PRIVREDNA KOMORA KANTONA
SARAJEVO
IZVJEŠTAJ O RADU
ZA 2013. GODINU
Sarajevo, decembar
2013. godine
4
Izvještaj o radu za 2013. godinu
SADRŽAJ
UVOD
3
1
ZASTUPANJE INTERESA PRIVREDE U PARTNERSKIM ODNOSIMA SA
DRŽAVNIM ORGANIMA
4
2.
PODRŠKA BIZNISU KROZ PROJEKTE I POSLOVNE USLUGE
8
2.1.
Izrada analiza poslovanja privrede
8
2.1.1.
Projekti iz međunarodnih izvora
9
2.1.2.
Projekti iz domaćih izvora
11
2.2.
Poslovne usluge
11
3.
AKTIVNOSTI IZ DOMENA EKONOMSKIH POSLOVA SA INOZEMSTVOM
14
4.
EDUKACIJA
17
4.1.
Edukacija članova Komore
17
4.2.
Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenika Komore
18
5.
INFORMATIČKE USLUGE
18
5.1.
ISP – Internet servisi
18
5.2.
Web- stranice
18
5.3.
Administracija informacionog sistema Komore
19
6.
ZAŠTITA OKOLINE I ODRŽIVI RAZVOJ
19
7.
SAJMOVI, PROMOCIJE I PREZENTACIJE
19
7.1.
Sajmovi u zemlji
19
7.2.
Sajmovi u inozemstvu
21
7.3.
Promocije i prezentacije
21
8.
PUBLIKACIJE
22
9.
ZADRŽAVANJE I RAZVOJ ČLANSTVA
22
10.
RAD ORGANA I STRUČNIH TIJELA KOMORE
22
10.1.
Organi i stručna tijela
22
10.2.
Izbori, imenovanja i priznanja
26
11.
STRUČNA SLUŽBA
26
11.1.
Pružanje stručne podrške realizaciji Programa
26
11.2.
Održavanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom
27
12.
OGRANIČENJA
28
13.
PRAĆENJE REALIZACIJE I IZVJEŠTAVANJE
28
REZIME
Privredna komora Kantona Sarajevo
29
2
Izvještaj o radu za 2013. godinu
UVOD
Izvještaj o radu obrađuje najznačajnije aktivnosti Privredne komore Kantona Sarajevo
provođene tokom 2013. godine. Koncipiran je na osnovu mjesečnih operativnih planova i
izvještaja o radu organizacionih dijelova Komore, informacija o radu organa i stručnih tijela,
izvještaja o realizaciji zaključaka između sjednica organa i stručnih tijela, kao i drugih
informacija i dokumenata.
Rad Komore, u izvještajnom periodu, bio je u značajnoj mjeri određen političkom
nestabilnošću, nepovoljnim uslovima privređivanja, uz izražene posljedice svjetske ekonomske
krize i činjenicu da Privredna komora Kantona Sarajevo od 2004. godine posluje na principima
dobrovoljnog članstva.
Godina 2013. je bila još jedna godina ekonomske stagnacije u Kantonu Sarajevo, Federaciji
BiH i BiH, u kojoj se ništa značajnije nije poduzelo s ciljem smanjenja stope nezaposlenosti,
ukupne zaduženosti, povećanja investicionih priliva te smanjenja deficita. Sva obećanja sa svih
nivoa vlasti o poboljšanju poslovnog ambijenta te rasterećenja privrednika od raznih davanja,
koja utiču na njihovu konkurentnost, nisu se ispunila. Uzrok ekonomskoj stagnaciji Bosne i
Hercegovine, pored globalne ekonomske krize, jeste i nestabilna politička situacija u zemlji,
nedostatak direktnih stranih ulaganja i realizacija kapitalnih investicija. Zbog navedenih
problema evidentno je da je poslovni sektor suočen sa manjim prilivima prihoda koji ne
omogućavaju nova zaposlenja, nove poslovne programe, poslovne ekspanzije i nove investicije.
Tako je i prihod Komore u 2013. godini smanjen, dok su obaveze i aktivnosti ostale
nepromijenjene.
No, i pored tako teške finansijske situacije, najveći dio programskih zadataka u 2013. godini
uspješno je realizovan, a ostvarene su i mnoge aktivnosti koje nisu bile predviđene
Programom rada.
Ovakvi rezultati su polučeni zahvaljujući dobroj i koordiniranoj aktivnosti organa, stručnih
tijela i velikoj angažovanosti zaposlenika Stručne službe Komore. Tome je doprinijela i
uspješna saradnja sa drugim organima i institucijama, u čijoj nadležnosti je privredna
problematika.
Ovom prilikom treba posebno istaći da je rad Komore bio potpuno transparentan i u skladu sa
Zakonom o privrednim komorama u Federaciji BiH i drugim propisima koji regulišu rad
Komore. Komora je o svom radu i aktivnostima redovno informisala javnost putem medija,
interneta, časopisa, kao i kroz druge vidove komunikacije. Na sjednicama organa i stručnih
tijela redovno su razmatrane informacije o radu Komore, analizirani rezultati poslovanja
privrede, vršene korekcije u prioritetu aktivnosti, zavisno od aktuelne privredne situacije i
zahtjeva članova, i o tome se upoznavalo članstvo Komore i šira javnost.
Radi boljeg uvida u aktivnosti i sljedivost izvršenja programskih zadataka, Izvještaj je rađen po
tačkama iz Programa rada Komore za 2013. godinu.
Privredna komora Kantona Sarajevo
3
Izvještaj o radu za 2013. godinu
1. ZASTUPANJE INTERESA PRIVREDE U PARTNERSKIM
ODNOSIMA SA DRŽAVNIM ORGANIMA
U jako teškim uslovima privređivanja privrednici su nastojali pronaći rješenja za opstanak.
Nepotrebna ograničenja u zakonskim propisima nisu doprinijela zaštiti i rasterećenju privrede,
već naprotiv ometali su formiranje adekvatnog poslovnog ambijenta. Administrativne prepreke
koje otežavaju proces pokretanja poslovanja predstavljaju glavni razlog zbog kojeg domaći i
strani investitori odustaju od ulaganja u BiH. Pored administracije, svoj doprinos stvaranju
lošeg poslovnog ambijenta, dali su i korupcija, enormno visoka opterećenja poslodavaca,
komplikovani ustroj države te postojeće političke podjele.
Prijedlozi Komore bili su usmjereni na mobilizaciju svih subjekata koji bi mogli da doprinesu
poboljšanju poslovnog ambijenta. Izostala je adekvatna reakcija nadležnih organa kada su u
pitanju zakoni od bitnog utjecaja na poslovanje privrede.
Bez obzira na brojne prepreke, Komora je redovno analizirala kretanja u privredi, a nastavljene
su aktivnosti na predlaganju adekvatnih mjera u rješavanju gorućih problema, prvenstveno
harmonizaciji i unapređenju poreznog sistema, smanjenju poreznih i parafiskalnih opterećenja
privrede, korekciji u sferi javne potrošnje, rješavanju problema unutrašnjeg duga, problema
nelikvidnosti, omogućavanje boljih uvjeta kreditiranja privrednih subjekata, privlačenju
investicija i dr.
Komora je zatražila da nadležni organi definišu šta je to nacionalni interes u kojem bi
prioritetno mjesto bilo pitanje izlaska iz krize, razvoj privrede, a posebno prerađivačke
industrije, brže rješavanje problema zapošljavanja, reforma obrazovnog sistema, zaustavljanje
odlaska mladih i odliva stručnog kadra iz zemlje, te u krajnjem povećanje standarda i kvaliteta
života stanovništva.
Kreiranje zakonodavno-privrednog ambijenta, uz konsultacije sa članovima Komore:
ƒ
Promjena Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
Komora je uputila prijedlog da se u Nacrtu preporuka za promjenu Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, koje je pripremila Ekspertna grupa za reformu Ustava Federacije BiH, formirana
uz pomoć Vlade Sjedinjenih Američkih Država, izvrše dopune preporuka za izmjenu Ustava.
Uslijedilo je i pismo predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH kako
bi se navedena preporuka uvrstila u preporuke za izmjenu Ustava Federacije BiH.
ƒ
Prijedlog prioritetnih smanjenja fiskalnih i parafiskalnih opterećenja privrede
Po završetku konsultacija sa svojim članstvom podržan je “Prijedlog prioritetnih smanjenja
fiskalnih i parafiskalnih opterećenja privrede“ i mišljenje dostavljeno Federalnoj komori.
U eri izuzetno teških uslova za privređivanje ovakvi zahtjevi su itekako opravdani i dobrodošli,
a rasterećenje privrede kroz ukidanje pojedinih fiskalnih i parafiskalnih opterećenja je
neminovno ukoliko se ne želi ugroziti opstanak privrednih subjekata na način kako je to
učinjeno u procesu privatizacije bivših društvenih preduzeća.
Privredna komora Kantona Sarajevo
4
Izvještaj o radu za 2013. godinu
Smanjenje ili ukidanje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja privrede, odnosilo se na:
- opću vodnu naknadu,
- članarine turističkim zajednicama,
- naknadu za korištenje opće korisnih funkcija šuma,
- doprinose za osiguranje od nezaposlenosti,
- poseban doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom i
- komunalne naknade.
U koncipiranju ovih prijedloga uvažavani su sljedeći principi:
- sektorski pristup u plaćanju fiskalnih i parafiskalnih opterećenja tj. da su obveznici
njihovog plaćanja samo i isključivo kompanije čija je registrovana poslovna djelatnost u
uskoj vezi sa korisnikom fiskalnog i parafiskalnog opterećenja;
- da osnovica za plaćanje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja bude u pravilu prosječna
neto plaća u Federaciji BiH, a ni u kom slučaju ukupan prihod;
- da se realizacija gore navedenih prijedloga može provesti bez većih posljedica po
budžetske i vanbudžetske fondove, a da značajno mogu rasteretiti privredu.
ƒ
Prijedlozi Komore za Program Skupštine Kantona Sarajevo
Privredna komora Kantona Sarajevo definisala je, u konsultaciji sa svojim članovima i uz
saglasnost Upravnog odbora Komore, prijedloge za Program rada Skupštine Kantona Sarajevo
za 2014. godinu.
S obzirom na kompleksna politička zbivanja u zemlji koja se reflektuju na i onako tešku
situaciju u privredi mnogi raniji prijedlozi Komore u ovom pravcu su i dalje aktuelni, a
iskristalisani su i novi prijedlozi koji mogu doprinijeti bržem oporavku i napretku privrede
Kantona Sarajevo. Neki od prijedloga su sadržani i u Akcionom planu Kantona Sarajevo za
strateško planiranje za 2013. godinu.
Pri definisanju programa mjera podrške privrednom sektoru vodilo se računa o osnovnim
ciljevima značajnim za privredu, a to su, prije svega, rasterećenje privrede, povećanje
likvidnosti i stvaranje uslova za privlačenje investicija.
Prijedlozima Komore inicirano je rješavanje pitanja:
- Dugoročna i srednjoročna strategija razvoja Kantona Sarajevo;
- Analize o poslovanju privrede Kantona Sarajevo;
- Uklanjanje administrativnih prepreka poslovanju privrednih subjekata;
- Prijedlog prioritetnih smanjenja fiskalnih i parafiskalnih opterećenja privrede;
- Izvršiti izmjene i dopune Zakona o komunalnim taksama;
- Studija za osnivanje kreditno-garancijskog fonda za mala i srednja preduzeća;
- Baza podataka investicionih lokacija u Kantonu i baza poslovnih ideja;
- Program olakšica ili drugih poticajnih instrumenata kojima će se privući investitori;
- Susreti sa potencijalnim investitorima i dijasporom;
- Mapiranje ključnih klastera i politika razvoja klastera;
- Program za ubrzano informisanje o preuzimanju EU tehničke regulative u privredi KS;
- Mehanizam za brže primjenjivanje standarda kvaliteta u privredi Kantona Sarajevo;
- Instrumenti podrške razvoju MSP– programi razvoja, sajmovi i publikacije;
Privredna komora Kantona Sarajevo
5
Izvještaj o radu za 2013. godinu
-
Uskladiti politike upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove sa potrebama tržišta rada,
s ciljem unapređenja zapošljavanja mladog obrazovnog kadra;
Izmjene i dopune nastavnog plana i programa stručnog obrazovanja i obuke.
ƒ
Program multilateralne kompenzacije
Projekat multilateralne kompenzacije koji zagovara Privredna komora Kantona Sarajevo, u
saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, ima za cilj povećanje likvidnosti,
prestanak potraživanja na jednostavniji, brži i jeftiniji način i veću mogućnost za zatvaranje
starih potraživanja. Prijedlog projekta je početkom godine upućen Vladi Federacije BiH od koje
je zatražana saglasnost da ovo javno ovlaštenje prenese na privredne komore, koju su stručno
osposobljene da ovaj posao obave na najefikasniji i najbolji mogući način.
Multilateralna kompenzacija podrazumijeva učešće dvije i više pravnih osoba u postupku
izmirivanja obaveza tj. kada jedna pravna osoba duguje drugoj pravnoj osobi, druga pravna
osoba izmiruje trećoj pravnoj osobi, a treća pravna osoba duguje prvoj pravnoj osobi. U takvoj
kompenzaciji može biti neograničen broj sudionika, ali posljednji sudionik u kompenzaciji
mora biti u dužničko-povjerilačkom odnosu sa prvom pravnom osobom u lancu kompenzacije.
ƒ
Efikasnost sudstva/rješavanje dužničko-povjerilačkih odnosa
Sa namjerom da pruži puni doprinos reformama koje se vode u sektoru pravde s pravcem
rješavanja tekućih problema u privredi i privrednom razvoju, Privredna komora Kantona
Sarajevo je pokrenula niz aktivnosti od istraživanja, provođenja ankete, izrade informacije do
održavanja okruglog stola.
Aktivnosti su rezultirale brojnim zaključcima, kao što su:
- osnivanje posebnih trgovačkih sudova ili privrednih sudova, gdje bi se rješavali
isključivo sporovi u oblasti poduzetništva-realnog sektora,
- hitno pristupanje izmjeni propisa iz obligacionog, parničnog i izvršnog postupka,
omogućavanje naplate takse tek po okončanju spora i dokazu o provedenom izvršenju,
- uvođenje posebne naknade za hitne sporove,
- osposobljavanje sudova i povećanje broja sudija i stručnih saradnika kako bi se smanjio
broj zaduženih predmeta po sudiji što bi dovelo do bržeg i efikasnijeg okončanja
postupka,
- upoznavanje i edukovanje strana o postupcima medijacije, arbitraže i drugih
alternativnih načina rješavanja sporova,
- povećanje efikasnosti naplate potraživanja, uvođenjem neizmirenih obaveza u registre
novčanih kazni sa svim posljedicama koje iz toga proističu, vršenjem naplate putem
zapljene imovine u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude,
- ažurnim rješavanjem predmeta, kao i skraćivanjem i ograničavanjem rokova dostave,
- donošenje odgovarajuće zakonske regulative o produženju roka zastare utuženja,
- formiranje zajedničkih timova advokata za mala preduzeća „Zajedno smo efikasniji“,
- propisivanje rigoroznih sankcija za neplaćanje u dogovorenom roku i sve vidove
korupcije,
Privredna komora Kantona Sarajevo
6
Izvještaj o radu za 2013. godinu
-
preporuka da privredno odjeljenje suda šalje mjesečno izvještaje Privrednoj komori
Kantona Sarajevo o riješenim predmetima u proteklom mjesecu sa podacima iz kojeg
perioda su predmeti.
Predloženo je da se o svim ovim pitanjima inicira rasprava na višim nivoima vlasti uz
uključivanje svih subjekata koji mogu ubrzati ove aktivnosti i dr.
Usaglašeni prijedlozi su dostavljeni premijerima Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona
Sarajevo, ministarstvima pravde svih nivoa vlasti i Ministarstvu privrede KS.
ƒ
Zakon o komunalnim taksama
Privredna komora Kantona Sarajevo je učestvovala u brojnim raspravama o Zakonu o
komunalnim taksama.
Komora insistira da se konačno povede računa i o nepotrebnim i nesvrsishodnim izdvajanjima,
kao što je visina komunalne takse. Osnovno pitanje koje se ističe je nejasnost načina
utvrđivanja visine takse za pojedine djelatnosti, a koja bi trebala predstavljati naknadu koja se
plaća za korištenje javnih dobara ili usluga koje obezbjeđuje javni organ. U Zakonu o
komunalnim taksama, bez definisanih kriterija, utvrđena je visina komunalnih taksi pri čemu
ista nije vezana za zonu grada, veličinu, odnosno vrstu istaknute firme. Dosadašnji pristup
umjesto da obezbjeđuje identične uslove poslovanja za sve subjekte, u startu pravi razliku i u
potpuno neravnopravan položaj stavlja pojedine djelatnosti.
Stoga je predloženo da nadležna ministarstva izvrše izmjene i dopune Zakona o komunalnim
taksama koje će biti bazirane na analizi komunalne takse u odnosu na okruženje i unaprijed
utvrđenim kriterijima o visini takse za pojedine djelatnosti i veličinu firme. U okviru ovih
aktivnosti neophodno je uključiti općine koje bi pomogle u definisanju konkretnih prijedloga.
Karakter komunalne takse je evidentno fiskalne prirode. Međutim, ona mora imati i razvojni
karakter, što znači da se mora, istovremeno, voditi računa o tome koliko je komunalna taksa u
funkciji stvaranja ambijenta za unosno poslovanje kompanija na području Kantona Sarajevo i
privlačenja domaćih i stranih investitora.
ƒ
Topli obrok i prijevoz
Cijeneći napore Dopremijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za finansijsku stabilizaciju
penzionog i zdravstvenih fondova Federacije Bosne i Hercegovine, Komora nije podržavala
inicijativu za oporezivanje toplog obroka i prijevoza zaposlenika.
Ocijenjeno je da se samo radikalnom reformom kompletnog poreznog sistema i sistema
doprinosa mogu napraviti ozbiljnije promjene u poboljšanju uvjeta privređivanja, povećanja
konkurentnosti i investicione sposobnosti firmi, te omogućiti veći priliv sredstava za potrebe
socijalnih fondova i budžeta.
Stav Komore je bio jasan a to je da nikakva parcijalna rješenja ne dolaze u obzir, prije svega što
nije moguće predvidjeti kakve bi implikacije, a pogotovo neželjena dejstva na uvjete
privređivanja, mogla izazvati takva Odluka, jer je situacija u privredi veoma teška i
zabrinjavajuća i nema prostora za eksperimentisanje
Privredna komora Kantona Sarajevo
7
Izvještaj o radu za 2013. godinu
ƒ
Ostali propisi
Pored navedenog, Privredna komora Kantona Sarajevo je uputila svoje primjedbe, prijedloge,
mišljenja i sugestije i na sljedeće propise:
-
ƒ
Zakon o privrednim komorama u Federaciji BiH,
Nacrt Bužeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu,
Zakon o koncesijama,
Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obaveza,
Zakon o obrazovanju odraslih,
Zakon o komunalnim taksama,
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,
Prijedlog zakona o finanasijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH,
Zakon o doprinosima,
Nacrt zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i
Hercegovine i Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine Federacije Bosne i
Hercegovine,
Zakon o inspekcijama Federacije BiH,
Odluka o zakupu poslovnih prostora na području Općine Centar Sarajevo,
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa u Federaciji BiH.
Zahtjev Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH i KS o uključivanju komora, kao
partnera u rad ovih vijeća
Rukovodeći se iskustvima i primjerima zemalja okruženja i Evropske unije u kojima je
komorski sistem nezaobilazan faktor u ekonomsko-socijalnom dijalogu, Privredna komora
Kantona Sarajevo je u ime komorskog sistema Federacije BiH, zatražila od ekonomskosocijalnih vijeća KS i FBiH da privredne komore uključite u rad vijeća i obezbijede potpisivanje
Sporazuma o osnivanju ESV.
Imajući u vidu zadatak i značaj koju privredne komore imaju u privrednom životu, to smatramo
učešće komore u razgovorima sa vladom, sindikatom i udruženjem poslodavaca prijekom
potrebom. Ne postoje razlozi zbog kojih privredne komore nisu i ranije bile uključene u
ekonomsko-socijalni dijalog.
2. PODRŠKA BIZNISU KROZ PROJEKTE I POSLOVNE USLUGE
2.1. IZRADA ANALIZA POSLOVANJA PRIVREDE
Komora je kontinuirano pratila stanje u privredi Kantona Sarajevo i šire, analizirala i predlagala
mjere koje trebaju da, u koordinaciji sa nadležnim organima, doprinesu opravku bh. privrede.
Stoga su i analize koje radi Komora neophodne da bi se iskristalisali određeni pravci djelovanja.
Privredna komora Kantona Sarajevo
8
Izvještaj o radu za 2013. godinu
Sačinjene su:
ƒ
Godišnja Analiza “Informacija o osnovnim indikatorima stanja privrede Kantona Sarajevo
za 2012. godinu, sa tendencijama u 2013. godini, koja je dostavljena premijeru Vlade
Kantona Sarajevo, ministrima, Sindikatu KS i ESV-u.
ƒ
Informacija - pregled stanja u privredi Kantona Sarajevo januar-juni 2013. godine.
ƒ
Informacija o ostvarenim kretanjima u privredi Kantona Sarajevo za period januar-juli
2013. godine-osnovni indikatori.
Osim navedenih analiza i informacija, vršena je redovna obrada statističkih podataka o
poslovanju privrede Kantona Sarajevo i Federacije BiH u toku 2013. godine. Na osnovu
obrađenih podataka analizirano je stanje u privredi Kantona i šire, a potom su organizirane
konferencije za štampu i korišteni drugi oblici upoznavanja organa vlasti i javnosti o stanju u
privredi i mogućim mjerama za izlazak iz krize. Svi podaci su uredno ažurirani na web-stranici
Komore. Kao izvor informacija korišteni su podaci federalnog i kantonalnog zavoda za
statistiku, Agencije na državnom nivou, AFIP-a i drugih relevantnih institucija.
2.1.1. PROJEKTI IZ MEĐUNARODNIH IZVORA
S obzirom na značaj kao i iskustvo u relizaciji projekata iz međunarodnih izvora, Privredna
komora Kantona Sarajevo je uključena u konsultacije koje se provode u okviru programiranja
Prekograničnog programa Srbija-Bosna i Hercegovina za period 2014-2020. godina, kao i za
Prekogranični program sa Crnom Gorom. Na sastancima po ovom pitanju razmatrani su
tematski prioriteti i njihovi specifični rezultati, aktivnosti i indikatori, a Komora je svojim
konkretnim prijedlozima dala značajan doprinos procesu programiranja, s ciljem da programski
dokument bude što kvalitetniji i da odgovara stvarnim potrebama privrede.
Tokom 2013. godine provođene su i brojne aktivnosti po sljedećim projektima:
Projekat: „Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u
zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“ - EUbuild Energy Efficiency.
(Programska linija IPA SEE - Jugoistočna Evropa - Ekonomsko-socijalno partnerstvo)
Projekat je uspješno relaiziran, isplaćena su preostala sredstva i arhivirana dokumentacija.
Projekat: “Osiguravanje strukovne izvrsnosti za prehrambene proizvode, zaštitu potrošača i
konkurentnosti na Zapadnom Balkanu“
Projekat je uspješno relaiziran, a završeno je prebacivanje opreme u vlasništvo Komore.
Projekat: „Energetska efikasnost, obnovljivi izvori i okoliš, postdiplomski studij ENERESE“
- (programska linija TEMPUS IV)
Privredna komora Kantona Sarajevo, kao partner, uključena je u implementaciji projekta:
„Energetska efikasnost, obnovljivi izvori i utjecaj na okoliš-master study“ – ENERESE, po
Privredna komora Kantona Sarajevo
9
Izvještaj o radu za 2013. godinu
programskoj liniji TEMPUS IV. Projekt ima za cilj definisanje i uspostavljanje novog master
studija o temi energetske efiksnost i obnovljivih izvora u zemljama u regionu. Partneri na
projektu su, pored Privredne komore Kantona Sarajevo i 11 univerziteta iz regije i EU,
Inženjerska komora Srbije, Agencija za energetsku efikasnost Srbije. Lider projekta je Državni
Univerzitet Novi Pazar. Projekt je startovao u novembru 2012. i traje tri godine.
Održan je prvi sastanak tima projekta u Novom Pazaru, izrađena Analiza stanja energetskog
sektora u BiH i prezentirana na radionici projekta. Također, Komora je uzela aktivno učešće u
radionici, okruglom stolu i sastanku tima u Nišu po ovom projektu.
Projekat: „We Enforce Business - WeB“
Komora je partner na projektu koji provodi Područna privredna komora Banja Luka od 1.
januara 2013. a koji nosi naziv „WeB – We Enforce Businesses“.
Projektni konzorcij koji učestvuje u implementaciji, pored Privredne komore Kantona Sarajevo
i Banjalučke komore, čine i: Privredna komora RS, Privredna/Gospodarska komora FBiH,
Područna privredna komora Doboj i Privredna komora Unsko-sanskog kantona.
Tokom dvije godine, privredne komora će kroz projekat koji je sufinansiran od strane EU,
ojačati svoje kapacitete, ali i uvesti nove usluge za članice. Najvećim dijelom aktivnosti
projekta su usmjereni na podršku kompanijama iz oblasti informaciono-komunikacionih
tehnologija. Međutim, koristi od projekta će imati i sve članice komora u BiH koje žele da
unaprijede svoje poslovanje intenzivnijom primjenom IKT.
Komora je u 2013. godini izvšila pripreme i učestvovala na edukaciji o IKT kompanijama,
završeno je anketiranje IKT kompanija i izrađena analiza za Kanton Sarajevo, a također je uzeto
učešće u pripremi i realizaciji dva okrugla stola održana u okviru projektnih aktivnosti.
Projekat: „Razvoj mehanizma za procjenu potreba za kompetencijama, izradu profila radnih
mjesta i testiranja polaznika“ (Prilika Plus)
Komora je potpisala ugovor sa privrednim komorama iz Banjaluke, Bihaća, Brčkog, Mostara
kojim se definišu uloge i zadaci u implementaciji projekta Prilike plus „Razvoj mehanizma za
procjenu potreba za kompetencijama, izradu profila radnih mjesta i testiranja polaznika“. Ovaj
projekt ima za cilj izgradnju sistemskog pristupa za neformalno obrazovanje odraslih za
nedostajuće zanimanja i vještine u industrijama u BiH.
Projekt se fokusirao na šest industrijskih sektora, u kojima je istraživanjem ustanovljeno
nesklad između potražnje za industrijskim zanimanjima od strane poslodavaca, i ponude
aktivne radne snage sa vještinama i kompetencijama stečenim kroz formalno obrazovanje.
Istraživanjem je ustanovljeno i da je na tržištu jako malo ponuđača usluga neformalnog
obrazovanja prema specifičnim potrebama poslodavaca u industrijskim sektorima u BiH.
Projekat je podržan od Švicarske razvojne agencije, SDC.
Po projektu Uspostava turističkog itinerera u prekograničnoj oblasti između Bosne i
Hercegovine i Crne Gore (IPA) vršeno je prikupljanje, skeniranje i arhiviranje dokumentacije,
Privredna komora Kantona Sarajevo
10
Izvještaj o radu za 2013. godinu
dostavljanje finansijskog izvještaja vodećem aplikantu, vršene su i određene korekcije
izvještaja po potrebi, kao i izrada naloga za naplatu troškova.
Apliciranje na nove projekte:
S obzirom na benefite koji se ostvaruju realizacijom međunarodnih projekata, intenzivirane su
aktivnosti Komore u pravcu pripreme aplikacija po više različitih objavljenih poziva.
Tako je Komora sačinila sljedeće aplikacije po projektima:
1) Uspostavljanje sistema certificiranog treninga odraslih na polju usavršavanja
specifičnih znanja i vještina;
2) Arhitektonsko projektiranje i inovacije kroz univerzitete;
3) Izgradnja novih industrijskih odnosa sa zemljama Istočne Europe kroz učinkovit sistem
energijske efikasnosti;
4) LOD III (jačanje lokalne demokratije-UNDP);
5) LED (lokalni ekonomski razvoj – IPA);
6) Turistički Itinerer - Prekogranični program: Bosna i Hercegovina -Crna Gora (IPA);
7) Itinerer Plus - Turistički Itinereri Prekogranični program: Republika Hrvatska - Bosna i
Hercegovina (IPA);
8) EU info centar (IPA);
9) Partnerstvo za inovacije, USAID;
10) Podrška za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom;
11) Razrada ideje za prekogranični IPA poziv Bosna i Hercegovina - Srbija.
2.1.1. PROJEKTI IZ DOMAĆIH IZVORA
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni konkurs za odabir
korisnika sredstava Tekućih transfera – grant za 2013. godinu. Komora je uputila aplikaciju za
ova sredstva pod stavkom „poticaj udruženjima i komorama“. Ideja Komore je da se od ovih
sredstava pruži pomoć kompanijama, prvenstveno članicama, putem organiziranja novih oblika
edukacije. Rezultati konkursa još nisu poznati.
2.2. POSLOVNE USLUGE
Kako bi se omogućio dinamičniji rast i razvoj privrede, pružane su mnogobrojne poslovne
usluge.
-
Nakon niza pripremnih aktivnosti i provedene ankete, sačinjena je konačna verzija
Informacije o efikasnosti sudstva/ rješavanje dužničko-povjerilačkih odnosa. Informacija je
razmatrana na Okruglom stolu koji je organiziran u Komori pod nazivom: „Efikasnost
Privredna komora Kantona Sarajevo
11
Izvještaj o radu za 2013. godinu
sudstva/rješavanje dužničko-povjerilačkih odnosa“, na kojem su prisutni bili pored članova
Privredne komore Kantona Sarajevo, predstavnici organa Vlasti FBiH, predstavnici
nevladinih i međunarodnih organizacija, drugih komora u BiH i mediji.
Zaključci ovog okruglog stola su upućeni nadležnim državnim organima i drugim
organizacijama i institucijama.
Brojna iskristalisana pitanja zahtijevaju da se, na višim nivoima i u saradnji sa nadležnim
institucijama, provede mnogo šira i sveobuhvatnija rasprava i istraživanja kako bi se ovaj
problem u cjelosti sagledao, posebno sa aspekta refleksija ovog stanja na ukupno stanje
privrede, te iznalaženju odgovarajućih mjera i efikasnih rješenja.
-
Na sjednici Savjeta za ugostiteljstvo i turizam razmatrana je aktuelna problematika u oblasti
ugostiteljstva i turizma i to potreba za razmatranjem i davanjem inicijative za promjenu
stope PDV-a, pošto je ista među najvećim u regionu. Razmatrana je i problematika
izdavanja fiskalnih računa, nelojalna konkurencija i rad na crno, zahtjevi za smanjenje
cijena energenata i komunalija, zaštita autorskih prava, zahtjevi za unapređenje vertikalne i
horizontalne signalizacije u Sarajevu, kao i drugim turističkim destinacijama u zemlji putem
info panela i sl.
Uslijedili su i zaključci da se nastavi sa aktivnostima Komore na izmjeni zakonske
regulative kako samostalno tako i u saradnji sa drugim komorama u Federaciji BiH i BiH i
da se zajednički sa nadležnim organima traže rješenja nagomilanih problema.
-
Nakon održane sjednica Savjeta za trgovinu, na kojoj je razmatran prijedlog izmjena i
dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini doneseni su zaključci da se donese jedinstven Zakon
o trgovini u Federaciji BiH jer su se stekli uslovi da se trgovina reguliše jednim zakonom.
Predloženo je da se u Zakonu jasno i precizno definišu određeni pojmovi od značaja.
-
I tokom 2013. godine unapređivana je saradnja sa privrednim komorama u Bosni i
Hercegovini. Održavani su redovni radni sastanci Kolegija predsjednika privrednih komora
u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojima je učestvovao i predsjednik Privredne komore
Kantona Sarajevo. Na ovim sastancima razmatrani su aktuelni problemi u privredi, a
Privredna komora Kantona Sarajevo je u više navrata incirala teme i davala konkretne
prijedloge koji su prihvaćani kao zaključci. Samo neki od propisa razmatranih na kolegiju
odnosili su se na: Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini, izmjene i dopune Zakona
o krivičnom postupku u FBiH, Zakona o izmirenju novčanih potraživanja, izmjene i dopune
Nacrta zakona o komorama u FBiH, Zakona o porezu na dobit, izmjene tarife i program
multilateralne kompenzacije.
U duhu dobre poslovne saradnje na gotovo svim sajamskim manifestacijama na kojima je
Komora uzela učešće posebno su ostvarivani kontakti sa komorama iz Bosne i Hercegovine.
Godinu 2013. posebno označava uspostavljanje plodonosnije saradnje sa Privrednom
komorom Bosansko-podrinjskog kantona (Goražde) i potpisivanje sporazuma o međusobnoj
saradnji. Procijenjeno je da postoji dosta neiskorištenih mogućnosti i komore su se složile da
će u narednom periodu zajednički raditi na efikasnijem povezivanju poslovnog sektora ova
dva kantona.
Privredna komora Kantona Sarajevo
12
Izvještaj o radu za 2013. godinu
-
Članovi Komore su redovno informisani o svim značajnijim aktivnostima Komore
(informacije o poslovanju, legislativa, projektne aktivnosti, kontakti sa inozemstvom,
edukacija, prezentacije, promocije, različiti poslovni susreti i drugo), kako putem Glasnika
Komore, web-stranice, e-maila, ostalih medija, tako i kroz neposredne kontakte.
-
Nakon konsultacija sa članovima, upućeno je preko 30 inicijativa prema nadležnim
organima.
-
U skladu sa ranijim zaključcima organa Komore, provođene su pripreme za Osnivačku
skupštinu Udruženja Poslodavaca, delegirani su predstavnici.
-
Privredna komora Kantona Sarajevo je u 2013. godini provela nekoliko različitih anketa
među članstvom i to:
o Anketni upitnik: Efikasnost sudstva/rješavanje dužničko-povjerilačkih odnosa,
Tempus projekat “Development of Policy-Oriented Training Programmes in the
Context of the European Integrations” (“Razvoj trening programa usmjerenih na
javne politike Evropske unije u kontekstu evropskih integracija”),
o Anketa IKT kompanija za projekat EU ”Web – We enforce Businesses”
-
S ciljem pojašnjenja zakonskih mogućnosti i postupka prolongiranja izmirenja duga odgođeno plaćanje ili plaćanje duga u ratama, Komora je u saradnji sa Poreznom upravom
Federacije BiH organizirala sastanak, kojem je prisustvovao i direktor Porezne uprave
FBiH. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i
Zakonom o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, prvi put su
propisane olakšice - mogućnosti da se poreznim obveznicima, koji imaju dugovanja, otpišu
kamate.
-
Uzeto je učešće u radu više različitih konferencija, okruglih stolova, susreta privrednika,
sastanaka, kao što su:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Susret privrednika Kantona Sarajevo, u Domu mladih, Skenderija, u organizaciji
Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.
Mjesečno druženje sa privrednicima, na kom se razmatrala aktuelna situacija u oblasti
privrede Kantona, kao i načini finansiranja projekata obnovljivih izvora energije i
tretman otpada, u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.
Konsultativno-radni sastanak održan u organizaciji IFC, MIGA i WORLD BANK o
temi „Izvještaj o procjeni utjecaja regulative (RIA) na Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o privrednim društvima u Federaciji BiH“.
Konferencija „Poboljšanje ambijenta za unapređenje domaćih i stranih ulaganja“
održana početkom godine u Zenici.
Konferencija o uspostavljanju ministarstva poljoprivrede na državnom nivou.
Okrugli stol: „Institucionalna podrška domaćoj proizvodnji“, u organizaciji Privredne
komore RS i Privredne/Gospodarske komore FBiH, a u okviru Projekta NET.
Okrugli stol: „Aktivne politike zapošljavanja u Kantonu Sarajevo“, u organizaciju JU
Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
Pojašnjenja zakonskih mogućnosti i postupka prolongiranja izmirenja duga - odgođeno
plaćanje ili plaćanje duga u ratama, Komora je u saradnji sa Poreznom upravom
Federacije BiH organizirala sastanak, kojem je prisustvovao i direktor Porezne uprave
FBiH. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i
Privredna komora Kantona Sarajevo
13
Izvještaj o radu za 2013. godinu
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Zakonom o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, prvi put
su propisane olakšice - mogućnosti da se poreznim obveznicima, koji imaju dugovanja,
otpišu kamate.
Info dan o temi: „Međunarodne organizacije - mogućnosti podrške privredi Bosne i
Hercegovine“.
Javna diskusija o temi „Inicijative Građani za Evropu“, održana u zgradi EU u Sarajevu.
Predstavljanje projekta e-registracije privrednih subjekata, u prostorijama Gradske
uprave Grada Sarajeva.
Prva konferencija o šumskim resursima Kantona Sarajevo pod zvaničnim nazivom
"Šume - najznačajniji prirodni resurs Kantona Sarajevo".
Sastanak fokus grupe o analizi Budžeta za 2013. godinu, u organizaciji CPCD.
Sastanak pod nazivom "Pozicioniranja petog stepena kvalifikacija u BiH".
Sastanak o temi „Iznalaženje rješenja za izradu zakona o jedinstvenom komorskom
sistemu Srbije“, u organizaciji Privredne komore Beograda.
Prezentacija privrede Kraljevine Španije u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.
Sastanci Tima za izradu Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo.
kao i niz drugih skupova na kojima je Komora imala izuzetno zapaženo učešće, a
raspravljalo se o privrednoj problematici.
-
Održavani su sastanci sa predstavnicima Centra Skenderija, i animirane su komore u BiH i
regionu da uzmu učešće na sajamskim manifestacijama u Sarajevu.
-
Obrađeno je ukupno 350 uvjerenja o porijeklu robe, uz izvještaj za Vanjskotrgovinsku
komoru BiH.
-
Ispred Privredne komore Kantona Sarajevo upućene su brojne čestitke članovima Komore,
poslovnim partnerima u državi i inozemstvu.
2. AKTIVNOSTI IZ DOMENA EKONOMSKIH POSLOVA SA INOZEMSTVOM
S ciljem proširenja postojeće i stvaranja nove poslovne saradnje upriličeno je više posjeta i
sastanaka.
-
U Privrednoj komori Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja i
zaštite okoliša Kantona Sarajevo, upriličen je susret sa Unijom za upravljanje otpadom
SIOM iz Pariške regije, Republika Francuska, koja ima dugogodišnje iskustvo u
prikupljanju, reciklaži i iskorištavanju različitih vrsta čvrstog otpada. Ovo je bila prilika za
korisnu razmjenu informacija i uspostavljanje poslovnih kontakata, pa su ovom skupu
prisustvovali i operatori za upravljanje otpadom u Kantonu Sarajevo.
-
U prostorijama Komore upriličena je posjeta grupe građana njemačkog pobratimskog grada
Friedrichshafena na čelu sa Berndom Fuchsom, inicijatorom, osnivačem i aktuelnim
predsjedavajućim partnerskog udruženja “Pro Sarajevo”. Razgovaralo se o aktuelnoj
privrednoj situaciji u Kantonu Sarajevo i Bosni Hercegovini. O posjeti Komori informisali
su i njemački mediji.
-
Počasni konzul BiH u Turskoj Kemal Baysak, sa svojim saradnicima i privrednicima iz
Turske, posjetio je u par navrata Privrednu komoru Kantona Sarajevo i razgovarao o
Privredna komora Kantona Sarajevo
14
Izvještaj o radu za 2013. godinu
mogućnostima proširivanja saradnje između privrednika Turske i članova Komore. Počasni
konzul NJ.E. A. Kemal Baysak je ovim pilikama isticao da Konzulat u Izmiru čini velike
napore da pruži podršku privredi Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Kantona Sarajevo,
kroz stalnu promociju bh. privrede, održavanje poslovnih susreta, poslovnih posjeta u
manjim grupama, olakšicama prilikom nastupa na sajmovima u Izmiru, te dovođenjem
najznačajnijih biznismena iz Izmira u posjetu Bosni i Hercegovini.
-
Obavljeni su razgovori sa predstavnicima međunarodne organizacije MSI (Management
Systems International), a potom i sa predstavnicima kompanije Delloite koja će u narednih
pet godina implementirati novi projekat lokalnog ekonomskog razvoja u BiH pod nazivom
„GOLD“. Projekat finasiraju Američka agencija za razvoj (USAID) u Bosni i Hercegovini i
Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (Sida) s ciljem da i na ovaj način
podrže ekonomske aktivnosti u odabranim lokalitetima u Bosni i Hercegovini. Tokom
razgovora razmatrane su mogućnosti uključivanja Privredne komore Kantona Sarajevo u
daljnju provedbu GOLD-a. Gostima su ustupljeni brojni podaci, analize i projekti koje je
Komora sačinila, a koji mogu pomoći uspješnijoj realizaciji daljih projektnih aktivnosti.
-
Predstavnici Svjetske banke posjetili su početkom godine Privrednu komoru Kantona
Sarajevo, gdje su se podrobnije upoznali sa aktivnostima koje je Komora provodila na polju
energijske efikasnosti, a razgovarano je i o višemilionskom projektu energijske efikasnosti u
BiH, kojeg bi finansirala Međunarodna asocijacija za razvoj (IDA). Čelni ljudi Komore
uspjeli su uvjeriti predstavnike Svjetske banke da je građevinski sektor Bosne i Hercegovine
više nego sposoban da realizuje projekte energijske efikasnosti u zgradarstvu i da domaće
firme posjeduju resurse, odnosno kapacitetet da sa uhvate u koštac sa veoma složenim
zadacima.
-
Na poziv Privredne komore Beograda, a na osnovu Sporazuma o saradnji komora Beograda
i Sarajeva, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo je krajem godine pisustvovao
sastancima na kojima je razmatran Zakon o jedinstvenom komorskom sistemu Srbije, kao i
pozicioniranje regionalnih privrednih komora u novom komorskom sistemu, sa aspekta
rješenja i iskustava u radu privrednih komora u Bosni i Hercegovini, Federaciji BiH i
Kantonu Sarajevo koje posluju na principima dobrovoljnog članstva.
Predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo je u dužem izlaganju prenio
desetogodišnje iskustvo rada privrednih komora u FBiH i Kantona Sarajevo na osnovama
dobrovoljnog članstva. Zaključeno je da su prenesena iskustva dragocjena za dalje faze
izrade novog Zakona o komorama u Republici Srbiji, na čemu je predsjedniku upućena
posebna zahvalnost.
Ovom prilikom zajednički je ocijenjeno da bi dobro bilo organizovati i održati savjetovanje
svih komora u regionu, kako bi se iznašla odgovarajuća rješenja u pravcu prilagođavanja i
unapređenja rada privrednih komora novim zahtjevima privrede i njihovih članova, i
spriječio eventualni nestanak komora na ovim prostorima.
Dogovoreno je da se nastave aktivnosti na jačanju saradnje u smislu pokretanja onih servisa
koji će članovima komora omogućiti brže kontakte, veću konkurentsku sposobnost i veći
stepen poslovne saradnje u regionu. U tom kontekstu dobro bi bilo uspostavljati češće
kontakte između članova komora, kroz biznis forume i razmjenu privrednih delegacija.
Privredna komora Kantona Sarajevo
15
Izvještaj o radu za 2013. godinu
-
Sa predsjednicom Območne zbornice Ljubljana u Komori su obavljeni razgovori o
mogućnostima saradnje i inicirani su razgovori predsjednika komora gradova regiona.
Razgovarano je i o Dunavskoj strategiji i zajedničkom nastupu i projektu ERUSRS.
-
Ocjena napretka Bosne i Hercegovine u područjima ruralnog razvoja i poljoprivrede, kao i
analiza ključnih problema i prioritetnih koraka koji se trebaju preduzeti u skladu sa
procesom pridruživanja EU, bili su u fokusu javne diskusije Inicijative Građani za Evropu
održane u zgradi EU u Sarajevu, u kojoj su učešće uzeli i predstavnici Komore.
Šef Delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, ambasador
Peter Sorensen, učestvovao je u javnoj debati zajedno sa 50 predstavnika relevantnih
vladinih institucija, agencija i organizacija civilnog društva. Nažalost, kako stoji i u
Izvještaju EU o napretku, Bosna i Hercegovina je napravila mali progres u sektoru
poljoprivrede i ruralnog razvoja, te zaostaje za drugim zemljama u regiji.
Data su tri prioritetna cilja do kraja 2013. godine i zatraženo od relevantnih institucija:
- da unaprijede sistem informisanja građana i drugih zainteresiranih strana te da redovno
obaviještavaju javnost o svim vladinim aktivnostima koje se odnose na ispunjavanje
kriterija definisanih u procesu evropskih integracija;
- da uvedu institucionalne mehanizme za transparentno uključivanje stručnjaka u oblasti
ruralnog razvoja i poljoprivrede iz reda civilnog društva u pripremu politika i strateških
dokumenata kao i usvajanje Vodiča za konsultacije sa organizacijama civilnog društva u
procesu razvoja javnih politika;
- da osiguraju daljnje jačanje kapaciteta Ureda za harmonizaciju i koordinaciju plaćanja u
sektoru poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, kao i drugih relevantnih institucija i
odjela na svim nivoima odlučivanja.
-
Ostvareni su kontakti sa Privrednom komorom Tajvana sa kojom je razgovarano o
mogućnostima saradnje članova Komore sa ovom azijskom državom, kroz sajamske
manifestacije, susrete privrednika i druge vidove uspostavljanja kontakata.
-
Županijska komora Virovitica iskazala je interes za intenziviranje saradnje te uputila
Komori poziv za posjetu koja bi trebala da se realizira u skorije vrijeme.
-
Mnoge međunarodne organizacije i institucije su ostvarile kontakat sa Komorom, počev od
Svjetske banke, UNDP, USAID, GTZ, MCI i dr. Širok je dijapazon tema o kojima je bilo
govora, od unapređenja poslovnog ambijenta do raznih drugih vidova saradnje kao što su
zajednički projekti i slično.
-
Najčešći upiti na koje je Komora odgovarala odnosili su se na informacije o ponudi-tražnji
iz Turske, Hrvatske i drugih susjednih zemalja.
-
U više navrata kontaktirana je Trgovačka Komora Izmira, Industrijska komora egejske
regije Izmir, Hrvatska gospodarska komora, Gospodarska komora Zagreb, Gospodarska
komora Dubrovnik, Privredna komora Beograda i mnoge druge kako bi se pružile valjane i
pravovremene informacije.
-
Organizirano je više sastanaka sa predstavnicima firmi iz inozemstva.
Privredna komora Kantona Sarajevo
16
Izvještaj o radu za 2013. godinu
-
Kontinuirano se prate propisi, kao i privredna kretanja u Kantonu Sarajevo, FBiH i BiH, sa
spoljnotrgovinskom razmjenom, kao i aktivnosti o SSP-u, sporazumu CEFTA,
aktuelnostima u EU i procesu pridruživanja BiH EU, tenderima i ostalim relevantnim
događajima i informacijama.
4. EDUKACIJA
4.1. EDUKACIJA ČLANOVA KOMORE
Komora je u skladu sa Programu edukacije za 2013. i u saradnji sa partnerima realizovala
ukupno17 seminara/radionica.
Seminarima su prisustvovala 293 polaznika, iz 95 firmi različitog profila.
Održani seminari /radionice su:
ƒ
Upravljanje projektima
ƒ
Vođenje godišnjih razgovora sa zaposlenicima i definisanje ciljeva
ƒ
Poslovni bonton i pregovaračke taktike u prodaji
ƒ
FIDIC-ovi uslovi ugovora
ƒ
Project managment
ƒ
Train the trainer
ƒ
Upravljanje troškovima i poslovno odlučivanje
ƒ
Zakon o Javnim nabavkama
ƒ
Marketing menadžment
ƒ
Prodajna prezentacija u 20 minuta, Zašto baš mi?
ƒ
Javni nastup i poslovno prezentiranje
ƒ
Uslovni i način otpisa kamata poreskim obveznicima
ƒ
Upravljanje troškovima i poslovno odlučivanje
ƒ
Radionica za šalterske radnike i druge profesionalne grupe koje rade sa strankama
ƒ
Menadžmet ljudskih resursa
ƒ
Vještine pregovaranja kao metod u unapređenju poslovanja
Centar za edukaciju i informatičke poslove je informisao potencijalne polaznike (članove, druge
firme, lokalnu zajednicu) o seminarima, koristeći oglašavanja na web-stranici Komore, u glasilu
Komore, putem pošte, e-maila, faxa, direktno telefonom ili odlaskom na mjesto korisnika.
Privredna komora Kantona Sarajevo
17
Izvještaj o radu za 2013. godinu
Izbor tema i predavača je rađen na osnovu zahtjeva i sugestije polaznika izraženih u anketama
nakon održanih edukacija, kao i na osnovu posebnog upitnika i uz sagledavanje aktuelnih
treninga u okruženju.
U svom Programu edukacije za 2013. godinu Komora je nastojala biti konkurentna i po pitanju
tema i cijene, imajući u obzir teško stanje u privredi.
4.2. EDUKACIJA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLE NIKA KOMORE
Edukacija zaposlenika Komore je provođena u skladu sa Planom obuke za 2013. godinu, koji je
zbog poznate finansijske situacije, predvidio samo dodatnu obuku utvrđenu zakonom, zatim
edukacije u organizaciji Komore, i one edukacije za koje nije utvrđena kotizacija.
Zaposlenici Komore su tako pohađali sljedeće edukacije:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Uspostava održivog sistema upravljanja energetskom efikasnošću u Federaciji Bosne i
Hercegovine
Rad sa klijentima - Adizes Intitut
Najčešće greške u pisanju projektnih aplikacija
Kvalitativne metode istraživanja
Doobuka i recertifikacija trenera javnih nabavki
Priprema prijedloga projekta iz IPA komponente
Obavljene su redovne edukacije koje se provode za samostalne računovođe
5. INFORMATIČKE USLUGE
5.1 INTERNET SERVISI
Nastavljeno je besplatno pružanje web-mail servisa članovima i zaposlenicima Komore (100 email adresa).
5.2 WEB-STRANICE KOMORE
Komora ima četiri svoje web-stranice i jednu podstranicu (poddomenu) i to:
-
http:/www.pksa.com.ba
web-stranica Privredne komore Kantona Sarajevo
-
http:/www.pksa.com.ba/b2b
Business to Business
-
http:/www.energetska-efikasnost.ba
stranica Centra za energetsku efikasnost
-
http://www.haccp-org.eu
Privredna komora Kantona Sarajevo
18
Izvještaj o radu za 2013. godinu
stranica projekta “Osiguravanje strukovne izvrsnosti za prehrambene proizvode, zaštitu
potrošača i konkurentnosti na Zapadnom Balkanu“
-
http:/www.itinereri.com
stranica projekta "Uspostava turističkog itinerera u pograničnom dijelu BiH i CG”.
Navedene web-stranice su redovno ažurirane sa novim dokumentima i informacijama. U skladu
sa zahtjevima i potrebama Komore i partnera na projektima, ažurirano je preko 470
dokumenata.
5.3. ADMINISTRACIJA INFORMACIONOG SISTEMA KOMORE
Administracija lokalne računarske mreže odnosila se na aktivnosti:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Instalacija antivirusa na (24 PC)
Čišćenje virusa (23 PC)
Instalacija printer drajver (8 PC)
Podešavanje Outlook-a (7 PC)
Instalacija browser-a (9 PC)
Zamjenjeno tonera (15 kom)
Intervencija (60)
Instalacija novih PC
Reinstalacija (6 PC)
Prezentacije
Podrška zaposlenim
Ostale aktivnosti kao što su skeniranje dokumenata, elektronsko arhiviranje podataka,
inoformatička obrada i sl.
Internet čvor
ƒ
ƒ
Administracija: File, WEB, Mail servera
Redovno održavanje opreme u Internet čvoru
6. ZAŠTITA OKOLINE I ODRŽIVI RAZVOJ
Tokom godine Komora je nastavila sa aktivnostima vezanim za zaštitu okoline i održivi razvoj,
primjenu okolinskih propisa na području Kantona Sarajevo, zastupanju interesa članova
Komore u okolinskoj problematici, kao i plasiranju aktuelnih informacija i podataka svojim
članovima.
S ciljem zaštite okoline i primjene okolinskih propisa posebno se izdvajaju aktivnosti:
− Pružanje informacija članovima Komore, s ciljem lakše implementacije zakona i
podzakonskih akata iz oblasti zaštite okoline i održivog razvoja,
− Zastupanje interesa članova Komore u okolinskoj problematici kod nadležnih kantonalnih i
federalnih ministarstava,
− Prisustvovanje zaposlenika Komore na seminarima, prezentacijama, promocijama i
okruglim stolovima o temi zaštite okoline i održivog razvoja.
Privredna komora Kantona Sarajevo
19
Izvještaj o radu za 2013. godinu
7. SAJMOVI, PROMOCIJE I PREZENTACIJE
7.1. SAJMOVI U ZEMLJI
Tokom 2013. godine Komora je intenzivirala aktivnosti nastupa na sajmovima u zemlji. Ovo tim
prije imajući u vidu dobru poslovnu saradnju sa organizatorima sajmova i pogodnostima koje su
pružene Komori, kao izlagaču. Predstavljane su aktivnosti Komore i privredni potencijali
Kantona Sarajevo, a ujedno je data mogućnost članovima da prezentiraju svoje proizvode i
usluge.
Sarajevski sajam građevinarstva SAGRA 2013, Sarajevo
U organizaciji KJP Centra „Skenderija“ od 27. do 29. marta 2013. godine održan je Sarajevski
sajam građevinarstva SAGRA 2013, uz Dane energetske efikasnosti u zgradarstvu na kojem je
nastupila i Komora. Sajam je organiziran s ciljem efikasnije implementacije projekata
energetske efikasnosti i poboljšanja poslovne klime u građevinskom sektoru u BiH.
Tokom održavanja pratećih sajamskih manifestacija naročito je bilo zapaženo izlaganje
predstavnika Komore o temi „Stanje i perspektive mehanizama finansiranja EE u zgradarstvu“.
11. međunarodni ekološki sajam EKOBIS 2013, Bihać
Komora je kao izlagač na 11. međunarodnom ekološkom sajmu EKOBIS 2013 (od 12 do 15.
septembra 2013.) predstavila privredne potencijale Kantona Sarajevo. Na štandu Komore
predstavljen je propagandni materijal članova Komore koji su izrazili interes da se na ovaj način
promovišu na sajmu (DSC, DvokutPro, Privredna štampa i Centar “Skenderija”). Promovisan je
i prospektni materijal kojim se prezentiraju domaći privredni i turistički potencijali, a koji su
obezbijedile Komora i Turistička zajednica Kantona Sarajevo.
Ifatex, Sarajevo 2013
Kao izlagač na 29. Međunarodnom sajmu mode, odjeće, tekstila, kože, obuće i prateće opreme
“International Fashion, Clothing & Textile Fair, Ifatex – Sarajevo 2013“, koji se održavao u
Centru Skenderija u Sarajevu od 25. do 29.09.2013. godine pojavila se i Privredna komora
Kantona Sarajevo. Bila je ovo šansa proizvođačima tekstila, odjeće, kože, obuće i prateće
opreme, kao i Komori da promoviraju i predstave svoj proizvodni program, kao i da prošire
svoje poslovne kontakte i uspostave dobru poslovnu saradnju.
20. Generalni BH sajam ZEPS 2013, Zenica
Privredna komora Kantona Sarajevo organizirala je i ove godine predstavljanje privrede
Kantona Sarajevo i članova Komore na 20. Generalnom BH sajmu ZEPS 2013. u Zenici,
velikoj sajamskoj manifestaciji u BiH, koja je održana od 1. do 5. oktobra 2013. godine,
zajedno sa međunarodnim specijaliziranim sajmom metala ZEPS Intermetal. Ukupno se ove
godine predstavilo 386 izlagača iz 26 zemalja.
Privredna komora Kantona Sarajevo
20
Izvještaj o radu za 2013. godinu
10. jubilarna sajamska manifestacija „DANI JABUKE 2013“ Goražde
Prilikom održavanja ove manifestacije od 10. do 12.10.2013. u Goraždu predsjednik Privredne
komore Kantona Sarajevo ostvario je više poslovnih kontakata i obavio poslovne razgovore sa
partnerskim komorama i privrednicima izlagačima na sajmu.
Komora je svoje članove posebno informisala o sajmovima u zemlji:
- Sajam turizma i gastro kulture „Bijeljina-Turist 2013“ Bijeljina;
- Prvi međunarodni specijalizirani halal sajam SAHAF - Sarajevo Halal Fair & Forum,
Sarajevo;
- ENERGA- međunarodni sajam energetike - energija, industrija, rudarstvo, Tuzla;
- 12. Međunarodni poljoprivredni sajam „INTERAGRO 2013“ Bijeljina;
- Sajam robe široke potrošnje, u Centru Skenderija.
7.2. SAJMOVI U INOZEMSTVU
Na zahtjev poslovnih partnera članovi su obavještavani o sljedećim sajamskim manifestacijama:
- Sajmovi u Republici Turskoj;
- Međunarodna zelena sedmica - Internationale Grϋne Woche – IGW, Berlin - Njemačka;
- Međunarodni sajam igračaka i igara za zabavu - SPIELWARENMESSE 2013.
Nürnberg, Njemačka;
- Sajam „Foodrex Culinaria” Sajam hrane i pića, Beograd, Srbija;
- Međunarodni komunalni sajam – ECOMUS - Maribor, Slovenija;
- Upućen je i poziv članovima za susret sa kupcima vodećih trgovinskih lanaca Amerike
pod nazivom „EPPS”.
Periodično je objavljivan i pregled sajmova u zemlji i inozemstvu.
Nažalost, zbog nedostatka finansijskih sredstava Komora nije bila u mogućnosti da se odazove
jednom broju poziva za posjete na sajmovima u inozemstvu.
7.3. PROMOCIJE I PREZENTACIJE
U organizaciji firme IOG d.o.o. i Privredne komore Kantona Sarajevo, krajem maja 2013.
godine održana je u Komori vrlo zapažena prezentacija o temi: „Bezbjedan, komforan i
ekonomičan pružni prelaz“.
Plansko i dugoročno rješavanje pružnih prelaza je od iznimnog značaja kako za same građane
tako i za privredu Kantona Sarajevo. Korist od njihove izgradnje pored glavnih izvođača nalaze
potencijalni domaći i inozemni planeri, projektanti, zatim proizvođači čitavog niza
najrazličitijih materijala od šina, pragova, betona, asfalta, tamponskog materijala, elemenata
odvodnje, signalno-sigurnosnog i telekomunikacijskog sistema, horizontalne i vertikalne
signalizacije i drugih. Članica Komore, firma IOG d.o.o. (Infrastrukturna Optimizacijska
Grupa) sa njemačkim partnerima, firmom KRAIBURG Elastik GmbH i Eisenbahnbau-und
Planungsgesellschaft Erfurt mbH, prepoznala je potrebu za ulaganjem u oblasti pružnih prelaza
i ovom prilikom izrazili su spremnost da se maksimalno angažuju u procesu kvalitetnog
Privredna komora Kantona Sarajevo
21
Izvještaj o radu za 2013. godinu
snimanja postojećeg stanja, izradi studija, idejnih rješenja glavnih projekata, kao i u izvođenju
radova.
8. PUBLIKACIJE
Kako bi se promovisala privreda Kantona Sarajevo i obezbijedile dodatne informacije o
aktivnostima i uslugama Komore, u okviru finansijskih mogućnosti nastavljena je publicistička
djelatnost Komore.
Izdate su sljedeće publikacije:
ƒ
Brošura „Mogućnosti privredne saradnje privrede Kantona Sarajevo sa privredama
drugih država Evrope“;
ƒ
Godišnje, polugodišnje i mjesečne informacije o rezultatima poslovanja privrede
Kantona Sarajevo;
ƒ
Brošura „Partnerstvo za budućnost”;
ƒ
Privredne komore kao partneri u ekonomsko-socijalnim vijećima;
ƒ
Glasnik Komore, u dvomjesečnom izdanju, kao i posebno jubilarno 100 izdanje
Glasnika;
ƒ
Izvodi iz zakonske regulative;
ƒ
Reklamni materijal (prospekti, štampani oglasi i dr.);
ƒ
CD - Aktuelna kretanja u privredi Kantona Sarajevo;
ƒ
CD - Direktive EU-po zahtjevu članova;
Po potrebi, brošure su štampane i na stranim jezicima.
9. ZADRŽAVANJE I RAZVOJ ČLANSTVA
Tokom 2013. članstvu u Komori pristupilo je šest novih kompanija, a u skladu sa Pravilima o
vođenju registra članova Komore u periodu od godinu dana isključeno je trinaest.
10. RAD ORGANA I STRUČNIH TIJELA KOMORE
10.1. ORGANI I STRUČNA TIJELA
Rad organa i stručnih tijela Komore odvijao se u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim
aktima Komore.
Skupština Komore
U 2013. godini održane su dvije sjednice Skupštine Komore (Sedma sjednica i Osma sjednica).
Na sedmoj sjednici, održanoj 21. februara 2013. godine, pored usvajanja Zapisnika sa prethodne
sjednice, razmatrana su sljedeća pitanja:
− Izvještaj o popisu sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2012. godine
− Godišnji obračun za 2012. godinu
− Izbori za organe Komore:
Privredna komora Kantona Sarajevo
22
Izvještaj o radu za 2013. godinu
ƒ
Razrješenje i prestanak mandata pojedinih predstavnika članova Komore u
Skupštini Komore
ƒ Imenovanje verifikacione komisije Skupštine Komore
ƒ Verifikacija mandata novih predstavnika članova Komore za Skupštinu Komore
− Tekuća pitanja
Na osmoj sjednici, u pripremi za 18.12.2013. godine, pored usvajanja zapisnika sa prethodne
sjednice, bit će razmatrana sljedeća pitanja:
− Razmatranje i usvajanje godišnjih dokumenata Komore
ƒ Izvještaj o radu za 2013. godinu
ƒ Program rada za 2014. godinu
ƒ Finansijski plan za 2014. godinu
Upravni odbor
U toku 2013. godine održano je pet sjednica Upravnog odbora Komore, i to:
− Petnaesta sjednica Upravnog odbora (20.02.2013.)
− Šesnaesta sjednica Upravnog odbora (25.04.2013.)
− Sedamnaesta proširena sjednica Upravnog odbora (05.06.2013.)
− Osamnaesta sjednica Upravnog odbora (25.07.2013.)
− Devetnaesta sjednica Upravnog odbora (12.12.2013.)
Upravni odbor je na gotovo svim sjednicama razmatrao stanje i probleme u privredi Kantona
Sarajevo i predlagao konkretne aktivnosti na njihovom rješavanju. Razmatrani su i rezultati u
provođenju zaključaka i prijedloga Upravnog odbora sa ranijih sjednica.
Sve odluke koje je usvojila Skupština Komore, prethodno su razmatrane, i u vidu prijedloga
usvajane na sjednicama Upravnog odbora.
Pored naznačenog, Upravni odbor je razmatrao materijale, zauzimao stavove, donosio odluke i
zaključke, davao podršku po svim važnim pitanjima, kao što su:
− Informacija o poslovanju Komore, sa finansijskim pokazateljima od 01.01. do
30.06.2013. godine
− Informacija o osnovnim indikatorima stanja privrede Kantona Sarajevo u 2012. godini
sa tendencijama u 2013. godine
− Razmatranje novog teksta Zakona o porezu na dobit
− Razmatranje Prijedloga Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obaveza
− Projekat multilateralne kompenzacije
− Razmatranje izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini u FBiH
− Inicijativa za izmjenu Zakona o komunalnim taksama
− Opšta akta Komore
ƒ Odluka o organizaciji i radu Privredne komore Kantona Sarajevo
ƒ Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
ƒ Dopuna cjenovnika usluga Privredne komore Kantona Sarajevo
− Razmatranje i usvajanje godišnjih dokumenata Komore
ƒ Izvještaj o radu za 2013. godinu
ƒ Program rada za 2014. godinu
Privredna komora Kantona Sarajevo
23
Izvještaj o radu za 2013. godinu
ƒ Finansijski plan za 2014. godinu
− Izvještaji o službenim putovanjima Predsjednika Komore
Nadzorni odbor
Održane su dvije sednice Nadzornog odbora (četvrta i peta sjednica Nadzornog odbora).
Na četvrtoj sjednici Nadzornog odbora, održanoj 19. februara 2013. godine, usvojeni su:
- Izvještaj o popisu sredstava, potraživanja i obaveza Privredne komore Kantona Sarajevo
na dan 31.12.2012. godine
- Godišnji obračun za 2012. godinu
Na petoj sjednici Nadzornog odbora, održanoj 25. jula 2013. godine, usvojena je:
- Informacija o poslovanju Komore, sa finansijskim pokazateljima od 01.01. do
30.06.2013. godine
Predsjednik Komore
Predsjednik Komore je u 2013. godini dao značajan doprinos u prezentaciji aktivnosti Komore
prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, te široj javnosti putem privrednih susreta, sajmova i
drugih oblika okupljanja privrednika, kao i putem medija.
Predsjednik Komore pokretao je i aktivno učestvovao u kreiranju i realizaciji programskih
zadataka Komore. Neposredno je učestvovao u radu svih organa i tijela Komore, verifikaciji
materijala za sjednice, susretima, poslovnim kontaktima i razgovorima sa predstavnicima
privrednih komora u zemlji i inozemstvu (posebno sa komorama iz Republike Hrvatske koja je
u julu pristupila EU), Vlade Kantona Sarajevo, Vlade Federacije BiH, Gradske Uprave Grada
Sarajeva, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Privredne/Gospodarske
komore Federacije Bosne i Hercegovine i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne
i Hercegovine, te sa poslovnim partnerima iz inozemstva, diplomatsko-konzularnim i drugim
predstavništvima, institucijama i asocijacijama privrede, proširujući postojeće i predlažući nove
sporazume o unapređenju poslovne saradnje. Obavljana je i pisana korespodencija.
Zapažen doprinos Predsjednika u posmatranom periodu odnosio se na pokretanje inicijativa
upućenih Vladi KS i FBiH, a koje se prvenstveno tiču rješavanja brojnih privrednih problema
kao i pitanja donošenja zakona o komoroma.
Provodio je aktivnosti na razvoju članstva, koje su rezultirale učlanjenjem novih firmi.
Predsjednik je između ostalog inicirao veoma značajne aktivnosti Komore po pitanju
Efikasnosti sudstva, pokretanje poreske reforme, fiskalnih i parafiskalnih opterećenja, izmjena
Ustava Federacije BiH, uključivanja komora u rad ESV i drugo.
Predsjednik je svojim učešćem, između ostalog, dao posebno značajan doprinos i na:
- Sjednicama Skupštine Komore, Upravnog odbora i sjednicama savjeta Komore
- Okruglom stolu Efikasnost sudstva/rješavanje dužničko-povjerilačkih odnosa
- Skupu „Susret privrednika Kantona Sarajevo“
- Sastancima predsjednika privrednih komora iz Federacije BiH
- Okruglom stolu „Javna rasprava o Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu“
Privredna komora Kantona Sarajevo
24
Izvještaj o radu za 2013. godinu
-
Prezentaciji „Bezbjedan, komforan i ekonomičan pružni prelaz“
Sastanku vezanom za iznalaženje rješenja za izradu zakona o jedinstvenom komorskom
sistemu Srbije
Okruglom stolu „Aktivne politike zapošljavanja u Kantonu Sarajevo“
Sajamskim manifestacijama u Zenici, Bihaću, Goraždu i Sarajevu
Na konferencijama za štampu i u izjavama medijima ukazivao je na dostignuta kretanja i
probleme u poslovanju i iznosio prijedloge organa i tijela Komore na iznalaženju rješenja i
poboljšanju uvjeta privređivanja, kao i stavove Komore o aktuelnim pitanjima iz privrede.
U skladu sa zakonom o privrednim komorama i Statutom Komore Predsjednik Komore je
pokretao, pratio i usmjeravao izvršavanje svih odluka koje su donosili ostali organi Komore.
Stručni savjeti
Stručni savjeti, kao stalna stručna tijela Komore, razmatraju specifičnu problematiku određenih
privrednih oblasti, pokreću inicijative i predlažu odgovarajuća rješenja nadležnim organima
Komore na razmatranje i dalju akciju.
Savjet za trgovinu Privredne komore Kantona Sarajevo, održan je 19. marta 2013. godine sa
predstavnicima Ministarstva za trgovinu u FBiH. Razgovarano je o smetnjama evidentiranim
tokom primjene Zakona o trgovini i mogućim novim zakonskim rješenjima u pravcu zaštite
domaće proizvodnje u onim segmentima gdje količinom i kvalitetom domaćih proizvoda može
biti zadovoljeno lokalno tržište.
Savjet za ugostiteljstvo i turizam Privredne komore Kantona Sarajevo, sastao se 21.05.2013.
godine i razmatrao aktuelnu problematika u oblasti ugostiteljstva i turizma:
- potreba za razmatranjem i davanjem inicijative za promjenu stope PDV-a, pošto je
ista među najvećim u regionu;
- problematika izdavanja fiskalnih računa;
- nelojalna konkurencija i rad na crno;
- zahtjevi za smanjenje cijena energenata i komunalija;
- zaštita autorskih prava;
- zahtjevi za unapređenje vertikalne i horizontalne signalizacije u gradu Sarajevu, kao
i drugim turističkim destinacijama u zemlji putem info panela i sl.
Ocjenjujući rad savjeta u ovoj godini zapaženo je da i dalje ne postoji dovoljno inicijativa od
članova Komore i članova savjeta za razmatranje određenih pitanja i problema, specifičnih za
pojedine oblasti privrede za koje su savjeti formirani, ali i onih od interesa za cjelokupnu
privredu.
Sud časti
Sud časti nije imao rasprava tokom godine. Članovi Komore nisu dovoljno iskoristili
mogućnost da međusobne sporove i pitanja riješe vansudskim putem korištenjem Suda časti
Privredna komora Kantona Sarajevo
25
Izvještaj o radu za 2013. godinu
10.2. IZBORI, IMENOVANJA I PRIZNANJA
Tokom godine nisu vršena razrješenja i imenovanja, a nije se sastajala ni Komisija za dodjelu
priznanja.
11. STRUČNA SLUŽBA
11.1. PRUŽANJE STRUČNE PODRŠKE REALIZACIJI PROGRAMA
Stručna služba Komore organizovana u dva centra (Centar za razvoj poduzetništva, evropske
integracije i poslove sa inozemstvom, te Centar za edukaciju i informatičke poslove), dvije
službe (Služba za finansijsko-računovodstvene poslove i Služba za pravne, opšte i tehničke
poslove) i sa Kabinetom predsjednika Komore, pružala je stručnu podršku realizaciji
programiranih zadataka i obezbjeđivala neophodne uvjete za rad organa i stručnih tijela
Komore.
Stručna služba Komore trenutno broji 22 zaposlenika od čega je 11 zaposlenika sa VSS, (od
toga dvoje ima zvanje magistra), jedan zaposlenik je sa VŠS, i svi ostali ispunjavaju potrebne
zahtjeve u pogledu stručnosti i radnog iskustva.
Svi rukovodioci i saradnici se služe bar jednim svjetskim jezikom što se povoljno odražava na
efikasnost, blagovremenost i kvalitet rada Komore.
Stručna služba provodi stalne aktivnosti kako bi se zadržalo postojeće članstvo i obezbijedio
priliv novih članova Komore, te ostvario što veći stepen naplate članarine i izvršenih usluga.
Komora je, pored mnogih aktivnosti koje je sama inicirala, kao i inicijativa koje su potekle od
članova Komore i državnih organa, na svaki zahtjev odgovarala blagovremeno, stručno i
kvalitetno.
Sve navedene i druge nepomenute aktivnosti Stručna služba Komore je mogla ostvariti
zahvaljujući veoma dobroj organizaciji, sinhronizovanoj saradnji rukovodstva i izvršilaca u
svim organizacionim jedinicama, timskom radu i pojedinačnom angažovanju zaposlenika
Komore. Time je Stručna služba dala ogroman doprinos opstanku i radu Komore u uslovima
recesije, teškog finansijskog stanja izazvanog dobrovoljnim članstvom, te uticajem tržišta i
konkurencije.
Stručna služba je obavljala sve poslove vezane za pripremu opštih akata, zastupanje Komore
pred nadležnim sudovima, a obavljala je i druge poslove iz Zakona i opštih akata Komore (radni
odnosi, stambena problematika i dr.).
Služba za pravne, opšte i tehničke poslove je imala korektnu koordinaciju sa ostalim
organizacionim jedinicama Komore, koja se ogledala u pripremi, tehničkoj podršci i
opsluživanju svih sjednica organa i tijela Komore, seminara, privrednih susreta, okruglih
stolova, prezentacija i press-konferencija.
Važno je istaći da je sve komercijalne usluge Stručna služba pružila na korektan i profesionalan
način.
Privredna komora Kantona Sarajevo
26
Izvještaj o radu za 2013. godinu
Jedan od važnijih zadataka Komore predstavlja unapređenje saradnje Komore i medija. Na
obostranom interesu zadržan je kvalitet informacija, uz krajnje objektivno izvještavanje o
Komori. Nastavljen je trend većeg praćenja aktivnosti Komore, pa su tako objavljivani prilozi,
informacije i vijesti na gotovo svim lokalnim elektronskim i printanim medijima (oko 250).
Vijesti o aktivnostima Komore posebno su praćene i objavljivane na interenetu, kako na stranici
Komore i projektima, tako i na brojnim domaćim i stranim web-portalima.
Privredna komora Kantona Sarajevo redovno organizira konferencije za štampu, pa su tako
tokom 2013. godine održane konferencije na kojima su novinarima i široj javnosti prezentirani
aktuelni privredni pokazatelji za posmatrani period, sa osvrtom na vanjskotrgovinsku razmjenu
i prijedlozima mjera za poboljšanje privrednog ambijenta. Naročit interes mediji su iskazali na
konferencijima na kojima su predstavljene inicijative komore za rješavanje problema u privredi
a koje su se odnosile na poresku reformu u funkciji investicija i zapošljavanja, multilateralnu
kompenzaciju i aktivnosti Komore s ciljem povećanja efikasnosti sudstva na pitanjima
rješavanja privrednih sporova.
Pored održavanja postojećih i proširivanja mreže kontakata sa novinarima i medijskim kućama
iz zemlje i regiona, radilo se i na proširivanju saradnje sa informativnim službama članica,
drugih organizacija i institucija.
U postupcima zastupanja održano je 15 ročišta i upućena su 56 podneska nadležnom sudu
/prijedlozi za izvršenje, izjašnjenja i dr.
Obavljani su i drugi poslovi neophodni za rad organa i Stručne službe Komore.
11.2. ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Provođene su aktivnosti na održavanju i poboljšanju Sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa
zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008.
Dana, 23.04.2013.godine uspješno je provedena recertifikacija sistema upravljanja kvalitetom
po međunarodnoj normi ISO 9001:2008. Provjeru je izvršila certifikacijska kuća Det Norske
Veritas Adriatica d.o.o. Zagreb.
Izvršena je revizija cjelokupne dokumentacije Sistema upravljanja kvalitetom.
Također, urađeni su zbirni izvještaji o zadovoljstvu kupca i neusklađenostima, zatim program
poboljšanja, proveden je i interni audit, ažuriran spisak zaposlenika, ažurirana dokumentacija
liste dobavljača, liste ovlaštenih osoba za davanje statusa, arhivske liste zapisa o kvalitetu po
organizacionim jedinicama i sačinjen plan obuke zaposlenika za 2013. godinu. Redovno su
održavani sastanci preispitivanja QMS od strane rukovodstva Komore. Nabavljen je novi
standard BAS EN ISO 19011- Smjernice za auditiranje sistema upravljanja.
Privredna komora Kantona Sarajevo
27
Izvještaj o radu za 2013. godinu
12. OGRANIČENJA
Osnovni ograničavajući faktor u aktivnostima Komore, kao i ranijih godina, i u 2013. godini,
bila je nepovoljna finansijska situacija Komore u vremenima ekonomske krize.
Zbog nedostatka finansijskih sredstava Komora nije bila u mogućnosti prisustvovati brojnim
skupovima privrednika i drugim sajamskim i promotivnim aktivnostima privrede, kako u zemlji
tako i u inozemstvu, a smanjila je i broj poslovnih susreta sa privrednim komorama i partnerima
iz inozemstva.
Stoga je nužno iznalaziti dugoročnija i sistemska rješenja za popravljanje finansijske situacije
Komore, na čemu treba da se angažuju ne samo Stručna služba Komore, nego i svi njeni
članovi.
13. PRAĆENJE REALIZACIJE I IZVJEŠTAVANJE
Na osnovu Programa rada za 2013. godinu, centri, službe i Kabinet su izrađivali mjesečne
operativne planove rada i izvještaje o radu. Njihovu izradu i praćenje izvršenja obavljali su
rukovodioci organizacionih jedinica, a Sekretar Komore je, u svojstvu rukovodioca Stručne
službe, te poslove koordinirao i o rezultatima redovno podnosio izvještaje Predsjedniku i
Upravnom odboru Komore.
U realizaciji pojedinih aktivnosti bili su uključeni i predstavnici članova Komore preko organa i
stručnih tijela Komore.
Predsjednik i Upravni odbor Komore su tokom godine pratili i usmjeravali realizaciju Programa
i dopunjavali ga zavisno od aktuelne privredne situacije i zahtjeva članova Komore.
Na kraju godine Predsjednik i Upravni odbor Komore su Skupštini Komore podnijeli Izvještaj o
realizaciji programskih zadataka.
Privredna komora Kantona Sarajevo
28
Izvještaj o radu za 2013. godinu
REZIME
ƒ
Najveći dio programskih zadataka u 2013. godini uspješno je realizovan, a ostvarene su i mnoge
aktivnosti koje nisu bile predviđene Programom rada.
ƒ
Dobri rezultati polučeni su zahvaljujući dobroj i koordiniranoj aktivnosti organa, stručnih tijela
i velikoj angažovanosti zaposlenika Stručne službe Komore, kao i plodonosnoj saradnji sa
drugim organima i institucijama, u čijoj nadležnosti je privredna problematika.
Na sjednicama organa i stručnih tijela redovno su razmatrane informacije o radu Komore,
analizirani rezultati poslovanja privrede, vršene korekcije u prioritetu aktivnosti, zavisno od
aktuelne privredne situacije i zahtjeva članova, i o tome se upoznavalo članstvo Komore i šira
javnost.
ƒ
Komora je zatražila da nadležni organi definišu šta je to nacionalni interes u kojem bi
prioritetno mjesto bilo pitanje izlaska iz krize i razvoj privrede.
ƒ
Nakon konsultacija sa članovima, upućeno je preko 30 inicijativa prema nadležnim organima.
ƒ
Kada je u pitanju kreiranje zakonodavno-privrednog ambijenta inicijative se uglavnom odnose
na sljedeće: Promjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine; Prijedloge prioritetnih
smanjenja fiskalnih i parafiskalnih opterećenja privrede; Prijedloge Komore za Program
Skupštine Kantona Sarajevo; Program multilateralne kompenzacije; Efikasnost
sudstva/rješavanje dužničko-povjerilačkih odnosa; Zakon o komunalnim taksama; Topli obrok i
prijevoz; Zahtjev Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH i KS o uključivanju komora u rad ovih
vijeća i dr.
ƒ
Upućene su primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije na sljedeće propise: Zakon o privrednim
komorama u Federaciji BiH, Nacrt Bužeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, Zakon o
koncesijama, Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obaveza, Zakon o obrazovanju odraslih,
Zakon o komunalnim taksama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,
Prijedlog zakona o finanasijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH, Zakon o
doprinosima, Nacrt zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji
Bosne i Hercegovine i Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine Federacije Bosne i
Hercegovine, Zakon o inspekcijama Federacije BiH, Pravila i postupci za izradu zakona i
drugih propisa u Federaciji BiH i dr.
ƒ
Sačinjene su mjesečne, polugodišnje i godišnja informacija o osnovnim indikatorima stanja
privrede Kantona Sarajevo.
ƒ
Tokom godine provođene su brojne aktivnosti po projektima: EUbuild Energy Efficiency,
HACCP, ENERESE, We Enforce Business – WeB i Prilika Plus.
ƒ
Pripremljeno je preko 14 različitih aplikacija za projekte koji se finansiraju iz međunarodnih i
domaćih izvora.
ƒ
Organizovano je više sastanaka, proširenih sjednica organa upravljanja, zajedničkih sastanaka
privrednika i predstavnika vlasti i sl. na kojima je razmatrana aktuelna privredna situacija i
mjere na ublažavanju posljedica svjetske ekonomske krize na privredu KS.
Privredna komora Kantona Sarajevo
29
Izvještaj o radu za 2013. godinu
ƒ
Posebna pažnja posvećivala se problematici vanjskotrgovinske razmjene, podsticanju izvoza i
stvaranju izvozno-stimulativnog i podsticajnog privredno-sistemskog ambijenta.
ƒ
Međukomorska saradnja ostvarivana je sa komorama sa područja BiH, kao i van granica naše
zemlje, putem organiziranja međukomorskih sastanaka, privrednih susreta, učešća na
sajmovima, prije svega domaćim, posjete delegacija, pojedinačnih upita članova pojedinih
komora i slično.
ƒ
Godinu 2013. posebno označava uspostavljanje plodonosnije saradnje sa Privrednom komorom
Bosansko-podrinjskog kantona (Goražde) i potpisivanje sporazuma o međusobnoj saradnji.
ƒ
Članovi Komore su redovno informisani o svim značajnijim aktivnostima Komore, kako putem
Glasnika Komore, web-stranice, e-maila, ostalih medija, tako i kroz neposredne kontakte.
ƒ
Provođene su pripreme za Osnivačku skupštinu Udruženja Poslodavaca.
ƒ
Provedene su tri anketa među članstvom.
ƒ
Obrađeno je ukupno 350 uvjerenja o porijeklu robe.
ƒ
Mnoge međunarodne organizacije i institucije su ostvarile kontakat sa Komorom, počev od
Svjetske banke, UNDP, USAID, GTZ i dr.
ƒ
Najčešći upiti na koje je Komora odgovarala odnosili su se na informacije o ponudi-tražnji iz
Turske, Hrvatske i drugih susjednih zemalja.
ƒ
Komora je u skladu sa Programu edukacije za 2013. i u saradnji sa partnerima realizovala
ukupno17 seminara i radionica. Seminarima su prisustvovala 293 polaznika, iz 95 firmi.
ƒ
Postojeće četiri web-stranice Komore i projekta su redovno ažurirane sa novim dokumentima i
informacijama (preko 470 dokumenata).
ƒ
Provođene su aktivnosti na pitanjima zaštite okoline i održivog razvoja, primjeni okolinskih
propisa na području Kantona Sarajevo, zastupanju interesa članova Komore u okolinskoj
problematici, kao i plasiranju aktuelnih informacija i podataka svojim članovima.
ƒ
Intenzivirane su aktivnosti nastupa na sajmovima u zemlji tim prije imajući u vidu dobru
poslovnu saradnju sa organizatorima sajmova i pogodnostima koje su pružene Komori, kao
izlagaču. Predstavljane su aktivnosti Komore i privredni potencijali Kantona Sarajevo, te
prezentirani proizvodi i usluge članova na sajmovima: SAGRA 2013, EKOBIS 2013, Ifatex
2013, 20. ZEPS 2013. i Dani jabuke 2013.
ƒ
Objavljivan je pregled sajmova u zemlji i inozemstvu.
ƒ
Kako bi se promovisala privreda Kantona Sarajevo i obezbijedile dodatne informacije o
aktivnostima i uslugama Komore izdat je određeni broj publikacija.
ƒ
Vođenje su aktivnosti posvećene zadržavanju postojećih članica i razvoju članstva.
Privredna komora Kantona Sarajevo
30
Izvještaj o radu za 2013. godinu
ƒ
Rad organa i stručnih tijela Komore odvijao se u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim
aktima Komore. Održane su dvije sjednice Skupštine Komore, pet sjednica Upravnog odbora
Komore i dvije sednice Nadzornog odbora.
ƒ
Predsjednik Komore pokretao je i aktivno učestvovao u kreiranju i realizaciji programskih
zadataka Komore. Neposredno je učestvovao u radu svih organa i tijela Komore, verifikaciji
materijala za sjednice, susretima, poslovnim kontaktima i razgovorima sa predstavnicima
privrednih komora u zemlji i inozemstvu, te sa poslovnim partnerima iz inozemstva,
diplomatsko-konzularnim i drugim predstavništvima, institucijama i asocijacijama privrede,
proširujući postojeće i predlažući nove sporazume o unapređenju poslovne saradnje.
ƒ
Održane su sjednice Savjeta za trgovinu i Savjeta za ugostiteljstvo i turizam, na kojima su
razmatrana određena pitanja i problemi specifični za ove oblasti privrede, kao i pitanja od
interesa za cjelokupnu privredu.
ƒ
Tokom godine nisu vršena razrješenja, niti imenovanja, a nije bilo sastanaka Komsije za
dodjelu priznanja.
ƒ
Stručna služba Komore pružala je punu podršku realizaciji programiranih zadataka i
obezbjeđivala neophodne uslove za rad organa i stručnih tijela Komore. Trenutno Služba broji
22 zaposlenika koja ispunjavaju potrebne zahtjeve u pogledu stručnosti i radnog iskustva.
ƒ
Sve komercijalne usluge pružane su na korektan i profesionalan način.
ƒ
Nastavljen je trend većeg praćenja aktivnosti Komore, pa su tako objavljivani prilozi,
informacije i vijesti na gotovo svim lokalnim elektronskim i printanim medijima (oko 250).
ƒ
U postupcima zastupanja održano je 15 ročišta i upućena su 56 podneska nadležnom sudu
/prijedlozi za izvršenje, izjašnjenja i dr.
ƒ
Obavljani su i drugi poslovi neophodni za rad organa i Stručne službe Komore.
ƒ
Uspješno je provedena recertifikacija sistema upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi
ISO 9001:2008.
ƒ
U realizaciji pojedinih aktivnosti bili su uključeni i predstavnici članova Komore preko organa i
stručnih tijela Komore.
*Svi organizacioni dijelovi Komore pripremili su detaljne izvještaje o radu za 2013. godinu i, prema
interesovanju, mogu se dobiti na uvid u Stručnoj službi Komore.
Dugujemo zahvalnost članovima Komore, organima i stručnim tijelima Komore,
drugim organima, organizacijama i institucijama na doprinosu za uspješno
realiziranje Programa rada za 2013. godinu!
Privredna komora Kantona Sarajevo
31
Download

izvještaj o radu za 2013. godinu - Privredna komora Kantona Sarajevo