Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"BEOGRAD-PUT"
ul. Nušićeva br. 21, 11000 Beograd
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
REZERVNI DELOVI ZA VOZILA MARKE MULTICAR
Redni broj javne nabavke:
55/2013
Vrsta postupka:
Otvoreni postupak
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 1 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE
ODELJAK
PREDMET
I
OPŠTI PODACI O NABAVCI
II
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
III
USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I
76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA
IV
UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
V
OBRAZAC PONUDE
VI
OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA NAVEDENIH U
KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI
VII
MODEL UGOVORA
VIII
OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO
DA SE POPUNI
IX
OBRAZAC IZJAVE U SKLADU SA ČLANOM 75. STAV 2. ZAKONA O
JAVNIM NABAVKAMA
X
OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
XI
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
XII
OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE
XIII
OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 2 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
ODELJAK I - OPŠTI PODACI O NABAVCI
-
-
-
Naziv Naručioca: Javno komunalno preduzeće "Beograd-put".
Adresa Naručioca: Nušićeva br. 21, 11000 Beograd.
Internet stranica Naručioca: www.beogradput.com.
Vrsta postupka: Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, a u skladu
sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/2012) i podzakonskim
aktima kojima se uređuju javne nabavke. Otvoreni postupak, u smislu Zakona o javnim
nabavkama, je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu. Postupak
javne nabavke se sprovodi u cilju zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Poziv za podnošenje
ponuda je objavljen na:
1. Portalu Uprave za javne nabavke, tj. Portalu javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.rs/),
2. Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa (www.e-glasnik.rs),
3. Navedenoj internet stranici Naručioca.
Predmet javne nabavke: Dobra.
Kontakt: Služba za javne nabavke JKP "Beograd-put", Nušićeva br. 21, 11000 Beograd.
Na osnovu člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj
124/2012), Javno komunalno preduzeće "Beograd-put" poziva sva zainteresovana lica da
podnesu ponudu u predmetnom postupku javne nabavke.
Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na:
1. Portalu Uprave za javne nabavke, tj. Portalu javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.rs/) i
2. Navedenoj internet stranici Naručioca.
ODELJAK II - PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
-
Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke su novi rezervni delovi za vozila marke
Multicar, navedeni u specifikaciji na stranama od 21 do 159 konkursne dokumentacije.
Nazivi i oznake iz opšteg rečnika nabavke: Delovi i pribor za vozila i njihove motore –
34300000.
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
Pravilnikom o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg
porekla ("Službeni glasnik RS", broj 33/2013) bliže je uređen način na osnovu kojeg se u
postupcima javnih nabavki dokazuje da je ponudu za isporuku dobara podneo ponuđač koji
nudi dobra domaćeg porekla. Uputstvom o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o
domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki ("Službeni glasnik RS", broj
48/2013), uređeni su uslovi, način i postupak izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe
koje je ponuđač - podnosilac zahteva dužan da dostavi uz ponudu i koje može da koristi
kako bi ostvario pravo shodno odredbi člana 86. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni
glasnik RS", broj 124/2012).
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 3 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
ODELJAK III - USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO
KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA
1. OBAVEZNI USLOVI za učešće u postupku javne nabavke određeni su članom 75. stav 1.
Zakona o javnim nabavkama i u skladu sa navedenim članom ponuđač mora dokazati:
1. Uslov: Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.
2. Uslov: Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična
dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.
3. Uslov: Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.
4. Uslov: Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa
propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.
-
Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, pravno lice kao
ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
1) Izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno Izvoda iz registra nadležnog
Privrednog suda;
2) Izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske
uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan
za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za
neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično
delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3) Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja
delatnosti, ili potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije
registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja
delatnosti;
4) Uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i
doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu
izvornih lokalnih javnih prihoda.
Napomene:
Dokazi navedeni pod tačkama 2), 3) i 4) ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda.
Dokazi navedeni pod tačkom 3) moraju biti izdati nakon objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda.
-
Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, preduzetnik kao
ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
1) Izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno Izvoda iz odgovarajućeg
registra;
2) Izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva
unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane
kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv
zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3) Potvrde prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti ili
potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je
kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
4) Uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i
doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po
osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.
Napomene:
Dokazi navedeni pod tačkama 2), 3) i 4) ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 4 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
Dokazi navedeni pod tačkom 3) moraju biti izdati nakon objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda.
-
Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, fizičko lice kao
ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
1) Izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva
unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane
kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv
životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
2) Potvrde prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih
poslova;
3) Uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i
doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po
osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.
Napomene:
Dokazi navedeni pod tačkama 1) i 3) ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda.
Dokaz naveden pod tačkom 2) mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda.
2. DODATNI USLOVI
-
Shodno članu 76. Zakona o javnim nabavkama Naručilac nije odredio dodatne uslove za
učešće u predmetnom postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog,
tehničkog i kadrovskog kapaciteta.
3. Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80. Zakona o javnim nabavkama
-
Ukoliko ponuđač ponudu podnosi sa podizvođačem, dužan je da za podizvođača u ponudi
dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u tački 1. ovog Odeljka (uslovi 1, 2, 3.
i 4.).
4. Uslovi koje mora da ispuni svaki ponuđač iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81. Zakona o
javnim nabavkama
-
Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove koji su navedeni u tački 1. ovog
Odeljka (uslovi 1, 2, 3. i 4.), odnosno da dostavi dokaze o ispunjenosti uslova, dok ostale
uslove ispunjavaju zajedno.
5. Opšte napomene
-
-
-
-
-
Dokazi koje ponuđač dostavlja u ponudi, u cilju ispunjavanja traženih uslova,
precizirani su u Odeljku VI.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, Naručilac može da proveri da li su dokumenti
kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te
države.
Ako ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog
toga što ona do trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u
kojoj ponuđač ima sedište i ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, Naručilac će
dozvoliti ponuđaču da naknadno dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.
Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. Zakona o javnim
nabavkama, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom
i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim
beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama
nadležnih organa. Dovoljno je da u okviru ponude priloži izjavu o javnoj dostupnosti
traženih dokaza u kojoj treba da navede internet stranice nadležnih organa.
Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača čija je ponuda
ocenjena kao najpovoljnija da dostavi na uvid originale ili overene kopije svih ili pojedinih
dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 5 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
-
Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi
na uvid originale ili overene kopije traženih dokaza, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač je dužan da bez odlaganja pisanim putem obavesti Naručioca o bilo kojoj promeni
u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke koja nastupi do donošenja odluke
o dodeli ugovora, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj
nabavci i da je dokumentuje na propisan način.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 6 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
ODELJAK IV - UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
1. JEZIK U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
-
Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku. Sva dokumentacija koja se odnosi na
ponudu mora biti na srpskom jeziku. Sva dostavljena dokumentacija na stranom jeziku mora
biti i prevedena na srpski jezik. Prevod dokumentacije ne mora biti izvršen od strane
ovlašćenog sudskog tumača.
2. OBAVEZNA SADRŽINA PONUDE
-
Ponuđač dostavlja ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom i zahtevanim uslovima
Naručioca. Ponuđač u okviru ponude dostavlja sledeće:
1. DOKAZE O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA iz člana 75. Zakona o javnim
nabavkama, koji su navedeni u Odeljku III, tačka 1. (uslovi 1, 2, 3. i 4.), a precizirani u
Odeljku VI.
2. OBRAZAC PONUDE (dat na stranama od 19 do 160) uredno popunjen, overen pečatom
i potpisan od strane ovlašćenog lica na posebno predviđenim mestima.
3. OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA NAVEDENIH U KONKURSNOJ
DOKUMENTACIJI (dat na stranama od 161 do 165) uredno zaokružen, overen pečatom
i potpisan od strane ovlašćenog lica na posebno predviđenim mestima.
4. MODEL UGOVORA (dat na stranama od 166 do 170) uredno popunjen u skladu sa
ponudom, overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica na posebno predviđenim
mestima.
5. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE
POPUNI (dat na strani 171) uredno popunjen, overen pečatom i potpisan od strane
ovlašćenog lica na posebno predviđenim mestima.
6. OBRAZAC IZJAVE U SKLADU SA ČLANOM 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM
NABAVKAMA (dat na strani 172) uredno popunjen, overen pečatom i potpisan od
strane ovlašćenog lica na posebno predviđenim mestima.
7. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI (dat na strani 173) uredno popunjen,
overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica na posebno predviđenim mestima.
8. SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM IZVRŠENjU JAVNE NABAVKE (dostavlja se isključivo
u slučaju podnošenja zajedničke ponude, a sadržaj sporazuma detaljnije je preciziran u
tački 16. ovog Odeljka).
9. BANKARSKU GARANCIJU ZA OZBILJNOST PONUDE ("neopozivu","bezuslovnu" i
"naplativu na prvi poziv i bez prava prigovora") u iznosu od 2.350.00,00 dinara.
Period važnosti garancije mora biti identičan periodu važnosti ponude ili duži od istog.
Navedenu bankarsku garanciju ponuđač je u obavezi da dostavi u originalu, u formi datoj
u Odeljku XII ili u bilo kojoj drugoj formi koja će ispuniti sve suštinske zahteve navedene
u datom obrascu odnosno u konkursnoj dokumentaciji.
Napomene: - bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude Naručilac će naplatiti u celosti u
slučaju da ponuđač:
 povuče svoju ponudu pre datuma isteka roka važnosti garancije, bez
saglasnosti Naručioca,
 odbije da potpiše ugovor,
 ne dostavi ili odbije da dostavi Naručiocu traženu bankarsku garanciju
za dobro izvršenje posla.
- bankarska garancija za ozbiljnost ponude će biti vraćena dobavljaču
(izabranom ponuđaču) na osnovu njegovog pisanog zahteva, a nakon
dostave bankarske garancije za dobro izvršenje posla. Ostalim
ponuđačima predmetna bankarska garancija biće vraćeno na osnovu
pisanog zahteva, a nakon zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.
Napomene:
- OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE (Odeljak XI) ne predstavlja obaveznu
sadržinu ponude, a ponuđač može kao sastavni deo ponude da dostavi predmetni
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 7 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
Obrazac (dat na strani 174) uredno popunjen, overen pečatom i potpisan od strane
ovlašćenog lica na posebno predviđenim mestima.
- U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača potrebno je da član grupe ponuđača koji je
određen za nosioca posla (a koji je naveden u dostavljenom Sporazumu o zajedničkom
izvršenju javne nabavke), u ime grupe ponuđača, uredno popuni (zaokruži), pečatira i
potpiše u po jednom primerku Obrasce navedene pod tačkama 2, 3, 5, 6. i 7. (navedeno
se primenjuje i u slučaju dostave Obrasca troškova pripreme ponude) i Model ugovora.
3. IZRADA PONUDE
-
-
-
-
-
Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni
glasnik RS", broj 124/2012), pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
Ponuđač dostavlja ponudu u pisanom obliku.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u
zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih
ponuda.
Ponuda se podnosi na obrascima sadržanim u konkursnoj dokumentaciji.
Ponuđač je u obavezi da dostavi ponudu za sve pozicije (u suprotnom ponuda će biti
odbijena).
Ponuđač je u obavezi da podatke u datim obrascima, Modelu ugovora i ostaloj dokumentaciji
otkuca pisaćom mašinom ili štampačem ili da iste ispiše neizbrisivim mastilom - hemijskom
olovkom, flomasterom ili sl. (u suprotnom ponuda će biti odbijena).
Obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podatke koji moraju da budu njihov
sastavni deo, ponuđači popunjavaju čitko, a ovlašćeno lice ponuđača iste potpisuje i overava
pečatom na posebno predviđenim mestima.
Potpisivanjem ponude ponuđač se izjašnjava da je u potpunosti razumeo i prihvatio sve
uslove iz konkursne dokumentacije.
Eventualne greške nastale prilikom popunjavanja obrazaca i Modela ugovora iz
konkursne dokumentacije i ispravljene korektorom ili pisaćom mašinom ili
štampačem ili rukopisom, moraju se overiti pečatom i potpisom odgovornog lica.
Poželjno je da svi dokumenti u ponudi budu povezani trakom - jemstvenikom u celinu i
zapečaćeni ili zalepljeni, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati
pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat ili nalepnica. U
tom slučaju poželjno je da ponuđač dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u
providnoj PVC fascikli (napomena: u PVC fascikli dostaviti isključivo bankarsku garanciju),
kako ne bi došlo do fizičkog oštećenja iste, pod uslovom da stranu sa koje je garancija
uložena u PVC fasciklu zatvori na bilo koji način (zalepi, zahefta ili sl.) i da zatim PVC
fasciklu poveže trakom - jemstvenikom sa ostalom dokumentacijom iz ponude.
4. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA
-
-
-
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti (ili kutiji), zatvorenu na način da se prilikom
otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem
pošte na adresu Naručioca: Javno komunalno preduzeće "Beograd-put", Nušićeva br.
21, 11000 Beograd, sa naznakom:
PONUDA - REZERVNI DELOVI ZA VOZILA MARKE MULTICAR (šifra 55/2013) – NE
OTVARATI
Na poleđini koverte (ili kutije) obavezno navesti naziv i adresu ponuđača, osobu za kontakt i
broj telefona za kontakt. U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, na poleđini koverte
(ili kutije) obavezno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese, osobe za
kontakt i brojeve telefona za kontakt svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponuda će se smatrati blagovremenom ako Naručilac istu primi u svojoj pisarnici do
26.08.2013. godine do 10:00 časova.
Neblagovremenom ponudom će se smatrati ona ponuda koju je Naručilac primio nakon
isteka roka za podnošenje ponuda.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 8 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
-
-
-
Neblagovremenu ponudu Komisija za predmetnu javnu nabavku će, po okončanju postupka
otvaranja ponuda, vratiti neotvorenu ponuđaču sa naznakom da je ista podneta
neblagovremeno.
Naručilac neće snositi odgovornost za dostavljanje ponude na pogrešno mesto ili
prevremeno otvaranje iste ukoliko koverta (ili kutija) ne bude obeležena na napred naveden
način.
Prilikom prijema ponude Naručilac će naznačiti na koverti (ili kutiji), u kojoj se ponuda nalazi,
datum i vreme njenog prijema i zavodni broj. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno
Naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude.
5. OTVARANjE PONUDA
-
-
Otvaranje ponuda će se obaviti javno, po isteku roka za podnošenje ponuda, dana
26.08.2013. godine u 11:00 časova, na adresi Naručioca: Javno komunalno preduzeće
"Beograd-put", Nušićeva br. 21, 11000 Beograd, 2. sprat, sala za sastanke.
Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.
U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici
ponuđača.
Predstavnik ponuđača dužan je da dostavi uredno overeno ovlašćenje (potpisano i overeno
pečatom) za učestvovanje u otvaranju ponuda.
6. IZMENA, DOPUNA I OPOZIV PONUDE
-
-
-
U skladu sa članom 87. stav 6. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač može da u roku za
podnošenje ponude da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu. Izmena, dopuna ili
povlačenje ponude je punovažno ako Naručilac primi dopunu ponude, izmenjenu ponudu ili
obaveštenje o opozivu ponude pre isteka roka za podnošenje ponuda.
Izmena, dopuna ili opoziv ponude se vrši na način određen za podnošenje ponude,
neposredno ili putem pošte na adresu Naručioca: Javno komunalno preduzeće "Beogradput", Nušićeva br. 21, 11000 Beograd, sa naznakom:
IZMENA ili DOPUNA ili POVLAČENjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU - REZERVNI
DELOVI ZA VOZILA MARKE MULTICAR (šifra 55/2013) – NE OTVARATI
Ponuda se ne može dopuniti, izmeniti ili opozvati nakon isteka roka za podnošenje ponuda.
7. OBJAŠNjENjA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
-
-
-
Sve dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, zainteresovana lica
mogu tražiti u pisanom obliku i to najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
Sva komunikacija u postupku javne nabavke vrši se pisanim putem na način određen
članom 20. Zakona o javnim nabavkama.
Naručilac će u roku od tri dana od dana prijema blagovremenog zahteva (pitanja) pisanim
putem odgovoriti zainteresovanom licu, kao i svim ostalim licima za koja Naručilac ima
saznanja da su uzela učešće u predmetnom postupku javne nabavke preuzimanjem
konkursne dokumentacije uz istovremenu obavezu objavljivanja informacije na Portalu
Uprave za javne nabavke i na svojoj internet stranici www.beogradput.com.
Pitanja je potrebno dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Naručioca: Javno
komunalno preduzeće "Beograd-put", Nušićeva br. 21, 11000 Beograd, sa naznakom:
PITANJA ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU - REZERVNI DELOVI ZA VOZILA
MARKE MULTICAR (šifra 55/2013) – NE OTVARATI
a ista je moguće dostaviti i faksom na broj 011/ 3302-853.
Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom, u vezi sa konkursnom
dokumentacijom i pripremom ponude, nije dozvoljeno.
8. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
-
U bilo kom momentu, pre krajnjeg roka za podnošenje ponuda, Naručilac može bilo na
sopstvenu inicijativu ili kao odgovor na pitanje tražen od strane zainteresovanog lica da
izmeni ili da dopuni konkursnu dokumentaciju.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 9 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
- Tako formulisane izmene ili dopune, biće dostavljene svim zainteresovanim licima za koja
-
Naručilac ima saznanja da su uzela učešće u predmetnom postupku javne nabavke
preuzimanjem konkursne dokumentacije, putem dopisa, faksa ili putem elektronske pošte, a
izmene odnosno dopune će biti objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke i na svojoj
internet stranici www.beogradput.com. Naručilac će, ukoliko nastupe uslovi iz člana 63. stav
5. Zakona o javnim nabavkama, produžiti rok za podnošenje ponuda i objaviti obaveštenje o
produženju roka za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, Portalu
službenih glasila Republike Srbije i baza propisa i internet stranici Naručioca.
U slučaju produženja roka za otvaranje ponuda, sva prava i obaveze Naručioca i ponuđača
koje su podlegale prethodnom krajnjem roku za podnošenje ponuda, podlegaće i
produženom krajnjem roku za podnošenje ponuda.
9. CENA
-
-
-
-
Ponuđač je dužan da u Obrascu ponude navede cene po jedinici mere (bez PDV-a i sa
PDV-om) i zbir cena po jedinici mere (bez PDV-a i sa PDV-om). Valuta ponude je dinar
(RSD) a ponuđač može da iskaže cene i u evrima (EUR), s tim da će se za preračun u
dinare koristiti odgovarajući srednji devizni kurs Narodne banke Srbije za evro (i to na dan
kada je započeto otvaranje ponuda - u cilju upoređivanja ponuda, odnosno na dan
ispostavljanja računa - u cilju plaćanja). Ako zbir cena po jedinici mere uključuje uvoznu
carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima u Obrascu
ponude.
U ponuđene cene ponuđač mora uključiti sve zavisne troškove.
U slučaju da ponuđač daje popust na ponuđenu cenu, isti mora uračunati u ponuđene cene
po jedinici mere, tj. u zbir cena po jedinici mere. Popust koji nije uračunat na navedeni način
neće biti uzet u obzir.
Ponuđene cene po jedinici mere se ne mogu povećavati do okončanja izvršenja ugovora.
Naručilac može da odbije ponudu zbog neuobičajeno niske cene.
Neuobičajeno niska cena u smislu Zakona o javnim nabavkama je ponuđena cena koja
značajno odstupa u odnosu na tržišno uporedivu cenu i izaziva sumnju u mogućnost
izvršenja javne nabavke u skladu sa ponuđenim uslovima.
Ako Naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, zahtevaće od ponuđača
detaljno obrazloženje (u roku koji ne može biti duži od 5 kalendarskih dana računajući od
dana prijema zahteva) svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim, u svemu
prema članu 92. Zakona o javnim nabavkama.
10. PARITET ISPORUKE
-
Isporuka predmetnih dobara vršiće se na paritetu DDP magacin Naručioca (Kupca). Paritet
isporuke je određen od strane Naručioca, a u slučaju izmene istog od strane ponuđača
ponuda će biti odbijena.
11. DINAMIKA ISPORUKE
-
Isporuka predmetnih dobara vršiće se sukcesivno, isključivo po nalogu Naručioca (Kupca)
najkasnije u roku do 10 kalendarskih dana računajući od dana prijema naloga. Dinamika
isporuke je određena od strane Naručioca, a u slučaju izmene iste od strane ponuđača
ponuda će biti odbijena.
12. GARANTNI ROK
-
Ponuđeni jedinstveni garantni rok za sve ponuđene rezervne delove ne može da bude kraći
od 24 meseca, računajući od dana primopredaje. U slučaju da je ponuđeni jedinstveni
garantni rok kraći od naznačenog, ponuda će biti odbijena.
13. VAŽNOST PONUDE
-
Ponuđač je dužan da u Obrascu ponude navede rok važenja ponude.
Ponuda mora da važi najmanje 30 kalendarskih dana dana od dana otvaranja ponuda. U
slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, takva ponuda će biti odbijena.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 10 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
- U slučaju da ponuđač neprecizno odredi rok važenja ponude (npr. oko, okvirno, od-do i sl.),
-
ista će se smatrati neprihvatljivom.
U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od
ponuđača produženje roka važenja ponude. Odgovor ponuđača koji se odnosi na
produženje roka važenja ponude takođe mora biti u pisanom obliku. Ponuđač može da
odbije prihvatanje takvog zahteva, a da pritom ne izgubi pravo na povrat sredstva
finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje
roka važenja ponude ne može menjati ponudu. U tom slučaju, obaveza ponuđača je da
produži rok dospeća sredstva finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude najmanje za
period produženja roka važenja ponude.
14. TROŠKOVI PRIPREMANjA PONUDE
-
Ponuđač može da u okviru ponude dostavi ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja
ponude.
Troškove pripremanja i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od
Naručioca naknadu troškova.
U slučaju obustave postupka javne nabavke iz razloga koji su na strani Naručioca, Naručilac
će ponuđaču nadoknaditi troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je
ponuđač tražio nadoknadu tih troškova u svojoj ponudi.
15. PODNOŠENjE PONUDE SA PODIZVOĐAČEM
-
-
-
-
-
-
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao
podizvođač kod drugog ponuđača.
Ponuđač je dužan da za podizvođača u ponudi dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih
uslova iz člana 75. stav 1. tačka 1) - 4) Zakona o javnim nabavkama, na način predviđen u
Odeljku III, tačka 1, a preciziran u Odeljku VI.
Ponuđač je dužan da u Obrascu ponude navede da li će izvršenje predmetne nabavke,
delimično poveriti podizvođaču i dužan je da u Obrascu ponude navede sve tražene podatke
za podizvođača, kao i procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, koji
ne može biti veći od 50 %, i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između Naručioca i ponuđača koji podnosi
ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.
Sve ostale obrasce u ponudi i ugovor sa Naručiocem, bez obzira na broj podizvođača,
popunjava, pečatom overava i potpisuje ponuđač. Ponuđač u potpunosti odgovara za
izvršenje ugovorenog posla Naručiocu, bez obzira na broj podizvođača.
Ponuđač je dužan da Naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi
utvrđivanja ispunjenosti uslova.
Naručilac može na zahtev podizvođača i gde priroda predmeta javne nabavke to dozvoljava,
preneti dospela potraživanja direktno podizvođaču, za deo nabavke koja se izvršava preko
tog podizvođača.
Naručilac je dužan da omogući dobavljaču da prigovori na napred naveden zahtev
podizvođača ako potraživanje nije dospelo. Dobavljač ne može angažovati kod podizvođača
lice koje nije navedeno u ponudi, u suprotnom Naručilac će realizovati sredstva obezbeđenja
i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora Naručilac pretrpeo znatnu štetu. U tom
slučaju, Naručilac je dužan da obavesti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.
Dobavljač može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, ako je na strani
podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice
ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost
Naručioca.
16. PODNOŠENjE ZAJEDNIČKE PONUDE
-
Ponudu može podneti i grupa ponuđača.
Ponuđač koje je podneo ponudu samostalno ne može istovremeno učestvovati u zajedničkoj
ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, u Obrascu ponude potrebno je navesti sve
učesnike u zajedničkoj ponudi.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 11 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
-
-
-
-
Svaki učesnik u zajedničkoj ponudi mora ispunjavati uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) - 4)
Zakona o javnim nabavkama, na način predviđen u Odeljku III, tačka 1, a preciziran u
Odeljku VI.
U skladu sa članom 81. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, satavni deo zajedničke
ponude je Sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema Naručiocu,
obavezuju na izvršenje javne nabavke.
Sporazum o zajedničkom izvršenju javne nabavke obavezno sadrži podatke o:
1. članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati
grupu ponuđača pred Naručiocem;
2. ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;
3. ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja;
4. ponuđaču koji će izdati račun;
5. računu na koji će biti izvršeno plaćanje;
6. obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Ponuđači koji podnose zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema
Naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku
ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o
javnoj nabavci, odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa Zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne
nabavke i ugovora o javnoj nabavci, neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
17. PONUDA SA VARIJANTAMA
-
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
18. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA
Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora nakon što sprovede ocenjivanje ponuda
primenom kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda", ukoliko su ispunjeni svi uslovi
navedeni u konkursnoj dokumentaciji.
- Ugovor će biti zaključen sa dobavljačem (izabranim ponuđačem) na iznos od 47.000.000,00
dinara (bez uračunatog poreza na dodatu vrednost). Naručilac (Kupac) će za vreme trajanja
ugovora, a shodno potrebama, sukcesivno poručivati rezervne delove navedene u
specifikaciji, a plaćanje će vršiti po ugovorenim cenama po jedinici mere, uvećanim za iznos
obračunatog poreza na dodatu vrednost po važećoj stopi. Ugovorene cene po jedinici mere
važiće bez obzira na količine proizvoda koje će Naručilac (Kupac) poručiti. Utroškom
sredstava Naručioca (Kupca) u iznosu ukupne kupoprodajne vrednosti (sa uračunatim
porezom na dodatu vrednost) prestaje važnost predmetnog ugovora.
- U postupku izbora najpovoljnije ponude biće primenjivani sledeći kriterijumi:
1. Cena .......................................................................................................... max. 90 pondera;
2. Rok plaćanja ………………….…................................................................ max. 10 pondera.
-
...........................................................................................................................................................................
1. Cena ........................................................................................................ max. 90 pondera
Kod ovog kriterijuma upoređivaće se cene iz ponuda (pozicija: Zbir cena po jedinici mere
bez PDV-a, u Obrascu ponude). Ponuda sa najnižom cenom dobija maksimalni broj
pondera (90 pondera). Iznos pondera za svaku narednu ponudu (X) izračunava se prema
formuli:
Px = Pmax
*
(Cmin / Cx)
gde je: Pmax - maksimalni broj pondera za kriterijum cena; Cmin - najniža ponuđena cena;
Cx - cena iz ponude X.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 12 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
2. Rok plaćanja ............................................................................................ max. 10 pondera
Kod ovog kriterijuma upoređivaće se rokovi odloženog plaćanja iz ponuda (navedeni u
odgovarajućem polju Obrasca ponude). Ponuda sa najdužim rokom odloženog plaćanje
dobija maksimalni broj pondera (10 pondera). Iznos pondera za svaku narednu ponudu (X)
izračunava se prema formuli:
Px = Pmax
*
(ROPx / ROPmax)
gde je: Pmax - maksimalni broj pondera za kriterijum rok plaćanja; ROPx - rok odloženog
plaćanja iz ponude X; ROPmax - najduži rok odloženog plaćanja.
Napomene: - Ponuđeni rok odloženog plaćanja ne može biti kraći od 30 niti duži od 45
kalendarskih dana računajući od dana kada je Naručilac (Kupac) primio
račun za svaku pojedinačnu isporuku, u suprotnom ponuda će biti odbijena.
- Ponuđeni rok odloženog plaćanja važi za svaku pojedinačnu isporuku po
nalogu Naručioca (Kupca).
- Pod danom prijema računa podrazumeva se dan kada je isti primljen
(zaveden) u pisarnici Naručioca - Kupca (adresa: Nušićeva br. 21, 11000
Beograd), tj. relevantan je datum na prijemnom pečatu Naručioca (Kupca).
Napomene:
- Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa najvećim ukupnim brojem pondera
dodeljenih po osnovu gore navedenih kriterijuma.
- U slučaju postojanja dve ili više ponuda sa istim ukupnim brojem pondera
dodeljenih po osnovu gore navedenih kriterijuma, Naručilac će izvršiti izbor
najpovoljnijeg ponuđača na osnovu većeg broja pondera dodeljenih po osnovu
kriterijuma Cena.
- Zaokruživanje se vrši na dve decimale.
19. STRUČNA OCENA PONUDA
-
-
-
Nakon sprovedene stručne ocene ponuda, biće vrednovane samo ponude koje su predate
blagovremeno i koje u potpunosti ispunjavaju sve zahteve iz konkursne dokumentacije, tj.
ponude koje su odgovarajuće i prihvatljive.
Neodgovarajuće ponude se neće dalje razmatrati, već će biti odbijene.
Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane Naručioca u roku određenom
u pozivu za podnošenje ponuda.
Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno
ispunjava sve uslove iz tehničke specifikacije.
Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju Naručilac nije odbio zbog bitnih
nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava niti uslovljava prava Naručioca ili
obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.
RAZLOZI ZA ODBIJANjE PONUDE - Ponuda će biti odbijena:
1. ukoliko nije blagovremena;
2. ukoliko poseduje bitne nedostatke;
3. ukoliko nije odgovarajuća;
4. ukoliko ograničava prava Naručioca;
5. ukoliko uslovljava prava Naručioca (uključujući i uslovljavanje Naručioca u cilju izdavanja
bilo kakvog sredstva finansijskog obezbeđenja);
6. ukoliko ograničava obaveze ponuđača;
7. ukoliko prelazi procenjenu vrednost javne nabavke (izuzetak je definisan članom 107. stav
4. Zakona o javnim nabavkama);
8. ukoliko nije dostavljena u skladu sa uslovima navedenim u tački 3. ovog Odeljka (izuzetak
su uslovi navedeni u poslednjoj alineji tačke 3. ovog Odeljka).
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 13 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
-
BITNI NEDOSTACI PONUDE (ČLAN 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) SU:
1. ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;
2. ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove za učešće;
3. ukoliko ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;
4. ukoliko je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;
5. ukoliko ponuda sadrži neke druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu
sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.
20. DODATNA OBJAŠNjENjA, KONTROLA I DOPUŠTENE ISPRAVKE
-
-
-
Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri
pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača,
odnosno njegovog podizvođača.
Zahtev za objašnjenje i odgovor na ovaj zahtev biće u pisanoj formi i njime se ne smeju
tražiti, nuditi ili dozvoliti promene u ponudi.
Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od
značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda
koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom odnosno prihvatljivom, osim
ako drugačije ne proizilazi iz prirode postupka javne nabavke.
Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih
prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.
U slučaju razlike između jedinične i zbira cena po jedinici mere, merodavna je jedinična
cena.
Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, Naručilac će njegovu ponudu
odbiti kao neprihvatljivu.
21. NEGATIVNE REFERENCE
Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine u
postupku javne nabavke:
1. postupio suprotno zabrani iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama;
2. učinio povredu konkurencije;
3. dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o
javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;
4. odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.
- Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao
svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na
isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine.
- Dokaz može biti:
1. pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;
2. isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne
nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;
3. isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni;
4. reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
5. izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno
ugovorom;
6. izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod
uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
7. dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u
ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača.
- Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz (pravosnažnu sudsku odluku ili konačnu
odluku drugog nadležnog organa) koji se odnosi na postupak ili ugovor koji je zaključio i
drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrstan.
-
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 14 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
- U skladu sa članom 83. stav 11. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će ponudu
-
ponuđača koji je na spisku negativnih referenci Uprave za javne nabavke odbiti kao
neprihvatljivu ako je predmet javne nabavke istovrstan predmetu za koji je ponuđač dobio
negativnu referencu.
Ako predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu
referencu, Naručilac će zahtevati dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovorenih
obaveza, tj. Naručilac će od navedenog ponuđača, odnosno u tom slučaju izabranog
ponuđača zahtevati da dostavi dodatno sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim će
garantovati ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza. U tom smislu, dobavljač (izabrani
ponuđač) biće u obavezi da najkasnije u roku do 14 kalendarskih dana po potpisivanju
ugovora dostavi Naručiocu blanko sopstvenu menicu kojom će dodatno garantovati
ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno uredno izvršenje ugovorenog posla i
eventualno plaćanje ugovorne kazne i naknade štete, pri čemu će se menica držati u
portfelju Naručioca, najmanje 5 kalendarskih dana duže od dana ispunjenja svih ugovornih
obaveza izabranog ponuđača, nakon čega će biti vraćena izabranom ponuđaču. Menica
mora da bude registrovana kod matične banke izabranog ponuđača.
Istovremeno sa predajom menice, izabrani ponuđač se obavezuje da Naručiocu preda i
kopiju kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenih lica (kopiju overenu kod matične banke
izabranog ponuđača), overeni (kod matične banke izabranog ponuđača) zahtev za
registraciju menice, kao i menično ovlašćenje, na iznos 15 % vrednosti predmeta nabavke
bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, da Naručilac može popuniti menicu u skladu sa
ugovorom kako bi je aktivirao u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza izabranog
ponuđača.
22. OBAVEŠTAVANjE PONUĐAČA O REZULTATIMA POSTUPKA
-
-
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka javne nabavke je
25 kalendarskih dana računajući od dana otvaranja ponuda.
Naručilac će odluku (o dodeli ugovora ili o obustavi postupka) dostaviti svim ponuđačima u
roku od tri dana od dana donošenja.
Naručilac će odluku (o dodeli ugovora ili o obustavi postupka) dostaviti na način da je
ponuđači prime u najkraćem mogućem roku.
Ako se odluka dostavlja neposredno, elektronskom poštom ili faksom, Naručilac mora imati
potvrdu prijema odluke od strane ponuđača, a ukoliko se odluka dostavlja putem pošte mora
se poslati preporučeno sa povratnicom.
Ako ponuđač odbije prijem odluke, smatra se da je odluka dostavljena dana kada je prijem
odbijen.
23. ZAKLjUČENjE UGOVORA
-
-
-
-
-
Naručilac će zaključiti ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u
roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana
149. Zakona o javnim nabavkama.
U skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama, ukoliko je podneta
samo jedna ponuda, Naručilac može zaključiti ugovor i pre isteka roka za podnošenje
zahteva za zaštitu prava.
Naručilac će izabranog ponuđača blagovremeno obavestiti o nastanku zakonskih uslova za
potpisivanje ugovora (odmah po nastanku uslova, odnosno po proteku roka za podnošenje
zahteva za zaštitu prava) i pozvati ga da pristupi zaključenju ugovora.
U slučaju odustajanja ili neodazivanja pozivu za zaključenje ugovora, Naručilac ima pravo da
zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem. Ako je u navedenom slučaju
zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledećeg najpovoljnijeg
ponuđača, Naručilac će ponovo izvršiti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o dodeli
ugovora.
Razlozi zbog kojih se može odustati od dodele ugovora:
1. Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak u skladu sa članom 109. stav 1. Zakona o
javnim nabavkama;
2. Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke u skladu sa članom 109. stav 2.
Zakona o javnim nabavkama, iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 15 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča,
odnosno usled kojih je prestala potreba Naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega
se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.
24. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENjA
-
-
Naručilac u predmetnom postupku javne nabavke zahteva od ponuđača dostavu sredstvo
finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude (navedeno u okviru tačke 2. ovog Odeljka).
Dobavljač (izabrani ponuđač) biće u obavezi da najkasnije u roku do 14 kalendarskih dana
po potpisivanju ugovora dostavi Naručiocu, bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla
u iznosu od 10 % vrednosti predmeta nabavke bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Navedenom garancijom banka mora da se obaveže da će "neopozivo", "bezuslovno" i "na
prvi poziv i bez prava prigovora" izvršiti uplatu na tekući račun Naručioca (Kupca) najviše do
garantovanog iznosa. Period važnosti garancije mora biti 365 dana računajući od dana
izdavanja. Po isteku navedenog roka garancija će postati bespredmetna bez obzira da li je
vraćena banci ili ne. Napomena: u slučaju potrebe za produženjem roka važenja dostavljene
bankarske garancije za dobro izvršenje posla Naručilac će biti u obavezi da dostavi
izabranom ponuđaču zahtev za produženjem istog najkasnije 14 kalendarskih dana pre
isteka roka važenja dostavljene garancije, a izabrani ponuđač biće u obavezi da postupi u
skladu sa ovim zahtevom.
Navedenu bankarsku garanciju izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi Naručiocu
(Kupcu) u originalu, u formi datoj u Odeljku XIII ili u bilo kojoj drugoj formi koja će ispuniti sve
suštinske zahteve navedene u datom obrascu odnosno u konkursnoj dokumentaciji.
Bankarska garancija za ozbiljnost ponude i bankarska garancija za dobro izvršenje posla ne
mogu da sadrže dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje je odredio Naručilac,
manji iznos od onog koji je odredio Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje
sporova.
Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting
kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Navedeni kreditni
rejting dodeljuje rejting agencija koja se nalazi na listi podobnih agencija za rejting koju je u
skladu s propisima objavila Narodna banka Srbije ili podobna rejting agencija koja se nalazi
na listi registrovanih i sertifikovanih rejting agencija koju je objavilo Evropsko telo za hartije
od vrednosti i tržišta (European Securities and Markets Authorities – ESMA).
Naručilac ne može vratiti ponuđaču sredstvo finansijskog obezbeđenja pre isteka roka
trajanja, osim ako je ponuđač u celosti ispunio svoju obavezu koja je obezbeđena.
Dobavljač (izabrani ponuđač) biće u obavezi i da prilikom prve isporuke rezervnih delova
po zaključenom ugovoru dostavi Naručiocu blanko sopstvenu menicu kojom će garantovati
otklanjanje nedostataka u garantnom roku, pri čemu će se menica držati u portfelju
Naručioca, 5 kalendarskih dana duže od isteka garantnog roka za rezervne delove iz
poslednje isporuke po zaključenom ugovoru, nakon čega će biti vraćena izabranom
ponuđaču. Menica mora da bude registrovana kod matične banke izabranog ponuđača.
Istovremeno sa predajom menice, izabrani ponuđač se obavezuje da Naručiocu preda i
kopiju kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenih lica (kopiju overenu kod matične banke
izabranog ponuđača), overeni (kod matične banke izabranog ponuđača) zahtev za
registraciju menice, kao i menično ovlašćenje, na iznos 5 % vrednosti predmeta nabavke
bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, da Naručilac može popuniti menicu u skladu sa
ugovorom kako bi je aktivirao u slučaju neotklanjanja nedostataka u garantnom roku od
strane izabranog ponuđača.
25. OSTALE OBAVEZE DOBAVLJAČA (IZABRANOG PONUĐAČA)
-
Dobavljač (izabrani ponuđač) biće u obavezi i da prilikom svake isporuke dostavi Naručiocu
(Kupcu) dokumente proizvođača i garantne listove za sve isporučene rezervne delove.
26. POVERLjIVOST PODATAKA
-
Podaci koje ponuđač opravdano označi kao poverljive biće korišćeni samo za namenu
postupka javne nabavke i neće biti dostupni nikom izvan kruga lica koja budu uključena u
postupak javne nabavke. Ovi podaci neće biti objavljeni prilikom otvaranja ponuda, niti u
nastavku postupka ili kasnije.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 16 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
-
-
-
-
Kao poverljiva, ponuđač može označiti dokumenta koja sadrže lične podatke, a koja ne
sadrži ni jedan javni registar ili koja na drugi način nisu dostupna, kao i poslovne podatke
koji su propisima ili internim aktima ponuđača označeni kao poverljivi pri čemu to ne mogu
biti podaci na osnovu kojih se donosi ocena o ispravnosti ponude i ocena o tome da li je
ponuda odgovarajuća i prihvatljiva. Poverljivim se ne mogu označiti ni podaci koji se
vrednuju primenom elemenata kriterijuma.
Naručilac će kao poverljiva tretirati ona dokumenta koja u desnom gornjem uglu velikim
slovima imaju ispisanu reč "POVERLjIVO". Ako se poverljivim smatra samo određeni
podatak u dokumentu, poverljiv deo mora biti podvučen crveno, a u istom redu uz desnu
ivicu mora biti ispisano "POVERLjIVO".
Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na navedeni način.
Ako se kao poverljivi označe podaci koji ne odgovaraju gore navedenim uslovima, Naručilac
će pozvati ponuđača da ukloni oznaku poverljivosti. Ponuđač će to učiniti tako što će njegov
zastupnik poverljivost iznad oznake poverljivosti napisati "OPOZIV", upisati datum i vreme i
potpisati se.
Ako ponuđač u roku koji odredi Naručilac ne opozove poverljivost dokumenta, Naručilac će
ponudu u celini odbiti.
Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude, do isteka
roka predviđenog za otvaranje ponuda.
27. ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA
-
-
-
-
-
-
-
-
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice koje ima
interes da zaključi konkretan ugovor o javnoj nabavci, u skladu sa odredbama članova od
148. do 159. Zakona o javnim nabavkama.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih
nabavki, a predaje Naručiocu neposredno ili poštom na adresu Javno komunalno preduzeće
"Beograd-put", Nušićeva br. 21, 11000 Beograd, preporučeno sa povratnicom, a može se
podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje Naručioca, uz uplatu
propisane takse. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja
Republičkoj komisiji.
O podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne
nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki,
najkasnije u roku od dva dana od prijema zahteva za zaštitu prava.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje
ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane
Naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na
način dostavljanja.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje
zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana prijema odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje Naručioca preduzete u postupku
javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo
podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo
pre isteka tog roka.
Ugovor o javnoj nabavci ne može biti zaključen pre isteka roka za podnošenje zahteva za
zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnim nabavkama.
Ako je zahtev za zaštitu prava podnet nakon zaključenja ugovora u skladu sa članom 112.
stav 2. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac ne može izvršiti ugovor o javnoj nabavci do
donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, osim ako Republička komisija na
predlog Naručioca ne odluči drugačije.
Zahtev za zaštitu prava zadržava dalje aktivnosti Naručioca u postupku javne nabavke do
donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, osim ako Republička komisija na
predlog Naručioca ne odluči drugačije.
Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na račun budžeta Republike Srbije broj:
840-742221843-57 uplati taksu u iznosu od 80.000,00 dinara (šifra plaćanja: 253; model: 97;
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 17 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
poziv na broj: 50-016; svrha: Republička administrativna taksa - sa naznakom nabavke na
koju se odnosi; korisnik: Budžet Republike Srbije).
Za sve što nije posebno precizirano ovom konkursnom dokumentacijom, važe odredbe
Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/2012) i podzakonskih akata
kojima se uređuju javne nabavke.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 18 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
ODELJAK V - OBRAZAC PONUDE
Ponudu za javnu nabavku rezervnih delova za vozila marke Multicar (šifra 55/2013), kojom se
obavezujemo da kvalitetno isporučimo dobra koja su predmet nabavke u skladu sa navedenim
uslovima iz konkursne dokumentacije, a poštujući sve važeće propise i standarde, podnosimo
(potrebno je zaokružiti A ili B ili V):
A) samostalno
B) sa podizvođačem
V) kao grupa ponuđača
A) Navesti poslovno ime ponuđača ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra i ostale
podatke (samo u slučaju da ponuđač podnosi ponudu samostalno ili sa podizvođačem /
podizvođačima):
_______________________________________________________________________________
Adresa i sedište ponuđača: _________________________________________________________
Matični broj: __________________________; PIB: ______________________________________
Ovlašćeno lice: ___________________________________________________________________
Osoba za kontakt: ________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Broj telefona: ____________________________; Telefaks: _______________________________
Broj računa ponuđača: ____________________________________________________________
B) Navesti podatke o podizvođačima (samo u slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa
podizvođačem / podizvođačima):
1. Poslovno ime podizvođača ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra:
_______________________________________________________________________________
Adresa i sedište podizvođača: _______________________________________________________
Matični broj: _____________________________; PIB: ___________________________________
Ovlašćeno lice: ___________________________________________________________________
Broj telefona: _________________________; E-mail: ____________________________________
Broj računa podizvođača: __________________________________________________________
Procenat ukupne vrednosti javne nabavke koji će biti poveren podizvođaču iznosi ___________ %.
Podizvođač će predmet javne nabavke izvršiti u delu: ____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Poslovno ime podizvođača ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra:
_______________________________________________________________________________
Adresa i sedište podizvođača: _______________________________________________________
Matični broj: _____________________________; PIB: ___________________________________
Ovlašćeno lice: ___________________________________________________________________
Broj telefona: _________________________; E-mail: ____________________________________
Broj računa podizvođača: __________________________________________________________
Procenat ukupne vrednosti javne nabavke koji će biti poveren podizvođaču iznosi ___________ %.
Podizvođač će predmet javne nabavke izvršiti u delu: ____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 19 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
3. Poslovno ime podizvođača ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra:
_______________________________________________________________________________
Adresa i sedište podizvođača: _______________________________________________________
Matični broj: _____________________________; PIB: ___________________________________
Ovlašćeno lice: ___________________________________________________________________
Broj telefona: _________________________; E-mail: ____________________________________
Broj računa podizvođača: __________________________________________________________
Procenat ukupne vrednosti javne nabavke koji će biti poveren podizvođaču iznosi ___________ %.
Podizvođač će predmet javne nabavke izvršiti u delu: ____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Napomena: Procenat ukupne vrednosti javne nabavke koji ponuđač poverava podizvođaču, ne
može biti veći od 50 %, odnosno, ako ponuđač poverava izvršenje javne nabavke većem broju
podizvođača, procenat ukupne vrednosti koje ponuđač poverava podizvođačima (zbirno za sve
podizvođače), ne može biti veći od 50 %.
V) Navesti podatke svih učesnika u zajedničkoj ponudi (samo ukoliko se podnosi zajednička
ponuda):
1. Poslovno ime člana grupe (nosioca posla) ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra:
_______________________________________________________________________________
Adresa i sedište člana grupe: ________________________________________________________
Matični broj: _____________________________; PIB: ___________________________________
Ovlašćeno lice: ___________________________________________________________________
Osoba za kontakt: ___________________________; E-mail: ______________________________
Broj telefona: ____________________________; Telefaks: _______________________________
Broj računa člana grupe: ___________________________________________________________
2. Poslovno ime člana grupe ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra:
_______________________________________________________________________________
Adresa i sedište člana grupe: ________________________________________________________
Matični broj: _____________________________; PIB: ___________________________________
Ovlašćeno lice: ___________________________________________________________________
Osoba za kontakt: ___________________________; E-mail: ______________________________
Broj telefona: ____________________________; Telefaks: _______________________________
Broj računa člana grupe: ___________________________________________________________
3. Poslovno ime člana grupe ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra:
_______________________________________________________________________________
Adresa i sedište člana grupe: ________________________________________________________
Matični broj: _____________________________; PIB: ___________________________________
Ovlašćeno lice: ___________________________________________________________________
Osoba za kontakt: ___________________________; E-mail: ______________________________
Broj telefona: ____________________________; Telefaks: _______________________________
Broj računa člana grupe: ___________________________________________________________
4. Poslovno ime člana grupe ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra:
_______________________________________________________________________________
Adresa i sedište člana grupe: ________________________________________________________
Matični broj: _____________________________; PIB: ___________________________________
Ovlašćeno lice: ___________________________________________________________________
Osoba za kontakt: ___________________________; E-mail: ______________________________
Broj telefona: ____________________________; Telefaks: _______________________________
Broj računa člana grupe: ___________________________________________________________
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 20 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
E L E M E N T I
P O N U D E
( S P E C I F I K AC I J A
D O B AR A )
1. DELOVI ZA MULTICAR VOZILA M26.4 i M26.5
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
5
↓
6
↓
7
↓
8
0202545
...........................................................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
kom.
1
1.
Prednji nosač
motora
...........................................................................
2.
Frikciona spojnica
kom.
1
0201059
...........................................................................
...........................................................................
3.
Korpa kvačila PTO
kom.
1
0201058
...........................................................................
...........................................................................
4.
Garnitura zaptivki
motora
kom.
1
03001620196
...........................................................................
...........................................................................
5.
Vijak
kom.
1
4013335
...........................................................................
...........................................................................
6.
Vijak
kom.
1
4013336
...........................................................................
...........................................................................
7.
Semering
kom.
1
4013318
...........................................................................
...........................................................................
8.
Zaptivka
kom.
1
4013464
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 21 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
Semering
kolenastog vratila zadnji
kom.
1
03001620052
Semering
kolenastog vratila prednji
kom.
Nosač
kom.
9.
10.
11.
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
1
4013334
...........................................................................
...........................................................................
1
03001620054
...........................................................................
...........................................................................
12.
13.
Senzor položaja
kolenastog i
bregastog vratila
kom.
Košuljica cilindra
kom.
1
03001620055
...........................................................................
...........................................................................
1
4013356
...........................................................................
...........................................................................
14.
Košuljica cilindra
+0.2
kom.
1
4013357
...........................................................................
...........................................................................
15.
Vijak
kom.
1
4011907
...........................................................................
...........................................................................
16.
Brizgaljka ulja
kom.
1
03008160006
...........................................................................
...........................................................................
17.
Vijak
kom.
1
03008160007
...........................................................................
...........................................................................
18.
Set ležajeva
kolenastog vratila
STD
set
1
4013345
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 22 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
Set ležajeva
kolenastog vratila
Isp
set
1
4013346
Set ležajeva
kolenastog vratila
IIsp
set
19.
20.
21.
Zupčanik
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
1
4013347
...........................................................................
...........................................................................
kom.
1
4012151
...........................................................................
...........................................................................
22.
Klipni sklop STD
kom.
1
03001620089
...........................................................................
...........................................................................
23.
Klipni sklop +0.4
kom.
1
03001620090
...........................................................................
...........................................................................
24.
Set klipnih prstenova
STD
kom.
1
03001620091
...........................................................................
...........................................................................
25.
Set klipnih prstenova
+0.4
kom.
1
03001620092
...........................................................................
...........................................................................
26.
Klipnjača
kom.
1
4013831
...........................................................................
...........................................................................
27.
Čaura male pesnice
kom.
1
03001620087
...........................................................................
...........................................................................
28.
Vijak klipnjače
kom.
1
4013344
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 23 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
set
1
4013348
29.
Set ležajeva
klipnjače STD
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
30.
Set ležajeva
klipnjače 0.25
set
1
4013349
...........................................................................
...........................................................................
31.
Set ležajeva
klipnjače 0.50
set
1
4013350
...........................................................................
...........................................................................
32.
Zamajac motora
kom.
1
03001620202
...........................................................................
...........................................................................
33.
Vijak zamajca
kom.
1
4012155
...........................................................................
...........................................................................
34.
Venac zamajca
motora
kom.
1
4012139
...........................................................................
...........................................................................
35.
Ležaj
kom.
1
4012152
...........................................................................
...........................................................................
36.
Osovinica
kom.
1
4013351
...........................................................................
...........................................................................
37.
Kućište
kom.
1
4012223
...........................................................................
...........................................................................
38.
Semering bregastog
vratila
kom.
1
4012216
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 24 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03001620061
39.
Glava cilindara
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
40.
Poklopac
kom.
1
261594.80
...........................................................................
...........................................................................
41.
Vođica ventila
kom.
1
03001620062
...........................................................................
...........................................................................
42.
Vođica ventila +0.2
kom.
1
4011985
...........................................................................
...........................................................................
43.
Sedište ventila
kom.
1
03001620063
...........................................................................
...........................................................................
44.
Sedište ventila
kom.
1
03001620078
...........................................................................
...........................................................................
45.
Usisni ventil
kom.
1
4011996
...........................................................................
...........................................................................
46.
Izduvni ventil
kom.
1
4013378
...........................................................................
...........................................................................
47.
Zaptivka ventila
kom.
1
4013381
...........................................................................
...........................................................................
48.
Osigurač
kom.
1
4011981
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 25 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4011980
49.
Šolja podizača
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
50.
Vijak glave cilindara
kom.
1
4011991
...........................................................................
...........................................................................
51.
Vijak glave cilindara
kom.
1
03001620066
...........................................................................
...........................................................................
52.
Zaptivka poklopca
ventila
kom.
1
03001620069
...........................................................................
...........................................................................
53.
Poklopac
kom.
1
03001620071
...........................................................................
...........................................................................
54.
Nosač
kom.
1
03001620072
...........................................................................
...........................................................................
55.
Zaptivka glave
cilindara 1.2
kom.
1
4013362
...........................................................................
...........................................................................
56.
Zaptivka glave
cilindara 1.4
kom.
1
4013364
...........................................................................
...........................................................................
57.
Nosač
kom.
1
03001620075
...........................................................................
...........................................................................
58.
Zupčanik
kom.
1
03001620095
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 26 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03001620098
59.
Poklopac
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
60.
Nosač
kom.
1
03001620099
...........................................................................
...........................................................................
61.
Zatezač zupčastog
kaiša
kom.
1
4013386
...........................................................................
...........................................................................
62.
Zatezač
kom.
1
4012161
...........................................................................
...........................................................................
63.
Nosač
kom.
1
4013755
...........................................................................
...........................................................................
64.
Zatezač zupčastog
kaiša
kom.
1
03001620102
...........................................................................
...........................................................................
65.
Zupčasti kaiš
kom.
1
03001620103
...........................................................................
...........................................................................
66.
Poklopac
kom.
1
4013329
...........................................................................
...........................................................................
67.
Poklopac
kom.
1
03001620195
...........................................................................
...........................................................................
68.
Odušak motora
kom.
1
4013423
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 27 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4011934
69.
Zaptivka kartera
motora
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
70.
Čep nalivnika za ulje
motora
kom.
1
03001620203
...........................................................................
...........................................................................
71.
Merača nivao ulja
kom.
1
03001620027E
...........................................................................
...........................................................................
72.
Cev merača
kom.
1
4013871
...........................................................................
...........................................................................
73.
Set zupčanika
kom.
1
03001620149
...........................................................................
...........................................................................
74.
Ventil
kom.
1
4012318
...........................................................................
...........................................................................
75.
Vijak
kom.
1
4013765
...........................................................................
...........................................................................
76.
Hladnjak ulja
kom.
1
4013749
...........................................................................
...........................................................................
77.
O-prsten
kom.
1
4013751
...........................................................................
...........................................................................
78.
Zaptivka ravna
kom.
1
03008160003
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 28 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013878
79.
Nosač filtera ulja
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
80.
Vakum pumpa
kom.
1
03001620184
...........................................................................
...........................................................................
81.
Zaptivka
kom.
1
03001620108
...........................................................................
...........................................................................
82.
Držač
kom.
1
03001620111
...........................................................................
...........................................................................
83.
Regulator pritiska na
PVP
kom.
1
03001620225
...........................................................................
...........................................................................
84.
Pumpa VP
kom.
1
03001620113
...........................................................................
...........................................................................
85.
O-prsten
kom.
1
03001620114
...........................................................................
...........................................................................
86.
Brizgaljka kpl.
kom.
1
03001620118
...........................................................................
...........................................................................
87.
Vijak
kom.
1
03001620119
...........................................................................
...........................................................................
88.
Magistrala
kom.
1
03008160011
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 29 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
set
1
03001620122
89.
Set cevi visokog
pritiska
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
90.
Električna instalacija
motora
kom.
1
00004111000
...........................................................................
...........................................................................
91.
Električna instalacija
motora
kom.
1
00008410004
...........................................................................
...........................................................................
92.
Električna instalacija
motora
kom.
1
00008410005
...........................................................................
...........................................................................
93.
Set eletričnih
kablova motora
set
1
03001620123
...........................................................................
...........................................................................
94.
Senzor na magistrali
kom.
1
03001620127
...........................................................................
...........................................................................
95.
Osigurač
kom.
1
03001620130
...........................................................................
...........................................................................
96.
Povratni vod
kom.
1
03001620137
...........................................................................
...........................................................................
97.
Razvodnik
kom.
1
03008160017
...........................................................................
...........................................................................
98.
Zaptivka izduvne
grane
kom.
1
4013413
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 30 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03001620138
99.
Turbokompresor
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
100.
Zaptivka
turbokompresora
kom.
1
4012130
...........................................................................
...........................................................................
101.
Zaptivka
turbokompresora
kom.
1
4013400
...........................................................................
...........................................................................
102. Cev ulja
kom.
1
03001620019
...........................................................................
...........................................................................
Priključak
103. (podmazivanje
turbine
104.
Zaptivka usisne
grane
kom.
1
4013228
...........................................................................
...........................................................................
kom.
1
4012116
...........................................................................
...........................................................................
105.
Zaptivka usisne
grane
kom.
1
4012134
...........................................................................
...........................................................................
106.
Senzor na usisnoj
grani
kom.
1
03001620199
...........................................................................
...........................................................................
107.
Pumpa za vodu
kom.
1
4013867
...........................................................................
...........................................................................
108. O-prsten
kom.
1
4012342
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 31 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013881
109. Kvačilo ventilatora
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
110. Odstojnik
kom.
1
266362.40
...........................................................................
...........................................................................
111. Navrtka
kom.
1
4013882
...........................................................................
...........................................................................
112. Ventilator
kom.
1
4013883
...........................................................................
...........................................................................
113. Kućište termostata
kom.
1
03001620159
...........................................................................
...........................................................................
114. Davač temperature
kom.
1
03001620161
...........................................................................
...........................................................................
115. Zaptivka kućišta
kom.
1
4012361
...........................................................................
...........................................................................
116. Priključna cev
kom.
1
4013452
...........................................................................
...........................................................................
117. O-prsten
kom.
1
4013453
...........................................................................
...........................................................................
118. Osigurač
kom.
1
03001620164
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 32 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03001620168
119. O-prsten
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
120. Davač temperature
kom.
1
03001620169
...........................................................................
...........................................................................
121. Termostat
kom.
1
03001620170
...........................................................................
...........................................................................
122. Pumpa upravljača
kom.
1
4012393
...........................................................................
...........................................................................
123. Spojnica
kom.
1
4012394
...........................................................................
...........................................................................
124. Osigurač
kom.
1
4012395
...........................................................................
...........................................................................
125. O-prsten
kom.
1
4013055
...........................................................................
...........................................................................
126. Grejač motora
kom.
1
03001620207
...........................................................................
...........................................................................
127. Solenoidni ventil
kom.
1
03001620160
...........................................................................
...........................................................................
128. Cev goriva
kom.
1
03001620216
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 33 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03001620217
129. Šuplji vijak M10x1
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
130. Kaiš alternatora
kom.
1
03001620213
...........................................................................
...........................................................................
131.
Zatezač kaiša
alternatora
kom.
1
03001620178
...........................................................................
...........................................................................
132. Nosač
kom.
1
03001620220
...........................................................................
...........................................................................
133. Davač pritika ulja
kom.
1
03001620155
...........................................................................
...........................................................................
134.
Kućište filtera
vazduha kpl.
kom.
1
0203054
...........................................................................
...........................................................................
135.
Poklopac kućišta
filtera vazduha
kom.
1
4013189
...........................................................................
...........................................................................
136. Šelna
kom.
1
0201808
...........................................................................
...........................................................................
137. Crevo
kom.
1
266291.00
...........................................................................
...........................................................................
138.
Davač zaprljanosti
filtera vazduha
kom.
1
03002020006
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 34 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
266298.10
139. Usisno crevo
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
140.
Usisno crevo do
turbokompresora
kom.
1
266292.00
...........................................................................
...........................................................................
141. Šelna
kom.
1
990030170500
12
...........................................................................
...........................................................................
142. Hladnjak vazduha
kom.
1
261563.00
...........................................................................
...........................................................................
143.
Ventilator hladnjaka
vazduha
kom.
1
4013900
...........................................................................
...........................................................................
Senzor temperature
144. na hladnjaku
vazduha
kom.
145. Usisno crevo
kom.
1
0210550
...........................................................................
...........................................................................
1
266295.00
...........................................................................
...........................................................................
146. Šelna
kom.
1
0201804
...........................................................................
...........................................................................
147. Usisno crevo
kom.
1
266296.10
...........................................................................
...........................................................................
148. Usisno crevo
kom.
1
266294.00
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 35 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
266293.00
149. Usisno crevo
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
150. Usisno crevo
kom.
1
266373.00
...........................................................................
...........................................................................
151. Usisni vod
kom.
1
239450.01
...........................................................................
...........................................................................
152. Crevo
kom.
1
239451.00
...........................................................................
...........................................................................
153. Prednja izduvna cev
kom.
1
266309.10
...........................................................................
...........................................................................
154. Izduvni lonac
kom.
1
266312.10
...........................................................................
...........................................................................
155. Šelna
kom.
1
990715550635
01
...........................................................................
...........................................................................
156. Zaptivka
kom.
1
4013400
...........................................................................
...........................................................................
157. Zadnja izduvna cev
kom.
1
266310.10
...........................................................................
...........................................................................
158.
Gumeni nosač
izduvnog lonca
kom.
1
03001820005
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 36 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
266081.04
159. Rezervoar goriva
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
160. Senzor nivoa goriva
kom.
1
261583.00
...........................................................................
...........................................................................
161. Crevo goriva
kom.
1
266307.00
...........................................................................
...........................................................................
162. Crevo goriva
kom.
1
266302.00
...........................................................................
...........................................................................
163.
Pumpa niskog
pritiska goriva
kom.
1
03004160005E
...........................................................................
...........................................................................
164. Šelna
kom.
1
00009930001
...........................................................................
...........................................................................
165. Adapter
kom.
1
03002120012
...........................................................................
...........................................................................
166. Crevo goriva
kom.
1
266303.00
...........................................................................
...........................................................................
167. Crevo goriva
kom.
1
266304.00
...........................................................................
...........................................................................
168. Crevo goriva
kom.
1
266305.00
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 37 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
266359.00
169. Crevo goriva
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
170. Hladnjak goriva
kom.
1
266349.00
...........................................................................
...........................................................................
171. Crevo goriva
kom.
1
266360.00
...........................................................................
...........................................................................
172.
Čep rezervoara
goriva
kom.
1
45608210003
...........................................................................
...........................................................................
173. Filter goriva kpl.
kom.
1
03001620023E
...........................................................................
...........................................................................
174. Cev za vodu
kom.
1
4013437
...........................................................................
...........................................................................
175. Hladnjak motora
kom.
1
0203134
...........................................................................
...........................................................................
176.
Zaštita ventilatora
(usmerivač)
kom.
1
4013695
...........................................................................
...........................................................................
177.
Dupli termodavač na
hladnjaku
kom.
1
0201193
...........................................................................
...........................................................................
178. Nosač hladnjaka
kom.
1
237982.10
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 38 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
266145.00
179.
Crevo rashladne
tečnosti
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
180.
Crevo rashladne
tečnosti
kom.
1
266146.00
...........................................................................
...........................................................................
181.
Crevo rashladne
tečnosti
kom.
1
266300.00
...........................................................................
...........................................................................
182.
Crevo rashladne
tečnosti
kom.
1
266144.00
...........................................................................
...........................................................................
183.
Crevo rashladne
tečnosti
kom.
1
266147.00
...........................................................................
...........................................................................
184. Ekspanzioni sud
kom.
1
266345.00
...........................................................................
...........................................................................
185.
Poklopac
ekspanzione posude
kom.
1
0201290
...........................................................................
...........................................................................
186. Pinjon
kom.
1
4012067
...........................................................................
...........................................................................
187. Kućište zamajca
kom.
1
03001720001
...........................................................................
...........................................................................
188.
Poluga potisnog
ležaja
kom.
1
0202307
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 39 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0202308
189. Potisni ležaj
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
190. Stabilizator
kom.
1
0202309
...........................................................................
...........................................................................
191.
Cilindar kvačila na
menjaču
kom.
1
0202310
...........................................................................
...........................................................................
192. Vijak
kom.
1
021036108
...........................................................................
...........................................................................
193. Pritisni prekidač
kom.
1
4013543
...........................................................................
...........................................................................
194. Nosač menjača
kom.
1
0202544
...........................................................................
...........................................................................
195. Priključna ploča
kom.
1
03001720002
...........................................................................
...........................................................................
196.
Semering spojničkog
vratila
kom.
1
4010891
...........................................................................
...........................................................................
197. Senzor hall
kom.
1
0826100
...........................................................................
...........................................................................
198. Kabl
kom.
1
0826134
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 40 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
set
1
0400052
199. Set izlaznog vratila
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
200. Spojnica
kom.
1
4012760
...........................................................................
...........................................................................
201. Osigurač
kom.
1
4001303
...........................................................................
...........................................................................
202.
Set za uključenje
prednjeg pogona
set
1
0400034
...........................................................................
...........................................................................
203. Vratilo za uključenje
kom.
1
4012825
...........................................................................
...........................................................................
204. Prirubnica
kom.
1
4012801
...........................................................................
...........................................................................
205. Zaptivka
kom.
1
4012703
...........................................................................
...........................................................................
206. Poluga birača
kom.
1
261477.40
...........................................................................
...........................................................................
207. Poluga birača
kom.
1
4012652
...........................................................................
...........................................................................
208. Poluga birača
kom.
1
00008170000
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 41 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4012434
209. Birač
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
210. Poluga
kom.
1
4012445
...........................................................................
...........................................................................
211. Kontrolna ručica
kom.
1
4012447
...........................................................................
...........................................................................
212. Zaštitna guma
kom.
1
4012449
...........................................................................
...........................................................................
213. Poluga birača
kom.
1
4013013
...........................................................................
...........................................................................
214. Rukavac
kom.
1
4012438
...........................................................................
...........................................................................
215. Osigurač
kom.
1
4012442
...........................................................................
...........................................................................
216. Zglobna glava
kom.
1
4012432
...........................................................................
...........................................................................
217. Osigurač
kom.
1
4012446
...........................................................................
...........................................................................
218. Osovinica
kom.
1
4012441
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 42 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
Predsajla za
219. promenu stepena
prenosa
kom.
1
03001760009
Sajla za promenu
stepena prenosa
kom.
220.
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
1
4012433
...........................................................................
...........................................................................
221. Loptasti zglob
kom.
1
0200975
...........................................................................
...........................................................................
222. Sferična glava
kom.
1
00009910004
...........................................................................
...........................................................................
223. Osigurač
kom.
1
00009920002
...........................................................................
...........................................................................
224. Birač komplet
kom.
1
4013012
...........................................................................
...........................................................................
225.
Poluga za aktiviranje
- pumpa
kom.
1
0201930
...........................................................................
...........................................................................
226. Poluga za aktiviranje
kom.
1
0201920
...........................................................................
...........................................................................
227. Poluga za aktiviranje
kom.
1
0201919
...........................................................................
...........................................................................
228. Priključno zvono
kom.
1
4012520
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 43 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4012522
229. Priključni deo
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
230. Prirubnica
kom.
1
4012530
...........................................................................
...........................................................................
231. Sajla za uključenje
kom.
1
4013615
...........................................................................
...........................................................................
232. Sajla za uključenje
kom.
1
4012534
...........................................................................
...........................................................................
233. Sajla za uključenje
kom.
1
4012535
...........................................................................
...........................................................................
234. Crevo
kom.
1
0200196
...........................................................................
...........................................................................
235. Ventil
kom.
1
0202231
...........................................................................
...........................................................................
236.
Akumulator
(hidraulički)
kom.
1
4013252
...........................................................................
...........................................................................
237. Magnet
kom.
1
4013253
...........................................................................
...........................................................................
238.
Kardansko vratilo
1000mm
kom.
1
0202540
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 44 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0203026
239.
Kardansko vratilo
660mm
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
240.
Krst kardanskog
vratila
kom.
1
4013577
...........................................................................
...........................................................................
241.
Vijak kardanskog
vratila
kom.
1
0422715
...........................................................................
...........................................................................
242.
Mehanizam ručne
kočnice
kom.
1
232765.11
...........................................................................
...........................................................................
243.
Poluga ručne
kočnice
kom.
1
233721.00
...........................................................................
...........................................................................
244. Osigurač
kom.
1
0200646
...........................................................................
...........................................................................
245.
Stop prekidač parkirna
kom.
1
0826215
...........................................................................
...........................................................................
246. Sajla ručne kočnice
kom.
1
0200170
...........................................................................
...........................................................................
247. Sajla ručne kočnice
kom.
1
0200171
...........................................................................
...........................................................................
248. Sajla ručne kočnice
kom.
1
4013173
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 45 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0200321
249. Opruga
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
250. Osovinica
kom.
1
239587.40
...........................................................................
...........................................................................
251. Osovinica
kom.
1
235316.10
...........................................................................
...........................................................................
252. Ležište
kom.
1
233864.10
...........................................................................
...........................................................................
253. Ležište
kom.
1
233870.00
...........................................................................
...........................................................................
254. Držač
kom.
1
0200114
...........................................................................
...........................................................................
255. Priključak
kom.
1
0201794
...........................................................................
...........................................................................
256.
Servo pojačivač
kočini
kom.
1
0202022
...........................................................................
...........................................................................
257.
Glavni kočioni
cilindar
kom.
1
0202500
...........................................................................
...........................................................................
Reparatur set za
258. glavni kočioni
cilindar
kom.
1
4010309
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 46 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0200117
259.
Dvokomorni
rezervoar
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
260. Poklopac
kom.
1
4013097
...........................................................................
...........................................................................
261. Priključak
kom.
1
0201622
...........................................................................
...........................................................................
262. Nosač
kom.
1
260205.10
...........................................................................
...........................................................................
263. Spojnica
kom.
1
0201144
...........................................................................
...........................................................................
264. Kočione čeljusti leve
kom.
1
4010409
...........................................................................
...........................................................................
265.
Kočione čeljusti
desne
kom.
1
4010410
...........................................................................
...........................................................................
266. Vođice čeljusti
kom.
1
4013698
...........................................................................
...........................................................................
267. Čaure vođice
kom.
1
4013699
...........................................................................
...........................................................................
268. Ozračni ventil
kom.
1
4013702
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 47 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4010940
269. Klip
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
270. Zaptivka
kom.
1
4013971
...........................................................................
...........................................................................
271. Zaptivka
kom.
1
4013972
...........................................................................
...........................................................................
272. Kočione pločice
gar.
1
4013037
...........................................................................
...........................................................................
273.
Anker platna sa
oblogama leva
kom.
1
4010437
...........................................................................
...........................................................................
274.
Anker platna sa
oblogama desna
kom.
1
4010438
...........................................................................
...........................................................................
275. Nosač - levi
kom.
1
4011031
...........................................................................
...........................................................................
276. Nosač - desni
kom.
1
4011032
...........................................................................
...........................................................................
277.
Kočione obloge
zadnjneg točka
set
1
4011445
...........................................................................
...........................................................................
278.
Kočioni cilindar
zadnjeg točka
kom.
1
4011050
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 48 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4011043
279. Poluga
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
280.
Ekscentar zadnjeg
točka
kom.
1
4011047
...........................................................................
...........................................................................
281.
Set opruga zadnjnih
kočnica
set
1
4011055
...........................................................................
...........................................................................
282. Razvodnik
kom.
1
0202113
...........................................................................
...........................................................................
283. Stop prekidač
kom.
1
00004160003
...........................................................................
...........................................................................
284. Razvodnik
kom.
1
0202114
...........................................................................
...........................................................................
285. Crevo kočnice
kom.
1
0200200
...........................................................................
...........................................................................
286.
Crevo prednjih
kočnica
kom.
1
0200199
...........................................................................
...........................................................................
287. Navrtka
kom.
1
4013146
...........................................................................
...........................................................................
288. Prirubnica
kom.
1
4013148
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 49 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013150
289. Semering
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
290. Disk
kom.
1
4013151
...........................................................................
...........................................................................
291. Vijak
kom.
1
4013111
...........................................................................
...........................................................................
292. Vijak
kom.
1
4013123
...........................................................................
...........................................................................
293. Ploča
kom.
1
4013127
...........................................................................
...........................................................................
294. Navrtka
kom.
1
4013102
...........................................................................
...........................................................................
295. Ležaj
kom.
1
4006240
...........................................................................
...........................................................................
296.
Glavčina točka sa
diskom
kom.
1
4013104
...........................................................................
...........................................................................
297. Vijak klešta
kom.
1
4013105
...........................................................................
...........................................................................
298.
Semering prednjeg i
zadnjeg točka
kom.
1
4013107
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 50 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013261
299. Rukavac prednji levi
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
300. Zaptivka
kom.
1
4013109
...........................................................................
...........................................................................
301. Osovinica
kom.
1
4013110
...........................................................................
...........................................................................
302. Ležaj
kom.
1
4006227
...........................................................................
...........................................................................
303. Zaptivka
kom.
1
4013113
...........................................................................
...........................................................................
304. Podešavajući vijak
kom.
1
4013114
...........................................................................
...........................................................................
305. Vijak
kom.
1
4013112
...........................................................................
...........................................................................
306. Centralna spona
kom.
1
4013686
...........................................................................
...........................................................................
307. O-prsten
kom.
1
4013136
...........................................................................
...........................................................................
308. Igličasti ležaj
kom.
1
4013138
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 51 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013121
309. Prsten
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
310. Zaptivka
kom.
1
4013139
...........................................................................
...........................................................................
311. Zglobno vratilo
kom.
1
4013140
...........................................................................
...........................................................................
312. Zaptivka
kom.
1
4013141
...........................................................................
...........................................................................
313. Prsten
kom.
1
4013142
...........................................................................
...........................................................................
314. Igličasti ležaj
kom.
1
4013143
...........................................................................
...........................................................................
315. Poklopac
kom.
1
4013126
...........................................................................
...........................................................................
316.
Rukavac prednji
desni
kom.
1
4013262
...........................................................................
...........................................................................
317. Prednja osovina kpl.
kom.
1
0202051
...........................................................................
...........................................................................
318. Zaptivka
kom.
1
4013165
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 52 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013166
319. Zaptivka
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
320. Oduška
kom.
1
4013168
...........................................................................
...........................................................................
321. Čep
kom.
1
4013710
...........................................................................
...........................................................................
322.
Glavčina točka sa
dobošem
kom.
1
4013175
...........................................................................
...........................................................................
323. O-prsten
kom.
1
4013178
...........................................................................
...........................................................................
324.
Poluosovina zadnja
leva
kom.
1
4013170
...........................................................................
...........................................................................
325.
Poluosovina zadnja
desna
kom.
1
4013180
...........................................................................
...........................................................................
326. Zadnja osovina kpl.
kom.
1
0202050
...........................................................................
...........................................................................
327. Disk
kom.
1
4013159
...........................................................................
...........................................................................
328. Oruga
kom.
1
4013160
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 53 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013161
329.
Rukavac za
uključenja
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
330. Osigurač
kom.
1
4013162
...........................................................................
...........................................................................
331. Ležaj
kom.
1
4010429
...........................................................................
...........................................................................
332. Klip
kom.
1
4013164
...........................................................................
...........................................................................
333. Naplatak točka
kom.
1
733814.02
...........................................................................
...........................................................................
334. Vijak točka
kom.
1
0422801
...........................................................................
...........................................................................
335.
Nosač prednjeg
gibnja
kom.
1
0202063
...........................................................................
...........................................................................
336. Prednji gibanj
kom.
1
233932.03
...........................................................................
...........................................................................
337.
Uzengija prednjeg
gibnja
kom.
1
232756.10
...........................................................................
...........................................................................
338. Gornja ploča gibnja
kom.
1
232170.10
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 54 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0431116
339. Navrtka uzengija
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
340. Vijak
kom.
1
0420641
...........................................................................
...........................................................................
341.
Čaura prednjeg
gibnja
kom.
1
0200559
...........................................................................
...........................................................................
342. Gumeni odbojnik
kom.
1
230070.10
...........................................................................
...........................................................................
343.
Amortizer prednji i
zadnji
kom.
1
0201858
...........................................................................
...........................................................................
344. Odbojnik
kom.
1
0203053
...........................................................................
...........................................................................
345. Osovinica
kom.
1
265044.40
...........................................................................
...........................................................................
346. Ploča
kom.
1
237896.10
...........................................................................
...........................................................................
347. Osovina
kom.
1
260456.10
...........................................................................
...........................................................................
348. Osovinica
kom.
1
265388.40
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 55 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
233934.00
349. Zadnji gibanj
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
350.
Gornji nosač
zadnjeg gibnja
kom.
1
230081.10
...........................................................................
...........................................................................
351.
Uzengija zadnjeg
gibnja
kom.
1
230076.11
...........................................................................
...........................................................................
352. Gumeni odbojnik
kom.
1
0210610
...........................................................................
...........................................................................
353. Zadnji stabilizator
kom.
1
260152.10
...........................................................................
...........................................................................
354. Poluga
kom.
1
260151.10
...........................................................................
...........................................................................
355.
Gornja čaura balans
štangle
kom.
1
239166.00
...........................................................................
...........................................................................
356.
Donja čaura balans
štangle
kom.
1
239660.00
...........................................................................
...........................................................................
357.
Čaura balans
štangle
kom.
1
239661.40
...........................................................................
...........................................................................
358. Hidroupravljač
kom.
1
03000720003
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 56 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
260288.10
359. Poluga
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
360. Navrtka
kom.
1
4012010
...........................................................................
...........................................................................
361. Vijak
kom.
1
0422978
...........................................................................
...........................................................................
362. Zglob
kom.
1
0202847
...........................................................................
...........................................................................
363. Gurajuća spona
kom.
1
0201136
...........................................................................
...........................................................................
364.
Levi kraj gurajuće
spone
kom.
1
0201131
...........................................................................
...........................................................................
365.
Desni kraj gurajuće
spone
kom.
1
0201130
...........................................................................
...........................................................................
366.
Kućište vratila
upravljača
kom.
1
239329.02
...........................................................................
...........................................................................
367.
Cev vratila
upravljača
kom.
1
230936.11
...........................................................................
...........................................................................
368. Kontakt brava
kom.
1
0202492
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 57 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0465102
369. Osigurač
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
370. Vratilo upravljča
kom.
1
265033.11
...........................................................................
...........................................................................
371. Ležaj
kom.
1
0200963
...........................................................................
...........................................................................
372. Čaura
kom.
1
239328.00
...........................................................................
...........................................................................
373. Ručice ispod volana
kom.
1
0826031
...........................................................................
...........................................................................
374. Točak upravljača
kom.
1
231005.10
...........................................................................
...........................................................................
375. Prsten
kom.
1
237229.00
...........................................................................
...........................................................................
376. Čaura
kom.
1
0200671
...........................................................................
...........................................................................
377. Čaura
kom.
1
0200672
...........................................................................
...........................................................................
378. Pedala kočnice
kom.
1
260204.10
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 58 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0201616
379. Obloga
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
380. Opruga
kom.
1
0202522
...........................................................................
...........................................................................
381. Pedala gasa
kom.
1
232627.10
...........................................................................
...........................................................................
382. Povratna opruga
kom.
1
239027.40
...........................................................................
...........................................................................
383. Poluga
kom.
1
260426.00
...........................................................................
...........................................................................
384. Nosač
kom.
1
260425.10
...........................................................................
...........................................................................
385. Osigurač
kom.
1
0203014
...........................................................................
...........................................................................
386. Poluga
kom.
1
260427.00
...........................................................................
...........................................................................
387.
Senzor položaja
pedale gasa
kom.
1
260428.80
...........................................................................
...........................................................................
388. Nosač
kom.
1
260438.10
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 59 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0200648
389.
Gumeni oslonac
kabine
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
390.
Oko za
zaključavanje
kom.
1
0414012
...........................................................................
...........................................................................
391. Prednji branik
kom.
1
233809.11
...........................................................................
...........................................................................
392. Gazište levo
kom.
1
233789.40
...........................................................................
...........................................................................
393. Gazište desno
kom.
1
233799.40
...........................................................................
...........................................................................
394. Blatobran - plastični
kom.
1
239528.00
...........................................................................
...........................................................................
395. Zadnja vučna kuka
kom.
1
0200029
...........................................................................
...........................................................................
396. Prekidač
kom.
1
0826289
...........................................................................
...........................................................................
397. Bočni poklopac
kom.
1
03001620189
...........................................................................
...........................................................................
398. Ležaj šarke kabine
kom.
1
0201896
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 60 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
239533.40
399.
Cev ležaja šarke
kabine
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
400. Opruga
kom.
1
235460.11
...........................................................................
...........................................................................
401. Opruga
kom.
1
0200362
...........................................................................
...........................................................................
402.
Ručica za
zaključavanje
kom.
1
0205907
...........................................................................
...........................................................................
403. Zatezač
kom.
1
231510.11
...........................................................................
...........................................................................
404. Poluga
kom.
1
231514.80
...........................................................................
...........................................................................
405.
Mehanizam za
zaključavanje kabine
kom.
1
231512.01
...........................................................................
...........................................................................
406. Sedište vozača
kom.
1
0202778
...........................................................................
...........................................................................
407. Prednji poklopac
kom.
1
231033.11
...........................................................................
...........................................................................
408. Bravica
kom.
1
267039.00
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 61 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
262042.00
409. Prednje krilo desno
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
410. Prednje krilo levo
kom.
1
262041.00
...........................................................................
...........................................................................
411. Bočni panel levi
kom.
1
237246.40
...........................................................................
...........................................................................
412. Bočni panel desni
kom.
1
267004.40
...........................................................................
...........................................................................
413. Zadnji panel levi
kom.
1
231764.10
...........................................................................
...........................................................................
414. Zadnji panel desni
kom.
1
231765.10
...........................................................................
...........................................................................
415. Poluga
kom.
1
231657.10
...........................................................................
...........................................................................
416.
Unutrašnja ručica za
otvaranje vrata
kom.
1
0200072
...........................................................................
...........................................................................
417. Brava vrata leva
kom.
1
0200379
...........................................................................
...........................................................................
418. Brava vrata desna
kom.
1
0200380
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 62 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
231058.41
419. Šarka prednjih vrata
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
420. Zaptivka vrata
kom.
1
239351.00
...........................................................................
...........................................................................
421.
Spoljašnja ručica za
otvaranje vrata
kom.
1
0200583
...........................................................................
...........................................................................
422.
Nosač retrovizora
levi
kom.
1
0202839
...........................................................................
...........................................................................
423.
Nosač retrovizora
desni
kom.
1
0202840
...........................................................................
...........................................................................
424. Retrovizor
kom.
1
4013678
...........................................................................
...........................................................................
425. Graničnik
kom.
1
251380.80
...........................................................................
...........................................................................
426. Vetrobransko staklo
kom.
1
239424.00
...........................................................................
...........................................................................
427. Gumeni profil
kom.
1
0205651
...........................................................................
...........................................................................
428. Bočno staklo
kom.
1
237248.00
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 63 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0205680
429. Profil
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
430. Motor brisača
kom.
1
0826311
...........................................................................
...........................................................................
431. Poluga
kom.
1
0826312
...........................................................................
...........................................................................
432. Spojna poluga
kom.
1
0826313
...........................................................................
...........................................................................
433. Spojna poluga
kom.
1
0826314
...........................................................................
...........................................................................
434.
Ležište ramena
brisača
kom.
1
0826315
...........................................................................
...........................................................................
435.
Ležište ramena
brisača
kom.
1
0826316
...........................................................................
...........................................................................
436. Rame brisača
kom.
1
0826318
...........................................................................
...........................................................................
437. Crevo
kom.
1
238868.00
...........................................................................
...........................................................................
438. Crevo
kom.
1
238870.00
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 64 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
238871.00
439. Crevo
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
440. Crevo
kom.
1
238872.00
...........................................................................
...........................................................................
441. Brizgaljka
kom.
1
0826301
...........................................................................
...........................................................................
442.
Rezervoar za
tečnost
kom.
1
00004160601
...........................................................................
...........................................................................
443. Pumpa
kom.
1
03004160009
...........................................................................
...........................................................................
444. Tahograf
kom.
1
0826092
...........................................................................
...........................................................................
445. Prekidač 4 migavaca
kom.
1
0826332
...........................................................................
...........................................................................
446. Uložak
kom.
1
0826255
...........................................................................
...........................................................................
447. Prekidač
kom.
1
0826236
...........................................................................
...........................................................................
448. Prekidač
kom.
1
03004140013
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 65 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0826327
449. Prekidač
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
450. Brojač radnih sati
kom.
1
0826136
...........................................................................
...........................................................................
451. Komandna poluga
kom.
1
0201900
...........................................................................
...........................................................................
452. Komandna poluga
kom.
1
0201901
...........................................................................
...........................................................................
453.
Elektronska
komanda
kom.
1
0210551
...........................................................................
...........................................................................
454. Set adaptera
kom.
1
263158.00
...........................................................................
...........................................................................
455. Kolo
kom.
1
03004180000
...........................................................................
...........................................................................
456. Automat brisača
kom.
1
0826139
...........................................................................
...........................................................................
457. Automat migavaca
kom.
1
0826022
...........................................................................
...........................................................................
458. Relej motora
kom.
1
03004140021E
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 66 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0826165
459. Relej
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
460. Osiguračka kutija
kom.
1
4013716
...........................................................................
...........................................................................
461. Far donji
kom.
1
0826037
...........................................................................
...........................................................................
462. Migavac prednji
kom.
1
0826045
...........................................................................
...........................................................................
463. Migavac bočni levi
kom.
1
0826017
...........................................................................
...........................................................................
464. Migavac boni desni
kom.
1
0826018
...........................................................................
...........................................................................
465. Kombinovani far levi
kom.
1
0826200
...........................................................................
...........................................................................
466.
Kombinovani far
desni
kom.
1
0826201
...........................................................................
...........................................................................
467. Far
kom.
1
0826039
...........................................................................
...........................................................................
468. Instalacija
kom.
1
263203.00
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 67 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
263204.00
469. Instalacija
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
470. Stop svetlo levo
kom.
1
0826217
...........................................................................
...........................................................................
471. Stop svetlo desno
kom.
1
0826216
...........................................................................
...........................................................................
472. Staklo levo
kom.
1
4008572
...........................................................................
...........................................................................
473. Staklo desno
kom.
1
4008573
...........................................................................
...........................................................................
474. Instalacija
kom.
1
263189.00
...........................................................................
...........................................................................
475. Instalacija
kom.
1
263190.00
...........................................................................
...........................................................................
476. Instalacija
kom.
1
263191.00
...........................................................................
...........................................................................
477.
Ventilator grejača
kabine
kom.
1
03003940013
...........................................................................
...........................................................................
478. Saće grejača kabine
kom.
1
03003930000
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 68 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03003940014
479. Slavina grejača
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
480. Reostat
kom.
1
03003940015
...........................................................................
...........................................................................
481. Sajla
kom.
1
4012027
...........................................................................
...........................................................................
482. Sajla
kom.
1
4012028
...........................................................................
...........................................................................
483. Sajla
kom.
1
4012026
...........................................................................
...........................................................................
484. Rezervoar ulja
kom.
1
0202849
...........................................................................
...........................................................................
485.
Poklopac rezervoara
ulja
kom.
1
4013231
...........................................................................
...........................................................................
486. Filter ulja upravljača
kom.
1
4013244
...........................................................................
...........................................................................
487. Pedala spojnice
kom.
1
260423.10
...........................................................................
...........................................................................
488. Povratna opruga
kom.
1
0202475
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 69 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0200201
489. Crevo
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
490.
Cilindar kvačila
ispod pedale
kom.
1
0201056
...........................................................................
...........................................................................
491. Vijak
kom.
1
0200720
...........................................................................
...........................................................................
492. Poluga
kom.
1
265045.40
...........................................................................
...........................................................................
493.
Teleskoski cilindar
kipera
kom.
1
0201971
...........................................................................
...........................................................................
494. Set zaptivki
kom.
1
0201966
...........................................................................
...........................................................................
495. Ventil
kom.
1
242249.10
...........................................................................
...........................................................................
496. Set kugle
kom.
1
4013267
...........................................................................
...........................................................................
497. Solenoidni prekidač
kom.
1
0826144
...........................................................................
...........................................................................
498.
Rezervoar
hidrauličnog ulja
kom.
1
251587.00
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 70 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4012095
499. Indikator nivoa
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
500. Filter hidraulike kpl.
kom.
1
0201905
...........................................................................
...........................................................................
501. Čep
kom.
1
4011120
...........................................................................
...........................................................................
502. O-prsten
kom.
1
4011124
...........................................................................
...........................................................................
503. Indikator
kom.
1
4011248
...........................................................................
...........................................................................
504. Zaptivka
kom.
1
4011246
...........................................................................
...........................................................................
505.
Uložak filter
hidraulike
kom.
1
4011141
...........................................................................
...........................................................................
506. O-prsten
kom.
1
0579123
...........................................................................
...........................................................................
507.
Klipno-aksijalna
pumpa
kom.
1
0200090
...........................................................................
...........................................................................
508. Regulator
kom.
1
4013844
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 71 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013003
509. Krajnji element kpl.
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
510. Uložak ventila
kom.
1
4013023
...........................................................................
...........................................................................
511. Element cilindra
kom.
1
4013001
...........................................................................
...........................................................................
512.
Uložak sa
magnetom
kom.
1
4013004
...........................................................................
...........................................................................
513. Konektor
kom.
1
4013852
...........................................................................
...........................................................................
514. O-prstren
kom.
1
4013005
...........................................................................
...........................................................................
515.
Element cilindra za
dizanje
kom.
1
4013002
...........................................................................
...........................................................................
516. Element
kom.
1
4013000
...........................................................................
...........................................................................
517. Klip
kom.
1
4013019
...........................................................................
...........................................................................
518. Vijak
kom.
1
4013020
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 72 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013021
519. Opruga
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
520. Zaptivka
kom.
1
4013022
...........................................................................
...........................................................................
521. Regulator protoka
kom.
1
4013006
...........................................................................
...........................................................................
522. Kontrolni ventil
kom.
1
4013007
...........................................................................
...........................................................................
523. Ventil
kom.
1
4013018
...........................................................................
...........................................................................
524. Set zaptivki
kom.
1
4013015
...........................................................................
...........................................................................
525.
Hladnjak
hidrauličnog ulja
kom.
1
0203116
...........................................................................
...........................................................................
526. Dupli termoprekidač
kom.
1
0826297
...........................................................................
...........................................................................
527.
Brzovezujuća
spojnica
kom.
1
0201876
...........................................................................
...........................................................................
528.
Brzovezujuća
spojnica
kom.
1
0201870
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 73 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0201877
529.
Brzovezujuća
spojnica
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
530. Crevo
kom.
1
0211090
...........................................................................
...........................................................................
531.
Brzovezujuća
spojnica
kom.
1
0201879
...........................................................................
...........................................................................
532.
Brzovezujuća
spojnica
kom.
1
0201874
...........................................................................
...........................................................................
533. Prednja ploča
kom.
1
242514.10
...........................................................................
...........................................................................
534. Hidraulični cilindar
kom.
1
0200774
...........................................................................
...........................................................................
535. Ventil
kom.
1
0210333
...........................................................................
...........................................................................
536.
Garnitura zaptivki
motora
gar.
1
4013300
...........................................................................
...........................................................................
537. Turbokompresor
kom.
1
4013393
...........................................................................
...........................................................................
538. O-prsten
kom.
1
4012132
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 74 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013230
539. O-prsten
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
540.
Zaptivka usisne
grane
kom.
1
4013116
...........................................................................
...........................................................................
541.
Zaptivka
turbokompresora
kom.
1
4013394
...........................................................................
...........................................................................
542. Cev ulja
kom.
1
4013410
...........................................................................
...........................................................................
543. Zamajac motora
kom.
1
4013764
...........................................................................
...........................................................................
544. Klipni sklop
kom.
1
4013354
...........................................................................
...........................................................................
545. Čaura male pesnice
kom.
1
4012146
...........................................................................
...........................................................................
546. Zupčasti kaiš
kom.
1
4013384
...........................................................................
...........................................................................
547. Nosač ležaja
kom.
1
4013385
...........................................................................
...........................................................................
548. Brizgaljka kpl.
kom.
1
4013191
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 75 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013485
549. Uložak brizgaljke
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
550. Ventil
kom.
1
4013671
...........................................................................
...........................................................................
551. Davač
kom.
1
4012834
...........................................................................
...........................................................................
552.
Set cevi visokog
pritiska
set
1
4013486
...........................................................................
...........................................................................
553. Termostat
kom.
1
4013450
...........................................................................
...........................................................................
554. Osigurač
kom.
1
4012356
...........................................................................
...........................................................................
555. Pumpa za vodu
kom.
1
4012344
...........................................................................
...........................................................................
Elektromagnetna
556. spojnica ventilatora
hladnjaka
kom.
557. Ventilator
kom.
1
4012375
...........................................................................
...........................................................................
1
4012380
...........................................................................
...........................................................................
558. Navrtka
kom.
1
4012379
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 76 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4011553
559.
Davač pritiska ulja
motora
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
560.
Davač temperature
motora
kom.
1
4011554
...........................................................................
...........................................................................
561. Termoprekidač
kom.
1
4013082
...........................................................................
...........................................................................
562. Kućište termostata
kom.
1
4013446
...........................................................................
...........................................................................
563. Ekspanzioni sud
kom.
1
021036102
...........................................................................
...........................................................................
564.
Poklopac
ekspanzione posude
kom.
1
4013904
...........................................................................
...........................................................................
565. Rešetka
kom.
1
0203100
...........................................................................
...........................................................................
566. Cev vazduha
kom.
1
266111.00
...........................................................................
...........................................................................
567. Izduvni lonac
kom.
1
0203104
...........................................................................
...........................................................................
568. Prednja izduvna cev
kom.
1
0203058
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 77 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0210371
569. Prednji izduvni lonac
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
570. Zadnja izduvna cev
kom.
1
0203105
...........................................................................
...........................................................................
571.
Gumeni nosač
izduvnog lonca
kom.
1
0203021
...........................................................................
...........................................................................
572. Šelna
kom.
1
0203003
...........................................................................
...........................................................................
573. Set opruge
set
1
4008592
...........................................................................
...........................................................................
574. Davač nivoa goriva
kom.
1
0826180
...........................................................................
...........................................................................
575. Set cevi goriva
kom.
1
0211020
...........................................................................
...........................................................................
576. Filter goriva komplet
kom.
1
021036103
...........................................................................
...........................................................................
577.
Prekidač
pemperature
kom.
1
4013093
...........................................................................
...........................................................................
578. Razvodnik
kom.
1
4013088
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 78 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013492
579. Prelivni vod
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
580. Ventil
kom.
1
0140153
...........................................................................
...........................................................................
581.
Poklopac rezervoara
goriva sa ključem
kom.
1
0202150
...........................................................................
...........................................................................
582. Grejač motora
kom.
1
4013081
...........................................................................
...........................................................................
583. Solenoidni venitl
kom.
1
4012082
...........................................................................
...........................................................................
584. Senzor temperature
kom.
1
4012089
...........................................................................
...........................................................................
585. Centralna jedinica
kom.
1
4013809
...........................................................................
...........................................................................
586. Ležaj
kom.
1
4012745
...........................................................................
...........................................................................
587. Semering
kom.
1
4012762
...........................................................................
...........................................................................
588. Ležaj
kom.
1
4012743
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 79 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4012640
589. Poluga
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
590. Ležaj
kom.
1
4012654
...........................................................................
...........................................................................
591. Pinjon
kom.
1
4012068
...........................................................................
...........................................................................
592. Navrtka
kom.
1
4010809
...........................................................................
...........................................................................
593. Set za reparaciju
set
1
4013103
...........................................................................
...........................................................................
594. Koleno
kom.
1
0202021
...........................................................................
...........................................................................
595. Prekidač stop svetla
kom.
1
0826026
...........................................................................
...........................................................................
596. Prekidač
kom.
1
0826027
...........................................................................
...........................................................................
597. Razvodnik
kom.
1
239645.40
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 80 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013252
598. Akumulator
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
Predsajla za
599. promenu stepena
prenosa
kom.
600. Solenoidni venitl
kom.
1
4012431
...........................................................................
...........................................................................
1
260401.00
...........................................................................
...........................................................................
601. Vratilo
kom.
1
261143.40
...........................................................................
...........................................................................
602. Sajla gasa kpl.
kom.
1
0201926
...........................................................................
...........................................................................
603. Prekidač
kom.
1
0826290
...........................................................................
...........................................................................
604. Prekidač
kom.
1
0826030
...........................................................................
...........................................................................
605. Sajla za otvaranje
kom.
1
262047.00
...........................................................................
...........................................................................
606.
Cilindar za dizanje
kabine
kom.
1
0200771
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 81 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4012049
607. Ventilator
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...............................................
...............................................
(bez PDV-a)
(sa PDV-om)
...........................................................................
...........................................................................
Iznos:
(Napomena: Upisati zbir iznosa cena po jedinici mere svih pozicija.)
M.P.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 82 od 176
______________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
2. DELOVI ZA MULTICAR VOZILA FUMO E3, E4 i E5
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
gar.
1
03001620196
1.
Garnitura zaptivki
motora
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
2.
3.
4.
Semering
kolenastog vratila
zadnji
kom.
Semering
kolenastog vratila
prednji
kom.
Semering
kom.
1
03001620052
...........................................................................
...........................................................................
1
4013334
...........................................................................
...........................................................................
1
4013318
...........................................................................
...........................................................................
5.
6.
Davač polozaja
kolenastog i
bregastog vratila
kom.
Nosač
kom.
1
03001620055
...........................................................................
...........................................................................
1
03001620054
...........................................................................
...........................................................................
7.
Zamajac motora
kom.
1
03001620202
...........................................................................
...........................................................................
8.
Vijak zamajca
kom.
1
4012155
...........................................................................
...........................................................................
9.
Semering
kom.
1
4012216
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 83 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03001620069
10.
Zaptivka poklopca
ventila
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
11.
Ležaj zatezača
kom.
1
4013386
...........................................................................
...........................................................................
12.
Ležaj zatezača
kom.
1
03001620102
...........................................................................
...........................................................................
13.
Zupčasti kaiš
kom.
1
03001620103
...........................................................................
...........................................................................
14.
Zatezač
kom.
1
4012161
...........................................................................
...........................................................................
15.
Poklopac
kom.
1
03001620195
...........................................................................
...........................................................................
16.
Poklopac
kom.
1
03001620098
...........................................................................
...........................................................................
17.
Poklopac
kom.
1
4013329
...........................................................................
...........................................................................
18.
Rezervoar - oduška
motora
kom.
1
4013423
...........................................................................
...........................................................................
19.
Hladnjak ulja
kom.
1
4012321
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 84 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03001620151
20.
Odstojnik
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
21.
Vakum pumpa
kom.
1
03001620184
...........................................................................
...........................................................................
22.
Zaptivka vakum
pumpe
kom.
1
03001620185
...........................................................................
...........................................................................
23.
Brizgaljka kpl.
kom.
1
03001620118
...........................................................................
...........................................................................
24.
Osigurač
kom.
1
03001620130
...........................................................................
...........................................................................
25.
Senzor pritiska na
magistrali
kom.
1
03001620127
...........................................................................
...........................................................................
26.
Pumpa VP
kom.
1
03001620113
...........................................................................
...........................................................................
27.
Magistrala
kom.
1
03008160011
...........................................................................
...........................................................................
28.
Regulator pritiska na
PVP
kom.
1
03001620225
...........................................................................
...........................................................................
29.
Set cevi visokog
pritiska
set
1
03001620122
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 85 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
set
1
03001620123
30.
Set eletričnih
kablova motora
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
31.
Povratni vod goriva
kom.
1
03001620137
...........................................................................
...........................................................................
32.
Zaptivka izduvne
grane
kom.
1
4013413
...........................................................................
...........................................................................
33.
Turbokompresor
kom.
1
03001620138
...........................................................................
...........................................................................
34.
Ravna zaptivka
turbo-kompresora
kom.
1
4013400
...........................................................................
...........................................................................
35.
Zaptivka
turbokompresora
kom.
1
4012130
...........................................................................
...........................................................................
36.
Priključak
kom.
1
4013228
...........................................................................
...........................................................................
37.
Senzor na usisnoj
grani
kom.
1
03001620199
...........................................................................
...........................................................................
38.
Zaptivka usisne
grane
kom.
1
4012116
...........................................................................
...........................................................................
39.
Pumpa za vodu
kom.
1
03001620157
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 86 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03001620224
40.
O-prsten
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
41.
Termostat
kom.
1
03001620170
...........................................................................
...........................................................................
42.
Davač temperature
kom.
1
03001620161
...........................................................................
...........................................................................
43.
Davač temperature
kom.
1
03001620169
...........................................................................
...........................................................................
44.
Pumpa upravljača
kom.
1
03000720010
...........................................................................
...........................................................................
45.
Grejač motora
kom.
1
03001620207
...........................................................................
...........................................................................
46.
Solenoidni ventil
kom.
1
03001620160
...........................................................................
...........................................................................
47.
Zatezač kaiša
kom.
1
03001620178
...........................................................................
...........................................................................
48.
Kaiš
kom.
1
03001620213
...........................................................................
...........................................................................
49.
Davač pritiska ulja
motora
kom.
1
03001620155
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 87 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03022020001
50.
Crevo vazduha
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
51.
Davač
kom.
1
03002020006
...........................................................................
...........................................................................
52.
Crevo vazduha
kom.
1
03022020003
...........................................................................
...........................................................................
53.
Crevo vazduha
kom.
1
03022020007
...........................................................................
...........................................................................
54.
Crevo vazduha
kom.
1
03022020006
...........................................................................
...........................................................................
55.
Izduvni lonac
kom.
1
03131820001
...........................................................................
...........................................................................
56.
Izduvna cev prednja
kom.
1
03001820002
...........................................................................
...........................................................................
57.
Izduvna cev
kom.
1
266342.10
...........................................................................
...........................................................................
58.
Gumeni nosač
kom.
1
03001820005
...........................................................................
...........................................................................
59.
Rezervoar goriva
kom.
1
03002120000
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 88 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
60.
Poklopac rezervoara
goriva
kom.
1
45608210003
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
61.
Davač nivoa
kom.
1
03001620021
...........................................................................
...........................................................................
62.
Nosač
kom.
1
03001090073
...........................................................................
...........................................................................
63.
Pumpa niskog
pritiska goriva
kom.
1
03004160005E
...........................................................................
...........................................................................
64.
Šelna
kom.
1
00009930001
...........................................................................
...........................................................................
65.
Adapter
kom.
1
03002120012
...........................................................................
...........................................................................
66.
Cev za gorivo
kom.
1
03022120001
...........................................................................
...........................................................................
67.
Cev za gorivo
kom.
1
03002120002
...........................................................................
...........................................................................
68.
Cev za gorivo
kom.
1
03012120001
...........................................................................
...........................................................................
69.
Cev za gorivo
kom.
1
03022120003
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 89 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03022120002
70.
Cev za gorivo
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
71.
Cev za gorivo
kom.
1
03012120002
...........................................................................
...........................................................................
72.
Cev za gorivo
kom.
1
03002120004
...........................................................................
...........................................................................
73.
Cev za gorivo
kom.
1
03002120005
...........................................................................
...........................................................................
74.
Cev za gorivo
kom.
1
03012120003
...........................................................................
...........................................................................
75.
Cev za gorivo
kom.
1
03002120017
...........................................................................
...........................................................................
76.
Priključak
kom.
1
03022120004
...........................................................................
...........................................................................
77.
Priključak
kom.
1
0203281
...........................................................................
...........................................................................
78.
Filter goriva kpl.
kom.
1
03001620023E
...........................................................................
...........................................................................
79.
Senzor na filteru
goriva
kom.
1
03002120014
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 90 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0203054
80.
Kućište filtera
vazduha kpl.
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
81.
Remenica
kom.
1
03001620221
...........................................................................
...........................................................................
82.
Remenica
kom.
1
03001620013
...........................................................................
...........................................................................
83.
Remenica
kom.
1
03001620211
...........................................................................
...........................................................................
84.
Hladnjak motora
komplet
kom.
1
03021910001
...........................................................................
...........................................................................
85.
Ventilator
kom.
1
03001910004
...........................................................................
...........................................................................
86.
Crevo
kom.
1
03001930003
...........................................................................
...........................................................................
87.
Senzor nivoa
rashladne tečnosti
kom.
1
03004111000
...........................................................................
...........................................................................
88.
Crevo
kom.
1
03021930007
...........................................................................
...........................................................................
89.
Crevo
kom.
1
03021930005
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 91 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03001930002
90.
Crevo
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
91.
Crevo
kom.
1
03021930008
...........................................................................
...........................................................................
92.
Crevo
kom.
1
03021930006
...........................................................................
...........................................................................
93.
Crevo
kom.
1
03001930019
...........................................................................
...........................................................................
94.
Crevo
kom.
1
03001930026
...........................................................................
...........................................................................
95.
Priključak
kom.
1
03001930022
...........................................................................
...........................................................................
96.
Crevo
kom.
1
03021930011
...........................................................................
...........................................................................
97.
Crevo
kom.
1
266168.00
...........................................................................
...........................................................................
98.
Međuležaj
kom.
1
03021910002
...........................................................................
...........................................................................
99.
Reduktor za pogon
ventilatora kpl.
kom.
1
03021610002
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 92 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03021650001
100. Remenica
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
101. Remenica
kom.
1
03001650000
...........................................................................
...........................................................................
102. Kaiš
kom.
1
03001960005
...........................................................................
...........................................................................
103.
Element za
zatezanje kiša
kom.
1
03001620017
...........................................................................
...........................................................................
104. Ležaj zatezača
kom.
1
03001620022
...........................................................................
...........................................................................
105. Čaura
kom.
1
03001620034
...........................................................................
...........................................................................
106. Poklopac
kom.
1
03001620033
...........................................................................
...........................................................................
107. Zatezač kaiša
kom.
1
03001620006
...........................................................................
...........................................................................
108. Nosač menjača
kom.
1
0202544
...........................................................................
...........................................................................
109. Prekidač
kom.
1
4013543
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 93 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03001720002
110.
Klizač potisnog
ležaja
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
111. Semering
kom.
1
4012627
...........................................................................
...........................................................................
112. Prekidač
kom.
1
03001770001
...........................................................................
...........................................................................
Set izlaznog vratila
113. za uključenje pumpe
hidraulike
114. Spojnica
set
1
0400052
...........................................................................
...........................................................................
kom.
1
4012760
...........................................................................
...........................................................................
115.
Osovina za
uključivanje
kom.
1
4012825
...........................................................................
...........................................................................
116. Pogonska prirubnica
kom.
1
4012801
...........................................................................
...........................................................................
117. Izlazno vratilo
kom.
1
4013952
...........................................................................
...........................................................................
118. Igličasti ležaj
kom.
1
4006127
...........................................................................
...........................................................................
119. Birač kpl.
kom.
1
03001760017
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 94 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03001760018
120.
Sajla za promenu
stepena prenosa
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
121.
Sajla za promenu
stepena prenosa
kom.
1
03001760010
...........................................................................
...........................................................................
122. Osigurač
kom.
1
00009920002
...........................................................................
...........................................................................
123. Ležajna čaura
kom.
1
4012432
...........................................................................
...........................................................................
124. Okce
kom.
1
00009910004
...........................................................................
...........................................................................
125.
Osnovni kontrolni
blok
kom.
1
03006160000
...........................................................................
...........................................................................
126. Dodatni blok
kom.
1
03006160001
...........................................................................
...........................................................................
127. Prekidač 48bar
kom.
1
03004116048
...........................................................................
...........................................................................
128. Prekidač 8bar
kom.
1
03004116008
...........................................................................
...........................................................................
129. Magnet
kom.
1
03006050021
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 95 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03006060010
130. Rezervoar
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
131. Solenoidni ventil
kom.
1
03006050013
...........................................................................
...........................................................................
132.
Cilindar za
aktiviranje
kom.
1
03006020000
...........................................................................
...........................................................................
133. Frikciona spojnica
kom.
1
0201059
...........................................................................
...........................................................................
134. Korpa kvačila PTO
kom.
1
0201058
...........................................................................
...........................................................................
135. Potisni ležaj
kom.
1
0202308
...........................................................................
...........................................................................
136.
Cilindar kvačila na
menjaču
kom.
1
0202310
...........................................................................
...........................................................................
137. Kardansko vratilo
kom.
1
03001750005
...........................................................................
...........................................................................
138. Kardansko vratilo
kom.
1
03001750006
...........................................................................
...........................................................................
139.
Krst kardanskog
vratila
kom.
1
4013577
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 96 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03000840020
140.
Ručica parkirne
kočnice
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
141. Prekidač
kom.
1
03008080000
...........................................................................
...........................................................................
142.
Sajla ručne kočnice
duga kabina
kom.
1
03000840031
...........................................................................
...........................................................................
143.
Kočioni doboš ručne
kočnice
kom.
1
03000840008
...........................................................................
...........................................................................
144. Navrtka
kom.
1
4013146
...........................................................................
...........................................................................
145. Prirubnica
kom.
1
03000330009
...........................................................................
...........................................................................
146. Semering
kom.
1
4013150
...........................................................................
...........................................................................
147.
Set kočionih papuča
ručne kočnice
kom.
1
03000840017
...........................................................................
...........................................................................
148. Kočiona poluga
kom.
1
03000840000
...........................................................................
...........................................................................
Glavni kočioni
149. cilindar kpl. sa servo
mehanizmom
kom.
1
03000830001
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 97 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03008080001
150. Set za reparaciju
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
151. Modulator
kom.
1
03000850003
...........................................................................
...........................................................................
152. Gumeni nosač
kom.
1
03000890005
...........................................................................
...........................................................................
153. Cev kočnice
kom.
1
03000870001
...........................................................................
...........................................................................
154. Cev kočnice
kom.
1
03000870002
...........................................................................
...........................................................................
Kočiona klešta
155. prednja leva/zadnja
desna komplet
kom.
Kočiona klešta
prednja
156.
desna/zadnja leva
komplet
kom.
157.
Set za reparaciju
kočionih klešta
1
03000820001
...........................................................................
...........................................................................
1
03000820002
...........................................................................
...........................................................................
kom.
1
03000820003
...........................................................................
...........................................................................
158.
Set za reparaciju
kočionih klešta
kom.
1
03000820004
...........................................................................
...........................................................................
159.
Garnitura kočionih
pločica
gar.
1
03000820010
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 98 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03000850001
160.
ABS centralna
jedinica
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
161. Crevo kočnica
kom.
1
03000870050
...........................................................................
...........................................................................
162. Senzor ABS
kom.
1
03000850004
...........................................................................
...........................................................................
163. Čaura senzora ABS
kom.
1
03000850005
...........................................................................
...........................................................................
164. Cev kočnice
kom.
1
03000870003
...........................................................................
...........................................................................
165. Cev kočnice
kom.
1
03000870004
...........................................................................
...........................................................................
166. Cev kočnice
kom.
1
03000870005
...........................................................................
...........................................................................
167. Cev kočnice
kom.
1
03000870007
...........................................................................
...........................................................................
168.
Osovina prednja
desna
kom.
1
03000260006
...........................................................................
...........................................................................
169. Kućište desno
kom.
1
03138020004
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 99 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03138020006
170. Zaptivka
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
171. Upravljačka spona
kom.
1
03000260020
...........................................................................
...........................................................................
172.
Trougaono rame
gornje desno
kom.
1
03000250011
...........................................................................
...........................................................................
173.
Trougaono rame
donje desno
kom.
1
03000250021
...........................................................................
...........................................................................
174. Krunasta navrtka
kom.
1
03138020009
...........................................................................
...........................................................................
175. Zaptivka
kom.
1
4013113
...........................................................................
...........................................................................
176. Osovina leva strana
kom.
1
03000260010
...........................................................................
...........................................................................
177. Kućište levo
kom.
1
03008020002
...........................................................................
...........................................................................
178. Spona
kom.
1
03008020006
...........................................................................
...........................................................................
179. Navrtka
kom.
1
03000250002
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 100 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03000250000
180. Vijak
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
181.
Trougaono rame
gornje levo
kom.
1
03000250010
...........................................................................
...........................................................................
182.
Trougaono rame
donje levo
kom.
1
03000250020
...........................................................................
...........................................................................
183. Osigurač
kom.
1
03000250004
...........................................................................
...........................................................................
184. Donji poklopac
kom.
1
03000450004
...........................................................................
...........................................................................
185. Odstojnik
kom.
1
03000450005
...........................................................................
...........................................................................
186. Elastični odbojnik
kom.
1
03000420001
...........................................................................
...........................................................................
187. Opruga
kom.
1
03000420000
...........................................................................
...........................................................................
188. Poklopac
kom.
1
03138020008
...........................................................................
...........................................................................
189. O-prsten
kom.
1
03138020007
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 101 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03008020005
190. Čaura ležajna
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
191. Gumeni graničnik
kom.
1
03008020004
...........................................................................
...........................................................................
192.
Pogon prednje
osovine kpl.
kom.
1
03000210100
...........................................................................
...........................................................................
193. Prirubnica
kom.
1
4013148
...........................................................................
...........................................................................
194. Vratilo
kom.
1
03000230022
...........................................................................
...........................................................................
195. Zaptivka
kom.
1
03000230021
...........................................................................
...........................................................................
196. Ležaj
kom.
1
03000230019
...........................................................................
...........................................................................
197. Čaura
kom.
1
03000230027
...........................................................................
...........................................................................
198. Osovina čaure
kom.
1
03000230026
...........................................................................
...........................................................................
199.
Poluosovina kpl.
prednja
kom.
1
03000230029
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 102 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013121
200. Osigurač
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
201. Zaptivka
kom.
1
4013141
...........................................................................
...........................................................................
202. Osigurač
kom.
1
4013142
...........................................................................
...........................................................................
203. Igličasti ležaj
kom.
1
4013143
...........................................................................
...........................................................................
204. Rukavac levi
kom.
1
03000250016
...........................................................................
...........................................................................
205. Rukavac desni
kom.
1
03000250017
...........................................................................
...........................................................................
206. Zaptivka
kom.
1
4013107
...........................................................................
...........................................................................
207. Glavčina prednja
kom.
1
03000240001
...........................................................................
...........................................................................
208. Ležaj glavčine
kom.
1
4006240
...........................................................................
...........................................................................
209. Navrtka rukavca
kom.
1
4013102
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 103 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03000240002
210. Kočioni disk, prednji
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
211. Čaura odstojna
kom.
1
4013128
...........................................................................
...........................................................................
212. O-prsten
kom.
1
4013178
...........................................................................
...........................................................................
213. Poklopac
kom.
1
03000230031
...........................................................................
...........................................................................
214. Vijak
kom.
1
4013123
...........................................................................
...........................................................................
215. Vijak
kom.
1
03000240004
...........................................................................
...........................................................................
216. Vijak
kom.
1
4013105
...........................................................................
...........................................................................
217. Osigurač
kom.
1
03008020003
...........................................................................
...........................................................................
218. Set za reparaciju
kom.
1
03008020000
...........................................................................
...........................................................................
219. Set za reparaciju
kom.
1
03008020001
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 104 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03000300100
220.
Pogon zadnje
osovine
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
221. Podloška
kom.
1
4013159
...........................................................................
...........................................................................
222. Opruga
kom.
1
4013160
...........................................................................
...........................................................................
223. Spojnica
kom.
1
4013161
...........................................................................
...........................................................................
224. Osigurač
kom.
1
4013162
...........................................................................
...........................................................................
225. Zaptivka
kom.
1
4013165
...........................................................................
...........................................................................
226. Klip
kom.
1
03000330006
...........................................................................
...........................................................................
227. Zaptivka
kom.
1
4013166
...........................................................................
...........................................................................
228.
Poluosovina zadnja
desna
kom.
1
03000330004
...........................................................................
...........................................................................
229. O-prsten
kom.
1
03000320003
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 105 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013710
230. Čep
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
231.
Poluosovina zadnja
leva
kom.
1
03000330005
...........................................................................
...........................................................................
232. Oduška
kom.
1
4013168
...........................................................................
...........................................................................
233. Prekidač
kom.
1
03000380006
...........................................................................
...........................................................................
234. Glavčina zadnja
kom.
1
03000340000
...........................................................................
...........................................................................
235. Kočioni disk, zadnji
kom.
1
03000340001
...........................................................................
...........................................................................
236.
Poklopac zadnja
osovina
kom.
1
03008030000
...........................................................................
...........................................................................
237. Amortizer prednji
kom.
1
03000430020
...........................................................................
...........................................................................
238. Poklopac
kom.
1
03000280020
...........................................................................
...........................................................................
239.
Vijak prednjeg i
zadnjeg točka
kom.
1
990743610180
01
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 106 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03000420100
240. Zadni gibanj
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
241.
Donji oslonac
zadnjeg gibnja
kom.
1
0202063
...........................................................................
...........................................................................
242.
Gornji oslonac
zadnjeg gibnja
kom.
1
232170.10
...........................................................................
...........................................................................
243.
Uzengija zadnjeg
gibnja
kom.
1
232757.10
...........................................................................
...........................................................................
244. Viljuška gibnja
kom.
1
03000310200
...........................................................................
...........................................................................
245. Vijak gibnja
kom.
1
0420641
...........................................................................
...........................................................................
246. Amortizer zadnji
kom.
1
03000430060
...........................................................................
...........................................................................
247. Čaura
kom.
1
239660.00
...........................................................................
...........................................................................
248. Čaura
kom.
1
239661.40
...........................................................................
...........................................................................
249.
Guma (čaura)
zadnjeg stabilizatora
kom.
1
03000440010
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 107 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03000440020
250.
Gumeni ležaj
stabilizatora
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
251. Pomoćni gibanj
kom.
1
03008040000
...........................................................................
...........................................................................
252.
Navrtka osovinice
zadnjeg gibnja
kom.
1
0431185
...........................................................................
...........................................................................
253.
Navrtka uzengije
zadnjeg gibnja
kom.
1
0431116
...........................................................................
...........................................................................
254. Naplatak točka
kom.
1
03000640001E
...........................................................................
...........................................................................
255. Spona upravljačka
kom.
1
03000760003
...........................................................................
...........................................................................
256. Hidroupravljač
kom.
1
03000720003
...........................................................................
...........................................................................
257.
Vratlo upravljača
gornje
kom.
1
03000710003
...........................................................................
...........................................................................
258. Ležaj
kom.
1
0200963
...........................................................................
...........................................................................
259. Čaura
kom.
1
239328.00
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 108 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03000730001
260.
Vratlo upravljača
donje
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
261.
Zglob vratila
upravljača
kom.
1
0202847
...........................................................................
...........................................................................
262. Senzor pedale gasa
kom.
1
03004160003E
...........................................................................
...........................................................................
263.
Cilindar spojnice u
kabini
kom.
1
0201056
...........................................................................
...........................................................................
264. Crevo
kom.
1
0200101
...........................................................................
...........................................................................
265. Prekidači na pedali
kom.
1
03004140019E
...........................................................................
...........................................................................
266. Povratna opruga
kom.
1
0202522
...........................................................................
...........................................................................
267. Rezervoar ulja
kom.
1
03000920010
...........................................................................
...........................................................................
268. Osovinica
kom.
1
990717521100
01
...........................................................................
...........................................................................
269.
Nosač (kabina,
ventilator)
kom.
1
03021010025
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 109 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03020520011
270. Poklopac hladnjaka
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
271. Prednji branik desni
kom.
1
03000540011
...........................................................................
...........................................................................
272. Prednji branik levi
kom.
1
03000540010
...........................................................................
...........................................................................
273.
Prednji blatobran
levi
kom.
1
03000530010
...........................................................................
...........................................................................
274.
Prednji blatobran
desni
kom.
1
03000530011
...........................................................................
...........................................................................
275. Blatoban levi
kom.
1
03000530020
...........................................................................
...........................................................................
276. Blatoban desni
kom.
1
03000530021
...........................................................................
...........................................................................
277. Blatobran zadnji
kom.
1
03000530050
...........................................................................
...........................................................................
278. Bočna zaštita desna
kom.
1
03010520011
...........................................................................
...........................................................................
279. Prednji poklopac
kom.
1
03003310012
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 110 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03003310010
280.
Poklopac zadnjeg
levog ugla
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
281.
Poklopac zadnjeg
desnog ugla
kom.
1
03003310011
...........................................................................
...........................................................................
282.
Ručica zadnjih vrata
spoljna
kom.
1
03003242130
...........................................................................
...........................................................................
283.
Ručica zadnjih vrata
unutrašnja
kom.
1
03003242110
...........................................................................
...........................................................................
284. Sajla zadnjih vrata
kom.
1
03023212501
...........................................................................
...........................................................................
285.
Brava prednjih i
zadnjih vrata leva
kom.
1
03003242100
...........................................................................
...........................................................................
286.
Brava prednjih i
zadnjih vrata desna
kom.
1
03003246100
...........................................................................
...........................................................................
287.
Graničnik zadnjih
vrata
kom.
1
03003240000
...........................................................................
...........................................................................
288. Čara kabine
kom.
1
03001010085
...........................................................................
...........................................................................
Ručica prednjih
289. vrata unutrašnja
desna
kom.
1
03003246110
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 111 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03003212501
290. Sajla prednjih vrata
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
291.
Ručica za otvaranje
prozora
kom.
1
03003231030
...........................................................................
...........................................................................
292. Podizač stakla
kom.
1
03003233030
...........................................................................
...........................................................................
293. Vođica stakla
kom.
1
03003234000
...........................................................................
...........................................................................
294. Staklo vrata levo
kom.
1
03003212170
...........................................................................
...........................................................................
295. Staklo vrata desno
kom.
1
03003216170
...........................................................................
...........................................................................
296. Bravica sa ključem
kom.
1
03003610000
...........................................................................
...........................................................................
297. Retrovizor levi
kom.
1
03003620000
...........................................................................
...........................................................................
298. Retrovizor desni
kom.
1
03003620001
...........................................................................
...........................................................................
299. Vetrobransko staklo
kom.
1
03003420010
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 112 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03003420031
300.
Staklo prednje levo
gornje
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
301.
Staklo prednje
desno gornje
kom.
1
03003420041
...........................................................................
...........................................................................
302.
Staklo prednje levo
donje
kom.
1
03003420032
...........................................................................
...........................................................................
303.
Staklo prednje
desno donje
kom.
1
03003420042
...........................................................................
...........................................................................
304. Motor brisača
kom.
1
0826311
...........................................................................
...........................................................................
305. Poluga brisača
kom.
1
0826318
...........................................................................
...........................................................................
306. Poluga brisača
kom.
1
03003630002
...........................................................................
...........................................................................
307. Poluga brisača
kom.
1
03003630001
...........................................................................
...........................................................................
308. Priključak
kom.
1
0826304
...........................................................................
...........................................................................
309. Brizgaljka
kom.
1
0826301
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 113 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03004140003
310. Ručica ispod volana
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
311. Prekidač 4 migavca
kom.
1
03004140032
...........................................................................
...........................................................................
312. Prekidač
kom.
1
0826328
...........................................................................
...........................................................................
313. Prekidač
kom.
1
03004140000
...........................................................................
...........................................................................
314. Brojač radnih sati
kom.
1
0826136
...........................................................................
...........................................................................
315. Prekidač
kom.
1
03004140022
...........................................................................
...........................................................................
316. Ručica (joystick)
kom.
1
0201900
...........................................................................
...........................................................................
317. Mikro relej
kom.
1
0826350
...........................................................................
...........................................................................
318. Relej
kom.
1
03004140021E
...........................................................................
...........................................................................
319. Relej
kom.
1
0826165
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 114 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0201175
320. Relej
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
321.
Centralna jedinica menjač
kom.
1
03004180000
...........................................................................
...........................................................................
322.
Prednji gornji
migavac
kom.
1
03004150002
...........................................................................
...........................................................................
323. Prednji far
kom.
1
0826037
...........................................................................
...........................................................................
324. Prednji far
kom.
1
03004150001
...........................................................................
...........................................................................
325.
Gornji far zimska
služba
kom.
1
00004159000
...........................................................................
...........................................................................
326. Bočni migavac
kom.
1
03004150003
...........................................................................
...........................................................................
327. Stop lampa leva
kom.
1
03004150004
...........................................................................
...........................................................................
328. Stop lampa desna
kom.
1
03004150005
...........................................................................
...........................................................................
329. Staklo stop lampe
kom.
1
03004150009
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 115 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03003940013
330.
Motor grejača
kabine
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
331.
Hladnjak (saće)
grejača kabine
kom.
1
03003930000
...........................................................................
...........................................................................
332.
Slavina grejača
kabine
kom.
1
03003940014
...........................................................................
...........................................................................
333. Reostat
kom.
1
03003940015
...........................................................................
...........................................................................
Posuda tečnosti za
pranje
334.
vetrobranskog stakla
kpl.
kom.
Pumpa uređaja za
335. pranje
vetrobranskog stakla
kom.
336. Cilindar kipera
kom.
1
03004160000
...........................................................................
...........................................................................
1
03004160009
...........................................................................
...........................................................................
1
0201966
...........................................................................
...........................................................................
337. Ventil
kom.
1
03005070013
...........................................................................
...........................................................................
338. Gornja ploča
kom.
1
4013267
...........................................................................
...........................................................................
339. Rezervoar ulja
kom.
1
0202849
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 116 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03006060000
340.
Rezervoar
hidrauličnog ulja
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
341. Filter rezervoara kpl.
kom.
1
0201905
...........................................................................
...........................................................................
342. Filter hidraulike
kom.
1
4011141
...........................................................................
...........................................................................
343. Indikator
kom.
1
4011248
...........................................................................
...........................................................................
Merač nivoa ulja
344. rezervoara
hidraulike
kom.
345. Filter
kom.
1
4012095
...........................................................................
...........................................................................
1
0200120
...........................................................................
...........................................................................
346. Centralni blok
kom.
1
03006050024A
...........................................................................
...........................................................................
347. Krajnji element
kom.
1
4013003
...........................................................................
...........................................................................
348.
Uložak sa
magnetom
kom.
1
4013004
...........................................................................
...........................................................................
349. Konektor
kom.
1
4013852
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 117 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013005
350. O-prsten
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
351. Element
kom.
1
4013002
...........................................................................
...........................................................................
352. Element
kom.
1
4013001
...........................................................................
...........................................................................
353. Regulator protoka
kom.
1
4013006
...........................................................................
...........................................................................
354. Regulator pritiska
kom.
1
4013007
...........................................................................
...........................................................................
355. Ventil
kom.
1
4013018
...........................................................................
...........................................................................
356. Klip
kom.
1
4013019
...........................................................................
...........................................................................
357. Opruga
kom.
1
4013021
...........................................................................
...........................................................................
358. Zaptivka
kom.
1
4013022
...........................................................................
...........................................................................
359.
Uložak sa
magnetom
kom.
1
04008600000
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 118 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013015
360. Set zaptivki
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
361.
Hladnjak
hidrauličnog ulja
kom.
1
03006140001
...........................................................................
...........................................................................
362. Ventilator
kom.
1
4013711
...........................................................................
...........................................................................
363. Dupli termoprekidač
kom.
1
0826297
...........................................................................
...........................................................................
364.
Klipnoaksijalna
pumpa
kom.
1
0200090
...........................................................................
...........................................................................
365. Regulator
kom.
1
4013844
...........................................................................
...........................................................................
366. Crevo
kom.
1
0225393
...........................................................................
...........................................................................
367.
Brzovezujuća
sponica
kom.
1
0201876
...........................................................................
...........................................................................
368.
Brzovezujuća
sponica
kom.
1
0201870
...........................................................................
...........................................................................
369.
Brzovezujuća
sponica
kom.
1
0201877
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 119 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0200940
370.
Brzovezujuća
sponica
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
371.
Brzovezujuća
sponica
kom.
1
0200941
...........................................................................
...........................................................................
372. Šelna
kom.
1
0201791
...........................................................................
...........................................................................
373. Usisno crevo
kom.
1
03002020002
...........................................................................
...........................................................................
374. Usisno crevo
kom.
1
03022020005
...........................................................................
...........................................................................
375. Usisno crevo
kom.
1
03022020008
...........................................................................
...........................................................................
376. Nosač motora
kom.
1
04001690024
...........................................................................
...........................................................................
377.
Garnitura zaptivki
motora
gar.
1
04008160000
...........................................................................
...........................................................................
Semering
378. kolenastog vratila
zadnji
kom.
Semering
379. kolenastog vratila
prednji
kom.
1
04008160126
...........................................................................
...........................................................................
1
04008160125
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 120 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04008160139
380. Zamajac motora
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
381. Vijak zamajca
kom.
1
04008160030
...........................................................................
...........................................................................
382.
Zaptivka glave
cilindara
kom.
1
04008160065
...........................................................................
...........................................................................
383. Zaptivka
kom.
1
04008160086
...........................................................................
...........................................................................
384. Poklopac
kom.
1
03001620203
...........................................................................
...........................................................................
385.
Zaptivka poklopca
ventila
kom.
1
04008160087
...........................................................................
...........................................................................
386. Poklopac
kom.
1
04008160079
...........................................................................
...........................................................................
387. O-prsten
kom.
1
04008160080
...........................................................................
...........................................................................
388. Semering
kom.
1
04008160046
...........................................................................
...........................................................................
389. Filter
kom.
1
04008160049
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 121 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04008160022
390. Zaptivka kartera
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
391. O-prsten
kom.
1
04008160027
...........................................................................
...........................................................................
392. Čep kartera
kom.
1
04008160029
...........................................................................
...........................................................................
393. O-prsten
kom.
1
4012330
...........................................................................
...........................................................................
394. Ravna zaptivka
kom.
1
04008160189
...........................................................................
...........................................................................
395. Hladnjak ulja motora
kom.
1
04008160190
...........................................................................
...........................................................................
396. Ravna zaptivka
kom.
1
04008160192
...........................................................................
...........................................................................
397. Ravna zaptivka
kom.
1
04008160193
...........................................................................
...........................................................................
398. Vakum pumpa
kom.
1
04008160040
...........................................................................
...........................................................................
399. Davač pritiska ulja
kom.
1
04008160203
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 122 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04008160153
400. Pumpa VP
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
401. Magistrala
kom.
1
04008160155
...........................................................................
...........................................................................
402. Davač pritiska goriva
kom.
1
04008160156
...........................................................................
...........................................................................
403. Garnitura cevi VP
gar.
1
04008160157
...........................................................................
...........................................................................
404. O-prsten
kom.
1
04008160159
...........................................................................
...........................................................................
405. Regulator pritiska
kom.
1
04008160160
...........................................................................
...........................................................................
406. O-prsten
kom.
1
04008160161
...........................................................................
...........................................................................
407. O-prsten
kom.
1
04008160162
...........................................................................
...........................................................................
408. Brizgaljka goriva kpl.
kom.
1
04008160164
...........................................................................
...........................................................................
409. Zaptivka
kom.
1
04008160168
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 123 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04008160178
410. Povratni vod goriva
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
411.
Zaptivka izduvne
grane
kom.
1
04008160115
...........................................................................
...........................................................................
412. Kontrolni ventil
kom.
1
04008160095
...........................................................................
...........................................................................
413. Prirubnica
kom.
1
04008160096
...........................................................................
...........................................................................
414. Šelna
kom.
1
04008160097
...........................................................................
...........................................................................
415. Podloška
kom.
1
04008160098
...........................................................................
...........................................................................
416. Zaptivka
kom.
1
04008160099
...........................................................................
...........................................................................
417. Zaptivka
kom.
1
04008160101
...........................................................................
...........................................................................
418. Izmenjivač toplote
kom.
1
04008160103
...........................................................................
...........................................................................
419. Zaptivka
kom.
1
04008160108
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 124 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04008160110
420. Priključna cev
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
421. Podloška
kom.
1
04008160111
...........................................................................
...........................................................................
422. Šelna
kom.
1
04008160112
...........................................................................
...........................................................................
423. Turbokompresor
kom.
1
04008160181
...........................................................................
...........................................................................
424.
Zaptivka
turbokompresora
kom.
1
04008160182
...........................................................................
...........................................................................
425. Cev ulja
kom.
1
04008160185
...........................................................................
...........................................................................
426.
Zaptivka usisne
grane
kom.
1
04008160090
...........................................................................
...........................................................................
427. Zaptivka
kom.
1
04001620118E
...........................................................................
...........................................................................
428. Usisna grana
kom.
1
04001620016
...........................................................................
...........................................................................
429.
Senzor na usisnoj
grani
kom.
1
04008160219
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 125 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04002020011
430. Adapter
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
431.
Zaptivka pumpe
rashladne tečnosti
kom.
1
04008160196
...........................................................................
...........................................................................
432.
Pumpa rashladne
tečnosti
kom.
1
04008160221
...........................................................................
...........................................................................
433. Termostat
kom.
1
04008160212
...........................................................................
...........................................................................
434. Zaptivka
kom.
1
04008160213
...........................................................................
...........................................................................
435. Pumpa upravljača
kom.
1
04008160205
...........................................................................
...........................................................................
436. Međudeo
kom.
1
04008160206
...........................................................................
...........................................................................
437. O-prsten
kom.
1
04008160207
...........................................................................
...........................................................................
438. Senzor temperature
kom.
1
04008160169
...........................................................................
...........................................................................
439. Davač
kom.
1
04008160172
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 126 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04008160170
440. Senzor
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
441. Grejač motora
kom.
1
04008160211
...........................................................................
...........................................................................
442.
Električna instalacija
motora
kom.
1
04008160173
...........................................................................
...........................................................................
443.
Prečistač vazduha
kpl.
kom.
1
04002020019
...........................................................................
...........................................................................
444. Davač
kom.
1
04002020016
...........................................................................
...........................................................................
445. Crevo
kom.
1
04002020002
...........................................................................
...........................................................................
446. Crevo
kom.
1
04002020003
...........................................................................
...........................................................................
447. Crevo
kom.
1
04002020004
...........................................................................
...........................................................................
448. Crevo
kom.
1
04002020005
...........................................................................
...........................................................................
449.
Senzor protoka
vazduha
kom.
1
04002020015E
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 127 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
0201726
450. Šelna
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
451. Ventil
kom.
1
04002020006
...........................................................................
...........................................................................
452. CRT lonac
kom.
1
04001810006E
...........................................................................
...........................................................................
453. Zaptivka
kom.
1
04001820014E
...........................................................................
...........................................................................
454. Zaptivka
kom.
1
04001820013E
...........................................................................
...........................................................................
455. Senzor temperature
kom.
1
04001820012E
...........................................................................
...........................................................................
456. Vod
kom.
1
04001820016E
...........................................................................
...........................................................................
457. Priključak
kom.
1
04001820017E
...........................................................................
...........................................................................
458. Vod
kom.
1
04001820018E
...........................................................................
...........................................................................
459. Lambda sonda
kom.
1
04001820011E
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 128 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04001820001
460. Prednja izduvna cev
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
461. Crevo
kom.
1
04001820007
...........................................................................
...........................................................................
462.
Diferencijalni
indikator pritiska
kom.
1
04001820009E
...........................................................................
...........................................................................
463. Srednja izduvna cev
kom.
1
04001820002
...........................................................................
...........................................................................
464. Šelna
kom.
1
00009930024
...........................................................................
...........................................................................
465. Izduvni lonac
kom.
1
04001820003
...........................................................................
...........................................................................
466. Zadnja izduvna cev
kom.
1
04001820004
...........................................................................
...........................................................................
467. Senzor temperature
kom.
1
04001820010E
...........................................................................
...........................................................................
468. Zaptivka
kom.
1
0225192
...........................................................................
...........................................................................
469. Filter goriva kpl.
kom.
1
04001620101E
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 129 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04008210001
470. Grejač filtera goriva
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
471. Senzor na filteru
kom.
1
04008210002
...........................................................................
...........................................................................
472. Senzor na filteru
kom.
1
04008210005
...........................................................................
...........................................................................
473. Priključak
kom.
1
04008210003
...........................................................................
...........................................................................
474. Priključak
kom.
1
04008210004
...........................................................................
...........................................................................
475. Cev za gorivo
kom.
1
04002120003
...........................................................................
...........................................................................
476. Cev za gorivo
kom.
1
04002120002
...........................................................................
...........................................................................
477. Cev za gorivo
kom.
1
04002120005
...........................................................................
...........................................................................
478. Cev za gorivo
kom.
1
04002120004
...........................................................................
...........................................................................
479. Cev za gorivo
kom.
1
04002120001
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 130 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04008190000
480. Hladnjak motora
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
481. Ekspanziona posuda
kom.
1
04008190003
...........................................................................
...........................................................................
482.
Čep ekspanzione
posude
kom.
1
04038190005
...........................................................................
...........................................................................
483. Zaštita
kom.
1
04008190001
...........................................................................
...........................................................................
484. Crevo
kom.
1
04001930019
...........................................................................
...........................................................................
485. Crevo
kom.
1
04001930018
...........................................................................
...........................................................................
486. Crevo
kom.
1
04001930016
...........................................................................
...........................................................................
487. Crevo
kom.
1
04001930012
...........................................................................
...........................................................................
488. Ventil
kom.
1
04001620117E
...........................................................................
...........................................................................
489. Remenica
kom.
1
04008160201
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 131 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04001620111E
490. Zatezač kaiša
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
491. Kaiš 6pk1510
kom.
1
04001960022
...........................................................................
...........................................................................
492. Ležaj zatezača
kom.
1
04001620110E
...........................................................................
...........................................................................
493. Kompresor
kom.
1
03004020001
...........................................................................
...........................................................................
494. Kaiš
kom.
1
04001960021
...........................................................................
...........................................................................
495. Zatezač kaiša
kom.
1
00001960001
...........................................................................
...........................................................................
496. Ugaoni reduktor
kom.
1
04001910005
...........................................................................
...........................................................................
497. Ležaj zatezača
kom.
1
04001910009
...........................................................................
...........................................................................
498. Kaiš 13x1250
kom.
1
04001960023
...........................................................................
...........................................................................
499. Međudeo
kom.
1
04001910001A
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 132 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04001960007
500. Kaiš 13x1100
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
501. Ležaj
kom.
1
04001910004
...........................................................................
...........................................................................
502. Filter
kom.
1
03131740010
...........................................................................
...........................................................................
503. Rezervoar
kom.
1
0870114507
...........................................................................
...........................................................................
504. Filter
kom.
1
03008400008
...........................................................................
...........................................................................
505. Filter
kom.
1
03008400009
...........................................................................
...........................................................................
506. Isparivač
kom.
1
04008400000
...........................................................................
...........................................................................
507. Nosač menjača
kom.
1
04001790024
...........................................................................
...........................................................................
508. Set za reparaciju
kom.
1
04008170002
...........................................................................
...........................................................................
509. Birač
kom.
1
03001760002
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 133 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04008170003
510. Prekidač
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
511.
Klizač potisnog
ležaja
kom.
1
04008170006
...........................................................................
...........................................................................
512. Potisni ležaj
kom.
1
04001760003E
...........................................................................
...........................................................................
513. Semering
kom.
1
4010891
...........................................................................
...........................................................................
514.
Poluga potisnog
ležaja
kom.
1
04001760001E
...........................................................................
...........................................................................
Set izlaznog vratila
515. za uključenje pumpe
hidraulike
516. Izlazno vratilo
set
1
04008170009
...........................................................................
...........................................................................
kom.
1
4012820
...........................................................................
...........................................................................
517. O-prsten
kom.
1
4010928
...........................................................................
...........................................................................
518. Čaura
kom.
1
4012821
...........................................................................
...........................................................................
519. Klizna spojnica
kom.
1
4012824
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 134 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03008170002
520.
Osovina za
uključivanje
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
521.
Sajla za promenu
stepena prenosa
kom.
1
04008170000
...........................................................................
...........................................................................
522.
Sajla za promenu
stepena prenosa
kom.
1
04008170001
...........................................................................
...........................................................................
523. Ležajna čaura
kom.
1
03001760012
...........................................................................
...........................................................................
524. Zglobna glava
kom.
1
0200975
...........................................................................
...........................................................................
525. Dodatni ventil
kom.
1
04006050004
...........................................................................
...........................................................................
526. Prekidač 48bar
kom.
1
04006160003
...........................................................................
...........................................................................
527. Prekidač 8bar
kom.
1
04006160004
...........................................................................
...........................................................................
528. Zaptivka
kom.
1
03006140012
...........................................................................
...........................................................................
529. Frikciona spojnica
kom.
1
04001640006
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 135 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04001640005
530. Korpa kvačila PTO
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
531. Vijak
kom.
1
0406040
...........................................................................
...........................................................................
532.
Kardansko vratilo
zadnje
kom.
1
04011750001
...........................................................................
...........................................................................
533.
Sajla ručne kočnice
kratka kabina
kom.
1
04000840030
...........................................................................
...........................................................................
534. Osovinica
kom.
1
03000380001
...........................................................................
...........................................................................
535. Osovinica
kom.
1
03000380003
...........................................................................
...........................................................................
536.
Set za reparaciju
kočionih klešta
set
1
03000820006
...........................................................................
...........................................................................
537. Cev
kom.
1
04000870005
...........................................................................
...........................................................................
538. Cev
kom.
1
04000870007
...........................................................................
...........................................................................
539. Spojnica
kom.
1
0202502
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 136 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04000870011
540. Cev
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
541. Cev
kom.
1
04000870012
...........................................................................
...........................................................................
542. Kućište desno
kom.
1
03138020013
...........................................................................
...........................................................................
543. Kućište levo
kom.
1
03008020014
...........................................................................
...........................................................................
544. Poklopac
kom.
1
03000250007
...........................................................................
...........................................................................
545. O-prsten
kom.
1
4013136
...........................................................................
...........................................................................
546. Zaštita
kom.
1
03000250014
...........................................................................
...........................................................................
547. Davač
kom.
1
03004160002
...........................................................................
...........................................................................
548. Vijak
kom.
1
03000230030
...........................................................................
...........................................................................
549. Poklopac
kom.
1
03000340003
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 137 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03008040001
550. Gumena čaura
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
551. Stabilizator
kom.
1
03130440001
...........................................................................
...........................................................................
552. Čaura
kom.
1
0205098
...........................................................................
...........................................................................
553. Senzor pedale gasa
kom.
1
04001620109E
...........................................................................
...........................................................................
554.
Vijak za
podešavanje
kom.
1
04000920009
...........................................................................
...........................................................................
555. Opruga
kom.
1
00009950003
...........................................................................
...........................................................................
556. Pedala kočnice
kom.
1
03000900001
...........................................................................
...........................................................................
557. Pedala spojnice
kom.
1
04000900002
...........................................................................
...........................................................................
558. Poluga
kom.
1
04000920003
...........................................................................
...........................................................................
559. Osigurač
kom.
1
990717521080
01
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 138 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
00009910002
560. Ležaj
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
561. Osigurač
kom.
1
0200114
...........................................................................
...........................................................................
562. Gumeni ležaj
kom.
1
0200648
...........................................................................
...........................................................................
563. Gumeni odbojnik
kom.
1
03000420110
...........................................................................
...........................................................................
564. Opruge kabine
kom.
1
03000420200
...........................................................................
...........................................................................
565.
Sajla za
otključavanje
kom.
1
262047.00
...........................................................................
...........................................................................
566. Vođica
kom.
1
03003233040
...........................................................................
...........................................................................
567. Podizač stakla levi
kom.
1
03003213020
...........................................................................
...........................................................................
568. Podizač stakla levi
kom.
1
03003217020
...........................................................................
...........................................................................
569. Retrovizor levi
kom.
1
03003620004
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 139 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03003620005
570. Retrovizor desni
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
571. Ležište
kom.
1
0826316
...........................................................................
...........................................................................
572. Ležište
kom.
1
0826315
...........................................................................
...........................................................................
573. Vijak
kom.
1
0826317
...........................................................................
...........................................................................
574.
Gumena zaptivka
prednjih vrata
kom.
1
03003790020
...........................................................................
...........................................................................
575.
Centralna jedinica
motora
kom.
1
04001630004E
...........................................................................
...........................................................................
576. Ventil
kom.
1
04001620105E
...........................................................................
...........................................................................
577. Prekidač
kom.
1
03004140010
...........................................................................
...........................................................................
578. Prekidač
kom.
1
00004140017
...........................................................................
...........................................................................
579. Prekidač
kom.
1
03004140009
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 140 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
00004180004
580. Potenciometar
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
581. Centralna jedinica
kom.
1
04004180004
...........................................................................
...........................................................................
582. Modul
kom.
1
00004110502
...........................................................................
...........................................................................
583. Prekidač
kom.
1
03004140002
...........................................................................
...........................................................................
584. Relej
kom.
1
00004149001
...........................................................................
...........................................................................
585. Relej
kom.
1
00004149101
...........................................................................
...........................................................................
586.
Podizač stakla levi elektro
kom.
1
03003213010
...........................................................................
...........................................................................
587.
Podizač stakla desni
- elektro
kom.
1
03003217010
...........................................................................
...........................................................................
588. Prekidač
kom.
1
03004140015
...........................................................................
...........................................................................
589. Prednji far
kom.
1
0826080
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 141 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03004150015
590. Motor
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
591. Lampa
kom.
1
0826029
...........................................................................
...........................................................................
592. Instalacija leva
kom.
1
03004120024
...........................................................................
...........................................................................
593. Instalacija desna
kom.
1
03004120025
...........................................................................
...........................................................................
594.
Lampa registarske
tablice
kom.
1
03004150006
...........................................................................
...........................................................................
595. Prekidači na pedali
kom.
1
04004140019
...........................................................................
...........................................................................
Pumpa uređaja za
596. pranje
vetrobranskog stakla
kom.
597. Sajla
kom.
1
00004110501
...........................................................................
...........................................................................
1
03003940011
...........................................................................
...........................................................................
598. Sajla
kom.
1
04008390002
...........................................................................
...........................................................................
599. Sajla
kom.
1
04008390001
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 142 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
00000920001
600. Crevo
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
601.
Cilindar sponice na
menjaču
kom.
1
04001760002E
...........................................................................
...........................................................................
602. Priključak
kom.
1
256511.40
...........................................................................
...........................................................................
603. Priključak
kom.
1
0202095
...........................................................................
...........................................................................
604. Priključak
kom.
1
03002120019
...........................................................................
...........................................................................
605. Blok
kom.
1
4013000
...........................................................................
...........................................................................
606. Hladnjak ulja
kom.
1
0203116
...........................................................................
...........................................................................
607. Crevo
kom.
1
03006085014
...........................................................................
...........................................................................
608. Filter
kom.
1
00006170001
...........................................................................
...........................................................................
609. Kontrolni ventil
kom.
1
0202245
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 143 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03005510015
610. Prednja ploča
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
611. Nosač
kom.
1
03005510005
...........................................................................
...........................................................................
612. Prekidač
kom.
1
0826144
...........................................................................
...........................................................................
613. Nosač motora
kom.
1
04001690036
...........................................................................
...........................................................................
614.
Prečistač vazduha
kpl.
kom.
1
04022010001
...........................................................................
...........................................................................
615.
Kombinovani
hladnjak motora
kom.
1
04021910001
...........................................................................
...........................................................................
616. Nosač
kom.
1
00009820021
...........................................................................
...........................................................................
617. Slavina
kom.
1
04001620117
...........................................................................
...........................................................................
618. Crevo
kom.
1
04021930009
...........................................................................
...........................................................................
619. Crevo
kom.
1
04021930010
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 144 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04021930003
620. Crevo
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
621. Cev
kom.
1
04001620107E
...........................................................................
...........................................................................
622. Crevo
kom.
1
04001930010
...........................................................................
...........................................................................
623. Crevo
kom.
1
04001930011
...........................................................................
...........................................................................
624. Crevo
kom.
1
04001930024
...........................................................................
...........................................................................
625. Crevo
kom.
1
04001930023
...........................................................................
...........................................................................
626. Pogonska prirubnica
kom.
1
04021910004
...........................................................................
...........................................................................
627. Međuležaj
kom.
1
04001910001
...........................................................................
...........................................................................
628. Kaiš 13x925
kom.
1
04021960001
...........................................................................
...........................................................................
629. Ventilator
kom.
1
04001910011
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 145 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03010840031
630.
Sajla ručne kočnice
duga kabina
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
631. Nosač
kom.
1
04021010025
...........................................................................
...........................................................................
632.
Blatobran zadnji
desni
kom.
1
03000530055
...........................................................................
...........................................................................
633. Prekidač
kom.
1
04024110002
...........................................................................
...........................................................................
634. Cilindar - kabina
kom.
1
0200771
...........................................................................
...........................................................................
635. Ručna pumpa
kom.
1
0200772
...........................................................................
...........................................................................
636.
Mehanizam za
zaključavanje
kom.
1
0200773
...........................................................................
...........................................................................
637. Nepovratni ventil
kom.
1
0201785
...........................................................................
...........................................................................
638. Predfilter vazduha
kom.
1
04002020021
...........................................................................
...........................................................................
639.
Garnitura zaptivki
motora
gar.
1
05008160215
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 146 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04008160042
640.
Zaptivka motora
prednja
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
641. Vijak glave
kom.
1
04008160061
...........................................................................
...........................................................................
642. Vijak glave
kom.
1
04008160062
...........................................................................
...........................................................................
643. Vijak glave
kom.
1
04008160063
...........................................................................
...........................................................................
644. Vijak glave
kom.
1
04008160064
...........................................................................
...........................................................................
645. Set klizača
set
1
05008160055
...........................................................................
...........................................................................
646.
Set lančanog
prenosa
set
1
05008160056
...........................................................................
...........................................................................
647.
Set lančanog
prenosa
set
1
05008160057
...........................................................................
...........................................................................
648. Poklopac
kom.
1
05008160070
...........................................................................
...........................................................................
649. Odušak
kom.
1
04008160045
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 147 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
05008160050
650. O-prsten
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
651. Merač ulja motora
kom.
1
05008160041
...........................................................................
...........................................................................
652. Zaptivka
kom.
1
04008160226
...........................................................................
...........................................................................
653. Pumpa VP
kom.
1
05008160120
...........................................................................
...........................................................................
654. Pumpa VP
kom.
1
05008160121
...........................................................................
...........................................................................
655. Garnitura cevi VP
gar.
1
05008160128
...........................................................................
...........................................................................
656. O-prsten
kom.
1
04008160032
...........................................................................
...........................................................................
657. O-prsten
kom.
1
04008160031
...........................................................................
...........................................................................
658. Vijak
kom.
1
4012383
...........................................................................
...........................................................................
659. Magistrala
kom.
1
05008160124
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 148 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
05008160025
660. Brizgaljka goriva kpl.
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
661. Oslonac
kom.
1
05008160026
...........................................................................
...........................................................................
662. Vijak
kom.
1
04008160166
...........................................................................
...........................................................................
663. Podloška
kom.
1
04008160167
...........................................................................
...........................................................................
664. Zaptivka
kom.
1
05008160027
...........................................................................
...........................................................................
665.
Povratni vod goriva brizgaljka
kom.
1
05008160135
...........................................................................
...........................................................................
666.
Povratni vod goriva pumpa
kom.
1
05008160136
...........................................................................
...........................................................................
667. Navrtka
kom.
1
04008160034
...........................................................................
...........................................................................
668. Regulator
kom.
1
05008160180
...........................................................................
...........................................................................
669. Zaptivka
kom.
1
05008160183
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 149 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
05008160187
670. Izduvna cev
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
671. Zaptivka
kom.
1
05008160189
...........................................................................
...........................................................................
672. Vijak
kom.
1
05008160191
...........................................................................
...........................................................................
673. Izduvna cev
kom.
1
05008160192
...........................................................................
...........................................................................
674. Izduvna cev
kom.
1
05008160193
...........................................................................
...........................................................................
675. Šelna
kom.
1
05008160195
...........................................................................
...........................................................................
676. Zaptivka
kom.
1
05008160198
...........................................................................
...........................................................................
677. Vijak
kom.
1
05008160072
...........................................................................
...........................................................................
678. Turbokompresor
kom.
1
05008160115
...........................................................................
...........................................................................
679. Komandni deo
kom.
1
05008160170
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 150 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
05008160216
680. Cev
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
681. Cev
kom.
1
05008160217
...........................................................................
...........................................................................
682. Cev
kom.
1
05008160219
...........................................................................
...........................................................................
683. Cev
kom.
1
05008160171
...........................................................................
...........................................................................
684. Međudeo
kom.
1
05008160172
...........................................................................
...........................................................................
685. Šelna
kom.
1
05008160221
...........................................................................
...........................................................................
686.
Zaptivka usisne
grane
kom.
1
05008160146
...........................................................................
...........................................................................
687.
Senzor na usisnoj
grani
kom.
1
05008160155
...........................................................................
...........................................................................
688. Pumpa upravljača
kom.
1
05008160016
...........................................................................
...........................................................................
689. Međudeo
kom.
1
05008160017
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 151 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
05008160010
690. Senzor temperature
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
691.
Električna instalacija
motora
kom.
1
05008160110
...........................................................................
...........................................................................
692.
Senzor protoka
vazduha
kom.
1
05002020006E
...........................................................................
...........................................................................
693. Crevo
kom.
1
05002020003
...........................................................................
...........................................................................
694. Crevo
kom.
1
05002020005
...........................................................................
...........................................................................
695. Crevo
kom.
1
05002020004
...........................................................................
...........................................................................
696. Šelna
kom.
1
0225513
...........................................................................
...........................................................................
697. Vod
kom.
1
04031820001
...........................................................................
...........................................................................
698. Vod
kom.
1
04031820002
...........................................................................
...........................................................................
699. Prednja izduvna cev
kom.
1
05001820001
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 152 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
00009920038
700. Vijak
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
701. Čaura
kom.
1
00009910016
...........................................................................
...........................................................................
702. Opruga
kom.
1
00009950004
...........................................................................
...........................................................................
703. Navrtka
kom.
1
990069270060
01
...........................................................................
...........................................................................
704. Konus
kom.
1
00009960001
...........................................................................
...........................................................................
705. Zadnja izduvna cev
kom.
1
04008180000
...........................................................................
...........................................................................
706. Cev za gorivo
kom.
1
05002120003
...........................................................................
...........................................................................
707. Cev za gorivo
kom.
1
05032120001
...........................................................................
...........................................................................
708. Hladnjak motora
kom.
1
05001910001
...........................................................................
...........................................................................
709.
Čep ekspanzione
posude
kom.
1
05008190005
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 153 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
05008190003
710. Ekspanziona posuda
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
711. Zaštita
kom.
1
05008190001
...........................................................................
...........................................................................
712. Crevo
kom.
1
05001930019
...........................................................................
...........................................................................
713. Crevo
kom.
1
05001930001
...........................................................................
...........................................................................
714. Crevo
kom.
1
05001910002
...........................................................................
...........................................................................
715. Crevo
kom.
1
05001930011
...........................................................................
...........................................................................
716. Crevo
kom.
1
05001930018
...........................................................................
...........................................................................
717. Crevo
kom.
1
04001930025
...........................................................................
...........................................................................
718. Crevo
kom.
1
03004350006
...........................................................................
...........................................................................
719. Ležaj zatezača
kom.
1
04131910010
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 154 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04131910011
720. Ležaj zatezača
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
721. Filter
kom.
1
05001620002E
...........................................................................
...........................................................................
722. Kontrolor
kom.
1
04001620103E
...........................................................................
...........................................................................
723. Rezervoar
kom.
1
03004060000
...........................................................................
...........................................................................
724. Nosač menjača
kom.
1
04001790038
...........................................................................
...........................................................................
725. Nosač
kom.
1
04001790039
...........................................................................
...........................................................................
726. Poluga
kom.
1
261477.40
...........................................................................
...........................................................................
727. Poluga
kom.
1
4012652
...........................................................................
...........................................................................
728. Poluga
kom.
1
00008170000
...........................................................................
...........................................................................
729. Kontrolni ventil
kom.
1
0202231
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 155 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013253
730. Magnet
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
731. Prekidač
kom.
1
00004160002
...........................................................................
...........................................................................
732.
Kardansko vratilo
zadnje
kom.
1
05011750001
...........................................................................
...........................................................................
733.
Vijak kardanskog
vratila
kom.
1
0422715
...........................................................................
...........................................................................
734. Modulator
kom.
1
05008080000
...........................................................................
...........................................................................
735. Cev
kom.
1
05000870003
...........................................................................
...........................................................................
736. Cev
kom.
1
05000870004
...........................................................................
...........................................................................
737. Cev
kom.
1
05000870005
...........................................................................
...........................................................................
738. Cev
kom.
1
05000870007
...........................................................................
...........................................................................
739. Navrtka
kom.
1
03000450001
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 156 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
4013147
740. Centralni prsten
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
741.
Poluosovina kpl.
Prednja
kom.
1
03008020007
...........................................................................
...........................................................................
742. Čaura
kom.
1
0200559
...........................................................................
...........................................................................
743. Opruga
kom.
1
03003530014
...........................................................................
...........................................................................
744. Centralna jedinica
kom.
1
04004180000
...........................................................................
...........................................................................
745. Modul
kom.
1
04004181013
...........................................................................
...........................................................................
746. Relej
kom.
1
00004149201
...........................................................................
...........................................................................
747. Adapter set
set
1
00004120126
...........................................................................
...........................................................................
748. Električna instalacija
kom.
1
05004124117
...........................................................................
...........................................................................
749. Električna instalacija
kom.
1
05004124137
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 157 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
04003900001
750. Komanda
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................................................
...........................................................................
751. Blok
kom.
1
04006050024
...........................................................................
...........................................................................
752.
Uložak sa
magnetom
kom.
1
04008600006
...........................................................................
...........................................................................
753. Magnet
kom.
1
03006050023
...........................................................................
...........................................................................
754.
Uložak sa
magnetom
kom.
1
04008600007
...........................................................................
...........................................................................
755.
Uložak sa
magnetom
kom.
1
04008600001
...........................................................................
...........................................................................
756. Priključak
kom.
1
04008600002
...........................................................................
...........................................................................
757. Regulator protoka
kom.
1
04008600005
...........................................................................
...........................................................................
758. Ventilator
kom.
1
05008610001
...........................................................................
...........................................................................
759. O-prsten
kom.
1
03006140000
...........................................................................
...........................................................................
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 158 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.b.
Naziv
Jedinica
mere
Količina
Kataloški
broj
1
2
3
4
5
kom.
1
03004160006
760. Davač
Naziv proizvođača
i kataloški broj ponuđenog dela
Cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Cena po jedinici mere
(sa PDV-om)
↓
6
↓
7
↓
8
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...........................................
............................................
...............................................
...............................................
(bez PDV-a)
(sa PDV-om)
...........................................................................
...........................................................................
761.
Brzovezujuća
sponica
kom.
1
0200850
...........................................................................
...........................................................................
762.
Brzovezujuća
sponica
kom.
1
0200851
...........................................................................
...........................................................................
Iznos:
(Napomena: Upisati zbir iznosa cena po jedinici mere svih pozicija.)
M.P.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 159 od 176
______________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
E L E M E N T I
R.
br.
1.
2.
P O N U D E
Predmet nabavke
Iznos (bez PDV-a)
Iznos (sa PDV-om)
↓
↓
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
..........................................
..........................................
(bez PDV-a)
(sa PDV-om)
DELOVI ZA MULTICAR VOZILA M26.4 i M26.5:
(Napomena: Upisati istovetne iznose koji su upisani na strani 82.)
DELOVI ZA MULTICAR VOZILA FUMO E3, E4 i
E5:
(Napomena: Upisati istovetne iznose koji su upisani na strani
159.)
Zbir cena po jedinici mere :
Napomena: Stopa poreza na dodatu vrednost (PDV) je 20 %.
Sve cene u ponudi su iskazane u:
.........................................................
(upisati valutu)
Ukupan iznos uvozne carine i
drugih dažbina:
(Napomena: Upisati iznos u dinarima samo u
slučaju kada ponuđenI zbir cena po jedinici mere
uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, u
suprotnom upisati "0" ili "/".)
................................................................................ din.
Paritet isporuke
DDP magacin Naručioca (Kupca).
Dinamika isporuke
Sukcesivno, isključivo po nalogu Naručioca (Kupca)
najkasnije u roku do 10 kalendarskih dana računajući od
dana prijema naloga.
Rok plaćanja:
(Napomene: Ponuđeni rok odloženog plaćanja ne
može biti kraći od 30 niti duži od 45 kalendarskih
dana računajući od dana kada je Naručilac - Kupac
primio račun za svaku pojedinačnu isporuku. U
slučaju da ponuđač izmeni način plaćanja ili ne
upiše rok odloženog plaćanja ili u slučaju da je
ponuđeni rok odloženog plaćanja izvan
naznačenog okvira, ponuda će biti odbijena.)
U roku do ..................... kalendarskih dana računajući od dana
kada je Naručilac (Kupac) primio račun za svaku
pojedinačnu isporuku.
Jedinstveni garantni rok za sve
ponuđene rezervne delove:
(Napomena: Ukoliko ponuđač ne upiše jedinstveni
garantni rok ili ukoliko je isti kraći od 24 meseca,
računajući od dana primopredaje, ponuda će biti
odbijena.)
Rok važenja ponude:
.....................
...................
meseci računajući od dana primopredaje.
kalendarskih dana računajući od dana otvaranja
ponuda.
M.P.
______________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 160 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
ODELJAK VI - OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA
NAVEDENIH U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI
R.
br.
Uslovi za učešće ponuđača u
predmetnom postupku javne nabavke
Da je registrovan kod nadležnog organa,
odnosno upisan u odgovarajući registar.
Dostavljen dokaz
Dokazi koje ponuđač dostavlja u ponudi u cilju ispunjavanja traženih uslova
Dokaz:
Za pravna lica
Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno Izvod iz registra nadležnog
Privrednog suda.
Za preduzetnike
Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno Izvod iz odgovarajućeg registra.
(ponuđač zaokružuje
DA ili NE)
→
DA
/
NE
→
DA
/
NE
→
DA
/
NE
→
DA
/
NE
→
DA
/
NE
→
DA
/
NE
1.
Da on i njegov zakonski zastupnik nije
osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije
osuđivan za krivična dela protiv privrede,
krivična dela protiv životne sredine, krivično
delo primanja ili davanja mita, krivično delo
prevare.
2.
Napomene:
- Dokaz je moguće dostaviti u neoverenoj kopiji originala.
- Nije propisan vremenski period u kojem dokaz mora biti izdat.
- Dokaz se dostavlja i za podizvođača ukoliko ponuđač delimično izvršenje nabavke
poverava podizvođaču.
- Dokaz dostavlja svaki član grupe ponuđača ukoliko se podnosi zajednička ponuda.
Dokazi:
Za pravna lica
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležnog suda i nadležne policijske uprave
Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko
od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od
krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo
primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.
Preciznije - pravna lica dostavljaju:
- izvod iz kaznene evidencije (uverenje) osnovnog suda na čijem je području sedište
domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica*;
- izvod iz kaznene evidencije (uverenje) Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal)
Višeg suda u Beogradu*;
- uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih
poslova za zakonskog zastupnika (zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti
prema mestu rođenja, ali i prema mestu prebivališta).
Za preduzetnike
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave Ministarstva
unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane
kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv
zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.
Preciznije - preduzetnici dostavljaju:
- uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih
poslova (zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja, ali i
prema mestu prebivališta).
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 161 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.
br.
Uslovi za učešće ponuđača u
predmetnom postupku javne nabavke
Dostavljen dokaz
Dokazi koje ponuđač dostavlja u ponudi u cilju ispunjavanja traženih uslova
Za fizička lica
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave Ministarstva
unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane
kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv
životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.
Preciznije - fizička lica dostavljaju:
- uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih
poslova (zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja, ali i
prema mestu prebivališta).
Napomene:
- Dokaze je moguće dostaviti u neoverenim kopijama originala.
- Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.
- * Pojašnjenje za pravna lica: Članom 32. stav 5. Zakona o odgovornosti pravnih lica za
krivična dela ("Službeni glasnik RS", broj 97/2008) propisano je da kaznenu evidenciju
vodi prvostepeni sud na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, odnosno
sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica. Za krivična dela iz člana 75. stav
1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama nadležni provostepeni sud prema Zakonu o
uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", broj 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon i 101/2011), može biti kako osnovni sud, tako i viši sud
(Shodno članu 22. Zakona o uređenju sudova osnovni sud u prvom stepenu sudi za
krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do
deset i deset godina ako za pojedina od njih nije nadležan drugi sud i odlučuje o molbi za
prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje
nadležnosti. Članom 23. istog Zakona propisana je nadležnost višeg suda - npr. viši sud
sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko deset
godina). Za uverenje (izvod) iz kaznene evidencije za krivična dela iz člana 75. stav 1.
tačka 2) Zakona o javnim nabavkama, osim za krivična dela organizovanog kriminala,
pravno lice se može obratiti nadležnom osnovnom sudu. Za krivična dela iz člana 2.
Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog
kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela ("Službeni glasnik RS", broj
42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - dr. zakon, 45/2005, 61/2005,
72/2009, 72/2011 - dr. zakon, 101/2011 - dr. zakon i 32/2013), a prema članu 12. stav 1. i
članu 13. stav 1. istog zakona, nadležno je Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu.
- Ako je više zakonskih zastupnika za svakog zastupnika se dostavlja uverenje iz kaznene
evidencije.
- Dokazi se dostavljaju i za podizvođača ukoliko ponuđač delimično izvršenje nabavke
poverava podizvođaču.
- Dokaze dostavlja svaki član grupe ponuđača ukoliko se podnosi zajednička ponuda.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 162 od 176
(ponuđač zaokružuje
DA ili NE)
→
DA
/
NE
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.
br.
Uslovi za učešće ponuđača u
predmetnom postupku javne nabavke
Da mu nije izrečena mera zabrane
obavljanja delatnosti, koja je na snazi u
vreme objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda.
3.
Da je izmirio dospele poreze, doprinose i
druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane države kada ima
sedište na njenoj teritoriji.
Napomena:
Ukoliko se ponuđač nalazi u postupku
privatizacije dostavlja potvrdu nadležnog
organa da se nalazi u postupku
privatizacije (potvrda Agencije za
privatizaciju).
4.
Dostavljen dokaz
Dokazi koje ponuđač dostavlja u ponudi u cilju ispunjavanja traženih uslova
Dokazi:
Za pravna lica
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja
delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano,
da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
Za preduzetnike
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti ili
potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao
privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
Za fizička lica
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poslova.
Napomene:
- Dokaze je moguće dostaviti u neoverenim kopijama originala.
- Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno moraju biti
izdati nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.
- Dokazi se dostavljaju i za podizvođača ukoliko ponuđač delimično izvršenje nabavke
poverava podizvođaču.
- Dokaze dostavlja svaki član grupe ponuđača ukoliko se podnosi zajednička ponuda.
Dokazi:
Za pravna lica
Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i
doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu
izvornih lokalnih javnih prihoda.
Za preduzetnike
Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i
doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu
izvornih lokalnih javnih prihoda.
Za fizička lica
Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i
doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu
izvornih lokalnih javnih prihoda.
ili
Potvrda Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.
Napomene:
- Dokaze je moguće dostaviti u neoverenim kopijama originala.
- Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.
- Dokazi se dostavljaju i za podizvođača ukoliko ponuđač delimično izvršenje nabavke
poverava podizvođaču.
- Dokaze dostavlja svaki član grupe ponuđača ukoliko se podnosi zajednička ponuda.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 163 od 176
(ponuđač zaokružuje
DA ili NE)
→
→
DA
DA
/
/
NE
NE
→
→
DA
DA
/
/
NE
NE
→
DA
/
NE
→
→
DA
DA
/
/
NE
NE
→
→
DA
DA
/
/
NE
NE
→
→
DA
DA
/
/
NE
NE
→
DA
/
NE
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.
br.
5.
Uslovi za učešće ponuđača u
predmetnom postupku javne nabavke
Ako se u državi u kojoj ponuđač ima
sedište ne izdaju dokazi iz člana 77.
Zakona o javnim nabavkama, ponuđač
može, umesto dokaza, priložiti svoju
pisanu izjavu, datu pod materijalnom i
krivičnom odgovornošću, odnosno izjavu
overenu pred sudskim ili upravnim
organom, notarom ili drugim nadležnim
organom te države.
Dokaz:
Izjava, data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, odnosno izjava overena pred
sudskim ili upravnim organom, notarom ili drugim nadležnim organom te države.
Obrazac ponude
DA
/
NE
Dokaz:
Obrazac (Odeljak V) - uredno popunjen, overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog
lica na posebno predviđenim mestima.
→
DA
/
NE
Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova
navedenih u konkursnoj dokumentaciji
Dokaz:
Obrazac (Odeljak VI) - uredno zaokružen, overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog
lica na posebno predviđenim mestima.
→
DA
/
NE
Model ugovora
Dokaz:
Model ugovora (Odeljak VII) - uredno popunjen u skladu sa ponudom, overen pečatom i
potpisan od strane ovlašćenog lica na posebno predviđenim mestima.
→
DA
/
NE
Dokaz:
Obrazac (Odeljak VIII) - uredno popunjen, overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog
lica na posebno predviđenim mestima.
→
DA
/
NE
Obrazac izjave u skladu sa članom 75. stav
2. Zakona o javnim nabavkama
Dokaz:
Obrazac (Odeljak IX) - uredno popunjen, overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog
lica na posebno predviđenim mestima.
→
DA
/
NE
Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
Dokaz:
Obrazac (Odeljak X) - uredno popunjen, overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog
lica na posebno predviđenim mestima.
→
DA
/
NE
Dokaz:
Sporazum overen pečatima svih članova grupe ponuđača i potpisan od strane ovlašćenih
lica svih članova grupe ponuđača.
→
DA
/
NE
8.
Obrazac strukture ponuđene cene
9.
10.
(ponuđač zaokružuje
DA ili NE)
→
6.
7.
Dostavljen dokaz
Dokazi koje ponuđač dostavlja u ponudi u cilju ispunjavanja traženih uslova
11.
Sporazum o zajedničkom izvršenju javne
nabavke
Napomena: Dokaz je moguće dostaviti u neoverenoj kopiji originala.
12.
Napomene:
- Sporazum se dostavlja isključivo u slučaju podnošenja zajedničke ponude.
- Sporazum je moguće dostaviti u neoverenoj kopiji originala.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 164 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
R.
br.
Uslovi za učešće ponuđača u
predmetnom postupku javne nabavke
Sredstvo finansijskog obezbeđenja
13.
Dostavljen dokaz
Dokazi koje ponuđač dostavlja u ponudi u cilju ispunjavanja traženih uslova
Dokaz:
Bankarska garancija za ozbiljnost ponude ("neopoziva","bezuslovna" i "naplativa na prvi
poziv i bez prava prigovora") u iznosu od 2.350.000,00 dinara.
(ponuđač zaokružuje
DA ili NE)
→
DA
/
NE
→
DA
/
NE
Napomena: Bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude potrebno je dostaviti u originalu.
Obrazac troškova pripreme ponude
14.
Dokaz:
Obrazac (Odeljak XI) - uredno popunjen, overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog
lica na posebno predviđenim mestima.
Napomena: Navedeni Obrazac ne predstavlja obaveznu sadržinu ponude.
M.P.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 165 od 176
______________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
ODELJAK VII - MODEL UGOVORA
Zaključen između sledećih ugovornih strana:
1. JKP "BEOGRAD-PUT", ul. Nušićeva br. 21, Beograd, tel: 011/ 3223-505, matični broj:
07023332, tekući račun: 105-500110-95, PIB: 102209952, koga zastupa: Goran Aleksić - v.d.
direktora (u daljem tekstu: Kupac)
i
2. "…….…..................................................…...............................……..........................................…",
ul. ……........................................................................................…......................... br. ............,
…................................….......................….................…, tel: ……..............................................…,
matični broj: ...............................................................................................…., tekući račun:
…...................................................….……..................... , PIB: ……..................................………,
koga zastupa: …..................................................................................................................….. direktor (u daljem tekstu: Prodavac)
Podaci za učesnike u grupi ponuđača (napomena: popuniti u slučaju kada ponudu podnosi
grupa ponuđača, a u tom slučaju podatke za nosioca posla popuniti na poljima tačke 2.):
"…….…..................................................…...............................……..........................................…",
ul. ……........................................................................................…......................... br. ............,
…................................….......................….................…, tel: ……..............................................…,
matični broj: ...............................................................................................…., tekući račun:
…...................................................….……..................... , PIB: ……..................................………,
koga zastupa: …..................................................................................................................….. direktor;
"…….…..................................................…...............................……..........................................…",
ul. ……........................................................................................…......................... br. ............,
…................................….......................….................…, tel: ……..............................................…,
matični broj: ...............................................................................................…., tekući račun:
…...................................................….……..................... , PIB: ……..................................………,
koga zastupa: …..................................................................................................................….. direktor;
"…….…..................................................…...............................……..........................................…",
ul. ……........................................................................................…......................... br. ............,
…................................….......................….................…, tel: ……..............................................…,
matični broj: ...............................................................................................…., tekući račun:
…...................................................….……..................... , PIB: ……..................................………,
koga zastupa: …..................................................................................................................….. direktor.
OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ugovorne strane konstatuju:
- da je Kupac na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije" br.
124/2012), sproveo otvoreni postupak javne nabavke rezervnih delova za vozila marke Multicar
(šifra 55/2013);
- da je Prodavac dana (datum zavođenja ponude kod Kupca) dostavio ponudu broj (zavodni broj
Kupca) koja je sastavni deo ovog Ugovora;
- da ponuda Prodavca u potpunosti odgovara specifikaciji i zahtevima Kupca iz konkursne
dokumentacije, koja je sastavni deo ovog Ugovora;
- da je Kupac na osnovu ponude Prodavca i Odluke o dodeli ugovora, a u skladu sa članom 112.
Zakona o javnim nabavkama dodelio Prodavcu predmetni Ugovor;
- da učesnici grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema Kupcu (napomena: važi
u slučaju kada ponudu podnosi grupa ponuđača);
- da Prodavac izvršenje nabavke delimično poverava podizvođaču (napomena: popuniti u slučaju
kada ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem):
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 166 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
"……….............................................................................….....................….....................…",
ul. ……........................................................…........................................................ br. ............,
…................................…..........................…;
"……….............................................................................….....................….....................…",
ul. ……........................................................…........................................................ br. ............,
…................................…..........................…;
"……….............................................................................….....................….....................…",
ul. ……........................................................…........................................................ br. ............,
…................................…..........................… .
PREDMET UGOVORA
Član 2.
Kupac kupuje od Prodavca nove rezervne delove za vozila marke Multicar, prema specifikaciji
definisanoj u ponudi i prilogu, koji je sastavni deo ovog Ugovora.
Prodavac će isporučiti Kupcu rezervne delove za vozila marke Multicar, u svemu po uslovima i
opisu iz konkursne dokumentacije i prihvaćene ponude.
UGOVORENA CENA
Član 3.
Ukupna kupoprodajna vrednost rezervnih delova za vozila marke Multicar, navedenih u specifikaciji,
iznosi 47.000.000,00 dinara.
U navedenu ukupnu kupoprodajnu vrednost nije uračunat iznos poreza na dodatu vrednost.
Cene po jedinici mere rezervnih delova su date na paritetu DDP magacin Kupca i ne mogu se
povećavati do okončanja izvršenja ovog Ugovora.
Cene po jedinici mere, navedene u ponudi Prodavca iz člana 1. ovog Ugovora, važiće bez obzira na
količine dobara koje će Kupac poručivati.
Ukoliko je Prodavac strano pravno ili fizičko lice carinske dažbine platiće Kupac, s tim da će za
iznos istih biti zadužen Prodavac kroz umanjenje fakturisanog iznosa. Sve ostale troškove u vezi sa
predmetnim poslom snosiće Prodavac.
DINAMIKA ISPORUKE
Član 4.
Prodavac se obavezuje da sukcesivno isporučuje rezervne delove, navedene u specifikaciji,
isključivo po nalogu Kupca, najkasnije u roku do 10 kalendarskih dana računajući od dana prijema
naloga - pisanog zahteva Kupca.
Kupac se obavezuje da svoje potrebe dostavi Prodavcu u vidu pisanog naloga, koji će sadržati vrstu
delova, količine i rok isporuke.
U slučaju da Prodavac u roku do 10 kalendarskih dana računajući od dana prijema naloga ne
isporuči rezervne delove, Kupac može da jednostrano raskine ovaj Ugovor.
Kupac zadržava pravo da odustane od nabavke predmetnih dobara, bez obaveze plaćanja bilo
kakve naknade štete, ukoliko dođe do promene okolnosti u poslovanju Kupca.
NAČIN PLAĆANJA
Član 5.
Kupac je u obavezi da vrši plaćanje na tekući račun Prodavca shodno isporučenim količinama i
ugovorenim cenama po jedinici mere, uvećanim za iznos obračunatog poreza na dodatu vrednost
po važećoj stopi, u roku do ................ kalendarskih dana računajući od dana kada je Kupac primio
račun za svaku pojedinačnu isporuku predmeta kupoprodaje. Dostavljeni račun Kupcu sa
otpremnicom predstavlja osnov za plaćanje.
U slučaju da su cene po jedinici mere iskazane u evrima, Kupac će vršiti plaćanje u dinarskoj
protivvrednosti i to prema zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne banke Srbije za evro na
dan ispostavljanja računa.
SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
Član 6.
Prodavac je u obavezi da najkasnije u roku do 14 kalendarskih dana po potpisivanju ovog Ugovora
dostavi Kupcu, bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 4.700.000,00 dinara.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 167 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
Navedenom garancijom banka mora da se obaveže da će "neopozivo", "bezuslovno" i "na prvi poziv
i bez prava prigovora" izvršiti uplatu na tekući račun Kupca najviše do garantovanog iznosa. Period
važnosti garancije mora biti 365 dana računajući od dana izdavanja. Po isteku navedenog roka
garancija će postati bespredmetna bez obzira da li je vraćena banci ili ne.
U slučaju potrebe za produženjem roka važenja dostavljene bankarske garancije za dobro izvršenje
posla Kupac je u obavezi da dostavi Prodavcu zahtev za produženjem istog najkasnije 14
kalendarskih dana pre isteka roka važenja dostavljene garancije, a Prodavac je u obavezi da
postupi u skladu sa ovim zahtevom.
Kupac je ovlašćen da naplati bankarsku garanciju u slučaju da Prodavac ne ispuni obaveze iz ovog
Ugovora.
Prodavac se obavezuje i da prilikom prve isporuke rezervnih delova po ovom Ugovoru dostavi
Kupcu blanko sopstvenu menicu kojom će garantovati otklanjanje nedostataka u garantnom roku,
pri čemu će se menica držati u portfelju Kupca, 5 kalendarskih dana duže od isteka garantnog roka
za rezervne delove iz poslednje isporuke po ovom Ugovoru, nakon čega će biti vraćena Prodavcu.
Menica mora da bude registrovana kod matične banke Prodavca.
Istovremeno sa predajom menice iz prethodnog stava ovog člana, Prodavac se obavezuje da
Kupcu preda i kopiju kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenih lica Prodavca (kopiju overenu
kod matične banke Prodavca), overeni (kod matične banke Prodavca) zahtev za registraciju
menice, kao i menično ovlašćenje na iznos od 2.350.000,00 dinara, da Kupac može popuniti menicu
u skladu sa ovim Ugovorom kako bi je aktivirao u slučaju neotklanjanja nedostataka u garantnom
roku od strane Prodavca.
Prodavac se obavezuje da najkasnije u roku do 14 kalendarskih dana po potpisivanju ovog
Ugovora, dostavi Kupcu blanko sopstvenu menicu kojom će dodatno garantovati ispunjenje svih
svojih ugovornih obaveza, odnosno uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje
ugovorne kazne i naknade štete, pri čemu će se menica držati u portfelju Kupca, najmanje 5
kalendarskih dana duže od dana ispunjenja svih ugovornih obaveza Prodavca, nakon čega će biti
vraćena Prodavcu. Menica mora da bude registrovana kod matične banke Prodavca.
Istovremeno sa predajom menice iz prethodnog stava ovog člana, Prodavac se obavezuje da
Kupcu preda i kopiju kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenih lica Prodavca (kopiju overenu
kod matične banke Prodavca), overeni (kod matične banke Prodavca) zahtev za registraciju
menice, kao i menično ovlašćenje na iznos od 7.050.000,00 dinara, da Kupac može popuniti menicu
u skladu sa ovim Ugovorom kako bi je aktivirao u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza
Prodavca. (Napomena: Sve što je prikazano Italic biće primenjeno isključivo u slučaju definisanom u
Odeljku IV, pod tačkom 21. alinejom 6.).
Član 7.
Kupac će otpočeti sa ispunjenjem svoje obaveze iz člana 4. ovog Ugovora, nakon što mu Prodavac
dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje ugovorenog posla, na način kako je to
predviđeno članom 6. stav 1. ovog Ugovora.
U slučaju da Prodavac ne ispuni obavezu iz stava 1. ovog člana, ovaj Ugovor se smatra raskinutim
istekom poslednjeg dana roka iz člana 6. stav 1. ovog Ugovora.
ISPORUKA PREDMETA KUPOPRODAJE
Član 8.
Kupac je dužan da sprovede organizaciju rada kojom će se obezbediti prijem rezervnih delova u
vremenu od 07.00 do 15.00 časova.
Smatra se da je izvršen kvantitativni prijem rezervnih delova kada Kupac preuzme iste u svom
magacinu.
Smatra se da je izvršen kvalitativni prijem rezervnih delova kada Kupac, po izvršenom
kvantitativnom prijemu istih, utvrdi da mu je predmet kupoprodaje isporučen u potpunosti, u skladu
sa zahtevanim karakteristikama, odnosno prihvaćenom ponudom.
Ukoliko Kupac prilikom prijema rezervnih delova uoči da isti nisu isporučeni u potpunosti u skladu sa
karakteristikama po prihvaćenoj ponudi, smatraće se da isporuka predmeta kupoprodaje nije
izvršena, a Kupac će staviti predmet kupoprodaje na raspolaganje Prodavcu, bez bilo kakve
odgovornosti Kupca za slučajnu propast istog.
Član 9.
Prodavac je u obavezi da isporuči isključivo dobra i količine koje su tražene od strane Kupca, u
suprotnom Prodavac je dužan da naknadi svu nastalu štetu, a Kupac nije u obavezi da izvrši
plaćanje dobara i količina koje nisu tražene.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 168 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
U slučaju prigovora na količinu, Kupac odmah obaveštava Prodavca, koji je dužan da uputi
ovlašćeno lice koje će u okviru Komisije za rešavanje reklamacija na licu mesta utvrditi činjenice, o
čemu se sačinjava Zapisnik. Komisiju za rešavanje reklamacija čine ovlašćena lica Kupca i
Prodavca. Rok za rešavanje reklamacija je 7 kalendarskih dana od dana sačinjavanja Zapisnika.
Član 10.
Prodavac je u obavezi da prilikom svake isporuke dostavi Kupcu dokumente proizvođača i garantne
listove za sve isporučene rezervne delove.
Predmet kupoprodaje mora biti u skladu sa standardima. Kvantitet se utvrđuje u magacinu Kupca.
UGOVORNA KAZNA
Član 11.
Ako Prodavac kasni sa isporukom predmeta kupoprodaje, definisanom nalogom Kupca, obavezan
je da Kupcu plati ugovornu kaznu u visini od 5 ‰ (promila) ukupne kupoprodajne vrednosti
predmetnih dobara (sa uračunatim porezom na dodatu vrednost) za svaki dan kašnjenja, a ukoliko
ukupna kazna pređe iznos od 5 % ukupne kupoprodajne vrednosti predmetnih dobara (sa
uračunatim porezom na dodatu vrednost) Ugovor se smatra raskinutim.
Nastupanje slučaja više sile isključuje primenu ove ugovorene kazne.
Naplata ugovorene kazne ni u kom slučaju nema uticaja na pravo Kupca da zahteva nadoknadu
štete.
GARANTNI ROK
Član 12.
Prodavac garantuje da će predmet kupoprodaje biti od materijala i izrade koji su u skladu sa
normama za ovaj tip proizvoda.
Prodavac daje jedinstvenu garanciju za sve rezervne delove navedene u specifikaciji u trajanju od
............... meseci računajući od dana primopredaje.
Prodavac ne snosi odgovornost i neće prihvatiti reklamaciju za rezervne delove koje Kupac nije
lagerovao i ugradio prema preporukama proizvođača, a koje je Prodavac dostavio Kupcu.
VIŠA SILA
Član 13.
Rok isporuke naveden u ovom Ugovoru, odnosno u pisanom nalogu Kupca može se menjati samo
u slučaju nastanka više sile.
Slučajevi više sile smatraju se događaji ili okolnosti nastali posle zaključenja ovog Ugovora,
odnosno slanja pisanog naloga Kupca a koji se nisu mogli predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći.
Ugovorna strana koja je pogođena slučajem više sile obavezna je da drugu ugovornu stranu odmah
obavesti o tome i zatraži produženje roka za onoliko vremena koliko je bilo potrebno da se otklone
posledice dejstva više sile.
Ukoliko izostane neodložno obaveštenje onda ugovorna strana gubi pravo da se pozove na slučaj
više sile.
REŠAVANJE SPOROVA
Član 14.
Sve eventualne nesporazume koji nastanu iz, ili povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će
pokušati da reše sporazumno. U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 15.
Ovaj Ugovor se može izmeniti samo Aneksom, potpisanim od strane ovlašćenih lica ugovornih
strana.
Na sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora primenjivaće se odredbe Zakona o
obligacionim odnosima.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, po 3 (tri) primerka za svaku ugovornu
stranu.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica ugovornih strana, a
proizvodi pravno dejstvo danom ispunjenja obaveze Prodavca iz člana 6. stav 1. ovog Ugovora.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 169 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
Utroškom sredstava Kupca u iznosu ukupne kupoprodajne vrednosti predmetnih dobara (sa
uračunatim porezom na dodatu vrednost), prestaje važnost ovog Ugovora, o čemu Kupac pisanim
putem obaveštava Prodavca.
PONUĐAČ JE SAGLASAN SA SADRŽINOM MODELA UGOVORA:
M.P.
_______________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
Napomene: Sadržina zaključenog ugovora ne može da se razlikuje od sadržine Modela ugovora. U ugovoru će biti
navedeni odgovarajući podaci iz ponude dobavljača (izabranog ponuđača).
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 170 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
ODELJAK VIII - OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA
UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
Predmet nabavke:
R.
br.
Vrsta troška
1.
Proizvođačka odnosno
nabavna cena ponuđenih
rezervnih delova:
2.
Troškovi carine:
3.
Transportni troškovi:
4.
Eventualni popusti koji
moraju da budu uračunati
u cenu:
5.
Ostalo:
Zbir cena po jedinici mere:
Rezervni delovi za vozila marke Multicar
Učešće u zbiru cena po jedinici mere
(bez PDV-a)
Učešće u zbiru cena po jedinici
mere (bez PDV-a) izraženo u %
↓
↓
.....................................................
................
%
.....................................................
................
%
.....................................................
................
%
.....................................................
................
%
.....................................................
................
%
..........................................................
M.P.
100 %
______________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
Napomene:
- Cene po jedinici mere (bez PDV-a i sa PDV-om) i zbir cena po jedinici mere (bez PDV-a i sa PDV-om) su navedeni u
Obrascu ponude.
- Pod zbirom cena po jedinici mere (bez PDV-a) podrazumeva se iznos koji je upisan u odgovarajućem polju Obrasca
ponude.
- Poželjno je da ponuđač upiše tražene podatke za sve pozicije (u poljima obe kolone). U tom slučaju za poziciju
koja ne učestvuje u strukturi zbira cena po jedinici mere ponuđač treba da u poljima obe kolone upiše "0" ili "/".
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 171 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
ODELJAK IX - OBRAZAC IZJAVE U SKLADU SA ČLANOM 75. STAV 2.
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
U skladu sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/2012),
kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću
I Z J A V U
Izjavljujem da smo pri sastavljanju ponude za javnu nabavku rezervnih delova za vozila marke
Multicar (šifra 55/2013):
-
poštovali obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima
rada, zaštiti životne sredine, i
-
garantujemo da smo imalac prava intelektualne svojine (ukoliko je to slučaj).
Datum: _________________
M.P.
_______________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
Napomena: Naknadu za korišćenje patenta, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih
lica snosi ponuđač.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 172 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
ODELJAK X - OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa članom 26. i članom 61. stav 4. tačka 9) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni
glasnik RS", broj 124/2012) kao i članom 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne
dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Službeni
glasnik RS", broj 29/2013), pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik
ponuđača, dajem sledeću
I Z J A V U
Izjavljujem da ponudu, pripremljenu na osnovu poziva za podnošenje ponuda u predmetu javne
nabavke rezervnih delova za vozila marke Multicar (šifra 55/2013), objavljenog dana 26.07.2013.
godine na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca (kao i na Portalu službenih glasila
Republike Srbije i baza propisa), podnosimo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima
ili zainteresovanim licima.
Datum: _________________
M.P.
_______________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 173 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
ODELJAK XI - OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/2012),
prilažemo strukturu troškova nastalih prilikom pripreme ponude u postupku javne nabavke
rezervnih delova za vozila marke Multicar (šifra 55/2013):
R. br.
Iznos
Vrsta troška
(navesti u dinarima)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
UKUPNO:
Datum: _________________
M.P.
_______________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
Napomene:
- Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od Naručioca naknadu tih troškova.
- Obrazac troškova pripreme ponude ne predstavlja obaveznu sadržinu ponude.
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 174 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
ODELJAK XII - OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA OZBILJNOST
PONUDE
Mi, dole potpisani [ime i prezime, pun naziv banke i puna adresa], ovim se obavezujemo da ćemo u
potpunosti garantovati, u svojstvu glavnog Garanta, Javnom komunalnom preduzeću "Beograd-put"
iz Beograda, ul. Nušićeva br. 21 (u daljem tekstu: Naručilac), u ime [pun naziv ponuđača i puna
adresa] (u daljem tekstu: Ponuđač), za iznos od 2.350.000,00 dinara, koji predstavlja garanciju za
učešće u postupku nabavke rezervnih delova za vozila marke Multicar (redni broj javne nabavke
55/2013). Ova garancija je neopoziva, bezuslovna i naplativa na prvi poziv i bez prava prigovora.
Važnost ove Garancije je do [datum].
Ukoliko od Naručioca ne primimo nikakav pisani zahtev za isplatu garantnog iznosa do gore
navedenog datuma, ova Garancija prestaje da važi bez obzira da li nam je vraćena ili ne.
Naručilac je dužan da nam uz pisani zahtev za isplatu garantnog iznosa podnese i izjavu da je
Ponuđač prekršio uslove navedene u konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku i da
mu iznos koji traži nije drugačije plaćen od strane ili u ime Ponuđača.
Mi, kao Garant, ćemo izvršiti plaćanje Naručiocu bez daljeg odlaganja, najkasnije u roku od tri radna
dana od prijema odgovarajuće dokumentacije, kako je gore navedeno.
U slučaju spora u vezi sa ovom Garancijom, utvrđuje se nadležnost suda u Beogradu.
________________________
[Mesto i datum]
M.P. _________________________________
Potpis odgovornog lica (banke)
_________________________________
Ime i prezime odgovornog lica
_________________________________
Garant [pun naziv banke i adresa]
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 175 od 176
Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
ODELJAK XIII - OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA DOBRO
IZVRŠENJE POSLA
Mi, dole potpisani [ime i prezime, pun naziv banke i puna adresa], ovim se obavezujemo da ćemo u
potpunosti garantovati, u svojstvu glavnog Garanta, Javnom komunalnom preduzeću "Beograd-put"
iz Beograda, ul. Nušićeva br. 21 (u daljem tekstu: Kupac), u ime [pun naziv izabranog ponuđača i
puna adresa] (u daljem tekstu: Prodavac), za iznos od 4.700.000,00 dinara, koji predstavlja
garanciju za dobro izvršenje posla u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji rezervnih delova za vozila
marke Multicar (redni broj javne nabavke 55/2013), zaključenim između Kupca i Prodavca. Ova
garancija je neopoziva, bezuslovna i naplativa na prvi poziv i bez prava prigovora.
Važnost ove Garancije je 365 dana računajući od dana izdavanja odnosno do [datum].
Ukoliko od Kupca ne primimo nikakav pisani zahtev za isplatu garantnog iznosa do gore navedenog
datuma, ova Garancija prestaje da važi bez obzira da li nam je vraćena ili ne.
Kupac je dužan da nam uz pisani zahtev za isplatu garantnog iznosa podnese i izjavu da Prodavac
nije izvršio svoje obaveze po Ugovoru, da Kupac ima pravo, prema odredbama navedenog
Ugovora, na plaćanje iznosa koji zahteva kao i da mu navedeni iznos nije drugačije plaćen od
strane ili u ime Prodavca.
Mi, kao Garant, ćemo izvršiti plaćanje Kupcu bez daljeg odlaganja, najkasnije u roku od tri radna
dana od prijema odgovarajuće dokumentacije, kako je gore navedeno.
U slučaju spora u vezi sa ovom Garancijom, utvrđuje se nadležnost suda u Beogradu.
________________________
[Mesto i datum]
M.P. _________________________________
Potpis odgovornog lica (banke)
_________________________________
Ime i prezime odgovornog lica
_________________________________
Garant [pun naziv banke i adresa]
Redni broj javne nabavke 55/2013
Strana 176 od 176
Download

Konkursna dokumentacija