Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
březen 2015
20 let na cestě
Slovo na cestu
Bratři a sestry,
před několika dny, na Popeleční středu, jsme při
mši obdrželi popelec. Jako vždy i zde liturgie nahrazuje
dlouhé kázání jednoduchým gestem, symbolem.
Liturgie církve je plná symbolů a ty jsou velmi silné,
plné významů a myšlenek důležitých pro naše osobní
prožívání víry.
Také ve znamení popelce se skrývá více, než by se
na první pohled mohlo zdát. Prostřednictvím tohoto
obřadu se připojujeme k pradávné biblické tradici,
kdy si lidé na znamení pokání roztrhli oděv, oblékli
se do hrubého, nepohodlného šatu a sypali si na hlavu
popel, přičemž seděli na zemi.
To je jistě základní význam symbolu popelce.
Popelec je však také doslova znamení na čele. Pokud
se podíváme do Písma na místa, kde někdo má
na čele znamení, nalezneme jich hned několik. Nejdůležitějším takovým místem ve
Starém zákoně je: „Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj
je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš.
Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo.“ (Dt 6,6–8) V Novém zákoně
pak nalezneme: „V tom městě (nebeském Jeruzalémě) bude stát Boží a Beránkův trůn
a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho
jméno.“ (Zj 22,3b–4)
V obou případech jde o vyznačení toho, co člověka přibližuje k Bohu. A nejsou to věci
ledajaké! Jméno Boží a přikázání (či Slovo Boží všeobecně) jsou věci, které mají přece
pro nás obrovský význam. Zároveň mají být napsány na čele, tedy místě, které si člověk
obvykle nezakrývá. Je to jedno z mála trvale viditelných míst na lidském těle. Jméno Boží
a jeho slovo by člověk neměl skrývat a stydět se za ně. Mimochodem – proto si Židé při
některých modlitbách dávají na čelo a levou paži krabičky, v nichž jsou citáty z Bible.
V Novém zákoně ovšem nalezneme i jiný text o znamení na čele: „Bylo jí (druhé
šelmě) dáno, aby obrazu té (první) šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit
a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým,
svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo
nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo
jejího jména.“ (Zj 13,15–17) V životě člověka totiž může být na stejné úrovni dobro i zlo.
Můžeme se přiklonit k věcem Božím, stejně tak jako k těm, které patří ke Zlému.
Postní doba, kterou nyní prožíváme, nám klade velmi vážnou otázku: „K čemu se
přikloníš? K dobru, nebo ke zlu? Co z toho si zvolíš pro svůj další život?“ Rozhodnout
tuto otázku je velmi vážná a závažná věc. Tady nestačí zvolit jednu z možností jen proto,
že jsem byl nějak vychován, či proto, že je to přece už dopředu jasné – jsem katolík a vím,
co je má povinnost. Jde o život – náš život, ne život někoho druhého! Život není nikdy
dopředu „nalajnovaný“! Život se žije každý den jinak.
Přeji nám, abychom z postní doby vyšli s tím, že budeme znovu naplno vědět, že
patříme Kristu a že bez Krista si svůj život již nedovedeme představit. Proto pro nás
připadá v úvahu pouze jediná možnost: nosit na čele, a především v srdci, jméno
a přikázání Boží.
otec Vladimír Ziffer ml., farář v Ostravě-Pustkovci
Šimon
Šimone,
možná to bylo jen z přinucení
nadzvednout Kristu kříž
Dal jsi však příklad všem
kteří s křížem v mnoha podobách
půjdou v tvých šlépějích
Je jich stále více
lidé bez rukou
bez nohou na vozíčku
co denně nadzvedají Kristův kříž
jako spoluvykupitelé světa
Mons. Josef Veselý
2
Modlitba v utrpení
Pane, prosím tě o to nejtěžší,
o milost, abych v každém utrpení svého života
poznával kříž tvého Syna Ježíše,
abych se v každém utrpení skláněl
před tvou nevyzpytatelnou vůlí,
abych následoval tvého Syna
na jeho křížové cestě tak dlouho,
jak ty budeš chtít.
Ať je mé utrpení vyznáním mé víry v tvá
zaslíbení,
vyznáním mé naděje v tvou dobrotu
a věrnost,
vyznáním mé lásky, že tě miluji víc než sebe.
Ať je mi kříž mého Pána vzorem,
ať je mi silou,
ať je mi útěchou,
ať je mi světlem ve všech nocích.
Jen mi dej s křížem také sílu ho nést.
Amen.
Zajímá nás…
Je pravdou, že „nevědomost hříchu nečiní“?
Lidé rádi opakují tuto zásadu. Celkem vzato je správná. Bůh soudí člověka podle jeho
svědomí. Po této stránce je tedy křesťanská mravouka daleko shovívavější než zákony
státní a společenské, kde platí: „Neznalost zákona neomlouvá.“
Přesto však nesmíme všechnu odpovědnost za chyby svalovat na neznalost. Křesťan je
povinen podle svých možností své náboženské vzdělání doplňovat. Není to vina lékaře,
když léčil špatně pacienta, protože nerozpoznal jeho nemoc a omylem ho zabil. Můžeme
však říci, že je úplně bez viny, když to byl případ, který znát měl, když jeho neznalost je
zaviněna nedostatkem povinného lékařského vzdělání?
To, co platí o lékaři, platí o všech. Tím spíše je křesťan povinen znát úkoly, které mu
ukládá náboženství. Má své vědomosti v tomto oboru doplňovat a prohlubovat. Jde tu
o zdraví duše a věčnou spásu. Zaviněná nevědomost je už sama hříchem.
P. Tomáš Špidlík
Zdroj: Špidlík, Tomáš: Po tvých stezkách. Brno: Societas, 1994.
3
Farní maškarní ples
Jednu neděli si děti odnášely ze mše svaté pozvánku na Farní maškarní ples. Děti,
které chodí do scholky, o něm věděly už dříve. A tak nezbývalo, než se těšit a připravovat
masku.
Den D nastal 1. února. Odpoledne jsme se sešli ve vyhřáté a krásně vyzdobené učebně
náboženství v kostele sv. Vojtěcha. Visely tady barevné balónky, girlandy, byla připravena
muzika a spousta rekvizit pro pobavení dětí. Přivítali nás všemi dětmi známí a oblíbení
broučci – vůbec nikdo nepoznal, že pod maskami se skrývají vedoucí scholky Mirka
a Magda a otec Aleš.
Potom už si děti hrály, tancovaly, zpívaly, dováděly, soutěžily… Nejvíce se líbila štafeta
ve dvou družstvech a z ní asi skákání v pytli. Nechybělo bohaté a velmi chutné občerstvení
s pitným režimem. Ten byl důsledně dodržován. Nakonec byly děti odměněny za své
výkony. Každé si v tombole vylosovalo svou výhru. Kdo vydržel až do úplného konce,
mohl si také odnést kupu balónků z výzdoby.
Zbývá už jen dodat velké díky našich dětí organizátorům. Děkujeme za krásné
odpoledne a těšíme se na vás zase za rok.
Michaela Lukašáková a Emilka
4
Půst očima dětí
Jak vnímají postní sebezapření naše děti (ve věkovém rozmezí 4 až 9 let):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Můžeme si odpustit něco, co máme rádi.
Nebudeme se pořád dívat na televizi.
Já nebudu jíst sladkosti.
Nebudu hrát na počítači a nebudu jíst čokoládu.
Já nebudu jíst řízek s bramborovou kaší
a mrkvičkovým salátem, to já miluju!
Nebudu na počítači hledat to, co mě baví.
Já nebudu jíst čipsy, mám je moc ráda.
Já si neudělám na výletě piknik.
Kdybych byl velký, jel bych na dovolenou, a přesto bych chodil do práce.
Děti ze scholky
5
Národní eucharistický kongres
Eucharistie představuje „poklad“ církve, vzácné dědictví, které jí Pán zanechal. A církev
jej s nesmírnou péčí ochraňuje, když ji slaví den co den při mši svaté. [...] Eucharistie je Pán
Ježíš, který se daruje „za život světa“ [Jan 6,51] (Benedikt XVI., Anděl Páně, 18. 6. 2006).
Aby si věřící tuto skutečnost připomněli a oživili ji ve svém vědomí, čeští a moravští
biskupové svolávají na rok 2015 Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí na
podzim ve dnech 15.–17. 10. 2015 v Brně. Bude předstupněm slavení 51. mezinárodního
eucharistického kongresu, jež se uskuteční v lednu 2016 v Cebu na Filipínách. V centru
přípravy pak má být zdůrazněna ve všech farnostech slavnost Těla a Krve Páně (Božího
Těla) 4. června 2015.
Kromě adorace Nejsvětější svátosti a eucharistického procesí
je ještě jiná forma úcty k eucharistii, a tou jsou eucharistické
kongresy. Mohou být lokální, regionální nebo pro celou Církev.
Cílem těchto kongresů je hlubší prozkoumání některých
aspektů eucharistického tajemství a jeho veřejná oslava v duchu
lásky a jednoty.
Aby bylo možné správně připravit kongres, je třeba vzít v úvahu
zejména tyto základní prvky:
- Příprava podle úrovně různých skupin věřících důkladnou katechezí o eucharistii,
zejména o tajemství Krista žijícího a působícího v církvi;
- Aktivní účast na posvátné liturgii, přispívající k naslouchání Božímu slovu, zbožné
a v bratrském duchu prožívané společenství;
- Vyhledávání a přijímání nezbytných opatření pro sociální díla v duchu lidského
pokroku a spravedlivého rozdělování dober dle vzoru prvních skupin křesťanů, aby
evangelijní kvas působil jako síla pro stavbu současné společnosti.
Po dostatečné době přípravy, můžeme začít slavení eucharistického kongresu.
Samotný kongres by měl být prováděn v souladu se stanovenými normami:
- Oslava eucharistie by měla být skutečným centrem a vrcholem, ke kterému se
vztahují všechny projekty a různé pobožnosti;
- Bohoslužby Slova, katechetické semináře a přednášky na veřejných setkáních by
měly být zaměřené na hluboké prozkoumání tématu a jeho praktické aspekty v životě;
- Je třeba dbát na vytvoření příležitostí pro společné modlitby nebo dlouhodobé
adorace před Nejsvětější svátostí vystavenou v určených kostelech, které jsou vhodné
pro tento druh uctívání;
- Uspořádávání průvodů, ve kterých se ponese Nejsvětější svátost ulicemi s ohledem
na sociální a náboženské místní podmínky.
Prožívání eucharistického kongresu zcela nevyčerpá všechny možnosti uctívání Krista
v eucharistii. Kongres má zapůsobit také na naši individuální eucharistickou zbožnost.
otec Marcin Kieras, farář ve Slavkově
6
20 let na Cestě
Za uplynulých dvacet let vyšla v Cestě spousta pěkných článků. Přinášíme Vám další
z nich.
A proto se postím
Vždycky jsem měl v životosprávě systém. Kdykoliv jsem měl hlad, nasytil jsem se.
Byl jsem zvyklý žaludku vyhovět, kdykoliv si o to řekl. Slovo půst bylo pro mne aktuální
jenom na Popeleční středu a Velký pátek, a to s problémy.
Při návštěvě Medžugorje jsem prožil krásný pocit z přítomnosti Panny Marie. Až
tam jsem si uvědomil její výzvy a živá poselství. Byl jsem tímto pocitem tak osloven,
že jsem se rozhodl po návratu domů něco ve svém životě změnit. Pouť do Medžugorje
jsem chtěl obětovat za obrácení mých sourozenců a mých spolupracovníků. Čím dál
víc jsem si uvědomoval výzvy Panny Marie k modlitbě a půstu. Říkal jsem si, že Panna
Maria nás žádá o modlitbu za obrácení světa, ale co my pro to děláme? Nestačí jenom
prosit v modlitbě, ale také je potřeba přinést nějakou oběť. A proto jsem se rozhodl,
že zkusím aspoň jeden den v týdnu vydržet o chlebu a vodě. Bylo to pro mě těžké, ale
říkal jsem si: „Já na to nestačím. Jediné, co mohu udělat, je to, že nebudu jíst. Ale abych to
psychicky vydržel, o to se musí postarat Panna Maria.“ A dnes můžu říct, že to pro mne
není problém. Mám radost, že za obrácení mých blízkých dokážu přinést oběť.
Jsem přesvědčen, že tato malá oběť v mém životě má cenu. Ježíš se obětoval na kříži
proto, že věděl, že to Bůh přijme, že to není zbytečné, cílem bylo naše spasení. Proto
každá naše oběť, byť i malá, za něčí obrácení není zbytečná. Bůh ji přijme a vyslyší.
A za to, že jsem k tomuto poznání dospěl, děkuji Panně Marii.
Pavel Koukal, Všechovice
zpravodaj Cesta, březen 1996
7
Pohádka o síle víry
Na pustém ostrově žil starý poustevník, velmi pevný ve své víře. Každého dne zrána
připlouvala z pevniny děvečka od krav a vozila mu v člunu čerstvé mléko, jeho jedinou
potravu.
Jednoho dne dívka nepřijela. Příštího jitra se omlouvala, že se člun rozbil a oprava
zabrala mnoho času. Poustevník se rozzlobil: „Ó malověrná,“ obořil se na zděšené děvče,
„což nevíš, že svatí mužové chodí přes rozbouřené vody suchou nohou, jen se jménem
Božím na rtech? A ty máš tak málo víry, že mě necháš o hladu jen proto, že musíš mít
člun?“
Děvečka se zastyděla. Od toho dne už nikdy svou ranní návštěvu nevynechala.
„Dík za vaši dobrou radu, Otče,“ řekla jednou skromně. „Od té doby, co chodím po
hladině s Božím jménem na rtech, jsem všude mnohem rychleji.“
Poustevníka zamrazilo. Vůbec nechápal, že by prosté děvče od krav, které nikdy
nepřečetlo svatou knihu, neumrtvovalo tělo půstem a snad se ani moc nemodlilo,
dovedlo dělat takové zázraky. Rozhodl se, že to musí vidět. Šel doprovodit dívku na břeh
– a vskutku! K jeho úžasu pronesla jméno Boží, skočila z útesu, snesla se na hladinu
a běžela po vlnách suchou nohou, lehce, jako když letí vlaštovka!
Poustevníkovo staré srdce se zachvělo závistí. Když to dokáže ona, řekl si v duchu, jak
by to nesvedl takový světec jako já! Podkasal si roucho a s hlasitým mumláním Božího
jména se vrhl z útesu. Ale běda! Propadl až na dno a jal se nedůstojně plácat v divých
vlnách, až se nad ním děvče slitovalo a zalykajíc se smíchy ho z vody vytáhlo.
„Jak je to možné?“ bědoval poustevník, vytřásaje si mořské řasy z uší. „Proč já, všude
pověstný svou velkou vírou, nedokážu to, co holka z kravína?“
8
„Vaše víra, Otče, asi nebude tak velká,“ usmálo se děvče. „Vždyť jste si před skokem
vykasal roucho, abyste si ho nenamočil. Kdybyste opravdu věřil v moc Božího jména
přenést vás k břehu suchou nohou, nebylo by vás to vůbec napadlo!“
Daniela Fischerová, Bajt 5/92
zpravodaj Cesta, červenec, srpen 1995
In memoriam Marie Morysová
(* 9. února 1933 † 21. března 2004)
Přátelství s květinami
Květina je zvláštní Boží dar, který nás provází od narození
až po hrob. Nevěsta nese kytici jako znamení své vnitřní
krásy. Maminkám dáváme kytku při narození dítěte. Když
má někdo svátek, snažíme se jej potěšit květinami. A když
se loučíme s našimi drahými, klademe květiny k rakvím
jako výraz vděčnosti. Toho si byla dobře vědoma paní
Marie Morysová, když celý svůj život prožívala přátelství
s květinami.
Narodila se ve Vršovicích 9. února 1933. Měla dva bratry
a bylo pro ni bolestné, když jeden zahynul ve válce. Prožila
30 let šťastného manželství, ale zase přišla bolest nad
smrtí manžela. Měla především radost ze svých tří synů
a jedné dcery a pak z osmi vnoučat. Všem se snažila předávat co nejvíce své mateřské
a babičkovské lásky.
A v údobí, kdy se mohla radovat ze všech mladých ratolestí, začínají se projevovat
zdravotní potíže. Chtě nechtě musela podstoupit náročnou operaci srdce. Všechno dobře
dopadlo. Ale letos po Vánocích musela znovu do nemocnice. Přes všechnu lékařskou
péči a přes všechna naše přání smrt udělala tečku za jejím pozemským putováním.
Jsme jí všichni vděční, že mnoho ze svého volného času věnovala výzdobě našich
chrámů. S láskou a citem přispívala k tomu, aby květiny i na oltáři byly ke slávě Boží.
Někdy bereme tak docela samozřejmě krásu a výzdobu našich chrámů. Zapomínáme,
kolik je za tím vším hodin obětavé práce. Kéž nám tedy všechna krása našich oltářů stále
připomíná paní Morysovou, abychom na ni stále s vděčností vzpomínali.
Mons. Josef Veselý
zpravodaj Cesta, květen 2004
9
STÁŘÍ JE DAR – tak si ho užívejme!
Milí čtenáři, v sobotu 14. února jsme měli celodenní duchovní obnovu na téma „Výchova
svědomí“. Zpráva o ní se teprve připravuje, ale můžete se těšit, že v příštím čísle se všechno
dozvíte.
Chtěla bych Vás ještě upozornit na přednášku otce PhDr. Mgr. Pavla Moravce, která se
bude konat 17. března. Otec Pavel bude pro nás mít určitě zajímavě zpracované téma „Jak
se nenechávat manipulovat aneb o pravdivých vztazích“.
Výlet vlakem do Bruntálu – vyřezávaný pohyblivý betlém
V září, při naší návštěvě Bruntálu, nás náš průvodce pozval, abychom se o Vánocích
přijeli podívat na jejich betlém. A tak jsme se rozhodli, že pojedeme.
V pondělí 19. ledna se nás dvacet sešlo na
Východním nádraží v Opavě a šťastně jsme dojeli
do Bruntálu. Jeli jsme se podívat na velmi kvalitní
řezbářskou práci pana Josefa Nedomlela ze Starého
Města u Bruntálu (je také autorem křížové cesty
na Uhlířský vrch) – na betlém, který je pohyblivý
a je umístěn v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
v kapli sv. Kříže. V kostele nás uvítal náš „starý
známý“, pastorační asistent pan Karel Peschke,
následovala jím vedená bohoslužba slova a po ní
prohlídka betléma s výkladem. Pan Peschke nás
seznámil s detaily betléma. V panoramatu betlém
a jsme poznali kostel, ve kterém je umístěn, zámek
v Bruntále i v Hradci nad Moravicí, mlýn, důl
apod. Ve vyřezávání betléma pokračuje syn pana
Nedomlela František, který betlém stále doplňuje
o nové stavby. Průvodce nás potom seznámil
i s historií kostela a odpověděl na naše dotazy. Také
nám sdělil, že o Vánocích se na tento zajímavý
betlém přišlo podívat 6 000 návštěvníků.
Stojí to opravdu za to zhlédnout toto řezbářské dílo, proto se tam o letošních Vánocích
zajeďte podívat.
Karel Klein
Evangelium pro rodinu naší doby – průběh, otazníky, hledání biskupské
synody
V úterý 20. ledna jsme měli příležitost vyslechnout přednášku otce Petra Smolka,
který se uvedenému tématu věnoval v širších souvislostech. V první části přednášky nás
podrobně seznámil s přípravnými dokumenty.
10
Synoda (doslova – společná cesta) je církevní sněm biskupů, který má za cíl projednat
a urovnat záležitosti týkající se církevní nauky a praxe. Na rozdíl od koncilu trvá kratší
dobu. Podle papeže Františka synoda není parlament, je to společné jednání biskupů
s papežem a je tady prostor pro působení Ducha Svatého. Téma synody bylo zveřejněno
8. 10. 2013, následovalo rozeslání dopisů a dotazníků do všech farností. Projev kardinála
Waltera Kaspera v říjnu 2013 otevřel přípravu na synodu.
Vlastní jednání synody probíhalo od 5. 10. 2014 do 19. 10. 2014. Synody se zúčastnilo
161 biskupů a dalších 62 zástupců – ti ale nemají právo hlasovat.
V polovině synody byl zveřejněn dokument, ve kterém byly shrnuty dosavadní
diskuse. Tento vyvolal velký mediální ohlas.
V další části přednášky otec uvedl důležitá rozebíraná témata:
Pastorační výzvy pro rodinu – rozebírána současná
situace – harmonická rodina je v menšině, přibývá
neuspořádaných rodin (rozvrácené rodiny, domácí
násilí, osamělé matky, homosexuálové). Rozbor
dotazníků ukázal, že mezi lidmi stále existuje touha po
harmonické rodině. Církev hledá odpovědi na problémy
rodin, existuje rozdíl mezi naukou církve a skutečnou
situací rodin, mezi církví a kulturní sférou, problémem
je i přílišný individualismus, rozdílnost závažných
problémů v různých částech světa (Evropa – lidé žijí bez
svazku, Afrika – polygamie, Japonsko – přílišný tlak na
výkonnost).
Naslouchání – nutnost vnímání církve podmínek a problémů rodin, přijímat lidi
a pomáhat jim v hledání, dynamika milosrdenství a pravdy.
Pohled na Krista – Božská pedagogika v rodinách, Bůh si nás vede. Podporovat
a pomáhat silným i křehkým.
Pastorační perspektivy – rodiny mají šířit evangelium příkladem, i malým dětem
ukazovat ideál křesťanské rodiny. Ocenit pozitivní a nebát se odsoudit negativní věci. Vidět
kříže zraněných rodin. Přijímat s respektem osoby jinak sexuálně zaměřené, ale nedávat
do roviny rodiny a homosexuální svazky. Předávání života v rodinách a výchova ve víře.
Očekávání – ve zmateném světě jasně ukázat křesťanský ideál rodiny. Hledat vstřícný
krok i k těm, kteří stojí mimo církev. Sjednocení kněžské praxe v otázkách manželství.
Jednání III. mimořádné synody byla ukončena a jednání budou pokračovat na IV.
řádné biskupské synodě v termínu od 4. 10. 2015 do 25. 10. 2015.
V závěrečné promluvě papež František uvedl: „Drazí bratři a sestry, máme ještě rok na
to, aby v duchovním rozlišování uzrály navržené myšlenky, nalezli jsme konkrétní řešení
mnoha těžkostí a nesčetných výzev, jimž musí čelit rodiny, a další odpovědi na sklíčenost,
která rodiny obestírá a dusí.“
Otci Petrovi děkujeme. Jeho přednáška nám umožnila vidět šířeji problematiku
synody a vybízí nás k modlitbám.
Marie Matyášková
11
Program na březen: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním
stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není
uvedeno jiné místo.
3. 3.
informativní schůzka, vzpomínka na Mons. Josefa Veselého
10. 3. přednáška sestry Ludmily Němcové na téma „Činnost saleziánů v Ostravě
a v TV NOE“
17. 3. přednáška otce PhDr. Mgr. Pavla Moravce na téma „Jak se nenechávat
manipulovat aneb o pravdivých vztazích“ bude v pastoračním středisku
minoritského kláštera i pro širší veřejnost
24. 3. poutní výlet do Ostravy-Pustkovce, Krásného Pole a do ostravského planetária,
odjezd z Rybího trhu v 7.30, provázet nás bude otec Vladimír Ziffer, cena celkem
280 Kč (jízdné 120 Kč, oběd 100 Kč, vstupné do planetária 60 Kč), závazné
přihlášky přijímá paní Anna Foldynová na tel. číslech 737 355 999 nebo
553 711 106 a pan Karel Klein na tel. čísle 728 382 711.
za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO
Drahomíra Ziffrová
K zamyšlení
Vážení čtenáři Cesty,
v žalmu 8,4-5 čteme povzdech plný údivu, který pronesl žalmista, když pozoroval
nebesa, měsíc a hvězdy a obdivoval v nich velkolepé Boží dílo:
Co je člověk, že na něho pamatuješ,
syn člověka, že se ho ujímáš?
Na otázku „Co je člověk?“ nemáme dodnes jednoznačnou odpověď. Záleží na tom,
odkud se na člověka díváme. Ten, kdo uznává jako skutečnost jen rozvíjející se hmotu,
řekne, že člověk je nejvyvinutější živočich. Přívrženec duchovních nauk bude tvrdit, že
člověk je duše uzavřená v těle nebo jiskra božství uvězněná v hmotě. Psycholog vám
řekne, že člověk je bytost odlišující sebe od svého okolí a rozeznávající tedy subjekt
a objekt. Z toho plyne, že má zvláštní vědomí, odlišné od vědomí všech jiných živých
bytostí. Religionista řekne: člověk je jediná bytost, která pohřbívá své mrtvé, a to proto,
že smrt je pro ni problém, s nímž se musí vyrovnat. Proč? Protože něco tuší o věčnosti,
ale ví, že je smrtelný. Z tohoto rozporu roste otázka po smyslu života, která je pro člověka
příznačná. Z této otázky po smyslu rostou náboženství, která se na ni pokoušejí dát
odpověď. Tak je otázka po smyslu vlastně klíčem k našemu lidství.
Vraťme se však k Písmu. V pohledu Písma to, co tvoří člověka člověkem, je jeho vztah
k Bohu. Tento vztah není ovšem u všech lidí stejný, ale to nic nemění na základním faktu:
kdyby tu nebylo Stvořitele, nebylo by stvoření, a kdyby Bůh na člověka nepamatoval
a neutvrzoval ho ve vztahu k sobě samému, i naše lidství by pominulo. Teprve vztah
zakládá lidství – vztah k Bohu a k bližnímu.
12
Ale to je jen část onoho povzdechu, který pokračuje slovy:
(A co je) syn člověka, že se ho ujímáš?
Žalmista jistě myslí na to, jak se Hospodin ujímá Izraele v jeho bídě, jako vysvoboditel.
Bůh i na nás pamatuje a ujímá se nás. Ale jak, ptají se mnozí. Vždyť to nevidíme! Udělal
Bůh vůbec něco, oč bychom se mohli v každé situaci opřít?
Odpovědí je, že Bůh se nejdříve a zcela zřetelně ujal toho, kdo se pro naše hříchy
vydal na smrt. Bůh se tohoto Syna člověka ujal jedinečným způsobem. Vzkřísil ho a dal
mu jméno nad každé jméno (Fp 2,9). To máme v Novém zákoně zřetelně před očima –
a v něm a jím se ujímá i nás. Ujal se nás tím, že poslal Syna člověka – Vykupitele. V něm
nás přišel navštívit Bůh sám, jak vyznává Zachariáš (L 1,68).
A to je důležité slovo do našeho života. I když se nám někdy zdá, že jsme v něčem
sami, že Bůh odešel někam daleko, zapomněl na nás a v tom všem nás nechal, je to
jen naše krátkozrakost. On na nás, lidičky křehké, všelijak provinilé a porouchané,
stále pamatuje. V tom se zakládá naše lidství i naše naděje. Bůh je blízko. Pamatuje,
navštěvuje, ujímá se. Protože miluje. Dřív než my jeho. Můžeme tedy nakonec říci: Co je
člověk? Ten, koho Bůh miluje. A to je evangelium.
Děkujeme ti věrný Stvořiteli, že se ve své lásce skláníš ke svým tvorům. Zvláště pak za
to, že jsi k nám přišel v Ježíši Kristu a v něm proměnil ze své milosti naše bloudění v cestu
k sobě. Dej nám radovat se, že na konci našeho putování nás očekáváš ty sám. Amen.
Zdroj: Heller, Jan: Stezka ve skalách. Praha: Kalich, 2006.
Senioři z Klubu sv. Anežky
13
Dětem
1815-2015: 200 let od narození svatého Jana Boska
Konečně knězem
Během gymnazijních studií uzrálo
povolání Jana Boska ke kněžství.
Rozhodl se vstoupit do semináře
v Chieri. Podle tehdejšího zvyku
svlékl začínající bohoslovec ve
své farnosti světský šat a pan
farář jej oblékl do posvěcené
kleriky. Maminka Markéta mu
k tomu řekla: „Když ses narodil,
zasvětila jsem tě Panně Marii,
když jsi odcházel na studie,
doporučovala jsem ti především
úctu a oddanost k Panně Marii,
nyní tě prosím, odevzdej se jí
úplně. Miluj ty, kteří ji milují,
a staneš-li se knězem, rozšiřuj neustále oddanou úctu k této milostivé Matičce…“
Na slunečních hodinách na dvoře chierského semináře býval nápis: „Afflictis lente,
celeres gaudentibus horae“ – Zasmušilým jdou pomalu, veselým hodiny utíkají. Když
Bosko tento nápis četl poprvé, zaradoval se a pravil: „Budeme veselí a léta nám uplynou
rychle.“ Bosko byl skutečně seminaristou veselým, sotva však zazněl zvonek zvoucí
ke studiu, ustoupila veselost vážnosti, tichosti a soustředění. Nikdo neviděl Boska
rozhněvaného, nikdo ho neslyšel stěžovat si na stravu, na pořádek a podobné věci.
Nesmíme si však myslet, že mu šlo všechno lehce. I on musel svou povahu a její živé
sklony často velmi namáhavě přemáhat.
Šest let seminárního života uteklo jako sen. V sobotu před svátkem Nejsvětější Trojice
ho posvětil turínský arcibiskup mons. Fransoni na kněze. První mše svatá Dona Boska
byla tichá, od světa téměř nepozorovaná. Nedá se vypsat, co při ní prožíval novokněz.
Všechna studia, všechny námahy a trampoty, všechna příprava na kněžství stojí za milost
první mše svaté.
Don Bosko se rozhodl prohloubit si svá studia a naučit se kněžskému způsobu života
v kněžském ústavu v Turíně. Ve městě se v té době hodně stavělo, a tak se sem hrnulo
mnoho mladých dělníků. Jedni se učili řemeslu – zedníky a tesaři, jiní se museli spokojit
s mícháním malty a nošením cihel. Ubytovali se, jak mohli, někteří obývali po pěti nebo
po šesti podkrovní světničky nebo půdy turínských domů.
Kromě pracující mládeže poznal Don Bosko ještě mnoho mládeže jiné, potulující se
po městě bez práce a bez noclehu. Zdržovali se zvláště na okraji města, na pobřeží řeky
14
Pádu a na místech vyhlédnutých na staveniště. Mnoho jich pocházelo ze zanedbaných
rodin; jiné rodiče posílali, aby žebrali a kradli.
Don Bosko pozoroval, že tito mladí lidé nežijí dobře. Starší kazili mladší. V malých
hloučcích se pohybovali po městě nebo hráli o peníze; rouhavá a sprostá slova byla
slyšet na všech stranách. Když se k nim Don Bosko přiblížil, někteří utekli, jiní se mu
posmívali, další si ho nevšímali.
Když se vracel smutný domů, vzpomněl si, že takové scény jednou už viděl a prožil
ve snu. Vzpomněl si i na vzácnou paní, která mu ve snu slíbila, že mu pomůže získat
zkaženou mládež pro Krista. Poklekl k vroucí modlitbě a prosil Pannu Marii, aby uspíšila,
co mu ve snu předpověděla.
jáhen Josef Janšta
ilustrace Marie Hankeová
Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko
Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Karnevalové veselí
K zimním měsícům patří plesové a karnevalové veselí. Občanské
sdružení Aktovka připravilo pro příznivce školy již 5. plesové setkání
v Domoradovicích. Možnost setkat se, pobavit a zatančit si využilo
mnoho rodičů, ale také absolventů školy. Sdružení Aktovka pamatovalo také na děti.
První maškarní ples pro děti se vydařil.
Také ve škole pedagogové připravili dva karnevaly – a to jak na opavské pobočce, tak
i ve škole v Hradci. Spousta opravdu krásných masek si zatančila i zasoutěžila a užila si
spoustu legrace s učitelkami, které se pro tentokrát proměnily v čarodějnice a víly.
15
Poděkování
V polovině školního roku tradičně přichází období nejrůznějších soutěží
a olympiád. Velikou radost máme ze skvělého úspěchu Lenky Kopfové, která s plným
počtem bodů zvítězila v okresním kole matematické
olympiády. Překvapil také Vít Šimeček, žák osmé
třídy, který vybojoval v okresním kole matematické
olympiády mezi opavskými deváťáky skvělé třetí
místo. Se svým výborným slohovým projevem
v okresním kole olympiády českého jazyka obsadila
krásné čtvrté místo Barbora Larischová.
Skvělé sportovní úspěchy se také podařily
školním taekwondistům. Po celoročním
snažení v roce 2014 byli v sobotu
7. února v Praze vyhodnocení nejlepší borci
taekwondo ČR. Za náš oddíl získali titul
„vítěz národní ligy“ Konstance Kolková
a Daniel Joura. Ve Valentýnském turnaji,
který se uskutečnil o týden později v pražské
sportovní hale Slavia, získali naši sportovci
krásné třetí místo.
Všem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Postní doba
Po všem radostném plesání a veselí jsme vstoupili do doby postní. Pod vedením našeho
spirituála otce Petra Kříbka se snažíme více ztišit, a tak lépe naslouchat a porozumět
výzvě k obrácení se. K tomu nám může pomoci společná modlitba křížové cesty i skutky
lásky s almužnou. Tuto tichou dobu můžeme využít ke společnému prohloubení víry
v duchu myšlenek připravovaného Eucharistického kongresu.
Marie Šoltisová
16
Centrum pro rodinu – středisko Opava
Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro;
e-mail, mobil: [email protected], mobil: 731 625 617;
internetové stránky: www.prorodiny.cz,
osobní kontakt: Po–Pá od 8 do 14 hodin.
Biblické židovské tance
Je možné přijít se nezávazně podívat bez přihlášení. Tance začínají 4. března, vždy ve
středy od 19 do 21 hodin v Církevní základní škole v Opavě-Jaktaři.
Přihlášky a informace: Jana Dostálová, 731 625 617, [email protected]
Výtvarné tvoření – madeirové kraslice a zdobení vajíček pomocí docopatch
V sobotu 7. března od 15 do 19 hodin zveme všechny zájemce, zvlášť maminky
s dětmi, do pastoračního střediska minoritského kláštera přijít si vyzkoušet dvě techniky
zdobení velikonočních vajíček. První je vhodná spíš pro dospělé a druhou zvládnou
i děti předškolního věku. Materiál bude zajištěn, s sebou je třeba si vzít jen plochý štětec.
Cena: za spotřebovaný materiál.
Přihlášky: 731 625 617, [email protected]
Postní duchovní obnova pro manželské páry
Uskuteční se v sobotu 14. března v Církevní základní škole sv. Ludmily v Hradci
nad Moravicí.
Témata: Co bylo a je posilou pro naše manželství – manželé Večeřovi a Vztahy rodiče
a děti v Bibli – P. Lumír Tkáč. Začátek je v 9 hodin. Cena: 400 Kč/pár.
Přihlášky: 731 625 617, [email protected]
Adorace pro maminky
Uskuteční se ve středu 25. března ve 20 hodin v minoritském klášteře.
Víkend pro ženy
Ženy všeho věku zveme na poutní místo Cvilín u Krnova, kde mohou strávit víkend
– i jako přípravu na Velikonoce, a to v termínu 27.–29. března.
Program: přednášky – Intimita v manželství a Žena z Bible Rút: Gita Vyleťalová,
Jeho ranami jsme uzdraveni: P. Sebastian Gruca.
Dále: vzájemné sdílení, večerní tvoření, biblický tanec jako modlitba, adorace, křížová
cesta, chvíle ticha, možnost svátosti smíření, mše svaté.
Víkend začíná v pátek 27. 3. v 18 hodin a končí v neděli 29. 3. ve 13 hodin.
Cena: 700 Kč.
Přihlášky: 731 625 617, [email protected]
Jana Dostálová
17
Charita Opava
Kontakt: Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař;
telefon a fax: 553 611 816, 553 612 780, 553 612 788;
e-mail: [email protected];
internetové stránky: www. charitaopava.cz.
MŮJ SVĚT: Dvě vítězství do Opavy!
Jména hned dvou Opavanů zazní v pondělí 23. března v 17 hodin v historické výstavní
budově Slezského zemského muzea v Opavě na slavnostní vernisáži oceněných snímků
sedmého ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT. Ve dvou kategoriích tohoto celorepublikového
klání, které pořádá Charita Opava pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty všech Charit
České republiky, totiž zvítězili Martin Žídek a Miroslava Baranová z našeho města.
O vítězích ovšem rozhodla odborná porota ve složení Jindřich Štreit a Jiří Siostrzonek
z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a Zdeněk Kovařík ze spolupořádající
firmy ASEKOL během anonymního hodnocení více než tří stovek zaslaných snímků.
„Kdybych nevěděl, že autory těchto fotografií jsou amatéři, byl bych přesvědčen, že
jsou dílem profesionála,“ řekl s uznáním předseda poroty, světoznámý profesionální
fotograf a pedagog Jindřich Štreit. Mezi oceněnými jsou zaměstnanci, dobrovolníci
i klienti celkem sedmi Charit z celé České republiky. „Vždy se do Opavy těším,“ uvedl
další porotce Zdeněk Kovařík z ASEKOLu, který podotkl, že i když rozhodování nebývá
právě jednoduché, vládne zde příjemná atmosféra a fotky jsou rok od roku lepší. „Také
za společnost ASEKOL jsem rád, že jsme přizváni ke spolupráci na tomto smysluplném
projektu, zvláště že s Charitou Opava, konkrétně s Chráněnou technickou dílnou ve Velkých
Hošticích, spolupracujeme už dlouhá léta.“
Slavnostní vernisáž, na níž budete moci spatřit nejen vítězné fotografie, ale dohromady
třicet snímků, které vybrala porota, proběhne v pondělí 23. března v 17 hodin
v historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. Vstup je zdarma.
Portrét – 1. Martin Žídek
Jak to vidím já – 1. Miroslava Baranová
18
Vítězné fotografie fotosoutěže Můj svět: Portrét – 1. Martin Žídek, Charita Opava,
2. Petr Vlček, Charita Nový Jičín, 3. Bára Branná, Charita Český Těšín. Život kolem
nás – 1. Richard Bouda, Charita Brno, 2. Dita Valachová, Oblastní Charita Pardubice,
3. Jan Šustr, Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Jak to vidím já – 1. Miroslava Baranová,
Charita Opava, 2. Renata Preissová, Farní Charita Roudnice nad Labem, 3. Martin
Lýsek, Charita Jablunkov.
Burza dětského oblečení
Oblíbenou Burzu dětského oblečení pořádá ve středu 25. března od 8.30 do
12 hodin mateřské centrum Charity Opava Neškola. Akce se koná v prvním poschodí
minoritského kláštera na Masarykově třídě 39 a k dispozici bude jako již tradičně herna
pro děti s dozorem i malé občerstvení.
Pomozte Charitě pomáhat přes DMS
Šedesát tisíc korun – tak velká částka se v letech 2012 – 2014 nasbírala díky dárcovským
SMS, takzvaným DMS, které posílali občané Opavy Charitě Opava. Projekt dárcovských
SMS, který musel být na čas z administrativních důvodů přerušen, se nyní vrací.
„Akce byla úspěšná, solidarita lidí byla větší, než jsme počítali. Děkujeme, pomohli jste
mnoha lidem. A co člověk, to pohnutý životní příběh,“ uvedl ředitel Charity Opava Jan
Hanuš. I proto je nyní dárcovská DMS zpět.
Třicet korun. Pro mnohé
bezvýznamný obnos, a přesto i
tato nevelká suma může pomoci
lidem, kteří jsou v těžké životní
situaci. I málo totiž zmůže
hodně. Třicet korun je nevelký
obnos, ale jen pro představu –
Charita Opava za ně zorganizuje
krátký výlet pro člověka s mentálním postižením, koupí tři kila hlíny na výrobu deseti
hrníčků v charitních chráněných dílnách nebo pomůže hodinu a půl hlídat dítě rodičů
v nouzi. Stejných třicet korun je třeba, aby charitní sestřičky dojely pomoci hospicovému
pacientovi. Nejeden z vás takto prostřednictvím Charity Opava pomáhal bližnímu v nouzi.
Charita Opava pomáhá občanům Opavy a okolí déle než pětadvacet let a ve městě
poskytuje více než polovinu všech sociálních služeb. Díky nim se lépe žije dětem,
seniorům, potřebným, lidem se zdravotním postižením či těžce nemocným. Staronová
akce „POMOZTE NÁM V OPAVĚ POMÁHAT“ spočívá v odeslání jediné DMS ROK,
jejímž prostřednictvím je odesílateli po dobu jednoho roku každý měsíc automaticky
stažena jedna DMS v hodnotě třiceti korun. „Mnoho malých finančních darů dohromady
je vkladem do pocitu bezpečí nás všech. Budete-li to v budoucnu potřebovat, my na oplátku
pomůžeme vám,“ ubezpečuje ředitel Charity Opava Jan Hanuš. A co je třeba udělat? Stačí
odeslat SMS ve tvaru DMS ROK CHARITAOPAVA na číslo 87 777. Děkujeme!!!
19
Úžasné dvacetiletí Denního stacionáře pro seniory
Úžasné dvacetiletí pomoci stovkám lidí má za sebou Denní stacionář pro seniory,
provozovaný Charitou Opava. Kulaté narozeniny si zde připomenou v březnu –
a opravdu bude co slavit. Původní klub pro seniory, v němž se důchodci setkávali po
ranní mši na kafíčku a besedě, se postupem let změnil v profesionální stacionář, který se
za dobu své existence postaral již o více než tři sta seniorů z Opavy a okolí.
Ve stacionáři dnes zaměstnankyně Charity Opava profesionálně pečují o osoby
postižené nemocemi stáří, které se již bez pomoci druhého neobejdou. „Máme smíšenou
skupinu klientů, a to jak lidi s poruchami paměti a Alzheimerovou chorobou, tak lidi
s tělesným omezením. Ke všem přistupujeme individuálně tak, abychom naplnili jejich
rozdílné potřeby,“ upřesňuje vedoucí stacionáře Jana Řehulková. Mezi nejoblíbenější
aktivity zde patří například trénování paměti, arteterapie i různé pracovní činnosti.
Denní stacionář pro seniory působil
od svého vzniku až do roku 2013
v minoritském klášteře na Masarykově třídě.
V odpoledních a večerních hodinách se zde
konaly přednášky, besedy a komponované
pořady. S nárůstem zájmu o tyto služby
v něm začalo být trochu těsno. V květnu
roku 2013 se proto stacionář přestěhoval
do domu sv. Anežky na Kylešovské ulici 4,
kde našel větší prostory a tím pádem i větší
pohodlí pro klienty. K domu patří také malá zahrádka, která bývá v teplých dnech využita
k venkovním aktivitám a posezení. Blízkost městského parku u muzea pak dává možnost
procházek. Rekonstrukce nového stacionáře umožnila navýšit kapacitu na dvacet klientů
denně a byla vlastně dárkem občanů Opavska svým seniorům, protože byla financována
z výtěžku Tříkrálové sbírky.
Tříkrálovka na Opavsku překonala očekávání!
Rekordní částka 1 692 821 korun se vybrala na Opavsku během letošní Tříkrálové
sbírky. Koledníci Charity Opava tak vybrali o více než 170 tisíc více než loni!
To, že by letošní sbírka mohla být opět rekordní, napovídalo již rozpečeťování
opavských pokladniček. V největším městě, ve kterém Charita Opava koleduje, se
totiž vybralo 504 224 korun, což je o téměř 110 tisíc korun více než loni! Rekordní
výsledek pak už jen dotvrdily okolní obce, které vybraný obnos z roku 2014 překročily
o 70 tisíc korun. „Všem z celého srdce děkujeme, s Vašimi dary budeme nakládat
skutečně odpovědně, do poslední koruny pomůžou potřebným,“ vzkazuje všem lidem,
kteří pomohli, ředitel Charity Opava Jan Hanuš. O tom, co vše bude možno za utržené
peníze pořídit, bude Charita Opava pravidelně informovat. „Chceme totiž, abyste se
z tohoto našeho společného díla mohli také radovat, vždyť na něm máte ohromný podíl,“
dodává Hanuš. Přehled výsledků po jednotlivých obcích najdete na www.charitaopava.cz.
Charita Opava
20
Plán sbírek ve farnosti Nanebevzetí Panny
Sbírky na opravu konkatedrály
Účelové sbírky
11. ledna
8. února
8. března
12. dubna
10. května
14. června
12. července
16. srpna
20. září
11. října
8. listopadu
13. prosince
22. února
15. března
3.–4. dubna
Křest Páně
5. neděle v mezidobí
3. neděle postní
2. neděle velikonoční
6. neděle velikonoční
11. neděle v mezidobí
15. neděle v mezidobí
Sl. Nanebevzetí P. Marie
25. neděle v mezidobí
28. neděle v mezidobí
32. neděle v mezidobí
3. neděle adventní
Haléř sv. Petra
Na TV NOE
Na opravy chrámů ve Sv. zemi (při adoraci u Božího hrobu)
5. dubna
Na kněžský seminář
24. května
Na Diecézní charitu
7. června
Na Národní eucharist. kongres
13. září
Na církevní školy
18. října
Na světové misie
15. listopadu Den Bible
6. prosince
Na ostravskou katedrálu
otec Jan Czudek
BISCUP 2015
Týden před Květnou nedělí, v termínu od 20. do 21. března, se v Místku uskuteční již
tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem.
Motto všech letošních světových setkání mládeže pokračuje v návaznosti na minulý
rok, tedy na Ježíšovo kázání na Hoře Blahoslavenství. Letos jsme vyzvání k čistotě našich
srdcí: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“ (Mt 5,8)
Setkání v Místku bude od pátečního večera do sobotního odpoledne. Proběhne
v areálu 8. základní školy ve Frýdku-Místku. Cena pro účastníky činí 170 Kč (pro členy
A. I. 150 Kč).
Více informací hledejte na dcm.doo.cz.
Z internetových stránek dcm.doo.cz zpracovala Marie Štrauchová
21
Oznámení
Bohoslužby – mimo běžné mše svaté
17 hodin modlitba růžence, od 17.30 sou• Sobota 21. března – Mše svatá v němec- kromá tichá adorace, od 17.50 společná
kém jazyce v 16.30 v kapli sv. Anny konka- adorace s knězem nebo jáhnem.
tedrály Nanebevzetí Panny Marie.
• Kostel sv. Vojtěcha – v pátek 6. března
(první pátek v měsíci) s pobožností k NejMše sv. ze slavnosti sv. Josefa
světějšímu Srdci Páně, v pátek 20. března
Ve čtvrtek 19. března budou mše svaté (třetí pátek v měsíci) s pobožností s Korunv konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie kou k Božímu milosrdenství – vždy po mši
ráno v 6 a v 7 hodin a večer bude mše svatá svaté začínající v 18 hodin.
v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha.
• Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli
1. března a 5. dubna, tak jako každou prvZměny mší svatých po změně času,
ní neděli v měsíci, bude krátká adorace
k níž dojde v neděli 29. března.
s litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
• Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kylešovice a svátostným požehnáním – po mši svaté
– od středy 1. dubna budou večerní mše začínající v 16.30.
svaté v 18 hodin.
• Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích – v pátek 6. března (první pátek
Nezapomeňte,
v měsíci) s pobožností k Nejsvětějšímu
že ve čtvrtek 2. dubna (Zelený čtvrtek), Srdci Páně, v pátek 27. března (poslední
v pátek 3. dubna (Velký pátek) a v sobo- pátek v měsíci) s pobožností s Korunkou k
tu 4. dubna (Bílá sobota) nejsou ranní mše Božímu milosrdenství – po mši svaté začísvaté. V těchto dnech jsou pouze obřady – nající v 17 hodin.
viz Přehled bohoslužeb a obřadů Svatého
Pobožnosti křížové cesty
týdne, který vyjde o Květné neděli.
do neděle 29. března:
Mše svatá celebrovaná biskupem
• konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem – v neděli v 15 hodin;
bude v pondělí 6. dubna (2. svátek veliko- • kostel sv. Vojtěcha – v pátek v 17.30;
-noční) v 8.30 v konkatedrále Nanebevzetí • kostel Nejsvětější Trojice – v neděli
Panny Marie. Mše svatá v 10 hodin tento v 16 hodin;
den nebude.
• chrám Sv. Ducha – v pátek v 17.40 (po
mši svaté);
Adorace před Nejsvětější svátostí
• kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovi• Chrám Sv. Ducha – každou středu od 16 cích – v pátek v 16.30 (před mší svatou).
hodin do začátku mše svaté, která začíná Pobožnosti křížové cesty konané ve Svav 17 hodin.
tém týdnu budou uvedeny ve velikonoč• Kaple sv. Anny konkatedrály Nanebevze- ním přehledu bohoslužeb a pobožností,
tí Panny Marie – každý čtvrtek (mimo který vyjde jako obvykle o Květné neděli.
čtvrtek 19. března – Slavnost sv. Josefa) od
22
Křížová cesta ulicemi Opavy
Plánované sbírky
bude v sobotu 28. března. Začátek je v 15 • Neděle 15. března – sbírka na opravu
hodin v kostele sv. Vojtěcha. Případné změ- konkatedrály – v kostelech farnosti Naneny budou oznámeny v ohláškách.
bevzetí Panny Marie.
• Neděle 22. března – sbírka „na potřeby
Květná neděle
diecéze“ – ve všech kostelech.
bude letos v neděli 29. března. Při každé Celoroční plán sbírek ve farnosti Nanemši svaté se budou žehnat jívové ratolesti bevzetí Panny Marie najdete v tomto čísle
(kočičky). Již dnes vám to připomínáme, Cesty na str. 21.
abyste nezapomněli si jívové ratolesti zajistit. Nespoléhejte na to, že je dostanete Fatimská pobožnost
V pátek 13. března bude v kostele
v kostele.
Sv. Ducha Fatimská pobožnost, která začíZpovědní den
ná v 16.15 modlitbou růžence. V 17 hodin
V neděli 29. března (Květná neděle) je mše svatá, po ní litanie a průvod se sobude v konkatedrále Nanebevzetí Panny chou Panny Marie.
Marie od 14 do 17 hodin možnost přijmout svátost smíření. Z tohoto důvodu Informace pro mládež
bude také v tento den křížová cesta z kon- Diecézní centrum mládeže – kompletní
katedrály přeložena do kostela sv. Vojtěcha program akcí Diecézního centra mládeže a
Diecézního střediska mládeže naší diecéze
a její začátek bude posunut na 17.30.
najdete na webových stránkách dcm.doo.cz.
Další možnosti přijetí svátosti smíření
Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení
před Velikonocemi
• V kostele sv. Vojtěcha – v pátek a v sobotu CHO nabízí
– půl hodiny před mší svatou.
• V kostele Nejsvětější Trojice – v neděli –
půl hodiny před mší svatou.
• V kostele Sv. Ducha – časy možnosti
přijetí svátosti smíření budou oznámeny
v ohláškách farnosti Sv. Ducha.
• V kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích – přede mší svatou.
Intence na mše svaté
• v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
se zapisují průběžně po celý rok, vždy po
každé mši svaté v sakristii;
• v kostele sv. Vojtěcha se přijímají intence
v pátek 20. března, od 16.45 do 17 hodin,
na mše svaté slavené v květnu.
• Úterý 10. března v 16 hodin – přednáška sestry Ludmily Němcové na téma „Činnost saleziánů v Ostravě a v TV NOE“ –
Denní stacionář pro seniory na Kylešovské
ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky.
• Úterý 18. března v 16 hodin – přednáška otce PhDr. Mgr. Pavla Moravce na
téma „Jak se nenechávat manipulovat aneb
o pravdivých vztazích“ – Pastorační středisko minoritského kláštera v Opavě.
• V úterý 24. března – Poutní výlet do
Ostravy-Pustkovce, Krásného Pole a do
ostravského planetária. Provázet nás bude
otec Vladimír Ziffer.
Další informace o těchto akcích i o činnosti Klubu sv. Anežky najdete na str. 10
23
tohoto čísla Cesty pod titulkem „STÁŘÍ JE exercičních domech získáte na webových
stránkách www.jesuit.cz/exercicie/nabidDAR – tak si ho užívejme!“
ka.php, kde najdete kontakt na jednotlivé
Sekulární františkánský řád v Opavě exerciční domy a také se můžete přihlásit.
se setkává každou druhou sobotu v měsíci v pastorační místnosti kostela Sv. Ducha. Prosebné a významné dny
Začátek v 8 hodin mší svatou v kostele Sva- pátek 6. března – první pátek v měsíci;
neděle 8. března – Mezinárodní den žen;
tého Ducha. Nejbližší setkání jsou:
v sobotu 14. března – Téma formace: pátek 13. března – výroční den zvolení papeže Františka;
Ve škole Ježíšově, Co dělat: Uzdravovat;
v sobotu 11. dubna – Téma formace: Ve středa 18. března – Den uprchlíků;
škole Ježíšově, Co dělat: Vyhánět zlé duchy. čtvrtek 19. března – slavnost sv. Josefa,
snoubence Panny Marie, doporučený zasvěExercicie v dubnu
cený svátek;
sobota 21. března – Mezinárodní den boje
Poutní dům Svatý Hostýn
za odstranění rasové diskriminace;
Úterý 14. až sobota 18. dubna
úterý 24. března – den modliteb a postu za
Ignaciánské exercicie
misionáře-mučedníky;
P. František Lízna SJ
středa 25. března – Slavnost Zvěstovaní
Páně; den modliteb za úctu k počatému žiExerciční dům Český Těšín
votu a za nenarozené děti;
Čtvrtek 23. až neděle 26. dubna
neděle 29. března – Květná neděle;
Jaro církve v Duchu Svatém čtvrtek 2. dubna – Zelený čtvrtek;
P. Adam Rucki
pátek 3. dubna – Velký pátek;
Jakékoliv informace o jezuitských du- sobota 4. dubna – Bílá sobota;
chovních cvičeních v těchto i dalších neděle 5. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně.
Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie a kostela sv. Vojtěcha
nebo na faru Almužnická 2, Opava, případně poslat na adresu redakce, nebo elektronickou poštou na adresu
[email protected] – vždy do uzávěrky.
Telefonní číslo na redakci zpravodaje Cesta: 733 529 923.
Webové stránky farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě: www.farnostopava.cz
Kontakt na Farní úřad Nanebevzetí Panny Marie v Opavě – tel.: 733 307 117, e-mail: [email protected]
Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, vydavatel a adresa
redakce: ŘKF Nanebevzetí Panny Marie, Almužnická 2, 746 01 Opava. Tiskne tiskárna Schneider.
Ročník 22., číslo 3. Náklad 750 výtisků. Výrobní náklady 1 kusu 10 Kč. Číslo připravila a vydání
zajistila redakční rada zpravodaje. Registrováno pod číslem MK ČR E 12507 u MK ČR.
Příští číslo 5. 4. 2015, uzávěrka 14. 3. 2015
Download

Březen - Římskokatolická farnost Opava