P.I.01
POSLOVNIK IMS
MANUAL AND POLISY IMS
Izradio
Done by
Ime i prezime
Name and surname
Potpis
Pregledao
Check by
4 - 20.12.12
Odobrio
Approved by
Nenad Šarenac, dipl.maš.inž.
Dragan Zeljković, dipl.maš.inž.
Bojan Tomić, dipl.maš.inž.
10.10.10
10.10.10
10.10.10
Signature
Datum
Date
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Zahtev:
Requirement:
Deo:
Part:
Dokument:
Document:
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
INTEGRISANI MENADŽMENT SISTEM (IMS)
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (IMS)
Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju
Documentation requirements
Poslovnik IMS
Manual and Polisy IMS
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
2/43
Rev:
Rev:
4
Datum:
Date:
20.12.12
SADRŽAJ
0.
0.1
0.2
0.3
1.
1.1
1.2
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.
5.1.
5.2
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.
CILJ
OBJECTIVE ......................................................................................... 3
UVOD
INTRODUCTION ................................................................................. 3
Kratak istorijat preduzeća
Brief history of the company............................................................ 3
Misija i vizija delta inženjeringa
Mission and vision of delta inženjering............................................ 4
Kompatibilnost sistema menadžmenta
Compatibility of management systems ............................................ 4
PREDMET I PODRUČJE PRIMENE
SUBJECT AND SCOPE OF APPLICATION ...................................... 5
Opšte
General ................................................................................................ 5
Isključenja i usluge iz outsource-a
Exclusions and outsourcing services ............................................. 5
NORMATIVNE REFERENCE
NORM REFERENCES ......................................................................... 5
TERMINI I DEFINICIJE
TERMS AND DEFINITIONS ............................................................... 6
INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM .......................................... 6
Opšti zahtevi
General requirements ....................................................................... 6
Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju
Requirements referring to documentation ..................................... 7
ODGOVORNOST RUKOVODSTVA
RESPOMSIBILITY OF THE MANAGEMENT ...................................... 8
Obaveze i delovanje rukovodstva
Obligations and actions of the management ................................... 8
Usredsređenost na Korisnika
Focus on Customers .......................................................................... 9
DEKLARACIJA O POLITICI I CILJEVIMA IMS .......................................................................................................... 10
IMS POLICY AND GOAL STATEMENT
........................................................................................................... 11
Planiranje
Planning ............................................................................................ 12
Odgovornosti, ovlašćenja i komuniciranje
Responsibilities, authorizations and communication................. 17
Preispitivanje od strane rukovodstva
Management review......................................................................... 19
MENADŽMENT RESURSIMA
RESOURCE MANAGEMENT ........................................................... 20
Obezbeđivanje resursa
Provision of resources .................................................................... 20
Ljudski resursi
Human resources ............................................................................ 20
Infrastruktura
Infrastructure ................................................................................... 21
Radna sredina
Work environment ........................................................................... 22
REALIZACIJA PROIZVODA
PRODUCT REALIZATION ................................................................ 27
Planiranje realizacije proizvoda
Planning of product realization...................................................... 27
Procesi koji se odnose na Korisnike
The processes related to the Customer........................................ 28
Projektovanje i razvoj
Design and development ................................................................ 29
Nabavka
Purchasing ....................................................................................... 31
Proizvodnja
Production ........................................................................................ 32
Upravljanje opremom za praćenje i merenje Management equipment for monitoring and measuring .............. 35
MERENJE, ANALIZE I POBOLJŠAVANJA
MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENTS .................... 35
Opšte odredbe
General provisions .......................................................................... 35
Praćenje i merenje
Monitoring and Measurement ......................................................... 35
Upravljanje neusaglašenostima
Control of inconsistencies .............................................................. 39
Analiza podataka
Data analysis .................................................................................... 41
Poboljšavanje
Improvements .................................................................................. 42
PRILOZI
APPENDICITES ................................................................................ 43
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
Kopija br.:
Copy No.:
P.I.01
List/od:
Page/of:
1
CILJ
3/43
Rev:
Rev:
4
Datum:
Date:
20.12.12
OBJECTIVE
Cilj ove procedure je da opiše postupak korektivnih mera u
preduzeću delta inženjering.
The objective of this procedure is to describe the
process of corrective measures in the company delta
inženjering.
0.
UVOD
INTRODUCTION
0.1
Kratak istorijat preduzeća
Brief history of the company
Preduzeće delta inženjering, osnovano 1990. godine,
nalazi se u Beogradu, i nalazi se na lokacijama kako je
prikazano na slici 1 i slici 2.
Slika 1: Plan položaja preduzeća
The company delta inženjering, was established in
1990, and is situated in Belgrade in locations as
shown in picture 1 and picture 2.
Picture 1: Position plan of the company
 Milutina Milankovića br. 7G, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija
 Tel. / Phone: +381-11-78.56.901; +381-11-78.56.902
Fax:
+381-11-31.22.025
@ [email protected]
 www.deltainzinjering.rs
Direktor: Bojan Tomić, dipl.ing.maš.
Director: Bojan Tomić, dipl.ing.mech.
Osnovna delatnost delta inženjeringa je izrada tehničke
dokumentacije, konsalting usluge i inženjering za sledeće
vrste objekata:
The main activity of delta inženjering is a make of
technical documentation, consulting and engineering
services for the following types of facilities:
 industrijske, energetske i objekte rashladne tehnike;
 objekte za transport, cevovodi za naftu i naftne derivate,
gasovodi, toplo-dalekovodi i dr.;
 objekte za skladištenje: podzemni i nadzemni rezervoari za
skladištenje nafte i naftnih derivata, čelični i betonski silosi i
rezervoari;
 objekte za pripremu vode i za prečišćavanje otpadnih voda
itd.
Industrial, energy and refrigeration facilities;
Facilities for transport, pipelines for oil and petroleum
products, gas, hot-lines, etc..;.
Storage facilities: underground and aboveground
storage tanks for petroleum and petroleum products,
steel and concrete silos and tanks;
Facilities for water and wastewater treatment, etc.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
4/43
Rev:
Rev:
4
Datum:
Date:
20.12.12
Od osnivanja u preduzeću je:
Ever since its foundation the company has:

urađeno više hiljada idejnih, glavnih i izvođačkih projekata;

izvršeno više stotina tehničkih kontrola i pregleda glavnih
projekata i o tome izdata odgovarajući Elaborati i Izveštaji;

urađeno više elaborata, studija, investicionih programa,
analiza i stručnih mišljenja - za potrebe prethodnih radova.
Done thousands of preliminary, general and detailed
design;
Made of hundreds of technical control and inspection of
detailed designs and issue the appropriate surveys and
reports thereon;
Done more surveys, studies, investment programs,
analysis and expertise opinions- for purposes of the
preliminary works
0.2
0.3
U preduzeću je zaposleno cirka 90 inženjera i tehničara,
svih tehničkih struka.
The company employs about 90 engineers and
technicians, of all technical professions
U delta inženjeringu je uspostavljen itegrisani sistem
menadžmenta (IMS) prema zahtevima standarda ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO 18001:2007, sa ciljem
postizanja i održavanja nivoa kvaliteta usluga, kako je to
propisano zakonskim propisima koji se odnose na
delatnosti za koje je preduzeće registrovano. Pored
poslova u kojima je određeni nivo kvaliteta utvrđen
zakonskim propisima, IMS obezbeđuje i nivoe kvaliteta
utvrđene ugovornim odnosima, a radi zadovoljenja potreba
druge ugovorne strane.
The company delta inženjering established the
Integrated Management System (IMS) according to the
requirements of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and
ISO 18001:2007 in order to achieve and maintain the
quality of services, as required by legislation relating to
activities for which it was registered. In addition to
operations in which a certain level of quality is
established by legislation, IMS provides the quality
levels established contractual relationships for the
purpose to meet the needs of the other contractual
party
Misija i vizija delta inženjeringa
Mission and vision of delta inženjering
Misija:
Mission:
Misija delta inženjeringa je da svojim klijentima omogući
vrhunsku uslugu u domenu industrijskog inženjeringa i
ostalih domena rada.
The mission of delta inženjering is to provide its
customers the best service in the field of industrial
engineering and other domains of work
Da svojim zaposlenima obezbedi sigurnost i lično i stručno
napredovanje u skladu sa najvišim svetskim standardima.
To ensure the safety of its employees and the personal
and professional improvement to the highest world
standards.
Da svojim akcionarima obezbedi stabilan rast tržišne
vrednosti preduzeća povećanjem efikasnosti poslovanja.
To provide its shareholders a stable growth of market
value of the company by increasing business
efficiency.
Da da pozitivan doprinos društvenoj zajednici odgovornim
odnosom prema prirodnoj i društvenoj sredini,
poštovanjem poslovne etike i društvenih vrednosti u svim
područjima delovanja.
To provide positive contribution to the community by
responsible attitude towards the natural and social
environment, respecting business ethics and values in
all areas of activity.
Vizija:
Vision:
Zadržati vodeću ulogu u zemlji u oblasti industrijskog
inženjeringa i ostalih domena rada.
Maintain a leading role in the country in the field of
industrial engineering and other domains of work.
Kompatibilnost sistema menadžmenta
Ovaj Poslovnik obuhvata zahteve koji su specifični za
sisteme menadžmenta, kao sto su posebni zahtevi za
sistem menadžmenta kvalitetom, menadžment životnom
sredinom i menadžment zaštitom zdravlja i bezbednošću
na radu.
Compatibility of management systems
This Manual includes requirements that are specific to
management systems, such as specific requirements
for quality management system, environmental
management and management of occupational health
and safety at work.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
U ZA.I.01a-Registar dokumenata - Uporedno 900114001-18001, prikazana je veza izmedu ovog Poslovnika i
zahteva standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i
OHSAS 18001:2007.
List/od:
Page/of:
5/43
Rev:
Rev:
4
Datum:
Date:
The ZA.I.01a-Documents registry - Comparative
9001-14001-18001, shows the relationship between
this Manual and the requirements of ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
1.
PREDMET I PODRUČJE PRIMENE
SUBJECT AND SCOPE OF APPLICATION
1.1
Opšte
General
1.2

2.
Ovim Poslovnikom opisuje se integrisani menadžmenta
sistema (u daljem tekstu: IMS) koji se primenjuje u
preduzeću delta inženjering, definišu se opšta politika
IMS i ciljevi u vezi s IMS, kao i odgovornosti. Poslovnikom
se takođe daju opšte smernice u vezi s uspostavljanjem,
održavanjem i kontinuiranim poboljšavanjem integrisanog
sistema menadžmenta, u skladu s međunarodnim
standardima ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS
18001:2007.
This Manual describes the integrated management
system (hereinafter IMS) which is used in company
delta inženjering, defining the general policies and
objectives of the IMS in conjunction with the IMS, as
well as responsibilities. The Manual are also provides
general guidelines regarding the establishment,
maintenance and continuous improvement of the
integrated management system, in accordance with
international standards ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 and OHSAS 18001:2007.
Područje primene navedenog je u oblasti delatnosti delta
inženjeringa – Projektovanje, inženjering i konsalting u
izgradnji industriskih, infrastrukturnih objekata, objekata
visokogradnje i tretmana voda, uključujući izradu ekoloških
elabirata i projekata protivpožarne zaštite.
The scope of application is specified in the areas of
activities of delta inženjeringa - design, engineering
and consulting in construction of industrial,
infrastructure, buildings and water treatment, including
the development of environmental surveys and fire
protection projects.
Za primenu ovog poslovnika direktno su odgovorni
Direktor preduzeća i Predstavnik rukovodstva, a
indirektno svi članovi kolegijuma, kao i svi zaposleni u
delu svojih obaveza, odgovornosti i prava.
Direct responsibility for the application of this Manual is
of managing director of the company and
representative of the company management, and
indirectly all members of the Board, as well as all
employees within the scope of their duties,
responsibilities and rights.
Isključenja i usluge iz outsource-a
Exclusions and outsourcing services
U odnosu na standard ISO 9001:2008, u preduzeću se
primenjuje sledeća isključenja:
Referring to standard ISO 9001:2008, the company
applies the following Exclusions:
Nema isključenja.
No exclusions.
NORMATIVNE REFERENCE

20.12.12
NORM REFERENCES
Odredbe normativnih referenci navedenih u ovom poglavlju
smatraju se delom uspostavljenog IMS, bez obzira da li su
izričito navedeni kao takvi ili ne. Eksterna dokumenta
(zakoni, pravilnici, uredbe), koja su doneta u za to
nadležnim institucijama, smatraju se važećim do
donošenja novih, kojima se uređuju isti odnosi. U slučaju
sukoba odredbi obavezne primene u svakom pojedinom
slučaju odluku donosi Direktor, na osnovu tumačenja
nadležne institucije.
The provisions of the normative references listed in this
section are considered part of the established IMS,
whether expressly stated as such or not. External
documents (laws, rules, regulations), which were
brought in to the competent institutions, shall be
considered valid until new editions are applied. In case
of conflict between the provisions required application
in each case is decided by the Director, based on
interpretation of the relevant institutions.
U preduzeću
dokumenta:
normativna
The Company shall apply the following normative
documents:
ISO 9001: 2008 - Sistemi menadžmenta kvalitetom Zahtevi;
ISO 9001: 2008 – Quality management system Requirements;
se
primenjuju
sledeća
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:




3.
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
ISO 14001:2004;
OHSAS 18001:2007;
Statut preduzeća;
Zakoni, pravilnici, uredbe iz ZA.I.02-Registar eksternih
dokumenata.
TERMINI I DEFINICIJE



List/od:
Page/of:
6/43
Rev:
Rev:
4
Datum:
Date:
20.12.12
ISO 14001:2004;
OHSAS 18001:2007;
Articles of association;
Laws, rules, regulations as stipulated by ZA.I.02Register of externals documents.
TERMS AND DEFINITIONS
U ovom Poslovniku koriste se termini i definicije koji su
utvrđeni u:
This Manual is made as per terms and definitions set
out in:
ISO/IEC Uputstvo 2 - Opšti termini i definicije koje se
odnose na standardizaciju i odgovarajuće delatnosti;
ISO 9000:2007 - Sistem menadžmenta kvalitetom. Osnove
i rečnik;
OHSAS 18001-2007.
ISO/IEC Guide 2 - General terms and definitions
concerning standardization and related activities;
ISO 9000:2007 - Quality Management System,
Fundamentals and vocabulary;
OHSAS 18001-2007.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom Poslovniku imaju
sledeće značenje:
For the purposes of these Manual some expressions
shall have the following meanings:
delta inženjering - je pravno lice koje isporučuje
proizvode ili pruža usluge Investitoru/Korisniku/Klijentu na
direktan ili indirektan način. Zavisno od konteksta, u smislu
ovog Poslovnika, analogno značenje imaju i ovi izrazi:
preduzeće, ugovarač i izvođač.
delta inženjering - is legal entity that delivers products
or provides services to the Investor / Beneficiary /
Client directly or indirectly. Depending on the context,
and in terms of this Manual, analogous meanings are:
company, contracting party and contractor.
Investitor - je pravno ili fizičko lice koje koristi proizvode ili
usluge delta inženjeringa. Zavisno od organizacije posla
ugovorne obaveze između Investitora i delta inženjeringa
mogu da se ostvare direktno ili indirektno preko
Generalnog izvođača. Zavisno od konteksta, u smislu ovog
poslovnika, analogno značenje imaju i ovi izrazi: Naručilac,
Korisnik, Klijent i slično.
Investor - is natural or legal person who uses products
or services of delta inženjering. Depending on the
organization of work contractual obligations between
investors and delta inženjering can be achieved
directly or indirectly through the General contractor.
Depending on the context, and in terms of this Manual,
analogous meanings are: Client, Customer, Client, etc.
Podugovarač - je pravno ili fizičko lice koje isporučuje
proizvode i/ili pruža usluge delta inženjeringu. Zavisno od
konteksta, u smislu ovog poslovnika, analogno značenje
imaju i ovi izrazi: Dobavljač, Podisporučilac, Podizvođač,
Isporučilac usluge, Izvršilac usluge i slično.
subsupplier - is natural or legal person who supplies
products and / or services to delta inženjering.
Depending on the context, and in terms of this Manual,
analogous meanings are: Supplier, Sub-supplier,
Subcontractor, Supplier of services, contractor of
services, and the similar.
4.
INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
4.1
Opšti zahtevi
General requirements
delta inženjering je uspostavio, dokumentovao, sprovodi,
održava i stalno poboljšava Integrisani sistem
menadžmenta (u daljem tekstu: IMS), u skladu sa
zahtevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i
OHSAS 18001:2007.
The company delta inženjering has established,
documented, implemented, maintained and continually
improved integrated management system (hereinafter
IMS), in accordance with the requirements of ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007.
U delta inženjeringu je:
The company delta inženjering has:
a. izvršeno utvrđivanje procesa potrebnih za IMS;
b. utvrđen redosled i međusobno delovanje procesa;
c. utvrđen kriterijum i metode potrebne da bi se osiguralo
uspešno uvođenje i upravljanje procesima;
determined the process needed for IMS;
determined the sequence and interaction of processes;
established criteria and methods needed to ensure
successful
implementation
and
management
processes;
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
7/43
Rev:
Rev:
4
Datum:
Date:
20.12.12
d. osigurana raspoloživost informacija neophodnih kao
podrška za sprovođenju i praćenju procesa;
e. obezbeđeno praćenje, merenje kada je to primenljivo i
analiza procesa i sprovođenje mera neophodnih za
postizanje planiranih rezultata i za stalno poboljšavanje.
ensured the availability of information necessary to
support the implementation and monitoring process;
provided for monitoring, measuring, where appropriate,
and process analysis and implementation of measures
necessary to achieve planned results and continuous
improvement.
Šema procesa u preduzeću i njihov međusobni odnos
prikazani su u Prilog 3: P.I.01.3-Matrici procesa, ovog
poslovnika, dok su kriterijumi i metode za njihovo odvijanje
definisani u ovom Poslovniku, propisima koje preduzeće
primenjuje u radu, kao i u ugovorima sa Kupcima.
Nadležnosti za sprovođenje, održavanje i unapređenje
pomenutih procesa propisane su opisima poslova za svako
radno mesto i ovim Poslovnikom.
Schematic processes of the company and their
relationships are shown in Appendix 3: P.I.01.3Process Matrix of this Manual, and the criteria and
methods for their interactive conduct are defined in
these Manual, regulations that apply in the work of the
company, as well as in contracts with Customers.
Responsibilities for implementation, maintenance and
improvement of these processes are regulated by the
job descriptions for each position and this Manual.
4.2
Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju
Dokumentacija IMS delta inženjeringa obuhvata:
Requirements referring to documentation
IMS documentation of delta inženjering includes:
a. dokumentovana izjava o politici integrisanog sistema
menadžmenta i ciljevima integrisanog sistema
menadžmenta;
b. P.I.01-Poslovnik IMS;
c. dokumentovane procedure i zapise koje zahtevaju
standardi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS
18001:2007;
d. ostala dokumenta, uključujući i zapise, za efektivno
planiranje i izvođenje procesa i upravljanje tim procesima.
documented statements of policy of integrated
management systems and objectives of integrated
management systems;
P.I.01-Manual and Policy IMS;
documented procedures and records required by the
standards of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and
OHSAS 18001:2007;
other documents, including records, for effective
planning and execution of the process and
management of these processes.
Predmet i područje primene IMS, uključujući detalje o svim
izostavljanjima i obrazloženje za ta izostavljanja, pozivanje
na dokumentovane procedure utvrđene za IMS i opis
međusobnog delovanja procesa IMS definisani su ovim
Poslovnikom. Nosilac izrade poslovnika IMS je
Rukovodilac obezbeđenja kvaliteta. Poslovnik IMS
odobrava Direktor.
Subject and scope IMS, including details of all the
omissions and the reasons for such omissions,
references to the documented procedures established
for IMS and the description of the IMS interplay of
processes defined by this Manual. Bearer of the
Manual and policy of the IMS is Manager of Quality
Assurance. The Manual and Policy is approved by the
Director.
Integrisani sistem menadžmenta dokumentovan je u meri
koja omogućuje efektivnu realizaciju poslovnih procesa i
zadovoljava zahteve standarda ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 i OHSAS 18001:2007. Dokumentacija je
prema svojoj strukturi i obimu prilagođena potrebama
procesa i kvalifikacijama zaposlenih. Osnovni princip kod
izrade dokumentovanih opisa procesa je da se stručno
znanje zaposlenih uvažava u najvećoj mogućoj meri, a da
se dokumentima regulišu samo oni procesi i aktivnosti gde
bi postojao rizik od greške ako dokumenta ne bi bilo.
The integrated management system is documented to
the extent that allows the effective implementation of
business processes and meet the requirements of ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007.
Documentation is, according to its structure and scope
of processes, adapted to the needs and qualifications
of employees. The basic principle in making the
documented description of the process is that it
recognizes the expertise of the employees to the
greatest extent possible, and that the documents
conduct only those processes and activities where a
risk of error might occur in case the document does not
exist.
Integrisani sistem menadžmenta opisan je ovim P.I.01Poslovnik IMS je strukturiran tako da uključuje integralni
tekst svih dokumentovanih procedura.
Integrated management system described in this
P.I.01-Manual and Policy IMS is structured to include
the full text of all the documented procedures.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
8/43
Rev:
Rev:
4
Datum:
Date:
20.12.12
Kombinacija računarske infrastrukture i obučenog kadra,
što ih delta inženjering poseduje, omogućuje da se
dokumenta - gde god je to moguće - drže isključivo u
obliku elektronskih zapisa i da se interna komunikacija
obavlja i putem elektronske pošte.
The combination of computer infrastructure and trained
personnel, available with delta inzenjering allows that
the documents - wherever possible – are kept only in
the form of electronic records and that the internal
communication is performed by electronic mail.
Dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom, zajedno
sa spoljnom regulativom i normativnim aktima, integralni je
deo ukupne poslovne dokumentacije preduzeća.
Documentation of the quality management system,
together with external regulations and normative acts,
is an integral part of overall business corporate
documents.
Postupak upravljanja dokumentacijom IMS (odobravanje,
preispitivanje, ažuriranje, identifikacija izmene i važećeg
statusa revizije dokumenata, osiguranje raspoloživosti
važećih izdanja, identifikacija dokumenata eksternog
porekla, upravljanje distribucijom dokumenata i
sprečavanja neželjene upotrebe zastarelih dokumenata)
dokumentovani su u:
The process of document management IMS
(approving, reviewing, updating, identification of
changes and current revision of documents status,
ensuring the availability of current editions, the
identification of documents of external origin,
management and distribution of documents and
prevention of unintended use of obsolete documents)
are documented in:


PR.I.01-Procedura za upravljanje dokumentima IMS;
UP.I.01-Uputstvo za izgled i sadržaj dokumenata IMS;

UP.I.03-Uputstvo za Identifikacija, evidentiranje i
arhviranje tehničke i ostalih dokumenata.
PR.I.01-Procedure for management documents IMS;
UP.I.01-Instruction for form and contents of
documents IMS;
UP.I.03- Instruction for identification, recording and
archiving technical and other documents.


U cilju obezbeđivanja dokaza o usaglašenosti sa
zahtevima i o efektivnom funkcionisanju IMS u delta
inženjeringu ustanovljeni su i održavaju se brojni zapisi,
čitki i laki za identifikovanje i pretraživanje. Upravljanje
zapisima (identifikacija, skladištenje, zaštita, pretraživanje,
vreme čuvanja i odbacivanje) dokumentovano je u:
In order to provide evidence of compliance with the
requirements and to provide effective functioning of the
IMS, delta inzenjering established and maintained
numerous records, legible and easy to identify and
search. Records management (identification, storage,
protection, retrieval, storage time and rejection) is
documented in:
PR.I.02-Procedura za upravljanje zapisima.
PR.I.02-Procedure for records management.
Spisak aktuelnih procedura i uputstava IMS dat je u:
List of current procedures and guidelines IMS is shown
in:
ZA.I.01-Registar dokumenata IMS-QMS-EMS-OHSAS,
Prilog 4.
ZA.I.01-Register
of
documents, Appendix 4.
IMS-QMS-EMS-OHSAS
5.
ODGOVORNOST RUKOVODSTVA
RESPOMSIBILITY OF THE MANAGEMENT
5.1.
Obaveze i delovanje rukovodstva
Obligations and actions of the management
Rukovodstvo delta inženjeringa, na čelu sa Direktorom,
opredeljeno je da neprekidno razvija i unapređuje IMS, na
svim nivoima i u svim procesima:
Management of delta inženjering, headed by the
Director, is committed to continuously develop and
improve the IMS at all levels and processes:
a. informiše sve zaposlene o važnosti ispunjavanja zahteva
Korisnika, kao i zahteva propisa i drugih normativnih
dokumenata;
b. uspostavilo je politiku integrisanog sistema upravljanja;
c. utvrdilo je ciljeve integrisanog sistema upravljanja;
inform all employees about the importance of meeting
Customer demands as well as requirements of
regulations and other normative documents;
establish a policy of integrated management system;
determine the objectives of integrated management
system;
carry on the reviews;
ensure the availability of necessary resources.
d. sprovodi preispitivanja;
e. osiguralo je raspoloživost neophodnih resursa.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
5.2
5.3
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
Usredsređenost na Korisnika
List/od:
Page/of:
9/43
Rev:
Rev:
4
Datum:
Date:
20.12.12
Focus on Customers
Poslovanje delta inženjeringa usredsređeno je na
zadovoljenje zahteva Korisnika.
Business of delta inženjering is focused on customer
requirements.
Polazni element za obezbeđenje ispunjenja zahteva
Korisnika je njihovo jasno utvrđivanje, sa svim korisnicima
usluga održavaju se stalna saradnja i komunikacija, kako
bi se obezbedio uvid u njihove nove zahteve i iskazane
potrebe.
The initial element for ensuring the fulfillment of
Customers’ demands is to establish clear determination
thereof; constant cooperation and communication are
held with all service users, to ensure an insight of their
new demands and requested needs.
Politika IMS
IMS policy
Politiku IMS utvrdio je Direktor delta inženjeringa. Ona je
usklađena sa delatnošću preduzeća, principima dobre
poslovne prakse i misijom preduzeća.
IMS policy has been established by Director of delta
inženjering. It is aligned with the activities of the
company, the principles of good business practices and
mission of the company.
Politika IMS sadrži našu opredeljenost da ispunjavamo
zahteve Korisnika naših usluga, uz stalno poboljšava
efektivnost IMS.
IMS policy contains our commitment to fulfill the
requirements of our service customers, continuously
improving the effectiveness of the IMS.
Na osnovu politike kvaliteta utvrđeni su ciljevi kvaliteta i
vrši se njihovo stalno preispitivanje.
On the basis of the quality policy, the quality objectives
are established and they are constantly being
reviewed.
Politika IMS saopštena je i objašnjena svim zaposlenim i
ostalim zainteresovanim stranama.
IMS Policy is communicated and explained to all
employees and other interested parties.
Radi obezbeđenja njene adekvatnosti
rukovodstvo vrši njeno preispitivanje.
In order to ensure its adequacy top management is
engaged in its reconsideration.
najviše
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
DEKLARACIJA O POLITICI I CILJEVIMA IMS
Izdato 20.12.2012. god.
Ovom deklaracijom se obavezujem kao Direktor preduzeća da ću obezbediti sve neophodne tehničke, kadrovske i druge
resurse neophodne za sprovođenje aktivnosti iz predmeta delatnosti preduzeća od strane zaposlenih u delta inženjeringu.
Ciljeve IMS delta inženjeringa rukovodstvo će utvrđivati svake godine u odgovarajićim dokumentima IMS.
Ovim se takođe obavezujem da ću obezbediti sve potrebne uslove da se u delta inženjeringu sprovodi obuka i
osposobljavanje zaposlenih u skladu sa planovima utvrđenim u dokumentima IMS.
Rukovodilac obezbeđenja kvaliteta je predstavnik rukovodstva u preduzeću i odgovoran je za uspostavljanje i
unapređenje IMS.
Svaki zaposleni u preduzeću je odgovoran za kvalitet svog rada i obavezan je da se pridržava dokumenata IMS kao i da
izvršava zadatke koje mu odredi pretpostavljeni.
Najviše rukovotstvo je u potpunosti posvećeno realizaciji principa PDCA: planiraj-izvrši-proveri-deluj, sa stalnom
naporima za preispitivanja, preventivno i korektivno delovanja i unapređenje deklarisane politike IMS.
Politika delta inženjeringa je ostvarenje i održavanje reputacije u poslovanju, zaštiti životne sredine i bezbednosti i
zdravlju na radu, sveobuhvatnijom i pažljivijom saradnjom i pružanjem kvalitetnijih, bržih, pravovremenih i efikasnih usluga
našim Naručiocima / Korisnicima.
U tom smislu utvrđuju se sledeći principi politike IMS:
 Unapređenje kvaliteta je osnovni zadatak svih zaposlenih;
 Svi zaposleni moraju da obezbede da naše usluge budu kvalitetne, cenjene i tržišne u zemlji i svetu;
 Očekivani kvalitet treba da se ostvari sa što većim sniženjem troškova, povečanjem efikasnosti i produktivnosti, što će
doprineti boljem standardu svih zaposlenih;
 Svi zaposleni treba da štede resurse i energiju, smanjuju ili eliminišu upotrebu štetnih materija i kontrolisano postupaju sa
otpadom;
 Naši projekti treba da obezbede ispunjenje potrebnih zahteva zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu;
 Naše usluge kvalitetom, rokom i cenama treba da budu bolje od konkurenata;
 Očekivanja korisnika naših usluga u pogledu kvaliteta treba da budu ispunjena;
 Preventivno deluje u cilju sprečavanja zagađenja i stalno unapređuje sistem zaštite životne sredine;
 Svi naši saradnici i dobavljači moraju da zadovolje politiku našeg preduzeća;
 Naša trajna opredeljenja su sigurnost objekata i zdrava i bezbedna radna mesta koja teže nultom nivou rizika za zaposlene,
izvođače radova i posetioce;
 Da delta inženjering bude široko prepoznatljiv kao regionalni inženjering koji prednjači u dobroj praksi i odgovarajući naćin
utiče na druge.
delta inženjering je u svom poslovanju trajno posvećen unapređenju i ispunjenju zahteva usaglašenosti sa zakonskom
regulativom.
Osnovni cilj delta inženjeringa je da obezbedi trajno ispunjavanje svih zahteva standarda 9001:2008, ISO 14001:2004 i
OHSAS 18001:2007.
Verujemo da će se ovom politikom zadovoljiti zahtevi i očekivanja naših Naručioca/Korisnika, zaposlenih i šire društvene
zajednice. Ovo važi za sve naše usluge koje pružamo i za sve naše sadašnje i potencijalne Naručioce/Korisnike, bez obzira na
eventualne otežavajuće okolnosti.
delta inženjering
Direktor
Bojan Tomić, dipl. ing.maš
UPRAVLJANJE  OPERATIVNOST  VIZIJA  EFIKASNOST Ova Politika se izdaje u ime grupe i biće učinjena dostupnom na zahtev spolja zainteresovanim stranama IMS POLICY AND GOAL STATEMENT
Issued 20.12.2012. year
This Statement is a pledge that the Director will provide all necessary technical, staffing and other resources required for
the implementation of the activities related to tne core bussines of the company by our emploees in delta inženjering.
This IMS target objectives will be determined each year by management in the delta inženjering IMS document.
With this I also pledge that I will provide all the necessary conditions to implement the delta inženjering training and
training of employees in according with the plan stipulated in the IMS documents.
Our quality assurance manager is the management representative and is responsible for establishing and improving
IMS.
Every employee in the company is responsible for the quality of her/his work and is obliged to abide by the IMS
documents and to perform the task which her/his superiors have given them.
Out top management is fully dedicated to realizing the principal of PECA, Plan Execute Check Act, with countinous
efforts in re-evaluating, preventively and with adjustment the advancement of our declared IMS policies.
delta inženjering policy is to achieve and maintain a solid reputation in the business, environmental protection and
safety and health at work, with a comprehensive and careful co-operation and by providing better, faster, timely and effective
services to our Customers / Users.
In this regard the following principles establish the IMS policies:
 Improvement of quality is the basic task of all employees;
 All employees must ensure that our services are of high quality, and our valued within local and international markets;
 The expected quality need to be achieved by lowers costs, increasing efficiency and productivity, which will all contribute to
a better standard for all employers;
 All employees need to save resources and energy, reduce or eliminate the use of harmful substances and treat waste in a
controlled manner;
 Our projects need to fully include the total coverage of all necessary requirements of environmental protection and safety at
work.
 Our quality of service, promptness and pricing should be better than our competitors;
 Our customers’ expectations need to be consistently met in terms of quality;
 Act with foresight in order to prevent pollution and continually improve the system of environmental protection;
 All of our affiliates and suppliers must meet and comply with our company policy;
 Our permanent commitment is to secure facilities and a healthy and safe workplace that strives for zero level of risk to
employees, contractors and visitors;
 That delta inženjering will be the regionali regognized at forefront of best practist and influence others accordingly.
delta inženjering in its operation is dedicated to going above and beyond the required regulatory norms and legislation.
The main goal is to ensure that delta inženjering continuously meets all the requirements of standards ISO 9001:2008,
14001:2004 and OHSAS 18001:2007.
We believe that those policies meet the requirements and expectations of our Clint / Members, employers and the wider
community This is valid for all of the services that we provide to all of our current and potential Clint / Users regardless of any
circumstances.
delta inženjering
Direktor
Bojan Tomić, dipl. ing.maš
MANAGEMENT  OPERATION  VISION  EFFICENCY This Policy will be issued within the Group and made avaiulable to external interested parties on request Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
12/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
5.4
Planiranje
Planning
5.4.1
Planiranje kvalitata
Planning quality
5.4.1.1
Ciljevi kvalitata
Quality assurance objectives
Politiku IMS i posebne ciljeve kvaliteta ostvarujemo
jasno zacrtanim UP.I.04-Uputstvo za izradu plana
poslovanja, sa konkretno navedenim ciljevima i
aktivnostima u ZA.I.10-Godišnji ciljevi IMS.
IMS policy and specific quality goals are achieved
through clearly defined UP.I.04-Instructions for making
business plan with specific goals and activities listed in
the ZA.I.10-Annual objectives IMS.
Svi ciljevi su izraženi kvantitativno. Realizacija ciljeva
predstavlja osnovu za sprovođenje preventivnih i
korektivnih mera. Planove izrađuje Direktor, uz
saradnju ostalih članova rukovodstva.
All goals are expressed quantitatively. Realization of the
objectives is a basis for the implementation of preventive
and corrective measures. Director makes plans in
cooperation with other members of management.
Ciljevi kvaliteta u delta inženjeringu mogu da budu:
The quality objectives in delta inženjering can be:
povećanje konkurentnosti na tržištu na osnovu
poboljšanja kvaliteta usluga;
povećanje finansiskih efekata poslovanja;
razvoj poslovne saradnje sa entitetima potvrđenim na
međunarodnom tržištu;
poboljšanje kvaliteta realizacije procesa kroz
definisanje i unapređenje sistema rada i svrsishodnu i
organizovanu obuku zaposlenih;
snižavanje realnih troškova poslovanja.
Increasing competition in the market based on improving
the quality of services;
Increasing the financial effects of business;
Development of business cooperation with entities
certified in the international market;
Improving the quality of the implementation process by
defining and improving the system and organized and
purposeful training of employees;
Lowering the real cost of doing business.
Planiranje sistema menadžmenta kvalitetom
Planning quality management system
Rukovodstvo
delta
inženjeringa
obezbeđuje
identifikaciju i planiranje resursa potrebnih za realizaciju
ciljeva kvaliteta. Planovi se dokumentuju na godišnjem
nivou. Rukovodilac obezbeđenja kvaliteta odgovoran
je da se izmene planova sprovode kontrolisano i da se
integritet IMS održava u toku sprovođenja izmena.
The management of delta inženjering ensures the
identification and planning of resources needed to
implement quality objectives. Plans are documented
annually. Quality Assurance Manager is responsible for
controlled implementation of modified plans in order to
maintain the integrity of IMS during the implementation
of changes.
Sadržaji planova obuhvataju:
Contents of the plans include:

identifikaciju aktivnosti iz poslovnog procesa;
identifikaciju potrebnih resursa (materijal, oprema,
obrazovanje, osoblje);
identifikaciju odgovornog osoblja za izvršenje aktivnosti;

identifikaciju rokova realizacije aktivnosti.
Identification of the activities of the business process;
Identification of necessary resources (materials,
equipment, training, staff);
Identification of personnel responsible for performance of
activities;
Identification of deadlines in realization of activities.
Detalji postupka planiranja dokumentovani su u:
Details of the planning process are documented in:
UP.I.04-Uputstvo za izrada plana poslovanja.
UP.I.04-Instructio for making a business plan.
5.4.2
Planiranje zaštite životne sredine
Environment planning
5.4.2.1
Aspekti zaštite životne sredine
Aspects of Environmental Protection
delta inženjering neprekidno identifikuje sve aspekte
svoga poslovanja koji su vezani za životnu sredinu i
izvršava njihovo vrednovanje prema značaju koje imaju
ili mogu imati na životnu sredinu. Postupak identifikacije
aspekata životne sredine i vrednovanja njihovog uticaja
delta inženjering continuously identify all aspects of
their operations related to the environment and perform
their evaluation according to the importance they have or
may have on the environment. The process of identifying
environmental aspects and evaluation of their impact





5.4.1.2



Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:







a.
b.
c.
d.
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
13/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
obezbeđuje identifikovanje svih aktivnosti u delta
inženjeringu koje mogu imati negativan uticaj na
životnu sredinu, uključujući i razmatranje situacija koje
odstupaju od normalnog poslovanja, kao i slučajeve
opasnosti i udesa. Način identifikacije aspekata životne
sredine i vrednovanja njihovog uticaja propisan je
procedurom:
provides the identification of all activities in delta
inženjering that might have a negative impact on the
environment, including consideration of situations that
deviate from normal operations as well as emergency
and accident cases. Way of identifying environmental
aspects and evaluation of their effect has been
prescribed by the procedure:
PR.E.01-Procedura za identifikovanje i vrednovanje
aspekata životne sredine.
PR.E.01-Procedure for identification and evaluation
of environmental aspects.
Kao rezultat primene navedenog postupaka nastaju
liste aspekata životne sredine u delta inženjeringu, koji
su vrednovani prema verovatnoći pojave i značaja
uticaja koji imaju ili mogu imati na životnu sredinu.
As a result of the above procedure lists of aspect of
environmental are made in u delta inženjering, and they
are evaluated according to the probability of occurrence
and significance of impacts they have or may have on
the environment.
Predstavnik rukovodstva je odgovoran da obezbedi
identifikaciju i vrednovanje novih aspekata životne
sredine prilikom:
Management representative is responsible for ensuring
the identification and evaluation of new aspects of the
environment
organizaciono-tehničko-tehnološke promene u delta
inženjeringu i okruženju;
preispitivanje od strane rukovodstva, kroz interne ili
eksterne provere;
promena zakonske i druge regulative;
primene novih tehnologija, novih objekata;
novih zahteva zainteresovanih strana;
preispitivanje uticaja već identifikovanih aspekata u
delta inženjeringu.
Organizational and technical change in delta
inženjering and the environment;
Management review, through internal or external audits;
Changes in laws and other regulations;
Application of new technology, new facilities;
New requirements of interested parties;
Review of the impacts already identified in delta
inženjering.
Prilikom identifikacije i vrednovanja aspekata životne
sredine u delta inženjeringu se razmatraju efekti koji
proističu ili mogu da proisteknu kao posledica:
When identifying and evaluating environmental aspects,
delta inženjering considers the effects that arise or may
arise as a result of:
Normalnih radnih uslova;
Uslova koji odudaraju od normalno propisanih;
Udesa ili incidentnih situacija;
Prošlih, tekućih i planiranih aktivnosti.
Normal operating conditions;
Conditions that deviate from the normal prescribed;
Accident or incident cases;
Past, current and planned activities.
Aspekti za koje se na osnovu procedure PR.E.01Procedura za identifikaciju i vrednovanje aspekata
životne sredine utvrdi da imaju značajan uticaj na
životnu sredinu, a na koje delta inženjering može da
utiče, predstavljaju prioritete na osnovu kojih se vrši
definisanje pravaca delovanja, uspostavljanje opštih i
posebnih ciljeva i programa njihove realizacije.
Aspects that are, based on procedure PR.E.01Procedure for identification and evaluation of
environmental aspects found, found to have a
significant impact on the environment, and to which
delta inženjering can influence, become the priorities on
which courses of action are specified, establishing
general and specific objectives and the program for their
implementation.
delta inženjering vodi i održava ažurne liste značajnih
aspekata životne sredine kako bi se obezbedilo da
sistem upravljanja zaštitom životne sredine pokriva sve
oblasti stvarnih ili potencijalnih opasnosti sa gledišta
očuvanja životne sredine. Lista utvrđenih značajnih
aspekata životne sredine služi kao osnov za utvrđivanje
opštih i posebnih ciljeva zaštite životne sredine.
The company delta inženjering conducts and maintains
updated list of significant environmental aspects to
ensure that the system of environmental management
cover all areas of actual or potential hazards from the
standpoint of environmental protection. List of identified
significant environmental aspects serves as a basis for
determining general and special objectives of
environmental protection.
Prilikom identifikacije i vrednovanja aspekata životne
sredine, u delta inženjeringu se razmatraju sledeće
When identifying and evaluating environmental aspects,
delta inženjering considers the following general
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
opšte grupe aspekata životne sredine:
a. emisije u vazduh;
b. ispuštanja u vodu: otvorene vodotokove i tehnološku,
atmosfersku i fekalnu kanalizaciju;
c. ispuštanje u zemljište;
d. korišćenje resursa: sirovina, vode, električne energije,
pare i drugih prirodnih resursa;
e. uticaj otpadnih i opasnih materija;
f. angažovana i emitovana energije: toplote, radijacije,
buke, vibracija;
g. incidentne situacije i udesi pri kojim može doći do
značajnih aspekata na životnu sredinu;
h žalbe zainteresovanih strana.
5.4.2.2

List/od:
Page/of:
14/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
aspects groups of the environment:
air emissions;
releases to water: open water courses and technology,
sewage and storm sewers;
discharge into the soil;
use of resources: raw materials, water, electricity, steam
and other natural resources;
the impact of waste and hazardous substances,
engaged and emitted energy: heat, radiation, noise,
vibration,
incidents and accidents which may result in significant
environmental aspects
Opšti i posebni ciljevi zaštite životne sredine
General and specific objectives of environmental
protection
delta inženjering utvrđuje i dokumentuje merljive i
oročene ciljeve zaštite životne sredine za odgovarajuće
funkcije i nivoe unutar organizacije radi primene Politike
IMS a u funkciji sprečavanja zagađenja i neprekidnog
unapređenja odnosa prema životnoj sredini.
The company delta inženjering determines and
presents in documents measurable and limited
environmental objectives for the relevant functions and
levels within the organization for the purpose of
implementing the Policy IMS and with an aim to prevent
pollution and to achieve a continous improvement of
relations to the environment.
Ciljevi zaštite životne sredine se utvrđuju i dokumentuju
a njihova realizacija prati u okviru aktivnosti
preispitivanja prema proceduri:
The objectives of environmental protection are identified
and documented and their implementation monitored in
the framework of the review procedure:
PR.I.03-Procedura za preispitivanje IMS-a od strane
rukovodstva.
PR.I.03-Priocedure for review IMS by management.
a. Definisanje predloga ciljeva i programa za njihovo
ostvarivanje
Definition of proposals of objectives and program
for their implementation
Predloge ciljeva definišu rukovodioci organizacionih
celina u saglasnosti sa politikom IMS na obrascu
ZA.I.10-Godišnji ciljevi IMS uzimajući u obzir značajne
aspekte životne sredine, upravljanje i štednju resursa,
zahteve koje je uspostavila sama organizacija, zahteve
proistekle iz procesa interne i eksterne komunikacije i
zahteve iz zakona i propisa.
Proposals of objectives are defined by managers of
organizational units in accordance with the Policy IMS in
the form ZA.I.10-IMS Annual objectives taking into
account the important aspects of environment,
management and saving resources, requirements
established by the organization itself, requirements
arising from the process of internal and external
communications and the requirements of laws and
regulations.
delta inženjering klasifikuje ciljeve zaštite životne
sredine na sledeći način:
The company delta inženjering classifies objectives of
environmental protection as follows:
Opšti ciljevi - ciljevi koji su primenljivi u celoj
organizaciji i koji su utvrđeni u Politici IMS;
Posebni ciljevi - ciljevi koje utvrđuju rukovodioci
organizacionih jedinica
General objectives - objectives that are applicable
throughout the organization and set out in Policy IMS;
Specific objectives - objectives that are determined by
the Heads of organizational units
Za svaki predloženi cilj izrađuje se program za njegovo
ostvarivanje na obrascu ZA.I.10-Godišnji ciljevi IMS.
A program is made for each proposed objective to
ensure its realization in the form ZA.I.10-Annual
objectives IMS.
Predlozi ciljeva i programa za njihovo ostvarivanje se
razmatraju prilikom Preispitivanja od strane
Suggestions for objectives and program implementation
are discussed in the management review.


Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
List/od:
Page/of:
1
15/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
rukovodstva.
b. Usvajanje ciljeva i programa za njihovo ostvarivanje
Approval
of
implementation
objectives
and
programs
Ciljevi i programi se usvajaju prilikom preispitivanja IMS
od strane najvišeg rukovodstva.
The objectives and programs are adopted when
reviewing IMS by top management.
Usvajaju se oni ciljevi za koje najviše rukovodstvo
ustanovi da su u skladu sa proklamovanom Politikom
IMS, i da je njihova realizacija u datom trenutku realna
sa merljivim učincima i predstavlja dobar poslovni potez
u interesu uspešnog razvoja delta inženjeringa.
Adopted objectives are those for which top
management finds that they are accordance with the
proclaimed Policy of IMS, and that their implementation
at that moment is real with measurable effects
representing a good business move in the interest of
successful development of delta inženjering.
c. Praćenje ostvarivanja ciljeva
Monitoring the objectives
U delta inženjeringu se vrši praćenje realizacije svih
ciljeva koji su usvojeni prilikom preispitivanja IMS.
d. Analiza ostvarivanja ciljeva
The company delta inženjering monitors the
implementation of all objectives that were adopted during
the review of IMS.
Analysis of achieved objectives
Realizacija uspostavljenih ciljeva i programa se
analizira prilikom preispitivanja IMS od strane najvišeg
rukovodstva delta inženjeringa.
The realization of established objectives and programs
are analyzed in IMS review by top management of
delta inženjering.
5.4.3
Planiranje bezbednosti i zdravlja na radu
Planning of health and safety at work
5.4.3.1
Identifikacija opasnosti, procena rizika
određivanje kontrole rizika (upravljanja rizikom)
i
Hazard identification, risk assessment
determining risk control (risk management)
and
delta inženjering je uspostavio, primenjuje i održava
proceduru PR.O.01-Preocedura za identifikaciju
opasnosti i procena rizika i sprovođenje neohodnih
upravljačkih (kontrolnih) mera. Ovo obuhvata:
delta inženjering has established, implemented and
maintained procedure PR.O.01-Procedure for hazard
identification
and
risk
assessment
and
implementation of required control (control) measures.
This includes:
a. redovne i neredovne aktivnosti;
b. aktivnosti svih zaposlenih koji imaju pristup do radnog
mesta (uključujući ugovarače, podugovarače i
posetioce);
c. ponašanje ljudi, sposobnosti i druge ljudske faktore;
d. identifikovane opasnosti nastale izvan radnog mesta
koje mogu nepovoljno da utiču na zdravlje i bezbednost
lica pod kontrolom delta inženjeringa unutar radnog
mesta;
e. opasnosti nastale u blizini radnog mesta sprovođenjem
radnih aktivnosti pod kontrolom delta inženjeringa;
regular and irregular operations;
the activities of all employees who have access to the
workplace (including contractors, subcontractors and
visitors;
the behavior of people, skills and other human factors;
identified hazards arising outside the workplace that
could adversely affect the health and safety of persons
under the control delta inženjering within the workplace;
f. infrastrukturu, opremu i materijale na radnom mestu
bilo da ih je pribavio delta inženjering ili drugi;
g. promene ili predložene promene aktivnosti ili materijala
u delta inženjeringu u skladu sa procedurom PR.O.05Procedura za upravljanje promenama;
h. modifikacije OH&S sistema, uključujući i privremene
promene i njihov uticaj na rad (operacije), procese i
aktivnosti;
i. zakonske obaveze na snazi koje se odnose na procenu
rizika i primenu neophodnih kontrola (upravljačkih
hazards created in the vicinity of the work caused by
conducting business activities under the control of delta
inženjering;
infrastructure, equipment and materials in the workplace,
whether obtained by delta inženjering or other;
changes or proposed changes in activities or materials in
delta inženjering in accordance with the procedure
PR.O.05-Procedure for management with changings;
modifications of OH&S system, including temporary
changes and their impact on the work (operations),
processes and activities;
the legal obligation in force relating to risk assessment
and application of the necessary controls (management
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
16/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
mera);
j. projektovanje radnog prostora, procesa, instalacija,
mašina/opreme, radnih procedura i organizacije rada,
uključujući i prilagođavanje ljudskum sposobnostima u
skladu sa zakonskom regulativom.
measures);
design of the workspace, processes, installations,
machinery / equipment, operating procedures and work
organization, including adaptation to human capabilities
in accordance with the law regulations.
Metodologija za identifikaciju opasnosti i procenu rizika
u delta inženjeringu:
The methodology for hazard identification and risk
assessment in delta inženjering:
a. defisana je u odnosu na predmet, prirodu i planiranje
radi osiguranja da je proaktivna, a ne reaktivna;
b. obezbeđuje
identifikaciju,
prioritetizaciju
i
dokumentaciju za rizike, kao i primenu kontrola
(upravljačkih mera), kada je to pogodno.
defined in relation to the subject, nature and planning to
ensure it is proactive rather than reactive;
ensure
the
identification,
prioritization
and
documentation of risks and implementation of control
(managing measures), as appropriate.
Identifikovanje opasnosti i procena rizika daju
mogućnost delta inženjering da bude proaktivna i da
identifikuje situacije na radnom mestu koje bi mogle da
izazovu povrede ili oboljenja i da te situacije stavi pod
kontrolu pre nego što se jave njihove posledice.
Identifying hazards and assessing risks make it possible
for delta inženjering to be proactive and identify
situations in the workplace that could cause injury or
illness and to put such situations under control before
their consequences occur.
U skladu sa procedurom PR.O.05-Procedura za
upravljanje promenama, pre sprovođenja promena,
vrši se identifikacija opasnosti i rizika koji su rezultat tih
promena. Kada delta inženjering utvrđuje upravljačke
mere, razmatraju se i rezultati identifikovasnja
opasnosti i procene rizika.
In accordance with the procedure PR.O.05-Procedure
for management with changes, prior to the
implementation of changes, identification of hazards and
risks that result from these changes is done. When delta
inženjering determines managing measures, and results
of identification of hazards and risk assessment are also
discussed.
Kada delta inženjering utvrđuje kontrole (upravljačke
mere), razmatranja se usmeravaju na smanjenje rizika
prema hijerarhiji upravljačkih mera datoj u proceduri
PR.O.01-Procedura za identifikaciju opasnosti i
procenu rizika.
When delta inženjering establishes engineering
controls (control measures), consideration is directed at
reducing the risk according to hierarchy of control
measures as given in procedure PR.O.01-Procedure for
hazard identification and risk assessment.
Ciljevi i programi bezbednosti i zdravlja na radu
Objectives and programs of health and safety at
work
delta inženjering je uspostavila, primenjuje i održava
dokumentovane OH&S ciljeve za svaku relevantnu
funkciju i nivo. OH&S ciljevi su u skladu sa OH&S
politikom i predstavljaju korake ka ostvarenju ciljeva. Pri
uspostavljanju OH&S ciljeva, delta inženjering uzima u
obzir sledeće:
delta inženjering has set up, implement and maintain
documented OH&S objectives for each relevant function
and level. OH&S objectives are in line with OH&S policy
and are steps towards achieving the goals. In
establishing OH&S objectives, delta inženjering takes
into account the following:
pravne i druge zahteve;
da budu merljivi kada je moguće;
obavezu sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja.
Legal and other requirements;
to make them measurable when possible;
obligation to prevent harm and health damage.
Predloge ciljeva definišu Direktor i Direktori sektora u
saglasnosti sa politikom IMS na obrascu ZA.I.10Godišnji ciljevi IMS.
Proposals of objectives are defined by managers of
organizational units in accordance with the Policy IMS in
the form ZA.I.10-Annual objectives IMS.
Ostvarenje OH&S ciljeva se prati putem izveštavanja
na sastancima na kojima se preispituje IMS u skladu sa
postupkom PR.I.03-Procedura za preispitivanje IMSa od strane rukovodstva.
Achievement of OH & S objectives are monitored
through reporting on the meetings in which IMS is
reviewed in accordance with the procedure PR.I.03Procedure for review IMS by management.
Za postizanje OH&S ciljeva delta inženjering izrađuje i
održava programe na obrascu ZA.I.10-Godišnji ciljevi
IMS koji sadrže:
To achieve the objectives of OH&S delta inženjering
designs and maintains programs in the form ZA.I.10Annual objectives IMS that include:
5.4.3.2
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
17/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
utvrđene odgovornosti i ovlašćenja za postizanje ciljeva
OH&S;
sredstva i rokove do kojih se ciljevi OH&S moraju
postići.
Defined responsibility and authorities for achieving the
objectives of OH &S;
means and time limits to which the OH & S objectives
must be achieved.
delta inženjering redovno preispituje programe u
skladu sa postupkom PR.I.03-Procedura za
preispitivanje IMS-a od strane rukovodstva.
delta inženjering reviews the programs regularly in
accordance with the procedure PR.I.03-Procedure for
review IMS by management.
5.5
Odgovornosti, ovlašćenja i komuniciranje
Responsibilities, authorizations and communication
5.5.1
Odgovornosti i ovlašćenja
Responsibilities and authorizations
Realizaciju politike i utvrđenih ciljeva omogućava
osposobljeno i iskusno osoblje, svesno svojih
odgovornosti, ovlašćenja i zadataka. Odgovornosti,
ovlašćenja i zadaci Direktora definisani su u Statutu a
ostalih zaposleni u Pravilniku o organizaciji i
sistematizaciji radnih mesta, Prilogom br. 3: P.I.01.3Matrica odgovornosti, ovim Poslovnikom, i
dokumentima koja su u njemu identifikovana.
Implementation of policies and set out objectives enable
trained and experienced staff, aware of its
responsibilities, powers and duties. The responsibilities,
authorizations and duties of Director are defined in the
Statute and of other employees at the Regulation on
organization and job classification, Appendix no. 3:
P.I.01.3-Matrix of responsibilities, by this Manual, and
documents which are identified by it.
Organizaciona šema delta inženjeringa prikazana je u
Prilogu br. 1: P.I.01.1-Šema organizacije informisanja
i uzbunjivanja.
Organizational chart of delta inženjering is presented in
Appendix no. 1.: P.I.01.1-Organizational chart of
informing and warning systems.
Predstavnik rukovodstva
Management representative
Direktor delta inženjeringa imenovao je Rukovodioca
obezbeđenja kvaliteta za predstavnika rukovodstva,
koji je, pored drugih odgovornosti i ovlašćenja,
odgovoran i ovlašćen za uspostavljanje, primenu,
održavanje, pregled i stalno poboljšavanje IMS i to za :
Director of delta inženjering appointed Quality
assurance
manager
to
be
management
representative, who is, among other responsibilities and
authorities, responsible and authorized for the
establishment, implementation, maintenance, review and
continuous improvement of IMS as follows:
uspostavljanje, sprovođenje i održavanje procesa
neophodnih za sistem menadžmenta kvalitetom;
izveštavanje najvišeg rukovodstva o performansama
sistema menadžmenta kvalitetom;
izveštavanje o potrebama i mogućnostima
poboljšavanja performansi sistema menadžmenta
kvalitetom;
obezbeđenje stvaranja svesti o značaju ispunjenja
zahteva Korisnika, na svim nivoima u organizaciji;
establishment, implementation and maintenance of
processes needed for quality management system;
Reporting to top management on the performance of
quality management systems;
Reporting on the needs and possibilities to improve the
performance of quality management systems;
5.5.2









koordinaciju
komunikacije
sa
eksternim
zainteresovanim stranama u vezi sa pitanjima koja se
odnose na sistem menadžmenta kvalitetom;
uspostavljanje, primenu i održavanje sistem
menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa
zahtevima standarda ISO 14001:2004;
izveštavanje najvišeg rukovodstva o učinku sistem
upravljanja zaštitom životne sredine radi preispitivanja,
uključujući i predloge za unapređivanje;
povezivanje sistema menadžmenta OH&S kao
integradivnog sistema IMS;
učestvuje u preispitivanja i daje preporuke za
Provide creating awareness about the importance of
meeting customer demands at all levels of the
organization;
Coordinate communication with external interested
parties on issues related to the quality management
system;
Establishing, implementing and maintaining a system of
environmental management in accordance with the
requirements of ISO 14001:2004;
Reporting to top management on the performance of
management system for environmental review, including
suggestions for improvement;
Linking of the OH & S management as integrated IMS
system;
Participate in the review and make recommendations for
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
5.5.3







5.5.4
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
18/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
poboljšavanje sistema menadžmenta OH&S.
improvements to the management of OH&S.
Odgovorno lice za bezbednost i zaštitiu na radu
The person responsible for security and protection
at the work
Direktor delta inženjeringa imenovao je Odgovorno
lice za bezbednost i zaštitu na radu za predstavnika
rukovodstva, koji je odgovoran i ovlašćen za
uspostavljanje, primenu, održavanje, pregled i stalno
poboljšavanje bezbednosti i zaštite na radu i to za :
Director of delta inženjering appointed the person
responsible for security and safety at the work to be
management representative, and he is responsible and
authorized for designing, implementing, maintaining,
reviewing and continually improving the security and
safety at work in the following:
uspostavljanje, sprovođenje i održavanje procesa
neophodnih za bezbednost i zaštitu na radu;
izveštavanje najvišeg rukovodstva o performansama
sistema za bezbednost i zaštitu na radu;
izveštavanje o potrebama i mogućnostima
poboljšavanja performansi sistema bezbednost i zaštitu
na radu;
koordinaciju
komunikacije
sa
eksternim
zainteresovanim stranama u vezi sa pitanjima koja se
odnose na sistem bezbednost i zaštitu na radu;
nadzire održavanje sistem menadžmenta zaštitom
životne sredine integralno sa bezbednost i zaštitu na
radu;
uspostavljanje, sprovođenje i održavanje sistema
menadžmenta OH&S;
osiguranje da se izveštaji o performansama sistema
menadžmenta OH&S prezentiraju najvišeg rukovodstva
radi preispitivanja i korišćenja za poboljšavanje sistema
menadžmenta OH&S.
Establishing, implementing and maintaining processes
necessary for the security and safety at work;
Reporting to top management on the performance of the
system for security and safety at work;
Reporting to top management on the performance of the
system for security and safety at work;
Interno komuniciranje
Internal comunications
Informisanje zaposlenih, od strateških planova do
realizacije operativnih aktivnosti vrši se kroz različite
oblike. Najčešći vid komuniciranja odvija se na
sastancima, preko oglasne table i u neposrednom
kontaktu sa direktorom.
Informing employees, from strategic plans to
implementation of operational activities, is carried out
through various forms. The most common form of
communication takes place at meetings, through a
bulletin board in direct contact with the director.
Svaki zaposleni ima pravo da direktoru iznese svoje
mišljenje o kvalitetu rada, bezbednosti i merama zaštite
na radu, uticaja na životnu sredinu i da predloži mere
za poboljšavanje stanja. Utemeljene predloge za
unapređenje procesa rada Direktor, po izvršenoj
analizi opravdanosti i mogućnosti realizacije, sprovodi
kroz mehanizme preventivnih i korektivnih mera i
postupke operativnog rukovođenja.
Every employee has a right to express his opinion to the
Director on the quality of work, security and safety
measures at work, environmental impact and to propose
measures to improve the situation. Based suggestions
for improving the process are implemented by the
Director, upon making the analysis of the feasibility and
possibility of realization, through the mechanisms of
preventive and corrective measures of operational
management.
Brza i pouzdana interna komunikacija između svih
zaposlenih omogućena je postojanjem razvijene
računarske mreže i Intranet okruženja. Većina
zaposlenih u toku obavljanja bilo koje radne aktivnosti
orijentisani su na upotrebu računara. Dopunski vid
komunikacije je upotreba elektronske pošte i radni
sastanci rukovodilaca sa zaposlenima.
Fast and reliable internal communication between all
employees is enabled through existence of a developed
computer network and Intranet environments. Most
employees are oriented to the use of computers in their
performance of any work activity. Additional means of
communication is the use of electronic mail and working
meetings with the heads of employees.
Coordinate communication with external interested
parties on issues relating to system security and safety
at work;
Supervise the maintenance management system,
environmental protection integrated with security and
safety at work;
establishment, implementation and maintenance of
management systems OH&S;
Ensuring that reports on the performance management
system, OH&S presented by top management for review
and use for improvements to the management of OH&S.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
5.5.5
5.6
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
19/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
Eksterno komuniciranje
External communications
delta inženjering eksterno komunicira sa klijentima,
poslovnim partnerima iz sistema delta grup i/ili onima
sa kojima ima potpisane Ugovore o poslovno-tehničkoj
saradnji, potencijalnim kupcima, zainteresovanim
stranama, informišući ih o relevantnim događanjima iz
svoje poslovne svere na različite načine: preko svog
sajta na internetu; putem izdavanja pisanih brošura i/ili
kvartalnih ili specijalizovanih NEWS; putem kataloga
svojih proizvoda; oglašavanjem na bilbordima;
informacijama u okviru stručnih knjiga, časopisa i
ostalih
specijalizovanih
publikacija;
prigodnim
skupovima u povodu bitnih datuma firme i kroz druge
marketinško propagandne oblike.
delta inženjering communicates externally with
customers, business partners in system delta Group and
/ or those with whom it has signed agreements on
business- technical cooperation, potential customers,
interested parties, informing them of relevant events
within its sphere of business in different ways: through its
website on the Internet, through the issuance of written
brochures and / or quarterly or specialized NEWS; its
products through catalogues, advertising on billboards,
information in the technical books, journals and other
specialized publications, gatherings to mark the
important date of the company and through other forms
of marketing and advertising.
Eksterno komuniciranje se ostvaruje u stalnim
kontaktima vlasnika, predstavnika top menadžmenta, i
najodgovornijih lica iz struke, kroz sve vidove
komercijalnih aktivnosti, uključujući i odgovore i/ili
pismena saopštenja po konkretnim zahtevima
zainteresovanih.
External communication is achieved in constant contact
of owners, representatives of top management, and the
most responsible persons in the field, through all types of
commercial activities, including answers and / or written
statements by the specific demands of interested parties.
Eksterno komuniciranje sa organima države odvija se u
meri i na način kako to zahteva konkretan slučaj i
okolnosti.
External communication with state authorities is carried
out to the extent and manner as required by a specific
case and circumstances.
Preispitivanje od strane rukovodstva
Management review
Najmanje jednom godišnje u delta inženjeringu
organizuje se i realizuje redovno preispitivanje IMS, radi
održanja njegove stalne prikladnosti, adekvatnosti,
efektivnosti i efikasnosti. Ukoliko postoji potreba može
se izvršiti i vanredno preispitivanje, o čemu donosi
odluku Direktor.
Regular review of the IMS is organized and carried out in
delta inženjering at least once a year, in order to
maintain its ongoing suitability, adequacy, effectiveness
and efficiency. If there is a need, an extraordinary review
can be made, which is subject to decision of the
Director.
Ovo preispitivanje predstavljaju platformu za razmenu
novih ideja, u otvorenoj diskusiji članova rukovodstva.
Preispitivanje obuhvata procenjivanje mogućnosti za
poboljšavanje i potreba za izmenama u IMS, uključujući
politiku i ciljeve.
This review represents a platform for exchanging of new
ideas, open discussion of the management team. The
review includes assessing opportunities for improvement
and the need for changes in the IMS, including policies
and objectives.
Izlazni elementi preispitivanja koriste se za planiranje
poboljšavanje performansi. Odabrane izlazne elemente
Direktor saopštava zaposlenim, kao nove ciljeve koji
će koristiti delta inženjering.
Review outputs are used to improve planning
performance. Director communicates selected outputs
to the employees as new objectives that will benefit
delta inženjering.
Detalji o toku preispitivanja, specifikacija ulaznih i
izlaznih elemenata, odgovornosti i upravljanje
dokumentacijom o preispitivanju IMS dokumentovani
su:
Details of the review, the specification of input and
output elements, responsibilities and management
documentation of the review IMS are documented:
PR.I.03-Procedura za preispitivanje IMS od strane
rukovodstva.
PR.I.03-Procedure for review IMS by management.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
20/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
6
MENADŽMENT RESURSIMA
RESOURCE MANAGEMENT
6.1
Obezbeđivanje resursa
Provision of resources
Za procese navedene u ovom poslovniku i
dokumentima nižeg nivoa delta inženjering raspolaže
potrebnim finansijskim, informacijskim i materijalnim
sredstvima te odgovarajućim kompetentnim osobljem.
Odluke o potrebama i izboru donosi Direktor, poštujući
zakonom utvrđene zahteve za zapošljavanje, nabavku
opreme i obezbeđivanje finansijskih sredstava. Potrebe
za odgovarajućim resursima planiraju se u godišnjem
planu rada.
For the processes listed in this manual and the
documents of lower-level delta inženjering has the
necessary financial, information and material resources,
as well as relevant competent staff. Decisions about the
needs and choice are brought by the Director,
respecting the statutory requirements for employment,
procurement and fundraising. The needs for adequate
resources are planned in the annual work plan.
6.2
Ljudski resursi
Human resources
6.2.1
Opšte odredbe
General provisions
Osnovna načela pri zapošljavanju i osposobljavanju
osoblja su stručnost i kompetentnost za pravilno i
efikasno obavljanjhe poslova i radnih zadataka. Potrebe
za zapošljavanje i osposobljavanje proizilaze iz:
Basic principles in hiring and training staff are the
expertise and competence for proper and efficient
performance of jobs and tasks. The need for
employment and training resulting from:
zahteva za radno mesto, definisanim u Pravilniku o
sistematizaciji radnih mesta;
uvođenja novih postupaka u radu i nabavke nove
opreme;
izmena zakonskih propisa.
Requirements for the position, as defined in the
Regulation on job classification;
Introduction of new procedures in the work and
procurement of new equipment;
Amendment of legislation.
Kompetentnost, obuka i svest
Competence, training and awareness
Kompetentnost zaposlenih obezbeđena je izborom
stručnog i iskusnog osoblja, prenosom iskustva i
veština starijih zaposlenih mlađim, te podsticanjem i
stimulisanjem stručnog osposobljavanja. Sadržaj
stručnog osposobljavanja i potrebe za zaposlenim
planiraju se u ZA.I.10-Godišnji ciljevi IMS. Za
pripremu elemenata godišnjeg plana rada, koji se
odnose na osposobljavanje zaposlenih, kao i za nadzor
u njegovoj realizaciji, odgovoran je Direktor. Za izradu
planova i sprovođenje obuke iz oblasti obezbeđenja
kvaliteta odgovoran je Rukovodilac obezbeđenja
kvaliteta.
Competence of employees is provided by the choice of
professional and experienced staff, transfer of skills and
experience of older to younger employees, and
encouraging and stimulating training. The content of
professional training and needs for employees are
planned in ZA.I.10- IMS Annual objectives.
Responsibility of the Director is to prepare the annual
work plan elements, which are related to training of
employees and monitoring of its implementation.
Manager for quality assurance is responsible for the
preparation of plans and implementation of decision on
quality assurance.
Godišnji plan rada sadrži podatke o kandidatima za
osposobljavanje, području za koje se zaposleni
osposobljavaju i vreme trajanja osposobljavanja.
The annual work plan contains information on
candidates for the professional training area for which
the employee is to be qualified and the duration of
training.
Zapisi o osposobljavanju zaposlenih čuvaju se u skladu
sa PR.I.04-Procedura za upravljanje kadrovima, a za
to je odgovorna Služba opštih poslova.
Records of training of staff are kept in accordance with
PR.I.04-Procedure for personnel management, and
this is the responsibility of the Administration
Department.
Postupak prijema i uvođenja u rad obavlja se prema
odgovarajućem aktuelnom zakonu i pratećim propisima.
Novozaposleni se sistematično uvode u rad za vreme
probnog rada, a za to je odgovoran Direktor razvoja i
The process of reception and induction to work is
performed according to the relevant current legislation
and accompanying regulations. New employees are
systematically introduced into the work during the



6.2.2
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:

6.3
6.3.1





6.3.2
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
21/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
Direktor sektora organizacijske jedinice gde je
kandidat primljen na probni rad.
probationary period, and this is a responsibility of
Development Manager and Department manager of
the organizational unit where the candidate is admitted
on probation.
Detalji
postupka
dokumentovani su u:
Details of staff training procedures are documented in:
osposobljavanja
zaposlenih
PR.I.04- Procedura za upravljanje kadrovima.
PR.I.04-Procedure for personnel management.
Infrastruktura
Infrastructure
U skladu sa razvojem preduzeća vodimo računa o
održavanju objekata, radnih prostora i opreme.
Posebna pažnja poklanja se razvoju i održavanju
opreme za rad koja utiče na kvaliteta naših proizvodausluga, zdravlje i bezbednost zaposlenih i zaštitu
životne sredine.
In accordance with the development of the company we
take care of maintenance of facilities, work areas and
equipment. Special attention is paid to the development
and maintenance of work equipment which affects the
quality of our products-services, health and safety of the
employees as well as environmental protection.
Informacije, znanja
Information, knowledge
Pristup novim stručnim informacijama i znanjima
obezbeđuje se:
Access to new information and expert knowledge is
provided by:
članstvom u asocijacijama sličnih organizacija;
nabavkom stručnih publikacija (knjiga, časopisa,
prospekata i sl);
učešćem na savetovanjima, seminarima, kongresima iz
oblasti naših poslovnih aktivnosti;
posetama sajmovima, stručnim izložbama i sličnim
manifestacijama;
povezivanjem sa bazama podataka preko Interneta.
Membership in associations of similar organizations;
Purchase of publications (books, magazines, brochures,
etc.);
Participation in conferences, seminars, conferences in
the area of our business activities;
Visits to trade fairs, specialized exhibitions and similar
events;
Connecting to databases over the Internet.
Svi značajni podaci o sticanju novih znanja zapisuju se
u skladu sa PR.I.04-Procedura za upravljanje
kadrovima i u odgovornosti su Direktora razvoja i
Rukovodioca službe opštih poslova.
All relevant information about the acquisition of new
knowledge is recorded in accordance with PR.I.04Procedure for personnel management and it is the
responsibility of the Development manager and the
Administration manager.
Oprema
Equipment
Za sva sredstva za rad vodi se evidencija prema
ZA.I.25-Kartica sredstva za rad ili ZA.I.27-Kartica
merila, u kojoj se nalaze svi važni podaci o
pojedinačnim ili grupnim elementima opreme
(identifikacija, podaci o nabavci, pregledima,
ispitivanjima, popravkama, uputstva za rukovanje i
održavanje i sl).
Evidence shall be kept for all working assets according
to ZA.I.25-Equipment card or ZA.I.27-Card measures,
which contain all important information about the
individual or group items of equipment (identification,
data acquisition, examination, testing, repair, operating
instructions and maintenance, etc.).
Za izradu ZA.I.29-Godišnji plan preventivnog
održavanja odgovoran je Rukovodilac kontrole
kvaliteta.
Quality control manager is responsible for creation of
ZA.I.29-Annual plan of preventive maintenance.
Odgovorni za održavanje opreme su Direktor sektora
u kojima se oprema koristi. Za veće zahvate na opremi,
instalisanje, montaža, remont, servis, veće popravke i
sl. angažuju se eksterne organizacije kompetentne za
te usluge.
Department manager is responsible for maintenance of
equipment in which the equipment is used. In case of
major interventions on the equipment, installation,
assembly, repair, service, major repairs and the like,
External organizations competent for these services are
engaged.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
6.4


6.4.1
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
22/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
Svi zaposleni u svom radu moraju da savesno, stručno i
domaćinski postupaju sa raspoloživim sredstvima za
rad, a svako neodgovorno postupanje predstavljaće
osnovu za eventualno pokretanje disciplinske
odgovornosti i postupka za nadoknadu štete, o čemu
odlučuje Direktor.
All employees must be in their work conscientious,
professional and acting as good host with the means
available for work, and any irresponsible actions will form
the basis for the possible initiation of disciplinary
proceedings and compensation thereunder, which shall
be decided by the Director.
Raspoloživa oprema na radnim mestima koristi se
prema odgovarajućim uputstvima za rukovanje i u
uslovima prema Pravilniku o zaštiti na radu.
Available equipment in the workplace is used according
to appropriate operating instructions and under
conditions as per Regulations on Protection at Work.
U aktivnostima pregleda i ispitivanja elektro i
gromobranskih instalacija koriste se etalonirana merna
sredstva.
The activities of inspection and testing of electrical and
lightning installations calibrated measuring devices are
used.
Etaloniranje merila se vrši prema potrebi, u zavisnosti
od ugovorenih poslova, a u svemu prema Zakonu o
metrologiji i Zakonu o mernim jedinicama i
merilima.
Calibration of gauges is made as needed, depending on
the contracted work, and in everything according to the
Law on Metrology and the Law on measurement units
and standards.
Održavanje merila obavlja vlasnik merila u svemu po
uputstvu dobijenom od proizvođača merila.
Maintenance of gauges shall the done by owner of the
instruments in all in accordance with the instructions of
the manufacturer.
U slučaju da dođe do nekog oštećenja merila, ili iz bilo
kog razloga do odstupanja u tačnosti merila, korisnik to
prijavljuje nadležnom rukovodiocu, a ovaj preduzima
mere za vanredno etaloniranje merila.
In the event of a damage of the instrument, or for any
reason when discrepancy in the accuracy of the
instrument is noticed, the user reports to the competent
manager, who takes extraordinary measures for
calibration of the instrument.
Neispravno i neetalonirano merilo ne sme se koristiti u
delta inženjeringu.
Out-of-order and non-calibrated instrument must not be
used in delta inženjering.
Radna sredina
Work environment
Radnoj sredini, kao činiocu koji značajno utiče na
kvalitet rada zaposlenih i rezultate našeg poslovanja,
posvetili smo posebnu pažnju. Prostori za odvijanje
procesa i poslovanja uređeni su da omogućavaju
kvalitetan rad i nesmetano obavljanje posla.
We have devoted special attention to work environment,
as factor that significantly affect the quality of employees’
work and our business results, Areas dedicated to the
business processes and operations are regulated to
provide quality work and undisturbed working.
Odgovarajuća radna atmosfera ostvaruje se:
Appropriate working atmosphere can be achieved by:
strukturiranjem radnog vremena saglasno prirodi
poslova i odredbama granskog Kolektivnog ugovora.
Rad van redovnog radnog vremena i njegovo
vrednovanje odvijaju se prema odredbama kolektivnih
ugovora;
isplatom zarada za izvršeni rad prema odredbama
granskog Kolektivnog ugovora. U sastav zarade
uključen je stimulativni deo za kvalitetno izvršen rad i
iskazane vrednosti. Zaposleni uvek imaju pristup do
Direktora u slučaju potrebe za obrazloženjem visine
isplaćene zarade i drugih isplata.
Structuring of working hours according to the nature of
business and the provisions of the branch Collective
agreement. Work outside normal working hours and its
evaluation are conducted according to the provisions of
collective agreements;
Payment of wages for work performed under the
provisions of the branch Collective agreement.
According to the composition of the earnings, incentive
part for quality of performed work and reported values is
included. Employees always have access to the Director
in case of need for an explanation for the amount of paid
salaries and other payments.
Upravljanje tokom rada
Managing the work
delta inženjering je identifikovao sve poslove
(operacije) i aktivnosti koji su u vezi sa identifikovanim
delta inženjering has identified all the tasks (operations)
and activities related to the identified risks, which should
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:


P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
23/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
rizicima za koje je potrebno primeniti upravljačke
(kontrolne) mere, uključujući i izmene. Način
identifikovanja opasnosti koje su u vezi sa predloženim
izmenama i osiguranje da se te opasnosti uspešno drže
pod kontrolom propisani su procedurom PR.O.05Procedura za upravljanje promenama Postupak
omogućava da, kada se desi izmena aktivnosti ili
usluga, izmene koje se odnose na OH&S aspekte budu
identifikovane pre nego što se izmene sprovedu.
apply the managing (control) measures, including
changes. Way of identifying hazards that are associated
with the proposed changes and ensurance that these
risks are controlled effectively are prescribed in the
procedure PR.O.05-Procedure for management with
change. This Procedure provides that, when a change
of activity or service occurs, changes relating to OH&S
aspects can be identified before such changes are
implemented.
Dosledna primena postupka PR.O.05- Procedura za
upravljanje promenama obezbeđuje da se:
Consistent application of the procedure PR.O.05Procedure for management with change ensures that:
izmene dokumentuju i evidentiraju;
opasnosti efektivno drže pod
sprovođenja bilo kakvih izmena.
Changes are documented and recorded;
Risk effectively is being under control
implementing any changes.
kontrolom
pre
Za poslove (operacije) i aktivnosti koji su u vezi sa
identifikovanim rizicima za koje je potrebno primeniti
upravljačke (kontrolne) mere delta inženjering
primenjuje:
before
For activities (operations) and activities related to
identified risks that require application of managing
(control) measures, delta inženjering apply:
a. upravljanje tokom rada koje je integrisano u sistem
menadžmenta OH&S;
managing the operation that
management system OH&S;
b. uspostavljanje i održavanje dokumentovane procedure
PR.I.10-Procedura za abavku opreme, materijala i
usluga u kome su utvrđene smernice za nabavku roba,
opreme ili usluga i preispitivanja kojima se identifikuju
opasnosti, ocenjuju rizici i planiraju i preduzimaju
adekvatne mere kontrole (upravljanja) pre puštanja
opreme/objekta u rad. Nabavka u delta inženjeringu:
establishment and maintenance of documented
procedures PR.I.10-Procedure for procurement of
equipment, materials and services containing the
established guidelines for the procurement of goods,
equipment or services, and review that identify hazards,
assess risks and plan and take appropriate control
measures
of
control
(management)
before
commissioning of equipment/facility into operation.
Procurement in delta inženjering:

obezbeđuje da se nabavlja samo OH&S oprema koja
ispunjava kriterijume, kao što su napr. šlemovi, zaštitne
naočari, čizme, zaštitnici disajnih organa, rukavice,
odela otporna na vatru, itd.;
obezbeđuje da su, pre puštanja porudžbine, uzete u
obzir OH&S i specifična ergonomska razmatranja, a
kada se roba primi, da postoji odgovarajuća
dokumentacija u vezi sa aspektima OH&S.
ensures purchases of only OH&S equipment that meets
the criteria, such as, for example, helmets, goggles,
boots, respiratory protectors, gloves, fire resistant
clothing, etc.;
ensure that, before releasing orders, it is taken into
account OH&S and specific ergonomic considerations,
and when the goods are received, that there is adequate
documentation related to aspects of OH&S.
c. uspostavljanje i održavanje dokumentovanog postupka
PR.I.10-Nabavku opreme, materijala i usluga u kome
je definisano da se isporučiocu robe, opreme ili usluge
(izvođaču radova) dostavlja Sporazum/ugovor o
sprovođenju mera za bezbedan rad. Svi posetioci,
uključujući izvođače radova, upoznaju se na ulasku u
objekte delta inženjeringa i objekte u kojima se
obavljaju inženjering poslovi sa dužnostima i
obavezama
putem
Informacije/obaveze
za
bezbednost i zdravlje, odnosno UP.EO.01-Pravila za
Izvođače/podivođače radova na gradilištu delta
inženjeringa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na
radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine.
establishment and maintenance of documented
procedures PR.I.10-Procurement of equipment,
materials and services specifying that Agreement/
Contract on the implementation of measures for safe
operation is to be delivered to the supplier of goods,
facilities or services (the contractor). All visitors, including
contractors, are informed at the entrance to the facilities
of delta inženjering where engineering tasks are
performed with the duties and obligations through the
Information / responsibilities for safety and health, or
UP.EO.01-Rules for contractors on delta inženjering
site related to safety at work, fire pritection and
environmental protection.
d. uspostavljanje i održavanje dokumentovane procedure
PR.O.02-Opasne radne aktivnosti i i izdavanje
establishment and maintenance of documented
procedures PR.O.02-Dangerous-work activities and

is
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
integrated
in
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
24/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
Dozvola za rad, PR.O.03-Procedura za rad u
zatvorenom prostoru i PR.EO.03-Procedura za
praćenje i merenje, kao i uspostavljanjerm i
održavanjem serije OP.O.XX-Opšte procene za
bezbedan rad XXXX (XX-redni broj i vrsta rada za koju
se odnosi opsta procena) i U.O.XX-Uputstava za
bezbedan rad XXX (XX-redni broj i vrsta rada za koju
se odnosi uputstvo za bezbedan rad) radi
dokumentovanja situacija u kojima njihov nedostatak
može dovesti do odstupanja od OH&S politike i ciljeva;
issue of Work license, PR.O.03-Procedure for work
indoors and PR.EO.03-Procedure for monitoring and
measurement, as well as establishment and
maintenance of series OP.O.XX General-assessment
for the safe operation of XXXX (XX-item number and
type of work to which general assessments refer) and
U.O.XX-Guidelines for the safe operation of XXX (XXitem number and type of work to which the user’
instructions apply for safe operation) for the purpose of
documenting the situations where their discrepancies
could lead to deviations from the OH&S policy and
objectives;
e. određivanjem radnih kriterijuma u OP.O.XX-Opšte
procene za bezbedan rad i U.O.XX-Uputstava za
bezbedan rad XXX da njihov nedostatak može dovesti
do odstupanja od OH&S ciljeva;
determination of working criteria in OP.O.XX General
estimations for safe work and U.O.XX-Guidelines for
safe operation XXX stressing that their absence could
lead to deviations from the OH&S objectives;
Industrijska higijena u delta inženjeringu podrazumeva
predviđanje, prepoznavanje, ocenjivanje i kontrolu onih
faktora okruženja koji nastaju u okviru radnog mesta i
mogu da izazovu bolesti ili da naškode zdravlju
zaposlenih, izvođača radova, posetioca ili drugih
građana. Faktori okruženja klasifikuju se kao hemijski,
fizički, biološki ili ergonomski.
Industrial hygiene in delta inženjeringu means the
anticipation, recognition, evaluation and control of
those environmental factors that appear in the
workplace and that can cause illness or harm the
health of employees, contractors, visitors or other
people. Environmental factors are classified as
chemical, physical, biological and ergonomic.
Za svako radno mesto delta inženjering je uspostavio i
održava program za identifikovanje i merenje obima
(stepena) faktora okruženja, kao i stepen izloženosti
zaposlenih, posetilaca, ugovarača ili drugih građana.
Kada rezultati ocene rizika ukazuju da oni postoje,
zaposleni u delta inženjeringu se uključuju u program
praćenja zdravstvenog stanja da bi se utvrdilo da li
postoji bilo koji negativan uticaj na njih.
For each position delta inženjering has established and
maintains a program for identifying and measuring the
volume (level) of environmental factors, as well as the
degree of exposure of employees, visitors, contractors or
other people. When the results of risk assessments
indicate that they exist, employees in delta inženjering
are included in the health monitoring program to
determine whether there is any negative impact on them.
Detalji o monitoringu radnih mesta i praćenju
zdravstvenog stanja radnika propisani su Aktom o
proceni rizika.
Details on the monitoring of workplaces and monitoring
the health status of workers are prescribed by the Act on
risk assessment.
Pored provere sistema menadžmenta OH&S koja se
odnosi na performanse sistema OH&S, razvoj i
poboljšavanja, delta inženjering koristi kontrolisanja i
ispitivanja radi osiguranja kontinuirane pouzdanosti
prostorija i opreme.
In addition to checking the management system OH & S
related to system performance OH & S, development
and improvement, delta inženjering applies controls
and testings to ensure the continued reliability of the
premises and equipment.
delta inženjering kontroliše kritičnu opremu u skladu
sa procedurom PR.EO.03-Procedura za praćenje i
merenje. Kontrolisanje je zasnovano na programu koji
obuhvata:
delta inženjering controls the critical equipment in
accordance with the procedure PR.EO.03-Procedure
for monitoring and measurement. Control is based on
a program that includes:

identifikaciju kritičnih opreme sa stanovišta OH&S;

identifikaciju ključnih OH&S funkcija, npr. prekidača,
alarma;
obuku zaposlenih za primenu postupaka za održavanje;
Identification of critical equipment from the standpoint of
OH&S;
Identification of key OH&S functions, for example,
switch, alarm;
Training employees to implement maintenance
procedures;
Quality control procedures to ensure that materials and
spare parts used in maintenance meet the entry criteria;


postupke kontrole kvaliteta radi osiguranja da materijali
i rezervna oprema koja se koriste pri održavanju
ispunjavaju ulazne zahteve;
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:


6.4.2
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
25/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
postupke kojima se obezbeđuje da su ugovarači
kvalifikovani da obavljaju svoje poslove;
postupke kojima se obezbeđuje da se izmene u
tehnologiji i opremi adekvatno preispituju (procedura
PR.O.05-Procedura za upravljanje promenama).
Procedures to ensure that contractors are qualified to
perform their duties;
Procedures to ensure that changes in technology and
equipment have been adequately reviewed (procedure
PR.O.05-Procedure for management with change).
delta inženjering nastoji da u fazi projektovanja
eliminiše opasnosti, a tamo gde to nije mouguće, da
mehanizam kontrole tih opasnosti suštinski inkorporira
u faze projektovanja prostorija, opreme i operacija.
Uspostavljanje procesa koji obezbeđuje da se svi novi
projekti preispituju i da se identifikuju opasnosti pre
izgradnje objekata ili sprovođenja određenih izmena. U
procesu projektovanja delta inženjering koristi
međunarodno priznate standardie, uzimajući u obzir i
ljudske faktore, kao i tehnološku praktičnost projekta.
delta inženjering aims, at the design stage, to eliminate
the danger, and where it is not possible, to substantially
incorporate mechanism for controlling these risks into the
design phase of premises, equipment and operations.
Establishing a process that ensures that all new projects
are reviewed to identify hazards before construction or
implementation of certain changes has been established.
delta inženjering uses internationally recognized
standards for designing purposes, taking into account
human factors and technological convenience of the
project.
Način utvrđivanja potreba za identifikovanjem
neophodne zaštitne opreme, delta inženjering je
propisala dokumentovanim Uputstvima za bezbedan
rad i obukama koje treba da budu uključene u nove
projekte, nabavke itd.
Method of determining the need to identify the necessary
protective equipment has been prescribed by delta
inženjering in documented Instructions for safe
operation and training that should be included in new
projects, purchases, etc..
Kontrola nad operacijama
Control of operations
U skladu sa politikom, opštim i posebnim ciljevima za
sve operacije i aktivnosti u delta inženjeringu za koje
je procenjeno da su povezane sa identifikovanim
značajnim aspektima životne sredine, propisani su
odgovarajući postupci i uputstva kako bi se obezbedilo
da se oni odvijaju na kontrolisan način.
In accordance with the policy, the general and specific
objectives for all operations and activities in delta
inženjering for which it is estimated that they are
associated with the identified significant environmental
aspects, appropriate procedures and guidelines to
ensure that they take place in a controlled manner have
been set.
Ovim dokumentima su propisani zadaci i odgovornosti
osoblja koje obavlja takve aktivnosti, sa posebnim
naglaskom na prevenciju bilo kakvog neželjenog
događaja. Svi zaposleni su upoznati sa svojim
obavezama definisanim ovim postupcima i radnim
uputstvima i obavezni su da ih se pridržavaju.
These documents prescribed duties and responsibilities
of staff carrying out such activities, with special
emphasis to the prevention of any adverse events. All
employees are aware of their obligations set by these
procedures and work instructions and they are required
to abide by them.
U tom cilju:
To this goal:
a. U delta inženjeringu posebna pažnja posvećivaće se
nabavci repromaterijala i pribavljanju svih podataka o
dobavljačima i repromaterijalima, koji su relevantni za
sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Funkcija
nabavke obezbeđuje da se za sve repromaterijale koji
se nabavljaju obezbedi da isporučioci dostave
bezbednosne liste (ako se radi o opasnim materijama) i
uz svaku isporuku potvrde o kvalitetu nabavljenih
materijala.
b. Za sve materijale koji imaju status opasnih materija kao
i za otpad i proizvode koji mogu imati uticaj na životnu
sredinu i zdravlje radnika u delta inženjeringu, vode se
bezbednosne liste, koje sadrže sve informacije vezane
za opasne sastojke, fizičke i hemijske karakteristike,
identifikaciju opasnosti, mere prve pomoći, mere protiv
paljenja, prosipanja, uslovi rukovanja i skladištenja,
delta inženjering shall pay special attention to raw
material procurement and collection of all information
about suppliers and raw materials that are relevant for
the system of environmental management. The
procurement function ensures that for all raw materials to
be supplied is ensure that suppliers provide security list
(in the case of hazardous materials) and with each
delivery a confirmation on the quality of the purchased
materials.
For any materials that have the status of hazardous
materials as well as waste products which might have an
impact on the environment and health of workers delta
inženjering keeps security lists containing all information
about the hazardous ingredients, physical and chemical
characteristics, identification of hazards, first aid
measures, measures against ignition and spillage, the
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
mere lične zaštite, sa podacima o otrovnosti, uslovima
za uklanjanje, informacije o transportu, informacije u
vezi propisa i sve ostale informacije neophodne za
bezbednu upotrebu sirovina i proizvoda.
c. Posebna pažnja je posvećena rukovanju, skladištenju
opasnih materija. Aktivnosti sa opasnim materijama su
propisane procedurom PR.E.02-Procedura za
upravljanje otpadom i opasnim materijama, a
metode i načini rukovanja su propisani grupom radnih
uputstava. Svi zaposleni koji u svom poslu imaju
kontakta sa sirovinama, proizvodima i otpadom koji
imaju svojstvo opasnih materija, pre bilo kakvih
aktivnosti sa njima su dužni da se upoznaju sa
Bezbednosnim listama i uputstvima za rukovanje koji se
na njih odnose.
d. Skladištenju repromaterijala i korisnog otpada se
poklanja posebna pažnja. Bezbednosne liste sadrže
sve podatke neophodne za sigurno i bezbedno
skladištenje i rukovanje repromaterijalom. Ove liste
predstavljaju detaljne nosioce informacija za sve
materijale koje mogu da imaju negativan uticaj na
životnu sredinu i zdravlje ljudi.
e. U cilju sprečavanja zagađenja korisan otpad (otpada
koji se prodaje ili ide u reciklažu), a cilju obezbeđenja
adekvatnih informacija korisnicima nuz proizvoda i
otpada delta inženjeringa posebnu pažnju posvećuje
njihovom pakovanju, identifikaciji i otpremi.
f. Upravljanju otpadom koji ne ide u reciklažu u delta
inženjeringu se posvećuje posebna pažnja prilikom
odlaganja i otpreme na deponiju. Sve aktivnosti vezane
za postupanje sa otpadom su propisane procedurom
PR.E.02-Procedura za upravljanje otpadom i
opasnim materijama.
6.4.3
List/od:
Page/of:
26/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
conditions of handling and storage, personal protective
equipment, with data on toxicity, conditions for removal,
transportation information, information on regulations
and all other information necessary for the safe use of
raw materials and products.
Special attention has been paid to the handling, storage
of hazardous materials. Activities involving hazardous
substances are prescribed by procedure PR.E.02Procedure for waste and hazardous materials
managaments, and methods and ways of handling are
prescribed in a group of working guidelines. All the staff
that has contact in their work with raw materials and
waste products that have characteristics of hazardous
materials are bound to be familiar with Material Safety
Data Sheet and operating instructions that apply to them
prior to any activities with them.
Storage of materials and useful waste is given special
attention. Security lists contain all information necessary
for safe and secure storage and handling of raw
materials. These lists represent the holders of detailed
information for all materials that may have a negative
impact on the environment and human health.
To prevent pollution, the useful wastes (waste that is
sold or goes into recycling), and to ensure adequate
information to users of by-products and waste delta
inženjering pays special attention to their packaging,
shipping and identification.
Management waste that is anticipated for recycling is
paid a special attention in delta inženjering especially at
its disposal and dispatch to the landfill. All activities
related to waste management are prescribed in
procedure PR.E.02-Procedure for waste and
hazardous materials managaments.
U slučajevima kada odgovorno lice za nabavku u delta
inženjeringu oceni da bi isporučilac usluga ili proizvoda
mogao da ugrozi napore delta inženjeringa po pitanju
očuvanja životne sredine odgovoran je da Isporučioca
kroz Ugovor upozna sa zahtevima koje mora da ispuni
u toku isporuke posebno vodeći računa zahtevima koje
pred njega postavljaju Bezbednosne liste i uputstva za
rukovanje skladištenje i transport.
In cases where the person responsible for the
procurement of delta inženjering has indications that a
supplier of services or products might threaten delta
inženjering efforts on the protection of the environment,
he is responsible to inform the supplier through the
Agreement that he must meet the requirements within
the course of delivery especially taking into account the
requirements requested by security lists and instructions
for handling, storage and transport.
Priprema za vanredne situacije i odgovor na
vanredne situacije
Preparing for emergencies and response to
emergencies
delta inženjering je uspostavo, primenjuje i održava
postupke za:
delta inženjering has established, implemented and
maintained procedures for:
identifikovanje mogućnosti pojave vanrednih situacija;
odgovore na takve vanredne situacije.
Identifying the risk of emergencies;
Respond to such emergencies.
Radi identifikovanja potencijalnih vanrednih situacija,
kao i sprečavanja i ublažavanja mogućih posledica na
životnu sredinu i bezbednost i zdravlje ljudi, delta
In order to identify potential emergencies and to prevent
and mitigate the possible consequences on the
environment and human health and safety, delta
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
27/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
inženjering je uspostavio i održava PR.EO.02Procedura za plan za vanredne situacije i postupak
PR.EO.01-Procedura za pripravnost za reagovanje u
vanrednim situacijama. Ovaj plan delta inženjering
preispituje u skladu sa procedurom PR.I.03-Procedura
za preispitivanje IMS-a od strane rukovodstva.
inženjering has established and maintains PR.EO.02Procedure for emergency plan and PR.EO.01Procedure for emergency preparedness. This delta
inženjering plan is reviewed in accordance with the
procedure PR.I.03-Procedura za review IMS by
management.
Za svaku od identifikovanih opasnih situacija su
definisane mere, koje u prvom redu treba da smanje
verovatnoću pojave opasne situacije, kao i da
obezbede sve informacije neophodne za umanjenje
njihovog eventualnog negativnog uticaja. Posebna
pažnja je posvećena tome da informacije za brzo
saniranje opasnih situacija budu dostupne na mestima
gde je verovatnoća njihovog pojavljivanja najveća. Sa
ovim informacijama upoznaju se i prisutna lica drugih
organizacija na privremenom boravku u delta
inženjeringu.
For each of the identified high risk situations measures
are defined, primarily to reduce the probability of a
dangerous situation, and provide all information
necessary to reduce their possible negative impact.
Special attention is devoted to information for quick
remediation of hazardous situations available in places
with highest probability of their occurrence. Such
information is available to people from other
organizations temporary present in the delta
inženjering.
Obuka kadrova za prevenciju i sanaciju opasnih
situacija se uzima u obzir prilikom definisanja programa
obuke i njihovog sprovođenja.
Training of personnel for prevention of and recovery from
hazardous situations is taken into account when defining
the training program and its implementation.
delta inženjering održava ispravnom opremu
neophodnu za prevenciju i reagovanje u slučaju
opasnih situacija.
delta inženjering maintains in proper condition the
equipment necessary for prevention and response in
case of dangerous situations.
U skladu sa procedurom PR.EO.01-Procedura za
pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama
o svakom udesu ili situaciji koja može da se pretvori u
udes, podnosi se izveštaj Predstavniku rukovodstva,
koji obezbeđuje preduzimanje daljih koraka na
sprečavanju ponovnog pojavljivanja ovakvih situacija.
In accordance with the procedure PR.EO.01-Procedure
for emergency preparedness, any accident or situation
that could turn into an accident, a report is submitted to
the Management Representative, who organizes taking
further steps to prevent recurrence of such situations.
Simulacije slučajeva opasnosti/udesa se periodično
sprovode u realnim uslovima, ukoliko je to pogodno.
Simulation cases of danger/accident are undertaken
periodically in real terms, if appropriate.
7
REALIZACIJA PROIZVODA
PRODUCT REALIZATION
7.1
Planiranje realizacije proizvoda
Planning of product realization
Planiranje realizacije proizvoda/usluga dokumentuje se
u formama koje odgovaraju oblastima i metodama
predmeta rada. Planiranje procesa za realizaciju
proizvoda/usluga obuhvata:
Planning of product/service is documented in forms that
correspond to the areas and methods for work. Planning
process for the realization of products / services
includes:
a. ciljeve kvaliteta za proizvod, projekat ili ugovor;
b. potrebu da se uspostave procesi i dokumentacija i da
se obezbede resursi i sredstva koja odgovaraju
predmetnom proizvodu;
c. aktivnosti verifikacije i validacije i kriterijume
prihvatljivosti;
d. zapise neophodne da se obezbedi pouzdana
usaglašenost procesa i nastalog proizvoda/usluge.
quality objectives for product, project or contract;
the need to establish processes and documentation and
to provide resources and tools that fit the products;
Definisanje matrice procesa sa vezama odgovornosti
po organizacionim celinama data je u Prilog 2: P.I.01.2Matrica procesa.
Defining the matrix process with responsibility links in the
organizational units is provided in Appendix 2: P.I.01.2Matrix process.
Dokument koja opisuje kako se procesi IMS primenjuju
A document that describing application of IMS processes
verification and validation activities and eligibility criteria;
records necessary to ensure reliable compliance
processes and resulting product / service.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
28/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
na određeni proizvod, projekat ili ugovor je plan
kvaliteta. U slučajevima kada zahtevi korisnika
odstupaju od definisanih dokumenata IMS pristupa se
izradi planova kvaliteta.
to a specific product, project or contract is the quality
plan. In cases where customers’ requests deviate from
the requirements defined by the IMS documents, quality
plans are worked out.
Plan kvaliteta izrađuje se u skladu sa zahtevima
naručioca usluga ili kada se oceni da je to neophodno
za specifične ugovore ili deo ugovora.
Quality Plan shall be prepared in accordance with the
requirements of the service orderer or when it is found
that it is necessary for specific contracts or parts of
contracts.
Plan kvaliteta izrađuju Pomoćnik direktora ili
Ovlašćeno lice i Rukovodilac obezbeđenja kvaliteta
u saradnji sa predstavnikom naručioca.
Quality plan is made by Assistant Director or
Authorized officer and Manager of quality assurance
in cooperation with the customer representative.
7.2
Procesi koji se odnose na Korisnike
The processes related to the Customer
7.2.1
Utvrđivanje zahteva koji se odnose na proizvod
Determination of requirements related to product
Zahtevi koji se odnose na proizvod obuhvataju:
Requirements relating to the product include:
a. zahteve za proizvod koje utvrđuje Korisnik, uključujući
zahteve za raspoloživost, isporuku i podršku;
b. zahteve za proizvod koje Korisnik nije utvrdio, ali koji su
neophodni za planiranu i specificiranu upotrebu;
c. zahteve iz zakona i propisa koji se primenjuju na
proizvod.
7.2.2



requirements for the product as determined by the
Customer, including requirements for availability, delivery
and support;
requirements for the product which the Customer has not
established, but which are necessary for the planned
and specified use;
requirements of laws and regulations applicable to the
product.
Preispitivanje zahteva koji se odnose na proizvod
Review of requirements related to product
U delta inženjeringu vrši se preispitivanje utvrđenih
zahteva koji se odnose na proizvod u fazi preispitivanja
ugovora, koje se sprovodi pre isporuke proizvoda
Korisniku. Preispitivanje svih elemenata Ugovora vrši
se u fazi ugovaranja, pre formalnog potpisivanja
Ugovora. Odgovornost za ovaj proces ima Direktori
sektora ili Pomoćnik direktora ili Ovlašćeno lice čija
je obaveza da pribavi saglasnost od Komercijalnog
direktora.
delta inženjering reviews the specified requirements
pertaining to the product under review the contract, and
which is conducted prior to product delivery. A review of
all elements of the Agreement shall be in the contracting
phase, before the formal signing of the Agreement.
Responsibility for this process is of Department
managers or Assistant Director or Authorized person
whose obligation is to obtain approval from the
Commercial Director.
Svi zahtevi Korisnika naših usluga preispituju se i
evidentiraju da bi se osiguralo:
All requirements of our customers are reviewed and
recorded to ensure that:
da zahtevi na odgovarajući način budu definisani i
dokumentovani;
da budu rešeni svi zahtevi koji se razlikuju od onih u
Ponudi;
da se utvrdi da je delta inženjering sposoban da ispuni
sve ugovorene zahteve.
The requirements are adequately defined and
documented;
All requirement different than set out in the Bid are
settled;
delta inženjering is able to fulfill all contractual
requirements.
Kada Klijent ima posebne zahteve, koji nisu definisani u
potpunosti, Direktor imenuje stručna lica koja će
preispitati Ugovor i o tome podneti pismeni izveštaj. Na
osnovu rezultata iz ovog izveštaja izvršiće se dalja
usaglašavanje i definisanje svih elemenata ugovora u
saradnji sa Klijentom.
When a customer has special requirements, which are
not fully defined, Director shall appoint qualified persons
to review the contract and submit a written report
thereon. Based on the results of this report further
definition of element of the contract in shall be complied
with in cooperation with the Client.
Pri realizaciji dugoročnih Ugovora vrši se periodično
preispitivanje, kako bi se proverilo da li su se pojavile
Periodical reconsideration is made in realization of longterm contracts to review if new circumstances appeared
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:


7.2.3
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
29/43
Rev:
Rev:
Datum:
Date:
3
01.06.12
nove okolnosti, koje mogu uticati na njegovu realizaciju
i sprovele adekvatne korektivne mere. U takvim
slučajevima, definisanje novih okolnosti mogu se vršiti,
aneksom, izmena ili dopuna ugovora.
which may affect their realization and, if required
adequate corrective measures shall be conducted. In
such cases, the definition of new circumstances can be
settled by annex, amendment or modification to the
contract.
Po okončanju realizacije Ugovora, ako su predmet
ugovora složene i dugotrajne usluge, vrši se završno
preispitivanje Ugovora, kako bi se potvrdilo da nema
neizmirenih obaveza prema Klijentu. Ovo se konstatuje
odgovarajućim zapisima (završni protokol, službena
beleška, zapisnik, izveštaji i sl.).
Upon completion of the contract realization, if the subject
matter of the contract represents complex and lengthy
service, a final review of the contract is made to confirm
that there are no outstanding obligations against the
Client. This is stated by relevant records (final protocol
and official notice, minutes, reports, etc.).
Svi dokumenti o ugovaranju, preispitivanju Ugovora i
kontaktima sa Klijentima čuvaju se u Sektoru
zajedničkih poslova i u organizacionim celinama u
kojima su nastali.
Documents on contracting, contract review and
communication with the Client are stored in the
Administrative department in organizational units in
which they occur.
Detalji preispitivanja zahteva dokumentovani su u:
Details of the review requirements are documented in:
PR.I.13-Procedura za izrada ponuda;
PR.I.14-Procedura za ugovaranje, preispitivanje i
praćenje ugovora.
PR.I.13-Procedure for Offer drawing up;
PR.I.14-Procedure for contracting, follow up and
monitoring contracts.
Komuniciranje sa korisnicima
Communication with customers
delta inženjering komunicira sa svojim klijentima:
delta inženjering communicates with its clients by:
a. razmenom informacijama o proizvodu/usluzi;
b. upitima, ugovorima ili postupanjem sa narudžbinama,
uključujući i izmene;
c. povratnim informacijama od Klijenata, uključujući
njihove žalbe.
7.3
List/od:
Page/of:
exchange information about the product / service;
inquiries, contracts or handling of orders, including
amendments;
feedback from clients, including their complaints.
Detalji komuniciranja sa korisnicima dokumentovani su
u:
Details of communication
documented in:
with
PR.I.12-Procedura za marketing;
PR.I.15-Procedura za povratne informacije i žalbe
korisnika;
UP.I.02-Uputstvo za vođenje službenih zapisa.
PR.I.12-Procedure for marketing;
PR.I.15-Procedure of feedback and customer
complaints;
UP.I.02-Instruction for conduct of official records.
Projektovanje i razvoj
Design and development
U smislu ovog poglavlja pod projektom se
podrazumeva projekt uvođenja novih konsalting i
inženjering usluga kao poslovnih aktivnosti delta
inženjeringa. Projekt je i svaka druga organizovana
delatnost koja zahteva rad više osoba za čiji završetak
je potrebno sticanje novih znanja i veština, a koje kao
takve odredi Direktor.
In terms of project under this chapter it means project of
implementation of new design and engineering
consulting services as the business activities of delta
inženjering. The project is also any other organized
activity that requires working of a number of people and
for which completion it is necessary to acquire new
knowledge and skills, and that are as such defined by
the Director.
Odredbe ovog poglavlja primenjuju se na sve projekte
čiju realizaciju odobri Direktor.
The provisions of this chapter shall apply to all projects
approved by the Director.
Svaki projekt odvija se kroz:
Each project is carried out through:
planiranje razvoja projekta,
odobravanje razvoja projekta,
izrada projekta,
Planning of the project,
Approval of project development,
Development of the project,
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
customers
are
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
30/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
provera projekta,
usvajanje
završetak projekta.
Verification of the project,
Acceptance,
Completion of the project.
Razvoj projekta može da prijavi, Direktoru razvoja, u
pisanom obliku, svaki inženjer i Direktor sektora.
Prijava plana razvoja projekta u načelu treba da sadrži
naziv projekta, cilj projekta, planirana materijalna
sredstva i troškove delta inženjeringa, planiranu cenu
rada, imena odgovornih osoba - učesnika u izradi, rok
završetka, način provere i usvajanja.
Development of a project can apply every engineer and
Department manager to Development manager, in
writing. Such project application should, in principle,
contain the project title, project objective, the planned
financial resources and the cost of delta inženjering,
planned labour price, names of responsible persons participants in the preparation, completion date, method
of verification and approval.
Direktor razvoja odobrava razvoj projekta i imenuje
odgovorno lice – Glavnog inženjera projekta.
Development manager approved development of
project and appoint a responsible person - Chief
engineer of the project.
Ulazni zahtevi za projekat moraju da obuhvate
funkcionalne zahteve i zahteve za performanse,
odgovarajuće zahteve propisa i drugih normativnih
dokumenata i, gde je primenljivo, informacije dobijene
na osnovu prethodnih sličnih projekata, kao i ostale
bitne zahteve. Zahtevi moraju biti kompletni,
nedvosmisleni i ne smeju biti u suprotnosti jedan sa
drugim.
Input requirements for the project must include functional
requirements and performance requirements, relevant
requirements of legislation and other normative
documents and, where applicable, information obtained
from previous similar projects, as well as other essential
requirements. Applications must be complete,
unambiguous and they must not be inconsistent with
each other.
Izlazni elementi moraju da ispune ulazne zahteve, da
obezbede odgovarajuće informacije za ostale
organizacijske jedinice (sektore) delta inženjeringa i
da sadrže ili se pozivaju na kriterijume prihvatanja.
Output elements must meet the input criteria, to provide
adequate information for other organizational units
(departments) of delta inženjering and they must
contain or refer to the acceptance criteria.
Za preispitivanje sprovođenja razvoja i finansijsko
praćenje projekta, da bi se vrednovala mogućnost
ispunjenja zahteve i identifikovali svi problemi i
predložile neophodne mere za njihovo rešavanje,
odgovoran je Direktora razvoja. Učesnici ovog
preispitivanja moraju da budu rukovodioci sektora kojih
se tiču faze projektovanja i razvoja koje se preispituju.
It is the responsibility of Development manager to
review the development and implementation of financial
monitoring of a project in order to evaluate the ability to
fulfill the requirements and identify any problem and
propose necessary actions for their resolution.
Participants in this review have to be head of
departments which are related to the design and
development phase of the review.
Za vreme izrade projekta Direktor ili Direktor razvoja
može da u svakom trenutku od vođe projekta zatraži
izveštaj o trenutnom stanju razvoja projekta.
During the project development Director and
Development manager may at any time ask the project
leaders to report on the current state of development of
the project.
Verifikacija (potvrda da izlazni elementi ispunjavaju
ulazne zahteve) i validacija (ocena da rezultat razvoja
projekta - nova usluga može da ispuni zahteve za
nameravanu upotrebu ili primenu) projekta i njegove
eventualne izmene obavljaju se na kolegijumu
direktora.
Verification (confirmation that output elements meet the
input criteria) and validation (assessment that result of
project development - a new service that can meet the
requirements for the intended use or application) of the
project and its possible modifications are done on the
Board of Directors.
Za upravljanje svim zapisima u svim fazama
projektovanja novih usluga (planiranje, realizacija,
preispitivanje,
verifikacija,
validacija,
izmene)
odgovoran je konkretno imenovani Glavni inženjer
projekta.
Appointed Chief engineer of the project is specifically
responsible to manage all records in all phases of the
design of new services (planning, implementation,
review, verification, validation, amendment).
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
31/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
7.4
Nabavka
Purchasing
7.4.1
Proces nabavke
Procurement process
U delta inženjeringu uspostavljen je procese nabavke
koji obezbeđuje da nabavljeni proizvod (oprema,
materijal, delovi i usluge za investicione i druge
projekte) bude usaglašen sa zahtevima.
delta inženjering has established procurement
processes which ensure that purchased product
(equipment, supplies, parts and services for investment
and other projects) comply with the requirements.
U delta inženjeringu:
In delta inženjering, it is:
vrši se vrednovanje i izbor Isporučioca na osnovu
njihove sposobnosti da isporuče proizvod u skladu sa
utvrđenim zahtevima;
uspostavljena je i održava se lista priznatih Isporučioca.
performed - the evaluation and selection of the Vendor
on the basis of their ability to deliver product in
accordance with specified requirements,
stablished and maintains a list of recognized suppliers.
Informacije o nabavci
Information on procurement
Nabavka u Sektoru inženjeringa se vrši direktno u
kontaktu sa Isporučiocem ili indirektno posredstvom
out-source preduzeća.
Procurement in Engineering Division is done directly in
contact with the supplier or indirectly through the outsource company.
U prvom slučaju Glavni inženjer projekta, nakon
usmenog odobrenja Direktora sektora inženjeringa
za veći obim nabavke ili po spostvenoj odluci za manji
obim nabavke, pokreće postupak dobijanja ponuda od
najmanje tri Isporučioca. Uglavnom se kontaktiraju
Isporučioci sa kojima već postoji prethodna korektna
saradnja. Nakon sakupljanja ponuda i odabira
najpovoljnijeg Isporučioca Glavni inženjer projekta
dalje organizuje proces same nabavke proizvoda kao i
njegov transport do potrebne lokacije isporuke.
In the first case, the Chief engineer of the project, after
the oral approval received from Engineering division
manager for a higher volume purchases or by his own
the decision for purchase of a smaller extent, initiates
proceedings to obtain offers from at least three suppliers.
The suppliers with which there is already a previous fair
cooperation are mainly contacted. After collecting the
offers and selecting of the most favorable Supplier,
Chief engineer of the project continues to organize the
process of acquiring the product and its transportation to
the required location of delivery.
U drugom slučaju sam proces nabavke se prepušta
out-source preduzeću sa kojim delta inženjering ima
višegodišnju saradnju i koje se pokazalo kao pouzdan
partner. Glavni inženjer projekta, nakon usmenog
odobrenja Direktora sektora inženjeringa za veći
obim nabavke ili po spostvenoj odluci za manji obim
nabavke, putem dokumenta – zahteva za nabavkom,
nalaže pokretanje postupka nabavke. Zahtev za
nabavkom sadrži opis proizvoda, njegove tehničke
karakteristike, specificiranu količinu, datum kada je
potrebno da proizvod bude dostupan i u slučaju da
Isporučilac može da obezbedi transport, takođe se
navodi lokacija isporuke.
In the second case, the process of procurement is left to
out-source company with which delta inženjering has
long-term cooperation and which proved to be a reliable
partner. Chief engineer of the project, after the oral
approval received from Engineering division manager
for a higher volume purchases or by his own the decision
for purchase of a smaller extent requires the
procurement process through the document – request
for procurement. The request for procurement contains a
description of the product, its technical characteristics,
specified quantity, the date when the product needs to
be available in case the supplier can provide transport,
also specify the location of delivery.
Verifikacija proizvoda koji se nabavlja
Verification of purchased product
Verifikacija proizvoda koji se nabavlja vrši se u Sektoru
inženjeringa. Kada se verifikacija vrši u prostorijama
Isporučioca, u dokumentima nabavke, utvrđuju se svi
detalji u vezi sa nameravanom verifikacijom i načinom
puštanja proizvoda u opticaj.
Verification of the product being purchased is made in
engineering division. When the verification is done on
the premises of the supplier, the procurement
documents shall determine all details in connection with
the intended verification and method of release of the
product.
Detalji nabavke dokumentovani su u:
Details of procurement are documented in:


7.4.2
7.4.3
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
PR.I.10-Procedura za nabavka, opreme, materijala i
usluga.
7.5
7.5.1










32/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
PR.I.10-Procedure for procurement of equipment,
materials and services.
Proizvodnja
Production
Upravljanje proizvodnjom
Production management
Osnovna delatnost delta inženjeringa je izrada
tehničke dokumentacije za sve vrste objekata
(projektovanje), organizacija i posredovanje u izgradnji
objekata, stručni nadzor i izgradnja kompletnih objekata
(inženjering), tehničke konrole, analize, studije, stručna
mišljenja i konsalting.
The main activity of delta inženjering is the make of
technical documentation for all types of facilities
(design), organization and mediation in the construction
of facilities, supervision and construction of complete
objects (engineering), technical control, analyzes,
studies, expert opinion and consulting.
Proces počinje ugovaranjem a preispitivanjem ugovora
obezbeđuje se jasno definisanje svih aktivnosti na
realizaciji ugovora i otvaranjem dokumenta ZA.I.45Radni nalog.
The process begins with a review of contracting, when a
clear definition of all activities on the implementation of
the contract and opening documents ZA.I.45-Work
order is provided.
Tehnički sektori planiraju i dokumentuju svaki projekat.
Za svaku aktivnost definiše se odgovornost, resursi i
odgovarajuće međusobne veze. Sa napredovanjem
projekta, preispituje se i odobrava plan projekta od
strane Direktora sektora.
Technical departments plan and document each project.
It is necessary to define for each activity the
responsibilities,
resources
and
appropriate
interconnections. Within the progress of the project,
Department manager reviews and approves the project
plan.
Pri izradi projekta i kontroli projekta postupa se u skladu
sa tačkom 7.3 ovog poslovnika.
Section 7.3 of this Procedure is applied in the course of
developing the project and project control.
Detalji
upravljanja
dokumentovani su u:
Details of management of the production process are
documented in:
UP.I.03-Instruction for identification, evidence and
archiving of technical and other documentation;
PR.Q.01-Procedure for preparation of technical
documentation;
PR.Q.02-Procedure for development of the Previous
and Feasibility Study;
PR.Q.03-Procedure for technical control of technical
documents;
R.Q.04-Procedure for professional supervision and
monitoring of capital project construction;
PR.Q.05-Procedure for project management;
UP.Q.01-Instruction for preparation of technical
documentation;
UP.Q.02-Instruction for preparation of General
project;
UP.Q.03-Instruction for drawing up of designe task;
UP.Q.04-Instruction for planning and controlling of
project execution;
UP.Q.05-Instruction for drawing up studies and
analyses;
UP.Q.06-Instruction for development of Feasibility
study;
UP.Q.07-Instruction for drawing up of tender
documentation;
UP.Q.08-Instructions for drawing up directions for
work in plants and facilities;
procesom
proizvodnje
UP.I.03-Uputstvo za identifikacija, evindenciju i
arhiviranje tehničke i ostale dokumentacije;
PR.Q.01-Procedura
za
izrada
tehničke
dokumentacije;
PR.Q.02-Procedura za izrada Predhodne i Studija
opravdanosti;
PR.Q.03-Procedura za tehničku kontrolu tehničke
dokumentacije;
PR.Q.04-Procedura za stručni nadzor i pracenje
izgradnje investicipnih objekata;
PR.Q.05-Procedura za vođenje projekta;
UP.Q.01-Uputstvo
za
izradu
tehničke
dokumentacije;
UP.Q.02-Uputstvo za izradu Generalnog projekta;

UP.Q.03-Uputstvo za izrada projektnog zadatka;
UP.Q.04-Uputstvo za planiranje i kontrola izvršenja
projekta;
UP.Q.05-Uputstvo za izradu elaborata i analiza;

UP.Q.06-Uputstvo za izradu Studije opravdanosti;

UP.Q.07-Uputstvo
za
izradu
tenderske
dokumentacije;
UP.Q.08-Uputstvo za izradu uputstava za rad na
postrojenju i instalacijama;

List/od:
Page/of:
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:

7.5.2







7.5.3



P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
33/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
UP.Q.09-Uputstvo za montaža opreme i instalacija.
UP.Q.09-Instructions for erection of equipments and
installations.
Pri izradi projekta i kontroli projekta postupa se u skladu
sa tačkom 7.3 ovog poslovnika.
Section 7.3 of this annual is applied in the course of
developing the project and project control.
Osnovna delatnost delta inženjeringa je i pregleda i
ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija.
The main activity of the delta inzenjering is inspection
and testing of electrical and lightning installations.
Proces počinje ugovaranjem a preispitivanjem Ugovora
obezbeđuje se jasno definisanje svih aktivnosti na
realizaciji ugovora.
The process begins with a review of the Agreement and
a clear definition of all activities on the contract
realization is provided.
Sektor inženjeringa planira i dokumentuju svaki
Elaborat pregleda i ispitivanja elektro i gromobranskih
instalacija. Za svaku aktivnost definiše se odgovornost,
resursi i odgovarajuće međusobne veze. Sa
napredovanjem ispitivanja, preispituje se i odobrava
plan od strane Direktora sektora.
Engineering department plans and document each
inspection and examination of the Study of electrical and
lightning installations Responsibilities, resources and
appropriate interconnections are defined for each
activity. With the advancement of examination
Department manager reviews and approves the plan.
Validacija procesa proizvodnje
Validation of the manufacturing process
Tehničke kontrole projekata vrše se u skladu sa:
Technical control of the projects is carried out in
accordance with:
PR.Q.03-Procedura za tehničku kontrolu tehničle
dokumentacije.
PR.Q.03-Procedure fot
technical documents.
Za tehničku kontrolu, pored specijalista zaposlenih u
preduzeću, po potrebi se angažuju konsultanti iz
instituta, fakulteta ili drugih preduzeća, u skladu sa:
For technical control, in addition to specialist staff
employed in the company, if it is necessary, consultants
from institutes, universities or other enterprises are
engaged, in accordance with:
UP.I.06-Uputstvo za angažovanje i odnos sa
poslovnim partnerom.
UP.I.06-Instruction for engagement and relationship
with business partners.
Kontrola procesa u inženjeringu odvija se tako što se
kontrolišu sve ugovorene faze usluga po sistemu
inženjeringa u skladu sa:
Process control in engineering is carried out so as to
control all phases of services contracted by the system
engineering in accordance with:
PR.Q.04-Procedura za stručni nadzor i pracenje
izgradnje investicipnih objekata;
PR.I.10-Procedura za nabavku opreme, materijala i
usluga;
Zakonom o planiranju i izgradnji;
ZA.I.02-Registar eksternih dokumenata;
UP.Q.04-Uputstvo za planiranje i kontrolu izvršenja
projekta.
PR.Q.04-Procedure for professional supervision
and monitoring of capital project construction;
PR.I.10-Procedure for procurement of equipment,
materials and services;
Law on Construction and building;
ZA.I.02-Register of external documents;
UP.Q.04-Instruction for planning and control of
project execution.
Identifikacija i sledljivost
Identification and traceability
Sistem identifikacije i sledljivosti sprovodi se u svim
fazama razrade koncepcije izvršenja usluge i samog
izvršenja usluge, kako bi se garantovala identifikacija u
procesu rada.
Identification and traceability system are implemented in
all stages of development of the service concept and the
execution of such service in order to guarantee the
identification of the work process.
Sistem identifikacije i sledljivosti definisan je:
Identification and traceability system is defined by:
uvođenjem administrativnog označavanja svih zapisa
koji se ostvaruju u toku pružanja usluga,
definisanjem upotrebe dokumenata,
arhiviranjem dokumentacije.
The introduction of administrative labeling of all records
that are realized in the course of service rendering,
Defining the use of documents,
Archiving of documents.
technical
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
control
of
Br. dokumenta:
Document No.:


7.5.4


7.5.5
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
34/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
Kada je potrebna sledljivost iz bezbednosnih ili drugih
razloga, dokumentacijom sistema identifikacije
osigurana je mogućnost da se uđe u trag i otklone
neusaglašenosti ili da se koriguju neusaglašene usluge.
When traceability is required for safety or other reasons,
the system of identification documents provides the
ability to trace and eliminate conflict, or to correct
nonconforming services.
Detalji identifikacije i sledljivosti dokumentovani su u:
Details of identification and traceability are documented
in:
UP.I.03-Uputstvo za identifikacija, evindenciju i
arhiviranje tehničke i ostale dokumentacije;
UP.I.02-Uputstvo za vođenje službenih zapisa.
UP.I.03-Instruction for identification, evidence and
archiving of technical and other documentation;
UP.I.02-Instruction for conduct of official records.
Imovina korisnika
Assets of the customer
delta inženjering upravlja imovinom korisnika, datu na
korišćenje ili za ugradnju u proizvod, tako što je
prigodno identifikuje, verifikuje, štiti i održava
(uključujući poverljivu intelektualnu svojinu). U slučaju
da se imovina korisnika izgubi, ošteti ili da više nije
pogodna za korišćenje, o tome se sačinjava zapis i
odmah obaveštava korisnik.
delta inženjering manages assets for customers, given
for use or installation of the product, in the way to
appropriately identify it, verify, protect and maintain
(including confidential intellectual property). In the event
that the assets are lost, damaged or no longer suitable
for use, a record shall be made prepare and the
customer is immediately notified.
Prijem proizvoda (i usluge), koje isporučuje korisnik,
vrše stručna lica preduzeća, pri čemu se kontroliše
dokumentacija (dostavljena specifikacija uz proizvode),
naziv, šifra, količina, tip, kompletnost, eventualno
oštećenje.
Receipt of products (and services), provided by the
customer, is carried out by experts of the company, with
the inspection of documentation (supplied with the
product specification) such as the name, code, quantity,
type, completeness, possible damage.
Materijalnim proizvodima se po prijemu dodeljuje broj
dela a potom se odlažu na posebno označena mesta u
skladištima, na način koji ga obezbeđuje od oštećenja.
Tako se sprečava njihovo neovlašćeno i nepravilno
korišćenje. Stručna lica vrše proveru načina
skladištenja da bi se proizvod zaštitio od oštećenja i da
bi se proverio rok trajanja i skladištenja.
Material goods are awarded, upon receipt, a part number
and then it is placed at specially designated places in
warehouses, in a way that it is protected from damage.
This prevents their unauthorized and improper use.
Qualified persons perform inspection of storage in order
to protect the product from damage and to check the
expiration date and storage.
Stručna lica za vršenje navedenih aktivnosti određuje,
među zaposlenima u preduzeću, Direktor ili Direktor
nadležnog sektora.
Professionals to perform these activities are determined,
among the company's employees, by Director or
Manager of the department in charge.
Bez posebne saglasnosti korisnika tako isporučeni
proizvodi ne smeju se dorađivati/obrađivati.
Products, delivered in this way, must not be processed
without special approval of the customer.
Detalji postupka sa imovinom Korisnika dokumentovani
su u:
Procedure to be carried out with the customer’s assets
is documented in detail in:
PR.I.10-Procedura za nabavku opreme, materijala i
usluga;
UP.I.06-Uputstvo za angažovanje i saradnju sa
poslovnim partnerom.
PR.I.10-Procedure for procurement of equipment,
materials and services;
UP.I.06-Instruction for the engagement and
cooperation with business partners.
Očuvanje proizvoda
Preservation of product
Svaki projekat obeležen je jedinstvenim identifikacionim
brojem, što omogućava pravilno rukovanje,
skladištenje, pakovanje i isporuku.
Each project is marked by a unique identification
number, which allows the proper handling, storage,
packaging and delivery.
Za skladištenje opreme, radi čuvanja i sprečavanja
oštećenja do momenta isporuke i ugradnje, koriste se
prigodni prostori.
For storage of equipment, in order to protect and prevent
damage till the moment of delivery and installation, the
appropriate spaces are used.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
35/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
Za prijem opreme i materijala kao i njihovo izdavanje
zadužen je svaki Sektor za svoj domen delatnosti.
Each department is in charge, within its activities, for
receipt of the equipment and materials as well as their
issuing.
Detalji postupka očuvanja proizvoda dokumentovani su
u:
Procedure for product preservation is documented in
detail in:
UP.I.03-Uputstvo za identifikaciju, evindenciju i
arhiviranje tehničke i ostale dokumentacije.
UP.I.03-Instruction for identification, evidence and
archiving of technical and other documentation.
Upravljanje opremom za praćenje i merenje
Management equipment for monitoring and measuring
U svom poslovnom procesu delta inženjering koristi
opremu za praćenje i merenje u Sektoru projektovanja
prilikom pregleda i ispitivanja elektro i gromobranskih
instalacija.
In its business process, delta inženjering uses the
equipment for monitoring and measuring in Design
Department for the occasion testing and inspection of
electrical and lightning installations.
U ovim aktivnostima koriste se etalonirana merna
sredstva. Evidencija o ovim merilima se vodi prema
ZA.I.27-Kartica merila, u kojoj se nalaze svi važni
podaci o merilu (identifikacija, podaci o nabavci,
pregledima, ispitivanjima, popravkama, uputstva za
rukovanje i održavanje i sl).
Calibrated measuring devices are used for these
activities. The records of these devices is kept according
to ZA.I.27-Card measures, containing all important data
on the device (identification, data acquisition,
examination, testing, repair, operating instructions and
maintenance, etc.)
Etaloniranje merila se vrši prema potrebi, u zavisnosti
od ugovorenih poslova, a u svemu prema Zakonu o
metrologiji i Zakonu o mernim jedinicama i
merilima.
Calibration of devices is made as needed, depending on
the contracted work, and in all according to Law on
Metrology and the Law on measurement units and
standards.
Održavanje merila obavlja vlasnik merila u svemu po
uputstvu dobijenom od proizvođača merila.
Maintenance of gauges shall the done by owner of the
instruments in all in accordance with the instructions of
the manufacturer.
U slučaju da dođe do nekog oštećenja merila, ili iz bilo
kog razloga do odstupanja u tačnosti merila, korisnik to
prijavljuje nadležnom rukovodiocu, a ovaj preduzima
mere za vanredno etaloniranje merila.
In the event of a damage of the instrument, or for any
reason when discrepancy in the accuracy of the
instrument is noticed, the user reports to the competent
manager, who takes extraordinary measures for
calibration of the instrument.
Neispravno i neetalonirano merilo ne sme se koristiti u
delta inženjeringu.
Out -of-order and non-calibrated instrument must not be
used in delta inženjering.
8.
MERENJE, ANALIZE I POBOLJŠAVANJA
MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENTS
8.1
Opšte odredbe
General provisions
U delta inženjeringu su definisana, planirana i
sprovode se merenja i praćenja potrebna za
obezbeđivanje usaglašenosti i postizanje poboljšanja.
Ovo obuhvata utvrđivanje potrebe za primenljivim
metodama koje uključuju statističke tehnike, kao i
korišćenje istih.
delta inženjering defines, plans and carry out
measurements and monitoring necessary to ensure
conformity and achieve improvement. This includes
determining of the need for applicable methods including
statistical techniques, and the use thereof.
8.2
Praćenje i merenje
Monitoring and Measurement
8.2.1
Zadovoljenje korisnika
Customer satisfaction
U delta inženjeringu prate se informacije o
zadovoljenju Korisnika i/ili o njihovom nezadovoljstvu,
kao jednog od pokazatelja performansi IMS. Načini za
delta inženjering follows up information about customer
satisfaction and / or of their discontent, as an indicator of
performance of IMS. Methods for obtaining and using

7.6
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:

8.2.2

8.2.3


P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
36/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
dobijanje i korišćenje podataka dokumentovani su u:
information are documented in:
PR.I.16-Merenje zadovoljenja korisnika.
PR.I.16-Measuring customer satisfaction.
Interna provera
Internal inspection
Interne provere vrše se sa ciljem da se utvrdi da li je
IMS usaglašen sa zahtevima ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 i OHSAS 18001:2007 i da li se uspešno
sprovodi i održava.
Internal inspections are carried out in order to determine
whether the IMS complies with the requirements of ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
and whether it is successfully implemented and
maintained.
Planiranje internih provera realizuje se na godišnjem
nivou, a redovna provera vrši se najmanje jedanput
godišnje, dok se vanredne vrše po potrebi, o čemu
donosi odluku Rukovodilac obezbeđenja kvaliteta.
Interne provere vrše interni proveravači koji nisu
angažovani na aktivnostima koje treba proveravati.
Planning of internal inspection is carried out annually,
and regular checks are performed at least once a year,
while extraordinary ones are done as needed, which
decided by the Quality assurance manager. Internal
inspections are made by internal inspectors who are
engaged in activities that should be checked.
Detalji postupka internih provera dokumentovani su u:
Procedure for internal inspection is documented in
detail in:
PR.I.05-Procedura za interne provere.
PR.I.05-Procedure for internal audit.
Praćenje i merenje perfomansi procesa
Monitoring and measurement of process
performance
Metode za merenje i praćenje realizacije procesa
neophodnih za ispunjavanje zahteva korisnika usluga
delta inženjeringa potvrđuju uvek prisutnu sposobnost
svakog procesa da zadovolji planirani cilj.
Methods for measuring and monitoring the
implementation of processes necessary to meet the
demands of service users of delta inzenjering confirm
always present the ability of each process to meet the
planned target.
Kontrolisanje i ispitivanje u toku procesa projektovanja
vrše se u Tehničkom sektoru i u odgovornosti su
Direktor sektora i stručnih lica imenovanih od strane
Direktora.
Inspection and testing in the course of design process
are made in the Technical sector with responsibility of
the Department manager and competent persons as
appointed by the Director.
Direktor sektora, Pomoćnik direktora i Direktor
razvoja odgovorni su da usluga bude u skladu sa
specificiranim zahtevima, što se obezbeđuje nadzorom
nad procesom rada i sprovođenjem usvojenih metoda
kontrole.
Department manager, Assistant Director and
Development manager are responsible to make the
service in compliance with specified requirements, which
provides control over the process and the
implementation of approved control methods.
Kontrolisanje i ispitivanje u procesu inženjeringa
sprovodi se za:
Inspection and testing of engineering process is carried
out for:
sve materijale i opremu koja se nabavlja za dalju
ugradnju;
usluge podizvođača tokom svih faza njihovog rada,
All materials and equipment to be procured for further
installation,
Services of sub-contractors during all phases of their
work,
čime se identifikuje usaglašenost proizvoda ili usluge u
odnosu na izvršeno kontrolisanje i ispitivanje.
which identifies the compliance of product or service
performed in relation to inspection and testing.
Sektor konsaltinga i inženjeringa odgovoran je za
održavanje statusa kontrolisanja i ispitivanja unutar
projekta.
Consulting and engineering department is
responsible for maintaining the status of inspection and
testing within the project.
Detalji postupka praćenja i merenja performansi
procesa dokumentovani su u:
Details of monitoring procedures and measurement of
performance processes are documented in:
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:

8.2.4
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
37/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
UP.Q.04-Uputstvo za planiranje i kontrola izvršenja
projekta.
UP.Q.04-Instruction for planning and controlling
project execution.
Praćenje i merenje karakteristika proizvoda
Monitoring and measurement of product
Procedure za verifikacije ispunjenja zahteva za
proizvod utvrđuju resurse i metode koje treba sprovesti
kao i načine beleženja rezultata, uključujući
identifikaciju ovlašćenog osoblja, okvire njihovih
ovlašćenja i kvalifikacije.
Procedures for verifying the fulfillment of requirements
for the product define resources and methods to be
implemented as well as ways of recording results,
including identification of authorized personnel, the
scope of their authorizations and skills.
Dokumentacija sadrži kriterijume prihvatanja, redosled
vršenja kontrole, zapise o kontroli. Ukoliko je izvršeno
podugovaranje kontrolisanja, svim aktivnostima mora
da se upravlja u skladu sa zahtevima.
Documentation shall include the criteria of acceptance,
the order of checking, bills of control. If control
subcontracting is made, all activities must be managed
in accordance with the requirements.
Proizvod se kontroliše u skladu sa zahtevima plana
kvaliteta. Zapisi o ispitivanju moraju da pokažu prave
rezultate ispitivanja, kada se to zahteva specifikacijom
ili planom kvaliteta. Moraju da postoje dokazi da
proizvod ispunjava definisane zahteve.
Product is controlled in accordance with the
requirements of the Quality Plan. Records of testing
must show real results of tests, when required through
specification and quality plan. There must be evidence
that the product meets the defined requirements.
Sve podloge od značaja za projekat kao i projektni
zadatak moraju biti verifikovane od strane Klijenta ili
ovlašćenih lica.
All bases are important for the project and terms of
reference must be verified by the client or authorized
persons.
Nijedan materijal, deo, oprema ili usluga koji se koristiti
pri vršenju usluga delta inženjeringa ne sme da se
upotrebi dok se ne prekontroliše i verifikuje da je u
skladu sa utvrđenim zahtevima. Za kvantitativan i
kvalitativan prijem odgovorna su stručna lica
imenovana od strane Direktora sektora.
None of the material, part, equipment or service that are
used in performing delta inženjering services may be
used before inspection and verification that it complies
with specified requirements are done. For the
quantitative and qualitative reception professionals are
responsible as appointed by the Director of the
department.
Završno kontrolisanje i ispitivanje kvaliteta usluge vrši
Direktor sektora, Odgovorni projektant i Vršilac
unutrašnje tehničke kontrole.
Final inspection and testing of quality of service is made
by Director of department, Acting Responsible
designer and Internal technical control officer.
Završno kontrolisanje i ispitivanje obavlja se u skladu
sa zahtevima Klijenata ili zakona.
Final inspection and testing shall be performed in
accordance with the requirements of the Client or the
law.
Unutrašnja kontrola nije obavezna a uvodi se po oluci
Direktora ili Direktora sektora za objekte od značaja
za Republiku Srbiju, a za koje dozvolu daje nadležno
Ministarstvo.
Internal control is not obligatory but it is introduced by
decision of Director or Director of department for the
objects of importance for the Republic of Serbia, for
which a permit is given by the competent Ministry.
Direktor imenuje vršioca unutrašnje kontrole rešenjem
o imenovanju odgovornih lica za izradu tehničke
dokumentacije.
Director of appoints officers for internal inspection by
bringing a decision on the appointment of persons
responsible for the preparation of technical
documentation.
Rukovodilac obezbeđenja kvaliteta odgovoran je da,
na osnovu prikupljenih dokumenata iz prethodnih
kontrola (prijemna, kontrola procesa rada), verifikuje da
su zadovoljeni specificirani zahtevi u skladu sa IMS.
Quality Assurance Manager is responsible, on the
basis of documents gathered from the previous
inspections (reception, work process control), to verify
whether the specified requirements are met in
accordance with IMS.
Usluga se ne sme izvršiti, a predmet usluge (projekat,
studija itd.) ne sme isporučiti, ako nisu izvršene sve
The service must not be performed, and subject of a
service (design, study, etc..) must not be delivered, if any
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:


8.2.5
8.2.6




P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
38/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
prethodne aktivnosti opisane procedurama a
odgovarajući zapisi ne verifikuju od strane
Odgovornog lica.
activity described in the previous procedures is not
carried out, and appropriate records are not verified by a
Responsible person.
O kontroli kvaliteta usluga vodi se evidencija.
Records on quality control services shall be kept.
Svaki projekat mora da bude verifikovan,
odgovarajućim dokumentima, od strane Direktora
sektora i Odgovornih projektanata, kao i
dokumentima o usaglašavanju sa drugim učesnicima u
projektu.
Each project must be verified by appropriate documents
by the Department Director and Responsible
designers, as well as documents on harmonization with
other project participants.
Detalji o praćenju i merenju karakteristika proizvoda
dokumentovani su u:
Details on monitoring and measurement of product
characteristics are documented in:
PR.I.16-Procedura za merenje zadovoljenja
korisnike;
UP.I.06-Uputstvo za angažovanje i saradnju sa
poslovnim partnerom.
PR.I.16-Procedure
for
measuring
customer
satisfaction;
UP.I.06-Instruction for engagement and cooperation
with business partners.
Praćenje i merenje aspekata životne sredine
Monitoring and measurement of environmental
aspects
Aktivnosti praćenja i merenja ključnih karakteristika
operacija-aktivnosti se utvrđuju i sprovode na
dokumentovan način kroz postupak PR.EO.03Procedura za praćenje i merenje, kao i
odgovarajućim postupcima IMS.
Monitoring and measuring of key characteristics of
operations-activities are identified and implemented
through a documented procedure PR.EO.03-Procedure
for monitoring and measurement, as well as through
appropriate procedures IMS.
Aktivnosti praćenja i merenja se sprovode radi
upravljanja operacijama-aktivnostima a u cilju praćenja
učinka u zaštiti životne sredine. delta inženjering
obavlja monitoring i merenje ključnih karakteristika
operacija i aktivnosti koje mogu dovesti do značajnih
uticaja na životnu sredinu. Monitoring i merenje obavlja
za to ovlašćena organizacija.
Monitoring and measurement activities are made for
management operations- activities in order to monitor
performance in environmental protection. delta
inzenjering performs monitoring and measuring of key
characteristics of operations and activities that can lead
to significant impacts on the environment. Monitoring
and measurement are performed by authorized
organization.
Za svaku karakteristiku koja je predmet monitoringa ili
merenja, utvrđuje se metod merenja ili ispitivanja,
učestalost, kriterijume prihvatljivosti, odgovornosti i
način zapisivanja rezultata.
For each feature that is subject to monitoring or
measurement, method of measuring or testing is
determined, as well as frequency, eligibility criteria,
responsibilities and way of recording results.
Praćenje i merenje OH&S performansi
Monitoring and measurement of OH&S performances
delta inženjering je uspostavio i održava postupak
PR.EO.03-Procedura za praćenje i merenje za
redovno praćenje i merenje performansi. Ovaj postupak
obuhvata:
delta inzenjering has established and maintains
procedure PR.EQ.03-Procedure for monitoring and
measurement for regular monitoring and performance
measurement. This process includes:
kvalitativne i kvantitativne mere koje odgovaraju
potrebama delta inženjering;
praćenje stepena ostvarenja ciljeva OH&S;
proaktivne mere performansi koje prate usaglašenost
sa OH&S programom, operativnim kriterijumima i
zahtevima važećih zakona i propisa;
reaktivne mere performansi za praćenje nesrećnih
slučajeva, bolesti, incidenata (uključujući "za malo se
desilo") i druge dokaze o nedostacima OH&S
performansi;
Qualitative and quantitative measures that are
appropriate to the needs of delta inzenjering;
Monitoring a degree of achievement of objectives OH&S;
Proactive measures of performance that monitor
compliance with OH&S program, operational criteria and
the requirements of applicable laws and regulations;
Reactive performance measures to monitor accidents,
illnesses, incidents (including "almost happened") and
other evidence of the shortcomings of OH&S
performance;
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:

P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
39/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
zapisivanje podataka i rezultata praćenja i merenja koji
pomažu sprovođenje analize korektivnih i preventivnih
mera.
Recording of data and results of monitoring and
measurement to help conduct the analysis of corrective
and preventive measures.
Za praćenje i merenje performansi OH&S delta
inženjering koristi sledeće metode:
For monitoring and measurement of OH&S
performances delta inzenjering uses the following
methods:
Planirana kontrolisanja radnih mesta koja su zasnovana
na korišćenju ček listi za čiju izradu su odgovorni
Direktor sektora. Detalji o planiranim kontrolisanjima
propisani su procedurom PR.EO.03-Procedura za
praćenje i merenje;
Ocenjivanje novih postrojenja, opreme, materijala,
tehnologija sa stanovišta bezbednosti u skladu sa
postupcima i PR.O.05-Procedura za upravljanje
promenama;
Kontrolisanje uslova na radnim mestima u skladu sa
Aktom o proceni rizika;
Analiziranje dokumentacije i zapisa.
Planned control of work posts that are based on the use
of a check list for the drafting of which are responsible
Directors of Departments. Details on the planned
inspections are prescribed in procedure PR.EO.03Procedure for monitoring and measurement;
Evaluation of new plants, equipment, materials,
technologies from the standpoint of security in
accordance with the and PR.O.05-Procedure for
management with changings;
Controlling the conditions in the workplaces in
accordance with the Act on risk assessment;
Analysis of documents and records.
delta inženjering identifikuje ključne parametre
performansi sistema menadžmenta OH&S kojima se
utvrđuje da li:
delta inzenjering identifies key parameters of
performance of management system, OH&S that will
determine whether:
je ostvarena politika i postignuti ciljevi OH&S;
su primenjene i efektivne kontrole rizika;
su naučene «lekcije» od nedostataka u sistemu
menadžmenta OH&S, uključujući akcidente, „ za malo
se nije dogodilo“;
su efektivni programi za podizanje svesti, obuka,
komuniciranje i konsultacije za zaposlene i
zainteresovane strane;
se koriste informacije o preispitivanju i/ili poboljšavanju
sistema menadžmenta OH&S.
the policy and objectives OH& have been achieved;
effective risk control have been applied;
"lessons" from the deficiencies in the management of
OH&S, including accidents, "almost did not happen"
have been learned;
programs for raising awareness, training, communication
and consultation for employees and interested parties
are effective;
Information on review and/or improving the management
system of OH&S has been used.
Ključne parametre performansi, odnosno ciljeve OH&S i
aktivnosti (programe) koje treba da sprovedu
organizacione jedinice radi ostvarenja ciljeva OH&S,
utvrđuju rukovodioci organizacionih jedinica.
Key performance parameters and objectives of OH&S
and activities (programs) that need to be implementing
by the organizational units in order to achieve the
objectives of OH&S, are established by managers of
organizational units.
Vrednovanje usaglašenosti
Evaluation of compliance
Aktivnosti vrednovanja usaglašenosti sa zakonskim i
drugim zahtevima sa kojim se organizacija saglasila se
periodično sprovodi na način propisan procedurom
PR.E.03-Procedura za vrednovanje usaglašenosti. O
ovom vrednovanju usklađenosti sa zakonskim
propisima i ostalim zahtevima sa kojim se organizacije
saglasila, predstavnik rukovodstva vodi odgovarajuće
zapise i o postignutim učincima na životnu sredinu
redovno izveštava najviše rukovodstvo.
Activities on evaluation of compliance with legal and
other requirements with which the organization has
agreed to are periodically conducted in the manner as
prescribed by procedure PR.E.03-Procedure for
evaluation of conformity. This evaluation of
compliance with statutory regulations and other
requirements, with which the organization agreed to, is in
charge of management representative who keeps the
records and who regularly reports to the management on
achieved effects on the environment.
8.3
Upravljanje neusaglašenostima
Control of inconsistencies
8.3.1
Upravljanje neusaglašenim proizvodom
Management of nonconforming product









8.2.7
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
8.3.2
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
40/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
Utvrđivanje neusaglašenosti projekata, prema
specificiranim zahtevima, vrši Pomoćnik direktora ili
Direktor sektota ili Ovlašćeno lice.
Establishing projects conflict, according to specified
requirements, is made by Assistant Director or
Director of department or Authorized person.
Tehnički sektori iniciraju i održavaju postupke sa
odgovarajućim zapisima, u cilju obezbeđenja
sprečavanja da neusaglašeni projekti budu greškom
korišćeni. Ove procedure obezbeđuju odgovarajuću
identifikaciju, dokumentaciju, ocenu, odvajanje,
uklanjanje i obaveštavanje svih učesnika u projektu na
koje se to odnosi.
Technical departments initiate and maintain procedures
with appropriate records, in order to ensure that
nonconforming projects are not used by mistake. These
procedures provide proper identification, documentation,
evaluation, separation, removal and notifying all
participants in the project to which it relates
Neusaglašenosti pri procesu projektovanja utvrđuju se
kroz zahtev investitora, preko projektnog zadatka,
zapisnika sa investitorom i zapisa učesnika u poslu raz
ličitih struka o usaglašenosti projekta, kao i postupku
spoljnje tehničke kontrole projektne dokumentacije koji,
na zahtev Investitora, izvršava ovlaščena projektna
organizacija.
Non-compliance during the design process is determined
through investor demand, over the project task, minutes
made with the investor and the records of participants of
different professions on conformity of the project, as well
as in the process of external technical review of project
documentation, which, at the request of the Investor,
execute the authorized project organization.
Neusaglašenosti kod izvođača radova prati se
nadzorom nad pridržavanjem projektne dokumentacije,
zahteva Investitora i nadležnih organa.
Non-compliance established with the contractor is
monitored by supervision of project documentation,
requirements of Investor and competent authorities
Detalji o upravljanju neusaglašenim proizvodima
dokumentovani su u proceduri PR.I.06-Procedura za
rešavanje neusaglašenosti.
Details on the management of nonconforming products
are documented in the procedure PR.I.06-Procedure for
resolving conflicts.
Upravljanje neusaglašenostima zaštite životne
sredine
Managing inconsistencies in environmental
protection
Identifikacija neusaglašenosti u funkcionisanju sistema
upravljanja zaštitom životne sredine u delta
inženjering predstavlja osnovni preduslov za njihovo
otklanjanje. Svi zaposleni su obavezni da daju svoj
doprinos u vidu predloga za unapređenje odnosa
prema očuvanju životne sredine.
Identification of discrepancies in the functioning of
environmental management system in delta inzenjering
is an essential prerequisite for their removal. All
employees are required to contribute in the form of
suggestions for improving the relationship to the
preservation of the environment.
Svako od zaposlenih u delta inženjering ovlašćen je i
odgovoran
za
iniciranje
predloga
unapređenja/zapažanja o neusaglašenosti sistema
zaštite životne sredine, preko rukovodioca
organizacionog dela kome pripada, a procedurom
PR.I.06-Procedura za rešavanje neusaglašenosti,
obezbeđuju
mehanizam
rešavanja
nastalih
neusaglašenosti.
Any employee of the delta inzenjering is authorized and
responsible for initiating proposals for improvement /
observations about conflict of environmental protection,
through the head of the organizational unit to which he
belongs, and as per procedure PR.I.06-Procedure for
resolving conflicts, providing a mechanism for
resolving the arising inconsistences
8.3.3 anje incidenata
Investigation of incidents
delta inženjering je uspostavio, primenjuje i održava
sistem istraživanja incidenata koji omogućava
identifikovanje korena uzroka incidenata, faktora koji
doprinose incidentu i sistematske nedostatke u svakom
određenom slučaju. Sistem istraživanja, takođe,
omogućava i kontrolu uzroka, što pomaže sprečavanje
i ponovo javljanje sličnih incidenata.
delta inzenjering has established, implemented and
maintained a system that allows incident investigations
allowing identification of root causes of incidents, the
contributing factors to the incident and systematic
deficiencies in any particular case. Research system
also allows the control of the cause, which helps prevent
the re-occurrence of similar incidents.
delta inženjering je uspostavio i održava postupak
delta inzenjering has established and maintains
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
41/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
PR.O.06-Procedura za istraživanje incidenata za
definisanje odgovornosti i ovlašćenja za:
procedures PR.O.06-Procedure for research of
Incident to define the responsibilities and authorizations
for:

utvrđivanje OH&S nedostataka i drugih faktora koji
mogu prouzrokovati ili doprineti pojavi incidenata;



identifikovanje potrebe za korektivnom merom;
identifikovanje prilika za preventivne mere;
komuniciranje (distribucija) dokumentovanih rezultata
istraživanja.
Identification of OH & S deficiencies and other factors
that could cause or contribute to the occurrence of
incidents;
identifying the need for corrective measure;
identify opportunities for preventive measures;
communication (distribution) of documented results of
investigation.
Način i redosled prijavljivanja povreda na radu, kao i
način pružanja prve pomoći povređenom propisani su
postupcima PR.O.07-Procedura za povrede na radu i
PR.O.08-Procedura za pružanje prve pomoći
The manner and order of reporting on injuries, as well as
on providing first aid to the injured is prescribed in
procedures PR.O.Q7-Procedura for injuries at work
and PR.O.Q8-Procedure for first aid.
Analiza podataka
Data analysis
Prikupljanje i analiza odgovarajućih podataka vrši se
radi utvrđivanja pogodnosti i efikasnosti IMS i
identifikacije mogućih poboljšavanja. Ovim su
obuhvaćeni podaci koji su dobijeni na osnovu merenja i
praćenja i ostalih relevantnih izvora. Podaci se
analiziraju radi obezbeđenja informacija o:
Collection and analysis of appropriate data is performed
to determine the appropriateness and effectiveness of
IMS and to identify possible improvements. This includes
information that was obtained by measuring and
monitoring and other relevant sources. The data are
analyzed in order to provide information on:
zadovoljenju Korisnika i/ili njihovim žalbama;
usaglašenosti sa zahtevima korisnika;
karakteristikama procesa, proizvoda i njihovih trendova;
isporučiocima.
Customers’ satisfaction and / or their complaints;
Compliance with the requirements of customers;
Characteristics of processes, products and their trends;
Suppliers.
U skladu sa prirodom proizvoda, u zavisnosti od
kritičnosti i utvrđenih zahteva, mogu se koristiti
statističke tehnike u cilju da podrže verifikaciju projekta,
upravljanje procesima, kontrolu, IMS i analizu greške i
njenih posledica.
In accordance with the nature of the product, depending
on the critical and the specified requirements, statistical
techniques may be used in order to support the
verification of the project, process management, control,
and analysis of IMS as well as error analysis and its
consequences.
Identifikaciju potreba vrši Direktor, na predlog
Rukovodioca kontrole kvaliteta.
Identification of needs is made by Director, upon
proposal of Quality control manager.
U zavisnosti od karakteristike procesa osoba zadužena
za prikupljanje podataka je:
Depending on the characteristics of the process the
person in charge for data collection is:
neposredni izvršilac (kada su podaci vezani za poslove
koje on obavlja);
Direktor sektora (kada su podaci vezani za ceo
sektor).
Direct officer (when the data related to the duties which
he performs);
Director of department (in case the data are related to
the whole department).
Na osnovu prikupljenih podataka Rukovodilac
obezbeđenja kvaliteta, uz podršku računara izrađuje
matematičko-vizuelni model koji odslikava karakteristike
posmatranog procesa.
Based on data collected Quality assurance manager,
with computer support makes visual mathematical model
that reflects the characteristics of the observed process.
Analiza karakteristika posmatranog procesa pokazuje
ponašanje faktora koji variraju u toku procesa.
The analysis of the observed process indicates factors
that vary during the process.
Na osnovu te analize donosi se zaključak o
specifičnosti procesa i predlažu korektivne, odnosno
preventivne mere sa ciljem otklanjanja negativnih
uticaja.
On this basis of such analysis we make a conclusion
about the specifics of the process and corrective and
preventive measures aimed at eliminating the negative
impacts.
8.4






Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
42/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
8.5
Poboljšavanje
Improvements
8.5.1
Stalno poboljšavanje
Continuous improvement
U delta inženjeringu planiraju se i upravlja se
procesima neophodnim za stalno poboljšavanje IMS.
Stalno poboljšavanje IMS omogućeno je korišćenjem
politike IMS, ciljeva, rezultata internih provera, analize
podataka, korektivnih i preventivnih mera i
preispitivanja od strane rukovodstva.
delta inzenjering plans and manages the processes
necessary to continually improve IMS. Constant
improvement has been made possible by using the IMS
policy, objectives, results of internal inspections, data
analysis, corrective and preventive actions and
management review.
Korektivne mere
Corrective measures
Korektivne mere sprovode se kada se otkrije problem u
pogledu kvaliteta usluga, zaštitu životne sredine i
bezbednosti i zdravlju na radu, da bi se odredio uzrok i
sprečilo ponavljanje neusaglašenosti.
Corrective measures are implemented when a problem
is detected in terms of quality of services, environmental
protection and health and safety at work, to determine
the cause and prevent recurrence of nonconformities.
Korektivne mere
slučajevima:
sledećim
Corrective actions are taken in the following cases when
a discrepancy is found with the specified requirements:
kada se utvrdi
neusaglašenost usluge
sa
specificiranim zahtevima;
kao rezultat izmene u dokumentaciji;
ukoliko se pojavi neusaglašenost u toku procesa rada;
kada postoje reklamacije Investitora;
kao rezultat izvršene interne ili eksterne provere;
uočavanje problema pri realizaciji programa zaštite
životne sredine;
odstupanja prilikom sprovođenja aktivnosti monitoringa
i merenja;
identifikovanje neusaglašenosti i preduzimanje mera
radi ublažavanja njihovih OH&S posledica.
When a discrepancy is found with the specified
requirements
As a result of changes in the documentation;
If inconsistency appeared during work process;
When there are complaints of the Investor;
Made as a result of internal or external inspection;
Identification of problems in the implementation of
environmental programs;
Variations in the implementation of monitoring and
measurement activities:
Identifying non-compliance and measures to mitigate
their OH&S consequences.
Korektivna mera sprovodi se u potpunosti dok se ne
udovolji specificirani zahtevima iz ugovora i zahtevima
Klijenta, kao i ispunjavanje zahteva zakona i drugih
propisa. Naš princip je da naša usluga treba da bude
usaglašena i sa eventualno naknadno izraženim
zahtevima Klijenta, kako bi on bio u potpunosti
zadovoljan.
Corrective measures are fully implemented until the
requirements specified in the contract and client
requirements are met, as well as in meeting the
requirements of laws and regulations. Our principle is
that our service has to be agreed with possible
subsequent requirements of the Client, so that he can be
fully satisfied.
Reklamacije Klijenata, tehničke kontrole i nadležnih
organa služe kao osnova za predlaganje korektivnih
mera. Reklamacije klijenta dostavljaju se u nadležni
sektor, gde se rešava sporna reklamaciju i o tome
sastavlja službeni zapis.
Client complaints, technical control and inspections of
the authorities serve as a basis for proposing corrective
measures. Customer complaints are submitted to the
relevant department, where the claim is settled and an
official record is made thereon.
Zbirni izveštaj o reklamacijama služi kao osnova za
predlaganje korektivnih mera.
Summary report on the complaints serves as a basis for
proposing corrective measures.
O sprovedenim korektivnim merama vode se zapisi.
Disputed corrective measures are specially recorded.
Svi zapisi vezani za predlaganje, sprovođenje i
realizaciju korektivnih mera čuvaju se u arhivi
Rukovodioca kontrole kvaliteta.
All records related to proposing, conducting and
implementing corrective measures are kept in the
archives of the Quality control manager.
Detalji
postupka
sa
korektivnim
merama
dokumentovani su u PR.I.07-Procedura za korektivne
Details of the corrective actions are documented in
PR.I.07-Procedure for corrective measures.
8.5.2








preduzimaju
se
u
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Br. dokumenta:
Document No.:
P.I.01
Kopija br.:
Copy No.:
1
List/od:
Page/of:
43/43
Rev:
Rev:
3
Datum:
Date:
01.06.12
mere.
8.5.3





9.
Preventivne mere
Preventive measures
Preventivne mere odnose se na postupke definisane
planom projekta a koji obuhvata definisanje ključnih
događaja koji mogu uticati na kvalitet usluga, zaštitu
životne sredine i bezbednosti i zdravlju na radu i biti
izvor uzroka neusaglašenosti, definisanje alternativnih
postupaka i ciljeva, ukoliko dođe do odstupanja, uz
osiguranje da se bitne informacije o tokovima izvršenja
usluge, zaštitu životne sredine i bezbednosti i zdravlju
na radu i preduzetim merama dostave rukovodstvu na
preispitivanje.
Preventive measures refer to the procedures defined in
the project plan that includes a definition of key events
that may affect the quality of services, environmental
protection and safety and health at work and be a source
of conflict causes, definition of alternative methods and
objectives, in case of discrepancies, ensuring that
important information about the flow of the service,
environmental protection and safety and health at work
and measures taken have been provided to the
management for review.
Preventivne mere
slučajevima:
Preventive measures are taken in the following cases:
preduzimaju
se
u
sledećim
kada se utvrde potencijalne neusaglašenosti usluga iz
domena rada;
kao rezultat izvršene interne ili eksterne provere
uočavanje potencijalnih problema pri realizaciji
programa zaštite životne sredine;
potencijalnih odstupanja uočenih prilikom sprovođenja
aktivnosti monitoringa i merenja;
identifikovanje potencijalnih neusaglašenosti koje mogu
dovesti do OH&S posledica.
When potential conflicts in the working area have been
identified,
as a result of internal or external inspection,
Spotting potential problems in the implementation of
environmental programs,
Potential discrepancies identified during the
implementation of monitoring and measurement
activities,
Identification of potential conflicts that could lead to
OH&S consequences.
O sprovedenim preventivnim merama vode se zapisi.
The preventive measures are recorded.
Svi zapisi vezani za predlaganje, sprovođenje i
realizaciju preventivnih mera čuvaju se u arhivi
Rukovodioca kontrole kvaliteta.
All records relating to the proposal, implementation and
realization of preventive measures are kept in the
archives of the Quality control manager.
Detalji
postupka
sa
dokumentovani su u
preventivne mere.
Details of the procedure related to preventive measures
are documented in PR.I.08-Pprcedure for preventive
measures.
preventivnim
merama
PR.I.08-Procedura za
PRILOZI
APPENDICITES
Prilog br. 1 uz Poslovnik: P.I.01.1-Šema organizacije
informisanja i uzbunjivanja;
Prilog br. 2 uz Poslovnik: P.I.01.2-Matrica procesa;
Prilog br. 3 uz Poslovnik: P.I.01.3-Procesna šema;
Prilog br. 4 uz Poslovnik: P.I.01.4-Matrica
odgovornosti;
Prilog br. 5 uz Poslovnik: ZA.I.01-Registar
dokumenata IMS-a.
Appendix no. 1 to the Manual and Policy: P.I.01.1Schematic organization of information and warning;
Appendix no. 2 to the Manual and Policy: P.I.01.2Matrix of the process;
Appendix no. 3 to the Manual and Policy: P.I.01.3Process scheme;
Appendix no. 4 to the Manual and Policy: P.I.01.4Matrix of responsibilities;
Appendix no. 5 to the Manual and Policy: ZA.I.01Registry documents IMS.
Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti delta inženjeringa
This document is not allowed to be used, printed or multiplied without written agreement of delta inženjering
Download

20.12.12 manual and polisy ims