NIM-ECLIPSE® E4 sistem za nadgledanje
nerava
Namenjeno hirurzima
Korisnički priručnik
Verzija softvera 4.0
Rx Only
SLUŽBA ZA KORISNIKE
Za dodatne informacije u vezi sa upotrebom ovog proizvoda, kao i za izveštavanje o bilo kakvim problemima, obratite se kompaniji Medtronic koristeći
odgovarajuće podatke za kontakt navedene na plavo-beloj kartici sa podacima za kontakt koja se nalazi u pakovanju svakog proizvoda; a možete se obratiti
i lokalnom distributeru.
Sledeći navedeni nazivi su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije Medtronic, Inc. u SAD i u drugim zemljama: NIM-ECLIPSE®. Svi drugi zaštitni znaci
proizvoda i usluga, kao i registrovani zaštitni znaci proizvoda i usluga, vlasništvo su svojih vlasnika u SAD i u drugim zemljama.
SADRŽAJ
Odeljak 1: Uvod
Indikacije za upotrebu ..........................................................................................................................................................................................................................................................................1-1
Opis uređaja .............................................................................................................................................................................................................................................................................................1-1
Kontraindikacije ......................................................................................................................................................................................................................................................................................1-1
Bezbednosna razmatranja za elektrohiruršku jedinicu za IOM .............................................................................................................................................................................................1-1
Izuzeci za performanse otpornosti na EMK sistema NIM-ECLIPSE...............................................................................................................................................................................1-1
Odgovornosti korisnika........................................................................................................................................................................................................................................................................1-2
Upozorenja, mere predostrožnosti i bezbednosna razmatranja ..........................................................................................................................................................................................1-2
Odeljak 2: Podešavanje hardvera
Komponente i softver sistema...........................................................................................................................................................................................................................................................2-1
Dodatna oprema sistema ....................................................................................................................................................................................................................................................................2-1
Otpakivanje sistema ..............................................................................................................................................................................................................................................................................2-1
Okruženje za isporuku i skladištenje ......................................................................................................................................................................................................................................2-1
Opis komponenti sistema ...................................................................................................................................................................................................................................................................2-1
NIM-ECLIPSE Kontroler sistema.........................................................................................................................................................................................................................................................2-2
Modul sa opremom za pacijenta ......................................................................................................................................................................................................................................................2-3
Računar sistema NIM-ECLIPSE ...........................................................................................................................................................................................................................................................2-5
Povezivanje komponenti sistema ....................................................................................................................................................................................................................................................2-6
Uključivanje sistema..............................................................................................................................................................................................................................................................................2-7
Odeljak 3: Brzi početak
Procedura za brzi početak ...................................................................................................................................................................................................................................................................3-1
Opcije nadgledanja.......................................................................................................................................................................................................................................................................3-2
Odeljak 4: Kreiranje i izmena protokola
Glavni ekran sistema NIM-ECLIPSE ..................................................................................................................................................................................................................................................4-1
Ekran za izbor pokretanja testa na sistemu NIM-ECLIPSE........................................................................................................................................................................................................4-2
Ekran za izbor nastavljanja testa na sistemu NIM-ECLIPSE .....................................................................................................................................................................................................4-3
Ekran za reviziju izbora testa na sistemu NIM-ECLIPSE.............................................................................................................................................................................................................4-4
Ekran za izmenu protokola na sistemu NIM-ECLIPSE ................................................................................................................................................................................................................4-5
Kreiranje protokola ................................................................................................................................................................................................................................................................................4-6
Izmena protokola ...................................................................................................................................................................................................................................................................................4-6
Pokretanje testa ......................................................................................................................................................................................................................................................................................4-6
Funkcijski tasteri za pokretanje testa na sistemu NIM-ECLIPSE .............................................................................................................................................................................................4-7
Nastavljanje testa ...................................................................................................................................................................................................................................................................................4-7
Informacije o pacijentu ........................................................................................................................................................................................................................................................................4-8
Kreiranje profila pacijenta ........................................................................................................................................................................................................................................................ 4-10
Izmena profila pacijenta............................................................................................................................................................................................................................................................ 4-10
Brisanje profila pacijenta .......................................................................................................................................................................................................................................................... 4-10
Uređivanje lista ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 4-10
Postavke sistema ...................................................................................................................................................................................................................................................................................4-11
Elektrode i kanali ...................................................................................................................................................................................................................................................................................4-12
Modaliteti .................................................................................................................................................................................................................................................................................................4-13
Modalitet osnovnog EMG-A .................................................................................................................................................................................................................................................... 4-13
Aktivirani EMG odzivi ................................................................................................................................................................................................................................................................. 4-13
Režim testa blizine nerva .......................................................................................................................................................................................................................................................... 4-14
Odeljak 4: Kreiranje i izmena protokola (nastavak)
Test integriteta za zavrtnje na peteljkama.......................................................................................................................................................................................................................... 4-15
Test korena nerva......................................................................................................................................................................................................................................................................... 4-16
Motorički aktiviran potencijal (MEP) ..................................................................................................................................................................................................................................... 4-16
Niz od četiri (TOF) ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 4-17
Postavke modaliteta.............................................................................................................................................................................................................................................................................4-18
Tabla trag ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4-18
Postavke grupe ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 4-18
Postavke stimulansa .............................................................................................................................................................................................................................................................................4-19
Postavke sekundarnih prozora .........................................................................................................................................................................................................................................................4-21
Postavke zvučnika .................................................................................................................................................................................................................................................................................4-21
Postavke komentara .............................................................................................................................................................................................................................................................................4-22
Odeljak 5: Nadgledanje i revizija
Ekran nadgledanja na sistemu NIM-ECLIPSE................................................................................................................................................................................................................................5-1
Odeljci ekrana nadgledanja................................................................................................................................................................................................................................................................5-2
Upravljanje funkcijama menija preko sonde................................................................................................................................................................................................................................5-3
Prilagođavanje prikaza ekrana i prozora........................................................................................................................................................................................................................................5-4
Hvatanje snimaka ekrana ....................................................................................................................................................................................................................................................................5-4
Ekran revizije podataka na sistemu NIM-ECLIPSE.......................................................................................................................................................................................................................5-5
Revizija testa.............................................................................................................................................................................................................................................................................................5-6
Funkcijski tasteri za reviziju podataka na sistemu NIM-ECLIPSE ...........................................................................................................................................................................................5-6
Postavke štampanja ..............................................................................................................................................................................................................................................................................5-7
Kreiranje izveštaja ..................................................................................................................................................................................................................................................................................5-8
Tabele sa izveštajima............................................................................................................................................................................................................................................................................5-11
Kreiranje i uređite predložake ...........................................................................................................................................................................................................................................................5-13
Odeljak 6: Daljinsko nadgledanje
Daljinsko nadgledanje sistema NIM-ECLIPSE...............................................................................................................................................................................................................................6-1
Sesija daljinskog nadgledanja kliničkog sistema........................................................................................................................................................................................................................6-1
Sesija daljinskog nadgledanja udaljenog sistema .....................................................................................................................................................................................................................6-2
OS vreme ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................6-3
Tekstualno ćaskanje ..............................................................................................................................................................................................................................................................................6-3
Odeljak 7: Informacije o sistemu
Čišćenje i održavanje ............................................................................................................................................................................................................................................................................7-1
Informacije za korisničku pomoć......................................................................................................................................................................................................................................................7-1
Ograničena garancija ............................................................................................................................................................................................................................................................................7-1
Tehničke specifikacije ...........................................................................................................................................................................................................................................................................7-2
Smernice i deklaracija proizvođača – elektromagnetna otpornost .....................................................................................................................................................................................7-8
Rešavanje problema .............................................................................................................................................................................................................................................................................7-10
Uvod
INDIKACIJE ZA UPOTREBU
Sistem NIM-ECLIPSE namenjen je za snimanje, nadgledanje i stimulaciju/snimanje biopotencijalnih signala, uključujući elektromiograf (EMG), potencijala
aktiviranog odziva i nerava/mišića, kao i za intraoperativnu dijagnozu akutne disfunkcije kod kortikospinalnog aksonalnog sprovođenja.
Sistem pruža povratne informacije hirurzima i timu u operacionoj sali kao pomoć pri lokalizaciji i proceni kičmenih nerava i pri verifikaciji postavljanja kičmenih
instrumenata kako bi se izbegle povrede korena nerava koji su izloženi riziku.
OPIS UREĐAJA
Sistem NIM-ECLIPSE predstavlja EMG monitor i monitor aktiviranog potencijala sa osam kanala za intraoperativnu upotrebu tokom operacija pri kojima
je motorički nerv izložen riziku zbog nenamerne manipulacije. Sistem NIM-ECLIPSE izveštava o elektromiografskoj (EMG) aktivnosti mišića nadraženih od strane
nerva na koji se utiče. Monitor pomaže u ranoj identifikaciji nerva tako što hirurgu omogućava alatku za pomoć pri pronalaženju i identifikovanju određenog
nerva koji je izložen riziku unutar hirurškog polja. On neprekidno nadgleda EMG aktivnost mišića nadraženih od strane nerva koji je izložen riziku radi smanjivanja
povreda tako što upozorava hirurga kad je određeni nerv aktiviran.
KONTRAINDIKACIJE
Upotreba anestetičkih sredstava koja paralizuju značajno umanjuje, ako ne eliminiše potpuno, EMG odgovore na direktnu ili pasivnu stimulaciju nerava. Obratite
se anesteziologu kad god se sumnja na paralizu nerava.
Sveobuhvatne relativne kontraindikacije transkranijalnih motorički aktiviranih električnih potencijala (TCeMEP) uključuju epilepsiju, kortikalne lezije, konveksne
defekte lobanje, povišen intrakranijalni pritisak, bolest srca, prokonvulzantske lekove ili anestetike, intrakranijalne elektrode, vaskularne vezice ili odvode
i srčane pejsmejkere ili druge implantirane biomedicinske uređaje. Pored navedenog, neobjašnjeni intraoperativni napadi i moguće aritmije su indikacije
da se TCeMEP prekine.
Upozorenje: Sistem NIM-ECLIPSE ne sprečava hirurško presecanje nerava. Ako nije moguće pouzdati se u nadgledanje, lekar koji obavlja hirurški postupak mora
se osloniti na alternativne metode ili svoje hirurško umeće, iskustvo i poznavanje anatomije kako bi se sprečilo oštećenje nerava.
BEZBEDNOSNA RAZMATRANJA ZA ELEKTROHIRURŠKU JEDINICU ZA INTRAOPERATIVNO
NADGLEDANJE
Sledeća bezbednosna razmatranja važe za upotrebu neurološkog monitora sistema NIM-ECLIPSE za intraoperativno nadgledanje (IOM). Ove smernice treba pratiti
kako bi se obezbedilo da se sistemom NIM-ECLIPSE bezbedno rukuje u svakom trenutku.
1. Uverite se da je povratna elektroda disperzivne pločice za elektrohiruršku jedinicu (ESU) ispravno primenjena na pacijenta. Mnoge ESU jedinice daju
signal hirurgu kada disperzivna pločica nema dobar kontakt sa pacijentom. Međutim, važno je to potvrditi pomoću vizuelne provere da bi se obezbedilo
da povratna struja teče direktno u pločicu. Ne aktivirajte ESU na duže periode kad ESU olovka nije u direktnom kontaktu sa pacijentom. Curenje struje
radiofrekvencije (RF) najopasnije je kada je ESU olovka aktivirana, a nije u kontaktu sa pacijentom. Tokom tog vremena, struje curenja mogu da teku kroz
pacijenta i vrate se u uzemljenje putanjom najnižeg otpora. Produžena aktivnost može da uzrokuje da curenje struje stvori lokalizovano zagrevanje tkiva.
2. Izbegavajte korišćenje ESU olovke blizu elektroda za nadgledanje ili stimulaciju. Aktiviranje ESU olovke u blizini elektroda pacijenta povećava mogućnost
da u elektrodama teku struje curenja.
3. Za uzemljenje pacijenta koristite elektrodu uzemljenja velike površine. Smanjenje gustine struje curenja (A/oblast) smanjuje verovatnoću da će struje curenja
teći u elektrodama.
4. Ne koristite ESU povratnu elektrodu kao vezu uzemljenja pacijenta za sistem NIM-ECLIPSE. Ne postavljajte ESU povratnu elektrodu iznad ili u blizini elektroda
za snimanje ili stimulaciju. Oba manevra povećavaju verovatnoću da će struja curenja teći kroz elektrode pacijenta.
5. Nikad ne povezujte elektrodu pacijenta ili elektrodu uzemljenja za pacijenta sa uzemljenim metalnim objektima ili uzemljenjem zemlje. Pacijent
je uz maksimalnu pažnju izolovan od uzemljenja kako bi se maksimalno povećala zaštita od struja koje indukuju RF i vodovi. Nemojte da onemogućite
ovu važnu bezbednosnu funkciju povezivanjem pacijenta sa uzemljenjem.
6. Struje curenja mogu da postoje na vrhovima elektroda za snimanje i stimulaciju čak i kada monitor NIM-ECLIPSE sistema nije uključen. Svaki izvor zalutale
kapacitivnosti ili impedanse od pacijenta do uzemljenja može biti putanja za tok struja curenja. Sistem NIM-ECLIPSE ne mora da bude uključen i da radi
da bi došlo do tog efekta.
7. Periodično proveravajte integritet uzemljenja sistema NIM-ECLIPSE kao i struje curenja za struje voda naizmenične struje i RF struje koje generiše ESU.
Proverite da li su sve utičnice strujnih vodova u operacionoj sali ispravno uzemljene i pridržavajte se svih primenljivih bezbednosnih standarda.
8. Izbegavajte korišćenje neodobrenih spoljnih uređaja povezanih sa pacijentom. Spoljni uređaji mogu da dodaju značajnu zalutalu kapacitivnost uzemljenju,
povećavajući potencijalne putanje kojima bi RF struja curenja mogla da teče.
Izuzeci za performanse otpornosti na EMK sistema NIM-ECLIPSE
IEC 60601-1-2 Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety, 2. Collateral Standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and
tests. Section 36.202.a - Radiated Electromagnetic Fields states: For Patient Coupled Equipment and/or systems applicable IMMUNITY levels are under
consideration. (IEC 60601-1-2 medicinska električna oprema, deo 1: opšti zahtevi za bezbednost – Srodni standard: elektromagnetna kompatibilnost – zahtevi
i testovi. Odeljak 36.202a – stanja ozračenih elektromagnetnih polja: za opremu i/ili sisteme povezane sa pacijentom uzimaju se u obzir primenljivi nivoi
OTPORNOSTI.) Nivo OTPORNOSTI od 3 volta po metru može biti neodgovarajući jer izmereni fiziološki signali mogu da budu znatno ispod onih koje
indukuje polje sa snagom od 3 volta po metru.
Korisnici treba da znaju koji su poznati izvori RF, npr. radio ili TV stanice i ručni ili mobilni dvosmerni radio uređaji, i obrate pažnju na njih tokom postavljanja
medicinskog uređaja ili sistema. Imajte u vidu da dodavanje dodataka ili komponenti ili izmena medicinskog uređaja ili sistema može da smanji performanse
otpornosti. Konsultujte se sa kvalifikovanim osobljem u vezi sa promenama konfiguracije sistema.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
1-1
Uvod
ODGOVORNOSTI KORISNIKA
Sistem NIM-ECLIPSE je ograničen na prodaju od strane licenciranog medicinskog stručnjaka ili po njegovoj narudžbini. Ovaj instrument treba da se koristi pod
nadzorom medicinskog stručnjaka. Oprema i ovlašćeni dodaci sistema projektovani su tako da funkcionišu kao što je opisano u ovom korisničkom priručniku.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre korišćenja uređaja.
Važno je napomenuti da je sistem NIM-ECLIPSE dodatak i pomoć za lekara u postavljanju dijagnoze. On ne zamenjuje lekara.
Korisnik ili korisnici ove opreme ne treba da koriste delove koji su otkazali ili su neefikasni na neki drugi način.
Sledeća lista opisuje odgovornosti korisnika.
1. Periodična provera i održavanje opreme i izvora napajanja.
2. Zamena komponenti po potrebi radi bezbednog i pouzdanog rada.
3. Zamena neoperativnih delova odobrenim delovima.
4. Oprema koja ne funkcioniše ispravno ne sme da se koristi dok se ne obavi kompletno neophodno održavanje i testiranje.
5. Sistem NIM-ECLIPSE, uključujući hardverske i softverske komponente, i njegov pribor ne treba menjati.
6. Korisnik ove opreme ima isključivu odgovornost za sve povrede nanete osobama ili štetu nanetu stvarima (uključujući ovu opremu) koja je rezultat sledećeg:
• korišćenje koje nije u skladu sa dostavljenim uputstvima za rad
• održavanje koje nije u skladu sa ovlašćenim održavanjem/operativnim ili fabričkim uputstvima
UPOZORENJA, MERE PREDOSTROŽNOSTI I BEZBEDNOSNA RAZMATRANJA
Sistemska upozorenja
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
1-2
Sistem NIM-ECLIPSE ne sprečava hirurško presecanje nerava. Ako nije moguće pouzdati se u nadgledanje, lekar koji obavlja hirurški postupak mora
se osloniti na alternativne metode ili svoje hirurško umeće, iskustvo i poznavanje anatomije kako bi se sprečilo oštećenje nerava.
Da biste izbegli opekotine ili lezije pacijenta na alternativnom mestu:
• nemojte aktivirati elektrohirurški instrument dok je stimulator u kontaktu sa tkivom
• nemojte ostavljati elektrode ili sonde za stimulaciju u hirurškom polju
• nemojte držati elektrode ili sonde za stimulaciju u držaču za elektrohirurške instrumente
• nemojte dozvoliti da drugi hirurg (tj. hirurg za prikupljanje sala) koristi elektrohirurške instrumente dok je stimulator u upotrebi
• nemojte aktivirati elektrohirurški instrument tokom produženih perioda tokom kojih ESU nije u kontaktu sa tkivom
• nemojte aktivirati elektrohirurški instrument u blizini elektroda za snimanje ili stimulaciju
• nemojte dozvoliti da se kutije sa opremom za pacijenta ili mesta elektroda za snimanje/stimulaciju potope u fiziološki rastvor
• nemojte dozvoliti prekomerno curenje zalutalog napona jednosmerne ili naizmenične struje sa opreme povezane sa pacijentom; izbegavajte stvaranje
nenamerne putanje uzemljenja kroz angažovane elektrode
Lekar je odgovoran za pravilnu upotrebu, periodičnu bezbednosnu sertifikaciju opreme povezane sa pacijentom i uzemljenje naizmenične struje u skladu
sa odgovarajućim standardom IEC 60601-1 i/ili IEC 60601-1-1 Medical Safety Standard (Standard za medicinsku bezbednost).
Posebnu pažnju rukovaoca mogu zahtevati struje stimulansa koje premašuju 2 mA RMS/cm2. RMS vrednost struje generalno je manja od postavke struje
stimulatora u mA. Da biste izračunali RMS struju, morfologija talasa, pulsna širina, stopa ponavljanja i isporučena struja stimulatora moraju se uzeti u obzir.
Ako se dodaci za sistem NIM-ECLIPSE koriste sa stimulatorima koji ne pripadaju sistemu NIM-ECLIPSE, ne premašujte nivo energije od 50 mJ po impulsu
(izmereno pri opterećenju od 1 kilooma).
Dok je privremeno isključivanje aktivno, audio i video nadgledanje je onemogućeno.
Da biste izbegli lažne negativne odzive, potvrdite da je postavka struje stimulatora dovoljno visoka i potvrdite primenu stimulansa posmatranjem izmerene
struje pacijenta. Niska struja stimulatora može da izazove lažan negativan odziv.
Visoka struja stimulatora i/ili transkranijalna motorna stimulacija mogu da izazovu nehotične pokrete pacijenta, što može dovesti do povrede pacijenta.
Aktiviranje petog kranijalnog nerva ili mišića za žvakanje visokom strujom stimulatora i/ili transkranijalnom motornom stimulacijom može da dovede
do laceracija jezika.
Lažne negativne odzive (neuspešno lociranje nerva) mogu da izazovu sledeće situacije:
• Skraćena EMG elektroda ili kabl (provodni delovi primenjenih igličastih elektroda ili kablovi koji se međusobno dodiruju)
• Neodgovarajuća struja stimulansa
• Neodgovarajuća struja za stimulaciju nerava kroz hardver, npr. kroz zavrtnje na peteljkama ili instrumente za disekciju stimulansa, može da se razlikuje
u zavisnosti od fizičke veličine, karakteristika oblika i dizajna hardvera, kao i od blizine nerva
• Zamor neuromuskularnih struktura zbog dužeg ili ponovljenog izlaganja električnim stimulansima
• Nenamerna istovremena primena struje iz oba izlaza sonde stimulatora (opreme za pacijenta) To može da dovede do skretanja struje odnosno njenog
deljenja između sondi stimulatora (ovo se odnosi samo na monopolarne sonde).
• Skraćeni unutrašnji pojačivač (odlikuje se aktivnošću na osnovnoj liniji od < 3 μV između dve vršne vrednosti)
• Neispravno postavljanje elektroda za snimanje i/ili stimulaciju
Ne uključujte sistem NIM-ECLIPSE kad je stimulator u hirurškom polju.
Da biste izbegli rizik od požara ili eksplozije, nemojte koristiti sistem NIM-ECLIPSE u prisustvu zapaljivih anestetika i/ili u okruženjima obogaćenim
kiseonikom.
Da biste izbegli električni udar, nemojte povezivati neodobrene komponente ili delove sa sistemom NIM-ECLIPSE.
Direktan kontakt sa stimulatorom može da prekine rad aktivno implantiranih uređaja.
Ispravno rukovanje, umetanje i postavljanje elektroda i sondi je od suštinskog značaja za bezbedno i precizno nadgledanje.
Nepravilno postavljene ili savijene igle povećavaju rizik od lomljenja igala u telu pacijenta.
Ne pokušavajte da ispravite savijene igle jer to može dovesti do naprezanja i oslabiti uređaj, što će dovesti do toga da se igla odlomi u telu pacijenta.
Potrebno je posvetiti posebnu pažnju prilikom rukovanja instrumentima sa oštrim vrhovima ili ivicama.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Uvod
W19 Lekar koji obavlja hirurški postupak mora izabrati odgovarajuću veličinu i lokacije za postavljanje elektroda i sondi na osnovu postupka koji će obaviti,
kao i jačinu struje za stimulaciju neophodnu za datu primenu.
W20 Izbegavajte transtorakalnu stimulaciju; kad god je moguće, održavajte što manju razdaljinu između mesta stimulacije anode i katode.
W21 Ponovna upotreba elektroda i sondi za jednokratnu upotrebu povećava rizik od infekcije i može da dovede do oslabljenog ili neefikasnog praćenja.
Mere predostrožnosti
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
Potrebno je obratiti posebnu pažnju da bi se razlikovalo pištanje visokog tona za tonove događaja (EMG aktivnost iznad praga) i za treperavi ton stimulansa
(označava podešenu struju koja se primenjuje).
Da biste izbegli glasan, spoljni šum pri nadgledanju tokom aktivacije elektrohirurške jedinice, proverite da li je sonda za privremeno isključivanje pravilno
povezana sa aktivnim elektrohirurškim vrhom elektrode.
Neodgovarajući tok struje stimulansa može da bude izazvan neispranim kontaktom između elektrode za stimulaciju ili sonde i nerva, neispravnom oblašću
površine električnog kontakta sonde stimulatora ili visokom impedansom.
Nemogućnost primene toka struje stimulansa mogu da izazovu sledeće situacije:
• Povratna elektroda stimulatora nije povezana ili postoji neka druga nepotpuna električna veza sistema između NIM-ECLIPSE, povratne elektrode i sonde
stimulatora.
• Stimulans je postavljen na 0,00 mA.
• Elektroda ili sonda za stimulaciju nije ispravna.
Da biste izbegli lažne pozitivne EMG događaje (artefakte stimulansa):
• uverite se da su elektrode za snimanje i kablovi stimulatora (+) ili (-) posebno sprovedeni i da nisu isprepleteni.
• kad je to moguće, uverite se da je EMG uzemljenje (zelena žica) fizički postavljeno između povratne elektrode stimulatora i ulaznih elektroda EMG kanala.
Ispravno postavljanje i podešavanje elektrohirurške jedinice dalje od sistema NIM-ECLIPSE smanjiće nepotrebno privremeno isključivanje, smetnje i
pojačanja.
Korišćenje neodobrenih stimulatora, sondi za stimulaciju, instrumenata ili elektroda za disekciju stimulansa može da dovede do pogoršanog rada sistema
NIM-ECLIPSE, kao što je, između ostalog, smanjena preciznost.
Integritet elektrode treba da se proveri nakon ubacivanja elektrode i pre njenog vađenja kako bi se dodatno potvrdilo da je tokom čitave procedure održan
kontinuitet elektrode. Ako je impedansa elektrode velika, prekinite njenu dalju upotrebu i zamenite je.
Kabl opreme za pacijenta i kabl sonde za privremeno isključivanje treba da se pričvrste za pod pomoću trake ili nekog drugog uređaja o koji
se nećete saplesti.
Da biste izbegli prekomerno privremeno isključivanje:
• Izbegavajte monopolarne postavke elektrohirurške jedinice visoke snage. Imajte u vidu da privremeno isključivanje izazvano punjenjem elektrode može
da traje nekoliko sekundi nakon korišćenja elektrohirurškog instrumenta.
• Izbegavajte slučajni kontakt priključene, a neprimenjene elektrode sa drugim provodnim delovima.
Kontaminirane elektrode i sonde za jednokratnu upotrebu moraju se odložiti u odgovarajućim kontejnerima za biološki opasne oštre predmete u skladu
sa smernicama bolnice ili druge ustanove korisnika.
Kabl modula opreme za pacijenta i kabl sonde za privremeno isključivanje treba da se pričvrste za pod pomoću trake ili nekog drugog uređaja o koji
se nećete saplesti.
Ova oprema nije otporna na tečnosti ili prskanje. Neispravan rad ili trajna oštećenja mogu da nastanu ako voda ili tečnost uđu u bilo koji elektronski deo
ove opreme.
Dodatne mere predostrožnosti
AP1
Da biste izbegli oštećenja sistema, ne priključujte nijedan uređaj osim dodataka za sistem NIM-ECLIPSE u ulaze na zadnjoj tabli kontrolera sistema
NIM-ECLIPSE.
AP2 Iskopčajte kabl za napajanje sistema NIM-ECLIPSE ili povezanog štampača pre čišćenja. Da biste sprečili da rastvori za čišćenje dospeju u elektronske delove
instrumenta, lagano poprskajte pamučnu krpicu sredstvom, zatim obrišite instrument krpicom. Budite posebno pažljivi oko kontrola, konektora i ivica table.
Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje (naročito na ekranu monitora).
AP3 Sistem ne sadrži komponente koje korisnik može da popravi. Popravke i/ili izmene sistema NIM-ECLIPSE ili bilo kog dodatka koje obavlja bilo ko osim
kvalifikovanog servisnog osoblja mogu znatno da ugroze mogućnost jedinice da nadgleda aktivnost nerava i/ili da ponište garanciju na opremu. Za najbolje
performanse, preporučuje se da sve servise obavlja Medtronic servisno osoblje. Kada se zaštitni poklopci skinu, mogu se osloboditi opasni naponi.
AP4 Trebalo bi obratiti pažnju tokom povezivanja električnih instalacija i rukovanja električnim uređajima. Ne koristite oštećenu električnu opremu ili pohabane
električne kablove. Tokom popravke ili održavanja, isključite sistem NIM-ECLIPSE i iskopčajte napajanje.
AP5 Sistem NIM-ECLIPSE radi sa izvorima napajanja od 50 do 60 Hz pri naponu od 100/240 V naizmenične struje. Koristite samo kablove za napajanje na nivou
bolnice i konektore obezbeđene uz sistem NIM-ECLIPSE. Uverite se da su kablovi i konektori u dobrom stanju. Nikad na opremu ne primenjujte napon koji
je izvan opsega navedenog za njene konektore.
AP6 Povezivanje opreme koja nije testirana i koja nije u skladu sa standardima IEC 60601 -1 MEDICAL DEVICES AND APPLIANCES (IEC 60601 -1 MEDICINSKI
UREĐAJI I APARATI) strogo je zabranjeno.
AP7 Da biste izbegli električnu opasnost i opasnost od požara, koristite samo preporučene osigurače. Osigurači moraju da se podudaraju po tipu, nominalnom
naponu i nominalnoj struji.
AP8 Sistem NIM-ECLIPSE ne pruža zaštitu od eksplozije od statičkog pražnjenja ili komponenata koje varniče. Ne rukujte jedinicom u prisustvu eksplozivnih
gasova kao što je zapaljiva mešavina anestetika i vazduha ili azot-oksid.
AP9 Da bi se sprečilo pregrevanje, ventilacioni otvori sistema NIM-ECLIPSE ne treba da budu blokirani.
AP10 Ne povezujte USB uređaje dok je pokrenut test.
AP11 Na kraju životnog veka sve elektronske komponente sistema NIM-ECLIPSE moraju da se pošalju WEEE centru za reciklažu ili da se odlože u skladu
sa lokalnim propisima.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
1-3
Odeljak 2: Podešavanje hardvera
U OVOM ODELJKU VIDEĆETE KAKO DA:
1. Proverite i identifikujete komponente
2. Povežete komponente sistema
3. Uključite sistem
Podešavanje hardvera
KOMPONENTE I SOFTVER SISTEMA
Uz NIM-ECLIPSE sistem dostupne su sledeće komponente i softverski programi:
PROGRAMI ZA NEUROMONITORING
•
•
PERIFERNA OPREMA
Softver za sistem NIM-ECLIPSE E4
Softver za čitač
•
•
•
RAČUNAR
•
•
KABLOVI
NCCPUE4/945NCCPUE4 notebook prenosivi računar
NWCPUE4/945NWCPUE4 stoni računar
MONITORI ZA PRIKAZ
•
•
•
Kablovi računara
Kablovi kontrolera
OSTALO
MON19/945MON19
•
KONTROLER
•
OPM660/945OPM660 modul opreme za pacijenta
MDP201/945MDP201 ESU sonda za privremeno isključivanje
POC180/945POC180 kabl za pulsnu oksimetriju
ECLC/945ECLC NIM-ECLIPSE kontroler sistema
•
•
•
•
P216/945P216 ili P226/945P226 kontroler napajanja (neophodan
za sisteme sa stonim računarom)
TC32/945TC32 kutija za transport
Kolica za prenos
Korisnički priručnik
Servisni priručnik
DODATNA OPREMA SISTEMA
Jednokratne potkožne igličaste elektrode Sonde za direktni kontakt sa nervom
Površinske elektrode
NRE1003, MEP1001, DME1001, DME2002,
DSN1260, DSN1299, DSN2260, DSN2280, DSN2299
BNP2001, CNP2001, FTP1001, MNP1001, PSP1000, PSP1001,
PSP1002, SPK1004, BNP2002, CNP2002, FTP2001, MNP2001,
PSP2000, PSP2001, PSP2002
SRE1002/945SRE1002
945NRE1003, 945MEP1001, 945DME1001,
945DME2002, 945DSN1260, 945DSN1299,
945DSN2260, 945DSN2280, 945DSN2299
945BNP2001, 945CNP2001, 945FTP1001, 945MNP1001,
945PSP1000, 945PSP1001, 945PSP1002, 945SPK1004,
945BNP2002, 945CNP2002, 945FTP2001, 945MNP2001,
945PSP2000, 945PSP2001, 945PSP2002
Senzor pulsnog oksimetra
PXC2002/945PXC2002
OTPAKIVANJE SISTEMA
Kad otpakujete NIM-ECLIPSE sistem, sačuvajte kutije i ambalažu u kojima je stigao monitor. Ako se instrument isporučuje sa jedne lokacije na drugu, posebno
dizajnirana ambalaža će obezbediti najbolju zaštitu.
Kad se kutija otpakuje, proverite sadržaj kutije prema stavkama navedenim na pakirnoj listi. Ako je sadržaj nepotpun ili postoji oštećenje, obavestite kompaniju
Medtronic. Ako je ambalaža oštećena ili se na materijalu za zaštitu od udara vide tragovi gnječenja, obavestite o tome i prevoznika. Sačuvajte ambalažu za isporuku
kako bi je prevoznik proverio.
Okruženje za isporuku i skladištenje
Artikli koji su ovde navedeni mogu se skladištiti ili isporučivati u okviru sledećih ograničenja okruženja.
• Temperatura od -20 °C do +60 °C
• Vlažnost od 15% do 95% (bez kondenzacije)
• Imajte u vidu da se ova ograničenja odnose na skladištenje i isporuku dok je uređaj van režima rada
OPIS KOMPONENTI SISTEMA
Osnovne komponente NIM-ECLIPSE sistema za neurološko nadgledanje obuhvataju NIM-ECLIPSE kontroler sistema, računar sa instaliranim softverom NIM-ECLIPSE
sistema, modul opreme za pacijenta i opcionalne stimulatore.
UPOZORENJA
• Sa ovim sistemom koristite samo odobrene priključke i utičnice, bolničkog tipa.
• Ne premašujte nominalnu snagu (200 VA) CPU izlaza za struju NIM-ECLIPSE kontrolera sistema.
• Ne povezujte ovaj instrument sa opremom koja radi preko spoljne linije dok se ne uverite u kompatibilnost sa specifikacijama standarda IEC60601-1.
Radi bezbednosti pacijenta, svi periferni uređaji, mikroskop, kamera, štampač, zvučnici itd. povezani sa NIM-ECLIPSE sistemom moraju da budu u skladu
sa zahtevima standarda IEC60601-1. Obratite se odeljenju za biomedicinski inženjering kako biste utvrdili da li spoljni uređaji zadovoljavaju ove zahteve.
• Ne dodirujte istovremeno nemedicinsku opremu i telo pacijenta.
• Ovaj instrument i dodatne komponente dizajnirani su i proizvedeni sa integralnim mehanizmima za bezbednost pacijenta. Rukovalac ni pod kakvim
okolnostima ne bi trebalo da menja instrument ili povezuje sa njim neodobrenu perifernu opremu, kutije za prebacivanje sa jedne elektrode na drugu itd.
• Proverite polaritet i funkciju perifernih konektora pre nego što ih priključite. Modul digitalnog pretpojačala i konektori stimulatora sa lakoćom će se uklopiti
ako se strelice za poravnavanje postave u red. Ako za priključivanje koristite preteranu silu, doći će do oštećenja.
2-1
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Podešavanje hardvera
NIM-ECLIPSE KONTROLER SISTEMA
ECLC/945ECLC kontroler sistema NIM-ECLIPSE obezbeđuje digitalnu obradu podataka velikom brzinom, generisanje stimulacije i zvučnu obradu EMG aktivnosti.
NIM-ECLIPSE kontroler sistema povezuje se sa računarom preko interfejsa za USB velike brzine. Kontroler takođe obezbeđuje računaru napajanje naizmeničnom
strujom pomoću prekidača.
Indikator napajanja
Indikator na prednjoj tabli svetli kad je napajanje NIM-ECLIPSE kontrolera sistema uključeno.
Napomena: Kad se napajanje uključi, dolazi do zadrške od 2 do 3 sekunde pre nego što počne da funkcioniše.
Zadnja tabla
Zadnja tabla NIM-ECLIPSE kontrolera sistema sadrži konektore za sve opcionalne periferne komponente. Sa sistemom NIM-ECLIPSE koji je namenjen hirurzima
koriste se samo pretpojačalo A, produžetak električnog stimulatora i konektori ESU sonde. Detalje o dodatnim funkcijama potražite u korisničkom priručniku
za sistem NIM-ECLIPSE za korišćenje od strane neurofiziologa. Na zadnjoj tabli se takođe nalaze CPU interfejs za USB, ulaz i izlaz za naizmeničnu struju,
glavni prekidač za napajanje sistema i odeljak za osigurače.
PreamplifierAA
Pretpojačalo
Electrical
Stimulator
Stimulator
Extender
LED
naočare
LED
Goggles
Slušalice
Earphones
USB
interfejs
USB
Interface
ESU
sonda
ESU
Probe
za
Ext Trig
Ulaz
Ext Trig Izlaz
Ext Trig inIzlaz
Pretpojačalo
B
Preamplifier
Bza spoljni zaOut
Out 2
spoljni
1 spoljni
okidač
okidač 1 okidač 2
Spoljni
Ext
EMGEMG
zvučnik
Speaker
Audio
ulaz
Audio
Input
Terminal za
Potential
izjednačavanje
Equalization Izlazno napajanje
potencijala
CPU Power Out
procesora
Terminal
Glavni
Ulaz
za napajanje
Mainprekidač
Power Osigurač
Power
In
Fuse AC
za napajanje
naizmeničnom strujom
Switch
Pretpojačalo
Glavni prekidač za napajanje
Povežite OPM660/945OPM660 konektor modula opreme za pacijenta označen
crnom bojom sa pretpojačalom A.
Uključuje napajanje kontrolera i računara preko utičnice za struju na računaru.
Napajanje NIM-ECLIPSE® kontrolera sistema mora da se uključi pre prijavljivanja
u Windows.
Stimulator
Povežite OPM660/945OPM660 konektor modula opreme za pacijenta označen
crvenom bojom sa konektorom stimulatora.
Osigurač
ESU sonda
Ulaz za napajanje naizmeničnom strujom
Povežite MDP201/945MDP201 ESU sondu za privremeno isključivanje sa ovim
konektorom da biste obezbedili privremeno isključivanje zvuka i zaustavljanje
stimulacije tokom upotrebe za elektrokauterizaciju.
NIM-ECLIPSE® kontroler sistema zahteva dva (2) T 2,5 A 250 V osigurača tipa 2.
Povežite sa izvorom naizmenične struje. Sistem NIM-ECLIPSE® radi na 105–240 V
naizmenične struje, 50–60 Hz. Maksimalna ulazna struja je 300 VA.
USB interfejs
Povežite NIM-ECLIPSE® kontroler sistema sa USB portom na računaru pomoću
spojnog kabla za USB.
Terminal za izjednačavanje potencijala
Terminal za izjednačavanje potencijala NIM-ECLIPSE® kontrolera sistema može
se koristiti za izjednačavanje potencijala uzemljenja između instrumenata.
Neispravno ili neodgovarajuće uzemljenje struje može da dovede do razlike
u potencijalu između kućišta NIM-ECLIPSE® kontrolera sistema i uzemljenja,
a to može da izazove smetnje u vezi sa linijom i artefakte. Do neispravnog
uzemljenja najčešće dolazi zbog neispravnih utičnica naizmenične struje.
Ova razlika u potencijalu se može smanjiti ili poništiti povezivanjem terminala
za izjednačavanje potencijala sa terminalom uzemljenja potvrđenog visokog
kvaliteta žicom velikog prečnika.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
2-2
Podešavanje hardvera
MODUL OPREME ZA PACIJENTA
Modul opreme za pacijenta (PIM), PN OPM660/945OPM660, obezbeđuje način za povezivanje pacijenta sa sistemom NIM-ECLIPSE. PIM sadrži pojačivač
elektrode za snimanje i električni stimulator za povezivanje sa sondama, MEP i TOF elektrode. Modul opreme za pacijenta ima ulaze za jedan ili dva (levi i desni)
pulsna oksimetra.
Modul opreme za pacijenta prima elektrode za snimanje od potkožnih igličastih, tradicionalnih i površinskih elektroda za koje nije potrebna priprema.
Modul opreme za pacijenta se povezuje sa NIM-ECLIPSE kontrolerom sistema putem kabla dužine 6 m sa dva konektora.
Ulaz za aktivne elektrode
Ulazi za pulsni oksimetar
Desni
Levi
Kablovi opreme za pacijenta
Ulazi za elektrodu za snimanje na modulu opreme za pacijenta
Osam kanala za snimanje označenih brojevima i bojom grupisani su u dva skupa (levi i desni) od po četiri kanala. Ulazi za elektrode kanala 1–4 označeni su crnom
konturom da bi ukazali na položaj elektroda sa leve strane. Kanali od petog do osmog označeni su belom konturom da bi ukazali na položaj elektroda sa desne
strane. Vrhovi elektroda označeni bojom povezuju se sa odgovarajućim kanalima označenim bojom. Potrebne su dve elektrode po kanalu. Za određene testove
može da bude potrebno manje od osam kanala.
Adapter laringealne elektrode
Adapter laringealne elektrode 945LEA300 koristi se sa pretpojačalom aktivnih elektroda da bi omogućio povezivanje vrhova laringealne elektrode kada se tokom
procedure primenjuje laringealno nadgledanje. Moguće je podesiti jedan ili dva kanala laringealnog nadgledanja. Adapter 945LEA300 je označen nalepnicom
u boji da bi se omogućilo razlikovanje levog i desnog kanala.
Prateći protokol testiranja nadgledanja, utisnite adapter 945LEA300 u odgovarajuće kanale ležišta pretpojačala aktivnih elektroda. Povežite elektrode adaptera
označenog bojom sa odgovarajućim vrhovima laringealnih elektroda.
2-3
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Podešavanje hardvera
Tabla za stimulaciju modula opreme za pacijenta
Sistem NIM-ECLIPSE obezbeđuje stimulaciju pogodnu za periferne potencijale, potencijale pri direktnom kontaktu sa nervom i transkranijalne potencijale
aktivirane električnim motorom (TCeMEP). Stimulatori su električno izolovani od tela pacijenta, a izlazi su zaštićeni i hardverskim i softverskim detektorima grešaka
da bi se osigurala bezbednost pacijenta. Struja pacijenta se prikazuje i za režime stimulacije konstantne struje i za režime stimulacije konstantnog napona.
Tabla za stimulaciju modula opreme za pacijenta sadrži veze za sonde i za transkranijalne potencijale aktivirane električnim motorom (TCeMEP) i niz od četiri
(TOF) elektrode.
UPOZORENJA
• Ne koristite električnu stimulaciju visokog nivoa da biste direktno stimulisali izloženi nerv.
• Sveobuhvatne relativne kontraindikacije u vezi sa TCeMEP uključuju epilepsiju, lezije korteksa, konveksna oštećenja lobanje, povišen intrakranijalni pritisak,
oboljenje srca, prokonvulzivne lekove ili anestetike, intrakranijalne elektrode, vaskularne spojnice ili šantove i srčane pejsmejkere ili druge implantirane
biomedicinske uređaje. Pored navedenog, neobjašnjeni intraoperativni napadi i moguće aritmije su indikacije da se TCeMEP prekine.
• Ne koristite električnu stimulaciju visokog nivoa za transtorakalnu stimulaciju.
Izlazi za sondu
Ovi izlazi su povezani sa sondom kojom upravlja hirurg i instrumentom pod naponom. U oba slučaja, povratna elektroda mora da se poveže iz priključka Stim
Return (Povratni stimulans) do tela pacijenta. Priključci Stim Control (Kontrola stimulansa) i Instrument imaju negativan (-) izlazni polaritet, a Stim Return (Povratni
stimulans) pozitivan (+) referentni polaritet.
Sonda za jednokratnu upotrebu sa odvojivim vrhovima kojom upravlja hirurg omogućava daljinsko prilagođavanje struje stimulacije i kontrolu testiranja preko
korisničkog interfejsa. Na sondi se nalaze dva dugmeta za kontrolu, LED indikator sa više boja koji obezbeđuje informacije o testiranju i statusu i zujalica koja
zvukom odgovara na pritiskanje dugmeta.
Napomena: Stimulacija sonde kojom upravlja hirurg automatski prestaje kada ESU sonda za privremeno isključivanje otkrije ESU.
Dugme 2
Dugme 1
LED
Izlaz za MEP
Izlaz za MEP se koristi da bi se dvofazna transkranijalna električna stimulacija visokom strujom primenila radi izazivanja motorički aktiviranih potencijala
na izabranim mestima u mišiću. MEP parametri su definisani na tabli Modality Settings (Postavke modaliteta) i tabli Stimulus Settings (Postavke stimulansa).
MEP izlazni konektori su posebno prilagođeni tako da prihvataju samo MEP elektrode. Otvorite funkciju Setup Help (Pomoć pri podešavanju) na internetu da biste
dobili pomoć pri postavljanju elektroda.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
2-4
Podešavanje hardvera
Izlaz za TOF
Izlaz za TOF (Niz od četiri) koristi se za stimulaciju perifernog nerva da bi se aktivirao objedinjeni potencijal motoričke radnje (CMAP) na nadraženom mišiću.
TOF testiranje se koristi kao merilo opuštanja mišića izazvanog agensima neuromuskularne blokade bez depolarizacije. Izlazi za TOF su polarizovani. Postavite (-)
negativnu elektrodu za pacijenta distalno u odnosu na mesto snimanja.
Pulsni oksimetar
Modul opreme za pacijenta će prihvatiti ulazne signale sa najviše dva (levog i desnog) jednokratna senzora pulsnog oksimetra za prst na ruci ili nozi. SD OPM
prihvata dva ulazna signala pulsnog oksimetra. Svaki DPM prihvata samo jedan pulsni oksimetar. Kad se pulsni oksimetri koriste, podaci o zasićenosti kiseonikom
se automatski mere i prikazuju. Zasićenost kiseonikom može pomoći pri nadgledanju slabog protoka krvi u ekstremitetima usled položaja pacijenta.
Samotestiranje opreme za pacijenta
Testiran je ispravan rad delova modula opreme za pacijenta za snimanje i električni stimulator tokom pokretanja. Ako, iz nekog razloga, procedura samotestiranja
modula opreme za pacijenta ne uspe, prikazaće se poruka o grešci.
U većini slučajeva grešku izazivaju neispravna veza ili električne smetnje. Kada se pojavi poruka o grešci, proverite veze ili zamenite modul opreme za pacijenta
ili kabl. Kliknite na dugme Reconnect (Ponovo poveži) da biste se vratili na ekran. Ako se problem ne reši, obratite se kompaniji Medtronic.
Sonda za privremeno isključivanje elektrohirurške jedinice
Sonda za privremeno isključivanje elektrohirurške jedinice (ESU), MDP201/945MDP201 očitava ESU aktivnost i zaustavlja stimulaciju i automatski isključuje zvuk
zvučnika EMG-a, sprečavajući neželjene zvučne smetnje.
Napomena: Kada se koristi sonda za privremeno isključivanje ESU i otkrije se elektrokauterizacija, ne prikupljaju se tragovi koje aktiviraju stimulansi.
Zatvorite stezaljkom sondu za privremeno isključivanje ESU oko aktivnog kabla (ne kabla povratne pločice) na elektrokauteru i što je bliže moguće kućištu uređaja
koji stvara smetnje. U nekim slučajevima možda će biti neophodno da dvaput obmotate žicu ESU oko sonde. Ova tehnika će poboljšati otkrivanje artefakta.
Povežite MDP201/945MDP201 konektor kabla sa konektorom na zadnjoj tabli sistema NIM-ECLIPSE sa oznakom ESU Probe (ESU sonda).
Kada se koriste i monopolarna i bipolarna elektrohirurška jedinica i kada se nalaze blizu jedna drugoj, jedna sonda za privremeno isključivanje može da se poveže
sa obe jedinice na sledeći način: Dovoljno odvojite bipolarne ESU elektrode i stezaljkom zategnite sondu za privremeno isključivanje oko jedne elektrode koja
je samo u blizini ESU kućišta. Otvorite stezaljku sonde za privremeno isključivanje i postavite monopolarnu ESU elektrodu kao što je iznad opisano.
U slučajevima kada se monopolarna i bipolarna elektrohirurška jedinica ne nalaze blizu jedna drugoj, još jedna sonda za privremeno isključivanje može se koristiti
sa adapterom sonde za privremeno isključivanje PN MDPA201/945MDPA201. Priključite adapter sonde za privremeno isključivanje na konektor na zadnjoj tabli
kontrolera ESU sonde i povežite obe sonde za privremeno isključivanje.
ELECTRO-SURGICAL UNIT
89.5%
Od
aktivne
From
ESU
ESU
Active
elektrode
Electrode
ESU Probe
sonda
ESU
Povratna
elektroda
Return Electrode
Aktivna
elektroda
Active Electrode
Do
ESU
To ulaza
ECLIPSE
sonde
ECLIPSE
Controller
ESU
kontrolera
Probe Input
RAČUNAR SISTEMA NIM-ECLIPSE
Sistem NIM-ECLIPSE se dostavlja ili sa stonim računarom ili sa prenosivim laptop računarom sa instaliranim softverom. Računar obezbeđuje korisnički interfejs,
prikaz podataka, komunikaciju i izlazne funkcije. Računar se takođe povezuje sa spoljnim uređajima kao što su štampači, LAN ili funkcije za daljinsko nadgledanje.
Računar se dostavlja sa unapred učitanim svim neophodnim softverskim aplikacijama.
U dostavljenom priručniku za računarski hardver (priloženom uz sistem) proverite tačne specifikacije stonog/prenosivog laptop računara.
2-5
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Podešavanje hardvera
POVEZIVANJE KOMPONENTI SISTEMA
Sistem NIM-ECLIPSE je veoma osetljiv instrument koji može da otkrije fiziološku aktivnost na nivou mikrovolta. Pri dizajniranju instrumenta preduzete su sve
mere predostrožnosti da bi se smanjile spoljne i neželjene smetnje izazvane električnim šumovima (motora, fluoroscentnih svetala itd.) koje mogu da ugroze
prikupljanje podataka. Ove smetnje odlikuje prisustvo signala prekomerne frekvencije na liniji. Izbor odgovarajućeg mesta za postavljanje umanjiće ili ukloniti
ovaj efekat.
Napomena: Napajanje kontrolera sistema mora se uključiti pre napajanja računara. Ako se izvor napajanja kontrolera prekine, obavezno uključujte napajanje
opisanim redosledom.
Napomena: U slučaju da računar ne reaguje na pritiskanje tastera ili pomeranje miša, pritisnite i držite dugme za napajanje 10 do 20 sekundi da biste ponovo
pokrenuli sistem.
UPOZORENJE
Ne povezujte nijednu od komponenti sa kontrolerom sistema dok je ta jedinica uključena. Povežite uređaje sa kontrolerom sistema samo kada je ECLC prekidač
za napajanje isključen ili je kontroler sistema isključen iz izvora napajanja.
Vodič za povezivanje
Na zadnjoj tabli sistema NIM-ECLIPSE nalaze se konektori za povezivanje modula opreme za pacijenta, ESU sonde za privremeno isključivanje i ostalih uređaja.
Opcionalni štampač i miš su povezani sa sistemom NIM-ECLIPSE preko USB portova na računaru. Povežite periferne uređaje u vezi sa pacijentom koje zahteva vaš
način primene kao što prikazuje dolenavedeni dijagram.
Veza modula opreme za pacijenta
Modul opreme za pacijenta je povezan sa kontrolerom preko dvostrukog kabla od šest metara koji vam omogućava da kontroler postavite na izvesnoj udaljenosti
od pacijenta. Povežite konektore kabla modula opreme za pacijenta sa pretpojačalom „A“ i konektorima stimulatora NIM-ECLIPSE kontrolera sistema.
DIJAGRAM VEZA SD SISTEMA
Miš
ESU sonda
Notebook računar
Napajanje notebook računara
Modul za pacijenta
NIM-ECLIPSE kontroler
Do utičnice bolničkog tipa
NIM-ECLIPSE® E4 SD
2-6
Podešavanje hardvera
UKLJUČIVANJE SISTEMA
Kad sve veze budu uspostavljene:
1. Priključite NIM-ECLIPSE kontroler sistema u utičnicu bolničkog tipa.
2. Pritisnite dugme za napajanje na zadnjoj tabli NIM-ECLIPSE kontrolera sistema.
3. Posle pet sekundi pritisnite dugme za napajanje računara.
2-7
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Odeljak 3: Brzi početak
U OVOM ODELJKU VIDEĆETE KAKO DA:
1. Koristite sistem NIM-ECLIPSE na osnovnom nivou.
Brzi početak
PROCEDURA ZA BRZI POČETAK
Slede uputstva za brzo pokretanje i korišćenje sistema NIM-ECLIPSE. Ova uputstva su uopštena i predstavljaju samo osnove rukovanja sistemom. Preporučujemo
da detaljno pročitate priručnik da biste u potpunosti iskoristili fleksibilnost i moć sistema NIM-ECLIPSE.
Da biste započeli rad sa sistemom NIM-ECLIPSE:
1. Povežite sistem kao što je opisano u odeljku Postavljanje hardvera.
2. Uključite kontroler.
3. Uključite računar.
4. Kad se računar pokrene, kliknite dvaput na ikonu softvera sistema NIM-ECLIPSE na računaru da biste pokrenuli softver.
5. Potvrdite ime rukovaoca na ekranu učitavanja NIM-ECLIPSE sistema, zatim kliknite na [SD].
6. Kliknite na [Run Test] (Pokreni test). Izaberite odgovarajući protokol sa liste protokola, a zatim kliknite na [Run] (Pokreni).
7. U prozoru Select Patient (Izbor pacijenta) izaberite Existing Patient (Postojeći pacijent), New Patient (Novi pacijent) ili Unnamed (Neimenovano) na osnovu
onoga što vam je za taj slučaj potrebno, zatim kliknite na [OK] (U redu).
8. U prozoru Configure Channels (Konfiguracija kanala) preimenujte kanale elektroda ako želite.
9. Povežite elektrode za snimanje, sondu koju kontroliše hirurg i povratnu elektrodu stimulansa sa modulom opreme za pacijenta.
10. Kliknite na [OK] (U redu) da biste započeli nadgledanje.
11. Prilagodite stimulaciju po potrebi.
Opcije nadgledanja
•
•
•
•
•
3-1
Kad je primenljivo, promenite osetljivost i vremensku osnovu radi poboljšanog prikaza.
Koristite tablu Modality Settings (Postavke modaliteta) da biste prilagodili Test Parameters (Parametri testa).
Koristite funkciju Comments (Komentari) da biste ušli u komentare kad je to potrebno.
Pritisnite dugme Print (Odštampaj) da biste odštampali izveštaj rezimea.
Pritisnite ikonu za snimak ekrana da biste brzo sačuvali snimak ekrana.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Odeljak 4: Kreiranje i izmena
protokola
U OVOM ODELJKU VIDEĆETE KAKO DA:
1. Razumete ekrane sistema NIM-ECLIPSE
2. Koristite tablu Informacije o pacijentu
3. Koristite tablu Postavke sistema
4. Proučite elektrode i kanale
5. Kreirate protokol
6. Izmenite protokol
7. Koristite tablu Postavke modaliteta
8. Koristite tablu Postavke stimulansa
9. Koristite tablu Postavke sekundarnog prozora
10. Koristite tablu Postavke zvučnika
11. Koristite tablu Postavke komentara
Kreiranje i izmena protokola
GLAVNI EKRAN SISTEMA NIM-ECLIPSE
Glavni ekran sistema NIM-ECLIPSE sadrži dugmad i ikone koji se koriste za definisanje i izmenu protokola za testiranje, informacija o pacijentu i slučaju
i postavki sistema.
Glavni deo ekrana za testiranje sadrži podatke o odzivu testa, grafičke prikaze i informativne oblasti i promene koje zavise od izabranog testa ili funkcije.
1
2 3 4
5
6
7
16
15
14
13
8
12
11
9
10
1. Meni Sistem: Koristite ovaj meni da biste pristupili funkcijama System Info
(Informacije o sistemu), Help (Pomoć), User’s Manual (Korisnički priručnik),
Support (podrška) i Exit (Izlazak iz sistema).
2. Umanji: Kliknite da biste umanjili prozor.
3. Uvećaj: Kliknite da biste uvećali prozor.
4. Zatvori: Kliknite da biste zatvorili aplikaciju.
5. Informacije o pacijentu i slučaju: Prikazuje niz tabli koje omogućavaju
korisnicima da popune informacije o slučaju uključujući Personal
(Lično), Case Staff (Osoblje na slučaju), Case Info (Informacije o slučaju),
Case Details 1 (Detalji o slučaju 1) i Case Details 2 (Detalji o slučaju 2).
6. Postavke daljinskog nadgledanja: Prikazuje postavke za hostovanje sesije
daljinskog nadgledanja.
7. Postavke sistema: Omogućava korisnicima izmenu opštih postavki
za celokupni sistem.
8. Ćaskanje: Omogućava korisnicima komunikaciju sa udaljenim korisnicima
tokom procedure.
4-1
9. Prikaži/sakrij kolonu: Prikazuje ili sakriva postavke i ćaskanje.
10. Promena veličine prozora: Prevucite da biste promenili veličinu
prikaza prozora.
11. Modify Protocol (Izmeni protokol): Omogućava korisnicima izmenu
protokola sa liste sačuvanih protokola.
12. New Protocol (Novi protokol): Omogućava korisnicima da kreiraju ili
sačuvaju nove protokole.
13. Remote View (Daljinski prikaz): Dozvoljava korisnicima da omoguće
daljinsko umrežavanje.
14. Review Test (Revidiraj test): Prikazuje listu sačuvanih procedura dostupnih
za reviziju.
15. Resume Test (Nastavi test): Omogućava korisnicima da nastave
sa testiranjem ili procedurom.
16. Run Test (Pokreni test): Omogućava korisnicima izbor/pokretanje
protokola sa liste sačuvanih protokola.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Kreiranje i izmena protokola
EKRAN ZA IZBOR POKRETANJA TESTA NA SISTEMU NIM-ECLIPSE
Ekran Izbor pokretanja testa na sistemu NIM-ECLIPSE sadrži kartice sa protokolima i liste Medtronic protokola i korisnički definisanih protokola.
2
3
4
5
6
1
21
7
20
8
9
19
18
17
16
15
10
14
11
13
12
1. Meni Sistem: Koristite ovaj meni da biste pristupili funkcijama System Info
(Informacije o sistemu), Help (Pomoć), User’s Manual (Korisnički priručnik),
Support (podrška) i Exit (Izlazak iz sistema).
2. Kartice sa protokolima: Prikazuje listu protokola prema tipu protokola.
3. Osvežavanje: Kliknite da biste osvežili listu protokola.
4. Umanji: Kliknite da biste umanjili prozor.
5. Uvećaj: Kliknite da biste uvećali prozor.
6. Zatvori: Kliknite da biste zatvorili aplikaciju.
7. Informacije o pacijentu i slučaju: Prikazuje niz tabli koje omogućavaju
korisnicima da popune informacije o slučaju uključujući Personal
(Lično), Case Staff (Osoblje na slučaju), Case Info (Informacije o slučaju),
Case Details 1 (Detalji o slučaju 1) i Case Details 2 (Detalji o slučaju 2).
8. Postavke daljinskog nadgledanja: Prikazuje postavke za hostovanje sesije
daljinskog nadgledanja.
9. Postavke sistema: Omogućava korisnicima izmenu opštih postavki
za celokupni sistem.
10. Ćaskanje: Omogućava korisnicima komunikaciju sa udaljenim korisnicima
tokom procedure.
11. Prikaži/sakrij kolonu: Prikazuje ili sakriva postavke i ćaskanje.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
12. Promena veličine prozora: Prevucite da biste promenili veličinu
prikaza prozora.
13. Modify Protocol (Izmeni protokol): Omogućava korisnicima izmenu
protokola sa liste sačuvanih protokola.
14. New Protocol (Novi protokol): Omogućava korisnicima da kreiraju ili
sačuvaju nove protokole.
15. Remote View (Daljinski prikaz): Dozvoljava korisnicima da omoguće
daljinsko umrežavanje.
16. Review Test (Revidiraj test): Prikazuje listu sačuvanih procedura dostupnih
za reviziju.
17. Resume Test (Nastavi test): Omogućava korisnicima da nastave
sa testiranjem ili procedurom.
18. Run Test (Pokreni test): Omogućava korisnicima izbor/pokretanje
protokola sa liste sačuvanih protokola.
19. Run (Pokreni): Kliknite da biste pokrenuli izabrani protokol.
20. USERS (KORISNICI): Prebacujte između Medtronic protokola i korisnički
definisanih protokola.
21. Lista Protokol: Prikazuje listu sačuvanih protokola, njima srodne
modalitete, datum i vreme poslednjeg čuvanja protokola i beleške ako
postoje. Izaberite protokol tako što ćete kliknuti na njega. Brzim duplim
klikom protokol se bira i pokreće. Sporim duplim klikom u okviru Notes
(Beleške) korisnici mogu da urede beleške tog protokola.
4-2
Kreiranje i izmena protokola
EKRAN ZA IZBOR NASTAVKA TESTA NA SISTEMU NIM-ECLIPSE
Ekran Izbor nastavka testa na sistemu NIM-ECLIPSE prikazuje listu nedavno pokrenutih testova.
2
3
4 5
1
19
6
7
8
18
17
16
15
14
9
13
10
12
11
1. Meni Sistem: Koristite ovaj meni da biste pristupili funkcijama System Info
(Informacije o sistemu), Help (Pomoć), User’s Manual (Korisnički priručnik),
Support (podrška) i Exit (Izlazak iz sistema).
2. Osvežavanje: Kliknite da biste osvežili prozor.
3. Umanji: Kliknite da biste umanjili prozor.
4. Uvećaj: Kliknite da biste uvećali prozor.
5. Zatvori: Kliknite da biste zatvorili aplikaciju.
6. Informacije o pacijentu i slučaju: Prikazuje niz tabli koje omogućavaju
korisnicima da popune informacije o slučaju uključujući Personal
(Lično), Case Staff (Osoblje na slučaju), Case Info (Informacije o slučaju),
Case Details 1 (Detalji o slučaju 1) i Case Details 2 (Detalji o slučaju 2).
7. Postavke daljinskog nadgledanja: Prikazuje postavke za hostovanje sesije
daljinskog nadgledanja.
8. Postavke sistema: Omogućava korisnicima izmenu opštih postavki
za celokupni sistem.
9. Ćaskanje: Omogućava korisnicima komunikaciju sa udaljenim korisnicima
tokom procedure.
11. Promena veličine prozora: Prevucite da biste promenili veličinu
prikaza prozora.
12. Modify Protocol (Izmeni protokol): Omogućava korisnicima izmenu
protokola sa liste sačuvanih protokola.
13. New Protocol (Novi protokol): Omogućava korisnicima da kreiraju ili
sačuvaju nove protokole.
14. Remote View (Daljinski prikaz): Dozvoljava korisnicima da omoguće
daljinsko umrežavanje.
15. Review Test (Revidiraj test): Prikazuje listu sačuvanih procedura dostupnih
za reviziju.
16. Resume Test (Nastavi test): Omogućava korisnicima da nastave
sa testiranjem ili procedurom.
17. Run Test (Pokreni test): Omogućava korisnicima izbor/pokretanje
protokola sa liste sačuvanih protokola.
18. Resume (Nastavi): Kliknite da biste nastavili pokretanje
izabranog protokola.
19. Lista testova: Prikazuje listu sačuvanih testova.
10. Prikaži/sakrij kolonu: Prikazuje ili sakriva postavke i ćaskanje.
4-3
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Kreiranje i izmena protokola
EKRAN ZA IZBOR REVIZIJE TESTA NA SISTEMU NIM-ECLIPSE
Ekran Resume Test (Nastavak testa) na sistemu NIM-ECLIPSE prikazuje listu nedavno pokrenutih testova.
2
3
4
5
6
1
20
7
8
9
19
18
17
16
15
10
14
11
13
12
1. Meni Sistem: Koristite ovaj meni da biste pristupili funkcijama System Info
(Informacije o sistemu), Help (Pomoć), User’s Manual (Korisnički priručnik),
Support (podrška) i Exit (Izlazak iz sistema).
2. Putanja fascikle i ikona: Prikazuje adresu izabranog testa. Kliknite na ikonu
da biste otvorili pregledač i izabrali test.
3. Osvežavanje: Kliknite da biste osvežili prozor.
4. Umanji: Kliknite da biste umanjili prozor.
5. Uvećaj: Kliknite da biste uvećali prozor.
6. Zatvori: Kliknite da biste zatvorili aplikaciju.
7. Informacije o pacijentu i slučaju: Prikazuje niz tabli koje omogućavaju
korisnicima da popune informacije o slučaju uključujući Personal
(Lično), Case Staff (Osoblje na slučaju), Case Info (Informacije o slučaju),
Case Details 1 (Detalji o slučaju 1) i Case Details 2 (Detalji o slučaju 2).
11. Prikaži/sakrij kolonu: Prikazuje ili sakriva postavke i ćaskanje.
12. Promena veličine prozora: Prevucite da biste promenili veličinu
prikaza prozora.
13. Modify Protocol (Izmeni protokol): Omogućava korisnicima izmenu
protokola sa liste sačuvanih protokola.
14. New Protocol (Novi protokol): Omogućava korisnicima da kreiraju ili
sačuvaju nove protokole.
15. Remote View (Daljinski prikaz): Dozvoljava korisnicima da omoguće
daljinsko umrežavanje.
16. Review Test (Revidiraj test): Prikazuje listu sačuvanih procedura
dostupnih za reviziju.
17. Resume Test (Nastavi test): Omogućava korisnicima da nastave
sa testiranjem ili procedurom.
8. Postavke daljinskog nadgledanja: Prikazuje postavke za hostovanje sesije
daljinskog nadgledanja.
18. Run Test (Pokreni test): Omogućava korisnicima izbor/pokretanje
protokola sa liste sačuvanih protokola.
9. Postavke sistema: Omogućava korisnicima izmenu opštih postavki
za celokupni sistem.
19. Review (Revidiraj): Kliknite da biste revidirali izabrani test.
20. Lista testova: Prikazuje listu sačuvanih testova.
10. Ćaskanje: Omogućava korisnicima komunikaciju sa udaljenim korisnicima
tokom procedure.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
4-4
Kreiranje i izmena protokola
EKRAN ZA IZMENU PROTOKOLA NA SISTEMU NIM-ECLIPSE
Ekran Izmena protokola na sistemu NIM-ECLIPSE prikazuje listu sačuvanih protokola.
2
3
4
5
6
1
21
7
20
8
9
19
18
17
16
15
10
14
11
13
12
1. Meni Sistem: Koristite ovaj meni da biste pristupili funkcijama System Info
(Informacije o sistemu), Help (Pomoć), User’s Manual (Korisnički priručnik),
Support (podrška) i Exit (Izlazak iz sistema).
2. Kartice sa protokolima: Prikazuje listu protokola prema tipu protokola.
3. Osvežavanje: Kliknite da biste osvežili prozor.
4. Umanji: Kliknite da biste umanjili prozor.
5. Uvećaj: Kliknite da biste uvećali prozor.
6. Zatvori: Kliknite da biste zatvorili aplikaciju.
7. Informacije o pacijentu i slučaju: Prikazuje niz tabli koje omogućavaju
korisnicima da popune informacije o slučaju uključujući Personal
(Lično), Case Staff (Osoblje na slučaju), Case Info (Informacije o slučaju),
Case Details 1 (Detalji o slučaju 1) i Case Details 2 (Detalji o slučaju 2).
8. Postavke daljinskog nadgledanja: Prikazuje postavke za hostovanje sesije
daljinskog nadgledanja.
9. Postavke sistema: Omogućava korisnicima izmenu opštih postavki
za celokupni sistem.
10. Ćaskanje: Omogućava korisnicima komunikaciju sa udaljenim korisnicima
tokom procedure.
11. Prikaži/sakrij kolonu: Prikazuje ili sakriva postavke i ćaskanje.
4-5
12. Promena veličine prozora: Prevucite da biste promenili veličinu
prikaza prozora.
13. Modify Protocol (Izmeni protokol): Omogućava korisnicima izmenu
protokola sa liste sačuvanih protokola.
14. New Protocol (Novi protokol): Omogućava korisnicima da kreiraju ili
sačuvaju nove protokole.
15. Remote View (Daljinski prikaz): Dozvoljava korisnicima da omoguće
daljinsko umrežavanje.
16. Review Test (Revidiraj test): Prikazuje listu sačuvanih procedura dostupnih
za reviziju.
17. Resume Test (Nastavi test): Omogućava korisnicima da nastave
sa testiranjem ili procedurom.
18. Run Test (Pokreni test): Omogućava korisnicima izbor/pokretanje
protokola sa liste sačuvanih protokola.
19. Modify (Izmeni): Kliknite da biste izmenili izabrani test.
20. USERS (KORISNICI): Prebacuje se između Medtronic protokola i korisnički
definisanih protokola.
21. Lista Protokol: Prikazuje listu sačuvanih protokola, njima srodne
modalitete, datum i vreme poslednjeg čuvanja protokola i beleške ako
postoje. Izaberite protokol tako što ćete kliknuti na njega. Brzim duplim
klikom protokol se bira i pokreće. Sporim duplim klikom u okviru Notes
(Beleške) korisnici mogu da urede beleške tog protokola.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Kreiranje i izmena protokola
KREIRANJE PROTOKOLA
Funkcija New Protocol (Novi protokol) omogućava korisnicima da kreiraju i sačuvaju nove protokole.
Napomena: Ova uputstva pretpostavljaju da sistem nije u režimu SD Advanced (Napredni SD). Pratite ova uputstva kada režim SD Advanced (Napredni SD)
nije aktivan.
1. Kliknite na [New Protocol] (Novi protokol) na glavnom ekranu sistema NIM-ECLIPSE.
2. Na ekranu Electrodes (Elektrode) konfigurišite kanale.
3. Koristite Modalities Settings (Postavke modaliteta) da biste konfigurisali trag i grupisali parametre za modalitete koji će biti uključeni u protokol.
4. Kliknite na File Menu > Save As (Meni datoteke > Sačuvaj kao) da biste sačuvali protokol.
5. Izaberite Save As (Sačuvaj kao) i idite do lokacije gde će se protokol sačuvati.
6. Imenujte protokol, a zatim kliknite na dugme Save (Sačuvaj).
IZMENA PROTOKOLA
Funkcija Modify Protocol (Izmeni protokol) omogućava korisnicima da izmene i sačuvaju postojeće protokole. Prozor je podeljen na kolone Protocol Name
(Ime protokola), Modalities (Modaliteti), Date and Time (Datum i vreme) i Notes (Napomene). Da biste izmenili protokol, kliknite na [Modify Protocol]
(Izmena protokola) na glavnom ekranu.
• Korisnici: Ove fascikle se koriste za čuvanje unapred podešenih Medtronic protokola i protokola koje kreira korisnik. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu
koja nije Medtronic da biste dodali, preimenovali ili uklonili fasciklu.
• Kartice sa protokolima: Kartice sa protokolima organizuju dostupne protokole u kategorije. Sistem sadrži jednu podrazumevanu karticu, Spinal (Spinalno).
Kliknite desnim tasterom miša na karticu da biste dodali novu kategoriju ili preimenovali ili uklonili postojeće kategorije.
• Lista Protokol: Lista Protokol prikazuje sve standardne Medtronic (samo za čitanje) i korisnički definisane protokole za testiranje. Protokoli za testiranje dalje
su podeljeni po karticama protokola na vrhu ekrana. Kliknite desnim tasterom miša na ime protokola i izaberite neku od dostupnih funkcija sa prikazanog
menija. Moguće je izabrati više protokola za istovremeni Export (Izvoz) i Delete (Brisanje).
• Samo za čitanje: Fabrički podešeni testovi su samo za čitanje, ali mogu se izmeniti i sačuvati sa novim imenom.
• Korisnički definisani: Korisnički definisani testovi kreiraju se direktno ili indirektno izmenom i preimenovanjem testa sa unapred podešenim fabričkim
postavkama.
Da biste izmenili protokol:
1. Na glavnom ekranu pronađite odgovarajući protokol u fascikli Medtronic ili User (Korisnik) u okviru kartica protokola.
2. Markirajte željeni protokol i kliknite na [Modify] (Izmeni) ili kliknite dvaput na željeni protokol testa.
3. Koristite Modalities Settings (Postavke modaliteta) da biste konfigurisali trag i grupisali parametre za modalitete koji će biti uključeni u protokol.
4. Izaberite File Menu > Save (Meni datoteke > Sačuvaj) da biste sačuvali protokol.
5. Izaberite Save As (Sačuvaj kao) i idite do lokacije gde će se protokol sačuvati.
6. Imenujte protokol, a zatim kliknite na dugme Save (Sačuvaj).
POKRETANJE TESTA
Ekran Run Test (Pokretanje testa) sadrži listu fabrički određenih i korisnički definisanih protokola za testiranje. Prozor je podeljen na kolone Protocol Name
(Ime protokola), Modalities (Modaliteti), Date and Time (Datum i vreme) i Notes (Napomene). Da biste pokrenuli test, kliknite na [Run Test] (Pokreni test)
na glavnom ekranu.
• Korisnici: Ove fascikle se koriste za čuvanje unapred podešenih Medtronic protokola i protokola koje kreira korisnik. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu
koja nije Medtronic da biste dodali, preimenovali ili uklonili fasciklu.
• Kartice sa protokolima: Kartice sa protokolima organizuju dostupne protokole u kategorije. Sistem sadrži jednu podrazumevanu karticu, Spinal (Spinalno).
Kliknite desnim tasterom miša na karticu da biste dodali novu kategoriju ili preimenovali ili uklonili postojeće kategorije.
• Lista Protokol: Lista Protokol prikazuje sve standardne Medtronic (samo za čitanje) i korisnički definisane protokole za testiranje. Protokoli za testiranje dalje
su podeljeni po karticama protokola na vrhu ekrana. Kliknite desnim tasterom miša na ime protokola i izaberite neku od dostupnih funkcija sa prikazanog
menija. Moguće je izabrati više protokola za istovremeni Export (Izvoz) i Delete (Brisanje).
• Samo za čitanje: Fabrički podešeni testovi su samo za čitanje, ali mogu se izmeniti i sačuvati sa novim imenom.
• Korisnički definisani: Korisnički definisani testovi kreiraju se direktno ili indirektno izmenom i preimenovanjem testa sa unapred podešenim
fabričkim postavkama.
Da biste pokrenuli test:
1. Na glavnom ekranu pronađite odgovarajući protokol u fascikli Medtronic ili User (Korisnik) u okviru kartica protokola.
2. Označite željeni protokol i kliknite na [Run] (Pokreni) ili kliknite dvaput na željeni protokol za testiranje.
3. U prozoru Select Patient (Izbor pacijenta) izaberite postojećeg pacijenta ili unesite ime i ID broj novog pacijenta.
• Izaberite informacije o postojećem pacijentu da bi se dodale u slučaj. Kad izaberete postojećeg pacijenta, informacije o pacijentu se popunjavaju
na tablama Patient Info (Informacije o pacijentu) i Case Info (Informacije o slučaju) na ekranu nadgledanja.
• Unesite informacije o novom pacijentu. U prozoru Select Patient (Izbor pacijenta) otkucajte ime, prezime i ID broj pacijenta. Informacije o pacijentu
za ovog novog pacijenta mogu da se izmene na tabli Patient Information (Informacije o pacijentu) na ekranu nadgledanja.
• Izaberite Unnamed Patient (Neimenovani pacijent). Kad izaberete neimenovanog pacijenta u prozoru Select Patient (Izbor pacijenta), informacije
o pacijentu se mogu izmeniti na tabli Patient Information (Informacije o pacijentu) na ekranu nadgledanja.
4. Kliknite na [Ok] (U redu).
NIM-ECLIPSE® E4 SD
4-6
Kreiranje i izmena protokola
POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE, ZAUSTAVLJANJE SVEGA I PAUZIRANJE/NASTAVLJANJE TESTA
• Pritisnite ikonu Pokreni/zaustavi na naslovnoj traci prozora modaliteta da biste pokrenuli/zaustavili snimanje i stimulaciju.
• Pritisnite ikonu Zaustavi sve da biste zaustavili snimanje i stimulaciju za sve pokrenute modalitete.
• Pritisnite ikonu Pauziraj/nastavi da biste pauzirali/nastavili stimulaciju koja se ponavlja ili stimulaciju od jedne sekvence za sve pokrenute modalitete.
Primenjuje sledeći stimulans pri stimulaciji bez ponavljanja.
FUNKCIJSKI TASTERI ZA POKRETANJE TESTA NA SISTEMU NIM-ECLIPSE
Koristite sledeće funkcionalne tastere na tastaturi da biste izvršavali funkcije NIM-ECLIPSE sistema tokom pokretanja testa.
Taster
Pokretanje testa
F1
Pomoć
F2
Nije primenljivo
F3
Nije primenljivo
F4
Elektrode
F5
Osveži glavni ekran
F6
Nije primenljivo
F7
Nije primenljivo
F8
Postavljanje osnovne linije
F9
Sačuvaj ekran
F10
Štampanje ekrana
F11
Uključen/isključen zvučnik
NASTAVLJANJE TESTA
Sa glavnog ekrana korisnici mogu da nastave test od poslednje sačuvane tačke. Korisnik može da nastavi test sve dok vremenski period između zatvaranja
i nastavljanja testa nije duži od 7 dana. Ekran Resume Test (Nastavi test) sadrži sledeće odeljke:
• Patient Name (Ime pacijenta): Polje sadrži ime pacijenta.
• ID: Polje navodi ID broj povezan sa pacijentom.
• Protocol (Protokol): Polje navodi ime protokola.
• Date and Time (Datum i vreme): Polje navodi datum i vreme kad je protokol kreiran.
Da biste nastavili test:
1. Kliknite na [Resume Test] (Nastavi test) na NIM-ECLIPSE E4 glavnom ekranu.
2. Izaberite test pacijenta koji će se nastaviti.
3. Kliknite na Resume (Nastavi).
4. Kliknite na Yes (Da) da biste resetovali sve intenzitete stimulansa na nulu ili No (Ne) da biste zadržali postavke intenziteta stimulansa.
4-7
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Kreiranje i izmena protokola
INFORMACIJE O PACIJENTU:
Tabla Patient Information (Informacije o pacijentu) omogućava korisnicima da unose podatke o slučaju. Pristupite tabli Patient Information (Informacije
o pacijentu) sa glavnog ekrana NIM-ECLIPSE sistema tako što ćete kliknuti na ikonu Informacije o pacijentu.
Postoji pet odeljaka na kartici Patient Information (Informacije o pacijentu): Personal (Lično), Case Staff (Osoblje na slučaju), Case Info (Informacije o slučaju),
Case Details 1 (Detalji o slučaju 1) i Case Details 2 (Detalji o slučaju 2). Svaki od tih odeljaka sadrži niz polja za unos teksta i liste za unos podataka. Korisnici mogu
da izmene lične podatke dok se nalaze na ekranima Resume Test (Nastavi test) ili Review Test (Revidiraj test).
Lično
Osoblje na slučaju
Odeljak Personal (Lično) sadrži polja za informacije specifična za pacijenta, npr.
za vitalnu statistiku, adresu pacijenta i napomene.
Odeljak Case Staff (Osoblje na slučaju) sadrži polja za informacije koja se koriste
za navođenje osoba koje rade na slučaju kao što su hirurzi, anesteziolozi,
tehničari i bolnica.
Informacije o slučaju
Odeljak Case Info (Informacije o slučaju) sadrži polja koja se koriste
za navođenje informacija o slučaju, npr. dijagnoza, mesta mišića i vreme
početka i kraja operacije.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
4-8
Kreiranje i izmena protokola
Detalji o slučaju 1
Detalji o slučaju 2
Odeljak Case Details 1 (Detalji o slučaju 1) sadrži polja za šifre, događaje
i ishod procedure.
Odeljak Case Details 2 (Detalji o slučaju 2) sadrži polja sa informacijama
o pacijentu uključujući istoriju, preoperativni i postoperativni neuro-deficit
i status boravka u bolnici.
4-9
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Kreiranje i izmena protokola
Kreiranje profila pacijenta
1. Kliknite na ikonu Informacije o pacijentu i slučaju.
2. Kliknite na + na tabli Patient Information (Informacije o pacijentu).
3. Otkucajte ime i ID broj pacijenta u poljima.
Izmena profila pacijenta
1. Kliknite na [Review Test] (Revidiraj test).
2. Izaberite pacijenta sa liste.
3. Kliknite na ikonu Informacije o pacijentu i slučaju.
4. Izmenite informacije o pacijentu u odeljcima Personal (Lično), Case Staff (Osoblje na slučaju) i Case Info (Informacije o slučaju).
Brisanje profila pacijenta
1. Kliknite na [Review Test] (Revidiraj test).
2. Izaberite datoteku pacijenta sa liste.
3. Kliknite na ikonu Informacije o pacijentu i slučaju.
4. Kliknite na - na tabli Patient Information (Informacije o pacijentu).
5. U prozoru Delete Patient Data (Brisanje podataka o pacijentu) kliknite na Yes (Da) da biste izbrisali podatke izabranog pacijenta.
Profil pacijenta možete da izbrišete i na sledeći način:
1. U meniju Review Test (Revidiraj test) kliknite desnim tasterom miša na profil pacijenta i izaberite Delete (Izbriši).
2. U prozoru Delete Patient Data (Brisanje podataka o pacijentu) kliknite na Yes (Da) da biste izbrisali podatke izabranog pacijenta.
Uređivanje lista
Korisnici mogu da urede unapred podešene stavke na tabli Patient Information (Informacije o pacijentu) pomoću funkcije List Editor (Uređivač liste).
Da biste dodali podatke:
1. Kliknite na ikonu Informacije o pacijentu i slučaju.
2. Kliknite na Case Staff (Osoblje na slučaju) ili Case Info (Informacije o slučaju) da biste otkrili ikonu Uredi listu.
3. Kliknite na ikonu [Edit Lists] (Uredi liste).
4. Kliknite na simbol + pored odgovarajućeg izbora informacija o slučaju da biste dodali stavku. Koristite polje za tekst da biste otkucali odgovarajuće
informacije u okviru izbora.
5. Kliknite na Save and exit (Sačuvaj i izađi) da biste sačuvali.
Da biste stavku uklonili sa liste:
Kliknite i prevucite polje za tekst u korpu za otpatke koristeći regulator sa leve strane polja za tekst.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
4-10
Kreiranje i izmena protokola
POSTAVKE SISTEMA:
Tabla System Settings (Postavke sistema) kontroliše izgled i ugođaj
NIM-ECLIPSE sistema. Na tabli korisnik može da konfiguriše postavke
General (Opšte) na način opisan u nastavku.
Kartica Opšte
• Lista Language (Jezik) omogućava korisnicima da izaberu jezik koji
sistem prikazuje.
• Lista Font Size (Veličina fonta) omogućava korisnicima da izaberu veličinu
fonta za sistem.
• Dugmad Units (Jedinice) omogućava korisnicima da izaberu jedinice koje
sistem koristi.
• Postavka Amplitude Warning (Upozorenje o amplitudi) omogućava
korisnicima da prilagode procenat promene amplitude.
• Probe Buzzer (Zujalica sonde) aktivira zujalicu na sondi hirurga.
• Auto Switch EMG Modality (Modalitet EMG za automatsko prebacivanje)
omogućava automatsko prebacivanje između Raw EMG (Osnovni EMG)
i Triggered EMG (AKtivirani EMG). Kad se prikazuje osnovni EMG,
a izmereni stimulans nije 0, struja stimulansa se otkriva i ekran
se prebacuje na aktivirani EMG. Kad se aktivirani EMG prikaže
i meri tokom 10 sekundi, izmerena struja stimulansa iznosi 0 i ekran
se prebacuje na osnovni EMG.
• SD Advanced Mode (Režim naprednog SD) omogućava korisnicima
da prilagode više postavki modaliteta i stimulansa. Pored toga,
ova postavka omogućava paletu sličica.
• Dugmad Notch Frequency (Frekvencija ureza) omogućava korisnicima
da izaberu frekvenciju ureza od 50 ili 60 HZ.
• Padajući meni Show on Status Bar (Prikaži na statusnoj traci) omogućava
korisnicima da izaberu šta se prikazuje na statusnoj traci.
• Klizač Thumbnail Size (Veličina sličica) kontroliše širinu sličica traga kada
se umanje u režimu u okviru SD Advanced mode (Režim naprednog SD).
4-11
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Kreiranje i izmena protokola
ELEKTRODE I KANALI
Potvrda impedansi
Prozor Electrodes and Channels (Elektrode i kanali) omogućava da definišete kanale. Taj prozor pruža vizuelni prikaz za Patient Interface Module (Modul opreme
za pacijenta). Osam okvira koji predstavljaju osam dostupnih kanala prikazuju informacije o elektrodama. U meniju kanala takođe postoje vizuelni prikazi
uzemljenja, kontrole i vraćanja stimulacije, instrumenta kao i pozitivne i negativne impedanse za modalitete MEP i TOF.
Tokom testa, elektrode se neprestano nadgledaju. Ako vrh elektrode otkaže ili njegova impedansa postane previsoka da bi obezbedila precizno nadgledanje,
prikazuje se poruka upozorenja. Obezbedite da impedanse elektroda budu niže od 5 kilooma i pokušajte da obezbedite da se impedanse svih elektroda
podudaraju u okviru intervala od 2 kilooma.
Sve elektrode se mere nezavisno, međutim najmanje 3 elektrode, uključujući elektrodu uzemljenja pacijenta, moraju da budu povezane kako bi se dobila
tačna očitavanja.
Ispravna primena elektroda za snimanje od suštinske je važnosti za tačno nadgledanje i smanjenje smetnji povezanih sa električnim instalacijama. Smetnje
koje potiču od električnih instalacija se javljaju na 50/60 Hz, ili umnošcima frekvencije od 50/60 Hz, kao periodični talas koji „jaše“ na tragu. Može ih izazvati
elektrostatička ili elektromagnetna indukcija između električnih instalacija i pacijenta ili instrumenta. Ovaj artefakt se može umanjiti smanjenjem ili
uravnotežavanjem impedanse elektrode ili pomeranjem pacijenta u odnosu na opremu ili promenom mesta.
Imenovanje kanala
1. Kliknite na dugme Elektrode i kanali na vrhu ekrana za nadgledanje.
2. Kliknite dvaput na opis kanala na dnu ekrana za nadgledanje. Svaki bojom označen kanal ima odgovarajuće tekstualno polje koje sadrži ime kanala.
3. Imenujte kanal tako što ćete otkucati ime svakog kanala u tekstualno polje.
4. Kliknite na dugme OK (U redu)
NIM-ECLIPSE® E4 SD
4-12
Kreiranje i izmena protokola
MODALITET OSNOVNOG EMG-A
Modalitet Raw EMG (Osnovni EMG) prikazuje odzive EMG signala u realnom vremenu.
AKTIVIRANI EMG ODZIVI
Aktivirani odzivi izvode se iz tragova EMG-a. Triggered EMG (Aktivirani EMG) hvata segment traga EMG-a, koji se javlja posle aktiviranog stimulansa, i prikazuje ga u
dužini prelaza od 50 ili 100 ms. Ako je omogućena kontrola „Capture when above threshold“ (Hvataj kada je iznad praga), aktivirani odzivi biće uhvaćeni i sačuvani
za pregled kad premaše prag amplitude. Uhvaćeni odzivi su prikazani sličnom, ali svetlijom bojom kanala. Uhvaćeni odzivi ostaće prikazani dok sledeći aktivirani
odziv ne premaši unapred zadat prag ili ne bude pritisnuto dugme Clear (Obriši). Prikazane su amplitude između dve vršne vrednosti između odziva aktiviranih
stimulansom i uhvaćenih odziva. Ako je funkcija EMG Audio Tone (Ton EMG zvuka) omogućena za Triggered EMG (Aktivirani EMG), čuće se signal svaki put kad
aktivirani odziv premaši prag. Sistem prebacuje modalitet sa Triggered EMG (Aktivirani EMG) na Raw EMG (Osnovni EMG) posle deset sekundi.
4-13
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Kreiranje i izmena protokola
REŽIM TESTA BLIZINE NERVA
Režim testa Nerve Proximity (Blizina nerva) dizajniran je da pruži povratne informacije koje će ukazivati na blizinu korena nerva na početku hirurške procedure.
Hirurški instrument je povezan sa izlaznim priključkom Stim Control (Kontrola stimulansa) ili Instrument (Instrument) modula opreme za pacijenta i naelektrisan je.
Program automatski menja intenzitet stimulacije primenjen na instrument dok traži odziv EMG-a.
Test počinje odmah kad je izabran režim testa Nerve Proximity (Blizina nerva). Stimulacija se primenjuje automatski, a EMG odzivi na stimulaciju se nadgledaju
sa parametrima koji su prethodno definisani. Odzivi pronađeni pri nižim intenzitetima stimulacije ukazuju na to da je nerv bliži položaju instrumenta.
Zvučne povratne informacije ukazuju na blizinu nerva. Tonovi visoke i niske frekvencije ukazuju na to da je nerv bliže ili dalje od položaja naelektrisanog
instrumenta, tim redosledom. Tri različite frekvencije tona koriste se kako bi ukazale na intenzitet struje stimulansa potreban za aktiviranje EMG odziva.
Parametri Tone Threshold Low (Donji prag tona) i Tone Threshold High (Gornji prag tona) definišu nivoe intenziteta na kojima se zvučni ton menja. Kad
se intenzitet stimulansa smanji, trajanje tona i interval između tonova se takođe smanjuju. Kad je izmereni intenzitet stimulacije jednak nuli, prozor testa
prikazuje Raw EMG (Osnovni EMG) i Triggered EMG (Aktivirani EMG), kao što je opisano u odeljku Prozor testa EMG-a. Aktivnost EMG-a sa amplitudama
većim od unapred postavljenog praga biće prikazane u sličnoj, ali nešto svetlijoj boji kanala. Zvučni EMG nije dostupan.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
4-14
Kreiranje i izmena protokola
TEST INTEGRITETA ZA ZAVRTNJE NA PETELJKAMA
Test integriteta za zavrtnje na peteljkama dizajniran je da brzo i automatski potvrdi ispravan položaj zavrtanja na peteljkama tokom procedura fiksacije
kičme. Režim Pedicle Screw Integrity (Integritet zavrtnja na peteljkama) kombinuje automatsku električnu stimulaciju i analizu EMG odziva za brzi test
postavljenog zavrtnja. Parametri stimulansa i kriterijumi odziva mogu da se prilagođavaju. Test integriteta za zavrtnje na peteljkama pruža korisniku glasovne
ili tonske indikatore statusa i mogućnost da zaustavi test nakon što je pronađen prvi odziv ili da nastavi test dok ne bude dostignuta vrednost End Intensity
(Krajnji intenzitet).
Za kontakt sa zavrtnjem i za njegovu stimulaciju koristi se sonda kojom upravlja hirurg. Kad test počne, intenzitet stimulansa se primenjuje sa vrednošću Start
Intensity (Početni intenzitet). Za svaki intenzitet stimulansa, meri se amplituda EMG-a na izabranim mestima u mišiću i testira se da li zadovoljava kriterijume
odziva. Ako odziv nije pronađen, intenzitet stimulansa se povećava. Kad su kriterijumi odziva za trag ispunjeni tri puta uzastopno pri istom intenzitetu stimulansa,
pronađen je odgovarajući odziv. Odziv se zatim testira prema kriterijumu uspeha/neuspeha i rezultat se prikazuje i čuva.
Kriterijum uspeha/neuspeha može da bude zasnovan na odzivima koji zadovoljavaju apsolutne intenzitete stimulansa ili može da bude zasnovan na nivoima
intenziteta potrebnim da se izazove odziv kad je testiran odgovarajući koren nerva.
U režimu SD Advanced (Napredni SD) moguće je pristupiti polju za potvrdu Stop After First Response (Prekini posle prvog odziva) u odeljku Pedicle Screw (Zavrtanj
na peteljci) panela Stimulus Settings (Postavke stimulansa). Ako je izbor u polju potvrđen, procedura automatskog testiranja će se zaustaviti kad se dobije prvi
odziv. Ako nije moguće izazvati odziv, ili nije potvrđen izbor u ovom polju za potvrdu, procedura se nastavlja dok se ne dostigne završni intenzitet stimulansa.
Kad se test završi, rezultat će biti sačuvan za svaki testirani nivo kičme kao komentar koji se može kasnije pregledati. Komentar na kraju testa ukazuje na testirani
nivo i rezultat testa: Pass (Uspešno), Fail (Neuspešno) ili No Decision (Bez odluke). Komentar će takođe prikazivati imena tragova i intenzitete stimulansa (mA)
kad je odziv dobijen. Komentari su prikazani sa zelenom, crvenom ili žutom pozadinom kako bi ukazali na to da je rezultat testa Pass (Uspešno), Fail (Neuspešno)
ili No Decision (Bez odluke).
4-15
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Kreiranje i izmena protokola
TEST KORENA NERVA
Test korena nerva koristi se za pronalaženje i kvantifikovanje zdravlja korena nerva. Rezultati testa korena nerva se čuvaju i mogu se koristiti kao referenca tokom
izvođenja testa integriteta zavrtnja na peteljci. Test korena nerva se oslanja na direktnu stimulaciju korena nerva i kombinuje automatsku električnu stimulaciju
i EMG odzive za kvantifikovanje rezultata. Parametri stimulansa i kriterijumi odziva mogu da se prilagođavaju.
Za kontakt sa korenom nerva i za njegovu stimulaciju koristi se sonda kojom upravlja hirurg. Kad test počne, intenzitet stimulansa se primenjuje sa vrednošću
Start Intensity (Početni intenzitet). Za svaki intenzitet stimulansa, meri se amplituda EMG-a na izabranim mestima u mišiću i testira se da li zadovoljava kriterijume
odziva. Ako odziv nije pronađen, intenzitet stimulansa se povećava. Kad se ispuni kriterijum odziva za trag EMG-a, dobija se ispravan odziv i test se završava.
Ako se odziv ne može dobiti, test se zaustavlja kad se dostigne unapred definisani završni intenzitet stimulansa.
Kad se test završi, intenzitet stimulansa potreban za izazivanje odgovora EMG-a za odgovarajući koren nerva biće sačuvan za svaki testirani nivo kičme.
Spine View (Prikaz kičme) prikazuje nivoe kičmenih segmenata koji će biti testirani. Rezultati testa su prikazani na odgovarajućem izabranom vertebralnom nivou.
Pritisnite nivo kičme pomoću dugmeta sonde 1 da biste započeli test.
MOTORIČKI AKTIVIRAN POTENCIJAL (MEP)
Režim MEP testa se koristi za testiranje motoričkih putanja kičmene moždine. Transkranijalna električna stimulacija se primenjuje preko motoričkog korteksa
lobanje korišćenjem dve spiralne elektrode. Za izazivanje odziva EMG-a se koristi niz dvofaznih impulsa konstantnog napona, brzog punjenja, sa mogućnošću
izbora intenziteta. Dostupni su i režimi stimulacije jednostrukim i dvostrukim nizom. Elektrode za snimanje se postavljaju na mesta na mišićima koja odgovaraju
nivoima kičme ugroženim tokom hirurške procedure. Stimulans se pokreće, a odzivi snimaju i prikazuju radi analize. Jednostruki i dvostruki zvučni signali ukazuju
na to da je stimulator napunjen i pokrenut, tim redom.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
4-16
Kreiranje i izmena protokola
NIZ OD ČETIRI (TOF)
Niz od četiri koristi perifernu stimulaciju ulnarnog nerva na ručnom zglobu i peronealnog nerva na glavi fibule. EMG odzivi jednog kanala snimaju se sa mišića
abductor digiti minimi i anterior tibialis, redom. Koeficijent visine četvrtog odziva u odnosu na prvi definisan je kao koeficijent niza od četiri. Visina odziva se meri
kao razlika u amplitudi od najveće vršne vrednosti do sledeće najniže vrednosti. Ako nije prisutna blokada bez depolarizacije, koeficijent T4/T1 je približno jedan.
Odziv T4 nestaje sa blokadom od 75%, T3 sa 80%, T2 sa 90% dok T1 nestaje sa blokadom od 100%. Ako anestezija pacijenta postane blaga sa blokadom od 60%
ili većom, pacijent ne bi trebalo da je u stanju da podigne ruke iznad glave. Kad je blokada 40%, pacijent će možda moći da podigne glavu na tri sekunde. Kad
je blokada između 25% i 30%, pacijent će možda moći da podigne glavu na pet sekundi, a potpuni oporavak se javlja kad je blokada 20% (TOF koeficijent = 80%).
Studije su pokazale da TOF koeficijenti veći od 80% treba da se koriste kad se određuje da li su nivoi mišićnih relaksanata adekvatni za tačan pristup položajima
zavrtnja na peteljkama tokom operacije kičme.
TOF je automatski test koji prvo utvrđuje intenzitet stimulacije potreban za postizanje maksimalnog mišićnog odziva. Tokom prve faze ili faze kalibracije,
stimulacija koja se primenjuje je jedan impuls koji se ponavlja dvaput u sekundi. Intenzitet stimulacije se povećava dok zabeleženi objedinjeni potencijal
motoričke radnje (CMAP) u nadraženom mišiću ne dostigne maksimum. Artefakt stimulansa uvek se suzbija intervalom od 3 ms bez obzira na postavku
Stimulus Suppress (Suzbijanje stimulansa).
Artefakt stimulacije
Artefakt stimulansa može prikriti TOF odzive ili pružiti netačna merenja, a posebno kada su elektrode za stimulaciju i snimanje postavljene blizu jedna drugoj.
Da biste smanjili efekte artefakata stimulansa, uradite sledeće:
•
•
•
•
•
Pripremite kožu abrazivnim sredstvom pre primene površinskih elektroda za stimulaciju ili snimanje.
Elektrodu za proksimalnu stimulaciju nemojte postaviti bliže od 5 cm, a po mogućstvu i 7,5 cm, od elektrode za snimanje.
Središta elektroda za stimulaciju ne treba da budu udaljena više od 2,5 cm.
Koristite male elektrode za stimulaciju, površine 15 mm x 20 mm.
Koristite dvofaznu stimulaciju.
Grafikon
TOF grafikon je prikaz amplituda između dve vršne vrednosti svakog odziva EMG-a na stimulans na trakastom grafikonu.
Prva traka je crvena i predstavlja amplitudu EMG odziva tokom faze kalibracije. To je T0 referentni odziv. Druga grupa žutih traka predstavlja amplitude odziva
na svaki stimulans u nizu od četiri Prva traka u grupi je T1 a poslednja T4.
TOF koeficijent je prikazan sa desne strane. Kad je amplituda T4 odziva manja od 20% amplitude T1 odziva, TOF koeficijent se ne prikazuje već je zamenjen
preostalim brojem grčenja.
Odzivi
TOF odzivi su EMG objedinjeni potencijali motoričke radnje (CMAP) kao odziv na svaki stimulans u TOF uzorku stimulacije. Odzivi su prikazani pomereni
i u nadređenom položaju. Meri se maksimalna amplituda između dve vršne vrednosti svakog odziva i računa se koeficijent T4/T1. Razmera se automatski računa
i prikazuje u donjem desnom uglu. Vremenska osnova je fiksirana na 10 ms/podeljak i prikazana je u donjem levom uglu.
TOF odzivima se automatski menja veličina i oni su zasnovani na višoj vrednosti od kalibracije osnovne linije i prvog odziva u TOF nizu. CMAP amplituda između
dve vršne vrednosti mora da bude iznad praga da bi se smatrala ispravnim odzivom.
4-17
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Kreiranje i izmena protokola
POSTAVKE MODALITETA
Tabla Modalities Settings (Postavke modaliteta) pruža postavke prikaza traga za režime modaliteta korišćene tokom procedure. Tabla Modalities Settings
(Postavke modaliteta) podeljena je na tablu Trace (Trag) i tablu Stack (Grupa).
Tabla Trag
Tabla Trace (Trag) pruža kontrole za prikaz tragova modaliteta koje se koriste tokom procedure. Dostupne postavke se razlikuju za svaki modalitet; sistem prikazuje
samo postavke koje su dostupne za izabrani modalitet.
Napomena: Neke postavke su dostupne samo kad je sistem u režimu SD Advanced Mode (Režim naprednog SD).
Polje Postavke traga
Opis polja Postavke traga
Sensitivity (Osetljivost)
Ovo polje navodi osetljivost koja će se koristiti u prikazu.
Response Level [μV]
(Nivo odziva [μV])
Koristite ovo polje da biste podesili vrednost praga odziva za modalitet Raw EMG (Osnovni EMG). Odzivom će se smatrati i biće
uhvaćeni samo EMG signali koji premašuju ovaj prag
Captured Reponses
(Uhvaćeni odzivi)
Koristite ovo polje da biste ukazali na to da sistem treba da uhvati i prikaže odzive za reviziju kad premaše amplitudu praga ako
je postavka omogućena. Ova postavka je dostupna samo za modalitete Raw EMG (Osnovni EMG) i Triggered EMG (Aktivirani EMG).
Artifact Rejection
(Odbacivanje artefakta)
Izaberite ovo polje da biste omogućili ili onemogućili granice prihvatanja odbacivanja artefakta za podatke. Kada očitavanje
premaši granice artefakta, biće odbačeno kao nevažeće i neće se obrađivati. Izaberite granicu odbacivanja artefakta u polju
Level [μV] (Nivo [μV]).
Threshold Line
(Linija praga)
Izaberite ovo polje da biste prikazali ili sakrili linije praga u prozoru traga. Prevucite ove linije da biste podesili odziv ili nivoe artefakta.
Izaberite nivo praga u polju Level [μV] (Nivo [μV].
Start (Pokreni) [ms]
Koristite ovo polje da biste postavili vremensku zadršku posle pokretanja stimulansa, tako da proveravanje odziva ili odbacivanja
artefakta može da se pokrene u nekom trenutku posle stimulacije. Ova funkcija je korisna u slučaju artefakta sa visokom
amplitudom stimulansa.
Level [μV] (Nivo [μV])
Koristite ovo polje da biste postavili granice nivoa praga ili odbacivanja artefakta.
Display (Prikaz)
Koristite ovaj odeljak da biste omogućili ili onemogućili stavke na prikazu traga. Dostupne su sledeće stavke.
Captured Reponses
(Uhvaćeni odzivi)
Filters (Filteri)
Auto Sensitivity (Automatska
osetljivost)
Baseline (Osnovna linija)
Koristite postavke filtera da biste optimizovali signal prema koeficijentu šuma željenog signala.
LFF [Hz]
Filter niske frekvencije, definiše frekvenciju visokog prolaza u Hz. Postavka LFF omogućava da filter
ukloni frekvencije ispod definisane frekvencije.
HFF [Hz]
Filter visoke frekvencije, definiše frekvenciju niskog prolaza u Hz. Postavka HFF omogućava da filter
ukloni frekvencije iznad postavljene frekvencije.
Notch (Urez)
Izaberite ovo polje da biste omogućili ili onemogućili filter za odbacivanje vodova koji uklanja
smetnje u vezi sa strujnim vodovima.
Timebase (Vremenska
osnova) [ms/div]
Koristite ovo polje da biste postavili vremenski interval za prikazane podatke.
Shifted Offset [%]
(Prebačen pomak [%])
Koristite ovo polje da biste podesili procenat pomaka za svaki trag u prozoru TOF traga.
Split (Podeli)
Koristite ovo polje da biste izabrali orijentaciju podeljenih prikaza traga.
Postavke grupe
EMG režim sa grupama prikazuje tragove aktivirane stimulansima u vremenu i prikladan je način za prikaz istorije odziva. Poslednji trag prikazan je na dnu grupe.
Svaki trag u grupi odgovara jednom stimulansu.
Napomena: Raw EMG (Osnovni EMG) nije opcija postavki u postavkama Stack (Grupa).
Polje Postavke grupe
Opis polja Postavke grupe
Sensitivity (Osetljivost)
Ovo polje navodi osetljivost koja će se koristiti u prikazu.
Space (Prostor)
Koristite ovo polje da biste definisali veličinu prostora između svakog traga u grupi.
Baseline
(Osnovna linija)
Koristite ovaj odeljak da biste omogućili ili onemogućili osnovnu liniju u prikazu.
Timebase (Vremenska
osnova) [ms/div]
Koristite ovo polje da biste postavili vremenski interval za prikazane podatke.
Split (Podeli)
Koristite ovo polje da biste izabrali orijentaciju podeljenog prikaza grupe.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
4-18
Kreiranje i izmena protokola
POSTAVKE STIMULANSA
Tabla Stimulus Settings (Postavke stimulansa) pruža postavke stimulacije za režime modaliteta korišćene tokom procedure. Te postavke su opisane u nastavku:
Napomena: Neke postavke su dostupne samo kad je sistem u režimu SD Advanced Mode (Režim naprednog SD).
Da biste prilagodili postavke stimulacije:
1. Kliknite na ikonu stimulansa.
2. Kliknite na ikonu strelice nadole pored modaliteta da biste otkrili postavke stimulansa.
U režimu U okviru SD Advanced Mode (Režim naprednog SD) korisnici mogu da urade sledeće da bi prilagodili napredne postavke stimulansa:
1. Kliknite na tri tačke (...) na desnoj strani table da biste otkrili napredne postavke stimulansa.
2. U prozoru dodatnih postavki stimulansa popunite potrebna polja, a zatim kliknite na dugme [Apply] (Primeni).
Sledeća polja se pojavljuju na tabli Stimulus Settings (Postavke stimulansa), ali se ne mogu primeniti na sve modalitete.
Polje Postavke stimulansa
Opis polja Postavke stimulansa
Rate (Brzina)
Koristite ovo polje da biste postavili željenu brzinu stimulacije.
Probe [mA] (Sonda [mA])
Koristite ovo polje da biste povećali ili smanjili stimulaciju primenjenu na sondu. EMG stimulacija je izvor neprekidne struje.
Suppress Stimulus Artifact
(Suzbijanje artefakta
stimulansa)
Izaberite ovo polje da biste omogućili suzbijanje artefakta stimulansa i postavili interval suzbijanja u milisekundama.
Show selected pedicle levels
only (Prikaži samo izabrane
nivoe peteljki)
Izaberite ovo polje da biste prikazali ili sakrili i omogućili ili onemogućili svu dugmad za nivoe peteljki na tabli Stimulus Settings
(Postavke stimulansa). Da biste omogućili pojedinu dugmad za nivoe peteljki, izaberite željeni nivo peteljki.
TOF [mA] (Niz od četiri [mA])
Koristite ovo polje da biste postavili struju stimulacije za TOF test.
MEP [V] (Motorički aktiviran
potencijal [V])
Koristite ovo polje da biste postavili napon stimulacije za MEP test.
Prozor Napredne postavke električnog stimulansa
Sledeća polja se pojavljuju u prozoru Advanced Stimulus Settings (Napredne postavke stimulansa), ali se ne mogu primeniti na sve modalitete.
Polje Napredne postavke
stimulansa
Opis polje Napredne postavke stimulansa
Mode (Režim)
Koristite ovo polje da biste izabrali režim stimulansa. Dostupna su četiri režima, Hi El (Visoki el.) 100 mA/400 V, Low EL (Niski EL.)
4 mA/4 V, Fast (Brzi) TCeMEP i Slow (Spori) TCeMEP.
Type (Tip)
Koristite ovo polje da biste izabrali tip stimulacije. Dostupni tipovi stimulacije su Voltage (Napon) i Current (Struja).
Polarity (Polaritet)
Koristite ovo polje da biste izabrali polaritet impulsa. Možete da birate između polariteta Normal (Normalno), Inverse (Obrnuto)
i Biphasic (Dvofazno). Kada je izabran polaritet Normal (Normalno), pozitivni napon se pojavljuje na + (pozitivnom) crvenom
terminalu na EEX901/945EEX901, kada je izabran polaritet Inverse (Obrnuto), negativni napon se pojavljuje na + (pozitivnom)
crvenom terminalu na EEX901/945EEX901, kada je izabran polaritet Biphasic (Dvofazno), posle pozitivnog impulsa odmah sledi
negativni impuls jednake amplitude i trajanja. Koristite dvofazni režim da biste postigli stimulaciju nultim neto naelektrisanjem
(poništavanje pozitivnog i negativnog naelektrisanja).
Output (Izlaz)
Jednostrano (stimulans samo iz jednog izlaza stimulatora).
Pulses (Impulsi)
Koristite ovo polje da biste izabrali tip dostavljenog impulsa. Pojedinačni stimulans je jedan impuls, dostavljen u navedenom
intervalu;niz je sekvenca identičnih impulsa. Odzivi na niz stimulansa snimaju se kao jedan prelaz. Brzina i broj niza mogu se
po želji izabrati iz polja liste, Double train (Dvostruki niz) predstavljaju dva niza impulsa, kao što je opisano iznad, razdvojena
podesivim intervalom između nizova.
Pulse Duration [μs] (Trajanje
impulsa [μs])
Koristite ovo polje da biste izabrali trajanje impulsa u mikrosekundama.
Train Count (Broj niza)
Koristite ovo polje da biste izabrali broj impulsa koji će biti uključeni u niz.
Train Rate (Brzina niza)
Koristite ovo polje da biste izabrali brzinu niza impulsa u impulsima po sekundi.
Stim Port
(Port za stimulaciju)
Ovo polje prikazuje port stimulatora u upotrebi.
Max Current
(Maks. struja) [mA]
Koristite ovo polje da biste postavili maksimalnu struju stimulacije za klizač Intensity (Intenzitet).
Max Voltage
(Maks. napon) [V]
Koristite ovo polje da biste postavili maksimalni napon stimulacije za klizač Intensity (Intenzitet).
Intensity Step
(Korak intenzitet)
Koristite ovo polje da biste postavili korak intenziteta od 0 do 20 mA ili volti. Pomak iznad te granice je 1 mA ili volti po koraku.
4-19
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Kreiranje i izmena protokola
Napredne postavke stimulansa za blizinu nerva
Auto Intensity Max
(Maksimalni automatski
intenzitet) [mA]
Koristite ovo polje da biste uneli maksimalni intenzitet koji se koristi u algoritmu pretraživanja.
Threshold Low (Prag donji)
[mA]/Threshold High (Prag
gornji) [mA]
Tri različite frekvencije tona koriste se kako bi ukazale na intenzitet struje stimulansa potreban za aktiviranje EMG odziva.
Parametri Tone Threshold Low (Donji prag tona) i Tone Threshold High (Gornji prag tona) definišu nivoe intenziteta na kojima
se zvučni ton menja.
Napredne postavke stimulansa za zavrtanj na peteljkama
Auto Intensity Start/
Maximum (Automatski
intenzitet početno/
maksimum)
Ova postavka definiše vrednosti Start (Početno) (minimum) i End (Krajnje) (maksimum) intenziteta struje stimulansa koja
se koristi u testiranju.
Fail if Below
(Neuspešno ako je ispod)
Ako je intenzitet struje stimulansa potreban da bi aktivirao odziv ispod ove vrednosti, za taj nivo je neuspešno testiranje zavrtnja.
Pass if Above
(Uspešno ako je iznad)
Ako je intenzitet struje stimulansa potreban da bi aktivirao odziv iznad ove vrednosti, za taj nivo je uspešno testiranje zavrtnja.
Stop After First Response
(Zaustavi posle prvog
odziva)
Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zaustavili stimulaciju i automatsko testiranje kada se pronađe odziv
za pojedinačni kanal. Ako nije potvrđen izbor u ovom polju za potvrdu, stimulacija će se nastaviti dok ne dosegne End
Intensity (Krajnji intenzitet).
Difference to nerve
root (Razlika u odnosu
na koren nerva)
Kada je ova postavka uključena i koren nerva se testira, razlika između intenziteta testa zavrtnja na peteljkama i intenziteta korena
nerva potrebna da bi se generisao odziv koristi se za određivanje rezultata, pomoću sledeća dva praga.
Fail if Below Diff
Ako je razlika intenziteta stimulansa ispod željene vrednosti, test zavrtnja je neuspešan za taj nivo.
(Neuspešno ako je ispod razl.)
Pass if Above Diff
(Uspešno ako je iznad razl.)
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Ako je razlika intenziteta stimulansa iznad željene vrednosti, test zavrtnja je uspešan za taj nivo.
4-20
Kreiranje i izmena protokola
Napredne postavke stimulansa za koren nerva i niz od četiri (TOF)
Auto Intensity Start/
Auto Intensity Maximum
(Automatski intenzitet
početak/automatski
intenzitet maksimum)
Koristite ova polja da biste postavili vrednosti Start (Početno) (minimum) i End (Krajnje) (maksimum) intenziteta struje stimulansa
koja se koristi u testiranju.
POSTAVKE SEKUNDARNIH PROZORA
Koristite tablu Secondary Window Settings (Postavke sekundarnog prozora) da biste izabrali dodatne postavke za tajmer i da biste podesili kameru.
Tajmer 1
Prozori tajmera obezbeđuju jednostavnu štopericu sa sledećim funkcijama:
• Koristite polje Name (Ime) da biste otkucali ime tajmera.
• Izaberite Reset on TCeMEP Stimulus (Resetovanje na TCeMEP stimulansu) da biste omogućili da se tajmer resetuje kada sistem generiše TCeMEP stimulans.
• Izaberite Warning (Upozorenje) da biste omogućili da tajmer prikaže upozorenje u namenjenom vremenskom intervalu. Kad se upozorenje aktivira, boja
tajmera se menja u crvenu dok se tajmer ne resetuje.
• Koristite polje Interval [min] (Interval [min]) da biste izabrali vreme za štopericu.
Kamera 1
NIM-ECLIPSE SD sistem ima mogućnost da uveze jedan video i audio unos istovremeno Ulazi za kameru ili video mogu da se koriste za mikroskop, operacionu salu,
pacijenta ili druge prikaze. Koristite ovaj prozor da biste pregledali i snimali sa kamere i audio uređaja.
• Koristite polje Camera Device (Uređaj kamere) da biste izabrali ulaz za kameru.
• Koristite polje Audio Device (Audio uređaj) da biste izabrali ulaz za zvuk.
POSTAVKE ZVUČNIKA
Kartica Speaker Settings (Postavke zvučnika) kontroliše zvuk osnovnog EMG-a i različite postavke tona. Privremeno isključivanje zvuka osnovnog EMG-a takođe se
kontroliše preko ove table Na tabli Speaker Settings (Postavke zvučnika) pojavljuju se sledeća polja.
Global Mute (Globalno
isključivanje)
Koristite ovo polje da biste omogućili ili onemogućili zvuk EMG-a i sve tonove.
EMG Audio Volume
(Jačina zvuka
EMG-a)/Tone Volume
(Jačina tona)
Koristite klizač da biste povećali ili smanjili ukupnu jačinu postavki EMG Audio Volume (Jačina EMG zvuka) i Tone Volume (Jačina
zvuka).
EMG Tone (EMG ton)
Koristite ovo polje da biste izabrali koji EMG ton će se čuti, kao i da biste omogućili ili onemogućili ton zvuka.
Pedicle Screw Audio
(Zvuk zavrtnja sa
peteljkama)
Koristite ovo polje da biste postavili tip zvuka peteljke. Dostupni tipovi tona peteljke su ton ili glas.
Tone Duration
(Trajanje tona)
Koristite ovo polje da biste izabrali trajanje tona: Short (Kratko), Medium (Srednje) ili Long (Dugo).
Mute Stimulus Artifacts
(Isključivanje zvuka
artefakata stimulansa)
Koristite ovo polje da biste smanjili nivo zvuka artefakta. Artefakt stimulansa može da bude prisutan kada se snima EMG tokom
direktne stimulacije nerva. Artefakt zvuči kao „klik“ ili „pop“ i javlja se pri svakom stimulansu.
4-21
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Kreiranje i izmena protokola
Mute EMG below
(Isključivanje zvuka
EMG-a ispod zadate
vrednosti)
Koristite ovu funkciju da biste utišali EMG niskog nivoa i zadržali čujnim samo burstove EMG-a iznad postavljenog nivoa. Kada
se omogući funkcija Mute EMG Below (Isključivanje zvuka EMG-a ispod zadate vrednosti), zvučna aktivnost EMG-a će se isključiti
ako je signal EMG-a ispod postavljenog nivoa za sve izabrane tragove EMG-a.
ESU Software Detection
(Otkrivanje ESU softvera)
Koristite ovo polje da biste omogućili/onemogućili otkrivanje ESU-a od strane softvera i isključivanje zvuka. Da bi pouzdano
funkcionisale, elektrode za snimanje za sve kanale EMG-a moraju da budu povezane sa telom pacijenta.
Detection Level
(Nivo otkrivanja)
Postavku Detection Level (Nivo otkrivanja) upotrebljava algoritam za isključivanje zvuka ESU-a. Prilagodite nivo da biste
na odgovarajući način radili sa svojim ESU uređajima.
EMG Audio (Zvuk EMG-a)
Koristite ovo polje da biste omogućili/onemogućili zvuk EMG-a.
EMG Audio by
Channel (Zvuk EMG-a
po kanalima)
Koristite ovo polje da biste omogućili/onemogućili zvuk osnovnog EMG-a po kanalima.
Tone Test (Test tona)
Kliknite na ikonu zvučnika da biste čuli zvuk pridružen odgovarajućem kanalu.
POSTAVKE KOMENTARA
Prozor Comment (Komentari) prikazuje događaje sa vremenskim oznakama koji se pojavljuju tokom procedure i prikazuje korisnički definisane komentare
koji se kucaju u polju Comments (Komentari) ili se biraju iz unapred definisane liste komentara. Komentari su dostupni u režimu Review (Revizija) i mogu
da se odštampaju u izveštaju Summary (Rezime). Postoje tri vrste komentara: komentari koje generiše sistem, komentari koje unese korisnik i unapred
definisani komentari.
Komentari koje generiše sistem
Sistem automatski čuva i prikazuje događaje koji su se odigrali tokom procedure.
Komentari koje unose korisnici
Korisnici po potrebi mogu da unose komentare tokom procedure. Kada se kreiraju komentari, postoji period počeka od jednog časa da bi komentari mogli
da se uređuju. Posle toga, svako uređivanje će kreirati novu reviziju komentara koja se može revidirati. Kada izveštaj štampa komentare, biće uključena samo
najnovija revizija.
Da biste uneli komentar, uradite sledeće:
1. Kliknite na polje Comments (Komentari) na dnu ekrana.
2. Unesite komentare.
Unapred definisani komentari
Prozor Comment Settings (Postavke komentara) omogućava korisnicima da sačuvaju komentare, uređuju ih ili učitaju sačuvane komentare. Pored toga, korisnici
mogu da odrede tipove komentara koje sistem automatski generiše, kao i to da li se komentari pojavljuju u prozorima Stack (Grupa) i Spectral (Spektralno).
Da biste sačuvali komentare, uradite sledeće:
1. Kliknite na ikonu Uredi unapred definisane komentare.
2. Otkucajte komentar u polju komentara, a zatim pritisnite Enter.
3. Kliknite na ikonu Sačuvaj na vrhu prozora Predefined Comments (Unapred definisani komentari).
4. Imenujte grupu komentara, a zatim kliknite na dugme Save (Sačuvaj).
Da biste učitali komentare, uradite sledeće:
1. Kliknite na ikonu Uredi unapred definisane komentare.
2. Kliknite na ikonu Učitaj na vrhu prozora Comment Settings (Postavke komentara).
3. Izaberite odgovarajuću datoteku komentara, a zatim kliknite na dugme Open (Otvori).
Auto Comments (Automatski komentari)
Da biste izabrali komentare koje sistem automatski generiše:
1. U prozoru Comment Settings (Postavke komentara) izaberite bilo koje od sledećih polja da biste omogućili/onemogućili automatsko generisanje komentara.
• Screen Save (Čuvanje ekrana): Automatski generišite komentar pri čuvanju snimka.
• Impedance (Impedansa): Automatski generišite komentar pri izvršavanju automatske impedanse.
• Pedicle Screw Test (Test zavrtnja sa peteljkama): Automatski generišite komentar pri izvršavanju testa zavrtnja sa peteljkama.
• Nerve Root Test (Test korena nerva): Automatski generišite komentar pri izvršavanju testa korena nerva.
2. Kliknite na [OK] (U redu).
Show Comments (Prikaz komentara)
Da biste izabrali da li se komentari pojavljuju u prozorima Stack (Grups) i Spectral (Spektralno) ili ne, u prozoru Comment Settings (Postavke komentara),
kliknite na polje pored prozora Stack (Grupa), prozora Spectral (Spektralno) ili oba, a zatim kliknite na [OK] (U redu).
NIM-ECLIPSE® E4 SD
4-22
Odeljak 5: Nadgledanje i revizija
U OVOM ODELJKU VIDEĆETE KAKO DA:
1. Razumete ekran i prozore Nadgledanje
2. Koristite sondu koji kontroliše hirurg
3. Upravljate ekranom Nadgledanje
4. Sačuvate i revidirate snimke ekrana
5. Revidirate podatke
6. Podesite štampanje
7. Napravite izveštaj
8. Kreirate i uredite predloške
Nadgledanje i revizija
EKRAN NADGLEDANJE NA SISTEMU NIM-ECLIPSE
U nastavku je kratak opis funkcije svakog dugmeta i ikone prikazanih u prozoru Nadgledanje sistema NIM-ECLIPSE SD.
2
3
5 6
4
7
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
1. Meni Sistem: meni File (Datoteka) prikazuje dugmad Save (Sačuvaj),
Save As (Sačuvaj kao), System Info (Informacije o sistemu), Setup
Help (Pomoć za podešavanje), Help (Pomoć), User's Manual
(Priručnik za korisnike), Support (Podrška) i Close (Zatvori).
2. Kartice modaliteta: kontrolišu koji je modalitet aktivan tokom testa.
Kad izaberete aktivne modalitete, oni menjaju boju u narandžastu.
3. Dugmad za povećavanje/smanjivanje osetljivosti: povećavaju ili smanjuju
prikaz amplitude aktivnih kanala.
4. Dugmad za povećavanje/smanjivanje vremenske osnove: povećavaju ili
smanjuju postavku vremenske osnove aktivnih kanala.
5. Dugme osnovne linije: omogućava korisnicima da podese vrednosti
osnovne linije za MEP kanale.
6. Dugme Elektrode i kanali: omogućava korisnicima da identifikuju i dodele
elektrode i kanale i provere impedanse elektroda.
21
20 19
13. Informacije o pacijentu: Prikazuje niz odeljaka koji omogućavaju
korisnicima da unose informacije o slučaju, uključujući Personal Info
(Lične informacije), Case Staff (Osoblje na slučaju), Case Info (Informacije
o slučaju), Case Details 1 (Detalji o slučaju 1) i Case Details 2 (Detalji
o slučaju 2).
14. Postavke daljinskog nadgledanja: Prikazuje postavke za sesiju daljinskog
nadgledanja.
15. Postavke sistema: omogućava korisnicima da konfigurišu postavke sistema
kao što su jezik prikaza, veličina fonta, jedinice i prikazi statusnih traka.
16. Komentari: Omogućava korisnicima da dodaju komentare testu
tokom procedure.
17. Ćaskanje: Omogućava korisnicima da komuniciraju tokom sesije
daljinskog nadgledanja.
18. Prikaži/sakrij kolonu: Prikazuje/sakriva tablu Settings (Postavke).
7. Dugmad Umanji, Uvećaj i Zatvori prozor: omogućavaju korisnicima
da umanje, uvećaju i zatvore prozor za nadgledanje.
19. Promena veličine prozora: Kliknite na ovu oblast i prevucite da biste
promenili veličinu prozora za nadgledanje.
8. Postavke modaliteta: omogućava korisnicima da konfigurišu parametre
prikaza tragova i grupe tragova za izabrani modalitet.
20. Uređivanje unapred definisanih komentara: Uređivanje, kreiranje i čuvanje
unapred definisanih komentara.
9. Postavke stimulansa: omogućava korisnicima da konfigurišu postavke
stimulacije za izabrani modalitet.
21. Tekstualno polje komentara: koristite ovu oblast za kucanje komentara.
10. Postavke sekundarnog prozora: omogućava korisniku da konfiguriše
postavke sekundarnog prozora.
11. Postavke zvučnika: omogućava korisnicima da konfigurišu postavke zvuka
za modalitete EMG (EMG) i Pedicle (Peteljke).
22. Ikone snimaka ekrana: Pritisnite ikonu kamere da biste uhvatili snimak
prozora traga, kičme, pulsnog oksimetra i intenziteta. Koristite ikonu
fascikle da biste pregledali uhvaćene snimke ekrana.
Napomena: Ako pritisnete taster Ctrl tokom klika na ikonu snimka ekrana,
uhvatićete ceo NIM-ECLIPE prozor.
12. Postavke štampanja: omogućava korisnicima da konfigurišu postavke
štampanja dokumenta.
5-1
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Nadgledanje i revizija
ODELJCI EKRANA NADGLEDANJA
Ekrani prozora testa imaju zajedničke funkcije: prozore Spine View (Prikaz kičme), Pulse Oximeter (Pulsni oksimetar), Stimulation (Stimulacija), Timer (Tajmer)
i Trace (Trag).
Prozor pulsnog oksimetra
Prozor pulsnog oksimetra prikazuje zasićenost kiseonikom levog i desnog pulsnog oksimetra u režimima Raw EMG (Osnovni EMG), Triggered EMG (Aktivirani EMG)
i Nerve Proxy (Blizina nerva). Zasićenost kiseonikom se pojavljuje kada se senzori pulsnog oksimetra povežu sa pacijentom. Mogu se koristiti najviše dva senzora.
Ovaj prozor takođe prikazuje meni koji aktivira sonda hirurga, kao i uputstva za određene testove.
Prozor Stimulacija
Prozor Stimulation (Stimulacija) prikazuje intenzitet stimulacije, izmerenu struju do pacijenta, nivo izabrane peteljke za testiranje i rezultat tog testiranja.
Da biste povećali ili smanjili stimulaciju:
1. Pritisnite dugme 1 ili dugme 2 na sondi koju kontroliše hirurg da biste povećali ili smanjili vrednost struje Set (Podešeno), tim redosledom.
2. Pritisnite i zadržite jedno ili drugo dugme da biste brzo povećali ili smanjili struju.
Takođe možete da koristite dugmad u prozoru oblasti Stimulation (Stimulacija) ili klizač sonde na tabli Stimulus Settings (Postavke stimulansa) da biste povećali ili
smanjili stimulaciju.
Stimulacija EMG-a i zavrtnja na peteljci koristi pravougaoni impuls konstantnog napajanja čiji su parametri definisani na tabli Stimulus Settings
(Postavke stimulansa).
Ostali prozori stimulacije prikazuju intenzitet električne stimulacije Set (Podešeno) i Measured (Izmereno). Intenzitet se menja automatski i njime se ne može ručno
upravljati. Izmerene struje su označene bojama, na osnovu izmerene struje:
Zelena
Iznad gornjeg praga
Crvena
Ispod donjeg praga
Žuta
Između pragova
Kada je u SD Advanced Mode (Režim naprednog SD) omogućena postavka Difference to Nerve Root (Razlika u odnosu na koren nerva), prikazuju se izmereni
intenziteti za koren nerva i za zavrtanj kao i njihova razlika. Stimulacija počinje od vrednosti Start intensity (Početni intenzitet) i nastavlja se do End Intensity
(Završni intenzitet) ili se prekida kad je dobijen odziv. Kad se test završi, prikazuje se intenzitet stimulansa potreban da izazove odziv za izabrani nivo peteljke.
Pored toga, pojavljuje se i nivo pršljenova koji se testira.
Oblast MEP stimulacije prikazuje intenzitet Set Voltage (Podešeni napon) i struju pacijenta. MEP stimulacija koristi niz dvofaznih impulsa konstantnog napona
čiji su parametri definisani u okviru MEP Settings (Postavke MEP-a). Niz dvofaznih impulsa pruža pozitivan impuls iza kojeg odmah sledi negativan impuls iste
amplitude i trajanja. Ovaj režim će istovremeno stimulisati obe hemisfere, bez davanja prednosti ijednoj od njih.
Željeni, ili postavljeni napon, prikazan je u desnom uglu. Kad se test prvi put izabere, postavljeni napon je 150 V. Ako se režim testa promeni, a zatim vrati na MEP,
postavljeni napon će se vratiti na prethodnu vrednost. Kliknite na strelice nagore ili nadole da biste povećali ili smanjili postavljeni napon, tim redom. Struja koja
se primenjuje na pacijenta prikazana je u žutom okviru. Struja pacijenta je negativna zbog dvofaznog impulsa stimulacije. Za kontrolisanje postavljenog napona
može se koristiti i sonda kojom upravlja hirurg.
Prozor traga
Prozor Trace (Trag) prikazuje odzive Raw EMG (Osnovni EMG), Triggered EMG (Aktivirani EMG), Train of Four (Niz od četiri), Nerve Proxy (Blizina nerva), Pedicle Screw
(Zavrtanj na peteljci), Nerve Root (Koren nerva) i MEP (Motorički aktivirani potencijali). Može biti prikazano najviše osam kanala. Neki testovi mogu da zahtevaju ili
da koriste manje od osam kanala.
Može biti prikazano najviše osam tragova EMG-a. Oblast je podeljena na levi i desni odeljak, a tragovi su označeni bojama kako bi odgovarali vrhovima elektroda
i bojama kanala modula opreme za pacijenta.
Crvena
Kanal 1 i kanal 5
Plava
Kanal 2 i kanal 6
Ljubičasta
Kanal 3 i kanal 7
Narandžasta
Kanal 4 i kanal 8
Amplituda EMG signala predstavljena je u vertikalnom delu ekrana. Odeljci vremenske osnove su predstavljeni u horizontalnom delu ekrana.
Prozori Trace (Trag) prikazuju numeričke vrednosti za amplitude signala u svakom kanalu.
Kliknite desnim tasterom miša na trag u prozoru traga da biste prikazali dugmad osnovnih linija Equalize Trace (Izjednači trag), Clear Captured (Obriši uhvaćeno),
Copy Window (Kopiraj prozor), Baseline (Osnovna linija) i Clear (Obriši). Koristite ovu dugmad tokom testa da biste izjednačili izabrani trag ili kopirali ceo prozor
traga da biste ga kasnije koristili.
Odzivi Niz od četiri (TOF) su EMG objedinjeni potencijali motoričke radnje (CMAP) koji predstavljaju odgovor na svaki stimulans u TOF obrascu stimulacije. Odzivi
su prikazani pomereni i u nadređenom položaju. Meri se maksimalna amplituda između dve vršne vrednosti svakog odziva i računa se koeficijent T4/T1. Razmera
se automatski računa i prikazuje u donjem desnom uglu. Vremenska osnova je fiksirana na 10 ms/podeljak i prikazana je u donjem levom uglu. TOF odzivima
se automatski menja veličina i oni su zasnovani na višoj vrednosti od kalibracije osnovne linije i prvog odziva u TOF nizu. CMAP amplituda između dve vršne
vrednosti mora da bude iznad praga da bi se smatrala ispravnim odzivom.
Režim MEP testa prikazuje odzive EMG-a kao jedan trag odziva aktiviranu prelazom ili kao grupisane tragove (u okviru Advanced SD Mode (Režim naprednog SD))
sa dužinom prelaza od 100 ms. Amplituda traga predstavljena je u vertikalnom delu prikaza. Osetljivost razmere amplitude se može prilagođavati korišćenjem
postavke osetljivosti.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
5-2
Nadgledanje i revizija
Prozor prikaza kičme
Prozor Spine View (Prikaz kičme) prikazuje grafičku predstavu nivoa kičme koji su izabrani za protokol i dugmad kanala. Dugmad nivoa kičme prikazuju
se za određene testove. Lokacije levih i desnih nivoa kičme uvek su prikazane u odnosu na prikaz tela.
Elektrode za snimanje i stimulaciju označene bojama prikazane su na telu na prethodno dodeljenim položajima.
Na tabli Stimulus Settings (Postavke stimulansa) korisnik može da odabere nivoe kičme (koje predstavlja dugmad nivoa peteljke) koji su potrebni za test.
Kad se izabrani nivo testira, rezultati testa prikazuju se u prozoru prikaza kičme.
Test počinje kad se pritisne dugme nivoa kičme. Stimulacija se pojačava i odziv se ili dobija ili ne dobija unutar granica stimulacije. Pored dugmeta testiranog
nivoa prikazuje se izmerena vrednost struje pri kojoj je dobijen odziv ili je dostignuto ograničenje maksimalne struje. Dugmad nivoa kičme prikazuju rezultat testa
za odgovarajuće nivoe na sledeći način:
Crvena
Fail (Neuspešno)
Žuta
No Decision (Intermediate) (Bez odluke (Srednje))
Zelena
Pass (Uspešno)
Kad test započne pritiskanjem dugmeta nivoa kičme, rezultat testa se označava imenom tog nivoa radi kasnijeg pregleda. Kad se pritisne dugme nivoa kičme koji
je prethodno testiran, posledica je ponavljanje testa za taj nivo, dok se prethodni rezultat odbacuje.
Prikaz tajmera
Prikaz tajmera prikazuje digitalni tajmer koji može da se koristi za ručno hvatanje proteklog vremena.
UPRAVLJANJE FUNKCIJAMA MENIJA PREKO SONDE
Sonda sa dva dugmeta kojom upravlja hirurg može da se koristi za promene testova, pokretanje, povećavanje i smanjivanje stimulacije, štampanje izveštaja
ili traženje pomoći sa lokacije daljinskog nadgledanja.
Pritisnite i zadržite oba dugmeta da biste pristupili stavci Menu (Meni). Oblast prikaza informacija prvo će ukazati na Menu (Meni), a zatim na opcije menija.
Kliknite dugmetom sonde 1 ili 2 da biste se pomerali između testova ili drugih opcija menija. Pritisnite i zadržite dugme 1 da biste izabrali tu opciju. Pritisnite
i zadržite dugme 2 da biste otkazali meni. Ako tokom pet sekundi nije napravljen izbor, oblast menija se zatvara bez izbora.
Dugme 2
Dugme 1
LED
5-3
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Nadgledanje i revizija
MENI SISTEM
Save (Sačuvaj): Čuva trenutnu verziju protokola. Ako je protokol unapred definisani Medtronic protokol, koji ne može da se menja, automatski se pojavljuje dugme
Save As (Sačuvaj kao).
Save As (Sačuvaj kao): Otvara prozor Save As (Sačuvaj kao) za čuvanje protokola kao nove datoteke.
Close (Zatvori): Zatvara trenutni protokol. Pojaviće se prozor sa pitanjem da li korisnik želi da sačuva izmene u protokolu.
System Info (Informacije o sistemu): Prikazuje naziv sistema, datum verzije, verziju programa, kontroler, verziju DAQ, glavnu verziju ESM, verziju ESM1 i podatke
o verziji ESM2.
User’s Manual (Korisnički priručnik): Otvara prozor Priručnik za upotrebu sistema NIM-ECLIPSE. Upotrebite ovaj prozor da biste pristupili elektronskim kopijama
NS ili SD NIM-ECLIPSE sistema ili Servisnom priručniku.
Support (Podrška): Pogledajte materijal pomoći i kontakt informacije za podršku.
Close (Zatvori): Zatvara meni sistema.
HVATANJE SNIMAKA EKRANA
Sistem može da hvata snimke ekrana tokom procedura pomoću ikone za snimke ekrana. Kliknite na ikonu snimka ekrana u bilo kom trenutku tokom procedure
da biste uhvatili snimak ekrana i sačuvali ga u fascikli na sistemu NIM-ECLIPSE.
Revidirajte sačuvane snimke ekrana tako što ćete kliknuti na fasciklu za pregledanje pored ikone snimka ekrana. Izaberite ispravnu lokaciju sačuvanih snimaka
ekrana i kliknite dvaput da biste je otvorili.
PRILAGOĐAVANJE PRIKAZA EKRANA I PROZORA
Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u SD Advanced mode (Režim naprednog SD).
Definišite modalitete koji se pojavljuju u okviru određene kartice rasporeda prevlačenjem i otpuštanjem prozora protokola sa palete sličica na ekran Nadgledanje.
Postojeći podeljci mogu da se premeste klikom na traku na vrhu prozora dok je kursor u obliku ruke. Držite pritisnut levi taster miša i prevucite prozor na novu
lokaciju.
Visina i širina prozora takođe mogu da se izmene. Kad se kursor pretvori u dvostranu strelicu, kliknite i prevucite ivicu prozora dok ne postignete željene dimenzije.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
5-4
Nadgledanje i revizija
EKRAN REVIZIJE PODATAKA NA SISTEMU NIM-ECLIPSE
Sistem NIM-ECLIPSE vam omogućava da revidirate sačuvane podatke za sve pacijente. Podaci mogu da se pregledaju selektivno, po vremenu ili komentaru,
ili da se automatski „reprodukuju“. Na primer, EMG podaci mogu da se pregledaju reprodukovanjem pokretnog EMG-a kao da je snimljen.
1
2
3
4
U nastavku je kratak opis funkcije svakog dugmeta i ikone koji se prikazuju na ekranu Review (Revizija) na sistemu NIM-ECLIPSE:
1. Review By (Revizija po): Pri reviziji stimulisanih modaliteta EMG pomoću dugmadi Prethodno, Sledeće ili Reprodukuj, podaci se prikazuju na osnovu ovog
izbora. Ako je izabrano All Modalities (Svi modaliteti), onda će se izabrati sledeći dostupni podaci, nezavisno od modaliteta. Ako je u pitanju drugi modalitet,
ekran će se promeniti. Kad se izabere Selected Modality (Izabrani modalitet), prikazaće se samo podaci iz aktivnog modaliteta. Kontrola se sad koristi kad
se izabere modalitet Raw EMG (Osnovni EMG).
2. Prethodno/Sledeće: Bira prethodne/sledeće podatke o aktiviranom EMG-u. Dugme Prethodno/sledeće premešta se u pomacima od 4 sekunde za Raw EMG
(Osnovni EMG).
3. Reprodukuj: Automatski reprodukuje podatke i radi na način sličan dugmetu Sledeće kad se klikne više puta.
4. Traka za reviziju: Traka za reviziju omogućava korisniku da tokom reprodukovanja preskoči do određenog mesta u testu.
5-5
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Nadgledanje i revizija
REVIZIJA TESTA
Da biste izabrali test za reviziju:
1. Kliknite na [Review Test] (Revizija testa) na glavnom ekranu sistema NIM-ECLIPSE.
2. Kliknite na test pacijenta na listi.
3. Izaberite Review (Revidiraj).
FUNKCIJSKI TASTERI ZA REVIZIJU PODATAKA NA SISTEMU NIM-ECLIPSE
Koristite sledeće funkcionalne tastere na tastaturi da biste izvršavali funkcije sistema NIM-ECLIPSE tokom revidiranja podataka.
Taster
Revizija testa
F1
Pomoć
F2
Prethodno
F3
Sledeće
F4
Reprodukuj/Zaustavi
F5
Osveži glavni ekran
Ekran za daljinsku sinhronizaciju
F6
Daljinski pristup uživo – Uključeno/isključeno
F7
Nije primenljivo
F8
Postavljanje osnovne linije
F9
Nije primenljivo
F10
Štampanje ekrana
F11
Nije primenljivo
NIM-ECLIPSE® E4 SD
5-6
Nadgledanje i revizija
POSTAVKE ŠTAMPANJA
Sistem proizvodi detaljne izveštaje u nekoliko formata. Ti formati su PDF i HL7. Podatke možete odštampati u bilo kom trenutku tokom testa ili revizije. Izveštaji
mogu da se generišu lokalno za različite podržane štampače. Izveštaji se takođe mogu sačuvati kao datoteka i priložiti uz e-poruku. Možete birati i opcije u vezi
sa HIPAA i privatnošću pacijenta.
Izlaz
Koristite funkcije štampača i HL7 da biste izabrali format izlaznih podataka
testa. Kada je izabrana kartica Printer (Štampač), sistem prikazuje meni Printer
(Štampač), dugme Properties (Svojstva), i dugme PDF Reports (Izveštaji
u PDF-u). Kada je izabrana kartica HL7, sistem prikazuje polje za potvrdu
„View report in HL7 File Viewer“ (Prikažite izveštaj u prikazivaču HL7 datoteke),
i dugme PDF Reports (Izveštaji u PDF-u).
Meni Printer (Štampač) dozvoljava korisniku da izabere konfigurisani
štampač za sistemsko štampanje. Dugme Properties (Svojstva) prikazuje
svojstva izabranog štampača. Dugme PDF Reports (PDF izveštaji) omogućava
korisnicima da otvore podrazumevanu fasciklu u kojoj se čuvaju PDF izveštaji.
Komentar
Polje za tekst komentara je slobodno polje za tekst u koje se dodaju
komentari izveštaja.
Izbor izveštaja
Odeljak Select Reports (Izaberite izveštaje) sadrži tipove izveštaja Summary
(Rezime), Comment History (Istorija komentara), Professional (Stručno) i Patient
Info (Podaci o pacijentu). Sistem izbacuje svaki od omogućenih izveštaja kada
se odštampaju.
Predložak
Odeljak Template (Predložak) omogućava korisnicima da izaberu unapred
definisane predloške izveštaja za profesionalni izveštaj.
U odeljku Template (Predložak), korisnici takođe mogu da odštampaju izabrani
izveštaj ili odštampaju aktivni ekran.
Da biste odštampali izabrane izveštaje, kliknite na dugme Print Report
(Odštampaj izveštaj). Da biste odštampali izveštaje sa ekrana, kliknite na dugme
Print Screen (Odštampaj ekran).
Zaglavlje izveštaja
Odeljak Report Header (Zaglavlje izveštaja) uključuje polja za tekst koja
se koriste za dodavanje podataka u zaglavlje izveštaja. Podaci uključuju
ime bolnice, odeljenje/telefon, adresu i grad/državu/poštanski broj.
Odeljak zaglavlja izveštaja takođe uključuje oblast za unos pravnog obaveštenja
u vezi sa poverljivošću medicinske dokumentacije i Akt o prenosivosti i
opravdanosti zdravstvenog osiguranja (HIPPAA).
Parametri izveštaja
Postavke Report Parameters (Parametri izveštaja) omogućavaju ili
onemogućavaju dodatne funkcije izveštaja kao što su crno-belo štampanje,
uključivanje imena pacijenta u zaglavlje izveštaja, uključivanje pravnog
obaveštenja, promena crne pozadine u belu, brzo štampanje.
5-7
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Nadgledanje i revizija
KREIRANJE IZVEŠTAJA
Funkcija Report Generator omogućava vam da kreirate veoma prilagodljive izveštaje uz minimalno kucanje pomoću predložaka.
Predlošci
Predložak je skup obrazaca sa čuvarima mesta za podatke. U svakom predlošku postoji tačno jedan obrazac koji se naziva GLAVNI – ovo je obrazac koji predstavlja
čitav izveštaj. Kada štampate, izaberite predložak i funkcija Report Generator preuzima GLAVNI obrazac predloška i popunjava ga podacima.
Kada se GLAVNI obrazac popuni, dokument može da se štampa ili dodatno uređuje. U većini slučajeva će GLAVNI obrazac biti sve što vam je potrebno za kreiranje
izveštaja. Međutim, možda će postojati blokovi teksta koji su specifični za određene tipove procedura. U tom slučaju možete koristiti predložak sa generičkim
Glavnim obrascem i koliko god želite dodatnih sekundarnih izveštaja. Ove izveštaje možete dodati tako što ćete ih prevući iz okna obrazaca u okno dokumenata.
Dok odlažete ove obrasce, sva polja sa podacima će se automatski popuniti.
Ako u predlošku ima mnogo dodatnih obrazaca, možda će biti teško da se pronađe onaj koji je potreban. Da bi se to olakšalo, obrascima se može dodeliti grupno
ime. Možete koristiti dugme FILTER (FILTRIRAJ) da biste prikazali samo obrasce iz određene grupe. Koristite dugme CLEAR FILTER (OBRIŠI FILTER) da biste ponovo
prikazali sve obrasce.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
5-8
Nadgledanje i revizija
Liste
Obrasci su složeni blokovi teksta koji mogu da obuhvataju više pasusa, sadrže slike, tabele i čuvare mesta za podatke. Međutim, možda postoje pojedinačni
odlomci teksta koje često koristite, kao što su nazivi mišića, dijagnoze itd. Umesto da ih kucate, možete da ih ubacite iz menija INSERT / LIST ITEM
(UBACI/STAVKA SA LISTE).
Liste se prilagođavaju pomoću dugmeta EDIT LIST (UREDI LISTU). Postoji nekoliko sistemskih lista koje su fiksne. Njihov sadržaj može da se uređuje, ali same liste
ne mogu da se brišu ili preuređuju. Pored njih, možete definisati neograničen broj prilagođenih lista koje sadrže proizvoljne podatke.
Liste su instalirane sa nekim unapred definisanim podacima.
Uređivanje lista
Dugme prikazuje List Editor (Uređivač liste). Ovde možete da dodajete liste ili da dodajete stavke u postojeće liste. Takođe možete da izbrišete ili prerasporedite
liste i stavke tako što ćete ih uhvatiti pomoću ručice i prevući. Da biste nešto izbrisali, prevucite ga u korpu za otpatke. Možete da brišete stavke ili čitave
liste. Možete da dodate nove liste i članove liste tako što ćete kliknuti na + ili pritisnuti Enter dok uređujete prethodnu stavku. Na nekim listama umesto
ručice za prevlačenje postoji mali katanac. To su sistemske liste i one se ne mogu izbrisati ili prerasporediti. Međutim, i dalje možete da dodajete, uklanjate
i preraspoređujete stavke na tim listama.
5-9
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Nadgledanje i revizija
Štampanje
Kada je izveštaj spreman za štampanje, izaberite karticu PRINT (ŠTAMPANJE). U pregledu pre štampanja, stranice su prikazane baš onako kako će biti odštampane.
Koristite opciju zumiranja da biste ispitali dokument, a zatim kliknite na dugme PRINT (ODŠTAMPAJ) da biste ga poslali štampaču. Takođe možete da se vratite
na karticu Edit (Uređivanje) da biste još nešto promenili.
Kada se Report Generator otvori iz sistema NIM-ECLIPSE® SD, popuniće glavni obrazac i, ako ne nedostaju nikakvi podaci, prebaciće se direktno na karticu Print
(Štampanje). Ako neki podaci nedostaju, Report Generator će se prebaciti na karticu Edit (Uređivanje) pošto ćete najverovatnije morati da uredite polja koja
nedostaju pre štampanja. Polja koja nedostaju markirana su žutom.
Čuvanje izveštaja
Izveštaj možete da sačuvate radi dodatnog uređivanja ili štampanja. Sačuvani izveštaj sadrži sam dokument izveštaja, sve podatke o pacijentu i obrazac koji
omogućava dodatno uređivanje sačuvanog izveštaja. Kada se otvori sačuvani izveštaj, prikazuje se okno obrasca. Pošto se tu nalaze i podaci o pacijentu,
možete prevući i odložiti dodatne obrasce i oni će se u hodu popuniti.
Formatiranje teksta
Kartica Edit (Uređivanje) sadrži uobičajene kontrole za upravljanje fontom i pasusima. Možete uključiti i numerisane liste i liste sa znakovima za nabrajanje. Kartica
Insert (Umetanje) omogućava ubacivanje tabele, preloma stranice ili stavke sa liste. Umetanje preloma stranice u režimu uređivanja dodaće horizontalnu liniju
na mestu gde će doći do preloma. Da biste videli kako će dokument izgledati kad se odštampa, prebacite se na karticu Print (Štampanje).
NIM-ECLIPSE® E4 SD
5-10
Nadgledanje i revizija
TABELE SA IZVEŠTAJIMA
Tabele mogu da se koriste da bi se prikazali tabelarni podaci, ali mogu i da vam pomognu pri raspoređivanju teksta, što je podjednako važno.
Da biste ubacili tabelu, postavite kursor na mesto na kom želite da se pojavi tabela i kliknite na TABLE (TABELA) na kartici Insert (Umetanje). U iskačućem prozoru
prevucite mišem da biste odredili veličinu tabele. Kliknite na kvadrat koji odražava željenu veličinu.
Kada se tabela prvobitno ubaci, sve kolone su podešene na „auto width“ (automatska širina). Boja koordinatne mreže tabele je svetlosiva, što znači da se
koordinatna mreža neće videti pri štampanju; ona se prikazuje samo u režimu uređivanja.
Kolone tabele imaju fiksnu širinu (u inčima) ili su podešene na parametar „auto width“ (automatska širina). Kada tabela sadrži kolone i sa fiksnom i sa automatskom
širinom, raspored funkcioniše na sledeći način. Najpre se od širine stranice oduzimaju širine svih fiksnih kolona. Preostali prostor se ravnomerno raspodeljuje
između kolona sa automatskom širinom.
Širine kolona možete podešavati preko kontekstualnog menija tabele. Da biste prikazali kontekstualni meni tabele, kliknite desnim tasterom miša bilo gde u tabeli.
Možete dodavati ili uklanjati redove, prebacivati se između vidljive i nevidljive koordinatne mreže i postavljati širinu kolona.
5-11
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Nadgledanje i revizija
Primer: Raspoređivanje teksta pomoću tabela
U funkciji Report Generator tabele se koriste da bi se kontrolisao raspored teksta. Recimo da želite da se logotip vaše kompanije nalazi gore desno na prvoj stranici.
Da biste to uradili, najpre ubacite tabelu od 2 kolone:
Zatim, kopirajte sliku logotipa iz drugog programa i nalepite je u desnu kolonu:
Zatim, kopirajte sliku logotipa iz drugog programa i nalepite je u desnu kolonu:
Kolone podrazumevano imaju „auto width“ (automatsku širinu), što znači da zauzimaju celu stranu i ravnomerno dele dostupan prostor. Da biste podesili desnu
kolonu, postavite kursor u kolonu i kliknite desnim tasterom miša da biste prikazali meni tabele. Kliknite na dugmad plus i minus više puta dok kolona ne dostigne
željenu veličinu.
Logotip je postavljen. Primetićete da je koordinatna mreža tabele svetlosiva, što znači da se linije koordinatne mreže neće odštampati.
U ćeliju tabele može da se ubaci bilo šta, uključujući formatirani tekst sa sopstvenim poravnavanjem, liste sa znakovima za nabrajanje, pa čak i ugnežđene tabele.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
5-12
Nadgledanje i revizija
KREIRANJE I UREĐIVANJE PREDLOŽAKA
Predlošci se kreiraju i uređuju iz funkcije Report Generator. Kliknite na dugme Edit Template (Uređivanje predloška) da biste se prebacivali između uključenog
i isključenog režima za uređivanje predloška.
Režim za uređivanje predloška se otvara iz prozora uređivača obrasca koji se nalazi u prozoru dokumenta. Pored toga, svaki obrazac u okviru za obrasce sadrži dva
dugmeta: Edit (Uredi) i Delete (Izbriši).
Koristite dugme Edit (Uredi) da biste izmenili obrazac u uređivaču obrasca. Koristite dugme Delete (Izbriši) da biste trajno uklonili obrazac.
Kontrole uređivača obrasca su iste kao one u prozoru dokumenta. Uređivač obrasca ima tri dodatne kontrole: Group name (Ime grupe), New form (Novi obrazac)
i Insert field (Umetni polje).
Možete promeniti veličinu uređivača obrasca tako da on zauzme sav dostupan prostor. Praktična strana toga što je i prozor dokumenta otvoren jeste to što možete
da kopirate i lepite iz jednog prozora u drugi. Na primer, ako otkucate pasus koji može da se koristi u drugim izveštajima dok pišete izveštaj, možete ga brzo dodati
u predložak. Da biste to uradili aktivirajte TEMPLATE EDIT (UREĐIVANJE PREDLOŠKA), kopirajte i nalepite pasus iz dokumenta u uređivač obrasca, pa ponovo
aktivirajte TEMPLATE EDIT (UREĐIVANJE PREDLOŠKA) da biste zatvorili uređivač obrasca. Sada je pasus uključen u predložak i možete ga jednostavno prevući
i otpustiti ako vam bude potreban u budućim izveštajima.
Dodavanje polja sa podacima
Ako se u pasusu koji želite da dodate u predložak nalazi ime pacijenta, mora se dodati polje sa podacima u koje će se svaki put uneti stvarno ime pacijenta
za svaki izveštaj.
U uređivaču obrasca postavite kursor na mesto na koje želite da se ubaci polje sa podacima. Kliknite na dugme INSERT DATA FIELD (UBACI POLJE SA PODACIMA).
Pojavljuje se iskačući prozor sa listom dostupnih polja sa podacima. Kliknite na polje sa podacima koje vam je potrebno i ono će se ubaciti u obrazac.
Pošto postoji mnogo polja sa podacima, možda će vam biti teško da pronađete ono koje vam je potrebno. Ako okvirno znate kako bi trebalo da glasi ime polja,
počnite da ga kucate u polju za pretragu i izbor će se sužavati dok kucate.
5-13
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Odeljak 6: Daljinsko nadgledanje
U OVOM ODELJKU VIDEĆETE KAKO DA:
1. Pokrenete i završite sesiju daljinskog nadgledanja kliničkog sistema
2. Pokrenete i završite sesiju daljinskog nadgledanja daljinskog sistema
3. Započnete sesiju tekstualnog ćaskanja
Daljinsko nadgledanje
DALJINSKO NADGLEDANJE NIM-ECLIPSE SISTEMA
NIM-ECLIPSE sistem pruža nekoliko fleksibilnih pristupa daljinskom nadgledanju u zavisnosti od šeme povezivanja daljinskog nadgledanja. Veze između mesta
nadgledanja (klinički sistem) i mesta daljinske revizije (daljinski sistem) mogu da se uspostave preko internet veze.
Daljinsko nadgledanje obuhvata sledeće funkcije:
• Screen Share (Deljenje ekrana): Deljenje ekrana omogućava korisnicima mesta daljinskog prikaza da prikažu ekran kliničkog sistema, ali ne mogu da promene
raspored, prikaz ili postavke ekrana.
• Share Data (Deljenje podataka): Deljenje podataka omogućava da se podaci strimuju od kliničkog sistema do daljinskog sistema kako bi korisnik mesta
daljinske revizije mogao da promeni prikaz podataka bez menjanja kliničkog prikaza.
• Video Chat (Video ćaskanje): Video ćaskanje omogućava korisnicima mesta nadgledanja da koriste video ćaskanje sa mestom daljinske revizije. Video ćaskanje
može da koristi kameru koja je deo računara ili spoljnu kameru koja je sa računarom povezana preko USB veze.
• Text Chat (Tekstualno ćaskanje): Tekstualno ćaskanje omogućava korisnicima mesta nadgledanja da ćaskaju sa daljinskim korisnicima mesta revizije kada
se uspostavi daljinska veza između kliničkog sistema i daljinskog sistema.
SESIJA DALJINSKOG NADGLEDANJA KLINIČKOG SISTEMA
Da biste aktivirali daljinsku vezu od mesta nadgledanja (klinički sistem) do mesta daljinske revizije (daljinski sistem), uradite sledeće:
1. Na glavnom ekranu kliknite na ikonu Daljinsko nadgledanje.
2. U prozoru Remote Monitoring Settings (Postavke daljinskog nadgledanja) pritisnite [Enable/Disable Networking] (Omogući/onemogući umrežavanje).
Napomena: Kada se uspostavi mrežna veza, IP adresa se prikazuje u polju Remote Hosting (Daljinski hosting).
3. Kliknite na ikonu strelice nadole pored Hosting Services (Usluge hostinga) da biste otkrili tipove daljinskog nadgledanja.
4. Izaberite tipove usluga daljinskog nadgledanja koje želite da aktivirate (Share Data (Deljenje podataka) ili Screen Share (Deljenje ekrana) i/ili Video Chat
(Video ćaskanje)), a zatim kliknite na [Start] (Započni). Važno: Kada daljinski sistem komunicira sa kliničkim sistemom, korisnik mesta nadgledanja mora
da prihvati korisnika mesta daljinske revizije da bi se dovršilo povezivanje usluge daljinskog nadgledanja. Pritisnite [Accept] (Prihvati) u prozoru Remote
Monitoring Settings (Postavke daljinskog nadgledanja) da biste prihvatili vezu.
Napomena: Da biste omogućili daljinski video, Video Chat (Video ćaskanje) mora biti izabrano.
5. Da biste završili sesiju daljinskog nadgledanja, pritisnite [Disconnect] (Prekini vezu).
Kada se daljinska veza aktivira, prozor Remote Monitoring Settings (Postavke daljinskog nadgledanja) prikazuje dodatne detalje u okviru Remote Clients
(Daljinski klijenti). Dodatni detalji obuhvataju: User (Korisnik), Connection Duration (Trajanje veze), Data Rate (Brzina podataka) i Ping time (Vreme pingovanja).
6-1
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Daljinsko nadgledanje
SESIJA DALJINSKOG NADGLEDANJA UDALJENOG SISTEMA
Da biste aktivirali daljinsku vezu od mesta daljinskog prikaza (daljinski sistem) do mesta nadgledanja (klinički sistem), uradite sledeće:
1. Na glavnom ekranu pritisnite [Remote View] (Daljinski prikaz). Sistem prikazuje prozor Remote Browser (Daljinski pregledač).
2. Kada sistem pronađe kliničke sisteme na mreži, sistemi se prikazuju na karticama na ekranu Remote Browser (Daljinski pregledač). Ako na mreži nema
kliničkih sistema, možete ručno da podesite sistem.
3. Izaberite odgovarajući sistem (za pronađene sisteme) ili kliknite na dugme za dodavanje (+) (da biste ručno uneli sistem), Host Name or IP Address (Ime hosta
ili IP adresa), User Name (Korisničko ime), Password (Lozinka) i pritisnite [Connect] (Poveži se).
4. Kad se daljinska veza aktivira, izaberite funkcije koje želite da omogućite (Local Camera (Lokalna kamera), Screen Share (Deljenje ekrana), Remote Video
(Daljinski video)). Kad omogućite željenu funkciju, na paleti sličica pojavljuje se ekran Clinical System Remote Monitoring (Daljinsko nadgledanje kliničkog
sistema).
Napomena: Video Chat (Video ćaskanje) mora biti omogućeno tokom veze daljinskog nadgledanja da bi se omogućio daljinski video.
5. Prevucite sličicu na glavni ekran. Ekran korisnika kliničkog sistema se pojavljuje na ekranu korisnika daljinskog sistema.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
6-2
Daljinsko nadgledanje
OS VREME
Remote View (Udaljeni prikaz) prikazuje „OR Time“ (OS vreme), što je vreme u operacionoj sali uživo. Remote View (Udaljeni prikaz) prikazuje i vreme udaljenih
lokacija uživo na statusnoj traci. Ako je propusni opseg mreže nizak i podaci se ne mogu preneti na vreme, zadrška između prikazanih podataka na udaljenoj
lokaciji i podataka u operacionoj sali se povećava. Udaljena lokacija može da otkrije povećanu zadršku posmatranjem razlike između OS vremena i vremena
udaljene lokacije uživo.
TEKSTUALNO ĆASKANJE:
Da biste kreirali sesiju tekstualnog ćaskanja, aktivirajte vezu između kliničkog sistema i daljinskog sistema, a zatim uradite sledeće:
1. Kliknite na karticu Chat (Ćaskanje) u prozoru Remote Monitoring Settings (Postavke daljinskog nadgledanja).
2. Otkucajte tekst koji želite da pošaljete u polje za unos, a zatim kliknite na [Send] (Pošalji).
6-3
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Odeljak 7: Informacije o sistemu
U OVOM ODELJKU VIDEĆETE KAKO DA:
1. Čistite i održavate sistem NIM-ECLIPSE
2. Pronađete korisničku pomoć
3. Prikažete ograničenu garanciju
4. Prikažete tehničke specifikacije
5. Prikažete smernice i deklaraciju proizvođača – elektromagnetna otpornost
6. Rešavate probleme
7. Prikažete simbole
Informacije o sistemu
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
• Ne sterilišite nijedan deo opreme.
• Nepridržavanje ovim uputstvima može istopiti, izobličiti ili zamutiti završnu obradu kućišta, zamagliti slova na nalepnicama ili izazvati otkazivanje opreme.
• Ne koristite acetonske ili ketonske rastvarače za čišćenje; ne koristite autoklav ili parne uređaje za čišćenje.
Spoljne površine opreme mogu da se čiste blagim sapunom na ovlaženoj, nelinjajućoj krpi. Dezinfikujte pomoću rastvora izopropil alkohola od 70%.
Da biste čistili ekran za prikaz, koristite mekanu, čistu krpu navlaženu sredstvom za čišćenje stakla. Nikada ne prskajte sredstvo za čišćenje stakla direktno na ekran.
Nikada ne koristite alkohol ili bolnička sredstva za dezinfekciju kao što je to Cidex ili Betadine.
Kablovi i žice elektroda mogu da se čiste pomoću tople, vlažne krpe i blagog sapuna ili izopropil-alkohol maramicama.
Da bi se izbegla šteta:
• Uvek obrišite sav rastvor za čišćenje pomoću suve krpe posle čišćenja.
• Nikada ne koristite supstancu za čišćenje koja sadrži vosak.
• Nikada ne sipajte vodu ili sredstvo za čišćenje na opremu i ne prskajte je, i ne dozvolite da tečnosti cure iza prekidača, u konektore ili u neki ventilacioni
otvor na opremi.
• Nikada ne koristite sledeća sredstva za čišćenje:
• abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače bilo koje vrste
• aceton
• keton
• betadin
INFORMACIJE ZA KORISNIČKU POMOĆ
Za dodatne informacije u vezi sa upotrebom ovog proizvoda ili za prijavu bilo kakvih problema obratite se kompaniji Medtronic Xomed koristeći informacije
navedene na plavo-beloj kartici sa podacima za kontakt koja se nalazi u pakovanju svakog proizvoda; možete se obratiti i lokalnom distributeru.
OGRANIČENA GARANCIJA
A. Ova OGRANIČENA GARANCIJA predstavlja garanciju klijentu koji kupi Medtronic Xomed proizvod (u daljem tekstu „Proizvod“) da će, ukoliko Proizvod ne bude
funkcionisao u skladu sa specifikacijama koje je objavila kompanija Medtronic Xomed tokom perioda važenja ove OGRANIČENE GARANCIJE (jedna godina od
dana isporuke za nov Proizvod, 90 dana od dana isporuke za repariran ili polovan Proizvod), kompanija Medtronic Xomed zameniti, popraviti ili odobriti kredit
(amortizovan tako da odrazi starost Proizvoda) za taj Proizvod ili bilo koji njegov deo. Ova OGRANIČENA GARANCIJA se odnosi samo na kupca koji Proizvod
kupuje direktno od kompanije Medtronic Xomed, njene podružnice, ovlašćenog distributera ili predstavnika.
B. Da bi se ova OGRANIČENA GARANCIJA primenila, neophodno je da budu zadovoljeni sledeći uslovi:
i. (1) Proizvod se mora upotrebiti na dan isteka roka trajanja („Upotrebiti do“ ili „Upotrebiti pre isteka“) ili pre njega, ako je to primenljivo;
ii. (2) Proizvod se mora koristiti u skladu sa namenom i ne sme se modifikovati niti izlagati pogrešnoj upotrebi, zloupotrebi, nezgodi ili nepropisnom rukovanju;
iii. (3) kompanija Medtronic Xomed mora biti pismeno obaveštena u roku od trideset (30) dana od dana uočavanja kvara;
iv. (4) Proizvod se mora vratiti kompaniji Medtronic Xomed u roku od trideset (30) dana od dana kada kompanija Medtronic Xomed primi obaveštenje navedeno
pod (3);
v. (5) nakon provere Proizvoda u kompaniji Medtronic Xomed, kompanija Medtronic Xomed treba da utvrdi da: (i) Proizvod nije popravljao niti modifikovao
niko osim servisera kompanije Medtronic Xomed ili njenog ovlašćenog predstavnika, (ii) Proizvod nije korišćen u uslovima drugačijim od uslova uobičajene
upotrebe, kao i da su (iii) na Proizvodu obavljeni propisano periodično održavanje i servisiranje.
C. Ova OGRANIČENA GARANCIJA ograničena je na navedene odredbe. OVA OGRANIČENA GARANCIJA ZAMENJUJE SVE DRUGE GARANCIJE, IZRIČITE ILI
PODRAZUMEVANE, BILO DA SU ONE ZAKONSKE ILI DRUGE PRIRODE, UKLJUČUJUĆI I SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI POGODNOSTI
ZA ODREĐENU SVRHU. Ni u kom slučaju kompanija Medtronic Xomed ne može biti odgovorna ni za kakve posledične, slučajne, buduće ili druge slične štete
nastale zbog propusta, otkaza ili kvara Proizvoda, bez obzira na to da li se zahtev za nadoknadu takve štete zasniva na garanciji, ugovoru, nemaru ili nečemu
drugom.
D. Izuzeci i ograničenja navedeni u prethodnom tekstu nemaju za cilj, niti ih tako treba posmatrati, da protivreče obaveznim odredbama primenljivog zakona.
Korisnici mogu imati koristi od zakonom uređenih garantnih prava u okviru zakona koji se odnosi na prodaju robe široke potrošnje. Ako bilo koji deo ili odredbu
ove OGRANIČENE GARANCIJE bilo koji sud nadležne jurisdikcije smatra nezakonitim, neprimenljivim ili u sukobu sa primenljivim zakonom, to neće uticati na
važnost preostalih delova ove OGRANIČENE GARANCIJE, a sva prava i obaveze treba tumačiti i primenjivati na način kao da ova OGRANIČENA GARANCIJA ne
sadrži taj određeni deo ili odredbu koji se smatraju nevažećim.
7-1
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Informacije o sistemu
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pregled sistema
Multitasking:
Istovremeno prikupljanje, obrada, prikaz, čuvanje, i štampanje podataka ili njihovo slanje faksom.
Višestruki modalitet: Nadgledanje aktiviranih potencijala ili EMG-a.
Korisnički interfejs: Tastatura, miš i sonda kojom upravlja hirurg. Funkcije testa kontrole dugmadi sonde i štampanja. Višebojna LED lampica ukazuje
na rezultat i status testa. Zujalica obezbeđuje zvučnu povratnu informaciju za pritisak dugmeta.
Režimi prikupljanja Odzivi slobodnog rada ili oni aktivirani signalom.
podataka:
Prikazivanje podataka: Podaci se prikazuju u prozoru: Body graphic (Grafika tela), Trace (Trag), Stack (Grupa), Stimulation (Stimulacija) i istorija evidencije.
Prozor Body Graphic Prikažite grafičku predstavu tela i kontrola kako biste izabrali nivo kičme i ukazali na rezultat testa.
(Grafika tela):
Prozor Trace (Trag): Prikazuje neprekidni EMG, TOF i MEP, kao i one aktivirane signalom.
Prozor Stack (Grupa): Prikazuje aktivirane EMG i MEP tragove grupisane u vremenu.
Prozor Stimulation Prikazuje vrednost podešenog i izmerenog intenziteta stimulacije.
(Stimulacija):
Istorija evidencije:
Prikazuje istoriju testiranih nivoa i rezultata testa.
Čuvanje podataka: Podaci se čuvaju automatski.
Revidiranje podataka: Prethodno sačuvani podaci mogu da se revidiraju.
Oporavak podataka:
Daljinsko nadgledanje:
Automatski oporavak podataka nakon otkazivanja napajanja ili sistema.
Revidirajte podatke daljinski putem mreže, modema ili interneta. Prikažite jednu lokaciju ili više njih. Podaci se mogu revidirati
istovremeno sa više lokacija. Tekstualno i audio ćaskanje.
Test impedanse: Ručni i automatski sa vizuelnim upozorenjima.
Protokoli za testiranje: Standardni protokoli za testiranje su obezbeđeni i korisnik može da ih izmeni i sačuva.
Napomene: Slobodni unos teksta sačuvan sa podacima testa.
Brzi izveštaji: Automatski se generišu za svaki test. Štampač, HTML, PDF, HL7 i FAX izlaz.
Pomoć: Osetljiva na kontekst.
Pomoć pri Grafički opisi podešavanja elektrode.
podešavanju:
Izlaz zvučnika:
Tonovi EMG traga ili oni aktivirani signalom. Zvuk na zvučniku je automatski isključen tokom elektrokauterizacije.
Indikatori glasa: Glas ukazuje na rezultate testa, postavke i status.
Suzbijanje artefakta Uklanja artefakt stimulansa iz prikaza traga.
stimulansa:
EMG režim
Prikupljanje: Slobodan rad i aktivirano stimulansom. Svi podaci se mogu sačuvati.
Kanali: 8, nezavisne kontrole za Uključivanje/isključivanje.
Tragovi: 8 slobodnog rada ili aktiviranih stimulansom.
Prikaz:
Prozor Trace (Trag).
Kvantitativni EMG: Maksimalna EMG amplituda aktivirana stimulansom.
EMG skala: Unapred podešeni koraci od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000 μV/div.
Brzina EMG prelaska:
5 ms/div, 10 ms/div, 0,2 s/div, 0,5 s/div, 10 podelaka.
Filter niske uspešnosti: 3,000 Hz; 24 dB/oct.
Filter visoke 30 Hz; 6 dB/oct.
uspešnosti:
Prag odziva: 5–200 μV. Unapred podešeni koraci od 5, 10, 20, 50, 100, 200 μV.
Početno vreme odziva: 0–15 ms. Unapred podešeni koraci od 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ms.
Kaptura događaja: Uključeno/isključeno.
EMG audio izlaz:
Uključeno/isključeno. Svi EMG kanali.
Jačina zvuka: Dve nezavisne kontrole: EMG audio, Ton kapture događaja.
Isključivanje zvuka Zvuk za EMG audio se isključuje kad je EMG ispod praga za snimanje.
ispod praga:
Zvučni signal za Ukazuje na EMG trag iznad praga.
prekoračenje praga:
NIM-ECLIPSE® E4 SD
7-2
Informacije o sistemu
EMG režim
Isključivanje zvuka Automatsko isključivanje zvuka za šum elektrokauterizacije pomoću sonde za isključivanje zvuka.
ESU-a:
Režim EMG stimulacije:
Konstantna struja, usklađenost sa 400 V.
Trajanje impulsa: 50–300 μs; unapred podešeni koraci od 50, 100, 200, 300 μs.
Brzina stimulacije: 1–10 stim/s; unapred podešeni koraci 1, 2, 3, 4, 5, 10 stim/s.
Maksimalni intenzitet: 0–50 mA; unapred podešeni koraci 5, 10, 15, 20, 25, 50 mA.
Koraci intenziteta: 0,5 mA od 0–2 mA; 1,0 mA od 2–50 mA.
Polaritet:
Normal (Normalno), Biphasic (Dvofazno).
Režim intenziteta: Manual (Ručno).
Izlaz za stimulaciju: Stim Control (Kontrola stimulansa) i Instrumentation (Instrumenti).
Nadgledanje: Prikaz struje pacijenta na ekranu.
Indikatori odziva: Vizuelni: Boja:
Zvučni: Visoki ton koji varira.
Pulsni oksimetar: SpO2 iz dva pulsna oksimetra prikazana na ekranu.
Režim blizine nerva
Prikupljanje:
Kanali:
Tragovi:
Prikaz:
Kvantitativni EMG:
Slobodan rad i EMG aktiviran stimulansom. Svi podaci se mogu sačuvati.
8, nezavisne kontrole za Uključivanje/isključivanje.
8 slobodnog rada ili aktiviranih stimulansom.
Prozor Trace (Trag).
Maksimalna EMG amplituda aktivirana stimulansom.
EMG skala: Unapred podešeni koraci od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 25.000 μV.
Brzina EMG prelaska:
Filter niske uspešnosti:
Filter visoke uspešnosti:
5 ms/div, 10 ms/div, 0,2 s/div, 0,5 s/div, 10 podelaka.
3000 Hz; 24dB/oct.
30 Hz; 6 dB/oct.
Prag odziva: 5–200 μV. Unapred podešeni koraci od 5, 10, 20, 50, 100, 200 μV.
Početno vreme odziva:
Jačina zvuka:
0–15 ms. Unapred podešeni koraci od 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ms.
Ton blizine nerva.
Isključivanje zvuka ESU-a: Automatsko isključivanje zvuka za EMG audio tokom elektrokauterizacije pomoću sonde za isključivanje zvuka.
Režim stimulacije Konstantna struja, usklađenost sa 400 V.
blizine nerva:
Trajanje impulsa: 50–300 μV; unapred podešeni koraci od 50, 100, 200, 300 μV.
Brzina stimulacije:
1–10 stim/s; unapred podešeni koraci 1, 2, 3, 4, 5, 10 stim/s.
Maksimalni intenzitet:
0–50 mA; unapred podešeni koraci 5, 10, 15, 20, 25, 50 mA.
Režim intenziteta:
Izlaz za stimulaciju:
Nadgledanje:
Automatic (Automatsko).
Stim Control (Kontrola stimulansa) i Instrumentation (Instrumenti).
Prikaz struje pacijenta na ekranu
Indikatori odziva:
Vizuelni: Boja:
Pulsni oksimetar:
SpO2 iz dva pulsna oksimetra prikazana na ekranu.
Zvučni: Visoki ton koji varira.
7-3
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Informacije o sistemu
Režim testiranja zavrtnja
Prikupljanje:
Aktivirano stimulansom. Svi podaci se mogu sačuvati.
Kanali: 8, nezavisne kontrole za Uključivanje/isključivanje.
Tragovi:
Prikaz:
Kvantitativni EMG:
8, aktivirano stimulansom.
Prozori Trace (Trag) i Stack (Grupa).
Maksimalna EMG amplituda aktivirana stimulansom.
EMG skala: Unapred podešeni koraci od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 25.000 μV.
Brzina EMG prelaska:
Filter niske uspešnosti:
Filter visoke uspešnosti:
Jačina zvuka:
10 ms/div, 10 podelaka.
3000 Hz; 24 dB/oct.
30 Hz; 6 dB/oct.
Ton statusa.
Režim stimulacije Konstantna struja, usklađenost sa 400 V.
zavrtnjem:
Trajanje impulsa: 50–300 μs; unapred podešeni koraci od 50, 100, 200, 300 μs.
Brzina stimulacije:
Početak intenziteta:
Kraj intenziteta:
Koraci intenziteta:
Polaritet:
Režim intenziteta:
Izlaz za stimulaciju:
Nadgledanje:
1–10 stim/s; unapred podešeni koraci 1, 2, 3, 4, 5, 10 stim/s.
3–5 mA; unapred podešeni koraci od 3, 4, 5 mA.
5–50 mA; unapred podešeni koraci od 5, 10, 20, 30, 40, 50 mA.
0,5 mA od 1–2 mA; 1,0 mA od 2–50 mA.
Normal (Normalno), Biphasic (Dvofazno).
Automatic (Automatsko).
Stim Control (Kontrola stimulansa).
Prikaz struje pacijenta na ekranu.
Prag odziva: 5–200 μV. Unapred podešeni koraci od 5, 10, 20, 50, 100, 200 μV.
Početak odziva:
Kriterijumi odziva:
Prikupljanje odziva:
0–15 ms. Unapred podešeni koraci od 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ms.
3 kopije odziva.
Zaustavi nakon prvog ispravnog odziva ili nastavi dok se ne dosegne End intensity (Krajnji intenzitet).
Kriterijumi uspešnosti/ Fail if Below (Neuspešno ako je ispod): 3–12 mA; unapred podešeni koraci od 3, 5, 8, 10, 12 mA.
neuspešnosti (normalni i
Pass if Above (Uspešno ako je iznad): 5–30 mA; unapred podešeni koraci od 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30 mA
diferencijalni režim):
Razlika (Zavrtanj – Mogućnost izbora.
koren nerva):
Indikatori uspešnosti/ Vizuelni: Boja:
neuspešnosti:
Zvučni: Ton.
Režim testa korena nerva
Prikupljanje:
Aktivirano stimulansom. Svi podaci se mogu sačuvati.
Kanali: 8, nezavisne kontrole za Uključivanje/isključivanje.
Tragovi:
Prikaz:
8, aktivirano stimulansom.
Prozori Trace (Trag) i Stack (Grupa).
EMG skala: Unapred podešeni koraci od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 25.000 μV.
Brzina EMG prelaska:
Filter niske uspešnosti:
Filter visoke uspešnosti:
10 ms/div, 10 podelaka.
3000 Hz; 24 dB/oct.
30 Hz; 6 dB/oct.
Režim stimulacije korena Konstantna struja, usklađenost sa 400 V.
nerva:
Trajanje impulsa: 50–300 μs; unapred podešeni koraci od 50, 100, 200, 300 μs.
Brzina stimulacije:
Početak intenziteta:
Kraj intenziteta:
1–10 stim/s; unapred podešeni koraci 1, 2, 3, 4, 5, 10 stim/s.
0,5–3 mA; unapred podešeni koraci od 0,5, 1, 1,5, 2, 3, mA.
3–15 mA; unapred podešeni koraci od 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 mA.
Priručnik za korake 0,5 mA od 0,5–2 mA; 1,0 mA od 2–15mA.
intenziteta:
NIM-ECLIPSE® E4 SD
7-4
Informacije o sistemu
Režim testa korena nerva
Polaritet:
Režim intenziteta:
Izlaz za stimulaciju:
Nadgledanje
Normal (Normalno), Biphasic (Dvofazno).
Automatic (Automatsko).
Stim Control (Kontrola stimulansa).
Prikaz struje pacijenta na ekranu.
Prag odziva: 5–200 μV. Unapred podešeni koraci od 5, 10, 20, 50, 100, 200 μV.
Početak odziva:
Kriterijumi odziva:
Prikupljanje odziva:
Indikatori testa:
0–15 ms. Unapred podešeni koraci od 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ms.
3 kopije odziva.
Zaustavi posle prvog ispravnog odziva.
Vizuelni: Boja:
Zvučni: Ton.
Režim TOF testa
Prikupljanje: Aktivirani odziv. Sačuvani podaci EP traga.
Kanali: 8, nezavisne kontrole za Uključivanje/isključivanje.
Tragovi:
4
Prelasci:
1
Prikaz:
Trag: Preklapajući tragovi sa zamenjenim vremenom za svaki stimulans u nizu sa markerima vrha.
Grafički: Histogram amplitude, TOF porcija (%), TOF broj (0–4).
TOF skala: Automatska skala.
Brzina TOF prelaska:
Početak odziva:
Interval suzbijanja stimulansa:
Filter niske uspešnosti:
Filter visoke uspešnosti:
Režim TOF stimulacije:
Broj nizova:
Interval međupulsa niza:
2,0 ms/div, 10 podelaka.
4 ms.
3 ms.
1,000 Hz; 24 dB/oct.
30 Hz; 6 dB/oct.
Konstantna struja, usklađenost sa 400 V.
4
500 ms.
Trajanje impulsa: 200–500 μs; unapred podešeni koraci od 200, 300, 400, 500 μs.
Brzina stimulansa:
Početak intenziteta:
Kraj intenziteta:
Polaritet:
Režim intenziteta:
Izlaz za stimulaciju:
Nadgledanje:
Jedna sekvenca.
0–25 mA; unapred podešeni koraci od 10, 15, 20, 25 mA.
20–80 mA; unapred podešeni koraci od 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mA.
Normal (Normalno), Biphasic (Dvofazno).
Automatsko određivanje supramaksimalnog praga.
TOF.
Prikaz struje pacijenta na ekranu.
Prag odziva: 50–500 μV. Unapred podešeni koraci od 50, 100, 200, 500 μV.
7-5
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Informacije o sistemu
Režim MEP testa
Prikupljanje: Aktivirani odziv. Sačuvani podaci EP traga.
Kanali: 8, nezavisne kontrole za Uključivanje/isključivanje.
Tragovi:
Prelasci:
8.
1.
Prikaz:
Trace (Trag): Levi/desni EP odzivi.
Grupa:
Grupisani EP odzivi.
MEP skala: Unapred podešeni koraci od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 25.000 μV.
Brzina prelaska:
Filter niske uspešnosti:
Filter visoke uspešnosti:
Režim MEP stimulacije:
Polaritet:
10 ms/div, 10 podelaka.
1000 Hz; 24 dB/oct.
30 Hz; 6 dB/oct.
Konstantno napajanje, brzo punjenje, usklađenost sa 1000 mA.
Biphasic (Dvofazno).
Trajanje impulsa: 50–75 μs; unapred podešeni koraci od 50, 60, 75 μs.
Brzina stimulacije:
Bez ponavljanja.
Režim niza: Pojedinačni niz, dupli niz.
Broj nizova:
Jedan niz: 3–8; unapred podešeni koraci od 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Brzina niza:
100–1000 Hz; unapred podešeni koraci od 100, 200, 300, 400, 500, 1000 Hz.
Dupli niz: 3–4; unapred podešeni koraci od 3, 4.
Interval između nizova duplog niza:
Maksimalni intenzitet:
12 ms.
0–1000 V. unapred podešeni koraci od 200, 400, 600, 800, 1000 V.
Koraci intenziteta: 25.
Izlaz za stimulaciju:
Nadgledanje:
MEP.
Prikaz struje pacijenta na ekranu.
Modul opreme za pacijenta
Kanali za snimanje:
8
Režimi ulaza: Igla ili površinske elektrode.
Indikatori: LED lampice ukazuju na aktivne ulaze elektroda.
Ulaz pune skale:
Šum:
CMRR:
25 mV.
20 nV/v Hz 30–3000 Hz.
> 100 db na 60 Hz.
Impedansa: > 100 megaoma.
Ulaz jednosmerne struje: 1,25 V.
Propusni opseg:
30 Hz–3 Khz.
A/D konvertor: 20 KHs/kanal, 16 bit.
Izlazi stimulatora:
Sonda koju kontroliše hirurg.
Naelektrisani instrument.
Niz od četiri.
TCeMEP.
Oksimetar:
Nonin Xpod Patient Cable Oximeter Rev 29+.
Ulazi oksimetra: 1 ili 2.
Ciljne grupe: Odrasli, pedijatrijska i novorođenčad.
Opseg zasićenja kiseonikom: od 0 do 100%
Izolacija:
Optička i galvanska.
Bezbednost: Ispunjava ili premašuje IEC601-1.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Konektori:
DIN 42802 otporni na dodir.
Okruženje:
Otporno na prskanje.
7-6
Informacije o sistemu
Arhitektura sistema
Centralni CPU: Pentium Dual Core, 1,4+ GHz, 1GB+ RAM.
Operativni sistem: Windows XP Pro sa SP3/Windows 7.
Platforma:
Grafička rezolucija:
Veličina prikaza:
Stoni ili prenosivi laptop računar.
1024 X 768 ili viša.
15” ili veća.
EMG zvučnik: 1 unutrašnji.
Masovno 100+ GB HDD, R/W DVD.
skladištenje:
Štampač: Svaki štampač koji podržava Windows, PDF, HTML izlaz.
Modem: Unutrašnji 56K baud faks/modem.
Komunikacija: Kompatibilna sa mrežom.
Napajanje:
105–240 VAC, 50–60Hz, < 300W.
Arhitektura sistema
Minimalni zahtevi za softver NIM-ECLIPSE sistema:
64-bitni Windows 7
Intel I5 procesor
4GB RAM memorije
čvrsti disk od 64 GB
Minimalni zahtevi za NIM-ECLIPSE daljinski čitač:
32/64-bitni Windows 7/8
Intel I5 procesor
4GB RAM memorije
čvrsti disk od 64 GB
Dimenzije
Računar:
Laptop:
Interfejs:
7-7
Veličina: 33 x 38 x 10 cm, težina: 5,4 kg
Veličina: 31,7 x 27,9 x 3,8 cm, težina: 3,4 kg
Veličina: 33 x 33 x 6,3 cm, težina: 3,6 kg
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Informacije o sistemu
SMERNICE I DEKLARACIJA PROIZVOĐAČA – ELEKTROMAGNETNA OTPORNOST
Deo I
Smernice i deklaracija proizvođača – elektromagnetna otpornost – deo I
NIM-ECLIPSE sistem je predviđen za upotrebu u dolenavedenom elektromagnetnom okruženju. Kupac ili korisnik NIM-ECLIPSE sistema
mora da osigura njegovo korišćenje u takvom okruženju.
IEC/EN 60601-1-2
Test otpornosti
Nivo usaglašenosti
Elektromagnetno okruženje – smernice
nivo testa
Elektrostatičko pražnjenje
Podovi moraju biti drveni, betonski ili od keramičkih pločica.
±6 kV dodirom
±6 kV dodirom
(ESD)
Ako su podovi prekriveni sintetičkim materijalom, relativna
IEC 61000-4-2
±8 kV vazduhom
±8 kV vazduhom
vlažnost vazduha mora iznositi najmanje 30 %.
±2 kV za napojne strujne
±2 kV za napojne strujne
Brzi električni tranzijenti/
vodove
vodove
Kvalitet strujnog napajanja mora biti na nivou koji odgovara
proboji
±1 kV za ulazne/izlazne
±1 kV za ulazne/izlazne
tipičnom komercijalnom ili bolničkom okruženju.
IEC 61000-4-4
vodove
vodove
Prenapon
±1 kV diferencijalni režim
±1 kV diferencijalni režim
Kvalitet strujnog napajanja mora biti na nivou koji odgovara
IEC 61000-4-5
±2 kV uobičajeni režim
±2 kV uobičajeni režim
tipičnom komercijalnom ili bolničkom okruženju.
< 5 % UT (pad > 95 % u UT) < 5 % UT (pad > 95 % u UT)
Kvalitet strujnog napajanja mora biti na nivou koji odgovara
za 0,5 ciklusa
za 0,5 ciklusa
Padovi napona, kratki prekidi 40 % UT (pad 60 % u UT)
tipičnom komercijalnom ili bolničkom okruženju. Ako korisnik
40 % UT (pad 60 % u UT)
i varijacije napona na ulaznim za 5 ciklusa
NIM-ECLIPSE sistema zahteva njegov neprekidan rad i za
za 5 ciklusa
70 % UT (pad 30 % u UT)
vreme prekida strujnog napajanja, preporučujemo vam da
vodovima strujnog napajanja 70 % UT (pad 30 % u UT)
za 25 ciklusa
za 25 ciklusa
se NIM-ECLIPSE sistem napaja sa neprekidnog izvora napajanja
IEC 61000-4-11
< 5 % UT (pad > 95 % u UT) < 5 % UT (pad > 95 % u UT) ili baterije.
za 5 sekundi
za 5 sekundi
Magnetno polje strujne
Magnetna polja strujne frekvencije moraju biti na nivoima
frekvencije (50/60 Hz)
3 A/m
3 A/m
karakterističnim za tipičnu lokaciju u tipičnom komercijalnom
IEC 61000-4-8
ili bolničkom okruženju.
Napomena: UT je napon naizmenične struje pre primene ispitnog nivoa.
Smernice i deklaracija proizvođača – elektromagnetne emisije
NIM-ECLIPSE sistem je predviđen za upotrebu u dolenavedenom elektromagnetnom okruženju. Kupac ili korisnik NIM-ECLIPSE sistema mora da osigura
njegovo korišćenje u takvom okruženju.
Ispitivanje emisija
Usaglašenost
Elektromagnetno okruženje – smernice
RF emisije
CISPR 11
Grupa 1
NIM-ECLIPSE sistem koristi RF energiju samo za sopstveno funkcionisanje. Stoga
su njegove RF emisije veoma male i malo je verovatno da će uzrokovati bilo kakve
smetnje na okolnoj elektronskoj opremi.
RF emisije
CISPR 11
Klasa A
Emisije harmonika
IEC 61000-3-2
Klasa A
Fluktuacije napona
IEC 61000-3-3
Usaglašena
NIM-ECLIPSE sistem je pogodan za upotrebu u svim instalacijama, osim kućnih
i onih koje su direktno povezane na javnu niskonaponsku mrežu snabdevanja
stambenih jedinica električnom energijom.
Preporučena rastojanja između prenosne i mobilne RF komunikacione opreme i NIM-ECLIPSE sistema
NIM-ECLIPSE sistem je predviđen za upotrebu u doleopisanom elektromagnetnom okruženju u kojem se poremećaji emitovane RF drže pod kontrolom.
Kupac ili korisnik NIM-ECLIPSE sistema može da pomogne u sprečavanju elektromagnetnih smetnji održavanjem minimalne razdaljine između prenosne
i mobilne RF komunikacione opreme (predajnika) i NIM-ECLIPSE sistema na način preporučen u nastavku, a u skladu sa maksimalnom izlaznom snagom
komunikacione opreme.
Nominalna maksimalna
izlazna snaga
predajnika
W
Rastojanje od frekventnog predajnika u metrima
150 kHz do 80 MHz
d = 1,2√P
80 MHz do 800 MHz
d = 1,2√P
800 MHz do 2,5 GHz
d = 2,3√P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,10
0,38
0,38
0,73
1,00
1,20
1,20
2,30
10,00
3,80
3,80
7,30
100,00
12,00
12,00
23,0
Za predajnike sa nominalnom maksimalnom izlaznom snagom koja nije navedena u prethodnom tekstu, preporučena rastojanje d u metrima (m) može
da se proceni korišćenjem jednačine primenljive za datu frekvenciju predajnika, pri čemu je P nominalna maksimalna izlazna snaga predajnika u vatima
(W) prema navodima proizvođača predajnika.
NAPOMENA 1
Pri 80 MHz i 800 MHz važi razdaljina razdvajanja za viši frekventni opseg.
NAPOMENA 2
Ove smernice možda neće biti primenljive na sve situacije. Na širenje elektromagnetnih talasa utiču apsorpcija struktura, predmeta
i ljudi, kao i refleksija od njih.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
7-8
Informacije o sistemu
Deo II
NIM-ECLIPSE sistem je predviđen za upotrebu u dolenavedenom elektromagnetnom okruženju.
Kupac ili korisnik NIM-ECLIPSE sistema mora da osigura njegovo korišćenje u takvom okruženju.
Test otpornosti
IEC/EN 60601-1-2 nivo
testa
Nivo usaglašenosti
Elektromagnetno okruženje – smernice
Prenosna i mobilna RF komunikaciona oprema ne sme se koristiti
na udaljenosti od bilo kog dela NIM-ECLIPSE sistema, uključujući i kablove,
koja je manja od preporučene razdaljine razdvajanja koja je proračunata
prema jednačini primenljivoj za datu frekvenciju predajnika.
Preporučeno rastojanje
Sprovedena RF
3 Vrms
IEC 61000-4-6
150 kHz do 80 MHz
Emitovana RF
3 V/m
IEC 61000-4-3
80 MHz do 2,5 GHz
3 Vrms
d = 1,2√P
3 V/m
d = 1,2√P 80 MHz do 800 MHz
d = 2,3√P 800 MHz do 2,5 GHz
Gde je P maksimalna nominalna snaga izlaza predajnika u vatima (W)
prema navodima proizvođača predajnika, a d je preporučeno rastojanje
u metrima (m).
Jačine polja nepomičnih RF predajnika, utvrđene analizom elektromagnetne
lokacije,a moraju biti manje od nivoa usaglašenosti za svaki frekventni
opseg.b
Do smetnji može doći u blizini opreme označene sledećim simbolom:
NAPOMENA 1
Pri 80 MHz i 800 MHz primenjuje se viši frekventni opseg.
NAPOMENA 2
Ove smernice možda neće biti primenljive na sve situacije. Na širenje elektromagnetnih talasa utiču apsorpcija struktura, predmeta
i ljudi, kao i refleksija od njih.
NAPOMENA 3
Pri korišćenju NIM-ECLIPSE sistema sa dodatkom Stylus Touch, nivo usaglašenosti je 3 V/m, osim u frekventnom opsegu od 88 MHz do
91 MHz, za koji iznosi 1 V/m. Za taj frekventni opseg formula za izračunavanje razdaljine razdvajanja NIM-ECLIPSE sistema sa dodatkom
Stylus Touch glasi d = 3,5 √P.
a
Jačine polja nepomičnih predajnika, kao što su bazne stanice za radio (mobilne/bežične) telefone i zemaljske prenosne radio uređaje, amaterski
radio uređaji, AM i FM radio prenosi i TV prenosi, ne mogu se precizno teoretski predvideti. Da bi se ocenilo elektromagnetno okruženje imajući u vidu
nepomične RF predajnike, treba razmotriti obavljanje analize elektromagnetne lokacije. Ako izmerena jačina polja na lokaciji na kojoj se NIM-ECLIPSE
sistem koristi premašuje navedeni primenljivi nivo RF usaglašenosti, NIM-ECLIPSE sistem se mora nadgledati kako bi se potvrdilo njegovo normalno
funkcionisanje. Ako se uoči bilo kakvo neuobičajeno funkcionisanje, mogu biti potrebne dodatne mere, kao što je preusmeravanje ili premeštanje
NIM-ECLIPSE sistema.
b
U frekventnom opsegu od 150 kHz do 80 MHz, jačine polja moraju biti manje od 3 V/m.
7-9
NIM-ECLIPSE® E4 SD
Informacije o sistemu
REŠAVANJE PROBLEMA
Za rešavanje problema koji se ne mogu otkloniti postupcima navedenim u nastavku obratite se Službi za korisnike.
Problem
Neki ili svi tragovi su ravni
Artefakti povezani sa vodom na nekim ili
svim tragovima
Mogući uzrok
Postupak
Neispravan talas kalibracije
Prebacite se na režim Calibration (Kalibracija).
Koristi se elektrohirurška kauterizacija (ESU)
Sačekajte da se ESU zaustavi.
Otvorene ili labave elektrode (uključujući uzemljenje
za pacijenta)
Uverite se da su elektrode povezane.
Elektrode u pogrešnom pinu.
Potvrdite da su elektrode u ispravnim pinovima
prema grafikonu za elektrode.
Oprema kojom se upravlja naizmeničnom strujom.
Periodični artefakti su izazvani opremom kojom se
upravlja naizmeničnom strujom. Veliki artefakti strujnih
vodova (100–1000 mikrovolti) mogu da spreče aktivirano
nadgledanje potencijala i moraju se rešiti pre nadgledanja.
Koristite režim Uživo da biste prikazali ulazne
podatke kako bi se promene lako uočile.
Elektrostatičke ili elektromagnetne smetnje
Iskopčajte napajanje opreme iz utičnice u zidu.
Iskopčajte napajanje mikroskopa, električnog
stola u operacionoj sali, krvnog grejača, ćebeta
za grejanje itd.
Testirajte da li postoje neispravne utičnice
za naizmeničnu struju ili prekomerna struja
curenja od perioperativne opreme. Potvrdite
da je utičnica za napajanje u zidu dobro
uzemljena.
Koristite drugu utičnicu u zidu.
Povežite terminal uzemljenja izjednačavanja
sistema sa poznatim dobrim uzemljenjem
pomoću žice velikog prečnika da biste
omogućili da razlika u naponu opreme
bude nula.
Potvrdite da su impedanse elektrode niže od
5 kilooma. Pokušajte da usaglasite impedanse
na manje od 2 kilooma.
Koristite veliku elektrodu aktivne oblasti
od 2–3 cm² za uzemljenje za pacijenta.
Upletite vrhove elektroda da biste smanjili
elektromagnetne smetnje.
Smanjite elektrostatički indukovane smetnje
promenom položaja digitalnog pretpojačala
i/ili vrhova elektroda.
Gost (udaljeni računar) ne može da se poveže
sa Hostom (NIM-ECLIPSE sistem za kičmu)
Bežična veza je isključena.
Računar poseduje prekidač za uključivanje/
isključivanje bežične veze na prednjem delu, sa
strane ili na rasporedu tastature. Potvrdite da je
prekidač u položaju On (Uključeno).
Bežična veza je uključena, ali ne može da se poveže sa
internetom.
Kliknite na ikonu za bežičnu mrežu na traci
zadataka da biste otvorili dostupne izbore
mreže. Potvrdite da je željena mreža izabrana.
Udaljeno nadgledanje nije omogućeno na Hostu.
Na ekranu Test kliknite na ikonu
Udaljeno na desnoj strani ekrana.
Pojavljuje se tabla Remote Monitoring
Settings (Postavke za udaljeno
nadgledanje). Pritisnite [Enable
Networking] (Omogući umrežavanje)
da biste omogućili udaljeno
nadgledanje.
Nije moguće povezati se sa IP adresom nakon
uspostavljanja virtuelne privatne mreže.
Potvrdite da je port 8000 otvoren na zaštitnom
zidu i za dolazni i za odlazni saobraćaj.
Gost nema ispravnu IP adresu.
Na ekranu Test kliknite na ikonu
Udaljeno na desnoj strani ekrana.
Pojavljuje se tabla Remote Settings
(Postavke daljinske veze). Ispravna IP
adresa se pojavljuje u odeljku Remote
Hosting (Daljinsko hostovanje).
NIM-ECLIPSE® E4 SD
7-10
Informacije o sistemu
SIMBOLI
Nemojte da odlažete ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Odložite ovaj proizvod u skladu sa lokalnim propisima.
Posetite adresu recycling.medtronic.com za uputstva za propisno odlaganje ovog proizvoda.
Ekvipotencijalni konektor za uzemljenje
Napajanje naizmeničnom strujom
Aplikacioni deo tipa BF
Osigurač
Funkcionalno uzemljenje
Zaštitno uzemljenje
Visok napon. Ne koristite za transkranijalnu stimulaciju
Isključeno napajanje/uključeno napajanje
Informacije sadržane u ovom dokumentu su verodostojne u trenutku njegovog objavljivanja. Kompanija Medtronic zadržava pravo da izvrši izmene na proizvodu opisanom
u ovom priručniku bez prethodnog obaveštenja i bez vršenja tih izmena na već prodatim proizvodima. Objavljeni dokumenti dostupni su za pregled i štampanje na internet adresi
manuals.medtronic.com.
NIM-ECLIPSE® E4 SD
7-12
M726750C222 A
2014-07
© 2014 Medtronic, Inc.
medtronic.com
manuals.medtronic.com
Medtronic Xomed, Inc.
6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, Florida USA 32216
800 874 5797
EC REP
Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Holandija
+31 45 566 8000
Download

M726750C222 A_SR.indb