Научном већу истраживачко-развојног института РТ-РК д.о.о.
На својој седници бр. 10-2014 одржаној 23.11.2014. г. Научно веће истраживачкоразвојног института РТ-РК д.о.о. за системе засноване на рачунарима формирало је
комисију за стицање научног звања научни сарадник за др Зорана Голубичића.
Пошто је прегледала материјал о кандидату, Комисија подноси већу следећи
ИЗВЕШТАЈ
1. Основни подаци о кандидату
Др Зоран Голубичић је рођен 1957. године у Смедереву где је завршио основну школу и
гимназију. Електротехнички Факултет, одсек Електроника и смер Електроника завршио је
1982 године у Београду. Магистрирао је на Електротехничком факултету Универзитета у
Београду
2010.
године
одбранивши
тезу
под
називом:
„Oптимизација
радиофреквенцијских ланаца антене са електронским померањем снопа“. Докторирао је
на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду одбранивши дисертацију под
називом: „Пријемник мултистатичког радара са конформном антеном и више
истовремених снопова формираних FPGA процесорима“ 2014. године.
Од 1983. до 1999. године, радио је у Институту за примењену физику (од 1990 године
Институт ИМТЕЛ). Од 1999 године до данас ради у истраживачко развојној фирми TTI у
Сантандеру – Шпанија и као консултант у фирми Периполис -Београд.
Ради на развоју антена са електронским померањем снопова. Ужа специјалност су му
методи и елементи за истовремено формирање много снопова дигиталном обрадом
сигнала.
2. Научна компетентност
НАПОМЕНА: Кандидату је ово први избор у научно звање па је у обзир узета
његова комплетна продукција.
Рад у међународном часопису – М23
[1] Z. Golubicic, S. Dragas, Z. Cvetkovic, “K and Ka band Phased Array Antenna” Microwave
Journal, issue January 2004.
[2] Georganopoulos, N., Farnham, T., Schöler, T., Burgess, R., Warr, P., Golubicic, Z., and
Sessler J.: ’’Terminalcentric view of software reconfigurable system architecture and
enabling components and technologies’’. IEEE communications magazine, May, 2003.,
pp.100-110.
[3] Z. Golubičić, S. Simić, A. Ј. Zejak, „Design and FPGA implementation of digital pulse
compression for band-pass radar signals“, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, Vol.
64, No. 3, 2013, 1-5, DOI: 10.2478/v10187-013-0001-0, ISSN: 1335-3632©2013 FEI STU
[4] Slobodan Simić, Aleksa Ј. Zejak, Zoran Golubičić, „Hardware implementation of DIRLS
mismatched compressor applied to a pulse-Doppler radar system“, Microprocessors and
Microsystems (2013), http: //dx.doi.org/10.1016/j.micpro.2013.04.001
1
Категорија
М23
Радова
4
Бодова по раду
3
Бодова УКУПНО
12
Саопштење са међународног скупа штампано у целини – М33
[1] Z. Golubicic, V. Stoiljkovic: “New Type of VCDRO”, 18th European Microwave
Conference, Stockholm, September 1988.
[2] Z. Golubicic: “Injection Locked DRO Synchronized by Multitone Signal”, 19th European
Microwave Conference London, September 1989.
[3] Mohittige, N. and Potrebic, Milka and Golubicic, Z. and Budimir, Djuradj (2011)
Electomagnetic modelling of dielectric-filled waveguide filters for diplexer applications. In:
IEEE International Symposium on Antennas and Propogation (AP-S) and 2011
USNC/CNC/URSI National Radio Science Meeting, 03 - 08 Jul 2011, Spokane, Washington,
USA.
[4] Holzbock, M., A. Jahn, J. Alonso, Z. Golubicic, V. Schena, F. Ceprani, J. Torres, and M.
Memar. "SUITED Demonstration Results of a Mobile Terminal for Heterogeneous SatelliteTerrestrial IP Network Access."." In Proceedings of IST Mobile Communications Summit,
pp. 90-94. 2002.
[5] Aleksa J. Zejak, Igor S. Simić, Z. T. Golubičić, V. Smiljaković, “Designing complementary
radar signals with low sidelobe level of matched filter response”, in. Proc ICSPAT 96,
Boston, MA, October 1996, pp. 1337-1341.
[6] Aleksa J. Zejak, M. L. Dukić, V. J. Smiljaković, Z. T. Golubičić, “Optimisation neural
networks by mismatched filter model”, in Proc. ICNN 96. The 1996 IEEE International
Conference on Neural Networks, Washington DC, June 1996, pp.577-582.
[7] D. Regidor, A. Arriaga, J. Calvo, A. Ibarra, I. Kirpitchev, P. Méndez, J. Molla, A. Salom, M.
Weber, P.Y. Beauvais, M. Desmons, A. Mosnier, D. Vandeplassche, P. Cara,J.M. Forteza,
J.M. González, C.R. Isnardi, Z. Cvetkovic, Z. Golubicic, C. Méndez, J. de la Cruz, S.J.
Ceballos, M. Abs, B. Nactergal, ''IFMIF-EVEDA RF POWER SYSTEM '',MOPC135
Proceedings of IPAC2011, San Sebastián, Spain
[8] Igor S. Simić, Aleksa J. Zejak, Z. T. Golubičić, Andrija Petrović, “Improved Radar Range
Resolution Achieved by Mismatched Filter”, Proc. of IEEE “9th Mediterranean
Electrotechnical Conference” MELECON ’98, Tel-Aviv, 18-20. May 1998, pp. 435-438.
[9] Aleksa J. Zejak, Igor Simić, Zoran Golubičić, Andrija Petrović, “Mismatched compression
filter for improved radar range resolution, Proceedings of ICECS '99. 6th IEEE International
Conference on Electronics, Circuits and Systems, Pofos, Cypros, 1999, Vol. 2, pp. 733-736.
[10] Smiljaković V, Golubičić Z, Manojlović P, Živanović Z, Microwave Autonomous Angular
Position Finding System for Middle Range Unmanned Aerial Vehicle, Proceedings of
XXXVIII ICEST, Sofia, 16-18 october 2003.
[11] S. Dragas, M. Lopez, M. Gutierrez, S. Ruiz, Z. Cvetkovic, L. Gonzalez, Z. Golubicic,
"Phased-Array Antenna with Polarization Tracking Capability at K-band" 29th ESA
Workshop on Multiple Beam and Reconfigurable Antennas, Nordwijk, Netherland pp.296299, 18-20April 2007
2
[12] S. Dragas, P. Janković, L. Gonzalez, Z. Golubičić, L. Salghetti Drioli, "Multi Satellite
Tracking Antenna for Navigation System." 29th ESA Workshop on Multiple Beam and
Reconfigurable Antenna, Nordwijk, Netherland pp.299-302, 18-20April 2007
[13] S. Dragaš, Z. Golubičić, A. Vicario, M. González, C. Lavín, J. Alonso, M. Zečević, C.
Méndez, Z. Cvetković, É. Méndez, L. Pérez, N. Fernández, F. De Arriba, A. Arribas, "KU
band building blocks phased array cost effective concept for aeronautical applications", 34th
ESA Antenna Workshop and 2nd Evolutions in Satellite Telecommunication Ground
Segments Workshop on Satcom User Terminal Antennas, ESTEC, Noordwijk, The
Netherlands; 10/2012
[14] S. Dragaš, Z. Golubičić, M. Zečević, V. Fernandez, Z. Cvetković, J.Shanbhag, Y.
Fernandez, C. Mendez, M. Gonzalez, E. Obiols, J. Perlas, L. Salghetti - Drioli, " Digital
beam forming multisatellite antena: an alternative for next MEOLUTs. Basic Module
development and testing" 33rd ESA Antenna Workshop on Challenges for Space Antenna
Systems, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands; 10/2011
[15] Chakrabarty, Kasturi and Athukorala, Lakshman and Golubicic, Z. and Budimir, Djuradj
(2011) Enhanced wireless transmitters using an inter-stage notch filter. In: IEEE 10th
International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and
Broadcasting Services (TELSIK2011), 05 - 08 Oct 2011, Nis, Serbia.
[16] Slobodan Simić, Aleksa Zejak, Zoran Golubičić, „Range Sidelobe Reduction in the
Portable Battlefield Surveillance Radar“, Proc. of 10th International Conference on
Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services – TELSIKS, Niš,
Serbia, October 2011.
[17] Aleksa J. Zejak, Igor S. Simić, Zoran Golubičić, “Mismatching Spread Spectrum Radar: A
Way for Both Desired Radar Range Resolution and Self-Clutter Supression”, in Proc. of 4th
International Conference TELSIKS'99, Niш 1999, Vol. 2, pp. 359- 362.
[18] Z. Golubičić, S. Simić, A. Zejak, “Pedestrian Radar with One Dimensional Electronic
Beam Steering”, Proc. of 5th InternationalScientific Conference on Defensive Technologies
– OTEH, Belgrade,Serbia, September, 2012.
[19] Slobodan Simić, Zoran Golubičić, Aleksa Zejak, „Design of High Resolution, Coded,
Portable Battlefield Surveillance Radar PR-15“, Proc. of 4th International Scientific
Conference on Defensive Technologies – OTEH, Belgrade, Serbia, October, 2011.
[20] Slobodan Simić, Zoran Golubičić, Aleksa Zejak, „The Analogue Platform of Digital
Defined Radar in X Band“, Proc. of 5th International Scientific Conference on Defensive
Technologies – OTEH, Belgrade, Serbia, September, 2012.
[21] Smiljaković,V; Golubičić,Z; Simić,Đ; Obradović,D; Dragaš,S; Mikavica,M; „Telemetry
system of light unmanned aerial vehicle “Raven”“, in Proc. of 4th International Conference
TELSIKS'99, Niš 1999, Vol. 2, pp. 604- 607.
[22] Golubičić,Z; Smiljaković,V; Marjanović,M:“Millimeter Wave Power Combiner Controlled
by Microprocessor”, in Proc. of 7th International Conference TELSIKS'99, Niš 2005, Vol. 2,
pp. 445- 448.
[23]Smiljaković,V.J;Golubičić,Z.T;Manojlović,P.S;Obradović,D.D;Popović,N.V;Živanović,Z.B
,”Application of integrated autonomous position system and GPS for UAV navigation” in
Proc. of 6th International Conference TELSIKS'99, Niš 2003, Vol. 2, pp. 475- 478.
[24] Zejak,A.J; Dukić,M,L; Smiljaković,V,J; Golubičić,Z.T; “Optimization Neural Network by
Mismatched Filter Model”, Proc of IEEE International conference on Neural Network,
Belgrade 1996 Vol 1. pp 577-582.
[25] Mohittige, N. Budimir, D. Golubicic, Z. “Compact dielectric-filled waveguide filters for
diplexer” IEEE International Symposium on Antennas and Propogation (AP-S) and 2012
USNC/CNC/URSI National Radio Science Meeting, 04 - 08 Jul 2012, Chicago, IL, USA.
3
[26] Janković U., Mohottige N., Golubičić Z., Petrović V., Budimir Đ. ”Electromagnetic
Modelling of Dielectric filled Waveguide Antenna Filters”. 20th Telekomunikacioni forum
(TELFOR) Belgrade 2012 pp 1146-1148
[27] Golubicic, Z. Simić, S. Zejak, A., „Multibeam Receiving Antenna at the Missile Lateral
Structure” 6th International Conference on Defensive Technologies, Belgrade, Serbia, 9th 10th October 2014
[28] Aleksa Zejak, Slobodan Simic, Zoran Golubicic,“Application of Golay Complementary
Waveforms in PR-15 Radar – System Analysis“ 6th International Conference on Defensive
Technologies, Belgrade, Serbia, 9th -10th October 2014.
[29] Slobodan Simic, Aleksa Zejak, Zoran Golubicic, „PR-15 Radar Signal – Measurement and
Analysis“ 6th International Conference on Defensive Technologies, Belgrade, Serbia, 9th 10th October 2014.
[30] Sasa Dragas, Zoran Golubicic, Cristina Lavin, Victorina Fernandez, Zoran Cvetkovic,
Yolanda Fernandez, Miloje Zecevic, Jagan Shanbhag, Josep Perlas Reyes, Enric Obiols
Bernaus, Luca Salghetti Drioli,”Basic Active Array for MEOLUT applications”,32th ESA
Antenna Workshop, ESTEC Netherland 10/2010.
Категорија Радова
М33
30
Бодова по раду
1
Бодова УКУПНО
30
Радови објављени у осталим публикацијама међународног значаја
[1] Philippe du Reau, David Redmill, Eiman Mohyeldin, Zoran Golubicic, Robert Hirschfeld,
Michael Fahrmair, Chris Salzmann, Peter Dornbusch: “Description and Specification of the
SCOUT hardware validators and SCOUT Middleware Demonstrator”, pp. 1-100,
Information Society Technologies, www4.informatik.tu-muenchen.de/publ/papers/2003SCOUTD4.3.1.pdf
[2] M. Holzbock1, A. Jahn, J. Alonso2, Z. Golubicic, V. Schena, F. Ceprani3, J. Torres, M.
Memar, “SUITED Demonstration Results of a Mobile Terminal for Heterogeneous SatelliteTerrestrial IP Network Access”,
http://newton.ee.auth.gr/summit2002/papers/SessionM4/2502107.pdf
Радови објављени у осталим публикацијама националног значаја
[1] Trajić, B. Bojović, M. Obradović, M. Đurić, V. Drndarević, M. Spasić, S. Spasojević, B.
Samardzić, D. Munitlak, M. Aleksić, S. Stanić, N. Nesković, A. Suzini, Đ. Primadej, Z.
Golubičić, V. Smiljaković,“ Pojačavački lanci Ciklotrona VINSI“, Institut za nuklearne nauke
"Vinča", 1998.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини – М63
[1] Алекса Ј. Зејак, М.Л. Дукић, З. Голубичић, “Методологија поређења реализација
неуронских мрежа и дигиталних филтера”, у зборнику симпозијума ТЕЛФОР '95,
Београд, новембар 1995, стр. 538-541.
[2] Зоран Т. Голубичић, А. Алекса Ј. Зејак, “Микроталасни синтезатор радарских сигнала
са минимизованим фазним шумом”, у зборнику симпозијума ТЕЛФОР '96, стр. 428-431,
Београд, новембар 1996.
[3] Трајић, М. Обрадовић, Б. Бојовић, З. Голубичић, В. Смиљаковић: “разделник сигнала
и обртач фазе контролног подсистема радиофреквентног система циклотрона Vincu”,
Зборник радова XLIII конференције за ЕТРАН (Златибор, 1999) стр. I.95- I.98.
[4] В. Дрндаревић, М. Обрадовић, Б. Самарџић, М. Дјурић, Б. Бојовић, И. Трајић, З.
Голубичић, В. Смиљаковић: “реализација појачавача снаге, контролног и сигурносног
4
подсистема радиофреквентног система циклотрона винцy”, Зборник радова XL
конференције за ЕТРАН (Будва, 1996) стр. 23-26.
[5] Смиљаковић В, Голубичић З, Манојловић П. и Поповић Н., “Мултифункционални
систем вођења мале беспилотне летилице”, Зборник радова 49. конференције ЕТРАН,
том 2, стр. 361-364, Будва 2005.
[6] В. Смиљаковић, З. Голубичић, П. Манојловић, Д. Обрадовић, Н. Поповић, А.Нешић,
“Телекомуникациони сегмент комплекса мале беспилотне летилице “ у зборнику
симпозијума ТЕЛФОР 2006, Београд, новембар 2005.
[7] Зоран Т. Голубичић, Боро Рељић, “Примопредајник радара на 24GHz ISM опсегу за
заштиту аутомобила од судара”, у зборнику симпозијума ТЕЛФОР 2006, стр. 437-440,
Београд, новембар 2006.
[8] Зоран Т. Голубичић, Милка Марјановић, “Методе спајања РФ компоненти у радио
релејним линковима на милиметарском таласном подручју”, у зборнику симпозијума
ТЕЛФОР 2006, стр. 440-445, Београд, новембар 2006.
[9] Зејак, А., Симић, С., Голубичић, З., Антонић, М., Вујчић, С., “Функционални модел
преносног радара ПР-15”, у зборнику симпозијума ОТЕХ 2009, Београд, октобар 2009.
[10] Зоран Т. Голубичић, Владимир Ј. Смиљаковић, Рељић М. Боро, Јасмина Милићевић:
Микроталасна картица са активним одразом за аутоматску идентификацију кола у
железничком саобраћају, ЈУЖЕЛ 1996, III Међународна научна конференција
железничких стручњака под покровитељством САНУ.
[11] Зоран Т. Голубичић, Владимир Ј. Смиљаковић, Рељић М. Боро: Микроталасна
идентификациона картица са FSK модулацијом, ЕТРАН 1996, XL конференција,
свеска 2, стр. 464-467.
Категорија Радова
М63
11
Бодова по раду
0.5
Бодова УКУПНО
5.5
Одбрањен магистарски рад – М72
[1] Голубичић. З.., „Oптимизација радиофреквенцијских ланаца антене са електронским
померањем снопа“, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд,
2010. године.
Категорија Радова
М72
1
Бодова по раду
3
Бодова УКУПНО
3
Одбрањена докторска дисертација – М71
[1]. Голубичић. З., „Пријемник мултистатичког радара са конформном антеном и више
истовремених снопова формираних FPGA процесорима“, Факултет технићчих наука
Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2013. године.
Категорија Радова
М71
1
Бодова по раду
6
Бодова УКУПНО
6
5
Анализа радова
У радовима кандидата приказани су следећи резултати
1. Теоијски је разрадио и реализовао антене са више истовремених предајних и
пријемних снопова чиме је решио проблем синхронизације снопова код
мултистатичких радара.
2. Доказао је да импедансу појачавача на антенским прикључцима треба прилагодити
на активну импедансу елемента при највећем померају снопа у односу на нормалу
антене. Тиме се губици у пријему/предаји своде на губитке услед померања снопа.
Приликом нормалне позиције снопа импеданса није потпуно прилагођена али је
директивност антене највећа.
3. Реализовао је адаптивну дигиталну контролу I/V карактеристика Schotky оптимизујући
је за рад у милиметарском таласно подручју. Овим су Schotky диоде оптимизоване за
рад IQ модулатора/демодулатора (фазних померача) у милиметарском таласном
подручју у периоду када друго решење за овај проблем није постојало.
4. Анализирана је реконфигурабилне конфигурација терминала нове генерације
намењених вишеканалном преносу података (по више стандарда). Поред софтверске
реконфигурације анализирао је могућност хардверске реконфигурације аналогних
филтара и кола за прилагођење ѕаснованих на МЕМЅ технологијама као и
реконфигурабилност структуре полупроводничких појачавача.
5. Анализирао је и имплементирао аналогни део радара са минималном могућом
међуфреквенцијом ћиме је омогућио минималну фреквенцију пододабирања сигнала.
Уочио је и разрешио додатне проблеме који су последица текве имплементације.
6. Анализирао је оптималност прилагођених филтара на секвенце различитих дужина
када су деформисане под утицајем Доплеровог помераја. Поред корекције самих
коефицијената прилагођеног филтра, предложио је и методе паралелних компресора
базираних на FPGA банци филтара, контрапомераја базираних на банци FPGA
нумеричких осцилатора као и на фракционим секвенцама различите дужине (stagger –
еквивалент код континуалних секвенци)
7. Педложио је комплетно дигитални радар до фреквенција Кu опсега користећи брзе
серијске интерфејсе FPGA кола. Тиме је FPGA колу омогућена потпуна контрола над
целим спеткром израченох сигнала – сваки период синусоиде је контролисан са стране
FPGA кола што омогућава генерисање спектра од 0Нz до f битско.
8. Анализирао је и реализовао модел квазибистатичког радара са истовременим
формирањем 32 пријемна снопа у азимутној равни и предајником са уским дијаграмом
зрачења у елевационој и широким дијаграмом зрачења у азимутној равни. Недостатак
појачања предајне антене компензован је великим временом интеграције у пријемнику
што с обзиром да је радар намењен откривању спорих циљева не представља
ограничење концепцији радара. Смањено појачање предајне антене осмањује и
вероватноћу откривања и лоцирања предајника
9. Анализирао је и реализовао ултраширокопојасни радар у метарском таласном подручју
са резолуцијом неколико десетина сантиметара у земљи ради откривања скривених
(закопаних) археолошких вредносто. Пројектовао харвер и софтвер радара за
осматрање подземних архитектонских објеката. Радар је имао елементе радара са
синтетизованом антенском решетком и налазио се на хеликоптерској платформи
10. Анализирао је и реализовао милиметарски ултраширокопојасни радар са резолуцијом
неколико сантиметара за аутоматску реакцију заштитног аутомобилског механизма од
6
судара. Поред класичног радарског принципа анлизирани су елементи радиометријске
слике - како радар не би непрестано генерисао интерференције.
11. Анализирао је и реализовао систем вођења беспилотне летилице засноване на
ортогоналним сигналима са проширеним спектром методом директне секвенце. У
ортогоналном каналу се преносио ситем дигиталне телевизијске слике синхронисане
псеудослучајном секвенцом примарног канала. Остварен је домет од близу 100km уз
истовремено праћење летилице моноимпулсним каналом пријемника на земљи. 1986
годие такав систем није публикован у свету.
12. Модификовао је метод синхронизације предајне и пријемне петље у активном
одговарачу секундарног радара решавајући проблем великог jitter-a проузрокованог
tau-dither методом основне синхронизације секвенци.
13. Бавио се анализом и реализацијом тетродних појачавача велике снаге за потребе
акцелератора
(синхротрона
и
циклотрона).
Пројектовао
је
контролне
радиофреквенцијске системе као и ситеме заштите тероде од ефеката специфичних у
раду тетрода.
14. Бавио се анализом и реализацијом полупроводничких појачавача велике снаге за
потребе акцелератора (синхротрона и циклотрона) реализованих комбинацијом
неколико десетина киловатних полупроводничких појачавача.
15. Радио на пројектовању сабирача снаге на милиметарском фреквенцијском опсегу,
односно реализацији полупроводничких појачавача снаге у опсегу 24GHz до 32GHz
реда неколико десетина вати.
16. Установио методе аутоматске калибрације пријемних конформних антенских
решетки.
17. Установио нов метод одбране фазних антенских решетки од намерних и ненамерних
интерференција као и од ефекта вишеструког процтирања.
18. Анализирао и реализовао равну антенску решетку за потребе возила код којих је
нопходно ненарушавање аеродинамичког профила. Систем је намењен групи
корисника (авион, воз) и истовремено мора примити DVB сигнале са неколико
сателита.
19. Анакизирано је и реализовано решење претходно наведене антене која прима сигнале
линеарне поларизације. Како се платформа непрестано помера у односу на сателите
приказано је решење континуалног праћења пријемне поларизације.
20. Приказан је метод аквизиције сателита на основу шума његових појачавача (када
сателит не шаље сигнал). Модификовани су алгоритми коришћени у
радиоастрономији.
21. Коришћењем флексибилности FPGA кола способних да генеришу сигнале опсега до
неколико стотина мегахерца приказан је радар који целокупну фреквенцијску и фаѕну
агилност остварује на дигиталном нивоу. Показане су могућности проширења ових
граница коришћењем Тх DAC фреквенцијских конвертора на више и синхронисаних
нумерички контролисаних осцилатора.
22. Анализиран је и реализован таласоводни филтер испуњен диелектриком чиме су
значајно смањене димензије филтрс. Филтер је уптребљен за потребе диплексера код
примопредајних антенских решетки на Х/Кu опсегу где су растојања између антенских
елемената ограничене. Реализацијом диплексера овом технологијом омпгућена је
истовремена пријемна и предајна функција за сваки антенски елемент.
7
23. Приказао је решење пријемне антенске решетке онтиране на телу ваљка (ракете)
способне де прима сигнале из скоро целе хемисфере са појачањима од 17dB до 20dB,
24. Анализирао је раѕлику функционисања неуронских мрежа и система са прилагођеним
и раѕдешеним филтрима.
25. Анализирао је генерисање и обраду радарских секвенци којима се постиже
суперрезолуција. Овакав метод је омогућен дефиницијон резолуције по којој се она
дефинише не само као ширина спектра сигнала већ и реципрочна вредност корена
односа сигнал/шум – Како се пројектил приближава циљуреѕолуција (теоријски тежи
ка бесконачности)
3. Цитираност објављених радова
Радови кандидата имају укупно 18 цитата у међународним референцама, међу којима
је један рад у врхунском међународном часопису – М21. Извор података о цитираности
ових радова су интернет stranica:
-Research Gate (http://www.researchgate.net/profile/Zoran_Golubicic/citations)
стање на дан 30.11.2014.
Табеларни преглед цитараних радова је следећи, док су детаљи за сваки рад
појединачно наведени испод табеле.
Рад
Број
цитата
1.
Z. Golubicic, S. Dragas, Z. Cvetkovic, “K and Ka band Phased Array
Antenna” Microwave Journal, issue January 2004.
1
2.
Georganopoulos, N., Farnham, T., Schöler, T., Burgess, R., Warr, P.,
Golubicic, Z., and Sessler J.: ’’Terminalcentric view of software
reconfigurable system architecture and enabling components and
technologies’’. IEEE communications magazine, May, 2003., pp.100110.
15
р.бр
3
4
Aleksa J. Zejak, Igor S. Simić, Zoran Golubičić, “Mismatching Spread
Spectrum Radar: A Way for Both Desired Radar Range Resolution and SelfClutter Supression”, in Proc. of 4th International Conference TELSIKS'99,
Niš 1999, Vol. 2, pp. 359- 362.
Igor S. Simić, Aleksa J. Zejak, Z. T. Golubičić, Andrija Petrović,
“Improved Radar Range Resolution Achieved by Mismatched Filter”,
Proc. of IEEE “9th Mediterranean Electrotechnical Conference”
MELECON ’98, Tel-Aviv, 18-20. May 1998, pp. 435-438
УКУПНО
1
1
18
Рад
1. Z. Golubicic, S. Dragas, Z. Cvetkovic, “K and Ka band Phased Array Antenna”
Microwave Journal, issue January 2004.
Цитиран у публикацији
1.1 D. Lee, W.T. Ng : „BEAM STEERING SYSTEM FOR 3G AND 4G WIRELESS
LAN APPLICATIONS“ University of Toronto Department of Electrical and
Computer Engineering
8
http://www.vrg.utoronto.ca/~ngwt/Publications/IASTED%202005/475083_iasted_arp2005.pdf
Рад
2. Georganopoulos, N., Farnham, T., Schöler, T., Burgess, R., Warr, P., Golubicic, Z., and
Sessler J.: ’’Terminalcentric view of software reconfigurable system architecture and
enabling components and technologies’’. IEEE communications magazine, May, 2003.,
pp.100-110.
Цитиран је у следећим публикацијама:
2.1 Ljiljana Gavrilovska, Vladimir Atanasovski:” Interoperability in future wireless
communications systems: A roadmap to 4G”, Microwave Review, June 2007, pp. 19-28
2.2 Ruan He, Marc Lacoste:”Applying component-based design to self-protection of ubiquitous
systems” Conference: Proceedings of the 3rd ACM Workshop on Software Engineering for
Pervasive Services (SEPS) pp. 9-14 DOI: 10.1145/1387229.1387233 Conference
2.3 T. Scholer, C. Muller Scholer: “Design, implementation and validation of a generic and
reconfigurable protocol stack framework for mobile terminals” Inf. & Commun. Mobile,
Technol. & Innovation, Siemens AG, Munich, Germany Conference: Distributed Computing
Systems Workshops, 2004. Proceedings. 24th International Conference on
DOI: 10.1109/ICDCSW.2004.1284055
2.4 Mahesh Sooriyabandara, Tim Farnham, Costas Efthymiou, Matthias Wellens, Janne
Riihijarvi, Petri Mahonen:”Unified Link Layer API: A generic and open API to manage
wireless media access”
Computer Communications 01/2008; 31:962-979.
DOI: 10.1016/j.comcom.2007.12.025
2.5 Jyh-Cheng Chen, Jui-Hung Jeh, Hsao-Hsiu Hung, Fu-Cheng Chen, Li-Wei Lin, Yi-Wen
Lan: ”Reconfigurable architecture and mobility management for next-generation wireless IP
networks” Nat. Tsing Hua Univ., Hsinchu IEEE Transactions on Wireless Communications
(Impact Factor: 2.42).
09/2007; DOI: 10.1109/TWC.2007.06021
2.6 Hsao-Hsiu Hung, Jui-Hung Jeh, Jyh-Cheng Chen:”sRAMP: secure reconfigurable
architecture and mobility platform”, Security and Communication Networks (Impact Factor:
0.43). 01/2011; 4:395-409. DOI: 10.1002/sec.167
2.7 V. Stavroulaki, A. Katidiotis, G. Dimitrakopulos, P. Demetischas, S. Buljore: “Negotiation
and selection of equipment reconfigurations in beyond 3G systems”, Dept. of Technol.
Educ. & Digital Syst., Piraeus Univ.
Conference: Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2005. PIMRC 2005.
IEEE 16th International Symposium on, Volume: 3 DOI: 10.1109/PIMRC.2005.1651784
2.8 Anshuman Saxsena, Marc Lacoste, Tahar Jarboui, Ulf Lucking, Bernd Steinke : ”A
Software Framework for Autonomic Security in Pervasive Environments”, Conference:
Information Systems Security, Third International Conference, ICISS 2007, Delhi, India,
December 16-20, 2007, Proceedings, DOI: 10.1007/978-3-540-77086-2_8
2.9 Marc Lacoste, Tahar Jarboui, Ruan He, “A component-based policy-neutral architecture for
kernel-level access control” annals of telecommunications - annales des
télécommunications (Impact Factor: 0.57) 01/2009; 64:121-146. DOI: 10.1007/s12243-0080071-0
2.10 Mahdi Niamanesh, Rashool Jalili: “A Framework for Automatic Reconfigurations of
Protocol Stacks in Ubiquitous Computing Systems”. UbiCC Journal 09/2009; 4(3).
2.11 V. Gazis, E. Patouni, N. Alonistioti, L. Merakos: “A survey of dynamically adaptable
protocol stacks” Dept. of Inf. & Telecommun., Univ. of Athens, Athens, Greece IEEE
Communications Surveys &amp Tutorials (Impact Factor: 4.82). 01/2010;
DOI: 10.1109/SURV.2010.020110.00034
9
2.12 Tang Long, Chi He-Hua, Wu Jue-bo, “Study on Heterogeneous Networks Integration
Based on Cognitive Wireless Network” 01/2010; DOI: 10.1109/CISE.2010.5677267
2.13 Mahdi Niamanesh, Rashool Jalili: “A Solution for Backward-Compatible
Reconfigurations of Running Protocol Components in Protocol Stacks” UbiCC Journal
09/2009; 4(3).
2.14 V. Stavroulaki, A. Katidiotis, D. Petromanolakis P. Demetischas: “Equipment Management
Strategies in Reconfigurable Networks” Dept. of Technol. Educ. & Digital Syst., Piraeus
Univ. Conference: Vehicular Technology Conference, 2006. VTC 2006-Spring. IEEE 63rd,
Volume: 1 DOI: 10.1109/VETECS.2006.1682776
2.15 Katsuya Kawamura, John Hamard, Robert Hirschfeld, Atsushi Minokuchi, Bertrand
Souville “Sustainable Evolutionary Systems” Computer Languages, Systems & Structures.
01/2006;
Рад:
Aleksa J. Zejak, Igor S. Simić, Zoran Golubičić, “Mismatching Spread Spectrum Radar: A
Way for Both Desired Radar Range Resolution and Self-Clutter Supression”, in Proc. of 4th
International Conference TELSIKS'99, Niš 1999, Vol. 2, pp. 359- 362.
3.
Цитиран је у раду
3.1 T. Darwitch, C. Cavanaugh, “Amplitude Shifting for Sidelobes Cancellation Pulse
Compression” Center for Adv. Comput. Studies, Univ. of Louisiana, Lafayette, LA Radar,
2006. CIE '06. International Conference on DOI: 10.1109/ICR.2006.343579
Рад
4.
Igor S. Simić, Aleksa J. Zejak, Z. T. Golubičić, Andrija Petrović, “Improved Radar Range
Resolution Achieved by Mismatched Filter”, Proc. of IEEE “9th Mediterranean
Electrotechnical Conference” MELECON ’98, Tel-Aviv, 18-20. May 1998, pp. 435-438
Цитиран је у раду
4.1 B.U.Zejak, I.S.Simic, A.J.Zejak, “Matched and mismatched pulse compression in medical
ultrasound imaging”, EUROCON'2001, Trends in Communications, International
Conference on., Volume: 2 DOI: 10.1109/EURCON.2001.938128 Conference
2. Руковођење пројектима и учешће у међународној сарадњи
Руководио је пројектима:
1) Систем за вођења мале беспилотне летилице. Нститут за примењену физику ИПФ
(ИМТЕЛ), за ЈНА. Период 1987-1992
2) DAB Gap Filler за потребе покривања простора у тунелима и кањонима. TTI
Santander Spain за потребе IKUSI San Sebastian . Период 1999-2000
3) Кu-L конвертер за потребе проширења рад INMARSAT система. TTI Santander
Spain за потребе INAMARSAT-a Белгија-Индонезија. Период 2000-2002
4) Пешадијски радар на Ка опсегу и електронским померањем снопа антене. TTI
Santander Spain за потребе Министарства одбране Шпаније.. Период 2002-2003
10
5) Секундарни радар ПЕРОН -Нститут за примењену физику ИПФ (ИМТЕЛ), за ЈНА.
Период 1986-1987
6) SAR MEOLUT SOS Satellite system TTI Santander Spain за потребе European Space
Agency 2011-2013
7) FENIX 20W 27GHz earth satellite transmitter TTI Santander Spain за потребе China
Telecom 2007-2009
8) LTE Advanced базна станица са агрегацијом опсега и МIМО технологијом TTI
Santander Spain за потребе CDTI (Комисија ѕа технолошки раѕвој при
Министарству индустрије Шпаније) Spain 2012-2013
9) ТТC dual band земаљски сегмент за контролу сателита на Х и Ѕ опсегу TTI
Santander Spain за потребе станице за ТТС сервис nano, fempto, pico и cubo
сателита. 2013-2014
10) Заштитни систем IFMIF – EVEDA синхротрона са криогеним резонаторима TTI
Santander Spain за потребе CIEMAT нуклеарне инсталације у Мадриду 2010-2012
11) LLRF подсистемсиклотрона VINCY ИМТЕЛ Институт за потребе Института
Винча 1992-1995
3. Руковођење израдом магистарских и докторских теза
Није руководио израдом магистарских и докторских теза.
4. КВАНТИТАТИВНА ЕВАЛУАЦИЈА РАДОВА
Збирни преглед коефицијената:
Категорија
Рад у међународном часопису
Саопштење са међународног скупа
штампано у целини
Саопштење са скупа националног
значаја штампано у целини
Одбрањена докторска дисертација
Одбрањен магистарски рад
М23
Вредност
бода
3
Број
радова
4
Број
бодова
12
М33
1
30
30
M63
0.5
11
5.5
М71
6
1
6
М72
3
1
3
УКУПНО
45
56.5
Ознака
Провера испуњености услова:
Научни сарадник:
Услов
Кандидат
Испуњење услова
Укупно
16
55.5
Да, фактор ×3.7
M10+M20+M31+M32+M33+
M41+M42+M51 ≥
9
30
Да, фактор ×3.33
M21+M22+M23+M24
4
12
Да, фактор ×3
11
5. Закључак и предлог
На основу претходно изнетог материјала Комисија констатује следеће:
 Шира област којом се др Зоран Голубичић бави је дигитална обрада сигнала у
радарима и реконфигурабилнo израчунавање помоћу FPGA.
 До сада је објавиo 43 радова од којих, 4 рада у међународним часописима са
SCI листе, 30 саопшетења са међународних скупова штампаних у целини, 9
саопштења са скупова националног значаја.
 Према критеријумима за стицање научних звања дефинисаних у „Правилнику
о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача“ кандидат испуњава и
премашује потребне услове појединачно по категоријама и збирно за звање
научни сарадник. Збирни преглед је дат у претходној табели.
 Радови кандидата имају укупно 18 цитата у међународним публикацијама.
Оцењујући укупну научноистраживачку делатност и постигнуте резултате др Зорана
Голубичића, Комисија сматра да је кандидат дао значајан допринос теоријском и
практичном развоју области електротехника, радарска техника, дигитална обрада сигнала,
FPGA технологија. Ова констатација је заснована на анализи публикованих радова.
Систематским и упорним радом кандидат је достигао ниво креативног и зрелог научног
радника.
На основу чињеница изнетих у овом извештају, Комисија је јединствена у оцени да др
Зоран Голубичић испуњава услове да буде изабран у звање НАУЧНОГ САРАДНИКА и
предлаже научном већу Истраживачко развојног института РТ-РК д.о.о. за системе
засноване на рачунарима да утврди предлог за избор др Зорана Голубичића у звање
НАУЧНОГ САРАДНИКА за научну област: техничко-технолошке науке електротехника, научну грану: електроника, телекомуникације и информационе
технологије и то предложи комисији Министарства просвете, наукe и технолошког
развоја Републике Србије.
Нови Сад, 01.12.2014.
професор емеритус др Владимир Ковачевић- председник
редовни професор др Миодраг Темеринац
научни саветник др Алекса Зејак
12
Download

Научном већу истраживачко-развојног института РТ