PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
PET KORAKA DO ODLUKE O ŠKOLI I ZANIMANJU
PRIRUČNIK ZA TRENERE
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
Pet koraka do odluke o školi i zanimanju
PRIRUČNIK ZA TRENERE
Izdavač:
Axel Sachs
Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ)
Direktor ureda za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku,
vođa projekta „Stručno obrazovanje i usavršavanje“
po nalogu Saveznog ministarstva za privrednu saradnju
i razvoj(BMZ) Savezne Republike Njemačke
Konsultant:
Dr. Erwin Kämmerer
Pedagoški fakultet Saveza u Štajermarku
(Pädagogische Hochschule des Bundes in Steiermark)
Redakcijski savjet:
Viktorija Bešević-Ćomić, Federalni zavod za zapošljavanje
Stanislava Čvoro, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
Ida Matković, Služba za zapošljavanje SBK/KSB
Nermina Hadžimuhamedović, Službenica za mlade,Općina Gradačac
Marko Savić, Službenik za mlade,Opština Milići
Mirsada Jaganjac, Osnovna škola „Isak Samokovlija“, Sarajevo
Koordinatori GTZ projekta:
“Prelazak mladih u svijet rada na zapadnom Balkanu“
u Bosni i Hercegovini:
Mirza Jusufović
Tanja Junuzagić
Lektor:
Gordana Hadžić
Dizajn:
Benjamin Krnić
Štampa:
GRAFIKUS
Tiraž:
200
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
Pet koraka do odluke o školi i zanimanju
PRIRUČNIK ZA TRENERE
Sadržaj:
Predgovor 7
1. Uvod u ogled
2. Uzroci za sve veću neophodnost profesionalne orijentacije
2.1 Promjene u svijetu zanimanja
9
2.2 O pojmu “orijentacija“
2.3 Teorija odluke o izboru zanimanja – pristupi za pedagošku i didaktičku
implementaciju profesionalne orijentacije
10
2.3.1 Pregled
10
2.3.2 Analiza
11
2.4 Koncept aktivne procesne profesionalne orijentacije
na zapadnom Balkanu
12
2.4.1 Struktura toka procesa izbora zanimanja
12
2.4.2 Didaktička implementacija petofaznog postupka
13
2.4.3 Rezimirajući prikaz najvažnijih ciljeva učenja u odnosu na razvoj
kompetencije za izbor zanimanja
13
Okvirni nastavni plan: Profesionalna orijentacija
Osnovna škola: završni razredi (npr. 7. i 8.)
14
2.4.4 Obrazovni zadatak i zadatak nastave
14
2.4.5 Didaktička načela
14
2.4.6 Prijedlog godišnjeg plana profesionalne orijetacije
15
2.4.7 Oblasti učenja i nastavni sadržaji, tj. sadržaji učenja
21
2.4.7.1 OBLAST UČENJA 1: Samospoznaja
21
2.4.7.2 OBLASTI UČENJA 2 i 3: Informacije i pretraživanje/mogućnosti
školovanja i karijere
22
2.4.7.3 OBLAST UČENJA 4: Realni susreti
23
2.4.7.4 OBLAST UČENJA 5: Odluka
24
2.4.8 Organizacija nastave profesionalne orijetacije
25
2.5 Roditelji – instanca odlučivanja
27
2.6 Uvod u profesionalnu orijetaciju i petofazni model PO u BiH
29
3. MODUL 1 SAMOSPOZNAJA
3.1 Uvod u prvi modul
33
33
PREGLED RADIONICA
3.2 Igra zagrijavanja: “Izrada bedža“
3.3 R1: Linija života
3.4 R2: Uvod u profesionalnu orijentaciju i petofazni model PO
3.5 R3: Vezanje odluke za bitnu ličnost
3.6 R4: Samoprocjena
3.7 R5: Portfolio u profesionalnoj orijentaciji
3.8 R6: Mapa uma
3.9 R7: Pogodi ko sam!
3.10 R8: Drugi o meni
3.11 R9: Ja u budućnosti
3.12 R10: Dvostruki krug/Moj izbor
3.13 R11: Put sposobnosti
3.14 Moderacijski materijali za I fazu PO
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4. MODULI 2 I 3 - INFORMACIJE O ZANIMANJIMA I PUTEVIMA
OBRAZOVANJA
74
4.1 Uvod u drugi i treći modul
PREGLED RADIONICA
4.2 Igra zagrijavanja: S tim povezujem
4.3 R1: Metode rada u nastavi
4.4 R2: Svijet se mijenja
4.5 R3: Važne informacije
4.6 Igra zagrijavanja – Vješalice
4.7 R4: Klasifikacija zanimanja
4.8 R5: Putevi obrazovanja u BiH
4.9 R6: Zanimanja i putevi obrazovanja
4.10 Igra zagrijavanja: U krug
4.11 R7: Ona direktorica/On direktor Novac je najvažniji za i
zbor zanimanja/Novac nije najvažniji za izbor zanimanja
4.12 R8: Netradicionalna zanimanja
4.13 Moderacijski materijali za II i III fazu PO 5. MODUL 4 – REALNI SUSRETI 5.1 Uvod u četvrti modul
PREGLED RADIONICA
5.2 Igra zagrijavanja – Asocijacije
5.3 R1: Komunikacija
5.4 R2: Ljudi oko nas/Stvaranje mreže
5.5 Igra opuštanja – mi gradimo mrežu
5.6 R3: Kako organizirati realne susrete
5.7 R4: Intervju tokom realnih susreta
5.8 R5: Dani individualne prakse
5.9 R6: Promjenjljivi svijet rada
5.10R7: Brainstorming
5.11 R8: Poduzetništvo
5.12 Moderacijski materijali za IV fazu PO
74
76
77
78
79
82
83
84
85
87
88
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
89
91
92
117
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
6. MODUL 5 – ODLUKA O ŠKOLOVANJU/IZBORU ZANIMANJA
139
6.1 Uvod u peti modul
139
PREGLED RADIONICA
141
6.2 Igra zagrijavanja: Brod na otvorenom moru – igra odlučivanja
142
6.3 R1: Trka u predizbornoj kampanji “Moje buduće zanimanje je najbolje
zanimanje“
143
6.4 R2: Sad kad sam odlučio/la…
145
6.5 R3: Rad sa roditeljima
146
6.6 Igra opuštanja: “Brkovi“
147
6.7 Igra zagrijavanja: Prazna stolica
147
6.8 R4: Plan profesionalne orijentacije u školi
148
6.9 R5: Priprema za intervju i pisanje poslovne biografije
149
6.10 Moderacijski materijali za V fazu PO
150
7. Omladinski centri u BiH – organiziranje i način rada
155
7.1 Aktivnosti omladinskih centara
155
7.2 Omladinski lideri
156
7.3 Uloga omladinskih centara i omladinskih lidera u profesionalnoj
orijentaciji
156
Izvori
158
5
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Predgovor:
Priručnik za trenere iz oblasti profesionalne orijentacije je jedan od rezultata regionalnog
GTZ projekta „ Prelazak mladih u svijet zanimanja na zapadnom Balkanu“. Projekat je
istovremeno implementiran
u četiri zemlje (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija) kroz postojeće projekte
GTZ-a. Prilikom realizacije projekta i obuke nastavnika (razrednici završnih razreda) iz
šest pilot škola i omladinskih lidera iz pet omladinskih centara, u sklopu koje su prerađene
radionice sa svrhom usavršavanja osoba zaduženih za rad sa učenicima i mladima na ovu
temu, obraćena je posebna pažnja na realne mogućnosti implementacije samih radionica.
Redakcijski savjet je prilikom kreiranja radionica
uzeo u obzir godišnji plan završnih razreda, opterećenost učenika kao i postojeću
saradnju osnovnih škola sa privredom i srednjim stručnim školama. U tu svrhu je izrađen
i prijedlog godišnjeg plana profesionalne orijentacije za dva završena razreda osnovnih
škola. Ovaj prijedlog plana podrazumijeva rad u oblasti profesionalne orijentacije na
osnovu integracije sadržaja u postojeće nastavne predmete. Interaktivni način rada
prilikom održavanja seminara i unošenje iskustava nastavnika i radnika iz omladinskih
centara pružio je veliki doprinos nastanku priručnika.
Petofazni model profesionalne orijentacije, detaljno opisan u prvom dijelu priručnika,
je poslužio kao vodilja prilikom izrade materijala. Sve radionice su kreirane na način da
omogućavaju ostvarivanje ciljeva pojedinačnih modula petofaznog modela.
Priručnik je namijenjen školskim pedagozima, psiholozima i nastavnicima zaduženim za
realizaciju profesionalne orijentacije i usavršavanje svojih saradnika u osnovnim školama.
Isto tako ga mogu koristiti i omladinski radnici u omladinskim centrima za radionice
posvećene profesionalnoj orijentaciji.
Pomoć u organizaciji i implementaciji projekta pružili su Prosvjetno-pedagoški zavod
Kantona Sarajevo kao i ministarstva za obrazovanje nadležna za navedene škole.
Ovom prilikom se posebno želimo zahvaliti osnovnim školama i omladinskim centrima
čiji su predstavnici učestvovali u realizaciji projekta i svojim angažmanom uveliko
doprinijeli nastanku ovog ali i drugih materijala u sklopu projekta:
OŠ „Isak Samokovlija“ Sarajevo
OŠ „Kovačići“ Sarajevo
OŠ „Pale“ Pale
OŠ „Aleksa Šantić“ Vojkovići
OŠ „Hasan Turčelo Brzi“ Ilovača
OŠ „Ustikolina“ Ustikolina
OC „KULT“ Gradačac
OC „MOZAIK“ Odžak
OC Milići
OC Vlasenica
OC Srebrenica
Nadamo se da će izrađeni materijal ciljanoj grupi pomoći da na što jednostavniji i efikasniji
način dođe do željenih rezultata.
Želimo Vam ugodan rad,
Koordinatori projekta u BiH
6
GTZ-ovi lokalni sagovornici iz zemalja zapadnog Balkana često su ukazivali na to
da postoje neki pristupi, ali ne i sistematska profesionalna orijentacija učenika i
učenica i mladih na prelazu iz osnovne škole u srednju. Na osnovu ovih saznanja,
GTZ-ovi projekti reforme stručnog obrazovanja i projekti za mlade u zemljama
zapadnog Balkana su, uz podršku lokalnih eksperata i ekspertkinja, sproveli
manja istraživanja koja su potvrdila i izdiferencirala sliku: Postoje mnogi pristupi
kao što su sajmovi obrazovanja, reklamne kampanje stručnih škola, diskusije sa
ekspertima i iz preduzeća , ali ne i sistematska i institucionalizovana profesionalna
orijentacija.
Pomoću finansijske podrške Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i
tehnički razvoj, GTZ sa regionalno kreiranim projektom profesionalne orijentacije
pokušava u pilot osnovi da se suoči sa masovnim problemom, koji se čini tipičnim
za zemlje sa školskim sistemima stručnog obrazovanja. U zemljama zapadnog
Balkana 75% generacije stiče pravo upisa na visokoškolske ustanove. Skoro svi
mladi sa stečenom kvalifikacijom za upis na visokoškolske ustanove upisuju
studije. Ipak, samo 20% onih koji upisuju studije na visokoškolskim ustanovama
dobija posao u struci. To znači i da se 55% generacije školuje za pogrešna
zanimanja. To je zastrašujuće veliki broj. Na zapadnom Balkanu se situacija ne
razlikuje od one u zemljama zapadne Evrope. Pogrešna usmjerenja su skupa,
plaćaju ih: roditelji koji finansiraju studije, država koja finansira studiranje velikog
dijela studenata i održava enormne obrazovne kapacitete na visokoškolskim
ustanovama, te privreda koja mora dodatno da obučava akademski obrazovane
građane da bi mogli da rade u preduzećima. Na kraju, ova situacija nije ništa
manje razočaravajuća za akademske građane i građanke. Posije studiranja u
trajanju od pet ili šest godina zapošljavaju se na radnim mestima za koje bi bio
dovoljan period obuke od oko 3 meseca.
Sistematska profesionalna orijentacija treba da doprinese informisanju na
svim nivoima o skupim i dugotrajnim stranputicama obrazovanja, otkrivanju
alternativnih karijera i njihovom razvoju. Odluka o izboru zanimanja svakako
je na učenicima i učenicama, mladima i roditeljima. Sloboda izbora zanimanja i
radnog mjesta spada, na kraju krajeva, u osnovna prava.
Ciljna grupa razvijenog i isprobanog modela profesionalne orijentacije u Bosni i
Hercegovini, u Crnoj Gori, na Kosovu i Srbiji su mladi koji završavaju posljednja
dva razreda osnovne škole ili su završili samo osnovnu školu. Model profesionalne
orijentacije posebno karakterišu tri obilježja:
• riječ je o petofaznom konceptu profesionalne orijentacije sa fazama:
(1) Samospoznaja, (2) Informacije o zanimanjima; (3) Putevi karijere; (4)
Realni susreti; (5) Odluka o izboru zanimanja,
• u ovom konceptu poseban značaj pridaje se otkrivajućem odnosu prema
svijetu rada. Učenici, učenice i mladi ne treba samo da se raspituju u
preduzeću, već da učeći odrade kratke prakse u preduzećima,
• cjelokupna nastava profesionalne orijentacije i realni susreti osmišljeni su
kao individualni proces učenja i razvoja.
Ervin Kemerer (Erwin Kämmerer), spiritus rektor modela koji je u Austriji
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
1. Uvod u ogled
7
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
primijenjen na nivou cijele zemlje, obučio je 20 lokalnih eksperata i ekspertkinja,
tzv. multiplikatora, iz 4 zemlje prema ovom modelu. Vrhunac obuke bio je “realni
susret” sa petofaznim modelom profesionalne orijentacije u okviru studijskog
putovanja u Austriju. Svi učesnici su bili impresionirani onim što su vidjeli u
austrijskim školama i preduzećima. Impresionirala ih je osjetljiva profesionalna
orijentacija, postavljena tako da otkriva perspektive, kao i metodski zanimljivo
osmišljavanje nastave. Također su bili impresionirani saradnjom svih relevantnih
institucija koje pomažu svakom pojedincu da razvije svoju karijeru.
Vjerovatno je upravo to oduševljenje motivisalo domaće stručnjake da intenzivno
rade u okviru ovog, ipak malog, projekta. Oni su za svoje zemlje sačinili priručnik
za trenere i trenerice, priručnik za nastavnike i nastavnice, portfolio – fasciklu
za učenike i učenice i mlade, kao i okvirni kurikulum za škole i plan rada za
vanškolsku primjenu programa. To nije sve. Dvadesetero multiplikatora iz
projekta obučilo je 178 nastavnika i profesionalaca koji rade sa mladima. Svojim
programom, obukama i konsultacijama u 20 osnovnih škola i 15 omladinskih
centara i kancelarija za mlade dospjeli su do 2753 mladih iz ovih zemalja.
Ovim putem želim srdačno da se zahvalim za veliku angažovanost svim
multiplikatorima, nastavnicima i svim profesionalcima koji se bave mladima,
koji su bili angažovani na projektu. Posebno se zahvaljujem, naravno, i učenicima
i učenicama i mladima koji su učestvovali u ovom ogledu. Svakako, i Ervinu
Kemereru koji se uz veliko angažovanje posvetio ovom projektu.
Gustav Rajer (Gustav Reier)
vođa projekta “Prelazak mladih u svijet rada na zapadnom Balkanu”
8
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
2. Uzroci za sve veću neophodnost
profesionalne orijentacije
2.1 Promjene u svijetu zanimanja
Svi smo svjesni aktualnih promjena u svijetu zanimanja. One znače više od
spoljnih promjena u obliku poslovnih djelatnosti. Promjene se odnose na sam
“koncept zanimanja” koji je generacijama, pa čak i vijekovima, činio osnovu
poslovnih djelatnosti, a time i osnovu obrazovnog sistema u Evropi. U praksi to
pogađa sve, a naročito školske sisteme stručnog obrazovanja, koji su se orijentisali
prema ovom konceptu.
To mijenja i prethodnu i prateću orijentaciju. Takozvane “atipične” karijere,
fleksibilni ulazi i prelazi na mjestima presjeka između škole i svijeta rada, nisu
više izuzetak.
To sa sobom ne donosi samo promjene kvalifikacionih zahtjeva, već mijenja i sam
zahtjev za profesionalnom orijentacijom. Nemamo više “ciljne tačke”, koje važe
jednom zauvijek; sve se kreće i “dinamička orijentacija” smjenjuje pripremu za
nešto što se smatralo poznatim uslovima.
2.2 O pojmu “orijentacija“
Pojam orijentacija upućuje na različite sadržaje značenja.
Orijentacija označava kako “stanje”, tako i “proces”. Orijentacija može da označi
i svojstvo “orijentisanosti” neke individue, kao i aktivnost ili vršenje uticaja da se
neko orijentiše, bez obzira na koji način.
Pojmom profesionalna orijentacija opisuje se velika paleta koraka. Ona seže od
informacija o obrazovanju i zanimanju, sve do individualnog savjetovanja. Tu
spada “intrinzično” shvatanje profesionalne orijentacije u nastavi (pobude nastale
iz unutarnjih potreba), tj. pogled u sopstvenu ličnost, kao i “eksterno” u realni
svijet i zanimanja – sve do praćenja i instruktaže u procesima izbora zanimanja i
odlučivanja.
U profesionalnu orijentaciju ubrajaju se i konkretna priprema za zanimanje,
radna iskustva, prakse, “Work Experience“, mjere općeg stručnog obrazovanja, te
ponude konkretne pomoći u odlučivanju, pa i u dovođenju pomoći koje vode ka
uspešnom prelazu i koraku u zanimanje, odnosno stručno obrazovanje.
9
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
10
2.3 Teorije odluke o izboru zanimanja – pristupi
za pedagošku i didaktičku implementaciju profesionalne orijentacije
Ovdje ćemo odustati od detaljnog izlaganja različitih aspekata teorija o odluci o
izboru zanimanja, pošto o tome postoji obimna literatura.1
2.3.1 Pregled
Cilj ovog pregleda je da uputi na različite teorijske pristupe, koji djelimično čine
osnovu za pedagoške i didaktičke pristupe za implementaciju profesionalne
orijentacije:2
Izbor zanimanja kao proces alokacije3: Izbor zanimanja se ne smatra ni
razvojnim ni izbornim procesom individue, već se zastupa stanovište da se
pozicije zanimanja, koje postoje u našem društvu, distribuiraju na njihove buduće
nosioce. Izbor zanimanja se u skladu s tim smatra alokacijom zanimanja.
Ovaj proces alokacije pozicije zanimanja H.Dahajm (H. Daheim)4, predstavnik
ovog shvatanja, dijeli na tri faze:
1.Odluku o određenom školovanju donosi porodica koja na nju i utiče.
2.Odluka o poziciji zanimanja donosi se pod uticajem porodice, vršnjačke
grupe i nastavnika.
3.Pozicije zanimanja u toku radnog vijeka određuju kolege, pretpostavljeni i
porodica koju osniva odnosna individua.
Izbor zanimanja kao proces klasifikacije5: Onom, koji bira zanimanje, potreban
je što optimalniji nivo informisanosti o samom sebi, o što boljoj prilagođenosti
sklonostima, interesovanjima, sposobnostima i talentima, kao i zahtjevima
zanimanja. Teza glasi da svako traži ono okruženje i zanimanja, u kojima može da
ostvaruje svoje sposobnosti i vještine i da preuzima prihvatljive pozicije i uloge.
Izbor zanimanja kao proces odlučivanja6: Pod izborom zanimanja kao procesom
1 Busshoff L. , Berufswahl - Theorien und ihre Bedeutung für die Praxis der Berufsberatung, StuttgartBerlin-Köln, 1989; Daheim H.: Der Beruf in der modernen Gesellschaft, Köln 1967; Ginzberg, E. et
al.: Okkupational Joice, New York 1951;Lange E.: Berufswahl als Interaktionsprozess, in: Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Lange E./Büschges G.: Aspekte der Berufswahl in der modernen
Gesellschaft, Frankfurt/M, 1975;Ries H.: Berufswahl in der modernen Industriegesellschaft,
Bern 1970; Schweikert K.: Berufswahl, in: Kreklau C./Uthmann K.J.: Handbuch der Aus- und
Weiterbildung, Köln 1987, 20. Ergänzungslieferung, Abschnitt 30/65, S. 1 ff; Super D. E.: Psychology
of cerias, New York, 1957; Steffens H.: Berufswahl und Berufsentscheidung zur Theorie und Praxis
eines Aufgabenbereiches der Arbeits- und Wirtschaftslehre, Ravensburg 1975;
2 Struktura se u najvećoj mjeri oslanja na L. Busshoff i K. Schweikert (vidi gore)
3 Na odluku o izboru zanimanja prema ovoj sociološkoj teoriji utiču i ekonomske determinante
(ekonomska struktura, stanje u privredi, tržište rada, struktura zanimanja, itd, kao i sociokulturološke
i socijalno-psihološke determinante (pripadnost određenom sloju, roditeljska kuća, škola, vršnjaci,
karijerno savjetovanje, itd.). 4 v. H. Daheim, Der Beruf in der modernen Gesellschaft, Köln 1967.
5 spada u teorije orijentisane ka ličnostima i poznata je u literaturi i pod “Diferencijalna psihološka
orijentacija kao poređenje između osobina ličnosti, zahtjeva zanimanja i socio-ekonomskih
determinanti“. U ove teorije orijentisane ka ličnosti pored diferencijalno-psihološkog pristupa u
ovu kategoriju spadaju i pshioanalitički pristup i teorija lične koncepcije (v.i TH. A. Pollmann, Beruf
oder Berufung? Zum Berufswahlverhalten von Pflichtschulabgängern, Frankfurt/M, Berlin, New
York, Paris, Wien 1993.
6 Sa stanovišta teorije odlučivanja, odluke o izboru zanimanja objašnjavaju se postupcima izbora
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
odlučivanja podrazumijeva se proces interakcije između neke osobe (strukture
ličnosti) i neke oblasti objekta (struktura zanimanja) sa ciljem analize, poređenja
stručnih poslova, te nakon postavljanja prioriteta, donošenja odluke. Ovaj proces
se odvija kroz više faza, od opažanja problema, preko prijema i obrade informacija
do odluke i realizacije (strateško ponašanje informisanja).
Izbor zanimanja kao proces učenja7: Pristup u teoriji učenja u vezi objašnjenja
izbora zanimanja posmatra “lični koncept”, cjelokupnost utisaka iz životne oblasti
(porodični, školski, itd.) i naučene metode rješavanja problema kao iskustva
učenja koja se nadovezuju jedna na druga i dovode do svjesnog izbora zanimanja.
Izbor zanimanja kao razvojni proces8: Izbor zanimanja ne smatra se
izolovanom vremenskom radnjom, već poglavljem u toku cjeloživotnog procesa
profesionalnog razvoja. Ovaj pristup postulira zavisnost odluka koje mlada
osoba sama donosi i onih koje se o njemu/njoj donose. Izbor zanimanja je dio
kontinuiranog razvojnog procesa identiteta sopstvenog ja koji se razvija. Izbor
zanimanja kao razvojni proces počinje npr. odlukom o izboru škole nakon
osnovne škole. Ona privremeno definiše dalji pristup situacijama obrazovanja,
ali sadrži i moguću odluku o promjeni zanimanja, odnosno o novoj orijentaciji
(prekvalifikacija, alternativni put školovanja).
Izbor zanimanja kao proces interakcije9: Izbor zanimanja shvata se kao
rezultat interakcije između onoga ko bira zanimanje i njegovog okruženja (roditelji,
nastavnici, savjetnici, itd.). U tu interakciju ulaze i najrazličitija interesovanja i
vrjednosne predstave učesnika. Kod učenika koji se u nastavi detaljnije upoznaju
sa stvarnošću obrazovanja i svijeta rada (dani informisanja u školama višeg nivoa,
raspitivanja u školama i preduzećima, prakse) razvija se visok stepen racionalnosti
u izboru zanimanja.
2.3.2 Analiza
Polazeći od ovog pregleda teorija odluka o zanimanju, pitanje mogućnosti provjere
saglasnosti teorijskih modela procesa odlučivanja o zanimanju sa postupcima
odlučivanja koji se mogu opaziti nije relevantno za naše razmatranje. U prvom
planu će stajati razmišljanje, da teorijski pristupi:
-izbora zanimanja kao procesa alokacije,
-izbora zanimanja kao procesa klasifikacije,
-izbora zanimanja kao procesa odlučivanja,
-izbora zanimanja kao procesa učenja,
-izbora zanimanja kao razvojnog procesa i
-izbora zanimanja kao procesa interakcije
sadrže elemente koji pospešuju osmišljavanje konkretnih pedagoških
procesa za profesionalnu orijentaciju.
i odlučivanja koje određuju prethodne pozicije u školovanju i zanimanju. Pritom se individualni i
socijalni aspekti vršenja uticaja na izbor zanimanja ne stavljaju u prvi plan. (K. H. Seiffert).
7 Busshoff, L.,Berufswahl. Theorien und ihre Bedeutung für die Praxis der Berufsberatung.
Kohlhammer, Stuttgart, 1984..
8 U odnosu na teorije orijentisane ka ličnostima ,predstavnici razvojnopsiholoških teorija bilježe da
se izbor zanimanja ne smije shvatiti statički i pojedinačno, već kao cjeloživotni, kontinuirani razvoj
stručnih motiva i orijentacija. Najpoznatiji predstavnici ove teorije su E. Ginzberg i D.E. Super).
9 v. H. Ries i E. Lange (v.gore)
11
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Pošto je profesionalna orijentacija dalekosežan sistem, koji obuhvata mnoge
relevantne grupe i predstavnike interesa, bilo je neophodno da se na pregledan
način ukaže na najvažnije mogućnosti objašnjavanja izbora zanimanja.
Čini se da ni jedna od teorija izbora zanimanja pojedinačno ne nudi dovoljno
objašnjenje svih uticaja i uslovljenosti odluke o zanimanju i školovanju, te time
ni o prethodnoj profesionalnoj orijentaciji. Pošto svaka od tih teorija sadrži
važne pristupe za objašnjenje dijelova oblasti odlučivanja, odnosno pripreme
za odlučivanje, ni jedna se ne može odbaciti u potpunosti kao nesavremena ili
netačna.
Stoga smo kao osnovu za razvoj našeg modela projekta uzeli integrativni pristup.
Kod izrade koncepta pošlo se od toga da se pospješujuća dejstva mogu postići
naročito onda, kada se proces profesionalne orijentacije shvati primarno kao:
(1) proces učenja,
(2) proces klasifikacije u dinamičkom smislu okrenut ka budućnosti i
(3) kompetencija odlučivanja.
U vezi (1)- Proces teorije učenja polazi od toga da za osmišljavanje procesa
profesionalne orijentacije iskustva učenja treba da osnaže lični koncept, da se
omoguće ciljana iskustva u svijetu rada (realni susreti), kao i da se razviju metode
za rješavanje problema. Tu se ubrajaju: samostalno prikupljanje informacija,
suočavanje sa vrijednostima, praćenje budućih događaja, itd.
U vezi (2) i (3) -Objašnjenje izbora zanimanja kao procesa alokacije, odnosno
prepoznavanja i objedinjavanja interesovanja, sposobnosti, sklonosti i talenata sa
zahtjevima u nekoj oblasti školovanja / zanimanja ne može se shvatati statički i
jednodimenzionalno, pošto i onaj koji bira i svijet rada podliježu promjenama i
pošto postoje uzajamne uslovljenosti.
Ako u obzir treba uzeti i promjene u obrazovanju i svijetu rada, kao i ciljano
osnaživanje i unapređenje sposobnosti, stavova i znanja, onda će za to naročito
biti podesan višefazni postupak sa mogućnošću refleksije i provjere donijetih
preliminarnih odluka, odnosno odluka. Time je i proces alokacije konačno
proces učenja koji ciljano pospješuje objedinjavanje i poređenje profila ličnosti sa
zahtjevima školovanja i struke u nekoj školi/nekom zanimanju.
2.4 Koncept aktivne procesne profesionalne
orijentacije na zapadnom Balkanu
Osnovu našeg sveobuhvatnog, dosljedno izgrađenog koncepta orijentacije i
praćenja mladih u procesu odlučivanja o školovanju, odnosno zanimanju na
zapadnom Balkanu čini višefazni postupak, takozvani petofazni model.
2.4.1 Struktura toka procesa izbora zanimanja (petofazni model)
Samospoznaja: Kroz odgovarajuće osmišljavanje nastave prepoznati
sopstvene kapacitete, spremnost na postignuća i sklonosti.
12
Informacije o zanimanjima: Raspoložive ili nove informacije, koje treba

Mogućnosti školovanja: Poznavanje mogućnosti školovanja i karijere koji
vode do ostvarenja željenog zanimanja
Susreti sa svijetom zanimanja: Kroz postavljanje pitanja predstavnicima
zanimanja, stručnu praksu u preduzećima (“isprobavanje”) i raspitivanje u
preduzećima, željeno zanimanje se podvrgava testu realnosti.

Odluka o izboru zanimanja
2.4.2 Didaktička implementacija petofaznog postupka
Prateće mjere za osmišljavanje procesa profesionalne orijentacije treba da
omoguće iskustva učenja koja pospešuju suočavanje sa samim sobom, sa
ličnim interesovanjima, sposobnostima, željama, podesnostima, itd. sa ciljem
upoznavanja profila ličnosti i sticanja lične i socijalne kompetencije i da osnaže
sposobnost odlučivanja i odlučnost.
Neophodno je da se mladima kroz bavljenje ponudama za informisanje, pribavljanje
informacija i njihovu selekciju i obradu prenese kompetencija orijentisanja.
Puko kognitivno bavljenje sopstvenom ličnošću i infromacijama svakako nije
dovoljno. Mladoj osobi se za njena pitanja mora ponuditi pristup preko sopstvenih
iskustava i doživljaja. Za to su neophodne aktivne metode, saznajno, istraživačko,
samostalno učenje kroz igru i refleksiju.
Izvođenje vježbi i igara bliskih praksi, veliki stepen aktivnosti mladih i
pospješivanje spremnosti i motivacije, upuštanje u procese izbora zanimanja mora
da se dopuni realnim doživljajem. To se čini raspitivanjem u školi i preduzeću sa
odgovarajućom pripremom i naknadnom obradom, sajmovima informisanja, itd.
kako bi se kompetencija orijentacije osnažila kroz “upoznavanje” stvarnosti.
Razvoj kompetencije za izbor zanimanja kod mladih na osnovu ličnog
koncepta konačno je cilj i preduslov za uspješan školski prelaz i prelaz u svijet
rada. Pod kompetencijom za izbor zanimanja podrazumijeva se sposobnost da se
donese u velikoj meri samostalna odluka o školovanju ili obuci u preduzeću, te da
se ona i implementira. Odluka mora da se donese u saglasnosti ličnog koncepta
(sposobnosti, interesovanja, sklonosti, podesnosti, itd.) sa realnim okolnostima
(zahtjevi za dalje školovanje, odnosno zanimanja, izgledi na tržištu rada, itd.).
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
razviti o zanimanjima, pripremiti na strukturiran način, da se omogući
informisano odlučivanje o izboru zanimanja.
2.4.3 Rezimirajući prikaz najvažnijih ciljeva učenja u odnosu
na razvoj kompetencije za izbor zanimanja
Mladi treba:
- da otkriju, istraže i preispitaju sopstvene želje, interesovanja i sklonosti;
- da uoče talente i sposobnosti;
- da se upoznaju sa profilima zahtjeva za stručne poslove i školovanje;
- da u skladu sa sopstvenim interesovanjem steknu detaljnije uvide u odabrane
13
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
mogućnosti školovanja i zanimanja;
- da izvrše refleksiju rada u njegovim mnogostrukim značenjima i formama
kao elementarnog ljudskog faktora;
- da prepoznaju akutalne forme, kao i promjenjivost rada i zanimanja;
- da se upoznaju sa svijetom rada i zanimanjima sa kulturnih, ekonomskih,
socijalanih i ekoloških stanovišta;
- da prepoznaju uticaje novih tehnologija na različite oblasti struke i života;
- da razmisle o dimenzijama zdravlja kao faktoru u radu i struci;
- da pomoću realnih susreta steknu uvide u svijet rada i zanimanja;
- da budu u stanju da okarakterišu raznovrsne mogućnosti školovanja sa
njihovim specifičnim zahtjevima i završnim kvalifikacijama;
- da budu u stanju da izgrade ličnu strategiju za sopstveno planiranje karijere
i života;
- da budu u stanju da uporede profil ličnosti sa profilom zahtjeva za put
školovanja i karijere i da ga provjere u pogledu odluke.
2.4 Okvirni nastavni plan: Profesionalna orijentacija10
osnovna škola: završni razredi (npr. 7. i 8.)
2.4.1 Obrazovni zadatak i zadatak nastave:
Profesionalna orijentacija nailazi na mnoge polazne tačke u drugim nastavnim
predmetima, ali slijedi i spostvene ciljeve koji prevazilaze okvire drugih nastavnih
predmeta.
Nastava profesionalne orijentacije teži ka izgradnji sposobnosti odlučivanja kod
učenica i učenika i treba da integriše dvije glavne komponente:
snagu sopstvenog “Ja” (ličnu kompetenciju) i poznavanje mogućnosti školovanja i
zanimanja, odnosno suočavanje sa njima (predmetnu i metodsku kompetenciju).
Socijalna kompetencija sve više dobija na značaju u svijetu zanimanja. Ona treba
da bude i predmet istraživanja, i predmet uvježbavanja u okviru profesionalne
orijentacije.
Na ovaj način treba da se da značajan doprinos formiranju ličnosti učenica i
učenika. Centralno mjesto treba da zauzimaju razvoj i osnaživanje nade, volje,
sposobnosti odlučivanja, ciljanosti, marljivosti, spremnosti na postizanje učinaka,
izdržljivosti i sposobnosti ostvarivanja veza.
Profesionalna orijentacija pruža i priliku da se provjere tradicionalni stavovi i
predrasude u pogledu mogućnosti školovanja i zanimanja, te ima za cilj da proširi
prostor za moguće odluke o zanimanju i školovanju.
2.4.2 Didaktička načela
Nastava treba da uzme u obzir činjenicu da profesionalna orijantacija ima
procesni karakter. Ona treba da uvede izbor zanimanja i školovanja, da ga prati, te
14
10 Izvori: Nastavni plan profesionalne orijentacije za HS i AHS, izdavač Ministarstvo prosvjete,
objavljen: BWK (BGBL. II Nr. 134/2000); Nastavni plan politehničke škole, izdavač Ministarstvo
prosvjete, objavljen:BWK (BGBL II Nr. 236/1997).
Doprinosi profesionalne orijentacije formiranju ličnosti uslovljavaju poseban
način osmišljavanja nastave: pregledan, neposredan doživljaj sopstvenih aktivnosti
preduslov su za ovakvu nastavu.
Za implementaciju u nastavi preporučuju se metode koje omogućavaju aktivno
učenje i u okviru procesa izbora zanimanja/školovanja posebno pospješuju razvoj
ključnih kvalifikacija, naročito kompetencije orijentacije: razgovori u odjeljenju,
igre po ulogama, rad u grupama, ekspertska metoda, mindmap, portfolij
profesionalne orijentacije, učenje po stanicama (npr.put sposobnosti), debata” Za
i Protiv”, individualni rad, rad u parovima, intervju, realni susreti, itd.
Realni susreti pružaju širok spektar mogućnosti: raspitivanje u školi, preduzeću i
struci, kao i individualne stručne prakse, prakse u preduzeću i školi, posjetu sajmovima
za informisanje o zanimanjima, itd. Zahtjevaju temeljne pripreme i naknadne obrade
sa učenicama i učenicima i intenzivnu saradnju između škola i preduzeća. Kod
definisanja termina treba imati na umu ukupan tok procesa profesionalne orijentacije.
Treba imati u vidu da su odluke o planiranju školovanja i zanimanju lične i da
se često donose u porodičnom krugu ili kroz individualna savjetovanja. Stoga se
u nastavi mogu samo pripremiti. Kod učenika i učenica treba promovisati ciljano
korištenje usluga školskih i vanškolskih savjetodavnih ustanova.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
da dovede do samostalne odluke o izboru zanimanja i školovanja. Pritom se treba
pozvati na elemente profesionalne orijentacije sadržane u drugim nastavnim
predmetima, kao i prethodnim razredima.
2.4.6 Prijedlog godišnjeg plana profesionalne orijentacije
Nastava profesionalne orijentacije se provodi prvenstveno kroz časove odjeljenjske
zajednice, sa mogućnostima dopune kroz vannastavnu aktivnost u 8.razredu,
odnosno završnom razredu osnovne škole.
Realni susreti se realiziraju van redovne nastave, a u okviru rada odjeljenjskog
starješine. Koordinator je pedagog/ica škole.
8.razred devetogodišnje osnovne škole
7. razred
Oblast
Tema
Br.časova
Cilj učenja
OBLAST UČENJA:
Samospoznaja
To sam ja:
Moje želje, interesovanja i
sklonosti
1
Učenici/ce će:
-znati prepoznati
vlastite želje i
sklonosti;
-znati povezati
iste sa izborom
željenog
obrazovanja/
struke.
15
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
1
Učenici/ce će:
-znati prepoznati
vlastite
sposobnosti i
osobine;
-moći kritički
sagledati i
povezati iste sa
izborom
željenog
obrazovanja/
struke.
Procjenjujem sebe-drugi
me procjenjuju
2
Učenici/ce će:
-moći kritički
procijeniti sebe,
uz sagledavanje kako ih drugi
vide.
Svega
OBLAST UČENJA:
Informacije
o zanimanju/
školama
Svega
16
Moj uspjeh-moje
sposobnosti i lične
osobine
4 časa
Izvori informacija:Šta
želim da znam o školi/
zanimanju i kako saznati?
1
Oblasti rada,kvalifikacioni
okviri
1
Obrazovni sistem: Škole
u mom gradu i profili
zahtjeva
2
4 časa
Učenici/ce će:
-znati moguće
izvore, važnost i značaj ličnog prikupljanja
informacija;
-moći koristiti
informacije u
svrhu sticanja
dubljeg uvida u
izabrane škole/
zanimanja.
Učenici/ce će:
-znati
mogućnosti.
Učenici/ce će:
-steći detaljnije
uvide u odabrane
mogućnosti
i zahtjeve
školovanja i
zanimanja,kao i
druge relevantne
informacije.
Slika/biografija zanimanja
1
Učenici/ce će:
-kroz biografije
željenog
zanimanja/
obrazovanja
steći cjelovitiju
sliku o željenom
zanimanju/školi.
Put
sposobnosti:Poređenje
ličnih sposobnosti sa
zahtjevima školovanja
2
Učenici/ce će:
-moći kritički
sagledati lične
kompetencije sa
zahtjevima škole/
zanimanja.
Rad u vrijeme
promjena:Uticaj novih
tehnologija na tržište rada
Svega
OBLAST UČENJA:
Susreti sa svijetom
zanimanja/realni
susreti
1
Susreti sa školama
4
8
Susreti sa ekspertima
5
13
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
OBLAST
UČENJA: Putevi
obrazovanja i
karijere
Učenici/ce će:
-spoznati
promjenjivost
svijeta i tržišta
rada i tu spoznaju
uvažiti kod izbora
školovanja.
Učenici/ce će:
-znati informacije
o školama za
dalje obrazovanje
i iste koristiti
u donošenju
odluke.
Učenici/ce će:
-znati svijet
zanimanja i puta
školovanja, kao i
informisati se o
lično odabranim
poljima
obrazovanja i
zanimanja.
17
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
18
OBLAST UČENJA:
Odluka o izboru
zanimanja
Argumenti ZA i PROTIV
željenog zanimanja
1
Poređenje sopstvenih
prednosti, sposobnosti,
školskog uspjeha sa
zahtjevima škola za
željeno zanimanje
2
3
Ukupno
15+13
Učenici/ce će:
-znati kritički
sagledati moguće
izbore/ odluke.
Učenici/ce će:
-moći uporediti
svoje potencijale sa zahtjevima
željenog
obrazovanja/
zanimanja.
Oblast
Tema
Br.časova
Cilj učenja
OBLAST UČENJA:
Samospoznaja
To sam ja: moje
prednosti, moja lična
kompetencija, moj
profil ličnosti
1 čas
Učenici/ce će:
-moći spoznati
svoje lične interese,
sposobnosti i osibine
koje čine njihov lični
profil.
Provjeravam svoj profil
ličnosti vezano za moje
ključne kvalifikacije i
socijalne kompetencije
2 časa
Učenici/ce će:
biti u stanju da
saznanja o sebi stave u
korelaciju sa ključnim
kvalifikacijama za dalje
školovanje.
Za 10-15 godina sebe
vidim....
1 čas
Učenici/ce će:
-moći svoje životne
planove kritički
reflektovati i preispitati,
stavljajući ih u kontekst
ličnog i profesionalnog
cilja.
Svega
OBLAST UČENJA:
Informacije o
zanimanju/školama
4 časa
Analiza i selekcija
informativnog
materijala u odnosu
na interesovanje za
željeno zanimanje
/školu
Novi zahtjevi u svijetu
rada i uticaj na moju
odluku
Svega
OBLAST UČENJA:
Mogućnosti
školovanja i karijere
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
9.razred devetogodišnje osnovne škole
8.razred
2 časa
Učenici/ce će:
-moći informacije kritički
selektirati i upotrijebiti
u informisanoj odluci za
izbor školovanja.
1 čas
Učenici/ce će:
-znati aktualizirati
informacije i staviti ih u
kontekst lične odluke.
3 časa
Zahtjevi školovanja
i struke u pogledu
ključnih kvalifikacija,
socijalnih kompetencija
i refleksija na lični profil
1 čas
Učenici/ce će:
biti u stanju da urade
refleksiju na svoju
odluku, uvažavajući
informacije o sebi i
željenoj školi/zanimanju.
19
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
2 časa
Učenici/ce će:
poredeći lični i profil
škole/zanimanja,
imati realniju sliku o
donošenju odluke.
Žene u struci,muškarci
u struciprepoznavanje
stereotipnih uloga
spolova
1 čas
Učenici/ce će:
suočavanjem sa spolnim
stereotipima u oblasti
rada,znati procijeniti
posljedice u pogledu
životnih odluka.
Svega
OBLAST UČENJA
Susreti sa svijetom
zanimanja/realni
susreti
Svega
20
Poređenje: Profil
ličnosti –profil zahtjeva
zanimanja
4 časa
Praksa u školiindividualno/grupno
prisustvo u srednjoj
školi
4časa
Učenici/ce će:
prisustvom u školi
steći realnija znanja o
željenom obrazovanju.
Susreti sa
institucijama(firme,
zavod za zapošljavanje,
škole)
10 časova
Učenici/ce će:
susretima sa
institucijama
relevantnim za svijet
rada i izbor zanimanja
steći realnija znanja,kao
i dr.potrebne informacije
o željenom obrazovanju/
zanimanju.
Susreti sa ekspertima
4 časa
Učenici/ce će: moći
informacije o željenom
zanimanju testirati
sagledavajući ih kroz
svijet zanimanja i
puta školovanja, kao i
informisati se o lično
odabranim poljima
obrazovanja i zanimanja.
18 časova
Moja odluka je ...
(analiza sopstvenih
sposobnosti i afiniteta)
1 čas
Učenici/ce će:
uz sagledavanje svojih
sposobnosti, afiniteta
i dr.kompetencija, kao
i datih informacija o
školovanju, biti u stanju
da donesu odluku.
Refleksija odluke o
daljem školovanju/
izboru zanimanja
2 časa
Učenici/ce će:
znati obrazložiti svoju
odluku u kontekstu
samoprocjene i znanja o
željenom obrazovanju.
Svega
3 časa
Ukupno
14+18 č.
Sve teme se mogu implementirati kroz postojeća područja rada OZ, ne
povećavajući broj sati za PO, samo usmjeravajući sadržaje na područje PO
(kroz data područja: pedagoško-psihološko-saznajna komponenta, radne
navike-odnos prema radu, aktualna zbivanja)
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
OBLAST
UČENJA:Odluka o
izboru zanimanja
Profesionalna orijentacija od 1-3.razreda se realizira kroz nastavni predmet
Moja okolina, u nastavnim jedinicama koje sadrže zanimanja ljudi (npr.
Uposlenici škole, Moja porodica, Život i rad ljudi u mjestu, Privreda u
zavičaju, posjetama raznim institicijama i sl.), a od 4 - 6.razreda i u okviru
rada odjeljenjske zajednice, sa ciljem da upoznaju sebe i dobiju informacije
o različitim zanimanjima.
2.4.4 Oblasti učenja i nastavni sadržaji, tj. sadržaji učenja
2.4.4.1 OBLAST UČENJA 1:Samospoznaja
Susret sa sopstvenim JA (prednosti, nedostaci, interesovanja, sklonosti,...)
predstavlja polaznu osnovu za proces odlučivanja.
Ako je mlada osoba svjesna svojih ličnih pretpostavki (sposobnosti, prednosti,
talenti...), onda može ciljano da se informiše o mogućnostima u struci/
mogućnostima školovanja i da sazna koja joj zanimanja / opcije školovanja
odgovaraju.
Cilj: Mlada osoba treba da prepozna da je suočavanje sa sopstvenim JA važan
preduslov za njen proces odlučivanja i podstiče se da sazna šta je to što dobro/
manje dobro zna i umije (prednosti/nedostaci) da bi u daljem slijedu mogla
ciljano da uporedi svoj profil ličnosti sa profilom zahtjeva (mogućnost školovanja/
zanimanje).
Nastavni sadržaji, odnosno sadržaji učenja:
Učenici treba: da nauče da otkriju, istraže i ispitaju sopstvene želje, interesovanja
21
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
i sklonosti, kao i da umiju da uoče talente i sposobnosti, da bi naučili da procijene
i reflektuju lična očekivanja (7. i 8. razred, završni razredi); da prepoznaju
sopstvene kapacitete i spremnosti na učinke; da izvrše samorefleksiju u pogledu
interesovanja, sklonosti, sposobnosti (samoprocjena) i da se nadovežu na izbor
zanimanja i školovanja (7. i 8. razred, završni razredi); da se kritički suoče sa
biografijama zanimanja i temom- Posao (7. i 8. razred, završni razredi); da osnaže
osjećaj sopstvene vrijednosti, naročito djevojčice, u pogledu podesnosti za širok
spektar školovanja i zanimanja (7. i 8. razred, završni razredi);
2.4.7.2 OBLAST UČENJA 2 i 3: Informacije
i pretraživanje / mogućnosti školovanja i karijere
Istražujem i obrađujem informacije o mogućnostima školovanja i karijerama.
Poredim svoj profil sa zahtjevima škola i zanimanja.
Mladi nalaze raznovrsnu ponudu kada treba da se nabave informacije. Centri
za informisanje o zanimanjima, službe za zapošljavanje, časopisi i brošure, kao i
berze poslova, baze podataka zanimanja i brojne druge ponude na internetu, itd.
nude činjenice i podatke o mogućnostima školovanja i obrazovanja, oblastima
rada i zanimanjima, oblastima poslova, trendovima, itd.
Ciljevi:
Da bi se mladima prenijela kompetencija orijentacije kod izbora zanimanja i
školovanja, oni prvo moraju da se suoče sa ponudama informacija koje ih zanimaju.
Uče da pretražuju i vrše selekciju tako što samostalno nabavljaju relevantne
informacije sa interneta i iz drugih izvora o oblastima rada i kvalifikacionim
okvirima, mogućnostima školskog obrazovanja, itd. te ih obrađuju u skladu sa onim
što preferiraju. Puko kognitivno bavljenje informacijama svakako nije dovoljno.
Mladima mora da se ponudi pristup preko lične pogođenosti( mogućnost ličnog
doživljaja). Ovdje, prije svega vježbe bliske praksi i realni susreti garantuju visok
stepen aktivnosti i spremnost upuštanja u procese profesionalne orijentacije.
22
Nastavni sadržaji, odnosno sadržaji učenja:
Učenici/učenice treba: da razviju kompetenciju orijentacije kroz samostalno
prikupljanje i kritičko suočavanje sa informacijama relevantnim za školovanje i
zanimanje (7. i 8. razred, završni razredi); da budu u stanju da klasifikuju škole i
zanimanja prema određenim kriterijumima oblasti rada (7. razred); da nauče da se
informišu o različitim oblastima školovanja i strukama; da prepoznaju karakteristike
i da u skladu sa sopstvenim interesovanjem steknu detaljniji pregled izabranih škola
i daljeg školovanja; da dovedu lične stavove i shvatanja u kontekst sa izborom škole
i zanimanja (7. i 8. razred, završni razredi); da kritički reflektuju i preispitaju svoje
životno planiranje i planiranje karijere (7. i 8. razred, završni razredi); da steknu
znanja o mogućnostima školovanja i karijere koje dovode do ostvarenja željenog
zanimanja; da raspoložive ili nove informacije o zanimanjima obrade na strukturiran
način, da se omogući informisana odluka o izboru zanimanja (8. razred);
da prepoznaju rad i zanimanje u njihovim mnogostrukim značenjima i formama
kao elementarni ljudski faktori i kao svoj životni prostor, i da im pripišu ličnu
2.4.4.3 OBLAST UČENJA 4: Realni susreti
Upoznajem za sebe zanimljive mogućnosti školovanja i zanimanja u praksi
Realni susreti (korist, priprema, praćenje, refleksija)
Pod pojmom”Realni susreti” podrazumijevaju se svi direktni susreti sa svijetom
rada (raspitivanja u preduzeću, praksa isprobavanja/praksa u preduzećima),
iz oblasti školskog obrazovanja (praksa isprobavanja u školama), iz institucija
relevantnih za zanimanja (služba za zapošljavanje, centri za informisanje o
zanimanjima, institucije privrede za obuke i usavršavanja). Tu još spadaju i
uglavnom jednodnevne informativne manifestacije kao npr. sajam za informisanje
o zanimanjima, “girls day“, odnosno “girls and boys day“ ili dan za informisanje
o školi “Dan otvorenih vrata“ i dr. U realnom susretu mlada osoba svoje teorijski
stečeno znanje o svijetu rada i zanimanjima može da dopuni i unaprijedi. Prije nego
što mlada osoba donese konačnu odluku, od velike je prednosti da se kvalifikacioni
okvir/put školovanja još jednom intenzivno “pregleda u stvarnosti” i provjeri da li
stvarni zahtjevi odgovaraju sopstvenim predstavama i ličnim pretpostavkama. U
okviru instruktaže naročito se podržava i insistira na “proširenom raspitivanju u
preduzeću“ (isprobavanju u preduzeću), odnosno na razgovorima/intervjuima sa
predstavnicima nekog zanimanja. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
vrijednost (7. i 8. razred, završni razredi);
da, kroz suočavanje sa problematikom spolno specifične koncentracije na
određene puteve školovanja i tržišta rada podijeljenog po spolovima, nauče da
procijene posljedice koje iz toga proističu za dalji život i karijeru (7. i 8. razred,
završni razredi):
Ciljevi:
Mlada osoba treba da sazna koje joj prednosti donosi realni susret “na licu mjesta”
za njenu odluku.
Treba da razmisli šta propušta ako ne izvrši ovaj način raspitivanja (isprobavanje
prakse/praksa u preduzećima/školama). Na ovaj način upoznaje svoje preduzeće/
svoju školu i treba dobro da se pripremi za moguć realni susret.
Sačinjavanje pravila igre za realni susret (radni stav, načini ophođenja)
Mladoj osobi treba ponuditi mogućnost intenzivne, strukturirane refleksije (npr.
analiza i procjena “povratne informacije” preduzeća/škola) i zajedno sa njom
ispitati da li su iskustva/saznanja bila u skladu sa prvobitnim očekivanjima.
Nastavni sadržaji, odnosno sadržaji učenja:
Kroz realne susrete koji se zakazuju, imajući u vidu cjelokupan tok procesa
obrazovanja, odnosno izbora zanimanja, učenice/učenici treba: da steknu
saznanja o svijetu rada i zanimanja (7. i 8. razred po 15 časova); da susrete temeljno
pripreme i naknadno obrade;
23
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
da budu u stanju da se samostalno informišu o oblastima školovanja i rada koja ih
zanimaju kroz: anketiranje eksperata (predstavnika škole i zanimanja), praksu u
školama (višednevna praksa, dani otvorenih vrata) i preduzećima (zanatske obuke
i raspitivanje u preduzeću), sajmove za informisanje o zanimanjima, specifične
manifestacije za spolove (Girls’ i Boys’ Day); da iz toga izvedu saznanja ; da put
školovanja i željeno zanimanje podvrgnu testu realnosti (8.razred); da upoznaju
savjetodavne ustanove koje nude pomoć za planiranje školskog/stručnog
obrazovanja i da budu u stanju da za sebe iskoriste ponudu (8.razred).
2.4.7.4 OBLAST UČENJA 5: Odluka
Provjeravam svoj profil sa zahtjevima, odlučujem i konkretizujem
Mlada osoba poznaje svoja interesovanja i sposobnosti, razvila je sposobnost
orijentacije kroz informacije i pretraživanje, poznaje mogućnosti školovanja
i puteve karijere, umije da uporedi svoj profil ličnosti sa zahtjevima svijeta
zanimanja i praktično je isporbala kako to funkcioniše na školovanju i pri radu.
Sada donosi odluku (5. korak) o daljem obrazovanju u nekoj školi.
Cilj:
Mlada osoba na kraju 8.razreda, završnog razreda treba da bude u stanju da
samostalno donese odluku o daljem školovanju.
Nastavni sadržaji, odnosno sadržaji učenja:
Učenice/učenici treba: da izvrše refleksiju svoje željene škole i karijere i njihove
ostvarljivosti u sklopu dejstava, npr.roditelja, vršnjaka – prijatelja, savjetodavnih
ustanova, privrede i društva (7. i 8. razred, završni razred); u toku procesa izbora
zanimanja treba da definišu privremeno stanje u vezi željene škole, odnosno
karijere (na kraju 7. razreda); da uključe roditelje (staratelje) kao bitne nosioce
odluka (8.razred); da provjere izbor škole sa kontrolnom listom; da profil ličnosti
još jednom uporede sa školskim profilom zahtjeva (8. razred) i da donesu odluku.
24
Nastava profesionalne orijentacije u školi može da se implementira kao izdvojeni
predmet, projekat ili integrativno.
Primjer 1 – Profesionalna orijentacija u toku cijele godine kao samostalni
nastavni predmet
Profesionalna orijentacija se u 7. i 8. razredu (završnim razredima) vodi sa po 30
časova.
Ako se profesionalna orijentacija vodi kao samostalni nastavni predmet u toku
cijele godine, može se poći od sljedećih obilježja:
- Samostalni predmet se više cijeni.
- Profesionalna orijentacija u toku cijele godine, sa po jednim časom
nedjeljno, omogućava proces izbora zanimanja i školovanja u skladu sa
strukturom toka petofaznog modela.
- Kompetencija orijentacije kontinuirano može da se razvija i unapređuje
kroz proces izbora zanimanja (lična, stručna i metodska kompetencija).
- Učenici doživljavaju aktivnu nastavu:
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
2.4.5 Organizacija nastave profesionalne orijentacije
Formiranje ličnosti se kontinuirano unapređuje kod učenika kroz korištenje
otvorenih vidova učenja.
Obezbjeđena je primjena vježbi sa raznovrsnim metodama koje pospješuju
kompetenciju.
- Efikasnije mogu da se prenesu ključne kompetencije.
- Snažnije je otvaranje škole prema spoljašnjem svijetu (eksperti u nastavi,
realni susreti, itd.)
- Sprovode se realni susreti.
- Postoji transparentnost o zbivanjima u nastavi za roditelje/staratelje.
- Manji je posao koordinacije.
- Roditelji/staratelji vide da se njihova djeca suočavaju sa tematikom vezanom
za zanimanja, dalje školovanje, mogućnosti školovanja, itd.
- Procesno praćenje pospješuje razvoj lične strategije za sopstvenu odluku o
zanimanju i školovanju.
Organizacione varijante implementacije
 Koordinaciju vrši koordinator PO.
 Dodatno je u 7. i 8. razredu predviđeno najmanje 30 časova za realne susrete,
sajmove za informisanje o zanimanjima i druge školske manifestacije
vezane za zanimanja.
 Dodatno se pojedinačno može omogućiti do pet dana individualne stručne/
obrazovne prakse u preduzećima, školama, savjetodavnim centrima.
25
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Primjer 2 – Profesionalna orijentacija integrisana u nastavne predmete
U 7. i 8. razredu (završni razredi) integriše se po 30 časova profesionalne
orijentacije godišnje u druge nastavne predmete. Profesionalna orijentacija se
predaje interdisciplinarno.
Ako se profesionalna orijentacija vodi interdisciplinarno, može se poći od
sljedećih obelježja:
- U ovoj organizacionoj formi nastavnici, roditelji/staratelji i vanškolski
partneri teže prepoznaju (priznaju) značaj profesionalne orijentacije.
- Za interdisciplinarnu nastavu profesionalne orijentacije neophodan je
veliki posao oko koordinacije.
- Manje se orijentiše prema nastavnom planu.
- Proces izbora zanimanja i školovanja teško se može realizirati u praksi u
skladu sa strukturom toka petofaznog modela.
- Kompetencija orijentacije se teže kontinuirano razvija i unapređuje.
- Potrebno je dosta zalaganja nastavnog osoblja za otvaranje škole prema
spoljašnjem svijetu iz organizacionih razloga.
- Organizacija realnih susreta je nešto zahtjevnija u odnosu na primjer br.1.
- Integracija i informisanje roditelja o procesu PO je moguće ali zahtjeva
aktivno sudjelovanje svih nastavnika uključenih u PO.
- Dodatno se u 7. i 8. razredu predviđa najmanje 30 časova za realne susrete,
sajmove za informisanje o zanimanjima i druge školske manifestacije
vezane za zanimanja.
- Dodatno se može omogućiti do pet dana individualne stručne/školske
prakse u preduzećima, školama, savjetodavnim centrima...
Mogućnosti varijacije : Obavezna vježba može se voditi integrisano samo u 7. razredu
(godini školovanja) kao izdvojen čas u nastavnom planu, ili samo u 8. razredu.
Primer 3 – Profesionalna orijentacija u okviru projekata
Po 30 časova profesionalne orijentacije godišnje u 7. i 8 razredu implementira se
kroz projekte, raspodjeljeno na školsku godinu. Prebacivanje u blok, u terminu
za projekat, sa stanovišta procesnog karaktera općenito ne bi imalo smisla.
“Dani profesionalne orijentacije” održavaju se u mjeri od 30 časova.
Ako se profesionalna orijentacija vodi kao projekat, može se poći od sljedećih
obilježja:
26
- Manje se uočava značaj profesionalne orijentacije kao važan doprinos
profesionalnoj/obrazovnoj i životnoj orijentaciji.
- Nije se ni jedan projektni termin pokazao kao smislen.
- Kroz cjelovit način posmatranja profesionalne orijentacije u okviru projekata
pominje se mnoštvo oblasti učenja (interesovanja, lična odgovornost,
-
-
-
-
-
-
2.5 Roditelji- instanca odlučivanja
Period donošenja odluke o izboru zanimanja i školovanja za mlade predstavlja
veoma osjetljivo vrijeme, u kome svaki uspješan korak daje sigurnost. Jednako
osjetljivo, i roditelji ocjenjuju ovaj period odlučivanja svoje djece.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
-
planiranje, socijalno učenje, ...).
Proces izbora zanimanja i školovanja prema strukturi toka petofaznog
modela stalno se prekida na duže periode.
Kompetencija orijentacije samo punktualno može da se razvija i unapređuje
kroz proces izbora zanimanja.
Pospješuje se razvoj ličnosti kod učenika kroz primjenu otvorenih vidova
učenja, ali ne kontinuirano.
Otvaranje škole prema spoljnom svijetu zavisi od strukture projekta.
Veoma je veliki posao koordinacije.
U 7. i 8. razredu dodatno je predviđeno najmanje 30 časova za realne susrete,
sajmove za informisanje o zanimanjima i druge školske manifestacije
vezane za zanimanja.
Dodatno se pojedinačno može omogućiti do pet dana individualne stručne/
obrazovne prakse u preduzećima, školama, savjetodavnim centrima.
Studije pokazuju da roditelji imaju bitnu ulogu kod izbora školovanja i zanimanja
mladih. I dalje vrše bitan uticaj na njihovu odluku - u ruralnim područjima snažnije
nego u gradskim. Roditelji i staratelji su u fazi odlučivanja o izboru školovanja i
zanimanja neizostavni sagovornici za svoju djecu. Oni tačno znaju dobre strane
i talente svojih kćeri i sinova i mogu da ih podrže na njihovom putu ka odluci.
Savjet roditelja je u velikoj meri nepotpun, a razlog je između ostalog, u tome što
mnogi kriterijumi za odlučivanje i faktori uticaja, koji su važili u trenutku izbora
zanimanja roditelja, danas potpuno drugačije izgledaju.
Pored toga, kroz sve veću distancu između porodičnog i stručnog života,
mogućnosti da se posao roditelja sagleda sa stanovišta mladih, te da se iz toga
izvedu zaključci za sopstveni izbor zanimanja, sve su manje.
Problematika je u tome što se savjet roditelja više na zasniva na stručnoj
kompetenciji, već se daje preko nivoa odnosa. Drugim riječima – savjetodavna
kompetencija, koju mladi pripisuju svojim roditeljima u pogledu sopstvene
profesionalne orijentacije, vjerovatno je pretjerano idealizirana.To znači da
najvažnija instanca orijentacije nije u stanju da ispuni očekivanja mladih. Zato
je neophodno da se instanca koja učestvuje u odlučivanju, a to su roditelji,
rano uključi u višegodišnji proces orijentacije sve do odluke o školovanju,
odnosno zanimanju. Sve češće roditelji vole da prihvate ponude informacija
o promijenjenim zahtjevima u školi i svijetu rada kao pomoć u orijentaciji.
Kod tolikog broja mogućnosti školovanja i zanimanja koji se mogu izabrati, i
ekspertima je teško da zadrže pregled. Roditelji zato savjetuju svojim sinovima
27
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
28
i kćerima da se opredjele za poznata, “oprobana” zanimanja. Rijetko se predlaže
dečaku ili devojčici da se opredijeli za neko “netradicionalno” zanimanje.
Dok se roditeljski sastanci tradicionalnog tipa sve manje posjećuju, roditeljski
sastanci na temu profesionalne orijentacije i te kako su traženi.
Roditeljski sastanci i realni susreti sprovode se pretežno zajedno sa učenicima i
preporučuju se za pospješivanje procesa odlučivanja.
Prijedlog tema: Roditeljski sastanci
Tema: Profesionalna
orijentacija – šta je to? Šta
sve planiramo ove školske
godine?
Lica:
roditelji, nastavnici,
učenici
Didaktičke napomene:
-upoznavanje procesa
profesionalne
orijentacije na
primjeru: godišnji plan
Put sposobnosti (vrhunac
svih roditeljskih sastanaka)
roditelji, nastavnici,
učenici
Isprobavanje
prednosti, sposobnosti
i podesnosti sa
roditeljima po
stanicama i njihovo
poređenje
Prezentacija rezultata
školske prakse
provjera i odluka
roditelji, nastavnici iz
osnovne škole, nastavnici
iz daljeg školovanja
Prezentacija rezultata prakse roditelji, nastavnici,
u preduzeću zaduženi za učenike iz
preduzeća, učenici
provjera odluke
14 mi je godina – šta sad?
provjera odluke o
daljem školovanju u
skladu sa faktorima
vrednovanja
eksperti iz obrazovanja,
privrede i sa tržišta rada,
nastavnici, roditelji,
učenici
Historija PO u BiH
Profesionalna orijentacija nije nova aktivnost u BiH. Još od 1954. god. prošlog
stoljeća općinski biroi za zapošljavanje su u saradnji sa obrazovnim institucijama
obavljali savjetodavni rad i vannastavne aktivnosti, kao što je profesionalno
informisanje. Jugoslavensko društvo za profesionalnu orijentaciju osniva se 1957.
god, a 1958. god. unutar biroa za zapošljavanje formiraju se savjetovališta za izbor
zanimanja. Bio je to klasični model PO s ciljem pronalaženja pravog/idealnog
zanimanja za cijeli život, dakle trajnog zaposlenja.
Krajem 80-tih godina prof. dr. Ejub Čehić razvio je novi koncept PO na ovim
području, čije su se aktivnosti kontinuirano sprovodile do početka 90-tih godina
prošlog stoljeća.
Promjena paradigme i naziva
Pomenute promjene uticale su na pojavu nove terminologije u ovoj oblasti. Tako se
pored termina profesionalna orijentacija, često mogu čuti i termini profesionalno
usmjeravanje, cjeloživotno profesionalno usmjeravanje, karijerno usmjeravanje.
U zemljama EU u upotrebi je širi termin “karijerna orijentacija“ odnosno “career
guidance“. Po toj definiciji “karijerna orijentacija“ predstavlja organiziran sistem
aktivnosti koji pomaže pojedincu pri identifikaciji vlastitih osobina, mogućnosti
za obrazovanje i rad, pri donošenju odluka i realizaciji svojih ciljeva. Po toj
definiciji “karijerna orijentacija“ obuhvata:
• ličnu orijentaciju (personal guidance/orijentation),
• obrazovnu orijentaciju (educational guidance) i
• profesionalnu orijentaciju (vocational guidance).
Kod nas je termin “profesionalna orijentacija“ još uvijek najučestaliji.
Razvoj i promjene u oblasto PO mogu se prikazati i ovako:
• (od) Ekspert koji sve zna ------------------(do) Ekspert koji pomaže
donošenju vlastitih odluka;
• (od) Ekspert koji postavlja dijagnozu -------- (do) Ekspert koji pomaže u
procesu učenja i daje svoj savjet šta uraditi.
Novi trendovi PO
Konstantne promjene u svim segmenitma društva, posebno ubrzani razvoj novih
tehnologija, uticali su i na promjene pojednica prema sebi, drugima, radu. Dok
je ranije važilo pravilo trajnog zaposlenja, danas se susrećemo sa izuzetnom
dinamikom razvoja i sve većom nesigurnošću na tržištu rada koja zahtijeva stalno
prilagođavanje znanja, češće mijenjanje zanimanja i zaposlenja. U EU Rezoluciji
o cjeloživotnoj karijernoj orijentacji iz 2004. godine stoji: “Karijerna orijentacija
se u kontekstu cjeloživotnog učenja odnosi na niz aktivnosti koje omogućavaju
individuama u bilo kojoj tački života identifikaciju vlastitih “sposobnosti,
kompetencija i interesa” za donošenje odluka na području obrazovnog, stručnog
osposobljavanja i izbora zanimanja.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
2.6 Uvod u profesionalnu orijetaciju i petofazni model PO u BiH
29
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Tok profesionalne orijentacije
Segmenti profesionalne orijentacije:
• profesionalno informisanje uključuje samoinformisanje, individualno
informisanje, grupno informisanje vezano za izbor daljnjeg obrazovanja/
školovanja;
• profesionalno savjetovanje pomaže u procjenjivanju vlastitih sposobnosti,
osobina ličnosti, interesa, vrijednosti;
• profesionalna selekcija.
Profesionalna orijentacija, dakle, označava i “stanje“ i “proces“. Orijentacija
može da označi i svojstvo “orijentisanosti“ neke individue, kao i aktivnosti ili
uticaj “da se neko orijentiše“ bez obzira kojim sredstvima. Kako je i pomenuto,
profesionalna orijentacija opisuje širok spektar koraka, od informacija o
školovanju i zanimanju do individualnog savjetovanja, pa sve do praćenja i
vođenja u procesima izbora zanimanja i odlučivanja. Konkretna priprema za
zanimanje, radno iskustvo, praksu, osnovne mjere upoznavanja sa zanimanjem,
također, spadaju u profesionalnu orijentaciju i pružaju konkretnu pomoć u
odlučivanju. Upućivanje mladih ljudi u puteve obrazovanja koji sa jedne strane
najviše odgovaraju njihovim sklonostima, interesovanjima, težnjama i talentima,
a sa druge strane pružaju konkretne izglede za razvoj, sve više dobija na značaju.
Zadatak profesionalne orijentacije u velikoj mjeri predstavlja i odgovornost škole
jer treba da se ostvaruje u saradnji sa školskim partnerima i drugim relevantnim
osobama: nastavnicima, roditeljima, učenicima, prijateljima, poznanicima,
preko vanškolskih ustanova, sajmova informisanja o zanimanjima, službom za
zapošljavanje, medijima, a naročito sa vanškolskim svijetom rada, preduzećima i
privredom. Put ka zrelosti za izbor zanimanja prolazi tako kroz splet raznovrsnih
i uzajamnih interakcija između mladih, raznih relevantnih osoba i insititucija.
Ovaj prelaz od uobičajne “nauke o zanimanjima“ ka aktivnom i odgovornom
suočavanju učenika sa svijetom rada i zanimanja zahtijeva pored jačanja ličnosti
i individualno praćenje i podršku od škole. Nastava profesionalne orijentacije
u svojim različitim vidovima izvođenja za cilj ima osposobljenost učenika za
odlučivanje u procesu izbora zanimanja.
Profesionalna orijentacija u nastavi:
- pomaže mladima da spoznaju i razviju sebe i svoju karijeru;
- utiče na razvoj nužnih, ključnih kompetencija za kasniju karijeru (razvoj
kritičkog mišljenja i cjeloživotnog učenja);
- usmjerava i doprinosi formiranju ličnosti kod učenika/učenica.
30
Dimenzije profesionalne orijentacije:
• otkriti, istraživati i preispitati sopstvene želje, interesovanja i sklonosti;
• uočiti talente i sposobnosti;
• upoznati se sa profilima zahtjeva za stručne poslove i školovanje;
• u skladu sa sopstvenim interesovanjima steći detaljniji uvid u željena
zanimanja;
• reflektovati rad u njegovom mnogostrukom značaju i formi kao elementarni
faktor za ljude;
Petofazni model PO
Struktura procesa izbora zanimanja:
I faza - Samospoznaja: prepoznati spostvene potencijale, spremnost za
postignuća i sklonosti preko odgovarajuće osmišljene nastave.
II faza -
Informacija o zanimanjima: na strukturiran način pripremiti raspoložive informacije o zanimanjima ili informacije koje
tek treba razviti.
III faza - Putevi obrazovanja: prepoznavanje puteva obrazovanja i karijere koji vode ka ostvarenju željenog zanimanja
IV faza - Realni susreti: preko eksperata u nastavi, anketiranja predstavnika
zanimanja, stručne prakse u preduzećima, raspitivanja u preduzećima
V faza - Odluka o izboru zanimanja
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
• prepoznati aktualne forme kao i promjenjivost rada i zanimanja;
• upoznati se sa svijetom rada i zanimanja sa kulturnog, ekonomskog,
socijalnog i ekološkog stanovišta;
• prepoznati dejstva novih tehnologija u različitim oblastima rada i života;
• razmotriti zdravstvene dimenzije kao faktor u radu i zanimanju;
• pomoću realnih susreta steći uvid u svijet rada i zanimanja;
• mogućnost karakterizacije različitih puteva obrazovanja sa njihovim
posebnim zahtjevima i završnim kvalifikacijama;
• mogućnost razvijanja lične strategije za sopstveno planiranje karijere i
života, te ličnog kategorisanja vrijednosti rada.
31
3.1 UVOD U PRVI MODUL:
Prva faza petofaznog modela – Samospoznaja podrazumijeva susret sa samim
sobom, tj. upoznavanje samoga sebe i suočavanje sa svojim sposobnostima,
interesovanjima, sklonostima, željama i sl.
Otkriti svoje sposobnosti, sklonosti, talente i interesovanja, prepoznati svoje
kapacitete, uočiti prednosti i nedostatke predstavlja važan preduslov u donošenju
odluke o budućem zanimanju.
Prije svega, pojedinac treba intenzivno da se bavi samim sobom i suočava sa
sopstvenim JA, jer će mu to pomoći da sazna šta zna dobro, a šta manje dobro.
Otkrit će svoje prednosti i nedostatke kako bi u daljem toku procesa formiranja
ličnosti uporedio svoj profil ličnosti sa zahtjevima obrazovanja i zanimanja.
Upoređivanje sopstvenih predstava o sebi sa predstavama drugih je, također
veoma važno. Ponekad nas druge osobe mogu procijeniti drugačije nego mi sami
sebe. Ova interakcija daje objektivniju sliku o samoprocjeni dopunjenu sa tuđom
procjenom.
Formiranje ličnosti je prvi korak i polazna osnova u procesu odlučivanja za
izbor budućeg obrazovanja i zanimanja. Kada mladi prepoznaju svoje sopstvene
potencijale i kada postanu svjesni svojih ličnih preduslova, tek onda mogu da
se ciljano informišu o putevima obrazovanja , svijetu rada i da saznaju koja im
zanimanja odgovaraju.
Kod donošenja odluke o daljem školskom obrazovanju, važno je uskladiti svoja
očekivanja, sposobnosti i interesovanja sa zahtjevima određenog zanimanja,
realnim činjenicama kao što su izgledi na tržištu rada, uspjesi u struci, itd.
U procesu formiranja ličnosti značajnu ulogu imaju škole koje su dužne da
svojim svršenim učenicima prenesu zrelost za dalje školovanje, odnosno svijet
rada. Nastavnici treba da preko odgovarajućeg osmišljavanja nastave kod učenika
razvijaju vrline sopstvenog JA, a to su: nada, volja, sposobnost odlučivanja,
usmjerenost ka cilju, vrednoća, izdržljivost, sposobnost stvaranja veza, susret sa
samim sobom...
Na putu ka odlučivanju o budućoj karijeri, kroz proces samospoznaje učenici treba
da nauče da otkrivaju sopstvene želje, interesovanja i sklonosti, da ih istražuju
i preispituju te tako opaze svoje talente i sposobnosti što sigurno olakšava sam
proces donošenje ispravne odluke.
SADRŽAJI:
 Upoznavanje učesnika i njihova socijalizacija u grupi
 Uvod u profesionalnu orijentaciju i petofazni model PO
 Samoprocjena
 Portfolio učenika
 Spoznaja vlastitih interesovanja, sposobnosti, talenata, sklonosti, zahtjeva
važnih za željeno zanimanje/obrazovanje
 Važnost višestruke procjene
 Prikupljanje, prepoznavanje, selekcija važnih informacije u procesu izbora
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
3. MODUL 1. SAMOSPOZNAJA
33
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
zanimanja/obrazovanja
 Značaj planiranja budućnosti
TRAJANJE:

Tri dana
TEME I CILJEVI MODULA:
 Upoznavanje učesnika i njihova socijalizacija u grupi
 Učesnici su svjesni značaja profesionalne orijentacije i upoznati su sa
petofaznim modelom profesionalne orijentacije.
 Razumiju važnost usmjeravanja i poticanja mladih ljudi da prepoznaju
vlastite specifičnosti pri izboru zanimanja, tj.u procesu razvoja karijere.
 Učesnici, i kroz vlastite primjere, prepoznaju potrebne korake do donošenja
odluke kao i moguće pozitivne i negativne uticaje okoline u tom procesu.
 Svjesni su da je konačna odluku o izboru zanimanja lična odgovornost
pojedinca.
 Prepoznaju važnost samoprocjene pri izboru zanimanja.
 Učesnici mogu svoja interesovanja i sposobnosti povezati sa svojim
predstavama o zanimanju.
 Učesnici su upoznali važnost stvaranja i korištenja portfolija PO.
 Spoznali su svoja interesovanja, sposobnosti, talente, sklonosti i zahtjeve
koji su važni za željeno zanimanje.
 Svjesni su važnosti i značaja procjene od strane drugih, odnosno višestruke
procjene, te su shvatili da ih drugi mogu procijeniti drugačije nego oni sami
sebe.
 Učesnici poznaju načine prikupljanja, prepoznavanja i selekcije važnih
informacije u procesu izbora zanimanja.
 Prepoznali su značaj planiranja budućnosti i sposobni su sagledati posljedice
vlastitih očekivanja.
 Učesnici vrše refleksiju sopstvenog procesa izbora zanimanja, odnosno
školovanja.
PREGLED METODA:
34










Warm up igrica : “Izrada bedža“
R1 : Linija života
R2 : Uvod u profesionalnu orijentaciju i petofazni model PO
R3 : Vezanje odluke za bitnu ličnost
R4 : Samoprocjena
R5 : Portfolio u profesionalnoj orijentaciji
R6 : Mapa uma
R7: Pogodi ko sam
R8: Drugi o meni
R9 : Ja u budućnosti
MODERACIJSKI MATERIJAL:

















Loptica ili klupko vunice
Olovke i flomasteri
Papir
Kartice i kartoni u bojama
Plakati
Flipchart
Ljepilo – selotejp traka
Makaze
Laptop
Projektor
Prilog 1 “Profesionalna orijentacija“
Prilog 2 “Novi trendovi profesionalne orijentacije i petofazni model“
Set upitnika Rad na ličnosti
Obrazac za kopiranje 1
Obrazac za kopiranje 2
Obrazac za kopiranje 3 – Praćenje Puta sposobnosti
Obrazac za kopiranje 4 – Tablica: Zahtjevi i stručne oblasti,
Pregled klasifikacija zanimanja u 11 oblasti
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
 R10 : Dvostruki krug /Moj izbor
 R11: Put sposobnosti
35
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
PREGLED RADIONICA
3.2 Igra zagrijavanja: “Izrada bedža“
Ciljevi:
Metode:
Upoznavanje učesnika
Socijalizacija učesnika u grupi
 Rad u grupi
Raspored sjedenja
Multiplikator daje sljedeći uvod:
“Kako ste i primijetili, čim ste došli, sjeli smo u krug. Dakle, željeli
smo izbjeći uobičajni frontalni način rada, kakav je prisutan u našim
školama, gdje jedna osoba priča, a ostali slušaju. Na ovakav način
se bolje vidimo, čujemo, imamo osjećaj jednakosti, ravnopravnosti
i isključuju se fizičke barijere u komunukaciji što pozitivno utiče na
radnu atmosferu. Molim Vas da govorite jasno, glasno, te da slušate
i poštujete jedni druge. Nadam se da se ugodno osjećate.“
Zagrijavanje
 Trener podijeli listiće papira svim članovima grupe i da
sljedeću uputu:
Sekvence:
“Zadatak svakog učesnika jeste da napiše svoje ime i uz to nacrta
simbol ili napiše riječ koja je u skladu sa njenim/njegovim trenutnim
raspoloženjem”.
 Kada svi u grupi izvrše zadatak, zamoli ih da zalijepe bedž sa
svojim imenom na vidljivo mjesto svoga odijela i da ustanu
tako da se svi međusobno dobro vide, pročitaju imena ostalih
i pokušaju ih zapamtiti.
Očekivanja grupe
 Nakon kratkog uvodnog predstavljanja,
postavlja pitanje:
»Koja su Vaša očekivanja u vezi ovog seminara?«
multiplikator
 Svaki učesnik ukratko iskazuje svoja očekivanja, zapisuje ih na
karticu i lijepi na flipchart .(Materijal se čuva do zadnjeg dana
seminara i služi za evaluaciju.)
36
Trajanje:
Socijalna forma:
Moderacijski
materijal:
Osvrt na radionicu
Učesnici se međusobno upoznaju i iznose svoja očekivanja. Radi
se na njihovoj socijalizaciji, objašnjava im se princip rada u grupi i
sjedenja u krugu.
40 minuta
Rad u grupi
Flipchart, flomasteri, samoljepljivi listići, selotejp traka
Ciljevi:
Metoda:
Učesnici se upoznaju i saznaju više jedni o drugima.
Spoznaju značaj usmjeravanja u razvoju karijere.
Rad u grupi
Individualni rad
 Multiplikator postavlja pitanje da li neko od učesnika zna
radionicu “Linija života“.
 Ako zna, zamoli tu osobu da je prezentuje ostalima.
 Ako niko od učesnika ne poznaje navedenu radionicu, multiplikator je prvi izvodi uz objašnjenje:
Sekvence:
“Svi mi imamo svoju liniju života i profesionalnog razvoja. Zamislite
da svaki korak (stopa izrezana od papira) koji napravimo predstavlja
jedno poglavlje u našem životu, sa posebnim osvrtom na našu
karijeru. Svako od Vas će pojedinačno praviti korake po stopama
izrezanim od papira, tako da svaki korak predstavlja jedno poglavlje
u vašem životu. Npr:
Korak 1: Moje ime je:…Imam godina:...Dolazim iz:...Bračni
status:...Djeca:...
Korak 2: Osnovnu školu sam završio/la:...Moje najdraže
sjećanje na osnovnu školu je:...
Korak 3: Srednju školu sam završio/la: ....(Ako je potrebno,
postaviti dodatna pitanja: Da li Vam je neko pomogao
pri izboru srednje škole? Zbog čega ste se odlučili za upis
baš u tu srednju školu?
Korak 4: Fakultet sam završio/la:...(dodatna pitanja: Na koji
način ste izabrali baš taj fakultet? Da li Vam je neko pomogao? Da li ste zadovoljni svojim izborom?)
Korak 5: Daljnji profesionalni ili lični razvoj (ukoliko učesnici
istaknu planove za budućnost…)
Trajanje:
Osvrt na radionicu
Učesnici saznaju više jedni o drugima, porodici, školovanju, poslu,
planovima za budućnost. Poseban akcenat stavlja se na pitanja
vezana za izbor srednje škole/fakulteta, faktore ili osobe koje su
uticale na taj izbor, načine prikupljanja informacija o određenoj
školi/zanimanju kao uvod u osnovne faze procesa profesionalne
orijentacije.
45 minuta
Socijalna forma:
Rad u grupi
Moderacijski
materijal:
Kolaž papir, makaze ili
pripremljane stope izrezane od papira u različitim bojama
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
3.3 R1: Linija života
37
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
3.4 R2: Uvod u profesionalnu orijentaciju i petofazni model PO
Ciljevi:
Metoda:
Sekvence:
Učesnici su svjesni značaja profesionalne orijentacije i upoznati su
sa petofaznim modelom profesionalne orijentacije.
Razumiju važnost poticanja mladih ljudi da prepoznaju vlastite
specifičnosti pri izboru zanimanja/obrazovanja.
Prezentacija
 Multiplikator radi prezentaciju pripremljenog materijala.
Upoznaje učesnike sa pojmom profesionalne
orijentacije, njenim značajem, razvojem, srodnim
terminima (karijerno vođenje, karijerna orijentacija...),
novim trendovima i pozitivnim praksama u PO.
Učesnicima predstavlja procesni, dinamični model profesionalne orijentacije koji obuhvata pet faza: 1. faza- Samospoznaja
2. faza- Informacije o zanimanjima
3. faza- Putevi obrazovanja
4. faza- Realni susreti
5. faza- Donošenje odluke o izboru zanimanja
 Kao pomoć mogu poslužiti već izrađene PowerPoint
prezentacije:
“Profesionalna orijentacija“
“Novi trendovi profesionalne orijentacije i petofazni model“
 Nakon prezentacije predvidjeti vrijeme za eventualna pitanja
i razmjenu iskustava.
Osvrt na radionicu
Učesnici razumiju profesionalnu orijentaciju kao proces i upoznati su
sa petofaznim modelom profesionalne orijentacije.
38
Trajanje:
90 minuta
Socijalna forma:
Moderacijski
materijal:
Rad u grupi
Materijal “Uvod u profesionalnu orijentaciju“
PowerPoint prezentacije:
Prilog 1 “Profesionalna orijentacija“
Prilog 2 “Novi trendovi profesionalne orijentacije i petofazni model“
Laptop, projektor, flipchart, flomasteri
Ciljevi:
Učesnici, kroz vlastite primjere, prepoznaju potrebne korake do
donošenja odluke kao i moguće pozitivne i negativne uticaje okoline
u tom procesu.
Upoznaju se sa ulogom nastavnika u procesu izbora zanimanja.
Svjesni su da je konačna odluku o izboru zanimanja lična odgovornost
učenika.
Metoda:
Rad u grupi
 Multiplikator pozove učesnike da na praznom listu papira


Sekvence:
napišu ime jedne njima bliske i važne osobe, a koja je, ili koja
će biti, pred izborom srednje škole ili zanimanja (djeca, unuci,
rodbina, prijatelji).
Zamoli svakog učesnika da pročita ime (ukoliko želi) i da kaže
šta bi sve trebalo da urade nastavnici kako bi navedenoj
osobi pomogli da lakše izabere svoje buduće zanimanje/
obrazovanje.
Diskusija po iznesenim prijedlozima i modelima
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
3.5 R3: Vezanje odluke za bitnu ličnost
Osvrt na radionicu
U procesu izbora zanimanja nastavnik treba da:
- pruži individualno, partnersko i suzdržano praćenje;
- bude na raspolaganju učenicima i spreman da pruži podršku;
- pokazuje naklonjenost, interesovanje, razgovara sa učenicima, poštuje njihovo pravo na samoopredjeljenje; - unapređuje saradnju sa roditeljima;
- zajedno sa učenicima razmišlja o problemima i pokazuje im
gdje i kako mogu da nađu odgovore na svoja pitanja;
- ne preuzima odgovornost za odluku o zanimanju, nego dobro
pripremljene učenike prepušta njihovoj ličnoj odgovornosti.
Trajanje:
60 minuta
Socijalna forma:
Rad u grupi
Moderacijski
materijal:
Papir, flomasteri, olovke
39
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
3.6 R4: Samoprocjena
Ciljevi:
Učesnici prepoznaju važnost samoprocjene pri izboru zanimanja.
Razumiju da svaki čovjek ima dobrih strana i mana koje čine ličnost.
Metoda:
Nedovršene rečenice
 Multiplikator učesnicima dijeli prazne listove papira i daje
sljedeću uputu:
“Vaš zadatak je da rečenicu JA SAM......dopunite sa
deset ličnih osobina koje ćete u listi navoditi jednu
ispod druge. Vrijeme predviđeno za rad je pet minuta“
 Ukoliko žele, učesnici mogu naglas pročitati svoje osobine.
 Pitanja za diskusiju:
Sekvence:
- Da li je bilo teško u tako kratkom vremenu napisati
deset ličnih osobina?
- Da li često razmišljate o svojim osobinama?
- Da li ste u listi naveli i neke osobine koje se ne
smatraju društveno prihvaćenim?
- Da li mislite da je samoprocjena važna pri izboru
zanimanja?
Osvrt na radionicu
Navodeći vlastite osobine, učesnici rade introspekciju. Razmišljajući
o sebi i svojim osobinama, prepoznaju i njihov značaj pri izboru
zanimanja. Također postaju svjesni da svaki pojedinac pored dobrih
osobina ima i one manje dobre koje su sastavni dio ličnosti, te da i o
tome treba voditi računa prilikom izbora škole/zanimanja.
40
Trajanje:
30 minuta
Socijalna forma:
Moderacijski
materijal:
Rad u grupi
Prazni listovi, flomasteri, olovke
Ciljevi:
Metoda:
Učesnici su prepoznali važnost stvaranja i korištenja portfolija PO.
Spoznaju svoja interesovanja, sposobnosti, talente, sklonosti i
zahtjeve koji su važni za željeno zanimanje.
Shvataju značaj procjene od strane drugih i prepoznaju šta drugi
misle o njihovim sposobnostima, talentima i uspjehu u nastavi.
Portfolio
Portfolio
 Multiplikator učesnicima objašnjava pojam i značaj portfolija
u PO:
“Portfolio je fascikla za prikupljanje rezultata rada. Vodi
se za svakog učenika posebno u toku cijelog procesa
PO. Obuhvata rezultate rada u školi, van škole
kao i izbor najboljih radova učenika. Portfolio, kao
konačan proizvod, olakšava učeniku donošenje odluke
vezane za dalje školovanje i karijeru“
 Pitanja za diskusiju:
Sekvence:
- Da li Vaši učenici imaju portfolio?
- Ako imaju, od kog razreda se vodi i kako izgleda
njegov sadržaj?
- Da li, s obzirom na značaj portfolija u procesu
samospoznaje, učenici sami trebaju brinuti o njemu ili
je bolje da se portfolio ostavlja kod pedagoga /
nastavnika?
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
3.7 R5: Portfolio u profesionalnoj orijentaciji
Osvrt na radionicu
Portfolio, odnosno mapa učenika, vrlo je važan materijal u
procesu profesionalne orijentacije jer sadrži sve radove u kojima
je dokumentovan cijeli proces PO i tako pruža sistemski uvid u sve
kvalifikacije pojedinca. Omogućava, dakle, pregled sposobnosti i
kvalifikacija učenika. Portfolio učenika pokazuje da je učenje proces,
pa su moguće i ispravke/promjene.
Predstavljanje seta upitnika “Rad na ličnosti“
 Multiplikator učesnicima predstavlja set upitnika “Rad na
ličnosti“ i daje kratka uputstva o njihovoj primjeni:
“Upitnici u kojima se pored vlastite procjene traži da
procjenu napravi i druga bliska osoba, npr. prijatelj iz
razreda, mogu se raditi na nastavi, dok je ostale upitnike
moguće raditi i van škole. Upitnike pregledajte i ukoliko
želite i sami ih popunite“
 Popunjeni upitnici kao i svi drugi Obrasci za kopiranje, koji su
sastavni dio procesa PO, odlažu su u portfolio učenika.
Trajanje:
40 minuta
Socijalna forma:
Rad u grupi
Moderacijski
materijal:
Set upitnika- Rad na ličnosti: Trenutno stanje u mom odlučivanju o
zanimanju/ Za šta sam zainteresovan-a/ Moje predstave o zanimanju/
Značaj roditelja kod odluke o izboru obrazovanja – zanimanja/
Moje ponašanje/ Ustanovi svoje talente i sposobnosti/ Procjena
moje uspješnosti u određenim predmetima/ Moja interesovanja i
sklonosti u slobodno vrijeme
41
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
3.8 R6: Mapa uma
Ciljevi:
Metoda:
Strukturiranje i vizualizacija centralne teme Mape uma
Učesnici prikupljaju, sjedinjuju, prepoznaju i selektuju važne
informacije na zadatu temu.
Mapa uma
 Učesnike podijeliti u tri grupe ( 3-5 članova) korištenjem
karata, kartica sa istim simbolima, istim bojama, bombonama i sl.
 Multiplikator daje uputu za izradu mape uma:
“Na sredinu plakata ili bijelog papira bez linija, formata A4,
se unosi centralna tema kao ključna riječ. Centralna tema
može da se naslika i kao crtež.
Prvo razmislite šta vam pada na pamet na tu temu.
Potom iscrtajte glavne grane koje se nadovezuju na
centralnu temu, na početku deblje, prema krajevima tanje.
Svaka od glavnih grana ima sopstvenu boju.
Na tim glavnim granama ispisuju se pojmovi koji imaju
vezu sa centralnim pojmom. Tako nastaju ključne riječi
- kategorije. Iz glavnih grana nastaju nove grane koje su
također prema krajevima sve tanje i crtaju se istom bojom.
Ukoliko grupa ima poteškoća u izdvajanju ključnih riječi
onda im multiplikator može pomoći (vidjeti primjer Obrazac
za kopiranje 1)“.
Sekvence:
 Svaka od grupa izvlači jednu od ponuđenih kartica sa različitim
centralnim temama (npr. profesionalna orijentacija, različita
zanimanja, srednje škole i sl.).
 Učesnici u grupama izrađuju mape uma na odabranu
centralnu temu.
 Nakon izrade svaka grupa prezentuje svoju mapu uma i radi
se izložba plakata.
 Pitanja za diskusiju:
- Da li ste dobili nove informacije o centralnoj temi?
- Da li ste imali problema u pronalaženju ključnih riječi?
- Da li ste na ovaj način stekli cjelovitu sliku o centralnoj
temi?
42
Trajanje:
Osvrt na radionicu
Mapa uma kao metoda u nastavi daje mogućnost učenicima za vrlo
kreativan, istraživački i konstruktivan rad. Prikupljanje informacija o
zanimanju/školi i strukturiranje po određenim ključnim segmentima,
olakšava njihovo usvajanje, razumijevanje i razvija sposobnost
prepoznavanja važnih informacija.
60 minuta
Socijalna forma:
Rad u grupama
Moderacijski
materijal:
Obrazac za kopiranje 1, flipchart, flomasteri
Ciljevi:
Učesnici svoja interesovanja i sposobnosti mogu povezati sa svojim
predstavama o zanimanju.
Odgovorno postupaju sa ličnim podacima drugih i u stanju su ih
prepoznati na odgovarajući način.
Metoda:
Moja interesovanja i sposobnosti
 Svaki učesnik izvlači jednu od ceduljica s brojem od 1 do 15,
zavisno koliko učesnika ima u grupi.
 Učesnici se potom zamole da putem crteža (format A4)


predstave svoja posebna interesovanja, želje za dodatnim
školovanjem ili predstave o zanimanju. Crteži se obilježavaju
isključivo brojem kojeg su izvukli ne navodeći ime autora.
Gotovi crteži se izlažu na tabli.
Multiplikator potom daje sljedeći zadatak:
“Pokušajte prepoznati autore crteža. Na listu papira, svako
za sebe, neka pored broja crteža upiše i ime crtača kojeg
je prepoznao. Učesnici, čiji su crteži ispravno odgonetnuti,
dobijaju svoj crtež nazad. O ostalim crtežima se razgovara u
grupi, odgonetaju se i dodjeljuju pravim autorima.“
Sekvence:
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
3.9 R7: Pogodi ko sam !
 Učesnici se potom dijele u parove koji zajedno razgovaraju o
crtežima, pri čemu se mogu postavljati nejasna pitanja.
 Na kraju svaki od učesnika pomoću crteža i dobijenih
Trajanje:
pojašnjenja predstavlja svog para.
 Pitanja za refleksiju :
- Da li Vam je odmah palo na pamet šta ćete crtati (kako
ćete se predstaviti)?
- Da li je bilo teško prepoznati autore crteža?
- Kako ste se osjećali kada je neko od učesnika uspio
prepoznati vaš crtež?
- Kako su se osjećali učesnici čiji crteži nisu prepoznati?
- U kojoj mjeri ste na crtežima prikazali svoja interesovanja,
sposobnosti, zanimanja?
- Da li ste kroz razgovor saznali nešto novo o svom paru?
- Da li Vas je vaš par predstavio tako da ste se mogli
prepoznati u njegovom opisu ?
- Čiji izbori ili želje su vas iznenadili?
60 minuta
Socijalna forma:
Rad u grupi
Moderacijski
materijal:
Listovi papira, flomasteri, olovke
43
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
3.10 R8: Drugi o meni
Ciljevi:
Učesnici su svjesni da ih druge osobe mogu procijeniti drugačije
nego oni sami sebe.
Upoređuju vlastito mišljenje sa mišljenjem drugih.
Spoznali su važnost i značaj višestruke procjene.
Metoda:
 Multiplikator svakom učesniku daje prazan list papira i po
jedan flomaster uz sljedeću uputu:
“Svaki učesnik na listu papira treba da nacrta cvijet sa
što većim laticama. Cvijet treba imati onoliko latica
koliko je i učesnika. U centar cvijeta učesnik upisuju
svoje ime. Kada nacrta cvijet i upiše svoje ime, list
predaje osobi do sebe. Ta osoba u jednu laticu upisuje jednu osobinu za koju smatra da najbolje opisuje osobu
čije ime se nalazi u centru cvijeta. Nakon toga cvijet se
prosljeđuje dalje u krug, dok ponovo ne dođe do osobe
čije se ime nalazi u centru kruga.“
Sekvence:
 Ukoliko žele, učesnici naglas čitaju sadržaj svoga cvijeta.
 Pitanja za diskusiju:
- Da li kod sebe prepoznajete osobine navedene u laticama vašeg cvijeta?
- Da li su Vas neke navedene osobine iznenadile?
- Da li ste otkrili nešto novo o tome kako vas drugi ljudi
vide?
- Da li smatrate da je tuđa slika o vama realna?
44
Trajanje:
Osvrt na radionicu
U procesu samospoznaje mišljenje drugih ljudi iz našeg okruženja
ne smijemo zanemariti. Važno je uporediti sopstvenu sliku sa tuđom
predstavom. U tom procesu, zapravo izoštravamo sliku o sebi i
opaženje sebe, razvijamo suosjećajnost i postupno povećavamo
samopouzdanje.
40 minuta
Socijalna forma:
Rad u grupi
Moderacjski
materijal:
Papir A4 formata, flomasteri, olovke
Ciljevi:
Učesnici su prepoznali značaj planiranja budućnosti.
Sposobni su sagledati posljedice vlastitih očekivanja.
Razumiju važnost potrebe za planiranjem i postupnom realizacijom
planova vezanih za buduće zanimanje.
Metoda:
Prikupljanje ključnih riječi
Izrada plakata
 Multiplikator učesnicima podijeli upitnik “Moj život za 15
godina“ (Obrazac za kopiranje 2).
 Učesnici odgovoraju na pitanja, a nakon toga svaki učesnik
Sekvence:
formuliše svoj “Životni moto“, koji je u skladu sa njihovim
očekivanjima.
 Na osnovu datih odgovora učesnici osmišljavaju kolaž u
kojem će biti predstavljen njihov život za 15 godina.
 Svaki učesnik prezentira svoj kolaž.
 Pitanja za diskusiju:
- Da li često razmišljate o svojoj budućnosti?
- Da li na svoju budućnost gledate optimistično ili sa
strahom?
- Da li je moguće da ova slika za 15 godina postane
stvarnost?
- Da li vidite neke prepreke na tom putu?
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
3.11 R9: Ja u budućnosti
Osvrt na radionicu
Svaki pojedinac treba biti svjestan onoga što očekuje od života i
razlike između realnih i neralnih predstava. Nije dovoljno formulisati
očekivanja, treba prepoznati posljedice tih očekivanja na izbor
školovanja/zanimanja, te rad kao kartu za budućnost.
Trajanje:
60 minuta
Socijalna forma:
Rad u grupi
Moderacjski
materijal:
Upitnik “Moj život za 15 godina“ (Obrazac za kopiranje 2).
Papiri, flomasteri, novine-časopisi, plakati, makaze lijepilo
45
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
3.12 R10 : Dvostruki krug/Moj izbor
Ciljevi:
Učesnici su upoznati sa metodom “dvostukog kruga“.
Učesnici vrše refleksiju sopstvenog procesa izbora zanimanja,
odnosno školovanja.
Metoda:
Dvostruki krug
 Multiplikator zamoli učesnike da sjednu jedni naspram
drugih, tako da formiraju dva kruga, spoljni i unutrašnji.
 Potom zadaje temu za razgovor, npr.
Sekvence:
“Kako sam izabrao/la svoje zanimanje“.
 Učesnici iz unutrašnjeg kruga prvi svome paru pričaju
“priču“ o datoj temi. Njihovi sagovornici slušaju i mogu
postavljati pitanja.
 Nakon toga, učesnici iz unutrašnjeg kruga se pomjeraju za
dvije stolice u pravcu kazaljke na satu i tako nastaju novi
parovi za razgovor.
 Sada učesnici iz spoljnjeg kruga pričaju svome paru “priču“ o
datoj temi.  Nakon toga, učesnici iz unutrašnjeg kruga se ponovo pomjeraju za dvije stolice dalje, itd. u krug.
 Kada su svi učesnici imali priliku da govore i da slušaju i da sa
svakim učesnikom budu u paru, krug se zatvara.
Osvrt na radionicu
Učesnici proširuju svoja znanja o metodski organiziranoj nastavi,
upoznajući se sa metodom “Dvostrukog kruga“.
Kroz zadatu temu prisjećaju se vlastitog procesa izbora zanimanja,
odnosno školovanja.
46
Trajanje:
45 minuta
Socijalna forma:
Rad u grupi
Ciljevi:
Metoda:
Sekvence:
Trajanje:
Socijalna forma:
Moderacijski
materijal:
Učesnici provjeravaju i uviđaju svoje sposobnosti, sklonosti,
interesovanja.
Otkrivaju u kojim oblastima rada leže njihove sposobnosti.
Rad po stanicama
 Multiplikator priprema prostoriju sa dovoljnim brojem
stolova na koje može smjestiti 11 stanica raspoređenih po
cijeloj prostoriji kako bi učesnici mogli nesmetano raditi
zadatke na svakoj pojedinoj stanici.
 Multiplikator daje uputstvo za prolazak svake od stanica
i naglašava da se precizan opis zadatka za svaku stanicu
nalazi u Obrascu za kopiranje 3 (Obrazac za praćenje Puta
sposobnosti).
 Svaki učesnik samostalno prolazi svih 11 stanica.
 Za neke zadatke je potreban rad u paru gdje učesnici sami
biraju partnera.
 Učesnici odmah po prolasku stanice rezultat upisuju u
Obrazac za kopiranje 3.
 Svi rezultati evidentirani u Obrascu za kopiranje 3 upoređuju
se sa rezultatima iz Obrasca za kopiranje 4 “Tablica: Zahtjevi i
stručne oblasti” u kojem su navedeni
zahtjevi - sposobnosti važni za zanimanja klasificirana
u stručne oblasti (vidi Pregled klasifikacija zanimanja u
11 oblasti).
Osvrt na radionicu
Učesnici su upoznati sa “Radom po stanicama“ kao metodom rada
u nastavi. Na ovaj način učesnici stiču uvid i provjeravaju svoje
sposobnosti, sklonosti, interesovanja.
120 minuta
Rad u grupi
1.
stanica - čulo sluha – kasetofon
2.
stanica – čulo mirisa – pet numerisanih bočica sa različitim
mirisima
3.
stanica – čulo okusa – četiri različite vrste čokolade
4.
stanica – čulo dodira – neprovidna vrećica sa deset različitih
sitnih predmeta
5.
stanica – spretnost šake i prstiju
5a: riža i grah
5b: list sa krugom
6.
stanica – snaga – lopta medicinka
7.
stanica – sposobnost pamćenja
7a: crtanje linije po pamćenju
7b: cedulja sa bilješkama
8.
stanica – koncentracija
8a: poređenje parova slova i brojki
8b: figure u ogledalu
9.
stanica – preciznost – savijanje papira po shemi
10. stanica – osjećaj za formu i prostor – tijelo i njegov presjek
11. stanica – prevac okretanja – slike sa zupčanicima
Obrazac za kopiranje 3 - Praćenje Puta sposobnosti
Obrazac za kopiranje 4 – Tablica: Zahtjevi i stručne oblasti,
Pregled klasifikacija zanimanja u 11 oblasti
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
3.13 R11: Put sposobnosti
47
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
48
3.14 Moderacijski materijali za I fazu PO
Prilog 1
Profesionalna orijentacija
Novi trendovi profesionalne orijentacije i petofazni model
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Prilog 2
49
50
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Razmisli dokle si došao/la u procesu odlučivanja!
Ako već imaš željeno zanimanje, jednostavno ga provjeri!
Ako nemaš, vidi dokle si došao/la u svojoj odluci!
Uz svaku rečenicu označi samo jedan od tri ponuđena odgovora zavisno od toga
koliko se navedena tvrdnja odnosi na tebe.
Označi odgovor, odnosno upiši X u kolonu u kojoj se nalazi tvoj odgovor.
Imaj na umu da ovdje ne postoje tačni i netačni odgovori J
Skala za procjenu:
1 – uopće se ne slažem
2 - donekle se slažem
3 – u potpunosti se slažem
1
Uopće se
ne slažem
2
Donekle
se slažem
3
U potpunosti
se slažem
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Trenutno stanje u mom odlučivanju o zanimanju
Već imam konkretno željeno zanimanje.
Još uvijek nemam konkretno željeno
zanimanje, ali imam više ideja o tome
šta bih mogao/la da radim.
Moj uspjeh u školi može imati uticaja na
moj uspjeh u životu.
Postoji samo jedan ispravan način da se
donese odluka o budućem zanimanju.
Donošenje odluke o izboru zanimanja
ne ovisi o predmetima koje učim u
osnovnoj školi.
Hobi i slobodne aktivnosti su povezani
sa izborom zanimanja.
Moje lične osobine nemaju veze sa
izborom zanimanja.
Moja porodica utiče na izbor mog
željenog zanimanja.
Svi učimo na isti način pa, ako imam
problem da nešto naučim, to znači da
se ne trudim dovoljno.
Šta god odaberem za svoje zanimanje,
to ću raditi čitav život.
Radne navike se razvijaju kad se
zaposliš.
51
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
52
Za šta sam zainteresovan/a
Interesi podrazumijevaju trajnije zanimanje pojedinca za određene aktivnosti.
Ljudi imaju različite interese – zanimanja za tehniku, prirodne i društvene nauke,
književnost, likovnu umjetnost, muziku, sport, ekonomiju, poslovne aktivnosti.
U tablici su navedena neka od interesovanja.
Razmisli i odgovori koliko se pomenuta interesovanja odnose na tebe.
Označi odgovor, odnosno, upiši X u kolonu u kojoj se nalazi tvoj odgovor.
Molimo te da budeš iskren/a jer ovdje nema ispravnih ili pogrešnih odgovora J
Skala za procjenu:
1 – Uopće me ne zanima
2 - Donekle me zanima
3 – Jako me zanima
da budem među ljudima
da se bavim djecom da pomažem bolesnim i starim ljudima
da se angažujem oko drugih
da se bavim sam sobom rad sa životinjama
da boravim u prirodi
da budem u pokretu
moda
da se fizički naprežem tehnika
muzika, da sviram neki instrument
hemija
jezici daleke zemlje
kuhanje
da sam sebi raspodjeljujem posao
organizacija
elektronika
slikanje, crtanje, dizajniranje
rad u bašti, uzgoj biljaka da se bavim mišljenjima drugih ljudi pravo
sve u zdravstvu da nešto planiram , konstruišem
reklame
1
Uopće me
ne zanima
2
Donekle
me zanima
3
Jako me
zanima
Moje predstave o zanimanju
Kad pomislim na svoje željeno zanimanje
zamišljam da...
 Želim da radim sa ljudima.
 Zamišljam posao koji ima veze sa savjetovanjem i usluživanjem.
 Želim da se nađem ljudima, da im pomažem, da se staram o njima i njegujem
ih.
 Želim da radim sa djecom.
 Želim da radim u kancelariji.
 Želim da radim sa životinjama, da ih njegujem.
 Želim da radim sa biljkama.
 Želim da radim u prirodi / sa prirodom.
 Želim da se bavim nekim zanatom.
 Želim da zanatski obrađujem i prerađujem materijale.
 Volio bih da radim sa metalom.
 Volio bih da radim sa drvetom.
 Volio bih da radim sa tekstilom.
 Volio bih da radim sa plastikom.
 Volio bih da radim sa glinom, staklom ili keramikom.
 Želim da radim sa grubim alatom (čekić, testera ...).
 Više bih volio da radim sa preciznim alatom (kao optičar, zlatar).
 Želio bih da radim sa/na mašinama.
 Želim da sklapam, montiram ili instaliram dijelove.
 Želim i sam nešto da koncipiram, isplaniram.
 Želim da radim na kompjuteru.
 Želim da radim na mašinama kojima se kompjuterski upravlja.
 Zanima me obrada podataka.
 Zanima me hemija, volio bih da istražujem i ispitujem.
 Volio bih da radim na građevini.
 Želim da dizajniram, da budem kreativan, da budem u stanju da
implementiram svoje ideje.
 Želim da organizujem.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Razmisli koja od tvojih interesovanja bi te mogla uputiti,odnosno usmjeriti ka
izboru zanimanja!
Koja od interesovanja želiš na neki način primijeniti ili ostvariti u svome pozivu
jednog dana?
Razmisli i zaokruži one stavke koje se najviše odnose na tebe!
53
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Značaj roditelja kod odluke
o izboru obrazovanja/zanimanja
Razmisli koji iskazi se odnose na tebe, a koji ne!
U praznoj koloni označi samo one rečenice koje se odnose na tebe.
Moji roditelji ...
√
... se isuviše miješaju u moju odluku. ... se uopće ne interesuju koje obrazovanje/zanimanje želim da
izaberem.
... me podržavaju u tome da donesem odluku o odgovarajućoj
oblasti rada, ali ne donose odluke umjesto mene.
... pokušavaju da me ubijede da se odlučim za nešto što me
uopće ne zanima.
... prepuštaju meni konačnu odluku o izboru obrazovanja/
zanimanja.
... mi daju dobre savjete kako da izaberem odgovarajuće
obrazovanje/ zanimanje zbog čega sam sretan. ... bi trebali da gledaju svoja posla ,a ne da mi stalno daju
savjete.
Kako bi se roditelji trebali ponašati kada je u pitanju izbor zanimanja njihove
djece?
Šta ti konkretno želiš od svojih roditelja kad je u pitanju izbor obrazovanja/
zanimanja?
54
Svako zanimanje zahtijeva svoj sklop osobina ličnosti koji se može razlikovati od
osobina koje su potrebne u nekom drugom zanimanju. Stoga je za pravilan izbor
zanimanja, vrlo važno suočiti se i pravilno procijeniti svoje sposobnosti i stav
prema radu.
Pokušaj procijeniti kako se ponašaš u određenim situacijama: kod kuće, u
školi, u slobodno vrijeme, sa prijateljima.
Prvu procjenu neka napravi tvoj kolega/ica iz razreda i odgovore upiše u kolonu
“Ti me procjenjuješ“. Nakon toga sam napravi procjenu svoga ponašanja/
sposobnosti. Odgovore upiši u kolonu “Ja se procjenjujem“.
Odgovor, odnosno odgovarajuće slovo, koje se nalazi ispred tvrdnji iz skale
za procjenu (A B ili C), upiši u kolonu za odgovore.
Skala za procjenu:
A: malo prisutna
B: srednje izražena
C: prisutna u dovoljnoj mjeri
Ja se
procjenjujem
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Moje ponašanje
Ti me
procjenjuješ
Ponašanja
Izdržljivost (Mogu da rješavam jedan
zadatak sve dok ne postignem željeni
rezultat.)
Smisao za red (uredno radno mjesto, bez
zaboravljanja...)
Preciznost (pažljivo raditi, biti tačan)
Pouzdanost (biti tačan, svijest o
obavezama, održati obećanje)
Spremnost da pomognem
Nastup (siguran, samouvjeren nastup,
dobre forme ophođenja)
Sposobnost timskog rada (Volim da
sarađujem sa drugima.)
Sposobnost uspostavljanja kontakta
Samopouzdanje (Znam šta umijem i
želim.) 55
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Ustanovi svoje talente i sposobnosti!
U svakom zanimanju potrebni su određeni talenti i sposobnosti. Što je veći sklad
između naših sklonosti i potreba određenog zanimanja, veća je i vjerovatnoća
ličnog uspjeha i radnog zadovoljstva u željenom zanimanju.
Stoga, razmisli i procijeni svoje talente i sposobnosti. Prvu procjenu neka napravi
tvoj kolega/ica iz razreda.
Rezultate procjene ( broj 1 2 ili 3) upiši u kolonu „Ti me procjenjuješ“.
Nakon toga sam napravi procjenu svojih talenata/sposobnosti i odgovore upiši u
kolonu “Ja se procjenjujem“.
Ja se
procjenjujem
Kritički procijeni svoju:
spretnost:
kod pravljenja manjih
predmeta, kod
popravljanja predmeta
...
građa tijela, zdravlje:
na sportu sam,
pješačim ... koncentraciju:
kod stvari koje me
malo zanimaju, ja sam
... pamćenje (riječi,
brojke):
pamtim naučene
tekstove, riječi i brojke
... maštu:
kod pisanja sastava,
izrade crteža i
rješavanja praktičnih
problema imam ...
jezički talenat:
tekstove, riječi,
rečenice ...učim i
shvatam u nastavi
jezika
56
Ti me
procjenjuješ
1
2
3
nespretan
osrednji
spretan
brzo se umaram
uglavnom
otporan
žilav, izdržljiv
rastrojen,
bez pažnje
prilično pažljiv
veoma
koncentrisan
skoro i da ne
pamtim
relativno dugo
odlično
nikakve ili malo
ideja
ponekad dobre
ideje
uglavnom
dobre ideje
sa dosta muke
dobro
veoma brzo i
odlično
crtanje i dizajniranje:
za slobodno crtanje i
dizajniranje...
geometrijsko crtanje:
kod geometrijskog
crtanja radim ...
talenat za tehničke
probleme:
kontekst i
funkcionisanje aparata
i tehničkih uređaja,
korištenje alata
shvatam ...
smisao za forme:
kod crtanja,
oblikovanja, pravljenja
manjih predmeta i kod
ručnih radova stvari mi
uspjevaju ....
sa mukom i
neprecizno
sam manje
nadaren
pojmovno
razmišljanje:
teoretska pitanja i
logičke kontekste
razumijem ...
senzorne sposobnosti:
vid, sluh, dodir
osrednje
uglavnom
veoma nad.
veoma
precizno i
uredno
neuredno
osrednje
samo uz puno
muke
osrednje
veoma brzo i
precizno
rijetko
upotrebljive su
dobro i lijepo
osrednje
lako i bez
problema
sposobnost prostornih
predstava:
mogu da zamislim kako
uglavnom teško
planovi, skice i crteži u
stvarnosti izgledaju ... podjela, planiranje:
kod slobodnih
aktivnosti, zadataka i
ostalih radova svoje
vrijeme umijem da
podijelim ...
veoma brzo i često prilično lako sigurno
teško
prilično mučno
ne baš dobre
prilično dobro
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
matematički talenat:
računske zadatke,
zadatke iz matematike
i fizike i sve što ima
veze sa brojkama
rješavam...
smisleno i
odlično
zadovoljavajuće
veoma lako
zadovoljavajuće
veoma dobre
57
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Procjena moje uspješnosti
u određenim predmetima
Razmisli na koji način si učio pojedine predmete. Svoja iskustva ocijeni od 1 do 4.
Broj koji odgovara tvojoj procjeni upiši kod svake tvrdnje u kolonu “Moja
procjena“
Nakon toga, jedan od roditelja takođe treba dati svoje mišljenje o tome i svoj
odgovor, odnosno odgovarajući broj, upisati u kolonu “Procjena roditelja“
Skala za procjenu:
1: Učim sa mukom...
2: Učim osrednje...
3: Učim lako...
4: Jako me zanima...
Nastavni predmet
bosan. hrvat. srps. jezik
matematika
engleski i/ili _________jezik
biologija
fizika
hemija
geografija
historija muzička kultura
tjelesni i zdr. odgoj
likovna kultura
tehnički odgoj
informatika kultura življenja
vjeronauka
građ. obraz./demokratija i ljudska prava
Šta me još zanima:
58
Moja
procjena
Šta još zanima moje dijete:
Procjena
roditelja
Moja interesovanja i sklonosti u slobodno vrijeme
Izraz “interesovanje” – “zanimanje” podsjeća na to da bi se čovjek trebao baviti
upravo onim što ga zanima.
Ovaj radni list podijeljen je na dvije polovine: strana A i strana B.
Polovina A pomoći će ti da ustanoviš šta sve voliš da radiš u slobodno vrijeme.
Polovina B ti pomaže da saznaš šta ćeš pritom doživjeti, osjetiti.
I jedno i drugo za tvoju odluku o stručnoj oblasti ili o zanimanju može da bude
od velikog značaja.
A Šta volim da radim u slobodno vreme?
B Šta pritom doživljavam?
Zašto volim to da radim?
Podvuci svoje aktivnosti u slobodno vrijeme, kao i Pitaj se zašto ti svi poslovi podvučeni u koloni A
one stvari i stručne oblasti kojima se rado baviš.
predstavljaju zadovoljstvo. Podvuci odgovarauće
Možda imaš još oblasti interesovanja. Dopiši ih!
podsticaje. Ukoliko želiš obrazloži svoje naklonosti.
1.
Ručno pravljenje manjih predmeta
Šta: pokloni, tehničke sprave (avioni, brodovi, radio,
električni uređaji) nakit, dijelovi nameštaja, komadi
odjeće
___________________________________________
Čime: od drveta, metala, papira, kartona, lima, slame,
tekstila, vune, hemikalija, ljepila, gline, boja, alata,
aparata, mašina
___________________________________________
2.
Pomaganje u domaćinstvu
paziti na djecu, kuhati, postavljati sto, spremati, čistiti,
prati sudove, brisati ih, šiti, peglati, njegovati i starati
se, rukovati uređajima i aparatima, upravljati novcem
___________________________________________
3.
Držanje životinja i rad sa biljkama
pse, mačke, kuniće, morske svinje, hrčka, morske
ribe, ptice, miševe, kornjače ili ________________
__________________držati
ili volim da se bavim biljkama u saksijama, žbunjem,
povrćem ili __________________________________
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Tvoja interesovanja i izabrane oblasti u školi mogu na bitan način da te
upute na pravilan izbor zanimanja!
Jer volim ...
da radim rukama, da popravljam, proizvodim, sklapam
nešto, ostvarujem svoje ideje, lijepo oblikujem, nešto
ukrašavam, uljepšavam, radim precizno i tačno, druge
obradujem, pravim pokuse, istražujem, učim novo,
sam sam u sobi, u radionici sam.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Jer volim ...
da kupujem, obavljam poslove, da idem u
prodavnice, da budem među ljudima, da se
vozam, pomažem, njegujem, drugima pričinjavam
zadovoljstvo,ukrašavam, uređujem, spremam,
organizujem, dijelim, kod kuće sam
_________________________________________
____
Jer volim ...
da radim sa životinjama, njegujem ih, staram se
o njima perem ih, čistim, uzgajam, posmatram,
istražujem njihov način života, jer sam sam, napolju
sam, radim sa živim bićima, učim novo, fizički radim
_________________________________________
____
59
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
4.
Sakupljanje
Jer volim ...
poštanskih marki, razglednica, omota ploča,
fotografija, mapa, umjetničke reprodukcije, knjige,
crteže, kovanice, plakete, minerale, okamenjene biljke
i životinje, leptire
___________________________________________
da poredim, procjenjujem, istražujem, pokazujem,
ukrašavam, dekorišem, posjedujem vrijedne stvari,
prodajem, mijenjam, prepariram, sam radim, učim
novo, vidim lijepe boje i oblike
_________________________________________
____
5.
Jer volim ...
Sport
plivanje, ronjenje, surfanje, jedrenje, pješačenje,
vožnja bicikla, laka atletika, trke orijentacije,
kampovanje, jahanje, planinarenje, letenje, umjetnička
gimnastika, tenis, stoni tenis, golf, mini-golf, skijanje,
klizanje, voženje skutera, boks, streljaštvo, džudo,
fudbal, rukomet
___________________________________________
da budem napolju, doživim prirodu, budem u pokretu,
doživim novo, putujem, fizički radim, rizikujem,
preuzimam odgovornost, doživljavam avanturu,
ispitujem svoju hrabrost, da budem sam, da se
takmičim, pobjeđujem, vodim, organizujem, njegujem
prijateljstvo, volim da budem sa drugima
_________________________________________
____
A Šta volim da radim u slobodno
vrijeme?
B
6. Da čitam i budem informisan
Jer volim...
Šta: novine, časopise, knjige ______________________________________
da razmišljam, učim novo, širim znanja, budem
informisan, da se zabavim, da imam predstavu
o tome šta se događa, da imam intelektualnu
okupaciju, da budem sam, da imam promjene
______________________________________
______________________________________
______________________________________
slušam radio, gledam televiziju, video
Šta me posebno zanima?
-politika, rat, nesreće, automobili, željeznica,
saobraćaj, ekonomija, prestupi, senzacionalni
događaji, putovanja, avanture, ljubavne priče,
geografija, historija, sport, medicina, prirodne
nauke, tehnika, umjetnost, muzika, religija,
moda, zabava, reklama
______________________________________
Pisanje: pisama, pjesama, priča ______________________________
7. Oblikovanje
Šta pritom doživljavam?
Zašto volim to da radim?
Jer volim...
da prikazujem nešto, osmišljam, oblikujem,
formiram, kreiram, nešto tačno imitiram,
prikazujem ideje ili osjećanja, ostvarujem
ideje, budem u pokretu, budem sam, nešto
saopštavam.
Čime: rad sa bojama, papirom, glinom, olovkom, _____________________________________
aparatima, notama
_____________________________________
______________________________________
_____________________________________
___
Šta: crtanje, slikanje, modeliranje,
fotografisanje, snimanje, smišljanje priča,
sviranje, pjevanje, pozorišne igre, ples
_____________________________________
60
Grupe mladih, udruženja, omladinski
centri
Koje?
______________________________________
Pritom obavljam sljedeće poslove ili funkcije:
______________________________________
staranje o djeci
9.
Igre kod kuće
karte, kockice, kompjuter
______________________________________
______________________________________
10. Ostali poslovi
Npr: raznošenje novina, kurirski poslovi ili
_____________________________________
_____________________________________
Jer volim...
da se zabaljam, da se usavršavam, da upoznajem
nove drugare, da budem sa drugima, da
diskutujem, organizujem, pomažem drugima,
vodim, predvodim ______________________________________
______________________________________
_______
Jer volim...
da se zabavim, da budem sa drugima, da
pobjeđujem
______________________________________
______________________________________
_______
Jer volim...
da zaradim novac, da budem u pokretu, da se
upoznam sa stručnim poslovima
______________________________________
_______
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
8.
Razmisli koji od poslova koje si podvukao jednog dana želiš da obavljaš i u okviru
svog zanimanja!
61
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 1
•
•
Uslov: matura, prijemni ispit
za fakultet ili diplomirana
medicinska sestra
3 godine VSS (kvalifikacija
Bachelor), potom mogućnost
za master
radno mjesto
• bolnica
• ambulantne kućne
us.ge us. njege i njege
• njega starih lica
• rehabilitacija
• ljekarske ordinacije
• samostalno
• ambulante
školovanje
srodna zanimanja
FIZIOTERAPEUTKINJA
zahtjevi
karakterno
poslovi
želja za kontaktima
sposobnost komunikacije
psihička izdržljivost
saosećajnost
urednost
pouzdanost
spremnost da pomogne
strpljenje
preciznost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
brzina reakcije
teoretsko znanje
sposobnost učenja
dobra memorija
interesovanje za pitanja iz
medicine i prir.nauka
ustrajnost
izdržljivost
čulo dodira
spretnost prstiju
snaga
•
•
•
•
•
•
62
ergo-terapija
logoped
maser
nastavnik fizičkog
intelektualno
fizički
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
manuelna terapija (tehnike
kao npr. mobilizacija
zglobova)
terapija kretanja
motivisanje pacijenata,
podsticaj na sopstvenu
aktivnost i izdržljivost
koncepcija odnosnog plana
tretmana na osnovu ljekarskog
naloga
izrada planova vežbi
upućivanje pacijenata u
samostalno sprovođenje
aktivne terapije, korekcija
pogrešnih položaja i pogrešno
uvježbanih pokreta, uputstva
za bliske osobe
elektroterapija
Moj život za 15 godina Pomoću sljedećih ključnih riječi formuliši tekst :
Kako izgledam: ...............……………………………………………………………....………
..................................................................................................................................................
Gdje živim: ............………………………………………………………………..……………
..................................................................................................................................................
Moja porodica: ………………………………………………………...........…………………
..................................................................................................................................................
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 2
Moj stan: ………………………………………………………………....………………..........
..................................................................................................................................................
Moje radno mesto:………………………………………………….....................……………
..................................................................................................................................................
Svakog dana radim od …………………………… do ................................................
Kako osmišljavam svoje radno vrijeme: .................………………………………………
..................................................................................................................................................
Vikendom: .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
U slobodno vrijeme:……..................…………………………………………………………
..................................................................................................................................................
Moje usavršavanje: ………………………………………………………………............……
..................................................................................................................................................
Moji planovi za budućnost:…………………………………………………………….........
..................................................................................................................................................
63
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 3
Praćenje Puta sposobnosti
1.SLUH
Molim vas da uključite kasetofon! Koji su to zvukovi? Zapišite ih!
1 ..... ................................... 2......................................
3........................................
4........................................
5........................................
Uporedite sa kontrolnim listom!
Da li vam padaju na pamet dva zanimanja u
kojima je sluh veoma važan?
Razgovarajte sa svojim parom o tome!
2.ČULO MIRISA
1 ..... ................................... 2......................................
Da li imate dobar nos?
3........................................
Sada ćete imati priliku da i sami to utvrdite! 4........................................
Zapišite nazive mirisa!
5........................................
Lista za izbor
jela
narandža
Listovi karanfila
ruža
mandarina
ljubičica
Limun
menta
Uporedite sa kontrolnim listom!
3.ČULO OKUSA
Testirajte svoje čulo okusa!
Probajte po kockicu čokolade i zapišite vrstu!
Prijatno!
1........................... 2...........................
Lista za izbor:
3................................. 4.................................
mliječna čokolada pralina sa rumom
64
crna čokolada
čokolada sa
lješnjacima
moka
4. ČULO DODIRA
Uzmite neprovidnu vrećicu i zatvorite oči!
U vrećici se nalazi deset predmeta koje treba da odgonetnete dodirom.
Kada prepoznate neki predmet, stavite ga iza sebe i zapišite ga na cedulju.
Molim vas, uradite to sa svih deset predmeta!
Na kraju prekontrolišite.
Da li vam padaju na pamet dva zanimanja u kojima je čulo dodira veoma važno?
Razgovarajte sa svojim parom o tome!
5. SPRETNOST ŠAKE I PRSTIJU
Sigurno znate neke učenike iz odjeljenja za koje možete reći da spretno obavljaju
poslove rukama i prstima. Kod određenih zanimanja ova spretnost se posebno
zahtijeva. Urar mora da izvodi precizne pokrete prstima da bi popravio ručni sat.
Kod malih uređaja precizni mehaničar mora da pokaže izuzetnu spretnost prstiju,
kako bi zamijenio malene rezervne dijelove. Ova i druga zanimanja zahtijevaju
sposobnost izvođenja malih i preciznih pokreta rukom ili prstima. Takve pokrete
prstima ili šakom sad možete da izvedete kako biste i sami ispitali spretnost svojih
šaka i prstiju.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
čokolada sa
jagodama
nugat
5a: Riža-grah: prospite sadržaj plastične čaše od jogurta na sto!
Imate minut i po vremena da razdvojite rižu od graha!
5b: Molim vas, uzmite list sa krugom!
Zadatak: Pokušajte da idete pokazanim putem pomoću naoštrene obične olovke.
Pazite da ne dirate granične linije. Treba da radite što brže, ali ipak precizno.
Pravila:
Ne trebate pritiskivati olovkom papir. Strelice vam pokazuju pravac. Dakle,
povucite krugove jednom u lijevu i jednom u desnu stranu. Ako
olovkom na početku ne pritisnete papir isuviše čvrsto, do cilja će
ostati donekle oštra (umjesto obične, možeš koristiti i hemijsku
olovku).
6. SNAGA
Pokušajte trideset sekundi držati loptu medicinku sa ispruženim rukama, a da
vam
65
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
pri tome leđa ostanu uspravno oslonjena na zid. Koljena moraju biti ispružena.
Ako ste uspjeli – ČESTITAMO!
Ispišite deset zanimanja kod kojih je fizička izdržljivost važna!
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
7. SPOSOBNOST PAMĆENJA – NACRTATI LINIJE NA OSNOVU ZAPAMĆENOG
7a: Osoba koja radi sa vama u paru pokazat će vam u trajanju od 30 sekundi neku
figuru. Pokušajte je zapamtiti i nakon 30 sekundi nacrtati na osnovu zapamćenog!
To uradite sa tri figure. Nakon toga se parovi mijenjaju. Kontrola! I, kako je bilo?
SPOSOBNOST PAMĆENJA – CEDULJA SA BIlJEŠKAMA
7b: Molim vas, uzmite „cedulju sa bilješkama“!
Imate 2 ½ minute vremena da zapamtite šta na njoj piše.
Sada zapišite šta ste zapamtili!
Uporedite sa kontrolnom ceduljom!
8. KONCENTRACIJA - POREĐENJE PAROVA SLOVA I BROJKI
8a: Zamolit ću vas da uzmete list „Parovi slova i brojki“ i prekrižite one
parove koji nisu identični.
Radite što brže!
Uporedite sa kontrolnim listom!
Rješenje: identični su 1,4,7,8,10
KONCENTRACIJA - FIGURE U OGLEDALU
8b: Uzmite list „Figure u ogledalu“ i nacrtajte figure kao u ogledalu (vidi primjer
1). Zadate tačke treba da posluže kao pomoć. Vrijeme za rad: 5 minuta
9. TAČNOST / PRECIZNOST
Da li ste precizni?
Onda vam zadatak savijanja neće predstavljati problem!Uzmite list i savijte ga!
Linije sa ....... se savijaju ka spolja. Linije sa ------ se savijaju ka naprijed.
Nakon pet minuta, molim vas, prekinite!
Djelo ne mora da bude dovršeno, važna je preciznost!
10. OSJEĆAJ ZA FORMU I PROSTOR
66
Uzmite list „Tijelo“ i odredite koje tijelo spada u presjeke / horizontalne projekcije
u koloni 1.
Uporedite sa kontrolnim listom!
Rješenje: B,D,B,D,D,B
Uzmite list „Pravac okretanja“ i odredite u kom se pravcu kreće svaki zadnji točak.
Uporedite sa kontrolnim listom!
Rješenje: lijevo, lijevo, lijevo, lijevo
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
11. FIZIČKO I TEHNIČKO RAZUMIJEVANJE – PRAVAC OKRETANJA
67
68
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
List sa krugom
69
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 4
Put sposobnosti
Tablica: Zahtjevi i stručne oblasti
U tablici su navedeni zahtjevi - sposobnosti važni za zanimanja klasificirana u
stručne oblasti (vidi Pregled Klasifikacija zanimanja u 11 oblasti)
IME I PREZIME
Fizički zahtjevi:
1. čulo sluha
2. čulo mirisa
3. čulo okusa
4. čulo dodira
5. spretnost šaka i
prstiju
5a. riža, grah
5b. krug
6. snaga
Intelektualni zahtjevi:
7. sposobnost
pamćenja
7a. nacrtati
linije
7b. cedulja sa
bilješkama
8. koncentracija /
moć opažanja
8a. poređenje
parova slova,
brojeva
8b. figure u
ogledalu
9. tačnost /
preciznost
10. osjećaj za oblik i
prostor
11. fizičko i tehničko
razumijevanje
70
STRUČNE OBLASTI
1
2
3
4
5
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
8
9
x
x
x
10
11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
OBLAST 1 – obrada materijala
pekar
proizvođač betonskih elemenata
bravar
poslastičar
četkar
brusač dijamanata
brusač plemenitih metala
emajler
puškar
kolar
precizni optičar
mesar
izrađivač kalupa
livač
kovač
izrađivač duvačkih instrumenata
staklar
brusač stakla
izrađivač predmeta od kartona
kuhar
livač bakra
izrađivač kožne galanterije
metalobrusač
stolar
proizvođač ortopedskih cipela
sedlar i remenar
postolar
izrađivač alata
OBLAST 2 – sklapanje – montiranje
monter postrojenja
građevinski bravar
postavljač podloga
pogonski električar
pogonski bravar
izrađivač limeno-duvačkih
instrumenata
graditelj čamaca
graditelj bunara
mehaničar kancelarijskih mašina
izrađivač hiruških instrumenata
krovopokrivač
elektroinstalater
elektromehaničar za niske napone
elektromehaničar za visoke napone
precizni mehaničar
instalater za vodovod i gas
izrađivač rukavica
proizvođač harmonika
graditelj harmonijuma i muzičkih
instrumenata
izrađivač drvenih muzičkih
instrumenata
izrađivač kočija
graditelj klavira
autoelektričar
automehaničar
mehaničar rashladnih uređaja
mehaničar poljoprivrednih mašina
graditelj lakih aviona
aviomehaničar
mašinski bravar
zidar
mehaničar
mjerni i regulacioni mehaničar
optičar
izrađivač orgulja
ortopedski mehaničar
izrađivač predmeta od porcelana
oslikavač porcelana
tehničar štukature
tapetar
zubotehničar
pozlaćivač
postavljač podnih obloga
mehaničar za radio i TV
monter cijevi
brodograditelj
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Pregled Klasifikacija zanimanja u 11 oblasti
71
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
bravar
izrađivač skija
vodoinstalater
monter visokog napona
graditelj gudačkih instrumenata
tekstilni mehaničar
stolar
urar
univerzalni zavarivač
izrađivač vaga
mehaničar oružja
monter izolacije
monter centralnog grijanja
OBLAST 3 – oblikovanje i modeliranje
cvjećar
knjigovezac
krojač ženske odjeće
obrađivač drveta
fotograf
frizer i izrađivač perika
graver na staklu
oslikavač stakla
kovač zlata i srebra i draguljar
graver
izrađivač kaiša
krojač muške odjeće
klesar
šeširdžija
krtolitograf
keramičar
oslikavač keramike
poslastičar
pletač korpi i pletenog namještaja
lakirer
krznar
voskar
krojač kože
moler
modista
tapetar
OBLAST 4 – rukovanje mašinama i
nadzor nad mašinama i postrojenjima
72
rudarski bravar
profesionalni vozač
pivar
hemijski tehničar
destilater
štampar
tokar
mlinar žitarica
metalo- bravar
obrađivač plastike
proizvođač mlijeka i mliječnih
proizvoda
konzerver voća i povrća
tesar
livač slova
štampar u sito-štampi
proizvođač štrikanih proizvoda
oplemenjivač tekstila
mehaničar sredstava za pakovanje
vulkanizer
alatni mašinski tehničar
proizvođač trikotaže
OBLAST 5 – izgradnja i uzgoj
baštovan za groblja i ukrasne vrtove
pejzažni baštovan
OBLAST 6 –ispitivanje i mjerenje
hemijski laborant
fotolaborant
laborant za fiziku
ispitivač materijala
OBLAST 7 – crtanje i reprodukcija
građevinsko-tehnički crtač
crtač uzorka za štampanje na tekstilu
tehničar štamparske forme
crtač fotogravure
preparaptor
tehničar reprodukcije
izrađivač natpisa
tehnički crtač
crtač tekstilnih modela
OBLAST 8 – posluživanje i
savjetovanje
poslovni administrator
administrator u veletrgovini
administrator u hotelijerstvu i
ugostiteljstvu
trgovac u knjižari
farmaceutski tehničar
trgovac u maloprodaji
trgovac u fotografskoj radnji
kelner
trgovac muzičkim instrumentima
agent u turističkoj agenciji
OBLAST 10 – obezbjeđenje i red
OBLAST 9 – ekonomija i
administracija
pediker
maser
kozmetičar
dimnjačar
deratizer
špediter
OBLAST 11 – njega i staranje
Napomena:
Navedena klasifikacija nije u skladu sa klasifikacijom zanimanja u BiH.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
izrađivač kalupa za duboku štampu
73
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
4. MODULI 2 I 3 – INFORMACIJE O ZANIMANJIMA I PUTEVIMA OBRAZOVANJA
4.1 UVOD U MODULE 2 I 3:
Živimo u svijetu dinamičnih promjena usljed globalizacije i uznapredovale
tehnologije. Stoga je i svijet rada podložan stalnim promjenama. Stvaraju se
potpuno nove strukture i oblasti rada. Javljaju se potpuno nova zanimanja,
tradicionalna nestaju ili mijenjaju svoj izgled i svijet rada se mijenja iz dana u dan.
Usljed toga izbor zanimanja i obrazovanja postao je sve teži. Poznavati svijet rada
znači upoznati različita zanimanja, njihove glavne karakteristike, zahtjeve, uslove
i perspektive zaposlenja.
Informisanje o zanimanjima je od velikog značaja pri izboru budućeg zanimanja.
Cilj je usmjeriti pojedinca, pružiti mu stručnu pomoć pri procesu izbora
zanimanja i ukazati na mogućnosti daljeg profesionalnog razvoja, perspektive
zanimanja i zapošljavanja. Aktivno prikupljanje i obrada informacija je od velike
važnosti za izbor budućeg zanimanja i predstavlja osnovu za odlučivanje. Danas
postoji zaista raznovrsna ponuda kada je riječ o prikupljanju informacija o svijetu
rada i obrazovanja.
Izvori profesionalnog informisanja:
članovi porodice
prijatelji i poznanici
nastavnici
školski pedagozi i psiholozi
saradnici u Zavodu za zapošljavanje koji se bave profesionalnom
orijentacijom
štampa
elektronski mediji
savremeni digitalni mediji – internet
brošure i knjige
Kod izbora zanimanja važno je znati da je za neka zanimanja potrebno trogodišnje
obrazovanje, za druga četverogodišnje obrazovanje, a za neka završen fakultet. Za
većinu zanimanja je potrebno i usavršavanje tokom čitavog radnog vijeka. S toga
je veoma bitno procijeniti vlastite sposobnosti i uskladiti ih sa sa zahtjevima
željenog zanimanja.
SADRŽAJI:
Ključne kompetencije savremenog svijeta rada i obrazovanja
Metode rada u nastavi
Načini prikupljanja informacija o svijetu rada i obrazovanja
Klasifikacija zanimanja, vrste i porodice zanimanja
Klasifikacija srednjeg obrazovanja u BiH
Netradicionalna zanimanja
74
Tri dana
TEME i CILJEVI MODULA:
Refleksija 1. modula – Samospoznaja
Evaluacija realiziranog u školama i omladinskim centrima
Suočavanje sa različitim pojmovima iz svijeta zanimanja
Spoznaja ključnih kompetencija savremenog svijeta rada i obrazovanja
Primjena novih metoda rada u nastavi
Spoznaja različitih načina prikupljanja informacija o svijetu rada
i obrazovanja
Razumijevanje važnosti selekcije prikupljenih informacija
Širenje znanja o putevima srednjeg obrazovanja
Pregled zanimanja, skupina zanimanja i stručnih kvalifikacija
Razumijevanje značaja veze između sposobnosti i drugih informacija
o sebi sa zahtjevima zanimanja i obrazovanja
Identificiranje i razbijanje stereotipa i predrasuda o “tipično muškim“ i “tipično ženskim“ zanimanja
 Razvoj vještina komuniciranja i zastupanja vlastitih stavova











PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
TRAJANJE:
Učesnici seminara treba da postanu svjesni savremenih tokova u svijetu rada i
obrazovanja, te da svojim iskustvom i znanjima stečenim kroz čitav niz pomenutih
koraka olakšaju put mladim ljudima u procesu njihovog odlučivanja.
Važno je da shvate da i učenici takođe trebaju što ranije postati svjesni dinamičnih
promjena u svijetu rada i obrazovanja. Svijet se mijenja i treba znati pratiti te promjene.
Ako izbor zanimanja podrazumijeva niz koraka poput sistematskog prikupljanja
relevantnih informacija, traženja podrške iz okoline, raspitivanje o mogućnostima
školovanja i perspektivama zapošljavanja u skladu sa vlastitim sposobnostima,
interesovanjima, vrijednostima, onda straha od pogrešnog izbora jednostavo nema.
PREGLED METODA:
Tehnika asocijacija
Prezentacija
Igra uloga
Rad po grupama ili ekspertska metoda
Izrada plakata
Analiza teksta
Izrada cedulje sa ključnim riječima
Izrada moderacijskih kartica
Individualni rad
Pregled i primjena upitnika
Prikupljanje informacija
Debata- Za i Protiv
75
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
PREGLED RADIONICA
Warm up igrica : S tim povezujem
R1: Metode rada u nastavi
R2: Svijet se mijenja
R3: Važne informacije
Warm up igrica : Vješalice
R4: Klasifikacija zanimanja
R5: Putevi srednjeg obrazovanja u BiH
R6: Zanimanja i putevi obrazovanja
Warm up igrica: U krug...
R7: Debata:
Ona direktorica / On direktor
Novac je najvažniji za izbor zanimanja/ Novac nije najvažniji za izbor zanimanja
R8: Netradicionalna zanimanja
MODERACIJSKI MATERIJAL
Loptica ili klupko vunice
Olovke i flomasteri
Papir
Kartice i kartoni u bojama
Plakati
Flipchart
Ljepilo – selotejp traka
Vješalice
Makaze
Obrazac za kopiranje 1
Obrazac za kopiranje 2
Obrazac za kopiranje 3/1 i 3/2
Obrazac za kopiranje 4/1 i 4/2
Obrazac za kopiranje 5
Obrazac za kopiranje 6
Obrazac za kopiranje 7
Obrazac za kopiranje 8
Obrazac za kopiranje 9
Set upitnika “Stručne oblasti“
Set upitnika “Netradicionalna zanimanja“
Gesellschaft fur technische Zusammenarbeit, Federalni zavod za
zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Federalno
ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike
Srpske, Vodič kroz zanimanja za učenike završnih razreda osnovne škole
2006.
76
4.2 Igra zagrijavanja: S tim povezujem
Ciljevi:
Metode:
Sekvence:
Povećanje motivacije i koncentracije
Suočavanje sa različitim pojmovima iz svijeta rada i zanimanja
 Tehnika asocijacija
 Učesnici formiraju krug.
 Multiplikator u središte kruga stavlja karticu sa ispisanim
pojmom (obrazac za kopiranje 1) i daje sljedeću uputu:
“Svaki pojedinac, kome bude bačena loptica ili klupko
vunice, treba da kaže prvu asocijaciju na pojam istaknut na kartici. Nakon izgovorene asocijacije loptica
ili klupko vunice se dobacuje sljedećem učesniku u krugu koji ima isti zadatak. Tako se nastavlja niz.“
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
PREGLED RADIONICA
 Multiplikator nove pojmove ispisane na karticama daje
nakon 5 - 6 asocijacija, zavisno od veličine grupe.
Osvrt na radionicu
Učesnici se kroz tehniku asocijacija upoznaju, odnosno
usvajaju neke od osnovnih pojmova svijeta rada i zanimanja
(kompetencija, komunikacija, timski rad, pouzdanost, pravična
plata, ravnopravnost spolova i sl.).
Trajanje:
20 minuta
Socijalna
forma:
Rad u grupi
Moderacijski
materijal:
Kartice sa ispisanim pojmovima (Obrazac za kopiranje 1)
Loptica ili klupko vunice
77
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
4.3 R1: Metode rada u nastavi
Ciljevi:
Metode:
Učesnici prepoznaju različite metode rada u nastavi.
 Prezentacija
 Igra uloga
 Kroz sljedeći uvod multiplikator upućuje učesnike na
različite metode rada primjenjive u nastavi:
“Rezultati empirijskog istraživanja učenja pokazali su
da učenici u prosjeku zapamte samo 20% onoga što
čuju, oko 30% onoga što vide, odnosno pročitaju i čak
80-90% onoga što usvoje kroz rad. Bez učenja kroz
rad nema zadovoljavajućih stručnih kompetencija.
Opis pojedinih metoda dat je u Obrazacu za kopiranje
2. Njihov način primjene ćemo i praktično pokazati za
što trebamo i vaše aktivno sudjelovanje.“
Sekvence:
 Pitanja za diskusiju:
- Da li su Vam pomenute metode već poznate?
- Mislite li da postoji razlika u motiviranosti učenika
za rad u frontalno orijentiranoj i interaktivnoj nastavi?
- Kakva je mogućnost primjene interaktivnih metoda
rada u različitim nastavnim predmetima i kojim?
Osvrt na radionicu
Pojačano obrazovanje u oblasti osnovnih metoda učenja
rasterećuje nastavnika. Ovim putem omogućeno je da učenik
u nastavi radi samostalno na konstruktivan način, te time
razvija motivaciju i uči preuzeti odgovornost za svoj rad. U
ovom procesu nastavnik je više trener/instruktor.
Trajanje:
45 minuta
Socijalna
forma:
Rad u grupi
Moderacijski
materijal:
78
Obrazac za kopiranje 2
Ciljevi:
Metode:
Učesnici se upoznaju sa najznačajnijim promjenama u svijetu
zanimanja i obrazovanja.
Spoznaju ključne kompetencije savremenog svijeta rada i
obrazovanja.
Upoznati su sa različitim načinima prikupljanja informacija o
svijetu rada i obrazovanja, te su prepoznali važnost selekcije
tih informacija.
 Rad po grupama ili ekspertska metoda
 Izrada plakata
 Prezentacija grupe
Uvod u II i III modul
Učesnicima se predstavi uvodni dio II i III modula: Savremeni svijet rada i obrazovanja - permanentni proces
promjena i potrebe za prilagođavanjem istom (materijal
Uvod u II i III modul).
Sekvence:
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
4.4 R2: Svijet se mijenja
Svijet se mijenja
 Učesnike podijeliti u tri grupe (izvlačenjem istih vrsta
bombona). Dvije grupe mogu raditi na izradi iste
radionice.
 Svaka grupa izvlači jednu od kartica sa temama:
a) Ključne kompetencije savremenog svijeta rada i
obrazovanja
b) Načini prikupljanja informacija o svijetu rada i
obrazovanja te važnost selekcije prikupljenih
informacija
Nakon toga daje im se sljedeća uputa:
“Zadatak svake grupe jeste da na zadatu temu osmisli
sadržaj i koncept jedne nastavne jedinice, odnosno
jednog školskog sata. Radionice treba prikazati na
plakatima. Vrijeme predviđeno za rad iznosi 30
minuta. Po jedan predstavnik iz svake grupe će izvršiti
prezentaciju.”
 Na osnovu prezentiranih plakata izvode se temeljni
zaključci radionice.
79
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Osvrt na radionicu:
Dinamične promjene savremenog svijeta uticale su i na
nastanak novih stručnih zahtjeva rada kao što su :
spremnosti na cjeloživotno učenje, sklonost timskom radu,
fleksibilnost i sl. U tom kontekstu vrlo je važno mladima pružiti
mogućnost da u procesu izbora zanimanja i prikupljanja
relevantnih informacija djeluju samostalno, aktivno,
istraživački, odgovorno, oslanjajući se na različite izvore
informacija, kako bi što ranije identificirali i razvijali svoje
kompetencije.
 Učesnicima se na kraju prezentiraju i već izrađene
radionice na zadate teme, koje prema svojim
mogućnostima mogu implementirati kroz različite
nastavne jedinice.
Sekvence:
80
Primjer 1: Umjetnost istraživanja
Cilj:
Učenici – mladi:
- Znaju opisati različite karakteristike određenog zanimanja.
- Mogu prepoznati svoje osobine važne za istraživanje svijeta
rada.
Metode:
- Pretraživanje
- Izrada plakata
- Prezentacija grupe
- Izrada ličnog foldera
Sekvence obuke:
- Učenici se podijele u nekoliko grupa zavisno od broja učenika
u razredu.
- Svaka grupa treba ,koristeći se globusom ili kartom svijeta,
pronaći područja koja su kroz istoriju bila istraživana (u
skladu sa znanjem stečenim kroz školu) te izdvojiti imena
nekoliko čuvenih istraživača.
- Nakon toga, svaka grupa pravi listu najmanje 10 osobina dobrog istraživača. Sve osobine se zapisuju na flipchart.
- Pitanje za sve grupe: Da li istraživanje karijere zahtijeva
slične osobine?
- Zadatak svakog učesnika jeste da sa liste osobina odaberu tri
osobine koje su i njihove osobine ličnosti.
- Nakon toga, neka obaberu dvije osobine koje ne posjeduju, a željeli bi imati jer bi im mogle koristiti životu.
Pitanja za diskusiju:
- Šta bi bili važni koraci u svijetu istraživanja rada?
- Šta biste željeli istražiti u svijetu rada?
- Koje informacije bi bile relevantne za daljnji izbor? (osvrt
na samospoznaju)
- S kojim izazovima ćete se suočiti u istraživanju svoje
buduće karijere?
Sekvence:
Trajanje
Socijalna
forma
Moderacijski
materijal:
Primjer 2 : Buduće zanimanje = Moj izbor
Cilj:
Učenici – mladi:
- Prikupljaju važne informacije o sistemu školovanja.
- Znaju navesti ključne zahtjeve – faktore pojedinih škola.
- Prepoznaju motive i razloge svoga izbora.
- Za svoje željeno zanimanje izrađuju individualni način
školovanja.
Metode:
- Pretraživanje, prikupljanje informacija
- Analiza teksta
- Izrada plakata ili mape uma
- Prezentacija grupe
- Izrada ličnog foldera
Sekvence obuke:
- Učenici se podijele u više grupa i svaka dobije zadatak da
kod kuće prikupi što više informacija o jednoj od škola koje
se nalazi u njihovom okruženju
- Zadatak na nastavi bi bio da svaka grupa napravi plakat
određene škole (ili mapu uma ukoliko već nije korištena)
- Na sljedećem satu radi se “Izložba plakata“ nakon čega
svaki učenik pravi svoju listu motiva izbora određene škole,
koju stavlja uz plakat željene škole.
- Ukoliko je potrebno, na nivou grupe razmjenjuju se mišljnja i
traže dodatne informacije.
Trajanje:
- 2 nastavne jedinice
Socijana forma:
- Rad u grupi
- Individualni rad
Moderacijski materijali:
- Flomasteri, papiri, plakati
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Trajanje:
- 1 nastavna jedinica
Socijana forma:
Rad u grupi
Moderacijski materijali:
- Karta ili globus svijeta, flomasteri, papiri ili plakati
100 minuta
Rad u grupi
Flomasteri, papir, flipchart, kartice, plakati, 3 vrste bombona.
81
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
4.5 R3: Važne informacije
Ciljevi:
Metode:
 Analiza teksta
 Izrada cedulja sa ključnim riječima
 Učesnike podijeliti u tri grupe (izvlačenjem kartica sa
istim simbolima) i dati im sljedeću uputu:
“Svaki učesnik će dobiti tekst (Obrazac za kopiranje
3/1 i 3/2) koji treba brzo pregledati i pročitati. Svako
za sebe u tekstu prepoznaje i označava najvažnije
tvrdnje o poslovanju, odnosno najvažnije zahtjeve za
dati posao/zanimanje.“
Sekvence:
Trajanje:
Socijalna
forma:
Moderacijski
materijal:
82
Učesnici razumiju informacije koje im se prezentiraju ili koje
sami pronalaze.
Znaju izdvojiti ključne pojmove prezentiranih informacija,
odnosno znaju selektirati važne informacije.
 Zajednički zadatak za svaku grupe jeste da komparira
i po potrebi napravi korekcije izdvojenih tvrdnji o
poslovanju. Nakon toga se izdvojene tvrdnje, prema
kriterjumima grupe, svrstavaju u nadređene pojmove
iz teksta, odnosno izvodi se njihova ključna riječi
(Obrazac za kopiranje 4).
 Rezultati prvog dijela zadatka provjeravaju se pomoću
kontrolnih listova (Obrasci za kopiranje 5/1 i 5/2),
dok se rezultat drugog dijela zadatka provjerava
korištenjem Obrasca za kopiranje 6.
 Pitanja za diskusiju:
- Šta bi bile važne informacije o nekom zanimanju?
- Da li je podjednako važno govoriti i o prednostima,
ali i o nedostacima određenog zanimanja?
- Šta bi bili nedostaci određenog zanimanja?
Osvrt na radionicu:
Nužan preduslov pravilne odluke o izboru zanimanja
podrazumijeva da informacije o zanimanjima, bilo da su
potpuno nove ili već raspoložive, treba prikupljati i obrađivati
strukturirano, vodeći računa o različitim faktorima i uticajima.
45 minuta
Rad u grupi
Katice sa različitim simbolima, olovke
Obrazac za kopiranje 3/1 i 3/2
Obrazac za kopiranje 4
Obrazac za kopiranje 5/1 i 5/2
Obrazac za kopiranje 6
Ciljevi:
Metode:
Sekvence:
Trajanje:
Socijalna
forma:
Moderacijski
materijal:
Razvijanje kreativnosti.
 Rad po grupama
 Učesnike podijeliti u 3 ili 4 grupe (izvlačanjem papirića
sa jednakim simbolima).
 Svaka grupa treba da obaveznim korištenjem vješalice
i svog ostalog raspoloživog materijala, u vidu visuljka
predstavi profesionalnu orijentaciju (kao proces i sl.).
 Po završetku vježbe radi se prezentacija visuljaka.
 Diskusija po potrebi.
30 minuta
Rad u grupi
Vješalice (za odjeću), papiri, flomasteri, kartoni, ljepilo,
makaze, konopac ili vunica.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
4.6 Igra zagrijavanja - Vješalice
83
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
4.7 R4: Klasifikacija zanimanja
Ciljevi:
Metode:
Sekvence:
Učesnici su upoznati sa različitim vrstama i porodicama
zanimanja.
Prepoznaju različita zanimanja, poznaju njihove prave
nazive, kategorije i nadređene pojmove, pripisuju im različite
poslove...





Rad u grupama
Individualni rad
Izrada moderacijskih katrica
Izrada plakata
Prezentacija
 Svaki učesnik pravi što više moderacijskih kartica tako
što na svaku karticu upisuje po jedno zanimanje.
 Potom se učesnici pomoću karata podijele u četiri
grupe.
 Multiplikator daje sljedeću uputu:
“Unutar grupe provjeriti nazive zanimanja na
karticama i sortirati višestruke izbore. Nakon toga,
zadatak svake grupe jeste da svoja zanimanja
klasifikuje po sistemu za koji se sama odluči, bez
zadatih kriterijuma. Kartice se sortiraju, klasifikuju
prema odabranim kriterijumima i prikazuju na
plakatima. Vrijeme predviđeno za rad iznosi 20
minuta. Na kraju se radi prezentacija plakata.“
 Izdvojene kategorije se mogu uporediti sa
kategorijama datim u Obrascu za kopiranje 7.
 Pitanja za diskusiju:
- Koliko često su se ponavljali nazivi određenih zanimanja?
- Koliko su ta ponavljana već sama po sebi
indikativna za budući izbor zanimanja?
- Kod kojih kriterijuma je klasifikacija bila teža, a kod
kojih lakša?
- Koja zanimanja nisu mogla biti jasno klasifikovana
prema odabranim kriterijumima?
- Da li bi davanje zadatih kriterijuma pojačalo
predrasude prema određenim zanimanjima?
84
Trajanje:
Socijalna
forma:
Moderacijski
materijal:
45 minuta
Rad u grupi
Karte, papir, olovke, flomasteri, plakati
Obrazac za kopiranje 7
Ciljevi:
Metode:
Sekvence:
Učesnici proširuju znanja o putevima srednjeg obrazovanja u
BiH.
Upoznati su sa 13 porodica zanimanja prema klasifikaciji
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH.
 Rad u grupama
 Pregled i primjena upitnika
 Plenum
Klasifikacija zanimanja i pregled srednjeg obrazovanja u BiH
 Učesnici se prebrojavanjem podijele u tri grupe
izvlačenjem kartica sa istim simbolima (maksimalno 5
osoba).
 Ovisno o procjeni multiplikatora, teme na kojima se
može raditi su:
- Pregled srednjeg obrazovanja u BiH (vrste i smjerovi
srednjih škola koje poznajete ili koje se nalaze u vašem
okruženju) ili
- Osnovna klasifikacija zanimanja
 Učesnicima se potom daje sljedeća uputa za rad:
“Zadate teme prikazat ćete na plakatima. Svaka grupa
radit će u različitom uglu prostorije i izrađivati svoj
plakat, s tim da za rad možete koristiti isključivo
flomastere u jednoj boji, npr. 1. grupa koristi flomastere
crvene boje, 2. grupa flomastere zelene boje, 3. grupa
flomastere plave boje. Vrijeme predviđeno za rad jeste 20-30 minuta. Na kraju, plakati se izlažu u onom dijelu
prostorije u kojem je grupa i radila. Nakon što izloži svoj
plakat, svaka grupa krenut će u obilazak plakata drugih
grupa, pri čemu imate mogućnost da pravite korekcije,
dopune ili ispravke istih, ali koristeći isključivo boju
flomastera kojom ste radili u svojoj grupi.“
 Svaka grupa radi prezentaciju dopunjenih plakata.
 Pitanja za diskusiju:
- Da li Vam je jasna osnovna klasifikacija srednjeg
obrazovanja / klasifikacija zanimanja u BiH?
- Da li ste imali poteškoća da se prisjetite svih škola /
zanimanja?
- Koliko učenici imaju informacije o tome?
- Šta je po Vama osnovni razlog “elitnog“ statusa
pojedinih škola / zanimanja?
- Šta bi bila važna ili relevantna informacija o određenoj
školi / zanimanju?
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
4.8 R5: Putevi srednjeg obrazovanja u BiH
85
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
86
Analiza seta upitnika “Stručne oblasti“
 Učesnicima se predstavlja set upitnika koji će olakšati
shvatanje klasifikacije srednjeg stručnog obrazovanja u
BiH.
 Njihov zadatak jeste da upitnike pogledaju i sami ih
ispune.
Sekvence
Vodič kroz zanimanja
 Multiplikatori plenarno rade pregled “Vodiča kroz
zanimanja“ za učenike završnih razreda osnovne škole,
s posebnim osvrtom na:
- prijedlog klasifikacije zanimanja sa stručnim
kompetencijama,
- pregled srednjeg obrazovanja u BiH, zanimanja,
skupina zanimanja i stručnih kvalifikacija.
Osvrt na radionicu:
Učesnici su upoznati sa klasifikacijom zanimanja, te
klasifikacijom srednjeg stručnog obrazovanja u BiH.
Trajanje:
120 minuta
Socijalna
forma:
Rad u grupi
Moderacijski
materijal:
Plakati, više flomastera u tri različite boje
“Vodič kroz zanimanja“ za učenike završnih razreda osnovne
škole
Set upitnika “Stručne oblasti“
Ciljevi:
Metode:
Sekvence:
Učesnici su svjesni značaja povezivanja sposobnosti i drugih
informacija o sebi sa zahtjevima zanimanja i obrazovanja.
Znaju navesti zahtjeve različitih zanimanja.
Pretraživanje, prikupljanje informacija
Rad u grupama
Izrada plakata
Učesnici se zamole da nasumično navedu nekoliko
zanimanja različitih stupnjeva stručne spreme.
 Multiplikator navedena zanimanja zapisuje na
flipchart.
 Učesnici se potom podijele u tri grupe po maksimalno
5 osoba (izvačenjem istih vrsta bombona).
 Svaka grupa izvlači jednu od tri kartice na kojima stoje
različiti stupnjevi stručne spreme: VSS, SSS ili KV.
Multiplikator potom daje sljedeću uputu:
“Ovisno o stupnju stručne spreme koju ste izvukli na
kartici, izabrat ćete jedno od zanimanja ispisanih na
flipchartu. Potom ćete na plakatima prikazati:
- sposobnosti koje smatrate naophodnim za dato
zanimanje,
- puteve obrazovanja za to zanimanje,
- zahtjeve datog zanimanja.“




 Predstavnik svake grupe prezentira plakat svoje grupe.
 Pitanja za diskusiju:
- Da li ste se mogli prisjetiti svih važnih
informacija?
- Jeste li saznali nešto novo?
- Koje su moguće posljedice nedovoljne
količine informacija?
- Da li Vaše sposobnosti, interesi, talenti
odgovaraju zahtjevima nekog od
prezentiranih zanimanja?
Osvrt na radionicu:
Vlastiti potencijali, sposobnosti, spremnost na postignuća
pojedinca i sl. moraju biti usklađeni sa zahtjevima i
potrebama željenog zanimanja o kojem prikupljamo
informacije.
Trajanje:
45 minuta
Socijalna
forma:
Rad u grupi
Moderacijski
materijal:
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
4.9 R6: Zanimanja i putevi obrazovanja
Papiri, olovke, flomasteri, kartice u bojama, flipchart
87
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
88
4.10 Igra zagrijavanja: U krug
Ciljevi:
Metode:
Razvoj grupne kohezije, povjerenja i koncentracije.
 Rad po grupi
 Učesnike zamoliti da ustanu i stanu iza svojih stolica.
 Multiplikator potom daje sljedeću uputu za izvođenje
vježbe:
“Svaki učesnik svoju stolicu treba da nakosi tako da
stoji na stražnjim nogama i da je pridržava rukama.
Zadatak je da svi učesnici istovremeno, krećući se u
krug u smjeru kazaljke na satu, pridržavaju stolicu
svoga desnog susjeda, ali u istom “nakošenom“
položaju. Cilj je, dakle, kretati se ukrug, izbjegavajući
pri tome da stolica padne ili se vrati u “normalan“
položaj.
Sekvence:
Trajanje:
20 minuta
Socijalna
forma:
Rad u grupi
Moderacijski
materijal:
Stolice
Učesnici upoređuju vlastito mišljenje sa mišljenjem drugih.
Znaju zastupati svoje stavove i uvjerenja.
Ciljevi:
Metode:
Razmišljaju o stavovima i mišljenju drugih,
Znaju identificirati predrasude.
Razvijaju vještine komuniciranja i kulture dijaloga.
 Debata: “Za i Protiv”
 Učesnici se podijele u četiri grupe (izvlačenjem istih
vrsta čokolade).
 Grupe trebaju imati isti ili podjednak broj učesnika.
 Svaka grupa potom izvlači jednu od četiri kartice na
kojima su teme:
1. Ona direktorica
2. On direktor
3. Novac je najvažniji za izbor zanimanja
4. Novac nije najvažniji za izbor zanimanja
 Prvu debatu vodit će grupe koje su izvukle teme vezane
za funkciju direktora kao ne/tradicionalnog zanimanja.
 Multiplikator im daje sljedeću uputu za rad:
Sekvence:
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
4.11 R7: Debata: Ona direktorica / On direktor
Novac je najvažniji za izbor zanimanja / Novac nije najvažniji
za izbor zanimanja
“Obje grupe po 30 minuta radit će na pripremi. Kao
pomoć mogu vam poslužiti teze izdvojene na Obrascu
za kopiranje 8. Predstavnici obje grupe prezentirat
će svoje argumente, nakon čega će obje strane imati
mogućnost da postavljaju pitanja i rade na pobijanju
teza suprotne grupe. Učesnici koji su izvukli kartice sa
temama vezanim za ulogu novca u ovom slučaju imat
će funkciju porote koja će pažljivo pratiti izlaganja
afirmacijske i negacijske ekipe. Na kraju, isključivo
na temelju iznesenih teza i argumenata, donijet će
odluku o boljoj ekipi.“
 U drugom dijelu uloge se mijenjaju. Debatanti postaju
porota, a porota preuzima ulogu afirmacijske ili
negacijske grupe ovisno o njihovoj temi.
 Uputa za pripremu je ista kao i u prethodnom slučaju,
a vrijeme predviđeno za pripremu ekipa ponovo iznosi
30 minuta. Kao pomoć u radu mogu se koristiti teze
izdvojene na Obrascu za kopiranje 9.
89
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Sekvence
 Porota ponovo na temelju iznesene argumentacije
donosi konačnu presudu. Za tu priliku mogu se koristiti
i kartončići različite boje, npr. zeleni kartoni izražavaju
slaganje, a crveni kartoni izražavaju neslaganje sa iznesenim navodima.
 Vrlo je važno da multiplikator prati vježbu i ne dozvoli
da diskusija i iznesena argumentacija izađu iz okvira
vježbe.
 Pitanja za diskusiju:
- Koliko su stereotipi o izboru zanimanja prisutni u
današnjem društvu?
- Možete li se pored spolnih predrasuda prisjetiti još
nekih?
- Poznajete li primjere koji predrasude pobijaju i
pokazuju suprotno?
- Da li je pri zauzimanju vlastitih stavova važno razmišljati
i o stavovima drugih ljudi?
- Kako biste ocijenili komunikaciju tokom izvođenja
vježbe?
- Koliko je važna kultura dijaloga u svakodnevnom
životu, odnosno u školi ili na poslu?
- Kako možemo unaprijediti vještine komuniciranja?
Osvrt na radionicu:
Učesnici identificiraju predrasude o “tipično muškim“ i “tipično
ženskim“ zanimanja. Upoznaju sebe i druge i unapređuju
vlastite kompetencije.
90
Trajanje:
120 minuta
Socijalna
forma:
Rad u grupi
Moderacijski
materijal:
Olovke, flomasteri, papiri
Obrazac za kopiranje 8
Obrazac za kopiranje 9
3 – 4 vrste čokolade
Ciljevi:
Metode:
Sekvence:
Učesnici upoređuju vlastito mišljenje sa mišljenjem drugih.
Identificiraju predrasude i stereotipe o “tipično muškim“ i
“tipično ženskim“ zanimanja.
Pregled i primjena upitnika
 Učesnicima se predstavlja set upitnika koji imaju za cilj
identificirati i uticati na promjenu stavova, predrasuda
i stereotipa o tradicionalno ženskim i tradicionalno
muškim zanimanjima.
 Učesnici analiziraju i ispunjavaju upitnike.
Trajanje:
30 minuta
Socijalna
forma:
Rad u grupi
Moderacijski
materijal:
Set upitnika “Netradicionalna zanimanja“
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
4.12 R8: Netradicionalna zanimanja
91
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
92
4.13 Moderacijski materijali za II i III fazu PO
Obrazac za kopiranje 1
Kartice sa ključnim riječima
pouzdanost
stres
sposobnost timskog
rada
žene u struci
kompetencije
nova zanimanja
uslovi rada
predstave o
zanimanju
cjeloživotno učenje
komunikacija
radna atmosfera
prednosti i nedostaci
odmor
pravična plata
gubitak radnog mjesta
Metode rada u nastavi
Klaster - Ispitivanje pomoću kartica
Pred grupu se postavlja vizuelno prikazano pitanje (koje treba biti ranije
pripremljeno). Odgovori se zapisuju na moderacijske kartice koje trebaju
biti jednoobrazne po boji i sl. Učenicima se naglašava da prilikom zapisivanja
odgovora obrate pažnju da:
- pišu flomasterom;
- pišu veliki štampanim slovima;
- pišu jasno, najviše do tri reda;
- zabilježe najviše jednu ideju po kartici.
Korak koji slijedi je sakupljanje kartica. Pritom treba obratiti pažnju na to da se
one prikupe u skrivenoj formi (“licem ka dolje“). To je važno pošto i otvoreno
ispitivanje pomoću kartica treba da bude što anonimnije. Potom slijedi kačenje
prvih kartica na tablu. Kod kartica koje slijede nastavnik postavlja pitanje
učenicima da li one mogu da se kategorišu kod već okačenih kartice ili čine novu
cjelinu. Proces traje dok se ne okače sve kartice. Nakon toga, odjeljenje još jednom
provjerava kategorizaciju kartica i daje naslove pojedinim grupama (smisaonim
jedinicama) pomoću odgovarajućeg nadređenog pojma.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 2
Dvostruki krug
Učenici se pripremaju za tematska izvođenje u okviru kratke faze podsjećanja.
Teme mogu biti različite: metodska pitanja (npr. priprema pismenih zadataka),
lični izveštaji o iskustvima (npr. zanimljiv događaj sa raspusta), stručne teme (npr.
tema “Klimatske promjene“)U prvom planu su,dakle, iskustva, pretpostavke i/
ili predznanja učenika. Da bi se izveo (stvorio) dvostruki krug, učenici sjedaju
u obliku kruga u parovima jedni nasuprot drugih, tako da nastaje unutrašnji i
spoljni krug. Ako se prave pojedinačni parovi, sagovornici se mogu birati i
izvlačenjem kartica ili simbola/brojeva u paru. U nastavku, učenici iz unutrašnjeg
kruga ispričaju svoju “priču“. Njihovi sagovornici slušaju i eventualno postavljaju
pitanja. Nakon toga, učenici iz unutrašnjeg kruga se pomjeraju, npr. dvije stolice u
pravcu kazaljke na satu, tako da nastanu novi parovi za razgovor. Tada se aktiviraju
učenici iz spoljnog kruga i pričaju / izveštavaju iz svog ugla o zadatoj temi. Potom
se predstavnici unutrašnjeg kruga ponovo pomjeraju za dvije stolice dalje, itd. Na
kraju, proces razgovora može da se analizira i sa komunikacionog i sa stručnog
stanovišta.
Ekspertska metoda
Rad u osnovnim grupama
Prvo se vrši podjela na slučajne grupe (osnovne grupe) izvlačenjem materijala za
rad u grupama. Učenici prvo čitaju tekst individualno. Poslije toga slijedi zajednički
rad na tekstu u okviru osnovnih grupa. Razgovara se i diskutuje o najvažnijim
tezama i sadržajima teksta, zapisuje se (eventualno) šta treba proslijediti drugima
koji ovaj tekst uopšte ne poznaju.
93
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Formiranje ekspertskih grupa
U svakoj osnovnoj grupi članovima se podijeli određeni broj brojki ili simbola. Svi
učenici sa istim brojem/simbolom potom formiraju ekspertsku grupu.
Sada se najmanje po jedan ekspert iz osnovne grupe našao u grupi sa novim
sastavom. Svaki učenik kao ekspert prezentuje članovima nove grupe rezultate
zajedničkog rada iz osnovne grupe. Nakon toga se teme rada međusobno povezuju
i rezimiraju u zajedničko predavanje.
Rad u grupama
1. Postavljamo stolove za grupe:

Tiho

Brzo

Pažljivo
2. Planiramo svoj rad:

Brzo počinjemo

Sređujemo radni materijal

Pročitamo materijal

Razjasnimo da li smo razumjeli radne zadatke

Raspodjeljujemo zadatke

Izrađujemo vremenski plan
3. Ugovaramo pravila grupe:

Svako preuzima zadatke

Niko se ne isključuje

Svako bilježi rezultate rada

Sluša drugog/e u grupi

Niko nikome ne upada u riječ
4. Izrađujemo gradivo:

Intenzivno se bavimo materijalom

Dogovoramo se oko toga koje informacije želimo da zapamtimo

Klasifikujemo rezultate rada

Formulišemo šta druge grupe treba da znaju o našoj temi
5. Pripremamo prezentaciju:

Određujemo kako ćemo prezentirati

Dijelimo zadatke prezentacije u timu

Izrađujemo vizualizaciju

Definišemo tok grupnog izlaganja
Pretraživanje po internetu
Multiplikator ima mogućost da posegne za tematskim osnovama koje se nude na
internetu (teme: o gradovima, zemljama, epohama, piscima, itd. ). Na početku,
učenicima se daje određen broj pitanja, koja treba da riješe pomoću interneta.
Pritom postoji mogućnost da se učenicima da i lista sa linkovima koju treba
da iskoriste za obradu pitanja ili učenici mogu da pronađu rješenja i preko
pretraživača, što povećava nivo zahtjevnosti.
94
Mind Map (mapa uma)
Postupak izrade mape uma dat je u konceptu 1. modula, radionica: Mapa uma.
Intervjuisanje parova
Primjenjivo je svuda gdje treba razmijeniti lične podatke, iskustva, stanovišta
ili specijalna znanja. U okviru pripreme za vježbu odjeljenje se po pravilu dijeli
na dvije polovine. Učenici jedne polovine dobijaju zadatak za intervjuisanje A, a
učenici druge polovine zadatak za intervjuisanje B (pod određenim okolnostima,
oba zadatka mogu biti i ista). Zadaci za intervjuisanje prilično su otvoreni
(npr: pokušaj da saznaš kako tvoj par zamišlja dobru nastavu; šta zna o Službi
za zapošljavanje, kako je proveo vikend; itd.). Svi učenici se u fazi rada, u tišini
pripremaju za svoje zadatke. Onda se kroz izvlačenje biraju parovi (po jedan
predstavnik A i B). Intervju može trajati po 3 min. za obje strane, te imati sljedeću
strukturu: pitanja, odgovori, potpitanja, rezime i izvođenje ključnih riječi. Nakon
toga, svi učenici sjedaju na polukružno postavljene stolice i predstavljaju svog
para sa odgovarajućim ličnim podacima / iskusvima / objektivnim informacijama.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Pravila označavanja
Učenik ima zadatak da pročita određeni sadržaj i podvuče važna mjesta u
datom tekstu. Nakon toga ponovo čita podvučeno i još jasnije ga označava (npr.
markerom ili crvenim flomasterom).
Prezentacija
Pet pravila za uspješnu prezentaciju:
1. Dobra priprema :
Ona je najvažnija kod prezentacije, jer svaki čovek, bilo da je nastavnik ili
učenik, odmah primjećuje da li su osobe koje izlažu dobro pripremljene ili
nisu.
2. Napraviti cedulju sa bilješkama:
Ako zapišemo sve što želimo da iznesemo, postoji opasnost da samo
čitamo i zanemarimo naučeno. Ako ništa ne napišemo, može se dogoditi
da izgubimo nit. Zato je poželjno koristiti cedulje sa bilješkama kao pomoć
za pamćenje.
3. Govoriti slobodno:
Slušaoci mogu mnogo bolje pratiti izlaganje ako predavač govori slobodno.
Vrlo je važno pratiti i gledati publiku.
4. Pobrinuti se za pažnju:
Za početak izlaganja potrebna je tišina. Za pažnju i tišinu predavač i sam
možete zamoliti.
5. Posebno istaknuti važne informacije:
Onaj ko izlaže želi da slušaoci zapamte najvažnije informacije. Dakle, u
pripremi treba razmisliti koju pomoć kod pamćenja treba iskoristiti, npr.
tablu, slajdove, PP prezentaciju i sl.
95
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Prezentacija: Cedulja sa ključnim riječima (tehnika dvije kolone)
Učenici dobijaju neki kratak stručan tekst. On treba da se transformiše u osnovu
za slobodno izlaganje pomoću cedulje sa ključnim riječima. Prvo učenici pažljivo
čitaju tekst. Ako je potrebno, razjašnjavaju nepoznate formulacije ili stručne
pojmove. Nakon toga, rezimiraju smislene dijelove pomoću podnaslova.
Kolona sa ključnim riječima razdvaja se od teksta i sada služi kao osnova za
izlaganje. Uvod i rezime moraju da se dopune – nezavisno od nacrta teksta.
Primjer:
Polazni tekst
EU trenutno ipak ima problem – ima premalo
tehničara! Ako bi se sada budžet za tehnička
istraživanja povećao za 50%, novac uopće ne
bi mogao da se iskoristi - samo u Austriji
narednih godina nedostajat će 5000 tehničara.
Zato Ministarstvo ekonomije u saradnji sa
industrijskim udruženjem želi da ohrabri prije svega
djevojčice da krenu na tehničko obrazovanje.
U nekim granama odnos između žena i muškaraca
danas iznosi još 50%.Tehnička zanimanja i
porodica – da li se to uklapa? Volfgang Tritremel potvrđuje: “Industrija ne podrazumijeva
više rad na pokretnoj traci i sat koji otkucava vrijeme –
sve je manje fizičkog rada. Rad glavom umjesto rukama –
dakle, tu se može uklopiti i porodica. Softverski inženjer, na
primjer i u toku porodiljskog odsustva kod kuće može da
radi na projektima preko interneta.
Kolona sa ključnim rečima (vidi gore)
nedostaje 5000 tehničara
Ministarstvo ekonomije, industrijsko udruženje
privlačenje djevojčica
9 prema 1
rad glavom umjesto rukama
istraživanje i razvoj može se uskladiti sa porodicom
internet
Prezentacija pomoću simbola
Učenici imaju zadatak da simbole ili slike iskoristite za prikaz ključnih riječi nekog
teksta. Rezultat treba da bude vizualno predstavljena karta sa ključnim riječima.
Kod ove metode, od učenika se traži da pronađu odgovarajuće simbole pri čemu
se pospješuju imaginacije učenika.
Istovremeno se povećava pažnja slušalaca pošto simbole vjerovatno ne mogu
da dovedu neposredno u kontekst teksta. Tek pomoću izlaganja simboli i njihov
sadržaj postaju razumljivi.
96
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Primjer polaznog teksta kojeg treba prikazati kroz slike/simbole
Kolumbo – onaj koji je otkrio novi svijet
Kristofer Kolumbo bio je neobična ličnost.
Rođen 1451. u italijanskoj Đenovi, kao i
njegov otac, učio je da prede vunu. Ipak,
blizina luke i mora navela ga je da u uzrastu
od 14 godina plovi po moru. Važio je za
naročito gladnog znanja i “gutao” je prije svega
izveštaje o dalekim zemljama. Avanturista
1478. poznati istraživač oženio se portugalskom
plemkinjom. Živio je u Maderi i odlazio
najmanje na jedan put duž afričke obale.
Kao ni učenjaci njegovog doba, ni Kolumbo
nije više vjerovao da je zemlja pljosnata.
Ako je okrugla, bio je uvjeren, onda bi moralo i
zapadnim putem da se stigne do Indije. Ova
dionica bi morala da bude kraća nego kopneni
putevi do Indije.
Igra po ulogama
Multiplikator smišlja osnovnu situaciju, u kojoj različite osobe na otvoren i/ili
kontroverzan način pregovaraju o nekoj temi. Npr: otac, majka, kći i sin diskutuju
na “porodičnoj konferenciji“ o školskim, odnosno profesionalnim predstavama
kćeri, ili šef, stručni radnik, učenik na obuci, praktikant i predstavnik omladine
diksutuju na konkretnom slučaju o zaštiti mladih na radu u preduzeću i sl. Za
pripremu razgovora formira se više timova koji pripremaju po jednu ulogu. Zato
dobijaju ranije pripremljene, kratko formulisane kartice sa ulogama koje se od
tima do tima razlikuju. Tu još po pravilu dolaze i osnovne stručne informacije na
određenu temu/problem koje su iste za sve. Članovi pojedinačnih, pripremnih
grupa čitaju i prvo razgovaraju o postojećim materijalima, a potom razmišljaju
kako će se ponašati njihov predstavnik uloge i kako treba da argumentuje u igri.
Nakon toga, predstavnici grupe okupljaju se na improvizovanoj “bini“ i sprovode
igru po ulogama. Ako je potreban i vođa igre, multiplikator se može pojaviti u
nekoj sporednoj ulozi. Na kraju igre po ulogama povratne informacije dobijaju i
igrači, kao i slušaoci.
Metoda grudve snijega
Učenicima se zadaje određeni impuls za brainstoriming koji pokreće tematski
usmjeren tok misli. Svaki učenik u trominutnoj fazi razmišljanja bilježi npr. tri
prednosti, tri nedostatka, tri cilja, tri razloga, bira tri slike, tri pitanja… Nakon
toga se odjeljenje dijeli na više grupa po troje, u kojima se objedinjuje do devet
različitih tačaka. Zadatak članova grupe sada je da, npr. za deset minuta od ovih
maksimalnih devet tačaka iskristališu četiri koje smatraju najvažnijima i to što
objektivnije, fer i konstruktivno. Ova pravila važe i za treću etapu, u kojoj se
vodi razgovor u grupama od po devetero. Za ovaj razgovor je planirano još deset
97
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
minuta (zadato vrijeme može i da varira). U ovom vremenskom okviru ova tri tima
po troje u svakoj velikoj grupi treba da se dogovore oko pet zajedničkih tačaka i
da se na odgovarajući način informišu, argumentuju, diskutuju, vrše selekciju. O
tako dobijenih pet bitnih stavki svaka grupa potom prezentira plenarno. Vježba se
završava, između ostalog, metodski usmjerenim povratnim informacijama.
Razgovor po stanicama
Rad sa slikama- impulsima
Nastavnik kači impulse za razgovor na spoljne zidove učionice (ranije pripremljene
teze, pitanja, citati, karikature, slajdovi, itd.). Stanice razgovora koje tako nastanu
se numerišu. Učenici izvlače cedulje sa odgovarajućim brojevima. Potom se svi sa
brojem 1 okupljaju na prvoj stanici, svi sa brojem 2 na drugoj, itd. Tada počinju
razgovori, imajući u vidu direktive koje zadaje nastavnik (npr. razgovor traje 3
minuta, svaki član grupe mora da dođe do riječi, kratko izlaganje, cijele rečenice,
nadovezivati se na druge, obaviti ciljni zadatak). Nadzor nad pridržavanjem pravila
vrši posmatrač koga imenuje grupa.On istovremeno može biti i vođa razgovora,
a sa ograničenjem može da učestvuje i u diskusiji. Čim istekne ugovoreno vrijeme
za razgovor, nastavnik zvoni, a grupe se pomjeraju u pravcu kazaljke na satu do
slijedeće stanice i diskutuju o impulsu za ragovor koji se tu nalazi. Onda se ponovo
čuje zvonce, grupe se pomjeraju,itd. Kao što je rečeno, razgovori prvenstveno
treba da privuku, inspirišu i prenesu glavnu temu. Kad grupe prođu sve stanice,
prvo se interno daju povratne informacije u grupi, a potom plenarno slijedi runda
analize, i to uz posebno učešće posmatrača grupa.
Runda reklama
Učenicima se zadaje određena okvirna tema (npr. reklama za posjetu Sarajevu,
reklama za boravak u BiH, za neku od zemalja EU, za odabrani strani jezik,
itd.). Učenici se kod kuće pripremaju za svoje “reklamno obraćanje“ koje treba
da traje oko dvije minute. Pripremaju se bilježenjem ključnih riječi, eventualno
vježbanjem pred ogledalom i/ili pomoću kasetofona. U nastavi se prvo formira
više grupa sa po pet do šest učenika, koje uzajamo drže “probna izlaganja“
(zagrijavanje). Potom se bira više učenika koji će pred cijelim odjeljenjem držati
svoje reklamne govore (eventualno mogu da se angažuju i dobrovoljci). Nakon
obraćanja, publika dobija priliku da ocijeni prezentirano i to pomoću kartica u tri
boje koje se dijele svim učenicima. Pri tome, npr. zelena kartica znači obraćanje
je “veoma uvjerljivo“, žuta kartica znači obraćanje je “dijelom uvjerljivo“, a crvena
kartica znači obraćanje je “neuvjerljivo“. “Promotor reklame“ ima pravo da pita
do tri slušaoca da mu detaljnije obrazlože svoj izbor boje. Na kraju ove vježbe
zapisuju se kriterijumi koji čine obilježja ubjedljivog obraćanja.
98
Metoda akvarijum
Primjer 1
Slično kao u akvarijumu, u sredini učionice sjedi npr. 5 učenika spremnih
na diskusiju. Oko njih sjede svi ostali učenici, koji će kao posmatrači pratiti
zbivanja koja će uslijediti u diskusiji. Zadaje se neka kontroverzna tema koja je
diskutantima u određenoj mjeri poznata. Grupa akvarijum započinje diskusiju
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
(npr. 15 minuta). Učenici slušaoci imaju zadatak da posmatraju po jednu osobu
koja diskutuje, imajući u vidu zadatke posmatranja koji se ranije utvrde i definišu.
Nakon 15 minuta i diskutanti i grupe posmatrača zajedno vrše kratku analizu.
Prvo se izjašnjava grupa posmatrača o odgovarajućoj osobi koju je pratila. Nakon
toga ,diskutanti izlažu svoje napomene i iskustva.
Primjer 2
Za diskusiju o kontroverznoj temi na raspolaganju su grupa Za i grupa Protiv.
Svaka grupa ima po 3 stolice, od kojih su dvije zauzete. Dva predstavnika grupe
Za i dva predstavnika grupe Protiv počinju diskusiju. Ako neko od posmatrača
želi da se umiješa u diskusiju, može da sjedne na praznu stolicu u jednoj od grupa
i da se uključi u raspravu. Nakon dogovorenog vremena (npr. 2 minute) stolica se
mora osloboditi za nekog drugog.
99
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 3 / 1
Primjer: Izvještaj menadžera hotela na brodu / “kvalifikacioni okvir“
hotelskog menadžera
Svoj posao počinjem od ranog jutra mnogim brojkama jer moraju da se provjere
statistike od prethodnog dana iz svih oblasti broda (barovi, restorani, prodavnice,
kazino). Onda se bavim aktualnim dnevnim planom i odlazim na jutarnju
konferenciju. Tamo se sastajem sa svojim šefovima službi iz oblasti hotela i
razgovaram sa njima o glavnim događajima za taj dan, kao i informacijama o VIPosobama koje su trenutno na brodu. Slijedi sastanak sa nautičarima i kapetanom.
Tu je riječ o ruti broda; da li može da se uđe u sve luke kako je planirano. Daljnji
tok radnog dana prolazi uz obavljanje prepiske, kontrolnim obilascima palube,
ličnim kontaktom sa gostima hotela i prikupljanjem komentara gostiju (prijedlozi,
pohvala, kritika, itd.).
Prednosti mog zanimanja su: ogromne mogućnosti za napredovanje, kontakt
sa mnogim ljudima i visoka zarada. Osim toga, industrija odmora i razonode i
dalje je privredna grana u ekspanziji, koja je stoga relativno bezbjedna od kriza.
Posjećujem i mnoge zanimljive zemlje. Saznajem dosta toga o drugim kulturama
i, kada mi dnevni raspored dozvoli, pratim goste u obilasku znamenitosti.
Postoji i tamna strana mog zanimanja. Morate biti svjesni da na brodu
nemate uređeno radno vrijeme, da morate stalno biti dostupni i da često, više
mjeseci,morate biti van kuće, što gotovo onemogućava uredan porodični život.
Obrazac za kopiranje 3 / 2
Primjer: Izvještaj menadžera hotela na brodu / “Opis posla“ hotelskog
menadžera
Moje zanimanje pred mene postavlja mnoge zahtjeve : želju za uspostavljanjem
kontakata, jezičku spretnost, organizacione sposobnosti, veliko opće znanje,
poznavanje stranih jezika, vidove ophođenja, strpljenje, spretnost u pregovanju i
sposobnost razmišljanja u kontekstima. Sposobnost timskog rada i velika svijest
o odgovornosti neophodni su za uspješno obavljanje ovog posla. Fizički moram
biti u odličnoj kondiciji.
Odgovoran sam za oko 1000 zaposlenih i do 4000 gostiju.
Osim toga, u mojoj branši nikad nema života od stare slave. Usavršavanje u svim
oblastima (motivacija zaposlenih, lične obuke, menadžment kriznih situacija, itd.),
neizostavne su ako želite da ostanete u vrhu. Lično sam počeo nakon trogodišnje
ugostiteljske škole kao hotelski administrator. Na svom putu do menadžera hotela
nailazio sam stalno na nastavnike, nadređene i kolege koji su prepoznali moje
prednosti.
Mladima bih u vezi izbora zanimanja preporučio da steknu što šire opće
obrazovanje, te da svoju odluku o zanimanju donesu u skladu sa sopstvenim
očekivanjima, interesovanjima i dobrim stranama.
100
Cedulja sa ključnim riječima: hotelski menadžer na brodu za krstarenja
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 4
101
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 5 / 1 kontrolni list
Primjer: izvještaj hotelskog menadžera na brodu / “kvalifikacioni okvir“ hotelskog
menadžera
Svoj posao počinjem od ranog jutra mnogim brojkama jer moraju da se provjere
statistike od prethodnog dana iz svih oblasti broda (barovi, restorani, prodavnice,
kazino). Onda se bavim aktualnim dnevnim planom i odlazim na jutarnju
konferenciju. Tamo se sastajem sa svojim šefovima službi iz oblasti hotela i
razgovaram sa njima o glavnim događajima za taj dan, kao i informacijama o VIPosobama koje su trenutno na brodu. Slijedi sastanak sa nautičarima i kapetanom.
Tu je riječ o ruti broda; da li može da se uđe u sve luke kako je planirano. Daljnji
tok radnog dana prolazi uz obavljanje prepiske, kontrolnim obilascima palube,
ličnim kontaktom sa gostima hotela i prikupljanjem komentara gostiju (prijedlozi,
pohvala, kritika, itd.).
Prednosti mog zanimanja su: ogromne mogućnosti za napredovanje, kontakt
sa mnogim ljudima i visoka zarada. Osim toga, industrija odmora i razonode i
dalje je privredna grana u ekspanziji, koja je stoga relativno bezbjedna od kriza.
Posjećujem i mnoge zanimljive zemlje. Saznajem dosta toga o drugim kulturama
i, kada mi dnevni raspored dozvoli, pratim goste u obilasku znamenitosti.
Postoji i tamna strana mog zanimanja. Morate biti svjesni da na brodu nemate
uređeno radno vrijeme, da morate stalno biti dostupni i da često, više mjeseci,
morate biti van kuće, što gotovo onemogućava uredan porodični život
Obrazac za kopiranje 5 / 2 kontrolni list
Primjer: Izvještaj menadžera hotela na brodu / “Opis posla“ hotelskog menadžera
Moje zanimanje pred mene postavlja mnoge zahtjeve : želju za uspostavljanjem
kontakata, jezičku spretnost, organizacione sposobnosti, veliko opće znanje,
poznavanje stranih jezika, vidove ophođenja, strpljenje, spretnost u pregovanju i
sposobnost razmišljanja u kontekstima. Sposobnost timskog rada i velika svijest
o odgovornosti neophodni su za uspješno obavljanje ovog posla. Fizički moram
biti u odličnoj kondiciji.
Odgovoran sam za oko 1000 zaposlenih i do 4000 gostiju.
Osim toga, u mojoj branši nikad nema života od stare slave. Usavršavanje u svim
oblastima (motivacija zaposlenih, lične obuke, menadžment kriznih situacija, itd.),
neizostavne su ako želite da ostanete u vrhu. Lično sam počeo nakon trogodišnje
ugostiteljske škole kao hotelski administrator. Na svom putu do menadžera hotela
nailazio sam stalno na nastavnike, nadređene i kolege koji su prepoznali moje
prednosti.
Mladima bih u vezi izbora zanimanja preporučio da steknu što šire opće
obrazovanje, te da svoju odluku o zanimanju donesu u skladu sa sopstvenim
očekivanjima, interesovanjima i dobrim stranama.
102
Posao:
provjera statistika
izrada dnevnog plana
jutarnja konferencija: šefovi službi
kapetan – ruta broda Prednosti:
dobri izgledi za napredovanje
kontakt sa ljudima
dobra zarada
prepiska
kontrolni obilasci
kontakt sa gostima hotela
posao bezbjedan od kriza
upoznavanje zanimljivih zemalja
učenje
Tamne strane:
nema urednog radnog vremena porodičan život gotovo nemoguć
mjesecima odsutan
Zahtjevi :
želja za uspostavljanjem kontakata
jezička spretnost
organizaciona sposobnost
široko općte obrazovanje
poznavanje stranih jezika
dobro ophođenje
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 6 / kontrolni list
Cedulja sa ključnim riječima: menadžer hotela na brodu za krstarenja
strpljenje
spretnost u pregovaranju
razmišljanje u kontekstima
sposobnost timskog rada
svijest o odgovornosti odlična fizička kondicija
Usavršavanje :
motivacija zaposlenih
lična usavršavanja menadžment kriznih situacija
Izbor zanimanja:
široko opće obrazovanje
odluka o zanimanju u saglasnosti sa očekivanjima,interesovanjima, prednostima
103
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 7
zanimanja sa tradicijom – zanimanja bez tradicije
tipična muška – tipična ženska zanimanja
zanimanja sa visokim društvenim ugledom zanimanja sa dobrim mogućnostima zarade
zanimanja sa dugim školovanjem omiljena zanimanja – manje omiljena zanimanja
kreativna zanimanja – manje kreativna zanimanja
bezopasna zanimanja – opasna zanimanja
naporna zanimanja – manje naporna zanimanja
Obrazac za kopiranje 8
Žena treba da se uda, vodi domaćinstvo i vaspitava djecu.
Žene se udaju i dobijaju djecu, nije neophodno dugo i skupo školovanje. Žene kuhaju bolje od muškaraca.
Dječaci su zanatski spretniji od djevojčica.
Majka prve tri godine nakon rođenja djeteta treba da ostane kod kuće. Majke koje rade više su opterećene od muškaraca.
Djeca majki koje rade uglavnom su problematična. Muškarci gotovo uvijek više zarađuju od žena.
Okolina ne odobrava da se dječaci igraju sa lutkama kao djevojčice. Djeca zaposlenih žena jedu samo nezdrave, gotove proizvode. Žena po prirodi ima sklonost ka brižnom i socijalnom ponašanju. Žene su rijetko na rukovodećim pozicijama.
104
Kod izbora zanimanja na umu treba imati i novac.
Domaćice treba da budu plaćene za svoj rad. Dobro obrazovanje nije presudno za platu. Nastavnici su isuviše/premalo plaćeni.
Za puno para radio bih i na naftnoj platformi. Menadžeri previše zarađuju. Ko želi da radi, nalazi posao. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 9
Ako mogu dobro da zaradim, radiću bilo koji posao.
Nezaposleni ne žele da rade. Nezaposleni treba da dobiju dovoljno novca za svoj život i život svoje
porodice.
Ljudi koji rade teške fizičke poslove treba više da zarađuju.
Neki ljudi puno zarađuju, a ne rade skoro ništa. Radnici koji rade u smjenama i noću treba više da zarađuju od onih koji
rade preko dana.
105
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Stručne oblasti
Porodice zanimanja
Poljoprivreda i prerada hrane (10)
Šumarstvo i obrada drveta (7)
Geologija, rudarstvo i metalurgija (10)
Mašinstvo i obrada metala (13)
Elektrotehnika (8)
Tekstilstvo i kožarstvo (7)
Hemija, nemetali i grafičarstvo (5)
Ugostiteljstvo i turizam (5)
Geodezija i građevinarstvo (7)
Saobraćaj (10)
Ekonomija, pravo, administracija
i trgovina (5)
Zdravstvo (6)
Ostale djelatnosti (8)
106
Klasifikujmo zanimanja u odgovarajuće porodice zanimanja
Na radnom listu pokušaj klasifikovati dolje navedena zanimanja u odgovarajuće
porodice zanimanja:
Poljoprivreda i prerada hrane
P
Hemija, nemetali i grafičarstvo
H
Šumarstvo i obrada drveta
Š
Geodezija i građevinarstvo
G
Geologija, rudarstvo i metalurgija
R
Saobraćaj
S
Mašinstvo i obrada metala
M
Ugostiteljstvo i turizam
U
Elektrotehnika
E
Zdravstvo
Z
Tekstil i kožarstvo
T
Ekonomija, pravo, administracija,
trgovina
EP
Ostale djelatnosti
O
Šumarski tehničar
Prehrambeni proizvođač
Metalurški tehničar
Tehničar cestovnog
saobraćaja
Hemijski tehničar
Tehničar za obradu drveta
Poljoprivredni tehničar
Tehničar elektroenergetike
Mašinski tehničar
Medicinski tehničar
Turistički tehničar
Kožar
Fiziotarapeutski tehničar
Ekološki tehničar
Prehrambeni tehničar
Automehaničar
Tehničar računarstva
Tehničar PTT prometa
Farmaceutski tehničar
Veterinarski tehničar
Metalurg
Vozač motornih vozila
Aviotehničar
Konobar
Kozmetički tehničar
Rasadničar
Cvjećar-vrtlar
Tehničar elektronike
Rukovalac građevinskim i
pretovarnim mašinama
Graditelj i restaurator
muzičkih instrumenata
Laboratorijsko-sanitarni tehničar
Farmer
Kuhar
Grafički tehničar
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Stručne oblasti
107
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obućar
Mesar
Tehničar u industriji nemetala
Frizer
Zidar (moler,keramičar,fasader)
Pekar
Valjaoničar
PTT manipulant
Akušersko-ginekološki tehničar
Stolar
Tehničar za mehatroniku
Građevinski tehničar
Ugostiteljsko-kulinarski tehničar
Ekonomski tehničar
Urar
Prerađivač mlijeka
Rukovatelj rudarskom
mehanizacijom
Hemijski operater
Manipulant u željezničkom
saobraćaju
Armirač-betonirac
Dimnjačar
Instalater
Brodovođa
Pirotehničar
Geološki tehničar
Trgovac
Fotograf
Krojač
Električar
Metalobrusač
Izolater-asfalter
Mehaničar
Obrađivač metala rezanjem
Autoelektričar
Tesar-polagač obloga
Geobušač
Mehaničar rudarskih strojeva
Kovač
Kamenorezac
Električar telekomunikacija
Oplemenjivač mineralnih
sirovina
Tekstilni tehičar
Tehničar vodnog prometa
Kožarski tehičar
Limar
Monter
Poslovno-pravni tehničar
Tekstilac
Trgovinski tehničar
Bravar
Rudar
Galanterist
Poslovni sekretar
Šumar
Finomehaničar
108
Tehničar željezničkog
saobraćaja
Zubno-stomatološki tehničar
Zavarivač
Voćar-vinogradar
Geodetski tehničar
Slastičar
Proizvođač primarnih
proizvoda
od drveta
Zlatar-draguljar
Rudarski tehničar
Tapetar-dekorater
Električar-mehaničar
Pažnja, slijepi putnik!
U svakoj porodici zanimanja potkralo se neko zanimanje koje tu ne spada.
Uđi mu u trag pomoću leksikona zanimanja i svrstaj ga na pravo mjesto.
Nađi i naziv porodice zanimanja i dopiši je u gornju tabelu.
Naziv porodice zanimanja:
Poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar, prehrambeni tehničar, farmer,
mesar, cvjećar-vrtlar, prehrambeni proizvođač, prerađivač mlijeka, voćarvinogradar, stolar
Naziv porodice zanimanja:
Šumarski tehničar, tehničar za obradu drveta, šumar, električar, rasadničar,
proizvođač primarnih proizvoda od drveta, tapetar-dekorater,
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Stručne oblasti
Naziv porodice zanimanja:
Rudarski tehničar, metalurški tehničar, geološki tehničar, pirotehničar, rukovatelj
rudarskom mehanizacijom, valjaoničar, metalurg, mehaničar rudarskih mašina,
geobušač, oplemenjivač mineralnih sirovina,
Naziv porodice zanimanja:
Mašinski tehničar, automehaničar, bravar, zavarivač, instalater, brodovođa, monter,
mehaničar, metalobrusač, obrađivač metala rezanjem, kovač, finomehaničar
Naziv porodice zanimanja:
Tehničar elektroenergetike, tehničar elektronike, tehničar za računarstvo,
tehničar za mehanotroniku, elektroničar-mehaničar, električar telekomunikacija,
izolater-asfalter, autoelektričar
Naziv porodice zanimanja:
Grafički tehničar, tehničar u industriji nemetala, hemijski operater, hemijski
tehničar, pekar,
109
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Naziv porodice zanimanja:
Građevinski tehničar, geodetski tehničar, limar, armirač-betonirac, tesar-polagač
obloga, kamenorezac, zidar (moler, keramičar, fasader)
Naziv porodice zanimanja:
Tehničar drumskog saobraćaja, aviotehničar, tehničar PTT saobraćaja, tehničar
vodnog saobraćaja, tehničar željezničkog saobraćaja, vozač motornih vozila,
rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama, manipulant u željezničkom
saobraćaju, rudar, PTT manipulant,
Naziv porodice zanimanja:
Tekstilni tehničar, kožarski tehničar, urar, tekstilac, galanterist, kožar, obućar
Naziv porodice zanimanja:
Ugostiteljsko-kulinarski tehničar, trgovac, konobar, slastičar, kuhar,
Naziv porodice zanimanja:
Ekonomski tehničar, frizer, poslovni sekretar, poslovno-pravni tehničar, trgovinski
tehničar,
Naziv porodice zanimanja:
Medicinski tehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, zubnostomatološki tehničar, laboratorijsko-sanitarni tehničar, akušersko-ginekološki
tehničar, turistički tehničar
Naziv porodice zanimanja:
Ekološki tehničar, kozmetički tehničar, dimnjačar, graditelj i restaurator muzičkih
instrumenata, fotograf, zlatar-draguljar, krojač
110
U kojim zanimanja se radi sa ...?
rad ...
sa drvetom
sa metalom
zanimanja
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Stručne oblasti
sa namirnicama
sa građevinskim materijalom
sa uređajima za pisanje
sa osobama koje imaju
zdravstvene teškoće
sa strujom
111
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
112
Stručne oblasti
Moji favoriti
Upiši dvije porodice zanimanja koje ti se najviše dopadaju u zvijezde!
Potraži ih u leksikonu zanimanja i iz tih porodica izaberi najmanje po 3
zanimanja koja ti se dopadaju i dopiši ih!
Moje “TOP 2“
Top1:
Porodice zanimanja
Top2:
„Porodice zanimanja“ - moj privremeni bilans
1. Bavljenje porodicama zanimanja za mene je bilo ...
  
2. Znam šta je porodica zanimanja, stručna oblast...
3. Objasni: stručna oblast je ...
 DA  NE
4. Dosta sam saznao o stručnim oblastima ...
 DA  NE
5. Šta bih još želio/željela saznati na ovu temu:
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Stručne oblasti
6. Test interesovanja bio je za mene ...
  
zato što ....
7. Mislim da je bilo važno da se bavim svojim interesovanjima, jer ...
.
8. Imam osjećaj da sam kroz bavljenje oblastima mog interesovanja stekao
jasniji pregled..
 DA  NE
113
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Netradicionalna zanimanja
Očekivanja od žene / muškarca
Koje osobina smatraš važnim?
U tablici su navedene različite osobine muškaraca i žena.
Razmisli, te na skali od 1 do 5 procjeni koliko je svaka osobina važna za ženu, a
koliko za muškarca.
1
2
3
4
5
NEVAŽNO
Broj koji odgovara tvojoj procjeni upiši u kolonu kod svake tvrdnje.
Nakon toga, neka zajedničku procjenu napravi čitavo odjeljenje.
Osobine:
114
VEOMA VAŽNO
uredna - uredan lijepa - lijep
njegovana - njegovan
dinamična - dinamičan
mlada - mlad
ljubazna - ljubazan
šarmantna šarmantan
uspešna - uspješan vitka -vitak
iskrena - iskren
štedljiva -štedljiv
snažna - snažan
vješta u kućnim
poslovima – vješt u
kućnim poslovima
nježna - nježan umiljata - umiljat graciozna - graciozan
opuštena - opušten
sportski tip duhovita - duhovit
otvorena - otvoren
saosjećajna saosjećajan
Žena
Muškarac
Procjena
odjeljenja:
Žene
Procjena
odjeljenja:
Muškarci
Prikaz idealne žene / idealnog muškarca
Razmisli kako se u društvu prikazuje idealna žena / idealan muškarac.
Koje su tipične osobine idealne žene / idealnog muškarca?
Idealne žene:
Idealni muškarci:
Posebna pažnja kod žena se
obraća na:
Posebna pažnja kod muškaraca se
obraća na:
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Netradicionalna zanimanja
Kako je došlo do tih idealnih predstava?
115
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Netradicionalna zanimanja
“Tipično“ zanimanje za žene / za muškarce?
Razmisli u koju kolonu se najbolje uklapaju izdvojene porodice zanimanja.
Da li ih možemo podijeliti na „tipične ženske” i „tipične muške”?
♂-zanimanje:
♀- zanimanje:
♂/♀- zanimanje:
Porodice zanimanja:
poljoprivreda i prerada hrane, geologija, rudarstvo i metalurgija, mašinstvo
i obrada metala, elektrotehnika, hemija, nemetali i grafičarstvo, tekstilstvo i
kožarstvo, šumarstvo i obrada drveta, geodezija i građevinarstvo, ugostiteljstvo
i turizam, ekonomija, pravo, administracija i trgovina, saobraćaj, zdravstvo,
ostale djelatnosti
Koja su po tebi “tipična“ ženske, a koja “tipična“ muške zanimanja?
“tipično“ ♂-zanimanje:
116
“tipično“ ♀-zanimanje:
5.1 UVOD U ČETVRTI MODUL
O svijetu rada i zanimanja saznajemo na različite načine. Pretraga štampanog
materijala ili pretraga putem interneta može biti od pomoći, ali često ne stvara
pravu sliku nekog zanimanja, jer može biti daleko od stvarnog stanja. Pri izboru
zanimanja, odnosno daljeg obrazovanja, bitno je:
 razgovarati sa ekspertima o željenom zanimanju, te na taj način saznati
nove informacije;
 organizirano ili samostalno posjetiti preduzeća i vidjeti način na koji se
obavlja određeni posao;
 razgovarati sa učenicima koji su završili ili pohađaju željenu srednju školu,
te na taj način spoznati njihova iskustva;
 razgovarati sa profesorima iz srednjih škola na temu nastavnog plana i
programa;
 organizovano ili samostalno otići u posjet željene srednje škole;
 posjetiti zavod za zapošljavanje i saznati kretanja na tržištu rada;
 i slično.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
5. MODUL 4 - REALNI SUSRETI
U organizaciji realnih susreta, učestvuju učenici, profesori i pedagozi, koordinatori
centara za mlade i roditelji. Ovaj modul, osim što učesnicima seminara treba
približiti vrste realnih susreta, organizaciju i implementaciju, ima za cilj i ukazati
na značaj komunikacije i socijalne mreže kako u svakodnevnom životu tako i u
realnim susretima. Takođe, imajući u vidu trendove na tržištu rada, ukazat ćemo i
na značaj stvaranja poduzetničkog duha kod mladih već u osnovnoj školi.
SADRŽAJI:






Komunikacija
Socijalna mreža (networking)
Priprema realnih susreta
Realizacija realnih susreta
Refleksija realnih susreta
Poduzetništvo
TRAJANJE:
 Dva dana
TEME I CILJEVI MODULA:


Značaj komunikacije (verbalne i neverbalne)
Socijalna mreža (networking) kao alat pri realizaciji realnih susreta
117
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
 Značaj realnih susreta za izbor daljeg školovanja i zanimanja
 Vrste i organizacija realnih susreta (eksperti u nastavi, eksperti u užoj i široj
okolini, samostalno i organiziraano raspitivanje u preduzećima i školama,
sajmovi informisanja, individualna praksa)
 Promjenjivi svijet rada, poduzetništvo
U uvodnom dijelu modula, osvrtom na značaj komunikacije i socijalne
mreže, učesnici seminara će prepoznati koliko su socijalne vještine, koje često
zanemarujemo, bitne kako u svakodnevnom životu tako i pri izboru daljeg
obrazovanja i realizaciji realnih susreta.
Centralni dio modula podrazumijeva da su učesnici seminara prepoznali potrebe
mladih za organiziranjem realnih susreta, te da su usvojili metode koje mogu
koristiti u planiranju, organizaciji i realizaciji realnih susreta za mlade koji se
nalaze pred izborom daljeg obrazovanja i zanimanja. Učesnici su prepoznali da
realan susret može potvrditi ili promijeniti konačnu odluku mlade osobe za izbor
daljeg školovanja i zanimanja. U završnom dijelu modula, učesnike podsjećamo
na promjenjivo tržište rada i ukazujemo na značaj stvaranja poduzetničkog duha
kod mladih osoba.
PREGLED METODA:








Tehnika asocijacija
Igre za zagrijavanje (warm up)
Moždana oluja (brainstorming)
Rad u parovima
Rad u grupama – plenarno
Individualna analiza upitnika i tekst
Igra uloga
Intervju
PREGLED RADIONICA









118
Igra zagrijavanja: Asocijacije;
R1: Komunikacija
R2: Ljudi oko nas/ stvaranje mreže; Igra za opuštanje “Mi gradimo mrežu“
R3: Kako organizirati realne susrete
R4: Intervju tokom realni susreta
R5: Dani individualne prakse
R6.: Promjenjivi svijet rada
Igra zagrijavanja: “Argumenti Za i Protiv“;
R7: Poduzetništvo











Plakati
Kartice i kartoni u bojama
Flipchart
Table
Papir, olovke, flomasteri, ljepilo, selotejp traka,makaze, pribadače
Klupko vunice
Teniska ili neka druga manja lopta
Stare novine
Obrazac za kopiranje IV-1 Primjer socijalne mreže
Obrazac za kopiranje IV-2 Organizacija realnih susreta
Obrazac za kopiranje IV-3 Pitanja tokom realnih susreta
PREGLED RADIONICA
5.2 Igra zagrijavanja - Asocijacije
Ciljevi:
Metoda:
Sekvence:
Trajanje:
Socijalna
forma:
Moderacijski
materijal:
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
MODERACIJSKI MATERIJAL
Postepeno uključivanje u temu radionice, podizanje
motivacije i koncentracije kod učesnika seminara
 Tehnika asocijacija
 Na flipchartu se napiše ključna riječ, npr. “Razgovor“,
ili bilo koja druga riječ koja je direktno ili indirektno
povezana sa pojmom komunikacije.
 Zadatak učesnika je da kažu prvu riječ (asocijaciju) koju
povezuju sa zadatom riječju.
 Ispod ključne riječi zapisuju se prve asocijacije
učesnika, bez komentiranja obrazloženja.
10 minuta
Rad u grupi
Flipchart, flomaster
119
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
5.3 R1: KOMUNIKACIJA
Ciljevi:
Metode:
Svaki učesnik seminara, pojedinačno, prepoznao je koliko vještine
verbalne i neverbalne komunikacije mogu pomoći pri prenošenju
poruke drugoj osobi, kao i primanju i pamćenju poruke od strane
druge osobe. Svi učesnici su prepoznali značaj razvoja vještina
komunikacije kod mladih.
 Rad u paru
 Učesnike zamolimo da ustanu i izaberu svog para sa kojim će
raditi ovu radionicu.
 Kada učesnici izaberu svog para, pitamo ih ko će u paru biti
broj “Broj 1“, a ko “Broj 2“.
 Nakon što se izjasne, dajemo im sljedeću uputu:
“Sada ćete uzeti svoje stolice i sjesti na mjesto koje vam oboma
odgovara. Nakon toga,“Broj 1“ ima 10 minuta da “Broju 2“
ispriča nešto što smatra zanimljivim iz svog života. Dok “Broj 1“
priča zanimljivost iz svog života, “Broj 2“ne smije ništa reći niti
postavljati pitanja. “Broj 2“ treba samo slušati i što više pamtiti
detalje. Nakon što istekne 10 minuta, čut ćete znak kada
trebate zamijeniti uloge. Dakle, “Broj 1“, koji je pričao, sada
sluša i pamti, dok “Broj 2“, koji je slušao, sada treba ispričati
zanimljivost iz svog života.“
 Nakon što učesnici izmijene uloge aktivnog slušaoca i
govornika, zamolimo ih da se vrate na svoja mjesta nakon
čega im postavljamo pitanja.
 Pitanja za osobe koje su bile “Broj 1“:
-
-
Sekvence:
-
-
Da li ste se mogli brzo sjetiti šta ćete ispričati svome paru?
Kako ste se osjećali dok ste pričali, a vaš par nije smio ništa
reći?
Da li ste imali poteškoća da u tako kratkom vremenu
kažete sve što ste željeli?
Da li ste se bolje osjećali dok ste pričali ili dok ste slušali?
 Pitanja za osobe koje su bile “Broj 2“:
-
-
-
-
120
Trajanje:
Socijalna forma:
Moderacijski
materijal:
Kako ste se osjećali dok ste slušali svog para kako vam
priča zanimljivost iz svog života?
Da li vam je bilo teško izdržati da ništa ne kažete?
Da li ste uspjeli zapamtiti priču koju vam je ispričao vaš
par?
Da li ste se bolje osjećali dok ste slušali ili dok ste pričali?
Osvrt na radionicu: Komunikacija je bitan svakodnevni dio života.
Ponekad smo u ulozi slušaoca koji treba pozorno slušati i pamtiti,
dok ponekad trebamo za kratko vrijeme donijeti odluku koju
poruku želimo prenijeti drugoj osobi na način da je razumije i
zapamti. Kod izbora zanimanja, a i u svakodnevnom životu, za
učenike je veoma bitno da razvijaju svoje vještine komunikacije,
kako bi znali slušati šta im drugi imaju za reći, kao i drugima
prenijeti ono što oni imaju za reći ( npr.postavljanjem pitanja o
zanimanjima.)
45 minuta
Individualno i u paru
/
Cilj:
Učesnici su prepoznali važnost socijalne mreže kao i važnost
saradnje i povezivanja sa drugima u svrhu organiziranja
realnih susreta. Takođe, učesnici su prepoznali na koji
način socijalna mreža može pomoći učenicima prilikom
samostalnog organiziranja realnih susreta.
Metode:
Individualan rad, diskusija
 Na flipchartu nacrtati okvire socijalne mreže i dati
realan primjer socijalne mreže Obrazac IV-1 ili neki
drugi primjer;
 Zamoliti učesnike da uzmu prazan list papira i olovku, i
nakon toga im dati sljedeću uputu:
“ Molim Vas da svako za sebe nacrta svoju socijalnu
mrežu (kategorije: obitelj, prijatelji, poznanici, bivši
poslodavci) i u tu mrežu upiše imena ljudi koji pripadaju
osnovnim kategorijama. Nakon toga, pored svakog imena
napišite naziv preduzeća/ustanove gdje osoba radi, ako
radi, i zanimanje te osobe. Pokušajte da mreža bude što
razgranatija. U mrežu upišite i osobe koje vi ne poznajete,
ali znate da su poznate osobama koje vi poznajete. Imate
dvadeset minuta na raspolaganju“.
Sekvence:
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
5.4 R2: LJUDI OKO NAS / STVARANJE MREŽE
 Kada su učesnici završili sa crtanjem socijalne mreže,
zamoliti ih da prebroje koliko osoba, koliko zanimanja i
koliko preduzeća ima svako u svojoj mreži.
 Dok učesnici broje članove svoje mreže, na flipchartu
napišite kategorije: osobe, zanimanja, preduzeća.
 Svaki učesnik treba reći broj osoba, zanimanja,
preduzeća koje ima u svojoj mreži, a vi zapisujete
brojeve ispod naziva pripadajuće kategorije.
 Na kraju, zbrajate brojeve ispod svake kategorije.
Pitanja za diskusiju:
Učesnicima možete dobacivati lopticu, i na taj način postići
da veći dio aktivno učestvuju u diskusiji.
- Da li ste u svoju mrežu upisali i neke osobe kojih se
niste odavno sjetili?
- Zašto je mudro kreirati mrežu osoba i ustanova kada
se planira karijera?
- Postoji li u vašoj mreži neko koga biste mogli dovesti
mladima sa kojima radite, kako bi opisao svoj tok
školovanja i ono čime se bavi?
121
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
-
Naveli ste i određena preduzeća. Kada biste bili u
situaciji da Vas neko zamoli da posjeti preduzeće koje
ste naveli, da li biste to mogli organizirati?
Osvrt na radionicu: Pročitajte ukupan zbir ispod svake
kategorije (rodbina, prijatelji, preduzeća, zanimanja) i
napravite osvrt. Uočit ćete da svako od nas poznaje veliki
broj osoba različitih zanimanja na različitim radnim mjestima.
Ti ljudi, takođe poznaju neke druge ljude, do kojih se može
doći preko primarne mreže. Socijalna mreža može biti veoma
važna mladima prilikom izbora daljeg školovanja/ zanimanja
jer na ovaj način oni mogu prepoznati kome mogu postaviti
pitanja vezana za svoj daljnji izbor i koja sve preduzeća mogu
posjetiti.
Trajanje:
60 minuta
Socijalna
forma:
Individualno
Moderacijski
materijal:
Flipchart, flomaster, obrazac IV-1, papir, olovka, loptica
5.5 IGRA OPUŠTANJA – MI GRADIMO MREŽU
Cilj:
Metoda:
Sekvence:
122
Trajanje:
Socijalna
forma:
Moderacijski
materijal:
Opustiti učesnike prije sljedeće radionice
 Tehnika asocijacija
 Uzmite klupko vunice i zamolite učesnike da ustanu i
formiraju krug.
 Jednom od učesnika dobacujete klupko vune
zadržavajući kraj. Tokom dobacivanja klupka, kažete
nešto lijepo o učesniku kojem ste dobacili klupko.
 Zadatak učesnika je da jedan drugome dobacuju
klupko, zadržavaju krajeve i svaki put kažu nešto lijepo
osobi kojoj dobacuju.
Na ovaj način bit će formirana mreža od vune.
 Kada je mreža formirana, učesnici se zamole da je
spuste na tlo.
Završni komenar oblikovati na način da ukažete na sličnost
vaše mreže sa socijalnom mrežom.
10 minuta
Rad u grupi
Klupko vunice
Cilj:
Metoda:
Sekvence:
Učesnici se pripremaju za samostalnu organizaciju realnih
susreta (eksperti u nastavi, posjeta preduzeću, posjeta
srednjih škola osnovnim školama).
 Rad u grupama ili ekspertska metoda
 Izrada plakata
 Plenum
 Prezentacija grupe
 Podijeliti učesnike u grupe na način da u svakoj grupi
bude tri do pet članova; grupama podijeliti po četiri
kartice.
 Grupa 1 na svojim karticama treba napisati 4
preduzeća koja bi voljeli da mladi/učenici posjete.
 Grupa 2 na svojim karticama treba napisati 4 eksperta
koja bi voljeli da mladi/učenici upoznaju.
 Grupa 3 na svojim karticama treba napisati 4 srednje
škole koje bi voljeli da obave prezentaciju mladima/
učenicima.
 Nakon što su se članovi grupa složili, zamoliti da
svaka grupa za sebe na plakatu osmisli šta je sve
potrebno za pripremu i realizaciju dovođenja
eksperta u nastavu, posjet srednjih škola, posjet
preduzećima... Grupama dati različite boje flomastera.
Svaka grupa na plakatu treba pisati isključivo jednom
bojom flomastera (plava,crvena,zelena...)
 Kada su učesnici završili sa pripremom plakata, prva
grupa prezentira posjetu preduzeću, a onda članovi
druge i treće grupe prilaze posteru i svojom bojom
dopisuju dopune za posjetu preduzeću (ukoliko
ih ima). Zatim druga grupa prezentira svoju temu,
a ostale dvije grupe daju komentare na posteru
sa dopunama. Na isti način se vrši prezentacija i
komentari za treću grupu.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
5.6 R3: KAKO ORGANIZIRATI REALNE SUSRETE
Osvrt na radionicu: S obzirom da su grupe već
pregledale i prokomentirale međusobne zadatke,
napraviti kratak osvrt na dodatne mogućnosti,
prednosti i mane realiziranja realnih susreta.
 Zajednički pregled obrasca za kopiranje IV-2
Organizacija realnih susreta
Trajanje:
Socijalna
forma:
60 minuta
Moderacijski
materijal:
Kartice, posteri, flomasteri, flipchart, table
Obrazac za kopiranje IV-2 Organizacija realnih susreta
Rad u grupama
123
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
5.7 R4: INTERVJU TOKOM REALNIH SUSRETA
Cilj:
Metoda:
Sekvence:
Učesnici seminara su spoznali na koji način mogu zajedno sa
mladima/učenicima pripremiti pitanja za intervju osoba pri
realnim susretima.
 Rad u grupama ili ekspertska metoda
 Izrada plakata
 Plenum
 Prezentacija grupe
 Podijeliti učesnike u grupe na način da u svakoj grupi
bude tri do pet članova.
 Grupe biraju oblast rada (npr.zdravstvo, elektrotehnika,
građevinarstvo i dr.) ili preduzeće koje bi posjetili.
 Grupama podijeliti po dvadesetak kartica, s tim da
svaka grupa dobije različitu boju kartica.
 Učesnici unutar svojih grupa diskutuju o pitanjima koja
bi postavili osobama koje su zaposlene u različitim
oblastima ili u preduzećima (zavisno od toga da li
su odabrali preduzeća ili oblasti rada), na način da
se obuhvate sva zanimanja bez obzira na stepen
složenosti.
 Nakon što svaka grupa završi internu diskusiju,
potrebno je da na kartice napišu pitanja, a potom svoje
kartice okače na tablu ili plakat.
 Kada grupe okače svoja pitanja, zajedno sa svim
učesnicima napravite kategorizaciju, svrstavajući
pitanja u: potrebno obrazovanje, opis poslova radnog
mjesta, uslove rada, mogućnosti napredovanja,
poželjne osobine i sl..
Osvrt na radionicu: Zajedno sa učesnicima prodiskutovati
pitanja i kategorije pitanja koja su primjenjiva za svako
zanimanje bez obzira na stepen složenosti. Mladi/učenici
trebaju znati smjer u kojem će postavljati pitanja, a na koja će
dobiti sve potrebne odgovore vezane za svako zanimanje koje
ih interesuje.
 Zajednički pregled obrasca za kopiranje IV-3 Pitanja
tokom intervjua
Trajanje:
Socijalna
forma:
Moderacijski
materijal:
124
Prijedlog za rad sa učenicima/mladima: Priprema pitanja za
eksperte
60 minuta
Rad u grupama
Kartice, posteri, flomasteri i dr.,
Obrazac za kopiranje IV-3 Pitanja tokom intervjua i Obrazac
za kopiranje IV-2 Pitanja za eksperte u zanimanjima, posjet
škola
Ciljevi:
Učesnici su uvidjeli da li i na koji način mogu pomoći
učenicima oko organizacije individualne prakse u
preduzećima.
Metoda:
Rad u grupama, plenum
Sekvence:
 Podijeliti učesnike u grupe tako da u svakoj grupi
bude tri do pet članova.
 Zadatak svake grupe je da prodiskutuje na koji
način je moguće organizovati individualnu praksu
za mlade/učenike u preduzećima. Potrebno je
obuhvatiti snage, slabosti, mogućnosti i prepreke
za realizaciju prakse u preduzećima i to napisati na
plakatima.
 Prezentacija svake grupe
 Diskusija o realizaciji individualne prakse u
preduzećima i šta ona može donijeti mladima/
učenicima.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
5.8 R5: DANI INDIVIDUALNE PRAKSE
Osvrt na radionicu: Uvidjeti mogućnosti i ograničenja
sistematske realizacije individualne prakse u preduzećima,
kao i mogućnosti potpore roditelja, bivših učenika
škole, šire društvene zajednice u organizaciji i realizaciji
individualne prakse. Da li na ovaj način poslodavci mogu
prepoznati svoje buduće zaposlenike?
Trajanje:
60 minuta
Socijalna
forma:
Rad u grupama
Moderacijski
materijal:
Posteri, flomasteri
125
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
5.9 R6: PROMJENJLJIVI SVIJET RADA
Ciljevi:
Učesnici će uvidjeti da vanjski uticaji konstatno mijenjaju
tržište rada. Spoznat će koliko je važno pratiti vijesti,
uočavati promjene i trendove koji mogu uticati na
promjene u potražnji radnika koji trebaju biti osposobljeni
za prilagođavanje različitim situacijama. Mladi/učenici
trebaju biti spremni na promjene u svijetu rada i
pripremljeni na cjeloživotno učenje.
Metoda:
Rad u grupama, individualan rad
Sekvence:
 Pripremiti časopise, novine i sve ostalo iz čega se
mogu saznati vijesti iz zemlje i svijeta.
 Učesnike podijeliti u grupe i svakoj grupi podijeliti
nekoliko( tri do četiri) novina ili časopisa.
 Zadatak učesnika je da, koristeći se svim dostupnim
izvorima informacija, sastave popis svih promjena
i trendova koji mogu uticati na tržište rada. Te
promjene mogu biti političke, ekonomske, kulturalne,
promjena okoliša... Učesnici mogu rezati članke iz
novina, časopisa.
 Pošto su utvrdili koje su to promjene, trebali bi
procijeniti kako takvi trendovi mogu uticati na
lokalno tržište rada.
 Svaka grupa na plakatu prezentira saznanja do kojih
je došla.
Diskusija:
-
-
-
Kako globalne promjene mogu uticati na
izbor zanimanja?
Kako se povoljno može iskoristiti
poznavanje globalnih trendova?
Zašto je bitno razvijati svijest o
cjeloživotnom učenju kod mladih/učenika?
Osvrt na radionicu: Promjene su neizostavan dio
života. Mladi/učenici trebaju biti spremni na konstantne
prilagodbe i usvajanje novih znanja kako bi bili konkurentni
na tržištu rada.
Prijedlog za rad sa učenicima/mladima: Sastav na temuKako jedna globalna promjena može uticati na tržište rada?
Trajanje:
126
60 minuta
Rad u grupama, individualan rad
Moderacijski
materijal:
Novine, časopisi, plakati, flomasteri, makaze
5.10 R7: Brainstorming
Cilj:
Postepeno uključivanje u temu radionice, podizanje
motivacije i koncentracije kod učesnika seminara
Metoda:
 Tehnika moždane oluje (brainstorming)
Sekvence:
 Na flipchartu napisati dva ključna pojma:
1) privatni obrt i
2) rad kod poslodavca.
 Ispod svakog pojma napisati “Za“ i “Protiv“;
 Zadatak učesnika je da metodom moždane oluje
odrede koji su to razlozi “Za” ,a koji “Protiv” privatnog
obrta ili rada kod poslodavca.
 Zapisivati argumente “Za“ i “Protiv“ na flipchartu.
Trajanje:
15 minuta
Socijalna
forma:
Rad u grupi
Moderacijski
materijal:
Flipchart, flomaster
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Socijalna
forma:
127
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
S.11 R8: PODUZETNIŠTVO
Cilj:
Metoda:
Sekvence:
Učesnici su spremni mladima/učenicima ukazati na
mogućnosti otvaranja sopstvenog obrta nakon završetka
školovanja kao načina samozapošljavanja.




Rad u grupama ili ekspertska metoda
Izrada plakata
Plenum
Prezentacija grupe
 Učesnike podijeliti u grupe
 Svaka grupa donosi odluku kakav privatni obrt bi
otvorila.
 Kada grupa odredi djelatnost, potrebno je da napišu
popis onoga o čemu moraju voditi računa prilikom
otvaranja obrta (ideje, znanja, pravne mogućnosti,
finansije, prostor, zaposlenici, plasiranje proizvoda i
usluga i sl.). Takođe, obratiti pažnju i na individualne
karakteristike pojedinca.
 Prezentacija svake grupe
 Diskusija:
- Da li je i koliko bitno razvijanje poduzetničkog
duha kod mladih/učenika?
- Na koji način se može razvijati poduzetnički
duh?
- Šta sve pojedinac treba razvijati kod sebe da
bi postao uspješan poduzetnik?
Osvrt na radionicu: Učenici/mladi trebaju biti svjesni
prednosti i nedostataka rada kod poslodavca, ali i otvaranja
sopstvenog obrta. Potrebno je razvijanje samostalnosti u
donošenju odluka.
Prijedlog za rad sa učenicima/mladima: Priprema projekta
“Moje samozapošljavanje“
Trajanje:
Socijalna
forma:
Moderacijski
materijal:
128
60 minuta
Rad u grupama
Posteri, flomasteri, flipchart
Obrazac za kopiranje IV-1 – Primjeri socijalne mreže
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
5.12 Moderacijski materijali za IV fazu PO
129
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje IV-2 - Organizacija realnih susreta
Lista provjere za nastavnika/-cu DAN INFORMISANJA O ZANIMANJIMA –posjet škola
PRIPREMA
 Odluka nastavničkog vijeća/saglasnost direktora
 Nastavnik/-ca: ispitivanje želja učenika (za izbor zanimanja)
Tema / naslov manifestacije:
Izrada programa: (3-5 zanimanja)
Kontakti sa srednjim školama: definisanje termina i dogovor oko programa
(datum, mjesto, postavka cilja manifestacije, postavljanje i uklanjanje, tok
manifestacije, materijal za prezentaciju, kao i alat, radni materijali, slike,
prospekti...)
Organizacija štandova sa informacijama o zanimanjima (stolovi, fotelje,
zidne table, strujni priključci ...)
Koordinacija postavljanja štandova zanimanja od strane predstavnika
zanimanja
Priprema sa učenicima: postavke cilja, upitnici za intervjue ...
SPROVOĐENJE
 Nastavnik/ca: Moderacija izlaganja -pozdravna riječ i predstavljanje
predavača; usmjeravanje kratkih izlaganja kod kojih izlagači govore ono što
je najvažnije u njihovom zanimanju.
Dokumentacija: fotografije, tonski snimci, videosnimci...
 Učenik/ca: Učešće u predavanjima - čim predstavnici određenih
zanimanja stanu kod svojih štandova za informisanje o zanimanjima i budu
na raspolaganju za razgovor:
voditi intervjue, razjasniti ostala pitanja, procijeniti pregledni material…
NAKNADNA OBRADA
 Nastavnik/ca: koordinacija uklanjanja štandova sa informacijama o
zanimanjima od strane predstavnika zanimanja
Naknadna obrada sa učenicima: barometar raspoloženja u razredu, povratne
informacije...
130
... pruža ti mogućnost da zanimanja na praktičan način upoznaš u školi.
... daje ti priliku da sa predstavnicima zanimanja razgovaraš i da ih
intervjuišeš.
... omogućuje ti da se upoznaš sa njihovim alatima, radnim materijalima
i radnom odjećom.
Šta se traži?
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
 Učenik/-ca: Analiza dokumentacionog materijala :slike, videofilmovi...
Izrada brošura o zanimanjima
Izrada plakata o predstavljenim zanimanjima
Obrazac za učenike – DAN INFORMISANJA O ZANIMANJIMA U ŠKOLI
1. tačka programa:
Kratka izlaganja eksperata za zanimanja na početku manifestacije
kako bi svi saznali ono najvažnije o zanimanjima
2. tačka programa:
Štandovi sa informacijama o zanimanjima sa ekspertima iz struke koji stoje
na raspolaganju za vaša pitanja iz oblasti zanimanja i školovanja, a pored toga:
prezentacioni materijal (alati, radni materijal, prospekti, ...)
Ovdje ćeš imati mogućnost da sve ispitaš i saznaš,
što si oduvijek želio da znaš o tim
zanimanjima ili svijetu rada!
131
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Pitanja za EDUKATORA/-KU IZ SREDNJE ŠKOLE
Gospodin/Gospođa:
Zanimanje:
Srednja škola:
Koja zanimanja i stručna zvanja se mogu steći u školi koju predstavljate?
________________________
Koliko dugo traje školovanje(obuka) za svako od zanimanja/zvanja?
___________________________
Gde se nalazi stručna škola?
Da li Vaša škola organizira praktičnu nastavu?
Kakva je opremljenost Vaše škole? _______________________________________
_________________
Koji su najvažniji predmeti u stručnoj školi?
Koji je prosječan broj učenika u odjeljenju?
Pitanja u vezi zanimanja i stručnih zvanja koja su posebno interesantna učeniku
Zadaci i poslovi u okviru zanimanja i zvanja:
Alati koji se koriste u određenom zanimanju i zvanju:
Sirovine i radni materijali:
Kakve zahtjeve postavlja ovo zanimanje?
fizičke: ______________________________________________________________
karakterne: __________________________________________________________
intelektualne:
Šta su prednosti, a šta nedostaci zanimanja? ______________________________
Koje mogućnosti obrazovanja i usavršavanja postoje u ovom zanimanju?
____________________________________________________________________
Kakva je mogućnost zapošljavanja u ovom zanimanju? _____________________
132
Dodatna pitanja:
Zanimanje za koje se školuje: __________________________________________
Da li si ranije maštao o nekom drugom zanimanju? Ako jesi, o kojem?
_____________________________________________________________________
Kako si došao do odluke o izboru zanimanja? ______________________________
Da li je neko, odnosno nešto uticalo na tvoj izbor zanimanja?
Ako jeste, ko, odnosno šta je uticalo?
Da li imaš praktičnu nastavu? __________________________________________
Da li bi se opet školovao za ovo zanimanje?
Zašto?
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Pitanja za UČENIKA IZ SREDNJE ŠKOLE
Koje sve predmete imaš u srednjoj školi? __________________________________
Koji su ti posebno zanimljivi stručni predmeti i šta se uči u okviru njih? _______
_____________________________________________________________________
Šta je za tebe bila najveća transformacija nakon osnovne škole?
J Šta te raduje u tvom školovanju, šta ti se dopada?
L Šta manje voliš u svom zanimanja?
Šta želiš da radiš nakon završetka školovanja; kakvi su tvoji karijerni planovi?
_____________________________________________________________________
Dodatna pitanja:
Za učenika
133
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
DAN INFORMISANJA ZA MENE JE BIO:
J
pozitivno
Volio/Voljela bih da saznam još….
134
L
negativno
PRIPREMA
 Nastavnik/-ca: ispitivanje želja učenika (preduzeća koja bi voljeli posjetiti,
eksperti koje bi voljeli upoznati)
 Odluka nastavničkog vijeća/saglasnost direktora (ukoliko se radi o
posjeti preduzeću)
Kontakti sa preduzećima ili ekspertima: definisanje termina i dogovor
oko programa( datum,mjesto, program)
Priprema učenika za posjet preduzeću/posjet eksperta: (ponašanje,
priprema pitanja, dodatni dogovori)
Obavijest i saglasnost roditelja (ukoliko se radi o posjeti preduzeću)
Organizacija načina transporta do preduzeća (ukoliko se radi o posjeti
preduzeću)
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Lista provjere za nastavnika/-cu DAN INFORMISANJA U PREDUZEĆIMA, Poziv eksperta
SPROVOĐENJE
 Odlazak u preduzeće / dolazak eksperta na nastavu
 Nastavnik/ca: Moderacija izlaganja-pozdravna riječ,usmjeravanje
kratkih izlaganja kod kojih izlagači govore ono što je najvažnije u njihovom
zanimanju .
Dokumentacija: fotografije, tonski snimci, videosnimci...
 Učenik/ca: aktivno postavljanje pitanja
NAKNADNA OBRADA
 Naknadna obrada sa učenicima: barometar raspoloženja u razredu,
povratne informacije...
 Zahvalnica preduzeću u kojem je organizirana posjeta / ekspertu
 Učenik/-ca: Analiza dokumentacionog materijala :slike, videofilmovi ...
Izrada brošura o zanimanjima
Izrada plakata o predstavljenim zanimanjima
135
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Pitanja za EKSPERTA U ZANIMANJU
Gospodin/Gospođa:
Zanimanje:
Preduzeće:
Koje je obrazovanje neophodno za ovo zanimanje i koliko dugo traje?
____________________________________________________________________
Koji se sve poslovi obavljaju u ovom zanimanju?
____________________________________________________________________
Koja sredstva rada se koriste?
____________________________________________________________________
Sa kojim materijalima se radi?
____________________________________________________________________
Kakva je podjela radnog vremena?
____________________________________________________________________
Gdje se sve može zaposliti osoba sa ovim zanimanjem?
____________________________________________________________________
Koje zahtjeve postavlja ovo zanimanje?
fizičke:______________________________________________________________
karakterne:__________________________________________________________
intelektualne:________________________________________________________
zdravstvene:_________________________________________________________
Šta su prednosti , a šta nedostaci zanimanja?
____________________________________________________________________
Koje mogućnosti obrazovanja i usavršavanja postoje u ovom zanimanju?
____________________________________________________________________
Dodatna pitanja:
136
DAN INFORMISANJA U PREDUZEĆU/ POSJET EKSPERTA ZA MENE JE BIO?
J
pozitivno
L
negativno
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Za učenike
Volio/Voljela bih da saznam još….
137
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje IV-3 Pitanja tokom realnih susreta
Prijedlog tema o kojima se može prodiskutovati sa učenicima/mladima
U ovom dijelu ćemo navesti nekoliko tema o kojima se može prodiskutovati sa
mladima/učenicima prije realizacije realnih susreta. Naravno, spektar tema i
pitanja je mnogo širi.
Preduzeće:








Organizacija, struktura, funkcija
Menadžment, rukovođenje, hijerarhija, organizacija rada
Tržište, klijenti, dobavljači, marketing
Ciljevi, vizija, “filozofija preduzeća“
Finansiranje, troškovi, cijene, dobit
Tehnika, perspektive
Uslovi rada, mogućnosti usavršavanja
Zapošljavanje
Rad, zanimanja:






Zanimanja koja su zastupljena u preduzeću
Poslovi, načini rada, radna mjesta
Sredstva rada
Učinak, proizvodi, rezultati
Uslovi rada, radno vrijeme, radno okruženje
Zapošljavanje, napredovanje u karijeri, usavršavanje u preduzeću i van
preduzeća
Čovjek u preduzeću:




138
Pozicija zaposlenih u preduzeću
Saradnja, tim, atmosfera u preduzeću, zadovoljstvo na poslu
Prihodi, socijalna davanja
Motivacija zaposlenih
6.1 UVOD U PETI MODUL
Čovjek svakodnevno donese i do 100.000 odluka, i većinu ih donosi nesvjesno – u
toku jela, vožnje, telefoniranja, ne razmišljajući mnogo o koracima koji su doveli
do odlučivanja.
Međutim, u donošenju važnih životnih odluka čovjek je sklon predočavati sebi
budućnost kako bi donio ispravnu odluku, što bi značilo da naša predodžba o
budućnosti neminovno izgleda kao iskrivljena verzija današnjice.
Odluka o izboru životnog zanimanja, izboru škole koju treba nastaviti nakon
osnovnog obrazovanja, svakako spada u jednu od ključnih životnih odluka.
Bez obzira na njenu važnost, kao korektivni faktor da se ne učini pogrešan
izbor, treba imati na umu i razvijati ideju o cjeloživotnom učenju, usavršavanju,
prekvalifikaciji, i sl. Pošto se dešavaju stalne promjene u društvu i načinu
proizvodnje, ni naš trenutni izbor zanimanja ili školovanja ne mora biti jedan za
sva vremena.
Odluka o školovanju / izboru zanimanja zbog emotivnih razvojnih koraka nije
jednostavna racionalna odluka. Sam proces donošenja odluke predstavlja završni
korak u kojem se oplemenjuju, odnosno dobijaju puni smisao prethodna četiri
koraka petofaznog modela .
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
6 MODUL 5 – ODLUKA O ŠKOLOVANJU /IZBORU ZANIMANJA
Cilj je da odluku donese sam učenik sagledavajući sopstvene sklonosti i
interesovanja, uzimajući u obzir objektivne okolnosti sredine u kojoj se nalazi.
Preciznije rečeno, mladi koji moraju da donesu odluku pokušavaju da subjektivne
odlike (sposobnosti, interesovanja, nade...) usklade sa ponudama školovanja i
zanimanja. Oni prepoznaju motive i razloge za odluku o izboru škole, te na osnovu
tih kriterija mogu da donesu zaključke za kasnije odlučivanje o zanimanju.
Faktori vrednovanja, prema kojima bi trebalo da se orijentiše izbor daljeg
školovanja vezano za rad, su:
 upotrebljivosti školskih kvalifikacija i sprema,
 procjena izgleda u nekim zanimanjima nakon školovanja,
 tržište rada,
 mogućnosti zarade.
Poželjno je da odluku koju donese mlada osoba podrže roditelji, odnosno staratelji
kao najvažniji partneri ne samo u donošenju odluke, nego i u samoj realizaciji
donesene odluke. U isto vrijeme, roditelji samim svojim položajem u velikoj
mjeri utiču na mladu osobu u procesu odlučivanja. Roditeljski savjet je u mnogim
slučajevima nedovoljan, a uzrok je, između ostalog, u tome što su mnogi kriteriji
za odlučivanje i faktori uticaja, koji su važili u trenutku njihovog izbora zanimanja,
danas potpuno drugačiji. Roditelji često savjetuju svojim sinovima i kćerima da se
opredjele za poznata “dokazana“ zanimanja, a veoma rijetko im se preporučje da
se opredjele za netradicionalno zanimanje.
139
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Pozitivna strana priče je što su roditelji zainteresovani za temu izbora daljeg
školovanja i zanimanja svoje djece, pa rado primaju informacije koje se tiču
profesionalne orijentacije.
Školski drugovi imaju veliki uticaj na izbor daljeg školovanja pogotovo u početnoj
fazi donošenja odluke . Radom sa učenicima na samospoznaji negativni efekti
ovog uticaja se u značajnoj mjeri mogu redukovati . U obzir se moraju uzeti i
ostali elementi ličnog nivoa (mediji, braća i sestre, rođaci, prijatelji, nastavnici...)
Situativni nivo u procesu donošenja odluke uključuje pojedinosti kao što su :
regionalne okolnosti, materijalna situacija, privredna infrastruktura, situacija u
zapošljavanju, tehnički razvoj, ekonomski razvoj, društvo... koje u većoj ili manjoj
mjeri limitiraju mladu osobu u donošenju odluke.
Mlada osoba se nalazi pred velikim iskušenjem da pomiri svoj lični ili dispozitivni
nivo u procesu donošenja odluke (sklonosti, interesovanja, inteligencija, posebni
talenti, motivacija za rad, spremnost na rizike, djelimični nedostaci...) sa navedena
dva nivoa koji ne zavise od njega.
U cilju što pravilnije odluke, neophodno je mladoj osobi pružiti podršku i sve
potrebne informacije i saznanja neophodna za njeno donošenje (prethodne četiri
faze), ali sama odluka mora biti njegova.
Multiplikator nastavnik ili karijerni savjetnik nikako ne smije upasti u zamku i
donijeti odluku u ime mlade osobe.
SADRŽAJI:




Donošenje odluke i njeno preispitivanje
Uloga roditelja u procesu donošenja odluke
Pisanje poslovne biografije
Godišnji plan profesionalne orijentacije u osnovnoj školi/omladinskom
centru
TRAJANJE
 2 dana
TEME I CILJEVI:
Refleksija IV modula
Evaluacija realiziranog u školama i omladinskim centrima
Uloga roditelja u procesu donošenja odluke
Donošenje odluke i njeno preispitivanje
Pisanje poslovne biografije i intervju
Godišnji plan profesionalne orijentacije u osnovnoj školi/omladinskom
centru
Učesnici treba da se obuče kako da roditelje što bolje uključe u proces profesionalne
orijentacije i proces donošenja odluke, tako da roditelji budu upoznati sa
fazama modela profesionalne orijentacije, poznaju faktore vrednovanja za izbor






140
PREGLED METODA:










Analiza upitnika
Izrada foldera
Rad u grupama
Individualan rad
Vrednovanje kriterija
Tematsko argumentiranje
Postavljanje prioriteta
Analiza teksta
Pitanja - impulsi
Intervju
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
zanimanja i poznaju opasnosti idealistične procjene. Osnovni cilj je da se roditelji
uz nova saznanja aktivno uključe u aktivnosti profesionalne orijentacije kako bi
bili podrška svom djetetu pri izboru zanimanja.
Učesnici treba da budu osposobljeni da mlade osobe dovedu do trenutka donošenja
odluke o svom daljem školovanju /zanimanju. Potrebno je da ovladaju znanjima i
metodama koje mogu primijeniti kako bi pomogli mladima da prepoznaju motive
i razloge za izbor škole/zanimanja I kako bi im ukazali na pogreške koje se mogu
desiti pri donošenju odluke. Takođe,učesnici će saznati na koje načine mogu
mlade osobe pripremiti na aktivno traženje posla nakon završetka školovanja.
Učesnici su nakon pet modula spremni uraditi godišnji plan aktivnosti za
profesionalnu orijentaciju u osnovnoj školi i omladinskom centru.
PREGLED RADIONICA:
 Igra zagrijavanja: Brod na otvorenom moru
 R 1: Trka u predizbornoj kampanji “Moje buduće zanimanje je najbolje
zanimanje“
 R2: Sad kad sam odlučio/la .....
 R3: Rad sa roditeljima
 R4: Pravimo folder o daljem školovanju
 Igra opuštanja: Brkovi
 Igra zagrijavanja: Prazna stolica
 R:5 Plan profesionalne orijentacije u školi/omladinskom centru
 R:6 Pisanje biografije i intervju sa poslodavcem
MODERACIJSKI MATERIJAL






Flipchart
Papiri A4
Moderacijske kartice
Flomasteri, olovke, koverte,
Obrazac za kopiranje 1, 1 /2, 1 /3
Obrazac za kopiranje 2
141
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
PREGLED RADIONICA
6.2 Igra zagrijavanja : Brod na otvorenom moru - igra odlučivanja
Ciljevi:
Metode:
Sekvence:
142
Trajanje:
Socijalna
forma:
Moderacijski
materijal:
Učesnici su uočili težinu i važnost donošenja odluke
u ključnim trenucima, kako na individualnom tako i na
grupnom planu.
Učesnici su se suočili sa težinom situacije donošenja odluke od
koje zavisi budućnost jedne osobe i budućnost osoba oko nje.
Analiza teksta, postavljanje prioriteta
 Multiplikator učesnicima podijeli tekst vježbe i obrasce
za kopiranje 1 i 1/2.
 Svako od učesnika treba da rangira po važnosti predmete koji bi omogućili preživljavanje i upišu rang u kolonu “lično“.
 Nakon toga, učesnici se dijele u grupe, a zadatak je
da se unutar grupe nakon diskusije izvrši rangiranje
predmeta po važnosti i taj rang upisuju u kolonu
“grupa“
 Na kontrolnom listu (Obrazac za kopiranje 1/3)
provjeravaju koliko se njihovo rangiranje podudara ili
razlikuje od mišljenja eksperata.
Diskusija:
- Da li Vam je bilo teško odrediti prioritete za
preživljavanje u situaciji iz vježbe?
- Da li Vam je lakše bilo odrediti prioritete individualno
ili u grupi?
- Koliko V am je situaciju odlučivanja otežavalo to što
odgovarate i za sudbinu drugih osoba?
- Koliko je teško donijeti značajne životne odluke i o
čemu je sve potrebno razmisliti?
Osvrt na radionicu: Odluka o izboru daljeg obrazovanja
je jedna od značajnijih životnih odluka. Iako u današnje
vrijeme izbor zanimanja ne mora značiti i “izbor za cijeli
život“, nepromišljen i ishitren izbor vodi nezadovoljstvu,
gubitku vremena i novca. Istina, ponekad je moguće ispraviti
pogrešku prelaskom u drugu školu, polaganjem dodatnih
ispita, preusmjerenjem na visokoškolskim ustanovama, ali
zašto ne učiniti sve da nam prvi izbor bude i pravi izbor i tako
sebi olakšamo prelazak u svijet rada.
60 minuta
individualni rad, rad u grupi,
Papiri A4, olovke, Obrasci za kopiranje 1, 1 / 2, 1/3
Ciljevi:
Metode:
Sekvence:
Učesnici su shvatili važnost i uticaj načina prenošenja
informacija na proces donošenja odluke, te prepoznali
oblike manipulacije i uticaj propagande na stavove.
Grupni rad, igra uloga, prezentacija, diskusija
 Učesnike podijeliti u tri grupe. Svaka grupa treba
izabrati jedno zanimanje, npr: stranka pekara, stranka
frizera, stranka nastavnika. Učesnici trebaju sami
izabrati zanimanje.
 Svaka grupa treba na što efikasniji način prikazati
zanimanje (stranku) na press konferenciji tako da
privuče što više učenika da se upiše u to zanimanje,
odnosno da glasa za stranku.
 Grupe predstavljaju svoje zanimanje (stranku) dok
ostali učesnici imaju mogućnost postavljanja pitanja.
(Obavezna je moderacija multiplikatora.)
 Nakon predstavljanja, svi učesnici dobijaju “glasačke
listiće“ i glasaju za najbolju stranku. Nemaju pravo da
glasaju za svoju stranku.
 Izborna komisija (multiplikator/treneri) sabira glasove
i proglašava pobjednika.
Moguća uputa multiplikatora je da jedno zanimanje bude
tipično “muško“, jedno tipično “žensko“ i jedno za kojeg se
učenici rijetko opredjeljuju.
Diskusija:
- Kako ste zadovoljni temom grupe koju predstavljate
i kako ste se osjećali dok ste osmišljavali kampanju?
- Koliko je bilo teško samo afirmativno predstavljati
zanimanje/stranku?
- Da li se promocijom zanimanja može postići i veći
upis u to zanimanje ako je traženo na tržištu rada?
Ako da, na koje sve načine?
- Prilikom donošenja odluke o izboru zanimanja (u
ovom slučaju glasanja za stranku), koje sve faktore
trebamo ocijeniti?
- Kako ste izabrali kome ćete dati svoj glas?
- Koliko je način/vještina predstavljanja “stranke”
uticao na vaš izbor?
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
6.3 R 1: Trka u predizbornoj kampanji “Moje buduće zanimanje je
najbolje zanimanje“
143
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
144
-
-
-
Prilikom donošenja odluke o izboru zanimanja (u
ovom slučaju glasanja za stranku), koje sve faktore
trebamo ocijeniti?
Kako ste izabrali kome ćete dati svoj glas?
Koliko je način/vještina predstavljanja “stranke”
uticao na vaš izbor?
Trajanje:
100 minuta
Socijalna forma:
individualni rad, rad u grupi,
Moderacijski
materijal:
plakati, posteri, makaze, ljepak, papir u boji, naljepnice
različitih oblika, papirići pripremljeni kao glasački listići,
glasačka kutija
Cilj:
Metoda:
Sekvence:
Učesnici su spremni učenicima/mladima pred izborom
zanimanja ukazati na bitnost preispitivanja donesene odluke.
Pitanja impulsa
 Multiplikator zamoli učesnike da formiraju veći krug.
Sredinu kruga može označiti nekim znakom.
 Multiplikator zadaje rečenicu kao impuls, koja se
poziva na kriterije (obrazac za kopiranje 2) bitne kod
donošenje odluke o zanimanju.
 Zadatak učesnika je da razmisle u kojoj se mjeri
slažu sa zadatim impulsom i da se u skladu sa tim
pozicioniraju ka sredini kruga.
 Što se učesnik više slaže sa impulsom (rečenicom), to
će se više približiti sredini kruga.
 Nakon što su se učesnici pozicionirali, multiplikator
postavlja pitanje vezano za impuls. O izjavama se
odmah diskutuje. Nakon toga se nastavlja sa sljedećom
rečenicom- impulsom .
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
6.4 R2: Sad kad sam odlučio/la .....
Diskusija:
- Čega sam postao svjestan kroz ovu vježbu ?
- Da li se ova vježba može primijeniti sa učenicima i
roditeljima?
- Da li je potrebno uvesti neke nove rečenice –
impulse?
Trajanje:
Socijalna
forma:
Moderacijski
materijal:
30 minuta
Rad u grupi
Kartice sa rečenicama- impulsima, Obrazac za kopiranje 2
145
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
6.5 R3 Rad sa roditeljima
Ciljevi:
Metode:
Sekvence:
Trajanje:
146
Učesnici su svjesni koliko roditelji mogu pomoći, ali i
otežati svom djetetu donošenje odluke. Spremni su
održavati roditeljske sastanke na temu profesionalne
orijentacije.
Rad u grupi, plenarno
 Multiplikator učesnike dijeli u grupe.
 Svaka grupa ima zadatak da diskutuje i osmisli na
koji način se može raditi sa roditeljima na temu
profesionalna orijentacija.
Svoja razmišljanja i prijedloge grupe predstavljaju
na plakatima.
 Razmatraju se ponuđe radionice.
Diskusija:
- Koliko roditelji utiču na svoju djecu tokom izbora
daljeg obrazovanja i zanimanja?
- Da li su roditelji upoznati sa značajem i
aktivnostima profesionalne orijentacije?
- Na koji način je moguće potaknuti neaktivne
roditelje da se uključe u ovaj proces u saradnji sa
školom?
- Na koji se način može surađivati sa roditeljima u
aktivnostima profesionalne orijentacije?
Osvrt na radionicu:
Roditelji svakako imaju jednu od najznačajnijih uloga
tokom izbora daljeg obrazovanja i zanimanja svog
djeteta.Zato je bitno pronaći način da se na ovu temu
istovremeno radi i sa djecom i sa roditeljima. Roditelji
često, želeći najbolje svojoj djeci, nesvjesno mogu
forsirati ispunjenje svojih neostvarenih životnih ciljeva
i želja, što je najčešće pogrešno, jer je u suprotnosti sa
željama i očekivanjima mladih osoba.
60 minuta
Socijalna
forma:
individualni rad, rad u grupi,
Moderacijski
materijal:
Flipchart, papiri A4, plakati, moderacijske kartice
Cilj:
Relaksacija učesnika.
Metode:
Grupni rad
Multiplikator u ovoj vježbi opuštanja učesnicima daje
sljedeću uputu:
Sekvence:
Trajanje:
Socijalna
forma:
Moderacijski
materijal:
“Okrenite se ka svom komšiji sa desne strane, uvucite
usne na način da se ne vide zubi i obratite se svom komšiji riječima: “DOBRO JUTRO KOMŠIJA. IMA LI MEMLE U VAŠIM
BRKOVIMA?” Komšija na isti način (sa uvučenim usnama)
odgovara:”NEMA, ALI PITAT ĆU KOMŠIJU DO SEBE.” Ovo se
ponavlja dok svi učesnici ne zatvore krug.
10 minuta
individualni rad, rad u grupi,
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
6.6 Igra opuštanja: “Brkovi“
/
6.7 Igra zagrijavanja: Prazna stolica
Ciljevi:
Metode:
Zagrijavanje, opuštanje učesnika, podizanje koncentracije
Grupni rad
 Učesnici sjede u krugu.
 Multiplikator ustaje i svoju stolicu iznosi iz kruga.
 Nakon što je u krugu jedna stolica manje, multiplikator
stane u sredinu kruga i kaže, npr: “Svi učesnici koji
imaju smeđe oči, neka ustanu i zamijene stolice sa
drugim učesnikom koji ima smeđe oči.“
 Učesnik koji ostane bez stolice mora stati u sredinu
kruga i opet postaviti neku rečenicu koja se odnosi na
većinu učesnika. Ova igra se odigrava brzo. Cilj je što
brže zamijeniti stolice i tako izbjeći da stojiš u centru
kruga. Pobjednik je onaj koji ne dođe u situaciju da
stane u centar kruga.
Sekvence:
Trajanje:
Socijalna
forma:
Moderacijski
materijal:
15 minuta
individualni rad, rad u grupi
-
147
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
6.8 R4 Plan profesionalne orijentacije u školi
Ciljevi:
Učesnici su nakon prethodnih modula spremni napraviti
godišnji plan aktivnosti u svojim školama/omladinskim
centrima u vezi profesionalne orijentacije.
Metode:
Grupni rad, postavljanje prioriteta
 Multiplikator učesnike dijeli u grupe.
 Svaka grupa ima zadatak da osmisli na koji će način
realizirati aktivnosti profesionalne orijentacije u
narednoj godini.
 Takođe, potrebno je identifikovati koji se sve uslovi
trebaju ispuniti da bi aktivnosti bile realizirane.
 Prezentacija svake grupe
Sekvence:
Trajanje:
Socijalna
forma:
Moderacijski
materijal:
148
Diskusija:
- Ko bi sve trebao učestvovati u stvaranju plana
profesionalne orijentacije u osnovnoj školi/
omladinskom centru?
- Da li je potrebno imati koordinatora svih aktivnosti, i
ko je ta osoba?
- Koji su opisi zadataka koordinatora?
- Koje elemente mora obuhvatiti plan profesionalne
orijentacije?
- i dr.
Osvrt na radionicu: Ukazati na promišljeno planiranje
i lošu stranu ad hoc odluka. Ukazati na mogućnosti kao
što su:sekcija za profesionalnu orijentaciju, realni susreti,
povezivanje sa poslodavcima, roditeljski sastanci, tematski
dani i druge metode.
60 minuta
individualni rad, rad u grupi,
Plakati, flomasteri i dr.
Ciljevi:
Učesnici su svjesni da mladi trebaju biti upoznati sa načinima
konkurisanja za posao, jer na ovaj način stiču širu sliku o
svijetu rada koji ih očekuje.
Metode:
Grupni rad, igra uloga
Sekvence:
 Multiplikator zamoli 4 doborovoljca koji će realizirati
igru uloga da izađu van prostorije u kojoj se održava
seminar.
 Multiplikator takođe izađe iz prostorije i dobrovoljcima
objasni da jedan par treba prezentirati idealan način
komunikacije između poslodavca i posloprimca, dok
drugi par prikazuje loš primjer komunikacije. Parovi
imaju na raspolaganju 15 minuta da osmisle uloge.
 Multiplikator se vraća među ostale učesnike i sa
njima razgovara o načinima aplikacije za posao (CV,
moticacijska pisma, preporuke, intervju).
 Dobrovoljci se nakon isteka 15 minuta vraćaju u salu i
pred grupom igraju uloge koje su dobili.
Diskusija:
- U kom uzrastu je potrebno upoznavati mlade sa
načinima apliciranja za posao?
- Koje metode rada je moguće primjenjivati za ovu
tematsku jedinicu?
Trajanje:
60 minuta
Socijalna
forma:
Individualni rad, rad u parovima, igra uloga
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
6.9 R5 Priprema za intervju i pisanje poslovne biografije
149
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
6.10 Moderacijski materijali za V fazu PO
Obrazac za kopiranje 1
BROD NA OTVORENOM I BRODOLOM
Privatnom jahtom plovite Pacifikom.
Veliki dio jahte i njenog sadržaja uništeni su u požaru čiji su uzroci nepoznati. Sada
će vjerovatno jahta potonuti. Vaš geografski položaj nije jasan jer su najvažniji
navigacioni instrumenti uništeni, i jer su vlasnik i posada, usljed pokušaja da
kontrolišu vatru, smeli sa uma put. Vaša najpreciznija predstava je da se nalazite
na oko 1.500 km jugozapadno od najbližeg ostrva.
Trenutno imate 15 neoštećenih, netaknutih predmeta (vidi listu). Pored tih stvari,
imate i gumeni čamac sa veslima koji je dovoljan da se vlasnik jahte, posada i svi
dolje navedeni predmeti (vidi listu) ukrcaju na njega. Čitav sadržaj džepova ljudi
na palubi sastoji se od pakle cigara, više kutija šibica i pet novčanica po dvadeset
eura.
Vaš zadatak je da ovih 15 predmeta klasifikujete po rangu važnosti za preživljavanje.
Vaši izgledi za preživljavanje zavise od toga da li ste u stanju da izaberete pravu
150
opremu.
LISTA PREDMETA
Eksperti
Grupa
Lično
oprema
Sekstant
Ogledalo za brijanje
Posuda od 20 litara sa
vodom
Mreža protiv komaraca
obrazloženje
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje broj 1/2
Sanduk sa porcijama za jelo
Pomorska karta – Pacifik
Jastuci za sjedenje –
pomagala za plivanje
Posude od 10 litara sa
mješavinom nafte i benzina
Mali tranzistor
Sredstva za odbranu od
ajkula
2 kvadratna metra
neprovidne plastične folije
1 litra 80% ruma
5 metara najlonskog užeta
2 table čokolade
Uređaj za pecanje
151
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 1/2
Eksperti
Oprema
Obrazloženje
15
Sekstant
Bez tabela i mjerača vremena
nema smisla
1
Ogledalo za brijanje
Slanje signala
Posuda od 20 litara sa
vodom
Mreža protiv
komaraca
Sanduk sa porcijama
za jelo
Pijaća voda, pošto se slana ne
može piti
Bez vrijednosti, nema
komaraca na sred okeana
3
14
4
Bez dodatnih instrumenata za
navigaciju
beskorisna
Pomoć za spašavanje, ako neko
padne sa palube
13
Pomorska karta –
Pacifik
9
Jastuci za sjedenje –
pomagalo za plivanje
2
10 litara benzina, sa
mješavinom benzina
i nafte
Sagorljivo, slati signale
12
Mali tranzistor
Bez vrijednosti, nema stanice
10
Sredstvo za odbranu
od ajkula
2 kvadratna metra
neprozirne folije
Očigledna korist
11
1 litra 80% ruma
8
5 metara najlonskog
užeta
Važno za prikupljanje kišnice,
zaštita od nevremena
U slučaju povreda antiseptičko
dejstvo
Oprema se može i povezivati,
da se ne bi palo sa čamca
6
2 table čokolade
Rezerve hrane
7
Instrument za pecanje
Pecanje ribe, ali nema garancije
za to
5
152
Glavna prehrana
SAM SAM DONIO/DONIJELA ODLUKU O IZBORU ZANIMANJA
SHVATAM ZNAČAJ SAMOSTALNOG DONOŠENJA ODLUKE O
IZBORU ZANIMANJA/OBRAZOVANJA
INFORMISAO/LA SAM SE O POTREBNOM OBRAZOVANJU I
ZAHTJEVIMA ZA ŽELJENO ZANIMANJE
RASPITAO/LA SAM SE O IZGLEDIMA ZAPOŠLJAVANJA
NAKON ZAVRŠENE ŠKOLE
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Obrazac za kopiranje 2
RASPITAO/LA SAM SE O MOGUĆNOSTIMA ZARADE NAKON
ZAVRŠETKA ŠKOLOVANJA ZA ŽELJENO ZANIMANJE
MOJI RODITELJI SE SLAŽU S MOJOM ODLUKOM
MOGU DA OBRAZLOŽIM SVOJU ODLUKU O IZBORU ZANIMANJA
ZA OVU ŠKOLU/ZANIMANJE BIH SE ODLUČIO/LA BEZ OBZIRA
NA SVE POTEŠKOĆE
ODLUKU SAM LAKO DONIO/DONIJELA
ODLUKA MI NIJE TEŠKO PALA
153
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
154
Dodatni prijedlozi za rečenice – impulse:
 Učenici sami trebaju donijeti odluku o izboru zanimanja.
 Informicija o mogućnostima zarade nakon završetka školovanja je najbitnija
informacija.
 Roditelji se bezuslovno trebaju slagati sa odlukom svog djeteta.
 Dijete može putovati i duže od sat vremena do škole ako je to pravi izbor.
 Informacija o broju nezaposlenih u zanimanju je bitna informacija.
 Učenik treba dugoročno planirati svoje školovanje.
 Prognoze o izgledima za zaposlenje poslije školovanja su važne .
Omladinski centri u Bosni i Hercegovini su svoju sadašnju ulogu dobili devedesetih
gpdina XX vijeka, imajući za zadatak da kreiraju ambijent i aktivnosti za mlade.
Omladinski centri u Bosni i Hercegovini su različito organizirani i imaju
neujednačene prostorne, kadrovske i materijalne mogućnosti za rad.
Bez obzira na materijalne i kadrovske mogućnosti, omladinski centri su mjesta
okupljanja mladih. U njima oni provode svoje slobodno vrijeme, ali pored toga
informišu se o najrazličitijim pitanjima koja su za njih bitna.
Omladinski centri su i mjesta gdje mladi zadovoljavaju svoje potrebe i usavršavaju
svoje vještine kroz neformalno obrazovanje. Kao takvi, oni predstavljaju mnogo
više od drugih mjesta za mlade.
U uslovima teške ekonomske situacije, što se posebno odražava na mlade,
omladinski centri su ponekad jedini izbor za okupljanje mladih i kvalitetno
trošenje njihovog slobodnog vremena.
7.1 Aktivnosti omladinskih centara
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
7 Omladinski centri u BiH – organiziranje i način rada
Omladinski centri realiziraju različite edukativne, zabavne, kreativne, sportske i
druge aktivnosti za mlade.
Kade se govori o edukativnom dijelu, omladinski centri predstavljaju jezgra
neformalne edukacije čija je ponuda često kompatibilna sa formalnim
obrazovanjem, ali nude i ono što se u takvom obrazovanju ne zastupi, a važno je
za odgovor mladog čovjeka savremenom svijetu.
Neformalno obrazovanje na zabavniji i kreativniji način približava sadržaje
mladom čovjeku i on ga na lakši način usvaja.
Aktivnosti za mlade kreiraju se provođenjem projekata u omladinskim centrima.
Te aktivnosti , koje se realiziraju u okviru omladinskih centara, nastavljaju svoj
život i nakon realizacije projekta. Razlog za ovo je činjenica da se kao proizvod
projekta javljaju obučeni omladinski lideri, koji stečena znanja i vještine i dalje
primjenjuju u radu sa mladima.
Tako obučeni omladinski lideri ne ograničavaju se na djelovanje samo u svom
omladinskom centru, nego veoma često svoje usluge i znanja prenose kroz
vršnjačku edukaciju i na druge omladinske centre van njihovog grada. Na ovaj
način ostvaruje se saradnja i umrežavanje omladinskih centara na rješavanju
aktualnih tema za mlade.
Ulogu omladinskih lidera veoma često preuzimaju volonteri i stručnjaci
iz različitih oblasti koji žele pomoći mladima u realizaciji nekih projekata ili
aktivnosti. To je još jedna mogućnost umrežavanja i saradnje različitih institucija
relevantnih za rješavanje pitanja mladih sa omladinskim centrima.
155
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
7.2 Omladinski lideri
Omladinski lideri su aktivni mladi ljudi.Oni su kroz različite neformalne edukacije
ovladali vještinama i znanjima koje uključuju najkompleksniji set sposobnosti,
počev od
organizacionih, preko vještina u pisanju projekata, kreiranju aktivnosti za mlade,
do lobiranja za mlade i dr.
Omladinski lideri aktivno učestvuju u svim aktivnostima i edukacijama koje
se provode u omladinskom centru. Neki od njih, ovladavanjem određenim
vještinama, se usavršavaju i postaju stručnjaci za određene oblasti. Drugi
se više ispoljavaju u organizacionim sposobnostima, a nerijetko neki od njih
upravljaju i samim omladinskim centrima. Veliki problem u BiH predstavlja stalni
odliv omladinskih lidera, pogotovo iz malih sredina. Završetkom srednje škole
veliki broj njih odlazi na studije u veće centre. Ovaj problem rješava se stalnim
osposobljavanjem novih omladinskih lidera.
Vršnjačka edukacija ,kao temelj njihovog djelovanja, daje izvanredne rezultate u
radu sa mladima . Rad omladinskih lidera je uglavnom na volenterskom nivou, a
ponekad u sklopu realizacije nekog projekta imaju i nadoknadu za svoj rad.
Ulogu omladinskih lidera ponekad mogu preuzeti i stručnjaci iz različitih oblasti
koji žele da na taj način pomognu mladima u rješavanju njihovog problema ili
realizaciji aktivnosti.
7.3 Uloga omladinskih centara i omladinskih lidera u profesionalnoj
orijentaciji
Realizacija projekta profesionalne orijentacije u omladinskim centrima će se
razvijati kao bogaćenje ponude omladinskih centara, osposobljavanje omladinskih
lidera za profesionalnu orijentaciju i otvaranje mogućnosti mladima, ali i
volonterima (najčešće prosvjetnim radnicima) da se na ovaj način angažuju u
omladinskim centrima.
Omladinski centri daju šire mogućnosti za primjenu petofaznog modela
profesionalne orijentacije, a naročito u individualnom i savjetodavnom radu sa
mladima na ovom pitanju.
Ovo je nova aktivnost omladinskih centara i tek treba da postane prepoznatljiva
kod mladih, posebno ako se u obzir uzme činjenica da se ni u okviru formalnog
obrazovanja mladima ne nudi program profesionalne orijentacije. Sa druge strane,
postoji veliko interesovanje mladih za ovom temom jer izbor daljeg školovanja/
zanimanja je jedna od najvažnijih životnih oduka koja se stavlja pred njih.
156
Mnogo veći efekti postigli bi se umrežavanjem omladinskih centara sa školama,
preduzećima, zavodima za zapošljavanje u okruženju uz aktivno učešće porodice.
*Uloga omadinskog lidera kod izbora školovanja i zanimanja prvenstveno je
podržavanje mladih kroz kontinuirano i individualno praćenje i unapređenje
samoinicijative, kompetencije orijentacije i ključnih kvalifikacija.
U okviru omladinskog centra organiziraju se Dani informisanja o zanimanjima
kako bi se zainteresovanim pomoglo u donošenju odluka.
*Omladinski lider nije osoba koja treba da donese odluku umjesto mladih, već
naprotiv – on mu pruža podršku, ohrabruje ga, pomaže da se suoči sa sopstvenom
ličnošću, daje upute za prikupljanje i selekciju informacija i pripremu za realne
susrete, a sve u cilju da mlada osoba sama donese odluku o svojoj budućoj karijeri.
*Rad omladinskog lidera u omladinskom centru odvijaće se u dva pravca:
1. Realizacija pripremljenih radionica profesionalne orijentacije kojima će se
provoditi petofazni model profesionalne orijentacije;
2. Individualna instruktaža koja ima poseban značaj i koja pruža kontinuitet u
radu sa mladima.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
*Omladinski lideri pomažu mladima koji do sada nisu dobili dovoljno strukturiranu
školsku i profesionalnu orijentaciju i pripremu u vidu procesnog praćenja,a koje
je u skladu sa petofaznim modelom profesionalne orijentacije.
*Omladinski lider radi na motiviranju mladih za suočavanje sa sopstvenim,
budućim životnim i karijernim putem i na podršci mladima kod prepoznavanja i
refleksije sopstvenih snaga i potencijala, imajući u vidu buduće puteve školovanja
i karijere ( analize prednosti i nedostataka, testovi interesovanja, test podesnosti.)
*Omladinski lider kao osnovni zadatak pred sebe postavlja osnaživanje mlade
osobe i njenu samouvjerenost i povjerenje u sebe kroz ofanzivno osnaživanje
prednosti, kao i pomoć mladima kod prikupljanja informacija i obrade istih.
157
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Izvori:
Antons, K.: Praxis der Gruppendynamik. Übungen und Techniken, Göttingen 2000
ARED Unternehmens- und Regionalberatung (Hrsg.): CHOICE BO-Baukasten. Handbuch und CDVersion für einen prozessorientierten Berufsorientierungsunterricht, 3. Aufl., Bruck a. d. Mur 2000
Badegruber, B.: Spiele zum Problemlöse, Wien 2002
BMBWK (Hrsg.).: Berufsorientierung. Wege zur Karriere, Wien 2006
Brenner, G., Brenner K.: Fundgrube. Methoden I. Für alle Fächer (Sekundarstufe I und II), 2. Aufl.,
Berlin 2005
Brüning, L.: Vortragen, Präsentieren, Referieren, Heidelberg 2006
Busshof , L.: Berufswahl – Theorien und ihre Bedeutung für die Praxis, Stuttgart/Berlin/Köln, 1989.
Ginzberg, E. et al.: Okkupational Jice, New York, 1951.
Daheim, H.: Der Beruf in der modernen Gesellschaft, Köln 1967
Ebner, H. et al.: Berufswahl, Mühlheim a.d.Ruhr 2005
Egloff, E.: Kooperationsmodell Berufswahlvorbereitung, Aargau 1998
Egloff, E.: Berufswahltagebuch, Aargau 2000
Egloff, E. et al. So geht`s weiter. Berufsorientierung mit Interessenkompass 7. Und 8. Schulstufe, Aargau/Wien 2001
Härtel P., Kämmerer E.: Betriebspraktikum für Lehrer. Ansatzpunkte zur Berufsorientierung in
Kooperation von Schule und Wirtschaft, IBW-Schriftenreihe Nr. 92, Wien 1993
Härtel P., Kämmerer E.: Berufsüberleitung an Polytechnischen Schulen. Wege der Absolvent/innen
nach der PTS. Ergebnisse einer österreichweiten Erhebung zu Ende der Schuljahre 1997/1998, 1999/
2000, 2001/ 2002, 2003/ 2004. 2005/ 2006, 2007/2008, hrsg. BM: UKK, Wien 1999, 2001, 2003,
2005, 2007, 2009.
Hergovich, D. et al.: Teamarbeit. Soziales Lernen in berufsbildenden Schulen und Institutionen, Wien
2003
Holland, J.: The Self–directed-Search, Odessa (FL/USA) 1985
Hoppe, M.: Berufsorientierung, Weinheim 1980
Johnson, D. W. et al: Kooperatives Lernen – Kooperative Schule, Mühlheim a. d. Ruhr , 2005
Kämmerer, E.: Trends in der Berufsorientierung auf der Sekundarstufe I und im Polytechnischen
Lehrgang, In: IBW-Schriftenreihe Nr. 100, Wien 1995
Kämmerer, E.: What Works in Educational Guidance and Counselling (Austria report). In: OECD – Ceri
Study C3, Paris 1995.
158
Kämmerer, E.: BerufsfindungsBegleiter/in. Ein innovatives Projekt des “Career Coachings“ für junge
Menschen. In: CEDEFOP Agora X - Social and vocational guidance , Thessaloniki, 2000.
Kämmerer, E. et al..: Aktive Berufsorientierung in der Polytechnischen Schule, hrsg. BMBWK, Wien 2006
Kämmerer , E. et al.: Lernen in Lerninseln. Aktives Lernen im Team, hrsg. BMBWK, Wien 2006
Klippert H.: Berufswahl-Unterricht. Handlungsorientierte Methoden und Arbeitshilfen für Lehrer und
Berufsberater, Weinheim/Basel 2001
Klippert, H.: Methodentraining. Übungsbausteine für den Unterricht, Weinheim/Basel 2009
Klippert , H.: Kommunikations-Training. Übungsbausteine für den Unterricht, Weinheim/Basel 2007
Klippert , H.: Teamentwicklung im Klassenraum. Übungsbausteine für den Unterricht, 7. Auflage, ,
Weinheim/Basel 2005
Lange, E.: Berufswahl als Interaktionsprozess. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie, 3/1976
Lange E., Büschges G.: Aspekte der Berufswahl in der modernen Gesellschaft, Frankfurt/M. 1975
Mattes , W.: Methoden für den Unterricht, Schöningh 2002
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRIRUČNIK ZA TRENERE
Kämmerer, E. et al.: Fünf Jahre Polytechnische Schule nach dem neuen Lehrplan. Analyse und
Bewertung, hrsg. BMBWK, Wien 2003
Müller, F.: Selbstständigkeit fördern und fordern, Weinheim/Basel 2004
Ries, H.: Berufswahl in der modernen Industriegesellschaft, Berlin/Stuttgart/Wien 1970.
Schedler K., Willenpart N.: Theorien der Berufswahlentscheidung, ÖIBW (Hrsg), Wien 1982.
Seifert K. H.: Die Bedeutung des Konzepts der Berufswahlreife für die Berufswahlvorbereitung,
Göttingen 1987.
Seifert, J.: Visualisieren, Präsentieren, Moderieren, Offenbach 2001
Schweikert K.: Berufswahl, in: Kreklau C./Uthmann K.J.: Handbuch der Aus- und Weiterbildung, Köln
1987
Steffens H.: Berufswahl und Berufsentscheidung zur Theorie und Praxis eines Aufgabenbereiches der
Arbeits- und Wirtschaftslehre, Ravensburg 1975;
Super, D.E.: A theory of vocational development. In: American Psychologist Nr. 8, 185-190., New York
1953
Super, D.E.: The psychology of careers. An introduction to vocational development, New York 1957
Super, D.E.: Appraising Vocational fitness, New York 1962
Super, D.E.: A lifespan approach to career development. In: D. Brown & Brooks (Hrsg), Career choice
and development. Applying contemporary theories to practice (2. Auflage), 197- 261, San Francisco
1990
Super, D.E.: Toward a comprehensive theory of career development. In D.H. Montross & C.J.
Shinkman (Eds.), Career development. Theory and practice, 35-64, Springfield/IL 1992
159
Download

Prirucnik za trenereweb.pdf