОГ САРАДНИКА
за научну област: техничко-технолошке науке - електротехника, научну грану: електроника,
оптоелектронске и оптичке технологије и то предложи комисији Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије.
Нови Сад, 01.12.2014.
професор емеритус др Владимир Ковачевић- председник
редовни професор др Миодраг Темеринац
научни саветник др Алекса Зејак
9
Download

Научном већу истраживачко-развојног института РТ