Dr Slavoljub Vujović, viši naučni saradnik
+38163/365-101
[email protected]
RADNA BIOGRAFIJA
Doktor Slavoljub Vujović je rođen 1967. godine u Zasadi, Republika Srpska. Osnovnu i
srednju školu završio u Trebinju. Na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu
diplomirao 1993. godine (Planiranje i njegovo mesto u savremenoj privredi). Na istom fakultetu
magistrirao je 2000. godine (Finansiranje smeštajne ponude u turizmu SRJ). Doktorirao 2005.
godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu (Stvaranjefinansiranje materijalne osnove nove turističke destinacije).
Državni-stručni ispit za rad u državnim organima, položio u Ministarstvu Pravde
Republike Srbije u Beogradu, decembra 1996. godine.
Od novembra 1994. do marta 2002. godine radio u Republičkoj upravi javnih prihoda
Republike Srbije u Beogradu na odgovornim i rukovodećim poslovima.
Od marta 2002. godine radi u prosveti. Radom u prosveti od 2002. godine biran u sledeća
nastavna (Predavač, Profesor strukovnih studija, Docent i Vanredni profesor) i naučna zvanja
(Naučni saradnik i Viši naučni saradnik).
Editorial Board Member by Journal of Business and Management Sciences, Newark,
State New Jersey, SAD http://www.sciepub.com/journal/JBMS/editorialboard#.Ufop7Y0wf-R
Član Naučnog društva Аgrarnih ekonomista Balkana.
Član Društva ekonomista Beograda.
Član Udruženja i član Upravnog odbora turizmologa Srbije.
Takođe, bio član Borda direktora Ekonomskog instituta u Beogradu, Direktor za
naučnoistraživački razvoj, predsednik Naučnog veća instituta i član Izdavačkog saveta i
Redakcionog odbora časopisa vodećeg nacionalnog značaja-Industrija.
Pored ostalog, Slavoljub Vujović poseduje CPC Diplomu-Certificate of Professional
Competence (CPC) for the Road Transport Manager-National and International Road Haulage
and Passenger Transport-IRU Academy, Switzerland.
Za vreme studija bio je jedan od osnivača i predsednik Udruženja studenata Republike
Srpske “JOVAN DUČIĆ” u Beogradu.
Do sada objavio jednu monografiju, dva udžbenika i dve skripte autorski, zatim, dve
monografije i tri udžbenika koautorski. Objavio je više desetina naučnih, preglednih i stručnih
radova.
Doktor Slavoljub Vujović učestvovao je (radovi i referati) u radu brojnih međunarodnih
naučnih skupova i koferencija, zatim, bio je mentor ili član komisije za brojne diplomske,
specijalističke i master radove. Pored ostalog, održao je više predavanja po pozivu u zemlji i
inostranstvu, zatim, bio je predsednik i član, više organizacionih i naučnih odbora, naučnih
koferencija i skupova.
Od stranih jezika govori i piše Engleski jezik i služi se Ruskim jezikom.
Od oktobra 2009. do oktobra 2013. godine bio je stalno zaposlen u Ekonomskom institutu
u Beogradu, u zvanju naučnog saradnika i na poziciji Direktora naučnoistraživačkog rada i
Predsednika naučnog veća instituta.
U institutu je angažovan na projektu Integrisanih interdisciplinarnih istraživanja pod
nazivom Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih
prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za domaće i svetsko tržište–STVORIMO
BOGATSTVO IZ BOGATSTVA SRBIJE-Ministarstvo za nauku i tehnolški razvoj Srbije.
Od oktobra 2013. godine u stalnom radnom odnosu na Beogradskoj poslovnoj školivisokoj školi strukovnih studija, Beograd.
OBJAVLJENI RADOVI
ΣΣM=150
(2014.GODINA) ΣM=11
OBJAVLJENI REZELTATI (M50)=7
o Slavoljub Vujović, Danijela Vukosavljević, Željko Beljac, (2014): Finansiranje turističke
delatnosti, Zbornik Geografskog instituta “Jovan Cvijić”, SANU, br. 2/2014, Beograd.
(M51=3).
o Jelena Premović, Agneš Boljević, Slavoljub Vujović (2014): Agenda 21–Osnovni aspekti
održive turističke privrede, Ecologica, br.75. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne
sredine Srbije „EKOLOGICA“, Beograd. ISSN 0354-3285. (M51=3).
o Slavoljub Vujović, Jelena Premović, Branislav Grujić (2014): Kadrovi u turizmuspecifičnosti obrazovanja kadrova za turizam, Ekonomski vidici, br. 2/2014; Društvo
ekonomista Beograda, Beograd. (M53=1).
OBJAVLJENI REZELTATI (M30)=4
Slavoljub Vujović, Rajko Macura (2014): Infrastructure-basic element material basis of
tourism, 7th International Conference “Science and Higher Education in Function of
Sustainable Development-SED 2014”, 3rd and 4th October, Užice. Predavanje po pozivu
(pozivno pismo). (M31=3).
Macura Rajko, Vujović Slavoljub (2014): Human capital in function of the competitiveness
of company/ljudski capital u funkciji konkurentnosti kompanije, Third international science
coference, Bitola, 24-25 oktobar 2014. Makedonija. (M33=1).
Page 2 of 13 (2013.GODINA) ΣM=12,5
OBJAVLJENI REZELTATI (M10)
9 Slavoljub Vujović, Dragoljub Vukosavljević (2013): Problemi ekonomije u svetlu
disproporcije razvoja tehnoekonomske i socioekonomske svere, Treća Internacionalna naučna
konferencija, Decembar 6.-7.2013. god. „EKONOMIJA INTEGRACIJA“ – ICEI 2013
Znanjem od recesije ka prosperitetu, Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet. M(14)=4
OBJAVLJENI REZELTATI (M50)
o Jelena Premović, Agneš Boljević, Slavoljub Vujović, Ljiljana Arsić, Zoran Milićević
(2013): Globalni ekološki problemi i održivi turistički razvoj, Ecologica, br. 70/2013.
Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „EKOLOGICA“, Beograd. ISSN
0354-3285. (M51=3).
o Jelena Premović, Slavoljub Vujović, Agneš Boljević (2013): Razvoj ekoturizma kao primer
primene koncepcije zelene ekonomije. Ecologica, br. 72/2013. Naučno-stručno društvo za
zaštitu životne sredine Srbije "ECOLOGICA", Beograd. ISSN 0354-3285. (M51=3).
OBJAVLJENI REZELTATI (M30)
o Jelena Premović, Ljiljana Arsić, Slavoljub Vujović, (2013), Sustainable development as a
management concept of today, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor 24–
26.05. 2013. (M33=1).
o Slavoljub Vujović, Rajko Macura, Radmila Kostić (2013): Uticaj turizma na platni bilans i
BDP, Međunarodni naučni skup-Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja,
Užice, 04 i 05. oktobar 2013. ISBN 978-86-83573-39-4. (M33=1).
o Jelena Premović, Agneš Boljević, Slavoljub Vujović (2013): Značaj obuke i obrazovanja u
razvoju ljudskog kapitala, Zbornik rezimea: 11 Međunarodna naučno-stručna konferencija
“Na putu ka dobu znanja” str. 61, ISBN: 978-86-85067-45-7 (štampano izdanje), 27-28.
Septembar 2013, Sremski Karlovci. (M34=0,5).
(2012.GODINA) ΣM=38
MONOGRAFIJE I TEMATSKI ZBORNICI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA (M10)
9 Slavoljub Vujović, Zoran Jovanović (2012): Development of tourism in western serbia.
International Scientific Meeting „Sustainable agriculture and rural development in terms of
the republic of Serbia strategic goals realization within the danube region“ – preservation of
rural values. Institute of agricultual economics, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-6269-018-0.
Tara, 06-08. december 2012. godine. Page 1442-1461. (M14=4).
OBJAVLJENI RADOVI U ČASOPISIMA (M20)
a) Ivan Stefanović, Sloboda Prokić, Slavoljub Vujović. (2012) The Organizational
Environment Dimensions Revisited: Analysis of the Contemporary Context,
Page 3 of 13 Transformations in Business & Economics, Vol. 11, No 1 (25), 2012. (p. 124-139).
Publishers: Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University, Lithuania; Feculty of
Economics, Vilnius University, Lithuania; Faculty of Business and Management, Brno,
University of Technology, the Czech Republic; Faculty of Management and Economics,
University of Latvia, Republic of Latvia. ISI Journal Citation Reports (Impact Factors):
IF=(1,67). (M23=4).
b) Vujović Slavoljub, Janković Dragomir, Štetić Snežana, Šimičević Dario i Premović Jelena:
Economisc evaluation of the external effects of cultural heritage as a developmental
environment of agro-tourism (Vojvodina sample), TTEM- Technics Technologies Education
Management, Vol.7, No. 4, 2012. ISSN: 1840-1503, (SCI-expanded). ISI Journal Citation
Reports (Impact Factors): IF=(0,351). (M23=4).
c) Štetić Snežana, Vujović Slavoljub, Šimičević Dario i Janković Dragomir: The importance of
business tourism to national economies in transition: The case of Serbia, TTEM-Technics
Technologies Education Management, Vol.7, No.4, 2012. ISSN: 1840-1503, (SCIexpanded). ISI Journal Citation Reports (Impact Factors): IF=(0,351). (M23=4).
OBJAVLJENI RADOVI KATEGORIJE (M30)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Slavoljub Vujović, Zoran Jovanović (2012): Development of tourism in western serbia.
Book of Abstracts-International Scientific Meeting „Sustainable agriculture and rural
development in terms of the republic of Serbia strategic goals realization within the
danube region“ – preservation of rural values. Institute of agricultural economics,
Belgrade, Serbia. Tara, 06-08. december 2012. godine. ISBN 978-86-6269-017-3.
COBISS.SR-ID 195154956. Page 84. (M34=0,5).
Slavoljub Vujović, Sanja Filipović, Saša Marković (2012). Turizam kao podsticajni
faktor ekonomskog razvoja privrede Trebinja. Sedmi Naučni skup sa međunarodnim
učešćem-Turizam: izazovi i mogućnosti. CIP-Katalogizacija u Narodnoj biblioteci Srbije
338.48(497)(082). ISBN: 978-86-7329-096-6. COBIS.SR-ID 193323788. BeogradTrebinje, 20-22. septembar 2012. (M33=1).
Jelena Premović, Ljiljana Arsić, Slavoljub Vujović (2012). Globalni strategijskorazvojni aspekti turizma. Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, 25 - 27 maj
2012, Bor, Srbija. ISBN: 978-86-80987-96-5; University of Belgrade – Technical faculty
Bor, Bor. (M33=1).
Jelena Premović, Slavoljub Vujović Agneš Boljević, Ljiljana Arsić (2012). Strateški
pravci razvoja održivog ruralnog turizma u Republici Srbiji. Treći međunarodni kongres
o ruralnom turizmu Osijek, 23.-26. Svibnja 2012. (M33=1).
Snežana Štetić, Slavoljub Vujović, Dario Šimičević (2012). Kvaliteta doživljaja turista u
ruralnim područjima. Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu Osijek, 23.-26.
Svibnja 2012. (M33=1).
Premović, J., Premović, T. & Vujović, Slavoljub (2012). Management of water
resources in the contemporary environment, Proceedings 2nd International Symposium on
Natural Resources Management, pp. 215-223, ISBN 978-86-77-47-457-7, 24-25 May
2012. Zaječar, Serbia. (M33=1).
Premović, J., Vujović, Slavoljub, & Arsić, LJ. 2012. Corporate social responsibility –
Imperative of the contemporary business, XIII International Symposium SymOrg 2012:
Page 4 of 13 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Innovative Management & Business Performance, Symposium Proceedings, ISBN 97886-7680-255-5, COBISS.SR-ID 191307276, CD-ROM, pp. 499-505, University of
Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, June 5-9, 2012 Zlatibor, Serbia. (M33=1).
Jelena Premović, Agneš Boljević, Slavoljub Vujović (2012), Ekoturizam kao novi oblik
turističke ponude, Zbornik apstrakata, Međunarodna naučna koferencija-Nove strategije i
tehnologije zaštite životne sredine, Beograd, 18-20. april 2012. Naučno-stručno društvo
za zaštitu životne sredine Srbije „EKOLOGICA“. CIP- NBS 502/504(048); ISBN 97886-89061-01-7; COBIS.SR-ID 190127372. Str 145-147. (M34=0,5).
Jelena Premović, Ljiljana Arsić, Slavoljub Vujović (2012). Globalni strategijskorazvojni aspekti turizma. International Scientific and Professional Meeting
"ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'12. 25-27 May 2012. University of Belgrade –
Technical faculty Bor, Bor. ISBN: 978-86-80987-96-5. (M34=0,5).
Premović, J., Vujović, Slavoljub, & Arsić, LJ. 2012. Corporate social responsibility –
Imperative of the contemporary business, XIII International Symposium SymOrg 2012:
Innovative Management & Business Performance, Book of Abstracts, ISBN 978-867680-254-8, p. 78, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, June 5-9,
2012 Zlatibor, Serbia. (M34=0,5).
Premović, J., Vujović, Slavoljub, Boljević, A., & Arsić, LJ. 2012. Strateški pravci
razvoja održivog ruralnog turizma u Republici Srbiji. Treći međunarodni kongres o
ruralnom turizmu – Knjiga sažetaka, str. 186-187, ISSN 1848-4964, maj 23-26.2012,
Osijek. (M34=0.5).
Snežana Štetić, Slavoljub Vujović, Dario Šimičević (2012). Kvaliteta doživljaja turista u
ruralnim područjima. Zbornik apstrakata. Treći međunarodni kongres o ruralnom
turizmu Osijek, 23.-26. Svibnja 2012. (M34=0,5).
Predavanje po pozivu (pozivno pismo) - Slavoljub Vujović, Zorica Tanasković, Jelena
Premović, (2012). Atraktivnosti u funkciji razvoja destinacije. Međunarodni naučni skupNauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja, Užice, 04 i 05. oktobar 2012.
ISBN 978-86-83573-26-4. (M31=3).
Uređivanje zbornika-Glavni i odgovorni urednik, Zbornika radova VII-og Naučnog
skupa sa međunarodnim učešćem, Turizam: izazovi i mogućnosti– Turistička privreda i
povezane teme–Trebinje, 20–22. septembar 2012. CIP-Katalogizacija u Narodnoj
biblioteci Srbije 338.48(497)(082). ISBN: 978-86-7329-096-6. COBIS.SR-ID
193323788. Beograd-Trebinje. (M36=1).
Slavoljub Vujović, Zorica Tanasković, Jelena Premović, (2012). Atraktivnosti u funkciji
razvoja destinacije. Međunarodni naučni skup-Nauka i visoko obrazovanje u funkciji
održivog razvoja, Užice, 04 i 05. oktobar 2012. ISBN 978-86-83573-26-4. (M34=0,5).
OBJAVLJENI REZELTATI (M40)
•
Slavoljub Vujović (2012), Uređivanje časopisa-Glavni i odgovorni urednik časopisa EkOBčasopis za ekologiju. Katalogizacija u NBS. UDC 502.7; ISSN 0354-8716; COBIS
74272268. Osnovan 1996. Izdavač-Ekološki pokret Beograda. (M49=1).
Page 5 of 13 •
Slavoljub Vujović, Drago Cvijanović, Snežana Štetić (2012). Destinacijski koncept razvoja
turizma. Monografija. Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd. CIP-NBS 338.48-4.
ISBN 978-86-6269-015-9. COBIS.SR-ID 194847756. Str. 225. (M42=5).
OBJAVLJENI REZELTATI (M50)
o Jelena Premović, Agneš Boljević, Slavoljub Vujović (2012), Ekoturizam kao novi oblik
turističke ponude. Ecologica, br. 3/2012. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine
Srbije „EKOLOGICA“, Beograd. ISSN 0354-3285. (M52= 2).
(2011.GODINA) ΣM=30,5
OBJAVLJENI RADOVI U ČASOPISIMA (M20)
•
Vujović Slavoljub, Spajić Jovan, Vukosavljević Dejan, (2011), Anatomizovanje turističke
tražnje u svetlu ekonomskih zakonitosti, fenomena, efekata i paradoksa u potrošnji,
Ekonomika Poljoprivrede 2011 (58) 4 (str: 563-576). YU ISSN 0352-3462. UDC:
338.486.1.02. (M24=4).
•
Vujović Slavoljub, Macura Rajko, Spaić Jovan, (2011): “Razvojni aspekti turizma (Opština
Knić)”, Međunarodni naučni simpozijum „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji
ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona - razvoj lokalnih
zajednica“, knjiga II, banja Vrdnik 01. i 02.12.2011., Ekonomika poljoprivrede, God./Vol.
LVIII, SB/SI-1 (1-368), 2011, (str. 41-47), YU ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, UDK:
316.334.55:332.14 (497.11). (M24=4).
OBJAVLJENI RADOVI KATEGORIJE (M30)
1) Славолюб Вуйович, Драгомир Янкович и Зоран Йокич, (2011). Значение
дестинационной концепции создания материальной базы туризма относительно
сельских местностей. 2nd International Conference, "LAW, ECONOMY AND
MANAGEMENT IN MODERN AMBIENCE" LEMiMA 2011, 12-15 april Beograd,
Srbija.(str:389-398). ISBN 978-86-87333-25-3 (M33=1).
2) Slavoljub Vujović, Ana Anufrijev, Goran Dašić, (2011). Planing tourism development, 4th
International Conference- SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Visoka poslovno tehnicka skola strukovnih studija,
Uzice. ISBN 978-86-83573-22-6. CIP-NB Srbije 62(082) (0.034.2)); 502.131.1 (082)
(0.034.2); 005.6 (082) (0.034.2). COBISS.SR-ID 186645260. (str:70-75). (M33=1).
3) Macura Rajko, Vujović Slavoljub, Spaić Jovan, (2011). The Importance of benchmarking
for the development of rural tourism. 4th International Conference- SCIENCE AND
HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Visoka
poslovno tehnicka skola strukovnih studija, Uzice. ISBN 978-86-83573-22-6. CIP-NB Srbije
62(082) (0.034.2)); 502.131.1 (082) (0.034.2); 005.6 (082) (0.034.2). COBISS.SR-ID
186645260. (str:136-141). (M33=1).
4) Milanka Vico-Stevanović, Slavoljub Vujović, Slobodanka Jovanović, (2011). Technology
management and intellectual property protection, 4th International Conference- SCIENCE
Page 6 of 13 AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
Visoka poslovno tehnicka skola strukovnih studija, Uzice. ISBN 978-86-83573-22-6. CIPNB Srbije 62(082) (0.034.2)); 502.131.1 (082) (0.034.2); 005.6 (082) (0.034.2). COBISS.SRID 186645260. (str:145-150). (M33=1).
5) Slavoljub Vujović, Ana Anufrijev, Goran Dašić, (2011). ABSTARCT PROCEEDINGS.
Planing tourism development, 4th International Conference- Science and higher education in
fuction of sustainable development. High business-technical school, Užice, Serbia. ISBN
978-86-83573-21-9. CIP-NB Srbije 62(048); 502.131.1(048); 005.6(048). COBISS.SR-ID
186654988. (str: 70). (M34=0,5).
6) Macura Rajko, Vujović Slavoljub, Spaić Jovan, (2011). ABSTARCT PROCEEDINGS. The
Importance of benchmarking for the development of rural tourism. 4th International
Conference- SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT. HIGH BUSINESS-TECHNICAL SCHOOL UZICE, SERBIA. ISBN
978-86-83573-21-9. CIP-NB Srbije 62(048); 502.131.1(048); 005.6(048). COBISS.SR-ID
186654988. (str:75). (M34=0,5).
7) Milanka Vico-Stevanović, Slavoljub Vujović, Slobodanka Jovanović, (2011). ABSTARCT
PROCEEDINGS. Technology management and intellectual property protection, 4th
International Conference- SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. HIGH BUSINESS-TECHNICAL SCHOOL UZICE,
SERBIA. ISBN 978-86-83573-21-9. CIP-NB Srbije 62(048); 502.131.1(048); 005.6(048).
(str:60). COBISS.SR-ID 186654988. (M34=0,5).
OBJAVLJENI RADOVI U ČASOPISIMA (M50)
•
•
•
•
•
•
Macura Rajko, Vujović Slavoljub, Đuro Mikić, (2011). Psiho-socijalni uticaji virtuelnih
komunikacija, Temida, br.3/2011. UDK 343.98. ISSN 1450-6637. (str: 23-36). Viktimološko
društvo Srbije i „Prometej”, Beograd. (M51)=3
Vujović Slavoljub, Macura Rajko, (2011). Refleksije problema korporativnog upravljanja
na socijalnu situaciju društva, Socijalna misao, br.3/2011. (str:131-147). IP Socijalna misao
i Fondacija solidarnosti Srbije, Beograd. ISSN 0354-401X; COBIS.SR ID 42962700.
(M52)=2
Vujović Slavoljub, Macura Rajko, Gvero Mladen, (2011). Tranziciona neoliberalna tiranija
u Srbiji, Socijalna misao, br.4/2011. (str: 11-24). IP Socijalna misao i Fondacija solidarnosti
Srbije, Beograd. ISSN 0354-401X; COBIS.SR ID 42962700. (M52)= 2
Petrović Nikola, Vujović Slavoljub, Petrović Dragana. (2011). Inflacija gorući problem
nacionalnih ekonomija. Vojno delo, vol. 63, br. 1, (str:88-107), 2011. Ministarstvo odbrane
Srbije-Vojnoizdavački zavod. UDC 336.748.12. ISSN 0042-8426. (M52)= 2.
Petrović Vesna, Petrović Nikola, Vujović Slavoljub, (2011), Centralnoevropska zona
slobodne trgovine 'CEFTA 2006', Vojno delo, 2011, vol. 63, br. 4, str. 32-48. Ministarstvo
odbrane Srbije-Vojnoizdavački zavod. UDC 336.748.12. ISSN 0042-8426. (M52)=2.
Đokić Aleksandar, Macura Rajko, Vujović Slavoljub, (2011). Uticaj faktora organizacionog
ponašanja i organizacione strukture na produktivnost zaposlenih u preduzeću Kraš,
Ekonomika, br.3/2011. (str:15-25). Ekonomski fakultet i Društvo ekonomista, Niš. YUISSN
0350-137X. UDC 338(497,1). GOD LVII. (M53)= 1
Page 7 of 13 OBJAVLJENI RADOVI KATEGORIJE (M60)
1. Vujović Slavoljub, PREDAVANJE PO POZIVU. (2011). VI Međunarodna koferencija
Mediteranski dani-Trebinje 2011. Tematski zbornik- Turizam i ruralni razvoj-savremene
tendencije, problemi i mogućnosti razvoja (4; 2011; Trebinje), 07 i 08 oktobar 2011. ISBN978-99955-664-0-1. COBISS.BH-ID 1373720. CIP-Narodna i univerzitetska biblioteka,
Republike Srpske 338.48(082). (M61=2).
2. Vujović Slavoljub, Spaić Jovan, Vučković Jovo, (2011). Značaj saobraćajne infrastrukture
za razvoj turizma, u Zbornik radova „Koridor 10 u funkciji društvenog razvoja Srbije“.
Naučni skup. CIP-NB Srbije 316.42(497.11)(082), 625.711.1(4)(082). ISBN 978-86-8598518-8. COBISS.SR-ID 185076236. Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti,
Beograd, 28-30. Januar 2011. Godine, Ribarska Banja. (str:135-148). (M63=1).
3. Vujović Slavoljub, Jovanović Slobodanka, Milanović Milan. (2011). Razvojni aspekti
seoskog turizma, Tematski zbornik, Turizam i ruralni razvoj-savremene tendencije, problemi
i mogućnosti razvoja, Međunarodna koferencij (4; 2011; Trebinje), 07 i 08 oktobar 2011.
COBISS.BH-ID 1373720. ISBN-978-99955-664-0-1. CIP-Narodna i univerzitetska
biblioteka, Republike Srpske 338.48(082). (M63=1).
4. Vujović Slavoljub, (2011). UREDJIVANJE ZBORNIKA (Urednici: Milan Milanović,
Drago Cvijanović i Slavoljub Vujović). Turizam i ruralni razvoj-savremene tendencije,
problemi i mogućnosti razvoja, Tematski zbornik, Trebinje, 07 i 08 oktobar 2011. ISBN-97899955-664-0-1. COBISS.BH-ID 1373720. CIP-Narodna i univerzitetska biblioteka,
Republike Srpske 338.48(082). (M66=1).
(2010.GODINA) ΣM=11
OBJAVLJENI RADOVI KATEGORIJE (M20)
•
Vujović Slavoljub, Stevanović Simo, Petrović Dragana, (2010). Negativni efekti stranih
direktnih investicija-iskustva nekih zemalja, Ekonomika poljoprivrede. God./Vol. LVII, br.
2/2010. Beograd. UDC: 338.43:63; YU ISSN 0352-3462. Beograd. (Str.175-192). (M24)= 4
OBJAVLJENI RADOVI KATEGORIJE (M30)
9 Vujović Slavoljub, Štetić Snežana, Tucović Miloš, (2010). Kultura i ljudsko stvaralaštvouloga kulture i ljudskog stvaralaštva za stvaranje turističkog brenda Srbije. CIP-Narodna
Biblioteka, Beograd, 338.48(497.11)(082), 338.1(497.11)(082). (str:80-81). Zbornik
apstrakata. Naučna koferencija sa međunarodnim učešćem, Turistički imidž Srbije kao
faktor razvoja privrede, (16-18. April 2010; Prolom Banja). ISBN 978-86-70677-137-9.
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd i Hanns Seidel Stiftung. Zbornici.
COBIS.SR-ID 174598156. (M34=0,5).
OBJAVLJENI RADOVI KATEGORIJE (M40)
ƒ
Vujović Slavoljub, Štetić Snežana, Tucović Miloš, (2010). Kultura i ljudsko stvaralaštvoznačaj kulture i ljudskog stvaralaštva za stvaranje turističkog brenda Srbije. Tematski
Page 8 of 13 zbornik „Unapređenje turizma kao faktor razvoja privrede Republike Srbije“, Institut za
međunarodnu politiku i privredu, Beograd. CIP-Narodna Biblioteka, Beograd,
338.48(497.11)(082), 338.1(497.11)(082). ISBN 978-86-7067-140-9. COBIS.SR-ID
176188684. (str: 465-475). (M45=1,5).
OBJAVLJENI RADOVI KATEGORIJE (M60):
•
•
•
•
Vujović Slavoljub, (2010), PREDAVANJE PO POZIVU. Međunarodna koferencija –
Materijalna osnova kao bitna komponenta razvoja turizma, Tematski Zbornik radova.
Trebinje, 2010. CIP-338.48(082); 613/614(082). ISBN 978-99955-664-1-8. COBISS.BHID 1373720. Izdavač: Sjamski Grad. Podržano od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede i Ministarstva za turizam i trgovinu Republike Srpske. (M61)=2
Petrović Nikola, Vujović Slavoljub, Petrović Dragana, (2010). Knjigovodstveno
obuhvatanje popusta i sniženja cene materijala, Tematski zbornik radova, Međunarodna
koferencija “Zdrav život“ i Međunarodni sajam turizma, Trebinje, 08.04-10.04.2010.
ISBN 978-99955-664-1-8; CIP - 338.48(082) 613/614(082); COBISS.BH-ID 1616152.
(M63)=1
Vujović Slavoljub, Milanović Milan, Petrović Dragana, (2010). Materijalna osnova kao
bitna determinant razvoja turizma, Tematski zbornik radova, Međunarodna koferencija
“Zdrav život“ i Međunarodni sajam turizma, Trebinje, 08.04-01.04.2010. ISBN 97899955-664-1-8; CIP -338.48(082) 613/614(082); COBISS.BH-ID 1616152. (M63)=1
Vujović Slavoljub, (2010). UREĐIVANJE ZBORNIKA. Međunarodna koferencija Tematski Zbornik radova, Trebinje, 2010. CIP-338.48(082); 613/614(082); ISBN 97899955-664-1-8. COBISS.BH-ID 1616152. Izdavač: Sjamski Grad. Podržano od
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva za turizam i trgovinu
Republike Srpske. (M66)=1
(2009.GODINA) ΣM=8
UČEŠĆE NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM NAUČNIM SKUPOVIMA (M30):
1) Vujović Slavoljub, Kvrgić Goran, (2009). Indirektni troškovi turizma kao generator
problema održivosti, Peta regionalna konferencija-Životna sredina ka Evropi,
«Klimatske promene i održivi turizam», Beograd. (04-05 Jun, 2009), Izdavači: Ambasadori
životne sredine i Privredna komora Srbije. CIP-502/504 (082) (0.034.2); ISBN 978-86910873-2-6; COBISS.SR-ID 148979724; str. 63-67. (M33=1).
OBJAVLJENI RADOVI U DOMAĆIM ČASOPISIMA (M50):
•
Vujović Slavoljub, Stefanović Ivan, Vučurović Slaviša, (2009). Konfliktnost ciljeva kao
problem korporativnog upravljanja sa aspekta stejkholder koncepta, UDC:631.528.6.
Ekonomika poljoprivrede, br. 2/2009. UDC: 338.43:63; YU ISSN 0352-3462. Str: 265273. Beograd. (M51)=3
OBJAVLJENI RADOVI KATEGORIJE (M60):
Page 9 of 13 •
•
•
•
Vujović Slavoljub, Milanović Milan, Mrkalj Ružica, (2009). Problemi održivog razvoja
turizma, Međunarodna koferencija-Mediteranski dani. Zbornik radova. Trebinje, 2009. CIP338.48(082); ISBN 978-99955-664-0-1. COBISS.BH-ID 1373720. Str. 62-70. (M63=1)
Milanović Milan, Vujović Slavoljub, (2009). Ekonomsko vrednovanje eksternih efekata
prirodne baštine kao razvojnog okruženja turizma, Međunarodna koferencija-Mediteranski
dani. Zbornik radova. Trebinje, 2009. CIP-338.48(082); ISBN 978-99955-664-0-1.
COBISS.BH-ID 1373720. Str. 04-09. (M63=1)
Petrović Dragana, Vujović Slavoljub, Petrović Nikola, (2009). Teorijski aspekti troškova
stvaranja materijalne osnove turizma, Međunarodna koferencija-Mediteranski dani, Zbornik
radova. Trebinje, 2009. CIP-338.48(082); ISBN 978-99955-664-0-1. COBISS.BH-ID
1373720. Str. 38-54. (M63=1)
Vujović Slavoljub, (2009). UREĐIVANJE ZBORNIKA -Međunarodna koferencija Tematski Zbornik radova. Trebinje, 2009. CIP-338.48(082); ISBN 978-99955-664-0-1.
COBISS.BH-ID 1373720. Izdavač: Sjamski Grad. Podržano od Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. (M66)=1
RADOVI OBJAVLJENI DO 2008. i 2008-e GODINE ΣΣ=39
OBJAVLJENI RADOVI KATEGORIJE (M10)=4
¾ Milanović, Milan, Vujović, Slavoljub, Stevanović Sima, (2007), Determinante
regionalno-ruralnog razvoja Istočne Hercegovine, Tematski zbornik radova –
Međunarodni naučni skup “Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u
Republici Srpskoj,, Jahorina, 13-14 decembar 2007.g. Republika Srpska. ISBN 97899938-670-3-6; COBIS.BH-ID 570904; CIP-Narodna i univerzitetska biblioteka
Republike Srpske, Banja Luka, 631(479.6)(082); 338.43(497.6)(082); str: 72-79. (M14)=4.
RADOVI OBJAVLJENI U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA (M20):
1) Vujović, S., (2004), Finansing the material base of tourism (some basic modalities),
Management, No 34, IX. Str: 23-30. Izdaje Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
Časopis se redovno referiše u DEST publikacijama, (DEST-Department of Education,
Science and Training of Australia). Ulrich Periodicals. Rad je objavljen i na srpskom i na
engleskom jeziku.
2) Vujović, S., (2003), Culture and Creativity in the Management Process, Management,
No 30, VIII. Str: 66-72. Izdaje Fakultet organizacionih nauka, Beograd. Časopis se
redovno referiše u DEST publikacijama, (DEST-Department of Education, Science and
Training of Australia). Ulrich Periodicals. Rad je objavljen i na srpskom i na engleskom
jeziku.
3) Vujović, S., (2003), Project finansing material base of tourism, Market Eu market,
business magazine, br.19, Beograd; str: 18-24. Uredništvo u Briselu/Editorial office in
Brussels, EU Market, 2 Av. P.Paola; 1180, Bruxelles, Belgique, **32-479863096. EU
Market is entered into the Public Media Register with the Republic of Sebia Justice and
Page 10 of 13 local autonomy Ministry under item 3171, dated October 2, 2001.
UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM NAUČNIM SKUPOVIMA (M30)=1
1. Međunarodna konferencija, Republika Srpska, Trebinje, 2006, “Prekogranična saradnja
balkanskih zemalja”, pod pokroviteljstvom CEI (Central Europen Initiative) i
Ministarstva trgovine i turizma RS, rad »Vrijednosti kulture u funkciji razvoja turizma»,
štampan u celini. (M33)=1.
MONOGRAFIJE (M40)=10
1) Vujović, Slavoljub (2008), Materijalna osnova turizma- stvaranje materijalne osnove
nove turističke destinacije; monografija. Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd.
CIP-Narodna biblioteka Srbije, 005.915:338.48; str: 271. ISBN 978 -86-82121-62-6.
COBIS.SR-ID 154171148. (M42)=5.
2) Vujović, Slavoljub i Ristić, Žarko, (2008), Menadžment poslovnih finansija i ekonomija
korporativnog finansiranja, Liber, Beograd. CIP-Narodna biblioteka Srbije, 005.915,
339.7; ISBN 978-86-7732-030-0; COBISS.SR-ID 151527692. Str: 1-218. (M42)= 5
OBJAVLJENI RADOVI U DOMAĆIM ČASOPISIMA (M50)=8
1) Vujović, S., (2007), Agroturizam u funkciji razvoja privrede Vojvodine, Ekonomika
poljoprivrede, IEP. God.(Vol. LIV, br./N 2(109-260), 2007. UDC 338.43:63; YU ISSN
03523462 . Beograd. Str: 215-229. (M52)= 2
2) Vujović, S., (2006), Knić kao potencijalna destinacija seoskog turizma, Časopis,
Ekonomika poljoprivrede, God. 53, br. 3 (525-934) 2006. Beograd - Tematski zbornik,
“Perspektive agrobiznisa Srbije i evropske integracije” Međunarodni naučni skup,
Megatrend, Fakultet za menadžment, Valjevo. UDC 338.43:63; YU ISSN O352-3462,
Knjiga br. 3. str: 847-855. (M52)=2.
3) Vujović, S., (2000), Akcionarski i zajmovni kapital-kao oblici finansiranja smeštajne
ponude u turizmu Jugoslavije, Finansije, br.11–12. UDK 336; YU ISSN 0015-2145; str:
910-919. (M52)=2.
4) Vujović, S., (2001), Finansiranje izgradnje smeštajnih turističkih objekata u SRJ,
Finansije, br.3-4. UDK 336; YU ISSN 0015-2145; str: 325-341. (M52)=2.
5) Pejanović Radovan, Vujović Slavoljub (2008), Ruralni razvoj i agroturizam,
Agroekonomika, br. 37-38. UDK: 338.48-6:631.11; YU ISSN 0350-5928; str: 5-15; CIP330.342:631. COBISS.SR-ID 28370439. Departman za ekonomiku poljoprivrede i
sociologiju sela, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
6) Vujović, Slavoljub, Milanović, Milan, (2007), Model projektnog finansiranja materijalne
osnove turizma, Naučno-stručni časopis Turizam, br. 11. Međunarodni naučni skup
«Savremene tendencije u turizmu i hotelijerstvu», Departman z ageografiju, turizam i
hotelijerstrvo, PMF Novi Sad. YU ISSN 1450-6661; str: 122-125.
7) Vujović, S., (2006), Antropogene vrednosti i elementi kulture u funkciji materijalne
osnove turizma, Naučno-stručni časopis Turizam, br.10. Međunarodni naučni skup
“Savremene tendencije u turizmu i hotelijerstvu», Departman za geografiju, turizam i
hotelijerstvo, PMF Novi Sad. YU ISSN 1450-6661; str: 81-84.
Page 11 of 13 8) Vujović, S., (2005), Troškovi materijalne osnove-Funkcionalni aspekti troškova stvaranja
materijalne osnove u novim turističkim destinacijama, Naučno-stručni časopis Turizam,
br. 9. YU ISSN 1450-6661. Međunarodni naučni skup “Savremene tendencije u turizmu i
hotelijerstvu», Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF Novi Sad; str: 8284.
9) Vujović, S., (2004), Mogućnosti finansiranja materijalne osnove novih turističkih
destinacija sredstvima međunarodnih finansijskih organizacija, Naučno-stručni časopis
Turizam, br. 8, Međunarodni naučni skup »Savremene tendencije u turizmu i
hotelijerstvu», YU ISSN 1450-6661. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo,
PMF, Novi Sad, str: 93-96.
10) Vujović, S., (2003), Uloga potencijalnih turističkih destinacija u razvoju turizma, Naučnostručni časopis Turizam, br. 7. YU ISSN 1450-6661. Međunarodni naučni skup
»Savremene tendencije u turizmu i hotelijerstvu», Departman za geografiju, turizam i
hotelijerstvo, PMF, Novi Sad, str: 93-94.
11) Vujović, S., (2002), Profilacija definicije, uloge i značaja materijalne osnove u razvoju
turizma, Naučno-stručni časopis Turizam, br.6. Međunarodni naučni skup “Savremene
tendencije u turizmu i hotelijerstvu», YU ISSN 1450-6661. Departman za geografiju,
turizam i hotelijerstvo, PMF Novi Sad, str: 147-149.
12) Vujović, S., (2001), Mogućnosti primene pojedinih oblika finansiranja izgradnje i
modernizacije smeštajnih kapaciteta u turizmu SR Jugoslavije, Nova Trgovina, br.3-4. **
** ** Str: 48-54. Godina izlaženja LIV.
13) Vujović, S., (2001), Uticaj tržišnih karakteristika poslovanja u turizmu na finansiranje
smeštajne ponude, Nova Trgovina, br.11-12. YU ISSN 0469-0281; Godina izlaženja
LIV. str: 44-49.
14) Vujović, S., Petković, Z., (2003), Finansiranje stvaranja materijalne osnove turizma,
Poslovna politika, Mesečni poslovni časopis, Godina XXXII*decembar/2003. YU ISSN
0350-2236; UDK 33; str: 59-63.
15) Vujović, S., Miletić, S., (2007), Značaj turističke infrastrukture u razvoju turizma i njeno
finansiranje, Nauka i biznis, br. 5; Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak. CIPNarodna biblioteka Srbije, 658; ISSN 1452-6816; COBISS.SR-ID 135148300, str: 89-94.
16) Vujović, S., (2007), Kriterijumi ocenjivanja studenata na ispitima, Nauka i biznis, br. 5.
VPŠ Čačak. CIP-Narodna biblioteka Srbije, 658; ISSN 1452-6816; COBISS.SR-ID
135148300, str: 133-135.
UČEŠĆE NA DOMAĆIM NAUČNIM SKUPOVIMA (M60)=7
1) Međunarodni naučni skup (2002), “Savremene tendencije u turizmu i hotelijerstvu”, Novi
Sad. Rad “Profilacija definicije, uloge i značaja materijalne osnove u razvoju turizma”.
(M63)=1.
2) Međunarodni naučni skup (2003), “Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i
gastronomiji”, Novi Sad. Rad “Uloga potencijalnih turističkih destinacija u razvoju
turizma”. (M63=1).
3) Međunarodni naučni skup (2004), “Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i
gastronomiji”, Novi Sad. Rad “Mogućnosti finansiranja stvaranja materijalne osnove
turizma u novim turističkim destinacijama sredstvima međunarodnih finansijskih
Page 12 of 13 organizacija”. (M63=1).
4) Međunarodni naučni skup (2005), “Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i
gastronomiji”, Novi Sad. Rad “Troškovi materijalne osnove-funkcionalni aspekti
troškova finansiranja materijalne osnove nove turističke destinacije”. (M63=1).
5) Međunarodni naučni skup (2006), “Perspektive agrobiznisa Srbije i evropske
integracije”, Valjevo. Rad “Knić kao potencijalna destinacija seoskog turizma”. M63=1.
6) Međunarodni naučni skup (2006), “Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i
gastronomiji”, Novi Sad. Rad “Antropogene vrednosti i elementi kulture u funkciji
materijalne osnove turizma”. (M63=1).
7) Milanović, Milan; Vujović, Slavoljub; Stevanović, Sima (2007), Determinante
regionalno-ruralnog razvoja Istočne Hercegovine, Referat na naučnom skupu«Multifukcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u Republici Srpskoj», Jahorina. M63=1.
POSEBNE REFERENCE (M70)=9
1) Odbranjena doktorska disertacija - Slavoljub Vujović (2005) «Stvaranje materijalne
osnove nove turističke destinacije», Doktorska disertacija u rukopisu, Biblioteka PMF u
Novom Sadu, Novi Sad, str: 1 – 239. (M71=6).
2) Odbranjena magistarska teza – Slavoljub Vujović (2000) «Finansiranje smeštajne
ponude u turizmu SR Jugoslavije», magistarska teza u rukopisu, Biblioteka Ekonomskog
fakulteta u Beogradu, str: 1-128. (M72=3).
ČLANSTVO U NAUČNIM INSTITUCIJAMA
Member (BSAAE)- Balkan Scientifik Association of Agricultural Economists, (NDAEB) član
Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana.
Društvo Ekonomista Beograda.
UDŽBENICI
a) Vujović, Slavoljub (2005), Osnove finansijskog menadžmenta, Univerzitet Megatrend,
Beograd. CIP-005.915(075.8); 336.7(075.8); ISBN 86-7747-167-7. COBIS.SR-ID
121691916.
b) Vujović, Slavoljub (2010), Menadžment, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i
preduzetništvo, Beograd. CIP-Narodna biblioteka Srbije, Beograd. 005.915, 336.7; ISBN
978-86-7680-055-5; COBISS.SR-ID 151686668. Str: 1-380.
c) Vujović, Slavoljub (2014), Finansijska tržišta (skripta), Beogradska poslovna školavisoka škola strukovnih studija, Beograd
ukupno
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M
44+M45+M51+M52 >
M10+M20+ M41+M42+M51 >
minimum
48
41
ukupno
173
108
28
65
Page 13 of 13 
Download

R A D N A B I O G R A F I J A