Raspored pisanih i kontrolnih zadataka za školsku 2014/15
septembar
odelj
V/1
V/2
V/3
V/4
VI/1
VI/2
VI/3
VII/
1
VII/
2
VII/
3
VIII
/1
VIII
/2
VIII
/3
nedelja
1
2
3
4
5
6
7
novembar
8
9
10
11
12
decembar
13
14
15
16
mat
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
pismeni
pismeni
kontrolni
kontrolni
LEGENDA
oktobar
mat eng.j
ital.
mat.
ital.
mat.
geog.
mat
mat
eng.j
mat
ital.
mat.
ital.
mat.
geog.
mat
mat
eng.j
mat
ital.
mat.
ital.
mat.
mat
mat
eng.j
mat
ital.
mat.
ital.
mat.
mat.
mat
s.jez
mat
engl.
eng.j istor
biol. ital. fizika
mat
mat.
eng.j istor
biol. ital. fizika
mat
mat.
eng.j
biol. fizika
ital.
engl.
s.jez
mat
ital.
engl.
eng.j istor
biol. ital. fizika
mat.
eng.j
biol. fizika
mat.
mat
ital.
s.jez ital.
engl.
ital.
mat.
fizika
mat.
ital.
istor hem.
fizika
s.jez ital.
engl.
SJ
MAT
ENG
ITA
FIZ
HEM
BIO
GEO
IST
LIK
MUZ
istor hem.
fizika
s.jez
mat.
s.jez
fizika mat
ital. hem. istor
eng.j
geogr
s.jez
mat.
s.jez
fizika mat.
ital. hem. istor
eng.j
geogr
s.jez
mat.
s.jez
fizika mat
ital. hem. istor
eng.j
geogr
srpski jezik
matemateika
engleski jezik
italijanski jezik
fizika
hemija
biologija
geografija
istorija
likovna kultura
muzička kultura
istor
mat
hem
ital.
mat.
fizika
mat.
mate
m
eng.j
istor
mat
hem
fizika
eng.j
mat
istor
eng.j
mat
istor
mat
eng.j
biol. fizika
s.jez
mat
17
mat
s.jez ital.
engl.
istor
mat
hem
ital.
mat. fizika
eng.j
ital. s.jez
eng.j
hem.
mat
fizika
eng.j
ital. s.jez
eng.j
hem.
mat
fizika
eng.j
ital. s.jez
eng.j
hem.
mat
fizika
istor
mat
geog hem.
istor
mat
geog hem.
istor
mat
geog hem.
istor
U jednom danu može da ima najviše jedna provera
i najviše dve provere / pismena zadataka u toku nedelje
NASTAVNIK JE DUŽAN DA UNESE I POŠTUJE RASPORED
PISMENIH ZADATAKA I PROVERA I DA BLAGOVREMENO
O NJIMA OBAVESTI UČENIKE
TEH
INF
Direktor
Dragana Dželetović
18
TEH
INF
tehničko
informateika
februar
19
LEG
20
21
SJ
MAT
ENG
ITA
FIZ
HEM
BIO
GEO
IST
LIK
MUZ
22
23
mart
24
srpski jezik
matemateika
engleski jezik
italijanski jezik
fizika
hemija
biologija
geografija
istorija
likovna kultura
muzička kultura
25
26
april
27
28
29
maj
30
31
32
33
34
jun
35
U jednom danu može da ima najviše jedna provera
i najviše dve provere / pismena zadataka u toku nedelje
NASTAVNIK JE DUŽAN DA UNESE I POŠTUJE RASPORED
PISMENIH ZADATAKA I PROVERA I DA BLAGOVREMENO
O NJIMA OBAVESTI UČENIKE
TEH
INF
Direktor
Dragana Dželetović
36
37
Direktor
Dragana Dželetović
Download

Распоред писаних и контролних задатака за прво полугодиште