PROGRAM
VIŠEG I SREDNJEG MEDICINSKOG
KADRA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU
13.18 h Svetlana Tozev, Jelena Milošević, Marina
Luković, Mirjana Šefik Bukilica
ODREĐIVANJE MARKERA KOŠTANOG
METABOLIZMA I VITAMINA D:
PREANALITIČKA I ANALITIČKA
VARIJABILNOST
13.24 h Jasna Drndarević
PRIMENA FUNKCIONALNIH POMAGALA
KOD PACIJENATA OBOLELIH OD
REUMATOIDNOG ARTRITISA
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
BEOGRAD
Simpozijum povodom proslave
45 godina rada Instituta:
SAVREMENI PRISTUP
REUMATSKIM BOLESTIMA
13.30h Ivana Vasić
ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD KOD
BOLESNIKASA SISTEMSKIM
ERITEMSKIM LUPUSOM
13.36 h Vanja Jovanović, Zora Jović, Ana Milanović,
Biljana Arsin
ZNAČAJ ODNOSA IZMEĐU MEDICINSKE
SESTRE I BOLESNIKA - Lepa reč i
odgovarajući saveti -neophodan uslov za
uspešno lečenje
13.42 h D i s k u s i j a
PROGRAM
SRPSKA AKADEMIJA NAUKA
Svečana sala
12.11.2010 12,30 h
Organizacioni odbor
PROGRAM SIMPOZIJUMA:
Prof. dr Nemanja Damjanov,
Ass. dr Mirjana Šefik Bukilica,
Ass. dr Goran Radunović,
Mr sci. med. dr Predrag Ostojić,
Mr sci. med. dr Maja Zlatanović,
Dr SlaĎana Ţivojinović,
Dr Milica Basarić
12.30 h Goran Radunović, Nemanja Damjanov
PROGRAM RANOG OTKRIVANJA I
LEČENJA BOLESNIKA SA
REUMATOIDNIM ARTRITISOM U SRBIJI
12.36 h Predrag Ostojic, Slađana Ţivojinovic, Tamara
Reza, Nemanja Damjanov
SIMPTOMI DEPRESIJE KOD BOLESNIKA
SA SISTEMSKOM SKLEROZOM
12.42 h Vera Milić, Radmila Petrović, Ivan Boričić,
Goran Radunović, Nada Pejnović, Ivan
Soldatović, Nemanja Damjanov
PROCENA DIJAGNOSTIČKE TAČNOSTI
ULTRASONOGRAFSKOG NALAZA
PARENHIMSKE NEHOMOGENOSTI
PLJUVAČNIH ŢLEZDA U PRIMARNOM
SJÖGRENOVOM SINDROMU
Naučni odbor
Prof. dr Nada Pilipović, predsednik,
NS dr sc. med. Slobodan Branković,
Ass. dr Mirjana Šefik Bukilica,
Prof. dr Nemanja Damjanov,
Dr Slobodanka ĐorĎević Kontić,
Mr sci. dr Dragana Palić Obradović,
Doc. Marija Radak Perović ,
Prof. dr Radmila Petrović,
Prof. dr Roksanda Stojanović,
Doc. dr Nada Vujasinović Stupar
12.48 h Nikola Gavrilov, Nada Pilipović, Katarina
Simić -Pašalić, Goran Radunović, Nemanja
Damjanov, Slavica Pavlov-Dolijanović
PROCENA TELESNOG SASTAVA DXA
METODOM KOD BOLESNICA SA
SISTEMSKOM SKLEROZOM
12.54 h Katarina Simić-Pašalić, Nikola Gavrilov,
Jelena Vasić, Nada Pilipović
OSTEOPOROZA I PRELOMI NASTALI
ZBOG OSTEOPOROZE KOD
STANOVNIKA SRBIJE - PILOT STUDIJA
13.00 h Gordana Sušić, Roksanda Stojanović, Nemanja
Damjanov
ISKUSTVA NAKON TROGODIŠNJE
PRIMENE ETANERCEPTA U LEČENJU
DECE SA JUVENILNIM IDIOPATSKIM
ARTRITISOM
13.06 h Nada Pejnović, Slađana Ţivojinović, Mirjana
Šefik-Bukilica, Ljiljana Kovačević, Diana
Bugarsk3,Slavko Mojsilović, Ivan Soldatović,
Nemanja Damjanov
UTICAJ TERAPIJE ETANERCEPTOM NA
EX-VIVO PRODUKCIJU CITOKINA IL23/TH17 PUTA INFLAMACIJE U
LIPOPOLISAHARIDOM STIMULISANOJ
KULTURI PUNE KRVI BOLESNIKA SA
REUMATOIDNIM ARTRITISOM
13.12 h Dragoslav Jablanović, Olivera Ciraj Bjelac,
Srđan Šerić
REDUKCIJA PACIJENTNIH DOZA U
DIJAGNOSTIČKOJ RADIOLOGlJI
UVOĐENJEM
DIGITALNE RADIOGRAFIJE
Download

INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU BEOGRAD