UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA
Zaključen dana ................ u ................... između:
1. Preduzeća ...................................... iz .............................., ulica i broj: ...............................,
koje zastupa direktor ........................., s jedne strane (dalje: Zakupodavac)
i
2. Preduzeća....................................... iz ............................., ulica i broj:................................,
koje zastupa direktor ........................, s druge strane (dalje: Zakupac)
Član 1.
Predmet Ugovora je davanje u zakup poslovnog prostora, a koji se nalazi u ............. u ulici
............... broj ..., površine ....... m2, upisan u zemljišne knjige broj .......
Predmetni prostor se sastoji iz: ................ kancelarije i zajedničke prostorije.
Zakupac će poslovni prostor iz stava 1. ovog člana koristiti isključivo za obavljanje delatnosti i to;
.........................................
Član 2.
Osim prostora upisanog u članu 1. ovog Ugovora, Zakupac pod istim uslovima sa drugim zakupcima
ima pravo da koristi zajedničke prostorije, uređaje i instalacije u zgradi.
Član 3.
Za korišćenje zakupljenog poslovnog prostora Zakupac se obavezuje da plaća zakupninu čija je
visina utvrđena u iznosu od ..................
Zakupodavac će visinu zakupnine menjati, odnosno određivati u toku trajanja zakupa prema važećim
propisima i usklađenom cenovniku.
Obavezuje se Zakupac da pri zaključenju ugovora o zakupu poslovnog prostora položi jedno od
sredstava obezbeđenja plaćanja za ugovoreni period po izboru Zakupodavca.
Zakupac se obavezuje da zakupninu u visini utvrđenoj ovim Ugovorom, odnosno na način iz
prethodnog stava ovog člana Ugovora, isplaćuje Zakupodavcu mesečno, unapred i to najkasnije do 5. u
mesecu za tekući mesec, na tekući račun broj: .................................
Zakupac se obavezuje da plaća i poreze u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Član 4.
U slučaju docnje u plaćanju zakupnine iz člana 3. ovog Ugovora zakupnina se obračunava i plaća po
cenovniku koji važi na dan plaćanja.
Zakupac je dužan da zakupninu iz prethodnog stava plati i bez obaveštenja Zakupodavca.
Zakupac je dužan da plati i zateznu kamatu za period docnje obračunatu na zakupninu iz stava 1.
ovog člana.
Za period docnje obračunavaće se kamata u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Član 5.
Stranke su saglasne da se ovaj Ugovor zaključuje na period od .. godina, a da zakup počinje teći od
dana predaje poslovnog prostora Zakupcu.
Član 6.
Obavezuje se Zakupac, da u slučaju nastanka promene koja se tiče pravnog lica -Zakupca, o tome
odmah obavesti Zakupodavca.
Član 7.
Zakupodavac je obavezan da preda Zakupcu poslovni prostor iz člana 1. ovog Ugovora u viđenom
stanju i to najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Primopredaja poslovnog prostora
vrši se zapisnički. Zapisnik je sastavni deo ovog Ugovora.
Član 8.
Zakupac će poslovne prostorije koje su predmet zakupa koristiti na način koji neće remetiti osnovnu
namenu objekta niti narušavati stabilnost i sigurnost objekta u kome se poslovni prostor nalazi.
Zakupljeni prostor Zakupac će koristiti na način koji neće remetiti red i ometati ostale subjekte u
korišćenju objekta u kojem se nalazi.
Član 9.
Zakupac je dužan da poslovni prostor i instalacije osigura od osnovnih rizika i to na svakovremenu
stvarnu vrednost o svom trošku.
Zakupac je dužan da čuva poverenu imovinu koju drži u zakupu i da štiti interese i prava
Zakupodavca kao zakoniti i savesni držalac.
Zakupac je dužan da u poslovnom prostoru preduzme mere protivpožarne zaštite u skladu sa
propisima.
Član 10.
Troškovi tekućeg održavanja i neophodnih popravki u poslovnom prostoru, kao i objekta u kome se
nalazi, u delu srazmerno korišćenom prostoru, a saglasno čl. 4. i čl. 5. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i
načinu plaćanja troškova za održavanje stambenih zgrada u kojima se nalaze poslovne prostorije i
stanovi u kojima se obavlja poslovna delatnost, kao i stvarni troškovi struje, grejanja, vode, telefona,
čistoće protivpožarne zaštite i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, padaju na teret zakupca
bez prava potraživanja od Zakupodavca.
Zakupac je dužan da zaključi ugovor o pružanju gore navedenih usluga sa pružaocima usluga.
Prilikom potpisivanja ugovora, Zakupac polaže sredstvo za obezbeđenje plaćanja troškova iz stava 1.
ovog člana po izboru zakupodavca.
Zakupac je dužan da poslovni prostor redovno održava izvođenjem radova tekućeg održavanja.
Nakon prestanka zakupa, Zakupac je dužan da poslovni prostor preda Zakupodavcu u ispravnom i
funkcionalnom stanju. Prilikom primopredaje poslovnog prostora između Zakupca i Zakupodavca,
zapisnikom se konstatuje stanje poslovnog prostora.
Zapisnik potpisuju obe ugovorne strane.
Član 11.
Troškovi investicionog održavanja poslovnog prostora kao i objekta u kome se nalazi poslovni
prostor, u delu srazmerno korišćenom prostoru a saglasno čl. 4. i čl. 5. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i
načinu plaćanja troškova za održavanje stambenih zgrada u kojima se nalaze poslovne prostorije i
stanovi u kojima se obavlja poslovna delatnost, padaju na teret Zakupca bez prava potraživanja od
Zakupodavca.
Troškovi radova na održavanju stambene zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor, u smislu člana 6.
Zakona o održavanju stambenih zgrada padaju na teret Zakupodavca.
Zakupac poslovnog prostora predstavlja Zakupodavca u Skupštini zgrade koja je obrazovana u zgradi
gde se poslovni prostor nalazi.
Zakupac poslovnog prostora kao član Skupštine zgrade, odlučuje u ime Zakupodavca osim kod
donošenja Odluka iz člana 18. i 21. Zakona o održavanju stambenih zgrada.
Član 12.
Svi troškovi prepravke ili adaptacije poslovnog prostora radi privođenja nameni za obavljanje
delatnosti, padaju na teret Zakupca.
Zakupac nema pravo na naknadu učinjenih izdataka iz prethodnog stava.
Član 13.
Zakupac nema pravo da traži naknadu za eventualno uvećanu vrednost poslovnog prostora do koje je
došlo usled investiranja Zakupca.
Član 14.
Zakupac može vršiti adaptaciju poslovnog prostora samo uz saglasnost Zakupodavca.
Član 15.
Zakupac ne može izdati poslovni prostor u podzakup.
Član 16.
Po proteku zakupa Zakupac je dužan da preda Zakupodavcu poslovni prostor slobodan od lica i
stvari u ispravnom stanju sa pripadajućim ključevima, u roku od 8 dana od dana proteka vremena na koji
je zaključen zakup.
Član 17.
Kod prestanka zakupa, Zakupac nema pravo da ruši i nosi ono što je ugradio u poslovni prostor ili
objekat u kome se nalazi poslovni prostor osim pokretnih, montažnih elemenata.
Član 18.
Ugovor o zakupu prestaje protekom vremena na koji je zaključen, na osnovu sporazuma ugovornih
strana i na osnovu otkaza.
Ukoliko Ugovor o zakupu prestaje pre isteka roka na koji je zaključen, ugovorni otkazni rok je 30
dana.
Član 19.
Ugovor o zakupu se raskida u sledećim slučajevima:
- ako se izgrađeno Građevinsko zemljište privodi nameni,
- ako Zakupac koristi poslovni prostor protivno odredbama člana 1, 8, i 9. ovog Ugovora,
- ako Zakupac ne izvršava obaveze iz odredbi člana 6, 10. i 11. ovog Ugovora,
- ako Zakupac ne plati zakupninu u roku od 15 dana pošto ga je Zakupodavac pozvao na plaćanje,
- ako Zakupac izda poslovni prostor u podzakup,
- ako vrši adaptaciju poslovnog prostora bez saglasnosti Zakupodavca,
- ako Zakupac ne obavlja delatnost iz člana 1. ovog ugovora duže od 30 dana,
- usled smrti Zakupca, odnosno prestanka postojanja pravnog lica.
Član 20.
Nakon isteka ugovora o zakupu, ukoliko se on ne obnovi, Zakupac je saglasan da Zakupodavac bez
prethodne saglasnosti Zakupca uđe u poslovni prostor iz člana 1. ovog ugovora.
Član 22.
U slučaju spora po ovom Ugovoru, nadležan je stvarno nadležan sud u .............
Član 23.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.
Član 24.
Sastavni deo ovog Ugovora čini Zapisnik o primopredaji poslovnog prostora, kojim se naročito
konstatuje građevinsko-arhitektonska situacija predmetnog poslovnog prostora i opis instalacija,
odnosno priključaka na komunalnu infrastrukturu, kao i stanje na mernim instrumentima (vodomer,
strujomer).
ZAKUPODAVAC
ZAKUPAC
........................
......................
Download

Ugovor o zakupu poslovnog prostora2