SELEKTOR 48. ZIMSKOG SALONA
SELECTOR FOR 48. WINTER SALON
Vladana Kosić
MA istorije umjetnosti/MA Art Historian
ŽIRI ZA DODJELU NAGRADA
JURY FOR THE WINTER SALON AWARDS
Borka Božović, predsjednik žirija/President of the Jury
istoričarka umjetnosti/Art Historian
Ana Pavlović Ivanović
istoričarka umjetnosti/Art Historian
Olivija Ivanović Strugar
likovni umjetnik/Artist
GALERIJA JOSIP-BEPO BENKOVIĆ
JOSIP-BEPO BENKOVIĆ GALLERY
HERCEG NOVI, FEBRUAR/MART 2015
HERCEG NOVI, 2015, FEBRUAR/MARCH
1
NOTA BENE
Sudbina genetike jednog artefakta, simulacija njegove budućnosti, uz artikulaciju
kreativnog bjesa pri dvojbi da li je ideja ostala integralna na papiru, tako i u misli, sazdana
je u jednoj skici. Kao primarni iskaz, kao esencija, suština studije umjetničkog promišljanja,
odlazi u krletku plastičkog rješenja djela.
Ekspozicija motiva, implicira varijacije koje će skicu morfološki izmjeniti kako bi
linearija od koje je sazdana koincidirala narativu. Tada će se desiti da će inicijalni crtež, kao
osnovno i univerzalno sredstvo vizuelnih komunikacija, prije svega zbog jasne poruke
koju prenosi, od upotrebne i osnovne funkcije, postati autohtoni rad koji i jeste i nije bio
dio namjere likovnog stvaraoca. Kreativna solucija koja čuči u podsvijesti nagnaće na
mapiranje ideje crtežom, što može rezultirati ilustrativnom šarom, laganim krokijem,
površnom studijom, no i tretiranjem ozbiljne problematike temperiranja punoće linije kao
konstituenta formalne i kompozicione monumentalnosti crteža. Značajno je da je za
mnoge autore, taj inicijalni potez samo podsjetnik na ono što su prvobitno htjeli, no
svakako, ako je svaki crtež namjera, proba, ipak na kraju sadrži one prvobitne kompozitne
elemente koji generišu vizuelno raspoznatljive znake, u daljoj dekompoziciji bazirane na
uže specificirane značenjske strukture. Boja, je osnovni senzibilitet slike, u svojoj strukturi
sadrži elemente linije, dakle crteža. Crtež tako dobija svoj čulni kvalitet, te je linearni
kompozit sada određen slaganjem i modulacijom boje.
Selektovani autori 48. hercegnovskog zimskog salona, daju svoje interpretacije,
primjere shvatanja crteža/skice u svom radu. Fenomenološki značajan, kao akcenat na
ispitivačkim paternima jednog autorskog istraživanja, ostaje esencija svih novih
funkcionalnih struktura, posljedica likovnog prosedea autora koji ga tretiraju kao
samosvojan izraz, ili kao dio konceptualnog projekta, kao skicu za linearnu, opredmećenu
skulpturalnu instalaciju, kao geografski kompozit - instalaciju, sa hronološkim
mapiranjem, kao animirani film ili kao performativno-muzički događaj. Crtež kao nukleus,
kao fundament, ostaje da bude uvod i ishod stvaralačkog rada. Sve što dalje treba da se
desi je jedan povezani slijed uzajamno uslovljenih činilaca koji emaniraju vezu materije i
duha, njihovu interakciju ili povratnu spregu. U tom eksperimentu, slikar može povjerovati
da je materija ta koja rješava njegove dileme, socijalnu angažovanost, tematsku
povezanost. No ta dilema, gdje se nalaze odgovori, istrajava u svakom i najmanjem
segmentu stvaralačke refleksije i procesa. U daljem ispitivanju, neko će se zadržati na
stanju pikturalnih fenomena, tehnološkoj, tehničkoj potki rada, konačno estetičkoplastičkom aspektu, moralizatorsko-didaktičkoj poruci… a gledaocu/konzumentu će biti
važna ta logična veza koja će ga odvesti do suštine umjetnikovog bića i njegove namjere.
Ako studija od skice preko crteža do finalnog umjetnikovog nauma, uzevši u obzir i
tehnicistiku i materiju, sadrži u svom bilu planove diskurzivnog svijeta komponovane u
estetici i funkciji sagrađenog djela, onda ostaje da vjerujemo da finalitet u nastanku
građena slike, podrazumjeva još milijardu izražajnih opcija, koje su sazdane u povezanosti
oka i ruke samog slikara, njegovoj svijesti da izabere određenu kombinaciju, umjesto one
druge, perfin , otkrije metafiziku u rutini kontinuuma stvaralačkog procesa.
Vladana Kosić
1 Nota bene latinski je izraz čiji doslovni prevod znači "ubilježi dobro" odnosno upamti, zapamti dobro;
govori se (rjeđe) i piše (češće) kad se želi naglasiti neka tvrdnja, izjava ili slično, pri čemu joj se pridaje
naročita važnost.[1] Upotrebljava se uglavnom u udžbenicima i pravnim dokumentima, često kao kratica
N.B. ili n.b.
1
NOTA BENE
The fate of the genetics of the artifact, a simulation of its future, with the
articulation of creative rage, with a doubt whether the idea remained integral to the
paper, as well as in thought, it is composed in one sketch. As a primary statement, as the
essence, the essence of artistic theory studies, it goes to the cage of plastic solutions of
artwork.
The exposure of motives, implies variations that will morphological change the
sketch so that linearity of which is composed can coincide with a narrative. Then it will
happen that the initial drawing, as a fundamental and universal means of visual
communications, primarily because of the clear message that transmits, from the utility
and basic functions, will become an authentic work that is or is not part of the creator’a
artistic intent. A creative solution that sits in the subconscious will make mapping the idea
with the drawing, which may result in a illustrative pattern, lightweight kroki, superficial
study, but also the problem of treating and tempering the fullness of a line as formal and
compositional constituents of drawing monumentality. It is significant that for many
authors, this initial move is only a reminder of what they originally wanted, but certainly, if
every drawing is an intention or probe, still at the end, it contains one of the original
compositional elements that generate visually distinguishable characters in the further
decomposition based on narrow specified semantic structure. Colour, is a basic sensitivity
of the image, in its structure contains the elements of the line, therefore the elements of a
drawing. In that way drawing receives its sensory quality, and it is now that the linear
composite is determinated by color stacking and modulation.
The selected authors of 48. Herceg Novi winter saloon, are giving their
interpretations, examples of they understanding of drawings / sketches in their work.
Phenomenologically important, as the accent on the research patterns of one copyright
studies, it remains the essence of all new functional structures, a result of process of visual
art of authors who treat it as a distinct expression, or as a part of the conceptual design, as
well as an outline for a linear, embodied by sculptural installation, as well as
geographically composite - Installation with chronological mapping, as well as an
animated film or as a performative-music event. Drawing as a nucleus, as the foundation,
it remains to be an introduction or an outcome of the creative work. Everything that still
needs to happen is a connected sequence of mutually conditioned factors that emanating
a relationship between matter and spirit, their interaction or feedback.
In such experiment, the painter can believe that matter is the one who solves his
dilemmas, his social engagement, thematic coherence. But this dilemma, where the
answers can be, is persisting in every smallest segment of reflection and creative process.
On further examination, someone will be able to keep on pictorial phenomena,
technological, technical part of work, finally aesthetic and plastic aspect, moralizing and
didactic message... but to a viewer/consumer will be important that logical link which will
take him to the essence of the artist being and his intention.
If the study from drawing through sketches and final artist's plan, taking into
consideration the matter and technique, contains in its essence, plans of discursive world
composed in aesthetics and function of constructed work, it remains to believe that the
finality of the becoming of a picture, includes another billion of expressive options that
were created in the connection of the eye and the hand of a painter, of his mind to choose
a specific combination, instead of the other, and on the end, to discover the metaphysics
of the routine continuum of the creative process.
Vladana Kosić
1 Nota bene is the latin phrase whose literal translation means “note well" or remember, remember well;
it speaks (rarely) and writes (often) when we want to emphasize a statement, in which she attaches
particular importance. [1] It is used mainly in the books and legal documents, often as an abbreviation
N.B. or n.b.
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
ALEKSANDAR JESTROVIĆ JAMESDIN
BLAŽO KOVAČEVIĆ
DAMJAN KOVAČEVIĆ
DANIJELA DARMANOVIĆ MAHMUTOVIĆ
LANA RAKANOVIĆ
MAJA OBRADOVIĆ
MARIJA KAPISODA
MAŠA ĐURIČIĆ
MILKA DELIBAŠIĆ
NADA KAŽIĆ
NAOD ZORIĆ
NATALIJA MIJATOVIĆ
NATAŠA TEOFILOVIĆ
NOVICA KOVAČ
PETAR DELIJEVIĆ
PREDRAG TERZIĆ
SRĐAN VUKČEVIĆ
TADIJA JANIČIĆ
TANJA TOPUZOSKA
TATJANA ŠOGOROV
TIJANA KOJIĆ
VLADIMIR LALIĆ
VOJISLAV VOJO KILIBARDA
ALEKSANDAR
JESTROVIĆ JAMESDIN
Na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu diplomirao 2000. godine na odsjeku slikarstva u klasi profesora Čedomira
Vasića. Trenutno je na master programu UDK-Berlin Art in Kontext kod prof. Vofganga Knapa. Od 2000. godine izlaže kako
u zemlji tako i u inostranstvu, na grupnim i samostalnim izložbama. Pored nagrade za crtež iz fonda Vladimir Veličković
(2012), nagrađen je za slikarstvo iz Fonda Riste i Bete Vukanović (2000). Na 50-om Oktobarskom salonu (2009) dobitnik je
nagrade Kulturnog centra. Njegovi radovi nalaze se u kolekciji Ministarstva kulture Srbije, Celeja Celje Institutu- centru za
savremenu umetnost u Sloveniji, i u privatnim kolekcijama u Srbiji, Austriji i Nemačkoj. Živi i radi u Berlinu i Beogradu.
He graduated from the Faulty of Fine Arts in Belgrade in 2000 at the Department of Painting, in the class of Professor
Cedomir Vasic. He is presently attending master studies at the UDK-Berlin Art in Kontext, with Professor Wolfgang Knapp.
Jestrovic has been exhibiting since 2000 both locally and abroad, in group and solo shows. Apart from the first award for
drawing from the Vladimir Velickovic Fund (2012) he received an award for painting from the Rista and Beta Vukanovic
Fund. He also received the award of the Cultural Centre Belgrade at the Fiftieth October Salon (2009). His works can be found
in the collection of the Serbian Ministry of Culture, the Celje Institute Celeia Centre for Contemporary Art in Slovenia and in
private collections in Serbia, Austria and Germany. He lives and works in Berlin and Belgrade.
ĐE SE KUPAŠ, KOMBINOVANA TEHNIKA, 378 X 148 CM, 1997-2014.
WHERE ARE YOU GOING TO SWIM? MIXED MEDIA, 378 X 148 CM, 1997-2014
1
BLAŽO
KOVAČEVIĆ
Diplomirao je umjetnost na Univerzitetu Crne Gore 1997, i magistrirao slikarstvo na Pensilvanijskoj akademiji ljepih
umetnosti 2001. Izlagao je u Americi i Evropi u brojnim samostalnim i pozivnim izložbama, od kojih se izdvajaju
samostalne izložbe: Prodor, Atelje Dado, Narodni Muzej Crne Gore; Mape i Rezovi, Hurong Lou galerija, Filadelfija;
Kontinentalni Doručak, galerija Haos, Beograd; Likvidacija, Kulturni Centar SCG, Pariz, Francuska; Rasprodaja, galerija Siano,
Filadelfija. U 2004. godini je osnovao prvi Internacionalni festival digitalne umjetnosti u Crnoj Gori. Dobio je brojne
nagrade za svoj rad. Njegova dela su u brojnim privatnim i muzejskim kolekcijama. Član je Udruženja likovnih umjetnika
Crne Gore od 1997. godine. Predaje umjetnost i dizajn na Bingamton univerzitetu, SAD.
He received a B.F.A. in studio art from the University of Montenegro in 1997, and an M.F.A. in painting from the
Pennsylvania Academy of The Fine Arts in 2001. Kovacevic had his work presented in the United States and Europe in
numerous solo and group exhibits: Probe, Atelier Dado, National Museum of Montenegro; Maps and Cuts, Hurong Lou
Gallery, Philadelphia, PA, USA; Continental Breakfast, Gallery Haos, Belgrade, Serbia; Liquidation, Cultural Center of Serbia
and Montenegro in Paris, France; Liquidation, Gallery Siano, Philadelphia, PA, USA. He organized the first International
Festival of Digital Arts in Montenegro, in 2004. Kovacevic received numerous awards for his work. His work is part of several
private and museum collections. He has been a member of the Association of Fine Artists of Montenegro since 1997.
Kovacevic is currently Assistant Professor of Art and Design at Binghamton University, SUNY.
PUTNA TORBA, UV ŠTAMPA NA ILUSIONOM FILM, 61 X 54 CM, 2014.
TRAVEL BAG, UV PRINT ON ILLUSION FILM, 61 X 54 CM, 2014
3
DAMJAN
KOVAČEVIĆ
Diplomirao na FLU u Beogradu 2008. godine na slikarskom odsjeku u klasi profesora Čedomira Vasića. Trenutno je na
doktorskim studijama istog fakulteta. Dobitnik je više nagrada među kojima ističemo: Artist in Residence (Nemačka, 2009)
i Prvu nagradu za crtež iz Fonda Vladimir Veličković (2010). Iza sebe ima na desetine samostalnih i grupnih izložbi. Član je
ULUS-a od 2009. godine. Živi i radi u Beogradu.
In 2008 he graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade, Department of Painting, class of Professor Čedomir Vasić.
Presently, he is on doctoral studies at the same school. He has received many awards, the most significant were: Artist in
Residence (Germany, 2009) and the First Award for Drawing from the Vladimir Veličković Fund (2010). He has dozen of solo
exhibitions and group shows behind him. He has been a member of the Association of Serbian Artists since 2009. He lives
and works in Belgrade.
BEZ NAZIVA, TUŠ NA PAPIRU, 65 X 50 CM, 2012.
WITHOUT A NAME, INK ON PAPER, 65 X 50 CM, 2012
5
DANIJELA
DARMANOVIĆ MAHMUTOVIĆ
Završila je srednju likovnu školu Petar Lubarda i Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju 2001. godine u klasi prof. Dragana
Karadžića i stekla zvanje diplomiranog slikara. Godine 2005. magistrirala je na odsjeku Slikarstvo na istom fakultetu u klasi
prof. Rajka Todorovića. Radila je kao profesor u Srednjoj likovnoj školi Petar Lubarda na Cetinju na predmetima Crtanje i
Istorija umjetnosti. Od 2005. do 2006. godine radila na RTV ATLAS kao scenograf. Autor je i idejni tvorac vizuelnog
identiteta Atlas televizije (dizajn enterijera, logo, pokretna TV grafika). Od 2006. angažovana je na Fakultetu vizuelnih
umjetnosti Univerziteta Mediteran u Podgorici gdje je sada docent na predmetima Likovni atelje I,II, III i IV. Imala je pet
samostalnih izložbi i viže grupnih.
Finished secondary school of art Petar Lubarda and the Faculty of Fine Arts in Cetinje in 2001 with prof. Dragan Karadžić and
got the title of graduate painter. In 2005, she also got a Master's degree from the Department of Painting at the same
university with prof. Rajko Todorovic. She worked as a professor at the Secondary School of Fine art Petar Lubarda in Cetinje
on objects Drawing and Art History. From 2005 to 2006, she worked on RTV ATLAS as a set designer. She is the author and
creator of the visual identity of Atlas Television (interior design, logo, mobile TV graphics). Since 2006, she worked at the
Faculty of Visual Arts, University Mediterranean in Podgorica where she is now assistant professor of Art Studio I, II, III and
IV. She had five solo exhibitions and many group exhibitions.
UZBUĐENJE, LJUBAV, STRAST, KOMBINOVANA TEHNIKA, TRIPTIH (3 X 90 X 70 CM), 2006.
EXCITEMENT LOVE PASSION, MIXED MEDIA , TRIPTIH (3 X 90 X 70 CM), 2006
7
LANA
RAKOVIĆ
Diplomirala je keramiku u klasi profesora Velimira Vukićevića (2006), na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Fakultet
primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, nakon toga završila master studije UNESCO katedre za kulturnu politiku i
menadžment (2012) Od 2008. godine u statusu je slobodnog umjetnika, a član ULUPUDS-a od 2008. godine. Pored
menadžmenta u kulturi, bavi se i izradom specijalnih efekata u okviru radionice za specijalne efekte Mad Squirrel od 2006.
godine. Imala više značajnih samostalnih i grupnih izlaganja a za svoj rad je nagrađena značajnim priznanjima.
She graduated in the class of ceramics with the professor Velimir Vukicevic (2006), at the University of Arts in Belgrade,
Faculty of Applied Arts and Design in Belgrade, then she finished master studies UNESCO Chair in Cultural Policy and
Management (2012) Since 2008 she has been a freelance artist , a member of ULUPUDS since 2008. In addition to cultural
management, she is engaged in creating special effects in the workshop for special effects Mad Squirrel since 2006. She
had more important solo and group presentations for her work has been awarded with significant awards.
RUŽA, KAMENINA, ENGOBA, 48 X 54 CM, 2008.
ROSE, STONE CLAY, ENGOBA, 48 X 54 CM, 2008
9
MAJA
OBRADOVIĆ
Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na slikarskom odsjeku, u klasi profesora Jovana Sivačkog, 2007.
godine. Trenutno je na doktorskim studijama kod profesora Radomira Kneževića. Član je ULUS-a od 2008. godine. Radila je
kao asitent na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Izlagala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i
inostranstvu. Dobitnica je brojnih nagrada među kojima su: Nagrada za slikarstvo Ljubica Cuca Sokić, slikar i profesor ALU
2005. godine, Velika nagrada Rista i Beta Vukanović, slikari, 2007. godine i Prva nagrada za crtez iz fonda Vladimir
Veličković, 2008. godine.
She graduated at the Academy of Fine Arts in Belgrade, in the painting department in the class of professor Jovan Sivacki
in 2007. She is currently completing her PhD studies under the tutorage of professor Radomir Knezevic. She has been a
member of the Artists’ Association of Serbia since 2008. She was an assistant at the Private Academy of Fine arts in
Belgrade. She exhibited at numerous individual and group exhibitions at home and abroad. She is the winner of numerous
awards including: the Ljubica Cuca Sokic award from 2005, the Grand award Rista and Beta Vukanovic, painters in 2007 and
first prize for drawing from the Vladimir Velickovic Found in 2008.
ČUVAJ SEBE, CRTEŽ NA FOLIJI, 21 X 29,7 CM, 2007.
WATCH YOURSELF, DRAWING ON PLASTIC FOIL, 21 X 29,7 CM, 2007
11
MARIJA
KAPISODA
Diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti u Cetinju, odsjek Grafika (2001), na kome je i magistrirala 2006. godine.
Dobitnica je brojnih nagrada: Studentskog Saveza Crne Gore 2000. godine, XI Bijenala studentskog crteža Beograd 2001
godine... Imala je više samostalnih i grupnih izlaganja. Docent je na odsjeku Grafika na Fakultetu likovnih umjetnosti na
Cetinju.
She graduated from the Faculty of Fine Arts in Cetinje, Department of Graphics (2001), from which she took her MA in
2006. She has received numerous awards: from Student Alliance of Montenegro in 2000, XI Biennial of student drawings
Belgrade in 2001... Had several solo and group presentations. She is assistant professor in the Department of Graphics at
the Faculty of Fine Arts in Cetinje.
BEZ NAZIVA, KOMBINOVANA TEHNIKA, 70 X 100 CM, 2014.
WITHOUT A NAME, MIXED MEDIA, 70 X 100 CM, 2014
13
MAŠA
ĐURIČIĆ
Diplomirala je na slikarskom odjeljenju na Fakultetu likovnih umjetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, u klasi prof
Gordana Nikolića (2003). Nakon toga je magistrirala na interdiscipli-narnim studijama scenskog dizajna na Beogradskom
Univerzitetu umetnosti (2010). Članica je ULUS a od 2004. Priredila je brojne samostalne i kolektivne izložbe. Živi u
Beogradu i Beču.
She graduated at Painter Section of Faculty of Fine Arts at University of Arts in Belgrade, in class of professor Gordan Nikolić
(2003). After that she graduated at Interdisciplinary masters studies of stage design at Belgrade University of Arts (2010).
Member of Serbian Association of Fine Artist since 2004. She had numerous solo and group exhibitions. She lives in
Belgrade and Vienna.
IGRA, VIDEO RAD, 7 MINUTA, 2010.
PLAY, VIDEO WORK, 7 MINUTE, 2010
15
MILKA
DELIBAŠIĆ
Završila je Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju, studijski program Grafika. Studijski je boravila 2011. godine na fakultetu
Pont-Aven School of Contemporary Art, Pont-Aven, Francuska. Dobitnica je stipendije Eastern Europe grant za pohađanje
kursa ‘„Drawing-idea,context, picture’’ na Akademiji lijepih umjetnosti u Salzburgu 2014. godine. Iste godine je rezidencijalno boravila u Cite Internationale Des Arts u Parizu. Predstavljala je Crnu Goru u oblasti fotografije na Igrama frankofonije
održanim u Nici 2013. godine. Više puta je nagrađivana za crtež i uspješne studije. Imala je četiri samostalne i više kolektivnih izložbi u Crnoj Gori, Srbiji, Francuskoj i Austriji.
She graduated from the Faculty of Fine Arts in Cetinje, study program - graphics. For studies, she visited the Faculty of
Pont-Aven, School of Contemporary Art, Pont-Aven, France in 2011. She has received fellowships Eastern Europe grant for
attending the course Drawing-idea, context, picture at the Academy of Fine Arts in Salzburg in 2014. That same year, she
residentially visited Cite Internationale des Arts in Paris. She represented Montenegro in the domain of photography at the
Games of La Francophonie held in Nice in 2013. Was awarded several times for drawing and successful studies. She had
four solo and several group exhibitions in Montenegro, Serbia, France and Austria.
LEŠEVI I LIŠĆE, lavirani tuš, 200 x 140 cm, 2013.
CORPSES AND LEAVES, indian ink, 200 x 140 cm, 2013.
17
NADA
KAŽIĆ
Diplomirala na VPŠ u Nikšiću - Likovni odsjek. Imala je više samostalnih izložbi i učestvovala je na brojnim kolektivnim
izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je brojnih nagrada u domenu keramike i skulpture. Član je ULUCG-a.
She graduated from the Business School in Niksic - art department. She has several solo exhibitions and participated in
numerous group exhibitions at home and abroad. She won numerous prizes in domain of sculpture and ceramics. She is a
member of ULUCG.
RASKORAK, METAL, 2014.
DISCREPANCY, METAL, 2014
19
NAOD
ZORIĆ
Godine 1993. završio je Fakultet likovnih umjetnosti (odsjek slikarstvo) na Cetinju, u klasi prof. Dragana Karadžića. Nakon
toga, 1995. godine završio je poslijediplomske studije na Fakultetu likovnih umetnosti (odsek slikarstvo) u Beogradu, kod
prof. Radomira Reljića. Studijski je boravio u Parizu 2007. godine. Član je ULUCG od 1994. godine. Dobitnik je stipendije za
talentovane studente i brojnih nagrada, među kojima su I nagrada za crtež na FLU Cetinje 1991. godine, Nagrada za sliku na
25. Hercegnovskom salonu (kao najmlađi učesnik) 1992. godine, I nagrada za sliku na FLU Cetinje 1992. godine, Nagrada
Milunović, Stijović, Lubarda, ULUCG 2007. godine. Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu, posljednju
izložbu imao je u Galeriji 212 u Beogradu (2014), a izlagao je u mnogim gradovima: Bar, Pljevlja, Budva, Podgorica,
Beograd, Novi Sad, Vrbas, Kolašin, Igalo, Kotor, Tivat i dr. Radovi Naoda Zorića se nalaze u muzejima, galerijama i privatnim
kolekcijama. Snimljen je dokumentarni film Ozbiljna igra - prozor Naoda Zorića 2003. godine u produkciji RTS-a, urednika i
reditelja Božidara Kalezića. Živi i radi u Kolašinu.
He graduated from the Faculty of Fine Arts (department of painting) in Cetinje, in the class of professor Dragan Karadžić.
After that 1995 he finished his postgraduate studies at the Faculty of Fine Arts (Painting Department) in Belgrade, with
prof. Radomir Reljic. He was in Paris in 2007 for more studies. He is a member of The Association of the Fine Arts Artists of
Montenegro since 1994. Was full scholarship recipient for talented students and numerous awards, including the Prize for
drawing at the Faculty of Fine Arts Cetinje in 1991, the Prize for painting at the 25th Salon of Herceg Novi (as the youngest
participant) in 1992, First prize for painting at FLU Cetinje in 1992. the Award Milunović, Stijović, Lubarda, ULUCG 2007. He
has participated at numerous exhibitions at home and abroad, the last exhibition was at Gallery 212 in Belgrade, and has
exhibited in many cities: Bar, Podgorica, Budva, Belgrade, Novi Sad, Vrbas, Kolasin, Igalo, Kotor, Tivat etc. His works are in
many museums, galleries and private collections. Also, it is Filmed a documentary about him called Serious game - Naod
Zoric window (2003) produced by RTS, editor and director Bozidar Kalezić. He lives and works in Kolasin.
NEVJESTA SA DJEVERIMA, KOMBINOVANA TEHNIKA, 110 X 90 CM, 2014.
BRIDE WITH GROSSMAN, MIXED MEDIA, 110 X 90 CM, 2014
21
NATALIJA
MIJATOVIĆ
Diplomirala je umjetnost na Univerzitetu Crne Gore 1997, a magistrirala slikarstvo na Pensilvanijskoj akademiji lijepih
umjetnosti 2001. Mijatović je izlagala internacionalno na mnogim samostalnim i pozivnim izložbama: CUE umjetnička
fondacija, Njujork, Muzej Američke umjetnosti, Filadelfija, Savremena Umjetnost Crne Gore - Stephansdom Katedrala, Beč,
Austrija, Internacionalni Festival Alternativne Kulturne Saradnje - Beograd i Novi Sad, Srbija, Kluj i Bukurešt, Rumunija,
Plovdiv i Sofija, Bugarska, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Strazbur, Francuska, Ajndhoven, Holandija, kao i Utopia Stanica 50. Venecijansko Bijenale, Italija. Dobitnica je mnogih internacionalnih nagrada uključujući M.F.A. nagradu Joan Mitchell
fondacije u Njujorku, Nagradu za izuzetan predavački rad Savana koledža umjetnosti i dizajna, Nagradu Centra savremene
umjetnosti u Podgorici, Crna Gora; kao i rezidenciju Cité u Parizu. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1998.
godine. Mijatović je profesor slikarstva i šef katedre za umjetnost i dizajn na Bingamton univerzitetu.
She received a B.F.A. from the University of Montenegro, and a M.F.A. in painting from the Pennsylvania Academy of The
Fine Arts. Mijatovic has exhibited internationally in many solo and invitational exhibits: CUE Art Foundation in New York;
Museum of American Art, Philadelphia; Moderne Kunst Aus Montenegro - Stephansdom, Vienna, Austria; International
Festival of Alternative Cultural Exchange (F.A.C.E.) - Belgrade and Novi Sad, Serbia; Cluj and Bucharest, Romania; Plovdiv
and Sofia, Bulgaria; Sarajevo, Bosnia; Strasbourg, France; Eindhoven, The Netherlands; and Utopia Station at the 50th
Venice Biennial, Italy. Mijatovic is a recipient of many international awards including the Joan Mitchell Foundation M.F.A.
Grant, New York; Faculty Excellence Award at the Savannah College of Art and Design, GA; Center For Contemporary Art
Award in Podgorica, Montenegro; and residencies such is Cité Internationale des Arts, Paris, France. She has been a
member of the Association of Fine Artists of Montenegro since 1998. She is Associate Professor of art and the Chair of
Department of Art and Design, at Binghamton University, SUNY.
KLICE, AKRILIK, GRAFIT I KONTE NA DRVETU, 40,5 CM X 40,5 CM X 5 CM, 2014.
SPROUTS, GRAPHITE AND ACRYLIC ON WOOD, 40.5 CM X 40.5 CM X 5 CM, 2014
23
NATAŠA
TEOFILOVIĆ
Umjetnica koja istražuje vizuelne medije. Doktorirala i magistrirala Digitalnu umjetnost na Interdisciplinarnim umetničkim
studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu i diplomirala je arhitekturu na Beogradskom Arhitektonskom fakultetu. Od
dobijenih priznanja izdvajaju se počasna nagrada na međunarodnom konkursu iz digitalne umjetnosti Evropskog instituta
za fiziku čestica – CERN i festivala Ars Electronica, selekcija žirija 15-og međunarodnog festivala medijske umjetnosti u
Tokiju i otkup digitalnog ambijenta s.h.e. za prikazivanje tokom jednogodišnje stalne postavke muzeja Ars Electronica u
Lincu (2007-2008. godine). Izlagala je na Incheon International Digital Art Festival (2009, Južna Koreja), Shanghai eArts
Festival (2007, Kina), DAT (2007, Singapore Science Centre), HTMlles 8 Festival (2007, Montreal, Kanada), Out of Chaos Media, Food, Industrial Products (1996, Museum of Contemporary Art, Beč, Austrija). Živi u Pančevu, Vojvodini, Srbiji.
She is a visual media artist. Has a PhD and MA in Digital Art (Belgrade University of Arts, Interdisciplinary Studies) and
holds a BA in Architecture from Belgrade University. Won a honorary award at the international competition for digital art
of the European Organization for Nuclear Research - CERN (Geneva) and the Ars Electronica festival (the first Prix Ars
Electronica [email protected]) and her work was in Jury Selection Award at 15th Japan Media Arts Festival, Tokyo, Japan 2011.
Also her work was included in the collection of the digital art museum Ars Electronica, Linz during 2007-2008. She has
exhibited in Incheon International Digital Art Festival (2009, Korea), Shanghai eArts Festival (2007, China), DAT (2007,
Singapore Science Centre), HTMlles 8 Festival, (2007, Montreal, Canada), Out of Chaos - Media, Food, Industrial Products
(1996, Museum of Contemporary Art, Vienna, Austria). She lives in Pancevo, Vojvodina, Serbia.
T, animacija, 2015.
T, animation, 2015
25
NOVICA
KOVAČ
Diplomirao na FLU Cetinje u klasi Anke Burić. Do sada imao devet samostalnih i više kolektivnih izložbi. Učesnik IWANO
projekta. Živi i radi u Kotoru.
He graduated from the Faculty of Fine Arts Cetinje in the class of Anka Buric. Until now had nine solo and several group
exhibitions. Participant of IWANO project. He lives and works in Kotor.
BEZ NAZIVA, ULJE NA PLATNU, 100 X 70 CM, 2014.
WITHOUT A TITLE, OIL ON CANVAS, 100 X 70 CM, 2014
27
PETAR
DELIJEVIĆ
Diplomirao je na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu, na grafičkom odsjeku u klasi profesora Dragana Momirova.
2008. godine dobio je nagradu Putujemo po Evropi kao jedan od 200 nagrađenih studenata Univerziteta Beograd.
Trenutno završava master studije na Fakultetu za umetnost i dizajn u klasi profesora Vladimira Radišića. Imao je više
grupnih i samostalnih izložbi.
He graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade, from the graphic department under Professor Dragan Momirov.
2008 was awarded with the prize Travel through Europe as one of the 200 students awarded from the University of
Belgrade. Currently is completing his master studies at the Faculty of Art and Design in the class of Professor Vladimir
Radišić. He had several group and solo exhibitions.
BEZ IMENA, LENTIKULAR PRINT 3D GRAFIKA, 24 X 17CM, 2011.
WITHOUT A NAME, LENTICULAR PRINT, 3D GRAPHIC, 24 X 17CM, 2011
29
PREDRAG
TERZIĆ
Rođen 1972. godine u Beogradu. Diplomirao 2000. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsjek slikarstvo,
u klasi profesora Čedomira Vasića. Član ULUS-a od 2001. godine. Magistrirao 2004. godine, kod istog profesora.
Doktorirao na Interdisciplinarnim studijama teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu pod
mentorstvom prof. dr. Divne Vuksanović. Nakon završetka magistarskih studija počinje da intezivnije izlaže u zemlji i
inostranstvu. Radovi mu se nalaze u više privatnih kolekcija u zemlji i inostranstvu. Izlagao na 15 samostalnih izložbi i
više od 30 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Slovenija, Belgija, Kanada, Austrija, SAD, Italija, Grčka, BiH,
Crna Gora, Švedska, Poljska).
Graduated from the Belgrade Faculty of Fine Arts, Department of Painting in 2000, Professor Čedomir Vasić’s class.
Master's degree at the same Academy. In 2001. Members of the Association of Fine Artists of Serbia ( ULUS ). He obteined
his PhD degree in the Interdisciplinary Studies of Theory of Art and Media, under the mentorship of Professor Divna
Vuksanović, PhD, at the University of Arts, Belgrade. After attaining his Master's degree he starts to exhibit intensively, in
the country and abroad. His works are a part of several private collections in the country and abroad. He had 15 solo
exhibitions and participated in more than 30 group exhibition in the country and abroad (Germany, Slovenia, Belgium,
Canada, Austria, US, Italy, Greece, BiH, Montenegro, Sweden, Poland).
TIM DUNCAN, OLOVKA NA PAPIRU, 150 x 200 cm, 2014.
TIM DUNCAN, PEN ON PAPER, 150 x 200 cm, 2014
31
SRĐAN
VUKČEVIĆ
U Podgorici je završio srednju školu i gimnaziju, a potom je u Beogradu nastavio studije slikarstva i magistrirao na Fakultetu
likovne umjetnosti. U toku i nakon studija je putovao i boravio je u više evropskih zemalja i gradova (London, Rim, Berlin).
Kao dobitnik nagrade iz Fonda Moše Pijade više mjeseci je boravio u Londonu, na poziv Rijks Academie van Beeldende
Kunsten koristi stipendije vlade Holandije u Amsterdamu 1986/87, a dvije godine kasnije dodjeljuje mu jednogodišnju
stipendiju za slikarstvo uputivši ga na Ecôle des Beaux Arts u Parizu. Sa izlagačkom aktivnošću počinje od najranijih
slikarskih dana, a do danas je imao brojne samostalne izložbe, učestvovao na više grupnih postavki i zajedničkih selekcija
predstavivši se likovnoj publici najznačajnijih kulturnih centara bivše SFRJ, kao i izabranim umjetničkim krugovima
Holandije, Italije, Francuske, Švajcarske, Engleske, Njemačke i nekih država Amerike i Afrike. 2002. godine je osmislio i
promovisao Kuću stila H&G (Hipnoss i Gloritte). Dobitnik je više značajnih nagrada, stručnih i društvenih priznanja
(Nagrada SANU za slikarstvo, nagrada Petar Lubarda na izložbi Udruženja likovnih umjetnika, prve nagrade salona na
Cetinju i Herceg Novom, prve nagrade za crtež na Trijenalu crnogorskog crteža... Ima status francuskog i crnogorskog
slobodnog umjetnika, a član je Maison des artistes i ULUCG. Živi i radi u Parizu, Podgorici i Herceg Novom.
He attended high school in Podgorica and after studied in Belgrade and got MSc degree at the Faculty of Arts. During the
studies and afterwards, he was travelling through many European countries and cities (London, Rome, Berlin). As the
laureate of the Mosa Pijade Fund, he spent several months in London, as well as in Amsterdam (1986/87) by invitation of Rijks
Academie van Beeldende Kunsten thanks to scholarship of the Government of Holland, and two years after that got the
one-year scholarship for the painting at the Ecôle des Beaux Arts in Paris. He started to exhibit very early and so far had
numerous individual and collective exhibitions and selections and numerous chances to present his works to the artistic
audience in the most important ex-YU cultural centres, as well as to the selected circles in Netherlands, Italy, France, Germany
and some countries in the America and Africa. In 2002, he created and promoted House of Style H&G (Hipnoss i Gloritte). He
wan numerous important awards and professional and social prices (SASA Award for the painting, Petar Lubarda Award at the
exhibition of the Artists’ Society, the First Awards at the salons in Cetinje and Herceg Novi, the First Award for drawing at the
Triennial of the Montenegrin Drawing etc.) He has the free artist status in France and Montenegro and also is a member of
the Maison des artistes and the Montenegrin Artists Society. He lives and works in Paris, Podgorica and Herceg Novi.
HIPNOSOVO JEZERO. LOVAČKI STO. KOMBINOVANA TEHNIKA, 70 X 90 CM, 2015.
HYPNOS’S LAKE, HUNTER’S TABLE, MIXED MEDIA, 70 X 90 CM, 2015
33
TADIJA
JANIČIĆ
Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2004. godine, u klasi profesora Milana Blanuše. Izlagao je na preko
18 grupnih, a ostvario je i 18 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu – u Beogradu, Podgorici, Novom Sadu, Temišvaru,
Budimpešti, Beču, Parizu, Tokiju itd. Godine 2001. dobio je Nagradu za crtež Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju.
Nagradu za najboljeg mladog stvaraoca u kategoriji crteža dobio je u okviru projekta Perspektive II Art klinike 2003, kao i
Prvu nagradu 37. novosadskog salona za sliku 2008. godine. Živi i radi u Novom Sadu kao slobodni umjetnik.
He graduated in the class of professor Milan Blanusa at the Academy of arts at Novi Sad in 2004. He took part in over 18
group exhibitions and realized 18 solo art shows – in Belgrade, Podgorica, Novi Sad, Timisoara, Budapest, Vienna, Paris,
Tokio etc. In 2001 he won the Award for drawing at Faculty of Arts at Cetinje. He won the award as the best young artist for
drawing within the project Prospectives II of the Art clinic in 2003, and also The first prize of 37th Salon of painting of Novi
Sad in 2008, among other recognitions. He lives and works in Novi Sad.
NINDŽA U MOJOJ ULICI, AKRIL NA PAPIRU, 60 X 40 CM, 2009.
NINJA IM MY STREET, ACRYLIC ON PAPER, 60 X 40 CM, 2009
35
TANJA
TOPUZOSKA
Diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje u klasi profesora Pavla Pejovića, odsjek vajarstvo. Trenutno pohađa
magistarske studije na istom fakultetu. Dobitnica je: Nagrada FLU za analitičku studiju, 2001, Nagrada FLU za crtež, 2003,
Nagrada FLU za skulpturu, 2004, Nagrada galerije Spinnaker za samostalnu izložbu (2005). Imala je više samostalnih i
grupnih izložbi.
She graduated from the Faculty of Fine Arts Cetinje in the class of Professor Pavle Pejovic, Department of Sculpture. She is
currently attending graduate studies at the same faculty. She gain several prizes: FLU Award for analytical study, (2001),
Award FLU for drawing (2003), Award FLU for Sculpture (2004 ), Spinnaker Gallery Award for solo exhibition (2005). She had
several solo and group exhibitions.
IZ CIKLUSA REGRESIJA, KOMBINOVANA TEHNIKA, 51 X 39 CM, 2011.
FROM THE CICLUS OF REGRESSION, MIXED MEDIA, 51 X 39 CM, 2011
,
37
TATJANA
ŠOGOROV
Diplomirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Slobodana Roksandića 2010. Član je
ULUS-a i samostalni umjetnik od 2011. godine. Od 2012. član ULUPUDS-a. Takođe član privatnog umjetničkog udruženja
Široka staza. Prvu samostalnu izložbu imala je 2010. godine u Galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u
Beogradu. Grupno izlaže od 2003. godine i učestvovala je na oko 30 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Takođe, 2008.
je učestvovala na likovnoj koloniji Crtež u Zrenjaninu. Dobitnik je nagrade za sliku, Zlatna 60, u okviru izložbe
Tradicionalno-moderno članova ULUPUDS-a u Beogradu 2014. godine.
Graduated in painting at Faculty of Fine Arts in Belgrade in the class of Slobodan Roksandic 2010. She is a member of ULUS
and independent artist since 2011. Since 2012 member of ULUPUDS`s. Also a member of the private art association Wide
trails. His first solo exhibition was in 2010 at the Gallery of the Institute for the Study of Cultural Development in Belgrade.
She was a participant of numerous group exhibitions since 2003 and has participated in about 30 group exhibitions at
home and abroad. Also, in 2008 she participated at the artistic colony named Drawing in Zrenjanin. She is the winner of
the award for picture, Gold 60, at the exhibition Traditional-modern from members of ULUPUDS in Belgrade in 2014.
ENNIO MORRICONE, KOMBINOVANA TEHNIKA, 29 X 21 CM, 2009.
ENNIO MORRICONE, MIXED MEDIA, 29 X 21 CM, 2009
39
TIJANA
KOJIĆ
Diplomirala 2011. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti. Do sada je učestvovala na više od 120 grupnih
internacionalnih izložbi, i realizovala je deset samostalnih izložbi. Dobitnik je niza nagrada i priznanja na polju slikarstva i
grafike, među kojima izdvajamo: nagradu Zemunskog salona (2011), nagradu za crtež , Zlatni Osten (2012. i 2013),
Nagrada Fakulteta primenjenih umetnosti iz fonda Aleksandar Tomašević (2012), prvu nagradu na konkursu Niš
ArtFondacije (2012), I nagradu za crtež Fonda Vladimir Veličković (2012). Od 2014. godine je docent na Fakultetu
primenjenih umetnosti u Beogradu. Član ULUS-a i ULUPUDS-a.
She graduated from the Faculty of Applied Arts in Belgrade in 2011. She has participated in more than 120 international
group exhibitions and realized ten solo shows. She has received a number of awards and recognitions in the field of
painting and graphic art, and the most prestig-ious are the Zemun Salon award (2011), award for drawing Golden Osten
(2012 and 2013), award of the Faculty of Applied Arts from the Aleksandar Tomasevic Fund (2012), first award at the
competition of the Nis Art Foundation (2012), first award for drawing from the Vladimir Velickovic Fund (2012). Since 2014
she has been teaching assistant at the Faculty of Applied Arts in Belgrade. She is a member of the Association of Serbian
Artists and the Association of Serbian Applied Artists and Designers.
NEDOHVAT, ULJE NA ALUMINIJUMU, 77 X 65 CM, 2012.
OUT OF REACH, OIL ON ALUMINIUM , 77 X 65 CM, 2012
41
VLADIMIR
LALIĆ
Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu 2008. Iste godine upisuje specializaciju na
Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na odsjeku grafika koju završava 2010. Od 2008 do 2012. radi kao stručno
lice-demonstrator na FPU na odsjeku grafika. Član ULUS-a od 2009. Priredio 10 samostalnih izložbi u Srbiji i inostranstvu.
Učestvovao na preko 40 grupnih državnih i internacionalnih izložbi. Dobitnik tromjesečnog rezidencionalnog boravka u
Cite internacionale des arts u Parizu. Dobitnik nagrade Mihailo S. Petrov za najbolji studentski rad - otisak 2007. i nagrade
Pedagoškog fakulteta na internacionalnom bijenalu suva igla - Užice 2011. Trenutno živi i radi u Beogradu.
He graduated from the Faculty of Applied Arts, the University of the Arts in Belgrade, in 2008. That same year he enrolled
a special course at the Department of Graphic Art, Faculty of Fine Arts in Belgrade, and completed his studies in 2010. From
2008 to 2012 he worked as Teaching Assistant at the Department of Graphic Art of the Faculty of Applied Arts. He has been
a member of the Association of Serbian Artists since 1 January 2009. Lalic has had ten solo exhibitions in Serbia and
abroad. He has participated in over forty group shows in the country and abroad. He has received a three-month residence
at the Cite internationale des arts in Paris. He received the Mihailo S. Petrov award for the best student work - print in 2007
and the award of the Pedagogical Faculty at the International Dry Point Biennial in Uzice, in 2011. Presently he lives and
works in Belgrade.
GLAVA I, UGLJEN NA PAPIRU, 110 X 75 CM,2013.
HEAD I, CHARCOAL ON PAPER, 2013
43
VOJISLAV
VOJO KILIBARDA
Nakon završene srednje umjetničke škole Petar Lubarda na Cetinju, diplomirao je i magistrirao slikarstvo na Akademiji
likovnih umjetnosti u Trebinju, u klasi profesora Marka Musovića. Imao je osam samostalnih i učestvovao na više kolektivnih izložbi. Radi kao urednik likovnih programa i dizajner u JUK Herceg fest Herceg Novi.
After finishing high school of art Petar Lubarda in Cetinje, he graduated and got his master degree in painting from the
Academy of Fine Arts in Trebinje, under Professor Marko Musovic. He had eight solo exhibitions and participated in several
group exhibitions. He works as an editor and designer art programs in JUK Herceg fest Herceg Novi.
STVARAM POZORIŠTE ISPRED I IZA SCENE, KOMBINOVANA TEHNIKA, 50 X 60 CM, 2014/15.
CREATHING THEATER IN FRONT AND BEHIND THE SCENE / PROCESS, MIXED MEDIA, 50 X 60 CM, 2014/15
45
IZDAVAČ/PUBLISHER
Galerija Josip-Bepo Benković
Marka Vojnovića 4, 85340 Herceg Novi
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK/EDITOR-IN-CHIEF
Nataša Tatalović
direktor Galerije/Director of the Gallery
AUTOR TEKSTA I PREVOD/TEXT AUTHOR AND TRANSLATION
Vladana Kosić
DIZAJN I PRIPEMA ZA ŠTAMPU/DESIGN AND PREPRESS
Ivan Stanić
ŠTAMPA/PRINT
Biro Konto, Sutorina bb, Herceg Novi
TIRAŽ/CIRCULATION
300
POKROVITELJI
Download

Katalog 48. HERCEGNOVSKI ZIMSKI SALON