U skladu sa þl.13, þl. 22. i þl. 33 Statuta Sindikata lekara i Farmaceuta Srbije,
Skupština Osnovne Organizacije sindikata lekara i farmaceuta Srbije,
_______________________, donosi dana ___________ godine
PRAVILNIK
O RADU OSNOVNE ORGANIZACIJE
SINDIKATA LEKARA I FARMACEUTA SRBIJE
naziv Osnovne organizacije, adresa
I. OPŠTA NAýELA
þl. 1
Osnovna organizacija (u daljem tekstu: OO) je osnovni oblik
organizovanja þlanova Sindikata lekara i farmaceuta Srbije (u daljem tekstu
SLFS). Ovaj nivo organizovanja je neraskidivi deo SLFS kao celne, koji je
osnovan za teritoriju Republike Srbije.
þl. 2
Osnovna organizacija je pravno lice koje se upisuje Registar sindikata u
skladu sa zakonom i drugim propisima.
Peþat Osnovne organizacije je okruglog oblika, sa nazivom Sindikata
ispisanim po obodu, üiriliþnim pismom, na srpskom jeziku. Po unutrasnjem
obodu je upisan naziv osnovne organizacije. U sredini peþata je Eskulapova
zmija izmeÿu slova L i F sa ispod upisanim sedištem, Beograd.
þl. 3
O.O. SLFS svoju aktivnost zasniva na potrebama i interesima þlanstva
na osnovu Statuta, SLFS, Programa i ovog Pravilnika koji regulišu rad O.O.
SLFS.
O.O.SLFS je nezavisna od državne vlasti, poslodavaca, politiþkih partija
i svake ideologije.
þl. 4
ýlan SLFS može biti svaki zaposleni, doktor medicine, doktor
stomatologije, diplomirani farmaceut i struþni saradnik sa visokom struþnom
spremom (VII stepen) – iz medicinske delatnost (biohemiþar, psiholog,
socijalni radnik, defektolog, pedagog...).
Nosioci rukovodeüih funkcija u OO SLFS ne mogu biti istovremeno na
rukovodeüim funkcijama u svojoj zdravstvenoj ustanovi ili drugim
zdravstvenim ustanovama, Lekarskoj komori Srbije, Stomatološkoj komori
Srbije, Farmaceutskoj komori Srbije, Srpskom lekarskom društvu, drugim
državnim organima u oblasti zdravsta, kao i vlasnici i suvlasnici privatnih i
mešovitih zdravstvenih ustanova, u kojima je zaposleno više od tri lekara ili
1
farmaceuta, funkcioneri u politiþkim strankama. Dok se nalaze na tim
funkcijama imaju samo status pasivnih, savetodavnih þlanova bez prava glasa.
þl. 5
ýlan SLFS odnosno Osnovne organizacije se postaje potpisivanjem
pristupnice u Osnovnoj organizaciji, þime se prihvata Statut SLFS, pravilnici,
poslovnici, odluke tela i organa SLFS, kao i obaveza plaüanja þlanarine.
OO þine þlanovi zaposleni u jednoj zdravstvenoj ustanovi. OO mora
imati najmanje deset þlanova.
Zdravstvene ustanove koje imaju manje od 10 þlanova mogu ostvarivati
svoja sindikalna prava prikljuþenjem najbližoj OO druge zdravstvene
ustanove.
þl. 6.
ýlanstvo u SLFS prestaje dobrovoljnim istupanjem, brisanjem iz evidencije i
iskljuþenjem.
ýlan SLFS pismenim putem podnosi zahtev za istupanje Izvršnom
odboru OO SLFS. Izvršni odbor je dužan da u roku od 15 dana obavi razgovor
sa þlanom koji želi da istupi. U koliko þlan ne promeni odluku njegovo þlanstvo
i sva prava u sindikatu prestaju tri meseca od dana podnošenja zahteva.
Odluku o brisanju iz evidencije donosi Izvršni odbor Osnovne
organizacije i kada þlan ne plaüa þlanarinu tri meseca uzastopno. Pre
donošenja odluke o brisanju iz evidencije, Izvršni odbor je dužan da upozori
þlana na neispunjavanje obaveze plaüanja þlanarine.
Mera iskljuþenja iz SLFS može se izreüi þlanu i kada deluje suprotno
Statutu SLFS.
Odluku o iskljuþenju iz þlanstva donosi Izvršni odbor OO, uz obavezu da
odluku u pismenoj formi uruþi iskljuþenom þlanu.
Prestankom þlanstva prestaju sva prava i zahtevi u odnosu na Sindikat i
sindikalnu imovinu. Povraüaj þlanarine je iskljuþen.
þl. 7
Na odluku o brisanju iz evidencije i iskljuþenja iz þlanstva, þlan može
izjaviti žalbu Glavnom odboru (GO).
GO je dužan da žalbu razmotri i o njoj odluþi na svom prvom
zasedanju, a najkasnije u roku od tri meseca.
GO je dužan da svoju odluku dostavi pismeno i þlanu i Osnovnoj
organizaciji.
þl. 8
Osnovna prava i dužnosti þlana su:
x da uþestvuje u radu SLFS u postupku zauzimanja stavova,
usvajanja zakljuþaka i odluka i da se angažuje na njihovom
sprovoÿenju;
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
da slobodno izražava svoje stavove i interese i usaglašava ih sa
drugim þlanovima radi utvrÿivanja zajedniþkih stavova i interesa.
Za svoje izneto mišljenje ne snosi posledice;
da podnosi predloge i zahteve OOi i organima SLFS koji su dužni
da ih razmotre i o njima se izjasne;
da uþestvuje na pripremi i donošenju opštih akata SLFS, na
izradi i pripremi kolektivnih ugovora;
da inicira organizovanje štrajka i uþestvuje u štrajku kada se
izglasa kolektivna odluka o stupanju u štrajk;
da ostvaruje zaštitu svojih prava iz radnog odnosa, pravo na
zapošljavanje i besplatnu pravnu pomoü;
da ostvaruje pravo na materijalnu pomoü, kada je ugrožen
njegov socijalni položaj
da ostvaruje materijalnu naknadu za vreme štrajka;
da bira þlanove organa SLFS u koje može i sam da bude biran;
da plaüa þlanarinu;
da bude informisan o svim pravima, obavezama i dužnostima
þlana Sindikata i da informiše ostale þlanove o svim znaþajnim
pitanjima za njihov status:
druga prava i obaveze koje proistiþu iz Zakona, Statuta SLFSi i
drugih akata Sindikata, kao i onih koje proistiþu iz samog
þlanstva u SLFS-u.
þl. 9
Organi OO su Predsednik OO, Skupština OO, Izvršni odbor OO i
Nadzorni odbor OO.
OO bira Predsednika, Potpredsednika i blagajnika, na Skupštini OO.
Predsednik i Potpredsednik su po funkciji i þlanovi Izvršnog odbora.
Izvršni odbor OO ima najmanje pet þlanova (bez þlanova po funkciji).
Na predlog Predsednika OO radi efikasnijeg rada u svoj sastav može kooptirati
nove þlanove, najviše do 1/3 ukupnog broja þlanova IO, najduže do isteka
mandata IO.
Velike, složene OO, (npr. Kliniþki centri, veüi Zdravstveni centri)
formiraju Izvršne odbore vodeüi raþuna o broju þlanova OO i strukturi same
zdravstvene ustanove.
OO zaposlenih u privatnoj praksi može se organizovati po teritorijalnom
principu,
OO prihvata u celosti Statut SLFS, pravilnike i pojedinaþana akta
(rešenja i odluke), Skupštine, Glavnog odbora, predsednika SLFS i drugih
viših organa, koje su obavezujuüe.
Ako OO deluje suprotno Statutu, pravilnicima i drugim pojedinaþnim
aktima organa SLFS, pokrenuüe se postupak, preduzimati mere i donositi
odluke i rešenja u skladu sa þlanom 12. Statuta SLFS.
þl. 10
3
U svom radu OO:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
analizira materijalni položaj þlanstva i bori se svim
sindikalnim sredstvima za poboljšanje stanja;
zakljuþuje i prati sprovodjenje kolektivnog ugovora
kod poslodavca, posebno, ako je reprezentativna;
ostvaruje radno-pravnu zaštitutu svojih þlanova i po
potrebi ih zastupa u postupcima zaštite pojedinaþnih i
kolektivnih prava;
sprovodi odluke i zakljuþke Glavnog odbora SLFS,
Skupštine SLFS, predsednika SLFS i drugih organa
SLFS;
predlaže i bira nosioce funkcija u višim organima
Sindikata;
u granicama moguünosti daje materijalnu pomoü
svojim ugroženim þlanovima, po kriterijumima koje
donosi Izvršni odbor OO (Poslovnik);
informiše þlanstvo o svim bitnim pitanjima po njihov
položaj
sindikalno edukuje þlanstvo;
organizuje štrajk i proteste u skladu sa Zakonom
vrši i druge poslove od interesa za þlanstvo.
Rad OO i njenih organa reguliše se Pravilnikom o radu. Pravilnik o radu
Tipizirani predlog pravilnika (po predlogu Statutarne komisije SLFS) koji
je usvojio Glavni odbor, OO može uskladiti sa sopstvenim potrebama i
specifiþnostima.
Pravilnik o radu na koji prethodno daje saglasnost Glavni odbor SLFS,
usvaja Skupština OO.
þl. 11
Ciljevi i naþela O.O.SLFS odreÿeni su programskim i statutarnim
dokumentima i odlukama SLFS, kao i aktima same OO.SLFS. U ostvarivanju
tih ciljeva SLFS koristi sva demokratska, legitimna i legalna sredstva
sindikalne borbe.
II. ORGANIZACIONA STRUKTURA I ORGANI O.O.SLFS
SKUPŠTINA
þl. 12
Skupština je najviši kolektivni organ OO SLFS-a.
Skupštinu OO SLFS þine svi þlanovi O.O.SLFS. Veüe OO mogu
organizovati sednice Skupštine po delegatskom principu (npr. jedan delegat
4
na pet ili deset clanova vodeüi raþuna o zastupljenosti svake organizacione
jedinice).
Ako se Skupština održava po delegatskom sistemu onda kvorum þine
50%+1 od prisutnih delegata. Delegatski sistem se ne može primenjivati u OO
sa manje od 50 þlanova.
Ako Skupštinu þine svi þlanovi OO koje imaju do 50 þlanova onda
kvorum þine 20%+1 od prisutnih þlanova.
Delatnost Skupštine:
x bira i opoziva Predsednika i Potpredsednika i blagajnika OO
x bira i opoziva þlanove Izvršnog odbora O.O.SLFS
x bira i opoziva þlanove Nadzornog odbora O.O.SLFS
x razmatra izveštaj o radu i finansijski izvestaj Predsednika OO SLFS u
proteklom periodu i ocenjuje taj rad
x utvrÿuje programske osnove delovanja OO SLFS
x razmatra drugim pitanja od znaþaja za O.O. SLFS
þl. 13
Redovna Skupština OO SLFS se održava jednom godišnje.
Skupštinu OO saziva Predsednik OO.
Skupština O.O. SLFS je po pravilu javna.
Skupštinom predsedava Predsednik OO uz izbor radnog Predsednišva
od tri þlana.
Vanredna Skupština se može sazivati i na zahtev Izvršnog odbora,
Nadzornog odbora OO ili na zahtev najmanje 1/3 ukupnog broja þlanova.
Skupština se mora održati u roku od najviše 45 dana od dana podnošenja
zahteva za održavenjem.
Predsednik OO, þlanovi Izvršnog odbora, Nadzornog odbora uþestvuju u
radu Skupštine sa pravima i obavezama delegata, osim kada se razmatraju
izveštaji o njihovom radu ili se odluþuje o sporovima unutar O.O.SLFS u
kojima su zainteresovane strane.
Jedan primerak zapisnika Skupštine se šalje Okružnoj organizaciji a
jedan Glavnom odboru SLFS.
PREDSEDNIK
þl. 14
Predsednik OO je lice ovlasceno za predstavljanje i zastupanje
O.O.SLFS, na osnovu akta koji u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar
sindikata donosi Predsednik republiþkog SLFS.
Predsednik OO je odgovoran je za sprovoÿenje odluka i zakljuþaka
Skupštine i Izvršnog odbora.
Predsednik je po svojoj funkciji i þlan IO OO.
Predsednik OO je za svoj rad odgovoran Skupštini i IO OO SLFS
Predsednik OO jednom godišnje na Skupštini OO podnosi izveštaj o radu kao
i finansijski izveštaj za prethodnu godinu.
5
þl.15
Opoziv Predsednika OO SLFS može da pokrene veüinom glasova Izvršni
odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 þlanstva OO SLFS.
Na predlog o opozivu Predsednika OO SLFS Izvršni odbor donosi odluku
o suspendivanju Predsednika OO prostom veüinom glasova prisutnih
(50%+1).
Funkciju Predsednika OO preuzima Potpredsednik OO SLFS a krajnju
odluku o poverenju ili nepoverenju Predsedniku OO SLFS, donosi vanredna
Skupština OO, koja se zakazuje u roku od 45 dana.
IZVRŠNI ODBOR
þl. 16
IO ima najmanje pet þlanova koji se biraju na Skupštini OO SLFS
ýlanovi IO su i þlanovi po funkciji (Predsednik, Potpredsednik OO).
IO OO na predlog Predsednika OO radi efikasnijeg rada u svoj sastav može
kooptirati nove þlanove, najviše do 1/3 ukupnog broja þlanova IO, najduže do
isteka mandata IO.
Na prvoj sednici IO bira Predsednika i Potpredsednika I.O. O.O. SLFS.
IO je izvršni i operativni organ O.O. SLFS
IO sprovodi i izvršava odluke i zakljuþke Skupštine O.O. SLFS.
IO razmatra tekuca pitanja i donosi samostalne odluke.
IO donosi odluke u vezi finansijskog poslovanja.
IO odluke donosi vecinom glasova.
IO je za svoj rad odgovoran Skupštini OO SLFS.
Radom IO rukovodi Predsednik IO
Sastanke IO saziva Predsednik IO. Sastanci se održavaju prema potrebama
OO.
Sastanak IO moze sazvati i Predsednik OO SLFS
U slucaju odsustva .spreþenosti ili odbijanja Predsednika IO da sazove
sastanak, IO može sazvati i Predsednik OO.
Sastanak IO se mora sazvati i na zahtev najmanje 1/3 þlanova IO.
NADZORNI ODBOR
þl. 17
Nadzorni odbor (NO) ima najmanje tri þlana koji se biraju Na Skupštini OO
SLFS.
Na prvoj sednici NO bira Predsednika i Potpredsednika N.O. O.O. SLFS.
NO nadzire sveukupne delatnosti svih organa O.O. SLFS, o þemu podnosi
izveštaj Skupštini O.O. SLFS.
ýlanovi NO ne mogu biti u isto vreme i þlanovi izvršnih organa O.O.SLFS.
6
ýlanovi NO imaju pravo uþešüa u radu izvršnih organa O.O. SLFS sa
savetodavnim glasom, bez uþešüa u odluþivanju.
III IZBORNI PRINCIPI I ODLUýIVANJE
þl. 18
Evidentiranje i predlaganje kandidata za sve organa OO i nosioce
funkcija vrši se javno, u O.O. SLFS prema pravilima i rokovima koje utvrdi IO.
U predlaganju kandidata i utvrÿivanju kandidatskih lista, treba obezbediti
odgovarajuüa zastupljenost delatnosti ( lekari, stomatolozi, farmaceuti). U
predlaganju kandidata i utvrÿivanju kandidatskih lista poštuje se i
zastupljenost pojedinih celina (klinika, službi, odeljenja i sl.)
Glasanje se vrši javno ili tajno prema odluci organa u kome se vrsi
glasanje.
Ako se glasa za jednog ili više kandidata (Predsednik i Potpredsednik) u
prvom krugu glasanja pobedjuje kandidat sa apsolutnom veüinom glasova
(50% +1) prisutnih delegata sa pravom glasa.
Ako nema apsolutne veüine u prvom krugu u drugi krug idu dva
kandidata sa najveüim brojem glasova a pobedjuje kandidat sa koji dobije više
glasova, prostu veüinu.
Za tela OO (Izvšni i Nadzorni odbor) biraju se kandidati koji dobiju
najviše glasova, (prvih pet, tri lil koliko se veü bira)
þl. 19
Svi nosioci funkcija u organima OO biraju se na period od 4 godine, koji
teþe od dana izbora.
Svaki nosilac funkcija u organima Osnovne organizacije može biti biran
na istu funkciju najviše dva puta.
þl 20
ýlan O.O. organa Sindikata može podneti ostavku na þlanstvo u organu.
Opoziv þlana organa i nosioca funkcija O.O. SLFS vrši organ koji ga je
izabrao. Opoziv se vrši po pravilu tajnim glasanjem.
ýlan organa je opozvan ukoliko se za opoziv izjasni veüina njegovih
þlanova.
Organ može opozvati svog þlana ukoliko opravdano ne prisustvuje
sednicama organa, najmanje tri sednice uzastopno, u ovom sluþaju opoziv se
vrši javnim glasanjem.
ýlanovima se moraju izneti razlozi za opoziv.
U sluþaju ostavke ili opoziva þlana nekog tela ili organa novi þlan se bira
na isti naþin kao i dotadašnji þlan.
7
þl 21
Za punopravnu odluku neophodno je uþešüe veüine þlanova tog organa
O.O. SLFS.
Za donošenje odluke dovoljna je prosta veüina glasova prisutnih osim
kada je za to potrebna aplosutna vecina (50%+1) kako je predvidjeno ovim
Pravilnikom.
O naþinu odluþivanja ( javno ili tajno glasanje) odluþuje sam organ.
IV. FINANSIRANJE I AKTA OSNOVNE ORGANIZAIJE
þl 22
Naþin finansiranja, rada i troškova OO SLFS, može se urediti posebnim
Pravilnikom o finansuijskom poslovanju koji mora biti uskljaÿen sa Pravilnikom
o finansijskom poslovanju i finansijskoj disciplini u SLFS (centrala).
þl. 23
Svi akti OO moraju biti usklaÿeni, sa Statutom SLFS.
Na sva organizaciona pitanja, koja nisu obuhvaüena aktima OO ili ovim
Pravilnikom, primenjuju se odredbe Statuta SLFS.
þl. 24
Ovaj Pravilnik o radu OO 'usvojen je na sednici Skupštine OO SLFS, _(naziv
ustanove)_ dana ______________godine.
Ovaj Pravilnik o radu OO stupa na snagu odmah po usvajanju.
Predsedavajuüi Skupštine OO
Predsednik OO
8
Download

Правилник о раду основне организације СЛФС