Clinica veterinaria
Budva 2003
TEHNIKA OCENJIVATSJA TELESNE KONDICJJE MLECNIH KRAVA
BODY CONDITION SCORING TEHNIQUE OF DAIRY COWS
Aleksandar Milovanovic i Milovan Jovicin
Naucni institut za veterinarstvo, Novi Sad
Ocena telesne kondicije (OTK) je subjektivni metod procene kolicine uskladištene
energije u masnom tkivu i mišicima. Kao što je poznato, potkožni depoziti masti se, zajedno sa
depozitima medumišicnog prostora, prvi mobilišu u stanjima negativnog energetskog bilansa i iz
tog razloga spoljašnji izgled krave omogucava odredivanje energetskog statusa.
Ocena telesne kondicije je redovna aktivnost svakog programa visoke proizvodnje mleka
na govedarskim farmama i indikator njegove ispravnosti. Sprovodenje ocenjivanja ima za cilj da
se:
• realno upozna i prati kondicija krava kroz proizvodne faze;
• blagovremeno uoci i koriguje neodgovarajuca kondicija u pripremi krava za
laktaciju i smanji nutritivni i laktacioni stres rane laktacije;
• kontroliše ispravnost i korišcenje obroka (potpuniji uvid u nsvajanje obroka);
• izbegnu metabolicki poremecaji (ketoza, sindrom debele krave, subklinicka
acidoza);
•
•
•
•
umanji pojava reproduktivnih poremecaja (atonija uterusa, zaostala posteljica,
prodnzenje sends perioda, manji procenat mrtvorodene teladi, smetnje u nidaciji i
ovulaciji);
smanji pojava klinickog mastitisa i laminitisa;
pomogne u uskladivanju odgoja priplodnog podmlatka;
u selekcijske s\'rhe dobije dodatna informacija radi poboljšanja plodnosti
(Veerkamp i sar.. 2001) i mlecnosti (Pryce i sar., 2001).
Eclmonson i saradnici (1989) su modifikovali sistem ocene kondicije tovnih rasa krava i
prilagodili ga mlecnim kravama Holštajn-Frizijske rase. Ovaj sistem ne zahteva mirovanje grla
prilikom ocenjivanja, pa je time pogodan kada se radi o vecem broju slobodno puštenih krava.
Na petostepenoj skali (od 1 do 5) sa medu podeocima od jedne cetvrtine (0,25. deo jedinice),
dobija se ukupno 17 podeoka, odnosno ocena. Šema usmerava preciznost na srednje vrednosti
(2.5 do 4.0). kojima je obuhvacen najveci broj krava, a koje su istovremeno i najkriticnije za
donošenje daljih odluka u rukovodenju. Vrednosti iznad ili ispod ovog ranga ukazuju na znatne
probleme koji su vec prisutni ili tek nastaju.
Najpouzdanije regije pri ocenjivanju su karlica i koren repa, na kojima se prati istaknutost
koštanih izdanaka i ligamenata kukova i sednih kvrga, u zavisnosti od prisustva potkožnog tkiva
(„jastucicT), ulegnuce izmedu sednih kvrga i kukova i ulegnuce izmedu kukova i ispod korena
repa.
Prvi korak u upotrebi ove seme je odredivanje izgleda linije koja vodi od kukova preko
sapi ka sednim kvrgama (bok). Ona može biti uglasta (V), polumesecasta (U) ili ravna (-). Ako
se pojavi clilema da li je linija V ili U oblika, prelazi se na sledeci korak. Pri ocenjivanju, greške i
kolebanja za 0,25. deo ocene ne predstavljaju veliki problem kod sistematskog pracenja
kondicije. Krave bi, u idealnim uslovima, trebalo ocenjivati jednom ili dva puta mesecno.
Promena jedne jedinice OTK podrazumeva promenu težine tela od oko 55 kg ili oko 1674 MJ
energije.
350
Aleksaiidar Milouanovic i Milovan Jouicin: Tehnika ocenjivanja telcsne kondicije mlecnih krava
Ocenjivanje telesne kondicije ovim metodom je brz i jednostavan postupak koji ne
podleže utisku relativne velicine tela, nema znacajnih varijabilnosti pripisanih redosledu teljenja
ili danima mlecnosti a ni efekat iskustva ne utice znatno na konacnu ocenu kondicije.
Kada se ovako dobijeni podaci statisticki obrade, predstavljaju dobre pokazatelje ukupnog
stanja stada. Iz tog razloga se ne sme zanemariti opisani sistem ocenjivanja, ni odustati u
upravljanjn i kontrolisanju stada u cilju održanja apetita, zdravlja, dugovecnosti, reproduktivnog i
produktivnog kapaciteta krava i junica.
LTTERATURA:
1. Veerkamp RF, Koenen EPC, De Jong G, 2001, Genetic Correlations Among Body
Condition Score. Yield, and Fertility in First-Parity Cows Estimated by Random Regression
Models, J Daily Sci, 84,2327-2335. 2. Pryce JE, Coffey MP, Simm G, 2001, The Relationship
Between Body Condition Score and Reproductive Performance, J Dairy Sci, 84,1508-1515. 3»Edmonson AJ. Lean IJ. Weaver LD, Farver T, Webster G, 1989, A Body Condition Scoring Chart
for Holstein Dairy Cows, J Dairy Sci, 72,68-78.
Download

TEHNIKA OCENJIVATSJA TELESNE KONDICJJE MLECNIH