INJEKCIONI GEL
TEHNOLOGIJA PRIMENE ZA HIDROIZOLACIJU I POPRAVKE PODZEMNIH OBJEKATA
www.eurastechnology.com
ŠTA JE TO
INJEKCIONI GEL?
Injekcioni gel je elastična masa mineralnog porekla, za suve i mokre podloge
bez rastvarača, trajno meko-elastična.
Otporna je na vremenske uticaje i UV zračenja. Temperaturno je postojana
na mraz i na temperature do +100 C.
Poseduje sposobnost vezivanja dela
vode i istiskivanja preostalog dela iz
svog okruženja.
Kao gel, masa je vodonepropustiva i
poseduje veliku otpornost na difuziju,
na slanu vodu i niske temperature.
Nije korozivna i u funkciji je ne
ometaju bitumenske podloge.
GDE SE PRIMENJUJE
INJEKCIONI GEL?
Injekcioni gel je posebno praktičan i nezamenljiv kod sprečavanja prodora
vode u unutrašnjost podzemnih (podrumskih) prostorija, odnosno za
sanaciju nepristupačnih delova ukopanih ili delimično ukopanih objekata,
tunela, hidrocentrala, bazena, fontana, i sl.
Materijal je pogodan za zaptivanje površina i fuga u materijalima kao što je
beton, opeka, staklo, keramičke pločice, aluminijum, sve vrste gvožđa i
čelika, bakar kao i različiti sintetički materijali.
KAKO SE PRIMENJUJE
INJEKCIONI GEL?
Sanacija se u najvećem broju slučajeva, ostvaruje tako što se u zoni oštećenog dela
objekta otvore injekcione bušotine i u njih se postave injekcioni pakeri (radni i kontrolni).
Broj i raspored utvrđuje se posebno za svaki slučaj , a zavisi od kvantiteta doticanja vode,
dimenzija elemenata koji se buši i kvaliteta materijala od koga je element izveden. Kroz
radne pakere se pod velikim pritiskom (50-200 bara) ubrizgava odgovarajuća količina
injekcionog gela i to u pravcu prostora iz koga voda pod pritiskom ulazi u unutrašnjost
objekta.
Injektiranje se vrši sve dotle dok se na kontrolnim pakerima umesto vode pojavi gel.
Time se postiže da voda iz napadnute zone biva trajno odstranjena i da njeno mesto
zauzme gel koji se suprotstavlja eventualno preostalim uticajima podzemne vode pod
pritiskom.
Količina gela koji se injektira, u principu odgovara zapremini vode koja je istisnuta. Masa
ostaje trajno u stanju gela, blokira prolaz vodi, što u krajnjem rezultira uspešnim
elimisanjem vode iz oštećenih zona, a samim tim i uspešnom sanacijom i preventivnim
delovanjem na eventualne dalje prodore vode.
TEHNIČKI PODACI
« OPIS : Jednokomponentni gel
« OSNOVA : Mineralna , bazna
« BOJA : Mint tirkiz
« SPEC. TEŽINA : 1,1
« TOKSIČNOST : Nema
« KOROZIVNOST : Nema
NAŠI PRIZNATI PROIZVODI
Euras gel tip 10+
Kao rezultat ispitivanja i razvoja nove tehnologije
injekcionog gela, ostvaren je izuzetan rezultat u
antikorozionim svojstvima materijala, tako što mu
je povećana vrednost pH iznad 10 (pasivizacija
armaturnog čelika). Time je zadovoljeno zahtevu
Deutsche Bahn AG o uslovima primene gelova u
sanaciji armirano-betonskih konstrukcija (tunela).
Sistem je na atestiranju u Institutu u Nemačkoj,
čiji će pozitivni nalaz otvoriti sistemu nesmetanu
primenu pri sanaciji dilatacija u tunelima.
Po našim saznanjima to je u ovom trenutku jedini
sistem koji zadovoljava novopostavljene tehničke
uslove.
Euras gel tip -20
Ostvaren je novi tip injekcionog gela koji,
zadržavajući sve već poznate karakteristike,
uspeva da održi otpornost na mržnjenje i do
temperature od -200 C. Primena mu je u zonama
izloženim jakim mrazevima, blizu površine
(ulazne zone tunela, ravni krovovi i sl.).
Euras injekcioni malter
Razvili smo novi tip injekcionog maltera (sa i
bez prisustva cementa) koji se primenjuje za
kontaktno injektiranje podzemnih konstrukcija i
koji za razliku od ostalih materijala iz te grupe
prilikom ugradnje injektiranjem, ostaje
homogena celina, bez menjanja vodo
cementnog faktora i bez razlaganja, specifične
težine 2,10 t/m3. Ovim postupkom malter, osim
kontaktne konstruktivne funkcije, ostvaruje i
hidroizolacionu od prvog trenutka ugradnje.
Time se bitno smanjuje potreba za sanacijom
podzemnih konstrukcija.
SANACIJE OBJEKATA
OD PODZEMNIH VODA
BETONSKE KONSTRUKCIJE
KONSTRUKCIJE OD CIGLE - KAMENA
Injektiranje:
Injektiranje:
« Poliuretanska smola (PUR) za zaptivanje i
« Mikrocementi za zaptivanje i zatvaranje
zatvaranje vlažnih i vodoprovodnih riseva.
suvih i vlažnih riseva.
« Cementni grout za zatvaranje šupljina u
zidanim konstrukcijama.
« PUR smola za naknadnu horizontalnu
izolaciju od kapilarne vlage u zidovima od
cigle i materijali za naknadnu izolaciju od
kapilarne vlage u zidovima.
« Silikatni materijali za naknadnu izolaciju
od kapilarne vlage u zidovima
« Injekcioni gel za popunjavanje šupljina u
zidu, izolaciju kontaktne zone prema
vlažnom tlu i kao nosač silikatnih
materijala u vlažnim zidovima od
mešovitog materijala.
« Poliuretanska
smola (PUR) za
ubrizgavanje u injekciona creva radi
zaptivanje radnih fuga.
« PUR penasta smola za brzo zatvaranje
prodora vode kroz ris, segregirani beton i
sl.
« Epoksi smola (EP) za čvrsto statičko
zatvaranje suvih i vlažnih riseva, kao i
prednapregnutih konstrukcija.
« Injekcioni gel za zatvaranje većih prodora
vode kroz segregirani ili drugačije
narušeni beton.
SANACIJE OBJEKATA
OD PODZEMNIH VODA
DILATACIJE (FUGE)
OŠTEĆENE POVRŠINE
Injektiranje:
Ugradnja:
« Injekcioni gel ubrizgan u zonu dilatacije
« Geotekstilne
trajno zauzima mesto vode i budući da
je trajno elastoplastičan omogućava
nesmetano funkcionisanje fuge, a bez
prodora vode kroz oštećena mesta na
dilataciji
Ugradnja:
membrane za zaštitu
površina od podzemnih voda na kojima
sledi ugradnja betonskih konstrukcija
« Fleksibilni
bitumenski višeslojni
premazi za zaštitu ukopanih zidova od
podzemnih voda
« Fleksibilni polimerni višeslojni premazi
za zaštitu rezervoara za vodu.
« Elastoplastična masa za popunjavanje
horizontalnih i vertikalnih fuga sa
visokom hemijskom otpornošću
« Polimer betoni za sanaciju oštećenih
delova betonskih konstrukcija i prateće
korozije armature
PROJEKTOVANJE I KONSALTING
VEZAN ZA PROBLEME PODZEMNIH VODA
PRI GRADNJI NOVIH OBJEKATA
« Projektovanje izvođačkih detalja vezanih za problematiku podzemnih voda
« Nabavka i ugradnja planiranih sistema za zaštitu novogradnje od podzemnih voda
« Stručni nadzor pri izvođenju projektovanih detalja
REFERENCE
Objekat
Investitor
Objekat
Investitor
Mehrfamilienhaus, Schwalbach/Ts
Büro und Wohnhaus, Frankfurt/M
Bürogebäude Gross, Frankfurt/M
Liegenschaft Bockenheimer Warte, Frankfurt/M
Presswerke Vol kswagen AG, Halle 8, Emd en
VGW/Post, Hafen str. 51, Frankfurt/M
Gerling Versicherung, Köln
Schloss Kransberg, Usingen
Seehotel Bi nz-Therme, Rügen
Hochbehälter Lindenhof, Us ingen
Hotel La Strada, Kassel
Reihenhäusern, Nidderau
Mehrfamilienhaus, Nidderau-Heldenbergen
Reihenhäusern, Neue Mauers tr., Bad Homburg
DePfa Bank, Wiesbaden
Mehrfamilienhaus, Frankfu rt/M
Ei nfamili enhaus, Ki ebi tzweg, Diedenbergen
Drosselschacht, Monsheim
Bürogebäude, Rüssels hei m
Bürogebäude ESWE, Wiesbaden
Altersh eim, Stadtallendorf
Wass erbehäl ter Lind enhof, Usingen
Ei nfamili enhaus, Virco rin (CH)
Brunnen, Energieversorgungs Offen bach
Wass erbehäl ter Hohe Berg, Usingen
Ei nfamili enhaus, Giessen
Jugendtheater, Giessen
Mehrfamilienhaus, Rüsselsheim-Bauschei m
Bürogebäude Voltastr.1a, Frankfurt/M
Geschwi ster Scholl S chule, Giessen
Garagen, Waldplateau, Kelkhei m
U-Bahnstation Hauptwache, Frankfurt/M
Bürogebäude Energis, Frankfurt/M - Rödelheim
Bürogebäude, Lyoner Str. 20, Frankfurt/M
Garage Citroen Heusler, Frankfurt/M
Mi losevic GmbH , Lich
Wiemer & Trachte AG, Dortmund
Wiemer & Trachte AG, Dortmund
DG Immobi lien Facility, Fran kfurt/M
Wiemer & Trachte AG, Dortmund
Gross & Partner, Frankfurt/M
H och & Ti ef AG, Es sen
P rivat Kunde, Kransberg
H örnig Gruppe, Aschaffenburg
IG Müller, Wetzlar
Bilfinger + Berger AG, Wiesbaden
IG Müller, Wetzlar
Wiemer & Trachte AG, Dortmund
P rivat Kunde, Bad H omburg
Bilfinger + Berger AG, Wiesbaden
Mi danko & Cie, Frankfurt/M
P rivat Kunde, Diedenb ergen
H ebau GmbH, Mainz
IG Müller, Wetzlar
Wiemer& Trach te AG, Dortmund
IG Müller, Wetzlar
Was serbeschaffungsverband , Usi ngen
P rivat Kunde, Paris (F)
E nergievers orgungs Offenbach AG
Was serbeschaffungsverband , Usi ngen
P rivat Kunde, Giess en
IG Müller, Wetzlar
P rivat Kunde, Rüsselsheim
WSL GmbH, Kromberg
IG Müller, Wetzlar
Bilfinger + Berger AG, Frankfurt/M
Wal ter Bau - Dywidag AG, Frankfurt/M
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
Wal ter Bau - Dywidag AG, Frankfurt/M
Deutsche Asph alt , Neu-Isenburg
U-Bahnstation Adickesallee, Frankfurt/M
Schacht, Erdfunkstelle, bei Usingen
Wandersmanntunel, bei Hofheim
Wass erbehäl ter Merzhausen, bei Us ingen
Brunnen, Dreimühlenborn, bei Usi ngen
Wett erau Volksbank, Friedberg
Rathaus, Parkstr 75, Bad Nauheim
Prisma - Haus, Frankfurt /M - Niederad
Brauchwasserbehälter, DB Lagerhaus, Darmstadt
Mi litärischerobjekt, Zlatibor (YU)
Reihenhäusern, Theodor-Heus-S tr., Friedberg
TKK, Schlossplaz, Hanau
EFH, Im Bu rgfeld 42, Frankfurt /M - Römerstedt
DRK, Königswarter Str., Frankfurt/M
DH, Ri eds tadt - Wolfskehlen
Bürogebäude, Marburger Str. 86 , Giessen
Tiefgarage Westhafenhaus, Frankfurt/M
KG Brückengebäude, Frankfurt/M - Westhafen
EFH, Frankfurt/M - Nied
EFH, Nieder Ramstadt
MFH, Am Pfaracker 2-4, Erbach
MFH, Haupts tr. 126, Eppstein
DHH, Darmstadt - Traisa
EFH, Blankenhein
St adt krankenhaus Hanau
Bürogebäude, Beograd (SCG)
Bürogebäude, Blok 30 , Novi Beograd (SCG)
MFH, Schillerstr. 88, Neu-Isenburg
EFH, Wetzlar - Scwalbach
EFH, H arxheim - Selzen
EFH, Brüssels (B)
Schacht, Obertshausen
Reihenhäuser, Bad Vi el bel - Dortelweil
Vojno Medi cinska Akademija, Beograd, (SCG)
Javno sklonište, Bul. Revoluci je 384, Beograd, (SCG)
Wal ter Bau - Dywidag AG, Frankfurt/M
Was serbeschaffungsverband , Wi lhemsdorf
Wal ter Bau - Dywidag AG, Frankfurt/M
Was serbeschaffungsverband , Wi lhemsdorf
Was serbeschaffungsverband , Usi ngen
IG Müller, Wetzlar
IG Müller, Wetzlar
Deutsche Asph alt , Neu-Isenburg
Grötz GmbH & CO.KG, Karl sruhe
Vojska Jugoslavije
S ÜBA GmbH, Frankfurt/M
IG Müller, Wetzlar
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
IG Müller, Wetzlar
Nesa Bau GmbH, Gustavsb urg
Donhauser + H ofmann GbR
H örnig Gruppe, Aschaffenburg
H örnig Gruppe, Aschaffenburg
P rivat Kunde, Frankfurt/M
IG Müller, Wetzlar
Wal ter Bau - Dywidag AG, Wiesbaden
H ebau GmbH, Mainz
P rivat Kunde, Darms tad t
P rivat Kunde, Bielefeld
IG Müller, Wetzlar
Z epter International, Beograd
Z epter International, Beograd
Ideal Bau GmbH , Neu-Isenburg
P rivat Kunde, Wetz lar
H ill GmbH, Mainz
P rivat Kunde, Moscow (RUS)
H ill GmbH, Mainz
S ÜBA GmbH, Frankfurt/M
Vojska Jugoslavije
Javno preduzeće za skloništa, Beograd
nastavak na sledećoj strani
REFERENCE
Objekat
Investitor
Objekat
Investitor
Atomsko skloništ e, Bu l. C. Lazara 40, Novi Sad,(SCG)
Uniklin ik, Frankfu rt/M
EFH, Offenbach - Mühlheim
St ajaliste Vukov spomenik, Beograd, (SCG)
Wass erbehäl ter Hattensteinweicher, Usingen
Schacht, bei Eschbach
Päritetgebäude, Frankfurt/M
Pod zemni prolaz, Sajam, Beograd, (SCG)
Martinushaus, Aschaffenburg
EFH, Larnaca, (CY)
Reihenhäuser, Rüsselsheim-Bauschei m
Reihenhäuser, Rüsselsheim-Königstädten
Pod zemni prolaz, Bul. Vojvo de Misi ca, Beograd
Samico Bilding, Nico sia (CY)
US Army Kas erne, H anau , Pumpenhaus
t era Bilding, Limassol (CY)
Pod zemni prolaz na Terazijama, Beograd
Hotel Aeneas, Agia Napa (CY)
Attiko Metro, Ai gal eo, Atina (GR)
Hotel Sun Garden , Agia Napa, (CY)
Altenhaus, Larnaka (CY)
Pod zemno skloniste, Valjevska 8, Beograd
Pos lovni ob jekat, Vasina 8, Beograd
Zeleznicka stanica, Ki kinda
Kraljevski dvor, Beograd
Zgrada Opštine Pancevo
Des ali nations Plant Dhekel ia, (CY)
Zgrada JKP Skloniš te, N.Beograd
Tiefgarage, Oldenburgerst r. Muen chen, (D)
Garaze, stambeni blok, N Beograd
Kraftwerk Hamm-Uentrop, (D)
Rafinerija naft e, industrijski š aht ovi
Hochbehaelter, Usatal (D)
Skladište karbamid a, Azotara Pancevo
Pod zemna garaža, N ovi Beograd
Javno preduzeće za skloništa, Beograd
Business Werkstatt GmbH, Dreieich
P rivat Kunde, Offenb ach
Z TP, Beograd
Was serbeschaffungsverband , Usi ngen
Was serbeschaffungsverband , Usi ngen
Business Werkstatt GmbH, Dreieich
Ratko Mitrovic-Holding, Beograd (SCG)
H örnig Gruppe, Aschaffenburg
P rivat Kunde, Larnaka, (CY)
DM Bau GmbH , Rüsselsheim
DM Bau GmbH , Rüsselsheim
H olding Ratko Mit rovi c, Beograd
Temeliot ehniki & JP Cyprus
H oernig Grup e, Aschaffenb urg
Temeliot ehniki & JP , Cyprus
Direkcija za puteve, Beograd
Temeliot ehniki , Cyprus
Domi ssima & Pantehniki & Aktor
Temeliot ehniki , Cyprus
P rivat Kunde , Cyprus
S tankom Holding, Beograd
Fari ng d.o .o., Beograd
JP Železnica Srbije
E nergoprojekt AD, Beograd
Opština Pančevo
Cybarco LTD, Cyprus
Napred , N. Beograd
Terres GmbH, (D)
Napred , Novi Beograd
Wiemer & Trachte AG – Si emens AG (D)
NIS, Pan čevo
Was serbeschaffungsverband Usi ngen (D)
H IP Pančevo
Napred , Novi Beograd
H ochbehelter Neu Ansp ach (D)
Pl ivački bazen, Novi Sad
H ochbehehelter Merzhausen (D)
Sl ivni ci, ravni krov pozorišta
Ravni krov, mal a sala, Novi Beograd
Mi chael Bilding, Limas sol (CY)
Ravni krovovi, Sajamske hale, Beograd
Vojni objekat, Jadovnik
Liftovski s aht, Nemanjina 6, Beograd
Vojni objekat, Divčibare
Garaža Pioni rski park, crpna stanica
Izlozbeni pro stor, muzej, Knjazevac
Zidna galerija, HE Zvornik
Rezidenci ja, ul. Jevrema Grujica Beograd
JG Pioni rski Park, Beograd
St reljana, Pančevo
Bilding Tessera Fanaria, Larnaca
Chapo Central , Nicosia
Del oitte Nicosi a
St ambeni objekat, garaža, C. Niko laja , Beograd
Waterplant, Nicosia
Des ali nation Plant, Pafos
PAP Li sina, H E Vlasina
Was serbeschaffungsverband Usi ngen (D)
S PENS Novi Sad
Was serbeschaffungsverband Usi ngen
S rpsko Narodno Pozoriš te, Novi Sad
Beogradska Arena, No vi Beograd
P rivat Kunde, Cyp rus
Beogradski Sajam, Beograd
Vojska Srbi je
JP Zeleznice Srbije
Vojska Srbi je
E nergoprojekt-niskogradnja, N. Beograd
Z avičajni muzej, Knjaževac
H E Zvornik
Vojska Srbi je
E nergoprojekt-niskogradnja, N. Beograd
Vojska Srbi je
Themeliot ehniki, Cyprus
Chapo-Themeliotehniki, Cyprus
Athieniti s-Themeliotehniki, Cyprus
No Limite Style, Subot ica, Srbija
GCC-Themel iotehniki, Cyprus
Themeliot ehniki, Cyprus
H E Đerdap, Srbi ja
Brodska prevodnica, Djerdap I
Desalinations Plant Episkopi (CY)
HE Vrla 1-4
Apartment Bilding, Larnaka (CY)
Office Bilding Demetriades, Limassol (CY)
HE Djerdap, Kladovo
Mekorot & Themeliotechniki ( CY )
HE Djerdap, Kladovo
Themeliotechniki (CY)
Themeliotechniki (CY)
i mnogi drugi objekti
GALERIJA SLIKA
Kraljev dvor,
Beograd (SRB)
GALERIJA SLIKA
Garaža,
Beograd, (SRB)
GALERIJA SLIKA
Hotel La Strada,
Kassel (D)
GALERIJA SLIKA
Westhafenhaus,
Frankfurt (D)
GALERIJA SLIKA
PAP Lisina,
HE Djerdap
(SRB)
Attiko Metro,
Athens, (GR)
GALERIJA SLIKA
Iterra,
Limassol (CY)
GALERIJA SLIKA
Zepter,
Beograd (SRB)
GALERIJA SLIKA
Vukov spomenik,
Beograd (SRB)
GALERIJA SLIKA
Am Körnerwiese,
Frankfurt (D)
GALERIJA SLIKA
Wasserbeschaffungsverband
Usingen,
Hochbehaelter (D)
Više galerija slika
na našem web sajtu
www.eurastechnology.com
Design: J. Rakita
Download

INJEKCIONI GEL - Euras Technology Gel