By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Šta predstvlja tehnički crtež? Napiši definiciju tehničkog crteža!
Tehnički crtež predstavlja sredstvo pomoću kojeg ljudi zapisuju tehničke zamisli, prenose ih drugima
i na taj se način sporazumijevaju kako da ih realizuju.
Na predviđen prostor upiši nazive pet osnovnih linija koje se koriste u tehničkom crtanju!
PUNA DEBLJA LINIJA (CRTA)
PUNA TANKA LINIJA (CRTA)
ISPREKIDANA LINIJA (CRTA)
CRTA-TAČKA-CRTA; LINIJA-TAČKA -LINIJA
LINIJA (CRTA) POVUČENA SLOBODNOM RUKOM
Pojedinačno objasni, koja je uloga linija na tehničkom crtežu!
PUNA DEBLJA LINIJA služi za crtanje vidljivih/konturnih ivica predmeta. PUNA TANKA LINIJA služi za
crtanje pomoćnih i kotnih/mjernih linija. ISPREKIDANA LINIJA označava mjesto gdje se predmet savija,
a ukoliko su nacrtane makaze, siječe. CRTA-TAČKA-CRTA označava mjesto presjeka predmeta na dva
jednaka dijela (uzdužno ili poprečno), pa se ova linija često naziva i osa simetrije. LINIJA POVUČENA
SLOBODNOM RUKOM služi za skiciranje, ili crtanje skica.
Definiši pojam skica (odgovori šta predstavlja skica kao tehnički crtež)!
SKICA je tehnički crtež nacrtan prema pravilima tehničkog crtanja, ali bez upotrebe pribora, dakle, nacrtan
slobodnom rukom (koristimo liniju povučenu slobodnom rukom).
Na prazne linije upiši šta označavaju sljedeće skraćenice:
HTZ; H HIGIJENSKO T TEHNIČKA Z ZAŠTITA
STK; S SAOBRAĆAJNO T TEHNIČKA K KULTURA
ŠSP; Š ŠKOLSKA S SAOBRAĆAJNA P PATROLA
Kojoj grupi saobraćajnih znakova pripada znak prikazan na slici?
Pripada grupi znakova PRIPADA GRUPI ZNAKOVA IZRIČITIH NAREDBI, ZABRANA I
OGRANIČENJA.
Šta označava?
Označava ZABRANA SAOBRAĆAJA U JEDNOM SMIJERU
Šta predstavlja kotiranje? Napiši definiciju kotiranja!
KOTIRANJE ILI DIMENZIONISANJE predstavlja unošenje mjera nekog predmeta na njegov
tehnički crtež.
Šta je bicikl i koje su zakonske odredbe za vozače bicikla u javnom saobraćaju?
Bicikl je SAOBRAĆAJNO SREDSTVO SA NAJMANJE DVA TOČKA KOJE SE ISKLJUČIVO POGONI
SNAGOM VOZAČA.
U javni saobraćaj se sa biciklom može uključiti osoba koja je navršila najmanje 12 godina starosti.
Za vrijeme vožnje, biciklista je dužan nositi ZAŠTITNU KACIGU.
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Koja je uloga prikazanih tipki sa tastature računara?
BACK SPACE; BRIŠE ZNAK LIJEVO OD KURSORA
SHIFT OMOGUĆAVA PISANJE VELIKIH SLOVA. MORA SE DRŽATI
PRISTISNUTA ZA VRIJEME KUCANJA VELIKOG SLOVA.
Napiši broj ispred radne operacije onako kako se tačnim redoslijedom odvijaju pri izradi nekog predmeta
od kartona.
Redni broj
5.
4.
2.
6.
3.
1.
7.
Radna operacija
Naljepljivanje
Dotjerivanje izrezanih pozicija/dijelova
Mjerenje i obilježavanje
Spajanje lijepljenjem
Rezanje ili sječenje
Izrada tehničkog crteža ili analiza gotovog
Estetsko dotjerivanje
Uređaj prikazan na slici naziva se MIŠ (MAUSE).
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora:
Ovaj uređaj je:
a) izlazni uređaj
b) ulazni uređaj
c) ulazno-izlazni uređaj
Prikazani tehnički crtež skiciranjem nacrtaj u mjerilu M2:1
5
5
5
5
5
10
5
15
5
5
10
5
5
15
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Kojoj grupi saobraćajnih znakova pripada znak prikazan na slici?
Pripada grupi znakova IZRIČITIH NAREDBI, ZABRANA I OGRANIČENJA
Šta označava?
Označava ZABRANU SAOBRAĆAJA ZA AUTOBUSE
Šta predstavlja mjerilo ili razmjera? Napiši definiciju mjerila!
MJERILO ILI RAZMJERA (RAZMJER) PREDSTAVLJA ODNOS VELIČINE PREDMETA U PRIRODI I
NJEGOVOG TEHNIČKOG CRTEŽA.
Na prazne linije napiši kako se dijeli saobraćaj:
A) KOPNENI (DRUMSKI I ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ)
B) VODENI SAOBRAĆAJ
C) ZRAČNI (VAZDUŠNI) SAOBRAĆAJ
Napiši broj ispred radne operacije onako kako se tačnim redoslijedom odvijaju pri izradi nekog predmeta
od drveta.
Redni broj
5.
4.
2.
6.
3.
1.
7.
Radna operacija
Izrada otvora
Dotjerivanje turpijanjem
Mjerenje i obilježavanje
Spajanje lijepljenjem
Rezanje ili sječenje
Izrada tehničkog crteža ili analiza gotovog
Bojenje, estetsko dotjerivanje i zaštita
Kojoj grupi saobraćajnih znakova pripada znak prikazan na slici?
Pripada grupi znakova OBAVJEŠTENJA.
Šta označava?
Označava OBILJEŽEN PJEŠAČKI PRIJELAZ.
Prikazani tehnički crtež skiciranjem nacrtaj u mjerilu M1:2
10
10
10
10
10
10
20
20
10
10
10
10
30
30
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Čime se bavi arhitektura? Napiši definiciju arhitekture
ARHITEKTURA SE BAVI PLANSKI PROJEKTOVANJEM, DAVANJEM ESTETSKOG I
FUNKCIONALNOG IZGLEDA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA. (TO JE UMJETNOST
PROJEKTOVANJA PROSTORA VOLUMENOM)
Na prazne linije upiši odgovore na sljedeća pitanja: Čime se bavi građevinarstvo?
Građevinarstvo se bavi GRADNJOM GRAĐEVINSKIH OBJEKATA UZ POMOĆ PROJEKATA,
ALATA, MAŠINA I RADNE SNAGE.
Građevinarstvo se dijeli na:
A) NISKOGRADNJU B) VISOKOGRADNJU I C) HIDROGRADNJU
Zaokruži prirodne, a podvuci vještačke građevinske materijale:
beton,
kamen,
pijesak,
cigla(opeka),
gips,
drvo,
staklo,
šljunak
malter.
Zaokruži slova ispred tačnih odgovora! U industrijskom načinu gradnje koriste se različite vrste mašina
i vozila, a neke od njih su:
a) trnokop
b) valjak
c) buldožer
d) motika
e) libela
f) rovokopač
Podvuci objekte koje ubrajamo u objekte niskogradnje, a zaokruži objekte koje ubrajamo u visokogradnju
tunel, bolnica, aerodromska pista, put,
željeznička pruga,
škola,
željeznička stanica
Na prazne linije upišite značenje simbola koji su prikazani, a koji se koriste u građevinarstvu:
UMIVAONIK
DVOKRILNA
VRATA
TROSJED
SUDOPER
WC ŠKOLJKA
PROZOR
Dopunite sljedeće rečenice:
Građevinski objekat se mora zaštititi od različitih vrsta unutrašnjih i vanjskih uticaja: vlaga, hladnoća,
vrućina i sl. U tu se svrhu koristi IZOLACIONI materijal. U cilju zaštite objekta od vlage se koristi
koristi HIDROIZOLACIJA, od hladnoće i toplote TERMOIZOLACIJA a u cilju zaštite od buke ZVUČNA
izolacija.
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
U ortogonalnoj projekciji građevinski objekat se prikazuje u tri vrste prikaza; onako kako ga posmatrač vidi
sprijeda, odozgo i sa strane. Na prazne linije upišite tehničke nazive tih prikaza: pogled sprijeda NACRT
pogled odozgo TLOCRT i pogled sa strane BOKOCRT.
Pri radu ljudi su izloženi različitim vrstama opasnosti, pa je zato obavezno korištenje zaštitne opreme i
korištenje mjera higijensko-tehničke zaštite. Pri tome se koristi različita oprema, a neki od primjera su
navedeni.
Pronađi uljeza i prekriži ga!
Čizme
Izvijač
Zaštitna maska
Kombinezon
Naočare
Rukavice
Šljem
Kecelja
U mašinstvu se vrše različite vrste mjerenja, a za precizna mjerenja se najčešće koriste na slikama dva
prikazana mjerna alata.
Na prazne linije upišite nazive tih mjernih alata:
POMIČNO MJERILO
MIKROMETAR
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Prilikom kotiranja kružnice ispravan primjer kotiranja prikazan je
na slici:
A)
B)
Kina se smatra pradomovinom letećih zmajeva. O zmajevima koje je vidio u Kini, pisao je i Marko Polo
1295. godine.
TAČNO
NETAČNO
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Prilikom prikazivanja objekta u ortogonalnoj projekciji crtaju se prikazi predmeta onako kako se vide
(sprijeda-nacrt), sa strane (bokoct) i odozgo (tlocrt). Na prazne linije upišite nazive prikaza predmeta.
Upišite nazive (nacrt, tlocrt i bokocrt)
NACRT
BOKOCRT
TLOCRT
Kotiraj prikazani crtež (mjerni/kotni brojevi su proizvoljni!).
30
10
20
50
40
20
10 10
30
80
Na prazne linije upišite naziv prikazanog motora SUS, a zatim šta se odvija u njegova 4 radna takta:
Na slici je prikazan rad benzinskog (otto-motora) motora SUS.
1. usisavanje
2. Sabijanje
3.paljenje
4.izduvavanje
i sagorijevanje
Dopunite sljedeće rečenice:
Moped je SAOBRAĆAJNO sredstvo sa najmanje 2 točka koje je jače konstrukcije od BICIKLA i pokreće
3
snagom rada DVOTAKTNOG motora. Radna zapremina motora je do 50cm a na ravnoj podlozi može da
razvije maksimalnu brzinu do 50 km/h. Za vrijeme vožnje vozač mopeda je dužan na glavi nositi ZAŠTITNU
kacigu. Da bi osoba mogla upravljati mopedom u javnom saobraćaju mora imati najmanje 16 godina starosti
i imati položen ispit A1 kategorije.
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Na praznu liniju napiši naziv motora SUS koji je prikazan na slici, a zatim na praznu liniju napiši kakvo je
kretanje klipa u cilindru ovog motora:
Na slici su prikazana 4 radna takta VANKELOVOG motora SUS, a kretanje klipa u cilndru ovom motora je
KRUŽNO ili ROTACIJSKO.
Odgovori! Na slici je prikazana radna mašina za obradu metalnih dijelova koja se naziva BUŠILICA (AKU).
Služi za izradu OTVORA.
Radni alat ove mašine se naziva:
SPIRALNA BURGIJA
Napiši broj ispred radne operacije onako kako se tačnim redoslijedom odvijaju pri izradi nekog predmeta od
lima.
Redni broj
Radna operacija
Izrada otvora
5.
Dotjerivanje turpijanjem
4.
Mjerenje i obilježavanje
2.
Spajanje zakivanjem
7.
3.
Rezanje ili sječenje
Izrada tehničkog crteža ili analiza gotovog
1.
Bojenje, estetsko dotjerivanje i zaštita
8.
Savijanje
6.
GLAVA
Na slici je prikazan mašinski element čiji je naziv VIJAK (ZAVRTANJ).
Na prazne linije upišite njegove dijelove i odgovorite, kakvu vezu
STABLO
dijelova od metala omogućava spajanje ovim elementom.
Omogućava RAZDVOJIVU vezu.
NAVOJ
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Napiši šta je elektrotehnika? Napiši definiciju elektrotehnike!
ELEKTROTEHNIKA JE NAUČNO-TEHNIČKA DISCIPLINA KOJA SE BAVI PROUČAVANJEM,
IZVORIMA, NASTANKOM, PROIZVODNJOM, PRIJENOSOM I PRIMJENOM ELEKTRIČNE
ENERGIJE (STRUJE) U NAJRAZLIČITIJIM OBLICIMA.
Na prazne linije upiši nazive na slikama (dvopolnim simbolima) prikazanih elektroinstalacionih materijala
(EIM), a zatim nacrtaj njihove jednopolne simbole:
JEDNOPOLNI
ŠUKO
PREKIDAČ
UTIČNICA
TRAFO
Na prazne linije upiši kako se dijele električni uređaji prema načinu pretvaranja električne energije u neki
drugi oblik:
a) ELEKTROTERMIČKI (ELEKTROTOPLINSKI) el. uređaji,
b) ELEKTROMEHANIČKI el. uređaji i
c) KOMBINOVANI el. uređaji.
Pored prikazanih električnih uređaja, napiši u koju se grupu ubrajaju:
(Pegla)
(Bušilica)
(Fen)
ELEKTROTERMIČKI
(ELEKTROTOPLINSKI)
KOMBINOVANI
ELEKTROMEHANIČKI
Na prazne linije upiši riječi koje nedostaju:
Provodnici ili vodiči služe za PROVOĐENJE električne energije do POTROŠAČA. Ralikujemo:
jednožilne, DVOŽILNE, trožilne i višežilne provodnike. Prema broju žica, mogu biti: jednožični i
VIŠEŽIČNI provodnici ili vodiči.
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Na osnovu prikazane dvopolne šeme strujnog kola, nacrtaj jednopolnu šemu istog strujnog kola:
Na osnovu prikazane jednopolne šeme strujnog kola, nacrtaj dvopolnu šemu istog strujnog kola:
Odgovori: Koji je elektronički element prikazan na slikama, od čega se sastoji i koji su tipovi tog
elektroničkog elementa prikazani:
TRANZISTORI
Na slikama su prikazani ____________________.
C
B
C
B
E
NPN
E
PNP
Tip.
Tip.
Dopunite sljedeće rečenicu:
Radioveza predstavlja bežični sistem prijenosa zvuka (tona) na veće udaljenosti. Za ostvarenje radioveze
su potrebni: PREDAJNIK I PRIJEMNIK.
Na prazne linije napišite šta prikazuju simboli elektroničkih elemenata.
STALNI
KONDENZATOR
ELEKTROLITSKI
KONDENZATOR
UZEMLJENJE
ANTENA
OTPORNIK
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Zapisivanje zvuka(audio), slike (video) i zvuka i slike (audio-video) se može izvesti na tri načina:
a) MEHANIČKI
b) MAGNETNIM
c) LASERSKI (OPTIČKI)
Čime se bavi hidraulika? Napiši definiciju hidraulike!
Hidraulika je znanstvena i tehnička disciplina koja proučava oblike i zakone mehaničkog gibanja i
relativnog mirovanja tekućina.
Na prazne linije upiši odgovore na sljedeća pitanja: Čime se bavi pneumatika?
Pneumatika naučna i tehnička disciplina koja proučava korištenje stlačenih/vakumiranih plinova
za obavljanje rada.
Na prazne linije napišite, od čega se sastoji sistem automatskog upravljanja?
1. Upravljačkog sistema;
2. Objekta upravljanja
Šta predstavlja hidraulički sistem?
Pod hidrauličkim sistemom se podrazumijevaju hidrostatski prijenosnici koji promjenom zapremine
vrše prijenos energije do izvršnog elementa. Hidraulički sistem je sklop više hidrauličkih
komponenti povezanih u jednu cjelinu sa zadatkom prijenosa fluidne energije, upravljanje brzinom i
silom radnih elemenata kojima je energija fluida predata.
Šta je fluid?
Fluid - tekućina, zajednički je naziv za sve tvari koje nemaju stalan oblik. U fluide se pored
kapljevina i plinova ubrajaju i plazme, a donekle i plastične krutine. U fizici se fluidima bavi
mehanika fluida.
Kako se prema principu rada dijele električni motori?
Električni motori se prema principu rada dijele na istosmjerne i naizmjenične.
Kako se prema načinu rada dijele električni motori?
Elektromotore prema načinu rada dijelimo na: rotacione radni mehanizam obavlja obrtno kretanje, linearne
(linijske) radni mehanizam obavlja translacijsko kretanje, koračne motore
Šta u tehnici predstavlja standard?
U tehnici standard predstavlja obaveznu tehničku normu kojom se definišu dimenzije, materijali i kvaliteta
raznih proizvoda ili postupci ispitivanja
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Šta je mehatronika? Definiši pojam mehatronike!
Mehatronika je interdisciplinarna kombinacija koja se bavi komponenatama i modulima mašinstva,
elektronike i računarstva u mehatroničkim sustavima ili sistemima. Pojam mehatronika je nastao iz
kombininacije engleskih riječi Mechanical Engineering-Electronic Engineering i smišljen je 1969.
godine od strane japanske tvrtke Yaskawa Electric Corporation i ima porijetko u preciznoj mehanici.
Šta je mjerenje, šta se dobija mjerenjem i za šta služi mjerni instrument?
Dopunite sljedeće rečenicu:
Mjerenje je upoređivanje stvarne mjere s mjernom jedinicom na mjernom instrumentu. Mjerenjem se dobije
brojčani iznos stvarne mjere. Mjerni instrument služi za neposredno mjerenje fizikalnih mjerenih veličina.
Obnovljive izvore energije zaokruži, a neobnovljive podvuci:
snaga vjetra
tekuće biogorivo
snaga vode
kruta biomasa
ugalj
bioplin
solarne energije
biogorivo
nafta prirodni plin
nuklearna energija fosilna goriva
geotermalna energija
Pored dimenzija tehničkih crteža, upiši odgovarajuće A formate.
A6
A4
A1
A0
A5
A3
A2
105 x 148 mm
210 x 297 mm
594 x 841 mm
841 x 1189 mm
148 x 210 mm
297 x 420 mm
420 x 594 mm
Kako se dijele saobraćajni znakovi i signalizacija:
Horizontalna signalizacija: Oznake na kolovozu.
Vertikalna signalizacija:
a) znakovi opasnosti;
b) znakovi izričitih naredbi, zabrana i ograničenja;
c) znakovi obaveze;
d) znakovi obavještenja;
e) znakovi koje daju ovlaštena lica u saobraćaju i
f) svjetlosni saobraćajni znakovi.
Šta predstavlja reciklaža materijala? Napiši definiciju reciklaže?
Reciklaža prestavlja postupak prerade iskoristivog otpada, i proizvodnju novih materijala, koji će
služiti u određene svrhe.
U svakodnevnom životu koristimo različite izvore energije. Zvoj je zadatak da u ponuđenim zaokružiš obnovljivi izvor.
UGALJ
NAFTA
SUNCE
DRVO
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Zaokruži slovo ispred tačanog odgovora. Prvi računarski miš konstruisao je:
a) Dag Engelbart, 1963 godine
b) Isak Asimov, 1965. godine
c) Karel Čapek, 1969. godine
Odgovori: Kojim su saobraćajnim sredstvima namijenjeni prikazani svjetlosni znakovi?
Namijenjeni su saobraćaju
TRAMVAJA.
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Ferhat-pašina džamija, poznatija kao “Ferhadija” u Banja Luci
se ubraja u graditeljske objekte:
a) Arhitektura budućnosti
b) Graditeljska baština
c) Niskogradnja
Zaokruži slovo ispred ta čnog odgovora: Avazov toranj u Sarajevu ubraja se u graditeljske objekte:
a) Arhitektura budućnosti
b) Graditeljska baština
c) Hidrogradnja
Navedi tri primjera zašto ljudi grade brane (objekte hidrogradnje)?
BRANE SE GRADE ZBOG POTREBA:
1. NAVODNJAVANJA
2. ODBRANE OD POPLAVA
3. FORMIRANJE AKUMULACIJE ZA HIDROELEKTRANE
Na prazne linije upiši tačan odgovor, a zatim zaokruži slovo ispred tačnog odgovora:
Na koji je način regulisan saobra ćaj na prikazanoj raskrsnici?
Saobraćaj u raskrsnici je regulisan
SAOBRAĆAJNIM ZNAKOVIMA.
1.
Zaokruži tačan odgovor:
Vozeći bicikl došao/došla si u raskrsnicu. Kako ćeš postupiti?
a) prvi/prva ću proći kroz raskrsnicu
b) raskrsnicu ću proći posljednji/posljednja,
c) propustiću crveni automobil, a zatim proći kroz raskrsnicu.
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Kada u raskrsnici nema odgovarajućih saobraćajnih i svjetlosnih znakova, kao ni semafora, prvenstvo
prolaza se određuje pravilom desne strane. Takav slučaj je sa prikazanom raskrsnicom.
Odgovori:
2.
1.
3.
4.
Kako glasi pravilo desne strane?
SVA VOZILA KOJA NAM U TOKU VOŽNJE DOLAZE SA
SA DESNE STRANE IMAJU PRVENSTVO PROLAZA KROZ
RASKRSNICU.
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora:
Koje će po redu kroz raskrsnicu proći vozilo broj 3.?
a) Prvo
b) Drugo
c) Treće
d) Posljednje
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Platina je legura koja ima veliku rastezljivost, žilavost i moć
oblikovanja, a naziv je dobila rema panskoj riječi «plata» to u prijevodu znači:
a) Zlato
b) Metal
c) Srebro
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora; U kojem vijeku/stoljeću je u saobraćaj pušten prvi voz kojeg je
vukla lokomotiva na dizel-gorivo?
a) u 18. vijeku/stoljeću
b) u 20. vijeku/stoljeću
c) u 19 vijeku/stoljeću
Odgovori:
Ko sve može biti ovlašteno lice za regulisanje saobraćaja?
Ovlašteno lice da reguliše saobraćaja/promet može biti:
SAOBRAĆAJNI/PROMETNI POLICAJCI/SAOBRAĆAJNI MILICIONERI;
INSPEKTORI DRUMSKOG/CESTOVNOG SAOBRAĆAJA/PROMETA I
RADNICI KOJI IZVODE RADOVE NA PUTU/CESTI.
Dopuni sljedeću rečenicu:
Vilijam Šokili, Džon Barden i Valter Bratein su 1948. godine izumili ključni elektronički element TRANZISTOR
da bi za ovaj izum, koji je označio prekretnicu u razvoju elektronike, da bi za taj izum 1956. godine dobili
NOBELOVU NAGRADU
Zaokruži tačan odgovor: Početak televizije vezuje se za 1927. godinu, a televizora u boji za 1938. godinu.
TAČNO
NETAČNO
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Električna energija je našla široku primjenu u skoro svim oblastima ljudskog života, prvenstveno zbog
prijenosa na velike daljine bez većih gubitala i jednostavnog pretvaranja u druge oblike energije.
Na slikama su prikazane radne mašine i alat sa kojima ste se susretali u radu na časovima tehničke
kulture. Na prazne linije napišite u koju vrstu električnih aparata ih ubrajamo, u koji oblik pretvaraju
električnu energiju i kako se nazivaju:
Bušilica predstavlja elektormehanički uređaj, jer električnu energiju
u mehaničku (ili mehanički rad).
Lemilica je elektrotoplinski uređaj, jer električnu energiju pretvara
u toplotnu (u toplotu).
Na prazne linije upišite tačan odgovor!
Koja je uloga i od čega se satoji provodnik/vodič električne enrgije?
Provodnik ili vodič ima zadatak da provodi struju/električnu energiju do potrošača.
PROVODNIK/VODIČ
ZAŠTITA
IZOLACIJA
Na prazne linije upišite tačan odgovor!
Koja je uloga i prekidača u strujnom kolu i navedite nazive/vrste prekidača?
Prekidač ima ulogu da prekida i uspostavlja strujno kolo prema potrošaču.
Jednopolni prekidač
Dvopolni/serijski prekidač
Taster-prekidač
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
U svakom domaćinstvu, poslovnom, privrednom i drugom objektu gdje se kupuje električna energija
ili troši za rad električnih uređaja/aparata, postavljeno je električno brojilo, na kojem se očitava stanje
potrošene električne energije u kWh, a koje se plaćaju nadležnom distributeru. Stanje se očitava/plaća
periodično, najčešće za proteklih mjesec dana.
Vaš je zadatak da proračunate, koliko će kupac električne energije platiti za utrošenu el. energiju, ako
je stanje na brojilu prije i nakon mjesec dana sljedeće:
CIJENA MJERNOG MJESTA FIKSNO: 4,80KM
CIJENA kWh VT=0,1602 KM
CIJENA kWh MT=0,0801 KM
NA UKUPNU CIJENU POTROŠNJE DODATI POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST PDV=17%
PRETHODNO/STARO STANJE:
NOVO STANJE:
VT
3
5
8
3
3
9
VT
3
5
8
9
9
6
MT
2
2
3
7
3
2
MT
2
2
5
2
2
3
VT
3
5
8
9
9
6
MT
2
2
5
2
2
3
VT
3
5
8
3
3
9
MT
2
2
3
7
3
2
6
6
1
4
9
VT
66 kWh x 0,1602 KM = 10,5732KM
+
10,5732 KM
11,9349 KM
4,80 KM
cijena potrošnje: 27,3081 KM
MT
149 kWh x 0,0801 KM = 11,9349 KM
Cijena potrošnje + 17% PDV-a
27,3081 KM x 1,17 = 31,950477 KM
Ukupno platiti račun: 31,95KM
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Na slici su prikazani elektronički elementikoji električnu energiju pretvaraju u elektrostatičku i obrnuto.
Navedi koji su to elektronički uređaji i koje su vrste prikazane!
Elektronički element koji električnu energiju pretvara u elektrostatičku i obrnuto je KONDENZATOR
Stalni kondenator
Promjenjivi kondenator
Elektrolitski kondenator
Kontrolom se utvrđuju odstupanja kontrolne veličine od predviđene u dokumentaciji. U prazna polja
upišite vrste kontrola!
KONTROLA
ULAZNA
KONTROLA
KONTROLA
U TOKU
PROIZVODNJE
MEĐUFAZNA
ZAVRŠNA
KONTROLA
KONTROLA
U predviđena mjesta upišite vrste mjerenja
MJERENJE
PREDPROCESNA
PROCESNA
POSLIJEPROCESNA
MJERENJA
MJERENJA
MJERENJA
AKTIVNA
PASIVNA
MJERENJA
MJERENJA
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Ispod slika, zaokruži elektrane sa obnovljivim izvorima energije!
Šta predstavlja energija, a šta rad? definiši pojmove energija i rad!
ENERGIJA je jedna od osnovnih fizičkih pojava, koja predstavlja sposobnost tijela da izvršava
neki rad.
RAD je savladavanje određene sile.
Na razne linije upišite odgovor; šta je fluid, a šta radni fluid?
FLUID je naziv za sve tvari koje nemaju stalan oblik. RADNI FLUID je medij koji može biti u
tečnom ili gasovitom stanju (najčešće ulja i zrak).
Na prazne linije upišite koji zadatak obavljaju pojedinačni elementi hidrauličkog sistema!
PUMPA
Pretvaranje mehaničkog
rada u energiju fluida
CJEVOVOD, UPRAVLJAČKI ELEMENTI
Prijenos i upravljanje
MOTOR
Pretvaranje energije
fluida u mehanički rad
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Prvi automobil koji se mogao samostalno kretati konstruisao je:
a) Otto Nikolaus
b) Žozef Kinjo
c) Denis Papen
d) Ferdinand Porse
Na lijevoj su strani nazivi dijelova automobila, a na desnoj materijali od kojih se dijelovi automodela
mogu izrađivati. Pridruži slovo ili slova odgovarajućeg materijala uz odgovarajući dio modela
automobila: 1. Karoserija
cid
a) plastne mase
2. Postolje
d
b) opruga
3. Mehanički pogon b i e
c) čvrsti karton
4. Pogonski točak
e
d) šperploča
5. Osovine modela g
e) guma
f) čelična ploča
g) čelična žica
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Izrađeni automodel treba da na sebi ima:
a) oznaku na šasiji, inicijale autora, ili naziv modela
b) ne treba da ima nikakve oznake
c) zavisi od želje autora modela
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Da li je dozvoljena vožnja automobila vlastite konstrukcije u javnom
saobraćaju?
a) dozvoljena je
b) ne, mora imati atest
c) nije dozvoljeno
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Prvi uspješan leteći model sagradio je
a) Leonardo da Vinči
b) Braća Rajt
c) Alfons Peno
d) Oto Liliental
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Nauka koja proučava zakone letenja letjelica specifično težih od
zraka, naziva se:
a) aerostatika
b) aeroenergetika
c) aerodinamika
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Termička strujanja nastaju:
a) pri zagrijavanju velikih površina tla
b) pri pojavi jakih vjetrova
c) stvaranjem kondenzovane pare iznad velikih vodenih površina
Dopuni sljedeće rečenice:
Braća RAJT (WRIGHT) su bili američki pioniri avijacije. Bili su konstruktori i graditelji aviona i prvi
PILOTI. Ujedno su 17. decembra 1903. godine uspjeli da polete sa svojim avionom FLAJER (FLAYER)
i letjeli su čitavih 37 metara. Let je trajao samo 12 sekundi.
By Elvira&Amir
PITANJA/ODGOVORI ZA TESTOVE IZ NASTAVE TEHNIČKA KULTURA,
OSNOVI TEHNIKE I OPŠTETEHNIČKE KULTURE
ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU
UNTOM BiH
UNTOM BiH
Zaokruži tačan odgovor: Braća Žozef i Etien Montgolfijer prvi su konstruktori sfernog balona punjenog
toplim zrakom.
TAČNO
NETAČNO
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Prvi balon sa zagrijanim zrakom, uzletio je sa posadom u
francuskom gradu:
a) Parizu
b) Lionu
c) Bordou
Dopuni sljedeću rečenicu:
Zrak je mješavina PLINOVA (GASOVA) koji čine Zemljinu ATMOSFERU, a strujanje zraka nazivamo
VJETAR.
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Termička strujanja su najizraženija iznad:
a) gustih šuma b) velikih vodenih površina c) suhog kamenog tla
Zaokruži tačan odgovor: Zrak je mješavina: dušika (azota), kisika (kiseonika), argona i ugljen-dioksida
(ugljičnog dioksida).
TAČNO
NETAČNO
Dopuni sljedeće rečenice:
Vodeni saobraćaj se bavi prijevozom tereta i ljudi na veće i manje udaljenosti. Odvija se plovnim
udaljenosti. Odvija se plovnim RIJEKAMA_, MORIMA, OKEANIMA
i jezerima. Pri tome se koriste
sljedeća plovna sredstva: BRODOVI, ČAMCI, VODENI SKUTERI, PODMORNICE
Ocem robotike i kreatorom Zakona Robotike smatra se Ishaac Asimov.
TAČNO
NETAČNO
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Prvi put se riječ “robot” spominje u književnom djelu:
a) Karela Čapek “R.U.R.”
b) Walth Disniy “Taj čudni svijet”
Odgovori na sljedeće pitanje: Kako se može izvršiti spajanje robota i računara i šta je potrebno za
ostvarenje tih veza?
VEZA RAČUNARA I ROBOTA MOŽE BITI ŽIČNA I BEŽIČNA. ZA OSTVARENJE ŽIČNE VEZE
POTREBAN JE KABL, A ZA BEŽIČNU VEZU JE POTREBAN PREDAJNIK I PRIJEMNIK.
Odgovori: Koja dva načina prijenosa kretanja robota postoje?
POSTOJE DVA NAČINA PRIJENOSA KRETANJA ROBOTA:
1. OD TAČKE DO TAČKE (POINT TO POINT)
2. KONTINUIRANO KRETANJE PO PUTANJI.
Download

testovi web stranica - Udruženje za naučno