2. MERE ZA SPREČAVANJE PROIZVODNJE OTPADA
2.1 Preventivne mere za sprečavanje nastanka otpada
Smanjenje otpada na najmanju moguću meru je ključni deo delotvornog sistema
za upravljanje otpadom, doprinosi čistijoj i bezbednijoj životnoj sredini. Propisima se
bliže propisuju uslovi i načini sakupljanja, transporta, skladištenja otpada. Svi šefovi
apoteka odgovorni su za otpad koji proizvode njihove jedinice i trebalo bi da obezbede da
se proizvodnja otpada stalno smanjuje i održava na najmanjoj mogućoj meri.
Opšti postupci za smanjenje proizvodnje otpada obuhvataju:
• Eliminacija nepotrebnih nabavki;
• Ograničenje zaliha (naručivanje manjih količina hemikalija ili lekova češće,
umesto većih količina koje se naručuju ređe);
• Nabavka proizvoda koji imaju manje ambalaže ili nabavka proizvoda na veliko
(u većim pakovanjima) kako bi se smanjila količina ambalaže (npr.kod
inhalatora);
• Dogovaranje politike povraćaja ambalaže sa dobavljačima, tamo gde je to
moguće i praktično izvodljivo;
• Zamena lekova koji se primenjuju intraperitonealno lekovima koji se daju
oralno, gde god je to moguće;
• Nabavka proizvoda koji sadrže neopasne supstance tamo gde je to moguće i
praktično izvodljivo (termometri bez žive itd.);
• Sprečavanje mešanja opasnog i neopasnog otpada;
• Obezbeđenje pravilne rotacije zaliha (ono što je stiglo prvo, prvo se i koristi) za
proizvode sa ograničenim rokom trajanja (lekovi itd.);
• Ispunjavanjem standarda kvaliteta u proizvodnji lekova.
U svetu se primenjuju različite metode prikupljanja farmaceutskog otpada od
domaćinstva i ostalih neindustrijskih korisnika kao što su:
• Prikupljanje u apotekama;
• Organizacija otvorenog dana za prikupljanje farmaceutskog otpada;
• Prikupljanje na licu mesta;
• Prikupljanje putem otpremanja poštom.
Svi metodi prikupljanja farmaceutskog otpada se grupišu u metode „od
domaćinstva“ i metode „ka domaćinstvima“. U prikupljanju farmaceutskog otpada treba
da budu ispunjena četiri uslova: dostupnost, izvodljivost, isplativost i održivost.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
4
2.2. Mere za kvantitativno smanjenje nastanka otpada
Nakon utvrđivanja količina otpada, treba izraditi analizu zamene pojedinih
sirovina i pomoćnih materijala u ZU „Apoteka Loznica“, u smislu postupnog
minimiziranja stvaranja otpada, a naročito opasnog kao i sagledavanja mogućnosti
recikliranja istog, ako isti nemaju bitnog delovanja na funkcionisanje ZU „Apoteka
Loznica“.
3. ZBRINJAVANJE OTPADA
3.1. Prikupljanje i odlaganje otpada
Farmaceutski tim ima pravilnik, proceduru i plan o upravljanju farmaceutskim
otpadom (pregled pravilnika, knjige procedura i plana) sa kojim će članovi tima biti
upoznati. Od strane rukovodioca apoteke biće imenovana osoba koja će biti odgovorna za
upravljanje farmaceutskim otpadom.
Medicinski (farmaceutski) otpad sakuplja se na mestu nastanka, razvrstava se
opasan od neopasnog otpada, odnosno različite vrste opasnog medicinskog otpada i
odlaže se u odgovarajuću ambalažu prilagođenu njegovim svojstvima, količini, načinu
privremenog odlaganja, prevoza i tretmana. Medicinski otpad razvrstava se prema
Katalogu otpada.
Opasan medicinski otpad klasifikuje se prema poreklu, karakteristikama i sastavu
koje ga čine opasnim.
Neopasan medicinski otpad koji je već izmešan sa opasnim medicinskim otpadom
smatra se opasnim medicinskim otpadom. Ako se opasan medicinski otpad sastoji od više
vrsta otpada njegova klasifikacija se vrši na osnovu najzastupljenije komponente, u
skladu sa posebnim propisom. Na mestu razvrstavanja opasnog medicinskog otpada
postavljaju se pismena uputstva za osoblje koje sakuplja i razvrstava taj otpad.
Infektivni otpad, kao i citotoksični i citostatički otpad se sakuplja i prevozi na
način koji sprečava direktan kontakt sa osobljem koje rukuje otpadom, pri čemu u
skladištu i tokom isporuke nije dozvoljeno njegovo prepakivanje.
Oštri predmeti se sakupljaju odvojeno od ostalog medicinskog otpada.
Pri upravljanju oštrim predmetima preduzimaju se mere prevencije od povreda i
infekcija do kojih može doći u toku rukovanja ovim predmetima i sa njima se postupa
kao sa infektivnim otpadom ili kao sa citotoksičnim otpadom.
3.2 Razdvajanje otpada
Apoteka obezbeđuje pravilno zbrinjavanje farmaceutskog otpada, uključujući i
farmaceutski otpad koji pacijenti donose iz domaćinstva i predaju u apoteku. Transport
sakupljenog farmaceutskog otpada iz apoteke vrši ovlaštena organizacija, a predaja
farmaceutskog otpada na transport se evidentira (pregled dokumentacije, pregled
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
5
evidencije). Razvrstavanje otpada je razdvajanje različitih vrsta otpada u definisane grupe
sa sličnim osobinama i/ili opasnostima (koje se nazivaju tokovi otpada).
Kategorija
otpada
Opasni
Visoko opasni
Oštri predmeti
Opšti
Opis
Infektivni otpad
bez oštrih
predmeta, neki
lekovi i hemijski
otpad
Visoko infektivni
otpad bez oštrih
predmeta
Oštri predmeti
Slično
komunalnom
otpadu, nije
kontaminiran
opasnim
materijalima
Tip
Spremišta
Boje i oznaka
Karakteristika
Kontejner ili
plastična vreća u
držaču
Žuta ili crvena sa
oznakom
INFEKTIVNO
Osigurano protiv
curenja
Kontejner ili
plastična vreća u
držaču
Kutija koja se
može zapečetiti
ili plastični
kontejner u
kartonskoj kutiji
Žuta sa oznakom
VISOKO
INFEKTIVNO
Osigurano protiv
curenja, pogodno
za autoklaviranje
Žuta sa oznakom
OŠTRI
PREDMETI
Osigurani protiv
probijanja i protiv
curenja
Crna
Nema posebnih
zahteva
Plastična vreća ili
kontejner
Različiti tokovi otpada zahtevaju različite vrste pakovanja, rukovanja, transporta i
čuvanja. Različiti tokovi otpada takođe zahtevaju različite postupke za tretman/odlaganje.
Pravilno razvrstavanje farmaceutskog otpada obezbeđuje da svaki otpad bude
obrađen/odložen u skladu sa opasnostima koje su za njega karakteristične. Efikasno
razdvajanje otpada veoma je važno, jer štiti i zdravlje zaposlenih i zdravlje pacijenata,
povećava bezbednost rukovanja otpadom, smanjuje troškove i promoviše reciklažu.
Pri razvrstavanju farmaceutskog otpada poštovaće se sledeća osnovna pravila:
*
*
Razvrstavanje je odgovornost proizvođača otpada ( princip dužnosti pažnje);
Razvrstavanje bi trebalo da se sprovodi što bliže mestu nastanka (princip
blizine);
* Ukoliko prilikom klasifikacije postoje bile kakve sumnje, otpad bi trebalo
svrstati u sledeću kategoriju sa višim nivoom rizika (princip opreza);
* Mešanje opasnog i neopasnog otpada je zabranjeno.
Različite vrste otpada zahtevaju različite vrste pakovanja, kako bi se osigurala
bezbednost svih koji dolaze u dodir sa otpadom. Mesta za razvrstavanje otpada u celoj
apotekarskoj ustanovi biće opremljena dovoljnim količinama odgovarajućih pakovanja,
kako bi se obezbedilo uspešno razvrstavanje u skladu sa planom i bezbednost svih koji u
njemu učestvuju.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
6
Download

UO 7.1.011. Plan upravljanja farmaceutskim otpadom