POMOĆNE TEČNOSTI
TEHNIČKE INFORMACIJE
NISOTEC AdBlue
NISOTEC AdBlue je neškodljivi sintetički rastvor, koji se koristi kao agens za redukciju izduvnih gasova u
katalitičkim konvertorima, sa kojima su opremljena teretna vozila sa Euro 4, Euro 5, Euro 6 dizel motorima. Po
hemijskom sastavu je 32,5 % - ni rastvor uree. NISOTEC AdBlue poseduje najviši stepen čistoće i konstantan
nivoa kvaliteta koji je osiguran proizvodnjom, skladištenjem i manipulacijom u skladu sa ISO 22241.
Kvalitetni nivo: DIN V 70070, ISO 22241, CEFIC (AUS32)
Fizičko-hemijske osobine
Osobine
Gustina na 200C
Koncentracija Uree
Indeks refrakcije na 20o C
Jedinice
Tipične vrednosti
Metode
g/cm3
%
1,087 – 1,093
31,8 – 33,2
1,3814 – 1,3843
DIN EN ISO 12185
DIN V 70071 Ann. B
DIN V 70071 Ann. C
-
Namena
NISOTEC AdBlue je namenjen za novija teško opterećena dizel vozila (teretna i komercijalna vozila i autobusi)
koja su opremljena uređajima za tretman izduvnih gasova po SCR (Selective Catalityc Reduction - katalizator
za selektivnu katalitičku redukciju) tehnologiji, kako bi se zadovoljili zahtevi u pogledu emisije izduvnih
gasova prema standardima EURO 4/5/6. NISOTEC AdBlue nije aditiv za dizel gorivo i dozira se u poseban
rezervoar vozila. Potrošnja AdBlue u EURO 4 motorima je 4-5 vol% na utrošenu količinu goriva na 100 km, a
u vozilima sa tipom motora EURO 5 je 5-6 vol%.
Skladištenje
Preporučuje se skladištenje u originalnom pakovanju, na temperaturi od -11◦C do +35◦C, natkriveno,
zaštićeno od direktnih sunčevih zraka i drugih atmosferskih uticaja. Pakovanje dobro zatvoriti.
Pakovanje i isporuka
0.1L
0.25L
0.5L
1L
4L
10L
X
60L
180KG
850KG
IBC
AC
X
NIS AD Novi Sad
Proizvođač AdBlue: GreenChem Holding B.V. NetherLands
Download

NISOTEC ADBLUE, PDS.pdf