m.ca
t~~
Strana 1 od 4
Verzi]a n° : 2
Datum: 13/01/2011
BEZBEDNOSNILlST
Zamenjuje Bezbednosni list
od25/12/2010
Twenty-One - WP formulacija insekticida
Xn
N
[X]~
Stet no
1. IDENTIFIKACIJA
Ime proizvoda:
PROIZVODA I PROIZVODACA
TWENTY-ONE
WP
Opis i namena preparata:
Beli kvasljiv prasak, insekticid namenjen za suzbijanje muva
Proizvodac:
BELGAGRI SA
Zone industrielle de Hermalle-sous-Huy
1 rue des Tuiliers, 4480 Engis BELGIJA
Zastupnik
DUOCHEM d.o.o.
Ruzveltova 38, 11120 Beograd, Srbija
Tel/Fax
011 3440493,
011 3445296
E-mail:
[email protected]
za Srbiju:
U slucaju trovanja zvati Nacionalni
2. IDENTIFIKACIJA
Opasnopo
iivotnu sredinu
Centar za kontrolu
trovanja:
011 3672-579, 3608-440
OPASNOSTI
Znak opasnosti:
Xn
N
Stetno
Opasno po zivotnu sredinu
Oznake rizika:
R
22
36
51
Stetno ako se proguta.
Iritativno za oci,
Toksicno po vodene organizme
13.SASTAV
Ime
Azametifos
CAS broj
EC broj
%
35575-96-3
252-626-0
10
Nosac i surfaktanti
I
obelezavanje
Xn, N
R 22, 43,50
S 28, 36/37,46,61
do 100
4. MERE PRUZANJA PRVE POMOCI
OPSTA NAPOMENA:
Obratiti se lekaru.
NAKON UDISANJA:
Osigurati udisanje svezeq vazduha.
U KONTAKTU SA KOZOM:
Ukloniti kontaminiranu odecu i isprati izlozenu kozu sapunom i vodom a
zatim mlakom vodom.
mte.
Strana 2 od 4
Verziia n° : 2
Datum: 13/01 12011
BEZBEDNOSNILlST
·E~
Zamenjuje Bezbednosni list
od 25/12 12010
Twenty-One - WP formulacija insekticida
U KONTAKTU SA OCIMA:
Ukoliko prasina dospe u oci odmah isprati sa puna vode
NAKON GUT ANJA:
Ne davati nista oralnim putem osobi koja je u nesvesti.
Ukoliko je doslo do gutanja isprati usta sa vodom (samo ukoliko je osoba pri
svesti).
Ne izazivati povracanje.
5. MERE ZA SUZBIJANJE POZARA
Sredstva za gasenje pozara:
Mogu se koristiti sva sredstva za gasenje pozara.
Koristiti mlaz vode za hladenje okolnih kontejnera.
Zastita od pozara:
Ne ulaziti u prostoriju u kojoj je pozar bez zastitine opreme koja
podrazumeva adekvatnu opemu za disanje.
Posebne mere:
Svakom gasenju pozara hemikalija pristupiti sa oprezom.
Specijalna zastitina oprema za gasenje pozara:
Ne ulaziti u prostoriju u kojoj je pozar bez zastitine opreme
koja podrazumeva adekvatnu opemu za disanje.
6. MERE PREDOSTROZNOSTII
ZASTITE U SLUCAJU PROSIPANJA
l.icne mere predostroznosti:
Prosutu materiju moze ocistiti
opremom za disanje i ob.
Zastita zivotne sredine:
Onernoqucif
Nacin eiscenja:
Ostaci eiscenja mogu se smatrati opasnim otpadom.
Sakupiti prosutu materiju i preneti je u odqovarajuci kontejner.
Postupiti u skladu sa Zakonom 0 otpadu.
obuceno
osoblje
snadbeveno
zastitnorn
prosipanje u kanalizaciju i vodotokove.
7. RUKOVANJE ISKLADISTENJE
Rukovanje:
Rukovatu u skladu sa dobrim industrijskim i higijenskim propisima
l.icna zastita:
Osigurati trenutno uklanjanje iz ociiu, sa koze ili sa odece.
Tehnicke mere zastite:
Lokalna i opsta ventialcija se zahtevaju.
Skladistenie:
Cuvati u originalnoj arnbalazi na hladom i provetrenom mestu.
Cuvati odvojeno od hrane, pica i stocne hrane.
Rukovanje:
Oprati ruke i ostale i izlozene delove tela sapunom i vodom pre jela, pica ili pusenja i nakon
zavrsenoq posla.
8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU I LlCNA ZASTIT A
Zastita
Zastita
Zastita
Zastita
Zastita
Odgovarajuca oprema za disanje - maska.
Rukavice.
U zavisnosti od nacina aplikacije preparata.
Zastitine naocare, vizir.
Prilikom aplikacije ne jesti, ne piti, ne pusiti,
disajnih organa:
ruku:
koze:
ociju:
od gutanja:
9. FIZICKE I HEMIJSKE OSOBINE
Fizicko stanje na 20°C:
Boja:
Nasipna masa:
Prah
Bela
0,60
Strana 3 od 4
Verziia n° : 2
Datum: 13/01/2011
BEZBEDNOSNILlST
f--------'-----O-n-e---W-P-f-o-r-m-u-I-a-c-j-· a-jn-s-e-k-t-jc-jd-a-------1
Zamenjuje Bezbednosni list
od 25 112 12010
Tacka paljenja:
10. STABILNOST
I REAKTIVNOST
Stabilnost i rekativnost:
Izbegavati;
11. TOKSIKOLOSKI
Stablino u normalnim uslovima
Vlazne uslove skladistenja
PODACI
> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 7000 mg/lit
LD-50 oralno (pacov):
LD-50 oralno (kunic):
Pacov inhalaciono (6 sati 1 24 sata)
12. EKOLOSKI
PODACI
LC-50 96 sati - ribe (mg/lit)
48 sati - EC50 - Dafnija magna
2 mg/lit
7 mg/lit
13. ODLAGANJE U SLUCAJU PROSIPANJA, ODLAGANJE AMBALAZE
Izbegavati odlaganje u zivotnu sredinu.
Odlaganje otpada ili arnbalaze sprovesti u skladu sa Zakonom
0
upravljanju otpadom (sl.gl RS 36/09)
14. INFORMACIJE ZA PREVOZ
Ime za transport:
UN Broj:
H.I. broj:
ADR/RID:
SUPSTANCA OPASNA ZA ZIVOTNU OKOLlNU, CVRSTO (sadrzi azametifos)
3077
90
Grupa III
Klasa: 9
, ,
Oznacavanje ADR
115. REGULATIVA
Znak opasnosti:
Xn
N
Stetno
Opasno po zivotnu sredinu
Oznake rizika:
R
22
36
51
Stet no ako se proguta.
Iritativno za ob.
Toksicno po vodene organizme.
Oznake bezbednosti:
S
2
13
Cuvati van dornasaja dece.
Cuvati odvojeno od hrane, pica i hrane za zivotinje.
Nositi odqovarajucu zastitnu odecu i rukavice.
36/37
m.a
P.EV
4E
Strana 4 od 4
Verzija n° : 2
Datum: 13 / 01 / 2011
BEZBEDNOSNILlST
Twenty-One - WP formulacija insekticida
45
61
Zamenjuje Bezbednosni list
od 25/12 / 2010
U slucaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatraziti lekarsku
pomoc (ako je mogu6e pokazati etiketu).
Izbegavati ispustanie sadrzaja u zrvotnu sredinu; pridrzavati se
posebnih uputstavatbezbednosnog lista.
16. OS TALE INFORMACIJE
Nisu poznate.
Bezbednosni list pripremljen je na osnovu najnovijih saznanja
0
proizvodu.
Download

Bezbednosni list