DRUGI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PREDLOGA PROJEKATA - IPA
PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE BUGARSKA - SRBIJA
Bulgaria-Serbia IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO006
DRUGI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PREDLOGA
PROJEKATA - IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE
SARADNJE BUGARSKA - SRBIJA
Krajnji
rok
za
dostavljanje
predloga je 20. februar 2012. godine
u 16:00 po lokalnom vremenu u
Bugarskoj, na adresu
Joint Technical Secretariat of the
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border
Programme
Ministry of Regional Development
and Public Works
17-19 Kiril and Metodiy Street, Floor
2, office: 1.1
1202 Sofia
Vrednost konkursa
EUR 8.741.808
za predloge zajedničkih projekata
iz Bugarske i Srbije.
Instrument za pretpristupnu pomoć –IPA
Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA )
INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ - IPA
(INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE - IPA)
Komponenta I
Pomoć tranziciji
i izgradnja
institucija
Komponenta II
Prekogranična
saradnja
Komponenta III
Regionalni
razvoj
Komponenta IV
Razvoj ljudskih
resursa
Komponenta V
Ruralni razvoj
COUNCIL REGULATION
(EC) NO 1085/2006 OF 17
JULY 2006 ESTABLISHING
AN INSTRUMENT FOR
PRE-ACCESSION
ASSISTANCE (IPA)
Program
COMMISSION DECISION
C(2007)2497 OF
18/06/2007 ON A MULTIANNUAL INDICATIVE
PLANNING DOCUMENT
(MIPD) 2007-2009 FOR
Evaluacija
SERBIA
i
revizija (audit)
Implementacija
IPA CBC BG SR
Identifikacija
Priprema
projektnih
predloga
Formulacija
IPA CBC BG SR
Osnovni dokument kojim se reguliše
implementacija svih inicijativa prekogranične
saradnje.
25 Marta 2008, Evropska komisija je odobrila
Program za unapređenje saradnje između
Bugarske i Srbije za period 2007-2013.
http:// www.ipacbc-bgrs.eu/
http:// www.evropa.gov.rs/
http:// www.mrrb.government.bg/
http://www.eufunds.bg/
http://www.delscg.ec.europa.eu/
IPA CBC BG SR
uključuje
podršku
Zajednice za dvanaest
bugarskih i srpskih
regiona, koji se nalaze
duž
zajedničke
granice:
Vidin,
Montana,
Sofija,
Pernik, Ćustendil i
Sofija-grad,
Borski,
Zaječarski,
Nišavski,
Pirotski Jablanički i
Pčinjski okrug.
CILJEVI PROGRAMA
ZAJEDNIČKI STRATEŠKI CILJ: DA OJAČA TERITORIJALNO ZBLIŽAVANJE
BUGARSKO-SRPSKOG PREKOGRANIČNOG PODRUČJA, KONKURENTNOST I
ODRŽIVOST NJEGOVOG RAZVOJA PREKO SARADNJE U EKONOMSKOJ,
SOCIJALNOJ I EKOLOŠKOJ OBLASTI DUŽ ADMINISTRATIVNIH GRANICA
Specifični ciljevi
№. 1: Da se modernizuje
infrastruktura koja
omogućuje socijalni i
ekonomski razvoj i
poboljšanje stanja životne
sredine sa obe strane
granice
№. 2: Da se poveća broj
ekonomskih aktivnosti u
regionu i da se poboljša
osposobljenost za
zajedničko korišćenje
zajedničkog regionalnog
potencijala u cilju povećanja
regionalnog prosperiteta
№ 3: Da se uvedu principi
održivog razvoja u
prekogranoično područje
PRIORITETNE OSE PROGRAMA
1. Ostvarivanje
malih
infrastrukturnih
inicijativa
1.1 Fizička i informaciona infrastruktura
1.2 Infrastruktura koja se odnosi na
probleme životne sredine
1.3 Pomoć u izradi projekata
2. Poboljšanje kapaciteta za zajedničko
planiranje, rešavanje problema i razvoja
2.1 Veze i uspostavljanje mreža na
institucionalnom,
firmenom
i
obrazovnom nivou
2.2 Održivi razvoj preko efikasnog
iskoršćavanja regionalnih resursa
2.3 Aktivnosti "Ljudi za ljude“
3. Tehnička pomoć
STRUKTURE IMPLEMENTACIJE PROGRAMA
1. Upravni
organ
bugarsko Ministarstvo
regionalnog razvoja i
javnih radova
2. Nacionalni
organ
-
Serbian
European
Integration
Office,
Republic of Serbia.
3. Zajednički odbor za
nadzor (ZON)
4. Zajednički
tehnički
sekretarijat Sofia (ZTS)
5. Zajednički
tehnički
Sekretarijat Niš (ZTS
filijala)
€
Finansijska sredstva za poziva
Prioritetna osa
Finansiranje Unije
Nacionalno
finansiranje*
Ukupno
finansiranje
(a)
(b)
(a)+(b)
Prioritetna
osa. 1
4 540 883.60
801 332.40
5 342 216
Prioritetna
osa. 2
2 889 653.20
509 938.80
3 399 592
7 430 536.80
1 311 271.20
8 741 808
Ukupno
•Državna pomoć
•Projekti koji generišu prihode
PROGRAMSKI POKAZATELJI
nivoi pokazatelja
HORIZONTALNI
1. efektivnost (da li program
proizvodi uticaje koji odgovaraju
njegovim ciljevima i obliku);
2. održivost (da li će
uticaji
preživeti interventni period);
3. efikasnost (da li je program
optimalno
rešenje
za
identifikovane potrebe);
4. značaj (i u odnosu na nacionalne
planove, i u odgovoru na lokalne
potrebe).
VERTIKALNI
1.
2.
3.
Izlazni pokazatelji: mera posledica po nivo
aktivnosti. Oni imaju najkraći vremenski
horizont, odnose se na rezultate koji su
tipično direktno vezani za samu aktivnosti i
relativno se brzo materijalizuju.
Pokazatelji rezultata: mera posledica na
nivou mere. Oni se primenjuju na
dugoročniji vremenski opseg nego izlazni
pokazatelji, ali se još uvek uglavnom
odnose isključivo na direktnu posledicu.
Pokazatelji uticaja: to su pokazatelji na
višem, programskom nivou. Oni se
primenjuju da mere ekskluzivno i da mere
načelni uticaj programa. Oni se tipično
primenjuju dugoročno.
PROGRAMSKI POKAZATELJI/PROGRAMME INDICATORS
KOL.
Broj projekata malog obima koji obrađuju poboljšanje fizičke infrastrukture
Broj projekata malog obima koji obrađuju poboljšanje informacione
infrastrukture
Broj projekata malog obima koji obrađuju poboljšanje društvene
infrastrukture
Broj projekata malog obima koji obrađuju poslovne i inovativne kapacitete
Broj postojećih unapređenih kapaciteta
5
3
Broj institucija/tela do kojih je dopro program aktivnosti
1.2.INFRASTRUKTURA KOJA SE
TIČE EKOLOŠKIH STAVKI
Stvorena mesta za obuku
1.3. POMOĆ
ZA
PRIPREMU
PROJEKTA
Prioritetna
osa 1.
Razvoj
infrastruktura
malog obima
za društveno
i ekonomsko
umrežavanje
IZLAZ
MERA
1.1.FIZIČKA I
INFORMACIONA
INFRASTRUKTURA
PRIORITET
Broj zajedničkih ekološki naklonjenih projekata
Broj infrastrukturnih projekata malog obima koji se tiču zaštite životne
sredine
Broj projekata za sprečavanje zagađenja i smanjenje poplava
Osnovana partnerstva za slučajeve prirodnih katastrofa
Broj stvorenih/razvijenih zajedničkih eko-maršruta
Broj institucija/tela do kojih su doprle programske aktivnosti
Studije izvodljivosti
Preliminarni i detaljni projektantski radovi
Ekološke procene projekta
3
7
7
45
3
5
3
REZULTAT
KOL.
2,5 %
Poboljšana
infrastruktura
malog obima
Povećanje
obuhvatnosti
javnog
transporta (%
stanovništva)
2%
2%
Smanjeno
zagađenje u
regionu
3
2
5
10
Povećana
privlačnost
regiona
zasnovana na
očuvanju
prirodnih
resursa
3%
10
7
2
2%
Projekti koji su
stvarno
primenjeni
PROGRAMSKI POKAZATELJI/PROGRAMME INDICATORS
2.1. Veze i umrežavanje na
institucionalnom, poslovnom i obrazovnom
nivou
Prioritetna osa 2.
Unapređenje
kapaciteta za
zajedničko
planiranje,
rešavanje
problema i
razvoj
MERA
2.2. Održivi razvoj putem efikasnog
korišćenja regionalnih resursa
PRIORITET
2.3.
Aktivnosti
ljudi za ljude
IZLAZ
Broj veza između različitih stvorenih institucija
Broj stvorenih zajedničkih baza podataka
Broj razvijenih planova/strategija/istraživanja
za
menadždžment
Broj obrazovnih/poslovnih partnerstava
Broj zajedničkih marketinških inicijativa
Broj institucija koje učestvuju u aktivnostima ekonomije
znanja
Mala i srednja preduzeća su uključena/obrađena u CBC
projektima
KOL.
7
3
3
5
2
REZULTAT
KOL.
Broj osnovanih
zajedničkih
informacionih
službi
3
Poboljšano
okruženje za razvoj
odnosa preko
granice
3%
Povećano
prekogranično
kretanje ljudi i
razmena roba i
usluga u regionu
1,5 %
Povećana javna
svest u vezi održive
upotrebe
regionalnih resursa
2%
Broj novostvorenih
partnerstva
7
5
7
Broj ljudi uključenih u projektne aktivnosti
Kursevi obuke vezani za menadždžment i posao
Broj obučenih ljudi
Broj zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda i
usluga
400
15
250
Stvorene/ razvijene turističke destinacije
Broj projekata koji se tiču zajedničkog kulturološkog
nasleđa
Broj odrađenh kulturnih događaja
Broj projekata koji se tiču zajedničkih proizvoda i usluga
Stvoreni novi poslovi
Broj projekata koji se tiču razmene i prenosa znanja
Broj izvršenih prekograničnih poslovnih događaja,
seminara, radionica
Izvršene kampanje za svesnost
Broj projekata saradnje ljudi za ljude
Broj uključenih institucija/tela
Broj uključenih ljudi
2
7
10
15
10
50
7
15
30
50
100
300
Prekogranični karakter projekta / Cross-border character of the project
Joint
Development
Съвместно
разработване
Zajednička izrada
P
Joint
Implementation
Съвместно
изпълнение
Zajedničko ispunjenje
P
Joint Staffing
Съвместно управление
Zajedničko
angažovanje osoblja
P
Joint Financing
Съвместно
финансиране
Zajedničko
finansiranje
Prekogranični efekat projekta
• Program teritorijalne saradnje određuje nivo
međusobne saradnje između regiona u
različitim zemljama.
• Program obuhvata projekte gde se može
jasno videti teritorijalna saradnja
• Program obuhvata projekte koji će imati
pozitivan uticaj na uočene potrebe
identifikovane od strane programa.
Prekogranični efekat projekta
Prekogranični efekat projekta (Cross-border impact of the project ) pokazuje
odnos između posebnih ciljeva projekta i opšteg cilja izražen stepenom koristi
koje su dobile ciljne grupe u regionu
OPŠTI CILJ
DOPRINOS
POSEBNI CILJ
PROJEKTA
KORIST
Prekogranični efekat projekta
Prekogranični
efekat
projekta
omogućuje dugoročne koristi za
ciljne grupe i CBC region, kao što su
naprimer:
1. Poboljšana situacija u regionu
zahvaljujući usvajanju efikasnije
razvojne politike.
2. Smanjenje broja nezaposlenih.
3. Unapređenje biodiverziteta.
4. Povećanje
regionalnog
bruto
domaćeg proizvoda.
Crv mora biti
atraktivan za ribu, a
ne za ribara!
ХОРИЗОНТАЛНЕ ТЕМЕ
EQUAL OPPORTUNITIES
JEDNAKE MOGUĆNOSTI
ENVIRONMENTAL IMPACTS
УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
ODRŽIVI RAZVOJ
CLIMATE CHANGE
KLIMATSKE PROMENE
INNOVATIVE ELEMENTS
ИНОВАТИВНИ
ЕЛЕМЕНТИ/МЕТОДЕ
NABАVKE Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions
(PRAG) http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
≥ € 200,000
USLUGE
Međunarodni
restriktivni
tenderski postupak
≥ € 150,000
ROBA
Međunarodni
otvoreni tenderski
postupak
³ € 5,000,000
RADOVI
1. Međunarodni
otvoreni tenderski
postupak
2. Međunarodni
restriktivni
tenderski postupak
> € 10,000 < € 200,000
1. Okvirni ugovori
2. Konkurentni postupak sa
pogađanjem
IK1
≥ € 60,000
< € 150,000
Lokalni otvoreni
tenderski
postupak
≥ € 10,000
< € 60,000
Konkurentni
postupak sa
pogađanjem
≥ € 300,000 IK2
< € 5,000,000
Lokalni otvoreni
tenderski
postupak
≥ € 10,000
< € 300,000
Konkurentni
postupak sa
pogađanjem
£ € 10,000
Jedna ponuda
£ € 10,000
Jedna ponuda
£ € 10,000
Jedna ponuda
Korisnici/Aplikanti
üLokalni i regionalni organi vlasti;
üRegionalne strukture državne
administracije;
üUprava prirodnih parkova i šuma;
üOrganizacije
za
podršku
poslovanja;
üEuroregije;
üIstraživački instituti, univerziteti,
škole, biblioteke, centri za kulturu,
kulturne ustanove, itd;.
üNevladine organizacije;
üUdruženja
navedenih
organizacija.
Partnerstvo:
“ Koalicija organizacija
i pojedinaca iz više
sektora koji su se
sporazumeli da rade
na ostvarivanju
zajedničkog cilja
raspolažući
zajedničkim resursima,
uz zajedničku
odgovornost,
saglasnost i uzajamno
podržavanje.”
DOBAR PARTNER?
1. Odanost, entuzijazam i poverenje u
ostale partnere (spremnost za aktivno
učešće već pri razradi projekta);
2. Dobre finansijske mogućnosti (kako
bi se ostvarilo prethodno finansiranje
aktivnosti u sklopu projekta i kako bi
se garantovalo da su partneri u stanju
da preuzmu svoj deo);
3. Upućenost u odgovarajuću oblast (s
obzirom
na
doprinos
partnera
osnovnoj ideji projekta);
4. Zajedničke potrebe sa ostalim
partnerima i dodatne kompetencije
(kako bi se ostvarila razmena
iskustva).
Partnerstvo:
1. Vodeći partner mora da bude registrovan u podobnom pograničnom
području između Bugarske i Srbije najmanje 12 meseci pre roka
podnošenja projektnih ponuda prema sadašnjem pozivu za prikupljanje
ponuda.
2. Maksimalni broj partnera u projektu je pet (5), zajedno sa Vodećim
partnerom!
3. Svi partneri u projektu moraju da potpišu nacrt sporazuma o partnerstvu sa
Vodećim partnerom u kojem se navode njihova prava i obaveze. Sporazum
o partnerstvu mora da bude potpisan i priložen uz prijavni obrazac.
4. Institucija/organizacija može da podnese samo jednu projektnu prijavu kao
Vodeći partner. Ukoliko određena institucija/organizacija podnese više od
jedne projektne ponude kao Vodeći partner, sve podnesene ponude će biti
eliminisane već u fazi administrativne provere.
5. Institucija/organizacija ima pravo da učestvuje u drugim projektima, ali kao
projektni partner maksimum 4 puta.
TRAJANJE PROJEKATA I BUDŽETSKA OGRANIČENJA
PRIORITETNA OSA
PODRUČJE INTERVENISANJA
VRSTA MERE
OPSEG OBAVEZNIH
AKTIVNOSTI (€)
1.1 Fizička i informaciona Mere podrške
200.000-1.000.000
infrastruktura
investicija
PRIORITETNA OSA
1
1.2 Infrastruktura koja se
Ostvarivanje malih odnosi na probleme životne Mere podrške
200.000-1.000.000
investicija
infrastrukturnih sredine
inicijativa
20.000-70.000
1.3 Pomoć u izradi projekata Mere podrške (IB)
PRIORITETNA OSA
2 Poboljšanje
kapaciteta za
zajedničko
planiranje,
rešavanje
problema i razvoj
TRAJANJE
PROJEKTA
(MESECI)
6-24
6-24
6-12
2.1 Veze i stvaranje mreža na
institucionalnom, privrednom i Mere podrške (IB)
obrazovnom nivou
50.000-200.000
6-12
2.2 Održivi razvoj preko
efikasnog
iskorišćavanja Mere podrške (IB)
regionalnih resursa
50.000-200.000
6-12
2.3. Aktivnosti "Ljudi za ljude
20.000-100.000
6-12
Mere podrške (IB)
Apikacioni paket.: 2007CB16IPO006 – 2009 - 2
AF_BG-RS_(project acronym).xls
Aplikacioni Formular
A1. Checklist of submitted documents
Lista podnetih dokumenata-čeklista
A2. Project summary
Rezime projekta
A3. CVs of the project management team
Autobiografije ekipe koja upravlja projektom
A4. Partnership Agreement - signed by all
partners in original
Sporazum o partnerstvu
A5. Declaration of eligibility - signed by the
Lead partner - in original
Izjava o dopustivosti, potpisana od strane Vodećeg
partnera
A6. Sworn Statement - signed by all partners
in original.
Izjava pod zakletvom
A7. Declaration of Commitment - signed by
all partners in original
Izjava o angažovanosti
A8. State Aid De Minimis Declaration signed by Bulgarian partners in original
(Serbian partners should follow the national
regulations)
Deklaracija o državnoj pomoći
Annex C Subsidy contract.doc
Ugovor o donaciji
Applicant's Guide - English language.pdf
Uputstvo za prijavljivanje Engleski jezik
1. Prijavni formular i aneksi se
predaju na obrascima koji se
nalaze u aplikacionom paketu.
2. Aplikacioni formular i aneksi
moraju biti
popunjeni
na
engleskom
jeziku.
Prateći
dokumenti izdati od strane
nacionalnih / lokalnih vlasti ili
drugih organa prilažu se na
izvornom
jeziku.
Izuzetak:
Predmer i predračun, tehnička
objašnjenja,
tehničke
specifikacije. . .
3. Numeracija strana: Stranice
svih dokumenta ( aplikacioni
formular-poslednji aneks ..)
moraju biti numerisane ručnim
upisivanjem broja u desnom
donjem uglu.
APLIKACIONI PAKET:
PRIJAVNI FORMULAR I
ANEKSI
PRATEĆA DOKUMENTACIJA:
B1. Dokumentarni i ostali podaci ažuriranog pravnog statusa svih partnera (ne stariji od
6 meseci original/notarski overeni). U dokumentu pravnom statusu treba da stoji: datum i
mesto osnivanja, delokrug rada, vrsta organizacije ( profitna/neprofitna). Ako dokument ne
sadrži sve relevantne podatke za dokazivanje podobnosti kandidata za apliciranje mogu se
obezbediti dodatna dokumenta ( akt o osnivanju, uverenja/potvrde nadležnih organa).
•Za kandidate iz Republike Bugarske Удостоверение за актуално състояние
•Za kandidate iz Republike Srbije - pravni akt Agencije za privredne registre
Izuzetci: škole, opštine, regionalne administracija, univerziteti i sl /, osnivački akt , zakon...
B2. Završni račun/Kopija knjigovodstvenih dokumenata partnera - Godišnji bilans stanja
i Bilans uspeha za 2009. i 2010. Dokumenat treba da bude sertifikovan kao 'verna kopija' od
strane odgovarajućeg partnera.
B3. Sertifikat/ potvrda partnera izdate od strane odgovarajućeg organa o izmirnim
obavezama (porezi i socijalni doprinosi) ne starija od 6 meseci ili plan reprogramiranja
obaveza, ako takvih ima (orginal/notarski overena). Srpski partneri moraju da dostave dva
odvojena sertifikata - za izmirenje poreskih obaveza i za izmirenje socijalnih doprinosa.
B4. Rešenje Lokalnog saveta/Odbora direktora ili sličnog organa o pripremi i
implementaciji projekta original/overena kopija.
B5. Legalizirana punomoćja o prenosu prava sa zakonitih predstavnika na partnere (u
slučaju da obrazac za prijavljivanje i priložene izjave nisu potpisani od strane zakonitih
predstavnika Vodećeg partnera/više partnera) – original
B6. PRATEĆA DOKUMENTA ZA INVESTICIONE AKTIVNOSTI
B6.1. Dokaz javne svojine:
•
•
Posedovni list ili dokaz o javnoj svojini materijalne aktive koja će biti objekat
građevinskih aktivnosti (orginal/notarski overena kopija).
Saglasnost vlasnika (Odluka Saveta, odbor, itd), izdata na izvornom jeziku,
gde se jasno navodi j da su sredstva/imovina data za besplatno pravo
korišćenja u svrhu projekta najmanje 5 godina posle završetka projekta original ili overena kopija.Saglasnost treba biti potpisana od strane osobe / tela
za donošenje odluka organa (npr. Opštinskog veća, ali ne i gradonačelnika).
Saglasnost vlasnika je neophodna u svim slučajevima čak i kada partner je
vlasnik imovine.
B6.2. U slučaju investicionih aktivnosti za koje je potreban prelazak preko privatnog
zemljišta mora da se dobije saglasnost svih vlasnika i da se oblikuje u uredno
overenom pravnom dokumentu zajedno sa kopijom akta o svojini (original/notarski
overena kopija).
B6.3. U slučaju investicionih aktivnosti na teritoriji sa posebnim statusom,
dokumentacija koja se zahteva saglasno odgovarajućem važećem domaćem
zakonodavstvu (original/notarski overena kopija)..
B6. PRATEĆA DOKUMENTA ZA INVESTICIONE AKTIVNOSTI
B6.4. Procena uticaja na životnu sredinu izdatog od strane odgovarajućeg
organa. Ako procena nije potrebna to u dokumentu mora jasno da se naglasi.
B6.5.
Odobreni
detaljni
građevinski
projekat
koji
uključuje
saglasnosti/građevinsku dozvolu, predmer/predračun , crteže, objašnjenja.
Predmer/predračun i objašnjenja na engleskom jeziku.
B6.6 Tehničke specifikacije za nabavku roba ( oprema, mašine ...)
engleskom jeziku.
na
B6.7. Aktualne fotografije objekta. Na poleđini fotografija navode se naziv
podnosioca projekta, mesto, tačna lokacija objekta i datum,
Ostali dokumenti / dozvole / ovlašćenja / itd. u vezi sa projektom treba da budu
data kao aneksi.
Managing Authority
Upravni organ
Joint Technical Secretariat
Zajednički tehnički sekretarijat
Administrative compliance and eligibility
check
Provera administrativne saglasnosti i
opravdanosti
ASSESSOR
PROCENJIVAČI
Quality assessment & Project selection
Procena kvaliteta i odabir projekta
Information
campaigns
Informacione kampanje
Calls for proposals Pozivi za
podnošenje predloga
Preparation of projects
Priprema projekata
Submission of project
proposals
Podnošenje predloga
za projekat
PROJECT
SELECTION
CYCLE
CIKLUS
SELEKCIJE
PROJEKATA
Potential Beneficiaries
Potencijalni korisnici
Lead partners/beneficiaries
Vodeći partneri /korisnici
Partners' agreement(s)
Sporazum o partnerstvu
Project Partners
Partneri na Projektu
JMC
Zajednički odbor za nadzor
Approval of projects for financing
Odobravanje projekata za finansiranje
Managing Authority
Upravni organ
Singing the contract with Lead beneficiary
Potpisivanje ugovora sa Vodećim korisnikom
Ocena i izbor prijava
ETAPA
1:
OTVARANJE
PONUDA
I
ADMINISTRATI
VNA PROVERA
STEP 1
OPENING SESSION AND
ADMINISTRATIVE CHECK
NO
REJECTED
ETAPA
2:
PROVERA
PODOBNOSTI
ETAPA
ETAPA
TEHNIČKE
OCENE
OCENE
KVALITETA
3:
Compliant?
YES
STEP 2
SIGNING
CONTRACT
ELIGIBILITY CHECK
NO
Eligible?
YES
APPROVAL
for
financing
STEP 2
I
TECHNICAL & QUALITY
EVLAUATION
NO
Quality?
> 65 p.
YES
PRIPREMA PROJEKTNE APLIKACIJE
Sposobnost
upravljanja
projektom
Održivost i
dodatna
vrednost
Budžet i
finansiranje
Priprema
projekta
Pronalaženje
partnera
Projektna
ideja
Važni koraci za
uspešno podnošenje
predloga projekta
PRIPREMA PROJEKTNE APLIKACIJE
FAZA 1:
FAZA 1:
IDENTIFIKACIJA
IDENTIFIKACIJA
PROJEKTA
PROJEKTA
FAZA 2:
FAZA 2:
PLANIRANJE PROJEKTA
PLANIRANJE PROJEKTA
PLAN PROJEKTA
Plan resursa
Projektna ideja
Finansijski plan
Studija izvodljivosti
Aplikacija za
prijavljivanje
Određivanje projektnog
tima
Plan upravljanja
kvalitetom
Plan upravljanja rizicima
FAZA 3:
FAZA 3:
IMPLEMENTACIJA
IMPLEMENTACIJA
PROJEKTA
PROJEKTA
PROJEKTNE
AKTIVNOSTI
PRAĆENJE I
KONTROLA
U-nje vremenom
U-nje budžetom
U-nje kvalitetom
U-nje kvalitetom
Plan za ostvarivanje rezultata
U-nje rizicima
U-nje problemima
Organizacija proejktne
kancelarije
Plan komunikacija
REZIME
REZIME
U-nje komunikacijama
U-nje procesima okrenutim
rezultaima
REZIME
FAZA 4:
FAZA 4:
ZATVARANJE PROJEKTA
ZATVARANJE PROJEKTA
ZAVRŠNE
AKTIVNOSTI
Zatvaranje projekta i
predaja materijala
FAZA 1: IDENTIFIKACIJA PROJEKTA
Definiše svrhu i obim projekta: Sastavljanje tačnih parametara na
početku je od suštinskog značaja za uspeh projekta!
Dokumenti za
apliciranje
Projektna ideja
Studija
izvodljivosti
Organizacija projktne
kancelarije
Određivanje
projektnog tima
Rezime urađenog
U ovoj fazi, identifikovati: ime, lokaciju, veličina ulaganju, osnovne
zadatke, alternative za sprovođenje i primenu, spremnosti, itd
FAZA 2: PLANIRANJE PROEKTA
Prvi zadatak projekta je da pripremi detaljan PLAN PROJEKTA.
PLAN PROEKTA
Plan resursa
Finasijski plan
Plan upravljanja
kvalitetom
Rezime urađenog
Plan komunikacija
Plan za ostvarivanje
rezultata
Plan upravljanja
rizicima
AF_BG-RS_(project
acronym).xls
Aplikacioni Formular
APLIKACIONI FORMULAR
•
Standardan Excel format. Macros – Prijavni formular ima ugrađene
makroe i može se koristiti samo ukoliko je omogućeno korišćenje
makroa u Excel-u. Neke od ćelija imaju gornji limit broja unetih
karaktera.
– Naslovna strana;
– Automatska lista provera za pravilno popunjavanje formulara. Takođe
se koristi za automatsko dodavanje novih strana ukoliko je više od 2
partnera na projektu;
– Partneri na projektu listovi za unošenje podataka (Deo 1);
– Identifikacija projekta (Deo 2);
– Budžet (Deo 3) – automatski prenosi informacije! Nije moguće dodavati
redove!
26 December 2011
Learning by Doing: Workshop 1
37
Vlajkova 199,16000 Leskovac, Serbia
Tel: +381 16 233 440
Fax: +381 16 233 441
www.centarzarazvoj.org
GORAN MILENKOVIĆ
Rural development and Agriculture Project Manager
Trainer for Project Cycle Management and IPA CBC BG SR
[email protected]
mob + 381 63 8 245 999
mob + 381 63 484 290
Download

IPA CBC BG SR II Final