RASPORED NASTAVNIKA I SARADNIKA PO PREDMETIMA
Prezime i ime
Avlijaš dr Radoslav
Alivojvodić mr Vesna
Banjević dr Koviljka
Baroš mr Zorica
Bengin prof. dr Aleksandar
Bogdanović Milinić mr Maja
Božić Aleksandra
Brkić mr Dominik
Vartabedijan mr Anamarija
Velimirac Svetlana
Vračarević Dejan
-
Predmet
Projekt menadžment
Čvrst i opasan otpad
Reciklažni procesi
Inženjerska istraživanja
Teorija menadžmenta
Menadžment ljudskim resursima (MLJR30MO0, MLJR40MK0 i
MLJR50MK0)
Menadžment ljudskim resursima 1
Organizaciono ponašanje (ORP50MK0)
Proizvodno-operativni menadžment 1 (POM20MO1)
Proizvodno-operativni menadžment 2 (POM20MO2)
Menadžment ljudskim resursima 1
Metrologija
Fizika
Fizika 1
Fizika 2
Inženjerska istraživanja
Elektronsko izdavaštvo
Osnovi informatike
Primena računara
Primena računara 1
Primena računara 2
Primena računara – grafika 1
Primena računara – grafika 2
Primena računara – dizajn 1
Primena računara – dizajn 2
Dizajniranje obuće 1
Dizajniranje obuće 2
Radna praksa
Stručna praksa
Stručni projekat
Umetnički projekti (UMP40DK0)
Hemija (vežbe)
Hemija 1 (vežbe)
Hemija 2 (vežbe)
Tehnologija polimera
Fizičkohemijski procesi u reciklaži
Hemija
Hemija 1
Hemija 2
Istorija dizajna (ISD20DO0)
Grafički dizajn 1
Grafički dizajn 2
Grafički dizajn (GDZ30TG0 i GDZ40TG0)
Radna praksa
Stručna praksa
Stručni projekat
Engleski jezik
Engleski jezik 1 (ENG30OO1 i ENG40OO1)
Engleski jezik 2 (ENG30OO2 i ENG40OO2)
Dizajniranje proizvoda 1 (DPR20DP1)
Dizajniranje proizvoda 2 (DPR20DP2)
Izrada modela
Stručna praksa (STP20DP0)
Umetnički projekti (UMP40DP0)
Prezime i ime
Gardašević Dragana
Gligorijević Aleksandra
Daničić Ivana
Drobac Jelena
Dukić mr Davor
Đarmati prof. dr Šimon
Đorđević Nenad
Žarković dr Darja
Živkov Senka
Živković dr Irena
Zdravković mr Jelena
Jelić dr Miloš
Jelušić Dušan
Jovanović dr Dragutin
-
Predmet
Matematika (vežbe)
Matematika sa statistikom (vežbe)
Matematika 1 (vežbe)
Matematika 2 (vežbe)
Verovatnoća i statistika (vežbe)
Osnovi dizajniranja 1
Osnovi dizajniranja 2
Inženjerske komunikacije 1 (vežbe)
Inženjerske komunikacije 2 (vežbe)
Dizajniranje ambalaže
Slog
Umetnički projekti (UMP40DG0)
Crtanje 1 (CRT40DO1 i CRT50DO1)
Crtanje 2 (CRT40DO2 i CRT50DO1)
Slikanje (SLK40DO0)
Menadžment čvrstog i opasnog otpada
Inženjerska istraživanja
Zagađenje i zaštita vazduha
Zagađenje vazduha
Menadžment zagađenjem vazduha i vode
Hemija opasnih materijala
Ekotoksikologija
Radna praksa
Stručna praksa
Stručni projekat
Osnovi grafičke proizvodnje (vežbe)
Slog (vežbe)
Priprema za štampu 1
Priprema za štampu 2
Priprema za štampu
Reprofotografija
Teorija i upravljanje bojama
Teorija upravljanja bojama
Zagađenje podzemnih voda i zemljišta
Zagađenje i zaštita voda
Tehnologija pripreme vode za piće
Zagađenje i tretman otpadnih voda
Dizajniranje kožne konfekcije
Dizajniranje kožne galanterije
Materijali (GMT30OO0, GMT40OO0, GMT50OO0, MTL20TO0,
OMT30DO0 i OMT40DO0)
Dizajniranje kožne konfekcije
Uvod u modni dizajn
Sistem menadžmenta kvalitetom
Standardizacija i ocenjivanje usaglašenosti
Menadžment rizikom (vežbe)
Preduzetnički menadžment 1
Preduzetnički menadžment 2
Logistika
Oprema za rad i sredstva za zaštitu
Radna praksa
Stručna praksa
Stručni projekat
Inženjerska istraživanja
Prezime i ime
Jovanović dr Olivera
Jokanović Vesna
Jocić mr Jelena
Kapunac mr Gordana
Kovač mr Žolt
Kovačević Milorad
Kutrički Aleksandar
Luković mr Ivan
Maksić Predrag
Maliković prof dr Aleksandar
Marković dr Saša
-
Maširević dr Ljubomir
Miladinović dr Vitomir
Milenković dr Dejan
Milentijević mr Nenad
Milovanović prof. dr Aleksandar
Milojević dr Miroslav
Milosavljević dr Angelina
Mićović Vesna
-
Predmet
Monitoring i ublažavanje posledica zagađenosti životne sredine
Načini zagađivanja životne sredine 2
Zagađenje i zaštita zemljišta
Osnovi ekologije
Monitoring zagađenosti životne sredine
Biologija sa ekologijom
Održivi razvoj
Engleski jezik 1 (ENG50OO1)
Engleski jezik 2 (ENG50OO2)
Crtanje 1 (CRT40DO1 i CRT50DO1)
Crtanje 2 (CRT40DO2 i CRT50DO1)
Slikanje (SLK40DO0)
Osnovi dizajniranja 1
Osnovi dizajniranja 2
Crtanje 1 (CRT40DO1 i CRT50DO1)
Crtanje 2 (CRT40DO2 i CRT50DO1)
Slikanje (SLK40DO0)
Umetnički projekti (UMP40DG0)
Priprema proizvodnje obuće
Materijali (MTL20TO0 i OMT30OO0)
Tehnologija proizvoda od kože
Radna praksa
Stručna praksa
Stručni projekat
Dizajniranje enterijera
Dizajniranje eksterijera
Prezentacione tehnike 1
Radna praksa (RDP30DP0)/stručna praksa (STP40DP0)
Stručna praksa (STP30DP0)
Stručni projekat (SPR30DP0)
Crtanje 1
Crtanje 2
Slikanje
Osnovi dizajniranja 1 (vežbe)
Osnovi dizajniranja 2 (vežbe)
Anatomija
Osnovi poslovanja
Marketing u trgovini
Međunarodni marketing
Ponašanje potrošača
Marketing u industriji 1
Marketing u industriji 2
Opšta sociologija (SOC20OO0, SOC30OO0, SOC40TO0 i
SOC50TO0)
Sociologija kulture
Informacione tehnologije u menadžmentu kvalitetom
Menadžment kvalitetom
Poslovno pravo
Republički zakonski propisi i regulative
Pravo životne sredine
Dizajniranje ambalaže (DAM20DG0)
Medicina i higijena rada
Finansijski menadžment 1
Finansijski menadžment 2
Istorija dizajna (ISD40DO0 i ISD30DO0)
Istorije umetnosti 1 IUM50DO0
Fotografija
Prezime i ime
Mihajlović mr Milorad
Nastasić mr Aleksandra
Nikolić dr Vladimir
Ognjanović mr Milena
Pavlović mr Sanja
Paunović mr Predrag
Pejović mr Rade
Petričević dr Zlata
Radaković Duško
Radivojević mr Vladan
Radlović mr Petar
Radosavljević dr Darko
Rodić dr Borivoje
Simeonović mr Natalija
Sofijanić dr Svetozar
-
Predmet
Industrijska higijena
Ekološki menadžment
Međunarodni menadžment zaštitom životne sredine
Osnovi menadžmenta zaštitom životne sredine
Termotehnika i energetika
Zaštita životne sredine
Stručna praksa (STP20MZ0)
Tehnološke operacije
Razvoj proizvoda
Teorija dizajna
Menadžment totalnim kvalitetom
Uspostavljanje i provera sistema menadžmenta kvalitetom
Proizvodni menadžment
Marketing
Stručna praksa (STP20MM0)
Planiranje i priprema proizvodnje
Poslovna i službena korespodencija 2
Ambalaža
Elektronsko izdavaštvo
Materijali (GMT20TG0 i GMT30OO0)
Tehnologija štampe 1
Tehnologija štampe 2
Tehnologija štampe
Metrologija (vežbe)
Fizika (vežbe)
Fizika 1 (vežbe)
Fizika 2 (vežbe)
Grafički dizajn 1 i 2 (vežbe)
Osnovi dizajniranja 1
Osnovi dizajniranja 2
Dizajniranje kožne galanterije
Matematika
Matematika sa statistikom
Matematika 1
Matematika 2
Verovatnoća i statistika
Primena računara – grafika 2
Primena računara – dizajn 2
Razvoj proizvoda
Primena računara (PRA30OO0, PRA40TO0 i PRA50TO0)
Matematika (vežbe)
Matematika i statistika (vežbe)
Crtanje 1 (CRT40DO1 i CRT50DO1)
Crtanje 2 (CRT40DO2 i CRT50DO1)
Slikanje (SLK40DO0)
Održivi razvoj i životna sredina
Zaštita od buke i vibracija
Metode i tehnike u menadžmentu
Crtanje 1
Crtanje 2
Slikanje
Menadžment rizikom
Prezime i ime
Stamenović dr Marina
Stanisavljević Dragan
Stanojević Marko
Stanojković Srđan
Stjelja dr Živko
Tanasković dr Tatjana
Todorović dr Milorad
Todorović mr Miodrag
Trajković Srđan
Trifković prof. dr Milan
Trifunović mr Duško
-
Predmet
Struktura i svojstva materijala
Tretman i odlaganje čvrstog i opasnog otpada
Tehnologija kože
Tehnologija obuće
Tehnologija proizvoda od kože
Tehnologija obuće 1 i 2
Priprema proizvodnje obuće
Upravljanje reciklabirnim otpadom
Operacije i uređaji u reciklaži
Stručna praksa
Reciklažne tehnologije 1
Priprema za štampu 1 (vežbe)
Priprema za štampu 2 (vežbe)
Priprema za štampu (vežbe)
Materijali (GMT20TG0, GMT30OO0, GMT40OO0 i GMT50OO0)
(vežbe)
Tehnologija štampe 1 (vežbe)
Tehnologija štampe 2 (vežbe)
Tehnologija štampe (vežbe)
Dizajniranje proizvoda 1 (DPR30DP1 i DPR40DP1)
Dizajniranje proizvoda 2 (DPR30DP2 i DPR40DP2)
Ambalaža (vežbe)
Mašine (vežbe)
Tehnologija štampe (vežbe)
Tehnologija dorade (vežbe)
Održavanje sredstava za rad
Bezbednost objekata i instalacija
Inženjerske komunikacije
Inženjerske komunikacije 1
Inženjerske komunikacije 2
Menadžment ljudskim resursima 2
Stručna praksa (STP20OMP0)
Psihologija (PSI20OO0, PSI30OO0 i PSI40DO0)
Psihologija rada
Ambalaža
Osnovi grafičke proizvodnje
Mašine (MAŠ30TG0 i MAŠ40TG0)
Mašine 1 (MAŠ20TG1)
Mašine 2 (MAŠ20TG2)
Tehnologija dorade 1
Tehnologija dorade 2
Tehnologija dorade
Tehnologija štampe
Tehnologija štampe 1
Tehnologija štampe 2
Radna praksa
Stručna praksa
Stručni projekat
Inženjerska istraživanja
Primena računara – grafika 1
Primena računara – grafika 2
Geodezija
Grafički dizajn 1
Grafički dizajn 2
Pismo
Radna praksa
Stručna praksa
Stručni projekat
Prezime i ime
Ugarak dr Dragoslav
Dželetović Slobodan
Šaranović mr Aleksandra
-
Predmet
Bezbednost i zdravlje na radu
Bezbednost tehnoloških procesa
Radna praksa
Stručna praksa
Stručni projekat
Inženjerska istraživanja
Uspostavljanje i provera sistema menadžmenta kvalitetom
Crtanje 1
Crtanje 2
Slikanje
Download

RASPORED NASTAVNIKA I SARADNIKA PO PREDMETIMA