BROJ
183-184
STRU^NO SPISANIE - Br. 183-184, JULI-AVGUST 2007
Izdava~:
Zdru`enie na pravnicite na
Republika Makedonija
L E G A L J O U R N A L - N o . 1 8 3 - 1 8 4 , J U LY- A U G U S T 2 0 0 7
j u l i - a v g u s t
Publisher: Macedonian Lawyers
Association
bul. "Krste Misirkov" bb, 1000 Skopje;
tel/faks: (++ 389 02) 31-31-084,
e-mail: [email protected];
http: www.mla.org.mk
Glaven i odgovoren urednik:
LILJANA CEKOVSKA
Editor - in - Chief:
LILJANA CEKOVSKA
Sodr`ina
C o n t e n t s
na Makedonska Berza AD Skopje-Predizvik za akcionerskite du{tva vo
02 Kotacijata
Republika Makedonija
- M-r Marko Andonov
Rating on the Macedonian Boursead Skopje-a Challenge for the Join Stock Company in the
Republic of Macedonia
- Master Marko Andonov
Doka`uvaweto vo parni~nata postapka
06 - Sudija Violeta Popovska
Proving in the Lawsuit Procedures
- Judge Violeta Popovska
lIzdava~ki sovet:
D-r Dimko Milenkov,
D-r Tito Beli~anec,
D-r Gale Galev,
D-r Dan~e Manoleva Mitrovska,
D-r Gzime Starova,
D-r Arsen Janevski,
M-r Milka Ristova,
D-r Miodrag Micajkov,
D-r Vlado Kambovski,
D-r Kiril ^avdar,
Igor Spirovski,
D-r Elena Gradi{ki Lazarevska,
Kate Laba~eska,
Stanka Trajkova,
Teofil Tomanovi}
09
14
Centralnoevropskiot dogovor za slobodna trgovija (CEFTA)
- Zlatko Veterovski
Central European Free Trade Agreement (CEFTA)
- Zlatko Veterovski
19
Na~eloto na celosna primena na pravoto na EU - Most pome|u teorija i praktika
- M-r Irena Bojaxievska
The Principle of Full Implementation of EU Law-A Bridge Between Theory and Practice
- Irena Bojadzievska
21
lUreduva~ki odbor:
D-r Goran Koevski,
D-r Rodna @ivkovska,
D-r Vesna Pendovska,
Tawa Altanxieva
D-r Bor~e Davitkoski,
D-r Jadranka Dabovi} Anastasovska,
D-r Todor Kalamatiev
D-r Valentin Pepequgovski,
Mirjana Pop-Taleska
Grafi~ki dizajn: BAUHAUS - Skopje
Pe~ati: JUGOREKLAM - Skopje
Godi{na pretplata za 2007:
za pravni lica - 6.000 den.,
za fizi~ki lica - 4.000 den.;
`-s-ka: 250-0000000259 - 13 ;
d.b.: 4030991191047;
Deponent na
Invest banka AD- Skopje
Zakonot za me|unarodno privatno pravo-pregled na re{enijata
- D-r Toni Deskoski
New Legislation for Private in Ternational Law - Overview of the Decisions
- Ph.D Toni Deskoski
25
27
Doma{na sudska praktika
- odgovoren urednik D-r Kiril ^avdar
Domestic judical practice
- Prof. Ph. D Kiril Cavdar
Stranska sudska praktika na Evropskiod sud - Strazburg
- urednik Igor Spirovski
Foreign judical practice
- Igor Spirovski
Specijalen prilog:
Preddru{tvoto spored zakonot za trgovski dru{tva - D-r Kiril ^avdar
Pravila za rabota koi ne smeat da se prekinat za vreme na {trajkot - Teofil Tomanovi}
Special Enclosure:
Pre-incorporated Company According to the Company Law - Prof. Ph. D Kiril Cavdar,
Rules of things that must not be Interrupted in times of strike - Teofil Tomanovik
50
Evropski sovet, Brisel, 26 juni 2007 - novini -Deklaracija od Pretsedatelstvoto vo ime
na Evropskata unija vo vrska so Me|unarodniot den na Obedinetite nacii za poddr{ka
na `rtvite od nasilstvo na 26 juni 2007
Council of the European Union Brissels, 26 Juni 2007, 11201/07 (Presse 152) P50 - Declaration
by the Presidency on Behalf of the European Union on the United Nations International Day in
Support of Victims of Torture
51
Evropski Parlament -novosti-informacii
European Parliament -news-information
54
Polo`ba na ~ovekovite prava i slobodi vo pravniot sistem na Republika Makedonija
- Ass. M-r Elena Todorova
Position of the Human Rights and Freedoms in the Legal System of the Republic of
Macedonia
- Master Elena Todorova
62
Izmenite i dopolnuvawata na zakonot za prijavuvawe na `iveali{teto i
prestojuvali{teto na gra|anite
Changes and Amendments of the Law for Reporting of the Habitat and Residence
63
Koristeweto na informacionite tehnologii za upravuvawe so ~ove~kite resursi
- Petar Kocev - Marketing Direktor TehnoLogika, Goran Velinov-Direktor
TehnoLogika Makedonija
Usage of Information Technologies for Managing Human Resources
- Petar Kocev-Marketing director of TehnoLogika, Goran Velinov-Manager of TehnoLogika
Macedonia
65
Me|unaroden sud za arbitra`a pri me|unarodnata trgovska komora vo Pariz
- Lili Lamers
ICC/Internarional Court of Arbitration
- Lily Lammers
Download

Sodr`ina C ontents