Препоруке о
евиденцијама,
контроли, праћењу и
процени спровођења
и квалитета ХИВ
превентивних
активности
[Мониторинг и евалуација. Процедуре праћења и извештавања.
Контрола уноса и квалитета података. Обрасци. Протоколи рада.]
2013
Министарство
здравља / GFATM
ХИВ пројекти
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Садржај
Увод .............................................................................................................................................. 4
Сврха ........................................................................................................................................ 5
Намена ...................................................................................................................................... 6
Улоге ........................................................................................................................................ 6
Дефиниције .............................................................................................................................. 9
Следљивост............................................................................................................................ 10
Performance Framework Years 3, 4 & 5: Indicators, Targets, and Periods Covered ............. 11
Кораци у спровођењу пројектних ХИВ превентивних активности на терену и у
свратиштима (drop-in центри, ДИЦ) ....................................................................................... 14
Контрола уноса података ......................................................................................................... 16
Процедуре праћења................................................................................................................... 17
Евиденциони обрасци ........................................................................................................... 17
Листа образаца ХИВ пројекта рунде 8 ............................................................................... 19
Програм одржавања метадоном и бупренорфином ............................................................... 20
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника ММТ .......................................... 20
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника БУП ............................................ 21
Анекс 3 Упутство за вођење документације ММТ и БУП ............................................... 22
ХИВ превентивни програми међу сексуалним радницама/радницима ............................... 24
Анекс 2 Јединствени формулар за евиденцију корисника СР терен и ДИЦ .................. 25
Анекс 3 Извештај теренског радника СР ........................................................................... 26
Посебнa свескa за ДПСТ ..................................................................................................... 26
ХИВ превентивни програми међу мушкарцима који имају сексуалне односе са
мушкарцима............................................................................................................................... 27
Анекс 2 Јединствени формулар за уношење у базу МСМ терен и ДИЦ ........................ 28
Анекс 2а Основни формулар за евиденцију корисника МСМ on-line ............................ 29
Анекс 3 Извештај теренског радника МСМ ...................................................................... 30
Посебнa свескa за ДПСТ ..................................................................................................... 30
ХИВ превентивни програми међу особама на издржавању кривичних санкција .............. 31
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника затвори ....................................... 31
Анекс 3 Упутство за вођење документације затвори ....................................................... 32
ХИВ превентивни програми међу младим Ромима узраста 13-30 година .......................... 34
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника, млади Роми............................... 35
Анекс 3а План радионице, агенда, млади Роми ................................................................ 36
Анекс 3б Листа учесника радионице, млади Роми ........................................................... 36
Анекс 3ц Листа учесника радионице шифре корисника, млади Роми ........................... 37
Анекс 3д Тест знања ХИВ/сида, млади Роми .................................................................... 38
Анекс 3е Тест знања ХИВ/сида са учесницима који нису писмени, млади Роми ......... 39
Анекс 3ф Евалуациони упитник, млади Роми ................................................................... 40
Анекс 3г Евалуациони упитник са учесницима који нису писмени, млади Роми ......... 41
2
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3х Образац за месечно извештавање, млади Роми ................................................ 42
ХИВ превентивни програми и едукација о животним вештинама (Life Skills Based
Educaton, LSBE) за децу / младе без родитељског старања узраста 12-19 година ............. 43
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника, LSBE ......................................... 44
Анекс 3а Протокол радионице, LSBE ................................................................................ 45
Анекс 3б Тест знања о ХИВ-у, LSBE ................................................................................. 46
3ц Евалуациони лист за радионице, LSBE ........................................................................ 47
Програми у заједници за ПЛХИВ .......................................................................................... 48
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника ПЛХИВ ...................................... 49
Анекс 3 Образац за евидентирање пружених услуга ПЛХИВ ........................................ 50
Посебнa свескa за ДПСТ ..................................................................................................... 50
База корисника .......................................................................................................................... 51
Кораци при коришћењу базе корисника ............................................................................ 51
Начини провере података ......................................................................................................... 55
Врста документације за теренско праћење и проверу података ...................................... 55
Тренинг .................................................................................................................................. 56
Инструменти .......................................................................................................................... 56
Протоколи рада ......................................................................................................................... 57
Активности приликом пружања ХИВ првентивних услуга СР током семестра ............ 57
Активности приликом пружања ХИВ првентивних услуга МСМ током семестра ....... 64
Активности приликом спровођења програма у заједници за ПЛХИВ током семестра 71
Процедуре извештавања........................................................................................................... 78
Процедуре извештавања ПИУ ................................................................................................. 78
Процедуре евалуације............................................................................................................... 79
3
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Увод
На основу Уговора о бесповратној програмској помоћи (у даљем тексту: Основни
уговор) од јула 2009. године који су закључили Глобални фонд за борбу против сиде,
туберкулозе и маларије (у даљем тексту: ГФАТМ) као донатор са једне стране и
Министарство здравља као Главни прималац (у даљем тексту: ПР1, од Principal recipient 1,
PR11) донације са друге стране, на територији Републике Србије се спроводи пројекат
“Унапређење превенције и заштитe особа које су у највећем ризику од ХИВ-а”. Овај
пројекат је финансиран из осме рунде ГФАТМ. У оквиру овог пројекта, од 1. Јула 2012.
године, ангажовано је 51 подпримаoцa (владине организације и удружења), који спроводе
55 пројеката у области превенције ХИВ-а међу групама под повећаним ризиком од
ХИВ/сиде, односно залажући се за унапређење услуга и квалитета живота особа које живе
са ХИВ-ом (у даљем тексту: ПЛХИВ, од peоple living with ХИВ, PLHIV).
Министарство здравља Републике Србије, као примарни примаоц средстава
ГФАТМ, формирало је Јединицу за спровођење ХИВ пројеката (у даљем тексту: ПИУ, од
Project Implementation Unit, PIU). Ова јединица је одговорна за координацију и дневни
менаџмент пројеката. ПИУ је установила специјалне системе управљања у областима
јавних набавки, финансија, као и мониториниг и евалуације пројеката.
Као матрица за мониторинг и евалуацију се користе следећа документа која су
саставни део Основног уговора и Прилога А: Оквир за праћење учинка у рунди 8
(Performance Framework Years 3, 4 & 5: Indicators, Targets, and Periods Covered), Радни план
(Work Plan), Буџет пројекта (Budget), План набавки (Procurement Plan). Такође се користе
Национални систем и план за мониторинг и евалуацију одговора на ХИВ/АИДС, Упутство
за мониторинг и евалуацију препоручено од стране ГФАТМ (Monitoring and Evaluation
Toolkit). На основу ових и додатних докумената, креира се пројектни Мониторинг план
који дефинише податке и информације који су неопходни за регуларно праћење, анализу и
извештавање о прогресу пројекта. Воде се евиденције о активностима имплементације,
ресурсима, резултатима и прати се појава евентуланих ризика за успешну реализацију
пројекта.
1
Од јуна 2009. године постоје два (2) Главна прималаца средстава из рунде 8 ГФАТМ, тј. ПР1 и ПР2
4
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Сврха
Сврха
континуирано
успостављања
праћење
и
процедура
процена
планирања,
координације,
праћења
и
извештавања
је
ефикасности,
ефективности
и
адекватности управљања потпројектима у оквиру различитих области пружања услуга са
дугорочним циљем да се прати и процењујe ефикасност, ефективност и адекватност
активности дефинисаних предлогом пројекта.
Области пружања услуга (у даљем тексту: ОПУ) имају јасно дефинисане активности
и показатеље којима се прати успешност реализације истих. У оперативном приручнику се
дефинишу начини прикупљања, обраде и анализе података, као и интерпретација добијених
информација у склопу система мониторинга и евалуације.
У документу Оквир за праћење учинка у рунди 8, дефинисано је 3 области пружања
услуга у оквиру два специфична циља пројекта:
Први циљ - обезбедити довољан приступ интегрисаним програмима превенције,
лечења, неге/збрињавања и подршке припадницима посебно осетљивих група
Област пружања услуга - Комуникација у циљу промене понашања теренски рад у заједници и школама
 Програм смањења штете међу инјектирајућим корисницима дрога - Програм
третманом метадонског одржавања
 ХИВ превентивни програми међу сексуалним радницама/радницима
 ХИВ превентивни програми међу мушкарцима који имају сексуалне односе са
мушкарцима
 ХИВ превентивни програми међу особама на издржавању кривичних санкција
 ХИВ превентивни програми међу младим Ромима
 ХИВ превентивни програми међу децом/младима на смештају у институцијама
социјалне заштите
 Добровољно и поверљиво саветовање и тестирање (у даљем тексту: ДПСТ)
Област пружања услуга – Кондом
 Дистрибуција кондома кроз теренске активности, кампање и ДПСТ центре
Други циљ – унапредити неге/збрињавања и подршке за ПЛХИВ
5
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Област пружања услуга – Збрињавање и подршка хронично оболелима
 Програм у заједници усмерен на ПЛХИВ
Намена
Препоруке су намењене свим актерима који су укључени у спровођење активности
дефинисаних ХИВ пројектима Министарства здравља финансираних из рунде 8. ГФАТМ,
током трајања пројеката, односно до 2014. године. То су директни и индиректни
подпримаоци средстава, сарадници из владиног сектора и удружења, друга правна и
физичка лица са којима ПР1 сарађује на спровођењу пројектних активности, као и
запослени у ПИУ.
Улоге
Тим за мониторинг и евалуацију (у даљем тексту: МиЕ) чине стручни сарадник за
МиЕ, координатор за МиЕ и стручни сарадник за подршку у области информационих
технологија (у даљем тексту: ИТ).
Стручни сарадник за МиЕ је одговоран за организовање и праћење спровођења
активности мониторинга и евалуације у ПИУ. Стручни сарадник за МиЕ на кварталном,
односно семестралном нивоу спроводи детаљну анализу података са терена и из webоријентисане базе података које достављају координатор за МиЕ и стручни сарадник за
подршку у области ИТ. Прати да активности МиЕ буду благовремено планиране и
спроведене у складу са планом за МиЕ. Стручни сарадник за МиЕ сарађује са Комисијом
за борбу против ХИВ-а/АИДС-а, Канцеларијом за ХИВ/АИДС и другим релевантним
стејкхолдерима и стручњацима, како би им помогао да разумеју МиЕ аспекте спровођења
пројеката и обезбедио њихово активно учешће у креирању и установљавању система за
МиЕ. С друге стране, у комуникацији са овим телима, стручни сарадник обезбеђује да
активности и резултати пројекта доприносе остваривању националног плана за МиЕ у
области ХИВ-а/АИДС-а.
Стручни сарадник за МиЕ, у складу са захтевима донатора, креира основу за базу
података о корисницима услуга и ДПСТ центара и формате за извештавање за
регистровање информација о прогресу пројекта. Такође, у сарадњи са директором
пројекта, стручним сарадницима за програм, набавке, финансије и комуникације,
6
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
анализира достављене податке из база и извештаја који су унапред прикупљени, сортирани
и проверени по питању следљивости и логичке повезаности од стране координатора за
МиЕ и стручног сарадника за подршку у области ИТ, тима за програм, набавке, финансије,
комуникације.
МиЕ
тим
припрема
податке
уз
логистичку
помоћ
програмско-
административне службе ПИУ.
Стручни сарадник за МиЕ одлази на терен у мониторинг посете у складу са
захтевима директора пројекта. На кварталном / семестралном нивоу, стручни сарадник за
МиЕ процењује да ли је напредак подпримаоца у складу са планом рада и зацртаним
показатељима, о чему извештава директора пројекта. Податке за процену стручном
сараднику за МиЕ доставља координатор за МиЕ након прикупљења, сортирања,
проверене по питању следљивости и логичке повезаности, као и слања повратне
информације подпримаоцима до 15 дана након посете, тј. теренског извештаја у
електронској форми потписаног од стране представаника подпримаоца и координатора за
МиЕ.
Координатор за МиЕ је ангажован у непосредном раду са подпримаоцима. Он
прикупља, евидентира, проверава и архивира извештаје, упоређујући податке из извештаја
са подацима из база, евиденционих и других формулара, на терену. У договору са
директором, стручним сарадником за МиЕ, финансије и набавке, координатор планира
посете, комуницира са подпримаоцима у циљу припреме потребне документације, коју на
терену проверава. Координатор током посета процењује успешност рада подпримаоца,
како кроз усклађеност различитих извора података, тако и кроз непосредно посматрање
пружања услуга крајњим корисницима, разговор са пружаоцима услуга, самим
корисницима, локалним партнерима и другим ртелевантним субјектима. На лицу места,
координатор попуњава и заједнички са представником подпримаоца потписује извештај о
теренској посети, који касније доставља и у електронској форми.
Координатор за МиЕ је дужан да благовремено обавести стручног сарадника за
МиЕ, као и стручног сарадника за ИТ, уколико током комуникације са подпримаоцима
и/или на терену, уочи било какву неправилност у чијем отклањању је потребно
ангажовање других чланова тима за МиЕ и/или ПИУ. После сваког циклуса посета
(квартално) координатор припрема наративни извештај у коме износи податке о
7
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
временском року, динамици обављених посета и запажањима о квалитету рада
подпримаоца на нивоу појединачних пројеката. У овом извештају, координатор укратко
саопштава резултате и евентуалне пропусте. Извештај се доставља стручном сараднику за
МиЕ. Стручни сарадник за МиЕ на семестралном нивоу или ad hoc доставља директору
МиЕ извештај наводећи мере које је МиЕ тим, након узајамних консултација, предложио,
рокове које је дао и резултате које очекује.
Стручни сарадник за подршку у области ИТ анализира, пројектује и пружа подршку
у имплементацији система прикупљања података. Формира, инсталира и одржава базу
података о корисницима пројектних услуга подпримаоца средстава. У сарадњи са
стручним сарадником и координатором за МиЕ креира кварталне извештаје на основу
података из информационог система, прилагођава форму извештавања различитим
областима пружања услуга, захтевима донатора, националног система за праћење и
процену и аутоматизује процес. Обезбеђује подршку корисницима информациононг
система и локалне компјутерске мреже на програмском нивоу. Пружа рачунарску и
оперативну подршку пројектној јединици.
Тим за МиЕ у сарадњи са колегама из других под-тимова ПИУ (набавке, финансије,
комуникације) организује кварталне састанке подпримаоца. Заједнички се на састанцима,
према претходно дефинисаној агенди састанка, износе информације о изазовима /
постигнућима и сугеришу теме за дискусију у циљу размене искустава, изношења примера
добре праксе, унапређења рада у оквиру појединачних области пружања услуга,
стимулисања и унапређења узајамне комуникације подпримаоца из различитих области
пружања услуга и подизања квалитета рада на пројекту у целини.
По повратку с терена, координатор за МиЕ анализира вредности зацртаних
показатеља на кварталном нивоу, а стручни сарадник за МиЕ спроводи анализу вредности
показатеља на сва три нивоа шестомесечно (утицај, исход, покривеност) и извештава о
њима директора пројекта. Након што обави заједничку анализу резултата са
координатором и сарадником за ИТ, стручни сарадник за МиЕ припрема извештаје о
постигнућу пројекта и оствареним резултатима у односу на постављене циљеве. Једном у
шест месеци, ови извештаји се достаљају ГФАТМ.
8
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Стручни сарадник за МиЕ супервизира спровођење и напредак различитих
истраживања (био-бихејвиорална, као и процена знања, понашања и ставова, и др.), у
сарадњи са представницима институција / удружења који спроводе истраживање и оцењује
њихов квалитет, веродостојност резултата и у складу са свеобухватном сликом коју о
пројекту има, даје сугестије за израду финалних извештаја.
Дефиниције
Мониторинг је стални, систематски процес прикупљања, анализе и коришћења
података и информација на основу којих се доносе закључци о успешности спровођења
пројекта у односу на очекиване/задате резултате. На овај начин, могуће је правовремено и
адекватно реаговати на сва одступања од планираног која утичу на ток спровођења
пројекта (предвиђена / очекивана или она која то нису - менаџмент ризиком). Такође,
процес мониторинга помаже при доношењу сврсисходних одлука које воде што
ефикаснијем и ефективнијем спровођењу пројектних активности.
Евалуација је процес процене релевантности постављених циљева у односу на
тренутну ситуацију, процену ефективности и одрживости пројекта, као и процес
верификације ефикасности пројекта идентификоване мониторингом. На основу процене се
утврђују исходи, утицаји и вредност пројекта. Процена обезбеђује објективну проверу
резултата и даје додатне смернице за будуће пројектне активности.
Тако би мониторинг и евалуацију требало схватити као непрекидан процес учења
где се добијено искуство испитује и пружа се повратна информација процесу планирања
које је у току.
Осим континуираног праћења и процене током трајања пројекта, ПР1 једном у две
године спроводи био-бихејвиорална истраживања. Општи циљ спровођења биобихејвиоралних истраживања фокусираних на издвојене групације опште популације
становника Републике Србије, јесте процена преваленције ХИВ инфекције међу њима
(изузимајући особе које већ живе са ХИВ-ом), правовремено идентификовање фактора
ризика и ризичних облика понашања, како би се на време могло превентивно деловати,
процена успешности и обухваћености ових групација постојећим превентивним мерама,
процена квалитета терапије и збрињавања / неге ПЛХИВ, као и њихова обухваћеност и
квалитет постојећих програма психо-социјалне подршке. Посебан осврт се тиче социјално-
9
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
културног и политичко-економског контекста у којем ове групације живе / делују, са
освртом
на
процену
кретања
стигматизације
и
дискриминације
у
односу
на
идентификоване групације становништва. Популационе групе под посебним ризиком од
ХИВ-а су инјектирајући корисници дрога (ИКД), мушкарци који имају сексуалне односе са
мушкарцима (МСМ), сексуалне раднице / радници (СР), особе на издржавању кривичних
санкција, деца/млади на смештају у институцијама (деца без родитељског старања, деца
којима су изречене васпитно поправне или казнено поправне мере) и млади ромске етничке
припадности. Такође, прати се квалитет живота ПЛХИВ. ПИУ дефинише
Од 2009. године из средстава рунде 8, ПР1 једном у две године спроводи
истраживања са општим циљем процене ризика, знања и ставова здравствених радника
Србије из области ХИВ-а и АИДС-а, као и праћења и процене успешности националног
одговора на ХИВ. Такође, прикупљају се подаци потребни за планирање едукација у
области ХИВ-а / АИДС-а и планирања кампања у сврху смањења степена стигме и
дискриминације према ПЛХИВ међу здравственим радницима у Републици Србији.
За сва истраживања, ПИУ дефинише Радни план истраживања као саставни део
Основног уговора који Министарство здравља потписује са са институцијом / удружењем
која спроводи истраживање. Радни план Под-примаоца обухвата дефинисане фазе
истраживања, активности, показатеље/средства верификације, као и опис и оквирне рокове
спровођења активности и алокације финансијских средстава, које представљају основу
предмета Пројектног задатка истраживања.
Следљивост
Са становишта управљања информацијама, примена система следљивости унутар
ланца прикупљања података, њихове обраде и употребе, захтева да се све стране које су
укључене у пројекат систематски повежу у „физичке“ токове информација. Ово захтева
комплетан преглед протока података и информација, као и коришћење универзалног
„језика“ ради обезбеђивања одговарајућег одговора на системске захтеве за следљивошћу.
Принципи следљивости су:
 Јединствена идентификација
 Прикупање и бележење података
 Менаџмент везама / линковима
10
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
 Комуникација подацима
Имплементација принципа следљивости подразумева коришћење аутоматске
идентификације, аутоматско прикупљање података и електронску обраду података. За ово
је неопходно постојање одговарајућих софтвера и база података.
Performance Framework Years 3, 4 & 5: Indicators, Targets, and Periods Covered
Документ Performance Framework Years 3, 4 & 5: Indicators, Targets, and Periods
Covered садржи показатеље које ГФАТМ користи за праћење пројектног прогреса и за
одлуку да ли треба извршити наредну исплату средстава. Показатељи могу бити изражени
као апсолутни бројеви, а неки се исказују и у процентима. Тада је неопходно јасно
дефинисати имениоце и броиоце који служе за одређивање вредности показатеља.
Показатељи морају бити конзистентни у односу на Радни план и План набавке. Показатељи
се приказују као кумулативни током трајања пројекта. ПИУ прикупља показатеље на
кварталном / полугодишњем нивоу, а извештава ГФАТМ на поугодишњем.
Документ Performance Framework Years 3, 4 & 5: Indicators, Targets, and Periods
Covered дефинише:
1.
Посматране периоде и датуме за достављање захтева за исплату и извештаја о прогресу
– овај део попуњава секретаријат ГФАТМ након процеса преговарања
2.
Општи циљ / циљеве – треба да буду широки и свеобухватни, да представљају
средњерочне и дугорочне исходе пројекта и да буду усаглашени са циљевима
Националне стратегије за борбу против ХИВ-а / АИДС-а
2.1.1. Показатеље утицаја и исхода - који се односе на циљеве пројекта.
2.1.2. Полазне вредности за показатеље утицаја и исхода – вредност, година и
извор података за сваки показатељ. Ако су показатељи исказани у
процентима, треба дефинисати јасне имениоце и бројиоце.
2.2. Задате вредности за показатеље утицаја и исхода – са фреквенцијом прикупљања
2.3. Специфичне циљеве програма – који су усаглашени са општим и специфичним
циљевима Националне стратегије за борбу против ХИВ-а / АИДС-а
2.4. Редни број циља / показатеља
11
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
2.5. Област пружања услуга
2.6. Пројектне / процесне показатеље
2.6.1. Полазне вредности за пројектне / процесне показатеље – вредност, година и
извор података за сваки показатељ
2.6.2. Вредности показатеља у Фази 1 пројекта
2.6.3. Циљеве за пројектне / процесне показатеље - дефинисани у складу са
Националним системом и планом за мониторинг и евалуацију одговора на
ХИВ/ АИДС и фреквенцијом прикупљања, анализе и извештавања за сваки
показатељ посебно. Ако су показатељи исказани у процентима, треба
дефинисати јасне имениоце и бројиоце.
2.7. Директну повезаност / неповезаност (суфинансирање) – односи се на начин
финансирања, односно да ли су пројектни резултати директно повезани са
буџетом ГФАТМ , односно да ли су активности о којима се извештава
финансиране само из буџета ГФАТМ.
2.8. Кумулативне или некумулативне задате вредности – онe или „расту“ или не
током посматраног периода трајања пројекта. У том случају сваки таргет је једнак
или већи у односу на таргет у претходном периоду. За евалуацију програма
ГФАТМ МЗ користи кумулативне вредности досегнутих таргета.
2.8.1. Треба прецизно и јасно навести да ли су задате вредности: а) кумулативне
током трајања целог пројекта (тј. задата вредност се одржава или повећава
током трајања пројекта; у том случају задата вредност за посматрани период
је једнака или већа од задате вредности у претходном периоду), б)
кумулативне на годишњем нивоу (задата вредност се одржава или повећава
током трајања пројекта током једне пројектне године и почиње бројање од
нуле сваке године), или ц) нису кумулативне (тј. задата вредност се односи
само на период за који је дефинисана и независна је од задатих вrедности
дефинисаних за друге периоде).
2.9. Укљученост полазних вредности у задате вредности – зависи од тога да ли се
ГФАТМ средствима подржане интервенције настављају на већ постојеће,
12
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
финансиране од другог донатора – тада се укључују у задату вредност. Уколико
се ГФАТМ подржане интервенције уводе као нове, онда се полазне вредности не
укључују у задате вредности.
2.10. Поље за унос коментара - у које се уносе објашњења везана за методологију и
фреквенцију прикупљања, обраде и анализе података, начин тумачења и
извештавања, изворе података и информација, као и сва неопходна и прецизна
објашњења.
13
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Кораци у спровођењу пројектних ХИВ
превентивних активности на терену и у
свратиштима (drop-in центри, ДИЦ)
1. У циљу двоструке провере и обезбеђивања тачности података, подпримаоци треба да,
као и до сада, у евиденционим обрасцима воде прецизну евиденцију пружања свих
услуга свим корисницима, без обзира на статус клијента у бази (нови / стари / актуелни /
поновљени / неутрални - како год их назвали), у обрасцима у прилогу (обрасци су у
наставку текста – прим. стручног сарадника за МиЕ)
2. То подразумева да сте у пољу ПРВИ КОНТАКТ унели 1 за новог корисника или 0 за
поновљеног / старог, као и да, уколико база показе другачије, не мењате првобитни унос,
већ да измену објасните у самом евиденционом обрасцу на крају реда у ком су подаци о
пруженим услугама кориснику
3. Податке из евиденционих образаца уносите у предефинисана поља у Пројектој бази
података.
4. У слуцају да се у бази мењају подаци који су већ пријављени ГФАТМ, потпрималац
треба да документује / извести у папирној верзији о променама урађеним у бази
података. Процес је следећи:
 Обавестите МиЕ координатора и ИТ сарадника о потреби за изменом и уз њихове
инструкције их изврсите.
 Извештај, који садржи објашњење о свакој / свим изменама (уколико их има више у
једном тренутку, шаљете један извештај) достављате Јединици, у два примерка,
потписане и пецатиране.
 На овај начин се остварује усклађеност података у паприрним и електронским
формама.
14
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
5. Подпримаоци треба да уведу једноставну контролу прикупљања података и процеса
извештавања:
 Једна особа уноси податке, друга проверава и након тога се доставља извештај
Јединици (пасус у оквиру наративног извештаја који се штампа из базе, а који се
односи на спровођење контроле уноса).
 У прилогу је формат евиденције извршених уноса и контрола (Контрола, унос,
извештавање) који су обавезни за працење и показују се на увид током посета
представника Јединице и ЛФА.
6. Током рада, треба користити специфичне смернице и стандарде дефинисане у
Националном водичу за супервизију квалитета података и активности
унутар
националног одговора на ХИВ епидемију, односно као и оне дефинисане у курикулумом
и агендом радионица. Ово укључује коришћење већ прикупљених података за процену
квалитета пружених услуга (број услуга пружених током рада, однос нових /
поновљених контаката...). Већи акценат ће бити стављен на праћење квалитета пружених
услуга током редовних и ад-хоц мониторинг / супервизијских посета (Водич је у
прилогу). Квалитет пружених се посматра као један од битнијих фактора за одређивање
учинка подпримаоца и последично за одлучивање о износу наредних транши буџета.
15
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Контрола уноса података
Подпримаоци треба да уведу једноставну контролу прикупљања података и процеса
извештавања:
 Једна особа уноси податке, друга проверава и након тога се доставља извештај
Јединици (пасус у оквиру наративног извештаја који се штампа из базе, а који се
односи на спровођење контроле уноса).
 У прилогу је формат евиденције извршених уноса и контрола (Контрола, унос,
извештавање) који су обавезни за працење и показују се на увид током посета
представника Јединице и ЛФА.
USTANOVA / UDRUŽENJE:
Izveštajni period R. br. mesec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
mesto pecata
16
Datum
unosa
Podatke
uneo/la
Datum
kontrole
Kontrolu
sproveo/la
potpis koordinatora
Izvestaj
potpisao
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Процедуре праћења
Евиденциони обрасци
Саставни део уговора са подпримаоца чине обрасци за једнообразно евидентирање и
прикупљање података (специфични за сваку ОПУ) са терена / из свратишта / радионице.
Ови обрасци су основни алат за праћење и процену успешности пројеката. Подаци из овако
прикупљених образаца о корисницима / услугама се континуирано уносе у webоријентисану базу података.
За сваку ОПУ, сваки град, on-line саветовање, услуге на терену, у свратишту/drop-in
центру, током радионица, потребно је користити посебан евиденциони образац (папир),
који потписује и печатом организације оверава координатор сваког пројекта.
За сваки месец користи се онолико евиденционих образаца (папира) колико је
потребно за унос свих (и старих и нових и актуелних и поновљених и неутралних)
корисника са којима је у извештајном периоду контактирано.
На овај начин попуњени евиденциони обрасци (папири) су основа за унос података
у базу и теренску проверу података.
У Евиденционе обрасце за све ОПУ уписују се следећи подаци:
 Шифра која се састоји од 11 карактера, а чине је:





Прво и треће слово имена (2 карактера)
Прво и треће слово презимена (2 карактера)
Месец рођења (2 карактера)
Година рођења (4 карактера)
Ознака за пол/род, М или З или Т (1 карактер)
 Датум контакта корисника
 Да ли је корисник први пут контактиран
 Спроведено саветовање о ХИВ-у
 Дат упут на ДПСТ
 Број дистрибуираних кондома по кориснику
 Број дистрибуираних по кориснику
17
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
 Број и врста дистрибуираног информативно едукативног и комуникацијског (ИЕК)
материјала по кориснику
У образац за терен / радионицу уносе се и следећи подаци:
 Име и презиме особе која је прикупила податке и место контакта
 Дан, месец и година када је вршено прикупљање података
 Потпис одговорне особе
 Печат организације
Попуњени евиденциони обрасци се чувају у регистраторима обележеним по
месецима / годинама.
18
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Листа образаца ХИВ пројекта рунде 8
ОБЛАСТ ПРУЖАЊА
УСЛУГА
ОБРАСЦИ И УПУТСТВА
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника ММТ
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника БУП
Анекс 3 Упутство за вођење документације ММТ и БУП
Анекс 2 Јединствени формулар за евиденцију корисника СР
ХИВ превентивни
терен и ДИЦ
програми међu сексуалним
Анекс 3 Извештај теренског радника СР
радницама/радницима
Посебнa свескa за ДПСТ
Анекс 2 Јединствени формулар за евиденцију корисника
ХИВ превентивни
МСМ ДИЦ и терен
програми међу
Анекс 2а Основни формулар за евиденцију корисника МСМ
мушкарцима који имају
on line
сексуалне односе са
Анекс 3 Извештај теренског радника МСМ
мушкарцима
Посебнa свескa за ДПСТ
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника
ХИВ превентивни
програми међу особама на затвори
издржавању кривичних
Анекс 3 Упутство за вођење документације затвори
санкција
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника, млади
Роми
Анекс 3а План радионице, агенда, млади Роми
Анекс 3б Листа учесника радионице, млади Роми
Анекс 3ц Листа учесника радионице шифре корисника,
ХИВ превентивни
млади Роми
програми међу младим
Анекс 3д Тест знања ХИВ АИДС, млади Роми
Ромима узраста 13 – 30
Анекс 3е Тест знања са уцесницицима који нису писмени,
година
млади Роми
Анекс 3ф Евалуациони упитник, млади Роми
Анекс 3г Евалуациони фомулар за рад са неписменим
уцесницима, млади Роми
Анекс 3х Формат за месечно извештавање
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника, LSBE
ХИВ превентивни и
едукација о животним
Анекс 3а Протокол радионице, LSBE
вештинама (Life Skills
Анекс 3б Тест знања о ХИВ-у, LSBE
Based Educaton, LSBE) за
Анекс 3ц Евалуациони лист за радионице, LSBE
децу / младе без
родитељског старања
узраста 12-19 година
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију ПЛХИВ
Нега / збрињавање и
Анекс 3 Образац за евидентирање пружених услуга
подршка хронично
ПЛХИВ
оболелих ПЛХИВ
Посебнa свескa за ДПСТ
Програм одржавања
метадоном
19
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Програм одржавања метадоном и бупренорфином
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника ММТ
Obrazac za evidenciju korisnika МЕТ
Datum kontakta
Šifra korisnika
Mesec
rođenja
R.br.
1i
3i
1p
1
2
3
4
5
Ustanova
Datum
Odgovorna osoba
20
3p
Godina rođenja
Pol/Rod
(M, Z ili T)
MET
(uneti X)
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника БУП
Obrazac za evidenciju korisnika BUP
Datum kontakta
Šifra korisnika
Mesec
rođenja
R.br.
1i
3i
1p
1
2
3
4
5
Ustanova
Datum
Odgovorna osoba
21
3p
Godina rođenja
Pol/Rod
(M, Z ili T)
BUP
(uneti X)
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3 Упутство за вођење документације ММТ и БУП
Број актуелних пацијената у програму опиодне супституције, односно на метадону и
бупренорфину, на дан 31/12, односно 30/6 за текући период извештавања, се потврђује
давањем на увид следеће документације:
Здравствени картон
Протокол увођења на ММТ и БУП
Протокол евиденције пацијената са дистрибуцијом метадона и бупренорфина
Терапијске листе
Анекс 2 Основни формулар за уношење у базу ММТ и Анекс 2 Основни
формулар за уношење у базу БУП издавања прeписане дозе метадона и бупренорфина
пацијенту на дан 31/12, односно 30/6 за текући период извештавања
Ову документацију треба дати на увид приликом посета сарадницима за мониторинг и
евалуацију, као и екстерним евалуаторима који су ангажовани на пројекту.
Објашњење:
Веома је битно да колона ДАТУМ КОНТАКТА у анексима 2 буде правилно
попуњена:
Уколико је пацијенту издата терапијска доза на дан 31/12, односно 30/6 за текући
период извештавања, у колону ДАТУМ КОНТАКТА се уписује тај датум (31/12, односно
30/6). Значи, тог дана је пацијенту издат метадон, односно бупренорфин.
Уколико је пацијенту у претходном периоду од:
o
До 2 недеље пре датума верификације, тј. 31/12, односно 30/6 издата
терапијска доза метадона у количини коју ће користити на дан 31/12, односно 30/6, у колону
ДАТУМ КОНТАКТА се уписује датум издавања метадона
o
До месец дана пре датума верификације, тј. 31/12, односно 30/6 издата
терапијска доза бупренорфина у количини коју ће користити на дан 31/12, односно 30/6, у
колону ДАТУМ КОНТАКТА се уписује датум издавања бупренорфина.
Пример 1: Ако је метадон/бупренорфин издат 28.12. у количини довољној за период
од 5 дана (значи долази поново 2. јануара), у колону ДАТУМ КОНТАКТА уписати
28.12.гггг.
Пример 2: Ако је метадон/бупренорфин издат 20.12. у количини довољној за период
од 2 недеље (значи долази поново 4. јануара), у колону ДАТУМ КОНТАКТА уписати 20.12.
гггг.
22
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Пример 3: Ако је метадон/бупренорфин издат 20. 6. у количини довољној за период од
2 недеље (значи долази поново 4. јула), у колону ДАТУМ КОНТАКТА уписати 20.6. гггг.
Пример 4: Ако је бупренорфин издат 1. 6. у количини довољној за период од месец
дана (значи долази поново 1. јула), у колону ДАТУМ КОНТАКТА уписати 1.6. гггг.
Ради добијања података о броју актуелних пацијената у програму опиодне
супституције, односно на метадону и бупренорфину, на крају сваког семестра, потребно је да
унесете X и у евиденционе обрасце и у базу у предефинисано поље, што означава да је
пацијент датума верификације, тј. 31/12, односно 30/6, користио метадон или бупренорфин.
Ради праћења и планирања дистрибуције уринских тестова, кондома и ИЕК
материјала, морате да водите месечну евиденцију, а на кварталном нивоу достављате
извештај ПИУ.
23
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
ХИВ превентивни програми међу сексуалним радницама/радницима
Од 1. јануара 2012. године (са изменама од 1. јануара 2013. године) примењује
се минимални пакет услуга (у даљем тексту: МПУ) који подразумева да је током
семестра (два квартала):
 са корисницом/радником спроведено саветовање о ХИВ-у и ППИ и
 корисница/корисник упућен на ДПСТ и
 дат кондом/и (количина) и
 дат лубрикант/и (количина) и
 дат лифлет Умањи ризик, сачувај здравље и
 дато Упутство о употреби кондома и
 дат лифлет Полно преносиве инфекције.








Додатно се пружају/дају и евидентирају, а не улазе у МПУ:
гинеколошки преглед
социјална /правна помоћ
психосоцијална помоћ
парњачка подршку
медицинске консултације
дат лифлет Употреба кондома
дат лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ
дат лифлет Опште информације о ХИВ-у
За евиденцију података уобласти ХИВ превенције међу комерцијалним сексуалним
радницама/радницима, подпримаоци треба да поседују следећу документацију:
 Анекс 2 Јединствени формулар за евиденцију корисника СР терен и ДИЦ
 Анекс 3 Извештај теренског радника СР
 Посебну свеску за ДПСТ.
Ово значи, да се кориснику једном током семестра пружају ХИВ превентивне услуге
из МПУ и то се евидентира у обрасцу, а потом у бази података.
24
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 2 Јединствени формулар за евиденцију корисника СР терен и ДИЦ
A.i B. Procena i
individualni plan
(uneti X)
Šifra korisnika
R.
br.
1
i
3
i
1
p
3
p
Mese
c
rođenj
a
Godina
rođenja
P
ol
/
R
od
(Z
,
M
ili
T)
Datu
m
kont
akta
Prvi
kont
akt
(un
eti
1)
Zna
nje
Vešt
ine
Po
našan
je
Vrsta IEK materijala
(uneti X)
Sprove
deno
saveto
vanje о
HIV -у i
PPI
(uneti
X)
Dat
up
ut
na
DP
ST
(un
eti
X)
Kon
dom
količi
na
(unet
i
broj)
Lubri
kant
količi
na
(uneti
broj)
Opis
usluge
Uma
nji
rizik,
saču
vaj
zdra
vlje
Uput
stvo
o
upotr
ebi
kond
oma
P
PI
HI
V
1
KOORDINATOR
25
ORGANIZACIJA
DATUM
Vrsta pružene usluge
(uneti X)
Dat uput
(uneti X)
M.P.
Kon
dom
DP
ST
DI
C
M
MJ
Z
U
Saveto
vanje
na
terenu
Gin.
preg
led
Soc
./
Pra
vna
pom
oć
PE
ER
Me
d.
ko
ns.
Psi
h.
sav
et.
Potpis
pružaoca
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3 Извештај теренског радника СР
UBACITI
MEMORANDUM
ORGANIZACIJE
Ime i prezime:
Broj novih
kontakata:
Izveštaj terenskog radnika
Grad:
Broj datih uputa na
DPST:
Teren/lokacija:
Broj podeljenih
kondoma:
Broj ostvarenih
kontakata:
Broj podeljenih
Broj podeljenih
lubrikanata:
brošura:
Narativni izveštaj i zapažanja terenskog radnika
Datum i vreme:
Potpis/i terenskih radnika
Посебнa свескa за ДПСТ
Свеска садржи следеће информације: шифра корисника, датум упућивања, установа у коју је
упућен (ако је на саветовање упућен ван удружења) или име особе која је пружила
саветовање (ако је саветовање пружено у оквиру удружења).
26
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
ХИВ превентивни програми међу мушкарцима који имају сексуалне
односе са мушкарцима
Од 1. јануара 2012. године (са изменама од 1. јануара 2013. године) примењује
се минимални пакет услуга (у даљем тексту: МПУ) који подразумева да је током
семестра (два квартала):
 са корисником спроведено саветовање о ХИВ-у и ППИ и
 корисник упућен на ДПСТ и
 дат кондом/и (количина) и
 дат лубрикант/и (количина) и
 дат лифлет Умањи ризик, сачувај здравље и
 дато Упутство о употреби кондома и
 дат лифлет Полно преносиве инфекције.







Додатно се пружају/дају и евидентирају, а не улазе у МПУ:
консултације путем телефонске инфо линије
психосоцијална подршка
парњачко саветовање и едукација
медицинске консултације
дат лифлет Употреба кондома
дат лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ
дат лифлет Опште информације о ХИВ-у
За евиденцију података уобласти ХИВ превенције међу мушкарцима који имају
сексуалне односе са мушкарцима, подпримаоци треба да поседују следећу документацију:




Анекс 2 Јединствени формулар за евиденцију корисника МСМ ДИЦ и терен
Анекс 2а Основни формулар за евиденцију корисника МСМ on line
Анекс 3 Извештај теренског радника МСМ
Посебну свеску за ДПСТ.
Ово значи, да се кориснику једном током семестра пружају ХИВ превентивне услуге
из МПУ и то се евидентира у обрасцу, а потом у бази података.
27
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 2 Јединствени формулар за уношење у базу МСМ терен и ДИЦ
A.i B. Procena i
individualni plan
(uneti X)
Šifra korisnika
Datu
m
kont
akta
R.
br.
1
i
3
i
1
p
3
p
Mese
c
rođenj
a
Godina
rođenja
Pol/
Rod
(M ili
T)
Prvi
kont
akt
(une
ti 1)
Zna
nje
Vešt
ine
Po
našan
je
Vrsta IEK materijala
(uneti X)
Sprove
deno
savetov
anje о
HIV -у i
PPI
(uneti
X)
Dat
upu
t na
DP
ST
(un
eti
X)
Kond
om
količi
na
(unet
i
broj)
Lubri
kant
količi
na
(uneti
broj)
Uma
nji
rizik,
saču
vaj
zdra
vlje
Opis
usluge
Uputs
tvo o
upotr
ebi
kond
oma
P
PI
HI
V
1
2
KOORDINATOR
28
ORGANIZACIJA
DATUM
Vrsta pružene usluge
(uneti X)
Dat uput
(uneti X)
M.P.
Kond
om
DP
ST
DI
C
M
MJ
Z
U
Saveto
vanje
na
terenu
Tele
fon
PE
ER
Me
d.
ko
ns.
Psi
h.
sav
et.
Potpis
pružaoca
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 2а Основни формулар за евиденцију корисника МСМ on-line
Obrazac za on-line evidenciju korisnika MSM
Datum
kontakta
R.br.
1i
3i
1p
3p
Šifra korisnika
Mesec rođenja
Godina rođenja
Pol/Rod
(M ili T)
Prvi
kontakt
(uneti
1)
A.i B. Procena i individualni
plan
(uneti X)
Znanje
Veštine
Ponašanje
V.
Sprovedene
aktivnosti
(uneti X)
V2.
V3.
MMJ
ZU
DIC
1
2
3
4
5
____________________________________
On-line savetnik
29
___________________________
Organizacija
_____________________
Datum
Opis pružene usluge
Dat uput
M.P.
DPST
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3 Извештај теренског радника МСМ
UBACITI
MEMORANDUM
ORGANIZACIJE
Grad:
Broj novih
kontakata:
Izveštaj terenskog radnika (ime i prezime):
________________________________________________
Teren/lokacija:
Broj datih uputa
na DPST:
Broj ostvarenih kontakata:
Broj podeljenih
kondoma:
Broj podeljenih
lubrikanata:
Broj novih kontakata:
Broj podeljenih
brošura:
Narativni izveštaj i zapažanja terenskog radnika
Datum i vreme:
Potpis/i terenskih radnika
Посебнa свескa за ДПСТ
Свеска садржи следеће информације: шифра корисника, датум упућивања, установа у коју је
упућен (ако је на саветовање упућен ван удружења) или име особе која је пружила
саветовање (ако је саветовање пружено у оквиру удружења).
30
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
ХИВ превентивни програми међу особама на издржавању кривичних санкција
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника затвори
Obrazac za evidenciju korisnika u zatvorima
Datum
kontakta
Šifra korisnika
Mesec
rođenja
1i
R.br.
3i
1p
3p
Godina rođenja
Pol/Rod
(M, Z ili
T)
Prvi
kontakt
(uneti 1)
Sprovedeno
savetovanje o
HIV-u i PPI
(uneti X)
Dat
uput na
DPST
(uneti
X)
DPST
sproveden
(uneti X)
Kondom
(uneti
kokličinu)
HIV
1
2
3
4
5
Radionica
Datum
Odgovorna osoba
31
Vrsta IEK materijala
(uneti X)
M.P.
PPI
DPST
Kondom
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3 Упутство за вођење документације затвори
Од 1. јануара 2012. године примењује се минимални пакет услуга (у даљем тексту:
МПУ) који подразумева да је током семестра (два квартала):
 са корисником спроведено саветовање о ХИВ-у и ППИ и/или спроведено добровољно
саветовање и тестирање и
 корисник упућен на ДПСТ и
 дат лифлет Опште информације о ХИВ-у и
 дат лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ и
 дат лифлет Полно преносиве инфекције.
Додатно се пружају/дају и евидентирају, а не улазе у МПУ:
 дат кондом/и (количина) и
 дат лифлет Употреба кондома
Ово значи, да једном кориснику једном годишње морате да пружите ХИВ
превентивне услуге из МПУ и да то евидентирате у обрасцу, а потом у бази података (рачуна
се пројектна година).
Веома је битно да се за сваког учесника радионице унесе X за све ставке минималног
пакета услуга и у евиденционе обрасце и у базу, и то:
 спроведено саветовање о ХИВ-у и ППИ и
 корисник упућен на ДПСТ и
 дат лифлет Опште информације о ХИВ-у и
 дат лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ и
 дат лифлет Полно преносиве инфекције.
За кориснике којима је пружен само ДПСТ, уносите X и за:




спроведено добровољно и поверљиво саветовање и тестирање и
дат лифлет Опште информације о ХИВ-у и
дат лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ и
дат лифлет Полно преносиве инфекције.
Додатне услуге / материјал се пружа/дели, обавезно евидентира и у обрасцима и у
бази са Х, иако улазе у минимални пакет услуга ( кондом/и (количина), дат лифлет Употреба
кондома).
Значи, само уколико се обележе и „кликну“ у бази све горе наведене ставке, корисник
ће се водити као досегнут.
32
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
За евиденцију података у затворима – превенција ХИВ-а у пеналним условима,
подпримаоци треба да поседују следећу документацију:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника затвори
Агенда радионице
Списак учесника радионице
Пре/пост тест знања, ставова и вештина затвореника / учесника радионице
Евалуација тренинга
Евалуација знања, ставова и вештина затвореника / учесника радионице
Евиденција о добровољном поверљивом саватовању и тестирању (ДПСТ)
Документација од броја 2-10 је креирана за сваки затвор посебно на основу процене
знања и потреба затвореничке популације.
Ову документацију треба дати на увид приликом посета сарадницима за мониторинг и
евалуацију, као и екстерним евалуаторима који су ангажовани на пројекту.
33
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
ХИВ превентивни програми међу младим Ромима узраста 13-30 година
Од 1. јануара 2012. године примењује се минимални пакет услуга (у даљем тексту:
МПУ) који подразумева да је током семестра (два квартала):
 спроведено саветовање о ХИВ-у и ППИ и
 корисник упућен на ДПСТ и
 дат кондом/и (количина) и
 дат лифлет Опште информације о ХИВ-у и
 дат лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ и
 дат лифлет Употреба кондома и
 дат лифлет Полно преносиве инфекције.

Ово значи, да се кориснику једном годишње пружају ХИВ превентивне услуге из
МПУ и то се евидентира у обрасцу, а потом у бази података (рачуна се пројектна година).
За евиденцију података у области ХИВ превенције, рад са младим Ромима,
подпримаоци треба да поседују следећу документацију:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника, млади Роми
Анекс 3а План радионице, агенда, млади Роми
Анекс 3б Листа учесника радионице, млади Роми
Анекс 3ц Листа учесника радионице шифре корисника, млади Роми
Анекс 3д Тест знања ХИВ/АИДС, млади Роми
Анекс 3е Тест знања са уцесницицима који нису писмени, млади Роми
Анекс 3ф Евалуациони упитник, млади Роми
Анекс 3г Евалуациони фомулар за рад са неписменим уцесницима, млади Роми
Анекс 3х Формат за месечно извештавање
34
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника, млади Роми
Obrazac za evidenciju korisnika MLADI ROMI
Datum
kontakta
Šifra korisnika
Mesec
rođenja
R.br.
1i
3i
1p
3p
Godina
rođenja
Pol/Rod
(M, Z ili
T)
2
3
4
5
6
Teren / Radionica
M.P.
Savetnik/vršnjački edukator
35
Sprovedeno
savetovanje
o HIV-u
(uneti X)
Dat
uput
na
DPST
(uneti
X)
Kondom
(uneti
kokličinu)
Vrsta IEK materijala (uneti X)
HIV
1
Datum
Prvi
kontakt
(uneti
1)
PPI
DPST
Kondom
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3а План радионице, агенда, млади Роми
Tema radionice:
Datum:
Ciljevi:
Vreme/dužina Naziv
trajanja sesije sesije
Voditelji:
Mesto:
Ključne
tačke
učenja
Teren / Radionica
Datum
Savetnik/vršnjački edukator
Metode
Audio
vizuelna
pomagala
Potrebna
sredstva
Vodeći
radioničar/ka
M.P.
Анекс 3б Листа учесника радионице, млади Роми
LISTA UČESNIKA RADIONICE
Rb.
1
2
3
Ime
Teren / Radionica
Datum
Savetnik/vršnjački edukator
36
Prezime
Datum
rođenja
Mesec
rođenja
M.P.
Godina
rođenja
Pol
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3ц Листа учесника радионице шифре корисника, млади Роми
Mesto održavanja radionice:
Voditelj radionice:
Datum održavanja radionice:
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ime i prezime
ŠIFRA korisnika - OBAVEZNA
m.p.
Uputstvo za upisivanje šifre korisnika:





37
Prvo i treće slovo imena (2 karaktera)
Prvo i treće slovo prezimena (2 karaktera)
Mesec rođenja (2 karaktera)
Godina rođenja (4 karaktera)
Oznaka za pol, M ili Z ili T (1 karakter)
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3д Тест знања ХИВ/сида, млади Роми
TERENSKA PREVENCIJA HIV INFEKCIJE U ROMSKIM ZAJEDNICAMA
Šta znamo o SIDI?
(zaokružite odgovor)
1.
HIV je bolest čiji je uzročnik SIDE.
Tačno
Nije
tačno
2.
SIDA je izlečiva bolest.
Tačno
Nije
tačno
3.
HIV pozitivan rezultat znači da je osoba
zaražena i da je zarazna za druge.
Tačno
Nije
tačno
4.
HIV -om se mogu zaraziti samo ''rizične''
grupe – na primer narkomani,
homoseksualci...
Tačno
Nije
tačno
5.
HIV se može preneti sa zaražene majke na
dete u toku trudnoće i porođaja.
Tačno
Nije
tačno
6.
HIV pozitivnu osobu je lako prepoznati u
odnosu na ostale zdrave osobe.
HIV se može preneti ujedom komarca.
Tačno
Nije
tačno
Nije
tačno
8.
HIV-om zaražena osoba može godinama da
živi bez ikakvih tegoba, da čak i ne zna da je
zaražena.
Tačno
Nije
tačno
9.
Osoba koja već ima polno prenosivu infekciju
(PPI) ima veće šanse da dobije HIV/SIDA?
Tačno
Nije
tačno
10.
Testiranjem krvi na HIV u prvih 6 do 8
nedelja od momenta infekcije može se otkriti
da li je osoba zaražena ili ne.
Tačno
Nije
tačno
11.
Postoje lekovi koji znatno rodužavaju život
osobama zaraženim HIV-om.
Tačno
Nije
tačno
12.
Dovoljan je jedan jedini nezaštićen polni
odnos (bez kondoma) da se osoba zarazi HIVom.
Tačno
Nije
tačno
7.
38
Tačno
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3е Тест знања ХИВ/сида са учесницима који нису писмени, млади Роми
TERENSKA PREVENCIJA HIV INFEKCIJE U ROMSKIM ZAJEDNICAMA
(uputstvo za popunjavanje testa: Voditelj radionice čita tvrdnje i ponuđene odgovore.
Učesnici radionica odgovaraju podizanjem ruke ili izjavom Tačno ili nije tačno. )
Test provere znanja o činjenincama vezanim za HIV/sidu?
1. HIV virus izaziva bolest koja se zove
SIDA.
Tačno
Nije
tačno
2. HIV-om se mogu zaraziti samo narkomani
i homoseksualci.
Tačno
Nije
tačno
3. HIV se može preneti polnim putem, preko
zaražene krvi i sa majke na dete.
Tačno
Nije
tačno
4. Da bi se neko zarazio HIV-om dovoljan je
jedan seksualni odnos bez kondoma.
Tačno
Nije
tačno
5. HIV i SIDA su izlečivi.
Tačno
6. HIV se može preneti ujedom komarca
39
Nije
tačno
Tačno Nije
tačno
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3ф Евалуациони упитник, млади Роми
TERENSKA PREVENCIJA HIV INFEKCIJE U ROMSKIM ZAJEDNICAMA
Datum održavanja radionice:
Mesto održavanja radionice:
Broj učesnika radionice:
EVALUACIONI UPITNIK
1. Koliko ste zadovoljni radionicom??
a) potpuno sam nezadovoljan/a,
b) nije bilo loše, neki delovi su bili ok,
c) radionica je bila dobra,
d) bilo je odlično, potpuno sam zadovoljan/a
2. Navedite šta Vam se u toku radionice najviše dopalo?
3. Šta Vam se u toku radionice nije dopalo?
4. Koliko Vam je ova tema (HIV i SIDA) bila poznata od ranije?
a) nije mi bila poznata,
b) bila mi je malo poznata
c) bila mi je prilično poznata
d) bila mi je sasvim poznata
5. U kojoj meri će stečeno znanje, po Vašoj proceni, biti od koristi Vama i Vašem okruženju?
a) nimalo
b) malo
c) osrednje
d) u velikoj meri
6. Vaši predlozi za dalji efikasniji rad?
40
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3г Евалуациони упитник са учесницима који нису писмени, млади Роми
TERENSKA PREVENCIJA HIV INFEKCIJE U ROMSKIM ZAJEDNICAMA
EVALUACIONI UPITNIK
Datum održavanja radionice:
Mesto održavanja radionice:
Broj učesnika radionice:
1. Koliko ste znali o HIV-u i AIDS-u ranije?
nimalo
osrednje
u velikoj meri
2. Koliko Vam je korisno ovo što ste danas naučili?
nimalo
osrednje
u velikoj meri
3. Koliko je edukator/ka bio/bila jasna?
nimalo
osrednje
u velikoj meri
Odgovore na sledeća pitanja zapisuje edukator:
5. Šta Vam se (na edukaciji) najviše dopalo?
6. Šta Vam se (na edukaciji) nije dopalo i šta predlažete da se promeni?
7. Ideje i sugestije za dalji rad?
41
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3х Образац за месечно извештавање, млади Роми
Omladinski informativni centar
Youth information Center
MESEČNI IZVEŠTAJ
TERENSKA PREVENCIJA HIV INFEKCIJE U ROMSKIM ZAJEDNICAMA
Izveštaj za mesec:______________________
Ime i prezime terenskog saradnika/organizacije koji podnosi izveštaj:
1. Aktivnosti obavljene u toku meseca (npr. edukativne radionice,
kontakti/sastanci sa ciljnom grupom, medijska promocija projekta, sastanci sa
predstavnicima lokalnih organizacija...) - detaljno opisati realizovane aktivnosti:
2. Problemi koje ste imali u toku realizacije aktivnosti:
3.
a)
b)
c)
d)
Podaci o pruženim uslugama:
broj dosegnutih korisnika koji su obuhvaćeni edukacijom:
broj distribuiranih kondoma:
broj distribuiranog IEK materijala:
broj upućenih korisnika u DPST:
4. Planirane aktivnosti koje nisu realizovane:
5. Plan rada u narednom mesecu:
6. Predlozi i sugestije za budući rad:
42
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
ХИВ превентивни програми и едукација о животним вештинама (Life
Skills Based Educaton, LSBE) за децу / младе без родитељског старања
узраста 12-19 година
Од 1. јануара 2012. године примењује се минимални пакет услуга (у даљем тексту:
МПУ) који подразумева да је током семестра (два квартала):
 спроведено саветовање о ХИВ-у и ППИ и
 корисник упућен на ДПСТ и
 дат кондом/и (количина) и
 дат лифлет Опште информације о ХИВ-у и
 дат лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ и
 дат лифлет Употреба кондома и
 дат лифлет Полно преносиве инфекције.

Ово значи, да се кориснику једном годишње пружају ХИВ превентивне услуге из
МПУ и то се евидентира у обрасцу, а потом у бази података (рачуна се пројектна година).
За евиденцију података у области ХИВ превенције, рад са децом / младима без
родитељског старања , подпримаоци треба да поседују следећу документацију:
1.
2.
3.
4.
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника, LSBE
Анекс 3а Протокол радионице, LSBE
Анекс 3б Тест знања о ХИВ-у, LSBE
Анекс 3ц Евалуациони лист за радионице, LSBE
43
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника, LSBE
Obrazac za evidenciju korisnika deca / mladi bez roditeljskog staranja
Datum kontakta
Šifra korisnika
Mesec
rođenja
R.br.
1i
3i
1p
3p
Godina
rođenja
Pol/Rod
(M, Z ili T)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Institucija
M.P.
Datum
Vaspitač/Savetnik
44
Prvi kontakt
(uneti 1)
Sprovedeno
savetovanje
o HIV-u i
PPI
(uneti X)
Dat uput
na DPST
(uneti X)
Kondom
(uneti
kokličinu)
Vrsta IEK materijala (uneti X)
HIV
PPI
DPST
Kondom
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3а Протокол радионице, LSBE
Пројекат:
„Превенција ХИВ-а и едукација о животним вештинама (LSBE) за децу без родитељског
старања“
Протокол радионице бр. ____
Организација у којој се реализује програм:
__________________________________________________________________
Назив / тема радионице: _________________________________________
Опис присутне групе (број и структура по полу, одрасли, млади и сл.):
_________________________________________________________________.
Кратак опис састанка:
_________________________________________________________________
Занимљиве изјаве учесника:
________________________________________________________________
Запажања водитеља:
_________________________________________________________________
Добити са овог састанка:
_________________________________________________________________
Препоруке за наредне радионице:
_________________________________________________________________
Списак и потписи учесника:
_________________________________
_____________________________
_________________________________
_____________________________
У ___________, дана ___________
45
Водитељи радионице
(Име и презиме и потпис)
Одрасли водитељ:
________________________
Вршњачки асистент:
________________________
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3б Тест знања о ХИВ-у, LSBE
Test znanja o HIV-u
Molimo vas da na svaku tvrdnju odgovorite zaokruživanjem slova "D" ukoliko je vaš odgovor DA ili slova "N"
ukoliko je vaš odgovor NE ili "NZ" ukoliko ste neodlučni.
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tvrdnje
Da li ste ikada čuli za virus HIV-a ili za bolest koja se zove SIDA /
AIDS?
Da li ljudi mogu da se zaraze virusom HIV-a ako dele hranu sa
inficiranom osobom?
HIV virus se može preneti kašljanjem i kijanjem?
Da li postoji lek kojim se može produžiti život osobama koje žive sa HIVom
Ako bi se član vaše porodice razboleo od SIDE, da li biste bili spremni da
vodite računa o njemu / njoj u vašoj kući?
Da li je moguće da je osoba koja izgleda zdravo inficirana virusom SIDE?
Da li postoji vakcina koja može sprečiti infekciju HIV-om?
Osoba se može inficirati HIV virusom poljupcem sa partnerom koji
je inficiran?
Osoba se na testiranje na HIV upućuje u zavod za transfuziju krvi?
Ako bi se član vaše porodice inficirao virusom HIV-a, da li biste želeli da
to ostane tajna?
Da li biste kupili sveže povrće od prodavca ako biste znali da je inficiran
HIV virusom?
Da li ljudi mogu da dobiju HIV virus ubodom komarca?
Da li ljudi mogu da se zaštite od inficiranja HIV virusom ako imaju
jednog seksualnog partnera koji nije zaražen, a nemaju drugih partnera?
Testiranje na HIV nedelju dana nakon seksualnog odnosa
pokazaće osobi da li se inficirala HIV virusom.
Osoba se može inficirati HIV virusom sedeći u kadi/bazenu sa
osobom koja ima ovu infekciju?
Sve ljude treba obavezno testirati na HIV?
Da li ljudi mogu da se inficiraju HIV virusom ako dobiju injekciju iglom
koju je prethodno koristio neko drugi?
Da li ljudi mogu da smanje rizik od infekcije HIV virusom ako koriste
kondom prilikom svakog seksualnog odnosa?
Da li ljudi mogu da smanje rizik od infekcije HIV virusom ako uopšte ne
upražnjavaju seks?
Proverite još jednom da li ste odgovorili na sva pitanja.
Hvala što ste učestvovali u anketi!
46
Da
D
Ne
N
Ne znam
NZ
D
N
NZ
D
D
N
N
NZ
NZ
D
N
NZ
D
D
D
N
N
N
NZ
NZ
NZ
D
D
N
N
NZ
NZ
D
N
NZ
D
D
N
N
NZ
NZ
D
N
NZ
D
N
NZ
D
D
N
N
NZ
NZ
D
N
NZ
D
N
NZ
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
3ц Евалуациони лист за радионице, LSBE
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ул. Звечанска 7., 011 2647 281, факс: 2647 285
[email protected], [email protected]
Пројекат:
„Превенција ХИВ-а и едукација о животним вештинама (LSBE) за децу без родитељског старања“
ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТ
(град __________________________ ; група _______________)
Молимо да на основу ваших утисака оцените све радионице у којима сте учествовали:
Заокружите број тако да 1 означава најнижу, а 5 највишу оцену
ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДИОНИЦА
1
2
3
4
5
САДРЖАЈ РАДИОНИЦА
1
2
3
4
5
ВОДИТЕЉ / ОДРАСЛИ
1
2
3
4
5
ВОДИТЕЉ / ВРШЊАК
1
2
3
4
5

Која радионица вам је била најинтересантнија
___________________________________________________________
односно најкориснија? _____________________________

Ваш коментар о радионицама ______________________________________________________________

Ваша коментар о водитељима ________________________________
47
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Програми у заједници за ПЛХИВ
Од 1. јануара 2012. године примењује се минимални пакет услуга (у даљем тексту:
МПУ) који подразумева да је током семестра (два квартала):
 правна помоћ или




савети о доступним социјалним сервисима или
психосоцијална помоћ / саветовање или
кућне / болничке посете или
групе самопомоћи.
Додатно се пружају / деле, а не улазе у МПУ:
 кондом/и (количина) лифлет ХИВ и сексуални односи
 лифлет Хив и сексуални односи
 лифлет Безбедне сексуалне технике и ХИВ
 лифлет Опште информације о ХИВ-у
 лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ
 лифлет Употреба кондома
 лифлет Полно преносиве инфекције.
За евиденцију података у ОПУ 10 – рад са ПЛХИВ, подпримаоци треба да поседују
следећу документацију (у прилогу):
 Анекс 2 Основни формулар за евиденцију ПЛХИВ
 Анекс 3 Образац за евидентирање пружених услуга ПЛХИВ
 Посебну свеску за ДПСТ. Свеска садржи следеће информације: шифра корисника,
датум упућивања, установа у коју је упућен (ако је на саветовање о позитивној
превенцији упућен ван удружења) или име особе која је пружила саветовање (ако је
саветовање пружено у оквиру удружења)
Ово значи, да се кориснику једном током семестра пружају услуге из МПУ и то се
евидентира у обрасцу, а потом у бази података.
48
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника ПЛХИВ
Obrazac za evidenciju korisnika PLHIV
Datum
kontakt
a
Šifra korisnika
Mesec
Godina rođenja
rođenja
R.br
.
1i
3i
1p
3p
Prvi
konta
kt
(uneti
1)
Pol/Ro
d
(M, Z
ili T)
Pravn
a
pomo
ć
Saveti o
dostupni
m
socijalni
m
servisim
a
Psihosocijal
na pomoć /
savetovanje
Kućne
/
bolničk
e
posete
uneti X ukoliko je usluga pružena
Grupe
samopomo
ći
Kondo
m
(uneti
količin
u)
HIV i
seksual
ni
odnosi
Bezbedn
e
seksualn
e
tehnike i
HIV
HI
V
Vrsta IEK materijala
(uneti X)
1
2
3
4
5
6
7
_______________________
__
terenski radnik
49
____________________
_
Organizacija
________________
Datum
PP
I
M.P.
Kondo
m
DPS
T
Opis
pružen
e
usluge
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Анекс 3 Образац за евидентирање пружених услуга ПЛХИВ
Udruženje: ___________________________________________
Šifra korisnika: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
PROCENA
Znanje o načinima prevencije transmisije HIV-a/PPI
1. Da li zna načine infekcije i reinfekcije HIV-om?
DA
NE
2. Da li zna kako se može zaštiti od prenošenja HIV-a?
DA
3. Da li zna da treba redovno da uzima terapiju?
NE
DA
NE
4. Da li zna mesto gde može dobiti informacije vezane za HIV (pozitivna prevencija - DPST centri, Udruženja) i
psihosocijalnu podršku?
Veštine
1. Da li zna pravilno da upotrebi kondom? DA
NE
Ponašanje
DA
NE ,zato što____________________________
1.
Da li uvek koristi kondom?
2.
Da li redovno koristi ART i pridržava se režima lečenja? DA
NE,zato što _____________
VRSTA PRUŽENE USLUGE
□
□
□
□
□
Pravna pomoć
Saveti o dostupnim socijalnim servisima
Psihosocijalna pomoć / savetovanje
Kućne / bolničke posete
Grupe samopomoći
Opis pružene usluge
Dat materijal:
kondom/i _______ (količina)
liflet HIV i seksualni odnosi _______ (količina)
liflet Bezbedne seksualne tehnike i HIV _______ (količina)
liflet Opšte informacije o HIV-u _______ (količina)
liflet Savetovanje i testiranje na HIV _______ (količina)
liflet Upotreba kondoma _______ (količina)
liflet Polno prenosive infekcije _______ (količina)
Datum:
Popunio/la:
Посебнa свескa за ДПСТ
Свеска садржи следеће информације: шифра корисника, датум упућивања, установа у коју је
упућен (ако је на саветовање о позитивној превенцији упућен ван удружења) или име особе
која је пружила саветовање (ако је саветовање пружено у оквиру удружења)
50
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
База корисника
База је израђена у програму MS SQL. Попуњавање базе врши се на основу
евиденционих (папирних) образаца једном месечно, осим Програма одржаваwа метадоном
на 6 месеци. Евиденциони (папирни) образац и база имају идентична / синхронизована поља
уноса, што омогућава обраду података у ПИУ.
ПИУ организује и пружа сву неопходну стручну и логистичку помоћ при коришћењу
базе.
Корисничко упутство се налази на сајту ПИУ http://www.hivpodrska.org.rs/piudb.
Кораци при коришћењу базе корисника
Укуцајте корисничко име и шифру, које сте добили у маилу. Након уношења
корисничког имена и шифре, отвара се почетна страница. Са леве стране се налази главни
мени преко ког се може доћи до свих понуђених опција.
Избором неке од три ставке, добијате додатне опције
Слика: Основне ставке менија
51
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Прво идите на опције које су обележене бројевима 12 и 13 и исправите понуђене
податке о организацији и кориснику.
УНОС - КЛИЈЕНТ
У делу за евиденцију имате два сегмента за рад са подацима. Прве три опције се
односе на унос, измену и листање података који су везани за клијента. Опције од 4 до 6 су
опције које се односе на унос, измену и листање података који су везани за додатне
активности.
Избором опције обележене бројем један, добијате форму за унос података који су
везани за клијента.
Прво што је потребно јесте да изаберете/унесете шифру корисника избором
понудјених опција у делу који је обележен бројем 12 на слици.
Након избора шифре, потребно је да изаберете активности и материјале који се везују
за тог корисника. Понуђене активности се налазе у падајућем менију обележеном бројем 15.
Након избора активности, потребно је да унесете место (опција 16). Количина се
уноси на месту обележеном бројем 17.
Датум кад је пружена та услуга се бира кликом на календарчић обележен бројем 18 на
слици.
Уколико има више активности које су спроведене над истим клијентом, нову ставку за
унос додајете кликом на део обележен бројем 13 на слици [ДОДАЈ НОВУ СТАВКУ].
52
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Кликом на ставку обележену бројем 14 бришете последњу ставку.
Уколико сте поделили неки ИЕК материал, потребно је да селектујете одређену врсту
материјала који је дат. Датум давања ИЕК материјала се бира у делу обележеном бројем 19
на слици.
Након свих изабраних ставки, потребно је да кликнете на Унеси да би се подаци
снимили у базу.
НАПОМЕНА: Тастатуру користите само за унос вредности количине, употреба
осталих тастера довшеће до брисања урађеног.
ИЗМЕНА - КЛИЈЕНТ
Избором опције 2 са почетне слике, отварате форму за измену података.
Ова страница ће приказивати по 200 ставки на једној страни.
Уносом шифре у Филтер део и кликом на дугме Филтрирај, обележеном бројем 20, на
страници ће вам остати подаци који се односе само на ту шифру и активности везане за ту
шифру.
Кликом на Поништи филтер (број 21) враћа се приказ почетних 200 ставки.
Кликом на дугменце Измени које је обележено бројем 22, откључавају се поља која
могу да се измене.
Могуће је изменити количину и датум. Изменом ових ставки и кликом на Измени, што
је обележено бројем 24, ставка ће бити промењена.
Уколико не желите да измените ставку, кликните на ставку Одустани, обележену
бројем 25.
Да бисте обрисали ставку, потребно је да кликнете на дугме Обриши које је
обележено бројем 23.
53
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
У овој секцији ће се приказивати само подаци унети након датума закључавања
периода и као такви могу да се бришу и мењају.
ЛИСТА ПОДАТАКА – КЛИЈЕНТ
Да бисте видели све податке које су унети за организацију у опу-у, кликните на
опцију обележену бројем 3 на почетној слици.
УНОС ПОДАТАКА – ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ
Избором опције 4 са почетне слике, отвара се форма за унос података које се везују за
активности.
Уместо избора шифре, како је било код клијената, овде је потребно изабрати
активност и падајућег менија који је обележен бројем 26 на слици и изабрати активности као
и код уноса за клијента.
Измена и листа података функционише по истом принципу као и код клијента.
На слици која представља основни мени, бројем 7 је обележена опција за унос наративног
извештаја за одређени период. Кликом на ту опцију прво је потребно да изаберете период, а
затим да унесете садржај наративног извештаја. Након уноса наративног извештаја, потребно
је да генеришете извештај за мониторинг који се добија кликом на опцију 8 са слике.
Опције 9 и 10 са слике генеришу извештаје за набавке и комуникације.
54
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Начини провере података
 Процена сумарних периодичних извештаја
 Процена података из базе корисника
 Процена података из оригиналних евиденција у самој организацији
 Провера упоређивањем са подацима из других извора информација – самог
подпримаоца (трошкови, инвентарне листе, уговори, и сва остала документација),
партнерских организација, центара за ДПСТ, итд
 Изласци на терен са теренским тимом током пружања услуга / у свратишту, разговор
за корисницима
 Процена података и информација из био-бихејвиоралних истраживања
Врста документације за теренско праћење и проверу података
Документација коју подпримаоци дају на увид приликом теренске посете тима за МиЕ
су:
 Квартални наративни извештаји подпримаоца о прогресу пројектних активности
 Копије свих извештаја подпримаоца послатих ПИУ
 Евиденциони обрасци / листе подпримаоца са подациома о корисницима – кодиране
 Болнички протоколи, картони, листе издавања метадонске терапије, извештаји /
евиденције / протоколи / листе о тестирању на присуство дрога / метаболита дрога у
урину, извештај о потрошњи уринских тестова
 Извештај центара за ДПСТ о ризицима особа тестираних на ХИВ, извештаји о
потрошњи тестова за ДПСТ
 Извештаји подпримаоца о спроведеном ДПСТ у затворима
 Извештаји подпримаоца о ДПСТ, систем упућивања подпримаоца на ДПСТ /
повратна информација
 Извештај подпримаоца о пружању on-line саветодавних услуга
 Дневници теренског рада / листе пружених услуга / листе излазака на терен, листе
дистрибуције кондома, листе дистрибуције ИЕК материјала
 Инвентарне листе, тендерска документација, рачуни за набавку опреме / материјала,
потврде о пореском ослобођењу
 Евиденција о путним трошковима, извештаји са путовања
 Оригинали свих описа послова и пратећих уговора плаћених од МЗ / ГФАТМ
55
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
 Евиденције о јавним наступима
 За тренинге које су организовали подпримаоци: агенда тренинга, извештај са
тренинга, листа учесника тренинга, пре / пост тренинг упитници о знању, упитници за
процену успешности самог тренинга, евиденција путних трошкова, наративни
извештаји са путовања.
Тренинг
Тим за МиЕ, у сарадњи са домаћим и страним МиЕ стручњацима, континуирано
(регуларно и ванредно) спроводи едукацију подпримаоца и осталих актера у оквиру
националног одговора на ХИВ.
Инструменти
Web-оријентисана база података за евиденцију корисника, пружених услуга и
дистрибуираног материјала. Ове базе аутоматски врше обраду података на нивоу
подпримаоца и креирају од ПИУ задате извештаје. Извештаји се шаљу путем поште на
кварталном / полугодишњем нивоу.
По слању извештаја, тим за МиЕ врши проверу, обраду и анализу података, формира
извештаје за одређену ОПУ и даје, са једне стране повратну информацију подпримаоцу, а са
друге, информације за потребе извештавања (ГФАТМ, МЗ). На кварталним састанцима
састанцима којима присуствују представници свих подпримаоца, дискутују се остварени
резултати, планирају даље активности, како за сваку ОПУ, тако и кроз партнерство
подпримаоца различитих ОПУ. Ови састанци су посебно значајни за планирање заједничких
наступа, кампања и сл.
Обрасци које користе подпримаоци у оквиру ХИВ пројекта ГФАТМ, дефинисани су
на основу Основног уговора, обрасца Извештај ПР-а о актуелном прогресу и захтев за
исплату, претходног искуства стеченог током двогодишње пројектне имплементације
(Progress Update and Disbursment Request),
сугестија са терена, текућих измена у
Националном систему мониторинга и евалуације, препорука донатора, препорука
евалуатора, закључака са месечних састанака свих подпримаоца, закључака фокус група
подпримаоца одређених ОПУ, као и на основу примера добре праксе из региона.
56
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Протоколи рада
Активности приликом пружања ХИВ првентивних услуга СР
током семестра
(два квартала: 01. Јануар - 30. јун, односно 01. јул - 31. децембар)
Место пружања услуга
Терен
 Мобилна јединица (МЈ)
 Кроз рад теренских радника (без МЈ)
Дроп-ин центар (свратиште)
ПРВИ СУСРЕТ ТОКОМ СЕМЕСТРА (КОНТАКТ )
А. Пријем
Први сусрет почиње пријемом, који подразумева:
 Представљање радника и организације
 Дефинисање области деловања (услуге, активности, начин рада)
o Стављање фокуса на ХИВ и смањење ризика од добијања / преношења ХИВ-а
Након пријема ради се процена (одмах или се заказује датум и време пружања
ативности).
Уколико није урађена процена, а корисник само изрази жељу да добије материјал:
 Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (2 кондома, 1
лубрикант, ИЕК материјал)
 Креирати шифру и унети је у wеб базу података
Пријем, давање кондома и лубриканта, ИЕК материјала, креирање шифре и унос у wеб
базу података, не значи да је корисник досегнут и да му/јој је пружен минимални пакет
услуга!
Б. Процена
Минимум једном током семестра, за сваког корисника се процењује ризик за
преношење ХИВ-а / реинфекцију ХИВ-ом постављањем питања о знању, вештинама и
понашању у вези ХИВ-а.
Знање процењујемо следећим питањима:
1. Да ли знаш како се ХИВ преноси?
2. Како се може заштити од преношења ХИВ-а?
3. Да ли знаш где се може тестирати на ХИВ?
57
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Вештине процењујемо следећим питањима:
2. Да ли знаш правилно да употребиш кондом и лубрикант?
Понашање процењујемо следећим питањима:
1. Да ли увек користиш кондом и лубрикант?
 Уколико је одговор НЕ, додатно питати: Шта те спречава да користиш кондом и
лубрикант?
2. Да ли си се икада саветовао и тестирао на ХИВ?
 Уколико је одговор НЕ, додатно питати: Зашто ниси?
Ако је процена да корисник поседује знања, вештине и практикује неризично
понашање, прелази се на фазу Индивидуални план рада са корисником / Реализација плана,
део В.1.
Ако је процена да корисник поседује знања и вештине, али не користи кондом и
лубрикант, није се саветовао и тестирао на ХИВ, и ако процењује/те да је у ризику, прелази
се на фазу Индивидуални план рада са корисником / Реализација плана, део В.2.
Ако је одговорио одрично на сва или поједина питања, прелази се на фазу
Индивидуални план рада са корисником / Реализација плана, део В.3.
Уколико је урађена процена и није реализован план, а корисник само изрази жељу да
добије материјал:
 Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (2 кондома, 1
лубрикант, ИЕК материјал према резултатима процене)
 Креирати шифру и накнадно је унети у wеб базу података са осталим подацима
Пријем, процена, давање кондома, лубриканта и ИЕК материјала креирање шифре и
унос у wеб базу података, не значи да је корисник нов и да му је пружен минимални
пакет услуга!
В. Индивидуални план рада са корисником / Реализација плана
Активности се планирају не само временски него и садржајно, на основу
индивидуалне процене.
В.1 Корисник зна како се ХИВ преноси, увек користи кондом и лубрикант, зна где се може
тестирати на ХИВ:
 Саветовати корисника о важности сталне примене протективних мера
 Према потреби или захтеву корисника пружити и:
o Гинеколошки преглед
o Социјалну /правну помоћ
o Психосоцијалну помоћ
o Парњачку подршку
o Медицинске консултације
 Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (2 кондома и 1
лубрикант)
58
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
 Дати кориснику едукативни материјал: лифлет за сексуалне раднице/ке „Умањи ризик,
сачувај здравље“, лифлет „Упутство за употребу кондома“
 Упутити корисника на ДПСТ
 Проценити потребу за пружањем додатних здравствених услуга и почети договоре о
могућностима упућивања у друге институције/организације:
o мобилну медицинску јединицу (ММЈ)
o здравствену установу (ЗУ)
o дроп-ин центар (ДИЦ)
 Креирати шифру и накнадно је унети у wеб базу података са осталим подацима
Реализација планираног: саветовање, давање кондома и лубриканта и ИЕК
материјала, као и давање упута на ДПСТ, подразумева да је активност спроведена и
кориснику пружен минимум ХИВ превентивних услуга! Подаци о спроведеном
саветовању, дистрибуцији кондома, лубриканта, ИЕК материјала, као и давању упута
за ДПСТ, уносе се у wеб базу података. Остале услуге и количина осталог материјала
(остали ИЕК материјал...) који је дистрибуиран корисницима се, такође, евидентира и
уноси у wеб базу података.
В.2 Корисник зна како се ХИВ преноси и како се правилно користе кондом и лубрикант,
али их не користи и/или (не)зна где се може тестирати на ХИВ:

Проценити разлоге због којих се корисник понаша ризично. Поставити питање:
o Шта те спречава да увек користиш кондом и лубрикант?
o Саветовати корисника о важности сталне употребе кондома и лубриканта

Према одговору планирати према кориснику специфичну поруку, и то минимум:
o Предочити последице ризичног понашања и значај сталног коришћења
кондома и лубриканта (у одговарајуће поље у евиденционом обрасцу уписати Х
по пружању ових информација )
 Према одговору планирати даљу активност која ће га водити ка промени и сталној
примени протективног понашања (погледати Водич за рад на терену)
 Према потреби или захтеву корисника пружити и:
o Гинеколошки преглед
o Социјалну /правну помоћ
o Психосоцијалну помоћ
o Парњачку подршку
o Медицинске консултације

Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (2 кондома, 1
лубрикант)

Дати кориснику едукативни материјал: лифлет за сексуалне раднице/ке „Умањи
ризик, сачувај здравље“, лифлет „Упутство за употребу кондома“

Упутити корисника на ДПСТ

Проценити потребу за пружањем додатних здравствених услуга и почети договоре о
могућностима упућивања у друге институције/организације:
o мобилну медицинску јединицу
o уговорену здравствену установу
o дроп-ин центар

Креирати шифру и накнадно је унети у wеб базу података са осталим подацима
59
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Реализација планираног: саветовање, давање кондома и лубриканта и ИЕК
материјала, као и давање упута на ДПСТ, подразумева да је активност спроведена и
кориснику пружен минимум ХИВ превентивних услуга! Подаци о спроведеном
саветовању, дистрибуцији кондома, лубриканта, ИЕК материјала, као и давању упута
за ДПСТ, уносе се у wеб базу података. Остале услуге и количина осталог материјала
(остали ИЕК материјал...) који је дистрибуиран корисницима се, такође, евидентира и
уноси у wеб базу података.
В.3 Корисник не зна како се ХИВ преноси, током ризичног понашања не користи увек/не зна
да треба увек да користи кондом и лубрикант, не зна где се може тестирати на ХИВ:

Према одговору планирати према кориснику специфичну поруку, и то минимум:
o Пружити основне информације о начину преношења ХИВ-а, начинима
заштите од преношења ХИВ-а, местима где се може саветовати и тестирати на
ХИВ и остале ППИ; предочити последице ризичног понашања и значај
сталног коришћења кондома и лубриканта (у одговарајуће поље у
евиденционом обрасцу уписати Х по пружању ових информација )
o Гинеколошки преглед
o Социјалну /правну помоћ
o Психосоцијалну помоћ
o Парњачку подршку
o Медицинске консултације

Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (2 кондома, 1
лубрикант)

Дати кориснику едукативни материјал: лифлет за сексуалне раднице/ке „Умањи
ризик, сачувај здравље“, лифлет „Упутство за употребу кондома“

Упутити корисника на ДПСТ

Проценити потребу за пружањем додатних здравствених услуга и почети договоре о
могућностима упућивања у друге институције/организације:
o мобилну медицинску јединицу
o уговорену здравствену установу
o дроп-ин центар
Реализација планираног: саветовање, давање кондома и лубриканта и ИЕК
материјала, као и давање упута на ДПСТ, подразумева да је активност спроведена и
кориснику пружен минимум ХИВ превентивних услуга! Подаци о спроведеном
саветовању, дистрибуцији кондома, лубриканта, ИЕК материјала, као и давању упута
за ДПСТ, уносе се у wеб базу података. Остале услуге и количина осталог материјала
(остали ИЕК материјал...) који је дистрибуиран корисницима се, такође, евидентира и
уноси у wеб базу података.
ПОНОВНИ СУСРЕТ ТОКОМ СЕМЕСТРА (КОНТАКТ )
Активности се планирају не само временски, него и садржајно, на основу
индивидуалне процене, потреба и претходно пружених услуга кориснику.
60
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности





Према процени, потребама и претходно пруженим услугама планирати према
кориснику специфичне поруке и услуге, и то:
o Пружити основне информације о начину преношења ХИВ-а, начинима
заштите од преношења ХИВ-а, местима где се може саветовати и тестирати на
ХИВ и остале ППИ; предочити последице ризичног понашања и значај
сталног коришћења кондома и лубриканта (у одговарајуће поље у
евиденционом обрасцу уписати Х по пружању ових информација )
o Гинеколошки преглед
o Социјалну /правну помоћ
o Психосоцијалну помоћ
o Парњачку подршку
o Медицинске консултације
Дати кориснику одређењу количину превентивних средстава (2 кондома, 1 лубрикант)
Понудити кориснику едукативни материјал: лифлет за сексуалне раднице/ке „Умањи
ризик, сачувај здравље“, лифлет „Упутство за употребу кондома“, лифлет „Полно
преносиве инфекције“
Упутити корисника на ДПСТ
Проценити потребу за пружањем додатних здравствених услуга и почети договоре о
могућностима упућивања у друге институције/организације:
o мобилну медицинску јединицу
o уговорену здравствену установу
o дроп-ин центар
Реализација планираног: саветовање, давање кондома и лубриканта и ИЕК
материјала, као и давање упута на ДПСТ, подразумева да је активност спроведена и
кориснику поново пружен минимум ХИВ превентивних услуга, али се у извештају овај
податак не дуплира! Подаци о спроведеном саветовању, дистрибуцији кондома,
лубриканата, ИЕК материјала, као и давању упута за ДПСТ, уносе се у wеб базу
података. Количина осталог материјала (остали ИЕК материјал...) који је
дистрибуиран корисницима се, такође, евидентира и уноси у wеб базу података.
ЗА СВАКОГ КОРИСНИКА ЕВИДЕНТИРАТИ СВАКУ АКТИВНОСТ У ЗАДАТИМ
ОБРАСЦИМА:
1. Анекс 2 Јединствени формулар за евиденцију корисника СР терен и ДИЦ
2. Анекс 3 Извештај теренског радника СР
3. Посебну свеску за ДПСТ. Свеска садржи следеће информације: шифра корисника,
датум упућивања, установа у коју је упућен (ако је на саветовање упућен ван
удружења) или име особе која је пружила саветовање (ако је саветовање пружено у
оквиру удружења)
61
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
АКТИВНОСТИ
Активности се могу спроводити индивидуално и групно.
Едукација/ Парњачка едукација
1. Давање информација о правилној употреби кондома и лубриканата
2. Давање информација о ДПСТ и местима где може да се саветује и тестира на ХИВ
3. Давање информација о свим услугама које се нуде
4. Давање информација о услугама које су доступне у дроп ин-у
Упућивање
1. Упућивање на центре за ДПСТ
2. Упућивање на друге врсте услуга/дроп ин центар/друге институције/организације
(мобилну медицинску јединицу, уговорену здравствену установу или слично)
Подела материјала
1. Давање кондома и лубриканта
2. Давање ИЕК материјала:
i. лифлет за сексуалне раднице/ке „Умањи ризик, сачувај здравље“
ii. лифлет „Упутство за употребу кондома“
iii. Лифлет - Опште информације о ХИВ-у
iv. Лифлет - Саветовање и тестирање на ХИВ
v. Лифлет - Полно преносиве инфекције
Саветовање
1. Размена и подела искустава са особама које имају исте проблеме
2. Асистенција у превазилажењу потенцијалних психолошких криза
3. По потреби, упућивање на индивидуално саветовање са психологом
4. По потреби, упућивање на преглед код здравственог радника
ДПСТ
Према Националном протоколу и у сарадњи са центрима за ДПСТ
ПРУЖЕНА УСЛУГА
(1) Саветовање групно
(2) Индивидуално саветовање
(3) ДПСТ
(4) Медицинске услуге (дерматовенеролог, гинеколог, психијатар, општа пракса)
(5) Парњачка едукација
(6) Парњачки рад у тиму
(7) Психосоцијална подршка
(8) Материјал
(a) Лубриканти – број
(b) Кондоми – број
(c) ИЕК материјал
(i) Дефинисане врсте: Лифлет „Умањи ризик, сачувај здравље“, Лифлет
„Упутство за употребу кондома“, Лифлет - Опште информације о ХИВ-у,
Лифлет - Саветовање и тестирање на ХИВ, Лифлет - Полно преносиве
инфекције
(ii) За сваку врсту: број (унос)
(9) Упућен на: дефинисане опције
(a) ДПСТ центар, мобилну медицинску јединицу, здравствену установу, дроп ин
центар (унос из листе услуга)
62
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА
Едукација / Парњачка едукација
1. Корисник зна начине како се ХИВ може пренети и како се ХИВ не преноси
2. Корисник зна који ризик по њега носи незаштићени сексуални контакт
3. Корисник зна где може да се саветује тестира на ХИВ и друге ППИ
4. Корисник зна правилну употребу кондома и лубриканта
5. Корисник зна где може да добије/купи кондом и лубрикант
6. Корисник зна шта је „период прозора“
Упућивање
1. Корисник је упућен да се ДПСТ на ХИВ и друге ППИ
2. Корисник је упућен на друге врсте услуга/дроп ин/друге институције/организације
(мобилну медицинску јединицу, здравствену установу или слично).
Подела материјала
1. Корисник добио ИЕК/кондом/лубрикант
Саветовање
1. Корисник познаје све врсте услуга које му се нуде
2. Корисник добио савет у вези са проблемом због кога се обратио
Психосоцијана подршка
1. Корисник зна да има место на коме може да подели своја искуства
2. Корисник упућен у друге институције/установе где може да буде збринут
3. Корисник зна да има место на коме може да подели своја искуства
ДПСТ
1. Број особа које су се саветовале и тестирале на ХИВ и друге ППИ
63
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Активности приликом пружања ХИВ првентивних услуга МСМ
током семестра
(два квартала: 01. Јануар - 30. јун, односно 01. јул - 31. децембар)
Место пружања услуга
Терен
 Мобилна јединица (МЈ)
 Кроз рад теренских радника (без МЈ)
 Путем интернета (on-line)
Дроп-ин центар (свратиште)
ПРВИ СУСРЕТ ТОКОМ СЕМЕСТРА (КОНТАКТ )
А. ПРИЈЕМ
Први сусрет почиње пријемом, који подразумева:
 Представљање радника и организације
 Дефинисање области деловања (услуге, активности, начин рада)
o Стављање фокуса на ХИВ и смањење ризика од добијања / преношења ХИВ-а
Након пријема ради се процена (одмах или се заказује датум и време пружања
ативности).
Уколико није урађена процена, а корисник само изрази жељу да добије материјал:
 Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (2 кондома, 1
лубрикант, ИЕК материјал)
 Креирати шифру и унети је у wеб базу података
Пријем, давање кондома и лубриканта, ИЕК материјала, креирање шифре и унос у wеб
базу података, не значи да је корисник досегнут и да му/јој је пружен минимални пакет
услуга!
Б. Процена
Минимум једном током семестра, за сваког корисника се процењује ризик за
преношење ХИВ-а / реинфекцију ХИВ-ом постављањем питања о знању, вештинама и
понашању у вези ХИВ-а.
Знање процењујемо следећим питањима:
4. Да ли знаш како се ХИВ преноси?
5. Како се може заштити од преношења ХИВ-а?
6. Да ли знаш где се може тестирати на ХИВ?
Вештине процењујемо следећим питањима:
3. Да ли знаш правилно да употребиш кондом и лубрикант?
64
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Понашање процењујемо следећим питањима:
3. Да ли увек користиш кондом и лубрикант?
 Уколико је одговор НЕ, додатно питати: Шта те спречава да користиш кондом и
лубрикант?
4. Да ли си се икада саветовао и тестирао на ХИВ?
 Уколико је одговор НЕ, додатно питати: Зашто ниси?
Ако је процена да корисник поседује знања, вештине и практикује неризично
понашање, прелази се на фазу Индивидуални план рада са корисником / Реализација плана,
део В.1.
Ако је процена да корисник поседује знања и вештине, али не користи кондом и
лубрикант, није се саветовао и тестирао на ХИВ, и ако процењује/те да је у ризику, прелази
се на фазу Индивидуални план рада са корисником / Реализација плана, део В.2.
Ако је одговорио одрично на сва или поједина питања, прелази се на фазу
Индивидуални план рада са корисником / Реализација плана, део В.3.
Уколико је урађена процена и није реализован план, а корисник само изрази жељу да
добије материјал:
 Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (2 кондома, 1
лубрикант, ИЕК материјал према резултатима процене)
 Креирати шифру и накнадно је унети у wеб базу података са осталим подацима
Пријем, процена, давање кондома, лубриканта и ИЕК материјала креирање шифре и
унос у wеб базу података, не значи да је корисник нов и да му је пружен минимални
пакет услуга!
В. Индивидуални план рада са корисником / Реализација плана
Активности се планирају не само временски него и садржајно, на основу
индивидуалне процене.
В.1 Корисник зна како се ХИВ преноси, увек користи кондом и лубрикант, зна где се може
тестирати на ХИВ:
 Саветовати корисника о важности сталне примене протективних мера
 Према потреби или захтеву корисника пружити и:
o Консултације путем телефонске инфо линије
o Психосоцијалну подршка
o Парњачко саветовање и едукација
o Медицинске консултације
 Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (2 кондома и 1
лубрикант)
 Дати кориснику едукативни материјал: лифлет за МСМ „Умањи ризик, сачувај
здравље“, лифлет „Упутство за употребу кондома“
 Упутити корисника на ДПСТ
65
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
 Проценити потребу за пружањем додатних здравствених услуга и почети договоре о
могућностима упућивања у друге институције/организације:
o мобилну медицинску јединицу (ММЈ)
o здравствену установу (ЗУ)
o дроп-ин центар (ДИЦ)
 Креирати шифру и накнадно је унети у wеб базу података са осталим подацима
Реализација планираног: саветовање, давање кондома и лубриканта и ИЕК
материјала, као и давање упута на ДПСТ, подразумева да је активност спроведена и
кориснику пружен минимум ХИВ превентивних услуга! Подаци о спроведеном
саветовању, дистрибуцији кондома, лубриканта, ИЕК материјала, као и давању упута
за ДПСТ, уносе се у wеб базу података. Остале услуге и количина осталог материјала
(остали ИЕК материјал...) који је дистрибуиран корисницима се, такође, евидентира и
уноси у wеб базу података.
В.2 Корисник зна како се ХИВ преноси и како се правилно користе кондом и лубрикант,
али их не користи и/или (не)зна где се може тестирати на ХИВ:

Проценити разлоге због којих се корисник понаша ризично. Поставити питање:
o Шта те спречава да увек користиш кондом и лубрикант?
o Саветовати корисника о важности сталне употребе кондома

Према одговору планирати према кориснику специфичну поруку, и то минимум:
o Предочити последице ризичног понашања и значај сталног коришћења
кондома и лубриканта (у одговарајуће поље у евиденционом обрасцу уписати Х
по пружању ових информација )
 Према одговору планирати даљу активност која ће га водити ка промени и сталној
примени протективног понашања (погледати Водич за рад на терену)
 Према потреби или захтеву корисника пружити и:
o Консултације путем телефонске инфо линије
o Психосоцијалну подршка
o Парњачко саветовање и едукација
o Медицинске консултације

Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (2 кондома, 1
лубрикант)

Дати кориснику едукативни материјал: лифлет за МСМ „Умањи ризик, сачувај
здравље“, лифлет „Упутство за употребу кондома“

Упутити корисника на ДПСТ

Проценити потребу за пружањем додатних здравствених услуга и почети договоре о
могућностима упућивања у друге институције/организације:
o мобилну медицинску јединицу
o уговорену здравствену установу
o дроп-ин центар

Креирати шифру и накнадно је унети у wеб базу података са осталим подацима
Реализација планираног: саветовање, давање кондома и лубриканта и ИЕК
материјала, као и давање упута на ДПСТ, подразумева да је активност спроведена и
кориснику пружен минимум ХИВ превентивних услуга! Подаци о спроведеном
66
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
саветовању, дистрибуцији кондома, лубриканта, ИЕК материјала, као и давању упута
за ДПСТ, уносе се у wеб базу података. Остале услуге и количина осталог материјала
(остали ИЕК материјал...) који је дистрибуиран корисницима се, такође, евидентира и
уноси у wеб базу података.
В.3 Корисник не зна како се ХИВ преноси, током ризичног понашања не користи увек/не зна
да треба увек да користи кондом и лубрикант, не зна где се може тестирати на ХИВ:

Према одговору планирати према кориснику специфичну поруку, и то минимум:
o Пружити основне информације о начину преношења ХИВ-а, начинима
заштите од преношења ХИВ-а, местима где се може саветовати и тестирати на
ХИВ и остале ППИ; предочити последице ризичног понашања и значај
сталног коришћења кондома и лубриканта (у одговарајуће поље у
евиденционом обрасцу уписати Х по пружању ових информација )
o Консултације путем телефонске инфо линије
o Психосоцијалну подршка
o Парњачко саветовање и едукација
o Медицинске консултације

Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (2 кондома, 1
лубрикант)

Дати кориснику едукативни материјал: лифлет за МСМ „Умањи ризик, сачувај
здравље“, лифлет „Упутство за употребу кондома“

Упутити корисника на ДПСТ

Проценити потребу за пружањем додатних здравствених услуга и почети договоре о
могућностима упућивања у друге институције/организације:
o мобилну медицинску јединицу
o уговорену здравствену установу
o дроп-ин центар
Реализација планираног: саветовање, давање кондома и лубриканта и ИЕК
материјала, као и давање упута на ДПСТ, подразумева да је активност спроведена и
кориснику пружен минимум ХИВ превентивних услуга! Подаци о спроведеном
саветовању, дистрибуцији кондома, лубриканта, ИЕК материјала, као и давању упута
за ДПСТ, уносе се у wеб базу података. Остале услуге и количина осталог материјала
(остали ИЕК материјал...) који је дистрибуиран корисницима се, такође, евидентира и
уноси у wеб базу података.
ПОНОВНИ СУСРЕТ ТОКОМ СЕМЕСТРА (КОНТАКТ)
Активности се планирају не само временски, него и садржајно, на основу
индивидуалне процене, потреба и претходно пружених услуга кориснику.

Према процени, потребама и претходно пруженим услугама планирати према
кориснику специфичне поруке и услуге, и то:
o Пружити основне информације о начину преношења ХИВ-а, начинима
заштите од преношења ХИВ-а, местима где се може саветовати и тестирати на
ХИВ и остале ППИ; предочити последице ризичног понашања и значај
67
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
сталног коришћења кондома и лубриканта (у одговарајуће поље у
евиденционом обрасцу уписати Х по пружању ових информација )
o Консултације путем телефонске инфо линије
o Психосоцијалну подршка
o Парњачко саветовање и едукација
o Медицинске консултације
Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (2 кондома, 1
лубрикант)
Понудити кориснику едукативни материјал: лифлет за МСМ „Умањи ризик, сачувај
здравље“, лифлет „Упутство за употребу кондома“, лифлет „Полно преносиве
инфекције“
Упутити корисника на ДПСТ
Проценити потребу за пружањем додатних здравствених услуга и почети договоре о
могућностима упућивања у друге институције/организације:
o мобилну медицинску јединицу
o уговорену здравствену установу
o дроп-ин центар




Реализација планираног: саветовање, давање кондома и лубриканта и ИЕК
материјала, као и давање упута на ДПСТ, подразумева да је активност спроведена и
кориснику поново пружен минимум ХИВ превентивних услуга, али се у извештају овај
податак не дуплира! Подаци о спроведеном саветовању, дистрибуцији кондома,
лубриканата, ИЕК материјала, као и давању упута за ДПСТ, уносе се у wеб базу
података. Количина осталог материјала (остали ИЕК материјал...) који је
дистрибуиран корисницима се, такође, евидентира и уноси у wеб базу података.
ЗА СВАКОГ КОРИСНИКА ЕВИДЕНТИРАТИ СВАКУ АКТИВНОСТ У ЗАДАТИМ
ОБРАСЦИМА:
1.
2.
3.
4.
Анекс 2 Јединствени формулар за евиденцију корисника МСМ ДИЦ и терен
Анекс 2а Основни формулар за евиденцију корисника МСМ on line
Анекс 3 Извештај теренског радника МСМ
Посебну свеску за ДПСТ. Свеска садржи следеће информације: шифра корисника,
датум упућивања, установа у коју је упућен (ако је на саветовање упућен ван
удружења) или име особе која је пружила саветовање (ако је саветовање пружено у
оквиру удружења)
АКТИВНОСТИ
Активности се могу спроводити индивидуално и групно.
Едукација/ Парњачка едукација
1. Давање информација о правилној употреби кондома и лубриканата
2. Давање информација о ДПСТ и местима где може да се саветује и тестира на ХИВ
3. Давање информација о свим услугама које се нуде
4. Давање информација о услугама које су доступне у дроп ин-у
Упућивање
1. Упућивање на центре за ДПСТ
68
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
2. Упућивање на друге врсте услуга/дроп ин центар/друге институције/организације
(мобилну медицинску јединицу, уговорену здравствену установу или слично)
Подела материјала
1. Давање кондома и лубриканта
2. Давање ИЕК материјала:
i. лифлет за МСМ „Умањи ризик, сачувај здравље“
ii. лифлет „Упутство за употребу кондома“
iii. Лифлет - Опште информације о ХИВ-у
iv. Лифлет - Саветовање и тестирање на ХИВ
v. Лифлет - Полно преносиве инфекције
Саветовање
1. Размена и подела искустава са особама које имају исте проблеме
2. Асистенција у превазилажењу потенцијалних психолошких криза
3. По потреби, упућивање на индивидуално саветовање са психологом
4. По потреби, упућивање на преглед код здравственог радника
ДПСТ
Према Националном протоколу и у сарадњи са центрима за ДПСТ
ПРУЖЕНА УСЛУГА
(1) Саветовање групно
(2) Индивидуално саветовање
(3) ДПСТ
(4) Медицинске услуге (дерматовенеролог, психијатар, општа пракса)
(5) Парњачка едукација
(6) Парњачки рад у тиму
(7) Психосоцијална подршка
(8) Материјал
(a)
Лубриканти – број
(b)
Кондоми – број
(c)
ИЕК материјал
(i)
Дефинисане врсте: Лифлет „Умањи ризик, сачувај здравље“, Лифлет
„Упутство за употребу кондома“, Лифлет - Опште информације о ХИВ-у,
Лифлет - Саветовање и тестирање на ХИВ, Лифлет - Полно преносиве
инфекције
(ii) За сваку врсту: број (унос)
(9) Упућен на: дефинисане опције
(a) ДПСТ центар, мобилну медицинску јединицу, здравствену установу, дроп ин
центар (унос из листе услуга)
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА
Едукација / Парњачка едукација
1. Корисник зна начине како се ХИВ може пренети и како се ХИВ не преноси
2. Корисник зна који ризик по њега носи незаштићени сексуални контакт
3. Корисник зна где може да се саветује тестира на ХИВ и друге ППИ
4. Корисник зна правилну употребу кондома и лубриканта
5. Корисник зна где може да добије/купи кондом и лубрикант
69
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
6. Корисник зна шта је „период прозора“
Упућивање
1. Корисник је упућен да се ДПСТ на ХИВ и друге ППИ
2. Корисник је упућен на друге врсте услуга/дроп ин/друге институције/организације
(мобилну медицинску јединицу, здравствену установу или слично).
Подела материјала
1. Корисник добио ИЕК/кондом/лубрикант
Саветовање
1. Корисник познаје све врсте услуга које му се нуде
2. Корисник добио савет у вези са проблемом због кога се обратио
Психосоцијана подршка
1. Корисник зна да има место на коме може да подели своја искуства
2. Корисник упућен у друге институције/установе где може да буде збринут
3. Корисник зна да има место на коме може да подели своја искуства
ДПСТ
1. Број особа које су се саветовале и тестирале на ХИВ и друге ППИ
70
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Активности приликом спровођења програма у заједници
ПЛХИВ током семестра
за
(два квартала: 01. Јануар - 30. јун, односно 01. јул - 31. децембар)
Место пружања услуга
Терен
 Инфективна клиника
 Ван Удружења
У Удружењу
ПРВИ СУСРЕТ ТОКОМ СЕМЕСТРА (КОНТАКТ )
А. Пријем
Први сусрет почиње пријемом, који подразумева:
 Представљање радника и организације
 Дефинисање области деловања (услуге, активности, начин рада)
o Стављање фокуса на ХИВ и смањење ризика од добијања / преношења ХИВ-а
Након пријема ради се процена (одмах или се заказује датум и време пружања
ативности).
Уколико није урађена процена, а корисник само изрази жељу да добије материјал:
 Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (5 кондома, ИЕК
материјал))
 Креирати шифру и унети је у wеб базу података
Пријем, давање кондома и ИЕК материјала, креирање шифре и унос у wеб базу
података, не значи да је корисник досегнут и да му/јој је пружен минимални пакет
услуга!
Б. Процена
Минимум једном током семестра, за сваког корисника се процењује ризик за
преношење ХИВ-а / реинфекцију ХИВ-ом постављањем питања о знању, вештинама и
понашању у вези ХИВ-а.
Процењује се ризик за инфекцију/реинфекцију ХИВ-ом постављањем питања о знању,
вештинама, понашању и дискриминацији у вези са ХИВ-ом.
Знање процењујемо следећим питањима:
7. Да ли зна начине инфекције и реинфекције ХИВ-ом?
8. Да ли зна како се може заштити од преношења ХИВ-а?
9. Да ли зна да треба редовно да узима терапију?
10. Да ли зна место где може добити информације везане за ХИВ (позитивна превенција ДПСТ центри, Удружења) и психосоцијалну подршку?
71
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Вештине процењујемо следећим питањима:
4. Да ли знаш правилно да употребиш кондом?
Понашање процењујемо следећим питањима:
5. Да ли увек користиш кондом?
 Уколико је одговор НЕ, додатно питати: Шта те спречава да користиш кондом?
6. Да ли редовно користи АРТ и придржава се режима лечења?
 Уколико је одговор НЕ, додатно питати: Зашто не?
Ако је процена да корисник поседује знања, вештине и практикује неризично
понашање, прелази се на фазу Индивидуални план рада са корисником / Реализација плана,
део В.1.
Ако је процена да корисник поседује знања и вештине, али не користи кондом, не
користи терапију / не придржава се режима лечења, и ако процењује/те да је у ризику,
прелази се на фазу Индивидуални план рада са корисником / Реализација плана, део В.2.
Ако је одговорио одрично на сва или поједина питања, прелази се на фазу
Индивидуални план рада са корисником / Реализација плана, део В.3.
Уколико је урађена процена и није реализован план, а корисник само изрази жељу да
добије материјал:
 Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (5 кондома, ИЕК
материјал))
 Креирати шифру и унети је у wеб базу података
Пријем, давање кондома и ИЕК материјала, креирање шифре и унос у wеб базу
података, не значи да је корисник досегнут и да му/јој је пружен минимални пакет
услуга!
В. Индивидуални план рада са корисником / Реализација плана
Активности се планирају не само временски него и садржајно, на основу
индивидуалне процене.
В.1 Корисник зна начине инфекције и реинфекције ХИВ-ом и редовно узима терапију, увек
користи кондом, зна место где може добити информације везане за ХИВ (позитивна
превенција - ДПСТ центри, Удружења) и психосоцијалну подршку:
 Саветовати корисника о важности сталне примене протективних мера
 Кориснику пружити / омогућити:
o Правну помоћ или
o Савете о доступним социјалним сервисима или
o Психосоцијалну помоћ / саветовање или
o Кућну / болничку посету или
o Учешће у групи самопомоћи.
 Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (5 кондома, ИЕК
материјал)
 Дати кориснику едукативни материјал:
o лифлет ХИВ и сексуални односи
72
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
o лифлет Безбедне сексуалне технике и ХИВ
o лифлет Опште информације о ХИВ-у
o лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ
o лифлет Употреба кондома
o лифлет Полно преносиве инфекције
 Проценити потребу за пружањем додатних здравствених услуга и почети договоре о
могућностима упућивања у друге институције/организације.
 Креирати шифру и унети је у wеб базу података
Реализација планираног: пружање једне од услуга (правна помоћ или саветовање о
доступним социјалним сервисима или психосоцијална помоћ / саветовање или кућна /
болничка посета или учешће у групи самопомоћи) подразумева да је активност
спроведена и кориснику пружен минимум ХИВ превентивних услуга! Подаци о
спроведеном саветовању, дистрибуцији кондома, ИЕК материјала, уносе се у wеб базу
података.
В.2 Корисник зна начине инфекције и реинфекције ХИВ-ом, да треба редовно да узима
терапију и како се правилно користи кондом, али их не користи и/или (не)зна место где може
добити информације везане за ХИВ (позитивна превенција - ДПСТ центри, Удружења) и
психосоцијалну подршку:

Проценити разлоге због којих се корисник понаша ризично. Поставити питање:
o Шта те спречава да увек користиш кондом?
o Шта те спречава да редовно користиш АРТ?

Према одговору планирати према кориснику специфичну поруку, и то минимум:
o Предочити последице ризичног понашања и значај сталног коришћења
кондома и АРТ
o Саветовати корисника о важности сталне примене протективних мера и АРТ

Према одговору планирати даљу активност која ће га водити ка промени и сталној
примени протективног понашања (погледати Водич за рад на терену)
 Кориснику пружити / омогућити:
o Правну помоћ или
o Савете о доступним социјалним сервисима или
o Психосоцијалну помоћ / саветовање или
o Кућну / болничку посету или
o Учешће у групи самопомоћи.

Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (5 кондома, ИЕК
материјал)

Дати кориснику едукативни материјал:
o лифлет ХИВ и сексуални односи
o лифлет Безбедне сексуалне технике и ХИВ
o лифлет Опште информације о ХИВ-у
o лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ
o лифлет Употреба кондома
o лифлет Полно преносиве инфекције
 Проценити потребу за пружањем додатних здравствених услуга и почети договоре о
могућностима упућивања у друге институције/организације.
 Креирати шифру и унети је у wеб базу података
73
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Реализација планираног: пружање једне од услуга (правна помоћ или саветовање о
доступним социјалним сервисима или психосоцијална помоћ / саветовање или кућна /
болничка посета или учешће у групи самопомоћи) подразумева да је активност
спроведена и кориснику пружен минимум ХИВ превентивних услуга! Подаци о
спроведеном саветовању, дистрибуцији кондома, ИЕК материјала, уносе се у wеб базу
података.
В.3 Корисник не зна начине инфекције и реинфекције ХИВ-ом, да треба редовно да узима
терапију током ризичног понашања не користи увек/не зна да треба увек да користи кондом
и не зна како се правилно користи кондом, и/или (не)зна место где може добити
информације везане за ХИВ (позитивна превенција - ДПСТ центри, Удружења) и
психосоцијалну подршку:

Према одговору планирати према кориснику специфичну поруку, и то минимум
o Пружити основне информације о начину преношења ХИВ-а, начинима
заштите од преношења ХИВ-а, местима где где може добити информације
везане за ХИВ (позитивна превенција - ДПСТ центри, Удружења) и
психосоцијалну подршку; предочити последице ризичног понашања и
значај сталног коришћења кондома и АРТ (у одговарајуће поље у
евиденционом обрасцу уписати Х по пружању ових информација )
o Саветовати корисника о важности сталне примене протективних мера и АРТ

Према одговору планирати даљу активност која ће га водити ка промени и сталној
примени протективног понашања (погледати Водич за рад на терену)
 Кориснику пружити / омогућити:
o Правну помоћ или
o Савете о доступним социјалним сервисима или
o Психосоцијалну помоћ / саветовање или
o Кућну / болничку посету или
o Учешће у групи самопомоћи.

Дати кориснику прву (не велику) количину превентивних средстава (5 кондома, ИЕК
материјал)

Дати кориснику едукативни материјал:
o лифлет ХИВ и сексуални односи
o лифлет Безбедне сексуалне технике и ХИВ
o лифлет Опште информације о ХИВ-у
o лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ
o лифлет Употреба кондома
o лифлет Полно преносиве инфекције
 Проценити потребу за пружањем додатних здравствених услуга и почети договоре о
могућностима упућивања у друге институције/организације.
 Креирати шифру и унети је у wеб базу података
Реализација планираног: пружање једне од услуга (правна помоћ или саветовање о
доступним социјалним сервисима или психосоцијална помоћ / саветовање или кућна /
болничка посета или учешће у групи самопомоћи) подразумева да је активност
спроведена и кориснику пружен минимум ХИВ превентивних услуга! Подаци о
74
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
спроведеном саветовању, дистрибуцији кондома, ИЕК материјала, уносе се у wеб базу
података.
ПОНОВНИ СУСРЕТ ТОКОМ СЕМЕСТРА (КОНТАКТ )
Активности се планирају не само временски, него и садржајно, на основу
индивидуалне процене, потреба и претходно пружених услуга кориснику.





Према процени, потребама и претходно пруженим услугама планирати према
кориснику специфичне поруке и услуге, и то:
o Пружити основне информације о начину преношења ХИВ-а, начинима
заштите од преношења ХИВ-а, местима где где може добити информације
везане за ХИВ (позитивна превенција - ДПСТ центри, Удружења) и
психосоцијалну подршку; предочити последице ризичног понашања и
значај сталног коришћења кондома и АРТ (у одговарајуће поље у
евиденционом обрасцу уписати Х по пружању ових информација)
o Правну помоћ или
o Савете о доступним социјалним сервисима или
o Психосоцијалну помоћ / саветовање или
o Кућну / болничку посету или
o Учешће у групи самопомоћи.
Дати кориснику одређену количину превентивних средстава (5 кондома, ИЕК
материјал)
Дати кориснику едукативни материјал:
o лифлет ХИВ и сексуални односи
o лифлет Безбедне сексуалне технике и ХИВ
o лифлет Опште информације о ХИВ-у
o лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ
o лифлет Употреба кондома
o лифлет Полно преносиве инфекције
Проценити потребу за пружањем додатних здравствених услуга и почети договоре о
могућностима упућивања у друге институције/организације.
Креирати шифру и унети је у wеб базу података
Реализација планираног: пружање једне од услуга (правна помоћ или саветовање о
доступним социјалним сервисима или психосоцијална помоћ / саветовање или кућна /
болничка посета или учешће у групи самопомоћи) подразумева да је активност
спроведена и кориснику поново пружен минимум ХИВ превентивних услуга, али се у
извештају овај податак не дуплира! Подаци о спроведеном саветовању, дистрибуцији
кондома, ИЕК материјала, уносе се у wеб базу података.
ЗА СВАКОГ КОРИСНИКА ЕВИДЕНТИРАТИ СВАКУ АКТИВНОСТ У ЗАДАТИМ
ОБРАСЦИМА:
4. Анекс 2 Основни формулар за евиденцију корисника ПЛХИВ
5. Анекс 3 Образац за евидентирање пружених услуга ПЛХИВ
75
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
6. Посебну свеску за ДПСТ. Свеска садржи следеће информације: шифра корисника,
датум упућивања, установа у коју је упућен (ако је на саветовање о позитивној
превенцији упућен ван удружења) или име особе која је пружила саветовање (ако је
саветовање пружено у оквиру удружења)
АКТИВНОСТИ
Активности се могу спроводити индивидуално и групно.
Едукација/ Парњачка едукација
5. Давање савета о последицама ризичног
6. Давање информација о правилној употреби кондома понашања
7. Давање информација о значају сталног коришћења кондома и АРТ
8. Давање информација о ДПСТ и позитивној превенцији
9. Давање информација о свим услугама које се нуде
Упућивање
3. Упућивање на центре за ДПСТ
4. Упућивање на друге врсте услуга/дроп
(здравствену установу или слично)
ин/друге
институције/организације
Подела материјала
3. Давање кондома
4. Давање ИЕК материјала:
i. лифлет ХИВ и сексуални односи
ii. лифлет Безбедне сексуалне технике и ХИВ
iii. лифлет Опште информације о ХИВ-у
iv. лифлет Саветовање и тестирање на ХИВ
v. лифлет Употреба кондома
Стручна помоћ
1. Правна помоћ
Саветовање
5. Саветовање о доступним социјалним сервисима
6. Психосоцијалну помоћ / саветовање
7. Групе самопомоћи
Практична помоћ
1. Кућна посета
2. Болничка посета
Г. Евалуација рада
Едукација / Парњачка едукација
7. Корисник зна начине како се ХИВ може пренети и како се ХИВ не преноси
8. Корисник зна који ризик по њега носи незаштићени сексуални контакт
76
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
9. зна место где може добити информације везане за ХИВ (позитивна превенција - ДПСТ
центри, Удружења) и психосоцијалну подршку
10. Корисник зна правилну употребу кондома
11. Корисник зна где може да добије/купи кондом
12. Корисник зна где може да се саветује у вези планирања породице
13. Корисник редовно користи терапију према прописаном протоколу (придржава се
режима лечења)
Упућивање
3. Корисник је упућен у ДПСТ центре и/или удружења где може да добије информације
везане за ХИВ (позитивна превенција) и психосоцијалну подршку
4. Корисник је упућен на друге врсте услуга/дроп ин/друге институције/организације
(здравствену установу или слично).
Подела материјала
2. Корисник добио ИЕК/кондом
Саветовање
3. Корисник познаје све врсте услуга које му се нуде
4. Корисник добио савет у вези са проблемом због кога се обратио
Психосоцијана подршка
4. Корисник зна где је место на коме може да подели своја искуства
5. Корисник је способан да се прилагоди животу са ХИВ-ом
6. Корисник упућен у друге институције/установе где може да буде збринут
Практична помоћ
1. Корисник остварује/добије услугу која му је потребна
77
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
Процедуре извештавања
Извештаји које је могуће добити обрадом података из базе је Извештај о досегнутим
корисницима кроз ХИВ превентивне програме за задати период. Извештаји се штампају, у 2
примерка, и достављају ПИУ потписани од стране одговорне особе и оверена печатом
установе / удружења. Извештаји се шаљу на кварталном / полугодишњем нивоу.
Процедуре извештавања ПИУ
Стручни сарадник за МиЕ, у сарадњи са тимом за МиЕ, као и са стручним
сарадницима из тима за програм, набавке, финансије и комуникације, анализира достављене
податке из базе и извештаја, заједнички даје предлоге и препоруке за даљу успешну
реализацију активности, предлажу евентуалне корективне мере и указују на евентуалне
пропусте. Стручни сарадник за МиЕ након обраде података уноси информације у задате
извештајне обрасце на кварталном / полугодишњем нивоу и доставља директору пројекта.
За организацију прикупљања, сортирања и провере достављених података по питању
следљивости и логичке повезаности су одговорни координатор за МиЕ и координатор за ИТ.
Координатор за МиЕ за овај део рада има логистичку помоћ програмско-административне
службе ПИУ.
Податке везане за одржане тренинге, тиму за МиЕ доставља програмски асистент
ПИУ који прикупља, сортира и проверава достављене податаке по питању следљивости и
логичке повезаности.
Податке везане за дистрибуцију кондома и ИЕК материјала кроз теренски рад / у
свратиштима подпримаоца прикупља, сортира и проверава достављене податаке по питању
следљивости и логичке повезаности стручни сарадник за комуникације, односно асистент за
логистику / набавке.
Податке везане за дистрибуцију кондома кроз саветодавни рад у ДПСТ центрима,
кроз различите манифестације организоване било од стране потпримаоца, ПИУ или других
стејкхолдера на пољу превенције ХИВ-а/сиде на којима су дистрибуирани кондоми ПИУ,
кроз штампане медије и остале канале дистрибуције, прикупља, сортира и проверава
78
Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и 2013
процени спровођења и квалитета ХИВ
превентивних активности
достављене податаке по питању следљивости и логичке повезаности асистент за логистику и
набавке ПИУ. На основу ових података планира се даља набавка и дистрибуција кондома.
Стручни сарадник за комуникације анализира податке добијене кроз базу / теренски
рад / рад у свратиштима, кроз саветодавни рад у ДПСТ центрима, кроз различите
манифестације организоване било од стране потпримаоца, ПИУ или других стејкхолдера на
пољу превенције ХИВ-а/сиде на којима је дистрибуиран ИЕК материјал ПИУ, као и кроз
штампане медије и остале канале дистрибуције. На основу ових података планира се даља
набавка и дистрибуција ИЕК материјала.
Ради обезбеђивања података који дају увид у актуелну ситуацију на националном /
регионалном / пројектном нивоу, а која се користе за праћење, обраду, процену и планирање
свих националних / пројектних активности (програмске, процесне, за истраживања...)
потребно је добити податке од надлежних институција, као што су Министарство финансија,
Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство за рад и социјалну
политику, Министарство науке, Министарство просвете, Министарство омладине и спорта,
Министарство за људска и мањинска права, затим Републичког завода за здравствено
осигурање, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и мреже
института и завода за јавно здравље, као и свих осталих релевантних инстанци. Ове податке
МиЕ тиму доставља програмски асистент ПИУ који их према задатим роковима за
достављање кварталних / полугодишњих шаље, прикупља и сортира за потребе ПИУ.
Процедуре евалуације
Евалуација се спроводи на Националном нивоу.
79
Download

Препоруке о евиденцијама, контроли, праћењу и