PRAVILNIK
O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA
TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA
("Sl. glasnik RS", br. 1/2012)
Član 1
Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog
zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova).
Lista lekova iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 2
Listu lekova iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika čine:
1) A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta (u daljem tekstu: Lista A);
2) A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku
paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A (u daljem tekstu: Lista A1);
3) B. Lekovi koji se izdaju na nalog (u daljem tekstu: Lista B);
4) C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja (u daljem tekstu: Lista C);
5) D. Lekovi koji nemaju dozvolu u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji neregistrovani lekovi, a izuzetno i lekovi za koje je izdata dozvola za lek u Republici Srbiji i koji
su istog INN kao lek koji se nalazi na Listi lekova, ali koji nije dostupan na tržištu Republike
Srbije u količinama koje su neophodne za ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica,
odnosno koji je povučen iz prometa (u daljem tekstu: Lista D).
Lekovi iz stava 1. ovog člana razvrstani su u grupe prema anatomsko-terapijsko-hemijskoj
klasifikaciji lekova (ATC) i to:
Lista A sastoji se iz 14 grupa lekova,
Lista A1 sastoji se iz 13 grupa lekova,
Lista B sastoji se iz 13 grupa lekova,
Lista C sastoji se iz 5 grupa lekova,
Lista D sastoji se iz 14 grupa lekova.
Član 3
Lista A, Lista A1, Lista B i Lista C sadrže sledeće podatke o leku:
1) šifra jedinstvene klasifikacije leka - JKL,
2) šifra leka anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC,
3) internacionalno nezaštićeno ime leka - INN,
4) zaštićeno ime leka,
5) farmaceutski oblik leka - FO,
6) pakovanje i jačina leka,
7) naziv proizvođača leka,
8) država proizvodnje leka,
9) cena leka na veliko za pakovanje,
10) definisana dnevna doza - DDD,
11) cena leka na veliko po DDD,
12) participacija osiguranog lica.
Lista D sadrži sledeće podatke o leku:
1) šifra leka,
2) šifra leka anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC,
3) internacionalno nezaštićeno ime leka - INN,
4) farmaceutski oblik leka - FO,
5) jačina leka,
6) indikacije.
Član 4
Za određene lekove sa Liste lekova, utvrđuje se ograničenje u propisivanju u odnosu na:
1) medicinsku dijagnozu utvrđenu u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti - Deseta
revizija (MKB-10);
2) godine života osiguranog lica;
3) populacionu grupu;
4) mišljenje lekara odgovarajuće specijalnosti (koje važi do naredne kontrole kod lekara
specijaliste);
5) mišljenje tri lekara odgovarajuće specijalnosti referentne zdravstvene ustanove (koje važi do
naredne kontrole kod tih lekara specijalista u referentnoj zdravstvenoj ustanovi);
6) mišljenje nadležne stručne komisije RFZO za odobravanje upotrebe određenog leka, koju
obrazuje i imenuje direktor RFZO (u daljem tekstu: Komisija RFZO);
7) broj pakovanja leka koji se mogu propisati na jedan lekarski recept.
Pri uvođenju novog leka u terapiju, na jedan lekarski recept može se propisati najviše jedno
pakovanje tog leka.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, za lekove iz grupe imunosupresivnih lekova (ATC klasifikacija:
L04) na jedan lekarski recept može se propisati više od jednog pakovanja leka.
Član 5
Za lekove sa Liste A, utvrđuje se participacija koju plaćaju osigurana lica u fiksnom iznosu od 50
dinara za svaku količinu izdatog leka koja je jednaka ili manja od količine leka u pakovanju na
Listi lekova.
Za lekove sa Liste A1, utvrđuje se participacija u procentualnom iznosu od 10% do 90% od cene
leka na malo, koju plaćaju sva lica.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, participaciju ne plaćaju lica iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika, za
lekove sa internacionalnim nezaštićenim imenom: diklofenak (osim za Diclofenac Duo, Rapten
Duo, Diclorapid i Diklofen Duo).
Za ampulirane lekove sa Liste B, koji se aplikuju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju
zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, utvrđuje se participacija u iznosu od 50 dinara po
jednom nalogu, koju plaćaju osigurana lica.
Za lekove sa Liste A i Liste A1, koji se koriste u toku bolničkog lečenja, osigurana lica ne plaćaju
participaciju u fiksnom i procentualnom iznosu.
Za lekove sa Liste C i Liste D, Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu:
RFZO) obezbeđuje sredstva u punom iznosu od cene leka.
Član 6
Za lekove sa Liste lekova koje je osigurano lice nabavilo u inostranstvu, u skladu sa opštim
aktom RFZO-a, utvrđuje se participacija u iznosu od 20% od dinarskog iznosa cene leka po
jednom pakovanju.
Član 7
Participaciju za lekove sa Liste A i Liste B iz člana 5. st. 1. i 4. ovog pravilnika ne plaćaju:
1) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata;
2) slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i
negu drugog lica, u skladu sa zakonom;
3) deca, učenici i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina
života;
4) žene u toku trudnoće, porođaja i 12 meseci posle porođaja.
Član 8
Lekovi sa Liste A i B iz člana 5. st. 1. i 4. ovog pravilnika obezbeđuju se u punom iznosu bez
plaćanja participacije:
1) privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, kojima je to svojstvo utvrdio
nadležni republički organ;
2) osiguranicima iz člana 22. st. 1. i 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju kao i članovima uže
porodice osiguranika iz člana 22. stav 1. tač. 7) - 9) i 11) i stav 4. Zakona o zdravstvenom
osiguranju;
3) osiguranicima iz čl. 17. i 23. Zakona o zdravstvenom osiguranju kao i članovima njihovih
porodica, čiji su prihodi ispod iznosa utvrđenih u skladu sa odredbama podzakonskog akta kojim
je regulisan sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i
participacija.
Član 9
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Listi lekova koji se
propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS",
br. 53/11, 55/11 - ispravka, 74/11 i 92/11).
Član 10
Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET
SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu
lekarskog recepta
JKL ATC
A
Ce
na
Cena
lek
leka
Partici
a
Pakov
Država
na
pacija
Naziv
D
Zaštićen
na
anje i
proizv
osigura
proizvođ
INN
o ime
FO
veliko D
veli
odnje
jačina
nog
ača leka
D
leka
za
ko
leka
leka
lica
pakov
po
anje
DD
D
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI
DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
STOMATOLOŠKI PREPARATI
Stomatološki preparati
A01
A01A
A01A
B
A01A
mikonazol
B09
Antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu
tuba,
Republi
0,
1 po Galenika
200,6
50,
oralni gel
ka
2
50,00
40 g
a.d.
0
15
Srbija
g
2%
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
2157 A01A mikonazo DAKTAN
101 B09 l
OL
A02
A02B
A02B
C
A02B
omeprazol
C01
Inhibitori protonske pumpe
kontej
gastrorezi ner za
20
Republi
1122 A02B omeprazo OMEPRO stentna tablete Zdravlje
404,3
26,
ka
m
460 C01 l
L
kapsula, , 15
a.d.
0
95
Srbija
g
tvrda
po 20
mg
gastrorezi
blister, PharmaS Republi
20
377,3
1122 A02B omeprazo
stentna
26,
wiss
ka
ZEPROM
14 po
m
0
858 C01 l
kapsula,
95
Srbija
20 mg d.o.o.
g
tvrda
Ufar
gastrorezi
d.o.o. u
blister,
Republi
20
saradnji
377,3
1122 A02B omeprazo ORTANO stentna
26,
ka
14 po
m
kapsula,
sa
0
846 C01 l
L
95
Srbija
20 mg
g
tvrda
Sandoz
Pharmac
50,00
50,00
50,00
euticals
d.d.
INDIKACIJ
E
NAPOMEN
A
A02B
C02
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili
endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
pantoprazol
1122 A02B pantopraz NOLPAZ
915 C02 ol
A
1122 A02B pantopraz NOLPAZ
916 C02 ol
A
1122 A02B pantopraz NOLPAZ
920 C02 ol
A
1122 A02B pantopraz NOLPAZ
921 C02 ol
A
1122 A02B pantopraz GASTRO
860 C02 ol
LOC
1122 A02B pantopraz GASTRO
861 C02 ol
LOC
1122 A02B pantopraz GASTRO
862 C02 ol
LOC
1122 A02B pantopraz GASTRO
863 C02 ol
LOC
INDIKACIJ
E
NAPOMEN
A
A02B
C03
Krka
gastrorezi blister,
Tovarna
stentna 14 po
Zdravil
tableta 20 mg
d.d.
Krka
gastrorezi blister,
Tovarna
stentna 28 po
Zdravil
tableta 20 mg
d.d.
Krka
gastrorezi blister,
Tovarna
stentna 14 po
Zdravil
tableta 40 mg
d.d.
Krka
gastrorezi blister,
Tovarna
stentna 28 po
Zdravil
tableta 40 mg
d.d.
gastrorezi blister,
Pharman
stentna 14 po
ova d.o.o.
tableta 20 mg
gastrorezi blister,
Pharman
stentna 28 po
ova d.o.o.
tableta 20 mg
gastrorezi blister,
Pharman
stentna 14 po
ova d.o.o.
tableta 40 mg
gastrorezi blister,
Pharman
stentna 28 po
ova d.o.o.
tableta 40 mg
40
Sloveni 296,4
42,
m
ja
0
34
g
50,00
40
Sloveni 592,8
42,
m
ja
0
34
g
50,00
40
Sloveni 402,7
28,
m
ja
0
76
g
50,00
40
Sloveni 805,3
28,
m
ja
0
76
g
50,00
Republi
ka
Srbija
Republi
ka
Srbija
Republi
ka
Srbija
Republi
ka
Srbija
40
296,4
42,
m
0
34
g
40
592,8
42,
m
0
34
g
40
402,7
28,
m
0
76
g
40
805,3
28,
m
0
76
g
50,00
50,00
50,00
50,00
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili
endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
lansoprazol
1122 A02B lansopraz
SABAX
160 C03 ol
1122 A02B lansopraz SABAX
gastrorezi
stentna
kapsula,
tvrda
gastrorezi
blister,
30
Republi
Hemofar
413,6
29,
ka
14 po
m
m a.d.
0
54
Srbija
30 mg
g
50,00
blister, Hemofar Republi 490,5 30 35,
50,00
161 C03
ol
stentna 28 po m a.d.
ka
0
m 04
kapsula, 15 mg
Srbija
g
tvrda
gastrorezi bočica
30
Republi
1122 A02B lansopraz LANSOB stentna
, 28 Zdravlje
490,5
35,
ka
50,00
m
910 C03 ol
EL
kapsula, po 15
a.d.
0
04
Srbija
g
tvrda
mg
gastrorezi bočica
30
Republi
1122 A02B lansopraz LANSOB stentna
, 28 Zdravlje
827,2
29,
ka
50,00
m
911 C03 ol
EL
kapsula, po 30
a.d.
0
54
Srbija
g
tvrda
mg
INDIKACIJ
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
E
NAPOMEN Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili
A
endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
A02B
esomeprazol
C05
gastrorezi
30
1122 A02B esomepra
7 po AstraZen Švedsk 354,5
75,
NEXIUM
50,00
stentna
m
810 C05 zol
20 mg eca AB
a
0
96
tableta
g
gastrorezi
30
1122 A02B esomepra
7 po AstraZen Švedsk 550,4
58,
NEXIUM
50,00
stentna
m
811 C05 zol
40 mg eca AB
a
0
97
tableta
g
gastrorezi blister,
30
1122 A02B esomepra
AstraZen Švedsk 709,0
75,
NEXIUM
50,00
stentna 14 po
m
815 C05 zol
eca AB
a
0
96
tableta 20 mg
g
gastrorezi blister,
30
1122 A02B esomepra
AstraZen Švedsk 1.100,
58,
NEXIUM
50,00
stentna 14 po
m
814 C05 zol
eca AB
a
80
97
tableta 40 mg
g
INDIKACIJ
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
E
NAPOMEN Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili
A
endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE
A03
POREMEĆAJE
A03F
Propulzivi
A03F
Propulzivi
A
A03F
metoklopramid
A01
blister,
Republi
30
1124 A03F metoklopr KLOMET
Galenika
8,7
tableta 30 po
50,00
ka
87,00 m
301 A01 amid
OL
a.d.
0
10 mg
Srbija
g
bočica
30
Republi
3124 A03F metoklopr KLOMET
oralni
od
Galenika
21,
ka
70,30 m
50,00
300 A01 amid
OL
rastvor tamno
a.d.
09
Srbija
g
g
stakla,
1 po
100 ml
(5
mg/5
ml)
Alkaloid
a.d. u
Republi
blister, saradnji
30
ka
116,0
1124 A03F metoklopr
8,7
REGLAN
tableta 40 po sa Sanofi50,00
m
Maked
0
303 A01 amid
0
10 mg Aventis,
g
onija
Francusk
a
A04
ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
A04A
Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
A04A
Antagonisti serotonina (5HT3)
A
A04A
ondansetron
A01
Republi
16
1124 A04A ondansetr ONDASA
film
10 po Slaviame
1.862,
745
50,00
ka
m
532 A01 on
N
tableta
4 mg d d.o.o.
90
,16
Srbija
g
Republi
16
1124 A04A ondansetr ONDASA
film
10 po Slaviame
3.311,
662
50,00
ka
m
534 A01 on
N
tableta
8 mg d d.o.o.
00
,20
Srbija
g
INDIKACIJ
Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
E
A04A
granisetron
A02
blister,
2
1124 A04A granisetro RASETR
film
Actavis
3.325,
665
m
Malta
50,00
10 po
100 A02 n
ON
tableta
Ltd.
70
,14
1 mg
g
blister,
2
1124 A04A granisetro RASETR
film
Actavis
3.044,
608
Malta
50,00
5 po 2
m
104 A02 n
ON
tableta
Ltd.
10
,82
mg
g
INDIKACIJ
Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
E
A05
TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE
A05A
Terapija bolesti žučnih puteva
A05A
Preparati žučnih kiselina
A
A05A
ursodeoksiholna kiselina
A02
blister,
Pro. Med.
0,
ursodeok
1127 A05A
URSOSA kapsula, 50 po
71,
1.190,
siholna
50,00
CS Praha Češka
75
500 A02
N
tvrda
250
43
50
kiselina
A.S.
g
mg
1127 A05A
501 A02
INDIKACIJ
E
blister,
100 Pro. Med.
0,
ursodeok
URSOSA kapsula,
71,
2.381,
po CS Praha Češka
siholna
50,00
75
N
tvrda
43
00
250
kiselina
A.S.
g
mg
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja
obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
(K74.3);
2. Primarni sklerozirajući holangitis (K83.0).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
LAKSATIVI
Laksativi
NAPOMEN
A
A06
A06A
A06A
D
A06A
laktuloza
D11
3127 A06A
PORTAL
laktuloza
050 D11
AK
3127 A06A
LACTUL
laktuloza
441 D11
OSE-MIP
Osmotski laksativi
sirup
sirup
1 po
500 ml
(66,7g
/100
ml)
96%
boca
plastič
na, 1
po
500 ml
(650
mg/ml
)
Belupo
6,
Lijekovi i Hrvatsk 439,9
8,8
7
a
0
4
kozmetika
g
d.d.
50,00
Chephas
6,
aar
Nemač 439,9
8,8
7
Chem.
ka
0
4
g
Pharm.
50,00
INDIKACIJ
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
E
NAPOMEN Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili
A
infektologa/hepatologa.
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI
A07
LEKOVI
A07A
Intestinalni antiinfektivi
A07A
Antibiotici
A
A07A
nistatin
A02
blister,
1,
Republi
1327 A07A
NYSTATI obložena 10 po Hemofar
5 15,
nistatin
ka
53,10
50,00
260 A02
N
tableta 50000 m a.d.
Mi. 93
Srbija
0 i.j.
j.
2327 A07A nistatin
NYSTATI prašak za bočica Hemofar Republi 72,90 1, 45, 50,00
262 A02
N
A07D
A07D
A
A07D
loperamid
A03
oralnu , 1 po m a.d.
suspenzij
24
u
ml(10
0000
i.j./ml)
Antipropulzivi
ka
Srbija
5 56
Mi.
j.
Antipropulzivi
blister,
Republi
10
Zdravlje
24,
50,00
20 po
ka
99,70 m
a.d.
93
2 mg
Srbija
g
blister, Salutas
10
1126 A07D
LOPEDIU kapsula,
Nemač
24,
49,80 m
50,00
loperamid
10 po Pharma
412 A03
M AKUT
tvrda
ka
90
2 mg
GmbH
g
A07E
Intestinalni antiinflamatorni lekovi
A07E
Kortikosteroidi koji deluju lokalno
A
A07E
budesonid
A06
gastrorezi blister,
Dr Falk
9
Nemač 8.164,
244
1129 A07E budesoni BUDOSA stentna
100
Pharma
m
50,00
ka
40
,93
930 A06 d
N
kapsula, po 3
GmbH
g
tvrda
mg
INDIKACIJ
1. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona (K50).
E
Lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja
NAPOMEN gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na
A
osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja
zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
A07E
Aminosalicilna kiselina i slični lekovi
C
A07E
sulfasalazin
C01
boca
plastič
SALAZO gastrorezi na,
1129 A07E sulfasalaz
Pfizer Švedsk 885,7 2 35,
100
PYRINstentna
50,00
490 C01 in
Health AB
a
0
g 43
po
EN
tableta
500
mg
A07E
mesalazin
C02
gastrorezi blister,
Republi
1,
1129 A07E mesalazi
Slaviame
997,8
59,
5-ASA
50,00
stentna
100
ka
5
300 C02 n
d d.o.o.
0
87
tableta
po
Srbija
g
1126 A07D
LOPERA
loperamid
401 A03
MID
tableta
5129 A07E
303 C02
INDIKACIJ
E
NAPOMEN
A
A10
250
mg
blister,
Republi
1,
mesalazi
supozitorij 30 po Slaviame
805,7
161
5-ASA
ka
5
50,00
n
a
250
d d.o.o.
0
,14
Srbija
g
mg
1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja
gastroenterologa u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim lekovima.
LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU
(ANTIDIJABETICI)
Insulini i analozi
A10A
A10A
Insulini i analozi, kratkog dejstva
B
A10A
insulini kratkog dejstva, humani
B01
uložak
Novo
ACTRAPI rastvor za , 5 po
0041 A10A insulin
2.100, 40 56,
D
50,00
injekciju u 3 ml Nordisk Danska
413 B01 humani
60 i.j. 02
(100
A/S
PENFILL
ulošku
i.j./ml)
pen sa
uloško
rastvor za
m, 5
Novo
ACTRAPI
0041 A10A insulin
injekciju u
2.100, 40 56,
po 3 Nordisk Danska
D Novo
50,00
414 B01 humani
60 i.j. 02
penu sa
ml
A/S
Let
uloškom
(100
i.j./ml)
Lilly
5 po 3
France Francu
rastvor za
2.100, 40 56,
0041 A10A insulin
HUMULI
ml
50,00
injekciju u
S.A.S.; Eli ska;
60 i.j. 02
425 B01 humani N R
(100
ulošku
Lilly Italia Italija
i.j./ml)
S.P.A.
rastvor za 5 po 3 SanofiINSUMA
0041 A10A insulin
injekciju,
ml
Aventis Nemač 2.100, 40 56,
N RAPID
50,00
533 B01 humani
pen sa
(100 Deutschla
ka
60 i.j. 02
OPTISET
uloškom i.j./ml) nd GmbH
INSUMA rastvor za 5 po 3 Sanofi0041 A10A insulin
N RAPID injekciju,
ml
Aventis Nemač 2.100, 40 56,
50,00
563 B01 humani SOLOST
pen sa
(100 Deutschla
ka
60 i.j. 02
AR
uloškom i.j./ml) nd GmbH
NAPOMEN Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili
A
pedijatra.
A10A
insulin lispro
B04
0041 A10A insulin
HUMALO rastvor za uložak
Lilly
Francu 3.032, 40 80, 50,00
507 B04
lispro
G
injekciju
, 5 po France
ska;
10 i.j. 86
3 ml S.A.S.; Eli Italija
(100 Lilly Italia
i.j./ml) S.P.A.
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji
humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikolizirani hemoglobin veći
od 7% tj. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih, ozbiljnih hipoglikemijskih
epizoda (glikemija manja od 3,5 mmola /l) utvrđenih najmanje četiri puta u
navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse
pacijenta.
Prisustvo hipoglikemijske epizode se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen na
osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan
NAPOMEN
nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara;
A
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom
za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se
prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom
izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom
za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i
registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili
pedijatra.
A10A
insulin aspart (analog humanom)
B05
bočica
, 1 po
Novo
0041 A10A insulin
NOVO
rastvor za
2.195, 40 87,
10 ml Nordisk Danska
50,00
532 B05 aspart
RAPID
30 i.j. 81
injekciju
(100
A/S
i.j./ml)
NAPOMEN Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske
A
pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
A10A
insulin aspart (analog humanom)
B05
pen sa
uloško
NOVORA
m, 5
Novo
0041 A10A insulin
PID
rastvor za
3.389, 40 90,
po 3 Nordisk Danska
50,00
527 B05 aspart
FLEXPE
10 i.j. 38
injekciju
ml
A/S
N
(100
i.j./ml)
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji
humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikolizirani hemoglobin već
od 7% tj. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih, ozbiljnih hipoglikemijskih
NAPOMEN epizoda (glikemija manja od 3,5 mmola /l) utvrđenih najmanje četiri puta u
navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse
A
pacijenta.
Prisustvo hipoglikemijske epizode se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen na
osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan
nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom
za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se
prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom
izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom
za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i
registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili
pedijatra.
A10A
insulin glulizin
B06
0041 A10A
549 B06
NAPOMEN
A
0041 A10A
548 B06
0041 A10A
556 B06
NAPOMEN
A
bočica
Sanofi, 1 po
Aventis Nemač 2.046, 40 81,
insulin
rastvor za
10 ml
APIDRA
50,00
Deutschla
glulizin
ka
00 i.j. 84
injekciju
(100
nd GmbH
i.j./ml)
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske
pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
uložak
Sanofirastvor za , 5 po
Aventis Nemač 3.032, 40 80,
insulin
APIDRA injekciju u 3 ml
50,00
Deutschla
glulizin
ka
10 i.j. 86
(100
ulošku
nd GmbH
i.j./ml)
pen sa
uloško
Sanofim, 5
APIDRA
Aventis Nemač 3.032, 40 80,
insulin
rastvor za
po 3
SOLOST
50,00
Deutschla
glulizin
ka
10 i.j. 86
injekciju
ml
AR
nd GmbH
(100
i.j./ml)
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji
humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikolizirani hemoglobin već
od 7% tj. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih, ozbiljnih hipoglikemijskih
epizoda (glikemija manja od 3,5 mmola /l) utvrđenih najmanje četiri puta u
navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse
pacijenta.
Prisustvo hipoglikemijske epizode se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen na
osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan
nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom
za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se
prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom
izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom
za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i
registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili
pedijatra.
A10A
Insulini i analozi, parenteralni, srednje dugog dejstva
C
A10A
insulin srednje dugog dejstva, humani
C01
insulin
suspenzij
INSULAT
5 po 3
srednje
a za
Novo
ARD
0041 A10A
ml
2.100, 40 56,
dugog
Nordisk Danska
50,00
injekciju u
NOVOLE
400 C01
(100
60 i.j. 02
dejstva,
A/S
penu sa
T
i.j./ml)
humani
uloškom
(za
insulin
Novop
srednje
suspenzij
INSULAT
en) 5
Novo
a za
0041 A10A dugog
2.100, 40 56,
ARD
po 3 Nordisk Danska
50,00
557 C01 dejstva,
60 i.j. 02
injekciju u
PENFILL
ml(10
A/S
humani
ulošku
0
(izofan)
i.j./ml)
Lilly
suspenzij 5 po 3
France Francu
a za
2.100, 40 56,
0041 A10A insulin
HUMULI
ml
50,00
S.A.S.; Eli ska;
60 i.j. 02
428 C01 humani N NPH
injekciju u (100
Lilly Italia Italija
ulošku i.j./ml)
S.P.A.
suspenzij
5 po 3
a za
Lilly
HUMULI
Francu 2.100, 40 56,
0041 A10A insulin
ml
France
N NPH
50,00
injekciju u
ska
60 i.j. 02
515 C01 humani
(100
S.A.S.
KwikPen penu sa
i.j./ml)
uloškom
injekcija,
5 po 3 Sanofirekombin
INSUMA karpula sa
Aventis Nemač 2.100, 40 56,
0041 A10A antni
ml
N BAZAL dozerom
50,00
534 C01 humani
(100 Deutschla
ka
60 i.j. 02
OPTISET
u pen
insulin
i.j./ml) nd GmbH
aplikatoru
suspenzij
5 po 3 SanofiINSUMA
a za
Aventis Nemač 2.100, 40 56,
0041 A10A humani N BAZAL
ml
injekciju,
50,00
564 C01 insulin
SOLOST
(100 Deutschla
ka
60 i.j. 02
pen sa
AR
i.j./ml) nd GmbH
uloškom
NAPOMEN Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili
A
pedijatra.
A10A Insulini i analozi, srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog
D
dejstva
A10A insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva,
D01 humani
suspenzij (za
MIXTARD
Novo
0041 A10A insulin
a za
Novop
2.100, 40 56,
Nordisk Danska
50,00
30
558 D01 humani
60 i.j. 02
injekciju u en) 5
A/S
PENFILL
ulošku
po 3
ml(10
0
i.j./ml)
insulin
srednje
dugog
dejstva u
0041 A10A kombinac
402 D01 iji sa
insulinom
kratkog
dejstva,
humani
insulin
srednje
dugog
dejstva u
0041 A10A kombinac
535 D01 iji sa
insulinom
kratkog
dejstva,
humani
0041 A10A insulin
565 D01 humani
injekcija,
MIXTARD
karpula sa
30
dozerom
NOVOLE
u pen
T
aplikatoru
pen sa
uloško
m, 5
Novo
2.100, 40 56,
po 3 Nordisk Danska
60 i.j. 02
ml
A/S
(100
i.j./ml)
50,00
suspenzij
5 po 3
a za
ml
injekciju,
(100i.j.
pen sa
/ml)
uloškom
SanofiAventis Nemač 2.100, 40 56,
Deutschla
ka
60 i.j. 02
nd GmbH
50,00
INSUMA suspenzij
5 po 3
N COMB
a za
ml
25
injekciju,
(100i.j.
SOLOST
pen sa
/ml)
AR
uloškom
SanofiAventis Nemač 2.100, 40 56,
Deutschla
ka
60 i.j. 02
nd GmbH
50,00
INSUMA
N COMB
25 OPTI
SET
Lilly
suspenzij 5 po 3
France Francu
a za
2.100, 40 56,
0041 A10A insulin
HUMULI
ml
50,00
S.A.S.; Eli ska;
60 i.j. 02
427 D01 humani N M3
injekciju u (100
Lilly Italia Italija
ulošku i.j./ml)
S.P.A.
suspenzij
5 po 3
a za
Lilly
HUMULI
Francu 2.100, 40 56,
0041 A10A insulin
ml
France
N M3
50,00
injekciju u
ska
60 i.j. 02
514 D01 humani
(100
S.A.S.
KwikPen penu sa
i.j./ml)
uloškom
NAPOMEN Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili
A
pedijatra.
A10A
insulin lispro
D04
uložak
Lilly
suspenzij , 5 po
France Francu
a za
3 ml
3.142, 40 83,
0041 A10A insulin
HUMALO
50,00
S.A.S.; Eli ska;
80 i.j. 81
502 D04 lispro
G MIX 25 injekciju u (100
Lilly Italia Italija
i.j/1
ulošku
S.P.A.
ml)
0041 A10A
503 D04
0041 A10A
504 D04
0041 A10A
505 D04
NAPOMEN
A
uložak
Lilly
suspenzij , 5 po
France Francu
a za
3 ml
3.142, 40 83,
insulin
HUMALO
50,00
S.A.S.; Eli ska;
80 i.j. 81
lispro
G MIX 50 injekciju u (100
Lilly Italia Italija
i.j/1
ulošku
S.P.A.
ml)
pen sa
uloško
suspenzij
m, 5
a za
Lilly
HUMALO
po 3
Francu 3.142, 40 83,
insulin
France
G MIX 25 injekciju u
50,00
ml
ska
80 i.j. 81
lispro
S.A.S.
KwikPen penu sa
(100
uloškom
i.j./1
ml)
pen sa
uloško
suspenzij
m, 5
a za
Lilly
HUMALO
po 3
Francu 3.142, 40 83,
insulin
France
G MIX 50 injekciju u
50,00
ml
ska
80 i.j. 81
lispro
S.A.S.
KwikPen penu sa
(100
uloškom
i.j./1
ml)
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom
poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrđena
vrednost glikoliziranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili
pedijatra.
A10A
insulin aspart (analog humanom)
D05
pen sa
uloško
m, 5
NOVOMI
suspenzij
Novo
po 3
0041 A10A insulin
X 30
3.389, 40 90,
a za
Nordisk Danska
50,00
ml
528 D05 aspart
FLEXPE
10 i.j. 38
injekciju
A/S
(100
N
i.j./1
ml)
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom
poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrđena
NAPOMEN
vrednost glikoliziranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).
A
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili
pedijatra.
A10A
Insulini i analozi, dugog dejstva
E
A10A
insulin glargin
E04
0041 A10A insulin
LANTUS rastvor za uložak Sanofi- Nemač 4.688, 40 125
50,00
530 E04 glargin
OPTIPEN injekciju , 5 po Aventis
ka
90 i.j. ,04
3 ml Deutschla
(100 nd GmbH
i.j./ml)
pen sa
uloško
Sanofim, 5
Aventis Nemač 4.688, 40 125
0041 A10A insulin
LANTUS rastvor za
po 3
50,00
Deutschla
531 E04 glargin
OPTISET injekciju
ka
90 i.j. ,04
ml
nd GmbH
(100
i.j./ml)
pen sa
uloško
Sanofim, 5
LANTUS
Aventis Nemač 4.688, 40 125
0041 A10A insulin
rastvor za
po 3
SOLOST
50,00
Deutschla
555 E04 glargin
ka
90 i.j. ,04
injekciju
ml
AR
nd GmbH
(100
i.j./ml)
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji
humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikolizirani hemoglobin već
od 7% tj. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih, ozbiljnih hipoglikemijskih
epizoda (glikemija manja od 3,5 mmola /l) utvrđenih najmanje četiri puta u
navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse
pacijenta.
Prisustvo hipoglikemijske epizode se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen na
osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan
NAPOMEN
nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara;
A
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom
za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se
prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom
izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom
za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i
registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili
pedijatra.
A10A
insulin detemir
E05
pen sa
uloško
m, 5
LEVEMIR
Novo
0041 A10A insulin
rastvor za po 3
5.242, 40 139
Nordisk Danska
50,00
FLEXPE
ml
550 E05 detemir
60 i.j. ,80
injekciju
A/S
N
(100
i.j./1ml
)
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji
NAPOMEN
humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikolizirani hemoglobin već
A
od 7% tj. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih, ozbiljnih hipoglikemijskih
1043
060
1043
062
1043
070
1043
071
1043
200
1043
201
1043
107
epizoda (glikemija manja od 3,5 mmola /l) utvrđenih najmanje četiri puta u
navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse
pacijenta.
Prisustvo hipoglikemijske epizode se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen na
osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan
nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom
za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se
prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom
izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom
za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i
registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili
pedijatra.
A10B
Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi)
A10B
Bigvanidini
A
A10B
metformin
A02
blister,
Republi
A10B
GLUFOR
film
30 po Hemofar
2 9,9
ka
74,30
50,00
metformin
A02
MIN
tableta
500
m a.d.
g 1
Srbija
mg
blister,
Republi
A10B
GLUFOR
film
30 po Hemofar
128,0 2 8,5
ka
50,00
metformin
A02
MIN
tableta
1000
m a.d.
0
g 3
Srbija
mg
30 po
Republi
A10B
Galenika
2 9,9
500
ka
metformin TEFOR
tableta
74,30
50,00
A02
a.d.
g 1
mg
Srbija
tegla,
Republi
A10B
30 po Galenika
115,0 2 9,0
film
ka
50,00
metformin TEFOR
A02
850
a.d.
0
g 2
tableta
Srbija
mg
30 po
Republi
A10B
METFOR
film
Srbolek
2 9,9
metformin
500
ka
74,30
50,00
A02
MIN
tableta
a.d.
g 1
mg
Srbija
30 po
Republi
A10B
METFOR
film
Srbolek
115,0 2 9,0
50,00
metformin
850
ka
A02
MIN
tableta
a.d.
0
g 2
mg
Srbija
30 po
A10B
GLUCOP
film
Merck Francu 128,0 2 8,5
50,00
metformin
1000
A02
HAGE
tableta
Sante
ska
0
g 3
mg
A10B
Sulfonamidi, derivati sulfoniluree
B
A10B glibenklamid
B01
1042 A10B glibenkla
DAONIL
090 B01 mid
1042 A10B glibenkla MANINIL
332 B01 mid
3,5
tableta
tableta
blister,
30 po
5 mg
blister,
30 po
3,5
mg
Republi
10
5,3
ka
80,50 m
7
Srbija
g
50,00
Berlin7
Chemie Nemač
5,3
80,50 m
ka
7
(Menarini
g
group)
50,00
Jugoreme
dija a.d.
A10B
gliklazid
B09
blister,
Republi
0,
Slaviame
165,8
11,
30 po
ka
16
d d.o.o.
0
05
80 mg
Srbija
g
Republi
0,
30 po Galenika
165,8
11,
ka
16
80 mg
a.d.
0
05
Srbija
g
1042 A10B
gliklazid
076 B09
GLIKOSA
N
tableta
1042 A10B
gliklazid
070 B09
GLIORAL
tableta
1042 A10B
gliklazid
065 B09
tableta sa
modifikov blister,
0,
Republi
Hemofar
165,8
11,
anim
DIPRIAN
ka
30 po
16
m a.d.
0
05
oslobađan 80 mg
Srbija
g
jem
50,00
50,00
50,00
A10B
glimepirid
B12
1042 A10B
glimepirid AMARYL
311 B12
tableta
blister,
30 po
2 mg
1042 A10B
glimepirid AMARYL
312 B12
tableta
blister,
30 po
3 mg
1042 A10B
glimepirid AMARYL
313 B12
tableta
1042 A10B
glimepirid LIMERAL
830 B12
tableta
1042 A10B
glimepirid LIMERAL
831 B12
tableta
1042 A10B
glimepirid LIMERAL
832 B12
tableta
blister,
30 po
4 mg
blister,
30 po
1 mg
blister,
30 po
2 mg
blister,
30 po
3 mg
Sanofi
Winthrop
Francu
2
Industrie;
146,5
4,8
ska;
m
Sanofi0
8
Italija
g
Aventis
S.P.A.
Sanofi
Winthrop
Francu
2
Industrie;
246,4
5,4
ska;
m
0
8
SanofiItalija
g
Aventis
S.P.A.
Sanofi2
4,1
246,4
Aventis Italija
m
1
0
S.P.A.
g
Republi
2
Zdravlje
118,2
7,8
ka
m
a.d.
0
8
Srbija
g
Republi
2
Zdravlje
146,5
4,8
ka
m
a.d.
0
8
Srbija
g
Republi
2
Zdravlje
246,4
5,4
ka
m
a.d.
0
8
Srbija
g
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
blister,
Republi
Zdravlje
246,4
30 po
ka
a.d.
0
4 mg
Srbija
blister,
Republi
Zdravlje
385,3
LIMERAL tableta 30 po
ka
a.d.
0
6 mg
Srbija
blister,
Republi
Galenika
146,5
AGLIMEX tableta 30 po
ka
a.d.
0
2 mg
Srbija
blister,
Republi
Galenika
246,4
ka
AGLIMEX tableta 30 po
a.d.
0
3 mg
Srbija
blister,
Republi
Galenika
246,4
AGLIMEX tableta 30 po
ka
a.d.
0
4 mg
Srbija
blister,
Republi
Galenika
385,3
AGLIMEX tableta 30 po
ka
a.d.
0
6 mg
Srbija
VITAMINI
Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije
1042 A10B
glimepirid LIMERAL
833 B12
1042 A10B
glimepirid
834 B12
1042 A10B
glimepirid
100 B12
1042 A10B
glimepirid
101 B12
1042 A10B
glimepirid
102 B12
1042 A10B
glimepirid
103 B12
tableta
A11
A11C
A11C
C
A11C
holekalciferol
C05
2050 A11C holekalcif VIGANTO
087 C05 erol
L ULJE
A12
A12A
A12A
A
A12A
kalcijum karbonat
A04
KALCIJU
M
1053 A12A kalcijum KARBON
075 A04 karbonat AT
ALKALOI
D
2
m
g
2
m
g
2
m
g
2
m
g
2
m
g
2
m
g
4,1
1
50,00
4,2
8
50,00
4,8
8
50,00
5,4
8
50,00
4,1
1
50,00
4,2
8
50,00
-
50,00
Vitamin D i analozi
oralne
kapi
bočica
, 1 po
10
Merck
ml(20 KGaA
000
i.j./ml)
MINERALI
Kalcijum
Nemač 148,3
ka
0
-
Kalcijum
tableta
bočica
Alkaloid
, 50
a.d.
po 1 g
Republi
252,4 3 15,
ka
0
g 14
Maked
onija
50,00
Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu
lekarskog recepta
JKL
ATC
B
Cen
a
Cena
leka
Država leka na
Particip
Zaštić
Pakov
Naziv
na
proizvo veliko DD
acija
eno
anje i
proizvođ
veli
INN
FO
dnje
osigura
za
D
ime
jačina
ača leka
ko
leka pakova
nog lica
leka
leka
po
nje
DD
D
KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I
KRVOTVORNIH ORGANA
ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)
B01
B01A
B01A
Antagonisti vitamina K
A
B01A
varfarin
A03
1063 B01A
tablet 30 po 5 Galenika Republik
7,5
varfarin
FARIN
119,10
5,96 50,00
115 A03
a
mg
a.d.
a Srbija
mg
B01A
Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
C
B01A
tiklopidin
C05
film blister,
1068 B01A
TICLO
Hemofar Republik
0.5 15,0
tiklopidin
50,00
tablet 30 po
226,30
200 C05
DIX
m a.d. a Srbija
g 9
a 250 mg
1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove
koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta a obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou, za period do 12 meseci neposredno
NAPOMENA posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod
osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu, a na osnovu mišljenja
kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
B03
ANTIANEMICI
B03A
Preparati gvožđa
B03A
Dvovalentno gvožđe, oralni preparati
A
B03A
ferofumarat
A02
Republik
kaps blister,
1060 B03A gvožđe II HEFE
Alkaloid
a
0.2 16,1
ula, 30 po
50,00
277,70
140 A02
fumarat
ROL
a.d.
Makedo
g 0
tvrda 350 mg
nija
B03A
Trovalentno gvožđe, oralni preparati
B
B03A
gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks
B05
gvožđe III FERR
3060 B03A hidroksid UM
073 B05
polimaltozn SAND
i kompleks OZ
Lek
farmacev
tska
1 po
družba
100 ml
d.d. u Slovenij
90 19,8
sirup
(50
50,00
220,70
saradnji
a
mg 6
mg/5ml
sa Vifor
)
Inc,
Švajcars
ka
B03A
gvožđe protein sukcinilat
B09
Alkaloid
bočica,
a.d. u
1 po
Republik
gvožđe
saradnji
oralni
LEGO
150 ml
a
3060 B03A (III)sa
rastv
237,70 50,00
(40
Makedo
050 B09
proteinsuk FER
Italfarma
or
mg/15
nija
cinilat
co S.P.A,
ml)
Italija
B03B
Vitamin B12 i folna kiselina
B03B
Folna kiselina i derivati
B
B03B
folna kiselina
B01
fiola,
1061 B03B folna
FOLNA tablet
M.D. Nini Republik
0,4
20 po 5
138,90
0,56 50,00
040 B01
kiselina
K
a
d.o.o. a Srbija
mg
mg
Jadran
fiola,
1061 B03B folna
FOLAC tablet
Galenski
0,4
20 po 5
Hrvatska 138,90
0,56 50,00
050 B01
kiselina
IN
a
Laborato
mg
mg
rij d.d.
NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu
lekarskog recepta
JKL ATC
C
INN
Ce
na
Cena
lek
leka
a
Pakov
Država
na
Naziv
anje i
proizv
DD na
Zaštićeno
proizvođač
FO
veliko
odnje
D veli
ime leka
jačina
a leka
za
ko
leka
leka
pakov
po
anje
DD
D
KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA
Partici
pacija
osigur
anog
lica
C01
C01A
C01A
A
C01A
digoksin
A05
1100 C01A
digoksin DILACOR
252 A05
C01B
C01B
C
C01B
propafenon
C03
1101 C01B propafe PROFENA
421 C03 non
N
1101 C01B propafe PROFENA
420 C03 non
N
1101 C01B propafe PROPAFE
130 C03 non
N
1101 C01B propafe PROPAFE
131 C03 non
N
KARDIOVASKULARNI SISTEM)
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Srčani glikozidi
Glikozidi digitalisa
blister,
Republ
0,2
2,8
20 po
55,90 5
50,00
tableta
Zdravlje a.d. ika
0
0,25
Srbija
mg
mg
Antiaritmici, grupa I i III
Antiaritmici, grupa Ic
blister,
film
50 po
tableta 150
mg
blister,
film
50 po
tableta 300
mg
blister,
film
50 po
tableta 150
mg
blister,
film
50 po
tableta 300
mg
Slaviamed
d.o.o.
Republ
322,0 0,3 12,
ika
50,00
0
g 88
Srbija
Slaviamed
d.o.o.
Republ
579,7 0,3 11,
ika
50,00
0
g 59
Srbija
Hemofarm
a.d.
Republ
322,0 0,3 12,
ika
50,00
0
g 88
Srbija
Hemofarm
a.d.
Republ
579,7 0,3 11,
ika
50,00
0
g 59
Srbija
NAPOMEN
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
A
C01B
Antiaritmici, grupa III
D
C01B
amjodaron
D01
blister,
Republ
745,9 0,2 12,
1101 C01B amjodar AMIODAR
60 po
50,00
tableta
Zdravlje a.d. ika
0
g 43
402 D01 on
ON
200
Srbija
mg
blister,
Ebewe
1101 C01B amjodar SEDACOR
50 po
Pharma
621,5 0,2 12,
tableta
50,00
Austrija
440 D01 on
ON
200 Ges. M.B.H
0
g 43
mg
NFG. KG
blister,
Sanofi
Francu 372,9 0,2 12,
1101 C01B amjodar CORDARO
30 po
Winthrop
tableta
ska
0
g 43
354 D01 on
NE
200
Industrie
mg
NAPOMEN
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
A
C01D
Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
C01D
Organski nitrati
A
C01D
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
A02
gliceriltri
bočica
Republ
sublingv
2,5 8,3
1102 C01D nitrat
NITROGLI
, 40
67,00
alna
Srbolek a.d. ika
mg 8
100 A02 (nitroglic CERIN
po 0,5
Srbija
tableta
erin)
mg
C01D
izosorbid dinitrat
A08
Republ
1102 C01D izosorbi
60 po
223,2 60 11,
DIFUTRAT kapsula
Srbolek a.d. ika
071 A08 d dinitrat
20 mg
0
mg 16
Srbija
kapsula
sa
produže blister,
Republ
223,2 60 11,
1102 C01D izosorbi ISOSORB
nim
60 po Zdravlje a.d. ika
0
mg 16
060 A08 d dinitrat RETARD
oslobađ 20 mg
Srbija
anjem,
tvrda
blister,
Republ
1102 C01D izosorbi
Galenika
60 11,
CORNILAT tableta 20 po
ika
74,40
082 A08 d dinitrat
a.d.
mg 16
20 mg
Srbija
C01D
izosorbid mononitrat
A14
izosorbi
blister,
Republ
1102 C01D d
Hemofarm
40 6,3
ika
95,20
MONIZOL tableta 30 po
450 A14 mononit
a.d.
mg 5
Srbija
20 mg
rat
izosorbi
blister,
Republ
1102 C01D d
Hemofarm
155,4 40 5,1
ika
MONIZOL tableta 30 po
452 A14 mononit
a.d.
0
mg 8
Srbija
40 mg
rat
izosorbi
blister,
Republ
1102 C01D d
MONOSA
Slaviamed
40 6,3
tableta 30 po
ika
95,20
302 A14 mononit N
d.o.o.
mg 5
Srbija
20 mg
rat
izosorbi
blister,
Republ
1102 C01D
MONOSA
Slaviamed
155,4 40 5,1
tableta 30 po
d
ika
300 A14
N
d.o.o.
0
mg 8
mononit
40 mg
Srbija
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
rat
C01D
X
C01D
molsidomin
X12
Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca
Republ
140,4
ika
0
Srbija
Republ
1102 C01D molsido LOPION
30 po Jugoremedij
155,0
tableta
ika
522 X12 min
FORTE
4 mg
a a.d.
0
Srbija
Republ
1102 C01D molsido LOPION
20 po Jugoremedij
216,0
tableta
ika
521 X12 min
RETARD
8 mg
a a.d.
0
Srbija
blister,
Republ
1102 C01D molsido
140,4
MOLICOR tableta 30 po Srbolek a.d. ika
295 X12 min
0
2 mg
Srbija
C02
ANTIHIPERTENZIVI
C02A
Antiadrenergici centralnog delovanja
C02A
Metildopa
B
C02A
metildopa (racemat)
B02
20 po
Republ
1103 C02A metildop METILDOP
106,1
42,
tableta 250 Srbolek a.d. ika
2g
740 B02 a
A
0
44
mg
Srbija
metildop
20 po
Republ
1103 C02A a
METHYLD
film
Hemofarm
106,1
42,
250
ika
2g
432 B02 (racema OPA
tableta
a.d.
0
44
mg
Srbija
t)
NAPOMEN Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili
A
ginekologa.
C02C
Antiadrenergici sa perifernim delovanjem
C02C
Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora
A
C02C
doksazosin
A04
blister,
Republ
1103 C02C doksazo ALPHAPR
150,9 4 20,
tableta 30 po Zdravlje a.d. ika
765 A04 sin
ES
0
mg 12
1 mg
Srbija
blister,
Republ
1103 C02C doksazo ALPHAPR
256,6 4 17,
tableta 30 po Zdravlje a.d. ika
766 A04 sin
ES
0
mg 11
2 mg
Srbija
NAPOMEN
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
A
C03
DIURETICI
1102 C01D molsido
LOPION
520 X12 min
30 po Jugoremedij
tableta
2 mg
a a.d.
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
C03A
C03A
A
C03A
hidrohlortiazid
A03
Slabi diuretici, tiazidi
Tiazidi, monokomponentni
1400 C03A hidrohlo
DIUNORM
410 A03 rtiazid
C03C
C03C
A
C03C
furosemid
A01
blister,
Republ
Slaviamed
25 2,6
tableta 20 po
ika
53,50
50,00
d.o.o.
mg 8
25 mg
Srbija
Snažni diuretici (Henleove petlje)
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
1400 C03C furosemi
LASIX
144 A01 d
1400 C03C furosemi
LASIX
143 A01 d
blister,
Republ
Jugoremedij
40 2,9
tableta 10 po
ika
29,70
50,00
a a.d.
mg 7
40 mg
Srbija
blister,
Republ
Jugoremedij
144,9 40 2,9
tableta 50 po
50,00
ika
a a.d.
0
mg 0
40 mg
Srbija
C03C
bumetanid
A02
1400 C03C bumeta
YURINEX
041 A02 nid
C03D
C03D
A
C03D
spironolakton
A01
blister,
Republ
Hemofarm
124,2 1 6,2
tableta 20 po
50,00
ika
a.d.
0
mg 1
1 mg
Srbija
Diuretici koji štede kalijum
Antagonisti aldosterona
blister,
Republ
Galenika
182,7 75
ika
tableta 40 po
a.d.
0
mg
25 mg
Srbija
blister,
Republ
C03D spironol SPIRONO
30 po Galenika
475,0 75
tableta
ika
A01 akton
LAKTON
100
a.d.
0
mg
Srbija
mg
C03E
Diuretici i diuretici koji štede kalijum u kombinaciji
C03E
Tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum
A
C03E
amilorid, metiklotiazid
A..
30 po
amilorid,
Republ
1
C03E
LOMETAZI
(10
Galenika
122,5
tableta
ika
tabl
metikloti
A..
D
mg +
a.d.
0
Srbija
eta
azid
5 mg)
C03E hidrohlortiazid, amilorid
1400 C03D spironol SPIRONO
440 A01 akton
LAKTON
13,
50,00
70
1400
441
11,
50,00
88
1401
290
4,0
50,00
8
A01
blister,
40 po
hidrohlo
Republ
1
1400 C03E
HEMOPRE
Hemofarm
144,9
rtiazid,
tableta (50
ika
tabl
400 A01
S
a.d.
0
amilorid
Srbija
eta
mg +5
mg)
C07
BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07A
Beta adrenergički blokatori
C07A
Beta adrenergički blokatori, neselektivni
A
C07A
propranolol
A05
Republ
1107 C07A propran PROPRAN
50 po Galenika
0,1
tableta
ika
95,40
183 A05 olol
OLOL
40 mg
a.d.
6g
Srbija
C07A
Beta adrenergički blokatori, selektivni
B
C07A
metoprolol
B02
blister,
Republ
1107 C07A metopro PRESOLO
film
30 po Hemofarm
170,5 0,1
ika
496 B02 lol
L
tableta 100
a.d.
0
5g
Srbija
mg
blister,
Republ
1107 C07A metopro PRESOLO
film
Hemofarm
0,1
28 po
ika
79,60
750 B02 lol
L
tableta
a.d.
5g
50 mg
Srbija
blister,
Republ
1107 C07A metopro PRESOLO
film
Hemofarm
159,2 0,1
ika
56 po
751 B02 lol
L
tableta
a.d.
0
5g
50 mg
Srbija
bočica
stakle
Egis
Mađars
0,1
1107 C07A metopro
85,30
EGILOK
tableta na, 60 Pharmaceut
ka
5g
884 B02 lol
po 25 icals PLC
mg
bočica
stakle
Egis
Mađars 170,5 0,1
1107 C07A metopro
EGILOK
tableta na, 60 Pharmaceut
ka
0
5g
886 B02 lol
po 50 icalsPLC
mg
bočica
stakle
Egis
Mađars 341,0 0,1
1107 C07A metopro
na, 60
Pharmaceut
EGILOK
tableta
ka
0
5g
885 B02 lol
po
icalsPLC
100
mg
1107 C07A metopro
blister,
BerlinNemač
0,1
CORVITOL tableta
85,30
580 B02 lol
30 po Chemie AG
ka
5g
3,6
50,00
2
7,6
50,00
3
8,5
50,00
3
8,5
50,00
3
8,5
50,00
3
8,5
50,00
3
8,5
50,00
3
8,5
50,00
3
8,5
50,00
3
50 mg
(Menarini
Group)
blister,
Berlin1107 C07A metopro
30 po Chemie AG Nemač 170,5 0,1 8,5
50,00
CORVITOL tableta
582 B02 lol
100
(Menarini
ka
0
5g 3
mg
Group)
C07A
atenolol
B03
14 po
Republ
1107 C07A
Galenika
75 4,8
atenolol PRINORM tableta 100
ika
91,10
50,00
170 B03
a.d.
mg 8
mg
Srbija
14 po
Republ
1107 C07A
ATENOLO
Jugoremedij
75 4,8
atenolol
tableta 100
ika
91,10
50,00
550 B03
L
a a.d.
mg 8
mg
Srbija
blister,
Republ
1107 C07A
ATENOLO
Jugoremedij
75 4,8
atenolol
tableta 20 po
ika
65,10
50,00
552 B03
L
a a.d.
mg 8
50 mg
Srbija
14 po
Republ
1107 C07A
ATENOLO
75 4,8
atenolol
tableta 100 Zdravlje a.d. ika
91,10
50,00
500 B03
L
mg 8
mg
Srbija
C07A
bisoprolol
B07
blister,
Republ
1107 C07A bisoprol BISOPROL
30 po PharmaS
116,3 10 15,
tableta
ika
50,00
042 B07 ol
OL
2,5
d.o.o.
0
mg 51
Srbija
mg
blister,
Republ
1107 C07A bisoprol BISOPROL
PharmaS
163,3 10 10,
tableta 30 po
50,00
ika
020 B07 ol
OL
d.o.o.
0
mg 89
5 mg
Srbija
blister,
Republ
1107 C07A bisoprol BISOPROL
PharmaS
291,9 10 9,7
ika
tableta 30 po
50,00
021 B07 ol
OL
d.o.o.
0
mg 3
10 mg
Srbija
blister,
Republ
1107 C07A bisoprol
film
Hemofarm
163,3 10 10,
TENSEC
50,00
30 po
ika
023 B07 ol
tableta
a.d.
0
mg 89
5 mg
Srbija
blister,
Republ
1107 C07A bisoprol
film
Hemofarm
291,9 10 9,7
TENSEC
50,00
30 po
ika
022 B07 ol
tableta
a.d.
0
mg 3
10 mg
Srbija
C07A
nebivolol
B12
blister,
Republ
1107 C07A nebivolo
Pharmanov
326,2 5 11,
50,00
NEBISPES tableta 28 po
ika
635 B12 l
a d.o.o.
0
mg 65
5 mg
Srbija
blister,
Republ
1107 C07A nebivolo
PharmaSwi
349,5 5 11,
BINEVOL
tableta 30 po
50,00
ika
633 B12 l
ss d.o.o.
0
mg 65
5 mg
Srbija
C07A
Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
G
C07A
karvedilol
G02
blister,
1107 C07A karvedil KARVILEK
30 po
tableta
Zdravlje a.d.
625 G02 ol
S
12,5
mg
blister,
1107 C07A karvedil
28 po Hemofarm
MILENOL tableta
660 G02 ol
12,5
a.d.
mg
1107 C07A karvedil
MILENOL
661 G02 ol
tableta
28 po Hemofarm
25 mg
a.d.
blister,
1107 C07A karvedil DILATREN
28 po
tableta
620 G02 ol
D
6,25
mg
blister,
1107 C07A karvedil DILATREN
28 po
tableta
621 G02 ol
D
12,5
mg
blister,
1107 C07A karvedil DILATREN
tableta 28 po
622 G02 ol
D
25 mg
1107 C07A karvedil
CORYOL
673 G02 ol
blister,
28 po
tableta
6,25
mg
1107 C07A karvedil
CORYOL
676 G02 ol
blister,
28 po
tableta
12,5
mg
F.
HoffmannLa Roche
Ltd.
F.
HoffmannLa Roche
Ltd.
F.
HoffmannLa Roche
Ltd.
Slaviamed
d.o.o. u
saradnji sa
Krka
Tovarna
Zdravil d.d,
Slovenija
Slaviamed
d.o.o. u
saradnji sa
Krka
Tovarna
Zdravil d.d,
Slovenija
Republ
37,
254,1
25,
ika
5
50,00
0
41
Srbija
mg
Republ
37,
237,2
25,
ika
5
50,00
0
41
Srbija
mg
Republ
37,
352,4
18,
50,00
ika
5
0
88
Srbija
mg
Švajcar 216,6
ska
0
37,
46,
5
50,00
41
mg
Švajcar 237,2
ska
0
37,
25,
5
50,00
41
mg
Švajcar 352,4
ska
0
37,
18,
5
50,00
88
mg
Republ
37,
216,6
46,
ika
5
50,00
0
41
Srbija
mg
Republ
37,
237,2
25,
ika
5
50,00
0
41
Srbija
mg
INDIKACIJ
Srčana insuficijencija (I50).
E
NAPOMEN
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
A
C07B
Beta adrenergički blokatori i tiazidi
C07B
Beta adrenergički blokatori, selektivni i tiazidi
B
C07B
bisoprolol, hidrohlortiazid
B07
blister,
30 po
bisoprol
Republ
1
(5
1107 C07B ol,
TENSEC
film
Hemofarm
203,4
6,7
ika
tabl
50,00
024 B07 hidrohlo plus
tableta mg+1
a.d.
0
8
Srbija
eta
2,5
rtiazid
mg)
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno
INDIKACIJ lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije,
E
uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo
nedovoljno efikasno.
C08
BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08C Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežno vaskularnim delovanjem
C08C
Derivati dihidropiridina
A
C08C
amlodipin
A01
blister,
Republ
1402 C08C amlodipi MONODIPI
PharmaSwi
193,2 5 9,6
tableta 20 po
50,00
ika
860 A01 n
N
ss d.o.o.
0
mg 6
5 mg
Srbija
blister,
Republ
1402 C08C amlodipi MONODIPI
PharmaSwi
239,8 5 6,0
tableta 20 po
50,00
ika
861 A01 n
N
ss d.o.o.
0
mg 0
10 mg
Srbija
blister,
Republ
1402 C08C amlodipi
193,2 5 9,6
ALOPRES tableta 20 po Zdravlje a.d. ika
50,00
830 A01 n
0
mg 6
5 mg
Srbija
blister,
Republ
1402 C08C amlodipi
239,8 5 6,0
ALOPRES tableta 20 po Zdravlje a.d. ika
50,00
831 A01 n
0
mg 0
10 mg
Srbija
blister,
Republ
1402 C08C amlodipi
Hemofarm
193,2 5 9,6
VAZOTAL tableta 20 po
50,00
ika
865 A01 n
a.d.
0
mg 6
5 mg
Srbija
blister,
Republ
1402 C08C amlodipi
Hemofarm
239,8 5 6,0
VAZOTAL tableta 20 po
50,00
ika
866 A01 n
a.d.
0
mg 0
10 mg
Srbija
blister, Heinrich
1402 C08C amlodipi
Nemač 289,8 5 9,6
NORVASC tableta 30 po Mack Nachf.
50,00
735 A01 n
ka
0
mg 6
5 mg
GmbH
Pfizer
blister, Manufacturi
1402 C08C amlodipi
Nemač 360,0 5 6,0
ng
NORVASC tableta 30 po
50,00
736 A01 n
ka
0
mg 0
10 mg Deutschland
GmbH
blister,
Republ
1402 C08C amlodipi
Galenika
193,2 5 9,6
AMLOGAL tableta 20 po
50,00
ika
140 A01 n
a.d.
0
mg 6
5 mg
Srbija
blister,
Galenika
tableta 20 po
a.d.
10 mg
blister,
amlodipi AMLODIPI
Jugoremedij
tableta 20 po
n
N
a a.d.
5 mg
blister,
amlodipi AMLODIPI
Jugoremedij
tableta 20 po
n
N
a a.d.
10 mg
blister,
amlodipi AMLODIPI
PharmaS
tableta 20 po
n
N
d.o.o.
5 mg
blister,
amlodipi AMLODIPI
PharmaS
tableta 20 po
n
N
d.o.o.
10 mg
1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).
1402 C08C amlodipi
AMLOGAL
141 A01 n
1402 C08C
146 A01
1402 C08C
147 A01
1402 C08C
142 A01
1402 C08C
143 A01
Republ
ika
Srbija
Republ
ika
Srbija
Republ
ika
Srbija
Republ
ika
Srbija
Republ
ika
Srbija
239,8 5 6,0
50,00
0
mg 0
193,2 5 9,6
50,00
0
mg 6
239,8 5 6,0
50,00
0
mg 0
193,2 5 9,6
50,00
0
mg 6
239,8 5 6,0
50,00
0
mg 0
INDIKACIJ
E
C08C
felodipin
A02
tableta
bočica
sa
plastič
produže
1402 C08C
AstraZenec Švedsk 288,5 5 9,6
50,00
felodipin PLENDIL
na, 30
nim
821 A02
a AB
a
0
mg 2
po 5
oslobađ
mg
anjem
INDIKACIJ 1. Angina pektoris (I20),
E
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).
C08C
nifedipin
A05
tableta
sa
blister,
Republ
produže
139,5 30 6,9
1402 C08C
50,00
nifedipin NIFELAT
30 po Zdravlje a.d. ika
nim
0
mg 8
481 A05
Srbija
20 mg
oslobađ
anjem
film
tableta
sa
blister,
Republ
1402 C08C
NIFEDIPIN
Hemofarm
139,5 30 6,9
modifiko 30 po
ika
50,00
nifedipin
761 A05
retard
a.d.
0
mg 8
vanim 20 mg
Srbija
oslobađ
anjem
C08D
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce
C08D
Derivati fenilalkilamina
A
C08D
verapamil
A01
1402 C08D verapa
703 A01 mil
1402 C08D verapa
704 A01 mil
1402 C08D verapa
243 A01 mil
1402 C08D verapa
176 A01 mil
1402 C08D verapa
721 A01 mil
blister,
Republ
VERAPAM
film
Hemofarm
0,2
30 po
ika
63,80
IL
tableta
a.d.
4g
40 mg
Srbija
blister,
Republ
VERAPAM
film
Hemofarm
160,4 0,2
50 po
ika
IL
tableta
a.d.
0
4g
80 mg
Srbija
Republ
VERAPAM obložen 50 po
160,4 0,2
Srbolek a.d. ika
IL
a tableta 80 mg
0
4g
Srbija
blister,
Republ
VERAPAM obložen
160,4 0,2
50 po Zdravlje a.d. ika
IL
a tableta
0
4g
80 mg
Srbija
blister,
Republ
film
Galenika
144,3 0,2
IZOPAMIL
45 po
ika
tableta
a.d.
0
4g
80 mg
Srbija
C08D
B
C08D
diltiazem
B01
12,
50,00
76
9,6
50,00
2
9,6
50,00
2
9,6
50,00
2
9,6
50,00
2
Derivati benzotiazepina
tableta
sa
blister,
Republ
1402 C08D diltiaze DILTIAZE produže
Slaviamed
202,4 0,2 17,
ika
50,00
30 po
nim
791 B01 m
M
d.o.o.
0
4 g 99
Srbija
90 mg
oslobađ
anjem
film
tableta
sa
blister,
CORTIAZE
Republ
1402 C08D diltiaze
Hemofarm
202,4 0,2 17,
modifiko 30 po
M
ika
50,00
250 B01 m
a.d.
0
4 g 99
vanim 90 mg
RETARD
Srbija
oslobađ
anjem
C09
LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09A
Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni
C09A
Inhibitori ACE, monokomponentni
A
C09A
kaptopril
A01
bočica
plastič
Republ
1103 C09A
ZORKAPTI
na, 40 Hemofarm
50 8,5
tableta
ika
85,50
50,00
kaptopril
632 A01
L
a.d.
mg 5
po
Srbija
12,5
mg
blister,
Republ
1103 C09A
ZORKAPTI
Hemofarm
171,0 50 8,5
tableta 40 po
50,00
kaptopril
ika
630 A01
L
a.d.
0
mg 5
25 mg
Srbija
bočica
plastič
Republ
1103 C09A
ZORKAPTI
Hemofarm
342,0 50 8,5
tableta na, 40
ika
50,00
kaptopril
631 A01
L
a.d.
0
mg 5
Srbija
po 50
mg
Republ
1103 C09A
40 po Galenika
171,0 50 8,5
50,00
kaptopril KATOPIL
tableta
ika
220 A01
25 mg
a.d.
0
mg 5
Srbija
Republ
1103 C09A
40 po Galenika
342,0 50 8,5
50,00
kaptopril KATOPIL
tableta
ika
222 A01
50 mg
a.d.
0
mg 5
Srbija
C09A
enalapril
A02
blister,
Republ
1103 C09A
Hemofarm
151,3 10 7,5
50,00
enalapril PRILENAP tableta 20 po
ika
571 A02
a.d.
0
mg 7
10 mg
Srbija
blister,
Republ
1103 C09A
Hemofarm
286,1 10 7,1
50,00
enalapril PRILENAP tableta 20 po
ika
572 A02
a.d.
0
mg 5
20 mg
Srbija
blister,
Republ
1103 C09A
ENALAPRI
Jugoremedij
10 8,3
tableta 20 po
enalapril
ika
83,00
50,00
870 A02
L
a a.d.
mg 0
5 mg
Srbija
blister,
Republ
1103 C09A
ENALAPRI
Jugoremedij
151,3 10 7,5
tableta 20 po
50,00
enalapril
ika
871 A02
L
a a.d.
0
mg 7
10 mg
Srbija
blister,
Republ
1103 C09A
ENALAPRI
Jugoremedij
286,1 10 7,1
tableta 20 po
50,00
enalapril
ika
872 A02
L
a a.d.
0
mg 5
20 mg
Srbija
blister,
Republ
1103 C09A
ENALAPRI
151,3 10 7,5
tableta 20 po Zdravlje a.d. ika
50,00
enalapril
177 A02
L
0
mg 7
10 mg
Srbija
blister,
Republ
1103 C09A
ENALAPRI
286,1 10 7,1
tableta 20 po Zdravlje a.d. ika
50,00
enalapril
175 A02
L
0
mg 5
20 mg
Srbija
blister,
Republ
1103 C09A
PharmaSwi
151,3 10 7,5
50,00
enalapril ENATENS tableta 20 po
ika
887 A02
ss d.o.o.
0
mg 7
10 mg
Srbija
blister,
Republ
1103 C09A
PharmaSwi
286,1 10 7,1
50,00
enalapril ENATENS tableta 20 po
ika
888 A02
ss d.o.o.
0
mg 5
20 mg
Srbija
C09A
lizinopril
A03
blister,
Republ
1103 C09A
100,1 10 10,
lizinopril LORIL
tableta 20 po Srbolek a.d. ika
50,00
560 A03
0
mg 01
5 mg
Srbija
1103 C09A
blister,
Republ 226,0 10 5,6
lizinopril LORIL
tableta
Srbolek a.d.
50,00
561 A03
20 po
ika
0
mg 5
20 mg
1103 C09A
LIZINOPRI
lizinopril
tableta
875 A03
L
1103 C09A
LIZINOPRI
lizinopril
tableta
876 A03
L
1103 C09A
LIZINOPRI
lizinopril
tableta
877 A03
L
1103 C09A
lizinopril SKOPRYL
565 A03
tableta
1103 C09A
lizinopril SKOPRYL
566 A03
tableta
1103 C09A
lizinopril SKOPRYL
567 A03
tableta
1103 C09A
lizinopril SKOPRYL
568 A03
tableta
Srbija
Republ
20 po Jugoremedij
ika
5 mg
a a.d.
Srbija
Republ
20 po Jugoremedij
ika
10 mg
a a.d.
Srbija
Republ
20 po Jugoremedij
ika
20 mg
a a.d.
Srbija
blister,
Republ
Alkaloid
20 po
ika
d.o.o.
10 mg
Srbija
blister,
Republ
Alkaloid
20 po
ika
d.o.o.
20 mg
Srbija
blister,
Republ
Alkaloid
30 po
ika
d.o.o.
10 mg
Srbija
blister,
Republ
Alkaloid
30 po
ika
d.o.o.
20 mg
Srbija
100,1 10 10,
50,00
0
mg 01
138,4 10 6,9
50,00
0
mg 2
226,0 10 5,6
50,00
0
mg 5
138,4 10 6,9
50,00
0
mg 2
226,0 10 5,6
50,00
0
mg 5
207,5 10 6,9
50,00
0
mg 2
339,0 10 5,6
50,00
0
mg 5
C09A
ramipril
A05
1103 C09A
ramipril PRILINDA
071 A05
tableta
1103 C09A
ramipril PRILINDA
072 A05
tableta
1103 C09A
ramipril RAMIPRIL
080 A05
tableta
1103 C09A
ramipril RAMIPRIL
081 A05
tableta
1103 C09A
RAMITEN
ramipril
011 A05
S
tableta
1103 C09A
RAMITEN
ramipril
010 A05
S
tableta
1103 C09A
RAMITEN
ramipril
024 A05
S
tableta
blister,
28 po
2,5
mg
blister,
28 po
5 mg
blister,
28 po
2,5
mg
blister,
28 po
5 mg
blister,
28 po
2,5
mg
blister,
28 po
5 mg
blister,
30 po
Hemofarm
a.d.
Republ
240,6 2,5 8,5
ika
50,00
0
mg 9
Srbija
Hemofarm
a.d.
Republ
355,5 2,5 6,3
50,00
ika
0
mg 5
Srbija
PharmaS
d.o.o.
Republ
240,6 2,5 8,5
ika
50,00
0
mg 9
Srbija
PharmaS
d.o.o.
Republ
355,5 2,5 6,3
50,00
ika
0
mg 5
Srbija
PharmaSwi
ss d.o.o.
Republ
240,6 2,5 8,5
ika
50,00
0
mg 9
Srbija
Republ
355,5 2,5 6,3
50,00
ika
0
mg 5
Srbija
PharmaSwi Republ 257,8 2,5 8,5
50,00
ss d.o.o.
ika
0
mg 9
PharmaSwi
ss d.o.o.
1103 C09A
RAMITEN
ramipril
018 A05
S
1103 C09A
ramipril TRITACE
722 A05
1103 C09A
ramipril TRITACE
723 A05
1103 C09A
ramipril TRITACE
724 A05
1103 C09A
ramipril VIVACE
012 A05
1103 C09A
ramipril VIVACE
013 A05
1103 C09A
ramipril VIVACE
083 A05
1103 C09A
ramipril VIVACE
082 A05
1103 C09A
ramipril AMPRIL
251 A05
1103 C09A
ramipril AMPRIL
255 A05
1103 C09A
ramipril AMPRIL
259 A05
1103 C09A
ramipril AMPRIL
263 A05
2,5
Srbija
mg
blister,
Republ
PharmaSwi
380,9 2,5
tableta 30 po
ika
ss d.o.o.
0
mg
5 mg
Srbija
28 po
Sanofi240,6 2,5
tableta 2, 5
Aventis
Italija
0
mg
mg
S.P.A.
Sanofi28 po
355,5 2,5
tableta
Aventis
Italija
5 mg
0
mg
S.P.A.
Sanofi28 po
442,5 2,5
tableta
Aventis
Italija
10 mg
0
mg
S.P.A.
blister,
Republ
106,4 2,5
28 po
tableta
Zdravlje a.d. ika
0
mg
1,25
Srbija
mg
blister,
Republ
240,6 2,5
28 po
tableta
Zdravlje a.d. ika
0
mg
2,5
Srbija
mg
blister,
Republ
355,5 2,5
tableta 28 po Zdravlje a.d. ika
0
mg
5 mg
Srbija
blister,
Republ
442,5 2,5
tableta 28 po Zdravlje a.d. ika
0
mg
10 mg
Srbija
blister,
Republ
28 po Slaviamed
106,4 2,5
tableta
ika
1,25
d.o.o.
0
mg
Srbija
mg
blister,
Republ
28 po Slaviamed
240,6 2,5
tableta
ika
2,5
d.o.o.
0
mg
Srbija
mg
blister,
Republ
Slaviamed
355,5 2,5
tableta 28 po
ika
d.o.o.
0
mg
5 mg
Srbija
blister,
Republ
Slaviamed
442,5 2,5
tableta 28 po
ika
d.o.o.
0
mg
10 mg
Srbija
Inhibitori ACE, kombinacije
C09B
C09B
A
C09B
enalapril, hidrohlortiazid
A02
Inhibitori ACE i diuretici
6,3
50,00
5
8,5
50,00
9
6,3
50,00
5
3,9
50,00
5
7,6
50,00
0
8,5
50,00
9
6,3
50,00
5
3,9
50,00
5
7,6
50,00
0
8,5
50,00
9
6,3
50,00
5
3,9
50,00
5
blister,
enalapril
20 po
Republ
1
PRILENAP
(10 Hemofarm
1401 C09B ,
204,8
10,
tableta
ika
tabl
50,00
mg
502 A02 hidrohlo H
a.d.
0
24
Srbija
eta
rtiazid
+25
mg)
blister,
20 po
enalapril
Republ
1
(10 Hemofarm
1401 C09B ,
PRILENAP
178,0
8,9
tableta
ika
tabl
50,00
mg
500 A02 hidrohlo HL
a.d.
0
0
Srbija
eta
+12.5
rtiazid
mg)
blister,
enalapril
20 po
Republ
1
294,6
14,
1401 C09B ,
ENALAPRI
tabl
50,00
tableta (20 Zdravlje a.d. ika
0
73
080 A02 hidrohlo L HCT
Srbija
eta
mg +6
rtiazid
mg)
blister,
enalapril
20 po
Republ
1
ENALAPRI
(20
304,4
15,
1401 C09B ,
tableta
tabl
50,00
Zdravlje a.d. ika
mg
0
22
081 A02 hidrohlo L HCT
Srbija
eta
rtiazid
+12,5
mg)
Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje
INDIKACIJ pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
E
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno
efikasno.
C09B
lizinopril, hidrohlortiazid
A03
blister,
20 po
lizinopril
Bosna i
1
(10
1401 C09B ,
LIZOPRIL
Bosnalijek
165,1
8,2
tableta
tabl
50,00
Herceg
mg
171 A03 hidrohlo H
d.d.
0
6
eta
ovina
+12,5
rtiazid
mg)
blister,
20 po
lizinopril
Bosna i
1
(20
1401 C09B ,
LIZOPRIL
Bosnalijek
252,8
12,
tableta
tabl
50,00
Herceg
mg
172 A03 hidrohlo H
d.d.
0
64
eta
ovina
+12,5
rtiazid
mg)
blister,
30 po
Republ
lizinopril
1
(20
ika
379,1
12,
1401 C09B ,
SKOPRYL
tabl
50,00
tableta
Alkaloid a.d.
mg
Maked
0
64
182 A03 hidrohlo PLUS
eta
+12,5
onija
rtiazid
mg)
1401 C09B lizinopril IRUZID
tableta blister,
Belupo
Hrvats 247,6 1 8,2 50,00
922 A03
,
hidrohlo
rtiazid
30 po Lijekovi i
ka
0
tabl 5
(10
kozmetika
eta
mg
d.d.
+12,5
mg)
blister,
lizinopril
30 po
Belupo
1
(20
Lijekovi i Hrvats 419,3
13,
1401 C09B ,
IRUZID
tableta
tabl
50,00
mg
kozmetika
ka
0
98
923 A03 hidrohlo
eta
rtiazid
+25
d.d.
mg)
Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje
INDIKACIJ pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
E
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno
efikasno.
C09B
ramipril, hidrohlortiazid
A05
blister,
28 po
Krka
1
ramipril,
(2,5
Sloveni 244,2
8,7
1401 C09B
AMPRIL
Tovarna
tabl
50,00
hidrohlo
tableta
mg
ja
0
2
130 A05
HL
Zdravil d.d.
eta
rtiazid
+12.5
mg)
28 po
Krka
1
ramipril,
Sloveni 359,7
12,
1401 C09B
AMPRIL
(5 mg
Tovarna
tabl
50,00
hidrohlo
tableta
ja
0
85
131 A05
HD
+ 25
Zdravil d.d.
eta
rtiazid
mg)
28 po
Sanofi1
ramipril,
359,7
12,
1401 C09B
TRITACE
(5 mg
Aventis
Italija
tabl
50,00
hidrohlo
tableta
0
85
013 A05
COMP
+ 25
S.P.A.
eta
rtiazid
mg)
blister,
28 po
Sanofi1
ramipril,
(2,5
244,2
8,7
1401 C09B
TRITACE
Aventis
Italija
tabl
50,00
hidrohlo
tableta
mg
0
2
012 A05
COMP LS
S.P.A.
eta
rtiazid
+12,5
mg)
Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje
INDIKACIJ pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
E
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno
efikasno.
C10
SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
C10A
Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida
C10A
Inhibitori HMG CoA reduktaze
A
C10A
simvastatin
A01
1104 C10A simvast CHOLIPA
510 A01 atin
M
1104 C10A simvast CHOLIPA
511 A01 atin
M
1104 C10A simvast
ZOCOR
440 A01 atin
1104 C10A simvast
ZOCOR
441 A01 atin
1104 C10A simvast
ZOCOR
445 A01 atin
1104 C10A simvast
SIMVABEL
710 A01 atin
1104 C10A simvast
SIMVABEL
711 A01 atin
1104 C10A simvast
SIMVABEL
712 A01 atin
1104 C10A simvast
VASILIP
490 A01 atin
1104 C10A simvast
VASILIP
491 A01 atin
1104 C10A simvast
VASILIP
492 A01 atin
1104 C10A simvast HOLLEST
610 A01 atin
A
1104 C10A simvast HOLLEST
611 A01 atin
A
1104 C10A simvast HOLLEST
612 A01 atin
A
1104 C10A simvast SIMVASTA
613 A01 atin
TIN
1104 C10A simvast SIMVASTA
614 A01 atin
TIN
blister,
Republ
film
Hemofarm
163,4 30
20 po
ika
tableta
a.d.
0
mg
10 mg
Srbija
Republ
film
20 po Hemofarm
309,4 30
ika
tableta 20 mg
a.d.
0
mg
Srbija
Merck
film
28 po
Holand 228,8 30
Sharp &
tableta 10 mg
ija
0
mg
Dohme
Merck
film
28 po
Holand 433,1 30
Sharp &
tableta 20 mg
ija
0
mg
Dohme
Merck
film
28 po
Holand 666,3 30
Sharp &
tableta 40 mg
ija
0
mg
Dohme
blister,
Republ
film
228,8 30
28 po Zdravlje a.d. ika
tableta
0
mg
10 mg
Srbija
blister,
Republ
film
433,1 30
28 po Zdravlje a.d. ika
tableta
0
mg
20 mg
Srbija
blister,
Republ
film
666,3 30
28 po Zdravlje a.d. ika
tableta
0
mg
40 mg
Srbija
blister,
Republ
film
Slaviamed
228,8 30
28 po
ika
tableta
d.o.o.
0
mg
10 mg
Srbija
blister,
Republ
film
Slaviamed
433,1 30
28 po
ika
tableta
d.o.o.
0
mg
20 mg
Srbija
blister,
Republ
film
Slaviamed
666,3 30
28 po
ika
tableta
d.o.o.
0
mg
40 mg
Srbija
blister,
Republ
film
Alkaloid
245,1 30
30 po
ika
tableta
d.o.o.
0
mg
10 mg
Srbija
blister,
Republ
film
Alkaloid
464,0 30
30 po
ika
tableta
d.o.o.
0
mg
20 mg
Srbija
blister,
Republ
film
Alkaloid
713,9 30
30 po
ika
tableta
d.o.o.
0
mg
40 mg
Srbija
blister
Republ
film
PharmaS
228,8 30
28 po
ika
tableta
d.o.o.
0
mg
10 mg
Srbija
film
blister PharmaS Republ 433,1 30
tableta 28 po
d.o.o.
ika
0
mg
24,
50,00
51
23,
50,00
21
24,
50,00
51
23,
50,00
20
17,
50,00
85
24,
50,00
51
23,
50,00
20
17,
50,00
85
24,
50,00
51
23,
50,00
20
17,
50,00
85
24,
50,00
51
23,
50,00
20
17,
50,00
85
24,
50,00
51
23,
50,00
20
20 mg
INDIKACIJ
E
NAPOMEN
A
C10A
A03
Srbija
1. Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti,
dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
pravastatin
blister,
Republ
1104 C10A pravasta PRAVACO
PharmaSwi
443,1 30 22,
tableta 30 po
50,00
ika
482 A03 tin
R
ss d.o.o.
0
mg 16
20 mg
Srbija
blister,
Republ
1104 C10A pravasta PRAVACO
PharmaSwi
879,3 30 21,
tableta 30 po
50,00
ika
483 A03 tin
R
ss d.o.o.
0
mg 98
40 mg
Srbija
Lek
blister,
1104 C10A pravasta
farmacevtsk Sloveni 443,1 30 22,
PRALIP
tableta 30 po
50,00
485 A03 tin
a družba
ja
0
mg 16
20 mg
d.d.
Lek
blister,
1104 C10A pravasta
farmacevtsk Sloveni 879,3 30 21,
PRALIP
tableta 30 po
50,00
486 A03 tin
a družba
ja
0
mg 98
40 mg
d.d.
blister,
1104 C10A pravasta PRAVAPR
Sopharma Bugars 316,8 30 31,
tableta 30 po
50,00
453 A03 tin
ES
PLC
ka
0
mg 68
10 mg
blister,
1104 C10A pravasta PRAVAPR
Sopharma Bugars 443,1 30 22,
tableta 30 po
50,00
454 A03 tin
ES
PLC
ka
0
mg 16
20 mg
INDIKACIJ
1. Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).
E
NAPOMEN Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti,
A
dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
C10A
atorvastatin
A05
blister,
1104 C10A atorvast
film
Goedecke Nemač 484,0 20 32,
SORTIS
50,00
30 po
460 A05 atin
tableta
GmbH
ka
0
mg 27
10 mg
blister,
1104 C10A atorvast
film
Goedecke Nemač 853,0 20 28,
SORTIS
50,00
30 po
462 A05 atin
tableta
GmbH
ka
0
mg 43
20 mg
blister,
1104 C10A atorvast
film
Goedecke Nemač 1.419, 20 23,
SORTIS
50,00
30 po
464 A05 atin
tableta
GmbH
ka
60 mg 66
40 mg
blister,
1104 C10A atorvast
film
Goedecke Nemač 2.899, 20 24,
SORTIS
50,00
30 po
465 A05 atin
tableta
GmbH
ka
30 mg 16
80 mg
1104 C10A atorvast
film blister, Hemofarm Republ 484,0 20 32,
TULIP
50,00
601 A05 atin
tableta 30 po
a.d.
ika
0
mg 27
1104 C10A atorvast
TULIP
600 A05 atin
film
tableta
1104 C10A atorvast
ATACOR
125 A05 atin
film
tableta
1104 C10A atorvast
ATACOR
126 A05 atin
film
tableta
1104 C10A atorvast
ATACOR
127 A05 atin
film
tableta
1104 C10A atorvast
ATORIS
520 A05 atin
film
tableta
1104 C10A atorvast
ATORIS
522 A05 atin
film
tableta
1104 C10A atorvast
DISLIPAT
759 A05 atin
film
tableta
1104 C10A atorvast
DISLIPAT
760 A05 atin
film
tableta
INDIKACIJ
E
NAPOMEN
A
C10A
B
C10A
B08
10 mg
blister,
30 po
20 mg
blister,
30 po
10 mg
blister,
30 po
20 mg
blister,
30 po
40 mg
blister,
30 po
10 mg
blister,
30 po
20 mg
blister,
30 po
10 mg
blister,
30 po
20 mg
Hemofarm
a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Zdravlje a.d.
Slaviamed
d.o.o.
Slaviamed
d.o.o.
Medico Uno
d.o.o.
Medico Uno
d.o.o.
Srbija
Republ
ika
Srbija
Republ
ika
Srbija
Republ
ika
Srbija
Republ
ika
Srbija
Republ
ika
Srbija
Republ
ika
Srbija
Republ
ika
Srbija
Republ
ika
Srbija
853,0 20 28,
50,00
0
mg 43
484,0 20 32,
50,00
0
mg 27
853,0 20 28,
50,00
0
mg 43
1.419, 20 23,
50,00
60 mg 66
484,0 20 32,
50,00
0
mg 27
853,0 20 28,
50,00
0
mg 43
484,0 20 32,
50,00
0
mg 27
853,0 20 28,
50,00
0
mg 43
1. Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti,
dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
Fibrati
ciprofibrat
blister,
SanofiFrancu 386,7 0,1 12,
1104 C10A ciprofibr
kapsula, 30 po
Synthelabo
50,00
LIPANOR
ska
0
g 89
470 B08 at
100
tvrda
Group
mg
NAPOMEN Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne
A
dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
Sledeći
Download

pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava