PRIRUČNIK
ZA POSMATRANJE IZBORA U BiH
LOKALNI IZBORI 2012.
Sarajevo, 2012.
1
PRIRUČNIK
ZA POSMATRANJE IZBORA U BOSNI I HERCEGOVINI – LOKALNI IZBORI
2012.
Izdavač: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Danijela Ozme br.7, 71000
Sarajevo, telefon: 033/251 300, faks: 033/251 329, e-mail: [email protected], veb stranica:
www.izbori.ba
Za izdavača: Branko Petrić, predsjednik
Autori: dr. Suad Arnautović, Stjepan Mikić, Branko Petrić i Ermin Kos
DTP: Dejan Ćurić
Štampa:
Za štampariju:
Tiraž:
Na osnovu zaključka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine s 52. sjednice CIK-a
BiH od 30. augusta 2012., ovaj priručnik odobrila je za korištenje izborna administracija
Bosne i Hercegovine na Lokalnim izborima 2012.godine.
Priručnik je urađen zahvaljujući finansijskim sredstvima Vijeća Evrope. Stavovi izraženi u
njemu ni na koji način ne odražavaju zvanični stav Vijeća Evrope.
Priručnik se distribuira besplatno!
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
342.8(497.6)"2012"(035)
PRIRUČNIK za posmatranje izbora u BiH : lokalni
izbori 2012. / [autori Suad Arnautović ... [et
al.]. - Sarajevo : Centralna izborna komisija
Bosne i Hercegovine, 2012. - 47 str. : ilustr. ;
30 cm
Tekst na bos. jeziku.
ISBN 978-9958-555-04-6
1. Arnautović, Suad
COBISS.BH-ID 19855110
2
Poštovani!
Priručnik za posmatranje izbora u Bosni i Hercegovini pripremila je Centralna izborna
komisija Bosne i Hercegovine. Njegovo publiciranje omogućilo je Vijeće Evrope.
Priručnik je, prije svega, namijenjen akreditiranim posmatračima političkih subjekata,
udruženja i međunarodnih posmatrača te izbornim komisijama i biračkim odborima.
Cilj ovog priručnika je da na sažet i pristupačan način omogući akreditiranim posmatračima
kvalitetnije vršenje aktivnosti posmatranja izbornog procesa.
Nezavisno i nepristrasno posmatranje izbora predstavlja jedan od najbitnijih elemenata za
ocjenu izbora u Bosni i Hercegovini. Vaša prava i obaveze kao akreditiranog posmatrača za
Lokalne izbore zakazane za 7. oktobar 2012. godine navedene su u Izbornom zakonu BiH i u
Uputstvu o akreditiranju posmatrača za izbore u Bosni i Hercegovini, a razrađene u ovom
priručniku.
Priručnik je pripremljen u ovoj formi kako bismo ponudili informacije koje će vama biti
najbitnije na dan glasanja. To uključuje propise i uputstva za posmatranje prema redoslijedu
odvijanja izbornih aktivnosti na biračkom mjestu.
Da biste obavili svoju dužnost na profesionalan način, vama će biti od koristi šire znanje o
nadležnostima različitih organa koji učestvuju u izbornom procesu pa smo ovakve informacije
dostavili u Prilogu.
Molimo vas da ovaj priručnik pročitate pažljivo i da se pridržavate instrukcija, a posebno
pravila ponašanja posmatrača.
Napominjemo da stavovi izraženi u Priručniku ni na koji način ne odražavaju zvanični stav
Vijeća Evrope. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i ovaj put zahvaljuje Vijeću
Evrope.
Unaprijed se zahvaljujemo na vašem učešću koje će doprinijeti provođenju korektnih izbora,
transparentnosti procesa i jačanju povjerenja u demokratski razvoj bosanskohercegovačkog
društva.
Predsjednik
Sarajevo, 2012.
Centralne izborne komisije BiH
Branko Petrić
3
SADRŽAJ
POGLAVLJE I . OPĆENITO O IZBORIMA ........................................................................... 6
1.1 Općenito o izborima ............................................................................................................. 6
1.2 Pravni okvir .......................................................................................................................... 6
1.3 Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini 2012. godine ............................................................. 6
POGLAVLJE II. IZBORNI SISTEM U BOSNI I HERCEGOVINI ........................................ 6
Izborni sistem u Bosni i Hercegovini ......................................................................................... 6
POGLAVLJE III. IZBORNA ADMINISTRACIJA .................................................................. 7
Izborna administracija ................................................................................................................ 7
POGLAVLJE IV. UPIS BIRAČA U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK.................................. 9
Upis birača u Centralni birački spisak........................................................................................ 9
Grafikon 1. Prikaz broja upisanih birača u Centralni birački spisak ....................................... 9
POGLAVLJE V. POSMATRAČI........................................................................................... 12
1.1 Procedure akreditiranja posmatrača ................................................................................... 12
1.2 Posmatrači političkih subjekata .......................................................................................... 12
1.3 Posmatrači udruženja ......................................................................................................... 13
1.4 Međunarodni posmatrači .................................................................................................... 14
1.5 Posmatrači u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine .............. 15
1.6 Donošenje odluka Centralne izborne komisije BiH i izborne komisije ............................. 15
POGLAVLJE VI. PRIPREME I RAD POSMATRAČA ....................................................... 16
1.1 Procedura pristupa posmatranju izborne aktivnosti ........................................................... 16
1.2 Početak rada na biračkom mjestu ....................................................................................... 17
1.3 Otvaranje biračkog mjesta .................................................................................................. 17
1.4 Procedura glasanja.............................................................................................................. 17
1.5 Zatvaranje biračkog mjesta ................................................................................................ 19
1.6 Procedura brojanja na biračkom mjestu ............................................................................. 19
1.7 Način unošenja primjedbe posmatrača ............................................................................... 20
1.8 Ometanje procesa glasanja i udaljavanje posmatrača ........................................................ 21
Prilog I. Osnovne informacije o Bosni i Hercegovini .............................................................. 24
Prilog II. Kontakt informacije .................................................................................................. 25
Prilog IV. Vremenski plan aktivnosti Lokalnih izbora 2012. godine ...................................... 30
Prilog V. Kartografski prikaz izbornih jedinica ....................................................................... 31
Prilog VI. Broj upisanih birača u Centralni birački spisak po izbornim jedinicama................ 32
Prilog VII . Zahtjev za akreditiranje predstavnika političkih subjekata ................................... 36
Prilog VIII . Zahtjev za akreditiranje udruženja ...................................................................... 37
Prilog IX . Zahtjev za akreditiranje međunarodnih posmatrača ............................................... 38
Prilog X. Zahtjev za akreditiranje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH ........... 39
Prilog XI. Šema biračkog mjesta............................................................................................. 40
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine-sastav ......................................................... 41
Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače ..................................................................... 42
BILJEŠKE ................................................................................................................................ 44
Prilog I . Informacije o ambasadama........................................................................................ 46
4
DIO PRVI
OPĆENITO O IZBORIMA
5
POGLAVLJE I . OPĆENITO O IZBORIMA
1.1 Općenito o izborima
Lokalni izbori 2012. godine, koji će se održati 7. oktobra 2012., šesti su uzastopni izbori u
Bosni i Hercegovini koje su pripremili i organizirali domaći organi, odnosno Centralna
izborna komisija Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu: Centralna izborna komisija BiH).1
1.2 Pravni okvir
Pravni okvir za provođenje izbora u Bosni i Hercegovini utvrđen je Izbornim zakonom Bosne
i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10).
1.3 Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini 2012. godine
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini provode se za sljedeće organe:





78 općinskih vijeća u Federaciji BiH
61 skupštinu općine u Republici Srpskoj
139 načelnika općina u BiH
Skupštinu Brčko Distrikta BiH
Skupštinu Grada Banje Luke i gradonačelnika Grada Banje Luke.
Imajući u vidu Odluku Ustavnog suda BiH broj: U-9/09 od 26. novembra 2010., odgođeni su
izbori u Gradu Mostaru.
POGLAVLJE II. IZBORNI SISTEM U BOSNI I HERCEGOVINI
Izborni sistem u Bosni i Hercegovini
Izborni sistem u Bosni i Hercegovini, koji je utvrđen zakonom, spada u red kombinacije
izbornih sistema, odnosno zavisno o organu za koji se vrši izbor, razlikuje se:
 sistem proste većine
 sistem poporcionalne zastupljenosti.2
IZBORNI SISTEM BiH
VEĆINSKI SISTEM
 izbor načelnika općina i
gradonačelnika grada
 izbor predstavnika nacionalnih
manjina




SISTEM PROPORCIONALNE
ZASTUPLJENOST
izbori za općinska vijeća
izbori za skupštine općina
izbor za gradsko vijeće i skupštinu
grada
izbori za Skupštinu Brčko Distrikta
BiH
Šema 1. Prikaz izbornog sistema u Bosni i Hercegovini
1
U perodu od 1996. do 2002. Misija OSCE-a u BiH provela je pet izbora u Bosni i Hercegovini.
Raspodjela mandata u skladu s članom 9.5. Izbornog zakona BiH vrši se Sain-Lague metodom, odnosno
ukupan broj važećih glasova dijeli se s količnicima 1., 3., 5. ......... i tako redom.
2
6
Sistem proporcionalne zastupljenosti
Po sistemu proporcionalne zastupljenosti (PR) biraju se sva lokalna i zakonodavna tijela u
BiH, odnosno skupštine općina i općinska vijeća, kao i Gradska skupština Banje Luke i
Skupština Brčko Distrikta BiH.
Većinski sistem
Po većinskom sistemu (sistem proste većine - "prvi dobiva mjesto") biraju se svi načelnici u
BiH, odnosno gradonačelnik Banje Luke. To znači da je izabran onaj kandidat koji u prvom i
jedinom izbornom krugu osvoji barem jedan glas više od svih ostalih kandidata.
Po ovom sistemu biraju se i predstavnici svih nacionalnih manjina u općinama, Gradu Banjoj
Luci i Skupštini Brčko Distrikta BiH u kojima su statutom predviđena zagarantirana mjesta za
pripadnike nacionalnih manjina.
POGLAVLJE III. IZBORNA ADMINISTRACIJA
Izborna administracija
Nadležni organi za provođenje izbora u Bosni i Hercegovni su izborne komisije i birački
odbori. Članovi izbornih komisija i biračkih odbora su:
 nezavisni i nepristrasni u radu
 lica s pravom glasa
 lica s odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provođenju izbora.
Po svojoj nadležnosti i nivou za koji se osnivaju razlikuju se sljedeći organi:




Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 3
općinske i gradske izborne komisije i Izborna komisija Brčko Distrikta BiH4
birački odbori 5
ostale izborne komisije6.
3
Centralna izborna komisija BiH ima (7) članova, i to: dva (2) iz reda Hrvata, dva (2) iz reda Bošnjaka, dva (2)
iz reda Srba i jedan (1) iz reda ostalih. Centralna izborna komisija BiH ima predsjednika kojeg biraju članovi,
čiji mandat traje 21 mjesec.
4
Općinska izborna komisija sastoji se od tri (3) ili pet (5) ili 7 članova. Broj članova za svaku općinu utvrđuje
Centralna izborna komisija BiH na sljedeći način: općine do 20.000 upisanih birača u Centralni birački spisak
broje tri (3) člana, dok one s više od 20.000 upisanih birača broje pet (5) članova.
5
Birački odbori sastoje se od tri (3) ili pet (5) članova, od kojih je jedan predsjednik biračkoga odbora.
Predsjednik i članovi biračkog odbora imaju zamjenike.
6
Prema Izbornom zakonu Republike Srpske osnovana je Izborna komisije Republike Srpske, a na osnovu
Zakona o osnivanju organa za provođenje izbora u Federaciji Bosne i Hercegovine, predviđeno je osnivanje
organa za provođenje izbora, ali isti nisu osnovani. Njihovu nadležnost utvrđuje Centralna izborna komisija BiH.
7
Spolna struktura imenovanih članova općinskih izbornih komisija
MUŠKARCI
UKUPNO
306
537
ŽENE
231
56,98%
43,02%
Kvalifikaciona struktura imenovanih članova općinskih izbornih komisija
UKUPNO
VŠS
VSS
426
537
84
79,33%
SSS
27
15,64%
5,03%
Starosna struktura imenovanih članova općinskih izbornih komisija
UKUPNO
537
mlađi od 30 godina
73
13,59%
od 30 do 40 godina
od 40 do 50 godina
85
152
15,83%
stariji od 50 godina
28,31%
227
42,27%
Tabela 1. Struktura članova izbornih komisija
Centralna izborna
komisija Bosne i
Hercegovine
Izborne komisije6
entiteta i kantona
Općinske izborne
komisije
Izborne komisije gradova
Izborna komisija Brčko
Distrikta BiH
Birački odbori
Birački odbori
Birački odbori
Šema 2. Prikaz izborne administracije u Bosni i Hercegovini
8
POGLAVLJE IV. UPIS BIRAČA U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK
Upis birača u Centralni birački spisak
Centralni birački spisak sačinjava se i vodi na osnovu podataka iz službenih evidencija o
prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine koje vodi nadležni državni organ,
zatim drugih javnih dokumenata i službenih evidencija o državljanima Bosne i Hercegovine
koje vodi Centralna izborna komisija BiH, kao i podataka koje neposredno dostave građani.
Centralni birački spisak je jedinstven, stalan i redovno se ažurira.
Da bi lice bilo upisano u Centralni birački spisak, nepohodno je sljedeće:
 da ima 18 godina
 da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine
 da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini.
Prema kategoriji birača razlikuju se sljedeći birači:
 redovni birači
 raseljena lica
 izbjegla lica.
Na dan zaključivanja Centralnog biračkog spiska 23. augusta 2012. za Lokalne izbore 2012.
godine ukupan broj upisanih birača iznosio je 3.144.296 birača.
Grafikon 1. Prikaz broja upisanih birača u Centralni birački spisak
9
10
DIO DRUGI
POSMATRAČI
11
POGLAVLJE V. POSMATRAČI
1.1 Procedure akreditiranja posmatrača
Posmatrati izborne aktivnosti mogu samo akreditirani posmatrači. Centralna izborna komisija
BiH i izborne komisije akreditiraju posmatrače.
Centralna izborna komisija akreditira posmatrača za posmatranje rada Centralne izborne
komisije BiH, Glavnog centra za brojanje i biračkih mjesta u diplomatsko-konzularnim
predstavništvima BiH (u daljnjem tekstu: DKPBiH). Prijave za akreditiranje posmatrača
Centralnoj izbornoj komisiji BiH mogu dostaviti:
 politički subjekti7
 udruženja8
 međunarodne organizacije9.
Izborne komisije akreditiraju posmatrače političkih subjekata za posmatranje rada izborne
komisije, Centra za birački spisak i biračkih mjesta.
1.2 Posmatrači političkih subjekata
Predstavnici političkih subjekata za posmatranje izbornih aktivnosti Centralne izborne
komisije BiH, Glavnog centra za brojanje, podnose zahtjev za akreditiranje posmatrača
Centralnoj izbornoj komsiji BiH, dok za posmatranje rada izbornih komisija i biračkog mjesta
zahtjev podnose izbornoj komisiji. Zahtjevi za akreditiranje posmatrača moraju biti podneseni
najkasnije do 6. septembra 2012. godine.
Uz zahtjev za akreditiranje, politički subjekti dostavljaju popunjenu listu predloženih
posmatrača koja sadrži:
 ime i prezime
 broj važeće lične karte
 jedinstveni matični broj posmatrača.
Uz zahtjev za akreditiranje podnosilac je dužan priložiti svojeručno potpisan obrazac pravila
ponašanja i izjavu o poštivanju tajnosti glasanja za svakog posmatrača koji se nalazi na listi
predloženih posmatrača za akreditiranje. Na zahtjev organa za provođenje izbora akreditirani
posmatrač dužan je predočiti obrazac pravila ponašanja i izjavu o poštivanju tajnosti glasanja.
7
Politički subjekt označava političku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata
ovjerenu za učešće na izborima u skladu sa Izbornim zakonom BiH. Pod nezavisnim kandidatom u smislu ovog
uputstva podrazumijeva se i kandidat kojeg je predložilo udruženje, odnosno drugi registrirani organizirani oblik
djelovanja nacionalnih manjina i grupa od najmanje 40 građana koji imaju biračko pravo i učestvuju na izborima
u smislu člana 13.14 Izbornog zakona BiH (u daljnjem tekstu: kandidat s posebne liste kandidata pripadnika
nacionalnih manjina).
8
Udruženje označava predstavnika nevladine organizacije.
9
Međunarodna organizacija označava stranu vladu, međunarodne organizacije i međunarodne nevladine
organizacije.
12
VAŽNO !!! Posmatrač ne može biti lice:
o koje je kandidat na predstojećim izborima,
o čija je kandidatura na predstojećim izborima odbijena ili je njegovo ime naknadno
skinuto s liste kandidata,
o kojem je Centralna izborna komisija BiH izrekla sankciju zabrane rada u biračkom
odboru, u Centru za birački spisak ili u izbornoj komisiji,
o koje je predložio politički subjekt koji nije ovjeren za učešće na izborima,
o koje je član biračkog odbora,
o koje je u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti u izbornoj jedinici za nivo za koji se bira.
Broj posmatrača koje politički subjekti mogu akreditirati je neograničen, ali politički subjekt
može imati samo jednog posmatrača u isto vrijeme na jednom izbornom mjestu.
Politički subjekti mogu predložiti svoje predstavnike za posmatrače samo u osnovnim
izbornim jedinicama koje pripadaju izbornim jedinicama za koje se kandidiraju, kao i za
posmatrače u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.
Politički subjekti mogu imati posmatrače na biračkim mjestima za glasanje u odsustvu, i to na
biračkom mjestu na kojem se u izvodu iz Centralnog biračkog spiska nalaze birači koji će
glasati za izbornu jedinicu u kojoj se politički subjekt kandidira.
Politički subjekti sami snose odgovornost da od Centralne izborne komisije BiH traže
informaciju o lokacijama biračkih mjesta za glasanje u odsustvu, koja se nalaze u drugim
osnovnim izbornim jedinicama. Politički subjekti će kontaktirati izbornu komisiju osnovne
izborne jedinice u kojoj se nalazi biračko mjesto za glasanje u odsustvu radi akreditiranja
svojih posmatrača.
Izborne komisije obavezno dostavljaju akreditiranim posmatračima raspored rada i posjeta
mobilnog tima i osiguravaju, na zahtjev akreditiranog posmatrača, posmatranje rada mobilnog
tima.
1.3 Posmatrači udruženja
Predstavnici udruženja podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH zahtjev za akreditiranje
posmatrača za posmatranje rada Centralne izborne komisije BiH, Glavnog centra za brojanje,
izborne komisije, Centra za birački spisak i biračkih mjesta. Zahtjevi za akreditiranje
posmatrača moraju biti podneseni najkasnije do 6. septembra 2012. godine.
U zahtjevu za akreditiranje udruženje navodi:




izborne aktivnosti koje želi posmatrati,
kontakt podatke (adresu, broj telefona, broj faksa i e-mail),
osnovne izborne jedinice u kojima želi posmatrati izborne aktivnosti,
broj posmatrača,
te dostavlja sljedeće priloge:
13
 listu imena predloženih posmatrača, koja sadrži ime i prezime, broj važeće lične karte
i jedinstveni matični broj posmatrača,
 izvod o upisu udruženja u registar udruženja kod nadležnog organa, koji ne može biti
stariji od 60 dana,
 obrazac pravila ponašanja i izjavu o poštivanju tajnosti glasanja.
Udruženje podnosi poseban zahtjev za svaku osnovnu izbornu jedinicu u kojoj želi posmatrati
izborne aktivnosti.
Lista akreditiranih posmatrača iz udruženja koje je Centralna izborna komisija BiH
akreditirala, dostavlja se svim izbornim komisijama koje izdaju akreditaciju i dostavljaju listu
akreditiranih posmatrača na sva biračka mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici na koju se zahtjev
odnosi.
Prilikom preuzimanja akreditacije predstavnik udruženja mora dostaviti potpisan obrazac
pravila ponašanja i izjave o poštivanju tajnosti glasanja da bi mu bila izdata akreditacija.
VAŽNO !!!!
o Udruženje ne može biti akreditirano ako ga je osnovao ili ga sponzorira politički
subjekt i ako je uključeno u bilo kakve aktivnosti u ime ovjerenih političkih
subjekata.
o Predstavnik udruženja na zahtjevu za izdavanje akreditacije potpisuje izjavu da ga
nije osnovao niti ga sponzorira politički subjekt, u skladu s članom 17.4 stav (1)
tačka 1) Izbornog zakona BiH.
1.4 Međunarodni posmatrači
Predstavnici međunarodnih posmatrača podnose zahtjev za posmatranje izbora u Bosni i
Hercegovini Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije do 6. oktobra 2012. godine.
U zahtjevu za akreditiranje predstavnik međunarodnih posmatrača navodi:




izborne aktivnosti koje želi posmatrati,
kontakt podatke (adresu, broj telefona, broj faksa i e-mail),
osnovne izborne jedinice u kojima želi posmatrati izborne aktivnosti,
broj posmatrača,
te dostavlja sljedeće priloge:
 listu imena predloženih posmatrača koja sadrži ime i prezime, naziv države koja je
izdala pasoš i broj pasoša,
 obrazac pravila ponašanja i izjavu o poštivanju tajnosti glasanja.
VAŽNO !!!!
o Centralna izborna komisija BiH akreditira i izdaje akreditaciju predstavnicima
međunarodnih posmatrača za posmatranje bilo koje izborne aktivnosti.
o Međunarodni posmatrači preuzimaju akreditacije u Centralnoj izbornoj komisiji BiH,
ul. Danijela Ozme br. 7, 71000 Sarajevo.
o Međunarodni posmatrači mogu imati neograničen broj akreditiranih posmatrača.
o Broj posmatrača koje međunarodni posmatrači mogu imati u isto vrijeme na jednom
izbornom mjestu nije ograničen, ali se mora prilagoditi uslovima izborne aktivnosti.
14
o Međunarodni posmatrač može na svako mjesto na kojem posmatra izbornu aktivnost
sa sobom uvesti i prevodioca.
1.5 Posmatrači u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine
Predstavnici političkih subjekata i udruženja podnose zahtjev za akreditiranje svojih
posmatrača za posmatranje izbora na biračkom mjestu određenom za glasanje državljana
Bosne i Hercegovine u DKP-u Centralnoj izbornoj komisiji BiH neposredno ili posredstvom
DKP-a BiH. Zahtjevi za akreditiranje posmatrača moraju biti podneseni najkasnije do 6.
septembra 2012. godine.
U zahtjevu za akreditiranje navodi:
 izborne aktivnosti koje želi posmatrati,
 kontakt podatke (adresu, broj telefona, faksa i e-mail),
 naziv DKP-a BiH,
 broj posmatrača,
te dostavlja sljedeće priloge:
 listu imena predloženih posmatrača koja sadrži ime i prezime, broj važeće lične karte,
naziv države koja je izdala pasoš, broj pasoša i jedinstveni matični broj,
 obrazac pravila ponašanja i izjavu o poštivanju tajnosti glasanja.
VAŽNO !!!!
o Akreditirani posmatrači preuzimaju akreditacije u Centralnoj izbornoj komisiji BiH
ili u DKP-u BiH određenom za glasanje.
1.6 Donošenje odluka Centralne izborne komisije BiH i izborne komisije
Centralna izborna komisija BiH i izborna komisija odlukom će odbiti ili odbaciti zahtjev za
izdavanje akreditacije ili akreditiranje posmatrača u sljedećim slučajevima:




ako nije podnesen u rokovima koje je utvrdila Centralna izborna komisija BiH
ako je dostavljena nekompletna dokumentacija
ako ovlašteno lice nije podnijelo zahtjev
ako je određeno lice već predloženo, odnosno ako ga je akreditirao drugi politički
subjekt ili udruženje.
Posmatrač kojem je izborna komisija odbila zahtjev za izdavanje akreditacije može u roku od
tri (3) dana od dana prijema odluke podnijeti prigovor Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Na odluku kojom je Centralna izborna komisija BiH odbacila ili odbila zahtjev za
akreditaciju, politički subjekt i udruženje ima pravo podnijeti žalbu posredstvom Centralne
izborne komisije BiH Apelacionom odjelu Suda BiH.
15
POGLAVLJE VI. PRIPREME I RAD POSMATRAČA
Posmatranje izbornih aktivnosti je izuzetno zahtijevan i fizički naporan postupak. Posmatrač
bi trebao doći na izborno mjesto koje želi posmatrati najmanje pola sata prije početka
glasanja.
Kako bi sebi olakšali postupak posmatranja, obavezno pripremite:






svoju akreditaciju
ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument
obrazac pravila ponašanja i izjavu o poštivanju tajnosti
ovaj priručnik
hemijsku olovku
hranu i piće (nikako alkohol).
1.1 Procedura pristupa posmatranju izborne aktivnosti
Procedura pristupa posmatranju izborne aktivnosti akreditiranog posmatrača je sljedeća:
 Pokazati lični identifikacioni dokument ovlaštenom licu organa za provođenje izbora;
 Ovlašteno lice provjerit će posmatračev identifikacioni dokument s fotografijom, kako
bi utvrdila da se ime posmatrača nalazi na akreditaciji;
 Ovlašteno lice zapisat će ime posmatrača, naziv subjekta koji ga je akreditirao i njegov
broj akreditacije u Zapisnik o radu biračkog odbora, evidentirajući vrijeme kada je
posmatrač stigao i vrijeme kada je posmatrač napustio prostorije kako bi se broj
posmatrača ograničio na jednog posmatrača u isto vrijeme na jednom izbornom mjestu
ako se radi o posmatraču političkog subjekta i udruženja;
 Ovlašteno lice zadržat će identifikacioni dokument do trenutka kada posmatrač
napušta izborno mjesto. Kada posmatrač napušta izborno mjesto, dužan je obavijestiti
ovlašteno lice o napuštanju prostorija, nakon čega će mu biti vraćen identifikacioni
dokument. Prilikom napuštanja mjesta posmatranja, posmatrač zadržava akreditaciju.
VAŽNO !!!!
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Predstavite se i upoznajte s ovlaštenim licem.
Istaknite vidljivo akreditaciju.
Izaberite svoje mjesto tako da ne remetite izborni proces, s tim da možete vidjeti tok cijele
izborne procedure.
Ne ometajte izborne aktivnosti.
Poštujte tajnost glasanja.
Molimo vas da svoje impresije u vezi s rezultatima izbora ne iskazujete sve dok ste u ulozi
posmatrača.
Budite prisutni na biračkom mjestu sve do završetka prebrojavanja glasova, popunjavanja i
potpisivanja zapisnika i obrazaca za rezultate.
Ne nosite oznake koje vas povezuju s određenim političkim subjektom.
Suzdržite se od davanja izjava medijima tokom čitavog izbornog procesa.
Ne koristite mobilne telefone, a u slučaju hitnih situacija telefoni bi trebali ostati uključeni
(silent mode, odnosno isključeni svi tonovi).
16
1.2 Početak rada na biračkom mjestu
Biračko mjesto počinje s radom u 7 sati, a zatvara se u 19 sati. Ako biračko mjesto iz
opravdanih razloga nije otvoreno na vrijeme ili je došlo do prekida rada, a kašnjenje ili prekid
rada je trajao do tri sata, glasanje na tom biračkom mjestu može se produžiti za onoliko
vremena koliko je trajalo kašnjenje, odnosno prekid rada, o čemu odlučuje predsjednik. Ako
je kašnjenje ili prekid rada trajao duže od tri sata, o dužini vremena za koje se glasanje
produžava odlučuje izborna komisija. Predsjednik u najkraćem roku obavještava izbornu
komisiju o razlogu zbog kojeg je došlo do kašnjenja u otvaranju biračkog mjesta ili do
prekida rada na biračkom mjestu.
1.3 Otvaranje biračkog mjesta
Prilikom otvaranja biračkog mjesta posmatrač bi trebao obratiti pažnju da li je birački odbor
obavio sljedeće aktivnosti:
 odredio mjesto za svaku glasačku kabinu, vodeći računa da niko unutar ili izvan
biračkog mjesta ne može vidjeti birača dok glasa;
 upisao svoja imena u Zapisnik i potpisao Izjavu i Kodeks ponašanja iz Obrasca Z3
Zapisnika;
 ispisao sve neophodne podatke na koverte, odnosno pakete;
 upisao u Obrazac za brojno stanje broj birača koji su upisani u izvod iz Centralnog
biračkog spiska;
 prije brojanja glasačkih listića utvrdio da li su isti u orginalnom pakovanju;
 ručno prebrojao primljene glasačke listiće za svaki izborni nivo i u Obrazac za brojno
stanje upisao ukupan broj primljenih glasačkih listića;
 pokazao praznu glasačku kutiju, nakon čega je na nju stavio plastični pečat;
 upisao u Obrazac za brojno stanje serijske brojeve pečata glasačke kutije;
 postavio zapečaćenu glasačku kutiju na mjesto gdje je svi prisutni mogu vidjeti;
 upisao u Obrazac Z4 Zapisnika vrijeme otvaranja biračkog mjesta.
1.4 Procedura glasanja
Akreditirani posmatrač tokom glasanja trebao bi obratiti pažnju na sljedeće aktivnosti
biračkog odbora:
 da li se poštuje tajnost glasanja, tj. da li se u glasačkoj kabini nalazi samo jedno lice;
 da li se poštuje zabrana glasanja jednog lica umjesto drugog pod njegovim imenom,
odnosno zabrana višestrukog glasanja;
 da li birački odbor vodi računa da nijedno lice ne ometa birača koji ispunjava glasačke
listiće, traži od njega informacije o tome za koga želi glasati, za koga glasa ili za koga
je glasao, sprečava ili pokušava spriječiti nekoga u ostvarivanju njegovog biračkog
prava;
 da li predsjednik i članovi biračkog odbora obavljaju svoje dužnosti na način kako je
to propisano, odnosno:
 predsjednik biračkog odbora - rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima
biračkog odbora odgovora za zakonitost rada na biračkom mjestu, održava integritet
procesa glasanja, održava mir i red na biračkom mjestu i njegovoj okolini, popunjava
17
potrebne obrasce, osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih
predmeta, pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja,
rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača, evidentira u
Zapisnik o radu biračkog odbora na dan održavanja izbora - Obrazac ZARBO II.,
vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu te vodi računa da
Zapisnik sadrži sve potrebne podatke;
 član biračkog odbora zadužen za kontrolu reda – osigurava kontrolu protoka birača na
biračkom mjestu i ne dozvoljava da se na biračkom mjestu stvara nepotrebna gužva;
 član biračkog odbora zadužen za identifikaciju - provjerava identitet birača, pronalazi
biračevo ime u izvodu iz konačnog Centralnog biračkog spiska, upozorava birača da
se mora potpisati identično kao na identifikacionom dokumentu, osigurava da se birač
potpiše pored svog imena u izvodu iz konačnog Centralnog biračkog spiska, naglas
čita ime birača koji se potpisao u izvod iz konačnog Centralnog biračkog spiska;
 član biračkog odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića - izdaje glasačke listiće,
objašnjava kako treba ispravno ispuniti glasačke listiće, upućuje birača prema
slobodnoj glasačkoj kabini;
 član biračkog odbora zadužen za kontrolu glasačke kutije - upućuje birača da ubaci
glasačke listiće u glasačku kutiju i napusti biračko mjesto, osigurava da nijedan birač
ne napusti biračko mjesto dok u glasačku kutiju ne ubaci glasačke listiće te osigurava
da se samo glasački listići ubacuju u glasačku kutiju;
 da li je na biračkom mjestu bilo ometanja glasanja i ako jest, da li je predsjednik
postupio na način da otkloni opasnost, nasilje, oružje ili opasne predmete s biračkog
mjesta, prekine glasanje ako se opasnost, nasilje, oružje ili opasni predmeti ne mogu
odmah otkloniti za onoliko vremena koliko je potrebno da se ponovo uspostavi red i
mir na biračkom mjestu, a ako se red na biračkom mjestu naruši zahtijeva pomoć
policije ili snaga sigurnosti izvan biračkog mjesta kako bi se ponovo uspostavio red i
mir na biračkom mjestu;
 da li je bilo prekida u glasanju i ako jest, da li je o tome obavještena izborna komisija,
na način kako je to propisano ?
VAŽNO !!!!
o Fizički nesposobni birači su i oni birači koji dođu do biračkog mjesta, ali ne mogu
ući. Član biračkog odbora odlazi prema fizički nesposobnom biraču nakon što
obavijesti predsjednika. Fizički nesposobni birač popunjava glasačke listiće koje
stavlja u predviđenu kovertu. Lice koje je fizički nesposobni birač izabrao odnosi
kovertu s glasačkim listićima i stavlja glasačke listiće u nju.
o U glasačkoj kabini u isto vrijeme smije se nalaziti samo jedno lice, osim ako se radi o
biračima koji su slijepi, nepismeni ili fizički nesposobni.
o Lice koje zloupotrijebi biračko pravo ili učini izbornu prevaru, podliježe krivičnoj
odgovornosti.
o Član biračkog odbora koji je zadužen za identifikaciju naglas čita ime birača koji se
potpisao u izvod iz konačnog Centralnog biračkog spiska.
o Član biračkog odbora zadužen za kontrolu glasačke kutije osigurava da nijedan birač
18
ne napusti biračko mjesto dok u glasačku kutiju ne ubaci glasačke listiće te osigurava
da se samo glasački listići presavijeni jedan po jedan ubacuju u kutiju da bi se
zaštitila tajnost glasa.
1.5 Zatvaranje biračkog mjesta
Prilikom zatvaranja biračkog mjesta posmatrač bi trebao obratiti pažnju na sljedeće aktivnosti
biračkog odbora:
 da li je biračima koji su u redu za glasanje u trenutku zatvaranja biračkog mjesta
odobreno da glasaju, odnosno da li je prilikom zatvaranja biračkog mjesta provedena
sljedeća procedura:
 predsjednik objavljuje 15 minuta prije zatvaranja biračkog mjesta svim prisutnim,
unutar i ispred biračkog mjesta, vrijeme zatvaranja biračkog mjesta;
 predsjednik određuje jednog člana biračkog odbora da u vrijeme zatvaranja
biračkog mjesta stane na kraj reda kako bi se osiguralo da se nijedno lice ne
priključi nakon zatvaranja biračkog mjesta;
 član biračkog odbora zatvara vrata odmah nakon što posljednji birač iz reda glasa;
 predsjednik upisuje u Zapisnik o radu biračkog odbora na dan održavanja izbora Obrazac ZARBO II. vrijeme zatvaranja biračkog mjesta;
 predsjednik zatvara otvor glasačke kutije samoljepljivom trakom i potpisuje je;
 da li je predsjednik biračkog odbora prilikom zatvaranja biračkog mjesta evidentirao
prisutne akreditirane posmatrače na način kako je to propisano;
 da li je predsjednik biračkog odbora nakon zatvaranja biračkog mjesta evidentirao sve
podatke u Obrascu za brojno stanje ?
1.6 Procedura brojanja na biračkom mjestu
Nakon zatvaranja biračkog mjesta posmatrač treba obratiti pažnju na sljedeće aktivnosti
biračkog odbora:
Procedura utvrđivanja osvojenih glasova po političkim subjektima
 da li je utvrđen broj neiskorištenih glasačkih listića i upakovan u sivu zaštitnu vreću;
 da li je utvrđen broj glasača koji su glasali na tom biračkom mjestu, ručno brojeći broj
potpisa na izvodu iz CBS-a i da li su navedeni podaci evidentirani u Obrascu za
brojno stanje;
 da li je formirana velika radna površina za brojanje glasačkih listića iz glasačke
kutije;
 da li je sadržaj glasačke kutije kompletno istresen na radnu površinu i da li je
pokazano da je glasačka kutija prazna;
 da li su razvrstani glasački listići po nivoima;
 da li su glasački listići s nivoima koji se ne broje stavljeni u vreću i zadržani na radnoj
površini;
19
 da li se glasački listići broje u timovima po dvoje (dvostrukim brojanjem) po 25
snopova i da li je tačno utvrđen broj glasova koje su osvojili politički subjekti?
Procedura utvrđivanja broja osvojenih glasova po kandidatima ( samo otvorene liste)
Za izborne nivoe gdje se vrši brojanje glasova u sistemu otvorene liste nakon utvrđenih
rezultata po političkim subjektima vrši se prebrojavanje glasova koji su pojedinačno osvojili
kandidati unutar liste, te bi posmatrač trebao obratiti pažnju na sljedeće:
 da li se brojanje u timovima vrši od po četiri člana, od čega jedan član tima čita, drugi
član tima kontrolira čitanje, a dva člana tog tima bilježe podatke u pomoćni obrazac po
kandidatima;
 da li je birački odbor nakon završenog ciklusa prebrojavanja upakovao materijal
prema šemi pakovanja u vreće i stavio pečat, a rezultate brojanja upisao u obrasce.
 da li je obrasce (žuta kopija) s rezultatima brojanja izložio na biračkom mjestu.
VAŽNO !!!!
o Prilikom prebrojavanja glasačkih listića hemijska olovka može biti samo kod članova
tima koji bilježe podatke u pomoćni obrazac i predsjednika za evidentiranje podataka
u obrasce.
o Svako biračko mjesto posjeduje obrasce u koje izborni posmatrači mogu prepisati
rezulatate sa žutih kopija.
1.7 Način unošenja primjedbe posmatrača
Prilikom posmatranja izbornog procesa kao posmatrač trebate biti svjesni atmosfere izvan i
unutar biračkog mjesta. Ako primijetite probleme ili kršenje izborne procedure, obratite se
predsjedniku biračkog odbora. Način na koji biste se obratili predsjedniku mora biti takav da
se ne može tumačiti kao davanje uputstava, naređenja ili kao miješanje u izborni postupak.
VAŽNO !!!
Svaki posmatrač bi trebao razlikovati nevažne greške u primjeni pravila i propisa od onih
kršenja koja mogu grubo povrijediti izbornu proceduru i uticati na izborne rezultate !!!!!!!!!!
Ako predsjednik biračkog odbora ne otkloni uočeni nedostatak ili kršenja izborne procedure,
unesite svoja zapažanja u Zapisnik o radu biračkog odbora, Obrazac za izvještavanje Z710 i
potpišite isti. Posmatrač ima pravo tražiti kopiju Zapisnika o radu s biračkog mjesta od
izborne komisije čiji je rad posmatrao.
Akreditirani posmtrač ili politički subjekt može, na osnovu primjedbi navedenih u Obrascu
Z7, podnijeti prigovor organu nadležnom za provođenje izbora.
Ozbiljnim kršenjima smatra se:
10
MIŠLJENJA ILI PRIMJEDBE - Obrazac Z7 - dio je u koji se upisuje mišljenje ili primjedba članova
biračkog odbora, birača ili akreditiranih posmatrača. Član biračkog odbora, birač ili akreditirani posmatrač
može unijeti svoje mišljenje ili primjedbe na proces glasanja, koje potpisuje lično (mišljenje ili primjedba koja
nije potpisana lično neće biti razmatrana). Posmatrač može stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkih
odbora u pisanoj formi, koje se prilažu uz Z7 (ovaj slučaj predsjednik je dužan posebno evidentirati u Z 7.).
20
o
o
o
o
sistematsko, odnosno kršenje propisa i procedura koje se ponavlja
povreda tajnosti glasanja
uticaj na slobodan izbor birača
kršenje propisa i procedura koje može uticati na tačnost izbornih rezultata.
Preporučujemo da posebno obratite pažnju, odnosno odmah obavijestite općinsku izbornu
komisiju u sljedećim situacijama:
 ako nije vama ili drugim posmatračima dozvoljen ulazak na biračko mjesto ili ste s
njega udaljeni;
 ako se stvara haos i konfuzije na biračkom mjestu;
 ako se onemogućava upisivanja primjedbi u Zapisnik o radu biračkog odbora.
1.8 Ometanje procesa glasanja i udaljavanje posmatrača
Akreditirani posmatrač potpisuje Izjavu o pravilima ponašanja i dužan je pridržavati se sljedećih
pravila ponašanja:
 da bude nepristrasan u skladu sa svojim dužnostima;
 da se ne miješa u izborni proces koji uključuje upis birača u Centralni birački spisak,
proceduru na dan glasanja ili brojanja glasova te da poštiva tajnost glasanja;
 da ne pokušava vršiti bilo kakav uticaj na lice u vezi s njegovim izborom biračkih opcija
ili načinom na koji će označiti glasački listić;
 da poštiva odredbe Izbornog zakona BiH.
Organ za provođenje izbora oduzet će status akreditiranom posmatraču i udaljiti ga sa
izbornog mjesta tokom posmatranja izbornog procesa ako:




ometa izborne aktivnosti,
ne poštiva tajnost glasanja,
ne nosi službenu akreditaciju,
nosi oznake koje ga povezuju s određenom političkim subjektom.
U postupku udaljavanja akreditiranog posmatrača sa izbornog mjesta, predstavnik organa za
provođenje izbora treba prethodno upozoriti akreditiranog posmatrača koji ometa izborni
proces i preduzeti sve druge raspoložive mjere i radnje da ometanje prestane, a ako
akreditirani posmatrač nastavi ometanje, udaljit će ga sa izbornog mjesta. Svako udaljavanje
s biračkog mjesta treba zabilježiti u Obrazac Z8 Zapisnika o radu biračkog odbora. Nadležni
organ za provođenje izbora obavijestit će političkog subjekta, udruženje - odnosno
međunarodnog posmatrača o poništenju akreditacije.
21
22
DIO TREĆI
PRILOZI
23
Prilog I. Osnovne informacije o Bosni i Hercegovini
Glavni grad: Sarajevo
Površina: 51.197 km2
Stanovništvo: 4.354.911 (1991.)
Broj birača u BiH: 3.144.296
Federacija BiH: 1.863.646
Republika Srpska: 1.196.814
Brčko Distrikt BiH: 83.836
Obalna linija: 21.2 km
Narodi: Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali
Službeni jezici: bosanski, srpski i hrvatski
Valuta : konvertibilna marka (KM)- (1.95 KM =1 euro)
Klima: umjerena i blago kontinentalna. Prosječna godišnja temperatura iznosi 9,5 °C, a
prosječna količina padavina je oko 900 mm. Najtopliji mjesec je august, a najhladniji januar.
Bosna i Hercegovina nalazi se u centralnom dijelu Balkanskog poluotoka. Na sjeveru, zapadu
i jugozapadu graniči s Republikom Hrvatskom, a na istoku i jugu s Republikom Srbijom i
Crnom Gorom. Bosna i Hercegovina ima izlaz na more u dužini od oko 21 km obalne linije
kod Neuma.
24
Prilog II. Kontakt informacije
Informacije
o Centralnoj izbornoj komisiji BiH
Adrese i kontakti Centralne izborne komisije
BiH
Adresa:
Danijela Ozme br.7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Centrala + 387 33 251 300
Odnosi s javnošću + 387 33 251 323
Faks:+ 387 33 251 329
E-mail adrese:
[email protected]
(služi za prijavu upisa u Centralni birački
spisak izvan BiH)
[email protected]
(služi za sve kontakte, žalbe, primjedbe i sl.)
[email protected]
(služi za sve kontakte, žalbe, primjedbe i sl.,
a u vezi s registracijom posredstvom pošte)
[email protected](služi za sve kontakte,
žalbe, primjedbe tehničke prirode)
Veb stranica:
www.izbori.ba
Korisne informacije
Aerodrom Sarajevo
Aerodrom Banja Luka
Aerodrom Mostar
Aerodrom Tuzla
Buđenje
Radio-taksi Sarajevo
Taksi Banja Luka
Taksi Mostar
Taksi Tuzla
Telefonske informacije
Turistički informativni centar
Autobuska stanica Sarajevo
Autobuska stanica Banja Luka
Autobuska stanica Mostar
033/289-100
051/305-897
036/350-212
035/814-605
1401
1515
1544
036/318-876
1517
1182
532-606
033/213-100
051/315-355
036/552-025
036/348-680
Autobuska stanica Tuzla
035/332-590
Željeznička stanica Sarajevo
033/655-330
Željeznička stanica Mostar
036/551-361
Željeznička stanica Banja Luka 051/301-229
BIHAMK Infocentar
033/664-374
Ekspresni poštanski servis
1417
Hitna pomoć
124
Policija
122
Služba pomoći na putu
1282
Stanje prohodnosti puteva
1282
Telegrami
1202
Vatrogasci
123
Međunarodni operater
1201
Međunarodne telefonske informacije 1183
Domaće telefonske informacije
1182
Tačno vrijeme
125
Telefonske informacije
1182
25
Prilog III. Kontakt informacije o izbornim komisijama
Kod
Naziv
Adresa
Kontak telefon
001
VELIKA KLADUŠA
Hamdije Pozderca br.3
037/770-025
002
CAZIN
Trg Alije Izetbegovića br. 1
037/512-362
003
BIHAĆ
Bosanska br. 4
037/229-607
004
BOSANSKA KRUPA
Trg Avde Ćuka bb
037/471-085
005
BUŽIM
505 "Viteške brigade" br. 26
037/419-500
006
KRUPA NA UNI
Krupa na Uni Donji Dubovik
052/480 835
007
NOVI GRAD
Petra Kočića br.2
052/751-660
008
KOZARSKA DUBICA
Svetosavska bb 79240
052/410-502
009
PRIJEDOR
Trg oslobođenja br.1
052/245-122
010
GRADIŠKA
Vidovdanska br.1A
051/813-221
011
LAKTAŠI
Karađorđeva br.56
051/334-225
012
SRBAC
Mome Vidovića br.7
051/740-124
013
PRNJAVOR
Svetosavska br.10
051/660-494
014
DERVENTA
Trg oslobođenja br.3
053/333-122
016
BROD
Svetog Save br.39
053/612-115
017
ODŽAK
Glavni trg bb
031/763-035
018
VUKOSAVLJE
Muse Ćazima Ćatića bb
053/811-129
020
DOMALJEVAC - ŠAMAC
Posavskih branitelja br.148
031/716-600
021
ŠAMAC
Majke Jevrosime, Park br.2
054/611-217
022
ORAŠJE
Treća ulica br.15
031/714-578
023
DONJI ŽABAR
Donji Žabar
054/875-101
024
MODRIČA
Vidovdanska bb
053/812-472
025
GRADAČAC
035/817-156
026
PELAGIĆEVO
Huseina Kapetana Gradaščevića br.54
Trg poginulih boraca otadžbinskog rata
bb
029
BIJELJINA
Trg Kralja Petra I. Karađorđevića br.1
055/211-930
030
BOSANSKI PETROVAC
Bosanska br.110
037/883-570
031
PETROVAC
Centar bb
050/465-002
032
SANSKI MOST
Ul. Banjalučka br.3
037/681-724
033
OŠTRA LUKA
Oštra Luka bb
052/337-162
034
BANJA LUKA
Trg srpskih vladara br.1
051/244-585
035
ČELINAC
Prvog krajiškog prol. bataljona bb
051/553-018
036
DOBOJ ISTOK
Brijesnica Velika bb, Zanatski cen.
032/691-511
037
DOBOJ JUG
Trg 21. mart br. 1, Matuzići
032/691-245
038
DOBOJ
Doboj Hilandarska 1
053/227-560
039
TEŠANJ
Trg Alije Izetbegovića bb
032/650-022
042
MAGLAJ
Viteška br.4
032/603-635
044
GRAČANICA
Mula Mustafe Bašeskije br.1
035/700-821
045
PETROVO
Petrovo bb
053/260-070
047
LUKAVAC
Trg slobode br.1
035/553-253
049
SREBRENIK
Radnička bb
035/645-747
050
TUZLA
ZAVNOBIH-a br.11
035/250-491
054/810-106
26
052
ČELIĆ
Ratkovci bb
035/660-736
054
LOPARE
Cara Dušana br. 61
055/650-174
055
TEOČAK
Centar bb
035/755-319
056
UGLJEVIK
Trg Draže Mihajlovića bb
055/773-760
057
DRVAR
Drvar Titova br.1
034/820-163
058
ISTOČNI DRVAR
Potoci bb
050/211-316
059
KLJUČ
Branilaca BiH br.78
037/661-139
061
RIBNIK
Rade Jovanića br.29
050/431-282
064
MRKONJIĆ GRAD
Trg Kralja Petra br.1
050/211-353
065
JAJCE
Nikole Šopa bb
030/ 658-641
066
JEZERO
Vuka Karadžića bb
050/291-001
067
DOBRETIĆI
Dobretići bb
030/641-202
068
KNEŽEVO
Gavrila Principa br.1
051/591-601
070
KOTOR VAROŠ
Cara Dušana bb
051/782-110
074
TESLIĆ
Teslić Karađorđeva br.6
053/411-505
075
ŽEPČE
Stjepana Radića br.1
032/888-248
077
ZAVIDOVIĆI
Safeta bega Bašagića br.1
032/878-316
078
BANOVIĆI
Branilaca Banovića br.29
035/875-467
079
ŽIVINICE
Alije Izetbegovića br.30
035/773-777
080
KALESIJA
Patriotske lige bb
035/631-259
081
OSMACI
Osmaci bb
056/337-603
082
SAPNA
206. viteške brdske brigade bb
035/599-538
083
ZVORNIK
Svetog Save br.124
056/232-245
084
BOSANSKO GRAHOVO
V. Ivetića br.2
034/850-191
085
GLAMOČ
S.S.Kranjčevića bb
034/206-157
088
ŠIPOVO
Gavrila Principa bb
050/371-519
089
DONJI VAKUF
Ul. 14. septembra bb
030/205-229
091
TRAVNIK
Mehmed Paše Kukavice bb
030/511-626
093
ZENICA
Trg BiH br.6
032/401-215
094
KAKANJ
Zgošćanska br.123
032/553-042
095
VAREŠ
Zvijezda br.34
032/844-042
096
OLOVO
Branilaca grada bb
032/828-280
098
KLADANJ
Kladanjskih brigada br.2
035/628-460
101
ŠEKOVICI
Josipa Kovačevića bb
056/653-691
103
VLASENICA
Svetosavska br.14
056/734-710
104
BRATUNAC
Drinska br.1
056/410-512
105
SREBRENICA
Srebreničkog odreda bb
056/445-500
106
LIVNO
Obrtnička bb
034/204-349
107
KUPRES (FBIH)
Vukovarska br.2
034/274-801
108
KUPRES
Novo Selo bb - Strojice
050/480-077
109
307. motorizovane brigade br.92
030/251-423
110
BUGOJNO
GORNJI VAKUF USKOPLJE
Fra Anđela Zvizdovića bb
030/494-091
111
NOVI TRAVNIK
Kralja Tvrtka bb
030/795-601
112
VITEZ
Stjepana Radića br.1
030/718-201
27
113
BUSOVAČA
16. kolovoza bb
030/732-152
114
FOJNICA
Bosanska br.17
030/831-289
115
KISELJAK
Josipa bana Jelačića bb
030/871-616
116
VISOKO
Jalija 50
032/738-547
117
BREZA
ZAVNOBIH-a br.6
032/786-029
118
ILIJAŠ
126. ilijaške brigade br.6
033/400-204
121
SOKOLAC
Glasinačka bb
057/448-425
123
HAN PIJESAK
Aleksandra Karađorđevića br.3
057/557-285
124
TOMISLAVGRAD
Ul. Mijata Tomića br.108
034/356-410
125
PROZOR-RAMA
Kralja Tomislava bb
036/771-913
126
JABLANICA
Pere Bilića br.25
036 /751-311
127
KONJIC
M. Tita br.62
036/731-498
129
KREŠEVO
Fra Grge Martića br.49
030/ 806-622
130
HADŽIĆI
Hadželi br.114
033/475-961
131
ILIDŽA
Butmirska cesta br.12
033/637-871
132
ISTOČNA ILIDŽA
Gornji Kotarac bb
057/676-352
133
NOVI GRAD SARAJEVO
Bulevar Meše Selimovića br.97
033/291-130
135
VOGOŠĆA
Jošanička br.80
033/430-805
136
CENTAR SARAJEVO
Mis Irbina br.1
033/663-450
137
STARI GRAD SARAJEVO
Zelenih beretki 4
033/220-804
138
ISTOČNI STARI GRAD
Bulozi br.27
057/265-114
139
Zmaja od Bosne br.55
033/492-270
140
NOVO SARAJEVO
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
Stefana Nemanje br.1
057/676-663
141
TRNOVO (FBIH)
Trnovo bb
033/439-105
142
TRNOVO
Trnovo bb
057/610-120
143
PALE (FBIH)
Himze Sablje br.33
038/799-100
144
PALE
Romanijska br.15
057/223-410
146
ROGATICA
Dobrovoljačka bb
058/417-441
147
VIŠEGRAD
Kralj Petra bb
058/620-823
148
POSUŠJE
Fra Grge Martića br.30
039/685-528
149
GRUDE
Fra Gabre Grubišića br.4
039/663-018
150
ŠIROKI BRIJEG
Fra Didaka Buntića br.11
039/706-371
158
ISTOČNI MOSTAR
Nevesinjskih ustanika bb
059/602-224
161
NEVESINJE
Cara Dušana br.44
059/602-796
163
KALINOVIK
Karađorđeva br.19
057/623-131
164
GACKO
Nemanjina br.5
059/472-426
165
FOČA (FBIH)
Ustikolina bb
038/518-100
166
FOČA (RS)
Kralja Petra bb
058/210-558
167
GORAŽDE
Titova br.2
038/241-450
168
NOVO GORAŽDE
Centar br.1
058/430-095
169
ČAJNIČE
Igumana Vasilija bb
058/315-404
170
RUDO
Draže Mihajlovića br.34
058/711-164
171
LJUBUŠKI
Zrinsko- frankopanska br.71
039/835-503
172
ČITLUK
Kralja Tomislava br.87
036/642-445
28
173
ČAPLJINA
Trg Kralja Tomislava br.1
036/805-052
174
NEUM
Kralja Tomislava br.1
036/884-417
176
STOLAC
Kralja Tomislava bb
036/853-104
177
BERKOVIĆI
Berkovići
059/860-099
179
LJUBINJE
Svetosavska bb
059/630-296
180
BILEĆA
Kralja Aleksandra br.30
059/372-355
181
RAVNO
Trg don Ivana Musića bb
036/891-515
182
TREBINJE
Vuka Karadžića br.2
059/260-402
183
USORA
Sivša bb
032/893-479
184
KOSTAJNICA
Svetosavska br.11
052/663-113
185
MILIĆI
Jovana Dučića bb
056/740-231
199
GRAD MOSTAR
Stjepana Radića br.76 E
036/325-120
200
BRČKO DISTRIKT BIH
Dr. Abdulaha Bukvice br.1
049/220-076
29
Prilog IV. Vremenski plan aktivnosti Lokalnih izbora 2012. godine
30
Prilog V. Kartografski prikaz izbornih jedinica
31
Prilog VI. Broj upisanih birača u Centralni birački spisak po izbornim jedinicama
Broj birača upisanih u Centralni birački spisak za Lokalne izbore 2012. godine, koji će se
održati 7.oktobra 2012. godine, sa stanjem na dan 23. augusta 2012 u 24.00 sata je sljedeći:
KOD
IJ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
016
017
018
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
042
044
045
IZBORNA JEDINICA
VELIKA KLADUŠA
CAZIN
BIHAĆ
BOSANSKA KRUPA
BUŽIM
KRUPA NA UNI
NOVI GRAD
KOZARSKA DUBICA
PRIJEDOR
GRADIŠKA
LAKTAŠI
SRBAC
PRNJAVOR
DERVENTA
BROD
ODŽAK
VUKOSAVLJE
DOMALJEVAC - ŠAMAC
ŠAMAC
ORAŠJE
DONJI ŽABAR
MODRIČA
GRADAČAC
PELAGIĆEVO
BIJELJINA
BOSANSKI PETROVAC
PETROVAC
SANSKI MOST
OŠTRA LUKA
BANJA LUKA
ČELINAC
DOBOJ ISTOK
DOBOJ JUG
DOBOJ
TEŠANJ
MAGLAJ
GRAČANICA
PETROVO
UKUPNO
40296
50831
54482
24413
13865
1799
27346
23696
84079
53777
30460
17514
38011
31873
17926
16496
4344
4303
16277
17002
2005
26873
34447
4625
103007
7097
1007
33137
4557
181530
15107
9623
4174
70010
37201
19649
40739
6925
32
047
049
050
052
054
055
056
057
058
059
061
064
065
066
067
068
070
074
075
077
078
079
080
081
082
083
084
085
088
089
091
093
094
095
096
098
101
103
104
105
106
107
108
109
LUKAVAC
SREBRENIK
TUZLA
ČELIĆ
LOPARE
TEOČAK
UGLJEVIK
DRVAR
ISTOČNI DRVAR
KLJUČ
RIBNIK
MRKONJIĆ GRAD
JAJCE
JEZERO
DOBRETIĆI
KNEŽEVO
KOTOR VAROŠ
TESLIĆ
ŽEPČE
ZAVIDOVIĆI
BANOVIĆI
ŽIVINICE
KALESIJA
OSMACI
SAPNA
ZVORNIK
BOSANSKO GRAHOVO
GLAMOČ
ŠIPOVO
DONJI VAKUF
TRAVNIK
ZENICA
KAKANJ
VAREŠ
OLOVO
KLADANJ
ŠEKOVIĆI
VLASENICA
BRATUNAC
SREBRENICA
LIVNO
KUPRES (FBIH)
KUPRES (RS)
BUGOJNO
41968
36457
111045
9749
13044
6368
14522
7413
339
15257
6368
18155
24125
1103
1914
9708
20299
42313
23373
33137
20001
51206
30936
3916
9729
52877
2987
4513
10720
11969
44646
99549
32714
9256
9314
11250
7264
10389
17945
14090
25844
3487
403
28103
33
110
111
112
113
114
115
116
117
118
121
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
158
161
163
164
165
166
167
168
169
170
GORNJI VAKUF - USKOPLJE
NOVI TRAVNIK
VITEZ
BUSOVAČA
FOJNICA
KISELJAK
VISOKO
BREZA
ILIJAŠ
SOKOLAC
HAN PIJESAK
TOMISLAVGRAD
PROZOR-RAMA
JABLANICA
KONJIC
KREŠEVO
HADŽIĆI
ILIDŽA
ISTOČNA ILIDŽA
NOVI GRAD SARAJEVO
VOGOŠĆA
CENTAR SARAJEVO
STARI GRAD SARAJEVO
ISTOČNI STARI GRAD
NOVO SARAJEVO
ISTOČNO NOVO SARAJEVO
TRNOVO (FBIH)
TRNOVO (RS)
PALE (FBIH)
PALE (RS)
ROGATICA
VIŠEGRAD
POSUŠJE
GRUDE
ŠIROKI BRIJEG
ISTOČNI MOSTAR
NEVESINJE
KALINOVIK
GACKO
FOČA (FBIH)
FOČA (RS)
GORAŽDE
NOVO GORAŽDE
ČAJNIČE
RUDO
16313
19541
21323
13184
10392
16845
33420
11724
18671
11000
3277
18243
11141
8977
21831
4472
20617
56970
13169
107906
23625
60271
37559
1188
67364
8888
3590
1379
666
19544
9582
11366
12712
12111
21639
215
11688
2006
7995
1683
17620
20610
2192
4417
7302
34
171
172
173
174
176
177
179
180
181
182
183
184
185
200
LJUBUŠKI
ČITLUK
ČAPLJINA
NEUM
STOLAC
BERKOVIĆI
LJUBINJE
BILEĆA
RAVNO
TREBINJE
USORA
KOSTAJNICA
MILIĆI
BRČKO DISTRIKT BiH
UKUPNO
20983
12915
21346
3523
10628
1794
3305
10114
1266
29230
5520
4983
8357
83836
3144296
35
Prilog VII . Zahtjev za akreditiranje predstavnika političkih subjekata
36
Prilog VIII . Zahtjev za akreditiranje udruženja
37
Prilog IX . Zahtjev za akreditiranje međunarodnih posmatrača
38
Prilog X. Zahtjev za akreditiranje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH
39
Prilog XI. Šema biračkog mjesta
Prozor
Predsjednik BO-a
Vođenje Zapisnika o radu BO-a
POSMATRAČI
Član BO-a
Član BO-a
Kontrolor
glasačke kutije
Izdavanje
glasačkih listića
Član BO-a
GLASAČKE
KUTIJE
Identifikacija birača
Član BO-a
Kontrolor
reda
Kretanje birača
ULAZ
Poster
Izgled
glasačkog
listića
Poster
Izgled
glasačkog
listića
Oznake:
Zabrana unošenja oružja
Zabrana pušenja
Poster
Izgled
glasačkog
listića
Poster
Kaznene
odredbe
OZNAKA BM-a
Poster
Izgled
glasačkog
listića
ULAZ
NA
BIRAČKO
MJESTO
Poster
Kako glasati
Oznaka smjera i lokacije
BM-a
40
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine-sastav
Branko Petrić , predsjednik
Centralne izborne komisije BiH
Irena Hadžiabdić, član
Stjepan Mikić, član
Vedran Hadžović, član
Suad Arnautović, član
Mile Kudić, član
Tihomir Vujičić, član
Božica Ban, generalni
sekretar
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je nezavisan organ nadležan za provođenje
sljedećih zakona: Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, Zakona o sukobu interesa u organima vlasti
Federacije BiH, Zakona o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH i Zakona o
finansiranju političkih stranaka. Osim navedenih zakona, Centralna izborna komisija Bosne i
Hercegovine nadležna je i za provođenje dijela Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine.
Prema članu 2.6 Izbornog zakona BiH, predsjednik Centralne izborne komisije BiH bira se iz
reda članova Centralne izborne komisije BiH. Po jedan član Centralne izborne komisije BiH
iz reda Hrvata, Bošnjaka, Srba i član iz reda ostalih obavljaju dužnost predsjednika Centralne
izborne komisije BiH po principu rotacije i to jedanput u sedam (7) godina u trajanju od 21
mjesec.
Sastav Centralne izborne komisije BiH: Branko Petrić, predsjednik Centralne izborne
komisije BiH, i članovi Centralne izborne komisije BiH: Mile Kudić, Stjepan Mikić, Suad
Arnautović, Vedran Hadžović, Tihomir Vujičić i Irena Hadžiabdić.
Adminstrativno–tehničke i stručne poslove za Centralnu izbornu komisiju BiH obavlja
Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH na čijem čelu se nalazi generalni sekretar Božica
Ban.
41
Kodeks ponašanja za međunarodne posmatrače 11
Međunarodno posmatranje izbora danas je prihvaćeno u cijelom svijetu, a provode ga
međuvladine i međunarodne nevladine organizacije i udruženja kako bi dali nepristrasnu i
tačnu procjenu prirode izbornih procesa na dobrobit građana zemlje u kojoj se održavaju
izbori, kao i na dobrobit međunarodne zajednice.Zbog toga je vrlo bitno osigurati integritet
međunarodnog posmatranja izbora, a svi oni koji učestvuju u međunarodnoj misiji za
posmatranje izbora, uključujući kratkoročne i dugoročne posmatrače, članove delegacija za
procjenu, specijalizirane posmatračke timove i vođe misija, moraju se obavezati i poštivati
Kodeks ponašanja.
Poštivati suverenitet i međunarodna ljudska prava - Izbori su izraz suvereniteta koji
pripada ljudima jedne zemlje, čije izražavanje slobodne volje daje osnovu za autoritet i
legitimnost vlade. Prava građana da biraju i budu izabrani na periodičnim, pravim
demokratskim izborima su međunarodno priznata ljudska prava i zahtijevaju ostvarivanje
niza osnovnih ljudskih prava i sloboda. Posmatrači na izborima moraju poštivati suverenitet
zemlje domaćina, kao i ljudska prava i osnovne slobode njenih građana.
Poštivati zakone zemlje i autoritet izbornih tijela - Posmatrači moraju poštivati zakone
zemlje domaćina i autoritet organa zaduženih za provođenje izbornog procesa. Posmatrači
moraju poštivati bilo koje zakonsko uputstvo vladinih, sigurnosnih i izbornih organa vlasti
zemlje domaćina. Posmatrači također moraju imati pristojan stav prema izbornim
zvaničnicima i drugim državnim organima vlasti. Posmatrači moraju zabilježiti da li zakoni,
uredbe ili akcije državnih i/ili izbornih zvaničnika nepotrebno opterećuju ili opstruiraju
ostvarivanje izbornih prava zagarantiranih zakonom, ustavom ili primjenjivim međunarodnim
instrumentima.
Poštivati integritet Međunarodne misije za posmatranje izbora - Posmatrači moraju
poštivati i zaštiti integritet međunarodne misije za posmatranje izbora. To znači poštivanje
Kodeksa ponašanja, bilo kakvih pisanih uputstava (kao što je djelokrug poslova, direktive i
smjernice) i verbalnih instrukcija od rukovodstva posmatračke misije. Posmatrači moraju:
prisustvovati svim sastancima, obukama i kolegijima posmatračke misije, upoznati izborni
zakon, uredbe i druge relevantne zakone po nalogu posmatračke misije te pažljivo pratiti
metodologiju koju koristi posmatračka misija. Posmatrači također moraju izvijestiti vodstvo
posmatračke misije o slučaju sukoba interesa koji mogu imati, kao i o neprikladnom
ponašanju drugih posmatrača koji su dio misije.
Stalno biti strogo politički nepristrasan - Posmatrači moraju stalno biti strogo politički
nepristrasni, uključujući i slobodno vrijeme u zemlji domaćinu. Oni ne smiju izraziti ili
pokazati predrasude ili prednost u vezi s nacionalnim organima vlasti, političkim strankama,
kandidatima, referendumskim pitanjima ili u vezi sa spornim pitanjima u izbornom procesu.
Posmatrači također ne smiju provoditi bilo kakvu aktivnost koja bi se razumno mogla shvatiti
kao preferiranje ili davanje političke dobiti za bilo kojeg političkog natjecatelja u zemlji
domaćinu, kao što je nošenje ili pokazivanje bilo kakvih političkih simbola, boja, zastava ili
prihvaćanje vrijednosti od političkih natjecatelja.
11
Prihvaćen 27. oktobra 2005. godine u Ujedinjenim narodima u New Yorku. Organizacije koje su usvojile
navedene dokumente od 24. oktobra 2005. su: Afrički savez, Azijska mreža za slobodne izbore (ANFREL),
Carter centar, Centar za izbornu promociju i pomoć (CAPEL), Sekretarijat Commonwealtha, Vijeće EuropeEvropska komisija za demokraciju kroz zakon (Venecijanska komisija), Vijeće Evrope- Parlamentarna
skupština, Izborni institut južne Afrike (EISA), Evropska komisija,
Evropska mreža organizacija za
nadgledanje izbora (ENEMO), Međunarodne službe za izbornu reformu (ERIS), IFES International IDEA,
Međuparlamentarni savez, Međunarodni republikanski institut (IRI), Nacionalni demokratski institut (NDI),
Organizacija američkih država (OAS), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi, Ured demokratskih
instituacija i ljudskih prava (OSCE/ODIHR), Udruženje izbornih administratora pacifičkih otoka, Australije i
Novog Zelanda (PIANZEA), Forum pacifičkih otoka, Sekratrijat Ujedinjenih naroda.
42
Ne smiju opstruirati izborne procese - Posmatrači ne smiju opstruirati bilo koji element
izbornog procesa, uključujući procese prije izbora, glasanje, brojanje i prikazivanje rezultata
te procese nakon dana izbora. Posmatrači mogu na licu mjesta izbornim zvaničnicima
skrenuti pažnju na nepravilnosti, prijevaru ili značajne probleme, osim ako je to zabranjeno
zakonom i to moraju uraditi na ne opstruktivan način. Posmatrači mogu postavljati pitanja
izbornim zvaničnicima, predstavnicima političkih stranaka i drugim posmatračima unutar
biračkih mjesta te odgovarati na pitanja o njihovim aktivnostima sve dok posmatrači ne
opstruiraju izborni proces. Glasači mogu pitati i dobiti odgovor od posmatrača, ali ih
posmatrači ne smiju pitati za koga ili za koju stranku ili referendumsku poziciju su glasali.
Prikazati prikladnu identifikaciju - Posmatrači moraju jasno prikazati identifikaciju koju je
osigurala misija za posmatranje izbora, kao i identifikaciju koju traže nacionalni organi
vlasti, te je na zahtjev moraju pokazati izbornim zvaničnicima ili drugim zainteresiranim
državnim organima vlastima.
Zadržati tačnost zapažanja i profesionalizam u donošenju zaključaka – Sva zapažanja
posmatrača moraju biti tačna i razumljiva te se trebaju bilježiti pozitivni i negativni faktori,
praviti razliku između onih bitnih i nebitnih te identificirati modeli koji bi mogli imati bitan
uticaj na integritet izbornog procesa. Odluke posmatrača moraju biti zasnovane na najvišim
načelima tačnosti informacija i nepristrasnosti analize, praveći razliku između subjektivnih
faktora i objektivnih dokaza. Posmatrači moraju sve svoje zaključke zasnovati na činjeničnim
i dokazivim dokazima i ne smiju prerano donositi zaključke. Posmatrači također moraju imati
evidenciju o mjestima gdje su posmatrali izbore, zapažanjima i drugim relevantnim
informacijama kako nalaže međunarodna posmatračka misija te takve dokumente moraju
predati misiji.
Suzdržati se od davanja komentara u javnost ili medijima prije izjave misije - Posmatrači se
moraju suzdržati od davanja bilo kakvih ličnih komentara o njihovim zapažanjima
novinarima ili članovima javnosti prije nego što posmatračka misija dâ izjavu, osim ako je to
drugačije naložilo rukovodstvo posmatračke misije. Posmatrači mogu objasniti prirodu
posmatračke misije, njene aktivnosti ili druge poslove koje posmatračka misija smatra
prikladnim. Oni bi trebali medije ili ostala zainteresirana lica uputiti na one pojedince koje
je odredila posmatračka misija.
Sarađivati sa drugim posmatračima izbora - Posmatrači moraju biti svjesni drugih misija za
posmatranje izbora, bilo da su domaće ili međunarodne, te moraju sarađivati s njima po
uputstvu rukovodstva posmatračke misije.
Prikladno se ponašati - Posmatrači se moraju prikladno ponašati i poštivati druge,
uključujući izražavanje osjetljivosti na kulturu i običaje zemlje domaćina, dobro koristiti
procjenu u ličnim kontaktima i profesionalno se ponašati na najvišem nivou čak i u slobodno
vrijeme.
Kršenja Kodeksa ponašanja - U slučaju nedoumica o kršenju Kodeksa ponašanja
Međunarodna misija za posmatranje izbora provest će istragu o tome. Ako se utvrdi da se
dogodilo ozbiljno kršenje, posmatrač može ostati bez posmatračke akreditacije ili može biti
otpušten iz posmatračke misije. Ovlasti za takve odluke jedino ima rukovodstvo misije za
posmatranje izbora.
Izjava o postupanju prema Kodeksu ponašanja - Svako lice koja učestvuje u ovoj misiji
posmatranja izbora mora pročitati i razumjeti ovaj kodek i mora potpisati izjavu o postupanju
prema istom.
43
BILJEŠKE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
44
PRILOG
MEĐUNARODNI POSMATRAČI
45
Prilog I . Informacije o ambasadama
[email protected]
SARAJEVO
Austrija: Džidžikovac br.7;
tel.: 033 279 400; faks: 033
668 339
[email protected]
Bugarska: Radnička br.30;
tel.: 033 668 191; faks: 033
668 182
[email protected]
Crna Gora: Talirevića br.4;
tel.: 033 239 925; faks: 033
239 927
Kanada: Grbavička br.4/2;
tel.: 033 222 033, 033 447
901; faks: 033 222 004
[email protected]
Kina: Braće Begić br.17;
033 215 102; faks: 033 215
108
[email protected]
Hrvatska: Mehmeda Spahe
br.16;
tel.: 033 444 330/1;faks: 033
472 434;
[email protected]
r
Konzularno odjeljenje:
Skenderija br.17;
tel.: 033 651 451; faks: 033
442 591
Češka Republika:
Franjevačka br.19;
tel.: 033 447 525, 033 446
966; faks: 033 447 526
[email protected]
Danska: Splitska br.9;
tel.: 033 665 901; faks: 033
665 902
[email protected]
Egipat: Nurudina Gackića
br.58;
tel.: 033 666 498;faks: 033
666 499
Francuska: Mehmed-bega
Kapetanovića Ljubušaka
br.18;
tel.: 033 282 050; faks: 033
282 055
[email protected]
matie.gouv.fr
Njemačka: Skenderija br.3;
tel.: 033 565 300; faks: 033
206 400
[email protected]
Grčka: Obala Maka Dizdara
br.1;
tel.: 033 213 439;faks: 033
203 512
Mađarska: Hasana Bibera
br.53;
tel.: 033 205 302; faks: 033
268 930
[email protected]
Iran: Obala Maka Dizdara
br.6;
tel.: 033 650 210;fax: 033
663 910
Italija: Čekaluša br.39;
tel.: 033 203 959; faks: 033
659 368
[email protected]
Japan: Bistrik br.9;
tel.: 033 209 580; faks: 033
209 583
[email protected]
Libija: Hasana Bibera br.53;
tel.: 033 200 621; faks: 033
663 620
[email protected]
mail.com
Makedonija: Emerika
Bluma br.23;
tel./faks: 033 206 004
[email protected]
Malezija: Radnička br.4a;
tel.: 033 201 578; faks: 033
667 713
Malta: Mula Mustafe
Bašeskije br.12;
tel.: 033 668 632; faks: 033
668 632
Holandija: Grbavička br.4;
tel.: 033 562 600; faks: 033
223 413
[email protected]
Norveška: Ferhadija br.20;
tel.: 033 254 000; faks: 033
666 505
[email protected]
Pakistan: Emerika Bluma
br.17;
tel.: 033 211 836; faks: 033
211 837
[email protected]
m
Palestina: Dr. Kasima
Begića;
tel.: 033 766 396; faks: 033
235 173
[email protected]
Poljska: Dola 13;
tel.: 033 201 142; faks: 033
233 796
[email protected]
Portugal: Čobanija br.12;
tel.: 033 200 835; faks: 033
443 117
[email protected]
Rumunija: Tahtali sokak br.
13-15;
tel.: 033 207 447; faks: 033
668 940
[email protected]
Rusija: Urijan Dedina br.
93-95;
tel.: 033 668 147; faks: 033
668 148
46
[email protected]
[email protected]
Saudijska Arabija: Koševo
br.44;
tel.: 033 211 861; faks: 033
212 204
[email protected]
Velika Britanija: Tina
Ujevića br.8;
tel.: 033 282 200; faks: 033
666 131
[email protected]
Konzularno odjeljenje:
Petrakijina br.11;
tel.,: 033 208 229; faks: 033
204 780
Slovenija: Bentbaša br.7;
tel.: 033 271 261, 033 251
796; faks: 033 271 270,
033 204 318
[email protected]
Španija: Maguda br.18;
tel.: 033 584 000; faks: 033
539 155
[email protected]
Srbija: Obala Maka Dizdara
br.3a;
tel.: 033 260 080; faks: 033
221 469
[email protected]
Švedska: Ferhadija br.20;
tel.: 033 276 030; faks: 033
276 060
[email protected]
eign.ministry.se
Švicarska: Josipa Štadlera
br.15;
tel.: 033 275 850; faks: 033
570 120
[email protected]
.ch
Turska: Hamdije
Kreševljakovića br.5;
tel.: 033 445 260; faks: 033
443 190
Sjedinjene Američke
Države: Alipašina br.43;
tel.: 033 445 700; faks: 033
659 722
Vatikan: Pehlivanuša br.9;
tel.: 033 207 847; faks: 033
207 863
[email protected]
MOSTAR
Ured Sjedinjenih Američkih
Država: Mostarskog
bataljona bb;
tel.: 036 580 580
Konzulat Republike
Hrvatske: Zagrebačka br.8;
tel.: 036 316 630; faks: 036
315 630
[email protected]
Generalni Konzulat
Republike Turske: Mala
Tepa br.24; tel.: 036 551
209
[email protected]
BANJA LUKA
br.52; tel.: 051 311 144;
faks: 051 325 010
[email protected]
Hrvatska: Milana
Karanovića br.1;
tel.: 051 348 800; faks: 051
304 000
[email protected]
Francuska: Dr.Mladena
Stojanovića br.1;
tel.: 051 303 925; faks: 051
304 073
[email protected]
Njemačka: Dr.Mladena
Stojanovića br.1;
tel.: 051 303 925; faks: 051
304 928
[email protected]
Velika Britanija: Simeuna
Đaka br.8;
tel./faks: 051 212 395
Sjedinjene Američke
Države: Jovana Dučića br.5;
tel.: 051 221 500
Srbija: Vojvode Radomira
Putnika bb;
tel.: 051 227 060; faks: 051
213 901
[email protected]
TUZLA
Hrvatska: Kazan mahala
br.1; tel.: 035 258 330;
faks: 035 258 350
[email protected]
Austrija: Jovana Dučića
47
Danijela Ozme br. 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Izbori u Bosni i Hercegovini, Poštanski pretinac 450, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
telefon: +387 (0)33 251 300 faks: +387 (0)33 251 329 e-mail: [email protected] veb stranica: www.izbori.ba
Download

PRIRUČNIK ZA POSMATRANJE IZBORA U BiH LOKALNI