Obrazac 1
Fabrika ulja i biljnih masti AD Vital
Vrbas
M.Tita br.1
31.03.2011
ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE
ZA RAD POSTROJENJA A.D."Vital" I OBAVLJANJE AKTIVNOSTI
PROIZVODNJA ULJA I MASTI, NA LOKACIJI VRBAS, U SRBIJI
1. O zahtevu
I. Opšti podaci
Novo postrojenje
Rad ili bitne izmene u radu
postojećeg postrojenja
Prestanak aktivnosti
Revizija dozvole
Produženje važenja dozvole
2. O operateru
2.1.
Naziv
2.2.
2.3.
A.D."Vital"
21460 Vrbas
Maršala Tita 1
021/7955-701 / 021/7955-570
Sedište
Adresa
Broj telefona/faksa
E-mail
Registarski broj i datum registracije
[email protected]
BD 14041
Lice i podaci za kontakt
Drugi podaci o operateru/pravnom licu
Šifra delatnosti- 1041 proizvodnja ulja i
masti
3. O postrojenju i njegovoj okolini
3.1.
Naziv
A.D."Vital"
Maršala Tita 1
021/7955-701 / 021/7955-570
Adresa
Broj telefona/faksa
E-mail
[email protected]
3.2.
3.4.
19.07.2005.
Slađana Ratković
tel.021/7955-701 [email protected]
2.4.
3.3.
x
Slađana Ratković
tel.021/7955-701 [email protected]
Lice i podaci za kontakt
Naziv i adresa vlasnika zemljišta na kome
se planira obavljanje aktivnosti
Naziv i adresa vlasnika glavne i pomoćnih
zgrada postrojenja u kome se aktivnost
izvodi
1
A.D."Vital", Maršala Tita 1,
Vrbas
21460
A.D."Vital", Maršala Tita 1,
Vrbas
21460
3.5.
Informacija o uslovima utvrđenim u
urbanističkom i prostornom planu
Videti poglavlje I 3.5.u tekstu
Nema alternativnih lokacija
3.6.
3.7.
Informacija o alternativnim lokacijama
Informacija o okolini na koju može uticati
obavljanje aktivnosti ili udes
Videti poglavlje I 3.7.u tekstu
4. Vrsta industrijske aktivnosti:
3. Vital Vrbas spada u Prehrambenu industriju
3.1. Postrojenje za preradu uljarica i proizvodnju ulja, biljnih masti, majoneza, kečapa i senfa
5. Osoblje i investicioni troškovi
5.1.
Broj zaposlenih u postojećim objektima
5.2.
231
Poslovna tajna, nije za javni uvid na
osnovu člana 9.stav 1. tačka zakona o
integrisanom sprečavanju i kontroli
zagađivanja životne sredine ( Sl. list RS
br. 135/04 )
Ukupni troškovi, sa novim investicijama
II. Rezime podataka o aktivnostima i izdatim dozvolama
1. Kratak opis aktivnosti za koje se integrisana dozvola zahteva
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
Kratak opis tehnološkog procesa je dat u
poglavlju II 1.1
24 sata/dan, 7 dana/nedelju , 325
dan/godinu
Kratak opis aktivnosti
Normalan broj radnih sati i dana u nedelji
za obavljanje aktivnosti
Planiran datum izgradnje
Kapacitet proizvodnje i planirani obim
godišnje proizvodnje
Planirani datum puštanja u rad
Prevoz do i od preduzeća
kapaciteti proizvodnje i planirana
proizvodnja su dati u poglavlju II 1.4
pušteno u rad 1855
prikazano u poglavlju II 1.6
Podaci o planiranom korišćenju sirovina i
pomoćnih materijala, energije i vode (iz
tabelarnih pregleda u prilogu)
dato u poglavlju II 1.7.
Troškovni opis korišćenja najboljih
dostupnih tehnika (BAT) i/ili planiranih
aktivnosti za dostizanje nivoa BAT (opis se
zasniva na upoređivanju sadašnjih i analizi
potrebnih uslova za dostizanje BAT)
dato u poglavlju II 1.8.
Razlozi za podnošenje zahteva za izdavanje
integrisane dozvole i očekivane promene u
odnosu na dosadašnji rad
dato u poglavlju II 1.9.
Lista propisa, priručnika, obračunskih
programa (za procenu koncentracija
zagađujućih materija u životnoj sredini)
korišćenih prilikom kompletiranja zahteva
za izdavanje integrisane dozvole
dato u poglavlju II 1.10.
2
2. Podaci o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje
(dozvole, odobrenja, saglasnosti)
2.1.
Nadležni organ odgovoran za planiranje i
izgradnju na teritoriji na kojoj se aktivnost
dato u poglavlju II 2.1.
odvija ili će se odvijati
2.1.1.
REPUBLIKA SRBIJA
Ministarstvo životne sredine i prostornog
Naziv nadležnog organa
planiranja
Nemanjina 11,
11000 Beograd
011 361-77-17 / 011 361-77-22
[email protected]
Adresa
Broj telefona/faksa
E-mail
2.1.2.
Planski dokument i urbanistički plan sa
podacima o urbanističkim uslovima za
uređenje prostora, parcelaciji i sprovođenju
plana, kao i projekat (uključivanje u
prostorno-razvojni plan)
AD Vital ne poseduje Plan detaljne
regulacije kompleksa fabrike uljla i biljnih
masti „Vital“
2.1.3.
AD „Vital“ Vrbas pripada Katastarskoj
opštini Vrbas i zauzima parcelu pod
brojem posedovnog lista: 1242 izdato od
strane REPUBLIČKOG GEODETSKOG
ZAVODA
,Služba
za
katastar
nepokretnosti Vrbas br.953-1/09-261 od
datuma 24.07.2009 godine,parcela broj
5254
Kopija plana iz katastra nepokretnosti
broj 1242 data je u Prilogu
Izvod iz lista nepokretnosti broj 1242
K.O.Vrbas Grad ,Služba za katastar
nepokretnosti Vrbas br.953-1/09-261 od
datuma 24.07.2009 godinež
Izvod iz lista nepokretnosti dat je u
prilogu
Katastarski broj parcele sa kopijom planom
izdatom od nadležnog organa
2.1.4.
Dokaz o pravu korišćenja zemljišta,
odnosno pravu svojine na objektu, odnosno
pravu korišćenja na neizgrađenom
građevinskom zemljištu
2.1.5.
2.2.
Odobrenje za izgradnju i/ili upotrebna
dozvola
Nadležni organ odgovoran za upravljanje
vodama (zaštitu i korišćenje voda i zaštitu
od štetnog dejstva vode)
dato u poglavlju II 2.1.5
dato u poglavlju II 2.2.
2.2.1.
REPUBLIKA SRBIJA
Ministarstvo poljoprivrede ,šumarstva i
vodoprivrede
Direkcija za vode
Naziv
Bulevar umetnosti 2a
11070 Novi Beograd
Adresa
3
Broj telefona/faksa
011 311 53 70
[email protected]
E-mail
2.2.2.
Podaci iz dozvole za korišćenje voda
2.2.5.
Naziv operatera koji prima otpadne vode na
tretman
AD “Vital“ Vrbas poseduje
vodoprivrednu dozvolu za zahvatanje
sirovih voda iz sistema kanala DunavTisa-Dunav ,izdatu od strane
Ministarstvo poljoprivrede ,šumarstva i
vodoprivrede broj 325-04-686/99-07 od
09.03.2000 godine.
2.2.3.
Postrojenje je pušteno u rad pre 21 god.,
1989:e. Projekat je izradio PROJZAVOD
iz Bgd. a na osnovu tehnologije SMELTA
Podaci o sopstvenom postrojenju za tretman iz Ljubljane,odnosno za dehidrataciju
mulja primijenjena je
tehnologija
otpadnih voda koje nastaju u procesu
HIDROMETALA iz Mengeša.
obavljanja aktivnosti
Max kapacitet postrojenja / projektovani
52 mh, a stvarni max kapacitet oko
49/50 mh otpadne vode.
2.2.4.
AD “VITAL “ Vrbas poseduje
vodoprivredne uslove od Republičke
direkcije za vode broj 325-05-172/200507 ,u kojem je definisamo da možemo
upuštati fizičko-hemijski tretiranu
tehnološku vodu u prirodni recipient,pod
Podaci iz dozvole za ispuštanje otpadnih
voda i priloženog tabelarnog pregleda
uslovom da maximalno MDK ne prelazi
granice koje su JVP Vode Vojvodine
odvodnog sistema iz jednog ili više mesta
za ispuštanje otpadnih voda u odvodni
propisale na osnovu važećih evropskih
standarda .Aktivnosti usmeriti ka
sistem
budućem završetku zajedničkog prečistača
na nivou regiona.To podrazumeva izradu
projekta priključenja tehnoloških I
fekalnih voda na gradsku kanalizaciju pod
uslovima koje je definisala Opština Vrbas.
Ako podnosilac zahteva za izdavanje dozvole planira da otpadne vode odvodi u drugo postrojenje
na tretman, potrebno je navesti podatke, i to:
Save Kovačevića br.7
21460 Vrbas
021 706575,021 700654
Sedište
2.2.6.
2.2.7.
JKP Standard Vrbas
Broj telefona/faksa
E-mail
Podaci iz dozvole za rad postrojenja za
tretman otpadnih voda
Nije primenljivo
Podaci iz ugovora zaključnjnog između
podnosioca zahteva i operatera postrojenja
za tretman otpadnih voda
Nije primenljivo
4
2.3.
Saglasnosti i odobrenja izdata od nadležnih
organa
2.3.1.
Lista priloženih saglasnosti, odobrenja i
drugih akata pribavljenih u postupku
izdavanja odobrenja za izgradnju
postrojenja za tretman otpadnih voda
Lista priloženih saglasnosti je data u
poglavlju II 2.3.1
3. Kratak izveštaj o značajnim utacajima na životnu sredinu, u odnosu na:
Vazduh
vide poglavlje II 3.1 u tekstu
3.1.
Vode
vide poglavlje II 3.2 u tekstu
3.2.
Zemljište i tlo
vide poglavlje II 3.3 u tekstu
3.3.
Otpad
vide poglavlje II 3.4 u tekstu
3.4.
Buku i vibracije
vide poglavlje II 3.5 u tekstu
3.5.
Rizik od udesa
vide poglavlje II 3.6 u tekstu
3.6.
3.7.
Karakteristike uticaja opisanih u 3.1. do 3.6. vide poglavlje II 3.1 do II 3.6. u tekstu
III. Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama
1. Lokacija
1.1.
Naziv
Adresa
Broj telefona/faksa
E-mail
1.2.
Lice i podaci za kontakt
1.3.
Nacionalna referentna mreža
1.4.
A.D."Vital"
21460 Vrbas
Maršala Tita 1
021/7955-701 / 021/7955-570
[email protected]
Fabrika AD "Vital" je smeštena izmedju
45°34'10" SGŠ i 19°38'16" IGD (izvor
Google Earth)
Opis područja i lokacije postrojenja (preme
priloženoj mapi u razmeri 1:25.000)
vide poglavlje III 1.4 u tekstu
1.5.
Opis lokacije svih zgrada, objekata i
njihovih aktivnosti u okviru područja
vide poglavlje III 1.5 u tekstu
(prema priloženoj skici u razmeri 1:1.000 ili
1:5.000)
1.6.
Informacija o povezanosti lokacije sa
infrastrukturom administrativnog regiona
i/ili lokalne samouprave
vide poglavlje III 1.6u tekstu
Informacija o načinu korišćenja susednih
lokacija (vrste postrojenja i aktivnosti koje
se obavljaju)
vide poglavlje III 1.7 u tekstu
Podaci o posebno zaštićenim područjima
vide poglavlje III 1.8 u tekstu
1.7.
1.8.
2. Upravljanje zaštitom životne sredine
2.1.
Politika zaštite životne sredine
2.2.
Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
vide poglavlje III 2.1 u tekstu
vide poglavlje III 2.2 u tekstu
5
2.3.
2.4.
Izveštavanje
Dobra praksa upravljanja
vide poglavlje III 2.3 u tekstu
vide poglavlje III 2.4 u tekstu
3. Korišćenje najboljih dostupnih tehnika
3.1.
Opis postrojenja, proizvodnog procesa i
procesa rada
3.2.
Podaci o najboljoj dostupnoj tehnici koja je
korišćena za procenu procesa
3.3.
Upoređivanje procesa koji se obavlja u
odnosu na relevantni BAT
3.3.1. Supstitucija opasnih materija
3.3.2. Tehnološki proces
pogledati u prilogu III 3.1.
pogledati u prilogu III 3.2.
pogledati u prilogu III 3.3.
pogledati u prilogu III 3.3.1
pogledati u prilogu III 3.3.2
4. Korišćenje resursa
4.1.
Sirovine, pomoćni materijali i drugo
4.1.1. Lista rezervoara i drugih objekata za
skladištenje hemijskih materija opisanih u
Tabelama 1-4 u prilogu
4.2.
Energija (podaci opisani u Tabelama 5-9)
4.3.
Voda (podaci opisani u Tabelama 10, 32, 33
i 34)
4.4.
Navesti podatke iz svakog akta o pravu
korišćenja resursa koji je u prilogu
pogledati u prilogu III 4.1.
pogledati u prilogu III 4.1.1
pogledati u prilogu III 4.2
pogledati u prilogu III 4.3
pogledati u prilogu III 4.4
5. Emisije u vazduh (podaci opisani u Tabelama 11-21)
5.1.
Postrojenja za tretman zagađujućih materija pogledati u prilogu III 5.1
5.2.
5.3.
Tačkasti izvori emisija zagađujućih materija pogledati III 5.2
Difuzni izvori emisija zagađujućih materija
pogledati III 5.3
5.4.
Emisije u vazduhu koje potiču od materija
koje imaju snažno izražen miris
pogledati III 5.4.
5.5.
Uticaj emisija zagađujućih materija na
ambijentalni kvalitet vazduha
Kontrola i merenje
Izveštavanje
5.6.
5.7.
pogledati III 5.5
pogledati III 5.6
6. Emisije štetnih i opasnih materija u vode
(podaci opisani u Tabelama 22-31)
6.1.
Otpadne vode
6.1.1. Tretman otpadnih voda
6.1.2. Postrojenja za tretman otpadnih voda
6.1.3. Emisije otpadnih voda
6.1.4. Uticaj na kvalitet vodnih tela
6.1.6. Izveštavanje
pogledati III 6.1
pogledati III 6.1.1
videti III 6.1.2
videti III 6.1.3
videti III 6.1.4
6
7. Zaštita zemljišta i podzemnih voda
(podaci opisani u Tabelama 23-31)
7.1.
U slučaju kada se otpadne vode sa lokacije
ispuštaju direktno u podzemno vodno telo
7.2.
U slučaju kada se otpadne vode sa lokacije
ne ispuštaju direktno u podzemno vodno
telo
Nije primenljivo
pogledati III 7.2
8. Upravljanje otpadom
(podaci opisani u Tabelama 35-37)
8.1.
Plan upravljanja otpadom
8.2.
Proizvodnja otpada
8.3.
Razvrstavanje i prijem otpada
8.4.
Privremeno skladištenje otpada
8.5.
Prevoz otpada
8.6.
Prerada otpada: tretman i reciklaža
8.6.1.
Sopstvena postrojenja, objekti i tehnologije
8.6.2.
Upućivanje na odlaganje kod drugog
operatera
8.7.
8.7.1.
Odlaganje otpada
8.7.2.
Upućivanje na odlaganje kod drugog
operatera
Procena uticaja planiranog upravljanja
otpadom
Kontrola i merenje (analize)
Dokumentovanje i izveštavanje
8.8.
8.9.
8.10.
Plan upravljanja otpadom je dat u Prilogu
pogledati III 8.2
pogledati III 8.3
pogledati III 8.4
pogledati III 8.5
pogledati III 8.6
AD Vital nema spostvena postrojenja na
kojima vrši ponovno iskorišćenje otpada .
pogledati III 8.6.2
pogledati III 8.7
AD Vital nema sopstvenu lokaciju gde
vrši odlaganje otpada
Sopstvena postrojenja, objekti i tehnologije
pogledati III 8.7.2
pogledati III 8.8
pogledati III 8.9
pogledati III 8.10
9. Buka i vibracije
(podaci opisani u Tabeli 38)
9.1.
Izvori
9.2.
Emisije
9.3.
Kontrola i merenje
9.4.
Izveštavanje
pogledati III 9.1
pogledati III 9.2
pogledati III 9.3
10. Procena rizika od značajnih udesa
11. Mere za nestabilne (prelazne) načine rada postrojenja koje se odnose na:
11.1.
Početak rada postrojenja ako postoji rizik
Nije primenljivo
izlaganja životne sredine negativnim
uticajima
11.2.
Defekte curenja
pogledati III 11.2
11.3.
Trenutno zaustavljanje rada postrojenja
pogledati III 11.3
11.4.
Obustavu rada
pogledati III 11.4
7
12. Definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova
13. Netehnički prikaz podataka na kojima se zasniva zahtev za izdavanje
integrisane dozvole
13.1.
Podaci o operateru, postrojenju, lokaciji
13.2.
Karakteristike aktivnosti zbog kojih je podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole
(opis proizvodnog procesa)
13.3.
Opis aktivnosti koje imaju značajan uticaj na životnu sredinu:
13.3.1.
Resursi, energija i voda koji se koriste i opis mera za smanjenje njihovog korišćenja
13.3.2. Glavne sirovine i pomoćni materijali i njihovo korišćenje
13.3.3.
Upotreba opasnih hemijskih supstanci i preparata i planirane mere za njihovu supstituciju
13.3.4. Korišćenje tehnologija, odnosno primena najboljih
dostupnih tehnika
13.3.5. Prikaz glavnih emisija (koncentracije i godišnje
količine) za vazduh, vode, zemljište, glavne tokove
otpada i njihov tretman, buku i vibracije
13.3.6. Mogući uticaj zagađivanja na zdravlje ljudi, kvalitet
vazduha, vode i zemljišta
13.3.7. Mere za sprečavanje udesa i smanjenje posledica
13.3.8. Planovi, uključujući proširenje i dogradnju posebnih
proizvodnih jedinica ili procesa
13.4.
Sažet opis procene uticaja na životnu sredinu u celini,
uključujući mogućnost prelaska zagađenja iz jednog
medijuma u drugi, sa planiranim merama, kao i
prekograničnim uticajima
13.5.
Opravdanost predloženih nivoa emisije
Prilog:
1.
2.
3.
4.
5.
Dokumentacija koja je propisana zakonom
Tabelarni pregledi (dijagrami)
Mape i skice
Kopije izdatih dozvola, odobrenja i saglasnosti i drugih dokumenata
Akcioni planovi III.4 - III.10
8
Download

Fabrika ulja i biljnih masti AD Vital Vrbas M.Tita br.1 31.03.2011