AT11
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : RODIC NEDELJKO
3
7
8
9
10
DASIC LJUBICA
MILANOVIC
1. grupa
ZORAN
1. grupa
Po
Ut
3
1A
12
13
14
RODIC RODIC
NEDELJ NEDELJ
KO
KO
TUMBAS MIRA DASIC LJUBICA
2. grupa
2. grupa
IVKOVIC
VER
3
3
2
3
PRAV
45
DARKO
MOKAN BRANKO KRNAJS PAVIC PAVIC MOKAN DUVNJA DUVNJA
1. grupa
KI LJILJ VEDRA VEDRAN VESNA K SLAVK K SLAVK
32
ANA
NA
A
O
O
3
Sr
11
3
3
3
28
28
ODRI
GRADJ RODIC VUKOVI RODIC MOKAN PAPIC SUHAJD
26 NEDELJ C ZVON NEDELJ VESNA JASMIN A ZITA
GEORG
SARCEVIC
KO
KO
KO
A
VER
KAT
VJEKOSLA
45
V
3
FS1
3
3
3
3
ZORAJE VUKOVI PAVIC PAPIC
TIHOMIR C ZVON VEDRAN JASMIN
Če
3
40
A
FS2
3
3
TIKVICKI TUMBAS MIRA KRNAJS RODIC TIKVICKI
ENG
1. grupa
ENG
ALEKSA
KI LJILJ NEDELJ ALEKSA
32
5
3
NDRA
NDRA
ANA
KO
SAKALAS
MILANOVIC
NEM
2. grupa
SAROLTA
ZORAN
47
Raspored je završen3/5/2015
A
MOKAN BRANKO
2. grupa
Pe
KO
1A
5
3
aSc Raspored
AT12
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : DE NEGRI IBOLJA, VARGA MERCEDES
41
7
8
9
10
11
12
13
14
VARGA DJURAS HUSAK NEMCE KOVACE MURENJ KOVACE
MERCE EVIC
HOF V SUZA
VIC I MACAS VIC
DES KORNEL ILONA
NA
NIKOLA
NIKOLA
IJA
47
FS1
41
41
41
21
41
VARGA MEDVE MEDVE Trbovic KOVACE KOVACE VERME
ENG
ENG TOLJAGI VIC
AGNES
MERCE AGNES
VIC
S OLGA
41
41 C Natalij NIKOLA NIKOLA
DES
a
Ut
41
41
41
41
5
TEKENJES
1.
grupa
ARON
LASLO ARANKA DJURAS VARGA
1. grupa
EVIC MERCE
41
1B
KORNEL DES
LASLO ARANKA TEKENJES ARON IJA
Sr
2. grupa
1B
Če
POCIK VERME SUHAJD HUSAK
GRADJ S OLGA A ZITA
ANDRAS
HOF
27
ILONA
KOVAC
VER
KAT
GEZA
41
5
Pe
SAKALAS
NEM
SAROLTA
47
Raspored je završen3/5/2015
41
41
2. grupa
41
FS2
41
CERVENAK
1.
grupa
JOZEF
SUHAJDA ZITA
41
CRTAONA
SUHAJDA ZITA
CERVENAK
2.
grupa
JOZEF
2. grupa
CRTAONA
1. grupa
41
BASIC VARGA BASIC NEMCE Trbovic
PALKOV MERCE PALKOV V SUZA TOLJAGI
IC KLAU DES IC KLAU
NA
C Natalij
DIJA
DIJA
a
41
41
41
41
41
aSc Raspored
VT13
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
7
Od. starešina : MILOVANOVIC STANKO
47
8
9
10
11
12
13
14
MILOVA MURENJ SEKULI SEKULI MARKO PAPIC MILOVA
NOVIC I MACAS C IVANA C IVANA VIC
JASMIN NOVIC
STANKO
ZORAN
A
STANKO
Po
IVKOVIC
VER
PRAV
45
DARKO
47
21
47
47
47
47
47
MILANOVIC
1. grupa
ZORAN
KRNAJS Trbovic DJURAS SEKULI
KI LJILJ TOLJAGI EVIC C IVANA
1A
ANA C Natalij KORNEL
a
IJA
SANTRAC VERA
Ut
2. grupa
47
47
Sr
ODRI
GRADJ Trbovic MARKO PAPIC NEMCE
26 TOLJAGI VIC JASMIN V SUZA
GEORG
SARCEVIC C Natalij ZORAN
A
NA
VER
KAT
VJEKOSLA
45
a
V
47
Če
Pe
TUMBAS MILOVA SEKULI
1.MIRA
grupa 1.
grupa C IVANA
NOVIC
47 STANKO
33
MOKAN TUMBAS
2. grupa 2.MIRA
grupa
BRANK
33
47
O
47
47
JUHAS
1. grupa
DAMJANOVIC
18
OLGA
Vlcek
5
FS1
47
Vlcek DJURAS
EVIC
KORNEL
IJA
5
FS2
MEDVE MEDVE
AGNES AGNES
LASLO ARANKA
47
2. grupa
1B
47
47
TUMBAS DUVNJA NEMCE Trbovic KRNAJS DUVNJA
MIRA K SLAVK V SUZA TOLJAGI KI LJILJ K SLAVK
O
NA
C Natalij ANA
O
a
27
Raspored je završen3/5/2015
47
47
28
47
47
47
28
aSc Raspored
GI14
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : TIKVICKI ALEKSANDRA
7
8
IVKOVIC
VER
PRAV
45
DARKO
22
44
45
MARKOVI ORCIC NEMCE
CGRADJ
ZORAN
5 BOJANA V SUZA
SARCEVIC
45
V
FS2
13
14
44
44
44
44
45
21
MILANOVIC
ZORAN
25
1A
45
45
45
VUKOVI PAPIC
C ZVON JASMIN
KO
A
FS2
25
Vlcek
5
44
42
42
42
TODIC JOVICIC DUVNJA ORCIC DUVNJA Vlcek
DUSANK BRANKA K SLAV BOJANA K SLAVK
A
KO
O
1C
Raspored je završen3/5/2015
12
CUTURA VUKOVI JOVICIC MOKAN BRANKO ORCIC ORCIC
VLADAN C ZVON BRANKA
BOJANA BOJANA
KO
32
Pe
44
NA
VER
KAT
VJEKOSLA
23
Če
11
JUHAS
NINKOVI TIKVICK MURENJ TIKVICKI ORCIC TODIC
DAMJANOVIC C VERIC I ALEKS I MACAS ALEKSA BOJANA DUSANK
OLGA
A
ANDRA
NDRA
A
18
Sr
10
CUTURA NINKOVI CUTUR PAPIC TIKVICKI NEMCE ORCIC
VLADAN C VERIC A VLAD JASMIN ALEKSA V SUZA BOJANA
A
AN
A
NDRA
NA
Po
Ut
9
25
28
28
28
5
aSc Raspored
G16
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : LASLO ARANKA
18
7
GARAI JOZEF
RAFAI DJULA
KER
18
Ut
18
21
12
13
14
Kovac
ENG
Caba
27
27
CERVENAK
JOZEF
18
NADJ VERME
CONGO S OLGA
R
FS4
18
CERVENA
K DEK
JOZEF
18
18
18
18
18
POCIK CERVENA HUSAK VERME HUSAK LASLO ARANKA NADJ
GRADJ KHIDRO
JOZEF
27
17
ANDRAS
HOF S OLGA HOF
CONGO
ILONA
ILONA
R
KOVAC JUHAS
VER K DAMJANOV
KER
5
18
GEZA IC OLGA
VARGA
MERCE
DES
SAKALAS
NEM
SAROLTA
47
Raspored je završen3/5/2015
11
VERME TIKVICKI Trbovic VARGA VARGA NEMCE
S OLGA LIDIJA TOLJAGI MERCE MERCE V SUZA
C Natalij DES
DES
NA
a
18
Pe
10
18
18
Če
18
BASIC Kovac LASLO
ENG ARANKA
PALKOV Caba
44
IC KLAU
DIJA
1C
Sr
9
TIKVICKITIKVICKI MUREN NEMCE
LIDIJA LIDIJA JI MACA V SUZA
S
NA
HIDRO
RAD-MOL
Po
8
40
28
28
1B
FS4
JUHAS
Trbovic BASIC Vlcek
DAMJANOVIC TOLJAGI PALKOV
OLGA
C Natalij IC KLAU
a
DIJA
3
40
40
5
aSc Raspored
S17
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : VUKOVIC ZVONKO
44
7
8
9
10
11
12
13
14
KRCELIC IGOR
Po
RAD-STOL
VUKOVI KRTINIC POPOVI BABIC JASMINA TIKVICKI
ALEKSAN
C ZVON DIJANA C SOFIJ
DRA
KO
A
Ut
FS1
44
44
44
44
SARCEVIC
VER
KAT
VJEKOSLA
V
VUKOVI PAPIC POPOVI VUKOVI ORCIC KRTINIC SUHAJD
C ZVON JASMIN C SOFIJ C ZVON BOJANA DIJANA A ZITA
IVKOVIC
KO
A
A
KO
VER
45
Sr
DARKO
PRAV
1C
MARKOVI
CGRADJ
ZORAN
5
44
MILANOVIC
ZORAN
Če
1A
Pe
44
FS1
44
44
44
JUHAS PAPIC BABIC BABIC POPOVI ORCIC
DAMJAN JASMIN JASMIN JASMIN C SOFIJ BOJANA
OVIC
A
A
A
A
OLGA
5
44
44
44
33
44
JUHAS BABIC BABIC TIKVICKI KRTINIC
DAMJAN JASMIN JASMIN ALEKSA DIJANA
OVIC
A
A
NDRA
OLGA
3
Raspored je završen3/5/2015
33
44
44
44
44
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
TON19
5
6
Od. starešina : PAVIC VEDRANA
33
7
8
9
Kovac
ENG
Caba
Kovac
ENG
Caba
45
Po
45
10
11
2
RAZNATOVIC NENAD
RAD-TAP
2. grupa
MARKOVI
CGRADJ
ZORAN
5
MILANOVIC
1. grupa
ZORAN
1A
SARCEVIC
VER
KAT
VJEKOSLA
45
V
1. grupa
3
31
KOTUR
1. grupa
SVETLANA
33
MILANOVIC
2. grupa
ZORAN
1A
2
33
3
3
33
32
Vlcek
Vlcek
PAVIC POPOVI
1. grupa 1. grupa VEDRAN C SOFIJ
5
5
PAPIC PAPIC
2. grupa JASMIN
2. grupa
JASMIN
21
21
A
A
A
A
21
33
MOKAN RODIC RODIC ORCIC MARAVI
VESNA NEDELJ NEDELJ BOJANA C SUZA
KO
KO
NA
SAKALAS
NEM
SAROLTA
47
Raspored je završen3/5/2015
FS2
MOKAN POPOVI BABIC
VESNA C SOFIJ JASMIN
A
A
KOTUR
2. grupa
SVETLANA
IVKOVIC
VER
32
PRAV
1C
DARKO
BERENJI ZITA
Pe
2
HORVAT MLADEN
CRTAONA
Če
14
POPOVI BABIC BABIC
C SOFIJ JASMIN JASMIN
A
A
A
1. grupa
Sr
13
PAVIC RODIC ORCIC MARAVI PAVIC
VEDRA NEDELJ BOJANA C SUZA VEDRAN
NA
KO
NA
A
2
Ut
12
32
32
32
32
FS2
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
JAKOVLJEV NATALIJA
1. grupa
Po
RAC-DIZAJN
GFT110
5
6
7
Od. starešina : ZORAJE TIHOMIR
2
8
9
10
1C
1B
Ut
RAC-DIZAJN
ARANCIC
1. grupa
DJENDJI
33
MURENJI
2. grupa
LEONARD
2
NADJ VERME KALMAN KALMAN
ZITA
CONGO S OLGA ZITA
R
FS4
2
2
2
ZORAJE ZORAJE TIKVICKI TIKVICK KALMAN SUHAJD NEMCE
TIHOMI TIHOMIR LIDIJA I LIDIJA ZITA
A ZITA V SUZA
R
NA
47
2
2
2
2
2
2
BASIC VERME TIKVICK NADJ ZORAJE POCIK
GRADJ
2
PALKOV S OLGA I LIDIJA CONGO TIHOMIR ANDRAS
R
KOVAC IC KLAU
VER KAT
5
DIJA
GEZA
2
SAKALAS
NEM
SAROLTA
47
HALASI HALASI
ENG
ENG
AGNES
AGNES
2
Raspored je završen3/5/2015
14
2. grupa
17
1. grupa
Pe
13
LASLO ARANKA
LASLO ARANKA
Če
12
ZORAJE KRTINIC ZORAJE
TIHOMI DIJANA TIHOMI
R
R
33
Sr
11
2
2
2
FS4
2
ZORAJE BASIC NEMCE KRTINIC
TIHOMIR PALKOV V SUZA DIJANA
2
IC KLAU
DIJA
NA
2
2
LASLO ARANKA
2
2. grupa
1B
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
TPA111
5
6
Od. starešina : JOVICIC BRANKA
26
7
8
MILANOVIC
prva
ZORAN
VUKOVI
C ZVON
KO
1A
10
druga
12
26
JOVICIC MUREN SEKULI
BRANKA JI MACA C IVANA
S
MILANOVIC
druga
ZORAN
26
21
SARCEVIC
VER
KAT NEMCE KOVAC KOVAC
VJEKOSLA
45
V
Sr
V SUZA
NA
GEZA
GEZA
26
26
26
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
28
Vlcek
5
26
CERVENAK
prva
JOZEF
BUNGIN
KULUNC
26
IC VESN
A
BUNGIN BUNGIN
KULUNCI
druga KULUNCI
druga
C VESNA
22 C VESNA
22
26
CGRADJ
ZORAN
7
FS3
26
26
26
21
SAKALAS
NEM
SAROLTA
47
26
26
26
BUNGIN BUNGIN BUNGIN
prva KULUNCI
prva
KULUNC KULUNCI
C VESNA
C VESNA
26
26
IC VESN
A
HALASI JOVICIC JOVICIC Vlcek
ENG BRANKA BRANKA
AGNES
Raspored je završen3/5/2015
14
7
SEKULI VUKOVI JOVICIC POCIK POCIK Vlcek
C IVANA C ZVON BRANKA ANDRAS ANDRAS
MARKOVI
KO
7
Pe
13
MARKO MARKO HALASI SEKULI PAPIC
ENG C IVANA JASMIN
AGNES
VIC
VIC
26
ZORAN ZORAN
A
26
26
1A
Če
11
SANTRAC VERA
FS1
Ut
9
5
5
PAPIC
JASMIN
A
26
NEMCE
V SUZA
NA
26
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
GFT113
5
6
7
Od. starešina : KRNAJSKI LJILJANA
27
8
MEDVE
ENG
AGNES
Po
9
10
11
12
13
14
GARIC ZELJKO
1. grupa
40
CRTAONA
MILODANOVIC SRDJAN
2. grupa
RAD-TAP
Ut
KRNAJS BABIC MURENJ KRNAJS MOKAN SEKULI Trbovic Trbovic
KI LJILJ IVANA I MACAS KI LJILJ VESNA C IVANA TOLJAGITOLJAGI
ANA
ANA
C Natalij C Natalij
a
a
27
Sr
Če
Pe
27
27
27
27
27
27
MARAVI ORCIC BOJANA PAPIC DOROS DOROS MOKAN
C SUZA
JASMIN LOVACK LOVACK VESNA
SARCEVIC
NA
A
I MIODR I MIODR
VER
KAT
VJEKOSLA
45
AG
AG
V
IVKOVIC
VER
FS3
27
27
27
27
27
PRAV
1C
DARKO
MARKOVI MARAVI PAPIC SEKULI BABIC MILODA MILODA MEDVE
CGRADJ
ZORAN
7
grupa 1.
grupa NOVIC AGNES
ENG
IVANA
NOVIC
C SUZA JASMIN C IVANA 1.
27 SRDJAN
32 SRDJAN 27
NA
A
MILODA BABIC
2.
grupa 2.
grupa
NOVIC
IVANA
FS1
27
27 SRDJAN
27
32
27
SAKALAS
NEM
SAROLTA
47
Raspored je završen3/5/2015
21
MILANOVIC
Trbovic KRNAJS
1. grupa
ZORAN
TOLJAGI KI LJILJ
1A
C Natalij ANA
a
LASLO ARANKA
27
27
2. grupa
1B
aSc Raspored
AT21
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
22
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2. grupa
22
22
23
RODIC JOVICIC JOVICIC MOKAN BRANKO
1. grupa
NEDELJ BRANKA BRANKA
45
KO
JUHAS
2. grupa
DAMJANOVIC
22
22
22
22
OLGA
Ut
JUHAS
TODIC JOVICIC TODIC TIKVICKI
ENG
1.
grupa
ALEKSA
DAMJANOVIC
DUSANK BRANKA DUSANK
22
5
NDRA
OLGA
A
A
MOKAN BRANKO
22
Če
4
MUREN TUMBAS DASIC TUMBAS MIRA TUMBAS
1. grupa
1. grupa
JI LEON MIRA LJUBICA
MIRA
22
22
ARD
JOVICIN DRAZEN
Po
Sr
3
Od. starešina : TUMBAS MIRA
22
22
2. grupa
22
22
SAKALAS
NEM
SAROLTA
41
ODRI
DJURAS MUREN RODIC KRNAJS RODIC TIKVICK JUHAS GRADJ
28
ENG DAMJAN GEORG
EVIC JI LEON NEDELJ KI LJILJ NEDELJ I ALEKS
22
ANDRA
KORNEL ARD
KO
ANA
KO
OVIC SARCEVIC
VER
VJEKOSLA
5VKAT
IJA
OLGA
FS3
Pe
22
22
22
22
IVKOVIC
VER
DARKO
PRAV
1C
JOVICIN DRAZEN
TODIC DJURAS
KRNAJS
1. grupa
DUSANK EVIC
KI LJILJ
23
A
KORNEL
ANA
IJA
DASIC TUMBAS MIRA
2. grupa
2. grupa
LJUBICA
22
Raspored je završen3/5/2015
22
FS2
22
22
22
aSc Raspored
AT22
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
CERVENAK
1.
grupa
JOZEF
41
6
41
HALASI ERDELJI
ENG
AGNES
SILARD
7
8
9
10
11
12
13
14
41
41
40
45
ERDELJI SILARD
2. grupa
41
VARGA DJURAS
MERCE EVIC
DES KORNEL
IJA
ERDELJI SILARD
41
1. grupa
17
DE NEGRI MARIO
SAKALAS
NEM
SAROLTA
41
BASIC POCIK
GRADJ
PALKOV ANDRAS
22
KOVAC IC KLAU
VER KAT
5
DIJA
GEZA
2. grupa
FS2
41
HUSAK HOF
1.
grupa
ILONA
5
41
23
ARANCI ARANCI TIKVICKI HUSAK HUSAK VARGA
C DJEN C DJEN LIDIJA
HOF
HOF MERCE
DJI
DJI
ILONA ILONA
DES
41
Raspored je završen3/5/2015
41
HUSAK HOF
2.
grupa
ILONA
41
Pe
5
TIKVICK HALASI HALASI VARGA BASIC KRTINIC HUSAK
ENG
I LIDIJA AGNES AGNES
MERCE PALKOV DIJANA HOF
41
DES IC KLAU
ILONA
DIJA
41
Če
4
DE NEG ERDELJI SILARD DJURAS TIKVICK HUSAK KRTINIC
1. grupa
1. grupa
RI
MARI
EVIC I LIDIJA HOF DIJANA
41
41
O
KORNEL
ILONA
IJA
DE NEG
CERVENAK
2. grupa
2.
grupa
RI
MARI
JOZEF
FS3
41
41
41
41
18
O
Ut
Sr
3
Od. starešina : HALASI AGNES
41
41
41
41
41
41
aSc Raspored
VT23
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
JOVICIN
1. grupa
DRAZEN
23
Po
3
4
28
28
28
7
8
9
10
11
12
13
14
VUKAJLOVIC
DRAGAN
RAD-KER
PAPIC SUHAJD MAHMU TUMBAS MIRA SAROVI MAHMU
JASMIN A ZITA TI IRFAN
C STEL TI IRFAN
A
A
Ut
28
28
28
28
NINKOVIC
VERICA
Sr
JOVICIN
2. grupa
DRAZEN
28
23
28
28
NINKOVI NADJ HALASI HALASI
ENG
ENG
AGNES
C VERIC CONGO AGNES
28
28
A
R
SAKALAS
NEM
SAROLTA
28
FS2
41
ODRI
MURENJ MAHMU KRNAJS MAHMU NINKOVI NINKOVI GRADJ
28
I LEONA TI IRFA KI LJILJ TI IRFAN C VERIC C VERIC GEORG
RD
N
ANA
A
A
28
Pe
6
SAROVI SAROVI SANTRA SANTRA
C STELAC STELA C VERA C VERA
28
Če
5
Od. starešina : NINKOVIC VERICA
28
28
28
28
28
28
SANTRA PAPIC NADJ NINKOVI MURENJ KRNAJS
C VERA JASMIN CONGO C VERIC I LEONA KI LJILJ
A
R
A
RD
ANA
28
Raspored je završen3/5/2015
28
FS1
28
28
28
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
HORVAT
MLADEN
RAD-TAP
aSc Raspored
G25
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : TEKENJES ARON
40
7
8
9
10
11
12
13
14
VUKAJLOVIC DRAGAN
1. grupa
RAD-MON
Po
SAVIC LUKA
2. grupa
RAD-MON
VUKAJLOVIC DRAGAN
1. grupa
RAD-MON
Ut
SAVIC LUKA
2. grupa
RAD-MON
Sr
JUHAS TODIC NADJ DUVNJA TEKENJ MARKO Kovac
ENG
Caba
DAMJAN DUSAN CONGO K SLAVK ES ARO VIC
33
OVIC
KA
R
O
N
ZORAN
OLGA
SAKALAS
NEM
SAROLTA
3
40
FS3
40
40
40
41
ODRI
KRTINIC KRTINIC DUVNJA MARKO JUHAS TEKENJ GRADJ
28
DIJANA DIJANA K SLAVK VIC
DAMJAN ES ARO GEORG
Če
40
Pe
40
O
ZORAN
OVIC
OLGA
N
40
40
2
40
TODIC TEKENJ TEKENJ TODIC TODIC Kovac
1. grupa ES
1. grupa
1. grupa DUSANK
1. grupa Caba
ENG
DUSANK
ARO ES ARO DUSANK
40
21
40
40
40
A
N
A
A
N
TEKENJ TODIC
SANTRAC VERA
2. grupa
2. grupa
2. grupa
ES
ARO DUSAN
40
21
40
21
N
KA
Raspored je završen3/5/2015
SARCEVIC
VER
KAT
VJEKOSLA
V
5
IVKOVIC
VER
DARKO
PRAV
1C
NADJ
CONGO
R
FS1
aSc Raspored
GI27
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
MEDVE SAROVI MARKO NINKOVI
ENG
AGNES
C STEL VIC C VERIC
18
A
ZORAN
A
GARAI JOZEF
Po
RAD-MOL
18
18
23
PAPIC PAPIC SAROVI DASIC KRNAJS
JASMIN JASMIN C STELA LJUBICA KI LJILJ
A
A
ANA
Ut
25
Sr
6
Od. starešina : DASIC LJUBICA
25
25
25
25
NINKOVI NINKOVI SAROVI NADJ MEDVE KOVAC
ENG
C VERIC C VERIC C STELA CONGO AGNES
EVIC
25 NIKOLA
A
A
R
25
25
25
FS3
25
SAKALAS
NEM
SAROLTA
41
ODRI
HORVAT KRNAJS KOVACE MOKAN BRANKO MARKO GRADJ
28
GEORG
MLADEN KI LJILJ
VIC
VIC
Če
47
Pe
ANA
NIKOLA
47
47
SARCEVIC
VER K
VJEKOSLA
V
ZORAN
47
5
IVKOVIC
VER P
DARKO
1C
47
KOVACE KOVAC NINKOVI DASIC NADJ DASIC JUHAS JUHAS
VIC
EVIC C VERIC LJUBICA CONGO LJUBICA DAMJAN DAMJAN
NIKOLA NIKOLA
A
R
OVIC
OVIC
OLGA OLGA
47
Raspored je završen3/5/2015
47
47
47
FS1
47
3
3
aSc Raspored
TPA28
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
SaBADOS Emeke SaBADO DJURAS VERME VARGA TIKVICKI
S Emeke EVIC S OLGA MERCE LIDIJA
KORNEL
DES
IJA
25
25
FS4
26
TIKVICKI NEMCE TIKVICKI KRTINIC BASIC
LIDIJA V SUZA LIDIJA DIJANA PALKOV
Ut
NA
5
Sr
6
Od. starešina : SaBADOS Emeke
26
5
Če
26
28
Vlcek
Vlcek
5
5
IC KLAU
DIJA
5
26
SaBADO SaBADO CERVEN
S Emeke S Emeke AK JOZE
F
26
3
26
CERVENAK
JOZEF
26
26
Kovac
Caba
26
SAKALAS
NEM
SAROLTA
41
NEMCE VARGA VARGA KRTINIC BASIC DJURAS SaBADO POCIK
GRADJ
22
V SUZA MERCE MERCE DIJANA PALKOV EVIC S Emeke ANDRAS
NA
DES
DES
IC KLAU KORNEL
KOVAC
VER KAT
31
DIJA
IJA
GEZA
26
26
26
26
26
FS4
26
VERME SaBADO SaBADOS Emeke Kovac SUHAJD SaBADO
S OLGA S Emeke
Caba A ZITA S Emeke
Pe
26
Raspored je završen3/5/2015
26
26
26
26
26
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
TON29
5
6
Od. starešina : KOTUR SVETLANA
33
7
8
9
10
11
12
13
14
RAZNATOVIC NENAD
1. grupa
Po
CRTAONA
CERVENAK
2.
grupa
JOZEF
33
POPOVIC SOFIJA DASIC LJUBICA
2. grupa
33
33
Kovac
Caba
Sr
33
33
KOTUR
1. grupa
SVETLANA
33
33
Kovac MAHMU MAHMU MARAVI
Caba TI IRFAN TI IRFAN C SUZA
NA
33
33
33
33
33
CERVENAK
1.
grupa
JOZEF
33
33
FS1
SAKALAS
NEM
SAROLTA
41
LEBOVIC
GRADJ
SVETLANA
33
FS3
POPOVIC
1. grupa
SOFIJA
33
21
SARCEVIC
VER
KAT
VJEKOSLA
V
5
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
POPOVI POPOVI
C SOFIJ C SOFIJ
A
A
HORVAT MLADEN
2. grupa
RAD-TAP
Raspored je završen3/5/2015
33
NEMCE KOVAC KOVAC MAHMU MARAVI
V SUZA GEZA GEZA TI IRFAN C SUZA
NA
NA
33
Pe
17
KRTINIC NEMCE KRTINIC DASIC LJUBICA KOTUR
1. grupa
DIJANA V SUZA DIJANA
SVETLA
17
NA
NA
KOTUR
2. grupa
SVETLANA
Ut
Če
2. grupa
33
33
aSc Raspored
GFT210
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
7
Od. starešina : VERMES OLGA
18
8
9
10
11
12
13
14
Tosenberger Petar
dor
RAD-DOR
Po
SATMAR KRISTINA
foto
RAD-FOTO
Ut
SATMAR SATMA SUHAJD TIKVICKI NEMCE JOVICIC MURENJ BASIC
dor
dor
KRISTIN
R KRIST
A ZITA LIDIJA V SUZA BRANKA I MACAS PALKOV
18
18
A
INA
NA
IC KLAU
DIJA
32
Sr
32
32
21
1C
SATMAR SATMAR NADJ VERME
KRISTIN KRISTIN CONGO S OLGA
A
A
R
SATMAR SATMA
KRISTINA
foto
foto
R KRIST
18
18
INA
18
Kovac BASIC Kovac
ENG PALKOV Caba
ENG
Caba
18 IC KLAU 18
DIJA
Če
18
Pe
18
18
FS4
18
SAKALAS
NEM
SAROLTA
41
VARGA VARGA NEMCE JOVICIC POCIK
GRADJ
22
MERCE MERCE V SUZA BRANKA ANDRAS
DES
DES
NA
KOVAC
VER K
31
GEZA
18
18
18
18
SUHAJD VERME SATMAR VERME TIKVICKI NADJ TIKVICKI VARGA
A ZITA S OLGA KRISTIN S OLGA LIDIJA CONGO LIDIJA MERCE
A
R
DES
18
Raspored je završen3/5/2015
18
18
18
18
FS1
18
18
aSc Raspored
GFT 212
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
7
Od. starešina : ZELENIKA ALEKSANDRA
44
8
9
10
11
12
13
14
BABIC IVANA
foto
Po
DOROSLOVACKI MIODRAG
sta
RAD-STA
BABIC TUCIC TUCIC ALACAN ALACAN CUTUR VUKOVI MURENJ
IVANA MIROSL MIROSL JOLAN JOLAN A VLAD C ZVON I MACAS
AV
AV
AN
KO
Ut
44
Sr
44
44
44
44
21
FS4
21
RAZNAT SEKULI SEKULI MEDVE CUTURA CUTUR Trbovic
ENG VLADAN A VLAD TOLJAGI
OVIC C IVANA C IVANA AGNES
44
NENAD
AN
C Natalij
a
44
44
1C
44
44
44
PAPIC SEKULI MEDVE PAPIC BABIC
ENG
foto
JASMIN C IVANA AGNES
JASMIN IVANA
44
44
A
A
44
Raspored je završen3/5/2015
44
44
44
MARKOVI
CGRADJ
ZORAN
27
ZELENI NEMCE RAZNAT NEMCE Trbovic
KA ALE V SUZA OVIC V SUZA TOLJAG
KSAND
NA
NENAD
NA IC Natalij
RA
a
Če
Pe
44
44
44
44
5V
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
BABIC VUKOVI
foto
IVANA
C ZVON
44
KO
DOROSLO DOROSLO
VACKI
VACKI
sta
sta
MIODRAG MIODRAG
5
SARCEVIC
VER
KAT
VJEKOSLA
5
FS4
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
MEDVE
AGNES
Po
21
Ut
2
3
4
GFT213
5
6
7
5
21
21
5
10
11
12
13
14
RODIC GARIC ZELJKO PAPIC BABIC ALACAN ALACAN
1. grupa
NEDELJ
JASMIN IVANA JOLAN JOLAN
26
KO
A
MILODANOVIC
2. grupa
SRDJAN
27
45
5
44
RAC-PRIPREMA
Sr
44
RODIC Brajko
NEDELJ Sanja
KO
1. grupa
TUCIC MIROSLAV
21
2
FS3
5
26
21
2. grupa
RAC-PRIPREMA
LEBOVIC
GRADJ
SVETLANA
Brajko MOKAN DJURAS DOROS RODIC
Sanja VESNA EVIC LOVACK NEDELJ
KORNEL I MIODR
KO
IJA
AG
32
21
SARCEVIC
VER
KAT
VJEKOSLA
V
5
IVKOVIC
VER
DARKO
PRAV
1C
PAPIC BABIC MEDVE MOKAN DOROS Trbovic
JASMIN IVANA AGNES VESNA LOVACK TOLJAGI
A
I MIODR C Natalij
AG
a
3
Raspored je završen3/5/2015
9
FS3
MITROVIC TAMARA
Pe
8
Vlcek HORVAT Trbovic Trbovic DJURAS
MLADEN TOLJAGITOLJAGI EVIC
C Natalij C Natalij KORNEL
a
a
IJA
26
Če
Od. starešina : PAPIC JASMINA
3
3
3
5
5
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
Po
2
HORVAT
2. grupa
MLADEN
44
TUCIC BABIC
MIROSL IVANA
AV
Ut
21
Sr
21
3
4
NADJ
CONGO
R
Vlcek
FS1
5
GFT215
5
6
21
8
9
10
11
12
13
14
GARIC GARIC MILODA KOVACE
ZELJKO ZELJKO NOVIC
VIC
SRDJAN NIKOLA
21
21
BABIC TUCIC PAPIC
IVANA MIROSL JASMIN
AV
A
21
7
Od. starešina : KOVACEVIC NIKOLA
21
21
21
RAZNATOVIC
1. grupa
NENAD
CRTAONA
21
ODRI
TIKVICKI GARIC MILODA PAVIC TIKVICKI PAVIC
NADJ GRADJ
40
ALEKSAN ZELJKO NOVIC VEDRAN ALEKSAN VEDRA CONGO GEORG
DRA
DRA
SRDJAN
A
NA
R
21
Če
21
21
21
21
FS3
21
21
21
IVKOVIC
VER
DARKO
PRAV
1C
GARIC ZELJKO
RAZNATOVIC NENAD
1. grupa
1. grupa
RAD-FOTO
CRTAONA
SUHAJDA ZITA
MITRIC MIRJANA
2. grupa
CRTAONA
Raspored je završen3/5/2015
21
MOKAN DOROS DOROS KOVACE KOVAC
VESNA LOVACK LOVACK VIC
EVIC
I MIODR I MIODR NIKOLA NIKOLA
AG
AG
21
Pe
21
2. grupa
RAD-FOTO
PAVIC
VEDRAN
A
44
aSc Raspored
AT31
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : MURENJI LEONARD
22
7
8
9
10
MILOVANOVIC
1. grupa
STANKO
Po
SARCEVIC
VER
KAT
VJEKOSLA
V
42
22
23
Ut
22
TEKENJ SEKULI
ES ARO C IVANA
N
22
Sr
14
MILOVA SEKULI
NOVIC C IVANA
STANKO
22
22
SAKALAS
NEM
SAROLTA
21
MURENJI
1. grupa
LEONARD
JOVICIN DRAZEN
JOVICIN DRAZEN
MURENJI
2. grupa
LEONARD
17
2. grupa
23
1. grupa
23
17
IVKOVIC
VER
DARKO
PRAV
5
FS1
22
22
22
SANTRA MILOVA SEKULI LEBOVI SAROVI VUKOVI
1. VERA
grupa NOVIC
1. grupa C IVANA C SVETLC STELA C ZVON
C
22 STANKO
21
ANA
KO
Če
MILOVA SANTRA
2. grupa C
2. VERA
grupa
NOVIC
21
22
STANKO
22
22
22
FS2
MOKAN MILOVA MUREN SAROVI SAROVI ORCIC
VESNA NOVIC JI LEON C STELAC STELA BOJANA
STANKO ARD
21
Raspored je završen3/5/2015
22
13
ODRI VUKOVI ORCIC SANTRA ORCIC ORCIC
MOKAN GRADJ
3
GEORG
1. grupa
BRANK
C ZVON BOJANA C VERA BOJANA BOJANA
22
O
KO
22
Pe
12
MOKAN BRANKO
2. grupa
TIKVICKI
ENG
ALEKSANDRA
11
22
22
22
22
22
ORCIC
2. grupa
BOJANA
22
aSc Raspored
AT32
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
7
31
31
31
11
12
13
14
SAKALAS
nem
SAROLTA
21
31
31
31
FS2
31
31
23
31
31
POCIK CERVE SAROVI NADJ
HUSAK
GRADJ
1.HOF
grupa
ANDRAS
NAK C STELA CONGO
28
31
ILONA
JOZEF
R
KOVAC
HUSAK
VER
KAT
2.HOF
grupa
GEZA
31
31
FS2 ILONA
31
31
Če
MEDVE HUSAK HUSAK SAROVI
AGNES HOF
HOF C STEL
ILONA ILONA
A
1C
Raspored je završen3/5/2015
10
KOVACE KOVACE ERDELJI SILARD ERDELJI VARGA VARGA
1. grupa
VIC
VIC
SILARD MERCE MERCE
17
NIKOLA NIKOLA
DES
DES
DE NEGRI
2.
grupa
MARIO
31
Pe
9
VARGA KOVACE HUSAK TEKENJ TEKENJ MEDVE NADJ HUSAK
MERCE VIC
HOF ES ARO ES ARO AGNES CONGO HOF
DES NIKOLA ILONA
N
N
R
ILONA
31
Sr
8
DE NEG HALAPI DE NEG HUSAK HUSAK
1. IBOLJ
grupa 1.HOF
grupa HOF
RI IBOLJ DORA RI
31
5
A
ILONA
A
ILONA
HUSAK DE NEG
2.HOF
grupa RI
2. IBOLJ
grupa
31
31
31
5
31
ILONA
A
Po
Ut
Od. starešina : HUSAK HOF ILONA
31
31
31
31
DE NEGRI
1.
grupa
MARIO
ERDELJI SILARD
ERDELJI SILARD
DE NEGRI
2.
grupa
MARIO
23
2. grupa
31
1. grupa
31
23
aSc Raspored
VT33
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
5
6
7
Od. starešina : MAHMUTI IRFAN
42
8
42
5
42
42
IVKOVIC
VER
DARKO
PRAV
5
NINKOVI SANTRA DASIC
C VERIC C VERA LJUBICA
A
13
14
42
42
42
42
42
42
42
42
42
FS4
42
42
JOVICIN
1. grupa
DRAZEN
23
FS4
42
DASIC LJUBICA
1. grupa
17
DASIC LJUBICA JOVICIN DRAZEN
42
42
42
2. grupa
17
2. grupa
23
TODIC MILOVA KRNAJS TIKVICK MAHMU MAHMU
DUSANK NOVIC KI LJILJ I ALEKS TI IRFAN TI IRFAN
A
STANKO ANA ANDRA
42
Raspored je završen3/5/2015
12
ODRI KRTINIC KRTINIC DJURAS SANTRA
OKANO MAHMU GRADJ
3
GEORG
VIC TI IRFAN
DIJANA DIJANA EVIC C VERA
SVETO
KORNEL
MIR
IJA
42
Pe
11
KRNAJS TIKVICKI NINKOVI SANTRA SANTRA TODIC DJURAS
KI LJILJ ALEKSA C VERIC C VERA C VERA DUSANK EVIC
ANA
NDRA
A
A
KORNEL
IJA
Ut
Če
10
OKANO
KRTINIC LEBOVI MAHMU MILOVA LEBOVI MAHMU
VIC
DIJANA C SVET TI IRFAN NOVIC C SVETLTI IRFAN
SVETO SARCEVIC
LANA
STANKO ANA
VER
KAT
VJEKOSLA
42
MIR
V
42
Sr
9
42
42
42
42
42
aSc Raspored
GI34
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : Kovac Caba
25
7
8
9
10
KALMAN HUSAK TEKENJ HALAPI
ZITA
HOF ES ARO DORA
Po
25
Kovac
ENG
Caba
GARAI JOZEF
25
Ut
RAD-MOL
GARAI JOZEF
Sr
RAD-MOL
ILONA
N
25
25
25
25
25
13
14
TEKENJ PAVIC
ES ARO VEDRAN
N
A
25
25
25
TEKENJ
HALAPI
ES ARO
DORA
N
KOVAC
VER KAT
25
GEZA
33
5
POCIK VUKOVI PAVIC HUSAK KALMAN KALMAN
GRADJ
28 C ZVON VEDRAN HOF
ANDRAS
ZITA
ZITA
KO
A
ILONA
FS1
25
25
25
25
Kovac BASIC VUKOVI HUSAK HUSAK BASIC ALACAN
ENG PALKOV C ZVON HOF
Caba
HOF PALKOV JOLAN
25 IC KLAU KO
ILONA ILONA IC KLAU
DIJA
DIJA
25
Raspored je završen3/5/2015
Kovac
Caba
12
ALACAN ALACAN
JOLAN JOLAN
Če
Pe
11
FS2
25
25
25
25
aSc Raspored
G35
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : MOKAN BRANKO
40
7
8
10
11
12
13
14
Kovac Kovac
DJURAS MARKOVI
GRADJ SEKULI NINKOVI NINKOVI PAVIC
33 C IVANA C VERIC C VERIC VEDRAN Caba
ENG
ENG
Caba
EVIC C ZORAN
40
40
KORNEL IVKOVIC
A
A
A
VER
DARKO
PRAV
1C
IJA
SAKALAS
SARCEVIC
NEM
SAROLTA
Po
VER
KAT
VJEKOSLA
FS3
42
V
NINKOVI
grupa
C1.VERIC
45
A
Ut
Sr
9
40
40
40
40
21
OKANO OKANO OKANO DJURAS SEKULI PAVIC
VIC
VIC
VIC
EVIC C IVANA VEDRAN
SVETO SVETO SVETO KORNEL
A
MIR
MIR
MIR
IJA
NINKOVI
grupa
C2.VERIC
40
40
40
FS1
40
40
45
A
SAVIC LUKA
MOKAN
BRANK
O
1. grupa
RAD-MON
VUKAJLOVIC DRAGAN
2. grupa
RAD-MON
40
SAVIC LUKA
1. grupa
Če
RAD-MOL
VUKAJLOVIC DRAGAN
2. grupa
RAD-MON
SAVIC LUKA
1. grupa
Pe
RAD-MOL
VUKAJLOVIC DRAGAN
2. grupa
RAD-MON
Raspored je završen3/5/2015
aSc Raspored
G36
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : DE NEGRI MARIO
28
7
8
9
10
11
12
JUHAS KOVACE
VERME PAVIC PAVIC JUHAS
DAMJANO
DAMJANO
KER
SGRADJ
OLGA VEDRAN VEDRAN KER
VIC
VIC OLGA VIC OLGA
2
18
18 NIKOLA
A
A
TEKENJ TEKENJ
DEKO
DEKO
ES
ARO ES
ARO
28
28
28
28
28
N
N
Po
13
14
SAKALAS
NEM
SAROLTA
21
MEDVE AGNES DE NEG HUSAK KOVACE HUSAK HUSAK NADJ
ENG
RI MARI HOF
VIC
HOF
HOF CONGO
42
O
ILONA NIKOLA ILONA ILONA
R
Ut
28
25
25
25
25
FS3
NADJ KELEME KALMAN DE NEG KALMAN DE NEG DE NEG
CONGO N IBOLJ ZITA RI MARI ZITA RI MARI RI MARI
R
A
O
O
O
Sr
KOVAC
VER
KAT
GEZA
25
FS1
28
28
28
28
28
28
RAFAI DJULA
KER
Če
GARAI JOZEF
DEKO
RAFAI DJULA
KER
Pe
GARAI JOZEF
DEKO
Raspored je završen3/5/2015
aSc Raspored
S38
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : CIROVIC DRAGAN
7
8
9
10
11
12
13
14
CUTURA SARCEVIC
VER
KAT CUTURA MAHMU KOTUR KOTUR
VJEKOSLA
42
VLADAN
VLADAN TI IRFA SVETLA SVETLA
V
Po
N
33
MARKOVI
CGRADJ
ZORAN
33
33
33
NA
33
NA
33
KRCELIC IGOR
RAD-STOL
33
KRCELIC IGOR
RAD-STOL
33
33
BERENJI ZITA CIROVIC LEBOVI KOTUR VUKOVI BABIC BABIC
1. grupa
DRAGAN C SVET SVETLA C ZVON JASMIN JASMIN
3
LANA
NA
KO
A
A
25
40
40
FS1
40
40
VUKOVI TIKVICKI MAHMU TIKVICKI JOVICIC JOVICIC BABIC
ENG
ENG BRANKA BRANKA JASMIN
C ZVON ALEKSAN
TI IRFA ALEKSAN
DRA
DRA
18
18
KO
N
A
FS2
Raspored je završen3/5/2015
33
BABIC BABIC
JASMIN JASMIN
A
A
Sr
Pe
21
POPOVI POPOVI
C SOFIJ C SOFIJ
A
A
Ut
Če
SAKALAS
NEM
SAROLTA
18
18
18
18
aSc Raspored
TON39
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
Po
6
7
Od. starešina : POPOVIC SOFIJA
32
8
9
SARCEVIC
VER
KAT
VJEKOSLA
V
42
10
11
12
13
14
RODIC RODIC HALASI MARAVI BABIC JASMINA
NEDELJ NEDELJ AGNES C SUZA
KO
KO
NA
IVKOVIC
VER
DARKO
PRAV
1C
32
32
KOTUR
1. grupa
SVETLANA
32
Ut
32
FS3
32
POPOVI PAVIC PAVIC
C SOFIJ VEDRAN VEDRAN
A
A
A
JOVICIN
2. grupa
DRAZEN
33
23
32
32
MARKOVI RODIC KOTUR KOTUR POPOVI POPOVI
CGRADJ
ZORAN
27 NEDELJ SVETLA SVETLA C SOFIJ C SOFIJ
Sr
KRCELIC IGOR
1. grupa
Če
RAD-STOL
KO
NA
NA
A
A
33
32
32
33
32
HALASI
AGNES
BABIC JASMINA POPOVIC SOFIJA
2. grupa
32
32
JOVICIN DRAZEN
1. grupa
Pe
2. grupa
23
33
POPOVIC
1. grupa
SOFIJA
33
32
BABIC JASMINA MARAVI
1. grupa
C SUZA
33
NA
KRCELIC IGOR
2. grupa
RAD-STOL
Raspored je završen3/5/2015
KOTUR
2. grupa
SVETLANA
FS3
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
GFT310
5
6
7
Od. starešina : NEMCEV SUZANA
45
8
9
10
12
13
14
VERME SAROVI VUKOVI KOVAC SUHAJD SUHAJD SUHAJD
GRADJ
2 C STELA C ZVON EVIC A ZITA A ZITA 1.
S OLGA
A grupa
ZITA
45
KO
NIKOLA
Po
40
FS1
45
45
SUHAJD
2.
A grupa
ZITA
45
45
MITRIC MIRJANA
VERES
CABA
Ut
11
1. grupa
ZORAJE TIHOMIR
2. grupa
28
RAC-DIZAJN
MITRIC MIRJANA
1. grupa
Sr
ZORAJE TIHOMIR
RAC-DIZAJN
KOVAC
25
GEZA
VER KAT
2. grupa
RAC-DIZAJN
Če
KOVACE SUHAJD SATMAR SATMA MEDVE KALMAN VUKOVI
VIC
A ZITA KRISTINA R KRIST AGNES ZITA C ZVON
NIKOLA
INA
KO
44
Pe
45
45
45
45
FS3
SUHAJD MEDVE KALMAN KALMAN RADOVI RADOVI SAROVI NEMCE
ZITA C GORD C GORD C STELA V SUZA
A ZITA AGNES ZITA
ANA
ANA
NA
44
Raspored je završen3/5/2015
44
45
45
21
45
45
45
45
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
TPA311
5
6
7
Od. starešina : BUNGIN KULUNCIC VESNA
7
8
9
10
11
12
13
14
ODRI HALASI HALASI LEBOVI MAHMU MAHMU MARAVI
SAROVI GRADJ
7
C STELA GEORG
AGNES AGNES C SVETLTI IRFAN TI IRFAN C SUZA
SARCEVIC
ANA
NA
VER
KAT
VJEKOSLA
42
V
7
IVKOVIC
VER
DARKO
PRAV
1C
7
7
7
7
7
FS1
Ut
SECER SECER BUNGIN SECER SECER SECER SaBADO
1. grupa OV
1. grupa
1. grupa
grupa
MIR OV MIR OV
MIR S1.Emeke
OV MIR OV MIR KULUNCI
C VESNA
26
7
7
21
A
A
A
A
A
SECER BUNGIN
SaBADO SECER
2. grupa
2. grupa
grupa OV
2. grupa
OV
MIR KULUNCI
S2.Emeke
MIR
C VESNA
7
7
7
7
26
21
7
A
A
Sr
SECER
LEBOVI BUNGIN BUNGIN SECER
1. grupa
OV
MIR
KULUNCI
C SVETL
KULUNC OV MIR
C
VESNA
7
A
ANA
IC VESN
A
A
SECER
2. grupa
OV
MIR
7
7
7
7
7
A
SaBADO SaBADO LEBOVI SAROVI LEBOVI
S Emeke S Emeke C SVETLC STELAC SVETL
ANA
ANA
Če
7
Pe
7
7
7
SaBADO BUNGIN BUNGIN BUNGIN MARAVI MAHMU SAROVI
grupa KULUNCI
1. grupa KULUNC KULUNC C SUZA TI IRFAN C STELA
S1.Emeke
C
VESNA
26
7 IC VESN IC VESN NA
A
A
BUNGIN SaBADO
KULUNCI
2. grupa S2.Emeke
grupa
C VESNA
7
Raspored je završen3/5/2015
7
26
7
7
FS3
7
7
aSc Raspored
GFT313
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
7
Od. starešina : DOROSLOVACKI MIODRAG
5
8
9
10
11
12
KOVACE KRTINIC MARAVI LEBOVI
VIC
DIJANA C SUZA C SVETL
SARCEVIC NIKOLA
NA
ANA
Po
VER
KAT
VJEKOSLA
42
V
5
27
FS1
5
13
14
SAKALAS
nem
SAROLTA
21
TIKVICKITIKVICKI
eng
eng
ALEKSA
ALEKSA
5
5
NDRA
NDRA
LEBOVI KRTINIC KOVACE KOVAC DOROS DOROS MOKAN
C SVETL DIJANA
VIC
EVIC LOVACK LOVACK VESNA
ANA
NIKOLA NIKOLA I MIODR I MIODR
AG
AG
Ut
3
3
5
5
5
5
5
LEBOVIC
GRADJ
SVETLANA
MARAVI DOROSLO DOROSLO KRTINIC MOKAN DOROS
VACKI
VACKI
sta
sta
C SUZA MIODRAG
MIODRAG DIJANA VESNA LOVACK
21
21
NA
I MIODR
AG
Brajko Brajko
dor
dor
Sanja
Sanja
IVKOVIC
VER
FS2
45
45
3
25
25
PRAV
33
DARKO
45
Sr
RENCENJI RUDOLF
sta
Če
RAD-STA
ANDRIC ZARKO
Tosenberger Petar
dor
dor
RAD-DOR
RAD-DOR
RENCENJI RUDOLF
sta
Pe
RAD-STA
Tosenberger Petar
dor
RAD-DOR
Raspored je završen3/5/2015
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
GFT315
5
6
MITROVIC TAMARA
8
9
10
11
12
13
14
ZORAJE
TIHOMI
SARCEVIC
R
1. grupa
RAC-PRIPREMA
Po
7
Od. starešina : LEBOVIC SVETLANA
42
VER K
VJEKOSLA
V
42
Brajko Sanja
2. grupa
26
RAC-PRIPREMA
MITROVIC TAMARA
1. grupa
Ut
VERES CABA
2. grupa
RAC-PRIPREMA
PAVIC PAVIC Kovac
VEDRA VEDRAN Caba
NA
A
Sr
42
Če
42
42
42
27
IVKOVIC
VER
PRAV
33
DARKO
RODIC RODIC DJURAS TUCIC TUCIC TUCIC LEBOVI
NEDELJ NEDELJ EVIC MIROSL MIROSL MIROSL C SVETL
KO
KO KORNEL AV
AV
AV
ANA
IJA
42
Brajko
Sanja
Pe
42
Raspored je završen3/5/2015
42
LEBOVIC
Kovac LEBOVI TUCIC SVETLANA
GRADJ
45
Caba C SVET MIROSL
LANA
AV
42
FS3
42
42
42
21
Brajko DJURAS TUCIC TUCIC PAVIC
Sanja
EVIC MIROSL MIROSL VEDRA
KORNEL AV
AV
NA
IJA
42
FS3
42
42
42
aSc Raspored
AT41
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
5
6
OKANOVIC
OKANO OKANO
OKANO Trbovic
1. grupa
SVETOMIR
VIC
VIC
VIC
TOLJAG
40
SVETO SVETO
SVETO IC Natalij
MIR
MIR
MIR
a
SANTRAC VERA
Po
2
2. grupa
2
2
2
MARAVI
C SUZA
NA
Ut
FS1
LEBOVIC
1. grupa
SVETLANA
2
OKANOVIC
2. grupa
SVETOMIR
40
7
8
9
10
11
12
13
14
SAKALAS
nem
SAROLTA
44
2
OKANOVI
C1.SVETO
grupa
MIR
2
TUMBA
S MIRA
2
OKANOVI
C2.SVETO
grupa
MIR
2
SEKULI DASIC TUMBA TEKENJ
1. grupa S
1. MIRA
grupa ES ARO
C IVANA LJUBICA
17
2
N
TUMBAS DASIC
TIKVICK TIKVICKI
SARCEVIC
eng
eng
2.MIRA
grupa LJUBICA
2. grupa
I ALEKS
ALEKSA
VER
KAT
VJEKOSLA
2
2
2
2
2
17
ANDRA
NDRA
1C
V
ODRI SEKULI
OKANO Trbovic MARAVI Trbovic TEKENJ GRADJ
3 C IVANA
PEJZ
ARO GEORG
VIC
TOLJAG C SUZA TOLJAGI ES
3 IVKOVIC
N
SVETO IC Natalij NA
C Natalij
VER
PRAV
1C
MIR
a
a
KRNAJS DARKO
KI FIZ
LJILJ
2
2
FS1
2
2
2
ANA
Sr
Če
Pe
4
Od. starešina : Trbovic TOLJAGIC Natalija
2
SEKULI SANTRAC VERA MOKAN BRANKO SANTRA Trbovic
1. grupa
1. grupa
C IVANA
C VERA TOLJAGI
2
17
C Natalij
a
MOKAN BRANKO
LEBOVIC
2. grupa
2. grupa
SVETLANA
2
Raspored je završen3/5/2015
17
2
2
21
aSc Raspored
AT42
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
5
6
7
Od. starešina : ERDELJI SILARD
31
8
9
10
11
12
13
14
ERDELJI ERDELJI DJURAS JOVICIC KALMAN KALMAN DE NEG
ZITA RI IBOLJ
SILARD SILARD EVIC BRANKA ZITA
KORNEL
A
IJA
31
Ut
31
ERDELJI SILARD
DE NEGRI
2. grupa
IBOLJA
KELEMEN
2. grupa
IBOLJA
31
17
31
JUHAS HUSAK
grupa
DAMJAN 1.HOF
31
ILONA
OVIC
OLGA JUHAS
DE NEGRI
1.
grupa
MARIO
23
DE NEGRI
2. grupa
IBOLJA
31
JUHAS
DAMJANO
1. grupa
VIC OLGA
5
31
3
HALASI TIKVICK ERDELJI
SILARD
grupa
AGNES I LIDIJA 1.
17
ERDELJI
SILARD
2.
grupa
HUSAK
DAMJANO
2. grupa 2.HOF
grupa
VIC OLGA
5
31
31
ILONA
31
31
17
DE NEG DE NEG KOVAC TEKENJ TIKVICKI
RI IBOLJ RI IBOLJ GEZA ES ARO LIDIJA
A
A
N
31
31
31
27
31
DJURAS TIKVICKI KALMAN HALASI JUHAS HUSAK JOVICIC
LIDIJA
ZITA
EVIC
AGNES DAMJAN HOF BRANKA
KORNEL
OVIC
ILONA
IJA
OLGA
FS2
Raspored je završen3/5/2015
31
DE NEGRI
1. grupa
IBOLJA
3
Pe
31
KELEMEN
1. grupa
IBOLJA
17
Če
31
DE NEGRI
1. grupa
IBOLJA
2. grupa
Sr
FS2
31
31
31
18
31
41
aSc Raspored
VT43
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SAKALAS
MURENJ JOVICIC RONCE TUMBAS JOVICIC OKANO
nem
SAROLTA
MIRA BRANKA
I LEONA BRANKA
VIC
VIC
44
RD
SNJEZA
SVETO
NA
MIR
Kovac
eng
Caba
27
Ut
3
Od. starešina : MARAVIC SUZANA
27
27
27
27
27
27
27
MILOVA MILOVA MILOVA MAHMU MAHMU MARAVI JOVICIC MARAVI
NOVIC NOVIC NOVIC TI IRFAN TI IRFAN C SUZA BRANKA C SUZA
STANKO STANKO STANKO
NA
NA
27
27
MILOVANOVIC
1. grupa
STANKO
45
Sr
TUMBAS MIRA
2. grupa
27
MAHMU
TI IRFAN
Če
27
Pe
45
27
27
27
26
TUMBAS MIRA
MURENJI LEONARD
1. grupa
1. grupa
27
MILOVANOVIC
2. grupa
STANKO
45
23
27
FS2
FS2
SARCEVIC
VER
KAT
VJEKOSLA
V
1C
OKANOVIC
2. grupa
SVETOMIR
27
ODRI
MAHMU MARAVI RONCE GRADJ
3
GEORG
TI IRFAN C SUZA VIC
NA
SNJEZA
NA
Kovac
IVKOVIC
eng
Caba
VER
27
BERENJI ZITA
1. grupa
3
DARKO
PRAV
1C
OKANO LEBOVI MILOVA MILOVA MILOVANOVIC
1. grupa
STANKO
VIC C SVETL NOVIC NOVIC
27
SVETO ANA STANKO STANKO
MIR
MURENJI LEONARD
27
Raspored je završen3/5/2015
27
27
27
27
2. grupa
17
aSc Raspored
GI46
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
RONCE RONCE JOVICIC CUTURA CUTURA
BRANKA VLADAN VLADAN
VIC
VIC
SNJEZA SNJEZA
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
NA
NA
DARKO
VERME
45
45
45
45
45 SGRADJ
26
OLGA
Po
Ut
RAD-KER
40
8
9
10
11
12
13
14
SAKALAS
NEM
SAROLTA
44
40
SEKULI MARAVI SARCEVIC
VER
KAT
VJEKOSLA
1C
C IVANA C SUZA
V
NA
RAFAI DJULA
Sr
RAD-KER
28
FS1
NINKOVI NINKOVI NINKOVI NINKOVI MARAVI SEKULI TIKVICKI JOVICIC
ENG BRANKA
C VERIC C VERIC C VERIC C VERIC C SUZA C IVANA ALEKSAN
DRA
45
A
A
A
A
NA
45
Pe
7
NINKOVI CUTURA
C VERIC VLADAN
A
RAFAI DJULA
Če
6
Od. starešina : PATARCIC JUHAS SILVIJA
45
45
45
45
FS1
45
45
NINKOVI NINKOVI SEKULI SEKULI NINKOVI LEBOVI TIKVICKI
ENG
C VERIC C VERIC C IVANA C IVANA C VERIC C SVET ALEKSAN
DRA
45
A
A
A
LANA
45
Raspored je završen3/5/2015
45
45
45
45
1C
aSc Raspored
TON48
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
5
KALMAN
ZITA
17
2. grupa
7
25
32
CIROVIC
1. grupa
DRAGAN
17
9
10
11
12
13
14
32
SAKALAS
NEM
SAROLTA
TIKVICKI CIROVI
LIDIJA C DRAG
CIROVIC
1. grupa
DRAGAN
32
44
23
AN
CIROVIC
2. grupa
DRAGAN
8
CIROVIC
2. grupa
DRAGAN
32
32
6
MARTON BELA HALASI HALASI
1. grupa
ENG
ENG
AGNES
AGNES
MARTON BELA
23
Sr
4
CIROVIC
1. grupa
DRAGAN
NADJ
CONGO
R
FS2
Ut
3
Od. starešina : TIKVICKI LIDIJA
32
CIROVIC
2. grupa
DRAGAN
18
23
CIROVIC
1. grupa
DRAGAN
17
23
MARTO MARTO PAVIC LASLO LASLO KELEME
IBOLJ
N BELA N BELA VEDRAN ARANKA ARANKA NGRADJ
25
A
A
KOVAC
VER
KAT
GEZA
32
32
32
32
32
7
TIKVICKI TIKVICKI
LIDIJA
LIDIJA
Če
CIROVIC
2. grupa
DRAGAN
1A
CIROVIC
2. grupa
DRAGAN
17
26
CIROVIC
1. grupa
DRAGAN
RAD-FOTO
CIROVIC
1. grupa
DRAGAN
RAD-FOTO
26
CIROVIC NADJ KALMAN TIKVICK PAVIC
DRAGAN CONGO ZITA
I LIDIJA VEDRAN
Pe
R
CIROVIC
2. grupa
DRAGAN
32
Raspored je završen3/5/2015
32
FS1
A
32
32
32
aSc Raspored
GFT410
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
7
Od. starešina : MEDVE AGNES
25
8
9
10
11
12
13
14
BEZEG BEZEG KELEME KELEME KELEME VUKOVI MEDVE KALMAN
DJULA DJULA N IBOLJ N IBOLJ N IBOLJ C ZVON AGNES ZITA
A
A
A
KO
Po
40
40
3
3
3
FS2
3
27
RENCENJI RUDOLF
STA
RAD-STA
Ut
ANDRIC ZARKO
DOR
RAD-DOR
RENCENJI RUDOLF
KELEME
NGRADJ
IBOLJ
25
A
STA
RAD-STA
Sr
Tosenberger Petar
KOVAC
DOR
VER
KAT
GEZA
RAD-DOR
Če
7
KOVACE KOVAC Trbovic BASIC Trbovic BASIC
VIC
EVIC TOLJAGI PALKOV TOLJAGI PALKOV
NIKOLA NIKOLA C Natalij IC KLAU C Natalij IC KLAU
a
DIJA
a
DIJA SATMAR SATMAR
25
25
25
25
25
25
KRISTINA
DOR KRISTINA
DOR
25
25
SATMAR SATMA KOVACE MEDVE VUKOVI MEDVE KALMAN KALMAN
KRISTINA
STA R KRIST
STA
VIC
AGNES C ZVON AGNES ZITA
ZITA
Pe
25
25
INA
NIKOLA
25
Raspored je završen3/5/2015
KO
25
FS2
25
40
40
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
4
5
6
BUNGIN
BUNGIN BUNGIN
SAROVI RONCEVIC
GRADJ
SNJEZANA
7
1. grupa
KULUNCIC
KULUNC KULUNCI
C STELA
26
VESNA
IC VESN C VESNA
A
SECER SECER
IVKOVIC
2. grupa
2. grupa
OV
MIR OV
MIR
VER
7
7
7
DARKO
7
7
PRAV
A
A
1C
Od. starešina : SAROVIC STELA
7
7
8
9
10
11
12
13
14
SAKALAS
NEM
SAROLTA
44
HALASI MAHMU LEBOVI RONCE MARAVI MAHMU SAROVI
ENG
AGNES
TI IRFA C SVETL VIC
C SUZA TI IRFA C STELA
7
N
ANA SNJEZA
NA
N
NA
Ut
7
Sr
3
TPA411
7
7
FS2
7
7
SAROVI SAROVI SaBADO SaBADO MARAVI HALASI MAHMU
ENG TI IRFAN
C STELA C STEL S Emeke S Emeke C SUZA AGNES
SARCEVIC
7
A
NA
VER
KAT
VJEKOSLA
1C
V
7
Če
Pe
7
SECER SECER SECER
1. grupa
1. grupa
1. grupa
OV
MIR OV
MIR OV
MIR
7
7
7
A
A
A
BUNGIN
2. grupa
KULUNCIC
5
VESNA
7
FS2
7
BUNGIN BUNGIN RONCE
KULUNCI
1. grupa KULUNC VIC
C VESNA
7
BERENJI ZITA
1. grupa
3
IC VESN SNJEZA
A
NA
BUNGIN SECER
KULUNCI
2. grupa OV
2. grupa
MIR
C VESNA
7
7
5
5
A
SECER SECER SECER SECER SECER SaBADO BUNGIN
OV MIR OV MIR OV MIR OV MIR OV MIR S Emeke KULUNC
A
A
A
A
A
IC VESN
A
7
Raspored je završen3/5/2015
7
7
7
7
7
7
7
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
GFT413
5
6
7
ODRI
ZORAJE ZORAJE ZORAJE GRADJ
Brajko
42
TIHOMIR TIHOMIR TIHOMIR GEORG
Sanja
Od. starešina : MOKAN VESNA
47
8
9
10
11
12
13
14
Brajko
Sanja
Po
47
Ut
IVKOVIC
VER
DARKO
PRAV
1C
47
47
7
47
HALASI JOVICIC JOVICIC RODIC BABIC
AGNES BRANKA BRANKA NEDELJ IVANA
KO
47
Če
47
5
5
HALASI RONCE RODIC JOVICIC LEBOVI MARAVI
AGNES VIC
NEDELJ BRANKA C SVET C SUZA
SNJEZA
KO
LANA
NA
NA
40
Sr
47
47
47
47
47
FS2
BABIC
IVANA
SARCEVIC
VER
KAT
VJEKOSLA
1C
V
22
MITROVIC TAMARA
MARAVI
C SUZA
NA
1.GRUPA
RAC-PRIPREMA
VERES CABA
2.GRUPA
RAC-PRIPREMA
FS1
MOKAN ZORAJE
VESNA TIHOMIR
Pe
1.GRUPA
RAC-PRIPREMA
VERES CABA
2.GRUPA
Raspored je završen3/5/2015
MITROVIC TAMARA
28
28
aSc Raspored
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
42
6
7
8
9
10
11
12
13
14
42
IVKOVIC
VER P
DARKO
1C
40
FS2
MILODA RONCE RODIC BABIC SAROVI VUKOVI BABIC SAROVI
NOVIC
VIC
NEDELJ IVANA C STELA C ZVON IVANA C STELA
SRDJAN SNJEZA
KO
KO
NA
3
Sr
5
Od. starešina : MILODANOVIC SRDJAN
3
ODRI RAZNAT VUKOVI
MEDVE MEDVE RONCE RONCE GRADJ
42
GEORG
ENG
ENG
AGNES
AGNES
VIC
VIC
OVIC C ZVON
42
42 SNJEZA SNJEZA
NENAD
KO
NA
NA
Po
Ut
GFT415
3
3
MILODA
1. grupa
NOVIC
28
SRDJAN
Če
3
42
FS1
47
47
RAZNAT MILODA SAROVI RODIC LEBOVI
OVIC NOVIC C STELA NEDELJ C SVETL
NENAD SRDJAN
KO
ANA SARCEVIC
MILODA
2. grupa
NOVIC
32
SRDJAN
VER K
VJEKOSLA
V
1C
3
3
3
3
3
MILODANOVIC SRDJAN
MITRIC MIRJANA
1. grupa
1. grupa
RAD-TAP
GARIC ZELJKO
2. grupa
RAC-DIZAJN
RAZNATOVIC NENAD
2. grupa
CRTAONA
MITRIC MIRJANA
1. grupa
Pe
RAC-DIZAJN
GARIC ZELJKO
2. grupa
RAC-DIZAJN
Raspored je završen3/5/2015
aSc Raspored
Download

raspored Odeljenja