1
КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТĀ СРБИЈЕ
О Б Р А З А Ц
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНA КОМИСИЈЕ
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА
АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ
УСТАНОВА И ЈЕДИНИЦА У ЊИХОВОМ САСТАВУ
И ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
– ОБРАЗОВНО- НАУЧНО ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА –
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презиме
Година и место рођења
Звање
е-mail/web site
Телефон
Универзитет, факултет,
организациона јединица
Област и ужа
специјалност
Бојана Стојановић Пантовић
1960., Београд
редовни професор
[email protected]
021/4853957;011/6752506: 064 612 58 67
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет;
Одсек за компаративну књижевност
Српска књижевност и јужнословенске књижевности са теоријом
књижевности, Експресионизам у европском контексту
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година
1983.
Место
Београд
Институција
Филолошки факултет
Наслов дипломског рада
„Модернизам у лирици Јосипа Мурна“
Област
Јужнословенске књижевности, Словеначка књижевност
МАГИСТAРСКА ТЕЗА
Година
1985.
Место
Београд
Институција
Филолошки факултет
Наслов тезе
Поетика Мирана Јарца у контексту књижевности између два рата“
Област
Јужнословенске књижевности
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година
1992.
Место
Београд.
Институција
Филолошки факултет
Наслов дисертације
Морфологија кратке експресионистичке прозе у словеначкој
Област
књижевности
Копаратистика
Јужн
2
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА
Година избора (реизбора
1985-1993 (реизбор,1989.
1992.)
1993. избор
1999. избор
2004 -
Наставно-научна звање
асистент
доцент
ванредни професор
редовни професор
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – УСАВРШАВАЊЕ
(стручно усавршавање у земљи и иностранству, студијски боравци, гостујући професор)
Година и трајање
Институција и област
1985 (6 месеци)
1990/91 (12 месеци)
1998 (1 месец)
2000 (1 месец)
2004 1 месец)
2004 (3 месеца)
2006 (15 дана)
2008 (15 дана)
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Година
1975.
1982.
1983.
2000.
2000.
2004.
2005.
2006.
Филозофски факултет у Љубљани, јужнословенске књижевности
између два рата
Institut für Vergleichende und Allgemeine Literaturwissenschaft, München,
компаратистика, стипендиста DAAD
Филозофски факултет у Љубљани, славистика и компаратистика
ФФ и ФДН у Љубљани, гост. проф. професор, компаратистика;
DAAD стипендиста, Universität Halle,гостујући професор у Халеу,
Берлину, Хамбургу; гостујући професор Института за србистику у
Вроцлаву (Пољска).
Филозофски факултет у Љубљани, гост. проф. на Одсеку за српску и
хрватску књижевност
Назив награде/признања
Октобарска награда града Београда за песничку збирку
II награда Матице српске за најбољи семинарски рад
Октобарска награда града Београда за дипломски рад
Награда „Милан Богдановић“ за најбољу новинску критику
Награда „Исидоријана“ за најбољу теоријску књигу
Награда Министарства за науку Републике Србије за постигнуте научне резултате
Награда „Гордана Тодоровић“ за целокупно књижевно дело
Златна значка КПЗ Србије за изузетан допринос култури
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА (остали подаци)
Проф. др Бојана Стојановић Пантовић рођена је у Београду 1060. године, дипломирала на
групи за Југословенске и општу књижевност Филолошког факултета у Београду. У периоду
од 1983. до 1985. била је стипендиста Министарства за науку Републике Србије, а од
децембра 1985. запослена је најпре у Институту за југословенске књижевности Филозофског
факултета у Новом Саду; од 1992. на Одсеку за српску и компаративну књижевност истог
факултета, а од 2001. на Одсеку за компаративну књижевност Филозофског Факултета у
Новом Саду.
Од 1995. до 2000. године радила је као хонорарни професор на Одсеку за српску и
јужнословенске књижевности Филолошког факултета у Београду. Од 1985. до 2005. године
3
била је ангжована на бројним научноистраживачким пројектима Министарства за науку
Републике Србије и Покрајинског министарства за науку Војводине.Од 2006. године
руководи петогодишњим научноистраживачим пројектом 148006 „Теоријско-историјски
преглед компаратистичке терминологије код Срба“ при Министарству за науку Републике
Србије. У свом педагошком раду држала је најпре семинарска вежбања а потом и
предавања, односно курсеве на основним, постдипломским и мастер студијама из предмета
Новија словеначка књижевност, Новија хрватска књижевност, Историја српске и
јужнословенских књижевности, Српски експресионизам у контексту европског
експресионизма, Наслеђе ескпресионизма у савременом српском песништву, Преглед поетика,
Компаративно изучавање модерне српске књижевности, Порекло и поетика песме у прози и др.
Такође је учествовала на бројним домаћим и међународним скуповима, била ментор и члан
комисије за одбрану магистарских и докторских теза.
Била је уредник неколико стручних и књижевних часописа, хонорарни уредник у
издавачкој кући „Нолит“ 2001-2002., као и стални сарадник листа „Политика“ за савремену
српску поезију (1998-2009). Један је од уредника пројекта „Растко“ (Српска књижевност на
интернету www.rastko.co.rs). Од 2007. сарадник је часописа »World Literature Today«,
University of Oklahoma, USA за област Источноевропских књижевности.
Објавила је 17 ауторских књига, приредила више издања српских и словеначких писаца и
тематских бројева стручних часописа и зборника и преко 400 стручних и научних радова,
приказа и чланака.
Научни, стручни и књижевни радови превођени су на енглески, француски, немачки,
пољски, грчки, словеначки и македонски језик.
4
ИНДЕКС НАУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ)
А1 245 (20062013)
ИНДЕКС ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РАДОВА (без аутоцитата)
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Списак резултата М11
Истакнута научна књига и монографија међународног значаја – научна дела
рецензована од стране познатих иностраних научних радника, објављена од стране
издавача међународног реномеа, штампана на једном од светских језика.
57 (2006-2013)
Број
Укупан М
1.
Списак резултата М12
Број
Укупан М
5
M13 12
Научна књига и монографија међународног значаја - научна дела која су
M14 12
рецензована у међународним разменама, штампана на једном од светских језика
и издата од стране реномираног издавача.
1. Die Literarische Perzeption der Serbo-Kroatischen Beziehungen: Ideologie, Mentalität, , Toleranz“, : Vom Umgang
mit Geschehenem. Kriegsverarbeitung und Friedenssuche in Geschichte und Gegenwart der kroatischen und serbischen
Literatur und Kultur, Hrsg. Gerhard Ressel / Svetlana Ressel, Trierer Abhandlungen zur Slavistik, Band 10, Peter Lang /
Frankfurt am Main, 2011, 219-227.
ISSN 1617-755X ISBN 978-3-631-61039-8
2.
Religion und Eros. Komplementäre und/oder gegensätzliche Prinzipien in der Prosa von Isidora Sekulić“,
Isochimenen, Sammenbände 45, Welt der Slaven, Hrsg. von T. Petzer und A. Richter, Otto Sagner Verlag, München,
2012, S. 167-177
ISBN 978-3-86688-267-6
3. Ambivalent Images of Germany in the Travelogues of Miloš Crnjanski“, in: Balkan Memories, Media Constructions
of National and Transnational History, ed. by Tanja Zimmermann, Transcript Verlag, Bielefeld, 2012, pp. 173-179.
ISBN 978-3-8376-1712-2
4. „Isidora Sekulić as an early Serbian expresionist“, Section III: Literature and Cultural Studies, in: Creation and
Creativity, SINUC 2012, Conference Proceedings. Co. dr Maria Alexe and Senastian Chirimbu, Bucarest 2013, pp. 230241, ISSN 2285-9209
5. „Die fluide autobiograpische Identität: Das Mädchen/der Junge in der Erwachseben“, Kind und Jugendlicher in der
Literatur und in Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens. Hrsg. Renate Hansen-Kokoruš und Elena Popovska. Grazer
Studien zur Slawistik , Band I, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2013, ISSN 2195-593X , S. 139-150.
Списак резултата М41 и М42
Научна књига и монографија националног значаја – научна дела која су јавно
позитивно оцењена од стране признатих научних радника једне земље.
1. . Poetika Mirana Jarca, Dolenjski muzej, Novo Mesto, 2007, str.156
Број
12
Укупан М
M41 21
M42 45
2. Линија додира (студије и огледи),Дечје новине, Горњи Милановац, 1995, стр.271
3. Наслеђе суматраизма (поетичке фигуре у српском песништву деведесетих), Рад, Београд,
1998,стр.163
4. Српски експресионизам, Матица српска, Нови Сад, 1998, стр.157
5.Српске прозаиде, Нолит, Београд, 2001, стр.268
5
5. Критичка писма, Рад, Београд, 2002, стр.105
6. Morfologija ekspresionističke proze, Artist, Beograd, 2003, str.296
7. Раскршћа метафоре (есеји и критике о српском песништву 20. века), Повеља, Краљево, 2004,
стр.192
8. Побуна против средишта (нови прилози о модерној српској књижевности), Мали Немо, Панчево,
2006, стр. 214
9. Оштар угао (есеји, критике, полемике), Агора, Зрењанин, 2008, стр. 206
10. Распони модернизма – упоредна читања српске књижевности, Академска књига, Нови Сад, 2011,
страна 269
11. Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури. Коаутор и
уредник са М. Радовићем и В. Гвозденом, Академска књига, Нови Сад, 2011, страна 459
12. Pesma u prozi ili prozaida, Službeni glasnik, Beograd, 2012, strana 201
Списак резултата М21 и М22 - Рад у водећем часопису међународног значаја.
Водећи међународни часопис је онај који се налази у првих 50% часописа са Листе SCI по
категоријама наука/области. Преосталих 50% часописа са Листе SCI, као и нови часописи
(основани пре 3-5 година), односно часопис који се издаје у земљи и који има
међународну редакцију састављену од научника из најмање пет земаља и има
међународну рецензију, а издаје га међународна научна институција или водећа
национална институција и припада категорији М23.
1.
Број
11
Укупан М
М22 30
М 23 20
Pojmovanje katarze pri slovenskih ekspresionistih, Slavistična revija, let. 42, br.2-3, Ljubljana, 1994,425-428
2. Strukturne razsežnosti slovenske kratke ekspresionistične proze", Slavistična revija (časopis za jezikoslovje in
literarne vede - journal for linguistics and literary studies), Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, letnik 54,
januar-marec 2006, št. 1, str. 33-40, ISSN 0350-6894 UDK 821.163.6.09-32 " 1914/1935" COBISS-ID: 31708002
3.
Book Review: Aleš Debeljak, Ispod površine ( Zg. 2006), World Literature Today, November-December, Vol. 81,
No. 6, 2007, p. 69 ISSN 0196-3570
4.
Robert Murray Davis. The Literature of Post-Communist Slovenia, Slovakia, Hungury and Romania (2008), World
Literature Today. Review. University of Oklahoma, USA, Issue 58, November-December, 2008, pp. 173-174
Metodološki vidiki preučevanja srbskega ekspresionizma, Jezik in slovstvo, Ljubljana, XLV, št. 7/8, junij
1999/2000, 277-282
6. Ein Blick auf die serbische Dichtung der Jahrhundertwende, Zeitschrift für Balkanologie, 43.Jg. 2007, No. 1, Otto
Herrassowitz Verlag, Wiesbaden, Germany, 79-86
7. World Literature in Review: Robert Murray Davis. The Literature of Post-Communist Slovenia, Slovakia, Hungury
and Romania , World Literature Today. No.6 2008, pp. 173-174
8. World Literature in Review: Remnants of Another Age by Nikola Madžirov, World Literature Today, University of
Oklahoma, 2011, Vol. 85, No.4, pp. 26-27
9. World Literature in Review: Without Anesthesia, New and Selected Poems by Aleš Debeljak, World Literature
Today, University of Oklahoma, 2011, Vol. 85, No. 5, pp. 70-71
5.
10. World Literature in Review: The Blue Tower by Tomaž Šalamun, WLT 2012, No. 4, 71-72
11. Caractéristques structurelles du poème en prose chez les surréalistes serbes“, Mélusine, Cahiers du Centre de
Recherche sur le Surréalisme, No XXX, Surréalistes Serbes, ed. Henri Béhar, Jelena Novaković et Branko Aleksić,
L'Age d'Homme, Paris, 2010, p. 79-88.
ISBN 978-2-8251-4051-2
Списак резултата М24 - Рад у часопису међународног значаја.
Међународне часописе и друге наводе рангирати (коефицијент M) (према Science
Citation *Index-u (Journal Citation Report) односно према категоризацији радова,
верификованих од стране одбора Министарства.
Број
6
Укупан М
24
1. Modernizam u lirici Josipa Murna, Književna istorija, 1983, br.61, 31-54
2. Djalski i E.A. Po – dva tipa književne fantastike, Književna istorija, 1984, br.63, 439-452
3. Poetika Mirana Jarca u kontekstu književnosti između dva rata, Književna istorija, 1985, br. 67-68, 275-
6
317
4. Proza Janka Kersnika između poetskog realizma i nagoveštaja simbolizma, Književna istorija, 1986,
br.69-70, 107-118
5. Увод у разумевање експресионистичког покрета у српској књижевности. Књижевна историја,
XXXVII, бр. 125/126, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2005, UDK 821.163 (091),
ISSN 0350-6428 UDK 82. 82 COBISS. SR -ID 55823
6. . „Типологија и вредновање песничке традиције у антологијама српске поезије XX века“, Зборник
Матице српске за књижевност и језик, књ. LVII, св.2/2009, стр. 297-316.
Списак резултата М31 - Пленарно предавање по позиву на скупу
Број
међународног значаја штампано у целини
1.
НАПОМЕНА: Међународни научни скуп је онај који организује регистровано научно
удружење или регистрована научна институција, има међународну селекцију и
рецензију одабраних радова и један од светских језика за саопштавање и публиковање
радова. Ово важи како за скупове у земљи, тако и за скупове ван земље.
Уџбеници
Укупан М
Број
1. Morfologija ekspresionističke proze, Artist, Beograd, 2003, strana 296
1
Списак резултата М33 - Рад саопштен на скупу међународног значаја
штампан у целини.
Број
26
Укупан М
46
1. Barokni elementi u Prešernovoj i Sterijinoj poeziji, Barok v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana, 1989,
str.79-88.
2. . Ekspresionistička novela i kratka priča u jugoslovenskim književnostima, Tipovi pripovijedanja /Poetika srpske
književnosti 2/, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1989, str.57-79.
3. Koncept avangardne filmske tehnike na primerima časopisa "Misao" i "Rdeči pilot" u: Srpska avangarda u
periodici, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1996, str. 465-477.
4. Pisma iz Norveške Isidore Sekulić i Luči na severu Edvarda Kocbeka - dve mogućnosti putopisnog diskursa",
Knjiga o putopisu (zbornik), ur. Sl. Peković, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2001, str. 177-182.
5. Srpska ekspresionistička proza - dva primera intertekstualnih veza, Srpska književnost u kontekstu evropske
književnosti, Međunarodni skup slavista u Vukove dane, Beograd (2000), 2002, br.30/2, str. 415-422.
6. Odnos ekspresionizma prema modernizmu i avangardi, Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in
kulture , ur. D.Dolinar, Obdobja 18 (Metode in zvrsti), Filozofska fakulteta-Univerza v Ljubljani, Ljubljana (1999)
2002, str.655-664.
7.
O motivaciji likova Črtomira i Bogomile u Prešernovom "Krstu pri Savici", Romantična pesnitev (ob 200.letnici
rojstva F.Prešerna), ur. M. Juvan, Obdobja 19, Ljubljana (2000) 2002, str. 259-266.
8. Raskorak između stvaralačke prakse pesme u prozi i njene kritičko-teorijske recepcije u Srpskom književnom
glasniku (1901-1914)", Sto godina Srpskog književnog glasnika - aksiološki aspekti tradicije u srpskoj književnoj
periodici (zbornik), ur. M.Nedić i St.Tutnjević, Matica srpska i Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2003,
str. 131-134.
9.
Struktura romana Autobiografija odlazećega Dragutina Ilića, Porodica Ilić u srpskoj književnosti i kulturi
(zbornik), ur. V. Matović i M.Frajnd, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2003, str. 367-371.
10. . Pesma u prozi kao dvostruka rodovska figura, Srpska pripovetka, Međunarodni skup slavista u Vukove dane,
Beograd (2001) 2003, br. 31/2, str. 149-160.
11. . " Швабица Лазе Лазаревића као књижевни предложак у роману Икона Љубице Арсић", Слика страних
7
култура у српској књижевности 19. и 20. века, Научни састанак слависта у Вукове дане, MSC, Beograd,
2005, br. 34/2, стр. 131-140, UDK 811.163.41 34 (082) , ISSN 0351-90066 COBISS.SR-ID 116898828
12. Vzorci pesmi v prozi v slovenski književnosti", Slovenska kratka pripovedna proza, Obdobja 23, Metode in zvrsti,
zbornik sa međunarodnog skupa održanog 2004., ur. Irena Novak-Popov, Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta-Center za slovenščino kot tuji jezik - Ljubljana, 2006, str. 311-318 ISBN - 10961-237-172-5 ISBN - 13
978 - 961-237-172-2 UDK 821.163. 6.09 - 1: 821- 163.6 - 3" 1890/1950" COBISS-ID 2996322
13.Perspektive i mogućnosti ekranizacije srpske epske poezije, Ekranizacije, zbornik radova, Međunarodni
simpozijum festivala filmskog scenarija, Vrnjačka banja, 2004, str. 113-121, ISBN 86-902639-5
13. Мотивација у роману "Пријатељи са Косанчићевог венца 7" Слободана Селенића (покушај имаголошког
приступа), Споменица Слободана Селенића, САНУ, Научни скупови, CVII, Одељење језика и књижевности,
књ. 16, ур. П. Палавестра, Београд, 2004, стр.119-123, ISBN 86-7025-361-1
15. Структурни аспекти експресионистичког покрета, Књижевне теорије XX века (зборник са међународног
скупа), ур. М. Шутић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2004, стр. 267-273, ISBN 86-7095-096-0
16. Црњанскова песма "Траг" - једна паралела са Ракићем и Настасијевићем, Књижевно дело Милоша
Црњанског и поетичке промене у савременој српској књижевности (зборник радова), МСЦ, Београд, 2004, стр.
407-412, UDK 80 ISSN 0351-9066
17. Ženska tačka gledišta u zbirci Tražim pomilovanje Desanke Maksimović, Zbirka „Tražim pomilovanje“ Desanke
Maksimović, Desankini majski razgovori, prir. A. Ćosić-Vukić, Zadužbina „Desanka Maksimović“, Beograd, 2007, str.
187-198.
18. Topos bovarizma u južnoslovenskim književnostima na prelazu iz realizma u modernističku epohu, Slavische
Literaturen (Texte und Abhandlugen), Band 38, Hrsg. Robert Hodel, Darstellung der Liebe in bosnischer,
kroatischer und serbischer Literatur. Von der Renaissance ins 21. Jahrhundert, Peter Lang, Frankfurt A/M, 2007,
S. 197-210.
ISSN 0939-8066 ISBN 978-3-631-56266-6
19.Tragom nekih Sterijinih motiva u modernom srpskom pesništvu, Jovan Sterija Popović 1806-1856-2006, ur. Lj.
Simović, Naučni skupovi knj. CXVII, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 17, SANU, Beograd, 2007, str.377-386
(ćir).
ISBN 978-86-7025-435-8
COBISS.SR-ID 139428620 UDK 821.163.41.09
20. Dvostruko kodirana stvarnost u savremenom srpskom putopisu, Književnost i stvarnost, Naučni skup slavista u
Vukove dane, br. 36/2, MSC, Beograd, 2007, str. 569-578. (ćir).
UDK 80 ISSN 0351-9066 ISBN 86-86419-16-X
COBISS.SR-ID 132726540
21. Сродности и разлике у приповедном поступку код експресиониста и надреалиста ур. Ј. Новаковић,
Надреализам у свом и нашем времену-Le Surrealism en son temps et aujourd′hui Филолошки факултетДруштво за културну сарадњу Србија-Француска, Београд, 2007, str. 227-233 .
ISBN 978-86-86419-31-6
COBISS.SR-ID 144329996
22. Наративност у поезији Ивана В. Лалића,Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића, ур.
А.Јовановић, Институт за књижевност и уметност-Учитељски факултет, Београд, 2007, стр.93-108.
ISBN 978-86-7095-134-1
23. Roman Vezilja Dubravke Srećković Divković. Između orijentalizma i okcidentalizma (Powiešć Vezilja –
Hafciarka Dubravki Srećković Divković. Miẹdzu orientalizmom a okcydentalizmem), Wielkie tematy kultury w
literaturach slowianskich, Slavica Wratislaviensia CXLII, Wroclaw 2007, AUW No 2970, str. 175-181 (rad sa
naučnog skupa »Velike teme u slovenskim književnostima« održanog u Vroclavu, Poljska 22-24.11.2005.).
24. „Прозраци Светлане Велмар-Јанковић – питање условљености жанра и рецепције, Књижевност и
стварност, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд, 2008, бр. 37/2, стр. 443-451.
ISBN 978-86-86419-17-8 COBISS.SR-ID 133418508
25. Сродности у позним песмама Јована Христића и Александра Ристовића“, у: Модерни класициста Јован
Христић, ур. А. Јовановић, Институт за књижевност и уметност-Учитељски факултет, Београд, 2009, стр. 335-
8
354.
ISBN 978-86-7843-133-7
COBISS.SR-ID 170391052
26. Aspekti identiteta u poetici ekspresionizma“, u: Susret kultura, zbornik radova sa V međunarodnog
interdisciplinarnog simpozijuma, knj.2, Univerzitet u Novom Sadu- Filozofski fakultet, ur. Ljiljana Subotić i Ivana
Živančević-Sekeruš, Novi Sad, 2010 (izišlo 2011), str.955-960.
UDK: 82.015.19 ISBN 978-86-6065-043-8 COBISS. SR-ID 253589767
27.
Списак резултата М51 - Рад у водећем часопису националног значаја, који
издаје национално научно удружење или институција. Редакција је састављена од
познатих научних радника, редовно излази, има размену са 10 земаља у свету,
има рецензију од 2 (два) еминентна рецензента и испуњава стандарде прописане
условима Народне библиотеке Србије (извод и кључне речи на једном од светских
језика, резиме на једном од светских језика ISBN и UDC број, категорију рада).
Свака област науке дефинише 1 (један), евентуално 2 (два) часописа категорије
»водећи национални часопис«
Број
13
Укупан М
M 39
1.
Oblici pesme u prozi u jugoslovenskim književnostima modernizma, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1988,
br.34, str.7-17.
2.
Poetika književne satire srpskog i slovenačkog romantizma , Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1988, br.35, str.
41-59.
3.
O arhetipskim konotacijama jednog Gogoljevog motiva, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1989, br. 37, str.59-7
0.
4.
Ka modelu ekspresionističkog proznog teksta, ZMS , 1991, br.41, str.69-88.
5.
Ekspresionistička proza u slovenačkoj književnosti, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1994, br.46-47 (izišlo
1995), str. 89-121.
6.
Recepcija srpske književnosti u slovenačkoj međuratnoj kritici, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,
knj. XXV (1997), 1998, str.107-113.
7.
Metodološki aspekti proučavanja srpskog ekspresionizma, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj.
XXVI (1998), Novi Sad, 2000, str.85-95.
8.
Prikaz knjige Viktora Žmegača Težišta modernizma, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1987, br.32, str.376-380.
9.
Kontinuitet novog čitanja (M. Mitrović, "Pregled slovenačke književnosti"), ZMS, 1996 (izišlo 1998), br.51-52,
str.281-284.
10. Tipološki presek srpskog realizma, ( D. Ivanić, "Srpski realizam"), Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1997
(izišlo 2000), br. 52, str.315-317.
11.Флуидност лика Егона Чарнојевића: могући узори и утицаји“, у: Српска књижевност и европска
књижевност, бр. 40/2, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд, 2011, стр. 467-476.
ISBN 978-86-6153-039-5 COBISS.SR.ID 186001420
12.. „Наративни и егзистенцијални идентитет Андрићевих прича о градовима“, у: Иво Андрић у српској и
европској књижевности, 41. Научни састанак слависта у Вукове дане, бр. 41/2, Филолошки факултет, Београд,
2012, стр.517-526.
ISBN978-86-6153-085-2
COBISS.SR –ID 193082124
13. „Kratke ekspresionističke vrste kao znak modernizacije u slovenačkoj književnosti“, Годишњак Филозофског
факултета у Новом Саду, XXXVIII/2, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2012, стр. 123-134; доступно на:
http://www.digitalnabiblioteka.tk/digitalna-biblioteka?task=view&id=83&catid=904
Списак резултата М52 - Рад у часопису националног значаја
Број
Укупан М
9
10
20
1. Tajanstvo tela, tajanstvo teksta (D. Poniž, Razgovori s literaturom), LMS, 1989, knj.444, sv.5, str.619-622.
2. Književni govor kao znak epohe (D.Ivanić, Modeli književnoga govora), LMS, 1991, knj . 447, sv.6, str. 983-988.
3. . Ontološke geometrijske figure (A. Vukadinović, "Božji geometar"), LMS, maj, 2000, knj.365, sv. 5, str.682-684.
4. Nečujni govor ( D.J.Danilov, "Koncert za nikog"), Letopis Matice srpske, mart, 2002, knj.469, sv.3, str.325-328.
5. Uvodna maštarija i konstrukcija pristupa (Borislav Radović, "O pesnicima i o poeziji"), Letopis Matice srpske,
knj.470, sv. 4, oktobar, 2002, str.544-549.
6. Isidorin gambit, Letopis Matice srpske, 1997, knj.459, mart, sv.3, str.341-349.
7. Novo srpsko pesništvo", Književna republika, III, srpanj/kolovoz, 2005, br.7/8, Zagreb, str. 85-94, ISSN 1334 1057
8. Maske identiteta kod Sterijinih junakinja", Teatron/Scena , Muzej pozorišne umetnosti Srbije i "Sterijino pozorje",
br.134/135, Beograd-Novi Sad, 2006, str. 159-164, ISBN 0351-7500 i ISSN 0036-5734
"Pisma krytyczne Isidory Sekulić - literatura o literaturze", Acta Universitatis Wratislaviensis No 2318, Slavica
Wratislaviensia CXXXV
10.Beskrajna (ogled o poeziji Biljane Jovanović), ProFemina, Beograd, 1997, zima/proleće, br. 9-10, str.244-247. Esej
je takođe objavljen u specijalnom broju na engleskom jeziku ProFemina, Special issue , Women who steal language,
B.S.P. Endless (Notes about Biljana Jovanovićs poems), translated by L. Tošeski and S. Agnew,Belgrade, 1997, str.213217.
Списак резултата М25 и М26- Научна критика и полемика (односи се на
Број Укупан М
међународне часописе)
9
M 13,5
9.
1.
Метод и смисао (З.Константиновић: Компаративно виђење српске књижевности), Књижевна историја,
1994, бр.430-431, 126-130
2.
Нови прилози за тумачење Настасијевићевих дела (зборници „Поетика М.Настасијевића“ и „Седам
лирских кругова“), Књижевна историја, 1995, бр.95, 133-136
3.
Теоријске и терминолошке контроверзе (Б. Јовић, „Лирски роман српског експресионизма“, исто, стр.
137-139
4.
Стратегија привида (Т. Росић, „Произвољност дневника“), Књижевна историја, 1995, бр.96, 306-310
5. Естетика дијалога између истока и запада“ (приказ књиге: Andrew Wachtel, Književnost istočne Evrope u
doba postkomunizma, 2006), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LV, св.2, МС, Нови
Сад, 2007, стр.443-448.
6. Prikaz knjige Lade Kralja Ekspresionizem, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 1987, god.25, sv.3, str.
534-537
7.. Određenje ekspresionizma i njegovo nasleđe (zbornik Obdobje ekspresionizma v slovenskem jeziku, literaturi in
kulturi), Književna istorija, 1984, br.65-66, str.175-178.
8. Капитално песничко издање“ (Desanka Maksimović: Тражим помиловање. Лирске дискусије с Душановим
Закоником; Ich bitte um Gnade. Lyrische Diskussionen mit Dušans Gesetzbuch, Slavische Literaturen, Texte und
Abhandlugen, Band 43, Hrsg. von Wolf Schmid, Zweisprachige Ausgabe, herausgegeben, übersetzt und mit einer
Einführung versehen von Olga Ellermeyer-Životić, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2010, S. 221), Књижевна историја,
XLIII, бр. 133/134, Београд, 2011, стр. 533-538.
ISSN 0350-6428
9. „Типологија и рецепција надреализма“ (Jelena Novaković: Recheres sur le Surréalism, Izdavačka knjižarnica
Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2009), Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2011, књ.59, св.2, стр. 497501.
Преводи
1.
Број 15
Sa slovenačkog jezika
1. Bojan Grabovšek, Mirovni pokreti, Studentski izdavački centar, Beograd, 1987, strana 150
2. Andreja Potokar, "Pank u Ljubljani", Potkulture, Beograd, 1986, br.2, str.38-44.
3. Miran Jarc, Vergerij (drama), Polja, Novi Sad, br.342/343, str.386-387.
10
4. Janez Vrečko, "Konstruktivizam u Sloveniji", Polja, 1988, br.347, str.13-15 i Polja, 1988, br.348/349, str.7981.
5. Marko Juvan, "Slovenačka književnost, postmodernizam, postkomunizam", Književnost, Beograd, 2000,
br.7-8-9, dodatak Lettre Internationalle, br.4, str.1084-1101.
6. Aleš Debeljak, "Poezija i sveto s onu stranu simulakruma", Art 032, Čačak, april, 2002, br.5, str.35-36.
7. Aleš Debeljak, Skice za povratak, izabrane pesme, prevod sa Milanom T.Đorđevićem, Zadužbina "Petar
Kočić", Banja Luka-Beograd, 2002, strana 120
8. Cvetka Hedžet Toth: Autobiografija politizovanog veka, sa slovenačkog prevela dr Bojana Stojanović Pantović,
Arhe-časopis za filozofiju, IV, br. 7, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2007, str-109-136.
UDK 141.82.930.1.11.17
ISSN 1820-0958
COBISS.SR-ID 194388487
9. Marko Juvan, Intertekstualnost, Akademska knjiga, Novi Sad, 2013, strana 302
2.
Sa engleskog jezika
1. Raspevani Ostrvljani (izbor, prevod i beleška iz savremene engleske i irske poezije), Student, Beograd, 1982,
br.4, str. 14-15.
2. Engleski nadrealistički pesnici (izbor, prevod i komentari sa D.Jović), Znak , Beograd, 1983, br.15/16,
str.54-66.
3. Edgar Alan Po, Pripovetke, eseji, prepiska (izbor, prevod i napomene sa D.Jović i J.Novakovićem), Znak,
1983, br.17, str.48-56.
4. E.A.Po, Zapisi, Mladost, Beograd, Кulturni dodatak, 12.12.1983, str.28.
5. Džonatan Kaler, "Prolegomena za jednu teoriju čitanja", tematski broj Teorija čitalačkih odgovora, prir.
Miodrag Radović, Književna kritika, Beograd, 1990, br.6, str.31-46.
3.
Sa nemačkog jezika
Iz pisama Georga Trakla (izbor, revod i beleška sa W.Gerstbergerom), Književna kritika, Beograd, 1985, br.5,
str.121-124.
УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА И НА ВИШЕГОДИШЊИМ
ПРОЈЕКТИМА
Списак пројеката
Број
1. Компаративно проучавање српске књижевности
Министарство за науку Републике Србије;
19.
и
20.
века
(1986-1990),
2. Компаративно проучавање југословенских књижевности (1991-1994), Министарство за
науку Републике Србије;
3. Правци и покрети у новијој српској књижевности (1995-1999), Министарство за науку
Републике Србије
4. Жанрови српске књижевности (порекло и поетика облика) (2000-2005), Министарство за
науку Републике Србије
5.
Теоријско-историјски преглед компаратистичке терминологије код Срба (2006-2010),
Министарство за науку Републике Србије, руководилац пројекта бр. 148006 А
6.
Аспекти идентитета српске књижевности (2011-2014), Министарство просвете и науке
Републике Србије
7.
Media and Memory, DAAD and University of Constance, University of Novi Sad, Belgrade,
etc. International Project (2010 -
ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
Списак докторских дисертација
1.
Број 4
Др Светлана Томић: Типови јунака и јунакиња у српској реалистичкој прози у родној
11
перспективи (2008), одбрањена 6.07. 2012.
2.
Мр Соња Веселиновић: Рецепција англо-америчке поезије у послератној српској
књижевности (2009), у току
3.
. Мр Кристина Стевановић: Аспекти идентитета у књижевном делу Растка Петровића
(2010), у току
4.
. Мр Драгана Вујаковић: Наслеђе експресионизма у савременом српском песништву
(2010), у току
РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА
Списак рецензија
Број
1.
УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА
Списак уређивања часописа
Број 5
1. Зборник Матице српске за славистику, уредник од 1987. до 1994, истакнути
национални часопис
2. Књижевна критика, уредник од 1995. до 1998, домаћи часопис
3. Књижевност, уредник од 2000. до 2003. домаћи часопис
4. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, члан уређивачког одбора, 2008-
2012 истакнути домаћи часопис, рецензент
5. Slavica Wratislaviensia, Wroclaw, Polska, 2011- član redakcije iz inostranstva, međunarodni
НАПОМЕНА: Назив часописа, Улога (уредник, коуредник, члан уређивачког одбора,
рецензент), Године од-до, Класа часописа (међународни или домаћи)
РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
Најзначајнији уметнички пројекти/радови
Година
1.
Изложбе индивидуалне / групне
Година
1.
Признања за уметничка / стручно уметничка остварења
Година
1.
РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
Предавања
Наставни предмети - курсеви
Година
На матичном факултету
Словеначка књижевност
1993-2005
Филозофски факултет,
Правци у новијој словеначкој књижевности 2006-2010
(курс)
Нови Сад
Модерно словеначко песништво (курс)
Хрватска књижевност 19. и 20. века
Историја српске са јужнословенским
књижевностима
2006-2010
1993-1999
12
Курс на постдипломским студијама „Поетички 1993.
аспекти експресионизма у јужнословенском
контексту“
1997.
Српски
експресионизам
у
европском
контексту (курс)
Наслеђе експресионизма у савременом 2000.
српском песништву (курс на постдипломским
студијама)
2000.
Преглед поетика
2001-2005
Компаративно
изучавање
модерне
2001-2005
националне књижевности
Нормативне поетике (курс)
Модерне поетике (курс)
2006-
Увод у српску књижевност од класицизма до 2006модерне (курс)
2006Облици модерне српске књижевности 20.
века (курс)
2006Поетичке
специфичности
српске
књижевности
20.
века
(курс
на
постдипломским студијама)
2007 Порекло и поетика песме у прози у
компаративном контексту (курс на мастер
2009 –
студијама)
Компаративна поетика (докторске студије,
курс)
2011На другом универзитету
(назив и седиште
институције)
Новија словеначка књижевност 19. и 20. века
1995-2001
Филолошки факултет,
Београд
На страном
универзитету (назив и
седиште институције)
Filozofska fakulteta,
Ljubljana
Institut für Slawistik, Halle
Institut für Slawistik, Berlin
Institut für Slawistik,
Hamburg
Institut za srbistiku
Wroclaw
2000.
2004.
2004.
Sodobno srbsko pesništvo (predavanje)
Slovenska kratka
(predavnje)
ekspresionistična
proza 2004.
Poreklo in poetika pesmi v prozi (predavanje)
Romani Slobodana Selenića (predavanje)
2004.
2004.
2004.
Aspekte der expressionistischen Bewegung in
der serbischen Literatur (Kurs)
Ein Blick auf die serbische Dicthung der
2006.
13
Jahrhundertwende (Vorlesung)
University of Social
Uvod u razumevanje ekspresionističkog pokreta
u srpskoj knjževnosti (predavanje)
Sciences, Edessa,
Greece
Poetičke
figure
u
srpskom
pesništvu
2006.
devedesetih godina XX veka – promena
paradigme (predavanje)
Aspects of poetical identity in the contemporary
Serbian poetry
Остало
Досадашње искуство у
акредитационим телима
Члан комисије за акредитацију докторских студија
Филозофског факултета у Новом Саду
2012-2013
УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА,
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И
РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
На матичном
факултету
Назив органа или тела
1.Заменица шефа Одсека за компаративну књижевност 2005-2012
2. Члан Наставно-научног већа Филозофског факултета у НС 2005-2008
3.
4.
1.Председница Стручног већа хуманистистичких наука и уметности 2013-
На универзитету
2.
3.
На нивоу
Републике,
територијалне
аутономије или
локалне
самоуправе
На дужности
органа
пословођења
4.
1.Члан Комисије за научна звања при Министарству за просвету и науку
Републике Србије 20102.
3.
4.
1.Заменица шефа Одсека за компаративну књижевност 2005-2012
2. Координаторка студијског програма за III годину студија на Одсеку за
компаративну књижевност 20053.
4.
Остало
1. Руководилац пројекта 148006 (2006-2010) при Министарству за науку
РС- основна истраживања
2.
3.
4.
14
Уз ову пријаву прилаже се и пријава у електронској форми.
__Београд,
15.04.2013. _
_____________________
Место и датум
Проф. др Бојана Стојановић Пантовић, с. р.
________________________
Потпис
Download

др Бојана Стојановић Пантовић - Конференција универзитетâ