2013. година
ПУБЛИКОВАНИ РАДОВИ
Монографије националног значаја / Монографско издање грађе
М42
1. Виолета Јовановић, Илијана Чутура, Књижевност за децу и младе:
поетика и тумачења, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу,
Јагодина, 2013, 185. стр (ISBN 978-86-7604-109-1; UDK 821.09-93; 371.3::821-82)
2.Часлав Николић, Биографија Пера Слијепчевића / Библиографија Пера
Слијепчевића (библиографију израдила Сњежана Ћирковић), Академија наука и
умјетности Републике српске, Бања Лука, Свет књиге, Београд, 2013, 418 стр.
(ISBN 978-86-7396-417-1)
ЧАСОПСИ
Рад у међународном чаопису
М23
1. Биљана Ђорић Француски, "Multilingual Literature, Translation, and
Crnjanski's Роман о Лондону (A Novel about London)." CLCWeb: Comparative
Literature
and
Culture
15.7,
2013
(ISSN
1481-4374,
УРЛ
<http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol15/iss7/9>). Purdue University Press.
2.Aлександар Петровић, Beyound Arificial Boundaries: the History of Science
in Serbia as an idea of continuity, Newsletter for the History of Science in South
EasternEurope, Institute for Neohellenic Studies, National Hellenic Research
Foundationm Athens, Dec. 2012 (published in 2013), vol XIX, no. 17, pp. 13 - 14. (ISSN
1108/563)
Рад у часопису међународног значаја
М24
1. Желимир Вукашиновић, „Хелдерлин, стварност језика и обнављање
смисла поезије“, Књижевна историја, XLV, бр. 150, уредник Миодраг Матицки,
Београд, 2013, стр. 455-465. (УДК 821.112.2.09-1Хелдерлин Ф.; 82.0:111.852;821.091 / ISSN 0350-6428)
2. Виолета Јовановић, Душица Потић „Игра ироније Душана Радовића“,
Зборник Матице српске за књижевност и језик, LXI/1,Нови Сад, 2013. стр. 227-238
(UDC 821.163.41-93.09 / ISSN 0543- 1220)
Рад у часопису водећег националног значаја
М51
1. Драган Бошковић, „Културне последице и идеолошко-политичко залеђе
идеје југословенске књижевности у (јужно)словенском контексту: интеркултурни и
интерлитерарни одговор“, Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, бр. 83,
2013, стр. 49-59. (UDC 821.163.4.09 / ISSN 0352-5007)
2. Маја Анђелковић „Тематски оквир Венцловићевих беседа на Божић“,
Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини (са седиштем
у Косовској Митровици), Број XLIII (2), Косовска Митровица, Год. 2013, стр. 723732. (УДК: 821.163.41.09-5; ИД: 203431948; ISSN 0354-3293, eISSN 2217-8082), стр.
723-732.
3. Душан Живковић, „Ерос и Танатос у песми Радосно опело Момчила
Настасијевића“, Наслеђе, Крагујевац, бр. 25, 2013. 59-67. (УДК 821.163.41-14.09/
ISSN 1820-1768)
4. Биљана Ђорић Француски – “Дела Џона Фаулса у српскохрватској
књижевној критици”, Наслеђе, Крагујевац, 2013, година X, број 25, стр. 77-90.
(УДК 821.111’255.4=163.4; ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID
115085068)
5. Бубања, Никола, „Милтонов маргинализовани рај: селективна естетска
само-маргинализација у књижевности“, Наслеђе 26, 201-212. УДК 821.111-14.09
Milton J.ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац).
Рад у часопису националног значаја
М52
1. Маја Анђелковић „Непознати препис апокрифа о Прекрасном Јосифу из
збирке Соколов“, Филолог, Бања Лука, Год. IV, 2013, Бр. 8, стр. 81-87. (УДК
811.163.1’374„11/14“; DOI 10.7251/Þ l1308081a; ISSN 1986-5864)
Рад у научном часопису
М53
1. Марија Лојаница, Јасмина Теодоровић, „Аргонаутика: антропологија
приче“, Летопис Матице српске, Нови Сад, књ.491, св. 4, 2013, стр. 463-476. (ISSN
0025-5939 / UDK 82(05))
2. Часлав Николић, „Онтолошки, историјски и роднополитички аспекти
романа Кап шпанске крви Милоша Црњанског: Лола Монтез“, Летопис Матице
српске, књ. 492, св. 1-2, стр. 123-138. (ISSN 0025-5939)
3. Јасмина Теодоровић, Марија Лојаница, „Аргонаутика: антропологија
приче“, Летопис Матице српске, ур. Слободан Владушић, стр. 463-476 (УДК
82(05) / ISSN 0025-5939)
ТЕМАТСКИ ЗБОРНИЦИ
Рад у тематском зборнику водећег међународног значаја
М13
1.
Биљана Ђорић Француски, "The Westernized East Meets the
Easternized West in Ruth Prawer Jhabvala's Three Continents," in: Re/membering Place,
ed. by Catherine Delmas and Andre Dodeman, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am
Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2013, pp. 227-243. (ISBN: 978-303431281-3 pb.)
2.
Биљана Ђорић Француски, “Modernizing Education in Serbia in the
Context of the Bologna Process: Introducing Interpreting Studies”. U: Materials of the
International Scientific-practical Conference "Problems and Opportunities Interaction:
Education - Science - Society", I part, Urednici: А.E. Bekturganov, M.T. Kantureev,
M.K. Bisenkulov, K.B. Sarbasova, S.K. Kozagulov. Taldykorgan, Kazahstan: Жетисy
University, 2013, str. 20-25. (UDK 811.111, ISBN 978-601-216-214-1)
Рад у тематском зборнику међународног значаја
М14
1. Драган Бошковић, „Андрићеви понори: проклетство и светост“,Зборник
са Седмог међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност), књ.
2: Немогуће: Завет човека и књижевности, одговорни уредник Драган Бошковић,
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр 81-86 (УДК 821.163.41.09
Андрић И. / ISBN 978-86-85991-43-1 (ФФ)
2. Драган Бошковић, „Politike prijateljstva: alteritet, ontologija, čitanje“, Jezik,
književnost, vredost, Književna istraživanja (zbornik), ue. Vesna Lopičić i Biljana Mišić
Ilić, Filozofski fakultet, Niš, 2013, str. 67-74. (UDK 177.63:141.78 / ISBN 978-86-7379279-8)
3. Драган Бошковић, „Андрићев Кочић: Антропологија као литература“,
Значај српског језика и књижевности за очување идентитета Републике Српске II:
Књижевни класици Републике Српске, ур. Милош Ковачевић, Драган Бошковић,
Филозофски факултет, Источно Сарајево, Пале, 2013, стр. 31-42. (ISBN 978-9993847-53-3)
4. Драган Бошковић, „Византија: идентитет или утопија историје српске
књижевности“, Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до
двадесет и првог века, Зборник са научног округлог стола у оквиру Осмог
међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, уредник
Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 75-81
(ISBN 978-86-85991-57-8 / УДК930.85(495.02):821.163.41.09 930.85(4)
5. Желимир Вукашиновић, „Може ли се научити живјети у историји?“,
Зборник радова са међународног научног скупа Наука и традиција, том 2/1,
уредник Владимир Милисављевић, Филозофски факултет, Источно Сарајево, 2013,
стр. 167-175. (ИСБН 978-99938-47-47-2 УДК DOI 10.7251/NSFF1301167V)
6. Желимир Вукашиновић, „Зашто писати? - о онтолошком примату
пјевања и ћутања“, Зборник радова са међународног научног скупа Српски језик,
књижевност, уметност, књ. 2: Немогуће: Завет човека и књижевности,
одговорни уредник Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет,
Крагујевац, 2013, стр. 101-106. (УДК 1:82, 808.1:1 / ISBN 978-86-85991-53-0)
7. Желимир Вукашиновић, „Дијалекика, апофатизам, нихилизам – о
вриједности негације: прилог критици позитивизма и индувидуализма“, Византија
у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века Зборник
са научног округлог стола у оквиру Осмог међународног научног скупа Српски
језик, књижевност, уметност, уредник Драган Бошковић, Филолошко-уметнички
факултет, Крагујевац, 2013, стр. 39-49. (ISBN 978-86-85991-57-8 / УДК
130.2:304(495.02)
8. Тамара Стојановић Ђорђевић, Ивица Радовановић, Лидија
Гоцић,„Улога и педагошки значај школе будућности “,Зборник радова са
Међународног научно-стручног скупа Едукација за будућност, Педагошки
факултет у Зеници, Зеница 2013, стр.179- 193 (УДК 378.014(082)COBISS. BH -ID
20370694)
9. Александар Петровић,Тамара Стојановић Ђорђевић, „Педагогија
душе“, Зборник радова са VII међународног научног скупа Српски језикј,
књижевност, уметност, књ. 2: Немогуће: Завет човека и књижевности,
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2013, стр. 141-149.
(УДК 37.01-:929 Барили Б (ISBN 978-86-85991-53-9) COBISS.SR-ID 201956108
10. Тамара Стојановић Ђорђевић, „Рефлексије културно-просветног
утицаја Византије на савремену педагошку стварност у Србији“, Византија у
(српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века, Зборник са
научног округлог стола у оквиру Осмог међународног научног скупа Српски језик,
књижевност, уметност, уредник Драган Бошковић, Филолошко-уметнички
факултет, Крагујевац, 2013, стр. 335-346. (ISBN 978-86-85991-57-8 / УДК
94(495.02):37.01(497.11)
11.Биљана Ђорић Француски – „Историја једног непостојећег града: дело
Р.К. Нарајана као јединствени случај у светској књижевности”, Немогуће: Завет
човека и књижевности (Српски језик, књижевност, уметност :Зборник радова са
међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у
Крагујевцу 26-27. X 2012. године, Књига II), Филум, Крагујевац, 2013, стр. 289-297.
UDK 821.214.09 Narajan R.K. ISBN 978-86-85991-53-0
12. Биљана Ђорић Француски – „Историјски роман или историографска
метафикција: преплитање историје и фикције у роману Јелена Ивлина Воа”,
Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог
века, Зборник са научног округлог стола у оквиру Осмог међународног научног
скупа Српски језик, књижевност, уметност, уредник Драган Бошковић,
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 289-300. (ISBN 978-8685991-57-8 / УДК 821.111-31.09 Waugh E.)
13. Никола Бубања, „Не(из)рециво на реанимацији: Милтонов Изгубљени
рај“,Зборник са Седмог међународног научног скупа Српски језик, књижевност,
уметност), књ. 2: Немогуће: Завет човека и књижевности, одговорни уредник
Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр 157-168
(УДК 821.111-14.09 Milton J. / ISBN 978-86-85991-43-1 (ФФ)
14. Никола Бубања, „Kritika na dodatnu vrednost: na tragu rekonstituisanja
literarnog identiteta (Matićev Nestanak Zdenka Kuprešanina i Džojsov Portret umetnika
u mladosti“, Jezik, književnost, vredost, Književna istraživanja (zbornik), ured. Vesna
Lopičić i Biljana Mišić Ilić, Filozofski fakultet, Niš, 2013, str. 397-404. (UDK 82.01
821.163.41-31.09 Matić A. / ISBN 978-86-7379-279-8)
15. Никола Бубања, „Алографске перитекстуалне екстензије као фактор
рецепције књижевне традиције“, У: Ковачевић, Милош (ур.). Наука и традиција,
Филолошке науке : зборник радова са Научног скупа, (Пале, 18-19. мај 2012.),
(Посебна издања, Научни скупови, Књ. 7, т. 1). Пале: Филозофски факултет, 2013,
стр. [397]-404.
16. Никола Бубања, „Супермен, у земљи за старце“, Византија у (српској)
књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века, Зборник са научног
округлог стола у оквиру Осмог међународног научног скупа Српски језик,
књижевност, уметност, уредник Драган Бошковић, Филолошко-уметнички
факултет, Крагујевац, 2013, стр. 319-326. (ISBN 978-86-85991-57-8 / УДК 94(495.02)
/ 821.111-1(73).09 Silverberg R. / 821.111-1.09 Yeats W. B)
17. Јована Павићевић, „Модели љубави у драми Очишћени“,Зборник са
Седмог међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност), књ. 2:
НЕМОГУЋЕ: Завет човека и књижевности, уредник Драган Бошковић,
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013,стр. 337-346 (УДК 821.111-2.09
Кејн С., ISBN 978-86-85991-53-0, COBISS.SR-ID 201956108)
18. Јована Павићевић, „Ритуал, сценска игра и литургијска драма“,
Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог
века Зборник са научног округлог стола у оквиру Осмог међународног научног
скупа Српски језик, књижевност, уметност, уредник Драган Бошковић,
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 273-287. (ISBN 978-8685991-57-8 / УДК 82-2(495.02):792 Cottas V.)
19. Марија Лојаница, „Онтологија немогућег: фикција, теорија, матрикс“
(коаутор Јасмина Теодоровић),Зборник са Седмог међународног научног скупа
Српски језик, књижевност, уметност), књ. 2: Немогуће: Завет човека и
књижевности, одговорни уредник Драган Бошковић, Филолошко-уметнички
факултет, Крагујевац, 2013, стр 117-122 (УДК 82.0 14 Фуко / ISBN 978-86-8599153-0
20. Марија Лојаница, „Астрални Цариград“, Византија у (српској)
књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века, Зборник са научног
округлог стола у оквиру Осмог међународног научног скупа Српски језик,
књижевност, уметност, уредник Драган Бошковић, Филолошко-уметнички
факултет, Крагујевац, 2013, стр. 51-61. (ISBN 978-86-85991-57-8 / УДК
130.2:304(560.118)
21. Сања Пајић,Роза Дамико, „Циклус св. Јована Крститеља у
баптистериуму у Парми“,Зборник са Седмог међународног научног скупа Српски
језик, књижевност, уметност, књ. 3, одговорни уредник Валерија Каначки - Сања
Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 279-294 (УДК 27526.62(450)Јован Крститељ / ISBN 978-86-85991-54-7 (ФФ)
22. Сања Пајић, „Византија, средњи век и неки проблеми савремене
интерпретације“, Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до
двадесет и првог века, Зборник са научног округлог стола у оквиру Осмог
међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, уредник
Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 61-72.
(УДК 930.85(495.02)“04/14“)
23. Виолета Јовановић, „Традиционално и постмодернистичко у делу
Милисава Савића“, Зборник радова са научног скупа „Наука и традиција“ , књига
7, уредник Милош Ковачевић, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, 2013, стр.
485 - 495 (ISBN 978-99938-47-51-9)
24. Часлав Николић, „Признавање немогућег: Дервиш и смрт Меше
Селимовића“, Зборник са Седмог међународног научног скупа Српски језик,
књижевност, уметност, књ. 2: Немогуће: Завет човека и књижевности,
одговорни уредник Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет,
Крагујевац, 2013, 273-278. УДК / ISBN 978-86-85991-43-1 (ФФ)
25. Часлав Николић, „Статус вредности у авангардној литератури“, Jezik,
književnost, vredost, Književna istraživanja (zbornik), ur. Vesna Lopičić i Biljana Mišić
Ilić, Filozofski fakultet, Niš, 2013, 127-139. (ISBN 978-86-7379-279-8)
26. Часлав Николић, „Фиат: динамички идентитет створеног у
византијског теологији и старој српској књижевности“, Византија у (српској)
књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века, Зборник са научног
округлог стола у оквиру Осмог међународног научног скупа Српски језик,
књижевност, уметност, уредник Драган Бошковић, Филолошко-уметнички
факултет, Крагујевац, 2013, стр. 81-100. (УДК 271(495.02):821.163.41“04/14“
930.85(495.02):930.85(497.11))
27. Александар Петровић, Педагогија душе (заједно са Тамаром
Стојановић), Зборник са Седмог међународног научног скупа Српски језик,
књижевност, уметност), књ. 2: Немогуће: Завет човека и књижевности
Филолошко–уметнички факултет, Крагујевац 2013, стр. 141 -148. (УДК 37.01-:929
Барили Б (ISBN 978-86-85991-53-9) COBISS.SR-ID 201956108
28. Александар Петровић, Damnatio memoriae и друга историја, Византија,
Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог
века, Зборник са научног округлог стола у оквиру Осмог међународног научног
скупа Српски језик, књижевност, уметност, уредник Драган Бошковић,
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 15-22. (ISBN 978-86-8599157-8 / УДК 316.7:94(495.02)
29. Александар Петровић, Дрво као дух слободе – као биополитичком
читању песништва Лазе Костића и Б. Вонгра, Развојни токови српске поезије, књ.
2, Међународни славистички центар, Филолошки факултет, Београд 2013, стр. 241250 UDK 821.163.41.09 ISBN 978-86-6153-142-2
30. Александар Петровић, Историја и сан, Културе у дијалогу,
Филолошки факултет, Београд 2013, стр. 61-76. (UDK 930.85(540:497.11) ISBN 97886-6153-182-8)
31. Маја Анђелковић „(Не)Византијски апокрифни излет на онај свет“,
Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог
века Зборник са научног округлог стола у оквиру Осмог међународног научног
скупа Српски језик, књижевност, уметност, уредник Драган Бошковић,
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 103-110.(ISBN 978-8685991-57-8 / УДК 930.85(495.02):821.163.41“04/14“ 091=163.41“04/14“)
32. Душан Живковић, „Питања нужности, могућности и немогућности
превазилажења друштвених сукоба у 20. српских подела Душана Ковачевића“.
Немогуће: завет човека и књижевности, (зборник са VII међународног научног
скупа Српски језик, књижевност, уметност), књ. 2: Немогуће: Завет човека и
књижевности, одговорни уредник Драган Бошковић, Скупштина града Крагујевца;
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 149-155, (УДК 821.163.4132-09 Ковачевић Д. ISBN / 978-86-85991-53-0)
33. Душан Живковић, „Слика Византије у роману Баудолино Умберта Ека,
Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог
века, Зборник са научног округлог стола у оквиру Осмог међународног научног
скупа Српски језик, књижевност, уметност, уредник Драган Бошковић,
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 249-260. (ISBN 978-8685991-57-8 / УДК 930.85(495.02):821.131.1-31.09 Eco U.)
34. Јасмина Теодоровић, „Убиство у Византији“, Византија у (српској)
књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века, Зборник са научног
округлог стола у оквиру Осмог међународног научног скупа Српски језик,
књижевност, уметност, уредник Драган Бошковић, Филолошко-уметнички
факултет, Крагујевац, 2013, стр. 301-308.(ISBN 978-86-85991-57-8 / УДК821.163.231.09 Кръстева Ю.)
35. Марија Лојаница, Јасмина Теодоровић, „Онтологија (не)могућег:
фикција, теорија, матрикс“, Зборник са Седмог међународног научног скупа
Српски језик, књижевност, уметност), књ. 2: Немогуће: Завет човека и
књижевности, одговорни уредник Драган Бошковић, стр. 117-122 (УДК 82.0 Фуко,
ISBN 978-86-85991-53-0, COBISS.SR-ID 201956108), (ФФ)
36.
Анка
Симић,
„Да
ли
човек/књижевност
постоје
без
немогућег?“,Зборник са Седмог међународног научног скупа Српски језик,
књижевност, уметност), књ. 2: Немогуће: Завет човека и књижевности,
одговорни уредник Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет,
Крагујевац, 2013, стр. 317-322. (УДК 82.0 / ISBN 978-86-85991-43-1 (ФФ)).
37. Анка Симић, „Лик светога између Бога и човека у византијској
филозофији и српској литератури средњег века“, Византија у (српској)
књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века Зборник са научног
округлог стола у оквиру Осмог међународног научног скупа Српски језик,
књижевност, уметност, уредник Драган Бошковић, Филолошко-уметнички
факултет, Крагујевац, 2013, стр. 111-122. (ISBN 978-86-85991-57-8 / УДК
930.85(495.02):821.163.41“04/14“)
38. Никола Ђуран, „Евокација византијског мистицизма у поетици српског
неосимболизма“, Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до
двадесет и првог века, Зборник са научног округлог стола у оквиру Осмог
међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, уредник
Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 219-229.
(ISBN 978-86-85991-57-8 / УДК 821.161.1.09 Бродски Ј. / ISBN 978-86-85991-48-6)
39. Биљана Ђорић Француски, „O [не]видљивости преводиоца
хетеролингвалне постколонијалне књижевности”, Језици и културе у времену и
простору: тематски зборник 2.2 [уреднице Снежана Гудурић, Марија
Стефановић], Филозофски факултет, Нови Сад, 2013, стр. 309-320. (УДК 81'374
(082) 81'25 (082), ИСБН 978-86-6065-179-4, COBISS.SR-ID 281524231)
40. Драган Бошковић, „Стари завет: Предговор једној (не)могућој
антологији српске поезије 20. века“, Научни састанак слависта у Вукове дане (42,
2013): Развојни токови српске поезије, Филолошки факултет, МСЦ, Београд, стр.
777-785. (УДК 821.163.41.09“22“ / ISSN 0351-9066)
41. Часлав Николић, „Идентитет песме Милана Ракића“, 42. међународни
научни састанак слависта у Вукове дане, Развојни токови српске поезије,
Филолошки факултет, МСЦ, Београд (12-14. септембар 2012). (ISSN 0351-9066)
(ISSN 1986-5864 359-366.
Рад у тематском зборнику водећег националног значаја / Поглавље у књизи М41
М44
1. Александар Петровић, О космичким и историјским сеобама, Изабрана
дела Милутина Миланковића, књ. 4, Кроз васиону и векове, Завод за уџбенике,
Београд 2013, стр. 7 – 19ISBN 978-86-17-18402-3 UDK 001:929(100)
2. Александар Петровић, О игри светлости и сенке, Изабрана дела
Милутина Миланковића, књ. 4, Кроз царство наука, Завод за уџбенике, Београд
2013, стр. 591 – 598. ISBN 978-86-17-18402-3 UDK 001:929(100)
Поглавље у књизи М42 (монографији националног значаја) или рад у тематском
зборнику националног значаја
М45
1. Тамара Стојановић Ђорђевић „За неговање и очување српског писмаћирилице“, поглавље у књизи У сусрет квалитетној школи,уредникСаит Качапор,
ТДП, Сарајево, 2013, стр. 216-220. (ISBN 978-9958-535-05-9)
2. Тамара Стојановић Ђорђевић „Школа увек трпи критике“, поглавље у
књизи Теме из педагогије, уредник Саит Качапор, Филозофски факултет Косовска
Митровица, 2013, стр. 346-350. (ISBN 978-86-80273-99-0)
ЗБОРНИЦИ СА НАУЧНИХ СКУПОВА
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
М34
1. Драган Бошковић, „Ритуални залог постојања: Процес и Дервиш и
смрт“, Наука и глобализација (књига резимеа), Филозофски факултет, Источно
Сарајево, 2013, стр. 81. (ISBN 978-99938-47-49-6)
2. Желимир Вукашиновић, „Геополитика, идентитет и криза грађанске
свијести“, Наука и глобализација (књига резимеа), Филозофски факултет, Источно
Сарајево, 2013, стр. 159-160. (ISBN 978-99938-47-49-6)
3. Тамара Стојановић Ђорђевић „Наставник и ученик у процесу
глобализације“, Наука и глобализација (књига резимеа), Филозофски факултет,
Источно Сарајево, 2013, стр. 81. (ISBN 978-99938-47-49-6)
4. Биљана Ђорић Француски и Љиљана Марковић (коауторство), „“God
knows five daughters is enough for anyone”: gender issue in India and Japan”, Gender
Studies and Expanding Horizons of Inter/Trans-Culturality (књига резимеа), Jawaharlal
Nehru University, Њу Делхи, 2013, стр. 13.7-8. 03. 2013.
5. Биљана Ђорић Француски, „Индоенглески језик као културна
парадигма у оквиру светске културе”, Kultura: u potrazi za novom paradigmom
(Зборник резимеа и биографија учесника Међународнe научнe конференцијe
Култура - у потрази за новом парадигмом, Београд, 18. март - 19. март 2013.);
уредници Александра Вранеш, Љиљана Марковић. Београд: Филолошки факултет,
2013, стр. 185-188. (ISBN 978-86-6153-127-9)
6. Биљана Ђорић Француски, „Multilingual Literature and Some Translation
Problems: A Case Study”, XXth Congress of the International Comparative Literature
Association – ICLA (књига резимеа), Сорбона, Париз, 2013, стр. 667.18-24. 07. 2013.
7. Биљана Ђорић Француски, „A Critical Approach to Translation:
[In]Visibility of the Translator as an Intercultural Mediator in Translating Heterolingual
Postcolonial Literature” - XXth Congress of the International Comparative Literature
Association – ICLA (књига резимеа), Сорбона, Париз, 2013, стр. 829.
8.Биљана Ђорић Француски и Љиљана Марковић (коауторство),
„Training Interpreters as Linguistic Mediators on the Road to EU”, First Brazilian
Symposium on Interpreting Studies (књига резимеа), Факултет филозофије,
књижевности и друштвених наука, Сан Паоло, 2013, стр. 17.4-6. 09. 2013.
9. Биљана Ђорић Француски, „Pragmatic Explicitation as the Means of a
Cultural Dialogue between Serbia and India”,Србија између Истока и Запада: наука,
образовање, култура, уметност (Зборник резимеа и биографија учесника
Међународнe научнe конференцијeСрбија између Истока и Запада: наука,
образовање, култура, уметност, Београд, 27. до 29. септембра 2013., Филолошки
факултет Универзитета у Београду), уредници Александра Вранеш, Љиљана
Марковић. Београд: Филолошки факултет, 2013, стр. 153-156. (ISBN 978-86-6153148-4)
10. Биљана Ђорић Француски и Љиљана Марковић (коауторство),
„Salman Rushdie’s Reception in Serbia”, Salman Rushdie in the 21st Century:
Swallowing a world (књига резимеа), Универзитет у Лисабону, 2013, стр. 18-20. 78.11. 2013.
11. Никола Бубања,ДејанКаравесовић,„Укидање глобалног језика и технокултуре: Матићев Шахт у орвеловском кључу“, Наука и глобализација - књига
резимеа, Филозофски факултет, Источно Сарајево, 2013, стр 72. (ISBN 978-9993847-49-6)
12. Никола Бубања,„Милтонов маргинализовани рај: селективна естетска
само-маргинализација у књижевности“, Језик, књижевност, маргинализација
(књига сажетака), уред. Бојана Димитријевић, Филозофски факултет у Нишу,
2013, стр. 14-15.
Часлав Николић, „Статус вредности у авангардној литератури“, Језик,
књижевност, маргинализација (књига сажетака), уред. Бојана Димитријевић,
Филозофски факултет у Нишу, 2013, стр. 69.
13.Душан Живковић, „Преображаји поетичких и наративних модела
криминалистичких романа у Имену руже Умберта Ека и Хазарском речнику
Милорада Павића“, Србија између Истока и Запада: наука, образовање, култура и
уметност (зборник резимеа), уредници Александра Вранеш и Љиљана Марковић,
Филолошки факултет, Београд, 2013, стр. 159-160 (ISBN 978-86-6153-148-4).
14. Александар Петровић, Serbia and Assam – the Distant Mirror, Србија
између истока и запада, Филолошки факултет, Београд 2013, стр. 279–280 ISBN
978-86-6153-148-4 UDK 371 (082) 27-29 09. 2013.
15. Aleksandar Petrović, Science and Religion' from Ideological Opposition to
Personal Union, Nature and Religion, Institute for Neohellenic Research, Hermopolis,
2013, pp.8. 8-10. 07. 2013.
16. Александар Петровић, Од немогућности читања писма до ишчезавања
језика, Култура у потрази за новом парадигмом, Филолошки факултет, Београд
2013, стр. 193–194 ISBN 978-86-6153-127-9 UDK 316.72(048) 18-19. 03. 2013.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
М63
1. Анка Симић, „Историја и литература: историјски и књижевни лик
Стефана Дечанског“, Савремена проучавања језика и књижевности, књ 2: Зборник
радова са IV научног скупа младих филолога Србије, одговорни уредник Маја
Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 119-129.
(УДК 321.61:929 Стефан Дечански / ISBN 978-86-85991-51-6).17. 03. 2012.
2.
Никола Ђуран, „Поређење идеја о интертекстуалности у радовима
Жака Дериде, Ролана Барта, Ренеа Велека и Остина Ворена“, Савремена
проучавања језика и књижевности, књ 2: Зборник радова са IV научног скупа
младих филолога Србије, одговорни уредник Маја Анђелковић, Филолошкоуметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 329-335. (ISBN 978-86-85991-51-6 /
УДК 82.09).17. 03. 2012.
УРЕЂИВАЊЕ
Уређивање тематског зборника међународног значаја
М18
1.2013. Немогуће: Завет човека и књижевности (Зборник са Седмог
међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност), књ. 2,
одговорни уредник Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет /
Скупштина града, Крагујевац, 2013, 430. стр (ISBN 978-86-85991-43-1 (ФФ)
2. Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и
првог века Зборник са научног округлог стола у оквиру Осмог међународног
научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, одговорни уредник Драган
Бошковић, Филолошко-уметнички факултет, 344. стр. (ISBN 978-86-85991-57-8)
3.2013. Музика и неизрециво – Историја уметности - методи и
методологија и њихова примена (Зборник са Седмог међународног научног скупа
Српски језик, књижевност, уметност), књ. 3, одговорни уредник Валерија
Каначки, Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет / Скупштина града,
Крагујевац, 369. стр (ISBN 978-86-85991-54-7 (ФФ)
Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске или
картографске публикације националног значаја
М49
1. Савремена проучавања језика и књижевности, књ 2: Зборник радова са
IV научног скупа младих филолога Србије, одговорни уредник Маја Анђелковић,
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, 675. стр. (ISBN 978-86-8599151-6).
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
М55
1. Драган Бошковић, главни уредник научног часописа за књижевност,
језик, уметност и културу Наслеђе. (ISBN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац)
2. Никола Бубања, оперативни уредник научног часописа за књижевност,
језик, уметност и културу Наслеђе.(ISBN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац)
Уређивање научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
M56
1. Желимир Вукашиновић - Вјера и слобода, часопис Дискурси: друштво,
религија, култура, бр. 4, уредник: Желимир Вукашиновић, ЦЕИР БиХ и Центар за
политичку културу, Сарајево, 2013, 239. стр. (ISSN 2232-8637)
I - Чланство у организационо-програмским одборима
научних скупова
1. Драган Бошковић – члан организационог одбора Међународног научног
скупа Српски језик, књижевност, уметност (Филолошко-уметнички факултет,
Крагујевац).
2. Драган Бошковић – члан организационог одбора Наука и глобализација,
међународни научни скуп (Филозофски факултет Источно Сарајево).
3. Желимир Вукашиновић – члан организационог одбора Наука и
глобализација, међународни научни скуп (Филозофски факултет Источно
Сарајево).
4. Биљана Ђорић Француски – члан организационог одбора Међународне
научне конференције Култура: у потрази за новом парадигмом, Београд,
Филолошки факултет, 18-19. март 2013.
5. Никола Бубања – члан организационог одбора скупа Савремена
проучавања језика и књижевности – научни скуп младих филолога Србије
(Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац).
6. Александар Петровић – члан организационог одбора Међународног
научног скупа Култура – у потрази за новом парадигмом (Филолошки факултет,
Београд).
7. Александар Петровић – члан организационог одбора Међународног
научног скупа Science and Religion, (Institute for Historical Research of the National
Hellenic Research Foundation, Hermopolis, Greece, 8/ 9 June 2012).
II - Учешће на научним скуповима (националним, међународним)
у земљи и иностранству.
1. Драган Бошковић – (17-18. мај, Филозофски факултет, Источно
Сарајево) – „Ритуални залог постојања: Процес и Дервиш и смрт“, Наука и
глобализација (међународни научни скуп)
2. Драган Бошковић – (20-27. август, Минск, Белорусија) – „Културне
последице и идеолошко-политичко залеђе идеје југословенске књижевности у
(јужно)словенском контексту: Интеркултурни одговор – Петнаести светски
конгрес слависта (међународни научни скуп)
3. Драган Бошковић – (02-04. новембар, Златибор) – „Византија – утопија
или идентитет историјс српске књижевности) - Византија у (српској)
књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века (научни округли
сто).
4. Желимир Вукашиновић – (17-18. мај, Филозофски факултет, Источно
Сарајево) – „Геополитика, идентитет и криза грађанске свијести“, Наука и
глобализација (међународни научни скуп)
5. Желимир Вукашиновић – (25-26. октобар, Крагујевац) – „Можемо ли се
исцијелити пред смрћу?“, (међународни научни скуп)
6. Желимир Вукашиновић – (02-04. новембар, Златибор) – „Дијалекика,
апофатизам, нихилизам – о вриједности негације: прилог критици позитивизма и
индувидуализма“, Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до
двадесет и првог века (научни округли сто).
7. Тамара Стојановић Ђорђевић – (17-18. мај, Филозофски факултет,
Источно Сарајево) –„Наставник и ученик у процесу глобализације“, Наука и
глобализација (међународни научни скуп)
8. Тамара Стојановић Ђорђевић (02-04. новембар, Златибор) – Рефлексије
културно-просветног утицаја Византије на савремену педагошку стварност у
Србији Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и
првог века (научни округли сто).
9. Биљана Ђорић Француски и Љиљана Марковић (коауторство) – (0708. март, Њу Делхи) – „“God knows five daughters is enough for anyone”: gender issue
in India and Japan” - International Conference on Gender Studies and Expanding
Horizons of Inter/Trans-Culturality (међународни научни скуп).
10. Биљана Ђорић Француски – (18-19. март, Београд) – „Индоенглески
језик као културна парадигма у оквиру светске културе” - Међународна научна
конференција Култура: у потрази за новом парадигмом (међународни научни
скуп).
11. Биљана Ђорић Француски – (18-24. јули, Париз) – „Multilingual
Literature and Some Translation Problems: A Case Study” - XXth Congress of the
International Comparative Literature Association – ICLA (међународни научни скуп).
12. Биљана Ђорић Француски – (18-24. јули, Париз) – „A Critical Approach
to Translation: [In]Visibility of the Translator as an Intercultural Mediator in Translating
Heterolingual Postcolonial Literature” - XXth Congress of the International Comparative
Literature Association – ICLA (међународни научни скуп).
13. Биљана Ђорић Француски и Љиљана Марковић (коауторство) – (0406. септембар, Сан Паоло) – „Training Interpreters as Linguistic Mediators on the Road
to EU” - First Brazilian Symposium on Interpreting Studies (међународни научни
скуп).
14. Биљана Ђорић Француски – (27-29. септембар, Београд) – „Pragmatic
Explicitation as the Means of a Cultural Dialogue between Serbia and India” - Србија
између Истока и Запада: наука, образовање, култура, уметност (међународни
научни скуп).
15. Биљана Ђорић Француски (учешће на даљину) – (25-26. октобар,
Талдикорган) – “Modernizing Education in Serbia in the Context of the Bologna
Process: Introducing Interpreting Studies” - International Scientific-practical Conference
"Problems and Opportunities Interaction: Education - Science - Society" (међународни
научни скуп).
16. Биљана Ђорић Француски – (25-26. октобар, Крагујевац) – „Сатира на
индијски начин” - Међународни научни скуп Српски језик, књижевност,
уметност (међународни научни скуп).
17.Биљана Ђорић Француски – (02-04. новембар, Златибор) – „Историјски
роман или историографска метафикција: преплитање историје и фикције у роману
Јелена Ивлина Воа” - Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до
двадесет и првог века (научни округли сто).
18. Биљана Ђорић Француски и Љиљана Марковић (коауторство) – (0609. новембар, Лисабон) – „Salman Rushdie’s Reception in Serbia” - International
Conference Salman Rushdie in the 21st Century: Swallowing a world (међународни
научни скуп).
19. Никола Бубања (коизлагач Дејан Каравесовић) – (17-18. мај,
Филозофски факултет, Источно Сарајево) – „Укидање глобалног језика и технокултуре: Матићев Шахт у орвеловском кључу“, Наука и глобализација
(међународни научни скуп)
20. Никола Бубања – (26-27 април, Филозофски факултет, Ниш) –
„Милтонов маргинализовани рај: селективна естетска само-маргинализација у
књижевности“, Језик, књижевност, маргинализација (међународни научни скуп)
21. Никола Бубања – (25-26. Октобар, Филолошко-уметнички факултет,
Крагујевац) – „Сатитично у трилогији Бесниадам Маргарет Атвуд“, Српски језик,
књижевност, уметност (међународни научни скуп)
22. Никола Бубања – (02-04. новембар, Златибор) – „Супермен, у земљи за
старце“) - Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и
првог века (научни округли сто).
23. Јована Павићевић – (02-04. Новембар 2013, Златибор) – „Ритуал,
сценска игра и литургијска драма“ - Византија у (српској) књижевности и култури
од средњег до двадесет и првог века (научни округли сто).
24. Марија Лојаница – (25-26. октобар, Филолошо-уметнички факултет,
Крагујевац) – „Карневал У потпалубљу: књижевност, стварност, гротеска“
(коаутор Јасмина Теодоровић), Осми међународни научни скуп Српски језик,
књижевност, уметност
25. Марија Лојаница – (02-04. новембар, Златибор) – „Астрални Цариград“
- Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог
века (научни округли сто).
26. Сања Пајић – (7-9. мај, Лисабон, Португал) – „From a Harlot to the Holy
Woman: Mary of Egypt in Literary and Visual Tradition of Serbian Medieval
Literature,“7th International Conference from the series: Iberian and Slavonic Cultures
in Contact and Comparison - Interfaces Within Gender Studies (међународни научни
скуп)
27. Сања Пајић – (05-07. јун, Ниш,) – „Иконографски утицаји византијског
и балканског порекла у сликарству 13. и 14. века у Ромањи и у Риминију: Ниш и
Византија XII (међународни научни скуп)
28. Сања Пајић – (25-26. октобар, Крагујевац) – „Oд биографских циклуса
паганске традиције до хришћанске иконографије - темаКупање детета“ – VIII
Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност (међународни
научни скуп)
29. Сања Пајић – (02-04. новембар, Златибор) – „Византија, средњи век и
неки проблеми савремене интерпретације“ - Византија у (српској) књижевности и
култури од средњег до двадесет и првог века (научни округли сто).
30. Виолета Јовановић – (19-22. септембар, Билећа, Босна и
Херцеговина)„Приповетке Антонија Исаковића, поетика и књижевноисторијски
значај“, Српска проза данас, у оквиру Ћоровићевих сусретаписаца, (научни
округли сто посвећен стваралаштву Антонија Исаковића)
31. Часлав Николић – „A figure of woman in Miloš Crnjanski’s novel Kap
španske krvi (A Drop of Spanish Blood)“, 7th International Conference Iberian and
Slavonic Cultures in Contact and Comparison, Faculty of Letters of the University of
Lisbon, 7th -9th May 2013. (7-9. мај, Филолошки факултет, Лисабон, Португалија)
32. Часлав Николић – „Метаморфозе сатира у роману Кад су цветале
тикве Драгослава Михаиловића“, Осми међународни научни скуп Српски језик,
књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 25-26.
октобар 2013.
33. Часлав Николић – „ФИАТ: динамички идентитет створеног у
византијској теологији и старој српској књижевности“, Византија у (српској)
књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века (научни округли
сто), 02-04. новембар 2013. године, Златибор.
34. Aлександар Петровић, Од немогућности читања писма до ишчезавања
језика, Култура у потрази за новом парадигмом, Међународни научни скуп,
Филолошки факултет, 18 – 19 март, Београд 2013.
35. Aлександар Петровић, Science and Religion – from the Ideological
Opposition to Personal Union, Institute for Neohellenic Research of the National Hellenic
Research Foundation, Hermopolis, July 8 - 10, 2013.
36. Aлександар Петровић, Сатира као хеуристички vox populi, Осми
међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошкоуметнички факултет,, 25 – 26 октобар, Крагујевац. Пленарно предавање.
37. Aлександар Петровић, Serbia and Assam – the Distant Mirror, Србија
између истока и запада, Међународни научни скуп, Филолошки факултет, 27 – 29.
септембар, Београд 2013
38. Aлександар Петровић, (02-04. новембар 2013, Златибор) – Damnatio
memoriae и друга историја, - Византија у (српској) књижевности и култури од
средњег до двадесет и првог века ( међународни научни округли сто).
38. Маја Анђелковић, Between body and the soul: notions of woman in
Serbian Medieval non-canonical literature, 7th International Conference Iberian and
Slavonic Cultures in Contact and Comparison, Faculty of Letters of the University of
Lisbon, 7th -9th May 2013
39. Маја Анђелковић „Сатири и виле у књижевности старог Дубровника“,
Осми међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност,
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 25-26. октобар 2013.
40. Маја Анђелковић (Не)Византијски апокрифни излет на онај свет,
Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог
века (научни округли сто).
41. Душан Живковић (од 27. до 29. септембра 2013. године, Београд),
„Преображаји поетичких и наративних модела криминалистичких романа у Имену
руже Умберта Ека и Хазарском речнику Милорада Павића“, „Србија између Истока
и Запада: наука, образовање, култура и уметност“ Филолошки факултет
Универзитета у Београду (међународни научни скуп).
42. Душан Живковић  (25-26 октобар, Крагујевац, 2013) „Дионизијски
принципи у Аристофановим Жабама“, „Српски језик, књижевност, уметност“,
ФИЛУМ, (међународни научни скуп).
43. Душан Живковић,– (02-04. новембар 2013, Златибор) – „Слика
Византије у роману Баудолино Умберта Ека, - Византија у (српској) књижевности
и култури од средњег до двадесет и првог века ( међународни научни округли сто).
44. Анка Симић – (30. март, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац)
– „Хуманистичке и ауторитарне концепције идентитета и егзистенцијалне опције у
роману Смрт у Венецији Томаса Мана“, Савремена проучавања језика и
књижевности, V научни скуп младих филолога Србије.
45. Анка Симић – (25-26. октобар, Филолошко-уметнички факултет,
Крагујевац) – „Сатири и виле у књижевности старог Дубровника“ – Српски језик,
књижевност, уметност (међународни научни скуп).
46. Анка Симић – (02-04. новембар, Златибор) – „Лик светога између Бога и
човека у византијској филозофији и српској литератури средњег века“ - Византија
у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века (научни
округли сто).
47. Никола Ђуран, Евокација византијског мистицизма у поетици српског
неосимболизма, VIII Међународни научни скуп “Српски језик, књижевност,
уметност”, Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет
и првог века (2.-4.новембар), Златибор
48. Никола М. Ђуран,Истражни поступак у драми Харолда Пинтера
“Једна за срећан пут”, V Научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 31.
март 2013.
IV - Чланство у уређивачким одборима научних часописа.
1.
Биљана Ђорић Француски - Члан уређивачког одбора часописа
Belgrade English Language & Literature Studies
2.
Биљана Ђорић Француски - Члан уређивачког одбора часописа
Komunikacija i kultura online
3.
Биљана Ђорић Француски - Члан међународног уређивачког
одбора часописа Middle Ground
4.
Никола Бубања - Члан уређивачког одбора научног часописа за
књижевност, језик, уметност и културу Липар
5.
Часлав Николић - главни уредник научног часописа за књижевност,
језик, уметност и културу Липар
6.
Сања Пајић члан уредништва Наслеђе - часопис за књижевност,
језик, уметност и културу, ФИЛУМ
7.
Драган Бошковић, члан уредништва часописа Радови филозофског
факултета, Источно Сарајево (БИХ)
8.
Aлександар Петровић - Члан међународног уређивачког одбора
часописа Newsletter for the History of Science in South Eastern Europe, Institute for
Neohellenic Studies, National Hellenic Research Foundationm Athens, Greece. ISSN
1108/5630
9.
Aлександар Петровић - Члан међународног уређивачког одбора
часописа Almagest, International Journal for the History of Scientific Ideas, Brepols
Publishers, Belgium ISSN 17922593
10.
Aлександар Петровић - Члан међународног уређивачког одбора
часописа People Say / Људи говоре, Serbian National Academy Canada, ISSN 19180829
11.
Aлександар Петровић, Члан међународног уређивачког одбора
часописа Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, University of Cracow,
Poland. ISSN 2084-5456
12.
Aлександар Петровић, Члан међународног уређивачког одбора
часописа Modern Research Studies, An International Journal of Humanities and Social
Sciences, Dept. of Humanities & Social Sciences, University of Agartala, India
13.
Виолета Јовановић, члан уређивачког одбора научног часописа за
језик, књижевност, уметност и педагошке науке Узданица, ISSN 1451 - 673
V - Чланство у националним/међународним струковним асоцијацијама
(научни одбори, научни савети, итд)
1. Биљана Ђорић Француски – Philologia
2. Биљана Ђорић Француски - Udruženje anglista Srbije (SASE/UAS)
3. Биљана Ђорић Француски - Society for the Study of English (ESSE)
4. Биљана Ђорић Француски - The British Comparative Literature
Association (BCLA)
5. Биљана Ђорић Француски - Postcolonial Studies Association (PSA)
6. Aлександар Петровић - Académie internationale d'histoire des sciences
Paris. Изабран за дописног члана 22. маја 2013.
7. Aлександар Петровић - Члан Научног савета Централног института за
конзервацију, Београд.
8. Aлександар Петровић - Члан Одељења друштвених наука Матице
српске, Нови Сад
9. Aлександар Петровић - Секретар Одбора САНУ за дело Милутина
Миланковића, Београд
11. Aлександар Петровић - Потпредседник Комитета МАБ Националне
комисије за сарадњу са УНЕСКО, Београд
10. Aлександар Петровић - Председник Српског друштва за историју
науке, Београд
Download

achievements in 2013