Hovorany
2011
zimní
ZPRAVODAJ
OBECNÍHO
ÚŘADU
Hovorany Zima 2011
1
ÚVODEM
Vážení spoluobčané!
Je pátek 2. prosince 2011 a my uzavíráme tok informací pro toto vydání
a redakční rada děkuje všem, kteří nám nejen do tohoto zimního,
ale i do jarního, letního a podzimního Zpravodaje 2011, přispěli.
A víkend po tomto pátku s druhou nedělí
adventní nás zase o krok přibližuje k letoš−
ním Vánocům. Ke svátkům v podstatně
s jiným obsahem a významem, než tak činí
všude přítomný vánoční šrumec a lomoz
z „paláců“ obchodních řetězců s nabídkou
všeho možného. Nelze obejít ani to první, ani
to druhé, oboje k sobě patří, oboje tvoří Vá−
noce, jak pro nás velké, tak i pro naše děti. Je
ale na nás, jestli si umíme zvolit to správné
zastoupení těchto dvou pohledů na smysl
Vánoc, jestli na ty letošní budeme vzpomínat
s radostí a láskou nebo spíše ne. Uspěcha−
nost, živelnost a v konečném důsledku i ne−
vyzpytatelnost doby dneška je převeliká, po−
zlátko toho všeho možného nám imponuje,
zlato ducha tím ale pomalu ztrácíme.
Uplynulé tři měsíce jsou v tomto roce po−
slední, proto nám rok 2011 také uzavírají.
Uběhlo období, které třeba budeme u vá−
nočního či silvestrovského přípitku rekapi−
tulovat s jistou mírou patřičné nostalgie, po−
ohlédnutí se zpět s připomínkou všeho, čím
nás těch dvanáct měsíců obohatilo, či co nám
vzalo. Byl to první rok komunálního období
2011−2014, rok příprav investičních záměrů
a projektů obce pro její rozvoj v dalších le−
tech. Byl to rok, kdy se nám po mnoha letech
podařilo za pomoci Správy a údržby silnic
oblasti Hodonín, našich pracovníků a tech−
niky, opravit nejhorší místa polních asfal−
tových cest v celém katastru obce. Byl to ale
také rok ukončení náročného tříletého ob−
dobí provádění a ukončení komplexních po−
zemkových úprav v katastru naší obce, kte−
rými bylo dotčeno 6.227 pozemků o celkové
2
výměře 1.975 ha, které byly zapsány na 1.568
listech vlastnických. Během prací se komu−
nikovalo s vlastníky pozemků, vyhodnocovaly
se jejich připomínky či požadavky a hodiny
a hodiny se hledalo společné řešení. Řada po−
zemků se sloučila, takže nakonec nově vzniklo
4.698 parcel. Konečný návrh provedení kom−
plexních pozemkových úprav nakonec od−
souhlasilo na 98 % vlastníků pozemků. Náš
katastr tak po nabytí účinnosti těchto úprav
dostane nový řád. Děkuji Pozemkovému
úřadu Hodonín, prováděcí firmě Geodis Brno,
Sboru vlastníků i všem Vám za trpělivost.
Rok 2011 byl také rokem další úspěšné
prezentace činností našich dobrovolných
spolků a zájmových organizací. I toto k životu
obce letos neodmyslitelně patřilo. Jsem tomu
rád, děkuji všem organizátorům či tvůrcům
nápadů za jejich dobré podněty a ochotu se
s námi o to podělit. I v roce 2012 budeme
dle možností rozpočtu obce všechno toto
pozitivní a krásné „tvoření“ podporovat. Po−
děkování patří i dalším občanům, kteří nám
během celého roku jakkoliv vypomáhali.
Vážení spoluobčané, dovolte mně zá−
věrem, abych Vám i Vašim rodinám, popřál
Vánoce plné klidu, tolerance, radosti – jed−
noduše požehnané svátky. Všem dětem přeji
bohatého Ježíška! Přeji radost obdarovaným
i dárcům.
A po celý rok 2012 stálou přízeň lidského
zdraví a štěstí a každý jeho den ať Vám při−
náší jen vše dobré a milé!
S úctou
Hovorany Zima 2011
Z JEDNÁNÍ ZO
V pořadí 5. zasedání zastupitelstva naší obce bylo svoláno
na čtvrtek 22. září 2011 od 18 hodin v zasedací
a obřadní místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce po jednání
mimo jiné schválilo:
1. Navržený program jednání
2. Kontrolu usnesení
3. Závěrečnou zprávu Základní školy TGM
a Mateřské školy, Hovorany, za školní
rok 2010−2011 přednesenou ředitelkou
školy
4. Schválení provedení rozpočtových opat−
ření č. 3/2011, 4/2011, 5/2011 a 6/2011
radou obce
5. Schválení rozpočtového opatření č. 7/2011
za účelem vyrovnání příjmové a výdajové
položky rozpočtu obce
6. Návrh činnosti finančního a kontrolního
výboru zastupitelstva obce
7. Majetkoprávní záležitosti obce
A) Záměry ke schválení
„ Převod pozemku – záměr č. 14/2011 –
žádost mž. Ludmily a Františka Ševe−
lových, Hovorany č. 573, o směnu po−
zemků v trati Dlouhé Noviny p. č. 1535,
1536/1 a 1536/2 o výměře cca 546 m2
a Dolní Padělky p. č. KN 2927 o výměře
760 m2 a KN 2928 o výměře 415 m2
Směnu požadují za pozemek v lokalitě
Kopce – lesík na Kozí Hoře ve výměře
cca 14 arů.
„ Převod pozemku – záměr č. 15/2011 –
žádost Drahoslava Zpěváka, Hovorany
č. 202, o směnu pozemku v Dlouhých
Novinách p. č. KN 1532 a 1533 o vý−
měře 502 m2 dle návrhu firmy Geodis
za část parcely KN 852 o výměře 6 arů.
Obec dorovná cenu za trvalé porosty –
stávající sad v částce 150 000 Kč +
směna pozemků.
Hovorany Zima 2011
„ Převod pozemku – záměr č. 16/2011 –
žádost mž. Petra a Evy Ptáčkových,
Hovorany 427, kteří žádají obec o od−
koupení části p. č. 852 o výměře cca
10 arů v trati Podvinohradí.
„ Převod pozemku – záměr č. 18/2011 –
nabídka paní Jiřiny Sácké, Hovorany
č. 43, nabízí obci k odkoupení p. č.
76/3 o výměře 259 m 2. Záměr rady
obce č. 2 byl přijat usnesením č. 10/
/R20/11 a byl zákonným způsobem zve−
řejněn.
„ Převod pozemku – záměr č. 9/2008 –
žádost pana Ing. Svatopluka Kalábka,
Hovorany č. 775, o odkup obecní par−
cely p. č. 759/2 v části Horní Chaloupky
o celkové výměře 75 m2 (dle dodaného
geometrického plánu) za 12,5 tisíce Kč.
(P. č. 759/1 o výměře 88 m2 zůstane
obecní.)
B) Záměry k úvodnímu projednání –
přijetí a zveřejnění zákonným způsobem
nebo k zamítnutí
„ Záměr č. 17/2011 – žádost pana Karla
Kučery ml., Hovorany č. 792, o odkou−
pení zbylé části pozemku p. č. KN 767/1
o výměře cca 130 m2 v k. ú. Hovorany
a o zřízení předkupního práva na ved−
lejší RD č. 403. Odkoupení zbylé par−
cely bez předkupního práva
„ Záměr č. 19/2011 – žádost Zemas, a. s.,
Čejč 3, zastoupenou předsedou před−
stavenstva Ing. Miloslavem Petrjano−
šem o odkoupení obecní parcely p. č.
KN 1327/36 o výměře 978 m2 v k. ú.
Hovorany (parcela se nachází ve dvoře
mechanizačního střediska).
3
„ Záměr č. 20/2011 – žádost pana Jana
Ševely, Hovorany č. 698, o odkoupení
obecní parcely p. č. KN 1320/39 o vý−
měře 84 m2 v k. ú. Hovorany.
„ Záměr č. 21/2011 – žádost paní Marie
Latýnové, Hovorany č. 693, o odkou−
pení obecní parcely p. č. KN 1320/38
o výměře 101 m2 v k. ú. Hovorany.
„ Záměr č. 22/2011 – žádost mž. Marie
a Ludvíka Žilkových, Horní Valy 2774/3,
695 01 Hodonín, o odkoupení obecní
parcely p. č. KN 1320/42 o výměře 33 m2
v k. ú. Hovorany.
„ Záměr č. 23/2011 – žádost byla před jed−
náním žadatelem stažena.
„ Záměr č. 24/2011 – doporučení firmy
Geodis s.r.o. Brno o směně obecních
pozemků mezi obcemi Hovorany a Sva−
tobořice−Mistřínem. Jedná se o parcelu
č. 1152/3 o výměře 497 m2 v majetku
obce Hovorany a v k. ú. Svatobořice−
Mistřín u OMD Šardice. Po KPÚ navr−
žena pro obec Svatobořice−Mistřín. Dále
se jedná o navržené parcely pracovních
čísel 14431 o výměře 555 m2 a 14313
o výměře 113 m2 v majetku obce Svato−
bořice−Mistřín v k. ú. Hovorany (cesta
vedle chaty Diana). Po KPÚ budou na−
vzájem směněny. Čísla parcel budou
upřesněna. Tato směna musí být schvá−
lena zastupitelstvy obou obcí.
C) Záměry jednorázové
„ Žádost E.ONu Distribuce, a. s., F.A.
Gerstnera 215/6, 370 49 České Budějo−
vice, IČ 28085400, zastoupená společ−
ností E.ON, s. r. o., F.A. Gerstnera 215/6,
370 49 České Budějovice, IČ 25733591,
o schválení smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věc−
nému břemenu na stavbu „Hovorany,
Úprava vedení NN Ivičič“ na obecním
pozemku p. č. KN 1451/45 v k. ú. Hovo−
rany stavby nového stožáru NN + ven−
kovního vedení NN. Věcné břemeno
se zřizuje za jednorázovou úplatu v cel−
kové výši 2.000 Kč.
4
„ Žádost E.ONu Distribuce, a. s., F.A.
Gerstnera 215/6, 370 49 České Budějo−
vice, IČ 28085400, zastoupená na zákla−
dě plné moci společností E.ON, s.r.o.,
F. A. Gerstnera 215/6, 370 49 České Bu−
dějovice, IČ 25733591, o schválení
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na stavbu pod názvem
„Hovorany NN“ – umístění nadzemního
vedení NN a šesti nových sloupů. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou
úplatu v celkové výši 15.000 Kč.
„ Změnu pořadí protipovodňových priorit
budovaných v rámci KPÚ:
a) trať Hovoransko – poldr v Dlouhých
Novinách, nádrž č. 06
b) trať Díly za humny – poldr za mysliv−
nou, nádrž č. 04
c) trať Díly za humny – navrhnout první
polní cestu za mlýnem jako zpevně−
nou
d) Hovoranský rybník – vybudovat pře−
pad vody
e) trať Vrchní padělky – správně poldr
Dolní Padělky, nádrž č. 01
f) trať Kozí hora – Úlehle, záchytná ná−
drž
g) trať Rakvicka – nádrž č. 11
h) trať Zadní Díly – nádrž č. 10
„ Žádost pana Kamila Turečka, Hovorany
č. 796, o zřízení věcného břemene
na obecním pozemku p. č. KN 1232/1
(před jeho sklepem) pro povolení tr−
valého uložení nepropustné odpadní
jímky na vyvážení o objemu 6 m3.
„ Záměr obce zahájit všechny nezbytné
přípravné práce pro vypracování no−
vého územního plánu obce. Platnost
stávajícího končí v roce 2015.
8. Zapojení obce do projektu příhraniční
spolupráce „Otevřené dveře informacím
a spolupráci“. Jde o příhraniční spolupráci
5 obcí na české straně (Rousínov, Mo−
ravský Písek, Tupesy, Domanín, Hovo−
rany) a 5 obcí na straně slovenské (Kúty,
Holič, Gbely, Sekule, Sobotiště). Hlav−
Hovorany Zima 2011
ním partnerem za české obce je město
Rousínov, za slovenské obec Kúty.
Možnost získat až 90% dotaci, 10% spo−
luúčast – stavby infobodu, kulturní akce,
naplnění počítačového programu akti−
vitami obce i obcí okolních apod
9. Příspěvek 400 tisíc na opravu farního
kostela sv. Jana Křtitele dle žádosti
10. Záměr poptávky po novém stroji UNC
za stávající používaný stroj téže řady
opět výměnným způsobem od firmy
ZETES Bojkovice jako před cca 11 lety
Zastupitelstvo obce po projednání
neschválilo:
„ Záměr č. 25/2011 – žádost Pavel Sluka,
Hovorany, zastupující s plnou mocí ma−
jitelku pozemků pro nové uspořádání
v rámci KPÚ paní Ludmilu Slukovou,
Brandlova 3402/86, 695 01 Hodonín,
žádá o vyčlenění pozemku v areálu
farmy živočišné výroby v Hovoranech
o výměře 7.929 m2 .
A.s. Zemas, Čejč 3, nesouhlasí s ná−
vrhem firmy Geodis o včlenění od uza−
vřeného prostoru farmy dalšího podni−
katele.
Zastupitelstvo obce po jednání
mimo jiné vzalo na vědomí:
1. Jmenování Ivety Bartošové zapisova−
telkou jednání
2. Jmenování Ing. Zdeňka Sochy a Kamila
Turečka ověřovateli zápisu
3. Zprávu o činnosti obecního úřadu za uply−
nulé období
4. Informaci ředitelky školy o zahájení no−
vého školního roku 2011−2012
5. Stav prací komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Hovorany
Ing. Josef Grmolec, starosta obce
RADA OBCE INFORMUJE
1. Rada obce projednala a schválila
smlouvu mezi obcí a Jihomoravským
krajem zastoupeným hejtmanem kraje
JUDr. Michalem Haškem o poskytnutí
dotace – investiční finanční podpory na ná−
kup nového dopravního automobilu na po−
žární techniku dle naší žádosti ve výši
490 tisíc Kč s tím, že cena vozu byla od−
hadnuta na 700 tisíc Kč. Kraj tak přispěl
částkou ve výši 70 %. Protože ale sku−
tečná cena vozu byla nižší – 680.600 Kč,
činí z této částky domluvený 70 % podíl
kraje 476.420 Kč. Vzniklý rozdíl 13.580 Kč
bude vrácen. Sbor dobrovolných hasičů
sdružil 230 tisíc Kč, nakonec postačila
částka 204.180 Kč a zbylých 25.820 Kč
bude sboru vráceno.
Hovorany Zima 2011
2. Rada obce projednala a upřesnila
návrh řešení úpravy hlavní komunikace
obcí č. 422 v rámci projektovaných prací
úpravy středu obce. Protože je tato komu−
nikace v místě stávajícího přechodu u obec−
ního úřadu širší než 6,5 metru, vyvolala by
např. její původně plánovaná úprava zří−
zení ostrůvku v jejím středu v blízkosti obec−
ního úřadu a tím i zúžení šířky této komu−
nikace podél celého středového ostrůvku
asi 5 metrů dlouhého. Od této úpravy bylo
proto i pro řadu dalších dopravních nejas−
ností odstoupeno, např. plná čára za ost−
růvkem by znemožňovala odbočení k obec−
nímu úřadu apod. Těleso této komunikace
tak zůstane v části před obecním úřadem
úpravou středu obce nedotčeno.
5
Z jednání rady obce jednou větou...
Rada obce mimo jiné
projednala a schválila:
„ zrušení účtu s názvem Fond bydlení
u České spořitelny, a. s., z důvodu spla−
cení všech pohledávek a ukončení
činnosti Fondu rozvoje bydlení
„ žádost Zuzany Sladké o ukončení nájmu
provozovny kadeřnictví ve dvoře obec−
ního úřadu
„ rozšíření místní komunikace pod ško−
lou dle možností okolního terénu na šíři
4,5 metru
„ nezbytnou opravu multikáry u firmy Vý−
leta ze Svatobořic Mistřína
„ přijetí záměru RO č. 4/2011 – nabídku
pí Boženy Bravencové z Mutěnic, nabí−
zející obci pozemek p. č. 1109 o výměře
873 m2 v trati Zadní louky
„ rozhodnutí VaKu o zahájení prací vý−
měny poruchového vodovodního po−
trubí v ulici u zdravotního střediska,
kterými byla pověřena firma Artesia,
s. r. o., Ratíškovice
„ zahájit všechny nezbytné práce pro za−
hájení prací nového územního plánu
nebo zákonnou novelizaci stávajícího
platného provedení územního plánu naší
obce
„ návrh kulturní komise na pořádání ad−
ventního koncertu v neděli 27. 11. 2011
v Chrámu Spasitele a pozvání cimbá−
lové muziky Hudci
„ zhotovení propagační skládačky o obci
v počtu 5 tisíc kusů firmou pana Čecha
z Břeclavi
„ smlouvu se Správou a údržbou silnic
Brno, středisko Hodonín, v záležitosti
opravy místní polní komunikace
„ návrhy fi. Projektis s. r. o., Kyjov na úpra−
vu obecního sklepa
„ žádost p. Dušana Grombiříka, Hodonín,
o příspěvek 3 tisíce Kč na vydání povíd−
kové knížky o práci a životě horníků
6
„ žádost p. Jana Holešinského, adminis−
trativního pracovníka obce, o rozvázání
pracovního poměru dohodou ke 30. 9.
2011
„ žádost sl. Ivety Bartošové, účetní obce,
o rozvázání pracovního poměru doho−
dou k 31. 12. 2011
„ vyhlášení nezbytných poptávkových ří−
zení na obsazení uvolněných míst
„ oslovení firmy p. Běťáka o provedení
nezbytného ozdravného postřiku boro−
vic
„ pokácení přerostlých či jinak okolí a ma−
jetek ohrožujících stromů dle žádosti
jednotlivých občanů
„ oslovení projektanta dopravních staveb
Ing. Petara Štefančíka, Hodonín, o vypra−
cování projektové dokumentace na vy−
pracování projektu parkoviště u horní
brány hřbitova a na úpravu okolí zdra−
votního střediska
„ oslovení projektanta a statika Ing. Miro−
slava Kopeckého, Rohatec, o vypraco−
vání statického posouzení budovy zdra−
votního střediska
„ úpravu smlouvy na odvoz odpadu z ob−
ce firmou Tespra Hodonín
„ paní Ditu Ježovou na místo administra−
tivního pracovníka obce na dobu urči−
tou s nástupem od 1. 11. 2011
„ paní Jarmilu Novotnou na místo účetní
obce na dobu určitou s nástupem od
1. 11. 2011
„ vystavení návrhu architektonické studie
relaxační zóny kolem rybníka k připo−
mínkám spoluobčanů na jeden měsíc
„ vystavení stávajícího územního plánu obce
na jeden měsíc k připomínkování občanům
„ změnu provozní doby sběrného dvora pro
zimní období
„ zadání projekčních prací úpravy plochy
parkoviště u prodejny Jednota naproti
kostela projektantu Jednoty
Hovorany Zima 2011
„ zadání pokračování zastavovací studie
lokality pro výstavbu rodinných či byto−
vých domů Žleby 3 firmou Projektis,
s. r. o., Kyjov
„ výměnu dosluhujícího počítače infoka−
nálu za nový a výkonnější typ
„ pořízení velkého chladicího boxu do so−
kolovny
„ návrh rozpočtu obce na rok 2012
„ nákup dětského i silvestrovského ohňo−
stroje
Rada obce mimo jiné projednala
a vzala na vědomí:
„ problematiku nájemní smlouvy p. Ro−
mana Otáhala, kterou po prošetření
všech okolností zrušil Stavební úřad
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
MěÚ Kyjov z důvodu jejího nesouladu
se stávajícím stavebním zákonem
závěry jednání s Odborem správních a do−
pravních agend v záležitosti úpravy par−
koviště u prodejny Jednota na dolním
konci
opakovaná jednání s firmou E.ON o nut−
nosti provedení kabeláže vedení níz−
kého napětí v ulici u zdravotního stře−
diska
E.ONem nahlášenou rekonstrukci ven−
kovního vedení nízkého napětí v ulici
Za Kostelem s povinností provedení vý−
měny veřejného osvětlení
informaci o dokončení chodníků u no−
vých hrobových míst a další pokračo−
vání chodníků u další řady hrobů
informaci o závěrečném jednání kom−
plexní pozemkové úpravy konaném na so−
kolovně
informaci o stavu projektu „Otevřené
dveře informacím a spolupráci“ mezi
českými a slovenskými obcemi a městy
oznámení odboru kontroly Krajského
úřadu Jihomoravského kraje o prove−
dení dílčího přezkumu hospodaření obce
za rok 2011
protokol o výsledku kontroly hospoda−
ření základní školy za období do září
2011 se závěrem bez závad
návrhy úprav územních plánů obce Čejč
a města Dubňany, které nezasahují
do částí katastru naší obce
protokol MěÚ Kyjov o provedené kont−
role vedení matričních knih a sbírek lis−
tin se závěrem bez závad
Rada obce děkuje:
„ všem spoluobčanům, kteří pravidelně
provádějí úklid veřejných ploch
Poznámka:
názvy výše uvedených firem jsou informač−
ní, nemusí proto odpovídat jejich přesnému
názvu dle OR.
Lukášek Jedovnický – Námořník
Hovorany Zima 2011
Ing. Josef Grmolec, starosta obce
7
VÝSTAVBA OBCE
Zima 2011
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás informovat
o vykonaných pracích a o činnosti pracovníků obce a přijatých
občanů na veřejně prospěšné práce v podzimním období mimo
dopravní služby občanům a práce běžně prováděné.
Do konce září jsme provedli opravy
chodníků od místní komunikace do Žlebů
po OÚ v dědině. Pak jsme přesunuli práce
do ulice Ke Hřišti. Začali jsme u fary Církve
čsl. husitské a pokračovali jsme až po RD
č. 698. Mimo oprav chodníků tohoto úseku
jsme provedli i opravy uvolněných žulových
kostek a doplnění chybějících, lemujících
místní komunikaci v této lokalitě, s úpra−
vou terénu okolí silnice.
Následně byly opraveny nahlášené zá−
vady chodníků a místní komunikace v trati
Pod Špitálkou a v obvodu celé obce.
Dne 10. 10. 2011 byly současně zahá−
jeny dvě rekonstrukce s předáním praco−
višť:
V ulici u zdravotního střediska oprava
vodovodního řádu výměnou praskajících
železných trubek za plastové rozvody.
Práce byly prováděny průtlaky. Téměř kaž−
doročně byla v tomto úseku havárie vody.
Ukončení a předání prací proběhlo dne
24. 11. 2011. Veškeré práce financovala
a. s. VaK Hodonín.
Další rekonstrukce byla zahájena na pol−
ní asfaltové cestě od katastru obce Karlín
po křižovatku u centrálního hnojiště a. s.
Zemas. Jednalo se o vytýčení, provádění
přípravných prací, položení odvodňova−
cích drenáží včetně zadržovacích jímek
a provedení konstrukčních vrstev podklad−
ním štěrkem a dvěma vrstvami asfaltového
povrchu. Nakonec byly upraveny krajnice
vozovky. Předání stavby asfaltové cesty
8
v délce 440 m o šířce 3,5 m, včetně opravy
křižovatky u hnojiště, prováděné firmou
Strabag a. s., financované Ministerstvem
zemědělství, PÚ Hodonín, proběhlo dne
24. 11. 2011.
Po celou dobu byla také prováděna re−
konstrukce chodníků na hřbitově. Tyto
práce byly před dnem Památky zesnulých
přerušeny a byl proveden úklid hřbitova.
Po celé období od podzimních hodů do „Du−
šiček“ byly každý druhý den ze hřbitova
a okolí vyváženy odpadkové koše. Budou−
li pracovníci VPP, v rekonstrukci chodníků
budeme pokračovat i v příštím roce.
Od první třetiny října jsme započali pří−
pravné práce na opravu polní asfaltové
cesty na „Hodonské.“ Byl proveden ořez
stromů a keřů zasahujících do vozovky.
Následně byla silnice na krajnicích očiš−
těna od nánosu hlíny a trávy. Tím se asi
o 1 metr rozšířila. Provedli jsme dále od−
vodnění, vyčištění cesty a děr tlakem
vody, následné vymetení a vysušení vy−
soušečem. Správa údržby silnic oblast
Hodonín provedla nástřik opravovaných
povrchů asfaltovým lakem a na zaplnění
děr použila asfaltovou balenou hmotu o cel−
kové hmotnosti téměř 17 tun. Nakonec
byly upraveny ještě krajnice. Mohu říct,
že téměř po celou dobu oprav nám přálo
velmi dobré počasí, pouze jsme museli
koordinovat práce s pracemi Zemasu,
Horákovy farmy a zde projíždějících ob−
čanů.
Hovorany Zima 2011
Oprava křižovatky u centrálního hnojiště
Nová polní asfaltová komunikace v trati Přední Louky
Hovorany Zima 2011
9
Čištění místní komunikace Hodonská před pokládkou „balené“
Pokládka „balené“ na místní komunikaci Hodonská
10
Hovorany Zima 2011
Pokládka nových chodníků na hřbitově pokračuje
Podzimní prořez keřů
Hovorany Zima 2011
11
Podzimní úklid obce pod hřbitovem
Pokračování výměny dlažby chodníků v dědině
Podzimní úklid obce
12
Hovorany Zima 2011
V pondělí 31. 10. 2011 jsme započali
a následně provedli další úsek opravy
chodníků, a to v dědině od RD č. p. 54
po RD č. p. 61. Pak jsme pokračovali již
před několika roky započatou opravou
místní komunikace u RD č. p. 320.
V márnici na hřbitově provedla firma
EJM Hovorany rekonstrukci jističové
elektrické skříně.Byl zabudován elektroměr
pro podružné měření spotřebované ener−
gie a z důvodu bezpečnosti použití zá−
suvek ve venkovním prostředí byl přidán
předepsaný ochranný prvek – proudový
chránič. Nakonec byla provedena revize
elektrických obvodů márnice.
V ulici Za Kostelem byla při rekon−
strukci elektrických rozvodů firmou E.ON
též provedena následná rekonstrukce ve−
řejného osvětlení. Drátové vedení bylo vy−
měněno za kabelové.
Od poloviny listopadu, kdy teploty kle−
saly pod bod mrazu, byla na hřbitově vy−
puštěna voda a též byly přerušeny veškeré
prováděné opravy chodníků a místních ko−
munikací.
Na „Větrné“ jsme se pokoušeli odstra−
nit nelegální a nekontrolovaně se rozrůsta−
jící skládku větví, listí a jiného materiálu.
Část jsme zlikvidovali štěpkovaním s vyu−
žitím dřevní hmoty pro mulčování, např.
okolo vysázených stromků. Co se nedalo
štěpkovat jsme spálili po předchozím na−
hlášení na ohlašovnu pálení Hasičského
záchranného sboru. Tak se nám podařilo
zlikvidovat asi polovinu skládky. Nepřálo
nám počasí. Chtěl bych požádat, abyste
v této lokalitě nevytvářeli černou skládku!
Objevily se tam materiály, které se dají re−
cyklovat – papír, plasty, sklo, nebo patřící
na skládku či do Likolu v Dubňanech. Zde
vyvezený nebezpečný odpad patří též
na sběrný dvůr. Musím se zmínit i o dalších
vznikajících černých skládkách v okolí
obce, jako například o stavebních sutích vy−
vezených do cest a jejich okolí, či na terasy
u lesa, nebo bateriích, plastech, igelitech,
Hovorany Zima 2011
zbytcích elektroniky, ale vytváří se také mač
z ovoce, mláto či zbytky kvasnic. Zvláště vi−
naři by tento odpad neměli ukládat do okolí
vinařských stezek, nedělá to dobrou re−
klamu našemu vinařství. Též centrální hno−
jiště Zemasu si nepleťte se skládkou. Jsme
rádi, že nám doposud Zemas toleruje ulo−
žení listí a trávní drti. Pokud se zde budou
objevovat igelity, větve atd. hrozí uzavření
hnojiště jeho oplocením.
Chtěl bych poděkovat těm lidem, kteří
se chovají zodpovědně, netvoří černé
skládky a neničí přírodu. V konečném dů−
sledku to vždy musí někdo, většinou obec,
odklidit.
V průběhu podzimu, jelikož bylo málo
srážek, jsme museli zalévat vysazené
stromky. Začátkem prosince byly natřeny
kmeny proti okousání zvěří.
V listopadu jsme začali prořezáváním
stromů a keřů a s odklízením bohaté na−
dílky listí . Na centrální hnojiště Zemasu
jsme vyvezli desítky plných velkých juto−
vých pytlů listí, které nám od osiva daroval
Zemas.
Dne 22. 11. 2011 byl za asistence za−
městnanců obce a Zemasu a.s. uřezán, pře−
vezen a postaven na tradičním místě před
sokolovnou letošní vánoční strom.
Za obětavou práci bych chtěl poděko−
vat všem občanům, kteří nám ochotně po−
mohli s podzimním úklidem obce.
Nakonec bych touto cestou rád popřál
Vám všem pohodové prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví do nového roku
2012.
Smrk rostoucí na nevhodném místě,
ohrožující dráty el. vedení, rozvody míst−
ního rozhlasu, optický kabel a RD dárců
stromu musel být za pomocí přidržení
UDS Zemasu uřezán, převezen, postaven
na tradičním místě před sokolovnou a na−
zdoben jako letošní vánoční strom, vše
za asistence zaměstnanců obce.
František Kučera, místostarosta obce
13
ŠKOLSTVÍ
U nás ve školce
Zima je nádherné roční období, a kdo ji umí prožít jinak než doma
za oknem, je obohacen o spoustu krásných a veselých zážitků.
14
Hovorany Zima 2011
Děti se seznamují nejprve se začátkem
zimy a postupně si zvykají na změny, které
nastávají díky chladnějšímu počasí. Stromy
se oblékají do pestrobarevných šatů a listí,
kaštany, ořechy a šípky, které děti venku
posbíraly jsme využili při výtvarných hrách
ve třídách. Když poslední lístek sfoukl vítr,
sešli jsme se, abychom společně uklidili
zahradu. Odměnou nám byl nejenom po−
hled na pěkně učesanou zahradu, ale i plná
mísa upečených brambor, na kterých jsme
si pochutnali.
V listopadu se děti ve školce seznamují
s různými profesemi. Vyprávíme si o po−
volání rodičů a navštěvujeme místa, kde
děti na vlastní oči vidí, jak to na pracoviš−
tích vypadá.
Na zdravotním středisku jsme navštívili
dětskou sestřičku, kosmetičku a paní pe−
dikérku.
Ve třídách pak děti čerpaly ze svých zá−
žitků a také my, paní učitelky, jsme nejed−
nou musely vklouznout do role pacientů,
Hovorany Zima 2011
abychom uspokojily houf doktorů, ve který
se proměnily děti při hrách.
Také jsme si zahráli na pekaře a pustili
se do předvánočních příprav. Na hlavě
kuchařské čepice, ruce a tváře od mouky
a za chvíli dětem pod rukama voněly per−
níčky. Ochutnali jsme, ale zbytek necháme
až na později. To se pak celá školka obleče
do svátečního šatu, ze tříd se ozvou koledy
a zavoní to jmelím.
I letos připravujeme s dětmi vánoční
besídku. Přijďte se podívat v úterý 20. pro−
since v 15.30 hodin před školku, kde spo−
lečně rozsvítíme náš vánoční stromeček
a popřejeme si šťastné a veselé Vánoce.
Chtěla bych ještě poděkovat těm, kteří
poskytli finanční a věcný dar naší školce.
Jsou to pan Kamil Tureček, Antonín Med−
vedík, Petr Smaženka, Ivo Kucín, Jiří Tráv−
níček, paní Zuzana Zlámalová a Jaroslava
Šišáková. Peníze poslouží k nákupu hraček
a učebních pomůcek. Moc si jejich pomoci
vážíme.
Hana Horáková, vedoucí učitelka
15
Ahoj děti!
Už přichází ten krásný vánoční čas...
Když se blíží Vánoce a poletují vločky, když se peče cukroví pro děti,
psy a kočky, když se všichni sejdou doma, nevytáhnou paty, přišel zase
po roce VEČER ŠTĚDRÝ, ZLATÝ.
To právě v PROSINCI přichází ten
KRÁSNÝ ČAS VÁNOČNÍ, čas, kdy se tě−
šíme na stromeček, dárky, svíčky
a prskavky. A právě o tom, co nám
tento vánoční čas přinese, si s vámi
chci jako každý rok povídat. Ale
abych to vzal popořádku.
Ano, moji milí kamarádi, já „LOU−
DÁLEK“ začínám naše zimní povídání
v době, kdy PODZIM je úplně pryč,
příroda ztichla a ukládá se k zimnímu
spánku. Ale za vším tím tichem a kli−
dem je přece jenom cítit jakési napětí,
vyvolané otázkami a očekáváním. Kdy konečně udeří paní ZIMA?
Ale ona letos opravdu nepospíchá. Dokonce i svatého
Martina nechala bez povšimnutí a neposlala ho na bílém
koni. Po sněhu ani památky, asi šetří, nerozdává dokonce
ani na horách a v údolí, to ji nezajímá vůbec. Ale kamarádi,
přiznejme si, že nám to moc zatím nevadí. My máme zimu rádi
i takovou, jaká je. I když přichází pomalu, dobře víme, že je
časem veselic a zábavy,
ale hlavně nadílek.
Víte, kamarádi,
co jsem vypozo−
roval? Že na za−
čátku PROSINCE si dospělí vždycky při
setkání začínají přát RADOSTNÉ VÁNOCE.
A vy se určitě ptáte, proč to dělají. Tak já
vám to povím. Totiž VÁNOCE mají své
zvláštní kouzlo, ve kterém je ukryto
slůvko NADĚJE. Skrývá se v něm touha
po pokoji, radost z toho, že jsme obklo−
peni těmi, kdo nás mají rádi, že se mů−
žeme navzájem obdarovávat. A se slův−
kem NADĚJE se mi vždycky spojí hned
slůvko ČEKÁNÍ.
16
Hovorany Zima 2011
Je to zvláštní, ale v předvánoční čas je ta nejlepší příle−
žitost dopřát sobě i všem blízkým více času než obvykle.
A při té příležitosti mě napadá slůvko PŘÍSLIBY.
Předvánoční doba má totiž i něco, čemu podléhají
hlavně dospělí. Spěch, stres, nakupovat možné
i nemožné. A to, kamarádi, přináší našim blízkým
i velkou nervozitu a třeba nás ani nenapadne,
že proti tomu všemu stačí použít jedno slůvko –
TICHO. Ano, v těchto dnech se noci prodlužují
a přibývá tma. A my můžeme každý týden rozsví−
tit svíčku na adventním věnci a strávit dlouhé
chvíle se svými blízkými bez zlobení, randálu
a v klidu. Zkuste to a uvidíte, že se to bude, kama−
rádi, líbit.
Další slůvko, které k tomuto krásnému vánočnímu
času patří, je LÁSKA. VÁNOCE jsou obdobím, které
probouzí to nejlepší, co je v nás. Určitě i ve vás vánoční
doba vzbudí touhy a pocity, které jsou u nás hluboko ukryty.
Proto dejte, kamarádi, i lidem ve svém okolí kousek ze svého
života. Zkuste je nějak obdarovat a udělejte si do−
statek času, abyste ho mohli strávit s těmi, kteří
jsou vám blízcí.
A pomalu, kamarádi, přicházejí poslední slůvka,
která mě napadají – VÁNOČNÍ PŘÁNÍ. Světla po−
malu přibývá. Čtyři svíčky na advetním věnci vy−
střídá svátečně ozdobený a osvětlený štědrove−
černí strom. A zazvonění
zvonečku zahájí u vás
doma slavnostní večer.
Popřejme si navzájem radostné a pokojné VÁNOCE. Kéž
by nám zůstalo otevřené srdce pro radost a lásku i pro další
dny v roce. Abychom nebyli milí jen jednou v roce, ale aby
podobných chvil v našem životě přibývalo. Další slůvko už
mě, kamarádi, nenapadá, a proto naše sváteční povídání
končí. Ještě vám připomenu, že po Vánocích přijde kouzelný
Silvestr, poslední den v roce s barevnými světýlky a ohňo−
strojem. Skončí jeden rok a ten další 2012 – nový a báječný
nás čeká. Tak ať je hodně šťastný!
Mgr. Jaromír Hložek
Hovorany Zima 2011
17
Na chvíli ve škole
Přednáška s besedou o rizikovém chování na internetu
Pro žáky sedmých a osmých ročníků se
uskutečnily přednášky s besedou o riziko−
vém chování na internetu. Přednášejícími
byli odborníci z projektu E−bezpečí, který
spadá pod Univerzitu Palackého v Olo−
mouci.
Žáci byli během přednášky seznámeni
s jednotlivými formami rizikového chování
na internetu a virtuální kriminalitou. Před−
nášející doplňovali informace příklady
z praxe. Prostor byl věnován hlavně soci−
álním sítím, kdy žáci zjistili, jak je jejich
používání nebezpečné a čeho se mají vy−
varovat. Žáky velmi zaujalo téma kyber−
18
šikany, během kterého byli seznámeni s mož−
nými dopady takového jednání a právními
postihy. Během besedy kladli žáci své do−
tazy, na které lektoři odpovídali.
Na závěr obdrželi materiály, které obsa−
hují cenné rady, jak se bránit počítačové
kriminalitě.
I rodiče na třídních schůzkách seznámil
pan Milan Jurča s nebezpečím drog a také
internetu, např. při používání Facebooku.
Problémy na Facebooku často vyplývají
ze zveřejňování citlivých osobních dat
a fotografií, jež mohou snadno zneužít
všichni, kteří k nim mají přístup.
Hovorany Zima 2011
Přespolní běh
Na konci září se naši žáci zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. Mladší i starší
dívky běžely 1 500 m, mladší chlapci 2 km a starší chlapci 3 km. Nejlépe si vedlo družstvo
starších žákyň, které z patnáctičlenného startovního pole doběhlo šesté.
Hovorany Zima 2011
19
Návštěva v kovárně
Během třetího říjnového týdne navštívili
všichni žáci místní kovárnu RIK−FER CZ
v Hovoranech, kam je pozval majitel pan
Petr Zajíc. Zahájili tak celoškolní projekt
KOVÁŘŮV SVĚT, jehož součástí bude i stej−
nojmenná výtvarná soutěž.
20
V kovárně se žáci seznámili s historií
zpracování železa, současným sortimen−
tem kovářství, technologií výroby a zpraco−
vání železa. Tamní kováři jim vše ochotně
ukázali (za což jim patří velký dík), některé
postupy si mohli žáci i sami vyzkoušet.
Každá třída dostala malou podko−
vičku, kterou si mohli sami pod ve−
dením odborníka vykovat. Mnozí žáci
si odnášeli i výsledky svých prvních
železných výtvorů.
Po načerpání inspirace se děti
s chutí pustí do výtvarných prací.
Mohou při tom využít FIXY, které jim
jako sponzorský dar věnovalo kovář−
ství RIK−FER CZ pana Petra Zajíce.
Vyhodnocení celé soutěže a slav−
nostní předání cen vítězům jednotli−
vých kategorií proběhne na Vánoč−
ním koncertu pro veřejnost v pátek
16. prosince v hudebně školy. Také
ceny těm nejlepším věnuje pan Zajíc.
Hovorany Zima 2011
Adaptační program pro žáky 6. ročníku
Na začátku školního roku proběhl adap−
tační program mezi žáky 6. a 9. ročníků. Žáci
6. ročníku měli možnost seznámit se s bu−
dovou školy, pravidly chování ve škole, učeb−
nou výpočetní techniky. Jejich průvodci byli
žáci 9. ročníku. Na závěr si společně zahráli
vybíjenou a kopanou v tělocvičně a v hu−
debně si zahráli hry a zazpívali písničky.
Ve spolupráci s Pedagogicko−psychologickou
Hovorany Zima 2011
poradnou v Kyjově pod vedením Mgr. Jiřího
Hilčera proběhl od 19. do 23. září adaptační
program pro žáky 6. ročníku. Cílem pro−
gramu je ulehčit žákům přechod do no−
vého prostředí školy, vytvořit atmosféru
spolupatřičnosti a důvěry mezi žáky a uči−
telem a stmelení třídního kolektivu formou
komunikačních her, povídání a zábavy. Žáci
si společně vyrobili třídní kámen a erb.
21
Divadelní představení
V úterý 22. listopadu navštívilo naši
školu Divadélko pro školy z Hradce Králové.
Děti MŠ a 1. stupně při sledování loutko−
hereckého vystoupení
Nová dobrodružství ve−
verky Zrzečky byly vtaže−
ny do příběhu, hercům na−
povídaly a dotvářely děj
příběhu. Dětem z mateř−
ské školy a žákům 1. stup−
ně se představení velmi lí−
bilo. Závěrem vystoupení
byly děti poučeny zábav−
nou formou, jak se cho−
vat v lese a kam správně
dávat odpad.
Žákům 2. stupně bylo
v pořadu Divadelní ces−
topis aneb od renesance
po realismus v krátkosti
představeno několik osobností českého
i světového dramatu, byli seznámeni s dě−
jem jejich hlavních divadelních her a zhlédli
ukázky z několika těchto her, např. Hamlet,
22
Zdravý nemocný, Sluha dvou pánů, Cyrano
z Bergeracu a Maryša. Představení žáky
i učitele velmi pobavilo.
Herci dokázali skvěle navázat kontakt
s diváky, představení oživovali „hláškami“
ze současnosti a dokonce do svého před−
stavení zapojili i některé naše žáky.
Hovorany Zima 2011
Projektový den AFRIKA
Ve středu 16. listopadu se všichni žáci
naší školy přenesli do Afriky. Postupně se
během celého dne snažili tento „černý“
kontinent poznávat. Vyučující si pro jednot−
livé ročníky připravili rozmanité činnosti.
Žáci prvního stupně si ukázali, kde
na mapě Afriku najdou, poznali typická
africká zvířata a povídali si o různých re−
Hovorany Zima 2011
gionech Afriky. Zajímali se o život afric−
kých dětí a ve skupinách vytvářeli mapu
Afriky.
Žáci šestého ročníku se seznámili s tra−
dicí afrických korálkových ozdob, připra−
vili si netradiční pokrmy, které pocházejí
z Afriky (ananas smažený v kokosovém
obalu, pečené banány obalené v čokoládě)
23
a hledali na mapě významné africké ná−
rodní parky. Podle obrázků se rovněž se−
známili s faunou Afriky.
Žáci sedmého ročníku měli možnost
zhlédnout prezentaci „Krása očima Afriky“.
Sami si mohli vyzkoušet namalovat si ně−
kterou z masek na obličej. Seznámili se také
s typickou faunou a flórou Afriky.
Žáci osmého ročníku si také připravo−
vali dezerty z africké kuchyně. V dalším blo−
ku putovali po stopách objevitelů černého
kontinentu a na závěr se vžili do rolí keň−
ských a etiopských vytrvalostních běžců
a soutěžili mezi sebou o to, kdo v určitém
čase doběhne nejdál.
24
Devátý ročník měl možnost seznámit
se se systémem psaní hieroglyfů. Každý si
vytvořil záložku se svým jménem psaným
hieroglyfy. V další části stavěli žáci pyra−
midy. Jako materiál jim posloužily syrové
špagety a pěnové bonbóny. Také se měli
možnost seznámit s národními parky v Af−
rice.
V závěru projektového dne zhlédli
všichni v hudebně představení „rodilých
Afričanů“. Každý měl možnost zabubnovat
si na tradiční africké bubny a zazpívat si
tradiční africké písně.
Podle ohlasů žáků se většině projektový
den velmi líbil.
Hovorany Zima 2011
Mikuláš v doprovodu andělů i čerta zavítal také do školy
Až budete číst tento Zpravodaj, budeme mít za sebou i akce, které byly až po uzávěrce
a navodily nám vánoční atmosféru – Vánoční koncert v hudebně školy s výstavou Ková−
řův svět, zpívání u obecního vánočního stromu, vánoční besídky ve třídách.
Přeji dětem
i jejich rodičům
a všem spolu−
občanům klidné
a spokojené
prožití Vánoc
a v novém roce
mnoho zdraví,
štěstí, pohody,
radosti a spl−
něných přání.
Mgr. A. Grmolcová,
ředitelka školy
ZE ŽIVOTA CÍRKVÍ
Přehled vánočních bohoslužeb
Chrám Spasitele Církve československé husitské
24. 12. 2011 ve 22.00 hodin
25. 12. 2011 v 8.30 hodin
26. 12. 2011 v 9.00 hodin bohoslužba a besídka pro děti
31. 12. 2011 v 17.00 hodin večerní bohoslužba na závěr roku
1. 1. 2012 v 9.00 hodin novoroční bohoslužba
Kostel sv. Jana Křtitele
24. 12. 2011 ve 22.00 hodin
25. 12. 2011 v 7.30 a 10.30 hodin
26. 12. 2011 v 7.30 a 10.30 hodin
31. 12. 2011 v 18.00 hodin na závěr roku
1. 1. 2012 v 7.30 a 10.30 hodin
Hovorany Zima 2011
25
Ježíš píše k Vánocům
Nedávno jsem dostal zajímavý dopis, který by možná zajímal i tebe...
Jak jistě dobře víš, moje narozeniny se
blíží. Každý rok se koná oslava na moji po−
čest a myslím si, že tak tomu bude i letos.
Během těchto dnů mnoho lidí nakupuje
dárky. Rozhlas a televize ve svých rekla−
mách upozorňují svět
na moje blížící se naro−
zeniny.
Je krásné vědět, že
nejméně jednou ročně
si někteří lidé na mě
vzpomenou. Jak jistě
víš, oslava mých naro−
zenin začala už před
mnoha lety. Zpočátku
lidé chápali a byli vděč−
ní za všechno, co jsem
pro ně udělal. Nyní se
však zdá, že málokdo už zná skutečný dů−
vod oslav. Rodiny a přátelé jsou spolu, baví
se, ale neznají význam oslav.
Vzpomínám si, že i vloni byla uspořá−
daná takováto slavnost na mou počest.
Slavnostní tabule byla plná delikates,
ovoce a různých dobrot. Výzdoba byla
vskutku fantastická a všechno to dopl−
ňovaly nádherně zabalené dárky. Chceš
však něco vědět? Byl jsem oslavenec, ale
nebyl jsem pozván.
Když přišel den D, přišel jsem, ale ne−
chali mě stát venku, před zavřenými dveřmi.
A já jsem tak velmi chtěl být s nimi! Po−
pravdě řečeno, nepřekvapilo mě to, proto−
že v posledních letech mnozí přede mnou
zavírají dveře.
I když nepozván, přece jsem se rozhodl
potichu vejít. Postavil jsem se nepozoro−
vaně do rohu místnosti a díval jsem se.
Všichni jedli, pili, někteří se opíjeli, poví−
26
dali oplzlé vtipy a úžasně se bavili. Najed−
nou do místnosti vstoupil velký tučný muž
oblečený v červeném, s dlouhým bílým vou−
sem. Vypadal jak opilý, sedl si do křesla
a všechny děti se rozběhly k němu s kři−
kem: „Santa Claus,
Santa Claus!“, jako by
tato oslava byla na
jeho počest.
Pak se začali všich−
ni objímat. Rozevřel
jsem svou náruč a če−
kal, koho bych objal.
A víš co? Nikdo mě
nepřišel obejmout.
Lidé si začali rozdávat
dárky, rozbalovali je
plni očekávání. Když
už byly všechny rozbalené, podíval jsem se,
jestli tam nebude aspoň jeden pro mě.
Jak by ses cítil Ty, kdyby na Tvých na−
rozeninách byli obdarováni všichni kromě
Tebe – oslavence? Tehdy jsem pochopil,
že jsem nechtěný, nezvaný, a proto jsem
rychle odešel. Každý rok se svátek mých
narozenin zhoršuje. Lidé pamatují jen na
jídlo, pití, zábavu, ale na mne jaksi zapomí−
nají.
Byl bych rád, kdybys mi o těchto Váno−
cích dovolil vstoupit do svého života.
Potěšilo by mě, kdybys uznal skuteč−
nost, že před více než dvěma tisíci lety jsem
přišel dobrovolně na tento svět obětovat
svůj život na kříži, abych tě zachránil. Dnes
jediné, co chci, je, abys tomu věřil celým
svým srdcem.
Přeji Tobě a Tvým blízkým krásné a po−
žehnané Vánoce!
P. Mgr. Milan Těžký, farář
Hovorany Zima 2011
Sestry a bratří, přátelé a čtenáři
drobných biblických zamyšlení
Ano, jsou tu opět Vánoce.
Nad jesličkami anděl ohlašující slávu
na výsostech Bohu a na zemi pokoj, li−
dem dobrá vůle, neboť Bůh v nich má zalí−
bení.
Rozumíme dobře? To v čem má Bůh
zalíbení, to nejsou andělské zpěvy, chvály
a sláva. To, v čem má Bůh zalíbení, jsou
lidé. Možná lidé dobré vůle. A nebo ne?
Andělé přece nezpívají, že Bůh má zalíbení
jen v dobrých lidech. V těch, kteří chodí
pravidelně do kostela, v těch, kteří se řídí
všemi Božími pravidly, kteří ho na slovo
poslechnou, kteří bezezbytku plní jeho vůli.
Bůh má prostě zalíbení v lidech. V jakých,
o tom se nic neříká.
A jací jsme vlastně my lidé? Jsme spíše
dobří nebo zlí? Určitě Bůh nekouká sho−
vívavě na lidi, kteří mezi sebou válčí, kteří
se nenávidí, kteří si ubližují. Ano i takoví
jsme my lidé! A přesto mu stojí za to, přát
lidem dobro. Možná nás tím chce vycho−
vávat. A proto se rozhodl oslovit ty oby−
čejné. Sklonil se k nám a Boží dítě položil
v jeslích, kdesi v Betlémě a svěřil ho nám
lidem. Nemusel, ale udělal to, protože nám
důvěřoval.
A nejdříve s pomocí bezbrannému dě−
ťátku přispěchali ti nejchudší – pastýři.
Ty andělské zpěvy byly adresovány
právě jim.
Snad stojí za povšimnutí také to, kolik
významných biblických postav se věno−
valo právě tomuto těžkému povolání: Abel,
Abraham, Jákob, David... Všichni byli pas−
týři. A sám Ježíš o sobě říká: Já jsem dobrý
pastýř.
Ano, to betlémské dítě se narodilo pro−
to, že Bůh má v lidech zalíbení. Proto jim
poslal na pomoc svého syna, aby je učil,
vedl, ochraňoval. Bůh nám přináší ra−
dost z toho, že tu můžeme být jeden pro
druhého. A o tom přece zpívají andělé:
...a na zemi pokoj mezi lidmi. Amen
Přeji Vám požehnané sváteční dny a po−
koj Boží mezi vámi.
Vaše Dana Konečná, farářka CČSH
A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci
se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál
anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich.
Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se,
hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen
lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě
Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko
v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem
množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj
mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“
Evangelium podle Lukáše, druhá kapitola
Hovorany Zima 2011
27
KULTURA
Co nás čeká
27. prosince 2011
Žehnání vína
„ pořádá Spolek Lidový dům Hovorany
„ sokolovna Hovorany
31. prosince 2011
Silvestrovská zábava
„ pořádá Chicago bar Hovorany
„ sokolovna Hovorany
Půlnoční ohňostroj
„ pořádá Obec Hovorany
„ před OÚ
13. ledna 2012
Ples sportovců
„ pořádá TJ Zemas Hovorany
„ sokolovna Hovorany
15. ledna 2012
Dětský maškarní karneval
s kouzelníkem a dětským bavičem
Jiřím Hadašem
„ pořádá Kulturní komise Obce Hovorany
„ sokolovna Hovorany
21. ledna 2012
Ples římskokatolické farnosti a Orla
„ pořádá Orel Hovorany
„ sokolovna Hovorany
28. ledna 2012
Maškarní ples
„ pořádá TJ Sokol Hovorany
„ sokolovna Hovorany
18. února 2012
Fašaňková obchůzka po dědině
„ pořádá hovoranská chasa
a Kulturní komise Obce Hovorany
18. února 2012
Společenský ples
„ pořádá Chicago bar
Hovorany
„ sokolovna Hovorany
25. února 2012
Společenský ples ZŠ
„ pořádá ZŠ TGM a MŠ Hovorany,
Sdružení rodičů a Obec Hovorany
„ generálka předtančení –
sokolovna Hovorany
„ Kulturní zařízení Čejkovice
3.−5. března 2012
Burza dětského oblečení
a dětských potřeb
„ sál sokolovny
„ pořádá Kulturní komise
Obce Hovorany
10. března 2012
Vinařský ples
„ pořádá Spolek
Hovoranských vinařů
„ sokolovna Hovorany
4. února 2012
Motorkářský ples
„ pořádá motorkářská parta HOSAKO
„ sokolovna Hovorany
24. března 2012
Místní výstava vín
„ pořádá Český zahrádkářský svaz
Hovorany
„ sokolovna Hovorany
11. února 2012
Krojový ples
„ pořádá Sbor dobrovolných hasičů Hovo−
rany
„ sokolovna Hovorany
31. března až 1. dubna 2012
Výstava „Hovorany včera a dnes“
„ pořádá Muzejní spolek
a Spolek Lidový dům
„ sokolovna Hovorany
28
Hovorany Zima 2011
Nahlédnutí do knihovny
V letošním roce 2011 bylo přihlášeno a zaplatilo
stanovený čtenářský poplatek 128 čtenářů.
Z tohoto počtu to bylo 42 žáků, 26 stu−
dentů, 27 důchodců a 33 ostatních dospě−
lých. Při srovnání s minulým rokem je to
o 10 čtenářů méně. Výše čtenářských po−
platků se nezměnila a zůstává na stejné
výši – žáci, studenti a důchodci platí 30 Kč
ročně, ostatní dospělí čtenáři 50 Kč. Čte−
nářský poplatek je vždy na celý kalendářní
rok.
Knihovna nabízí čtenářům od nejmen−
ších knihy mnoha žánrů. Také výběr knih
pro dospělé čtenáře je široký. Každý má
svého oblíbeného autora, je proto třeba
dojít do knihovny a vybrat si podle svého
zájmu. Knihy se půjčují podle stanoveného
knihovního řádu na dobu jednoho měsíce.
Po měsíci je možné po dohodě s knihovní−
kem výpůjční dobu prodloužit, pokud není
o knihu zájem mezi ostatními čtenáři.
Stav knižního fondu
Knihy jsou v knihovně řazeny abecedně
podle autorů. K 1. lednu 2011 bylo evido−
váno celkem 8 628 knihovních jednotek.
V tomto počtu jsou zahrnuty knihy jak pro
mládež tak i dospělé z oblasti naučné i be−
letrie. Knižní fond je v průběhu roku dopl−
ňován o nové tituly, které jsou dodávány
Městskou knihovnou Hodonín. Do konce
listopadu bylo dodáno 142 knih, a to 8 knih
naučných, 97 knih beletrie pro dospělé čte−
náře, 2 naučné a 35 zábavných pro děti
a mládež v celkové hodnotě 33 004 Kč. Obec
poukazuje každoročně částku 35 000 Kč
Městské knihovně v Hodoníně na nákup
těchto nových knih.
I v tomto roce využívala knihovna službu
„výměnného fondu“. Ve 4 dodávkách bylo
Hovorany Zima 2011
zapůjčeno Městskou knihovnou celkem
162 knih. Půjčování těchto knih se řídí ji−
nými pravidly. Jeden soubor obsahuje vždy
40 knih a půjčuje se na dobu 5 měsíců.
Jak se v letošním roce četlo?
Za 11 měsíců navštívilo knihovnu 1 223
čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 3 628 knih,
a to 114 knih naučných a 2 577 beletrie pro
dospělé, 120 knih naučných a 817 zábav−
ných knih pro děti a mládež. Práci na in−
ternetu využívalo v knihovně během roku
117 zájemců.
Přeji všem čtenářům i ostatním obča−
nům pěkné svátky vánoční a v novém roce
pevné zdraví a hodně prosluněných dnů.
Stanislava Stratilová, Místní knihovna Hovorany
Konec dětství
Radomíra Trávníčková
Můj starý ořešák
v našem starém vinohradě
už usychá.
Větve – rozpuštěné vlasy nevěsty
mě kdysi provázely na cesty
a čekaly na návrat.
A já se vrátila – už tolikrát
a teď není kam.
I ten vinohrad bude brzy vytrhán
a mé zelené útočiště
pokryje hlína.
Konec dětství a bezstarostných dnů
a zbude jen dospělosti vina.
29
SPOLKY
Obnovená jednota Orel Hovorany
V úterý 6. září 2011 se sešel přípravný
výbor ve složení Ing. Pavel Vykydal, Jiří
Ivičič, Marta Jetelinová, Tomáš Výlet, Ro−
man Hradňanský
a Martin Kovanič,
přesně v minimál−
ním počtu, který
dle stanov stačí k založení jednoty. Výsled−
kem této schůzky byl návrh na obnovení
jednoty Orel Hovorany. Druhý den, tedy
7. září 2011, vedení Šilingrovy župy ofici−
álně odsouhlasilo a zároveň potvrdilo
vznik jednoty Orel v Hovoranech.
V pátek 9. září 2011 se už konala usta−
vující schůze obnovené jednoty, jejíž hlav−
ním bodem byla volba vedení, tedy starosty,
místostarosty, radních a předsedy revizní
komise.
Vedení jednoty Orel Hovorany pracuje
ve složení:
starosta: Ing. Pavel Vykydal
místostarosta: Tomáš Výlet
30
radní: Jiří Ivičič
Roman Hradňanský
Martin Kovanič
předseda revizní komise:
Marta Jetelinová
V současné době má jednota už 24 členů
všech věkových kategorií a počet neustále
roste. Když zabrousím do historie jednoty
Orel, ve IV. Knize jednatelské se mimo jiné
uvádí, že jednota Orel Hovorany byla zalo−
žena 30. října 1920 (tedy před 91 lety), při−
čemž 1. řádná valná hromada se sešla
6. ledna 1921. Hned na úvodní stránce IV.
Knihy jednatelské mne zaujal tento zápis:
„Vypněte hrdě prsa a hlavu,
vraťte se v pevný jarý náš šik,
nehleďte zpátky ve světa vřavu!
Není to mužné bázlivým být,
Ten kdo se bojí, nedojde cíle.
Ten, kdo bojí, nepatří k nám,
vítězná pro nás až přijde chvíle,
zahanben vzadu zůstane sám.“
Hovorany Zima 2011
Zapsal František Stoklas, t. č. jednatel
jednoty Orel.
První akcí obnovené jednoty bylo „dět−
ské odpoledne plné her“, které proběhlo
ve středu 28. 9. na svátek sv. Václava. Akce
se zúčastnilo cca 150 dětí z Hovoran i okol−
ních obcí. Děti měly možnost si prohléd−
nout vybavení a pomůcky posádek Policie
ČR, Záchranné zdravotnické služby JmK
a Hasičského záchranného sboru JmK.
Poté byly připraveny různé hry a atrakce,
kde si děti vyzkoušely i různé netradiční dis−
ciplíny (např. střelba ze vzduchovky, luko−
střelba, chůze na chůdách a další).
V roce 2012 připravujeme několik akcí:
„ I. orelsko−farní ples společně
s římskokatolickou farností (21. 1.)
„ beseda „Uchovejme tradice“
(únor−březen)
„ velikonoční turnaj ve stolním tenise
(březen−duben)
„ divadelní představení spolku Hrozen
z Hroznové Lhoty (květen)
„ orelská pouť na sv. Hostýn (26. 8.)
„ turnaj v petangue (červenec−srpen)
„ dětské odpoledne plné her (28. 9.)
„ mikulášská družina (5. 12.)
Chceme se určitě aktivně zapojit do spo−
lečenského, kulturního i sportovního ži−
vota naší obce a nabídnout spolupráci
ostatním spolkům.
Za celé vedení obnovené jednoty Orel
Hovorany chci všem popřát požehnané
svátky vánoční a vše nejlepší do Nového
roku 2012.
Zdař Bůh!
Ing. Pavel Vykydal,
starosta jednoty Orel
Ze života včelařů
Včeličky odvedly svou práci a teď zaslouženě odpočívají.
My včelaři jsme je nakrmili a nyní je lé−
číme a kontrolujeme jejich zdravotní stav –
podle spadu měli na podložku zjišťujeme
sílu včelstva, zdravotní kondici a vitalitu.
Zásahy do úlu musí být minimální. Kaž−
dý, i sebemenší „vetřelec“ (např. myš) je
pro včelstvo velkou hrozbou. Pokud se do−
stane v zimě do úlu, včely ho nedokážou vy−
pudit. V létě by ho usmrtily a obalily pro−
polisem; zkrátka by ho mumifikovali a tím
nevítaný host dál nenaruší rovnováhu v úlu.
Bez propolisu by v úlu nebylo „zdravé
klima“. Je tam stálá teplota, vysoká vlhkost
a tma – ideální prostředí pro množení bak−
terií a plísní.
Propolis neboli včelí tmel je směs vosku
a rostlinných pryskyřic, které včely oboha−
cují o sekreci svých žláz a následně ji vyu−
Hovorany Zima 2011
žívají k tmelení plástů a dezinfekci obydlí.
Uzavírají jím medové buňky v plástech a tím
uchovají med po dlouhou dobu. Látky, ze kte−
rých propolis vzniká, nalezneme na všech
rostlinách.
Včelaři ho seškrabávají z rámků a z částí
úlů. I když je jeho složení různorodé, má
díky svým vlastnostem vynikající účinky
na lidský organismus – používá se pro
rychlejší hojení ran, na kloktání, při záně−
tech a podobně. Je to přírodní antibioti−
kum, které se dá použít souběžně s antibi−
otiky, kterým vrací jejich účinnost.
Přeji Vám, ať ho potřebujete co nej−
méně a za celý spolek včelařů všem ob−
čanům pevné zdraví, štěstí, klidné pro−
žití vánočních svátků a úspěšný nový rok.
Radek Šafařík
31
Ohlédnutí za Kateřinským posezením
Už několik let pořádá Svaz tělesně postižených a důchodců
v Hovoranech v sále hovoranské sokolovny Kateřinské posezení.
Při přípravě a kontrole finanční situace
v organizaci se výbor rozhodl pro malou
změnu. Protože v okolních organizacích
se osvědčila akce „upeč a dones si ke kávě“,
chtěli jsme to také vyzkoušet. Proto jsme
při pozvánce na Kateřinské posezení vy−
hlásili soutěž o upečený zákusek ke kávě.
Jenom chci upřesnit – upečení a přinesení
zákusku NEBYLO podmínkou k účasti
na tomto posezení. Proto nás velmi pře−
kvapilo sdělení, že někteří členové kvůli
tomu na toto posezení nepřišli. Víme, že
každý rád nepeče, ale o to více hodnotíme
ty členky, které se zúčastnily a přinesly
32
velmi dobré zákusky. Pro výbor je to pou−
čení – nezavádět raději nic nového, i když
nové věci by se měly vyzkoušet.
Posezení je přece proto, aby si členové
spolu popovídali, zavzpomínali a užili
trochu volného času. Vždyť těch pěkných
chvil při dnešním shonu a různých šokují−
cích zprávách, které se na nás hrnou ze
všech stran, je stále méně. I když jsme byli
zklamáni menší účastí, doufáme, že pose−
zení se vydařilo. Náladu všem jistě zvedlo
vystoupení malých mažoretek ze Šar−
dic, které svým pěkným vystoupením i ob−
lečením všechny přítomné mile potěšily.
Hovorany Zima 2011
Na ukončení této úvahy bych chtěla
jménem celého výboru ještě jednou podě−
kovat všem, kteří přispěli dary do tomboly
a přinesenými zákusky zpříjemnili toto
posezení.
Jménem celého výboru chci popřát
všem členům i občanům naší krásné ho−
voranské obce pěkný čas adventní, požeh−
nané Vánoce a zdraví a pohodu v novém
roce.
Za výbor Anežka Bortlíková
K zamyšlení
Raz príde doba, keďsa vynoríme z to−
hoto šialenstva, ktoré nám teraz vzbľklo
v hlavách, a budeme sa za seba strašne
hanbiť. Budeme sa prepadaťod hanby, keď
si spomenieme, na čo sme sa pozerali, čo
sme čítali a čo sme počúvali. Ako sme
dovolili, aby nás pár šikovných zvrhlíkov
dostalo k novinám, časopisom a televí−
ziam, ktoré sú žumpa plná zvratkov a výka−
lov. Nebudeme chápať, ako bolo možné
profitovať na chorobách a nešťastí našich
blížnych. Nebudeme schopní vysvetliť
našim deťom a vnukom, ako sme to do−
pustili. Budeme sa snažiť nemyslieť na to,
akých blbcov a hlupane sme to považovali
za celebrity. Budeme sa hanbiť za dobu, keď
Hovorany Zima 2011
boli denne na prvých stránkach nagélovaní
pajáci a usmievavé opice. Budeme hovo−
riť, že na vine vtedy boli oni, akísi neurčití
oni, a tí budú medzi nami a budú ukazovať
prstom na niekoho neexistujúceho. Ale
my sme spolupáchatelia tohoto hnusu, nie
iba tí, čo to píšu, vydávajú a vysielajú. My
s nimi ochotne kolaborujeme tým, že to po−
zeráme, počúvame, čítame a kupujeme. Iba
toľko som Vám chcel povedať, respektíve
nie chcel, ale musel, lebo už mi praskne
hlava od toho mlčania.
Úvaha Borisa Filana o médiách –
internet 2011, redukováno
Pozn.: Boris Filan, známý slovenský dramaturg,
publicista, textař a spisovatel
33
INFORMACE
Pozemkové úpravy
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hovorany
dospěly do závěrečné fáze.
Během roku 2011 byly ukončeny práce
firmy GEOIDIS Brno na návrhu nového
uspořádání pozemků a provedeno pro−
jednání s vlastníky. V září letošního roku
se konalo v sále sokolovny v Hovoranech
závěrečné ústní projednání, které uzav−
řelo návrhové práce.
Následně vydal Pozemkový úřad Ho−
donín Rozhodnutí o schválení pozem−
kových úprav, které obdržel každý vlastník
a další účastníci řízení o pozemkových
úpravách.
Rozhodnutí o schválení pozemkových
úprav obsahuje kromě základní části dále
přílohu, která určuje číselně nově navr−
žené pozemky, grafickou přílohu, ze které
je zřejmé situování nových pozemků a pří−
lohu, která je srovnávacím sestavením
pro navržené pozemky. Zmíněné rozhod−
nutí je rozhodující pro další vývoj řízení
o pozemkových úpravách především z hle−
diska časového.
Pokud bude rozhodnutí o schválení
pozemkových úprav pravomocné, bude
zpracována digitální katastrální mapa a Po−
zemkový úřad Hodonín vydá rozhodnutí
o výměně vlastnických práv (druhé rozhod−
nutí), které je pro každého vlastníka novým
nabývacím titulem, jako např. darovací
nebo kupní smlouva nebo usnesení soudu
o dědictví. Toto rozhodnutí bude zasláno
na Katastrální pracocviště Kyjov k zápisu
do katastru nemovitostí. Nabytím právní
moci tohoto rozhodnutí bude v tento den
uveden v platnost nový operát katastru
nemovitostí.
34
Tímto dnem budou také podle zákona
o pozemkových úpravách a pozemko−
vých úřadech zrušeny veškeré nájemní
vztahy v území řešeném pozemkovými
úpravami a uživatelé budou uzavírat nové
nájemní smlouvy.
Pozemkovými úpravami bude prove−
dena digitalizace katastru a každý vlastník
pozemků, dosud vedených ve zjednodu−
šené evidenci, bude povinen do konce
ledna 2013 podat nové daňové přiznání
na Finanční úřad v Kyjově. V souvislosti
se změnou daňového poplatku finanč−
nímu úřadu se také předpokládá, že
součástí nových nájemních smluv s uži−
vatelem, bude položka o finanční úhradě
daňového poplatku, tedy úhrada nájem−
ného a daně.
Na závěr je ještě podstatné pro vlast−
níky pozemků to, že mají možnost požá−
dat o vytyčení pozemků jedenkrát zdarma
po pozemkových úpravách. Žádost je
nutné podat písemně s podpisem vlast−
níka na pozemkový úřad.
Nárok na vytyčení pozemků obecně není
časově omezen a není vázán na vlastníka
pozemků.
Pozemkový úřad zabezpečuje vytyčení
pozemků a jejich stabilizaci v terénu tak,
že tyto práce objedná u geodetické firmy,
která následně pozemky předá vlastníkovi
s tím, že je povinen současně pozvat k pře−
dání vlastníky sousedních pozemků.
Ing. Josef Veselý
Pozemkový úřad Hodonín
Hovorany Zima 2011
HC Kabel
s. r. o.
informuje
Vážení uživatelé kabelové televize!
Digitalizace programů vysílání naší
kabelovky pokračuje. Dne 30. 11. 2011
jsme v digitálním formátu DVB−T spustili
třetí nabídku – filmové programy HBO,
HBO 2 a HBO COMEDY. Navíc jsme roz−
hodli, že si mohou tuto filmovou nabídku
v době od 1. 12. 2011 do 10. 1. 2012 nala−
dit na kanále D21 i uživatelé základní i roz−
šířené nabídky. Chceme Vám touto vánoč−
ní kampaní umožnit lépe poznat filmové
programy řady HBO.
V příštím roce budeme pokračovat v po−
stupném přepojování zbytku analogových
programů digitálního vysílání formátu
DVB−T a na podzim 2012 budou všechny
analogové programy v naší kabelové te−
levizi vypnuty. Uvažujete−li s nákupem no−
vého televizoru, musí mít přijímač DVB−T.
Naše povinnost přejít do digitálního
vysílání, zajištění jistého komfortu progra−
mové nabídky, rostoucí provozní náklady
a zvyšující se poplatky, které odvádíme stá−
vajícím pěti ochranným svazům – OAZA –
ochranná asociace zvukařů−autorů, OOA−S
– ochranná organizace autorská – sdružení
autorů děl výtvarného umění, architektury
a obrazové složky audiovizuálních děl, o. s.,
DILIA – divadelní, literární, audiovizuální
agentura, o. s., INTERGRAM – nezávislá
společnost výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů
a konečně OSA – ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, o. s., nás nutí
provést povýšení dvou stávajících po−
platků. Poplatek u třetí můžeme z důvodu
změny kurzu ponížit. I přes tuto nepopu−
lárnost jsme stále v širokém okolí na nej−
nižších cenách za srovnatelné programové
nabídky s technicky vyšší kvalitou.
Hovorany Zima 2011
„ U základní nabídky se cena zvyšuje
z 75 Kč na 90 Kč/měsíc.
„ U rozšířené nabídky
ze 140 Kč na 160 Kč/měsíc.
„ U nabídky prémiové se snižuje
z 350 Kč na 250 Kč/měsíc.
Tyto nové ceny budou platit od 1. března
2012.
Změna ceny jednotlivých nabídek bude
s uživateli kabelové televize upravena Do−
datkem smlouvy č. 2 s přílohou příslušné
programové nabídky, která bude všem za−
slána.
Pokud se rozhodnete pro změnu Vaší
stávající programové nabídky, je třeba
toto nahlásit na obecní úřad nejpozději
do 10. ledna 2012.
Vážení uživatelé kabelové televize, zá−
věrem Vám přejeme za celý kolektiv HC
KABEL s. r. o. příjemné prožití vánočních
svátků, ostrý obraz a čistý zvuk Vašich te−
levizorů.
Ing. Josef Grmolec, Jan Holešinský
HC KABEL s. r. o.
35
Nové občanské průkazy
Dne 1. ledna 2012 nabývá účinnosti novela zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
Na základě této novely se od 1. 1. 2012
budou vydávat nové občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji a kontaktním elek−
tronickým čipem.
Z důvodu vydávání nových typů občan−
ských průkazů skončilo podání žádostí o
občanské průkazy na matričních úřadech,
a to dnem 30. 11. 2011. Žádosti o nový
občanský průkaz bude vyřizovat pro naši
obec Městský úřad v Kyjově, odbor správ−
ních a dopravních agend, oddělení občan−
ských průkazů, telefon 518 697 449.
Hromadná výměna starých občanských
průkazů se provádět nebude. Občanský prů−
kaz platí po dobu, která je na něm vyznačena.
Odstávky vydávání e−pasů
a občanských průkazů
O vydání e−pasu lze požádat nejpoz−
ději do 19. prosince 2011 na Městském
úřadě v Kyjově. V době od 27. prosince
2011 do 30. prosince 2011 nebudou e−pasy
ani předávány.
V době od 15. prosince 2011 do 30. pro−
since 2011 lze vydat občanský průkaz typu
„BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc bez
správního poplatku.
Vydávání cestovních pasů typu „BLESK“
se odstávky netýkají.
Ministerstvo vnitra České republiky,
odbor správních činností
Eliška Smaženková – Ježek
36
Hovorany Zima 2011
STALO SE V OBCI
V neděli 9. 10. 2011 se zúčastnili vítání dětí do svazku obce rodiče s dětmi: Marcela a Michal Ševelovi se synem
Tomášem, Jana Pomezná a Marek Stoklas se synem Dennym, Jana a Thomas McCombovi se synem Timothym,
Lenka a Stanislav Šimečkovi s dcerou Nelou, Marta Žáková a Jiří Ondroušek se synem Jiřím.
„ Na sobotu 17. září připravila na hřišti
TJ Zemas Hovorany 4. ročník Memori−
álu Radka Petříčka – turnaje v malé ko−
pané za účasti 12 družstev. Vyhráli fot−
balisté z Kyjova.
Současně proběhl na hovoranské střel−
nici Den otevřených dveří, který byl za−
končen v neděli.
Na odpoledne připravil v sále Myslivny
výbor spolku hornických důchodců pro
své členy oslavu Dne horníků.
„ V úterý 4. října proběhlo na obci jed−
nání s Ing. Štefančíkem v záležitosti po−
souzení území kolem zdravotního stře−
diska za účelem rozšíření stávajících
parkovacích ploch.
„ Ve středu 5. a ve čtvrtek 6. října vy−
stoupil se svým programem cirkus Be−
Hovorany Zima 2011
rousek. Cirkusový stan byl umístěn mezi
hřištěm a rybníkem.
„ V pátek 7. října zahájil Český zahrád−
kářský svaz na dvoře obecního úřadu
podzimní prodej umělých hnojiv. Ukon−
čen byl v pátek 11. listopadu.
„ Na sobotu 8. října odpoledne připravila
kulturní komise obecního úřadu dětskou
podzimní drakiádu se srazem u teniso−
vých kurtů.
„ V neděli 9. října se uskutečnilo od 9.30
hodin v obřadní místnosti obecního
úřadu vítání 5 občánků, tentokráte čtyř
chlapců a jednoho děvčátka, do spole−
čenství naší obce. Tento významný akt
tradičně obohatilo pásmo dětí naší ma−
teřské školy i hudební doprovod.
37
„ Na pondělí 10. října byl za účelem sta−
tického posouzení budovy zdravotního
střediska před záměrem jejího zastře−
šení klasickou střechou s možností vy−
užití nově vzniklého půdního prostoru
pozván na jednání Ing. Kopecký.
„ V úterý 11. října začala výměna poru−
chového vodovodního potrubí v ulici
u zdravotního střediska bezvýkopo−
vou technologií. Celkem se položilo
206 metrů nového potrubí DN 100 a sou−
časně byly vyměněny všechny domovní
přípojky.
„ Ve středu 12. října proběhlo na obec−
ním úřadě společné jednání pěti morav−
ských a pěti slovenských obcí a měst
v rámci příhraničního programu „Dveře
otevřené informacím.“
„ Neděle 23. října byla podzimní hodo−
vou nedělí, hodové atrakce byly tento−
kráte postaveny v dědině.
Na odpoledne připravilo loutkové di−
vadlo Kašpárek z Bzence v sokolovně
loutkové představení Jak šel Honza
do světa.
„ Od pondělka 24. října bylo možno na
obecním úřadě podepsat petici občan−
ského sdružení Občané za Nemocnici
Kyjov, kterou během cca tří týdnů po−
depsalo 438 občanů.
„ Na neděli 30. října připravily Církve
římskokatolická i československá hu−
sitská ve farním kostele ekumenickou
bohoslužbu.
„ Na pondělí 31. října svolal výbor Spol−
ku Hovoranských vinařů do Hovoran−
ského hostince členskou schůzi.
„ V úterý 1. listopadu proběhla v poptáv−
kovém řízení nejlepší firmou Projektis
Kyjov důkladná prohlídka obecního
38
sklepa za účelem přípravy projektu jeho
následné modernizace.
„ Ve čtvrtek 3. listopadu bylo pro ženy
ve školní tělocvičně zahájeno cvičení
kalanetiky.
„ Ve středu 9. listopadu dopoledne pro−
běhlo jednání se zástupcem firmy Zetes
Servis Bojkovice, která obci cca před
11 lety dodala výměnným způsobem nový
stroj UNC 070, o možnosti opětovné vý−
měny stávající techniky za techniku novou.
A na večer bylo na obecní úřad svoláno
jednání zástupců místních zájmových
spolků a dobrovolných organizací za úče−
lem diskuze nad činností jejich spolku
či organizace v roce 2012 a sestavení spo−
lečného pořadníku akcí.
„ Od středy 9. listopadu byl na sběrném
dvoře zaveden zimní provoz: středa od
12.00 do 16.00 hodin a v sobotu od 9.00
do 14.00 hodin.
„ Ve čtvrtek 10. listopadu bylo jednáno
s majitelem firmy Artesia Ratíškovice
v záležitosti odvodu možných přívalo−
vých vod z dosud stavebně nedokonče−
né zástavby Krátké Noviny.
„ V pátek 11. listopadu byly vzpomín−
kovou kyticí u pískovcového pomníku
obětí 1. světové války uctěny v tento Den
veteránů po osmé v novodobé historii
oběti všech světových válek.
„ Na sobotu 12. listopadu zorganizoval
Sbor dobrovolných hasičů podzimní
sběr železného šrotu. Celkem se nasbí−
raly čtyři traktorové vlečky.
Na odpoledne připravila kulturní ko−
mise v sále sokolovny burzu dětského
oblečení a zimních sportovních potřeb,
které byly zájemci doneseny den předtím.
Večer začal na mechanizačním středisku
nácvik Moravské besedy.
Hovorany Zima 2011
Svatomartinská ochutnávka mladých vín 18. 11. 2011
Podzimní sbírka od občanů pro Diakonii Broumov
Hovorany Zima 2011
39
Hudci z Kyjova – Adventní koncert v Chrámu Spasitele 27. 11. 2011
„ V neděli 13. listopadu odpoledne se
ve farním kostele sv. Jana Křtitele usku−
tečnil varhanní koncert klasiků duchovní
hudby v podání Ondřeje Muchy a sop−
ranistky Magdalény Vlasákové.
„ Na středu 16. listopadu navečer při−
pravila pro děti kulturní komise při pří−
ležitosti svátku Dne boje za svobodu
a demokracii Sametové lampiony.
Průvod prošel obcí až na letní tribunu,
kde byl odpálen dětský ohňostroj.
(Již po třetině plánované doby musel
být z důvodu technické závady ukon−
čen.)
„ Na pátek 18. listopadu připravil v sále
Myslivny Spolek Hovoranských vinařů
Svatomartinskou ochutnávku mladých
vín se svatomartinskou husou.
„ V pondělí 21. listopadu proběhlo s pro−
jektantem upřesňující jednání v záleži−
40
tosti rozšíření příjezdové komunikace
k základní i mateřské škole.
„ V úterý 22. listopadu byl na místě před
sokolovnou postaven letošní vánoční
strom.
A odpoledne odvezla Diakonie Brou−
mov z obce charitativní sbírku použi−
tého ošacení, lůžkovin, dek, obuvi, hra−
ček a dalších věcí. Štědrost dárců byla
veliká, sbírka celkem naplnila 43 pytlů
a 39 balíků.
„ Na neděli 27. listopadu odpoledne při−
pravila kulturní komise tentokráte
v Chrámu Spasitele Církve čsl. husitské
Adventní koncert, na kterém představila
svoje pásmo koled cimbálová muzika
Hudci z Kyjova.
„ V pátek 2. prosince zahrála v sále so−
kolovny od 19.00 hodin divadelní spo−
lečnost z Dolních Bojanovic předsta−
Hovorany Zima 2011
vení Sluha dvou pánů. Divadelní před−
stavení zajistila TJ Sokol.
„ V uplynulém období se také uskuteč−
nilo v Hovoranském hostinci nebo v Chi−
cago baru několik převážně domácích
setkání ročníků.
„ I v tomto uplynulém období bylo samo−
zřejmostí pracovníků obce vypomáhat
nejen domácím, ale i přespolním žadate−
lům mající polnosti v katastru obce zjiš−
ťovat podrobnosti k těmto polnostem, či
řešit další vlastnické vztahy nebo i po−
moci s vyřízením dlouhá léta neřešených
majetkových vztahů k těmto majetkům.
„ Za uplynulé období vyjeli dvakrát ho−
voranští hasiči k požárnímu zásahu
mimo obec.
„ Za uplynulé období od 17. září do
2. prosince ověřila matrikářka obec−
ního úřadu celkem 107 položek a k vyří−
zení nových občanských průkazů při−
jala 56 žádostí.
„ Podatelna Czech POINTu vyhotovila
za uplynulé období celkem 36 výpisů,
z toho 11 výpisů z rejstříku trestů, 17 vý−
pisů z katastru nemovitostí, 3 výpisy
z obchodního rejstříku, 1 výpis ze živ−
nostenského rejstříku a 4 výpisy z bo−
dového hodnocení řidiče.
Poznámka:
názvy výše uvedených firem jsou informač−
ní, nemusí proto odpovídat jejich přesnému
názvu dle OR.
Ing. Josef Grmolec, starosta obce
Martinka Holasová – Josífek a Lojzička
Hovorany Zima 2011
41
POČASÍ
Počasí v podzimních měsících
Začátek měsíce září byl výjimečný tím, že skončily prázdniny
a začal nový školní rok.
Konec měsíce je spojen s tím, že 23. září
v 11.04 hodin začal astronomický podzim.
Téměř po celou první dekádu ovlivňovala
počasí tlaková výše nad západní Evropou
s pomalým postupem k východu. Za ní se
blížila tlaková níže a přinášela mírné ochla−
zení a déšť. Ranní teploty se pohybovaly
od 11 °C do 22,9 °C, bylo převážně jasno
až polojasno. Vítr vál mírný od jihu. Odpo−
lední teploty byly příjemné letní až do 31 °C.
Náhlá změna pohodového letního počasí
nastala 5. září, ranní teplota ale byla zatím
21 °C. Bylo skoro jasno, později přibývala
oblačnost až na zataženo. Vítr vál silný ji−
hovýchodní. Odpolední teplota dosáhla
tropických 31 °C. Navečer se ale ochladilo,
vítr byl silný, nárazový a přidal se déšť. Ná−
sledující dny byly chladné, ranní teploty
do 13 °C, odpolední do 23 °C. 7. a 8. září
pršelo, spadlo 8 mm vody. Do konce první
dekády se teplota mírně zvýšila. Druhá
dekáda byla teplotně příjemnější. Ranní
teploty do 16 °C, odpolední velmi proměn−
livé od 18 °C do 30 °C. Počasí ovlivňovala
tlaková výše nad Evropou, byla velmi roz−
sáhlá a téměř bez pohybu. Změna nastala
19. září. Ráno bylo 11,5 °C, oblačno, vítr vál
mírný jižní. Odpoledne bylo pouze 15 °C.
Navečer se obloha zatáhla a začalo pršet.
První déšť byl velmi prudký a pršelo po ce−
lou noc. Spadlo 19 mm vody. Pršelo i ná−
sledující den. Poslední dekáda byla již
ve znamení podzimu. Ranní teploty do 12 °C
a odpolední pouze do 21 °C. Tlaková výše
nad Evropou se pomalu přesouvala nad
východní Evropu. Za tlakovou výší přišla
42
slabá studená fronta od jihovýchodu. Ranní
teploty byly až do konce měsíce jen do 9 °C,
odpolední jen do 20 °C. Následovalo ale
ochlazení na krátkou dobu. Za měsíc září
spadlo 43 mm vody.
Říjen 2011
Téměř po celou první dekádu počasí
ovlivňovala rozsáhlá tlaková výše nad Evro−
pou. Ranní teploty se pohybovaly do 12 °C,
převládalo jasno až polojasno. Vítr vál mírný
jižní až jihovýchodní. Odpolední teplota
zejména ve druhé polovině dne dosaho−
vala letních 26 °C. Ve druhé polovině de−
kády tlaková výše ustoupila k jihovýchodu
a počasí ovládl frontální systém od západu.
Přinesl mírné ochlazení a déšť. 7. října ráno
11,4 °C, zataženo a déšť, přeháňky byly
po celý den. Spadlo 13 mm vody. Deštivo
bylo i následující dny. Poměrně chladné
počasí vydrželo až do 15. října. Ranní tep−
lota byla poprvé pod bodem mrazu −0,8 °C.
Bylo skoro jasno, vítr vál slabý, severní. Od−
polední teplota byla pouze 11 °C. Chladné
počasí s ranní teplotou až −1,8 °C vydrželo
až do 19. října. Ráno bylo 4,5 °C, oblačno
až zataženo nízkou oblačností. Odpolední
teplota do 12 °C. V noci pršelo. Počasí bylo
pod vlivem tlakové níže nad západní Evro−
pou a s postupem frontálního systému
od západu. Ve vrchních vrstvách atmo−
sféry proudil velmi teplý vzduch od jihu.
Výsledkem byl inverzní ráz počasí. Ranní
teploty byly stále nízké a odpolední do−
sahovaly maximálně 10 °C. Po celou po−
slední dekádu ovlivňovala počasí rozsáhlá
Hovorany Zima 2011
tlaková výše nad Evropou. Ranní teploty
byly stále nízké, maximálně do 9 °C, pře−
vážně zataženo, ranní mlhy nebo jen mlžný
opar. Vítr vál slabý jihovýchodní. 24. října
ráno zataženo, mrholení po celý den, na−
večer déšť, spadlo 5 mm vody. Téměř po ce−
lou dekádu se neukázalo slunce a stále byla
inverze. Poslední den října se ochladilo.
Ráno 2,5 °C, mlha a vítr vál mírný proměn−
livý. Po rozplynutí mlhy bylo po zbytek
dne jasno. Po dlouhé době svítilo slunce,
na slunci bylo ale jen 20 °C. Za celý měsíc
napršelo 33 mm vody.
Jaroslav Machala – Námořník
Hovorany Zima 2011
Listopad 2011
Nevlídné podzimní počasí se stálou in−
verzí nás provázelo i po celou první deká−
du. Ranní teploty od 2,5 °C do 9 °C, polo−
jasno až skoro jasno, odpolední do 14 °C.
Vítr vál mírný od východu. Počasí ovlivňo−
vala tlaková výše nad střední Evropou. Stále
proudil teplý vzduch nad nízkou oblačností.
Inverze trvala již skoro měsíc a sužovala
lidi s dýchacími potížemi po celé repub−
lice. Ke změně došlo 10. listopadu, teploty
byly stále nízké, ale začal vát severní vítr.
13. listopadu se velmi ochladilo. Ranní tep−
loty se usadily pod bodem
mrazu −5,7 °C, skoro jasno,
klidno, odpoledne 8 °C a sví−
tilo slunce. Následující dny až
téměř do konce měsíce bylo
ráno od −1,1 °C až −3 °C a od
21. listopadu se teplota udr−
žela na −1,2 °C až −1,9 °C. Stej−
né počasí se udrželo do 26. lis−
topadu, kdy ranní teplota byla
3,2 °C a bylo zataženo. Tla−
ková výše nad východní Evro−
pou brzdila příchod frontál−
ního systému od západu.
Ve druhé polovině poslední
dekády se na mnoha místech
republiky tvořila vlivem vlh−
kého vzduchu a mrazivého
větru námraza i ledovka na sil−
nicích, ale stále trvala inverze.
28. listopadu ráno bylo −1,2 °C,
skoro jasno, vítr mírný jiho−
východní, odpolední teplota
do 10 °C a bylo slunečno
po celý den. Následující den
v noci až −5 °C, ráno −3 °C, za−
taženo, vítr jihozápadní, denní
teplota slabě nad nulou. Za mě−
síc listopad pouze mrholením
spadlo velmi málo srážek, té−
měř neměřitelných do 2 mm.
Od začátku roku do konce lis−
topadu spadlo 475 mm vody.
Miloslav Wayhel
43
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
K 30. 11. 2011 měla naše obce celkem 2155 obyvatel.
Životní jubilea
V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří oslavili v měsíci říjnu,
listopadu a prosinci 2011 své 65., 70., 75. a 80. narozeniny.
Jubilanty starší osmdesáti let uvádíme všechny.
říjen
Anna Ištvánková
88 let Hovorany 374
Božena Machalínková 70 let Hovorany 731
Jan Kučera
70 let Hovorany 528
Marie Měsíčková 88 let Hovorany 568
Marie Ondráčková 88 let Hovorany 453
Anna Ostřížková
Hana Kůsová
Marie Foretníková 88 let Hovorany 658
Milena Šťastná
86 let Hovorany 543
Václav Damborský 65 let Hovorany 747
Božena Navrátilová 82 let Hovorany 285
Josef Ondra
82 let Hovorany 231
prosinec
Anna Grmolcová
86 let Hovorany 723
Stanislava Šebková 81 let Hovorany 520
Hedvika Grmolcová 81 let Hovorany 554
Marie Ivičičová
Lidmila Brhelová
85 let Hovorany 657
84 let Hovorany 726
Jaroslav Šťastný
Marie Šťastná
75 let Hovorany 720
70 let Hovorany 720
Marie Kyselková 84 let Hovorany 625
Anežka Bravencová 83 let Hovorany 670
Marie Hradňanská 70 let Hovorany 321
Jan Špéra
70 let Hovorany 112
Josef Kopřiva
83 let Hovorany 713
Ludmila Holešinská 81 let Hovorany 3
František Kůs
Vlasta Ševelová
Marie Ostřížková
81 let Hovorany 709
81 let Hovorany 686
88 let Hovorany 92
Ladislav Rippel
Marie Matějková
80 let Hovorany 463
80 let Hovorany 80
Jaroslav Esterka
87 let Hovorany 44
Františka Kohoutková 83 let Hovorany 13
Jiřina Gongalová
Jan Horák
75 let Hovorany 430
70 let Hovorany 201
Jaroslav Koliba
Olga Kolibová
83 let Hovorany 194
81 let Hovorany 194
Marie Slabá
Lydia Horáková
70 let Hovorany 650
70 let Hovorany 669
Marie Zaňátová
Jindřich Hamšík
80 let Hovorany 32
75 let Hovorany 547
listopad
Klára Maršálková
44
65 let Hovorany 217
65 let Hovorany 152
65 let Hovorany 217
Všem jubilantům blahopřejeme!
Hovorany Zima 2011
Narození
Adam Foltýn
Miroslav Foltýn
Hovorany 644
Hovorany 488
Karolína Grecová
Petr Skřápek
Hovorany 545
Hovorany 644
Přejeme rodičům, aby měli ze svého dítěte jenom radost.
Zemřelí
Františka Kubíková
ročník 1931
Hovorany 597
zemřela 1. 10. 2011
Marie Strmisková
Antonie Patočková
ročník 1930
ročník 1915
Hovorany 676
Hovorany 99
zemřela 6. 10. 2011
zemřela 12. 10. 2011
Marie Pazderková
Marie Kolibová
ročník 1920
ročník 1927
Hovorany 199
Hovorany 687
zemřela 12. 11. 2011
zemřela 30. 11. 2011
Ilustrační foto
Hovorany Zima 2011
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
45
Murphyho
zákon
Ballancův zákon relativity:
„Jak je minuta
dlouhá, záleží
na tom, z které
strany dveří
k záchodu
se nacházíte.“
(Arthur Bloch – Murphyho zákon,
Nakladatelství Svoboda – Libertas,
Praha 1993)
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám
vánoční pohodu a štěstí
v novém roce 2012
Děkujeme
všem autorům
za jejich příspěvky.
Uzávěrka tohoto čísla
byla 2. prosince 2011.
Zpravodaj Obecního úřadu Hovorany 4/ 2011
Redakční rada: Mgr. Anežka Grmolcová, Mgr. Miroslava Fialová,
Mgr. Jaromír Hložek, Ing. Josef Grmolec, psaní textů: Dagmar Vodičková
Povoleno referátem regionálního rozvoje, oddělením kultury, mládeže a tělovýchovy
Okresního úřadu v Hodoníně ze dne 21. března 1995 pod registrační značkou MK ČR E 12432
E−mail: [email protected] „ Internet: www.obec−hovorany.cz
Redakční rada si vyhrazuje právo redakčně upravit externí příspěvky, nevracet
nevyžádané rukopisy a snímky, obdržené materiály neuveřejnit, důvody neuveřejnění nesdělovat
První číslo tohoto Zpravodaje vyšlo 14. dubna 1995
Grafický design & typografie KAM Studio, Kyjov ( 518 611 603) „ 700 výtisků „ Zdarma
46
Hovorany Zima 2011
Hovorany Zima 2011
47
REKLAMA
Miloslav Wayhel
48
Hovorany Zima 2011
Download

Zpravodaj zima 2011.pdf