BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ RADY
K ZÁJEZDŮM STR. 43
•
6. Zabalení zavazadel
Doporučená
zavazadla:
kufr,
batoh,
brašna.
Zakázané
PETROHRAD – BÍLÉ NOCI, STOCKHOLM, zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce nebude
naložena).
HELSINKY č. záj. 219
Na základě zkušeností s dosavadními zájezdy, kdy nebylo
možno uložit enormní množství (mnohdy zbytečných)
zavazadel, jsme nuceni Vás žádat o rozumné omezení.
Petrohrad – bílé noci, Stockholm, Helsinky – Praha – stanice !!! Každý účastník může vézt zavazadla o váze do
metra „B“ Nové Butovice, zastávka busu Nové Butovice 20 kg. Nevozte balené vody, kartony piv apod.
(nad metrem) na Bucharově ul. Ze zastávky uvidíte nápis
JUPITER na budově proti Vám – 10:30 hodin.
7. Cestovní doklady
1. Odjezdy – čtěte pozorně!
Časy odjezdů a místa nástupu z ostatních měst budou Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního pasu.
zájemcům upřesněny 2 týdny před odjezdem.
!!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj vlastní pas při
sobě!!!
Do všech zemí mimo EU je nutno mít s sebou platný
2. Doprava
cestovní
pas,
jehož
platnost
je
minimálně
je zajištěna dálkovým autobusem s klimatizací s možností 6 měsíců po návratu ze zahraničí.
občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo). Konzumace teplých Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla
nápojů je možná pouze mimo bus. Doporučujeme se do ukončena 26. června 2012. Od tohoto data musí mít každý
autobusu pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je přes noc. občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do
Předpokládaná trasa přejezdu: Plzeň - Praha - Ústí nad zahraničí vlastní cestovní doklad.
Labem - Krásný Les – Dresden – Berlín – Rostock - lodní Rusko není členem EU.
společností Scandlines trajektem do Dánska (plavba cca 120 Doporučujeme pro případ ztráty cestovního dokladu vézt
minut) – Gedser – Őresundským mostem do Malmö – s sebou 2 kopie cestovního dokladu a 2 fotografie, vždy
Stockholm. Odtud lodní společností Viking line do finského uložené odděleně od cestovního dokladu, v jiném zavazadle.
Turku (plavba cca 11 hodin). Dále autobusem přes Finsko do Kopie je nutné si připravit před odevzdáním pasu do naší CK
Ruska: Helsinky – Vyborg - Petrohrad, a zpět stejnou cestou. k vyřízení víz.
Lodí z Helsinek do Stockholmu. Mezi Dánskem a SRN může
být na místo Gedser-Rostock: Rodby – Puttgarden.
Pokyny k lodní přepravě: na loď společnosti VIKING-LINE
si připravte malé příruční zavazadlo s věcmi, které budete
potřebovat k plavbě cca 11 hodin. (Může po dobu přejezdu z
ČR zůstat v zavazadlovém prostoru autobusu a v přístavu si
jej budete moci vyzvednout). Při plavbě lodí mohou cestující
využít všech přístupných zařízení lodě (výhled z paluby na
moře a pevniny, bufetu, obchodů).
Na lodi je možnost občerstvení (restaurace, bufety a bistra).
Snídaně jsou v ceně zájezdu.
Po dobu plavby bude prostor, kde parkují vozidla uzavřen a
nebude možnost se dostat do autobusu. Na lodi budete
ubytování ve čtyřlůžkových kajutách, které jsou s
příslušenstvím – toaleta, sprcha vč. ručníků.
!!! Vízum do Ruska: Vaše pasy budeme potřebovat v naší CK
cca 1,5 měsíce před odjezdem + formulář vyplněný na
webových stránkách, následně vytištěný a podepsaný (přesné
pokyny od nás obdržíte dopisem cca 2 měsíce před
zájezdem).
Formulář je nutné vyplnit zvláště pečlivě, bez chyb a nesmí
chybět žádná kolonka, která by měla být vyplněna.
Poplatek za vyřízení víza činí 1 790 Kč.
Pozor na čísla pasů - musíte uvést již na přihlášce, pokud
máte více pasů, to číslo pasu, se kterým budete cestovat
do Ruska.
!!! Již při přihlášení na zájezd zkontrolujte, že Váš pas má
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo měnit trasu dle platnost minimálně 6 měsíců po návratu a jsou v něm
volné 2 proti sobě ležící stránky a ještě stránka následující
momentálních podmínek.
!!!
3. Ubytování
Pas Vám bude předán až průvodcem na začátku zájezdu
Ubytování je 2x na trajektu (4lůžkové kajuty) Stockholm – v autobusu. Pokud plánujete další cestu do zahraničí už nyní
Turku a Helsinky - Stockholm, 3x v hotelu ve 2lůžkových Vám doporučujeme vyřídit si druhý pas.
pokojích s vlastním příslušenstvím, na okraji Petrohradu
(konkrétní hotel bude znám 3 dny před odjezdem).
8. Pojištění
Příplatek: 1/1 lůžkový pokoj – 2 500,- Kč (na vyžádání - Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
omezený počet)
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA a.s.
Kompletní
podmínky
pojištění
najdete
na
4. Stravování
www.ckmayer.cz/pojisteni. Prosíme, abyste si po obdržení
V ceně zájezdu jsou zahrnuty 5x snídaně (2x na lodi pokynů k zájezdu přečetli přiloženou knížku o cestovním
společnosti Viking, 3x v hotelu) a 3x servírovaná večeře při pojištění Uniqa, ve které najdete veškeré informace.
ubytování v Petrohradu, ostatní stravování je vlastní. Nápoje Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem smlouvy.
Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce pojištění.
nejsou v ceně večeří, klienti si hradí na místě sami.
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
5. Důležité osobní věci
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
Jedny pohodlné boty na prohlídky. Klobouk a brýle proti slunci, Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ
krém na opalování s ochr. faktorem, repelent, deštník nebo uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak pojišťovna
pláštěnku, teplé oblečení pro případ horšího počasí. Základní v ČR tuto částku uhradí).
léky – acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy, Pojištění zahrnuje (maximální plnění):
jodisol apod. a léky trvale užívané.
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena.
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky.
Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním
občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo přechodný
pobyt.
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v zahraničí
do výše 3 000 000 Kč
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti následkem
úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků úrazu
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace
v zahraničí) – 300 Kč / den
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby
– 1 000 000 Kč
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 15 000 Kč
- Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 Kč
Doporučujeme též nějaká drobná € na toalety, které jsou
zpravidla zpoplatněny.
10. Počet klientů nutných k odjetí
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před
odjezdem.
Garant zájezdu: CK MAYER + CROCUS s.r.o.
Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel: 241 432 483, fax: 241 432 027
Pohotovostní mobilní telefon: 777 75 85 84
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu zájezdu a v
nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré ostatní dotazy
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
volejte v pracovní době na výše uvedené pevné linky.
službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak
Program zájezdu:
dále postupovat.
1. den – Odjezd v dopoledních hodinách. Cesta přes SRN na
trajekt do Dánska.
9. Orientační ceny vstupného
2. den – Po připlutí do Dánska přejezd do švédského
STOCKHOLMU. Celodenní prohlídka města zvaného
(z roku 2014)
„Benátky severu“. Navštívíme historické centrum hlavního
Průvodce nesmí v objektech podávat výklad, ten podá
města Švédska (radnice, parlament, kostel Riddarholmkirkan,
předem v autobusu. Vstupy jsou pouze orientační a
královský zámek, katedrála) a poplujeme vyhlídkovou lodí po
uvádíme celkový přehled, ne všechna místa musí být
zálivu. Prohlídku zakončíme návštěvou muzea historické lodi
realizována, záleží na vedení prohlídky jednotlivými
Vasa. Večerní trajekt do Finska s ubytováním v kajutách.
průvodci a individuálním výběru každého klienta.
3. den – Snídaně na lodi. Vylodění ve finském Turku. Cesta
jižním Finskem okolo Helsinek do Ruska. Průjezd ruskou
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
hranicí a v podvečer příjezd do Petrohradu. Ubytování
průkazku ISIC.
v hotelu, večeře a nocleh.
4. den – Snídaně. Polodenní výjezd z Petrohradu – po
Švédsko: Museum Vasa - 18 €, vyhlídková plavba kolem
stopách carů. Prohlídka parku PETRODVORCE, letního
památek a přístavu ve Stockholmu - 12 €, kostel s ostatky
carského sídla. Krásný park s fontánami po vzoru
švédských králů - 5 €, katedrála - 4 €.
versailleských zahrad a pavilonů. Hlavní atrakcí komplexu je
Švédskou korunu, budete potřebovat pouze jako kapesné
Velká kaskáda. Návrat zpět do PETROHRADU. Navštívíme
(káva, zákusek, bageta a podobně), na vstupy do památek
mj. Petropavlovskou katedrálu, chrám sv. Izáka, chrám
SEK nebudou zapotřebí. Pokud budete měnit SEK,
Vzkříšení páně. Návrat na večeři. Fakultativní noční výlet do
doporučujeme výměnu předem v ČR, ve Švédsku fungují
krásně osvíceného centra města – můžete zažít na vlastní kůži
směnárny pouze v pracovní dny.
slavné otvírání petrohradských mostů na Něvě.
5. den – Snídaně. Polodenní výlet z Petrohradu do
Finsko: projížďka výletní lodí po Helsinkách - 17 €, výjezd na
nedalekého města PUŠKIN, ve kterém navštívíme letní
vyhlídkovou věž u OH stadionu - 5 €.
carskou rezidenci CARSKOJE SELO, tzv. Kateřinský palác,
kde se nachází legendami opředená Jantarová komnata, která
Rusko: Ermitáž - 400 RUB, Petropavlovská pevnost (chrám +
je nazývána „osmým divem světa“. Návrat zpět do
vězení) - 320 RUB, chrám sv. Izáka - 250 RUB, vyhlídková
PETROHRADU. Zastávka u Smolného kláštera, který nechala
kopule (kolonáda) chrámu sv. Izáka - 150 RUB, chrám
postavit dcera cara Petra Velikého. Prohlídka exteriéru Smolné
vzkříšení Krista - pravoslavný Spas na Krovi - 250 RUB,
katedrály, jejíž věž ční do výšky 94 m. Zastávka u Finského
projížďka lodí po Něvě - 400 RUB.
nádraží, kam se v dubnu 1917 vrátil V. I. Lenin z exilu a kde
Noční fakultativní výlet na zvedání petrohradských mostů
má dodnes svůj památník.
500 RUB - při minimálním počtu 35 účastníků (vždy bývá
6. den – Snídaně. Celodenní prohlídka PETROHRADU, který
téměř 100% zájem).
se rozkládá na více než 40 ostrovech spojených 300 mosty.
Návštěva Ermitáže, jejíž součástí je slavný Zimní palác.
Zahrady a palác v Petrodvorci + Kateřinský palác s jantarovou
V podvečer procházka po tepně města, Něvském prospektu ke
komnatou jsou již pro Vás dopředu objednány a uhrazeny přes
Kazaňskému chrámu. Večerní projížďka lodí centrem
ruského partnera z důvodu povinné rezervace. Zbývá uhradit
Petrohradu. Večer odjezd do Finska.
povinný místní průvodce á 10€/os. za obě carské rezidence,
7. den – Překročení ruské hranice do Finska, přejezd do
platí se na místě. Klienti, kteří nemají rezervaci na cestovní
hlavního města Finska, HELSINEK (Senátní náměstí,
smlouvě objednanou a uhrazenou tyto objekty nebudou moci
prezidentský palác, radnice, bílý dóm, Uspenská katedrála aj.).
navštívit. Při sepsání cestovní smlouvy je potřeba uhradit
Projížďka lodí až k pevnosti Suomenlinna (UNESCO).
částku 1 500 Kč za oba vstupy dohromady. Návštěvu obou
Navštívíme také největší památku Helsinek – Skalní chrám,
míst rozhodně doporučujeme.
dále olympijský stadion. Ve večerních hodinách přejezd do
V Rusku se platí zásadně v rublech, na výměnu, která je
přístavu v Helsinkách nebo Turku, ubytování se v kajutách na
možná na hranicích, a pak v Petrohradu doporučujeme vyvést
lodi a noční trajekt do Stockholmu.
volně směnitelné měny, jako např. EUR, USD, GBP, a
8. den – V ranních hodinách snídaně na trajektu a vylodění ve
podobně.
Českou
korunu,
i
když
je
směnitelná
Stockholmu. Průjezd Švédskem do Dánska a na trajekt do
nedoporučujeme, směnárny o ni nemají zájem a v bankách je
Rostocku.
kurz nevýhodný.
9. den – Po vylodění v přístavu v Rostocku přejezd SRN.
Orientační kurz: 100 RUB = 42,268 Kč (1.12.2014).
Návrat zpět do ČR v ranních hodinách.
Celková orientační částka na vstupy - cca 130 €.
Download

Propozice k zájezdu