ZAPISNIK
pr€liminarnc dogovore u cilju zakljuiivanjn Sporazuma izmedu
Bosne i Hercegovinc i Kanadc o socijalnom osigurirnju
(Sarajevo 03. - 04. listopad/oktobar 2013. godine)
sa sastanl{a za
Sarajevu je, u razdoblju 03. - 04. listopada/oktobra 2013, odrZan sastanak izmedu
delegacija Bosne i Hercegovine i Kanade za preliminarne dogovore u cilju zakljudivanja
Sporazuma o socijalnom osiguranju iz-medu ove dvije drZave. Ovaj sastanak organiziran je
radi meclusobnog predstavljanja i upoznavanja sustava socijalne sigurnosti u Bosni i
Hercegovini i Kanadi.
U
Kanadsku delegaciju na sastanku predvodio je g-din Rakesh Patry, direktor za medunarodnu
i ugovore Zavoda za zapoSljavanje i dru5tveni razvoj Kanade.. dok je delegaciju
Bosne i Hercegovine predvodila g-da Lidija Markota, Sefica Odsjeka za socijalnu za5titu i
penzije Ministarstva civilnih poslova Bosne i Flercegovine.
politiku
Spisak dlanova obje delegacije daje se u Prilogu
I
ovog Zapisnika.
Na podetku sastanka, 5efica delegacije Bosne i Hercegovine, izrazila je dobrodo5licu
delegaciji Kanade i zahvalila se kanadskoj delcgaciji Sto su prepoznali vaZnost zakljucivanja
ugovora o socijalnom osiguranju za obje drT.ave i pokrcnula inicijativu za odrlavarle
sastanka-
Nakon medusobnog predstavljanja delegacija, g-cla Lidija Markota je u svom uvodnom
izlaganju, kratko upoznala delegaciju Kanade o uredenju i naclleZnostima u Bosni i
Hercegovini, s posebnim osvrtom na podrudje socijalne sigurnosti.
Kanadska delegacija informirala jc bosanskohercegovadkr.r stranu da budu6i Sporazum o
socijalnom osiguranju izmedu ove dvije zemlje nece sadrZavati odredbe o zdravstvenom
osiguranju kao ni osiguraniu za sludaj ncz-aposlenosti. Na prvom sastanku sudjelovali su
dlanovi delegacije Bosne i Ilercegovine u punorn sastavu, sa predstavnicima svih nadleZnih
institucija.
G-din Rakesh Patry istakao je da zbog podjeljene nadleZnosti izmedu drZave i provincija, kao
i Sto svaka provincija ima svoj program zdravstvene za5tite, z.dravstveno osiguranje ne moZe
biti predrnet ovog sporazuma.
Bosanskohercegovadka strana je zamolila da joj se dostavi odgovor u narednom razdoblju, a
koji se odnosi na sporazume izmedu Kanade i drugih drlava, kojinra je jednostrano regulirano
pravo na zdravstvenu za5titu deta5iranih radnika i predstavnika diplomatsko konzularnih
tijela, a kako bi naSa strana razmotrila uvoclenje istog modaliteta u predloZeni tekst
Sporazuma s Kanadom.
Prvog dana sastanka dlanovi
bh. deiegacije
detaljno
su
predstavili sustave
mirovinskog/penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH,
predstavili temeljna nacela na kojirna podivaju ovi sustavi, predstavljen je institucionalni i
pravni okvir, te postupke ostvarivnja prava iz socijalnog osiguranja u BiLL
Nakon izlaganja dlanor,a bh delegacije g-din Rakesh Patry je dao pregled kanadskog sistema
socijalne sigumosti.
Narednog daua, sukladno dnevnom redu. kanadska delegacija je detaljno predstavila kanadske
progranle osiguranja za starost. zatim pojedinosti o kanadskom penzionom planu. inforrnacije
o ulozi Kanadske poreske sluZbe, te na kaju
pojedinosti
o
kanadskinr ugovorima o
socijalnom osiguranj u.
Clanovi obje delegacije su tijekom trajanja ovog dvodnevnog sastanka postavljala dodatna
pitanja o sustavu socijalne sigurnosti te dobijali iscrpne odgovore druge strane.
Strane su suglasnc da ie se o nastavku ovih pregovora dogovoriti u narednom razdoblju. Kao
osno\/a za vodenie pregovora, prihvaien je je Prijedlog teksta Sporazuma o socijalnom
osigurartju izmedu Kanade i Bosne
dostavila tsosni i Hcrccgovini.
i
Hercegovinc, koji
je
Kanada elektronskirn po5tom
Prijedlog Sporazuma daje se u Prilogu 2 ovog Zapisnika,
Obje delegacije su suglasne cla su pregovori oclrZani u prijateljskoj atn-rosleri
povjerenje i raz"umijevanje.
i
uz obostrano
Sadinjeno u Sarajevu 04. listopada /oktobra 2013, godine.
Za delegaciju
Bosne
if{ercegovinc
i,./
-
i, ,/
,"', JZ i
,-,iJiaiii-nHrtrota
Za delcgaciju
I(anade
1w
Rakesh Patry
Download

Prvog dana sastanka dlanovi bh. deiegacije detaljno su predstavili