TBS | Katalog 2011
Sistemi za zaštitu od
atmosferskih i sklopnih
prenapona
Dobrodošli u potrošački servis
Uslužni telefon: 011 / 2397 - 395
Faks za ponude: 011 / 2397 - 394
Faks za poručivanje: 011 / 2397 - 394
e-mail: [email protected]
Iskoristite direktnu liniju do OBO
servisa za potrošače! Preko naše
servisne stalne podrške potrošača
011/2397-396 stojimo vam svakodnevno od 08.00 do 16.15 časova na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa OBO-kompletnim programom za električne instalacije.
Novo strukturisani OBO servis za
potrošače nudi vam kompletan
2
OBO
TBS
program:
• Kompetentnog partnera iz vaše regije
• Sve informacije vezane za paletu OBO proizvoda
• Stručno savetovanje u pogledu
specijalnih primena
•
Brz i direktan pristup svim
OBO tehničkim podacima - i
po pitanju blizine našim klijentima želimo da budemo najbolji!
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Internet: www.obo.rs
Opšta pomoć u planiranju
Sadržaj
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Pomoć za planiranje
5
Zaštita od prenapona u energetskoj tehnici, odvodnik prenapona tip 1
117
Zaštita od prenapona u energetskoj tehnici, odvodnik prenapona tip 1+2
127
Zaštita od prenapona u energetskoj tehnici, odvodnik prenapona tip 2
151
Zaštita od prenapona u energetskoj tehnici, odvodnik prenapona tip 2+3
175
Zaštita od prenapona u energetskoj tehnici, odvodnik prenapona tip 3
187
Zaštita od prenapona, fotovoltaik
199
Tehnika prenosa podataka i informacija
213
Zaštitno i razdvojno iskrište
249
Merni i ispitni sistemi
253
Sistemi za izjednačavanje potencijala
257
Sistemi uzemljenja
269
Sistemi spoljne gromobranske zaštite
287
Registri
337
TBS
OBO
3
4
OBO
TBS
Tekst tendera, informacije o proizvodima i tehnički listovi
Učinićemo vam život lakšim: Sa
velikim izborom praktičnih pripremljenih materijala, koje vas već tokom priprema maksimalno i efikasno podržavaju, na primer u planiranju i kalkulacijama za projekat. U
to spadaju:
• Tekst tendera
• Inforamcije o proizvodu
• Informativni listovi
• Tehnički listovi
Ove informacije stalno dopunjavamo i možete ih besplatno preuzeti
sa naše internet prezentacije na
adresi www.obo.de, u svako doba,
u sekciji za preuzimanje.
Tenderi na internetu, na adresi
www.ausschreiben.de
Više od 10.000 unosa iz oblasti
KTS, BSS, TBS, LFS, EGS i UFS
mogu besplatno da se pogledaju
ili preuzmu. Zahvaljujući redovnim
dopunama, uvek imate sveobuhvatan pregled svih OBO proizvoda.
Pri tom na raspolaganju su svi
uobičajeni formati (PDF, DOC,
GAEB,
HTML,
TEXT,
XML,
ÖNORM).
www.ausschreiben.de
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Opšta pomoć u planiranju
OBO TBS-seminari: Znanje iz prve ruke
Kompletnim programom obuke i
seminara na temu sistema za prenaponsku i gromobransku zaštitu,
OBO podržava korisnike stručnim
znanjem iz prve ruke. Pored teoretskih osnova, uključena je i praktična primena znanja. Konkretni primeri primene i izračunavanja zaokružuju ovu ponudu znanja.
Sadržaj Pomoć za planiranje
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Osnove zaštite od prenapona
6
Zaštita od prenapona, energetska tehnika
19
Zaštita od prenapona, fotovoltaik
27
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
39
Zaštitno i razdvojno iskrište
59
Merni i ispitni sistemi
63
Sistemi za izjednačavanje potencijala
67
Sistemi uzemljenja
71
Sistemi spoljne gromobranske zaštite
77
Ostale informacije
108
TBS
OBO
5
U profesionalnom ili u privatnom
životu: Naša zavisnost od električnih i elektronskih uređaja postaje
sve veća. Mreže podataka u preduzećima ili institucijama za pružanje pomoći, kao što su bolnice ili
vatrogasna služba koje su neophodne za život, odavno su postale
nezamenljiv način za razmenu informacija. Osetljivi sadržaji podataka, npr. banaka ili medijskih kuća,
zahtevaju sigurnu funkcionalnost
puteva za razmenu informacija. Latentna opasnost za ove sisteme nisu samo direktni udari groma.
Elektronski pomoćni uređaji se danas često oštećuju usled prenapona, a uzrok tome su udaljena pražnjenja elektriciteta ili preklopne
operacije velikih električnih sistema. Tokom nevremena takođe dolazi do oslobađanja kratkotrajno visokih količina energije. Ovi vrhovi
napona mogu da uđu u zgradu
preko svih vrsta električno provodljivih priključaka i prouzrokuju
ogromnu štetu.
6
OBO
TBS
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Opšta pomoć u planiranju
Mali uzroci, velike posledice: Oštećenja usled prenapona
Opšta pomoć u planiranju
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Koje su posledice u našoj svakodnevici nastale usled prenapona?
Primarno je vidljivo razaranje električnih uređaja. U privatnoj oblasti
to su naročito:
• televizor/video rikorder
• telefonski aparat
• računar, audio uređaj
• kuhinjski aparati
• sistemi za nadzor
• sistemi za prijavu požara
Prestanak rada ovih uređaja je sigurno povezan sa najvećim troškovima. Ali, šta je sa izostankom rada/posledičnoj šteti kod:
• računara (gubitak podataka),
• sistema za grejanje/zagrevanje
vode,
• liftova, garažnih vrata i motora
za roletne,
• okidanja, odn. razaranja alarmnih uređaja u slučaju požara/provale (troškovi usled pogrešnog alarmiranja)?
Veoma važna tema upravo kod
poslovnih zgrada, jer:
• Da li rad u vašem preduzeću
može bez problema da se nastavi bez centralnog računara ili
servera?
• Da li su važni podaci na vreme
osigurani?
Porast iznosa obeštećenja
Aktuelne statistike i osiguravajuće
kuće pokazuju: Visina štete usled
prenapona, bez posledičnih troškova i troškova usled obustave
rada, na osnovu porasta zavisnosti
od električnih uređaja odavno su
dobile opasne razmere. Zato nije
čudno što osiguravajuće kuće slučajeve štete sve češće ispituju i
propisuju sisteme za zaštitu od
prenapona. Informacije o zaštitnim
merama sadržane su npr. u smernici VdS 2010.
TBS
OBO
7
Nastanak atmosferskog pražnjenja: 1 = oko 6.000 m, oko -30 °C, 2 = oko 15.000 m, oko -70 °C
Tipovi pražnjenja
90 % svih pražnjenja između oblaka i zemlje su negativne oblakzemlja munje. Munja počinje u negativnoj oblasti punjenja oblaka i
širi se do pozitivno naelektrisane
zemlje. Ostala pražnjenja dele se
na:
• negativne zemlja-oblak munje
• pozitivne oblak-zemlja munje
• pozitivne zemlja-oblak munje.
Međutim, velika većina pražnjenja
dešava se u okviru jednog oblaka,
odnosno između različitih oblaka.
8
OBO
TBS
Nastanak atmosferskog pražnjenja
Kada se podignu tople, vlažne vazdušne mase, vodena para u vazduhu se kondenzuje a na većim visinama obrazuju se ledeni kristali.
Olujni frontovi mogu da nastanu
kada se oblaci prošire na visinama
i do 15.000 m. Jaki vetrovi i do
100 kilometara na sat dovode do
toga da lagani kristali leda dospevaju u gornju oblast, a čestice leda
u donju oblast. Usled udara i trenja dolazi do razdvajanja elektriciteta.
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Opšta pomoć u planiranju
Nastanak atmosferskog pražnjenja
Opšta pomoć u planiranju
Negativna i pozitivna naelektrisanja
U različitim studijama je dokazano
da ledene čestice koje padaju na
dole (oblast toplija od -15 °C) nose negativna naelektrisanja, a da
na gore nošeni kristali leda (oblast
hladnija od -15 °C) nose pozitivna
naelektrisanja. Lagani kristali leda
se sa vetrom odnose u gornju regiju oblaka, a ledene čestice padaju u centralne oblasti oblaka. Tako
se oblak deli na tri oblasti:
• Gore: zona pozitivnog naboja
• Sredina: uzana zona negativnog naboja
• Dole: zona slabo pozitivnog
naboja
Ovo razdvajanje naelektrisanja u
oblaku stvara napon.
Negativna i pozitivna naelektrisanja: 1 = prehlađena voda, 2 = kristali leda
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Raspodela naelektrisanja
Tipična raspodela naelektrisanja:
• U gornjem delu pozitivno, u
sredini negativno, a u donjem
delu slabo pozitivno.
• U oblastima blizu tla nalaze se
pozitivna naelektrisanja.
• Jačina polja potrebna da aktivira munju zavisi od izolacione
sposobnosti vazduha i nalazi
se između 0,5 i 10 kV/cm.
Raspodela naelektrisanja: 1 = oko 6.000 m, 2 = električno polje
TBS
OBO
9
Kratkotrajni prenaponi: 1 = pad napona/kratki prekidi, 2 = harmonijski talasi usled sporih i brzih promena napona, 3 = povremena povećanja napona, 4
= prekidački prenaponi, 5 = prenaponi usled groma
Sklopni prenaponi su kratkotrajna
povećanja napona u oblasti mikrosekunde, koja mogu da budu višestruko veća od postojećih mrežnih nominalnih napona!
Najveći vrhovi napona u niskovoltažnoj potrošačkoj mreži rezultuju
iz pražnjenja munja. Visok energetski sadržaj prenapona usled groma kod direktnog udara u spoljni
sistem gromobranske zaštite ili u
slobodan niskovoltažni provodnik,
bez unutrašnje gromobranske i
prenaponske zaštite po pravilu ima
za posledicu totalni kolaps priključenih potrošača i oštećenja izolacije. Ali i indukovani vrhovi napona u
instalacijama zgrade, kao i u dovodima energije i podataka, mogu da
dostignu višestruku vrednost nominalnog radnog napona. I prenaponi kod prebacivanja koji, iako nisu
tako visoki kao oni koje izaziva atmosfersko pražnjenje, ali su zato
učestaliji, mogu da dovedu do tre-
10
OBO
TBS
nutnog prestanka rada sistema. Po
pravilu, prenaponi kod prebacivanja iznose dvostruko ili trostruko
veći radni napon, međutim prenaponi od atmosferskog pražnjenja
mogu delimično da dostignu i do
20 puta veću vrednost nominalnog
napona i transportuju visok energetski sadržaj. Često dolazi do
prestanka rada uz vremensko kašnjenje, jer se usled malih tranzienata izazvano starenje delova
elektronike pogođenih uređaja
oštećuju postepeno. U zavisnosti
od tačnog uzroka, odn. mesta udara groma, potrebne su različite zaštitne mere.
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Opšta pomoć u planiranju
Šta je sklopni prenapon?
Opšta pomoć u planiranju
Koji oblici impulsa postoje?
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Vrste impulsa i njihove karakteristike: žuti = impulsna struja 1, direktan udar groma, 10/350-µs-simulirani impuls groma, crveni = impulsna struja 2, udaljeni udar groma ili preklopna operacija, 8/20-µs-simulirani impuls groma (prenapon)
Kao posledica nevremena do zemlje mogu da stignu visoke struje
groma. Ukoliko u zgradu sa spoljnom gromobranskom zaštitom direktno udari grom, na otporu
uzemljenja gromobranskog izjednačavanja potencijala nastaje napon koji predstavlja prenapon za
dalje okruženje. Ovo podizanje potencijala predstavlja opasnost za
električne sisteme (npr. napajanje
naponom,
telefonske
uređaje,
upravljače, kablovsku televiziju itd), koji su uvedeni u zgradu. Za ispitivanje različitih uređaja za gromobransku i prenaponsku zaštitu
utvrđene su odgovarajuće ispitne
struje u loklanim i internacionalnim
standardima.
Direktan udar groma: Oblik impulsa 1
Struje groma do kojih dolazi prilikom direktnog udara groma mogu
sa udrarnom strujom da obrazuju
talasasti oblik 10/350 µs. Kontrolna struja groma obrazuje kako brz
porast tako i visok sadržaj energije
prirodne munje. Odvodnik struje
groma tipa 1 i delovi spoljne gromobranske zaštite ispituju se sa
tom strujom.
Daleki udari groma ili prebacivanje; Imulsna struja 2
Prenaponi iz udaljenih udara groma i preklopnih operacija obrazuju
se sa ispitnim impulsom 8/20 µs.
Slabljenje energije ovog impulsa je
znatno manje od ispitne struje groma talasa udarne struje 10/350
µs. Odvodnici prenapona tipa 2 i
tipa 3 opterećuju se sa ovim ispitnim impulsom.
TBS
OBO
11
Direktan udar groma u zgradu
Kada grom direktno udari u spoljni
zaštitni sistem ili u uzemljene delove krova koji provode struju groma
(npr. krovna antena), energija groma može da se bezbedno odvede
do potencijala u zemlji. Međutim,
sistem gromobranske zaštite nije
dovoljan: Usled impendanse uređaja za uzemljenje ceo sistem za
uzemljenje zgrade se podiže na viši potencijal. Ovo povećanje potencijala uzrokuje raspodelu struje
groma preko sistema za uzemljenje zgrade, kao i preko sistema za
napajanje strujom i provodnike za
tehnku prenosa podataka do susednih sistema za uzemljenje (susedna zgrada, niskovoltažni transformator).
Vrednost pretnje: do 200 kA
(10/350)
Direktan udar groma u slobodan
niskovoltažni provodnik
Direktan udar groma u slobodan
niskovoltažni provodnik ili provodnik tehnike prenosa podataka može da prenese visoke struje groma
u susednu zgradu. Posebna opasnost od prenapona postoji za električne uređaje u zgradi na kraju
slobodnog niskovoltažnog provodnika.
Vrednost pretnje: do 100 kA
(10/350)
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Opšta pomoć u planiranju
Uzroci struja atmosferskog pražnjenja
12
OBO
TBS
Opšta pomoć u planiranju
Uzroci za nastanak prenapona
Preklopni prenaponi u niskovoltažnom sistemu
Preklopni prenaponi nastaju usled
preklopnih operacija uključivanja i
isključivanja, preko prebacivanja
induktivnih i kapacitivnih opterećenja, kao i usled prekida struja kratkog spoja. Do oštećenja električnih uređaja u blizini naročito može
da dovede isključivanje proizvodnih postrojenja, sistema rasvete ili
transformatora.
Vrednost pretnje: više kA (8/20)
Spajanja prenapona usled bližih
ili daljih udara groma
Iako su već instalirane mere gromobranske zaštite i zaštite od prenapona: Usled udara groma u blizini dodatno se obrazuju visoka
magnetna polja koja indukuju suviše visoke naponske vrhove u provodnom sistemu. U radijusu do 2
km oko tačke udara groma može
da dođe do štete usled induktivnog ili galvanskog spajanja.
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Vrednost pretnje: više kA (8/20)
TBS
OBO
13
Koncept zona gromobranske zaštite
Kao veoma dobar i efikasan pokazao se koncept zona gromobranske zaštite koji je opisan u internacionalnom standardu IEC 62305-4
(DIN VDE 0185 deo 4). Osnova
ovog koncepta je princip po kojem
se prenaponi, pre nego što stignu
do krajnjeg uređaja (potrošača) i
tu naprave štetu, postepeno smanjuju do nivoa koji nije opasan. Da
bi se to postiglo cela energetska
mreža zgrade mora da se podeli u
zone gromobranske zaštite (LPZ =
Lightning Protection Zone). Na
svakom prelazu iz jedne zone u
drugu instalira se po jedan odvodnik prenapona radi izjednačavanja
potencijala koji mora da odgovara
zahtevanoj klasi.
Zone gromobranske zaštite
LPZ 0 A
Nezaštićena oblast izvan zgrade. Direktan uticaj groma, bez zaštite od elektromagnetnih impulsa ometanja LEMP
(Lightning Electromagnetic Pulse).
LPZ 0 B
Oblast zaštićena spoljnim sistemom gromobranske zaštite. Nema zaštite od LEMP.
LPZ 1
Oblast u unutrašnjosti zgrade. Neznatne energije groma moguće.
LPZ 2
Oblast u unutrašnjosti zgrade. Neznatni prenaponi mogući.
LPZ 3
Oblast u unutrašnjosti zgrade (može da bude i metalno kućište nekog potrošača). Nema ometajućih impulsa preko LEMP kao ni prenapona.
14
OBO
TBS
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Opšta pomoć u planiranju
Postepeno smanjivanje prenapona po zonama gromobranske zaštite
Opšta pomoć u planiranju
Prelazi između zona i zaštitni uređaji
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Prednosti koncepta zona gromobranske zaštite
• Minimizacija prelaza u druge
sisteme provodnika preko
odvodnika energijom bogatih i
opasnih struja groma direktno
na ulaznoj tački provodnika
zgrade.
• Izbegavanje smetnji od magnetnih polja.
• Ekonomičan i dobro isplaniran
individualan koncept zaštite za
nove građevine, sanacije i proširenja.
Klase tipova uređaja za zaštitu od
prenapona
OBO-uređaji za zaštitu od prenapona su prema DIN EN 61643-11
raspoređeni u tri klase tipova tip 1,
tip 2 i tip 3 (ranije B, C iD). U ovim
standardima utvrđene su građevinske smernice kao i zahtevi i ispitivanja odvodnika prenaponske zaštite koji se primenjuju u mrežama
naizmenične struje sa nominalnim
naponima do 1000 V i nominalnom frekvencijom između 50 i 60
Hz. Ova podela omogućava izbor
odvodnika prenapona sa aspekta
različitih zahteva u pogledu mesta
primene, zaštitnog nivoa i sposobnosti opterećenja strujom. Pregled
o prelazima između zona može se
videti u donjoj tabeli. Ona istovremeno informiše koji OBO uređaje
za zaštitu od prenapona sa kojom
funkcijom mogu da se ugrade u
mrežu za napajanje energijom.
Prelazi zona
Prelaz zona
LPZ 0 B na
LPZ 1
Zaštitni sistem u svrhu izjednačavanja potencijala u gromobranskoj zaštiti prema DIN VDE 0185-3 kod direktnih
udara groma ili u neposrednoj blizini.
• Uređaji: tip1 (klasa, klasa zahteva B), npr. MC50-B VDE
• maks. zaštitni nivo prema standardu: 4 kV
• instalacija npr. u glavni razdelnik/na ulazu u zgradu
Prelaz zona
LPZ 1 na
LPZ 2
Zaštitni sistem u svrhu zaštite od prenapona prema DIN VDE 0100-443 kod prenapona koji ulaze sa mreže za napajanje na osnovu udaljenih udara groma ili preklopnih operacija.
• Uređaji:
tip2 (klasa II, klasa zahteva C), npr. V20-C
• maks. zaštitni nivo prema standardu: 2,5 kV
• instalacija npr. u razdelnik struje, sekundarni razdelnik
Prelaz zona
LPZ 2 na
LPZ 3
Zaštitni sistem, namenjen za zaštitu od prenapona potrošnih uređaja koji menjaju mesta na utičnicama i napajanjima strujom.
• Uređaji: tip 3 (klasa III, klasa zahteva D), npr. FineController FC-D
• maks. zaštitni nivo prema standardu: 1,5 kV
• Instalacija npr. u potrošače
TBS
OBO
15
Ispitivanje struje groma
Zadaci BET instituta
U BET institutu su do sada bila
moguća samo ispitivanja vezana
za gromobransku zaštitu, zaštitu životne sredine i električna ispitivanja, a sada je BET postao i mesto
za ispitivanje sistema nosača kablova. Usled ovog spajanja postalo
je neophodno da se obradi značenje naziva instituta. BET je ranije
bio oznaka za gromobransku zaštitu i EMP tehnološki centar, od
2009. ova poznata skraćenica ima
drugo značenje: BET centar za ispitivanje gromobranske zaštite,
električne tehnike i nosećih sistema.
Ispitni generator struje groma
Pomoću, 1994. godine projektovanim, a 1996. završenim ispitnim
generatorom moguće je sprovesti
provere struje groma i do 200 kA.
Genertor je projektovan i proizveden u saradnji sa visokom stručnom školom Soest. Zahvaljujući intenzivnom planiranju i naučnoj po-
16
OBO
TBS
dršci prilikom konstrukcije, ovaj ispitni uređaj radi već 12 godina bez
greške i prilagođen je današnjim
standardnim zahtevima postupaka
ispitivanja.
Ispitni generator se najviše koristi
za ispitivanje proizvoda iz proizvodne serije TBS. Tom prilikom
se izvode razvojem praćena ispitivanja na inovacijama, modifikacijama na postojećim OBO proizvodima i uporedna testiranja na konkurentskim proizvodima. U to se
ubrajaju delovi gromobranske zaštite, uređaji za zaštitu od prenapona i odvodnici struje groma. Ispitivanja delova gromobranske zaštite
se sprovode prema DIN EN
50164-1, za rastavna iskrišta prema DIN EN 50164-3 a za munje,
kao i uređaje za zaštitu od prenapona prema DIN EN 61643-11.
Ovo je samo mali deo ispitnih
standarda po kojima BET-centar
sprovodi svoja testiranja.
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Opšta pomoć u planiranju
BET - Centar za testiranje gromobranske zaštite, električne tehnike i nosećih sistema
Opšta pomoć u planiranju
Sanduk za sonu maglu
Ipitivanje opterećenja
Vrste ispitivanja za gromobransku i prenaponsku zaštitu
Pored ispitivanja struje groma mogu se sprovoditi i ispitivanja udarnih napona i do 20 kV. Za ova ispitivanja primenjuje se hibridni generator koji je osmišljen takođe u
saradnji sa visokom stručnom školom Soest. Sa ovim ispitnim generatorom mogu se sprovoditi i ispitivanja sistema nosača kablova.
Bez teškoća se mogu ispitati sve
vrste sistema za instalaciju kablova i nosača do 8 m dužine. Između ostalih, sprovode se ispitivanja
električne provodljivosti prema EN
61537.
Simulacija realnih uslova životne
sredine
Da bi se sprovela ispitivanja delova prema postojećim standardima
koja su predviđena za eksternu
primenu, delovi se moraju izložiti
realnim uslovima životne sredine.
To se dešava u sanduku sa slanom maglom i u komori sa sumpordioksidom. U zavisnosti od ispitivanja varira, na primer, trajanje ispitivanja i koncentracija slane magle, odn. sumpordioksida u ispitnoj
komori. Na taj način je moguće izvoditi ispitivanja prema IEC 600682-52, ISO 7253, ISO 9227 i EN
ISO 6988.
Provera sistema nosača kablova
Sa novim, u BET centar integrisanim i proverenim KTS ispitnim sistemom mogu se na svoju izdržljivost ispitati svi nosači kablova preduzeća OBO. Kao osnova u tu svrhu služi DIN EN 61537 odn. VDE
0639.
Sa BET test-centrom OBO Bettermann ima odeljenje za ispitivanje u
kom proizvodi mogu da se ispituju
po važećim standardima - i to još
u fazi razvoja.
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Generator struje groma
TBS
OBO
17
38
OBO
TBS
Sadržaj Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Standardi tehnike za prenos podataka i informacija
40
Važni pojmovi i osnove
41
Topologije mreže
42
Uputstva za instalaciju gromobranskih barijera
44
Granična frekvencija i napomene o instalaciji
46
Izjednačavanje potencijala provodnika za prenos podataka
47
Pojmovi i objašnjenja za PC-interfejs
48
Pomoć za izbor zaštite od prenapona
50
TBS
OBO
39
U oblasti tehnike prenosa podataka i telekomunikacija ulogu imaju
različiti standardi. Od instalacije
kablova prema strukturi zgrade,
preko izjednačavanja potencijala,
sve do eletromagnetnih talasa,
moraju se poštovati različiti standardi. Nekoliko najvažnijih smo
ovde naveli.
IEC 61643-21:2000-09
Uređaji za zaštitu od prenapona za
niski napon deo 21: Uređaji za zaštitu od prenapona za primenu u
telekomunikacionim i signalnim
mrežama, zahtevi i ispitni postupak.
DIN EN 50173-1:2007
Informaciona tehnika - neutralni komunikacioni kablovski sistemi -
deo 1: opšti zahtevi.
nike.
DIN VDE 0845-1:1987-10
Zaštita sistema za detekciju od uticaja groma, statičkih pražnjenja i
prenapona iz visokovoltažnih sistema – mere protiv prenapona.
EN 61000-4-5:2007
(VDE 08457-4-5)
Elektromagnetna
podnošljivost
(MV) - deo 4-5: Ispitni i merni postupak - postupak ispitivanja otpornosti na smetnje od udarnih napona
DIN VDE 0845-2:1993-10
Zaštita sistema tehnike za obradu
informacija i telekomunikacija od
uticaja groma, pražnjenja statičkog
elektriciteta i prenapona iz visokovoltažnih sistema - zahtevi i ispitivanja uređaja za zaštitu od prenapona
EN 60728-11
(VDE 855-1:2005-10)
Mreže kablova za televizijske i tonske signale i interaktivne usluge deo 11: Sigurnosni zahtevi (IEC
60728-11:2005).
DIN EN 50310:2006
(VDE 0800-2-310)
Primena mera za uzemljenje i izjednačavanje potencijala u zgradama sa uređajima informacione teh02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Standardi tehnike za prenos podataka i informacija
40
OBO
TBS
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Važni pojmovi i osnove
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
1 = energetski provodnici, 2 = provodnici za prenos podataka, 3 = objekat koji se štiti, LPZ = Lightning Protection Zone
Osnove
Komunikacioni i informatičko-tehnički sistemi su danas žile kucavice skoro svakog preduzeća. Prenaponi koji nastaju usled galvanskih, kapacitivnih ili induktivnih
spajanja u provodnicima tehnike
prenosa podataka mogu, u najgorem slučaju, da razore sisteme komunikacionih i informatičko-tehničkih sistema. Da bi se to izbeglo
potrebno je predvideti odgovarajuće zaštitne mere.
Na osnovu velikog broja uobičajenih informatičkih, telekomunikacionih i mernih sistema, izbor odgovarajućeg uređaja za zaštitu od
prenapona je u praksi često težak.
U obzir se moraju uzeti sledeći
faktori:
• Priključni-utični sistem zaštitnog uređaja mora da odgovara uređaju koji treba da se zaštiti.
•
•
Parametri, kao što je najviši
signalni nivo, najviša frekvencija, maksimalni zaštitni nivo i
instalaciono okruženje takođe
se moraju uzeti u obzir.
Zaštitni uređaj sme da ima samo neznatan uticaj, na primer
smanjenje ili refleksija, na prenosni put.
Zaštitni princip
Uređaj je zaštićen od prenapona
samo kada su svi sa uređajem povezani provodnici energije i tehnike prenosa podataka na prelazima
zona gromobranske zaštite uključeni u sistem za izjednačavanje
potencijala. OBO Bettermann nudi
besprekoran program oprobanih,
funkcionalnih i pouzdanih uređaja
za zaštitu provodnika za prenos
podataka za uobičajene telekomunikacione i informatičke sisteme.
TBS
OBO
41
Bus-mreže
Kod bus-mreže svi potrošači se
priključuju paralelno. Bus mora na
kraju da se završi bez refleksije. Tipična primena su 10Base2,
10Base5 kao i upravljanje mašinama, kao npr. PROFIBUS i telekomunikacioni sistemi kao što je
ISDN.
1 = IT-uređaji, 2 = uređaji za zaštitu od prenapona
Zvezdaste mreže
Kod zvezdaste mreže se svaka
radna stanica od centralne tačke u
zvezdi (HUB ili switch) napaja posebnim kablom. Tipične primene
su 10BaseT i 100BaseT.
1 = server, 2 = switch/podizna sila
42
OBO
TBS
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Topologije mreže
Topologije mreže i vrste priključaka
Telefonski sistemi
Današnji telefonski sistemi su u velikom broju slučajeva ujedno i interfejsi za različite usluge prenosa
podataka, kao npr. internet. Puno
tehničkih krajnjih uređaja koji omogućavaju ovaj pristup su direktno
priključeni na provodnik i shodno
tome moraju da se uključe u koncept zaštite od prenapona. Pošto
danas postoje različiti sistemi, zaštita ovih uređaja mora da se izabere selektivno. Razlikuju se tri
značajna sistema:
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Standardni analogni priključak
Standardni analogni priključak ne
nudi dodatne usluge drugih sistema. Jedan ili više telefonskih aparata ožičavaju se u obliku zvezde i
istovremeno zvone kod dolaznog
poziva. Pristup internetu je moguć
preko posebnog modema. Pošto
analogni priključak bez tehničkog
pribora na raspolaganje stavlja samo jedan kanal, za vreme telefoniranja nije moguć pristup internetu,
odnosno za vreme korišćenja interneta nije moguće obaviti telefonski
razgovor.
ISDN (Integrated Services Digital
Network sistem)
Za razliku od analognog priključka
ISDN preko specijalnog bus-sistema (S0-bus) na raspolaganje stavlja dva kanala, što znači mogućnost za istovremeno vođenje dva
razgovora. Tako je korisniku omogućeno da za vreme telefonskog
razgovora koristi i internet i to sa
većom brzinom nego kod analognog priključka 64 kBit/s po jednom kanalu). Osim toga, ISDN nudi i druge usluge kao što je posredovanje, povratni poziv itd.
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Prstenasta mreža
Kod prstenaste mreže se svaka
radna stanica preko mreže u obliku prstena povezuje sa tačno jednom prethodnom i jednom sledećom. Prestanak rada jedne stanice
dovodi do prestanka rada kompletne mreže. Prstenaste mreže se koriste kod WLAN i kod token-ringmreža.
Broj žila zavisi od vrste mreže. 1 = server, 2 = prizemlje, 3 = 1. sprat
Sistem koji se trenutno najviše koristi je DSL-sistem. Preko splitera
se međusobno razdvajaju govorni
kanali od kanala za prenos podataka, a kanal za podatke se dovodi
do specijalnog modema (NTBBA)
koji je preko mrežne karte povezan sa računarom. Brzina prenosa
podataka DSL-sistema je daleko
iznad analognih i ISDN-sistema i time omogućava brzo preuzimanje
muzike i filmova sa interneta (download). Pošto kod DSL sistema
postoje različite varijante, kao što
su A-DSL i S-DSL, DSL sistem se
naziva i X-DSL. X-DSL dozvoljava
primenu analognih telefona bez
dodatnog hardvera, kao i kombinaciju sa ISDN sistemom.
DSL-System (Digital Subscriber
Line)
TBS
OBO
43
FRD/FLD
Gromobranske barijere TKS-B,
FRD, FLD, FRD2 i FLD2 štite elektronske, merne, kontrolne i regulacione sisteme od prenapona. U
oblastima gde je potrebna posebno uzana ugradna širina kod istovremeno visokog broja polova, primenjuju se gromobranske barijere
tipa MDP.
Gromobranske barijere serije tipova FRD i FLD, kao i MDP su
koncipirani za takozvane bezdimenzionalne (asimetrične, bez
potencijala) sisteme za duplo
punjenje. To su sistemi čija signalna kola nemaju zajednički referentni potencijal sa drugim
signalnim kolima, kao npr. 20mA strujne petlje. Ovi uređaji
mogu da se koriste univerzalno.
Šema gromobranske barijere FRD/FLD
FRD2/FLD2
Gromobranske barijere tipa FRD2 i
FLD2 su zaštitni uređaji za primenu u zajedničkom referentnom merenju (simetričnih, od potencijala
zavisnih) sistema pojedinačnih žila.
Sistemi sa zajedničkim referencama su signalna kola koja imaju zajednički referentni potencijal sa drugim signalnim kolima.
U ovim sistemima, pored mase
mogu da se zaštite još dva provodnika za prenos podataka. Odluka za FRD (sa omskim razdvajanjem) ili FLD (sa induktivnim
razdvajanjem) zavisi od sistema
koji se štiti.
Šema gromobranske barijere FRD2/FLS2
44
OBO
TBS
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Uputstva za instalaciju gromobranskih barijera
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Gromobranske barijere u mernim krugovima i pojmovi HF-tehnike
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Gromobranske barijere u mernom kolu, 1 = zemlja, 2 = R/L
Primena gromobranskih barijera
u mernim kolima
Kod primene gromobranskih barijera u mernim kolima trebalo bi ispitati da li je dozvoljeno povećanje
otpora. Uslovljeno odvajanjem kod
tipova FRD i FRD2 može da dođe
do povećanja otpora u mernim kolima. To može da dovede do pogrešnih rezultata merenja usled
kašnjenja struje. Zato bi u ovom
slučaju trebalo koristiti uređaje tipa
FLD/FLD2 odn. MDP . Trebalo bi
proveriti i maksimalnu radnu struju
kako se elementi razdvajanja ne bi
termički razorili usled gubljenja
snage.
Uneto slabljenje (insertion loss)
Uneto slabljenje opisuje slabljenje
sistema od ulaza do izlaza. Ono
pokazuje prenosnu funkciju sistema i u njemu se može naći 3-dBtačka (pogledati sliku granične
frekvencije).
Reflektovana snaga (return los)
Ovaj parametar informiše u dB koliko se ulazne snage reflektuje nazad. Kod dobro prilagođenih sistema ove vrednosti iznose -20 dB u
50Ω sistemima. Ova vrednost je
važna kod antena. Kod odvodnika
prenapona sa integrisanim induktivnostima za odvajanje kod visokih prenosnih frekvencija dolazi do
smanjenja signala. Zato bi za primenu u mernim kolima sa visokim
prenosnim frekvencijama prednost
trebalo dati gromobranskim barijerama sa omskim elementima razdvajanja.
TBS
OBO
45
Granična frekvencija fg
Granična frekvencija fg opisuje ponašanje odvodnika prenapona zavisno od frekvencije. Kapacitivne,
odn. induktivne karakteristike delova obezbeđuju slabljenje signala
prema visokim frekvencijama. Pri
tom se kritička tačka označava
kao granična frekvencija fg. Od te
tačke signal gubi 50 % (3 dB) svoje ulazne snage. Granična frekvencija se utvrđuje pomoću odgovarajućih mernih kriterijuma. Ukoliko
nema podataka, granična frekvencija se uglavnom odnosi na takozvane 50-Ω-sisteme.
Granična frekvencija, 1 = |A|, 2 = 3 dB, 3 = fg, 4 = f
Uputstva za instalaciju
Priključak uređaja za zaštitu od
prenapona mora da se nalazi što
je bliže moguće uređaju koji se štiti. Kućište uređaja koji se štiti bi
trebalo, po potrebi, definisati kao
lokalnu tačku uzemljenja. Dodatno
bi trebalo voditi računa o kratkim
putanjama PE-provodnika od uređaja za zaštitu od prenapona do
tačke uzemljenja (kućište) - maks.
dužina kabla 0,5 m.
Uputstvo za instalaciju: 1 = ISDN, 2 = Net Defender
46
OBO
TBS
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Koncepcija HF-tehnike i uputstva za instalaciju
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Izjednačavanje potencijala provodnika za prenos podataka
Izjednačavanje potencijala provodnika za prenos podataka
Za razliku od energetske tehnike,
u oblasti tehnike prenosa podataka dolazi do stvaranja dužnih i poprečnih napona koji se moraju minimizovati preko odgovarajućih
odvodnika sa delovima koji ograničavaju napon.
Da bi se postigao zaštitni nivo, ovi
uređaji za zaštitu od prenapona
moraju najkraćim putem da se povežu sa sistemom za izjednačavanje potencijala. Izbegavati dugačke
staze provodnika. Najbolje rešenje
je lokalno izjednačavanje potencijala.
Povezivanje štitnika je takođe od
elementarnog značaja. Tako kompletno zaštitno dejstvo od kapacitivnog i induktivnog spajanja može
da se dobije samo kada je štitnik
obostrano uz nisku impendansu
uključen u sistem za izjednačavanje potencijala.
1
Uređaj koji se štite / TK-provodnik
2
Direktna veza do izjednačavanja potencijala (preporuka)
3
Odvodnik za pražnjenje gasa (indirektno šildovan)
4
Odvodnik za pražnjenje gasa
5
Spojnica za izjednačavanje potencijala
6
Šina za izjednačavanje potencijala
7
Provodnik za telekomunikacije
8
Električni provodnici energije
9
Uređaj za zaštitu od prenapona (energetska tehnika)
10
Provodljivi šild provodnika za prenos podataka
TBS
OBO
47
1 = provodnik za tehniku prenosa podataka, 2 = 230 V
Ne zaboraviti: Zaštita od prenapona postoji samo kada su provodnici za tehniku prenosa podataka i energije zaštićeni!
Interfejsi
Eksterni uređaji kao što je štampač, skener ili upravljački sistemi,
kojima se upravlja preko serijskih,
odn. paralelnih interfejsa, moraju
dodatno da se uključe u koncept
zaštite od prenapona. Postoji veliki
broj interfejsa za različite vrste primene: od bus-provodnika za telekomunikacije i razmenu podataka,
sve do jednostavnih potrošača kao
što je štampač ili skener. OBO i u
ovom slučaju nudi veliki broj zaštitnih uređaja koji se mogu lako instalirati u zavisnosti od vrste i primene.
RS232-interfejs
RS232 je interfejs koji se veoma
često koristi. Često se primenjuje,
na primer, za modeme i druge periferne uređaje. Međutim, ovak priključak je u međuvremenu potisnut
od USB-interfejsa. Ipak, za uprav-
48
OBO
TBS
ljačke provodnike se i dalje često
koristi RS232-standard.
RS422
RS422 je serijski standard velike
brzine koji je pogodan za komunikaciju između maksimalno deset
učesnika i konstruisan kao bus.
Sistem može da se opremi za
maksimalno osam provodnika za
prenos podataka, pri čemu se dva
uvek koriste kao provodnici za slanje i prijem.
RS485-interfejs
Industrijski bus-interfejs RS 485
neznatno se razlikuje od interfejsa
RS422. Razlika je u tome što
RS485 pomoću protokola dozvoljava priključak više odašiljača i
prijemnika (i do 32 učesnika).
Maksimalna dužina ovog bus-sistema kod primene kablova sa upredenom paricom iznosi oko 1,2 km
uz brzinu protoka od 1 MBit/s (u
zavisnosti od serijskih kontrolera).
TTY-sistem
Za razliku od RS232 ili drugih se-
rijskih interfejsa, TTY-sistemom se
ne upravlja preko napona, već isporučuje uskladištenu struju 0/420 mA). Na taj način mogu da se
realizuju dužine provodnika i do više stotina metara.
V11-interfejs
V11 je nemačka oznaka za
RS422. Međutim, američka oznaka
je ta koja se više koristi.
V24-interfejs
V24 je nemačka oznaka za
RS232. Međutim, američka oznaka
je ta koja se više koristi.
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Pojmovi i objašnjenja za PC-interfejs
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
SD-uređaji adaptera montiraju se
jednostavno uklapanjem između
provodnika za prenos podataka i
uređaja koji se štiti. ASP-adapteruređaji omogućavaju preko steznih
priključaka bez vijaka brzu i jednostavnu montažu direktno na provodnik, neposredno ispred uređaja
koji se štiti. Za pričvršćivanje je uz
svaki ASP-zaštitni modul priložena
lepljiva čičak traka. Da bi se obezbedila najbolja moguća zaštitta od
prenapona, provodnik za masu
ASP-zaštitnog uređaja bi trebalo
spojiti najkraćim putem sa metalnim kućištem uređaja koji se štiti.
TBS
OBO
49
Analogni priključak
ISDN-priključak
ISDN-Multiplex
·
·
·
do 2 dvožilna
·
·
·
Mesto instalacije 2: na TK-potrošaču,
modemu ili računaru
npr. privatni priključak
Mesto instalacije1: iza TK-prenosne
tačke/ulaza u zgradu
Mesto instalacije 1
·
·
Osnovni zaštitni uređaj ili kombinovani
zaštitni uređaj
·
Mesto instalacije1: iza TK-prenosne
tačke/ulaza u zgradu
Mesto instalacije 2: na TK-potrošaču,
modemu ili računaru
Mesto instalacije 1
·
Osnovni zaštitni uređaj ili kombinovani
zaštitni uređaj
Instalacija TK-sistema
SC-Tele 4-C-G
br.art.: 5081688
·
Mesto instalacije 2
Mesto instalacije 2
·
Fini zaštitni uređaj ispred analognog
potrošača
FineController FC-TAE-D
br.art. 5092824
Instalacija ispred NTBA
TKS-B
br.art.: 5097976
·
Fini zaštitni uređaj na ISDN-/TK-potrošaču
RJ11-ISDN 4-F
br.art. 5081858
·
Mesto instalacije1: iza TK-prenosne
tačke/ulaza u zgradu
Mesto instalacije 2: na TK-potrošaču,
modemu ili računaru
Mesto instalacije 1
·
Osnovni zaštitni uređaj
LSA-B-MAG
osnovna zaštita za 10 duplih žila
br.art.: 5084020
Mesto instalacije 2
• fini zaštitni uređaj na ISDN-/TK-potrošaču
RJ11-ISDN/4-F
br.art. 5081858
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Pomoć za izbor zaštite od prenapona za telekomunikacione sisteme
50
OBO
TBS
·
Mesto instalacije1: iza TK-prenosne
tačke/ulaza u zgradu
Mesto instalacije 2: na TK-potrošaču,
modemu ili računaru
Mesto instalacije 1
·
·
Osnovni zaštitni uređaj ili
kombinovani zaštitni uređaj
·
·
Mesto instalacije1: iza TK-prenosne
tačke/ulaza u zgradu
Mesto instalacije 2: na TK-potrošaču,
modemu ili računaru
Mesto instalacije 1
·
Osnovni zaštitni uređaj ili
kombinovani zaštitni uređaj
Instalacija ispred DSL-splitera
SC-Tele/4-C-G
br.art.: 5081688
·
Mesto instalacije 2
Mesto instalacije 2
·
Fina zaštita za računar, iz mreže
Instalacija ispred DSL-splitera
SC-Tele/4-C-G
br.art.: 5081688
·
Fina zaštita za računar, iz mreže
Net Defender ND CAT6A/EA
br.art. 5081800
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Net Defender ND CAT6A/EA
br.art. 5081800
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
·
TBS
OBO
51
Upravljanje grejanjem
Primena upravljača sa visokim nominalnim strujama
4–20-mA-strujna petlja
PT 100 (merni senzor)
PT 1000 (merni senzor)
Mesto instalacije 1
Mesto instalacije 1
Mesto instalacije 1
ispred upravljača
ispred upravljača
ispred upravljača
·
·
·
·
Snabdevanje električnom energijom
za sisteme naizmenične struje (AC)
i jednosmerne struje (DC)
·
·
·
Snabdevanje električnom energijom
za sisteme naizmenične struje (AC)
i jednosmerne struje (DC)
·
·
·
Snabdevanje električnom energijom
za sisteme naizmenične struje (AC)
i jednosmerne struje (DC)
230-V-verzija
VF 230-AC/DC
br.art. 5097650
·
24V-verzija
VF 24-AC/DC
br.art. 5097607
·
Mesto instalacije 2
Mesto instalacije 2
Mesto instalacije 2
·
·
·
·
iza upravljačke jedinice i
ispred prijemnika/odašiljača
·
iza upravljačke jedinice i
ispred prijemnika/odašiljača
Provodnik za tehniku prenosa
podataka/dovod merača
·
Instalacija samo ispred upravljačke jedinice
npr. merača
24-V-verzija sa test funkcijom
MDP-4/D-5-T-10
br.art. 5098413
24-V-verzija
FLD 24
br.art. 5098611
·
Provodnik za tehniku prenosa
podataka/dovod merača
230-V-verzija
VF 230-AC/DC
br.art. 5097650
·
·
·
iza upravljačke jedinice i
ispred prijemnika/odašiljača
Provodnik za tehniku prenosa
podataka/dovod merača
24-V-verzija sa test funkcijom
MDP-4/D-24-T
br.art. 5098431
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Pomoć za izbor zaštite od prenapona za MSR-sisteme
52
OBO
TBS
BUS-sistemi
interbus, profibus
Sigurna merna kola
Mesto instalacije 1
Mesto instalacije 1
Mesto instalacije 1
ispred upravljača
ispred upravljača
ispred upravljača
·
·
·
·
Snabdevanje električnom energijom
za sisteme naizmenične struje (AC)
i jednosmerne struje (DC)
·
·
·
Snabdevanje električnom energijom
za sisteme naizmenične struje (AC)
i jednosmerne struje (DC)
·
·
·
Snabdevanje električnom energijom
za sisteme naizmenične struje (AC)
i jednosmerne struje (DC)
230-V-verzija
VF 230-AC/DC
br.art. 5097650
·
230-V-verzija
VF 230-AC/DC
br.art. 5097650
·
Mesto instalacije 2
Mesto instalacije 2
Mesto instalacije 2
·
·
·
iza upravljačke jedinice i
ispred prijemnika/odašiljača
Provodnik za tehniku prenosa
podataka/dovod merača
Instalacija samo ispred upravljačke jedinice
npr. merača
·
·
iza upravljačke jedinice i
ispred prijemnika/odašiljača
Provodnik za tehniku prenosa
podataka/dovod merača
Instalacija samo ispred upravljačke jedinice
npr. merača
TKS-B
br.art. 5098976
·
·
·
iza upravljačke jedinice i
ispred prijemnika/odašiljača
Provodnik za tehniku prenosa
podataka/dovod merača
Instalacija samo ispred upravljačke jedinice
npr. merača
FDB-2/24-M
za primenu u eksplozivnim oblastima (2-polni)
br.art. 5098380
FDB-3/24-M
za primenu u eksplozivnim oblastima (3-polni)
br.art 5098382
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
TKS-B
br.art. 5097939
·
24-V-verzija
VF2-24-AC/DC-FS
br.art. 5097931
TBS
OBO
53
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
EIB
Topologija zvezde
Bus-topologija
Topologija psrtena
·
·
·
npr. 10BaseT, 100BaseT, 10GBit, Power
over eternet-primena
Mesto instalacije 1
·
·
na serveru sa eksternim komunikacionim
provodnikom
Kombinovana zaštita sa manjim zaštitnim
nivoom od osnovnog zaštitnog uređaja
npr. 10Base2, 100Base5
Mesto instalacije 1
·
·
na serveru sa eksternim komunikacionim
provodnikom
Kombinovana zaštita sa manjim zaštitnim
nivoom od osnovnog zaštitnog uređaja
SC-TELE/4-C-G
br.art.: 5081688
KoaxB-E2/MF-C
br.art.: 5082412
Mesto instalacije 2
Mesto instalacije 2
·
na hub/switch/potrošaču
Net Defender ND CAT6A/EA
br.art. 5081800
·
Potrošač (krajnji uređaj)
KoaxB-E2/MF-F za 10Base2
br.art. 5082420
npr. Token-prsten
Mesto instalacije 1
·
na serveru sa eksternim komunikacionim
provodnikom
LSA-BF-180 za 180 V
br.art. 5084024
i LSA-T-Lei rastavni blok za 10 duplih žila
br.art. 5084012
i LSA-E blok za uzemljenje
br.art. 5084012
RJ45S-E100/4-B
br.art.: 5081726
Mesto instalacije 2
·
na hub/switch
Net Defender ND CAT6A/EA
br.art. 5081800
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Pomoć za izbor zaštite od prenapona za tehniku prenosa podataka
54
OBO
TBS
·
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Topologija prstena
npr. Token-prsten
Mesto instalacije 1
·
·
na serveru sa eksternim komunikacionim
provodnikom
Kombinovana zaštita sa manjim zaštitnim
nivoom od osnovnog zaštitnog uređaja
SC-TELE/4-C-G
br.art.: 5081688
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Mesto instalacije 2
Net Defender ND CAT6A/EA
br.art. 5081800
TBS
OBO
55
Širokopojasni (kablovska televizija)
Sat-prijemni uređaj
Sat-prijemni uređaj
·
·
·
Kablovska televizija
Mesto instalacije 1
·
između BK-prenosne tačke i pojačivača
DS-F m/w
br.art.: 5093275
DS-F w/w
br.art.: 5093272
Mesto instalacije 1
·
·
između LNBa i risivera
direktno na uređaju koji se štiti
DS-F m/w
br.art.: 5093275
DS-F w/w
br.art.: 5093272
Mesto instalacije 2
·
·
sa risiverom, npr. porodična kuća
ispred svakog potrošača (TV, video, HiFi)
Fini zaštitni uređaji sa integrisanim modulom
prenaponske zaštite za TV-dovod za zaštitu
TV uređaja, odn. video rikordera, sa adapterkablom
FineController FC-TV-D
br.art. 5092808
na raspolaganju su i druge varijante
Mesto instalacije 2
·
·
ispred svakog potrošača (TV, video, HiFi)
Fini zaštitni uređaji sa integrisanim modulom
prenaponske zaštite za TV-/SAT-dovod za
zaštitu TV-/SAT-risivera, sa adapter-kablom
FineController FC-SAT-D
br.art. 5092816
na raspolaganju su i druge varijante
sa multiswichem, sa višestrukim LNB, npr.
stambena zgrada
Mesto instalacije 1
·
·
između LNBa i Multiswitcha
direktno na uređaju koji se štiti
DS-F m/w
br.art.: 5093275
DS-F w/w
br.art.: 5093272
TV 4+1 kompaktni zaštitni uređaj
(4 x SAT, 1 x teratristički)
br.art. 5083400
Mesto instalacije 2
·
·
ispred svakog potrošača (TV, video, HiFi)
Fini zaštitni uređaji sa integrisanim modulom
prenaponske zaštite za TV-/SAT-dovod za
zaštitu TV-/SAT-risivera, sa adapter-kablom
FineController FC-SAT-D
br.art. 5092816
na raspolaganju su i druge varijante
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Pomoć za izbor zaštite od prenapona za televiziju i radio
56
OBO
TBS
·
·
Pomoć za planiranje prenaponske zaštite tehnike za prenos podataka i informacija
Zemaljski sistem prijemnika
analogna TV
DVB-T
Mesto instalacije 1
·
između antene i pojačivača
DS-F m/w
br.art.: 5093275
DS-F w/w
br.art.: 5093272
TV 4+1 kompaktni zaštitni uređaj
(4 x SAT, 1 x teratristički)
br.art. 5083400
Mesto instalacije 2
·
·
ispred svakog potrošača (TV, video, HiFi)
Fini zaštitni uređaji sa integrisanim
modulom prenaponske zaštite za
TV-dovod za zaštitu
TV-uređaja odn. video rikordera,
sa adapter-kablom
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
FineController FC-TV-D
br.art. 5092808
na raspolaganju su i druge varijante
TBS
OBO
57
Kontrolni znak
Ispitana struja groma
Ispitana struja groma klasa H (100kA)
ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÌ ÚSTAV, Republika Češka
ATEX sertifikat za oblasti zaštićene od eksplozije
Rusija, GOST The State Committee for Standards
KEMA-KEUR, Holandija
M
Oznake metričkih proizvoda
MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budimpešta, Mađarska
Austrijsko udruženje elektrotehnike, Austrija
Underwriters Laboratories Inc., SAD
Švajcarski inspekorat za visokonaponsku struju, Švajcarska
Underwriters Laboratories Inc., SAD
Udruženje elektrotehnike, elektronike i informacione tehnike e.V, Nemačka
Udruženje elektrotehnike, ispitana sigurnost
5 godina garancije
Ostale informacije
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
bez halogena; bez hlora, fluora i broma
108
OBO
TBS
Objašnjenje piktograma
Klase gromobranske zaštite
materijali metali
Zaštitni uređaj prema DIN EN 61643-11 odn. IEC
61643-11
Kombinovan zaštitni uređaj od tipa 1 i tipa 2
Aluminijum
Zaštitni uređaj prema DIN EN 61643-11 odn. IEC
61643-11
Zaštitni uređaj prema DIN EN 61643-11 odn. IEC
61643-11
Zaštitni uređaj prema DIN EN 61643-11 odn. IEC
61643-11
oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4401
oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301
oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4404
oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4571
bakar
Zone gromobranske zaštite
Prelaz sa LPZ 0 na 1
mesing
Prelaz od LPZ 0 do 2.
čelik
Prelaz od LPZ 0 do 3
kovano gvožđe
Prelaz od LPZ 1 do 2
cink liven pod pritiskom
Prelaz od LPZ 1 do 3
materijali veštački
Prelaz sa LPZ 2 na 3
Primene
P
Petrolatum
Daljinska signalizacija
poliamid
Daljinska signalizacija sa sigurnosnim nadzorom
Polikarbonat
Akustična signalizacija
Polietilen
Integrated Service Digital Network, ISDN-primena
polipropilen
Digitalni Subscriber Line, DSL-primene
polistirol
Analogne telekomunikacije
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Plastika ojačana staklenim vlaknima GFK
Površine
Kategorija 5 TwisterPair
pocinkovani lim
Channel Performance prema američkom standardu
EIA/TIA
Merni, upravljački i regulacioni sistemi
toplo pocinkovano
TV primene
toplo pocinkovano potapanjem
SAT-TV primene
presvučen bakrom
Multibase-donji deo
niklovano
LifeControl
pocinkovano, Deltatone 500
galvanski pocinkovano
Samoosiguravajući zaštitni uređaj za oblasti zaštićene od
eksplozije
Channel Performance prema ISO / IEC 11801
Power over Ethernet
230/400 V-sistem
Vrsta zaštite IP 54
Vrsta zaštite IP 65
materijali metali
TBS
OBO
109
Materijali od metala
Alu — Aluminijum
VA (1.4301) — oplemenjeni čelik, nerđajući
1.4301
VA (1.4401) — oplemenjeni čelik, nerđajući
1.4401
VA (1.4404) — oplemenjeni čelik, nerđajući
1.4404
VA (1.4571) — oplemenjeni čelik, nerđajući
1.4571
Cu — bakar
CuZn — mesing
St
— čelik
TG — kovano gvožđe
galvanski pocinkovano
— cink liven pod pritiskom
Ostale informacije
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Zn
110
OBO
TBS
Materijali od plastike
GFK — Plastika ojačana staklenim vlaknima GFK PP — polipropilen
PETR — Petrolatum
PA — poliamid
Termička postojanost:
stalna do oko 90°C, kratkoročna do oko 130°C
kao i do oko minus 40°C*.
Hemijska postojanost uopšte kao i kod polietilena.
Postojano na
benzin, benzol, dizel-ulje, aceton, rastvarači boja i lakova, ulja i masti.
Nepostojano na
Natrijumhipohlorit, većina kiselina, hlor.
Opasnost od pucanja usled napona
Pri vlažnosti kao što je vazdušna nisko, samo kod nekih vodenijih
rastvora soli.
Kod veoma isušenih delova (visoka temperatura i ekstremno niska
vlažnost vazduha) jaka osetljivost na goriva i različite rastvarače.
PC — Polikarbonat
Termička postojanost:
stalna do oko 110°C (u vodi 60°C), kratkoročna do 125°C
kao i do ispod minus 35°C.
Postojano na
benzin, terpentin, većina slabih kiselina.
Nepostojano na
Aceton, benzol, hlor, metilen-hlorid, većina koncentrovanih kiselina.
Opasnost od pucanja usled napona
Relativno nisko,
mediji koji izazivaju naprsline usled napona izazvanih kombinacijom
uticaja su, između ostalih, benzin, aromatični ugljovodonici, metanol,
butanol, aceton, terpentin.
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
PE — Polietilen
Termička postojanost:
tvrde vrste trajno do oko 90°C, kratkoročno do oko 105°C,
meke vrste trajno do oko 80°C, kratkoročno do oko 100°C kao i do
oko minus 40°C*.
Postojano na
Alkalije i neorganske kiseline.
Uslovno postojano na
Aceton, organske kiseline, benzin, benzol, dizel-ulje, većina ulja.
Nepostojano na
Hlor, ugljovodonici, oksidirajuće kiseline.
Opasnost od pucanja usled napona
Relativno visok.
Naprsline usled napona izazvanih kombinacijom uticaja mogu između
ostalog biti izazvane acetonom, različitim alkoholima, mravljom
kiselinom, etanolom, benzinom, benzolom, butanskom kiselinom,
sirćetnom kiselinom, formaldehidom, različitim uljima, peroleumom,
propanolom, azotnom kiselinom, sonom kiselinom, sumpornom
kiselinom, rastvorima sapuna, terpentinom, trihloretilenom, limunskom
kiselinom.
Termička postojanost:
stalna do oko 90°C, kratkoročna do oko 110°C
kao i do oko minus 30°C*.
Hemijska postojanost uopšte kao i kod polietilena.
Postojano na
Alkalije i neorganske kiseline
Uslovno postojano na
Aceton, organske kiseline, benzin, benzol, dizel-ulje, većina ulja
Nepostojano na
Hlor, ugljovodonici, oksidirajuće kiseline
Opasnost od pucanja usled napona
Nisko, samo kod nekih kiselina kao što su hromna kiselina,
fluorovodonična i sona kiselina, kao i azotni oksid.
PS — polistirol
Termička postojanost:
zbog relativno jake osetljivosti na hemijske uticaje, ne preporučuje se
upotreba na temperaturama iznad normalne sobne temperature od
25°C.
Čvrstina na hladnoći: do oko minus 40°C*.
Postojano na
Alkalije, većina kiselina, alkohol.
Uslovno postojano na
Ulja i masti.
Nepostojano na
Butanska kiselina, koncentrovana azotna kiselina, koncentrovana
sirćetna kiselina, aceton, etar, benzin i benzol, rastvarači boja i lakova,
hlor, dizel-gorivo.
Opasnost od pucanja usled napona
Relativno visok. Naprsline usled napona izazvanih kombinacijom
uticaja mogu između ostalog biti izazvane acetonom, etrom, benzinom,
cikloheksanom, heptanom, metanolom, propanolom, kao i
omekšivačima nekih PVC mešavina kablova.
*Negativne vrednosti odnose se samo na delove u stanju mirovanja
bez većeg udarnog opterećenja.
Ne postoji veštački materijal koji je otporan na sve hemikalije.
Navedeni agensi predstavljaju samo uzak izbor. Molimo da vodite
računa o tome da su delovi veštačkih materijala posebno ugroženi pri
istovremenom delovanju hemijskih uticaja i visokih temperatura. U ovim
uslovima može doći do naprslina usled napona izazvanih
kombinacijom ova dva uticaja. U slučaju da niste sigurni molimo vas
da se dodatno informišete, odnosno zatražite detaljnu tabelu
postojanosti materijala.
Naprslina usled napona izazvanih kombinacijom uticaja hemikalija i
mehaničkog opterećenja: do navedenih dolazi kada se delovi veštačkih
materijala, koji se naprežu pri istezanju, istovremeno nalaze pod
hemijskim uticajima. Pritom su posebno ugroženi delovi od polistirola i
polietilena. Takve naprsline mogu biti izazvane i agensima na koje je
veštački materijal sam po sebi otporan, kada nije pod mehaničkim
opterećenjem. Tipični primeri za delove, koji su pri propisanoj uporebi
pod stalnim naponom usled istezanja: prihvatne obujmice,
međuoslonci kablovskih uvodnica, trakaste obujmice.
Ostale informacije
Termička postojanost:
-50 do 130°C
Postojano na
Visoka hemijska otpornost
otpornost na rđu
otporno na UV zračenja
TBS
OBO
111
Ispitani delovi gromobranske zaštite
Zatezni momenti
M5 = 4Nm
M6 = 6Nm
M8 = 12Nm
M10 = 20Nm
Ostale informacije
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Detaljne informacije mogu se naručiti po potrebi.
112
OBO
TBS
Mala abeceda prenaponske zaštite
100-%-kontaktni udarni napon
Odvodnik prenapona tip 3
100-%-kontaktni udarni napon groma je vrednost napona udarnog
groma 1,2/50 µs koja dovodi do uključivanja odvodnika prenapona.
Kod ovog ispitivanja napona uređaj za zaštitu od prenapona mora da
odgovori na svih deset zahteva.
Odvodnici koji služe za zaštitu od prenapona pojedinačnih potrošača ili
grupa potrošača i koji se primenjuju direktno na utičnicama.
Frekvencija prenosa (fg)
Protočni otpor po stazi daje omsko povećanje otpora provodnika po žili
koju izaziva primena uređaja za zaštitu od prenapona.
Frekvencija prenosa određuje do koje je frekvencije uneto slabljenje
primenjenog radnog sredstva manje od 3 dB
Otpornost na kratak spoj
Električni spojevi koji telo električnog radnog sredstva i strane
provodljive delove dovode do ujednačenog ili približno istog potencijala.
Uređaj za zaštitu od prenapona mora da bude sposoban da provodi
struju kratkog spoja dok se ona ne prekine ili preko internog ili
eksternog sistema za prekidanje ili preko mrežne zaštite od prekomerne
struje (npr. preliminarni osigurač).
Izjednačavanje potencijala u gromobranskoj zaštiti
Predosigurač ispred odvodnika prenapona
Gromobransko izjednačavanje potencijala je značajna mera za
smanjenje opasnosti od požara i eksplozije u prostorijama ili zgradama
koje se štite. Izjednačavanje gromobranskog potencijala se postiže
pomoću provodnika za izjednačavanje potencijala koji uključuju spoljni
sistem gromobranske zaštite, metalne delove zgrade ili prostorije,
strane, provodljive delove, kao i energetske i telekomunikacione
sisteme.
Ispred odvodnika mora da se priključi preliminarni osigurač. Kada je
priključeni osigurač veći od maksimalno dozvoljenog preliminarnog
osigurača odvodnih elemenata (pogledati tehničke podatke uređaja),
odvodnik mora da se osigura selektivno sa potrebnom vrednošću.
Mogućnost gašenja zakasnele struje (lf)
Zakasnela struja, ili zakasnela mrežna struja, je struja koja teče posle
postupka odvođenja kroz uređaj za zaštitu od prenapona i koju troši
mreža. Zakasnela struja se jasno razlikuje od konstantne radne struje.
Visina zakasnele struje u mreži zavisi od dovoda od transformatora do
odvodnika.
Nivo zaštite (Up)
Zaštitni nivo je najviša trenutna vrednost napona na klemama uređaja
za zaštitu od prenapona pre kontaktiranja.
Nominalna frekvencija (fn)
Kao nominalna frekvencija označava se frekvencija za koju je referentan
jedan uređaj, po kom se naziva i na koju se odnose druge nominalne
veličine.
Nominalna odvodna udarna struja (ln)
Najviša vrednost struje koja teče kroz odvodnik sa talasastim oblikom
8/20. Koristi se za klasifikaciju ispitivanja odvodnika prenapona tipa 2
(nekadašnja klasa C).
Nominalna struja (In)
Nominalna struja je maksimalno dozvoljena radna struja koja sme trajno
da se sprovodi preko za to obeleženih priključnih klema.
Nominalni napon (Un)
Nominalni napon je vrednost napona za koju je radno sredstvo
namenjeno. Pri tom može da se radi o istonaponskoj vrednosti ili
efektivnoj vrednosti naizmeničnog napona sinusnog oblika.
Odvodnik prenapona
Odvodnici prenapona su oprema koja se sastoji uglavnom od otpora
zavisnih od napona i/ili iskrišta. Oba elementa mogu da se priključe
serijski ili paralelno, ali i pojedinačno.
Odvodnici služe da štite drugu električnu opremu i električne sisteme
od prenapona.
Odvodnik referentnog napona Uc
Nominalni napon je za odvodnike bez iskrišta maksimalno dozvoljena
efektivna vrednost mrežnog napona na klemama odvodnika. Nominalni
napon može da bude stalno prisutan na odvodniku, a da pri tom ne
utiče na njegove radne sposobnosti.
Odvodnik prenapona tip 1
Odvodnici služe da štite drugu električnu opremu i električne sisteme
od prenapona.
Odvodnik prenapona tip 2
Odvodnici koji su sposobni da odvedu prenapone nastale usled dalekih
ili bližih udara groma ili preklopnih operacija.
Prenapon
Prenapon je napon koji nastaje kratkotrajno između provodnika ili
između provodnika i zemlje i koji višestruko prekoračuje najveću
dozvoljenu vrednost radnog napona, ali ne i radnu frekvenciju. Može da
nastane kao posledica nevremena ili usled kratkih spojeva ili spojeva sa
zemljom.
Privremeni prenapon (TOV)
Kao privremeni prenapon (Temporary Overvoltage - TOV) označavaju se
privremeni (temporarni) prenaponi koji mogu da nastanu usled grešaka
u okviru srednje- ili niskovoltažne mreže.
Šina za izjednačavanje potencijala (PAS)
Klema ili šina koja je predviđena za spajanje provodnika za
izjednačavanje potencijala i, po potrebi, provodnika za uzemljenje
funkcija sa provodnikom za uzemljenje i uzemljivačima.
Sistem gromobranske zaštite (LPS)
Kao sistem gromobranske zaštite (Lightning Protection sistem - LPS)
označava se sistem koji štiti prostoriju ili zgradu od uticaja udara groma.
U to se ubraja kako spoljna tako i unutrašnja zaštita.
SPD
Surge Protection Device - engleski naziv za uređaj za zaštitu od
prenapona.
Temperaturna oblast
Oblast radne temperature ukazuje na to u okviru kojih temperaturnih
granica je obezbeđena besprekorna funkcija uređaja za zaštitu od
prenapona.
Udarni napon (Iimp)
Kao struja groma (nosivost struje groma po stazi) označava se
standardizovan tok udarne struje u obliku talasa 10/350 µs. Sa svojim
parametrima
- vrh amplitude
- punjenje
- specifična energija
obrazuje opterećenje kroz prirodne struje groma. Odvodnici struje
groma tipa 1 (ranije klasa B) moraju da odvedu takve struje groma, a
da pri tom ne dođe do razaranja.
Uređaj za sečenje
Ostale informacije
Izjednačavanje potencijala
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Otpor protoka po jednoj stazi, otpor po dužini
Sistem za razdvajanje razdvaja odvodnike kod prenapona od mreže,
odnosno od sistema za uzemljenje, čime se izbegava opasnost od
požara i istovremeno signalizuje isključivanje zaštitnog uređaja.
Uređaj za zaštitu od prenapona (ÜSG)
Uređaj koji je namenjen da ograniči tranzijentne prenapone i odvodi
udarne struje. Sadrži najmanje jedan nelinerani element. Uređaji za
zaštitu od prenapona se uglavnom, u opštim razgovorima, nazivaju i
odvodnicima.
TBS
OBO
113
Mala abeceda prenaponske zaštite
Vreme reakcije (ta)
Vreme reakcije u velikoj meri karakteriše reakciono ponašanje
pojedinačnih zaštitnih elemenata koji se koriste u odvodnicima. U
zavisnosti od nagiba du/dt udarnog napona ili di/dt udarne struje,
vremena reakcije mogu da variraju u određenim granicama.
Zaostali napon (Ures)
Najviša vrednost napona koji prolazi preko klema uređaja za zaštitu od
prenapona za vreme ili neposredno posle sprovođenja odvodne struje.
Zaštitni uređaj od diferencijalne struje
Uređaj za zaštitu od električnog udara i za zaštitu od požara (npr. FIzaštitni prekidač)
Ostale informacije
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
Zona gromobranske zaštite (LPZ)
114
OBO
TBS
TBS
OBO
115
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 (LLExport_01296)
212
OBO
TBS
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Zaštita od prenapona
za telekomunikacije
214
LSA-Plus-sistemi
217
Koaksijalni zaštitni uređaji
Tehnika prijema i odašiljanja
220
Zaštita od prenapona
Mrežna tehnika
223
Tehnika prenosa podataka
224
Serisjki interfejsi
226
2-polno napajanje strujom
229
Dvožilni sistemi
233
Višežilni sistemi (mogućnost ispitivanja)
241
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
MSR-zaštita
TBS
OBO
213
Zaštita od prenapona za telekomunikacione sisteme
Uređaji za zaštitu provodnika za prenos podataka za telekomunikacione sisteme
• na raspolaganju su kao osnovna, srednja i fina zaštita
• manji nivo zaštite kod visokog opterećenja struja
• kleme bez vijaka, odn. utične kleme
• optimizovan propusni opseg za siguran prenos
• brza montaža na profilnu šinu ili zidna montaža
Primena: DSL-sistemi, ISDN ili analogne telekomunikacije
Tip
Varijanta
19.3
Zaštitni uređaj za ISDN i DSL sisteme
Pakov.
Utični
sistem
Težina
Br. art.
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
94
Komad kg/100 kom.
SC-TELE 4-C-G Kombinovana zaštita Klema
30,000 5081 68 8
1
RSD/kom.
94
Pakov.
Utični
sistem
Težina
Br. art.
94
Varijanta
Tip
19.3
Zaštitni uređaj kabla za prenos podataka za telekomunikacione
sisteme
Komad kg/100 kom.
SC-TELE 4-C-G Kombinovana zaštita Klema
30,000 5081 68 8
1
RSD/kom.
94
Kombunovani zaštitni uređaj za ISDN
Varijanta
Tip
Utični
sistem
Pakov.
Težina
Br. art.
103
1
38
Komad kg/100 kom.
RJ11-TELE 4-C Kombinovana zaštita, 4 žile RJ45
28
20,000 5081 92 0
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Frekvencija prenosa
Uneto slabljenje
Uzdužni otpor
Nivo zaštite (sim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod 1 kV/µs C3
Vrsta zaštite
Utični sistem
Br. art.
214
OBO
TBS
V
V
kA
kA
f
a/dB dB
R
Ohm
SC-TELE 4-C-G
SC-TELE 4-C-G
RJ11-TELE 4-C
122 V
170 V
0→3
5 kA
15 kA
100 MHz f
0,1 @ 144 kHz dB
3,3 Ohm
≤300 V
≤500 V
≤245 V
IP 54
Klema
122 V
170 V
0→3
5 kA
15 kA
100 MHz f
0,1 @ 144 kHz dB
3,3 Ohm
≤300 V
≤500 V
≤245 V
IP 54
Klema
122 V
170 V
0→3
1,5 kA
7.5 kA
< 100 kHz f
0,5 @ 36 kHz dB
8.2 Ohm
≤300 V
≤500 V
≤245 V
IP40
RJ45
5081 68 8
5081 68 8
5081 92 0
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
Zaštita od prenapona za telekomunikacione sisteme
Uređaj za zaštitu provodnika za prenos podataka za analogne telekomunikacione sisteme
• u aluminijumskom kućištu
• sa dvostepenim zaštitnim kolom
• jednostavna montaža
• sa 150 mm priključnog provodnika sa RJ11, odnosno RJ45-utikačima
• optimizovani propusni opseg za TK-sisteme
Primena: za analogne telekomunikacione sisteme
Kombunovani zaštitni uređaj za ISDN RJ11
28
Varijanta
Tip
Utični
sistem
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
38
103
RJ11-TELE 4-C Kombinovana zaštita, 4 žile RJ45
1
20,000 5081 92 0
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
RSD/kom.
Uređaj za finu zaštitu za ISDN RJ11
28
Tip
Varijanta
Pakov.
Utični
sistem
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
38
103
RJ11-TELE 4-F Fina zaštita,4 žile RJ45
1
20,000 5081 93 9
RSD/kom.
Kombunovani zaštitni uređaj za ISDN RJ45
28
Varijanta
Tip
Utični
sistem
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
38
103
RJ45-TELE 4-C Kombinovana zaštita,4 žile RJ45
1
20,000 5081 96 3
RSD/kom.
Uređaj za finu zaštitu za ISDN RJ45
28
Varijanta
Tip
Pakov.
Utični
sistem
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
38
103
RJ45-TELE 4-F Fina zaštita, 4 žile RJ45
1
20,000 5081 97 1
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Frekvencija prenosa
Uneto slabljenje
Uzdužni otpor
Nivo zaštite (sim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod 1 kV/µs C3
Vrsta zaštite
Utični sistem
Br. art.
V
V
kA
kA
f
a/dB dB
R
Ohm
RJ11-TELE 4-C
RJ11-TELE 4-F
RJ45-TELE 4-C
RJ45-TELE 4-F
122 V
170 V
0→3
1,5 kA
7.5 kA
< 100 kHz f
0,5 @ 36 kHz dB
8.2 Ohm
≤300 V
≤500 V
≤245 V
IP40
RJ45
122 V
170 V
1→3
- kA
7,5 / 0,5 kA
< 100 kHz f
0,5 @ 36 kHz dB
2.2 Ohm
≤300 V
≤500 V
≤245 V
IP40
RJ45
122 V
170 V
0→3
1,5 kA
7.5 kA
< 100 kHz f
0,5 @ 36kHz dB
8.2 Ohm
≤300 V
≤500 V
≤245 V
IP40
RJ45
122 V
170 V
1→3
- kA
7,5 / 0,5 kA
< 100 kHz f
0,5 @ 36 kHz dB
2.2 Ohm
≤300 V
≤500 V
≤245 V
IP40
RJ45
5081 92 0
5081 93 9
5081 96 3
5081 97 1
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TBS
OBO
215
Zaštita od prenapona za telekomunikacione sisteme
Uređaji za zaštitu provodnika za prenos podataka za telekomunikacione sisteme
• na raspolaganju su kao osnovna, srednja i fina zaštita
• manji nivo zaštite kod visokog opterećenja struja
• kleme bez vijaka, odn. utične kleme
• optimizovan propusni opseg za siguran prenos
• brza montaža na profilnu šinu ili zidna montaža
Varijanta
Utični
sistem
Pakov.
Težina
Br. art.
94
Tip
19.3
Kombinovani zaštitni uređaj za ISDN Bus-stranu
Komad kg/100 kom.
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
RJ45-ISDN 4-C-G Kombinovana zaštita, 4 žile RJ45
1
45
Primena: NTBA-zaštita, bus
30,000 5081 54 8
RSD/kom.
94
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Frekvencija prenosa
Uneto slabljenje
Uzdužni otpor
Nivo zaštite (sim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod 1 kV/µs C3
Vrsta zaštite
Utični sistem
Br. art.
216
V
V
kA
kA
f
a/dB dB
R
Ohm
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RJ45-ISDN 4-C-G
4,2 V
6,2 V
0→3
2 kA
10 kA
< 6 MHz f
0,1 @ 144 kHz dB
4.7 Ohm
≤500 V
≤12 V
≤8 V
IP 54
RJ45
5081 54 8
OBO
TBS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Zaštita od prenapona za LSA-Plus-sisteme
Zaštita provodnika za prenos podataka za višežilne sisteme (LSA-Plus)
• moguća upotreba kao osnovna i kao kombinovana zaštita
• zaštita do 10 duplih žila
• manji zaštitni nivo
• optimizovani propusni opseg za siguran prenos
• brza montaža na profilnu šinu ili zidna montaža
Primena: telekomunikacioni razdelnik, TK-kućni priključci
LSA-Plus-tehnika/LSA-priključni blok
31
20
126
Tip
Pakov.
Boja
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
siva
1
5,100 5084 00 8
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
LSA-A-LEI
RSD/kom.
LSA-Plus-tehnika/LSA-pregrada
31
20
126
Tip
Pakov.
Boja
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
LSA-T-LEI
bela
1
5,400 5084 01 2
RSD/kom.
126
LSA-Plus-tehnika/LSA-blok za uzemljenje
21
31
Tip
Pakov.
Boja
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
LSA-E-LEI
1
crvena
6,500 5084 01 6
RSD/kom.
LSA-Plus-tehnika/LSA-osnovna zaštita
112
22
40
Tip
LSA-B-MAG
Pakov.
Najveći
trajni
napon
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
180
8,600 5084 02 0
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
LSA-B-MAG
Najviša vrednost trajnog napona
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Maksimalna vrednost udarne struje odvođenja
Zaštitni nivo
Temperaturna oblast
V
ϑ
kA
kA
kA
kV
°C
Br. art.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
180 V
0→2
1 kA
5 kA
10 kA
<0,700 kV
-40 - +80 °C
5084 02 0
TBS
OBO
217
Zaštita od prenapona za LSA-Plus-sisteme
Zaštita provodnika za prenos podataka za višežilne sisteme (LSA-Plus)
• moguća upotreba kao osnovna i kao kombinovana zaštita
• zaštita do 10 duplih žila
• manji zaštitni nivo
• optimizovani propusni opseg za siguran prenos
• brza montaža na profilnu šinu ili zidna montaža
Primena: telekomunikacioni razdelnik, TK-kućni priključci
LSA-Plus-tehnika/LSA-osnovna i fina zaštita
LSA-BF-180
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Pakov.
Težina
Br. art.
9
Najveći
trajni
napon
V
Tip
Komad kg/100 kom.
180
0,500 5084 02 4
1
RSD/kom.
39.9
LSA-Plus-tehnika/LSA-osnovna i fina zaštita
LSA-BF-24
Težina
Br. art.
9
Pakov.
Najveći
trajni
napon
V
Tip
Komad kg/100 kom.
24
0,500 5084 02 8
1
RSD/kom.
39.9
LSA-Plus-tehnika/LSA-šina za uzemljenje za LSA-BF-...
Težina
Br. art.
12
23.1
Pakov.
Tip
108
Komad kg/100 kom.
LSA-E
1
1,000 5084 03 2
RSD/kom.
42
LSA-Plus-tehnika/LSA-montažna kadica
Pakov.
Tip
Težina
Br. art.
105
90
Komad kg/100 kom.
LSA-M
1
St čelik
Br. art.
218
OBO
TBS
RSD/kom.
V
ϑ
kA
kA
kA
A
kV
°C
LSA-BF-180
LSA-BF-24
180 V
0→3
0,5 kA
2.5 kA
5 kA
0,12 A
< 300 kV
-40 - +80 °C
24 V
0→3
0,5 kA
2.5 kA
5 kA
0,09 A
<0,05 kV
-40 - +80 °C
5084 02 4
5084 02 8
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
Najviša vrednost trajnog napona
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Maksimalna vrednost udarne struje odvođenja
Nominalna struja opterećenja
Zaštitni nivo
Temperaturna oblast
7,500 5084 03 6
Zaštita od prenapona za LSA-Plus-sisteme
Zaštita provodnika za prenos podataka za višežilne sisteme (LSA-Plus)
• moguća upotreba kao osnovna i kao kombinovana zaštita
• zaštita do 10 duplih žila
• manji zaštitni nivo
• optimizovani propusni opseg za siguran prenos
• brza montaža na profilnu šinu ili zidna montaža
Primena: telekomunikacioni razdelnik, TK-kućni priključci
LSA-Plus-tehnika/LSA-alat
23
80
Pakov.
Tip
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
0,600 5084 04 0
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
LSA-TOOL
RSD/kom.
LSA-Plus-tehnika/zaštitno kućište
Tip
Boja
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
LSA-G
svetlosiva
57,500 5084 04 8
RSD/kom.
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
PA poliamid
1
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TBS
OBO
219
Koaksijalni zaštitni uređaji za tehniku prijema i odašiljanja
Uređaji za zaštitu provodnika za prenos podataka za tehniku prijema i odašiljanja
• na raspolaganju je različita priključna tehnika
• manji nivo zaštite kod visokog opterećenja strujom
• neznatno refleksiono ponašanje
• optimizovani za propusni opseg za siguran prenos
• raspoloživi u 50-Ω- odn.75-Ω-tehnici
Primena: BOS-Funk, SAT- i TV-uređaji, mobilna telefonija
Koaksijalni zaštitni uređaji za S-UHF-priključak: muški/ženski
Utični
sistem
Tip
Pakov.
Frekvencija
prenosa
f
S-UHF M/W
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
UHF-konektor 0 - 5 GHz
1
7,000 5093 02 3
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
RSD/kom.
Koaksijalni zaštitni uređaji za S-UHF-priključak: ženski/ženski
Utični
sistem
Tip
Pakov.
Frekvencija
prenosa
f
S-UHF W/W
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
UHF-konektor 0 - 5 GHz
1
6,500 5093 01 5
RSD/kom.
Koaksijalni zaštitni uređaj za BNC-priključak: muški/ženski
Pakov.
Frekvencija
prenosa
f
Težina
Br. art.
20
Utični
sistem
Tip
Komad kg/100 kom.
DS-BNC M/W BNC, 50 oma 0 - 2.5 GHz
1
6,500 5093 25 2
RSD/kom.
62
Koaksijalni zaštitni uređaj za BNC-priključak: ženski/ženski
f
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
DS-BNC W/W BNC, 50 oma 0 - 2.5 GHz
1
6,000 5093 23 6
RSD/kom.
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Talasni otpor
Snaga prenosa
Frekvencija prenosa
Uneto slabljenje
Temperaturna oblast
Utični sistem
Br. art.
220
OBO
TBS
V
V
a/dB
ϑ
kA
kA
Ω
W
f
dB
°C
62
S-UHF M/W
S-UHF W/W
DS-BNC M/W
DS-BNC W/W
130 V
180 V
0→2
2,5 kA
10 kA
50 Ω
400 W
0 - 5 GHz f
3 @ 5 GHz dB
-40 - +80 °C
UHF-konektor
130 V
180 V
0→2
2,5 kA
10 kA
50 Ω
400 W
0 - 5 GHz f
3 @ 5 GHz dB
-40 - +80 °C
UHF-konektor
130 V
180 V
0→2
2 x 2,5 kA
5 kA
50 Ω
400 W
0 - 2.5 GHz f
3 @ 2,5 GHz dB
-35 - +80 °C
BNC, 50 oma
130 V
180 V
0→2
2 x 2,5 kA
5 kA
50 Ω
400 W
0 - 2.5 GHz f
3 @ 2,5 GHz dB
-35 - +80 °C
BNC, 50 oma
5093 02 3
5093 01 5
5093 25 2
5093 23 6
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
Pakov.
Frekvencija
prenosa
20
Utični
sistem
Tip
Koaksijalni zaštitni uređaji za tehniku prijema i odašiljanja
Uređaji za zaštitu provodnika za prenos podataka za tehniku prijema i odašiljanja
• na raspolaganju je različita priključna tehnika
• manji nivo zaštite kod visokog opterećenja strujom
• neznatno refleksiono ponašanje
• optimizovani za propusni opseg za siguran prenos
• raspoloživi u 50-Ω- odn.75-Ω-tehnici
Primena: BOS-Funk, SAT- i TV-uređaji, mobilna telefonija
Koaksijalni zaštitni uređaj za BNC-priključak: muški/muški
Utični
sistem
20
Tip
Pakov.
Frekvencija
prenosa
f
Br. art.
Komad kg/100 kom.
DS-BNC M/M BNC, 50 oma 0 - 2.5 GHz
62
Težina
1
7,000 5093 26 0
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
RSD/kom.
Koaksijalni zaštitni uređaj za N-priključak: muški/ženski
79
Utični
sistem
Pakov.
Frekvencija
prenosa
20
Tip
f
DS-N M/W
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
N-konektor 0 - 5,3 GHz
1
12,200 5093 99 6
RSD/kom.
Koaksijalni zaštitni uređaj za N-priključak: ženski/ženski
Utični
sistem
Tip
Pakov.
Frekvencija
prenosa
f
DS-N W/W
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
N-konektor 2,5 GHz
1
12,500 5093 98 8
RSD/kom.
Koaksijalni zaštitni uređaj za TNC-priključak: muški/ženski
Tip
Utični
sistem
Pakov.
Frekvencija
prenosa
f
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
DS-TNC M/W Koaksijalni utikač 0 - 2,5 GHz
1
9,000 5093 27 0
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Talasni otpor
Snaga prenosa
Frekvencija prenosa
Uneto slabljenje
Temperaturna oblast
Utični sistem
Br. art.
V
V
a/dB
ϑ
kA
kA
Ω
W
f
dB
°C
DS-BNC M/M
DS-N M/W
DS-N W/W
DS-TNC M/W
130 V
180 V
0→2
2 x 2,5 kA
5 kA
50 Ω
400 W
0 - 2.5 GHz f
3 @ 2,5 GHz dB
-35 - +80 °C
BNC, 50 oma
130 V
180 V
0→2
2 x 2,5 kA
10 kA
50 Ω
400 W
0 - 5,3 GHz f
3 @ 5,3 GHz dB
-40 - +80 °C
N-konektor
130 V
180 V
0→2
2,5 kA
5 kA
50 Ω
400 W
2,5 GHz f
3 @ 5,3 GHz dB
-35 - +80 °C
N-konektor
130 V
180 V
0→2
2 x 2,5 kA
10 kA
50 Ω
400 W
0 - 2,5 GHz f
3 @ 2,5 GHz dB
-35 - +80 °C
Koaksijalni utikač
5093 26 0
5093 99 6
5093 98 8
5093 27 0
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TBS
OBO
221
Koaksijalni zaštitni uređaji za tehniku prijema i odašiljanja
Uređaji za zaštitu provodnika za prenos podataka za tehniku prijema i odašiljanja
• na raspolaganju je različita priključna tehnika
• manji nivo zaštite kod visokog opterećenja strujom
• neznatno refleksiono ponašanje
• optimizovani za propusni opseg za siguran prenos
• raspoloživi u 50-Ω- odn.75-Ω-tehnici
Primena: BOS-Funk, SAT- i TV-uređaji, mobilna telefonija
Koaksijalni zaštitni uređaj za 7/16-priključak: muški/ženski
Utični
sistem
Tip
Pakov.
Frekvencija
prenosa
f
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
DS-7 16 M/W 7/16-konektor 0 - 4,25 GHz
1
35,500 5093 17 1
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
RSD/kom.
Koaksijalni zaštitni uređaj za F-priključak: muški/ženski
Pakov.
Utični Frekvencija
sistem
prenosa
Tip
f
DS-F M/W
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
SAT-F 0 - 4 GHz
1
9,000 5093 27 5
RSD/kom.
Koaksijalni zaštitni uređaj za F-priključak: ženski/ženski
Pakov.
Utični Frekvencija
sistem
prenosa
Tip
f
DS-F W/W
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
SAT-F 0 - 4 GHz
1
9,000 5093 27 2
RSD/kom.
Koaksijalni zaštitni uređaj za SAT i kablovski multiswitch
Utični
sistem
Tip
Pakov.
Frekvencija
prenosa
f
TV 4+1
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
SAT-F 0,5 - 2,8 GHz
1
37,000 5083 40 0
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Talasni otpor
Snaga prenosa
Frekvencija prenosa
Uneto slabljenje
Temperaturna oblast
Utični sistem
Br. art.
222
OBO
TBS
V
V
a/dB
ϑ
kA
kA
Ω
W
f
dB
°C
DS-7 16 M/W
DS-F M/W
DS-F W/W
TV 4+1
130 V
180 V
0→2
2,5 kA
10 kA
50 Ω
500 W
0 - 4,25 GHz f
3 @ 4,25 GHz dB
-40 - +80 °C
7/16-konektor
130 V
180 V
0→2
2,5 kA
10 kA
75 Ω
400 W
0 - 4 GHz f
3 @ 3,5 GHz dB
-30 - +80 °C
SAT-F
130 V
180 V
0→2
2,5 kA
10 kA
75 Ω
400 W
0 - 4 GHz f
3 @ 3,5 GHz dB
-35 - +80 °C
SAT-F
0,5 - 2,8 GHz f
3 @ 2,8 GHz dB
-40 - +80 °C
SAT-F
5093 17 1
5093 27 5
5093 27 2
5083 40 0
1→3
75 Ω
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
Zaštita od prenapona za mrežnu tehniku
Uređaj za zaštitu provodnika za prenos podataka za mrežnu tehniku do 10 GBit/s
• na raspolaganju je različita priključna tehnika
• manji nivo zaštite kod visokog opterećenja strujom
• podrška Power over Ethernet (PoE)
• ispitan kvalitet prenosa u mrežama do 10 GBit (klasa EA)
• brza instalacija zahvaljujući utičnoj varijanti
Primena:10-GBit-Eternet, 10/100-MBit-Eternet, PoE-primene
Zaštita od prenapona za najbrže mreže do 10 GBit (klasa
EA/CAT6A)
Varijanta
Tip
Pakov.
Utični
sistem
Težina
Br. art.
8-polni RJ45
1
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Komad kg/100 kom.
ND-CAT6A/EA
16,600 5081 80 0
RSD/kom.
Fina zaštita za Eternet-mreže (klasa D/CAT 5)
Tip
28
Varijanta
Pakov.
Utični
sistem
38
103
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
RJ45 S-ATM 8-F
Fina zaštita RJ45
1
21,000 5081 79 3
RSD/kom.
Kombinovani odvodnik za 10Base2-/10Base5-mreže
101.7
38
Varijanta
Tip
Utični
sistem
28
53
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
KOAX B-E2 MF-C Kombinovana zaštita Koaksijalni utikač
1
15,000 5082 41 2
RSD/kom.
Fina zaštita za 10Base2-/10Base5-mreže
101.7
38
Varijanta
Tip
Pakov.
Utični
sistem
28
53
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
KOAX B-E2 MF-F Fina zaštita Koaksijalni utikač
1
15,000 5082 42 0
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
U maks AC
U maks DC
LPZ
Channel performance ISO/IEC
Channel performance Ansi/EA
Nominalna odvodna struja In prema C2 (ukupno)
Nominalna odvodna struja In prema C2 (žila-žila)
Zaštitni nivo žila/zemlja
Zaštitni nivo žila/žila
Nominalna struja opterećenja
Serijska impendansa po žili
Frekvencija prenosa
Vrsta zaštite
Utični sistem
Ispitni standard
Br. art.
V
V
kA
kA
V
V
A
Ω
f
ND-CAT6A/EA
RJ45 S-ATM 8-F
KOAX B-E2 MF-C
KOAX B-E2 MF-F
41 V
58 V
1→3
Class EA
CAT 6A
7 kA
0,15 kA
<700 V
<120 V
1A
4,2 V
6V
1→3
Class D
CAT 5
5 kA
0,25 kA
< 12 V
< 800 V
4,2 V
6,2 V
0→3
Class D
Cat 5
10 kA
0,5 kA
< 500 V
< 12 V
4,2 V
6,2 V
1→3
Class D
Cat 5
10 kA
0,5 kA
< 500 V
< 12 V
500 MHz f
IP10
RJ45
IEC 61643-21
> 155 MHz f
IP40
RJ45
IEC 61643-21
5Ω
< 113 MHz f
IP40
Koaksijalni utikač
IEC 61643-21
5Ω
< 200 MHz f
IP40
Koaksijalni utikač
IEC 61643-21
5081 80 0
5081 79 3
5082 41 2
5082 42 0
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TBS
OBO
223
Zaštita od prenapona za tehniku prenosa podataka
Uređaj za zaštitu provodnika za prenos podataka za informatičko-tehničke sisteme
• u aluminijumskom kućištu
• RJ45-konektor
• sa 150 mm priključnim kablom sa RJ45-utičnicama
• jednostavna montaža sa pregradnim utikačem
• dvostepeno zaštitno prebacivanje
Primena: Twistetpair, upravljačka kola, komunikacioni provodnici
Osnovna zaštita za 4-žilne informaciono tehničke sisteme sa RJ45
Varijanta
Utični
sistem
Pakov.
Težina
Br. art.
103
28
103
28
103
28
38
Tip
Komad kg/100 kom.
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
RJ45 S-E100 4-B Osnovna zaštita, 4 žile RJ45
1
21,000 5081 72 6
RSD/kom.
Kombinovani odvodnik za 4-žilne informaciono tehničke sisteme
sa RJ45
Varijanta
Utični
sistem
Pakov.
Težina
Br. art.
38
Tip
Komad kg/100 kom.
RJ45 S-E100 4-C Kombinovana zaštita, 4 žile RJ45
1
21,000 5081 73 4
RSD/kom.
Fina zaštita za 4-žilne informaciono tehničke sisteme sa RJ45
Utični
sistem
Pakov.
Težina
Br. art.
38
Varijanta
Tip
Komad kg/100 kom.
RJ45 S-E100 4-F Fina zaštita, 4 žile RJ45
1
21,000 5081 74 2
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Frekvencija prenosa
Uneto slabljenje
Uzdužni otpor
Nivo zaštite (sim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod 1 kV/µs C3
Vrsta zaštite
Utični sistem
Br. art.
224
OBO
TBS
V
V
kA
kA
f
a/dB dB
R
Ohm
RJ45 S-E100 4-B
RJ45 S-E100 4-C
RJ45 S-E100 4-F
122 V
170 V
0→2
1,5 kA
7.5 kA
155 MHz f
0,3 @ 100 MHz dB
- Ohm
≤500 V
≤800 V
≤500 V
IP 40
RJ45
4,2 V
6,2 V
0→2
1,5 kA
7.5 kA
70 MHz f
5 @ 100 MHz dB
4,7 Ohm
≤12 V
≤800 V
≤8 V
IP 40
RJ45
4,2 V
6,2 V
2→3
- kA
7,5 / 0,5 kA
100 MHz f
3 @ 100 MHz dB
- Ohm
≤12 V
≤800 V
≤8 V
IP 40
RJ45
5081 72 6
5081 73 4
5081 74 2
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
Zaštita od prenapona za tehniku prenosa podataka
Uređaj za zaštitu provodnika za prenos podataka za informatičko-tehničke sisteme
• u aluminijumskom kućištu
• RJ45-konektor
• sa 150 mm priključnim kablom sa RJ45-utičnicama
• jednostavna montaža sa pregradnim utikačem
• dvostepeno zaštitno prebacivanje
Primena: Twistetpair, upravljačka kola, komunikacioni provodnici
Fina zaštita za 4-žilne informaciono tehničke sisteme RJ45
Tip
28
Varijanta
Utični
sistem
38
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
RJ45S-V24T 4-F Fina zaštita, 4 žile RJ45
1
21,000 5081 64 5
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
103
RSD/kom.
Fina zaštita za 8-žilne informaciono tehničke sisteme RJ45
Tip
28
Varijanta
Utični
sistem
38
103
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
RJ45S-V24T 8-F Fina zaštita, 8 žila RJ45
1
21,000 5081 64 7
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
U maks AC
U maks DC
LPZ
Nominalna odvodna struja (8/20)
Nivo zaštite (sim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod 1 kV/µs C3
Vrsta zaštite
Utični sistem
V
V
kA
Br. art.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
RJ45S-V24T 4-F
RJ45S-V24T 8-F
10 V
15 V
2→3
7,5 / 0,25 kA
≤30 V
≤800 V
≤25 V
IP40
RJ45
10 V
15 V
2→3
7,5 / 0,15 kA
≤30 V
≤800 V
≤25 V
IP40
RJ45
5081 64 5
5081 64 7
TBS
OBO
225
Zaštita od prenapona za serijske interfejse
Uređaji za zaštitu provodnika za prenos podataka, serijski interfejs
• na raspolaganju je različita priključna tehnika
• niži naponski nivo zaštite
Primena: SPS, alarmni uređaji, upravljači
Fina zaštita za 9-polni RS232-interfejs
Najveći
trajni
napon
V
Tip
SD09-V24 9
Varijanta
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
18 SUB-D-9; V24 RS232
6,000 5080 05 3
1
RSD/kom.
Fina zaštita za 15-polni RS232-interfejs
Najveći
trajni
napon
V
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Tip
SD15-V24 15
Varijanta
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
18 SUB-D-15; V24 RS232
7,000 5080 15 0
1
RSD/kom.
SD25-V24 25
Varijanta
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
18 SUB-D-25; V24 RS232
1
8,000 5080 27 4
RSD/kom.
Najviša vrednost trajnog napona
LPZ
Nominalna odvodna struja (8/20)
Nivo zaštite (sim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod 1 kV/µs C3
Utični sistem
Br. art.
226
OBO
TBS
V
kA
16
60
SD09-V24 9
SD15-V24 15
SD25-V24 25
18 V
2→3
0.34 kA
≤50 V
≤50 V
≤25 V
D-Sub 9-polno
18 V
2→3
0.34 kA
≤50 V
≤50 V
≤25 V
D-Sub 15-polno
18 V
2→3
0.34 kA
≤50 V
≤50 V
≤25 V
D-Sub 25-polno
5080 05 3
5080 15 0
5080 27 4
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
Najveći
trajni
napon
V
Tip
54
Fina zaštita za 25-polni RS232-interfejs
Zaštita od prenapona za serijske interfejse
Uređaji za zaštitu provodnika za prenos podataka, serijski interfejs
• na raspolaganju je različita priključna tehnika
• niži naponski nivo zaštite
Primena: SPS, alarmni uređaji, upravljači
Fina zaštita za 9-polni RS485-interfejs
Tip
Najveći
trajni
napon
V
SD09-V11 9
Pakov.
Varijanta
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
7,5 SUB-D-9; V11 RS485
1
6,000 5080 06 1
RSD/kom.
Fina zaštita za 25-polni RS485-interfejs
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
16
Najviša vrednost trajnog napona
LPZ
Nominalna odvodna struja (8/20)
Nivo zaštite (sim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod 1 kV/µs C3
Utični sistem
60
Najveći
trajni
napon
V
SD25-V11 25
Varijanta
Pakov.
Težina
Br. art.
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
54
Tip
Komad kg/100 kom.
7,5 SUB-D-25; V11 RS485
1
8,000 5080 28 2
RSD/kom.
V
kA
Br. art.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
SD09-V11 9
SD25-V11 25
7,5 V
2→3
0.75 kA
≤100 V
≤100 V
≤10 V
D-Sub 9-polno
7,5 V
2→3
0.75 kA
≤100 V
≤100 V
≤10 V
D-Sub 25-polno
5080 06 1
5080 28 2
TBS
OBO
227
Zaštita od prenapona za tehniku prenosa podataka
Uređaj za zaštitu provodnika za prenos podataka, serijski interfejs
• stezni priključci bez vijaka
• direktna ugradnja u provodnik
• priložena lepljiva čičak traka
• pričvrsni set za Twinax-AS4/.., Koax B-E2/..., Koax N-E5/..., RJ 11-Tele/4..., RJ 45 S-...
Primena:direktna ugradnja u provodnike
Najveći
trajni
napon
V
Tip
ASP-V24T 4
Varijanta
Utični
sistem
37.5
Fina zaštita za RS232 sa utičnim klemama
Pakov.
Težina
Br. art.
23.2
93
Komad kg/100 kom.
18 4 polni, V24 Klema
1
7,500 5083 06 0
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
RSD/kom.
Najveći
trajni
napon
V
Tip
ASP-V11EI 4
Varijanta
Utični
sistem
37.5
Fina zaštita za RS485 sa utičnim klemama
Pakov.
Težina
Br. art.
23.2
93
Komad kg/100 kom.
7,5 4 polni, V11 Klema
1
7,500 5083 08 7
RSD/kom.
Pričvrsni komplet za profilnu šinu
Težina
Br. art.
35
Pakov.
Varijanta
Tip
Komad kg/100 kom.
za
•
•
•
•
montažu:
Koax B-E2/...
Koax N-E5/...
RJ 11-Tele/4...
RJ 45 S-...
1
5,000 5082 38 2
6
DLS-BS
Najviša vrednost trajnog napona
LPZ
Nominalna odvodna struja (8/20)
Nivo zaštite (sim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod In C2
Nivo zaštite (asim.) kod 1 kV/µs C3
Utični sistem
Br. art.
228
OBO
TBS
V
kA
ASP-V24T 4
ASP-V11EI 4
18 V
2→3
0.34 kA
≤65 V
≤55 V
≤25 V
Klema
7,5 V
2→3
0.75 kA
≤110 V
≤120 V
≤10 V
Klema
5083 06 0
5083 08 7
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom
Zaštita od prenapona, fina mrežna zaštita tipa 3 za ugradnju u razvodni orman
• Pogodna za sisteme sa jednosmernim i naizmeničnim naponom
• Sa optičkim indikatorom funkcije
• Sa priključnim klemama lakim za montažu bez vijaka
• Sa dimenzijama rastera 17,5-mm koje štede na prostoru
• Y veza
Primena: Univerzalna primena na 35-mm-profilnim šinama.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom 12 V
Varijanta
Pakov.
U max U max
AC
DC
V
VF12-AC DC 12 V verzija 13,5
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
18
1
9,000 5097 45 3
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Tip
RSD/kom.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom 24 V
Varijanta
Tip
VF24-AC/DC 24 V verzija
Pakov.
U max U max
AC
DC
V
V
34
46
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
8,000 5097 60 7
RSD/kom.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom 48 V
Varijanta
Tip
VF48-AC/DC 48 V verzija
Pakov.
U max U max
AC
DC
V
V
60
80
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
8,000 5097 61 5
RSD/kom.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom 60 V
Tip
Varijanta
V
VF60-AC/DC 60 V verzija
Pakov.
U max U max
AC
DC
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
80 110
1
8,000 5097 62 3
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
U maks AC
U maks DC
Klasa zaštite shodno EN 61643-11
SPD prema IEC 61643-1
LPZ
Nominalna odvodna struja (8/20)
Maksimalna vrednost udarne struje odvođenja
Nominalna struja opterećenja
Kontaktno vreme
Temperaturna oblast
Zaštitni nivo žila/žila
Zaštitni nivo žila/zemlja
Podeok TE (17.5 mm)
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Br. art.
V
V
ϑ
kA
kA
A
ns
°C
V
V
mm²
mm²
mm²
VF12-AC DC
VF24-AC/DC
VF48-AC/DC
VF60-AC/DC
13,5 V
18 V
Tip 3
klasa III
2→3
0.7 kA
2 kA
20 A
< 25 ns
-40 - +80 °C
<110 V
<1200 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
34 V
46 V
Tip 3
klasa III
2→3
0.7 kA
2 kA
20 A
< 25 ns
-40 - +80 °C
<130 V
<1200 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
60 V
80 V
Tip 3
klasa III
2→3
0.7 kA
2 kA
20 A
< 25 ns
-40 - +80 °C
<220 V
<1200 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
80 V
110 V
Tip 3
klasa III
2→3
0.7 kA
2 kA
20 A
< 25 ns
-40 - +80 °C
<280 V
<1200 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
5097 45 3
5097 60 7
5097 61 5
5097 62 3
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TBS
OBO
229
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom
Zaštita od prenapona, fina mrežna zaštita tipa 3 za ugradnju u razvodni orman
• Pogodna za sisteme sa jednosmernim i naizmeničnim naponom
• Sa optičkim indikatorom funkcije
• Sa priključnim klemama lakim za montažu bez vijaka
• Sa dimenzijama rastera 17,5-mm koje štede na prostoru
• Y veza
Primena: Univerzalna primena na 35-mm-profilnim šinama.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom 110 V
Tip
Varijanta
U max U max
AC
DC
V
V
Pakov.
Br. art.
Komad kg/100 kom.
VF110-AC DC 110 V verzija 150 200
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Težina
1
8,000 5097 63 1
RSD/kom.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom 230 V
Varijanta
Tip
U max U max
AC
DC
V
V
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
VF230-AC/DC 230V verzija 255 350
1
8,000 5097 65 0
U maks AC
U maks DC
Klasa zaštite shodno EN 61643-11
SPD prema IEC 61643-1
LPZ
Nominalna odvodna struja (8/20)
Maksimalna vrednost udarne struje odvođenja
Nominalna struja opterećenja
Kontaktno vreme
Temperaturna oblast
Zaštitni nivo žila/žila
Zaštitni nivo žila/zemlja
Podeok TE (17.5 mm)
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Br. art.
230
OBO
TBS
V
V
ϑ
kA
kA
A
ns
°C
V
V
mm²
mm²
mm²
VF110-AC DC
VF230-AC/DC
150 V
200 V
Tip 3
klasa III
2→3
2 kA
6,5 kA
20 A
< 25 ns
-40 - +80 °C
<500 V
<1400 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
255 V
350 V
Tip 3
klasa III
2→3
2.5 kA
7 kA
20 A
<25 ns
-40 - +80 °C
<1000 V
<1400 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
5097 63 1
5097 65 0
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom sa daljinskom signalizacijom
Zaštita od prenapona/fina mrežna zaštita tipa 3 sa daljinskom signalizacijom
• Sa daljinskom signalizacijom: kontakt izmenjivača bez potencijala
• Pogodna za sisteme naizmeničnog napona
• Sa optičkim indikatorom funkcije
• Sa priključnim klemama lakim za montažu bez vijaka
• U dimenzijama rastera 17,5-mm koje štede na prostoru
• Y veza
Primena: Univerzalna primena na 35-mm-profilnim šinama.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom sa daljinskom
signalizacijom 24 V AC/DC
Pakov.
U max U max
AC
DC
VF24-AC/DC-FS
V
V
34
46
Težina
Br. art.
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Tip
Komad kg/100 kom.
1
6,700 5097 82 0
RSD/kom.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom sa daljinskom
signalizacijom 110 V AC/DC
Pakov.
U max U max
AC
DC
Tip
V
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
VF110-AC DC-FS 150 200
1
6,900 5097 84 6
RSD/kom.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom sa daljinskom
signalizacijom 230 V AC/DC
Pakov.
U max U max
DC
AC
Tip
V
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
VF230-AC/DC-FS 350 255
1
6,900 5097 85 2
RSD/kom.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom sa daljinskom
signalizacijom 230 V AC
Pakov.
U max U max
AC
DC
Tip
VF230-AC-FS
V
V
255
—
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
6,900 5097 85 8
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
U maks AC
U maks DC
Klasa zaštite shodno EN 61643-11
SPD prema IEC 61643-1
LPZ
Nominalna odvodna struja (8/20)
Maksimalna vrednost udarne struje odvođenja
Nominalna struja opterećenja
Kontaktno vreme
Temperaturna oblast
Zaštitni nivo žila/žila
Zaštitni nivo žila/zemlja
Podeok TE (17.5 mm)
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Br. art.
V
V
ϑ
kA
kA
A
ns
°C
V
V
mm²
mm²
mm²
VF24-AC/DC-FS
VF110-AC DC-FS
VF230-AC/DC-FS
VF230-AC-FS
34 V
46 V
Tip 3
klasa III
2→3
0.7 kA
2 kA
20 A
< 25 ns
-40 - +80 °C
<160 V
<1200 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
150 V
200 V
Tip 3
klasa III
2→3
2 kA
6,5 kA
20 A
< 25 ns
-40 - +80 °C
<500 V
<1300 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
255 V
350 V
Tip 3
klasa III
2→3
2.5 kA
7 kA
20 A
< 25 ns
-40 - +80 °C
<1060 V
<1400 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
255 V
Tip 3
klasa III
2→3
2.5 kA
7 kA
20 A
< 25 ns
-40 - +80 °C
<1060 V
<1400 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
5097 82 0
5097 84 6
5097 85 2
5097 85 8
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TBS
OBO
231
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom bez struje curenja sa daljinskom
signalizacijom
Zaštita od prenapona/fina mrežna zaštita tipa 3 sa nepropusnom daljinskom signalizacijom
• Sa daljinskom signalizacijom: kontakt otvarača bez potencijala za kontrolu funkcije
• Sa priključnim klemama lakim za montažu bez vijaka
• Sa dimenzijama rastera 17,5-mm koje štede na prostoru
• Y veza
Primena: Univerzalna primena na 35-mm-profilnim šinama.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom bez struje curenja sa
daljinskom signalizacijom 24 V AC/DC
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Tip
VF2-24-AC/DC-FS
U max U max
AC
DC
V
V
34
46
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
5,500 5097 93 1
1
RSD/kom.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom bez struje curenja sa
daljinskom signalizacijom 110 V AC/DC
Tip
U max U max
AC
DC
VF2-110-AC/DCFS
150 200
V
V
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
5,600 5097 93 5
1
RSD/kom.
MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom bez struje curenja sa
daljinskom signalizacijom 230 V AC/DC
Tip
U max U max
AC
DC
V
V
VF2-230-AC/DC-FS 255 350
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
5,700 5097 93 9
U maks AC
U maks DC
Klasa zaštite shodno EN 61643-11
SPD prema IEC 61643-1
LPZ
Nominalna odvodna struja (8/20)
Maksimalna vrednost udarne struje odvođenja
Nominalna struja opterećenja
Kontaktno vreme
Temperaturna oblast
Zaštitni nivo žila/žila
Zaštitni nivo žila/zemlja
Podeok TE (17.5 mm)
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Br. art.
232
OBO
TBS
V
V
ϑ
kA
kA
A
ns
°C
V
V
mm²
mm²
mm²
VF2-24-AC/DC-FS
VF2-110-AC/DCFS
VF2-230-AC/DC-FS
34 V
46 V
Tip 3
klasa III
2→3
2.5 kA
7 kA
20 A
<25 ns
-40 - +80 °C
< 130 V
< 1200 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
150 V
200 V
Tip 3
klasa III
2→3
2.5 kA
7 kA
20 A
<25 ns
-40 - +80 °C
< 220 V
< 1200 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
255 V
350 V
Tip 3
klasa III
2→3
2.5 kA
7 kA
20 A
<25 ns
-40 - +80 °C
< 1000 V
< 1400 V
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
5097 93 1
5097 93 5
5097 93 9
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
MSR-zaštita za dvožične sisteme
Uređaji za zaštitu provodnika za prenos podataka za dvožilne sisteme
• na raspolaganju su kao osnovna, srednja i fina zaštita
• manji nivo zaštite kod visokog opterećenja strujom
• kleme bez vijaka, odn. utične kleme
• optimizovan propusni opseg za siguran prenos
• brza montaža na profilnu šinu ili zidna montaža
Primena: upravljački sistemi, bus-sistemi, komunikacioni sistemi
Osnovna zaštita za dvožilne sisteme sa HF-aplikacijama 120 V
Tip
U max U max
DC
AC
TKS-B
170 120
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
7,500 5097 97 6
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
V
Pakov.
RSD/kom.
Kombinovana zaštita za dvožilne sisteme sa HF-aplikacijama 5 V
Tip
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
FRD 5 HF
V
6
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
4,2
1
5,000 5098 57 1
RSD/kom.
Kombinovana zaštita za dvožilne sisteme sa HF-aplikacijama 24 V
Tip
V
FRD 24 HF
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
28 19,7
1
5,000 5098 57 5
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
Nominalni napon
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Nominalna struja opterećenja
Uzdužni otpor
Zaštitni nivo žila/žila
Zaštitni nivo žila/zemlja
Kontaktno vreme
Temperaturna oblast
Vrsta zaštite
Podeok TE (17.5 mm)
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Frekvencija prenosa
V
V
V
R
ϑ
kA
kA
A
Ohm
V
V
ns
°C
mm²
mm²
mm²
f
Br. art.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TKS-B
FRD 5 HF
FRD 24 HF
150 V
120 V
170 V
0→2
6 kA
20 kA
20 A
5V
4,2 V
6V
0→3
6 kA
<500 V
<500 V
< 100 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
1,4 - 2,5 mm²
1,4 - 2,5 mm²
1,4 - 2,5 mm²
0-100MHz f
0,45 A
2,2 Ohm
<18 V
<500 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0-100MHz f
24 V
19,7 V
28 V
0→3
6 kA
20 kA
0,45 A
2,2 Ohm
<40 V
<500 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0-100MHz f
5097 97 6
5098 57 1
5098 57 5
TBS
OBO
233
MSR-zaštita za dvožične sisteme
Zaštita od prenapona za primenu u mernoj, upravljačkoj i regulacionoj tehnici
• Srednja i fina zaštita
• Standardna varijanta za dvožilne sisteme
• Dvostepeno zaštitno kolo
• Sa priključnim klemama bez vijaka, lakim za montažu
• Sa dimenzijama uklopnog rastera 17,5 mm koji štedi na prostoru
• Sa omskim razdvajanjem u podužnoj grani
Primena: Univerzalna primena na 35-mm-profilnim šinama u svakom uobičajenom kućištu razdelnika.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 5 V
Tip
V
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Pakov.
U max U max
DC
AC
FRD 5
V
6
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
4,2
9,500 5098 49 2
RSD/kom.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 12 V
Tip
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
FRD 12 13,5
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
9,5
9,500 5098 50 6
RSD/kom.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 24 V
Tip
FRD 24
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
V
27
19
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
9,500 5098 51 4
RSD/kom.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 48 V
Tip
V
FRD 48
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
53 37,5
1
9,500 5098 52 2
Nominalni napon
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Nominalna struja opterećenja
Uzdužni otpor
Zaštitni nivo žila/žila
Zaštitni nivo žila/zemlja
Kontaktno vreme
Temperaturna oblast
Vrsta zaštite
Podeok TE (17.5 mm)
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Br. art.
234
OBO
TBS
V
V
V
R
ϑ
kA
kA
A
Ohm
V
V
ns
°C
mm²
mm²
mm²
FRD 5
FRD 12
FRD 24
FRD 48
5V
4,2 V
6V
0→3
6 kA
10 kA
0,2 A
15 Ohm
<500 V
<18 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
12 V
9,5 V
13,5 V
0→3
6 kA
10 kA
0,2 A
15 Ohm
<32 V
<500 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
24 V
19 V
27 V
0→3
6 kA
10 kA
0,2 A
15 Ohm
<65 V
<500 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
48 V
37,5 V
53 V
0→3
6 kA
10 kA
0,2 A
15 Ohm
<125 V
<500 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
5098 49 2
5098 50 6
5098 51 4
5098 52 2
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
MSR-zaštita za dvožične sisteme
Zaštita od prenapona za primenu u mernoj, upravljačkoj i regulacionoj tehnici
• Srednja i fina zaštita
• Standardna varijanta za dvožilne sisteme
• Dvostepeno zaštitno kolo
• Sa priključnim klemama bez vijaka, lakim za montažu
• Sa dimenzijama uklopnog rastera 17,5 mm koji štedi na prostoru
• Sa omskim razdvajanjem u podužnoj grani
Primena: Univerzalna primena na 35-mm-profilnim šinama u svakom uobičajenom kućištu razdelnika.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 110 V
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
FRD 110 122 86,2
1
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Tip
9,500 5098 55 7
RSD/kom.
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
FRD 110
Nominalni napon
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Nominalna struja opterećenja
Uzdužni otpor
Zaštitni nivo žila/žila
Zaštitni nivo žila/zemlja
Kontaktno vreme
Temperaturna oblast
Vrsta zaštite
Podeok TE (17.5 mm)
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
V
V
V
R
ϑ
kA
kA
A
Ohm
V
V
ns
°C
mm²
mm²
mm²
Br. art.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
110 V
86,2 V
122 V
0→3
6 kA
10 kA
0,2 A
15 Ohm
<255 V
<500 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
5098 55 7
TBS
OBO
235
MSR-zaštita za dvožične sisteme
Zaštita od prenapona za primenu u mernoj, upravljačkoj i regulacionoj tehnici
• Srednja i fina zaštita
• Standardna varijanta za jednožilne sisteme
• Dvostepeni zaštitno kolo
• Sa priključnim klemama bez vijaka, lakim za montažu
• Sa dimenzijama uklopnog rastera 17,5 mm koji štedi na prostoru
• Sa omskim razdvajanjem u podužnoj grani
Primena: Univerzalna primena na 35-mm-profilnim šinama u svakom uobičajenom razvodnom ormanu.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 5 V
V
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Pakov.
U max U max
DC
AC
Tip
FRD 2-5
V
6
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
4,2
9,500 5098 79 4
RSD/kom.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 24 V
Pakov.
U max U max
DC
AC
Tip
FRD 2-24
V
V
27
19
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
9,500 5098 72 7
Nominalni napon
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Nominalna struja opterećenja
Uzdužni otpor
Zaštitni nivo žila/žila
Zaštitni nivo žila/zemlja
Kontaktno vreme
Temperaturna oblast
Vrsta zaštite
Podeok TE (17.5 mm)
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Br. art.
236
OBO
TBS
V
V
V
R
ϑ
kA
kA
A
Ohm
V
V
ns
°C
mm²
mm²
mm²
FRD 2-5
FRD 2-24
5V
4,2 V
6V
0→3
6 kA
10 kA
0,2 A
15 Ohm
<18 V
<28 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
24 V
19 V
27 V
0→3
6 kA
10 kA
0,2 A
15 Ohm
<65 V
<125 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
5098 79 4
5098 72 7
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
MSR-zaštita za dvožične sisteme
Zaštita od prenapona za primenu u mernoj, upravljačkoj i regulacionoj tehnici
• Srednja i fina zaštita
• Standardna varijanta za jednožilne sisteme
• Dvostepeno zaštitno kolo
• Sa priključnim klemama bez vijaka, lakim za montažu
• Sa dimenzijama uklopnog rastera 17,5 mm koji štedi na prostoru
• Sa induktivnim razdvajanjem u dužnoj račvi
Primena: Univerzalna primena na 35-mm-profilnim šinama u svakom uobičajenom razvodnom ormanu.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 5 V
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
FLD 5
V
6
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
4,2
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Tip
9,500 5098 60 0
RSD/kom.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 12 V
Tip
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
V
FLD 12 13,5
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
9,5
9,500 5098 60 3
RSD/kom.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 24 V
Tip
FLD 24
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
V
27
19
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
9,500 5098 61 1
RSD/kom.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 48 V
Tip
V
FLD 48
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
53 37,5
1
9,500 5098 63 0
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
Nominalni napon
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Nominalna struja opterećenja
Induktivnost
Zaštitni nivo žila/žila
Zaštitni nivo žila/zemlja
Kontaktno vreme
Temperaturna oblast
Vrsta zaštite
Podeok TE (17.5 mm)
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Br. art.
V
V
V
ϑ
kA
kA
A
µH
V
V
ns
°C
mm²
mm²
mm²
FLD 5
FLD 12
FLD 24
FLD 48
5V
4,2 V
6V
0→3
6 kA
10 kA
1A
100 µH
<18 V
<500 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
12 V
9,5 V
13,5 V
0→3
6 kA
10 kA
1A
100 µH
<32 V
<500 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
24 V
19 V
27 V
0→3
6 kA
10 kA
1A
100 µH
<65 V
<500 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
48 V
37,5 V
53 V
0→3
6 kA
10 kA
1A
100 µH
<125 V
<500 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
5098 60 0
5098 60 3
5098 61 1
5098 63 0
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TBS
OBO
237
MSR-zaštita za dvožične sisteme
Zaštita od prenapona za primenu u mernoj, upravljačkoj i regulacionoj tehnici
• Srednja i fina zaštita
• Standardna varijanta za jednožilne sisteme
• Dvostepeno zaštitno kolo
• Sa priključnim klemama bez vijaka, lakim za montažu
• Sa dimenzijama uklopnog rastera 17,5 mm koji štedi na prostoru
• Sa induktivnim razdvajanjem u dužnoj račvi
Primena: Univerzalna primena na 35-mm-profilnim šinama u svakom uobičajenom razvodnom ormanu.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 60 V
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Tip
Pakov.
U max U max
DC
AC
FLD 60
V
V
93
66
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
9,500 5098 63 8
RSD/kom.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 110 V
Tip
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
FLD 110 122 86,2
1
9,500 5098 64 6
Nominalni napon
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Nominalna struja opterećenja
Induktivnost
Zaštitni nivo žila/žila
Zaštitni nivo žila/zemlja
Kontaktno vreme
Temperaturna oblast
Vrsta zaštite
Podeok TE (17.5 mm)
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Br. art.
238
OBO
TBS
V
V
V
ϑ
kA
kA
A
µH
V
V
ns
°C
mm²
mm²
mm²
FLD 60
FLD 110
60 V
66 V
93 V
0→3
6 kA
10 kA
1A
100 µH
<150 V
<500 V
<1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
110 V
86,2 V
122 V
0→3
6 kA
10 kA
1A
100 µH
<255 V
<500 V
<1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
5098 63 8
5098 64 6
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
MSR-zaštita za dvožične sisteme
Zaštita od prenapona za primenu u mernoj, upravljačkoj i regulacionoj tehnici
• Srednja i fina zaštita
• Standardna varijanta za jednožilne sisteme
• Dvostepeno zaštitno kolo
• Sa priključnim klemama bez vijaka, lakim za montažu
• Sa dimenzijama uklopnog rastera 17,5 mm koji štedi na prostoru
• Sa induktivnim razdvajanjem u dužnoj račvi
Primena: Univerzalna primena na 35-mm-profilnim šinama u svakom uobičajenom razvodnom ormanu.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 5 V
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
FLD 2-5
V
8
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
5,5
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Tip
9,500 5098 86 7
RSD/kom.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 12 V
Tip
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
V
FLD 2-12 13,5
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
9,5
9,500 5098 80 8
RSD/kom.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 24 V
Tip
FLD 2-24
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
V
27
19
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
9,500 5098 81 6
RSD/kom.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 48 V
Tip
V
FLD 2-48
Pakov.
U max U max
DC
AC
V
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
53 37,5
1
9,500 5098 82 4
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
Nominalni napon
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Nominalna struja opterećenja
Induktivnost
Zaštitni nivo žila/žila
Zaštitni nivo žila/zemlja
Kontaktno vreme
Temperaturna oblast
Vrsta zaštite
Podeok TE (17.5 mm)
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Br. art.
V
V
V
ϑ
kA
kA
A
µH
V
V
ns
°C
mm²
mm²
mm²
FLD 2-5
FLD 2-12
FLD 2-24
FLD 2-48
5V
5,5 V
8V
0→3
6 kA
10 kA
1A
100 µH
<18 V
<28 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
12 V
9,5 V
13,5 V
0→3
6 kA
10 kA
1A
100 µH
<32 V
<65 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
24 V
19 V
27 V
0→3
6 kA
10 kA
1A
100 µH
<65 V
<125 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
48 V
37,5 V
53 V
0→3
6 kA
10 kA
1A
100 µH
<125 V
<250 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
5098 86 7
5098 80 8
5098 81 6
5098 82 4
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TBS
OBO
239
MSR-zaštita za dvožične sisteme
Zaštita od prenapona za primenu u mernoj, upravljačkoj i regulacionoj tehnici
• Srednja i fina zaštita
• Standardna varijanta za jednožilne sisteme
• Dvostepeno zaštitno kolo
• Sa priključnim klemama bez vijaka, lakim za montažu
• Sa dimenzijama uklopnog rastera 17,5 mm koji štedi na prostoru
• Sa induktivnim razdvajanjem u dužnoj račvi
Primena: Univerzalna primena na 35-mm-profilnim šinama u svakom uobičajenom razvodnom ormanu.
Srednja i fina zaštita za dvožilne sisteme 110 V
U max U max
DC
AC
Tip
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
V
V
FLD 2-110 122 86,2
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
9,500 5098 85 9
RSD/kom.
Nominalni napon
U maks AC
U maks DC
LPZ
Impulsna struja (10/350)
Nominalna odvodna struja (8/20)
Nominalna struja opterećenja
Induktivnost
Zaštitni nivo žila/žila
Zaštitni nivo žila/zemlja
Kontaktno vreme
Temperaturna oblast
Vrsta zaštite
Podeok TE (17.5 mm)
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Br. art.
240
V
V
V
ϑ
kA
kA
A
µH
V
V
ns
°C
mm²
mm²
mm²
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
FLD 2-110
110 V
86,2 V
122 V
0→3
6 kA
10 kA
1A
100 µH
<255 V
<500 V
< 1 ns
-40 - +80 °C
IP 20
1
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
0,14 - 2,5 mm²
5098 85 9
OBO
TBS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
MSR-zaštita za višežilne sisteme (mogućnost kontrole)
Zaštitni uređaji za tehniku prenosa podataka za višežilne sisteme
• Uzana ugradna širina od samo 8 mm
• Smanjeni nivo zaštite kod visokog opterećenja strujom
• Kleme bez vijaka
• Optimizovan opseg za siguran prenos
• Brza montaža na profilne šine ili zidna montaža
• Mogućnost ispitivanja u ugrađenom stanju
Primena: Merna tehnika, sklopna oprema itd.
Serijski zaštitni uređaj, 2-polni, varijanta 5 V
Nominalni
napon
Varijanta
V
MDP-2 D-5-T
5 2-polno
Pakov.
Najveći
Najveći
trajni napon trajni napon
Uc / AC
Uc / DC
V
V
7
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
10
1
6,000 5098 40 4
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Tip
RSD/kom.
Serijski zaštitni uređaj, 3-polni, varijanta 5 V
Tip
Nominalni
napon
Varijanta
V
MDP-3 D-5-T
5 3-polno
Pakov.
Najveći
Najveći
trajni napon trajni napon
Uc / AC
Uc / DC
V
V
7
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
10
1
6,000 5098 40 7
RSD/kom.
Serijski zaštitni uređaj, 4-polni, varijanta 5 V
Tip
Nominalni
napon
Varijanta
V
MDP-4 D-5-T
5 4-polno
Pakov.
Najveći
Najveći
trajni napon trajni napon
Uc / AC
Uc / DC
V
V
7
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
10
1
5,800 5098 41 1
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
Varijanta
Nominalni napon
Najveći trajni napon Uc / AC
Najveći trajni napon Uc / DC
LPZ
Nominalna struja opterećenja
Nivo zaštite žila - žila @ C1 (0,5kV / 0,25kA)
Nivo zaštite žila - žila @ C1 (1kV / 0,5kA)
Nivo zaštite žila - zemlja @ C2 (10kA)
Impulsna struja (10/350) [ukupno]
Nominalna odvodna struja In prema C2
Serijski otpor po stazi
Uneto slabljenje
Vrsta zaštite
Mogućnost ispitivanja Life Control
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Ispitni standard
V
V
V
a/dB
A
V
V
V
kA
kA
Ω
dB
mm²
mm²
mm²
Br. art.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
MDP-2 D-5-T
MDP-3 D-5-T
MDP-4 D-5-T
2-polno
5V
7V
10 V
1→3
0,58 A
≤ 35 V
≤ 50 V
≤ 750 V
1 kA
5 kA
2,35 Ω
3 @ 100 MHz dB
IP20
da
2,5 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
IEC 61643-21
3-polno
5V
7V
10 V
1→3
0,58 A
≤ 35 V
≤ 50 V
≤ 750 V
1,5 kA
5 kA
2,35 Ω
3 @ 100 MHz dB
IP20
da
2,5 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
IEC 61643-21
4-polno
5V
7V
10 V
1→3
0,58 A
≤ 35 V
≤ 50 V
≤ 750 V
2 kA
5 kA
2,35 Ω
3 @ 100 MHz dB
IP20
da
2,5 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
IEC 61643-21
5098 40 4
5098 40 7
5098 41 1
TBS
OBO
241
MSR-zaštita za višežilne sisteme (mogućnost kontrole)
Zaštitni uređaji za tehniku prenosa podataka za višežilne sisteme
• Uzana ugradna širina od samo 8 mm
• Smanjeni nivo zaštite kod visokog opterećenja strujom
• Kleme bez vijaka
• Optimizovan opseg za siguran prenos
• Brza montaža na profilne šine ili zidna montaža
• Mogućnost ispitivanja u ugrađenom stanju
Primena: Merna tehnika, sklopna oprema itd.
Serijski zaštitni uređaj, 2-polni, varijanta 24 V
Tip
Nominalni
napon
Varijanta
V
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
MDP-2 D-24-T
Pakov.
Najveći
Najveći
trajni napon trajni napon
Uc / AC
Uc / DC
V
V
24 2-polno
20
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
28
6,000 5098 42 2
1
RSD/kom.
Serijski zaštitni uređaj, 3-polni, varijanta 24 V
Nominalni
napon
Tip
Varijanta
V
MDP-3 D-24-T
Pakov.
Najveći
Najveći
trajni napon trajni napon
Uc / AC
Uc / DC
V
V
24 3-polno
20
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
6,000 5098 42 7
1
28
RSD/kom.
Serijski zaštitni uređaj, 4-polni, varijanta 24 V
Tip
Nominalni
napon
Varijanta
V
MDP-4 D-24-T
Najveći
Najveći
trajni napon trajni napon
Uc / AC
Uc / DC
V
V
24 4-polno
20
28
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
5,800 5098 43 1
Varijanta
Nominalni napon
Najveći trajni napon Uc / AC
Najveći trajni napon Uc / DC
LPZ
Nominalna struja opterećenja
Nivo zaštite žila - žila @ C1 (0,5kV / 0,25kA)
Nivo zaštite žila - žila @ C1 (1kV / 0,5kA)
Nivo zaštite žila - zemlja @ C2 (10kA)
Impulsna struja (10/350) [ukupno]
Nominalna odvodna struja In prema C2
Serijski otpor po stazi
Uneto slabljenje
Vrsta zaštite
Mogućnost ispitivanja Life Control
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Ispitni standard
Br. art.
242
OBO
TBS
V
V
V
a/dB
A
V
V
V
kA
kA
Ω
dB
mm²
mm²
mm²
MDP-2 D-24-T
MDP-3 D-24-T
MDP-4 D-24-T
2-polno
24 V
20 V
28 V
1→3
0,58 A
≤ 55 V
≤ 65 V
≤ 750 V
1 kA
5 kA
2,35 Ω
3 @ 100 MHz dB
IP20
da
2,5 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
IEC 61643-21
3-polno
24 V
20 V
28 V
1→3
0,58 A
≤ 55 V
≤ 65 V
≤ 750 V
1,5 kA
5 kA
2,35 Ω
3 @ 100 MHz dB
IP20
da
2,5 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
IEC 61643-21
4-polno
24 V
20 V
28 V
1→3
0,58 A
≤ 55 V
≤ 65 V
≤ 750 V
2 kA
5 kA
2,35 Ω
3 @ 100 MHz dB
IP20
da
2,5 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
IEC 61643-21
5098 42 2
5098 42 7
5098 43 1
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
MSR-zaštita za višežilne sisteme (mogućnost kontrole)
Zaštitni uređaji za tehniku prenosa podataka za višežilne sisteme
• Uzana ugradna širina od samo 8 mm
• Smanjeni nivo zaštite kod visokog opterećenja strujom
• Kleme bez vijaka
• Optimizovan opseg za siguran prenos
• Brza montaža na profilne šine ili zidna montaža
• Mogućnost ispitivanja u ugrađenom stanju
Primena: Merna tehnika, sklopna oprema itd.
Serijski zaštitni uređaj, 2-polni, varijanta 48 V
Nominalni
napon
Varijanta
V
MDP-2 D-48-T
48 2-polno
Pakov.
Najveći
Najveći
trajni napon trajni napon
Uc / AC
Uc / DC
V
V
41
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
58
1
6,000 5098 44 2
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Tip
RSD/kom.
Serijski zaštitni uređaj, 2-polni, varijanta 48 V
Tip
Nominalni
napon
Varijanta
V
MDP-3 D-48-T
48 3-polno
Pakov.
Najveći
Najveći
trajni napon trajni napon
Uc / AC
Uc / DC
V
V
41
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
58
1
6,000 5098 44 6
RSD/kom.
Serijski zaštitni uređaj, 2-polni, varijanta 48 V
Tip
Nominalni
napon
Varijanta
V
MDP-4 D-48-T
48 4-polno
Pakov.
Najveći
Najveći
trajni napon trajni napon
Uc / AC
Uc / DC
V
V
41
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
58
1
5,800 5098 45 0
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
Varijanta
Nominalni napon
Najveći trajni napon Uc / AC
Najveći trajni napon Uc / DC
LPZ
Nominalna struja opterećenja
Nivo zaštite žila - žila @ C1 (0,5kV / 0,25kA)
Nivo zaštite žila - žila @ C1 (1kV / 0,5kA)
Nivo zaštite žila - zemlja @ C2 (10kA)
Impulsna struja (10/350) [ukupno]
Nominalna odvodna struja In prema C2
Serijski otpor po stazi
Uneto slabljenje
Vrsta zaštite
Mogućnost ispitivanja Life Control
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Ispitni standard
V
V
V
a/dB
A
V
V
V
kA
kA
Ω
dB
mm²
mm²
mm²
Br. art.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
MDP-2 D-48-T
MDP-3 D-48-T
MDP-4 D-48-T
2-polno
48 V
41 V
58 V
1→3
0,58 A
≤ 95 V
≤ 110 V
≤ 750 V
1 kA
5 kA
2,35 Ω
3 @ 100 MHz dB
IP20
da
2,5 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
IEC 61643-21
3-polno
48 V
41 V
58 V
1→3
0,58 A
≤ 95 V
≤ 110 V
≤ 750 V
1,5 kA
5 kA
2,35 Ω
3 @ 100 MHz dB
IP20
da
2,5 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
IEC 61643-21
4-polno
48 V
41 V
58 V
1→3
0,58 A
≤ 95 V
≤ 110 V
≤ 750 V
2 kA
5 kA
2,35 Ω
3 @ 100 MHz dB
IP20
da
2,5 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
IEC 61643-21
5098 44 2
5098 44 6
5098 45 0
TBS
OBO
243
MSR-zaštita za višežilne sisteme (mogućnost kontrole) do 10 A
Zaštitni uređaji za tehniku prenosa podataka za višežilne sisteme
• Uzana ugradna širina od samo 8 mm
• Smanjeni nivo zaštite kod visokog opterećenja strujom
• Kleme bez vijaka
• Optimizovan opseg za siguran prenos
• Brza montaža na profilne šine ili zidna montaža
• Mogućnost ispitivanja u ugrađenom stanju
Primena: Merna tehnika, sklopna oprema itd.
Serijski zaštitni uređaj, 4-polni, varijanta 5 V
Tip
Nominalni
napon
Varijanta
V
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
MDP-4 D-5-T-10
5 4-polno
Najveći
Najveći
trajni napon trajni napon
Uc / AC
Uc / DC
V
V
7
10
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
7,200 5098 41 3
RSD/kom.
Serijski zaštitni uređaj, 4-polni, varijanta 24 V
Nominalni
napon
Tip
Varijanta
V
MDP-4 D-24-T-10
24 4-polno
Najveći
Najveći
trajni napon trajni napon
Uc / AC
Uc / DC
V
V
20
28
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
7,200 5098 43 3
Varijanta
Nominalni napon
Najveći trajni napon Uc / AC
Najveći trajni napon Uc / DC
LPZ
Nominalna struja opterećenja
Nivo zaštite žila - žila @ C1 (0,5kV / 0,25kA)
Nivo zaštite žila - žila @ C1 (1kV / 0,5kA)
Nivo zaštite žila - zemlja @ C2 (10kA)
Nominalna odvodna struja In prema C2
Serijski otpor po stazi
Uneto slabljenje
Vrsta zaštite
Mogućnost ispitivanja Life Control
Presek priključka, fiksni
Presek priključka višežilni
Presek priključka fleksibilan
Ispitni standard
Br. art.
244
OBO
TBS
V
V
V
a/dB
A
V
V
V
kA
Ω
dB
mm²
mm²
mm²
MDP-4 D-5-T-10
MDP-4 D-24-T-10
4-polno
5V
7V
10 V
1→3
10 A
≤ 35 V
≤ 50 V
≤ 750 V
5 kA
2,35 Ω
3 @ 100 MHz dB
IP20
1
2,5 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
IEC 61643-21
4-polno
24 V
20 V
28 V
1→3
10 A
≤ 55 V
≤ 65 V
≤ 750 V
5 kA
2,35 Ω
3 @ 100 MHz dB
IP20
1
2,5 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
IEC 61643-21
5098 41 3
5098 43 3
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
Pribor za serijske kleme MDP
Priključni most za 8-mm-zaštitne barijere
• Dužina mosta podesiva
• Materijal bakar
• Omogućava brzo izjednačavanje potencijala
Primena: Paralelni priključak MDP-zaštitnih barijera
Pribor za serijsku klemu
Tip
Pakov.
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
VB-MDP 10-MD
1
2,300 5098 47 0
RSD/kom.
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
Cu bakar
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TBS
OBO
245
MSR-zaštita za oblasti ugrožene eksplozijama
Uređaji za zaštitu provodnika za prenos podataka za samoosiguravajuća merna kola i bus-sisteme
• na raspolaganju je različita priključna tehnika (metričko/NPT)
• manji nivo zaštite kod visokog opterećenja strujom
• laka montaža na uređajima u polju
• zanemarljiv sopstveni kapacitet i induktivnost
• mogućnost lake naknadne nadogradnje
Primena: protočni senzori, temperaturni senzori
MSR-zaštita za oblasti ugrožene eksplozijama, 2-polna, 24 V
U max U max
DC
AC
Tip
FDB-2 24-M
Pakov.
Varijanta
V
V
32
22 2-polni; metrički
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
0,000 5098 38 0
Zaštita od prenapona tehnike za prenos podataka i informacija
RSD/kom.
MSR-zaštita za oblasti ugrožene eksplozijama, 3-polna, 24 V
U max U max
DC
AC
Tip
FDB-3 24-M
Pakov.
Varijanta
V
V
32
22 3-polni; metrički
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
0,000 5098 38 2
RSD/kom.
MSR-zaštita za oblasti ugrožene eksplozijama, 2-polna, 24 V
U max U max
DC
AC
Tip
FDB-2 24-N
Pakov.
Varijanta
V
V
32
22 2-polni; NPT
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
0,000 5098 39 0
RSD/kom.
MSR-zaštita za oblasti ugrožene eksplozijama, 3-polna, 24 V
U max U max
DC
AC
Tip
FDB-3 24-N
Pakov.
Varijanta
V
V
32
22 3-polni; NPT
Težina
Br. art.
Komad kg/100 kom.
1
0,000 5098 39 2
U maks AC
U maks DC
Nominalna odvodna struja In prema C2 (ukupno)
Nominalna odvodna struja In prema C2 (žila-žila)
Zaštitni nivo žila/zemlja
Zaštitni nivo žila/žila
Temperaturna oblast
ϑ
Signalizacija na uređaju
Kapacitet (žila-žila)
Kapacitet (žila-zemlja)
Montaža ulaz / izlaz
Montaža strana do polja / uređaja:
Uzemljenje preko:
Materijal kućišta
Dozvola
Br. art.
246
OBO
TBS
V
V
kA
kA
V
V
°C
FDB-2 24-M
FDB-3 24-M
FDB-2 24-N
FDB-3 24-N
22 V
32 V
10 kA
0,25 kA
< 850 V
< 80 V
-20 - +70 °C
nema
< 27pF
< 27pF
M20 x 1,5 spoljni navoj
Priključni kabal 1,5mm²
dužina ~ 250mm
Priključni kabal
V2A
ATEX
22 V
32 V
10 kA
0,25 kA
< 850 V
< 80 V
-20 - +70 °C
nema
< 27pF
< 27pF
M20 x 1,5 spoljni navoj
Priključni kabal 1,5mm²
dužina ~ 250mm
Priključni kabal
V2A
ATEX
22 V
32 V
10 kA
0,25 kA
< 850 V
< 80 V
-20 - +70 °C
nema
< 27pF
< 27pF
1/2" NPT
Priključni kabal 1,5mm²
dužina ~ 250mm
Priključni kabal
V2A
ATEX
22 V
32 V
10 kA
0,25 kA
< 850 V
< 80 V
-20 - +70 °C
nema
< 27pF
< 27pF
1/2" NPT
Priključni kabal 1,5mm²
dužina ~ 250mm
Priključni kabal
V2A
ATEX
5098 38 0
5098 38 2
5098 39 0
5098 39 2
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
RSD/kom.
TBS
OBO
247
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
336
OBO
TBS
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
Registri
Abecedni sadržaj
338
Sadržaj po stranicama
344
Lista tipova
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
348
TBS
OBO
337
Sadržaj po stranicama
EAN-C.
Br. art.
5046516 1117 02 5
5046578 1117 03 3
5432371
5432432
5432494
5432555
5432616
1167 00 6
1167 01 4
1167 02 2
1167 03 0
1167 04 9
Cena
E
RSD/100
RSD/100
5655367 2146 16 4
5016069 2146 50 9
5505396 2153 78 7
5820215 2332 75 2
5228851
5228912
5228974
5229032
5229155
5229216
E
2349 04 3
2349 05 1
2349 07 8
2349 08 6
2349 10 8
2349 12 4
5016182 2351 70 6
5230533 2360 05 5
5230595 2360 10 1
5518419 2362 97 0
5242710
5242772
5242833
5617235
5242956
3041 20 4
3041 21 2
3041 25 5
3041 40 9
3041 95 6
RSD/kom.
G
E
5243137 3042 20 0
5243199 3042 25 1
5617297 3042 30 8
5243311
5243373
5717492
5243557
5243618
5111160
5617419
5087076
5087137
5111641
5421627
5243793
5243854
5642312
5453796
3043 20 7
3043 25 8
3043 31 2
3043 40 1
3043 45 2
3043 60 2
3043 60 6
3043 61 0
3043 61 4
3043 61 8
3043 62 8
3043 70 3
3043 75 4
3043 90 8
3043 91 6
G
5642978 3044 83 1
5643036 3044 90 4
5453970 3044 91 2
5631699
5631637
5631576
5631514
5631453
5631392
3049 20 5
3049 22 1
3049 25 6
3049 30 2
3049 32 9
3049 34 5
5244219 3051 01 3
B
RSD/100
G
RSD/kom.
344
OBO
TBS
Cena
E
RSD/100
Stran EAN-C.
5371298
5371359
5371472
5018001
5617358
5708834
5371717
5018049
5814450
5111047
5740650
5371830
5000 01 7
5000 02 5
5000 20 3
5000 29 7
5000 30 0
5000 33 5
5000 50 5
5000 74 2
5000 75 0
5000 76 9
5000 85 8
5000 86 6
5372370
313 5372431
5635475
334 5372554
334 5372615
334 5372851
334 5635239
334 5372912
334 5372974
5001 21 8
5001 22 6
5001 36 6
5001 40 4
5001 41 2
5001 56 0
5001 61 7
5001 64 1
5001 66 8
335 5379096
5379157
5379218
272 5922216
272 5800354
272 5922278
272 5379270
272
272
272 5800415
272 5800477
272 5022015
272
272 5680468
272 5694007
5694014
283 5680475
283 5680482
283 5680499
283 5680505
283 5680512
284
283
283
283
312 5373575
5373636
5373698
285 5373759
285 5373810
5373995
5374053
334 5374114
5374176
5374237
273 5374718
273 5374770
273
273 5376873
273 5376934
5376996
273
273
273 5377719
5003 00 8
5003 01 6
5003 02 4
5003 03 2
5003 04 0
5003 25 3
5003 26 1
5003 28 8
5003 29 6
5003 31 8
5003 77 6
5003 78 4
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
267
267
267
267
267
312
273
273
273
274
274
275
275
275
275
275
275
274
274
274
274
285
285
285
285
285
285
335
335
E
RSD/100
Br. art.
267 5250579 3133 23 0
267
274
274
274
5244813 3059 00 6
5250395 3133 02 8
5250456 3133 03 6
Stran EAN-C.
312
312
Q
oznaka proizvođača 1219 (za brojeve artikala koji počinju sa 0 važi: 1010)
334
334
RSD/kom.
5009 21 9
5009 22 7
5009 23 5
5012 01 5
5377894
5377955
5378013
5901938
5105015
5105077
5014 01 8
5014 02 6
5014 21 2
5014 42 5
5014 46 8
5014 47 6
5378075
5378136
5378198
5378259
5378310
5959427
5378372
5378433
5378495
5378556
5378617
5378679
5378730
5378792
5378853
5378914
5455837
5378976
5379034
5002253
5699330
5699347
5002260
5699354
5699361
5699408
5002277
5002284
5033615
5033677
5033738
5015 01 4
5015 05 7
5015 06 5
5015 07 3
5015 08 1
5015 11 1
5015 50 2
5015 54 5
5015 55 3
5015 65 0
5015 70 7
5015 71 5
5015 72 3
5015 73 1
5015 75 8
5015 76 6
5015 77 4
5015 80 4
5015 81 2
5015 83 0
5015 83 2
5015 83 6
5015 84 2
5015 84 4
5015 84 7
5015 84 9
5015 85 4
5015 86 6
5015 88 0
5015 88 4
5015 89 0
RSD/100
RSD/kom.
5381556
5381617
5381730
5801375
5680529
5680567
5381914
5901273
5381976
5067474
5382034
5382096
5902058
276 5680574
276 5680581
276 5382218
5382331
280
Br. art.
5016 02 9
5016 03 7
5016 04 5
5016 09 6
5016 11 8
5016 12 6
5016 14 2
5021 08 1
5021 10 3
5021 16 2
5021 22 7
5021 23 5
5021 23 9
5021 28 6
5021 29 4
5021 30 8
5021 33 2
5021 48 0
5021 50 2
5021 64 2
5021 64 4
5021 64 7
5021 65 0
5021 80 4
5018 50 1
5018 70 6
5018 73 0
Cena
E
RSD/kom.
RSD/100
5019 34 0
5019 34 2
5019 34 4
5019 34 5
5019 34 7
5019 35 0
5019 35 5
5019 36 0
5021 05 0
5382690 5025 20 6
E
RSD/100
RSD/100
Stran EAN-C.
263
263
263
263
263
263
281
270
270
271
271
271
271
270
270
270
271
271
271
271
271
271
271
270
266
266
266
266
266
266
RSD/100
RSD/100
264
264
264
264
311
264
264
5388876 5059 35 6
5389057 5059 49 6
285
285
5389231 5064 01 5
267
G
RSD/kom.
5685333 5082 38 2
5684916 5082 41 2
5684855 5082 42 0
228
223
223
5917595 5083 06 0
5917717 5083 08 7
282 5022978 5083 40 0
281
5525134 5084 00 8
265 5525196 5084 01 2
265 5525257 5084 01 6
265 5525318 5084 02 0
265 5525370 5084 02 4
265 5525431 5084 02 8
265 5525493 5084 03 2
265 5525554 5084 03 6
265 5525615 5084 04 0
5110750 5084 04 8
265
265 5017387 5086 01 9
265 5017448 5086 02 3
265 5017509 5086 02 7
265
265 5708957 5088 67 0
265 5708964 5088 67 2
265 5709008 5088 67 6
5709015 5088 67 8
266 5023210 5088 68 6
266 5613701 5088 69 1
5613718 5088 69 2
265 5613725 5088 69 3
228
228
222
282
5383833
5383895
5383956
5384014
5384137
5384199
5032 03 2
5032 04 0
5032 23 7
5032 24 5
5032 53 9
5032 54 7
282
282
282
282
282
282
5386117 5050 03 0
266
216
225
225
214
224
224
224
223
223
214
215
215
215
260
260
260
259
259
262
260
261
260
258
259
259
259
258
258
258
258
259
259
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
5385998 5043 01 8
5386056 5043 10 7
265
265
265
265
265
265
265
265
5081 54 8
5081 64 5
5081 64 7
5081 68 8
5081 72 6
5081 73 4
5081 74 2
5081 79 3
5081 80 0
5081 92 0
5081 93 9
5081 96 3
5081 97 1
283
283
283
5040 03 5
5040 05 1
5040 07 8
5040 09 4
5040 11 6
5040 13 2
5040 15 9
5040 50 7
Stran
5889458
5502630
5502692
5834793
5239956
5239895
5239833
5462439
5614364
5680536
5680413
5791119
5791058
5383413 5030 02 1
5383659 5030 23 4
5383710 5030 24 2
5385219
5385271
5385332
5385394
5385455
5385516
5385578
5385936
5805519 5057 93 0
E
RSD/100
5080 05 3
5080 06 1
5080 15 0
5080 27 4
5080 28 2
282
282
5038 01 4
5038 03 0
5038 05 7
5038 07 3
5038 08 1
5038 11 1
5038 13 8
5038 15 4
5050 05 7
5050 07 3
5050 08 1
5050 11 1
5050 13 8
5050 15 4
5050 17 0
5050 19 7
Cena
5915973
5916277
5916031
5916215
5916390
5383055 5028 03 5
5383116 5028 04 3
5384557
5384618
5384670
5384731
5384793
5384854
5384915
5384977
5386179
5386230
5386292
5386353
5386414
5386476
5386537
5386599
Br. art.
270 5386650 5051 50 9
270
270 5386834 5052 07 6
5386896 5052 09 2
270 5386957 5052 11 4
270 5387015 5052 13 0
270 5387077 5052 15 7
270 5387190 5052 18 1
270
270 5388517 5057 50 7
270 5388579 5057 51 5
270 5388630 5057 52 3
5388692 5057 55 8
5699651 5057 59 9
270
5805458 5057 92 2
281
281
280
279
280
280
5384434 5033 03 9
5433750 5033 20 9
Individualni EAN-C 5647589
226
227
226
226
227
217
217
217
217
218
218
218
218
219
219
184
184
184
204
204
204
204
208
206
206
206
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 / LLExport_01296
Konstrukcija EAN-broja: oznaka zemlje 40
Sadržaj po stranicama
EAN-C.
Br. art.
5371090
5473206
5704010
5047155
5088 69 4
5088 69 9
5088 70 3
5088 87 9
5531012
5531074
5237341
5299400
5237358
5709350
5709367
5405528
5405535
5405542
5405559
5405566
5405573
5405580
5405597
5089 20 0
5089 21 2
5089 65 0
5089 65 2
5089 65 5
5089 66 0
5089 66 2
5089 75 4
5089 75 6
5089 76 1
5089 76 3
5089 76 8
5089 77 0
5089 77 5
5089 77 7
5461111 5091 32 2
5461296 5091 43 8
5461470 5091 52 7
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 / LLExport_01296
5461654 5091 68 3
5896111 5091 69 1
Cena
G
RSD/kom.
Stran EAN-C.
206
205
207
142
120
121
177
177
142
183
183
146
146
145
145
148
147
148
147
RSD/VPE
RSD/kom.
255
255
255
255
255
5080886
5247098
5613589
5613596
5864851
5688754
5314837
5952817
5035053
5035114
5047223
5035176
5035237
5047254
5092 45 1
5092 46 0
5092 47 0
5092 47 2
5092 50 7
5092 52 3
5092 60 4
5092 70 1
5092 80 0
5092 80 8
5092 81 2
5092 81 6
5092 82 4
5092 82 8
190
190
190
190
192
192
189
189
188
188
189
188
188
189
5390671
5390732
5030881
5390978
5391036
5391098
5087250
5022619
5022732
5246268
5076551
5126041
5299448
5158103
5012825
5012832
5004660
5155287
5382799
5478546
5709022
5361893
5478553
5709060
5361909
5361916
5361923
5688426
5425120
5688433
5425137
5361954
5708841
5962243
5805991
5093 01 5
5093 02 3
5093 17 1
5093 23 6
5093 25 2
5093 26 0
5093 27 0
5093 27 2
5093 27 5
5093 37 8
5093 38 0
5093 38 4
5093 39 1
5093 40 0
5093 40 2
5093 40 4
5093 40 6
5093 41 4
5093 41 8
5093 62 3
5093 62 5
5093 62 7
5093 62 8
5093 62 9
5093 63 1
5093 64 3
5093 64 7
5093 65 3
5093 65 4
5093 66 1
5093 66 2
5093 72 4
5093 72 6
5093 98 8
5093 99 6
220
220
222
220
220
221
221
222
222
176
176
176
176
180
180
180
180
178
178
200
200
129
200
200
129
129
129
128
128
128
128
130
209
221
221
5457473
5382812
5406556
5382829
5239734
5239741
5094 40 1
5094 40 3
5094 41 8
5094 42 1
5094 42 3
5094 42 6
133
133
136
136
136
136
5406563
5382836
5239758
5239765
5374886
5374916
5382843
5239802
5239819
5382850
5239826
5239864
5239888
5239925
5239932
5239949
5239994
5240013
5709077
5648482
5709084
5708872
5478621
5708889
5709114
5478669
5406594
5382867
5240020
5240037
5374923
5374985
5382966
5240044
5240051
5382973
5240068
5240099
5382980
5240112
5406617
5382881
5240129
5406655
5382898
5240150
5240167
5406662
5382904
5240174
5240181
5406679
5240198
5240204
5240228
5382911
5240235
5616382
5240242
5240280
5240297
5240303
5240334
5240341
5363903
5363934
5363941
5363958
Br. art.
5094 43 1
5094 43 4
5094 43 7
5094 44 0
5094 44 4
5094 44 6
5094 44 8
5094 45 1
5094 45 4
5094 45 7
5094 46 0
5094 46 3
5094 47 8
5094 49 0
5094 49 3
5094 51 0
5094 52 6
5094 55 2
5094 57 2
5094 57 4
5094 57 6
5094 60 5
5094 60 8
5094 61 3
5094 61 5
5094 61 7
5094 61 8
5094 62 1
5094 62 4
5094 62 7
5094 63 2
5094 63 6
5094 63 9
5094 64 1
5094 64 4
5094 65 0
5094 65 3
5094 65 6
5094 66 6
5094 66 8
5094 67 7
5094 67 9
5094 68 0
5094 70 3
5094 70 4
5094 70 5
5094 70 8
5094 71 3
5094 71 4
5094 71 5
5094 71 8
5094 72 7
5094 73 1
5094 73 4
5094 75 0
5094 76 0
5094 76 2
5094 76 4
5094 76 5
5094 78 0
5094 78 3
5094 78 8
5094 79 2
5094 79 5
5094 92 0
5094 92 4
5094 93 1
5094 93 5
Cena
G
RSD/kom.
Stran EAN-C.
140
140
140
140
135
139
132
132
132
134
134
134
139
137
137
135
139
138
202
203
202
202
203
202
203
203
158
158
158
158
159
167
152
152
152
156
156
156
162
162
154
154
154
163
163
163
163
166
166
166
166
159
159
159
153
157
157
153
157
164
164
162
167
167
178
179
178
179
5919391 5095 60 3
5542957 5095 60 6
142
134
5096 25 1
5096 27 8
5096 35 9
5096 36 7
5096 37 0
5096 37 2
5096 37 5
5096 38 3
5096 39 1
5096 39 7
5096 41 3
5096 42 1
5096 44 8
5096 63 7
161
161
144
144
144
144
160
160
160
157
144
144
144
210
5393191
5393252
5393559
5393610
5063407
5247104
5393672
5393733
5393795
5617471
5393856
5393917
5393979
5464457
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Br. art.
Cena
G
RSD/kom.
Stran EAN-C.
5464464
5648499
5299455
5415732
5415749
5415770
5415787
5415794
5415800
5067481
5067498
5067504
5067535
5067542
5067559
5425144
5425151
5067566
5067597
5616375
5519133
5425182
5921738
5480730
5544517
5051428
5051473
5288237
5288244
5288282
5288299
5480792
5966388
5541158
5051411
5051466
5966449
5541394
5362029
5362036
5077046
5077077
5077084
5077091
5531135
5531197
5509899
5096 63 9
5096 64 6
5096 64 7
5096 64 8
5096 64 9
5096 65 0
5096 65 1
5096 65 3
5096 65 4
5096 65 5
5096 65 7
5096 66 5
5096 66 7
5096 66 9
5096 67 1
5096 67 5
5096 67 7
5096 68 0
5096 68 2
5096 69 5
5096 70 7
5096 78 6
5096 81 2
5096 82 0
5096 82 2
5096 82 5
5096 82 7
5096 83 1
5096 83 2
5096 83 5
5096 83 6
5096 83 9
5096 84 7
5096 84 9
5096 85 1
5096 85 2
5096 86 3
5096 86 5
5096 87 4
5096 87 5
5096 87 6
5096 87 7
5096 87 8
5096 87 9
5096 88 4
5096 88 6
5096 97 0
5394099
5766636
5708896
5965664
5542056
5945314
5394211
5711551
5394396
5617532
5478683
5709121
5578116
5478690
5709138
5578123
5578130
5578147
5578154
5578161
5578185
5578192
5578208
5578215
5578246
5578253
5578260
5578277
5097 05 3
5097 06 1
5097 06 5
5097 08 8
5097 11 1
5097 18 5
5097 19 3
5097 29 0
5097 35 5
5097 43 2
5097 44 7
5097 44 8
5097 45 3
5097 45 7
5097 45 8
5097 60 7
5097 61 5
5097 62 3
5097 63 1
5097 65 0
5097 82 0
5097 84 6
5097 85 2
5097 85 8
5097 93 1
5097 93 5
5097 93 9
5097 97 6
141
141
209
141
139
137
137
141
138
135
201
201
193
201
201
193
193
193
194
194
195
195
195
195
196
196
196
233
5683339
5683346
5683384
5683391
5406839
5406846
5406853
5625124
5406860
5098 38 0
5098 38 2
5098 39 0
5098 39 2
5098 40 4
5098 40 7
5098 41 1
5098 41 3
5098 42 2
246
246
246
246
241
241
241
244
242
210
210
210
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
131
131
143
143
142
169
254
254
124
124
124
124
123
122
119
118
125
123
119
123
119
122
118
121
120
123
119
122
118
125
125
125
Br. art.
5406877
5406884
5625131
5406891
5406907
5406914
5410461
5578284
5578291
5578307
5578314
5578338
5578345
5578352
5578369
5578376
5578383
5578390
5578406
5578413
5578420
5578437
5578444
5578451
5578468
5578512
5578529
5098 42 7
5098 43 1
5098 43 3
5098 44 2
5098 44 6
5098 45 0
5098 47 0
5098 49 2
5098 50 6
5098 51 4
5098 52 2
5098 55 7
5098 57 1
5098 57 5
5098 60 0
5098 60 3
5098 61 1
5098 63 0
5098 63 8
5098 64 6
5098 72 7
5098 79 4
5098 80 8
5098 81 6
5098 82 4
5098 85 9
5098 86 7
5406716
5396734
5396857
5396918
5708902
5807612
5396970
5942498
5708933
5397458
5570318
5481270
5099 47 5
5099 57 9
5099 59 5
5099 60 9
5099 61 1
5099 61 3
5099 61 7
5099 70 6
5099 70 8
5099 80 3
5099 84 8
5099 85 0
5399674 5101 06 9
5399797
5399858
5399919
5399971
5400035
5400097
5400158
5400219
5400271
5400332
5400394
5102 05 7
5102 07 3
5102 08 1
5102 11 1
5102 13 8
5102 15 4
5102 19 7
5102 21 9
5102 23 5
5102 25 1
5102 27 8
5400875
5400936
5900375
5900436
5106 00 1
5106 02 8
5106 13 3
5106 14 1
5401599 5201 10 1
Cena
G
RSD/kom.
Stran
242
242
244
243
243
243
245
234
234
234
234
235
233
233
237
237
237
237
238
238
236
236
239
239
239
240
239
168
169
170
169
209
171
170
170
209
251
169
170
B
RSD/kg
RSD/100
RSD/kom.
RSD/100
334
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
333
333
333
333
294
5202 21 3
5202 24 8
5202 51 5
5202 56 6
5202 59 0
5202 83 3
5202 86 8
298
298
295
295
295
295
295
5038269 5203 01 5
5289746 5203 02 3
295
295
5207 25 8
5207 26 6
5207 33 9
5207 34 7
5207 37 1
5207 44 4
5207 45 1
5207 46 0
302
302
301
301
301
301
302
301
5904335
5402138
5403036
5902294
5902232
5403814
5902171
5404651
5110392
5404774
5404835
5069546
5404897
5009726
5404958
TBS
OBO
345
Sadržaj po stranicama
EAN-C.
5405016
5904991
5905059
5905110
5904878
5336433
5334811
Br. art.
5207 48 7
5207 74 6
5207 75 4
5207 76 2
5207 80 0
5207 85 1
5207 87 8
Cena
B
RSD/100
Stran EAN-C.
301
301
301
301
301
301
301
5405252 5208 01 7
304
5903673
5903796
5811879
5811930
5407171
5812111
5407232
5902591
5407294
5812234
5812296
5812357
5812418
5407355
5812531
5812593
5902355
5902416
5902478
5531791
5531852
5215 27 7
5215 30 7
5215 37 4
5215 38 2
5215 43 9
5215 47 1
5215 50 1
5215 54 4
5215 55 2
5215 57 9
5215 58 7
5215 59 5
5215 60 9
5215 62 5
5215 66 8
5215 74 9
5215 80 3
5215 83 8
5215 85 4
5215 87 5
5215 87 9
298
298
298
298
297
297
297
296
296
296
296
296
296
296
297
296
297
297
297
296
297
5902652
5902539
5813019
5813071
5813132
5813194
5813255
5216 18 4
5216 19 2
5216 20 6
5216 21 4
5216 25 7
5216 26 5
5216 81 8
296
296
296
296
296
296
299
5407959 5217 07 5
298
5218 31 4
5218 67 5
5218 68 3
5218 69 1
5218 74 8
5218 75 6
5218 81 0
5218 82 9
5218 86 1
300
299
299
299
299
299
300
300
300
5904274
5408734
5408796
5408857
5904519
5814634
5408918
5408970
5409038
5674580 5218 88 2
5623052 5218 88 5
5409090 5218 92 6
5625889 5218 99 7
RSD/kom.
RSD/100
299
299
326
300
5223 07 5
5223 10 5
5223 15 6
5223 20 2
5223 60 1
303
303
303
303
303
5410416 5226 57 0
304
5410539
5410591
5410652
5410713
5227 07 0
5227 08 9
5227 10 0
5227 15 1
304
304
304
304
5410836
5410959
5411017
5411079
5411192
5228 02 6
5228 12 3
5228 13 1
5228 22 0
5228 32 8
304
304
304
305
304
5411499
5411550
5411611
5411673
5411734
5411970
5412151
5412212
5229 16 2
5229 36 7
5229 38 3
5229 46 4
5229 48 0
5229 55 3
5229 83 9
5229 96 0
303
303
303
303
303
303
303
302
5409458
5409519
5409632
5409755
5409939
346
OBO
TBS
oznaka proizvođača 1219 (za brojeve artikala koji počinju sa 0 važi: 1010)
5446231
5629535
5629474
5739999
5740056
5959601
Br. art.
5230 21 7
5230 32 2
5230 36 5
5230 44 6
5230 46 2
5230 52 7
5450894 5239 91 4
5412571
5412632
5412694
5412755
5412816
5240 03 4
5240 05 0
5240 06 9
5240 07 7
5240 08 5
5412991
5413059
5413110
5413172
5413233
5413295
5413356
5413417
5240 22 0
5240 23 9
5240 24 7
5240 25 5
5240 30 1
5240 32 8
5240 33 6
5240 34 4
5415695
5415879
5415930
5817512
5817574
5416050
5416234
5416357
5416418
5503057
5416470
5817758
5416951
5417071
5304 00 8
5304 10 5
5304 11 3
5304 16 4
5304 17 2
5304 20 2
5304 31 8
5304 40 7
5304 50 4
5304 52 0
5304 60 1
5304 66 0
5304 97 0
5304 99 7
5417316
5417378
5417439
5417491
5417552
5417675
5737063
5417736
5417798
5417859
5417910
5693789
5466192
5311 03 9
5311 10 1
5311 15 2
5311 20 9
5311 26 8
5311 50 0
5311 50 3
5311 51 9
5311 52 7
5311 53 5
5311 55 1
5311 57 3
5311 58 5
5417972
5418030
5418092
5700869
5418153
5418214
5418276
5418337
5418399
5418573
5418696
5418757
5700876
5312 03 5
5312 13 2
5312 31 0
5312 31 8
5312 34 5
5312 41 8
5312 44 2
5312 60 4
5312 65 5
5312 80 9
5312 90 6
5312 92 2
5312 92 5
5740537
5740476
5543015
5806530
5313 01 5
5313 02 3
5313 03 1
5313 06 6
5418993 5314 03 8
5419112 5314 13 5
5419174
5419235
5419297
5419358
5419471
5419532
5314 51 8
5314 53 4
5314 61 5
5314 62 3
5314 65 8
5314 66 6
Cena
B
RSD/100
G
RSD/kom.
B
E
RSD/100
B
Stran EAN-C.
Cena
B
RSD/100
Stran EAN-C.
5419716
5740414
5740353
5237198
5419778
5419839
5315 50 6
5315 51 4
5315 52 2
5315 55 7
5315 65 4
5315 70 0
5419891
5419952
5818359
5420019
5420071
5420132
5420194
5433682
5433729
5433736
5420316
5420378
5316 01 4
5316 15 4
5316 17 0
5316 21 9
5316 25 1
5316 30 8
5316 32 4
5316 45 0
5316 45 9
5316 46 8
5316 51 0
5316 55 3
324
324
324
324
324
324
324
323
323
324
325
325
5420439
5420491
5420552
5420613
5420675
5420736
5420798
5420859
316 5420910
316 5420972
316
317 5421030
317 5421092
317
317 5421276
321 5421337
321 5421511
321 5421573
318 5421634
318
317 5421870
280 5421931
5317 01 0
5317 05 3
5317 20 7
5317 22 3
5317 25 8
5317 27 4
5317 40 1
5317 42 8
5317 45 2
5317 47 9
5318 08 4
5318 14 9
322
322
322
323
322
323
322
323
322
323 5428053
5428176
322 5428411
322 5428473
5320 01 1
5320 05 4
5320 69 0
5320 70 4
5320 71 2
325
325
326
326
326
302
302
302
281
281
305
251
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
319
319
319
319
319
316
266
316
316
316
316
266
266
5325 30 7
5325 31 5
5422419 5326 30 3
5422471 5326 31 1
5422532 5326 33 8
5453611 5328 20 9
5453673 5328 28 4
5423195 5329 07 8
5423379 5331 01 3
5423430 5331 50 1
5629115 5334 93 4
5959663 5334 94 2
318
279
279
279
318
318
Br. art.
5426790 5350 86 7
5426851 5350 88 3
5426912 5350 90 5
Cena
B
RSD/100
Stran
327
327
327
5351 05 7
5351 07 3
5351 25 1
5351 28 6
5351 35 9
5351 37 5
5351 45 6
5351 47 2
328
328
328
328
328
328
328
328
5427575 5400 15 5
5629054 5400 62 7
275
275
5401 77 1
5401 80 1
5401 83 6
5401 85 2
5401 87 9
5401 97 0
5401 98 0
5401 98 3
5401 98 6
5401 98 9
5401 99 3
5401 99 5
292
292
292
292
292
292
291
291
291
291
291
291
5402 10 7
5402 15 8
5402 80 8
5402 85 9
292
292
292
292
5426974
5427032
5427094
5427155
5890652
5890713
5427216
5427278
5901334
5427810
5427872
5898399
5902119
5034810
5105619
5107774
5108672
5108733
5045359
5050803
5674733
5674740
5674757
5674764
5674795
5674801
325 5674818
325 5674825
5674856
326
326 5428534
326 5897910
5402 86 4
5402 86 6
5402 86 8
5402 87 0
5402 87 2
5402 87 4
5402 87 6
5402 87 8
5402 88 0
5402 89 1
5402 95 6
318 5070054 5403 10 3
319 5070078 5403 11 7
5070085 5403 12 4
318 5548713 5403 20 0
5548775 5403 21 9
327 5548898 5403 22 7
327 5548959 5403 23 5
5890058
5890119
5423614
5423676
5335 14 0
5335 16 7
5335 20 5
5335 25 6
280 5034872 5403 30 8
280 5034933 5403 32 4
5613572 5403 33 0
329 5670735 5403 33 5
329
329
329 5428657 5405 06 8
5424215
5424277
5424338
5424390
5424451
5424635
5424758
5424819
5424871
279 5424932
279
279 5424994
279
5425595
320 5425656
320 5425717
5425779
277 5425830
277 5426257
277 5426318
277 5426370
277 5426431
277 5426493
5336 00 7
5336 02 3
5336 05 8
5336 07 4
5336 09 0
5336 30 9
5336 34 1
5336 37 6
5336 45 7
5336 50 3
329
329
329
330
330
330
330
330
330
330
5428718 5405 76 9
5428770 5405 86 6
5340 01 2
5674634
5674641
5674689
5674696
331 5674702
5350 08 5
5350 09 3
5350 10 7
5350 11 5
5350 12 3
5350 68 9
5350 69 7
5350 70 0
5350 71 9
5350 72 7
327
327
327
327
327
328
328
328
328
328
5674719 5408 03 6
320
320
278
277
278
278
278
277
278
278
279
278
278
E
Br. art.
Individualni EAN-C 5647589
5674573 5408 00 2
5674627 5408 00 4
5674863
5674870
5674887
5674726
5674917
5699668
5674924
5690733
5408 00 9
5408 01 1
5408 02 2
5408 02 6
5408 02 8
5408 04 3
5408 04 7
5408 04 9
5408 05 2
5408 05 4
5408 05 6
5408 10 1
5408 10 5
RSD/kom.
RSD/100
RSD/kom.
RSD/100
RSD/kom.
RSD/100
RSD/kom.
E
B
291
291
291
291
291
291
291
291
291
290
290
293
293
293
292
293
293
293
290
290
294
294
290
294
294
311
311
311
311
311
313
313
311
313
313
313
312
312
311
309
307
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 / LLExport_01296
Konstrukcija EAN-broja: oznaka zemlje 40
Sadržaj po stranicama
EAN-C.
5613206
5613213
5613220
5636731
5681496
5613237
5895817
5613244
5895879
5613251
5674474
5613268
5674412
5613275
5674351
5674290
5613282
5674238
5613299
5674177
5613312
5673811
5613305
5673750
5542773
5542834
5004608
5009733
5670056
5670063
5670070
5670087
5670094
5670100
5670117
5670124
5670131
5670148
5674931
5674948
5674979
5674986
5613329
5613336
5613343
5613350
5613367
5613374
5613381
5613411
5613428
5613435
5613442
Br. art.
5408 10 7
5408 10 8
5408 10 9
5408 14 8
5408 15 6
5408 15 8
5408 24 5
5408 24 7
5408 29 6
5408 29 8
5408 35 0
5408 35 2
5408 39 3
5408 39 5
5408 45 8
5408 50 4
5408 50 6
5408 55 5
5408 55 7
5408 62 8
5408 63 0
5408 68 7
5408 68 9
5408 73 3
5408 80 6
5408 81 4
5408 84 9
5408 85 2
5408 94 2
5408 94 6
5408 95 0
5408 95 2
5408 95 4
5408 95 6
5408 95 8
5408 96 0
5408 96 4
5408 96 8
5408 96 9
5408 97 1
5408 97 2
5408 97 3
5408 97 6
5408 97 8
5408 98 0
5408 98 2
5408 98 4
5408 98 6
5408 98 8
5408 99 0
5408 99 2
5408 99 4
5408 99 6
5428893 5410 09 6
5429074 5410 30 4
B
RSD/kom.
RSD/100
Stran EAN-C.
307
307
307
307
307
307
308
308
307
307
308
308
308
308
310
308
308
308
308
308
308
308
308
310
310
310
310
310
313
313
314
314
314
314
314
315
315
290
290
291
291
291
307
307
307
307
309
309
309
309
309
310
310
305
305
305
305
5429678 5416 56 6
331
5900498 5420 00 8
5629290 5420 01 6
5429791 5420 15 6
5751571 5420 50 4
RSD/kom.
RSD/100
5430094 5424 10 0
5430216 5424 15 1
5430339 5424 20 8
5901457 5430 01 1
5901570 5430 06 2
5430575 5430 15 1
6001767 5492 80 7
6117611
5006220
6117673
5006213
Br. art.
6117 46 5
6117 46 7
6117 47 3
6117 47 5
Cena
L
RSD/kom.
Stran
191
191
191
191
306
306
5412 60 9
5412 63 3
5412 80 3
5412 81 1
5429616
5446415
5752356
5752295
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 / LLExport_01296
Cena
280
280
275
275
291
275
275
RSD/kom.
RSD/100
E
275
275
276
317
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TBS
OBO
347
Sadržaj po stranicama
EAN-C.
Br. art.
5046516 1117 02 5
5046578 1117 03 3
5432371
5432432
5432494
5432555
5432616
1167 00 6
1167 01 4
1167 02 2
1167 03 0
1167 04 9
Cena
E
€/100 m
€/100
5655367 2146 16 4
5016069 2146 50 9
5505396 2153 78 7
5820215 2332 75 2
5228851
5228912
5228974
5229032
5229155
5229216
E
2349 04 3
2349 05 1
2349 07 8
2349 08 6
2349 10 8
2349 12 4
5016182 2351 70 6
5230533 2360 05 5
5230595 2360 10 1
5518419 2362 97 0
5242710
5242772
5242833
5617235
5242956
3041 20 4
3041 21 2
3041 25 5
3041 40 9
3041 95 6
RSD/kom.
G
E
5243137 3042 20 0
5243199 3042 25 1
5617297 3042 30 8
5243311
5243373
5717492
5243557
5243618
5111160
5617419
5087076
5087137
5111641
5421627
5243793
5243854
5642312
5453796
3043 20 7
3043 25 8
3043 31 2
3043 40 1
3043 45 2
3043 60 2
3043 60 6
3043 61 0
3043 61 4
3043 61 8
3043 62 8
3043 70 3
3043 75 4
3043 90 8
3043 91 6
G
5642978 3044 83 1
5643036 3044 90 4
5453970 3044 91 2
5631699
5631637
5631576
5631514
5631453
5631392
3049 20 5
3049 22 1
3049 25 6
3049 30 2
3049 32 9
3049 34 5
5244219 3051 01 3
B
€/100
G
RSD/kom.
344
OBO
TBS
Cena
E
€/100
Stran EAN-C.
5371298
5371359
5371472
5018001
5617358
5708834
5371717
5018049
5814450
5111047
5740650
5371830
5000 01 7
5000 02 5
5000 20 3
5000 29 7
5000 30 0
5000 33 5
5000 50 5
5000 74 2
5000 75 0
5000 76 9
5000 85 8
5000 86 6
5372370
313 5372431
5635475
334 5372554
334 5372615
334 5372851
334 5635239
334 5372912
334 5372974
5001 21 8
5001 22 6
5001 36 6
5001 40 4
5001 41 2
5001 56 0
5001 61 7
5001 64 1
5001 66 8
335 5379096
5379157
5379218
272 5922216
272 5800354
272 5922278
272 5379270
272
272
272 5800415
272 5800477
272 5022015
272
272 5680468
272 5694007
5694014
283 5680475
283 5680482
283 5680499
283 5680505
283 5680512
284
283
283
283
312 5373575
5373636
5373698
285 5373759
285 5373810
5373995
5374053
334 5374114
5374176
5374237
273 5374718
273 5374770
273
273 5376873
273 5376934
5376996
273
273
273 5377719
5003 00 8
5003 01 6
5003 02 4
5003 03 2
5003 04 0
5003 25 3
5003 26 1
5003 28 8
5003 29 6
5003 31 8
5003 77 6
5003 78 4
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
267
267
267
267
267
312
273
273
273
274
274
275
275
275
275
275
275
274
274
274
274
285
285
285
285
285
285
335
335
E
€/100
Br. art.
267 5250579 3133 23 0
267
274
274
274
5244813 3059 00 6
5250395 3133 02 8
5250456 3133 03 6
Stran EAN-C.
312
312
Q
oznaka proizvođača 1219 (za brojeve artikala koji počinju sa 0 važi: 1010)
334
334
RSD/kom.
5009 21 9
5009 22 7
5009 23 5
5012 01 5
5377894
5377955
5378013
5901938
5105015
5105077
5014 01 8
5014 02 6
5014 21 2
5014 42 5
5014 46 8
5014 47 6
5378075
5378136
5378198
5378259
5378310
5959427
5378372
5378433
5378495
5378556
5378617
5378679
5378730
5378792
5378853
5378914
5455837
5378976
5379034
5002253
5699330
5699347
5002260
5699354
5699361
5699408
5002277
5002284
5033615
5033677
5033738
5015 01 4
5015 05 7
5015 06 5
5015 07 3
5015 08 1
5015 11 1
5015 50 2
5015 54 5
5015 55 3
5015 65 0
5015 70 7
5015 71 5
5015 72 3
5015 73 1
5015 75 8
5015 76 6
5015 77 4
5015 80 4
5015 81 2
5015 83 0
5015 83 2
5015 83 6
5015 84 2
5015 84 4
5015 84 7
5015 84 9
5015 85 4
5015 86 6
5015 88 0
5015 88 4
5015 89 0
€/100
RSD/kom.
5381556
5381617
5381730
5801375
5680529
5680567
5381914
5901273
5381976
5067474
5382034
5382096
5902058
276 5680574
276 5680581
276 5382218
5382331
280
Br. art.
5016 02 9
5016 03 7
5016 04 5
5016 09 6
5016 11 8
5016 12 6
5016 14 2
5021 08 1
5021 10 3
5021 16 2
5021 22 7
5021 23 5
5021 23 9
5021 28 6
5021 29 4
5021 30 8
5021 33 2
5021 48 0
5021 50 2
5021 64 2
5021 64 4
5021 64 7
5021 65 0
5021 80 4
5018 50 1
5018 70 6
5018 73 0
Cena
E
RSD/kom.
€/100 m
5019 34 0
5019 34 2
5019 34 4
5019 34 5
5019 34 7
5019 35 0
5019 35 5
5019 36 0
5021 05 0
5382690 5025 20 6
E
€/100 m
€/100
Stran EAN-C.
263
263
263
263
263
263
281
270
270
271
271
271
271
270
270
270
271
271
271
271
271
271
271
270
266
266
266
266
266
266
€/100 m
€/100
264
264
264
264
311
264
264
5388876 5059 35 6
5389057 5059 49 6
285
285
5389231 5064 01 5
267
G
RSD/kom.
5685333 5082 38 2
5684916 5082 41 2
5684855 5082 42 0
228
223
223
5917595 5083 06 0
5917717 5083 08 7
282 5022978 5083 40 0
281
5525134 5084 00 8
265 5525196 5084 01 2
265 5525257 5084 01 6
265 5525318 5084 02 0
265 5525370 5084 02 4
265 5525431 5084 02 8
265 5525493 5084 03 2
265 5525554 5084 03 6
265 5525615 5084 04 0
5110750 5084 04 8
265
265 5017387 5086 01 9
265 5017448 5086 02 3
265 5017509 5086 02 7
265
265 5708957 5088 67 0
265 5708964 5088 67 2
265 5709008 5088 67 6
5709015 5088 67 8
266 5023210 5088 68 6
266 5613701 5088 69 1
5613718 5088 69 2
265 5613725 5088 69 3
228
228
222
282
5383833
5383895
5383956
5384014
5384137
5384199
5032 03 2
5032 04 0
5032 23 7
5032 24 5
5032 53 9
5032 54 7
282
282
282
282
282
282
5386117 5050 03 0
266
216
225
225
214
224
224
224
223
223
214
215
215
215
260
260
260
259
259
262
260
261
260
258
259
259
259
258
258
258
258
259
259
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
5385998 5043 01 8
5386056 5043 10 7
265
265
265
265
265
265
265
265
5081 54 8
5081 64 5
5081 64 7
5081 68 8
5081 72 6
5081 73 4
5081 74 2
5081 79 3
5081 80 0
5081 92 0
5081 93 9
5081 96 3
5081 97 1
283
283
283
5040 03 5
5040 05 1
5040 07 8
5040 09 4
5040 11 6
5040 13 2
5040 15 9
5040 50 7
Stran
5889458
5502630
5502692
5834793
5239956
5239895
5239833
5462439
5614364
5680536
5680413
5791119
5791058
5383413 5030 02 1
5383659 5030 23 4
5383710 5030 24 2
5385219
5385271
5385332
5385394
5385455
5385516
5385578
5385936
5805519 5057 93 0
E
€/100
5080 05 3
5080 06 1
5080 15 0
5080 27 4
5080 28 2
282
282
5038 01 4
5038 03 0
5038 05 7
5038 07 3
5038 08 1
5038 11 1
5038 13 8
5038 15 4
5050 05 7
5050 07 3
5050 08 1
5050 11 1
5050 13 8
5050 15 4
5050 17 0
5050 19 7
Cena
5915973
5916277
5916031
5916215
5916390
5383055 5028 03 5
5383116 5028 04 3
5384557
5384618
5384670
5384731
5384793
5384854
5384915
5384977
5386179
5386230
5386292
5386353
5386414
5386476
5386537
5386599
Br. art.
270 5386650 5051 50 9
270
270 5386834 5052 07 6
5386896 5052 09 2
270 5386957 5052 11 4
270 5387015 5052 13 0
270 5387077 5052 15 7
270 5387190 5052 18 1
270
270 5388517 5057 50 7
270 5388579 5057 51 5
270 5388630 5057 52 3
5388692 5057 55 8
5699651 5057 59 9
270
5805458 5057 92 2
281
281
280
279
280
280
5384434 5033 03 9
5433750 5033 20 9
Individualni EAN-C 5647589
226
227
226
226
227
217
217
217
217
218
218
218
218
219
219
184
184
184
204
204
204
204
208
206
206
206
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 / LLExport_01296
Konstrukcija EAN-broja: oznaka zemlje 40
Sadržaj po stranicama
EAN-C.
Br. art.
5371090
5473206
5704010
5047155
5088 69 4
5088 69 9
5088 70 3
5088 87 9
5531012
5531074
5237341
5299400
5237358
5709350
5709367
5405528
5405535
5405542
5405559
5405566
5405573
5405580
5405597
5089 20 0
5089 21 2
5089 65 0
5089 65 2
5089 65 5
5089 66 0
5089 66 2
5089 75 4
5089 75 6
5089 76 1
5089 76 3
5089 76 8
5089 77 0
5089 77 5
5089 77 7
5461111 5091 32 2
5461296 5091 43 8
5461470 5091 52 7
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 / LLExport_01296
5461654 5091 68 3
5896111 5091 69 1
Cena
G
RSD/kom.
Stran EAN-C.
206
205
207
142
120
121
177
177
142
183
183
146
146
145
145
148
147
148
147
RSD/VPE
RSD/kom.
255
255
255
255
255
5080886
5247098
5613589
5613596
5864851
5688754
5314837
5952817
5035053
5035114
5047223
5035176
5035237
5047254
5092 45 1
5092 46 0
5092 47 0
5092 47 2
5092 50 7
5092 52 3
5092 60 4
5092 70 1
5092 80 0
5092 80 8
5092 81 2
5092 81 6
5092 82 4
5092 82 8
190
190
190
190
192
192
189
189
188
188
189
188
188
189
5390671
5390732
5030881
5390978
5391036
5391098
5087250
5022619
5022732
5246268
5076551
5126041
5299448
5158103
5012825
5012832
5004660
5155287
5382799
5478546
5709022
5361893
5478553
5709060
5361909
5361916
5361923
5688426
5425120
5688433
5425137
5361954
5708841
5962243
5805991
5093 01 5
5093 02 3
5093 17 1
5093 23 6
5093 25 2
5093 26 0
5093 27 0
5093 27 2
5093 27 5
5093 37 8
5093 38 0
5093 38 4
5093 39 1
5093 40 0
5093 40 2
5093 40 4
5093 40 6
5093 41 4
5093 41 8
5093 62 3
5093 62 5
5093 62 7
5093 62 8
5093 62 9
5093 63 1
5093 64 3
5093 64 7
5093 65 3
5093 65 4
5093 66 1
5093 66 2
5093 72 4
5093 72 6
5093 98 8
5093 99 6
220
220
222
220
220
221
221
222
222
176
176
176
176
180
180
180
180
178
178
200
200
129
200
200
129
129
129
128
128
128
128
130
209
221
221
5457473
5382812
5406556
5382829
5239734
5239741
5094 40 1
5094 40 3
5094 41 8
5094 42 1
5094 42 3
5094 42 6
133
133
136
136
136
136
5406563
5382836
5239758
5239765
5374886
5374916
5382843
5239802
5239819
5382850
5239826
5239864
5239888
5239925
5239932
5239949
5239994
5240013
5709077
5648482
5709084
5708872
5478621
5708889
5709114
5478669
5406594
5382867
5240020
5240037
5374923
5374985
5382966
5240044
5240051
5382973
5240068
5240099
5382980
5240112
5406617
5382881
5240129
5406655
5382898
5240150
5240167
5406662
5382904
5240174
5240181
5406679
5240198
5240204
5240228
5382911
5240235
5616382
5240242
5240280
5240297
5240303
5240334
5240341
5363903
5363934
5363941
5363958
Br. art.
5094 43 1
5094 43 4
5094 43 7
5094 44 0
5094 44 4
5094 44 6
5094 44 8
5094 45 1
5094 45 4
5094 45 7
5094 46 0
5094 46 3
5094 47 8
5094 49 0
5094 49 3
5094 51 0
5094 52 6
5094 55 2
5094 57 2
5094 57 4
5094 57 6
5094 60 5
5094 60 8
5094 61 3
5094 61 5
5094 61 7
5094 61 8
5094 62 1
5094 62 4
5094 62 7
5094 63 2
5094 63 6
5094 63 9
5094 64 1
5094 64 4
5094 65 0
5094 65 3
5094 65 6
5094 66 6
5094 66 8
5094 67 7
5094 67 9
5094 68 0
5094 70 3
5094 70 4
5094 70 5
5094 70 8
5094 71 3
5094 71 4
5094 71 5
5094 71 8
5094 72 7
5094 73 1
5094 73 4
5094 75 0
5094 76 0
5094 76 2
5094 76 4
5094 76 5
5094 78 0
5094 78 3
5094 78 8
5094 79 2
5094 79 5
5094 92 0
5094 92 4
5094 93 1
5094 93 5
Cena
G
RSD/kom.
Stran EAN-C.
140
140
140
140
135
139
132
132
132
134
134
134
139
137
137
135
139
138
202
203
202
202
203
202
203
203
158
158
158
158
159
167
152
152
152
156
156
156
162
162
154
154
154
163
163
163
163
166
166
166
166
159
159
159
153
157
157
153
157
164
164
162
167
167
178
179
178
179
5919391 5095 60 3
5542957 5095 60 6
142
134
5096 25 1
5096 27 8
5096 35 9
5096 36 7
5096 37 0
5096 37 2
5096 37 5
5096 38 3
5096 39 1
5096 39 7
5096 41 3
5096 42 1
5096 44 8
5096 63 7
161
161
144
144
144
144
160
160
160
157
144
144
144
210
5393191
5393252
5393559
5393610
5063407
5247104
5393672
5393733
5393795
5617471
5393856
5393917
5393979
5464457
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Br. art.
Cena
G
RSD/kom.
Stran EAN-C.
5464464
5648499
5299455
5415732
5415749
5415770
5415787
5415794
5415800
5067481
5067498
5067504
5067535
5067542
5067559
5425144
5425151
5067566
5067597
5616375
5519133
5425182
5921738
5480730
5544517
5051428
5051473
5288237
5288244
5288282
5288299
5480792
5966388
5541158
5051411
5051466
5966449
5541394
5362029
5362036
5077046
5077077
5077084
5077091
5531135
5531197
5509899
5096 63 9
5096 64 6
5096 64 7
5096 64 8
5096 64 9
5096 65 0
5096 65 1
5096 65 3
5096 65 4
5096 65 5
5096 65 7
5096 66 5
5096 66 7
5096 66 9
5096 67 1
5096 67 5
5096 67 7
5096 68 0
5096 68 2
5096 69 5
5096 70 7
5096 78 6
5096 81 2
5096 82 0
5096 82 2
5096 82 5
5096 82 7
5096 83 1
5096 83 2
5096 83 5
5096 83 6
5096 83 9
5096 84 7
5096 84 9
5096 85 1
5096 85 2
5096 86 3
5096 86 5
5096 87 4
5096 87 5
5096 87 6
5096 87 7
5096 87 8
5096 87 9
5096 88 4
5096 88 6
5096 97 0
5394099
5766636
5708896
5965664
5542056
5945314
5394211
5711551
5394396
5617532
5478683
5709121
5578116
5478690
5709138
5578123
5578130
5578147
5578154
5578161
5578185
5578192
5578208
5578215
5578246
5578253
5578260
5578277
5097 05 3
5097 06 1
5097 06 5
5097 08 8
5097 11 1
5097 18 5
5097 19 3
5097 29 0
5097 35 5
5097 43 2
5097 44 7
5097 44 8
5097 45 3
5097 45 7
5097 45 8
5097 60 7
5097 61 5
5097 62 3
5097 63 1
5097 65 0
5097 82 0
5097 84 6
5097 85 2
5097 85 8
5097 93 1
5097 93 5
5097 93 9
5097 97 6
141
141
209
141
139
137
137
141
138
135
201
201
193
201
201
193
193
193
194
194
195
195
195
195
196
196
196
233
5683339
5683346
5683384
5683391
5406839
5406846
5406853
5625124
5406860
5098 38 0
5098 38 2
5098 39 0
5098 39 2
5098 40 4
5098 40 7
5098 41 1
5098 41 3
5098 42 2
246
246
246
246
241
241
241
244
242
210
210
210
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
131
131
143
143
142
169
254
254
124
124
124
124
123
122
119
118
125
123
119
123
119
122
118
121
120
123
119
122
118
125
125
125
Br. art.
5406877
5406884
5625131
5406891
5406907
5406914
5410461
5578284
5578291
5578307
5578314
5578338
5578345
5578352
5578369
5578376
5578383
5578390
5578406
5578413
5578420
5578437
5578444
5578451
5578468
5578512
5578529
5098 42 7
5098 43 1
5098 43 3
5098 44 2
5098 44 6
5098 45 0
5098 47 0
5098 49 2
5098 50 6
5098 51 4
5098 52 2
5098 55 7
5098 57 1
5098 57 5
5098 60 0
5098 60 3
5098 61 1
5098 63 0
5098 63 8
5098 64 6
5098 72 7
5098 79 4
5098 80 8
5098 81 6
5098 82 4
5098 85 9
5098 86 7
5406716
5396734
5396857
5396918
5708902
5807612
5396970
5942498
5708933
5397458
5570318
5481270
5099 47 5
5099 57 9
5099 59 5
5099 60 9
5099 61 1
5099 61 3
5099 61 7
5099 70 6
5099 70 8
5099 80 3
5099 84 8
5099 85 0
5399674 5101 06 9
5399797
5399858
5399919
5399971
5400035
5400097
5400158
5400219
5400271
5400332
5400394
5102 05 7
5102 07 3
5102 08 1
5102 11 1
5102 13 8
5102 15 4
5102 19 7
5102 21 9
5102 23 5
5102 25 1
5102 27 8
5400875
5400936
5900375
5900436
5106 00 1
5106 02 8
5106 13 3
5106 14 1
5401599 5201 10 1
Cena
G
RSD/kom.
Stran
242
242
244
243
243
243
245
234
234
234
234
235
233
233
237
237
237
237
238
238
236
236
239
239
239
240
239
168
169
170
169
209
171
170
170
209
251
169
170
B
RSD/kg
€/100
RSD/kom.
€/100
334
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
333
333
333
333
294
5202 21 3
5202 24 8
5202 51 5
5202 56 6
5202 59 0
5202 83 3
5202 86 8
298
298
295
295
295
295
295
5038269 5203 01 5
5289746 5203 02 3
295
295
5207 25 8
5207 26 6
5207 33 9
5207 34 7
5207 37 1
5207 44 4
5207 45 1
5207 46 0
302
302
301
301
301
301
302
301
5904335
5402138
5403036
5902294
5902232
5403814
5902171
5404651
5110392
5404774
5404835
5069546
5404897
5009726
5404958
TBS
OBO
345
Sadržaj po stranicama
EAN-C.
5405016
5904991
5905059
5905110
5904878
5336433
5334811
Br. art.
5207 48 7
5207 74 6
5207 75 4
5207 76 2
5207 80 0
5207 85 1
5207 87 8
Cena
B
€/100
Stran EAN-C.
301
301
301
301
301
301
301
5405252 5208 01 7
304
5903673
5903796
5811879
5811930
5407171
5812111
5407232
5902591
5407294
5812234
5812296
5812357
5812418
5407355
5812531
5812593
5902355
5902416
5902478
5531791
5531852
5215 27 7
5215 30 7
5215 37 4
5215 38 2
5215 43 9
5215 47 1
5215 50 1
5215 54 4
5215 55 2
5215 57 9
5215 58 7
5215 59 5
5215 60 9
5215 62 5
5215 66 8
5215 74 9
5215 80 3
5215 83 8
5215 85 4
5215 87 5
5215 87 9
298
298
298
298
297
297
297
296
296
296
296
296
296
296
297
296
297
297
297
296
297
5902652
5902539
5813019
5813071
5813132
5813194
5813255
5216 18 4
5216 19 2
5216 20 6
5216 21 4
5216 25 7
5216 26 5
5216 81 8
296
296
296
296
296
296
299
5407959 5217 07 5
298
5218 31 4
5218 67 5
5218 68 3
5218 69 1
5218 74 8
5218 75 6
5218 81 0
5218 82 9
5218 86 1
300
299
299
299
299
299
300
300
300
5904274
5408734
5408796
5408857
5904519
5814634
5408918
5408970
5409038
5674580 5218 88 2
5623052 5218 88 5
5409090 5218 92 6
5625889 5218 99 7
RSD/kom.
€/100
299
299
326
300
5223 07 5
5223 10 5
5223 15 6
5223 20 2
5223 60 1
303
303
303
303
303
5410416 5226 57 0
304
5410539
5410591
5410652
5410713
5227 07 0
5227 08 9
5227 10 0
5227 15 1
304
304
304
304
5410836
5410959
5411017
5411079
5411192
5228 02 6
5228 12 3
5228 13 1
5228 22 0
5228 32 8
304
304
304
305
304
5411499
5411550
5411611
5411673
5411734
5411970
5412151
5412212
5229 16 2
5229 36 7
5229 38 3
5229 46 4
5229 48 0
5229 55 3
5229 83 9
5229 96 0
303
303
303
303
303
303
303
302
5409458
5409519
5409632
5409755
5409939
346
OBO
TBS
oznaka proizvođača 1219 (za brojeve artikala koji počinju sa 0 važi: 1010)
5446231
5629535
5629474
5739999
5740056
5959601
Br. art.
5230 21 7
5230 32 2
5230 36 5
5230 44 6
5230 46 2
5230 52 7
5450894 5239 91 4
5412571
5412632
5412694
5412755
5412816
5240 03 4
5240 05 0
5240 06 9
5240 07 7
5240 08 5
5412991
5413059
5413110
5413172
5413233
5413295
5413356
5413417
5240 22 0
5240 23 9
5240 24 7
5240 25 5
5240 30 1
5240 32 8
5240 33 6
5240 34 4
5415695
5415879
5415930
5817512
5817574
5416050
5416234
5416357
5416418
5503057
5416470
5817758
5416951
5417071
5304 00 8
5304 10 5
5304 11 3
5304 16 4
5304 17 2
5304 20 2
5304 31 8
5304 40 7
5304 50 4
5304 52 0
5304 60 1
5304 66 0
5304 97 0
5304 99 7
5417316
5417378
5417439
5417491
5417552
5417675
5737063
5417736
5417798
5417859
5417910
5693789
5466192
5311 03 9
5311 10 1
5311 15 2
5311 20 9
5311 26 8
5311 50 0
5311 50 3
5311 51 9
5311 52 7
5311 53 5
5311 55 1
5311 57 3
5311 58 5
5417972
5418030
5418092
5700869
5418153
5418214
5418276
5418337
5418399
5418573
5418696
5418757
5700876
5312 03 5
5312 13 2
5312 31 0
5312 31 8
5312 34 5
5312 41 8
5312 44 2
5312 60 4
5312 65 5
5312 80 9
5312 90 6
5312 92 2
5312 92 5
5740537
5740476
5543015
5806530
5313 01 5
5313 02 3
5313 03 1
5313 06 6
5418993 5314 03 8
5419112 5314 13 5
5419174
5419235
5419297
5419358
5419471
5419532
5314 51 8
5314 53 4
5314 61 5
5314 62 3
5314 65 8
5314 66 6
Cena
B
€/100
G
RSD/kom.
B
E
€/100
B
Stran EAN-C.
Cena
B
€/100
Stran EAN-C.
5419716
5740414
5740353
5237198
5419778
5419839
5315 50 6
5315 51 4
5315 52 2
5315 55 7
5315 65 4
5315 70 0
5419891
5419952
5818359
5420019
5420071
5420132
5420194
5433682
5433729
5433736
5420316
5420378
5316 01 4
5316 15 4
5316 17 0
5316 21 9
5316 25 1
5316 30 8
5316 32 4
5316 45 0
5316 45 9
5316 46 8
5316 51 0
5316 55 3
324
324
324
324
324
324
324
323
323
324
325
325
5420439
5420491
5420552
5420613
5420675
5420736
5420798
5420859
316 5420910
316 5420972
316
317 5421030
317 5421092
317
317 5421276
321 5421337
321 5421511
321 5421573
318 5421634
318
317 5421870
280 5421931
5317 01 0
5317 05 3
5317 20 7
5317 22 3
5317 25 8
5317 27 4
5317 40 1
5317 42 8
5317 45 2
5317 47 9
5318 08 4
5318 14 9
322
322
322
323
322
323
322
323
322
323 5428053
5428176
322 5428411
322 5428473
5320 01 1
5320 05 4
5320 69 0
5320 70 4
5320 71 2
325
325
326
326
326
302
302
302
281
281
305
251
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
319
319
319
319
319
316
266
316
316
316
316
266
266
5325 30 7
5325 31 5
5422419 5326 30 3
5422471 5326 31 1
5422532 5326 33 8
5453611 5328 20 9
5453673 5328 28 4
5423195 5329 07 8
5423379 5331 01 3
5423430 5331 50 1
5629115 5334 93 4
5959663 5334 94 2
318
279
279
279
318
318
Br. art.
5426790 5350 86 7
5426851 5350 88 3
5426912 5350 90 5
Cena
B
€/100
Stran
327
327
327
5351 05 7
5351 07 3
5351 25 1
5351 28 6
5351 35 9
5351 37 5
5351 45 6
5351 47 2
328
328
328
328
328
328
328
328
5427575 5400 15 5
5629054 5400 62 7
275
275
5401 77 1
5401 80 1
5401 83 6
5401 85 2
5401 87 9
5401 97 0
5401 98 0
5401 98 3
5401 98 6
5401 98 9
5401 99 3
5401 99 5
292
292
292
292
292
292
291
291
291
291
291
291
5402 10 7
5402 15 8
5402 80 8
5402 85 9
292
292
292
292
5426974
5427032
5427094
5427155
5890652
5890713
5427216
5427278
5901334
5427810
5427872
5898399
5902119
5034810
5105619
5107774
5108672
5108733
5045359
5050803
5674733
5674740
5674757
5674764
5674795
5674801
325 5674818
325 5674825
5674856
326
326 5428534
326 5897910
5402 86 4
5402 86 6
5402 86 8
5402 87 0
5402 87 2
5402 87 4
5402 87 6
5402 87 8
5402 88 0
5402 89 1
5402 95 6
318 5070054 5403 10 3
319 5070078 5403 11 7
5070085 5403 12 4
318 5548713 5403 20 0
5548775 5403 21 9
327 5548898 5403 22 7
327 5548959 5403 23 5
5890058
5890119
5423614
5423676
5335 14 0
5335 16 7
5335 20 5
5335 25 6
280 5034872 5403 30 8
280 5034933 5403 32 4
5613572 5403 33 0
329 5670735 5403 33 5
329
329
329 5428657 5405 06 8
5424215
5424277
5424338
5424390
5424451
5424635
5424758
5424819
5424871
279 5424932
279
279 5424994
279
5425595
320 5425656
320 5425717
5425779
277 5425830
277 5426257
277 5426318
277 5426370
277 5426431
277 5426493
5336 00 7
5336 02 3
5336 05 8
5336 07 4
5336 09 0
5336 30 9
5336 34 1
5336 37 6
5336 45 7
5336 50 3
329
329
329
330
330
330
330
330
330
330
5428718 5405 76 9
5428770 5405 86 6
5340 01 2
5674634
5674641
5674689
5674696
331 5674702
5350 08 5
5350 09 3
5350 10 7
5350 11 5
5350 12 3
5350 68 9
5350 69 7
5350 70 0
5350 71 9
5350 72 7
327
327
327
327
327
328
328
328
328
328
5674719 5408 03 6
320
320
278
277
278
278
278
277
278
278
279
278
278
E
Br. art.
Individualni EAN-C 5647589
5674573 5408 00 2
5674627 5408 00 4
5674863
5674870
5674887
5674726
5674917
5699668
5674924
5690733
5408 00 9
5408 01 1
5408 02 2
5408 02 6
5408 02 8
5408 04 3
5408 04 7
5408 04 9
5408 05 2
5408 05 4
5408 05 6
5408 10 1
5408 10 5
RSD/kom.
€/100
RSD/kom.
€/100
RSD/kom.
€/100 m
RSD/kom.
E
B
291
291
291
291
291
291
291
291
291
290
290
293
293
293
292
293
293
293
290
290
294
294
290
294
294
311
311
311
311
311
313
313
311
313
313
313
312
312
311
309
307
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 / LLExport_01296
Konstrukcija EAN-broja: oznaka zemlje 40
Sadržaj po stranicama
EAN-C.
5613206
5613213
5613220
5636731
5681496
5613237
5895817
5613244
5895879
5613251
5674474
5613268
5674412
5613275
5674351
5674290
5613282
5674238
5613299
5674177
5613312
5673811
5613305
5673750
5542773
5542834
5004608
5009733
5670056
5670063
5670070
5670087
5670094
5670100
5670117
5670124
5670131
5670148
5674931
5674948
5674979
5674986
5613329
5613336
5613343
5613350
5613367
5613374
5613381
5613411
5613428
5613435
5613442
Br. art.
5408 10 7
5408 10 8
5408 10 9
5408 14 8
5408 15 6
5408 15 8
5408 24 5
5408 24 7
5408 29 6
5408 29 8
5408 35 0
5408 35 2
5408 39 3
5408 39 5
5408 45 8
5408 50 4
5408 50 6
5408 55 5
5408 55 7
5408 62 8
5408 63 0
5408 68 7
5408 68 9
5408 73 3
5408 80 6
5408 81 4
5408 84 9
5408 85 2
5408 94 2
5408 94 6
5408 95 0
5408 95 2
5408 95 4
5408 95 6
5408 95 8
5408 96 0
5408 96 4
5408 96 8
5408 96 9
5408 97 1
5408 97 2
5408 97 3
5408 97 6
5408 97 8
5408 98 0
5408 98 2
5408 98 4
5408 98 6
5408 98 8
5408 99 0
5408 99 2
5408 99 4
5408 99 6
5428893 5410 09 6
5429074 5410 30 4
B
RSD/kom.
€/100
Stran EAN-C.
307
307
307
307
307
307
308
308
307
307
308
308
308
308
310
308
308
308
308
308
308
308
308
310
310
310
310
310
313
313
314
314
314
314
314
315
315
290
290
291
291
291
307
307
307
307
309
309
309
309
309
310
310
305
305
305
305
5429678 5416 56 6
331
5900498 5420 00 8
5629290 5420 01 6
5429791 5420 15 6
5751571 5420 50 4
RSD/kom.
€/100
5430094 5424 10 0
5430216 5424 15 1
5430339 5424 20 8
5901457 5430 01 1
5901570 5430 06 2
5430575 5430 15 1
6001767 5492 80 7
6117611
5006220
6117673
5006213
Br. art.
6117 46 5
6117 46 7
6117 47 3
6117 47 5
Cena
L
RSD/kom.
Stran
191
191
191
191
306
306
5412 60 9
5412 63 3
5412 80 3
5412 81 1
5429616
5446415
5752356
5752295
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 30/06/2011 / LLExport_01296
Cena
280
280
275
275
291
275
275
RSD/kom.
€/100
E
275
275
276
317
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TBS
OBO
347
Lista tipova
Tip
EAN-C.
Dimenzije/boja/raz.
5613213
5613220
5613206
5690733
5636731
5674733
5674740
5674757
5674764
5674795
5674801
5674818
5674825
5674856
5613329
oznaka proizvođača 1219 (za brojeve artikala koji počinju sa 0 važi: 1010)
Br. art.
5408 10 8
5408 10 9
5408 10 7
5408 10 5
5408 14 8
5402 86 4
5402 86 6
5402 86 8
5402 87 0
5402 87 2
5402 87 4
5402 87 6
5402 87 8
5402 88 0
5408 97 6
101 16-1500
101 16-3000
101 16-750
101 20-3000
101 20-6000
101 3B-4000
101 3B-4500
101 3B-5000
101 3B-5500
101 3B-6000
101 3B-6500
101 3B-7000
101 3B-7500
101 3B-8000
101 3-ES-16
1500 / GFK
3000 / GFK
750 / GFK
3000 / GFK
6000 / GFK
2000 / Aluminijum
2500 / Aluminijum
3000 / Aluminijum
3500 / Aluminijum
4000 / Aluminijum
4500 / Aluminijum
5000 / Aluminijum
5500 / Aluminijum
5500 / Aluminijum
750
101 A-1500
101 A-1500
1500 / kom / FT
1500 / kom / FT
5427575 5400 15 5
5427575 5400 15 5
101 A-16
16 60 / Aluminijum
5613268 5408 35 2
101 A-CU
101 A-CU
101 A-CU
101 A-CU
101 A-L100
101 A-L150
101 ALU-1000
101 ALU-1500
101 ALU-2000
101 ALU-2500
101 ALU-3000
1500 / Cu
1500 / Cu
1500 / Cu
1500 / Cu
/ kom / FT
/ kom / FT
1000 / Aluminijum
1500 / Aluminijum
2000 / Aluminijum
2500 / Aluminijum
3000 / Aluminijum
5629054
5629054
5629054
5629054
5428411
5428473
5901334
5427810
5427872
5898399
5902119
101 A-M16
20 60 / Aluminijum
5674474 5408 35 0
M16 5897910
5402 95 6
16 40 5613381
175 40 5613367
5408 98 8
5408 98 4
5430094
5430216
5430216
5430216
5424 10 0
5424 15 1
5424 15 1
5424 15 1
16 121 5613428
5408 99 2
101 B-16 M16
101 BB-16
101 BP-16
101 F1000
101 F1500
101 F1500
101 F1500
/
/
/
/
101 F-16
101 F2000
101 F2000
101 F2000
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
/ kom / FT
/ kom / FT
/ kom / FT
5430339 5424 20 8
5430339 5424 20 8
5430339 5424 20 8
750 5613343
101 FS-16
5400 62 7
5400 62 7
5400 62 7
5400 62 7
5402 80 8
5402 85 9
5401 77 1
5401 80 1
5401 83 6
5401 85 2
5401 87 9
5408 98 0
101 G1000
101 G1500
/ kom / FT
/ kom / FT
5428053 5402 10 7
5428176 5402 15 8
101 HV-16
101 IAB
101 IAG
101 IAG-16
101 IDK
101 IDK-16
101 IES
101 IES-16
101 IGL
101 IGL-16
101 IK
101 IK-16
101 ISP M10
101 IT
101 IT-16
101 IV
101 IV-16
101 IW-M10
16 90
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
5613411
5673750
5674290
5613282
5895817
5613244
5674412
5613275
5674177
5613312
5895879
5613251
5674351
5681496
5613237
5674238
5613299
5673811
101 J1000
18 /
20 107 /
16 107 /
20 125 /
16 125 /
20 60 /
16 60 /
20 127 /
16 127 /
20 100 /
16 100 /
110 /
20 65 /
16 60 /
20 60 /
16 60 /
20 60 /
1000 / Aluminijum
101 MA-16
101 R-16
101 RH-16
101 ST
101 VL1500
101 VL2000
101 VL2500
101 VL3000
348
OBO
1500 /
2000 /
2500 /
3000 /
TBS
5408 99 0
5408 73 3
5408 50 4
5408 50 6
5408 24 5
5408 24 7
5408 39 3
5408 39 5
5408 62 8
5408 63 0
5408 29 6
5408 29 8
5408 45 8
5408 15 6
5408 15 8
5408 55 5
5408 55 7
5408 68 7
5034810 5401 97 0
16 91 5613442
16 81 5613435
crna / PA 5674924
5408 99 6
5408 99 4
5408 10 1
5428534
5105619
5107774
5108672
5108733
5402 89 1
5401 98 0
5401 98 3
5401 98 6
5401 98 9
M16
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Cena
B
RSD/kom.
RSD/100
RSD/kom.
RSD/100
RSD/kom.
RSD/100
RSD/kom.
RSD/100
RSD/kom.
RSD/100
RSD/kom.
RSD/100
RSD/kom.
RSD/100
RSD/kom.
RSD/100
Strana Tip
307
307
307
307
307
291
291
291
291
291
291
291
291
291
307
275
291
308
290
309
309
5045359 5401 99 3
5050803 5401 99 5
101 VRS-16
101 VS-16
101 W-16
101 WG-16
750
750
16 60 / Aluminijum
16 110
5613350
5613336
5613305
5613374
RSD/kom.
RSD/100
Strana
291
291
307
307
308
309
331
112 DIN-100
112 DIN-CU-100
/ kom / F
/ Cu
5428893 5410 09 6
5429074 5410 30 4
306
306
113 8-10
113 B-HD-16
113 B-MS-HD 8-10
113 BZ-FL
113 B-Z-HD
113 B-Z-HD
113 B-Z-HD-FL
113 Z-16
113 Z-20
113 Z-20
113 Z8-10
113 ZN-16
/ Zn / Cu
/ Zn / Cu
/ Zn / Cu
/ Zn / G
/ Zn / VZ
/ Zn / VZ
/ Zn / G
/ Zn / VZ
/ Zn / VZ
/ Zn / VZ
/ Zn / G
/ Zn / Cu
5446231
5752295
5629474
5739999
5629535
5752356
5740056
5429616
5959601
5959601
5412212
5446415
5230 21 7
5412 81 1
5230 36 5
5230 44 6
5230 32 2
5412 80 3
5230 46 2
5412 60 9
5230 52 7
5230 52 7
5229 96 0
5412 63 3
302
305
302
281
302
305
281
305
305
309
302
305
/ Zn / G
5428657 5405 06 8
290
/ kom / FT
/ Aluminijum
5428718 5405 76 9
5428770 5405 86 6
132 CU
132 K-CU
132 K-VA
132 N-DK
132 U
132 U-CU
132 VA
307 157 E-CU
157 EK-CU
157 EK-VA
157 E-VA
157 F-CU 230
157 F-CU 280
157 F-CU 410
157 FK-CU 230
157 FK-CU 280
157 FK-CU 410
157 FK-VA 230
157 FK-VA 280
157 FK-VA 410
157 F-VA 230
157 F-VA 280
157 F-VA 410
157 FX-AL
157 FX-CU
157 I-CU
157 IK-VA
157 I-VA
157 L-CU
157 LK-CU
157 LK-VA
157 L-VA
157 NB-VA
157 ND-VA
310
310
309 159 K-VA
290
291
291
291
291
B
RSD/100
5429678 5416 56 6
156 8-10
275 156 FL
332 156 K8-10 CU
291 156 K8-10 ST
292
5408 98 2
5408 97 8
5408 68 9
5408 98 6
Cena
/ kom / FT
108 B DIN
309 156 16
309
310
308
308
308
308
308
308
308
308
307
307
310
307
307
308
308
308
Br. art.
3500 / Aluminijum
4000 / Aluminijum
291
275
332 133 A
291 133 NB
292
292
EAN-C.
101 VL3500
101 VL4000
332
332
275
291
292
292
292 120 A
292
292
292 128 F
292 128 K
308
Dimenzije/boja/raz.
Individualni EAN-C 5647589
159 VA-V
163 100 CU
163 100 FT
163 150 FT
163 200 FT
/ Cu
/ Cu
/ V2A
/ kom / FT
/ V2A
/ V2A / Cu
/ V2A
5902171
5902232
5403036
5902294
5038269
5289746
5403814
5202 86 8
5202 59 0
5202 51 5
5202 56 6
5203 01 5
5203 02 3
5202 83 3
RSD/kom.
RSD/100
294
294
295
295
295
295
295
295
295
5402138 5202 24 8
5904335 5202 21 3
298
298
/ kom / FT
/ kom / FT
/ kom / FT
/ Cu
/ kom / FT
5411079
5410836
5411192
5411017
5410959
5228 22 0
5228 02 6
5228 32 8
5228 13 1
5228 12 3
305
304
304
304
304
/ Cu
/ Cu
/ V2A
/ V2A
/ Cu
/ Cu
/ Cu
/ Cu
/ Cu
/ Cu
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ Aluminijum
/ Cu
/ Cu
/ V2A
/ V2A
/ Cu
/ Cu
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
5902355
5902478
5902416
5407232
5902539
5813019
5813132
5902652
5813071
5813194
5902591
5812296
5812418
5407294
5812234
5812357
5531791
5531852
5812593
5812531
5407355
5812111
5811930
5811879
5407171
5903673
5903796
5215 80 3
5215 85 4
5215 83 8
5215 50 1
5216 19 2
5216 20 6
5216 25 7
5216 18 4
5216 21 4
5216 26 5
5215 54 4
5215 58 7
5215 60 9
5215 55 2
5215 57 9
5215 59 5
5215 87 5
5215 87 9
5215 74 9
5215 66 8
5215 62 5
5215 47 1
5215 38 2
5215 37 4
5215 43 9
5215 27 7
5215 30 7
297
297
297
297
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
297
296
297
296
297
298
298
297
298
298
5813255 5216 81 8
5407959 5217 07 5
299
298
5409939
5409519
5409632
5409755
303
303
303
303
/ PA
/ PA
/ V2A
/ V2A
/ Cu
/ kom / FT
/ kom / FT
/ kom / FT
5223 60 1
5223 10 5
5223 15 6
5223 20 2
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
Konstrukcija EAN-broja: oznaka zemlje 40
Lista tipova
Tip
163 70 FT
165 B 100
165 B 60
165 KR
165 MBG HFL
/ kom / FT
/ kom / FT
/ kom / FT
/ PE
/ PP
165 MBG UH
165 MBG UH
crna / PP
crna / PP
165 MBG-10
165 MBG-10 200
165 MBG-8
165 MBG-8 200
165 NBK 55
165 OBG-8
165 R-8-10
166 LS 70
/
/
/
/
55 /
/
/
PE
PE
PE
PE
PA
PE
PE
/ kom / FT
Br. art.
5409458 5223 07 5
5408970
5408918
5409038
5623052
5218 82 9
5218 81 0
5218 86 1
5218 88 5
5674580 5218 88 2
5674580 5218 88 2
5408734
5814634
5408857
5904519
5904274
5408796
5625889
5218 67 5
5218 75 6
5218 69 1
5218 74 8
5218 31 4
5218 68 3
5218 99 7
172 AR
/ Aluminijum
5409090 5218 92 6
177 20 CU
177 20 KL
177 20 M8
177 20 VA M6
177 20 VA M8
177 20 VA-VK M6
177 30 CU
177 30 M8
177 55 CU
177 55 M8
177 B-HD20
177 B-HD30
177 U
5410652
5410713
5410539
5410591
5227 10 0
5227 15 1
5227 07 0
5227 08 9
/ PA
/ PA
/ PA
/ V2A
/ V2A
/ V2A / Cu
/ PA
/ PA
/ PA
/ PA
/ PA
/ PA
svetlosiva / PP
5904991
5009726
5404897
5404774
5404835
5904878
5905059
5404958
5905110
5405016
5336433
5334811
5069546
5207 74 6
5207 45 1
5207 44 4
5207 33 9
5207 34 7
5207 80 0
5207 75 4
5207 46 0
5207 76 2
5207 48 7
5207 85 1
5207 87 8
5207 37 1
194
siva M8 / PA
5404651 5207 25 8
194 K
siva M8 / PA
5110392 5207 26 6
21 60 5399674
198 60
199 DIN
200 1500
200 1500
200 VA-1500
200 VA-1500
M8 / kom / FS
1500 / kom
1500 / kom
1500 /
1500 /
204 KL-1500
204 KL-1500
/ FT
/ FT
V4A
V4A
/ kom
/ kom
204 KS-2000
204 KS-2000
204 KS-2500
204 KS-2500
/
/
/
/
205 B-M10 VA
205 B-M12 VA
M10 / V4A
M12 / V4A
213 1000 DIN
213 1000 M
213 1500 DIN
213 1500 F
213 1500 M
213 2000 DIN
213 2000 F
213 2000 M
213 2500 DIN
213 2500 M
1000 /
1000 /
1500 /
1500 /
1500 /
2000 /
2000 /
2000 /
2500 /
2500 /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
F
F
F
F
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
303 213 3000 DIN
213 3000 M
RSD/kom.
RSD/100
5229 16 2
5229 48 0
5229 83 9
5229 38 3
5229 46 4
5229 55 3
5229 36 7
F
F
F
F
/
/
/
/
Strana Tip
300
300 219 20 BP CU
300 219 20 BP V4A
299 219 20 BP V4A
219 20 OMEX FT
299 219 20 OMEX FT
312 219 20 ST FT
299
299
299
299
300
299
300
219 20 ST FT
219 25 OMEX FT
219 25 ST FT
5101 06 9
5405252 5208 01 7
5429791
5429791
5751571
5751571
5430 01 1
5430 01 1
5430 06 2
5430 06 2
5373575
5373995
5373636
5374718
5374053
5373698
5374770
5374114
5373759
5374176
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
5003 00 8
5003 25 3
5003 01 6
5003 77 6
5003 26 1
5003 02 4
5003 78 4
5003 28 8
5003 03 2
5003 29 6
1500 / kom / Cu
1000 / V4A
1500 / V4A
1500 / kom / FT
2000 / kom / FT
1500 / kom / FT
1000 / kom / FT
1500 / kom / FT
1500 / kom / FT
5371717
5740650
5371830
5371298
5371472
5814450
5018049
5371359
5111047
276
276
272
272
272
272
272
272
272
272
272
5000 50 5
5000 85 8
5000 86 6
5000 01 7
5000 20 3
5000 75 0
5000 74 2
5000 02 5
5000 76 9
B
RSD/100
329
329
329
330
330
/ kom / FT
/ V2A
/ Cu
/ V2A
/ V2A
5424635
5424871
5424932
5424758
5424819
5336 30 9
5336 45 7
5336 50 3
5336 34 1
5336 37 6
330
330
330
330
330
/ Cu
/ kom / F
5453673 5328 28 4
5453611 5328 20 9
319
318
239
/ Zn / G
5423195 5329 07 8
318
244
/ Zn / G
5417316 5311 03 9
319
245 8-10 CU
245 8-10 FT
/ Cu
/ kom / FT
5417439 5311 15 2
5417378 5311 10 1
319
319
247 8-10 CU
247 8-10 FT
/ Cu
/ kom / FT
5417552 5311 26 8
5417491 5311 20 9
319
319
5417736
5466192
5466192
5417798
5417675
5737063
5737063
5417910
5417859
5693789
5693789
5311 51 9
5311 58 5
5311 58 5
5311 52 7
5311 50 0
5311 50 3
5311 50 3
5311 55 1
5311 53 5
5311 57 3
5311 57 3
316
266
325
316
316
266
325
316
316
266
325
5418696 5312 90 6
5418696 5312 90 6
279
320
5806530
5740537
5543015
5740476
5700876
5700876
5418757
5418757
5313 06 6
5313 01 5
5313 03 1
5313 02 3
5312 92 5
5312 92 5
5312 92 2
5312 92 2
279
279
279
279
278
319
278
319
/ kom / FT
/ Cu
5417972 5312 03 5
5418030 5312 13 2
320
320
/ Cu
/ Cu
/ kom / FT
/ kom / FT
/ V4A
/ Cu
/ Cu
/ kom / FT
/ kom / FT
/ kom / F
/ kom / F
5418214
5418214
5418092
5418092
5700869
5418276
5418276
5418153
5418153
5418399
5418399
5312 41 8
5312 41 8
5312 31 0
5312 31 0
5312 31 8
5312 44 2
5312 44 2
5312 34 5
5312 34 5
5312 65 5
5312 65 5
278
320
278
321
277
278
321
278
321
278
320
5418573 5312 80 9
5418573 5312 80 9
278
321
249 8-10 ALU
249 8-10 ALU-OT
249 8-10 ALU-OT
249 8-10 CU
302 249 8-10 ST
249 8-10 ST-OT
302 249 8-10 ST-OT
249 8-10 VA
249 8-10 ZV
334 249 VA-OT
249 VA-OT
304 250
276 250 V4A
332 250 V4A
250 VA
275 250 VA
332
275 251 8-10
332 251 CU
280 252 8-10 CU
280 252 8-10 CU
E
5373810 5003 04 0
5374237 5003 31 8
Strana
5336 00 7
5336 02 3
5336 05 8
5336 09 0
5336 07 4
250 A-VA
5900498 5420 00 8
5629290 5420 01 6
3000 / kom / FT
3000 / kom / FT
E
RSD/kom.
5424215
5424277
5424338
5424451
5424390
332
275 250 A-BO
275 250 A-FT
332 250 AS-FT
RSD/kom.
Cena
/ kom / FT
/ Cu
/ V2A
/ V2A
/ Cu
226 8-10
226 CU
226 VA
226 ZV CU
226 ZV VA
250
5420 15 6
5420 15 6
5420 50 4
5420 50 4
5430575 5430 15 1
5430575 5430 15 1
5901457
5901457
5901570
5901570
RSD/100
Br. art.
5335 25 6
5335 20 5
5335 16 7
5335 14 0
304
304 237 N CU
304 237 N FT
RSD/kg
EAN-C.
5423676
5423614
5890119
5890058
233 8
233 A VA
326 233 A ZV
233 VA
304 233 ZV
301
302
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
Dimenzije/boja/raz.
/ Zn / Cu
/ Zn / G
/ Zn / Cu
/ Zn / G
303
303
303
303
303
303
303
5411499
5411734
5412151
5411611
5411673
5411970
5411550
TG
TG
TG
TG
B
RSD/100
5410416 5226 57 0
/ Zn / G
56 / Zn / G
/ Zn / G
/ Zn / Cu
56 / Zn / VZ
66 / TG / FT
/ Zn / Cu
/
/
/
/
Cena
223 DIN MS
223 DIN ZN
223 O DIN MS
304 223 O DIN ZN
168 8-10 M6
168 DIN 30
168 DIN-K-M6
168 DIN-K-M8
168 FL30-M6
168 FL40-M8
168 ZN-M6
176 A 100
176 A 150
176 A 65
176 A 80
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
EAN-C.
Dimenzije/boja/raz.
252 8-10 FT
252 8-10 FT
252 8-10 V4A
252 8-10X16 CU
252 8-10X16 CU
252 8-10X16 FT
252 8-10X16 FT
252 8-10XFL30 FT
252 8-10XFL30 FT
276
276
276
276
276
276
276
276
276 253 10X16
276 253 10X16
44 / Aluminijum
/ Aluminijum
/ Aluminijum
40 / Cu
40 / kom / FT
/ kom / FT
/ kom / FT
40 / V2A
44 / Cu
/ V2A
/ V2A
/ kom / FT
/ kom / FT
/ kom / F
40 / kom / FT
20 / kom / FT
40 / V2A
/ V4A
/ V4A
/ V2A
/ V2A
/ kom / F
/ kom / F
TBS
OBO
329
329
329
329
349
Lista tipova
Tip
EAN-C.
Dimenzije/boja/raz.
Br. art.
/ kom / F
/ kom / F
5418337 5312 60 4
5418337 5312 60 4
/ Cu
/ kom / FT
5419112 5314 13 5
5418993 5314 03 8
253 8X8
253 8X8
254 DIN 8-10 CU
254 DIN 8-10 FT
oznaka proizvođača 1219 (za brojeve artikala koji počinju sa 0 važi: 1010)
255 30
255 A-FL30 FT
52 / kom / FT
60 / kom / FT
5419174 5314 51 8
5419235 5314 53 4
256 A-DIN 30 FT
256 A-DIN 40 FT
256 DIN 30 FT
256 DIN 40 FT
60 /
80 /
60 /
80 /
FT
FT
FT
FT
5419471
5419532
5419297
5419358
5314 65 8
5314 66 6
5314 61 5
5314 62 3
/ FT
/ FT
kom
V2A
5419716
5740414
5237198
5740353
5315 50 6
5315 51 4
5315 55 7
5315 52 2
259 8-10
259 A FT
259 A ST
259 A VA
kom
kom
kom
kom
/ TG
/ kom
/
/
/
/
/
/
Cena
B
RSD/100
Strana Tip
277 301 V
320 301 V-CU
277
277
277
277
277
277
B
5399971
5400097
5400035
5399858
5400158
5400219
5400271
5400332
5399919
5399797
5400394
5102 11 1
5102 15 4
5102 13 8
5102 07 3
5102 19 7
5102 21 9
5102 23 5
5102 25 1
5102 08 1
5102 05 7
5102 27 8
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
/ Aluminijum
/ Aluminijum
/ Cu
/ Cu
/ V2A
/ V2A
5631392
5631576
5631514
5631699
5631453
5631637
3049 34 5
3049 25 6
3049 30 2
3049 20 5
3049 32 9
3049 22 1
285
285
285
285
285
285
/ TG / F
/ TG / F
5421931 5325 31 5
5421870 5325 30 7
325
325
/ Cu
/ kom / FT
/ V2A
5422532 5326 33 8
5422419 5326 30 3
5422471 5326 31 1
326
326
326
/ PA
5401599 5201 10 1
294
311 N-ALU 16
311 N-ALU 8-10
311 N-CU 16
311 N-CU 8-10
311 N-VA 16
318 311 N-VA 8-10
5419891 5316 01 4
324 319 8
262 A-DIN CU
262 A-DIN FT
262 CU
262 ZM
/
/ kom /
/
/ kom /
5420071
5420019
5419952
5818359
324 324 S-CU
324 324 S-FT
324 324 S-VA
324
330 K
5420316 5316 51 0
325
/ Cu
5420378 5316 55 3
325
/ kom / FT
5420132 5316 30 8
324 356 100
/ V2A
5420194 5316 32 4
324 356 50
269 8-10
269 MS
/ Zn / G
/ Zn / Cu
5420439 5317 01 0
5420491 5317 05 3
322
322 364
270 8-10
270 CU
/ kom / FT
/ Cu
5420552 5317 20 7
5420675 5317 25 8
322
322
271 8-10
271 CU
/ kom / FT
/ Cu
5420798 5317 40 1
5420910 5317 45 2
322 366 50
322
/ TG / FT
/ TG / FT
5421092 5318 14 9
5421030 5318 08 4
322
322 470 4-16
273 8-10
273 CU
/ kom / FT
/ Cu
5420613 5317 22 3
5420736 5317 27 4
323
323
274 8-10
274 CU
/ kom / FT
/ Cu
5420859 5317 42 8
5420972 5317 47 9
323 480 250
323 480 350
280 8-10
280 VK
/ Zn / G
/ Zn
5421276 5320 01 1
5421337 5320 05 4
325 481
325
/ Aluminijum
5421573 5320 70 4
326
287 CU
/ Cu
5421511 5320 69 0
326
288 DIN
/ Aluminijum
5421634 5320 71 2
326 484 M12
267
267 VA
272 14
272 8
287
292 DIN
/ TG / F
301 CU-100
301 CU-110
301 CU-120
301 CU-80
301 CU-90
301 DIN-100
301 DIN-110
301 DIN-120
301 DIN-80
301 DIN-90
301 S-100
301 S-120
301 S-AL-100
301 S-AL-120
301 S-CU-100
301 S-CU-120
301 S-VA-100
301 S-VA-120
350
OBO
/ Cu
/ Cu
/ Cu
/ Cu
/ Cu
/ kom / FS
/ kom / FS
/ kom / FS
/ kom / FS
/ kom / FS
/ kom / FS
/ kom / FS
/ Aluminijum
/ Aluminijum
/ Cu
/ Cu
/ V2A
/ V2A
TBS
5424994 5340 01 2
5426370
5426431
5426493
5426257
5426318
5425717
5425779
5425830
5425595
5425656
5426974
5427032
5890652
5890713
5427216
5427278
5427094
5427155
5350 70 0
5350 71 9
5350 72 7
5350 68 9
5350 69 7
5350 10 7
5350 11 5
5350 12 3
5350 08 5
5350 09 3
5351 05 7
5351 07 3
5351 35 9
5351 37 5
5351 45 6
5351 47 2
5351 25 1
5351 28 6
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
319 10
/ kom / F
264 CU
356 100
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
100 10
100 10
50 10
50 10
356 50
/ kom / FT
5230595
5230595
5230533
5230533
2360 10 1
2360 10 1
2360 05 5
2360 05 5
5244219 3051 01 3
E
RSD/kom.
G
E
RSD/100
285
334
285
334
335
366 35
35 / kom / FT
50 / kom / FT
5388876 5059 35 6
5389057 5059 49 6
370 H
55 / kom / FT
5382690 5025 20 6
282
/ CuZn / N
5389231 5064 01 5
267
5412571 5240 03 4
5412755 5240 07 7
5412694 5240 06 9
480 180
G
RSD/kom.
285
285
250
250
250
5412816 5240 08 5
250
482
5412632 5240 05 0
250
483 SN
5450894 5239 91 4
251
484 M16
331 484 M20
484 M24
13 /
17 /
21 /
25 /
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
F
F
F
F
5412991
5413059
5413110
5413172
5240 22 0
5240 23 9
5240 24 7
5240 25 5
485 M10
485 M12
485 M16
485 M20
11 /
13 /
17 /
21 /
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
F
F
F
F
5413233
5413295
5413356
5413417
5240 30 1
5240 32 8
5240 33 6
5240 34 4
328
328
328
328
328
327
327
327
327
327
328
328
328
328
328
328
328
328
327
327
327
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
/ kom / FT
264
Strana
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
262
5316 25 1
5316 21 9
5316 15 4
5316 17 0
B
RSD/100
303 DIN-1 1/2
303 DIN-1 1/4
303 DIN-1/2
303 DIN-2
303 DIN-2 1/2
303 DIN-3
303 DIN-3 1/2
303 DIN-3/4
303 DIN-3/8
303 DIN-4
5419839 5315 70 0
5419778 5315 65 4
Cu
FT
Cu
FT
Cena
301 V-VA
318
279
279
279
318
Br. art.
5426790 5350 86 7
5426851 5350 88 3
5426912 5350 90 5
/ Zn / G
/ CuZn / Cu
260 8
260 8-10 MS
EAN-C.
Dimenzije/boja/raz.
/ kom / FS
/ Cu
/ V2A
320
320 303 DIN-1
E
Individualni EAN-C 5647589
B
250
250
250
250
250
250
250
250
E
RSD/100
7,6 x 380 102 / PA
5820215 2332 75 2
708 30 HG
708 30 SP
708 40 HG
52 / kom / G
52 / kom / G
52 / kom / G
5383659 5030 23 4
5383413 5030 02 1
5383710 5030 24 2
283
283
283
710 30
710 40
52 / kom / G
62 / kom / G
5383055 5028 03 5
5383116 5028 04 3
282
282
831 30
54 / kom / FT
5383833 5032 03 2
282
555 7.6x380 SW
313
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
Konstrukcija EAN-broja: oznaka zemlje 40
Lista tipova
Tip
Br. art.
Cena
E
RSD/100
Strana Tip
282 1801 RK30
282 1801 RK40
282 1801 RK95
831 30 M6
831 40
831 40 M6
54 / kom / FT
65 / kom / FT
65 / kom / FT
5383956 5032 23 7
5383895 5032 04 0
5384014 5032 24 5
832 30
832 40
55 / kom / FT
65 / kom / FT
5384137 5032 53 9
5384199 5032 54 7
282 1801 VDE
282
833 35
60 / kom / FT
5384434 5033 03 9
282 1802 10 VA
/ kom / FT
5433750 5033 20 9
281 1802 14 CU
835
853 DIN
/ kom / F
5423379 5331 01 3
/ Cu
5423430 5331 50 1
856
925 1
925 1 1/2
925 1 1/4
925 1/2
925 1/4
925 3/4
925 3/8
927 0
927 1
927 2
927 2 6-K
927 4
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
5378495 5015 55 3
5378433 5015 54 5
260
261
5379096
5379096
5922216
5922216
5379157
5379157
5800354
5800354
5379218
5379218
5922278
5922278
5016 02 9
5016 02 9
5016 09 6
5016 09 6
5016 03 7
5016 03 7
5016 11 8
5016 11 8
5016 04 5
5016 04 5
5016 12 6
5016 12 6
263
281
281
263
263
281
281
263
263
281
281
263
/ Aluminijum
5379270 5016 14 2
281
1808
/ CuZn
5378075 5015 01 4
260
1809
siva / CuZn
crna / V2A
siva / CuZn
siva / CuZn
/ CuZn
5378259
5959427
5378372
5378310
5378198
5015 07 3
5015 11 1
5015 50 2
5015 08 1
5015 06 5
259
262
260
259
260
/ kom / F
5378136 5015 05 7
260
250 / kom / FT
400 / kom / FT
5377894 5014 01 8
5377955 5014 02 6
281
281
1813 DIN
1813 KL
/ kom / FT
/ kom / FT
5378013 5014 21 2
5901938 5014 42 5
280
279
1814 FT
1814 ST
/ kom / FT
/ kom
5105015 5014 46 8
5105077 5014 47 6
280
280
1816 F-1000X1000
1816 F-500X1000
1816 F-500X500
/ kom / FT
/ kom / FT
/ kom / FT
5376996 5009 23 5
5376934 5009 22 7
5376873 5009 21 9
276
276
276
1818
/ kom / FT
5377719 5012 01 5
1802 20 CU
1802 5 CU
327 1802 5 VA
1802 6 CU
327 1802 8 CU
1802 AH 10
1802 AH 5
334 1802 KL
5040 11 6
5040 15 9
5040 13 2
5040 07 8
5040 03 5
5040 09 4
5040 05 1
265
265
265
265
265
265
265
/ CuZn / N
/ V2A
/ V2A
/ V2A
/ V2A
5388517
5388579
5388630
5699651
5388692
5057 50 7
5057 51 5
5057 52 3
5057 59 9
5057 55 8
264
264
264
311 1807
264
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
/
/
/
334
334 1804
334 1804 UP
334
334 1805 2 FT
RSD/100
264
1805 2 FT
1805 2 VA
1805 2 VA
1805 4 FT
1805 4 FT
1805 4 VA
1805 4 VA
1805 6 FT
1805 6 FT
1805 6 VA
1805 6 VA
927 BAND-VA
/ V2A
5805458 5057 92 2
927 SCH-K-VA
/ V2A
5805519 5057 93 0
928
240 / CuZn / N
5385936 5040 50 7
265 1809 M
937 50
100 / kom / FT
5385998 5043 01 8
266
300 / kom / G
5386056 5043 10 7
266
939
942 11
942 15
942 18
942 22
942 28
942 35
942 43
942 49
950 Z 1
950 Z 1 1/2
950 Z 1 1/4
950 Z 1 3/4
950 Z 1/2
950 Z 1/4
950 Z 2
950 Z 3/4
950 Z 3/8
985 M6 25
985 M6 35
985 M8 35
1801 AH
1801 KL1
1801 KL2
1801 KL3
1801 RK25
264 1809 A
1809 BG
44 8-11
50 13-15
52 16-18
55 19-22
63 24-28
71 30-35
81 39-43
86 44-49
/
/
/
/
/
/
/
/
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
/
/
/
/
/
/
/
/
N
N
N
N
N
N
N
N
5384557
5384618
5384670
5384731
5384793
5384854
5384915
5384977
5038 01 4
5038 03 0
5038 05 7
5038 07 3
5038 08 1
5038 11 1
5038 13 8
5038 15 4
265
265
265
265
265
265
265
265
66 31,5-34,5
84 46,5-49,5
78 40,5-43,5
88 51-54
54 20-22,5
45 12-14
96 58,5-61,5
61 25-28
50 15,5-17,5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
/
/
/
/
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
G
G
G
G
5386353
5386476
5386414
5386537
5386230
5386117
5386599
5386292
5386179
5050 11 1
5050 15 4
5050 13 8
5050 17 0
5050 07 3
5050 03 0
5050 19 7
5050 08 1
5050 05 7
265
265
265
265
265
265
265
265
265
951
952 Z 1
952 Z 1 1/2
952 Z 1 1/4
952 Z 1/2
952 Z 2
952 Z 3/4
RSD/100
77 30,5-33,5
94 45,5-48,5
87 39,5-42,5
65 18,5-21,5
105 57-60
71 24-27
/
/
/
/
/
/
1809 UP
1810
1811
1811 L
120 / V2A
5386650 5051 50 9
1819 20
1819 20BP
1819 25
266 1819 25BP
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5386957
5387077
5387015
5386834
5387190
5386896
5052 11 4
5052 15 7
5052 13 0
5052 07 6
5052 18 1
5052 09 2
266
266
266
266
266
266
5250395 3133 02 8
5250456 3133 03 6
5250579 3133 23 0
335
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
25 4,3 / St / G
35 4,3 / St / G
35 / St / G
/ PS
212 / CuZn
430 / CuZn
645 / CuZn
/ kom / G
5378617
5378730
5378976
5379034
5378853
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
5015 70 7
5015 72 3
5015 80 4
5015 81 2
5015 75 8
/ CuZn
/ CuZn
200 / kom / FT
200 / kom / FT
200 / V4A
200 / V4A
302 / kom / FT
302 / kom / FT
302 / V4A
302 / V4A
404 / kom / FT
404 / kom / FT
404 / V4A
404 / V4A
/
/
/
/
TG
TG
TG
TG
1820 20
1820 25
2056N SAS 12 VA
2056N SAS 16 VA
2056N SAS 22 VA
334 2056N SAS 28 VA
334 2056N SAS 8 VA
RSD/kom.
258
258
258
259
258
5015 84 2
5015 86 6
5015 84 4
5015 84 7
5015 84 9
5015 83 0
5015 85 4
5015 83 2
5015 83 6
5015 88 4
5015 88 0
5015 89 0
5385455
5385578
5385516
5385332
5385219
5385394
5385271
/
/
/
/
/
/
/
Strana
5002260
5002284
5699354
5699361
5699408
5002253
5002277
5699330
5699347
5033677
5033615
5033738
1802 12 CU
E
E
RSD/kom.
/ Cu
/ V2A
/ Cu
/ Cu
/ Cu
/ Cu
/ V2A
/ Cu
/ Cu
/ V2A
/ V2A
/ V2A
1802 10 CU
G
G
G
G
G
G
G
70 31,7-33,7
88 46,3-48,3
81 40,4-42,4
56 19,3-21,3
48 11,5-13,5
62 24,9-26,9
52 15,2-17,2
PA
PA
PA
PA
PA
PA
Cena
5015 73 1
5015 77 4
5015 76 6
5015 71 5
5015 65 0
2349 10 8
2349 12 4
2349 04 3
2349 05 1
2349 07 8
2349 08 6
10 50 /
12 60 /
5 25 /
6 30 /
6 60 /
8 40 /
Br. art.
5378792
5455837
5378914
5378679
5378556
1801 SCH
B
EAN-C.
Dimenzije/boja/raz.
/ kom / G
/ kom / G
/ kom / G
siva / PS
siva / CuZn
5229155
5229216
5228851
5228912
5228974
5229032
910 N 10x50 GRW
910 N 12x60 GRW
910 N 5x25 GRW
910 N 6x30 GRW
910 N 6x60 GRW
910 N 8x40 GRW
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
EAN-C.
Dimenzije/boja/raz.
2066 2M F
259 2066 2M FS
259
259
259
258 2500 20
8-12
12-16
16-22
22-28
4-8
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
5242710
5242772
5242833
5242956
3041 20 4
3041 21 2
3041 25 5
3041 95 6
/ kom
/ kom
5243137 3042 20 0
5243199 3042 25 1
/
/
/
/
/
5432432
5432494
5432555
5432616
5432371
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
/ St / F
/ St / FS
/ kom
1167 01 4
1167 02 2
1167 03 0
1167 04 9
1167 00 6
5046516 1117 02 5
5046578 1117 03 3
5243311 3043 20 7
RSD/100
RSD/kom.
280
273
273
273
273
273
273
RSD/100
RSD/100
G
RSD/kom.
TBS
OBO
267
267
267
267
267
267
267
273
351
Lista tipova
Tip
EAN-C.
Dimenzije/boja/raz.
oznaka proizvođača 1219 (za brojeve artikala koji počinju sa 0 važi: 1010)
Br. art.
Cena
G
RSD/kom.
Strana Tip
2500 25
/ kom
5243373 3043 25 8
2510 20
/ kom
5717492 3043 31 2
273
2520 20
2520 25
/ kom
/ kom
5243793 3043 70 3
5243854 3043 75 4
274 5700 A DIN
274 5700 DIN
2530 20
2530 25
/ kom
/ kom
5243557 3043 40 1
5243618 3043 45 2
274 5800 VA
274 5800 VZ
2531 20
/ kom
5642312 3043 90 8
274
5453796 3043 91 6
5453970 3044 91 2
274
274 ASP-V11EI 4
5643036 3044 90 4
5642978 3044 83 1
274
274 C 25-B+C 0
2535 20
2535 25
/ kom
/ kom
2536 20
2536 25
/ kom
/ kom
273 5052 V4A 30X3.5
5900
E
189
5685333 5082 38 2
228
DS-7 16 M/W
5030881 5093 17 1
222
DS-BNC W/W
5391098 5093 26 0
5391036 5093 25 2
5390978 5093 23 6
221
220
220
5022732 5093 27 5
5022619 5093 27 2
222
222
5805991 5093 99 6
5962243 5093 98 8
221
221
5087250 5093 27 0
221
101 / kom / FT
101 / V2A
110 / kom / FT
5372912 5001 64 1
5635239 5001 61 7
5372974 5001 66 8
283
283 DS-BNC M/M
283 DS-BNC M/W
316 DS-F M/W
DS-F W/W
316
317 DS-N M/W
317 DS-N W/W
316
5001 DIN-FT
5001 N-CU
5001 N-FT
5001 ZN-CU
/ kom /
/
/ kom /
/ Zn /
5002 DIN-FT
/ kom / FT
5416050 5304 20 2
317
5003
/ TG / FT
5416234 5304 31 8
317
5004 DIN-FT 12
5004 DIN-FT 20
/ TG / FT
/ TG / FT
5416357 5304 40 7
5416418 5304 50 4
321
321
/ kom / F
/ kom / FT
5416470 5304 60 1
5817758 5304 66 0
318 FC-D
318
/ kom / F
5416951 5304 97 0
317
5010 20 FT
/ kom / FT
5503057 5304 52 0
321
5011
5011
/ kom / FT
/ kom / FT
5417071 5304 99 7
5417071 5304 99 7
280
317 FC-TAE-D
5052 DIN 20X2.5
5052 DIN 20X2.5
5052 DIN 25X3
5052 DIN 25X3
5052 DIN 30X3
5052 DIN 30X3
5052 DIN 30X3.5
5052 DIN 30X3.5
5052 DIN 30X3.5
5052 DIN 30X3.5
5052 DIN 30X4
5052 DIN 30X4
5052 DIN 40X4
5052 DIN 40X4
5052 DIN 40X5
5052 DIN 40X5
5052 V2A 30X3.5
5052 V2A 30X3.5
5052 V4A 30X3.5
5052 V4A 30X3.5
5052 V4A 30X3.5
352
OBO
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
/ kom
30 x 3,5 /
30 x 3,5 /
30 x 3,5 /
30 x 3,5 /
30 x 3,5 /
TBS
V4A
V4A
V4A
V4A
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
/ FT
V2A
V2A
V4A
V4A
V4A
5629115
5629115
5959663
5959663
5680468
5680468
5694007
5694007
5694014
5694014
5680475
5680475
5680482
5680482
5680499
5680499
5680505
5680505
5680512
5680512
5800415
5800415
5800477
5800477
5022015
5334 93 4
5334 93 4
5334 94 2
5334 94 2
5019 34 0
5019 34 0
5019 34 2
5019 34 2
5019 34 4
5019 34 4
5019 34 5
5019 34 5
5019 34 7
5019 34 7
5019 35 0
5019 35 0
5019 35 5
5019 35 5
5019 36 0
5019 36 0
5018 50 1
5018 50 1
5018 70 6
5018 70 6
5018 73 0
DS-TNC M/W
E
RSD/100
G
RSD/kom.
317
D čistobela 5035053
5092 80 0
FC-ISDN-D
D čistobela 5047223
5092 81 2
189
FC-RJ-D
D čistobela 5047254
5092 82 8
189
FC-SAT-D
D čistobela 5035176
5092 81 6
188
FC-TV-D
D čistobela 5035237
D čistobela 5035114
5092 82 4
5092 80 8
188
188
5683339
5683384
5683346
5683391
5098 38 0
5098 39 0
5098 38 2
5098 39 2
246
246
246
246
280
317 FDB-2 24-M
280 FDB-2 24-N
317 FDB-3 24-M
270
288
270
288
270
288
288
270
288
270
288
270
288
270
288
270
270
288
270
288
270
6001767 5492 80 7
EKE-V
FDB-3 24-N
E
RSD/100
335
5092 60 4
2760 20 FT
2760 20 VA
2760 25 FT
/
/
/
/
G
D svetlosiva 5314837
284 DLS-BS
331
B
333
333
189
5372851 5001 56 0
5372851 5001 56 0
5304 10 5
5304 17 2
5304 16 4
5304 11 3
333
333
5092 70 1
/ CuZn / Cu
/ CuZn / Cu
5011 VA M10
5011 VA M10
5011 VA M12
5011 VA M12
5244813 3059 00 6
288
D crna 5952817
2745 20 MS
2745 20 MS
5009
/ kom
B
RSD/kom.
Strana
142
171
134
156
171
283 CNS 3-D-D
283
283 CNS-D-D
5005 DIN-FT
5005 N-FT
5900436 5106 14 1
5900375 5106 13 3
E
RSD/100
5095 60 3
5095 60 3
5095 60 6
5095 60 6
5095 60 6
5372554 5001 40 4
5635475 5001 36 6
5372615 5001 41 2
5415879
5817574
5817512
5415930
/ V2A
/ kom / FS
Cena
5919391
5919391
5542957
5542957
5542957
/ kom / FT
/ V2A
/ kom / FT
FT
Cu
FT
Cu
5022015 5018 73 0
5400936 5106 02 8
5400875 5106 00 1
C 25-B+C 0
C 25-B+C 1
283 C 25-B+C 1
283 C 25-B+C 1
2730 20 FT
2730 20 VA
2730 25 FT
5415695 5304 00 8
Br. art.
228
228
5372370 5001 21 8
5372431 5001 22 6
RSD/100
EAN-C.
5917717 5083 08 7
5917595 5083 06 0
/ kom / FT
/ kom / FT
/ kom / F
30 x 3,5 / V4A
ASP-V24T 4
2710 20
2710 25
5000
Dimenzije/boja/raz.
Individualni EAN-C 5647589
32 22
32 22
32 22
32 22
5070054 5403 10 3
F-FIX-10
F-FIX-132
/ V2A
5613572 5403 33 0
F-FIX-16
F-FIX-B10
F-FIX-B16
/ PP
/ PP
5548713 5403 20 0
5070085 5403 12 4
5548959 5403 23 5
/ PP
1000 / Aluminijum
5034933 5403 32 4
5034872 5403 30 8
/ V2A
5548775 5403 21 9
5070078 5403 11 7
5548898 5403 22 7
F-FIX-BASIS
F-FIX-JUNIOR
F-FIX-KL
F-FIX-S10
F-FIX-S16
FL 20-CU
FL 20-CU
20 x 2,5 / Cu
20 x 2,5 / Cu
5382331 5021 80 4
5382331 5021 80 4
B
RSD/100
RSD/kom.
RSD/100
RSD/kom.
RSD/100
E
RSD/100
188
293
294
292
293
293
290
290
293
293
293
270
288
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
Konstrukcija EAN-broja: oznaka zemlje 40
Lista tipova
Tip
Dimenzije/boja/raz.
Br. art.
Cena
G
RSD/kom.
Strana Tip
238
237
240
239
239
237
239
239
237
237
238
FLD 110
FLD 12
FLD 2-110
FLD 2-12
FLD 2-24
FLD 24
FLD 2-48
FLD 2-5
FLD 48
FLD 5
FLD 60
122 86,2
13,5 9,5
122 86,2
13,5 9,5
27 19
27 19
53 37,5
8 5,5
53 37,5
6 4,2
93 66
5578413
5578376
5578512
5578444
5578451
5578383
5578468
5578529
5578390
5578369
5578406
5098 64 6
5098 60 3
5098 85 9
5098 80 8
5098 81 6
5098 61 1
5098 82 4
5098 86 7
5098 63 0
5098 60 0
5098 63 8
FRD 110
FRD 12
FRD 2-24
FRD 24
FRD 24 HF
FRD 2-5
FRD 48
FRD 5
FRD 5 HF
122 86,2
13,5 9,5
27 19
27 19
28 19,7
6 4,2
53 37,5
6 4,2
6 4,2
5578338
5578291
5578420
5578307
5578352
5578437
5578314
5578284
5578345
5098 55 7
5098 50 6
5098 72 7
5098 51 4
5098 57 5
5098 79 4
5098 52 2
5098 49 2
5098 57 1
235
234
236
234
233
236
234
234
233
196 x 144 x 71 5397458
5099 80 3
251
FS-V20
ISAV1000R
ISAV1000W
/ GFK
/ GFK
5004608 5408 84 9
5009733 5408 85 2
5674573 5408 00 2
5674627 5408 00 4
isCon 1000 SW
isCon 1000 SW
isCon AP1-16 VA
isCon AP2-16 VA
isCon connect
isCon cut
isCon DH
isCon H VA
isCon H280 PA
isCon H280 VA
isCon HS PA
isCon HS VA
/ GFK
/ V2A
/ PA
/ V2A
/ PA
/ V2A
5674696
5674702
5674689
5674641
5674863
5699668
5674887
5674870
5674917
5674726
isCon PAE
/ V2A
5674719 5408 03 6
/ V2A
/ V2A
/ V2A
isFang 3000
isFang 3B-100
isFang 3B-100
isFang 3B-150
isFang 3B-150
isFang 3B-G1
isFang 3B-G1
isFang 3B-G2
isFang 3B-G2
isFang 3B-G3
isFang 3B-G3
isFang 5000
isFang TR100
isFang TS40-50
isFang TS50-60
isFang TS50x50
isFang TW200
isFang TW30
isFang TW80
ISO-A-500
ISO-A-800
ISOLAB
5408 02 6
5408 02 8
5408 02 2
5408 01 1
5408 04 3
5408 05 6
5408 04 9
5408 04 7
5408 05 4
5408 05 2
5674634 5408 00 9
isCon stripper
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
EAN-C.
1240 / GFK
1000 / V2A
1000 / V2A
1500 / V2A
1500 / V2A
270 / V2A
270 / V2A
340 / V2A
340 / V2A
430 / V2A
430 / V2A
3340 / GFK
40 / V2A
40 / V2A
30 / V2A
30 / V2A
/ V2A
30 / V2A
80 / V2A
500 / Aluminijum
800 / Aluminijum
5670056
5670148
5670148
5674931
5674931
5674948
5674948
5674979
5674979
5674986
5674986
5670063
5670100
5670117
5670124
5670131
5670094
5670087
5670070
B
RSD/100
RSD/kom.
E
B
5408 94 2
5408 96 8
5408 96 8
5408 96 9
5408 96 9
5408 97 1
5408 97 1
5408 97 2
5408 97 2
5408 97 3
5408 97 3
5408 94 6
5408 95 6
5408 95 8
5408 96 0
5408 96 4
5408 95 4
5408 95 2
5408 95 0
D/GB 5921738
5096 81 2
G
LE ERDER FT
LE ERDER FT
LE ERDER V4A
LE HAMMER-AC
LE HAMMER-B
LE HAMMER-B-II
LE HAMMER-H
LE HAMMER-SDS-M
LE HAMMER-W
1500 / kom / FT
1000 / kom / FT
1500 / V4A
/
/
/
/
/
/
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Br. art.
Cena
5617358 5000 30 0
5018001 5000 29 7
5708834 5000 33 5
5111641
5087137
5421627
5087076
5111160
5617419
E
RSD/kom.
3043 61 8
3043 61 4
3043 62 8
3043 61 0
3043 60 2
3043 60 6
LE KOPF
/ kom / FT
5617297 3042 30 8
LE SPITZE
/ kom / FT
5617235 3041 40 9
5425182 5096 78 6
LFC
E
272
272
272
275
275
275
275
275
275
273
273
G
254
5084 00 8
5084 02 4
5084 02 8
5084 02 0
5084 03 2
5084 01 6
5084 04 8
5084 03 6
5084 01 2
5084 04 0
217
218
218
217
218
217
219
218
217
219
MB 1
MB 1
MB 1
MB 1+FS
MB 1+FS
MB 1+FS
MB 1+NPE
MB 1+NPE
MB 1+NPE
MB 1+NPE+FS
MB 1+NPE+FS
MB 1+NPE+FS
5415732
5415732
5415732
5415749
5415749
5415749
5415770
5415770
5415770
5415787
5415787
5415787
5096 64 8
5096 64 8
5096 64 8
5096 64 9
5096 64 9
5096 64 9
5096 65 0
5096 65 0
5096 65 0
5096 65 1
5096 65 1
5096 65 1
143
172
181
143
172
181
143
172
181
143
172
181
MB 2
MB 2
MB 2+FS
MB 2+FS
MB 2+FS
MB 2+NPE
MB 2+NPE
MB 2+NPE
MB 2+NPE+FS
MB 2+NPE+FS
MB 2+NPE+FS
5415794
5415794
5415794
5415800
5415800
5415800
5067481
5067481
5067481
5067498
5067498
5067498
5096 65 3
5096 65 3
5096 65 3
5096 65 4
5096 65 4
5096 65 4
5096 65 5
5096 65 5
5096 65 5
5096 65 7
5096 65 7
5096 65 7
143
172
181
143
172
181
143
172
181
143
172
181
MB 3
MB 3
MB 3
MB 3+FS
MB 3+FS
MB 3+FS
MB 3+NPE
MB 3+NPE
MB 3+NPE
MB 3+NPE+FS
310 MB 3+NPE+FS
310 MB 3+NPE+FS
5067504
5067504
5067504
5067535
5067535
5067535
5067542
5067542
5067542
5067559
5067559
5067559
5096 66 5
5096 66 5
5096 66 5
5096 66 7
5096 66 7
5096 66 7
5096 66 9
5096 66 9
5096 66 9
5096 67 1
5096 67 1
5096 67 1
143
172
181
143
172
181
143
172
181
143
172
181
5067566
5067566
5067566
5067597
5067597
5067597
5096 68 0
5096 68 0
5096 68 0
5096 68 2
5096 68 2
5096 68 2
143
172
181
143
172
181
5425144 5096 67 5
5425151 5096 67 7
131
131
5616375 5096 69 5
5616375 5096 69 5
142
183
310
310
311
311
313
313
311
311
313
311
313
313
312
312
311
LSA-A-LEI
LSA-BF-180
LSA-BF-24
LSA-B-MAG
LSA-E
LSA-E-LEI
LSA-G
LSA-M
LSA-T-LEI
LSA-TOOL
siva 5525134
G
Strana
5525370
5525431
5525318
5525493
5525257
5110750
5525554
5525196
5525615
crvena
svetlosiva / PA
/ kom
bela
311 MB 2
313
290
314
290
314
291
314
291
314
291
314
313
314
314
315
315
314
314
314
5542773 5408 80 6
5542834 5408 81 4
EAN-C.
Dimenzije/boja/raz.
MB 4
254 MB 4
MB 4
KB MB
KB MB
5709350 5089 66 0
5709367 5089 66 2
183 MB 4+FS
183 MB 4+FS
KNS IS-D
5688754 5092 52 3
192
KNS-D
5864851 5092 50 7
192 MB 50-3+NPE+FS
KOAX B-E2 MF-C
KOAX B-E2 MF-F
5684916 5082 41 2
5684855 5082 42 0
223 MB-SG
223 MB-SG
LC 63
5509899 5096 97 0
125 MC 125-B NPE
5966449 5096 86 3
122
MC 50-B 0 VDE
5480730 5096 82 0
124
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
MB 4+FS
MB 50-3+NPE
plava / PA
plava / PA
TBS
OBO
353
Lista tipova
Tip
EAN-C.
Dimenzije/boja/raz.
5051428
5077046
5077084
5288244
5288237
5480792
5966388
5051411
MC 50-B 0-OS
MC 50-B 3
MC 50-B 3+1
MC 50-B 3+1-OS
MC 50-B 3-OS
MC 50-B U VDE
MC 50-B VDE
MC 50-B-OS
oznaka proizvođača 1219 (za brojeve artikala koji počinju sa 0 važi: 1010)
Br. art.
5096 82 5
5096 87 6
5096 87 8
5096 83 2
5096 83 1
5096 83 9
5096 84 7
5096 85 1
Cena
G
RSD/kom.
Strana Tip
124
123
122
122
123
125
123
123
RD 10-V2A
RD 10-V2A
RD 10-V2A
RD 10-V2A
RD 10-V4A
RD 10-V4A
RD 10-V4A
RD 10-V4A
5531135 5096 88 4
5531197 5096 88 6
125 RD 8-ALU
125 RD 8-ALU
MCD 125-B NPE
MCD 50-B
MCD 50-B 0
MCD 50-B 0-OS
MCD 50-B 3
MCD 50-B 3+1
MCD 50-B 3+1-OS
MCD 50-B 3+1-VG
MCD 50-B 3-OS
MCD 50-B 3-VG
MCD 50-B-OS
5541394
5541158
5544517
5051473
5077077
5077091
5288299
5362036
5288282
5362029
5051466
5096 86 5
5096 84 9
5096 82 2
5096 82 7
5096 87 7
5096 87 9
5096 83 6
5096 87 5
5096 83 5
5096 87 4
5096 85 2
118
119
124
124
119
118
118
120
119
121
119
MDP-2 D-24-T
MDP-2 D-48-T
MDP-2 D-5-T
MDP-3 D-24-T
MDP-3 D-48-T
MDP-3 D-5-T
MDP-4 D-24-T
MDP-4 D-24-T-10
MDP-4 D-48-T
MDP-4 D-5-T
MDP-4 D-5-T-10
5406860
5406891
5406839
5406877
5406907
5406846
5406884
5625131
5406914
5406853
5625124
5098 42 2
5098 44 2
5098 40 4
5098 42 7
5098 44 6
5098 40 7
5098 43 1
5098 43 3
5098 45 0
5098 41 1
5098 41 3
242
243
241
242
243
241
242
244 RJ11-TELE 4-C
243 RJ11-TELE 4-C
241 RJ11-TELE 4-F
244
MC V3
MC V4
/ Cu
/ Cu
5461111 5091 32 2
5461111 5091 32 2
MK-B
MK-B
M-Quick M25 SW
20-25 / PA
5505396 2153 78 7
5614364 5081 80 0
ND-CAT6A/EA
5461296 5091 43 8
5461296 5091 43 8
PCS
PCS
PCS-CS-D
PCS-CS-D
PCS-CS-GB
PCS-CS-GB
D
D
GB
GB
5461654
5461654
5896111
5896111
5091 68 3
5091 68 3
5091 69 1
5091 69 1
PCS-H
PCS-H
5461470 5091 52 7
5461470 5091 52 7
PS3-B+C TNC
PS3-B+C TNC+FS
PS3-VA TNC
PS3-VA TNC+FS
5405528
5405535
5405566
5405580
5089 75 4
5089 75 6
5089 76 8
5089 77 5
PS4-B+C TNS+FS
PS4-B+C TT+TNS
PS4-VA TT+FS
PS4-VA TT+TNS
5405559
5405542
5405597
5405573
5089 76 3
5089 76 1
5089 77 7
5089 77 0
P-TK
P-TK+SAT
P-TK+TV
5017387 5086 01 9
5017448 5086 02 3
5017509 5086 02 7
RD 10
RD 10
RD 10-ALU
RD 10-ALU
RD 10-CU
RD 10-CU
RD 10-PVC
RD 10-PVC
354
OBO
/ kom / FT
/ kom / FT
/ Aluminijum
/ Aluminijum
/ Cu
/ Cu
/ kom / FT
/ kom / FT
TBS
5381617
5381617
5381976
5381976
5382096
5382096
5381730
5381730
5021 10 3
5021 10 3
5021 30 8
5021 30 8
5021 50 2
5021 50 2
5021 16 2
5021 16 2
RSD/VPE
Q
RSD/100
G
RSD/kom.
RSD/VPE
RD 8-ALU-T
RD 8-ALU-T
RD 8-CU
RD 8-CU
RD 8-FT
RD 8-FT
RD 8-FT 50
RD 8-FT 50
RD 8-PVC
RD 8-PVC
RD 8-V2A
RD 8-V2A
RD 8-V4A
RD 8-V4A
RSD/VPE
RSD/kom.
/
/
/
/
223
RK-FIX
RK-FIX CU
255 RK-FIX VA
255 S 9-CU
334 S 9-CU
255
334
Br. art.
Cena
E
RSD/100
Strana
271
289
271
289
289
271
289
271
5801375
5801375
5680567
5680567
5902058
5902058
5680581
5680581
5021 22 7
5021 22 7
5021 23 9
5021 23 9
5021 64 2
5021 64 2
5021 64 7
5021 64 7
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
/ Cu
/ Cu
/ kom / FT
/ kom / FT
5381914
5381914
5901273
5901273
5382034
5382034
5381556
5381556
5021 28 6
5021 28 6
5021 29 4
5021 29 4
5021 48 0
5021 48 0
5021 08 1
5021 08 1
270
288
270
288
271
289
270
288
5021 05 0
5021 05 0
270
288
/ FT
/ FT
belo / Aluminijum
belo / Aluminijum
/ V2A
/ V2A
/ V4A
/ V4A
5067474
5067474
5680529
5680529
5680574
5680574
5021 33 2
5021 33 2
5021 23 5
5021 23 5
5021 64 4
5021 64 4
5680536 5081 92 0
5680536 5081 92 0
5680413 5081 93 9
5462439
5239956
5239895
5239833
5889458
5502630
5502692
5791119
5791058
/ kom / FT
/ V2A / Cu
/ V2A
9 / Cu
9 / Cu
255 SC-TELE 4-C-G
333 SC-TELE 4-C-G
SD09-V11 9
146 SD09-V24 9
146
148 SD15-V24 15
148
SD25-V11 25
E
RSD/100
G
RSD/kom.
5433682 5316 45 0
5433736 5316 46 8
5433729 5316 45 9
5382218 5021 65 0
5382218 5021 65 0
271
289
271
289
271
289
214
215
215
223
224
224
224
216
225
225
215
215
5081 79 3
5081 72 6
5081 73 4
5081 74 2
5081 54 8
5081 64 5
5081 64 7
5081 96 3
5081 97 1
5834793 5081 68 8
5834793 5081 68 8
145 SD25-V24 25
145
147
147 SD-Fix
E
RSD/100
EAN-C.
V2A
V2A
V2A
V2A
V4A
V4A
V4A
V4A
/
/
/
/
/
/
/
/
RJ45 S-ATM 8-F
RJ45 S-E100 4-B
255 RJ45 S-E100 4-C
333 RJ45 S-E100 4-F
RJ45-ISDN 4-C-G
RJ45S-V24T 4-F
RJ45S-V24T 8-F
312 RJ45-TELE 4-C
RJ45-TELE 4-F
333
RSD/kom.
Dimenzije/boja/raz.
Individualni EAN-C 5647589
B
RSD/100
E
RSD/100
G
RSD/kom.
323
324
323
271
289
214
214
5916277 5080 06 1
5915973 5080 05 3
227
226
5916031 5080 15 0
226
5916390 5080 28 2
5916215 5080 27 4
227
226
5670735 5403 33 5
B
294
184
184
184 SQ M6
M6 15 / PC
5016069 2146 50 9
SQ PP
6 30 / PA
5016182 2351 70 6
312
tamnocrna 29 / PP
5655367 2146 16 4
312
270
288
270
288
271
289
271
289
SQ-20 SW
S-UHF M/W
S-UHF W/W
TKS-B
5390732 5093 02 3
5390671 5093 01 5
170 120 5578277
5097 97 6
E
RSD/100
G
RSD/kom.
312
220
220
233
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
Konstrukcija EAN-broja: oznaka zemlje 40
Lista tipova
Tip
EAN-C.
Dimenzije/boja/raz.
5022978 5083 40 0
TV 4+1
ÜSM-A
ÜSM-A-2
ÜSM-A-4
ÜSM-A-TW
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
ÜSS 45-A-ALU
ÜSS 45-A-RW
ÜSS 45-O-ALU
ÜSS 45-O-RW
Br. art.
alumin.-lakirano
čistobela
alumin.-lakirano
čistobela
5080886
5247098
5613596
5613589
5092 45 1
5092 46 0
5092 47 2
5092 47 0
5006220
6117611
5006213
6117673
6117 46 7
6117 46 5
6117 47 5
6117 47 3
Cena
G
RSD/kom.
Strana Tip
222 V20-C 4+AS-280
190
190
190
190
L
G
191
191
191
191
V 10-C/1-280
5155287 5093 41 4
V 20-C 3+NPE+FS
5616382 5094 76 4
153
V10 COMPACT 150
V10 COMPACT 255
V10 COMPACT 385
V10 COMPACT-AS
5246268
5076551
5126041
5299448
5093 37 8
5093 38 0
5093 38 4
5093 39 1
176
176
176
176
V10-C 0-150
V10-C 0-280
V10-C 0-320
V10-C 0-385
V10-C 1+NPE-280
V10-C 3+NPE
V10-C 3+NPE+FS
V10-C 3+NPE-320
V10-C 3+NPEFS320
5158103
5012825
5012832
5004660
5382799
5363903
5363941
5363934
5363958
5093 40 0
5093 40 2
5093 40 4
5093 40 6
5093 41 8
5094 92 0
5094 93 1
5094 92 4
5094 93 5
180
180
180
180
178
178
178
179
179
5519133
5396918
5708902
5570318
5481270
5396857
5942498
5708933
5396970
5396734
5406679
5382911
5382966
5382973
5382980
5406617
5406594
5406655
5406662
5393672
5374923
5374985
5240235
5240044
5240068
5240228
5382881
5382867
5382898
5382904
5478669
5708889
5709114
5709077
5393733
5240198
5240280
5240334
5393191
5617471
5240242
5240051
5240099
5240112
5240303
5240129
5240020
5240150
5240174
5478621
5708872
5648482
5709084
5096 70 7
5099 60 9
5099 61 1
5099 84 8
5099 85 0
5099 59 5
5099 70 6
5099 70 8
5099 61 7
5099 57 9
5094 72 7
5094 76 0
5094 63 9
5094 65 0
5094 66 6
5094 67 7
5094 61 8
5094 70 3
5094 71 3
5096 37 5
5094 63 2
5094 63 6
5094 76 2
5094 64 1
5094 65 3
5094 75 0
5094 67 9
5094 62 1
5094 70 4
5094 71 4
5094 61 7
5094 61 3
5094 61 5
5094 57 2
5096 38 3
5094 73 1
5094 78 0
5094 79 2
5096 25 1
5096 39 7
5094 76 5
5094 64 4
5094 65 6
5094 66 8
5094 78 8
5094 68 0
5094 62 4
5094 70 5
5094 71 5
5094 60 8
5094 60 5
5094 57 4
5094 57 6
169
169
209
169
170
170
170
209
170
169
159
157
152
156
162
154
158
163
166
160
159
167
157
152
156
153
154
158
163
166
203
202
203
202
160
159
164
167
161
157
157
152
156
162
162
154
158
163
166
203
202
203
202
V20-C 0-150
V20-C 0-280
V20-C 0-300PV
V20-C 0-320-SP
V20-C 0-335
V20-C 0-385
V20-C 0-440
V20-C 0-500PV
V20-C 0-550
V20-C 0-75
V20-C 1+FS-280
V20-C 1+NPE+FS
V20-C 1+NPE-150
V20-C 1+NPE-280
V20-C 1+NPE-385
V20-C 1-150
V20-C 1-280
V20-C 1-385
V20-C 1-550
V20-C 2+AS-280
V20-C 2+FS-280
V20-C 2+FS-550
V20-C 2+NPE+FS
V20-C 2+NPE-150
V20-C 2+NPE-280
V20-C 2+NPEFS15
V20-C 2-150
V20-C 2-280
V20-C 2-385
V20-C 2-550
V20-C 2-PH-1000
V20-C 2PH-600
V20-C 2PHFS-1000
V20-C 2PHFS-600
V20-C 3+AS-280
V20-C 3+FS-280
V20-C 3+FS-385
V20-C 3+FS-550
V20-C 3+FS-SÜ
V20-C 3+NPE+AS
V20-C 3+NPE+FS
V20-C 3+NPE-150
V20-C 3+NPE-280
V20-C 3+NPE-385
V20-C 3+NPEFS38
V20-C 3-150
V20-C 3-280
V20-C 3-385
V20-C 3-550
V20-C 3-PH-1000
V20-C 3PH-600
V20-C 3PHFS-1000
V20-C 3PHFS-600
200
350
300
420
420
505
585
500
745
100
1000
600
1000
600
1000
600
1000
600
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
EAN-C.
Dimenzije/boja/raz.
178
V20-C 4+FS-280
V20-C 4+FS-385
V20-C 4+FS-550
V20-C 4+FS-SÜ
V20-C 4-280
V20-C 4-385
V20-C 4-550
V20-C U-2 AS
V20-C U-2 AS
V20-C U-2 AS
V20-C U-2 PH
V20-C U-2 PH+FS
V20-C U-3 AS
V20-C U-3 AS
V20-C U-3 AS
V20-C U-3 FS-SÜ
V20-C U-3 FS-SÜ
V20-C U-3 FS-SÜ
V20-C U-3+NPE
V20-C U-3+NPE
V20-C U-3+NPE
V20-C U-3+NPE-AS
V20-C U-3+NPE-AS
V20-C U-3+NPE-AS
V20-C U-3PH-Y
V20-C U-3PH-Y-FS
V20-C U-4 AS
V20-C U-4 AS
V20-C U-4 AS
V20-C U-4 FS-SÜ
V20-C U-4 FS-SÜ
V20-C U-4 FS-SÜ
V20-VA 0
V20-VA 1-385
Br. art.
Cena
5393795
5240204
5240297
5240341
5393252
5240037
5240167
5240181
5393856
5393856
5393856
5464457
5464464
5393917
5393917
5393917
5393559
5393559
5393559
5063407
5063407
5063407
5247104
5247104
5247104
5299455
5648499
5393979
5393979
5393979
5393610
5393610
5393610
5807612
5406716
5096 39 1
5094 73 4
5094 78 3
5094 79 5
5096 27 8
5094 62 7
5094 70 8
5094 71 8
5096 41 3
5096 41 3
5096 41 3
5096 63 7
5096 63 9
5096 42 1
5096 42 1
5096 42 1
5096 35 9
5096 35 9
5096 35 9
5096 37 0
5096 37 0
5096 37 0
5096 37 2
5096 37 2
5096 37 2
5096 64 7
5096 64 6
5096 44 8
5096 44 8
5096 44 8
5096 36 7
5096 36 7
5096 36 7
5099 61 3
5099 47 5
G
RSD/kom.
Strana
160
159
164
167
161
158
163
166
144
173
182
210
210
144
173
182
144
173
182
144
173
182
144
173
182
210
210
144
173
182
144
173
182
171
168
V25-B+C 0-150
V25-B+C 0-280
V25-B+C 0-320
V25-B+C 0-385
V25-B+C 0-450PV
V25-B+C 1+NPE
V25-B+C 1+NPE+FS
V25-B+C 1-150
V25-B+C 1-280
V25-B+C 1-385
V25-B+C 1NPE150
V25-B+C 1NPEFS38
V25-B+C 2+NPE
V25-B+C 2-150
V25-B+C 2-280
V25-B+C 2-385
V25-B+C 2NPE150
V25-B+C 2-PH900
V25-B+C 2PHFS900
V25-B+C 3+AS
V25-B+C 3+NPE
V25-B+C 3+NPE+AS
V25-B+C 3+NPE-FS
V25-B+C 3-280
V25-B+C 3-385
V25-B+C 3-FS280
V25-B+C 3NPE150
V25-B+C 3NPE385
V25-B+C 3NPEAS38
V25-B+C 3NPEFS38
V25-B+C 3-PH900
V25-B+C 3PHFS900
V25-B+C 4+AS280
V25-B+C 4+FS-SÜ
V25-B+C 4-280
V25-B+C 4-385
V25-B+C 4-FS280
V25-B+C 4-FS-G
200
350
420
505
450
5965664
5394099
5711551
5766636
5708896
5382850
5374886
5457473
5406556
5406563
5382843
5374916
5239826
5382812
5382829
5382836
5239802
5478690
5709138
5945314
5239864
5617532
5239949
5239734
5239758
5239925
5239819
5239888
5542056
5239994
5478683
5709121
5394211
5394396
5239741
5239765
5239932
5240013
5097 08 8
5097 05 3
5097 29 0
5097 06 1
5097 06 5
5094 45 7
5094 44 4
5094 40 1
5094 41 8
5094 43 1
5094 44 8
5094 44 6
5094 46 0
5094 40 3
5094 42 1
5094 43 4
5094 45 1
5097 45 7
5097 45 8
5097 18 5
5094 46 3
5097 43 2
5094 51 0
5094 42 3
5094 43 7
5094 49 0
5094 45 4
5094 47 8
5097 11 1
5094 52 6
5097 44 7
5097 44 8
5097 19 3
5097 35 5
5094 42 6
5094 44 0
5094 49 3
5094 55 2
141
141
141
141
209
134
135
133
136
140
132
139
134
133
136
140
132
201
201
137
134
135
135
136
140
137
132
139
139
139
201
201
137
138
136
140
137
138
V50-B+C 0-280
V50-B+C 0-300PV
V50-B+C 1+NPE
V50-B+C 1+NPE+FS
V50-B+C 2-PH600
V50-B+C 2PHFS600
V50-B+C 3+FS280
V50-B+C 3+NPE
V50-B+C 3+NPE+FS
V50-B+C 3-280
V50-B+C 3-PH600
350 5361954
300 5708841
5093 72 4
5093 72 6
5093 65 3
5093 66 1
5093 62 8
5093 62 9
5093 64 3
5093 65 4
5093 66 2
5093 62 7
5093 62 3
130
209
128
128
200
200
129
128
128
129
200
900
900
900
900
5688426
5688433
600 5478553
600 5709060
5361916
5425120
5425137
5361893
600 5478546
TBS
OBO
355
Lista tipova
Konstrukcija EAN-broja: oznaka zemlje 40
Tip
EAN-C.
Dimenzije/boja/raz.
oznaka proizvođača 1219 (za brojeve artikala koji počinju sa 0 važi: 1010)
Br. art.
600 5709022
5093 62 5
5361909 5093 63 1
5361923 5093 64 7
V50-B+C 3PHFS600
V50-B+C 4
V50-B+C 4+FS
VB-MDP 10-MD
VB-MULTIBASE250
Strana
200
129
129
245
142
5237341 5089 65 0
5299400 5089 65 2
177
177
5578154
5578154
5578192
5578192
5097 63 1
5097 63 1
5097 84 6
5097 84 6
194
230
195
231
13,5 5578116
13,5 5578116
5097 45 3
5097 45 3
193
229
VB-V10 COMPACT-2
VB-V10 COMPACT-4
150
150
150 200
150 200
VF12-AC DC
VF12-AC DC
G
RSD/kom.
5410461 5098 47 0
5237358 5089 65 5
/ Cu
VF110-AC DC
VF110-AC DC
VF110-AC DC-FS
VF110-AC DC-FS
Cena
VF2-110-AC/DCFS
VF2-110-AC/DCFS
VF2-230-AC/DC-FS
VF2-230-AC/DC-FS
VF2-24-AC/DC-FS
VF2-24-AC/DC-FS
150 200
150 200
255 350
255 350
34 46
34 46
5578253
5578253
5578260
5578260
5578246
5578246
5097 93 5
5097 93 5
5097 93 9
5097 93 9
5097 93 1
5097 93 1
196
232
196
232
196
232
VF230-AC/DC
VF230-AC/DC
VF230-AC/DC-FS
VF230-AC/DC-FS
VF230-AC-FS
VF230-AC-FS
255
255
350 255
350 255
255
255
5578161
5578161
5578208
5578208
5578215
5578215
5097 65 0
5097 65 0
5097 85 2
5097 85 2
5097 85 8
5097 85 8
194
230
195
231
195
231
34
34
34 46
34 46
5578123
5578123
5578185
5578185
5097 60 7
5097 60 7
5097 82 0
5097 82 0
193
229
195
231
VF48-AC/DC
VF48-AC/DC
60 5578130
60 5578130
5097 61 5
5097 61 5
193
229
VF60-AC/DC
VF60-AC/DC
80 5578147
80 5578147
5097 62 3
5097 62 3
193
229
VG 3-B TNC
5531074 5089 21 2
121
VG 4-B TNS+TT
5531012 5089 20 0
120
5047155 5088 87 9
142
5613725
5613718
5709008
5709015
5088 69 3
5088 69 2
5088 67 6
5088 67 8
206
206
204
204
745 5023210
1000 5704010
5088 68 6
5088 70 3
5088 69 4
5088 69 1
5088 69 9
5088 67 2
5088 67 0
208
207
206
206
205
204
204
5518419 2362 97 0
334
VF24-AC/DC
VF24-AC/DC
VF24-AC/DC-FS
VF24-AC/DC-FS
VG LM
/ PA
VG-BC DCPH-MS600
VG-BC DCPH-MS900
VG-BC DCPH-Y600
VG-BC DCPH-Y900
600
900
600
900
VG-C ACDC-PH550
VG-C DC-PH1000-4
VG-C DC-PH-MS
VG-C DCPH-MS1000
VG-C DC-PH-Y
VG-C DCPH-Y1000
VG-C DCPH-Y600
5371090
1000 5613701
5473206
1000 5708964
600 5708957
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
ZSF
Individualni EAN-C 5647589
356
OBO
TBS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
TBS
OBO
357
02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 01/07/2011 (LLExport_01296)
Postfach 1120
D-58694 Menden
Servis za potrošače
Tel. 0 23 73/89-15 00
faks 0 23 73/89-77 77
e-mail: [email protected]
www.obo.rs
© OBO BETTERMANN 06/2011 SR
OBO Bettermann GmbH & Co. KG
Download

TBS | Zaštita od prenapona tehnike za prenos